Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan"

Transkripsi

1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA 1 A. CARA PEMERIKSAAN BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan Isi / idea 3 isi / idea penting (tidak termasuk pendahuluan & penutup) dan mesti berdasarkan tugasan yang diberi. Karangan mesti ditulis dalam jumlah yang ditetapkan (antara patah kata). Karangan yang tidak memenuhi panjang yang ditetapkan tidak boleh dimasukkan pada tahap cemerlang. Kesalahan ejaan tidak dipotong markah. PEMERIKSA HENDAKLAH MEMBERI KOMEN: Bagi peringkat cemerlang idea sahaja Bagi peringkat baik, memuaskan dan kurang memuaskan bahasa dan idea sahaja Karangan yang tiada kata-kata puitis seperti peribahasa, kata-kata hikmat, cogan kata dan lain-lain markah maksimum 25 sahaja. BAHAGIAN B: Isi bergantung kepada bilangan perkataan dan markah yang ditetapkan (minimum 3 isi / idea penting) Pemeriksaan secara impression berpandukan panduan ditetapkan Jika karangan: a. Kurang 350 patah kata, pemeriksa seperti biasa. b. Terlalu panjang periksa seperti biasa sehingga ke akhir karangan. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan markah ejaan keseluruhan maksimum 3 markah sahaja. Tiada pemotongan markah ejaan bagi kesalahan berulang. Markah bersih/muktamad hendaklah ditulis di penjuru atas sebelah kanan halaman pertama karangan.

2 Contoh : Bahagian A : 25 Markah 2 Bahagian B : 65 Markah Jumlah : 90 Markah Komen diberi sekiranya perlu pada karangan yang diperiksa. Cara menanda kesalahan isi, ejaan dan tanda baca: ( ) = Kesalahan isi = Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan / = Kesalahan ejaan dan huruf besar // =Kesalahan ejaan yang berulang =Kesalahan tanda baca.

3 3 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHAGIAN A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (30 markah) KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang Karangan menepati tema bahan rangsangan Atas (28-30) Bawah (26-27) Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat.ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik (peribahasa, slogan, kata-kata ucapan). Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Kepujian Karangan menepati tema bahan rangsangan. Atas (23-25) Bawah (20-22) Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas. Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi. Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas Karangan masih menepati bahan rangsangan.

4 4 Atas (17-19) Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat.penggunaan kosa kata umum. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Memuaskan Bawah (15-16) Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih bervariasi. Idea masih relevan dengan tema bahan rangsangan. Huraian idea masih jelas. Kurang Memuaskan Atas (12-14) Bawah (10-11) Karangan kurang menepati tema bahan rangsangan. Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat.kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara. Penggunaan kosa kata terhad. Ejaan masih mengikuti Sistem Ejaan Rumi Baru tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara. Wacana kurang lengkap. unsur bahasa kurang bervariasi. Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraiannya kurang jelas Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. Pencapaian Minimum Atas (06-09) Bawah (01-05) Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. Idea tidak menepati bahan rangsangan.

5 Bahagian B: Karangan Respons Terbuka ( 100 markah ) 5 KRITERIA KRITERIA DESKRIPSI 1. BAHASA ( Mekanis ) Kegramatisan - kata ( morfologi ) sintaksis ( ayat ) Tanda baca Ejaan 2. LARAS ( Dinamis ) Pemilihan kosa kata 3. IDEA ( ISI ) Tema Isi utama Pengembangan (huraian/ bahasa/ hujahan/ contoh) Releven 4. PENGOLAHAN Wacana Logik Pemerengganan Format 5. GAYA BAHASA Keindahan bahasa Ungkapan Peribahasa

6 KRITERIA PENSKORAN 6 PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG ( ) ( ) Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis Ejaan dan tanda baca betul. Laras bahasa sesuai dengan tugasan. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai. Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai. Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. Penggunaan unsur bahasa bervariasi. Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa. KEPUJIAN ( ) ( ) Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Ejaan dan tanda baca masih betul. Laras bahasa yang sesuai mengikut tugasan. Penggunaan kosa kata umum. Idea relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai. Pengolahan masih menarik, dan pemerengganan masih sesuai. Wacana masih lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi. Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan menarik (peribahasa, pantun, cogan kata) BAIK ( ) Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai. Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Ejaan dan tanda baca masih betul. Laras bahasa sesuai mengikut tugasan. Penggunaan kosa kata umum. Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi

7 7 ( ) masih jelas dan contoh masih sesuai. Pengolahan masih menarik, dan pemerengganan masih sesuai. Wacana masih lengkap Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi. Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan. MEMUASKAN ( ) ( ) Penggunaan pelbagai jenis kata terhad. Ayat kurang gramatis. Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Laras bahasa kurang sesuai. Penggunaan kosa kata umum dan terhad. Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai. Pengolahan kurang menarik, pemerengganan kurang sesuai. Wacana masih / kurang lengkap. Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi. Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan. KURANG MEMUASKAN ( ) ( ) Penggunaan kata kurang tepat. Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami. Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai. Pengolahan tidak menarik. Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang. Unsur bahasa tidak bervariasi. Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah.

8 8 CADANGAN JAWAPAN (BM /1) BAHAGIAN A TUGASAN: Sebab sebab berlakunya kes penderaan dalam kalangan kanak-kanak. Cadangan idea. i. Manusia sudah hilang sifat kemanusiaan. ii. iii. iv. Manusia sudah tidak mengamalkan nilai moral dan nilai sivik. Tidak mengamalkan ajaran agama / cetek pengetahuan tentang agama. Tidak takut akan balasan tuhan atau hari pembalasan. v. Manusia bersikap mementingkan diri sendiri dan tidak peka kepada masyarakat sekeliling. vi. Hukuman tidak berat dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Kemungkinan: Calon mengemukakan idea-idea yang lain berkaitan sebab-sebab berlakunya kes penderaan kanak-kanak (diterima).

9 CADANGAN SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 9 BAHAGIAN B SOALAN 1 Disiplin diri merupakan faktor penting untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Jelaskan kepentingan disiplin diri kepada pelajar. Tugasan : Kepentingan disiplin diri kepada pelajar Format : Tiada Cadangan idea : i. Berjaya dengan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum ii. Memiliki sahsiah diri yang terpuji iii. Menjadi idola / contoh kepada orang lain / pelajar lain iv. Menjadi inspirasi rakan-rakan / sumber rujukan v. Sentiasa patuh pada arahan dan nasihat vi. Menjadi seorang yang kreatif dalam menyelesaikan masalah vii. Sentiasa berfikiran positif dan optimis viii. Bahagia di dunia dan di akhirat. SOALAN 2 Selaku pegawai kesihatan daerah, anda telah dijemput untuk menyampaikan ceramah tentang peranan ibu bapa bagi melahirkan keluarga yang sihat. Tuliskan ceramah itu selengkapnya. Tugasan Format : Peranan ibu bapa bagi melahirkan keluarga yang sihat. : Ceramah Cadangan idea : i. Menyediakan makanan seimbang ii. Melakukan aktiviti riadah bersama-sama iii. Menggalakkan anak-anak membawa bekal ke sekolah. iv. Mendidik anak-anak tentang amalan kebersihan diri dan persekitaran. v.menasihat dan memastikan anak-anak tidak terlibat dalam gejala merokok, pengambilan dadah dan alkohol.

10 10 vi.memastikan diri dan anak-anak sentiasa menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. vii.memilih tempat tinggal yang sesuai tersusun / bersih / ada landskap menarik. Markah ditolak jika: Tiada kata penghadap majlis tolak 1 markah Tiada kata penegasan (tuan-tuan/puan-puan) tolak 1 markah Tiada penutup tolak 1 markah Maksima tolak markah 2 markah SOALAN 3 Kerajaan telah berusaha untuk memajukan industri kraft tangan yang semakin dilupakan oleh rakyat Malaysia. Huraikan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan industri ini di negara kita. Tugasan : Langkah-langkah untuk meningkatkan industri kraft tangan di negara kita. Cadangan idea : i.mengadakan Hari Kraft Kebangsaan sebagai pengiktirafan ii. Menubuhkan Perbadanan Kemajuan KraftTangan Malaysia iii. Mengawal kualiti mutu hasil kraft tempatan iv. Membangunkan bidang penyelidikan v. Kempen dalam dan luar negara Kemungkinan : Calon menulis langkah yang boleh dijalankan : diterima - Markah maksima 64 SOALAN 4 Wabak ILI dan H1N1 merupakan penyakit berjangkit yang berlaku di seluruh dunia sejak akhirakhir ini. Penyakit ini telah menimbulkan pelbagai kesan terhadap kesihatan penduduk dan ekonomi sesebuah negara. Jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi penularan wabak tersebut..

11 Tugasan 11 : Usaha-usaha mengatasi wabak H1N1 Cadangan idea i. Pesakit dikuarantin daripada orang awam supaya tidak berjangkit. ii.tidak mengunjungi negara-negara yang dilanda penyakit tersebut iii. Menyekat kemasukan pelancong asing dari negara terlibat daripada memasuki Malaysia iv.menyediakan vaksin/ubat-ubatan yang sesuai untuk ketahanan tubuh badan melawan penyakit. v. Memusnahkan vektor/punca penyakit vi.kajian saintifik untuk mencari ubat yang sesuai agar manusia mempunyai daya tahan melawan penyakit Kemungkinan : Tiada SOALAN 5 Anda telah meminjam sebuah novel dari pusat sumber sekolah dan mendapati novel tersebut amat menarik. Ulaskan aspek-aspek menarik yang terdapat dalam novel yang telah anda baca itu. Tugasan Cadangan idea : Aspek-aspek menarik dalam novel i. Menulis sinopsis ii. Tema dan persoalan menarik dan bersesuaian dengan diri calon sebagai pelajar / remaja ii. Gaya bahasa menarik, mudah difahami, indah, diksi sesuai. iii. Penggunaan teknik plot yang berkesan : suspen, imbas kembali, monolog dalaman, dialog dan sebagainya iv. Terdapat unsur nilai murni dan pengajaran yang boleh diteladani v. Watak dan perwatakan yang sesuai/sifat watak yang menarik dan boleh dicontohi

12 1103/2 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Sept/Okt 2 ½ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2010 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN Peraturan pemarkahan ini mengandungi 14 halaman 2010 Hak Cipta MPSM 1103/2 2

13 1103/2 Soalan 1 Markah penuh 30 dibahagi kepada: (a) Isi - 20 markah (b) Bahasa - 10 markah Markah penuh : 110 Markah (a) Isi [20 markah] Nota : (i) (ii) (iii) (iv) Panduan mengira perkataan. Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan: - nama khas - perkataan berulang - penggunaan kata sendi did an ke - tarikh - angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan - gelaran Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa. Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. Bahagian Markah Markah (i) Pendahuluan 2 (ii) Isi Tersurat (iii) Isi Tersirat (iv) Penutup/Kesimpulan 2 Jumlah Markah /2 3

14 1103/2 Soalan 1 : Rumusan Pendahuluan Petikan membincangkan manfaat/faedah/kebaikan/kepentingan makanan organik kepada orang ramai. [2 markah] Isi tersurat (manfaat/faedah/kebaikan/kepentingan) [4-12 markah] 1. Kualiti makanan yang lebih tinggi. 2. Bebas daripada racun serangga. 3. Mengurangkan pendedahan kepada hormon dan antibiotik. 4. Mengandungi bahan atau ramuan organik dan tidak mempunyai sebarang bahan tambahan makanan. 5. Mempunyai nilai nutrisi yang lebih tinggi. 6. Pengambilannya secara berterusan mampu memupuk diet dan tabiat pemakanan yang sihat. 7. Mengubah gaya hidup dan kesihatan seseorang. 8. Mengelakkan kos perubatan yang tinggi pada kemudian hari. 9. Melindungi generasi akan datang daripada terus memakan makanan yang dicemari. 10. Mengekalkan nutrien dan rasanya lebih sedap. Isi tersirat (langkah-langkah) [4-12 markah] 1. Mengadakan kempen kepada masyarakat tentang kepentingan makanan organik. 2. Insentif kepada pengusaha makanan organik. 3. Menjual produk makanan organik pada harga yang lebih murah. 4. Menanam sendiri sayur-sayuran dengan kaedah tanaman organik. 5. Peranan media massa mendedahkan lebih banyak maklumat kebaikan makanan organik. 6. Memberi kursus dan bimbingan kepada pihak yang berminat dengan tanaman organik. (isi-isi lain yang difikirkan sesuai diterima) Penutup [2 markah] Kesimpulannya, masyarakat/orang ramai perlu mengambil makanan organik supaya tahap kesihatan mereka terus terpelihara. 1103/2 4

15 1103/2 (a)bahasa [10 markah] Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam berikut: Peringkat Markah Isi Markah Bahasa Huraian Baik Kesinambungan isi baik - Struktur ayat atau tatabahasa baik - Kosa kata luas - Tanda baca/ ejaan betul Sederhana Kesinambungan isi masih baik - Struktur ayat atau tatabahasa masih memuaskan - Kosa kata masih memuaskan - Tanda baca/ ejaan juga memuaskan Lemah Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan/ tidak memuaskan Nota (i) (ii) (iii) (iv) Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah. Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong. [ Markah bahasa maksimun : 10 markah] Soalan /2 5

16 1103/2 Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada : Soalan 2(a) : 9 markah Soalan 2(b) : 9 markah Soalan 2( c) : 8 markah Soalan 2(d) : 9 markah Perhatian bagi soalan 2(a) hingga soalan 2(d) 1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri. 2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/ sempurna. 3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan separuh daripada markah yang diperuntukkan sahaja. Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman 1.Soalan 2 markah: DESKRIPSI MARKAH -Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis 2 -Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup 1 -Jawapan tidak tepat/salah 0 2. Soalan 3 markah: DESKRIPSI MARKAH -Isi cukup dan lengkap /relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 3 -Isi cukup dan lengkap /relevan tetapi ayat kurang gramatis 2 -Isi tidak cukup, kurang lengkap tetapi ayat gramatis -Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatis 1 -Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 0 3. Soalan 4 markah DESKRIPSI MARKAH -Isi cukup dan lengkap /relevan dengan tugasan dan ayat gramatis 4 -Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis 3 -Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis 2 -Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis 1 -Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis /2 6

17 1103/2 Soalan 2 (a) : Pemahaman Petikan Umum Markah (i) Maksud rangkai kata manfaat implisit di sebaliknya faedah tersirat pengambilan makanan organik. 2 (ii) ` [maksimun; 2 markah] Sumbangan; - tidak mencemarkan alam sekitar seperti sungai dan tanah 1 - menggunakan tenaga yang kurang daripada kaedah pertanian biasa 1 - dapat menahan lebih banyak karbon di dalam tanah 1 - mengurangkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfera 1 [maksimun: 3 markah] (iii) Punca-punca; - kurang kesedaran perlunya mengambil makanan bebas bahan kimia 1 - kurang pendedahan manfaat makanan organik 1 - sukar mendapatkan bekalan makanan organik 1 - harga makanan organik lebih mahal daripada makanan biasa 1 - persepsi negatif terhadap makanan organik iaitu makanan untuk orang yang dihidapi penyakit/makanan golongan atasan. 1 ( isi-isi lain yang difikirkan sesuai diterima) [maksimun :4 markah] 1103/2 7

18 1103/2 Soalan 2 ( b ) Petikan Drama Markah (i) - Majid berasa kurang senang dengan cara Safiah berpakaian 1 m - Majid menyampaikan ketidaksenangan itu kepada Umar 1 m - Majid bertanya kepada Umar tentang kekerapan Safiah memakai 1 m seluar [ Maksimum : 2 markah] (ii) - pengaruh media massa dalam menonjolkan cara berpakaian moden secara 1 m berleluasa - menganggap pakaian moden selaras dengan perkembangan semasa 1 m - terdapat banyak pertunjukan fesyen secara realiti 1 m - kurang didikan agama 1 m - ibu bapa tidak menunjukkan contoh berpakaian yang baik kepada anak-anak 1 m (iii) Satu nilai dalam petikan: - menghormati tetamu, misalnya ibu Safiah menerima kehadiran Majid ke 1 m rumahnya dengan senang hati Dua nilai dalam keseluruhan drama : - kasih sayang misalnya Umar dan Safiah saling menyayangi 1 m - semangat patriotisme, misalnya Umar yang bertegas mahu menjadi guru 1 m untuk mendidik anak bangsa [ Maksimum : 3 markah] 1103/2 8

19 1103/2 Soalan 2 ( c ) Petikan Prosa Klasik Markah i) - bayan berpura - pura meninggal dunia /menjadikan diri mati 1 [ Maksimum : 2 markah] ii) - sangat marah lalu turun ke tanah 1 - memaki hamun kepada burung bayan 1 - merungut dirinya tertipu 1 - berhasrat membunuh bayan yang masih hidup/ ada 1 [ Maksimum : 3 markah ] iii) - mendapat keuntungan daripada menjual bayan tersebut 1 - mungkin menghadapi masalah kewangan pada ketika itu 1 - menjual haiwan hutan di pasaran gelap 1 - menjadikan sebagai binatang ternakan 1 - menggambarkan kenakalan dalam kalangan budak-budak 1 (isi-isi lain yang sesuai diterima) [ Maksimum : 3 markah ] 1103/2 9

20 1103/2 Soalan 2 ( d ) - Syair Kelebihan Ilmu i) Maksud rangkai kata - ilmu itu tidak dapat dinilai dengan wang ringgit 1 - ilmu merupakan penyelesaian bagi sebarang masalah/sumber 1 Markah (isi-isi lain yang sesuai diterima) [ Maksimum : 2markah] (ii) Kepentingan ilmu - menunjukkan identiti seseorang 1 - rasional dalam tindakan seseorang 1 - dapat menjamin kehidupan seseorang 1 - dihormati oleh masyarakat 1 - memelihara martabat bangsa ( isi-isi lain yang sesuai diterima ) [ Maksimum : 3 markah] (iii) Melalui : - pembacaan yang luas 1 - pengamatan terhadap kejadian atau peristiwa yang berlaku 1 - perbincangan dengan para ilmuan 1 - sentiasa belajar tanpa batasan umur / geografi 1 - membuat penyelidikan terhadap sumber alam 1 ( isi-isi lain yang sesuai diterima ) [ Maksimum : 4markah] 1103/2 10

21 1103/2 Soalan 3 Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada: Soalan 3 (a) : 6 markah Soalan 3 (b) : 6 markah Soalan 3 (c) : 6 markah Soalan 3 (d) : 6 markah Perhatian bagi soalan 3(a) 1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul. 2. Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan / jalan bahasa / tanda baca daripada keseluruhan soalan. 3. Perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa berikan 0 markah. 4. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah. 5. Jika memberi makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1 markah. 6. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah bagi setiap ayat. 7. Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat berikan pertimbangan sebagai satu ayat. 8. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. 9. Isi tidak jelas tolak ½ markah. 10. Sengaja menambah atau mengubah imbuhan (jika berkenaan), berikan 0 markah. Soalan 3 (a) Membina ayat (i) jalin (ii) menjalin (iii) terjalin (iv) jalinan (v) penjalin (vi) memperjalinkan - anyam/rangkai/susun. - menganyam/merangkaikan/menyusun/mewujudkan mengeratkan. - teranyam/terangkai/terselip/telah wujud/kerjasama. - sesuatu yang dijalin. - orang yang menjalin sesuatu/tali dan lain-lain yang digunakan untuk menjalin. - menjadikan berjalin atau berangkai. [6 markah] 1103/2 11

22 1103/2 (b) Petikan dialog kepada petikan biasa(cakap pindah) Ana mengajak Siti ke perpustakaan pada petang itu. Lalu Siti bertanya kepada Ana tentang tujuannya hendak ke perpustakaan. Ana menyatakan bahawa dia hendak mencari maklumat tentang tokoh kemerdekaan. Siti ingin tahu akan sebab Ana hendak mencari maklumat tersebut. Ana memberitahu Siti bahawa cikgu Rosli memintanya menulis esei berkenaan kemerdekaan. Siti kurang bersetuju dengan tindakan Ana kerana maklumat tersebut boleh diperolehi melalui Internet. Ana mengeyakan pandangan Siti tetapi dia memaklumkan hendak membaca maklumat daripada sumber lain. (c ) Ejaan dan Imbuhan [6 markah] (i) pehak - pihak (ejaan) membayarkan - membayar (imbuhan) (ii) plan Memperbesarkan - pelan (ejaan) - memperbesar(imbuhan) (iii) dailog - dialog (ejaan) kedengaran - mendengar (imbuhan) (d) Kata/istilah dan Tatabahasa [6 markah] (i) menghindarkan - menyelamatkan (kata/istilah) menjelaskan tentang cara-cara - menjelaskan cara-cara (tatabahasa) (ii) asas - awam(kata/istilah) berjuta ringgiti - berjuta-juta ringgit (tatabahasa) (iii) soal selidik - kertas kerja (kata/istilah) beliau siapkan - disiapkan oleh beliau (tatabahasa) [6 markah] (e) Peribahasa (i) hangat-hangat tahi ayam (ii) kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya (iii) sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain/ sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit [6 markah] 1103/2 12

23 1103/2 Soalan 4 [Markah penuh 15 markah] Panduan pemarkahan bagi soalan 4 (a) i) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap iii ) Beri 2 markah bagi setiap peristiwa yang lengkap iv) Beri 1 markah bagi peristiwa yang kurang lengkap/kurang jelas v) Markah isi maksimum 4 markah vi) Markah bahasa maksimum 3 markah vii) Markah bahasa diberi secara impression Baik : 3 markah Sederhana : 2 markah Lemah : 1 markah viii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa. ix ) Calon tidak menjawab 0 markah [ Maksimum : 7 markah] (b) i) Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap iii) Beri 1 markah untuk contoh 1 nilai tanggungjawabbagi setiap novel iv) Beri 2 markah untuk setiap huraian yang lengkap bagi setiap novel v) Markah isi maksimum 6 markah ( maksimum 3 markah bagi setiap novel) vi) Markah bahasa maksimum 2 markah vii) Markah bahasa diberi secara impression Baik Lemah : 2 markah : 1 markah viii) ix) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa Calon tidak menjawab 0 markah [ Maksimum : 8 markah] 1103/2 13

24 1103/2 (a) Novel Terminal Tiga Nilai berdikari... Berdikari dalam menuntut ilmu. Contohnya, Rimpa yang berhijrah ke Kuala Lumpur seorang diri untuk melanjutkan pelajaran ke Akademi Seni Kebangsaan.... Berdikari dalam mencari ayahnya. Contohnya, Rimpa telah mencari ayahnya tanpa bantuan sesiapa hingga ke Nabawan. Novel Seteguh karang...berdikari dalam menuntut ilmu. Contohnya, Awanis mendaftarkan diri ke UiTM, Arau Perlis seorang diri.... Berdikari meneruskan hidup tanpa ibu bapa. Contohnya, Awanis dapat menjaga kakak dan adiknya, Anita.... Berdikari menyelesaikan masalah kehidupan. Contohnya, Awanis menyelesaikan masalah Anita yang menghadapi konflik dengan ibu bapanya. ( Isi - isi lain yang sesuai diterima ) (b) Unsur Suspens Novel Terminal Tiga... Rimpa menerima berita bahawa seorang kerani baru yang bekerja di Akademi Seni Kebangsaan bernama Ruzaini. Perkara tersebut menimbulkan tanda tanya kepada pembaca siapa sebenar Ruzaini sama ada kawan baik Rimpa atau sebaliknya.... Kehilangan ayah Rimpa secara tiba-tiba menimbulkan tanda tanya, sehingga selepas berpuluhpuluh tahun barulah ayah Rimpa pulang semula ke pangkuan keluarga. Novel Seteguh Karang... Peristiwa Awanis yang dicabar oleh En Johari menaiki motorsikal tanpa brek sewaktu menjalani prktikalnya di ladang kelapa sawit, Paka, Terengganu. Pembaca akan tertanya-tanya sama ada Awanis berjaya atau tidak.... Peristiwa Kak May yang menelan ubat tidur secara berlebihan dan telah dimasukkan ke hospital. Peristiwa tersebut menimbulkan tanda tanya sama ada Kak May selamat atau tidak. ( Isi - isi lain yang sesuai diterima ) PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT 1103/2 14

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2010

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2010 03 /2 03/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Sept/Okt 2 %jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 200 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 KERTAS 2 PERATURANPEMARKAHAN Peraturan pemarkahan ini mengandungi 4 halaman bercetak @ 200

Lebih terperinci

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2007 2 ¼ jam LOGO DAN NAMA SEKOLAH 1103/1 (PPT) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1103/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA 1 PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Lebih terperinci

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN SULIT 1103/1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 2 ¼ jam MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam;

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 1. TUJUAN PENGUJIAN Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; 1.1 Membina, mengumpul, memilih dan menyusun atur idea-idea, hujah-hujah dan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PRASPM 2013

PEPERIKSAAN PRASPM 2013 NSKP 2013 SULIT 1 PEPERIKSAAN PRASPM 2013 1103/1(PP) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT.Kegunaannya

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan markah ini SULIT dan Hak Cipta

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 1103/ 1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos/ September JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman

Lebih terperinci

2011

2011 ... -. Bahasa Melayu Kertas 1 September 2011 Peraturan Pemarkahan MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAANPERCUBAAN SIJIL PELAJAR

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 (PPT) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2012 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 (PP) Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2013 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 02/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU SET A Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 (Percubaan) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2014 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 26-30 (28 30) (26 27) - Karangan menepati tema bahan rangsangan - Bahasa gramatis

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 BAHASA MELAYU Ogos 2012 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 DAN KERTAS 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Kertas ini

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 www.lamanbahasa.wordpress.com Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat halaman sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 UNTUK

Lebih terperinci

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 JAWAPAN KERTAS 1 1 D 11 D

Lebih terperinci

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1 1 PANDUAN PEMARKAHAN KERTAS BAHASA MELAYU (1103/1) BAHAGIAN A Karangan berdasarkan Bahan Rangsangan [30 markah] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang 26 30 [28-30] [26-27] Karangan menepati

Lebih terperinci

1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 SKEMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1 B 11 A 21 A 31 A 2 B 12 B 22 C 32 A 3 C 13 A 23 C 33 D 4 D 14 B 24 D 34 B 5 D 15 D 25 B 35 C 6 C 16 B 26 A 36 B 7 D

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Mei 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Kertas soalan in imengandungi dua bahagian :Bahagian

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2016 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1103/1 PP PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA BELUD PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 IABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2013 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 y4 jam Dua jam lima belas rainit PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

Kertas 1 BAHASA MELAYU TAHUN Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahaglan 8. Dua jam lima belas minit

Kertas 1 BAHASA MELAYU TAHUN Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahaglan 8. Dua jam lima belas minit SULIT PROG RAtt,I PEN ING KATAN PRESTAS I AKAD EIt[ IK spm TAHUN 2912 BAHASA MELAYU Kertas 1 Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOA1AN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

1

1 1 GARIS PANDUAN GURU BAHAGIAN A PERINGKAT CIRI-CIRI KARANGAN CEMERLANG 26 30 markah a. Isi relevan dengan tema bahan rangsangan. b. Huraian jelas dan matang. c. Penggunaan bahasa yang gramatis dari segi

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA \ PEPERIKSAAN PRASPM 2014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogs 1103/1(PP) UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini.kegunaannya khusus untuk pemeriksa

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

SULIT 2 02/2 Bahagian A(i)-Ringkasan [20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan tabiat membaca dalam

Lebih terperinci

PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN MARKAH PENUH : 30 MARKAH PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang 26-30

Lebih terperinci

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan

Lebih terperinci

SULIT SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 02/02 EXCEL 2 BAHASA MELAYU KERTAS 2 OGOS 2011 2 JAM DUA JAM JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 32 266 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.93%, meningkat sebanyak 0.11% berbanding

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 33 123 calon. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 73.01%, menurun sebanyak 0.26% berbanding

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SET B BAHASA MELAYU 2 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 110311 Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Sept 2013 MAKTAB RENDAH SAINS MARA 110311 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS Taklimat Peperikasaan PSLE 2017 Jabatan Bahasa Melayu BHPS 15.01.2017 Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu

Lebih terperinci

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2013 SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 Bahasa Melayu Kertas 2 ( 2013 ) Skema Pemarkahan Bahagian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH)

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -13- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) Panduan dan Cara Memeriksa Kertas 1. Pemeriksaan

Lebih terperinci

NOVEL TERMINAL TIGA & SETEGUH KARANG. TAHUN BULAN ASPEK/TAJUK a. Pengakhiran cerita 2001 November

NOVEL TERMINAL TIGA & SETEGUH KARANG. TAHUN BULAN ASPEK/TAJUK a. Pengakhiran cerita 2001 November NOVEL TERMINAL TIGA & SETEGUH KARANG 1. Analisis aspek yang telah keluar dalam peperiksaan. TAHUN BULAN ASPEK/TAJUK a. Pengakhiran cerita 2001 b. Persoalan 2002 Jun 2003 Jun 2004 Jun 2005 Jun Jun 2006

Lebih terperinci

PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD

PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD 1103/ Bahasa Melayu Kertas Skema Jawapan ½ jam PERCUBAAN SPM 01 SMK NARINANG, KOTA BELUD BAHASA MELAYU Kertas SKEMA JAWAPAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak

Lebih terperinci

LOGO DAN NAMA SEKOLAH

LOGO DAN NAMA SEKOLAH 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 September 2007 LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN Peraturan pemarkahan ini mengandungi 11 halaman

Lebih terperinci

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 2 1/4 jam Dua jam lima belas minit 1.Kertas peperiksaan ini mengadungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2.Jawab soalan Bahagian A dan satu

Lebih terperinci

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Meningkatkan Keupayaan Menulis Karangan Sepanjang Sekurang-kurangnya 350 Patah Perkataan Dalam Masa Yang Ditetapkan Menggunakan Kaedah Salin dan Jalin. Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Abstrak Kajian Tindakan

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 02/2 Bahasa Melayu 02/2 Julai 2013 2jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PENILAIAN MENENGAH

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU SULIT 1103/1(PP) JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 OGOS 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

Bahagian A ( I ) : Ringkasan ( Masa yang Dicadangkan 40 minit ) ( 20 Markah )

Bahagian A ( I ) : Ringkasan ( Masa yang Dicadangkan 40 minit ) ( 20 Markah ) Bahagian A ( I ) : Ringkasan ( Masa yang Dicadangkan 40 minit ) ( 20 Markah ) Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kepentingan aktiviti gotong-royong.

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

Objektif taklimat ini :

Objektif taklimat ini : Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu waris dalam persiapan mereka menjelang PSLE Bahasa Melayu (Asas)

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) Bahagian A TEMA : Nilai-nilai murni : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan CADANGAN IDEA: oleh rakyat Malaysia. i. Nilai hormat-menghormati

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2. Markah penuh kertas 2: 100 markah

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2. Markah penuh kertas 2: 100 markah PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2 Markah penuh kertas 2: 100 markah Bahagian A(i) Bahagian A(ii) Bahagian B Bahagian C Bahagian D :20 markah : 10 markah :20 markah :40 markah : 10

Lebih terperinci

PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan

PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu SMKN sahaja. Kegunaannya

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit SULIT 2 1103/1 SMK SIJANGKANG JAYA 42500 KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 1103/1 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENDENGAR & TUTUR Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi

Lebih terperinci

KARANGAN EKSPOSITORI SEKOLAH MENENGAH SPRINGFIELD

KARANGAN EKSPOSITORI SEKOLAH MENENGAH SPRINGFIELD KARANGAN EKSPOSITORI mohamed naim daipi KARANGAN EKSPOSITORI SEKOLAH MENENGAH SPRINGFIELD 2 Azhar Hamid (2001) Menulis merupakan satu proses yang dinamik. ik Menulis melibatkan kemahiran menaakul, membaca,

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 2 UNTUK

Lebih terperinci

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1. Calon mesti menjawab berdasarkan isi: BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A Mengeratkan perpaduan dan tali silaturahim Menjamin keamanan, kemakmuran dan kestabilan negara Menjana pertumbuhan ekonomi 2.

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1)

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1) Bahasa Melayu September 008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN NEGERI PERLIS DAN JABATAN PELAJARAN

Lebih terperinci

SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1103/2 SEKOLAH : BAHASA MELAYU Kertas 2 OGOS 2016 1103/2 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini

Lebih terperinci

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kurikulum kebangsaan perlu dikaji

Lebih terperinci

INAMA PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 PMR. Kertas 2. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

INAMA PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 PMR. Kertas 2. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU BAHASA MELAYU Kertas 2 Oktober 2013 2Jam INAMA KELAS PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU PMR Kertas 2 Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min SKEMA JAWABAN / GARIS PANDUAN UNTUK GURU BAHAGIAN A Soalan: Gambar di bawah menunjukkan aktiviti kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Bahasa Melayu Kertas [Tingkatan 5] Peraturan Pemarkahan Ogos 07 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta GCJM sahaja. Kegunaannya khusus

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 JAM

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 JAM Bahasa Melayu Kertas 2 Oktober 2010 2 Jam PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 2 BAHASA MELAYU Kertas 2 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

Lebih terperinci

RENDAH SAINS MARA TRANSKRIAN NIBONG TEBAL, PULAU PINANG

RENDAH SAINS MARA TRANSKRIAN NIBONG TEBAL, PULAU PINANG Disusun oleh Shuhaimi bin Sulaiman sszma@hotmail.com/www.cikgumiebm.blogspot.com Unit Bahasa Melayu Jabatan Bahasa MAKTAB RENDAH SAINS MARA TRANSKRIAN NIBONG TEBAL, PULAU PINANG ANALISIS JENIS, TUGASAN

Lebih terperinci

SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos 2012 2 Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN PENILAIAN

Lebih terperinci

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.78%, turun sebanyak 0.08% berbanding

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, 2017 1 April 2017, Sabtu Guru-guru Bahasa Melayu P6 Cikgu Nafisah (BM Lanjutan & BM) Cikgu Putri (BM ) Cikgu Latifah (BM Asas) Format Kertas PSLE 2017 Komponen

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 1103/1 Panduan Pemarkahan Bahasa Melayu Kertas 1 Percubaan SPM 2015 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 SKEMA JAWAPAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 2 Bahagian A [30 markah] Tugasan : Faedah-faedah mengikuti

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 02/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2012 2 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 BAHASA MELAYU Kertas 2 UNTUK

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat. Berdasarkan dari dapatan kedua-dua bahagian di atas, jelas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya pelajar tidak mampu menterjemah perkataan Arab berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

MAKLUMAT TUGASAN KEDUA BBM3402 SISTEM TULISAN JAWI

MAKLUMAT TUGASAN KEDUA BBM3402 SISTEM TULISAN JAWI MAKLUMAT TUGASAN KEDUA BBM3402 SISTEM TULISAN JAWI Peringatan: Sila baca maklumat tugasan ini sehingga habis dan faham. Maklumat tugasan sebelum ini dibatalkan TERMASUK YANG TERDAPAT DALAM MODUL. Banyak

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

Page 1 of 10 MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH)

Page 1 of 10 MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) Arahan: Setiap petikan ringkas di bawah ini menggambarkan maksud satu peribahasa. Padankan petikan tersebut dengan peribahasa yang paling sesuai daripada senarai yang

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk

Lebih terperinci