KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. Terbitan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. Terbitan"

Transkripsi

1

2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010

3 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.

4

5 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru PENDAHULUAN Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Satu ini disediakan sebagai bahan rujukan untuk membantu guru menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Buku ini sebagai panduan kepada guru untuk mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Satu juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dengan sokongan pelbagai bahan media. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru untuk menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Dalam pendekatan modular ini, fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa, mencungkil potensi diri, dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu dan Struktur Pendekatan Modular, Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi daftar kata dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Satu. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian. 1

6 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penamahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu, lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 2

7 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; viii. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; ix. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; 3

8 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru x. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; menulis imlak dengan tepat. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; mengedit dan memurnikan hasil penulisan; menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; xx. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan;; dan xxi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. FOKUS Pada akhir pembelajaran bahasa Malaysia sekolah rendah, murid dapat memperkaya kosa kata, mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa serta berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat, idea dan maklumat dalam pelbagai situasi pembelajaran, hubungan sosial dan kehidupan harian. 4

9 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Standard Kurikulum KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan dan juga di sekolah jenis kebangsaan. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai murni. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. A. Kemahiran Bahasa Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran berbahasa, seni bahasa dan tatabahasa. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku. Penerangan terhadap kandungan kurikulum dinyatakan seperti yang berikut: Kemahiran Mendengar dan Bertutur Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti bersoal jawab, ucapan, lakonan dan perbincangan. Murid juga perlu menghayati dan memberi respons yang betul kepada perkara yang didengar. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk hubungan sosial, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif. Penekanan diberi pada sebutan dan intonasi yang betul serta pengucapan yang bertatasusila serta menggunakan tatabahasa yang betul. 5

10 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul; iii. mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat; iv. mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat; v. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; vi. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi, kata panggilan, kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila; vii. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; dan viii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tantang sesuatu perkara dengan tepat dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. ii. Bertutur dengan bahasa yang mudah, tepat dan jelas. iii. Bahan ransangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. iv. Memberi peluang murid terlibat secara aktif dapat mempercepat penguasaan kemahiran. v. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa; vi. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu, dan bahan sastera dan bukan sastera secara kritis. 6

11 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Objektif Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. membaca pelbagai perkataan, frasa, dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; ii. membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul; iii. membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul; iv. membaca dengan sebutan, intonasi dan jeda mengikut tanda baca dengan betul; v. membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk mengenal pasti idea utama dan membuat klasifikasi dengan betul; vi. membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul dan memindahkan kepada bentuk bukan grafik; dan vii. membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata dan menambah pengetahuan. Prinsip Kemahiran Membaca i. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. ii. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. iii. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. iv. Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju. v. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. vi. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. vii. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan Kemahiran Menulis kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan. Objektif Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: 7

12 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru i. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; ii. menulis secara mekanis bentuk huruf dan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas; iii. menulis perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul; iv. menulis secara mekanis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas; v. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; vi. menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan ejaan yang tepat; vii. mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dengan betul untuk diklasifikasikan; viii. menulis untuk menyampaikan maklumat yang tepat menggunakan bahasa yang santun; ix. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul; dan x. mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. Prinsip Pengajaran Kemahiran Menulis i. Kemahiran menulis menulis mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. ii. Melahirkan idea dalam bentuk penulisan dan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. iii. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. iv. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. v. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. vi. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik. B. Aspek Seni Bahasa Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan Aspek Seni Bahasa menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur. Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan. Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi. Pembentukan ayat yang menggunakan simile, peribahasa, bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif juga menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa Melayu. Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka. Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan erkeupayaan: 8

13 i. ii. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dengan gerak laku secara didik hibur; iii. mengujarkan ayat menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui penceritaan secara didik hibur; iv. mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur; dan v. melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur. Prinsip Pengajaran Seni Bahasa i. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. ii. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. iii. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh. iv. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. C. Aspek Tatabahasa Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan Aspek Tatabahasa tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. Selain itu, aspek sebutan, intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. memahami dan menggunakan kata nama am, nama khas, kata ganti nama diri pertama dan kedua serta kata kerja dengan betul; ii. memahami dan menggunakan kata adjektif warna dan kata hubung dengan betul; iii. memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul; iv. menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul; dan v. memahami dan membina ayat dasar dengan pola FN + FN, dan FN + FK dengan 9

14 betul. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Prinsip Pengajaran Aspek Tatabahasa i. menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. ii. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. iii. Tidak menggalakkan pelajar menghafalkan rumus atau hukum bahasa. iv. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. v. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. vi. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. vii. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. viii. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. ix. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. x. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. xi. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. STRUKTUR MODUL Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama, fokus sampingan, objektif, aktiviti, pentaksiran, pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubahsuai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut; Tema Tajuk Fokus Utama Fokus Sampingan Objektif Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Media Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 10

15 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada pencapaian objektif. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran, pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian kurikulum dan catatan. Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran tercapai. Oleh itu, pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan tindakan susul yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan murid dan kadar masa untuk mereka menguasai sesuatu kemahiran. Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang berbeza daripada murid pemulihan. Bahan yang digunakan perlu lebih mencabar minda dan digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru yang paling minima. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad permainan bahasa dan bahan-bahan untuk aktiviti boleh diberikan kepada murid. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu memberi penjelasan cara melakukan latihan pengayaan dan memberi ruang untuk murid tersebut membuat latihan yang diberi secara sendiri. Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan. 11

16 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan strategi penggajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di luar dan di dalam bilik darjah. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, strategi merangkumi pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti. Pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. Kaedah pula cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkahlangkah penyampaian yang tersusun. Teknik pula merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih. Aktiviti pembelajaran konvensional boleh diterapkan kepada murid melalui ruang dan peluang mengikuti proses pembelajaran yang menyeronokkan dalam suasana yang kondusif dengan teknik yang lebih menarik dan berkesan. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Kepelbagaian media, bahan maujud, media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat juga pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru. Kepelbagaian Teknik Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah dan pendekatan yang digunakan. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar. 12

17 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Guru boleh memilih pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi, dan berinteraksi. Teknik-teknik pengajaran bahasa i. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. ii. iii. iv. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik bercerita Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. v. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. vi. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan. vii. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. viii. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea. 13

18 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru ix. Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. x. Teknik simulasi Teknik di ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing. xi. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual. xii. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. xiii. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. Penggunaan Tatabahasa yang tepat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan 14

19 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahanbahan ilmiah dan sastera. Penekanan Konsep 5 P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. a. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. b. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. c. Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana latar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. d. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. e. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan 15

20 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah. Penerangan ringkas bagi setiap elemen seperti yang berikut; Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Di samping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat 16

21 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kemahiran Belajar Cara Belajar, Kajian Masa Depan, Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut; Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan perisian, menghantar dan menerima e-mel, mengakses, memproses, menyebar dan berkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan 17

22 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Kreativiti dan inovasi Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta, menyelesaikan masalah, menggunakan daya imaginasi, idea kreatif yang yang tulen, asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi pula merujuk kepada proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh dan berketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supaya mereka berdaya cipta, berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan menjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan. TEMA Kurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membina kefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Seni Bahasa dan Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan. Melalui tema-tema ini akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman, memupuk kesedaran, membina jati diri, menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid. Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan; 1. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid-murid sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga. 2. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. 3. Kesihatan dan Kebersihan 18

23 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat. 4. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada di pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran kepada murid agar mengutamakan keselamatan. 5. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. 6. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. 7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat yang madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. 8. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. 9. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau. 10. Pertanian Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam, berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai 19

24 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam kehidupan. 11. Ekonomi / Keusahawanan Tema ekonomi merujuk perihal bidang perniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kepentingan bidang ekonomi dalam kehidupan. 20

25 1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan mengungkapkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 1.1 Asas mendengar dan memberi respons dengan tepat pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan betul. 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa serta ayat dengan betul. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila Bercerita dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada 21

26 pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 22

27

28

29 1.0 STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 23

30 TEMA TAJUK KEBERSIHAN Menjaga Diri FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan anggota badan dan bukan anggota badan. ii. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat. iii. memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi dua tau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. Ilmu: Sains (anggota badan),pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral ii. Nilai: Menjaga kebersihan anggota badan iii. KBT: Kemahiran Berfikir mengumpul dan mengelas Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata Gambar anggota badan, kad perkataan,lembaran kerja, ICT 24

31 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah 1 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1. Guru menamakan anggota badannya kepada murid dan murid mendengar dengan teliti. Contoh: tangan leher mata dahi hidung perut mulut badan kaki jari 2. Murid diminta menyebut semula anggota badan yang disebutkan oleh guru secara individu, kumpulan atau kelas. Langkah 2 1. Murid menyebut perkataan yang berkaitan dengan anggota badan yang ditunjukkan. Contoh: tangan leher mata dahi hidung perut mulut badan kaki jari 2. Murid menyebut semula perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan bimbingan guru. 3. Murid mengecam perkataan yang didengar lalu menyentuh bahagian badan masingmasing. KBT (KB): - Mengumpul dan mengelas Nilai: - Jaga kebersihan diri Ilmu: - Sains (anggota badan) Perkataan: Contoh: tangan hidung perut mulut badan leher Media: - Gambar anggota badan - kad perkataan 25

32 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. Murid menceritakan cara-cara menjaga kebersihan diri dan peralatan yang selalu digunakan 2. Murid diminta mengeja dan membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup seterusnya memadankan dengan gambar yang diberi. 3. Murid mengeja dan membaca semula perkataan yang telah disuaikan dengan gambar menggunakan sebutan yang betul. Lembaran Kerja 1 Langkah 4 1. Murid mendengar dan mengulang perkataan yang disebut oleh guru berpandukan kad perkataan yang ditunjukkan. 2. Seorang murid mengeja dan menyebut perkataan yang terdapat pada kad dan murid lain akan mengulanginya. 3. Murid menyebut perkataan yang terdapat pada kad dan mengasingkan kad-kad yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan. 4. Murid mengkelaskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan pada lembaran kerja yang diberi. KBT (KB): - klasifikasi Sistem Bahasa: - Kata nama Am KBT(TKP): - hubung kait Nilai: - Kebersihan Lampiran 1 Lembaran Kerja 2 26

33 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 5 1. Murid membaca dan memahami petikan beramai-ramai dengan bimbingan guru. 2. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang dihitamkan dalam perenggan secara bergilir-gilir. 3. Murid bersoal jawab tentang maksud perkataan yang dihitamkan. 4. Murid menyebut semula makna perkataan yang dihitamkan. 5. Murid memadankan perkataan dengan makna yang diberi secara menaip atau klik dan seret - MS Word perkataan Kemahiran ICT Sistem Bahasa: - sinonim Lampiran 2 Lembaran Kerja 3 Pentaksiran 1. Murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang disebut oleh guru. 2. Murid menulis perkataan yang disebut dengan ejaan yang betul. Lembaran Kerja 4 Pemulihan 1. Murid menyebut suku kata yang ditunjukkan. 2. Murid menggabungkan suku kata menjadi perkataan dan mengeja serta menyebut perkataan itu. Lembaran Kerja 5 27

34 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang ditunjukkan. Lembaran Kerja 6 2. Murid memadankan perkataan untuk membentuk frasa yang bermakna. 3. Murid menyebut frasa yang telah dibina. 28

35 Lampiran 1 Aktiviti 1 tangan jari leher badan mata hidung kaki mulut perut dahi 29

36 Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Sebutkan nama gambar dan tuliskan perkataan. sikat berus perut mulut berus sikat mulut perut 30

37 Lembaran Kerja 2 Aktiviti 1 Sebutkan dan tuliskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan. selipar leher tangan mulut kasut berus mandi sikat hidung kotor perut Anggota Badan Bukan Anggota Badan 31

38 Lampiran 2 Secara berpasangan, dengar bacaan rakan kamu. Razak budak yang sihat. Dia selalu jaga diri supaya bersih. Hari-hari dia mandi tiga kali sehari. Dia mandi guna sabun supaya badannya tidak ada kuman. Razak gosok badan agar hilang daki. Selepas mandi, Razak lap badan supaya kering. Dia sapu bedak pada badannya supaya rasa segar. Dia juga pakai baju yang bersih. Razak selalu nampak kemas. 32

39 Lembaran Kerja 3 Aktiviti 3 Baca dan tuliskan makna bagi perkataan yang diberi. uzur bakteria serbuk harum rapi nyaman 1. sakit 2. kuman 3. bedak 4. segar 5. kemas 33

40 Lembaran Kerja 4 Pentaksiran Dengar perkataan yang disebut dan tuliskan di kotak yang disediakan. 1. ebrsu 2. nuhdgi 3. nsaub 4. hsita 5. esarg 34

41 Melengkapkan suku kata supaya menjadi perkataan. Lembaran Kerja 5 Pemulihan bun sok kat sut suh 1. go 2. ba 3. sa 4. si 5. ka 35

42 Lembaran Kerja 6 Pengayaan Secara berpasangan, dengar sebutan rakan dan cari pasangan perkataan untuk membentuk frasa. gosok kasut sabun badan basuh rambut tangan sikat cuci gigi kuku potong Jawapan:

43 TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Keluarga Saya FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. mendengar, menyebut dan mengeja perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. ii. membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi dua atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang ii. KBT: Kemahiran berfikir-menjana idea Tatabahasa: Kata nama am Kad gambar, carta lirik lagu, lembaran kerja, kad perkataan, gambar 37

44 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Guru mempamerkan lirik lagu Saya Sayang Semua pada papan tulis. 2. Murid mendengar dengan teliti lagu yang dimainkan melalui pita rakaman. 3. Guru meminta murid menyebut perkataan berkaitan dengan ahli keluarga yang terdapat dalam lirik lagu. Contoh: ibu, bapa, kakak, abang dan adik. 4. Guru meminta murid menyanyi lagu tersebut secara kumpulan dan kelas dengansebutan yang betul. Nilai:Kasih sayang KBT: Kemahiran mendengar Lampiran 1 Lirik lagu Saya sayang semua ( melodi lagu: Satu satu saya sayang ibu ) Langkah 2 1. Guru mempamerkan kad suku kata dan meminta mengeja dan menyebut suku kata tersebut. 2. Murid diminta memadankan suku kata tersebut menjadi perkataan bermakna dan memadankannya dengan kad perkataan yang disediakan. 3. Guru meminta murid menampal, menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan gambar dengan sebutan yang betul. Lampiran 2 - kad suku kata Lampiran 3 Kad perkataan Lampiran 4 38

45 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. Guru mempamerkan gambar yang berkaitan dengan ahli keluarga seperti ibu, bapa, kakak, abang dan adik. 2. Guru membimbing murid mengeja dan membaca serta memahami perkataan tersebut. 3. Guru meminta murid membaca secara individu perkataan-perkataan tesebut. KBT: Konstruktivisme Memahami ahli keluarga. Lampiran 5 - suku kata, perkataan dan gambar Pentaksiran 1. Guru meminta murid menandakan perkataan yang didengar pada lembaran kerja. 2. Guru meminta murid menyebut perkataan berkaitan keluarga berdasarkan gambar. Lembaran Kerja 1 Lampiran 4 Pemulihan 1. Guru membimbing murid menyebut dan mengeja suku kata dan perkataan. 2. Murid memadankan gambar dengan perkataan. Lembaran Kerja 2 39

46 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengayaan AKTIVITI 1. Guru meminta murid bercerita tentang ahli keluarga mereka kepada rakan berdasarkan gambar ahli keluarga mereka. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 5 - gambar ahli keluarga 40

47 Lampiran 1 Seni kata lagu Saya Sayang Keluarga Satu satu Saya sayang ibu Dua dua Saya sayang bapa Tiga tiga Sayang adik kakak Satu dua tiga Sayang abang juga 41

48 Lampiran 2 Dengar dan sebut perkataan yang didengari. sa ya i bu ba pa a bang ka kak a d ik 42

49 Lampiran 3 Sebut dan eja. saya bapa adik abang kakak ibu 43

50 Lampiran 4 GAMBAR KELUARGA 44

51 Lampiran 5 ka kak a bang kakak abang ba pa i bu bapa ibu adik a dik 45

52 Pentaksiran Dengar perkataan yang disebut dan tandakan perkataan yang betul. * pada petak ibu kakak idu kakek bapa alik papa adik 46

53 Pemulihan a. Dengar dan sebut perkataan ini. saya ibu bapa adik kakak abang b. Padankan perkataan dengan gambar. bapa kakak ibu 47

54 Pengayaan Ceritakan: - nama kamu - nama bapa - nama ibu - nama kakak - nama abang - nama adik Ceritakan tentang keluarga kamu 48

55

56 2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehanmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami, perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 49

57 2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 50

58 TEMA TAJUK KEBERSIHAN Rumah Saya Bersih FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. membaca perkataan mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. ii. membaca dan menyatakan erti perkataan dengan betul. iii. menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan betul dan tulisan yang kemas. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i. Ilmu: Kesihatan ii. KBT: Belajar Cara Belajar bacaan intensif, kemahiran menulis Tatabahasa: sinonim, kata kerja MEDIA Petikan dalam bentuk ICT 51

59 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Murid membaca petikan secara kelas dan individu. 2. Murid membaca suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam petikan. KBT: Belajar Cara Belajar - bacaan luncuran - bacaan intensif Lampiran 1 Langkah 2 1. Murid bersoal jawab tentang isiisi petikan. 2. Murid membaca isi-isi petikan yang ditulis oleh guru secara individu. 3. Murid menyatakan cara-cara mereka membantu ibu bapa di rumah. Nilai: Bekerjasama Kebersihan Ilmu: Sains Lampiran 1 Langkah 3 1. Murid membaca perkataan sinonim secara individu berdasarkan lampiran Murid menyesuaikan maksud perkataan dalam lampiran Murid membaca semula perkataan yang telah disesuaikan. Sistem bahasa - sinonim Lampiran 1 Lembaran Kerja 1 52

60 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 4 1. Murid menulis perkataan yang sesuai pada gambar. 2. Murid membaca semula perkataan yang telah ditulis di dalam kotak yang telah disediakan. Pentaksiran 1. Murid membaca kata kerja sebagai pilihan jawapan dan menggariskan kata kerja yang paling tepat bagi ayat yang diberi. 2. Murid membaca semula ayat yang telah dilengkapkan jawapan, KBT: Konstruktivisme Ilmu: Kesihatan Sistem bahasa: -kata kerja Lembaran Kerja 2 Lembaran Kerja 3 Pemulihan 1. Murid membaca suku kata tertutup dengan lancar berdasarkan lampiran 5 2. Murid melengkapkan Bunga Kata secara menaip atau klik dan seret MS Word/ perkataan. 3. Murid membaca perkataan yang dibina daripada Bunga Kata. Permainan bahasa: - Bunga Kata Lembaran Kerja 4 53

61 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid membaca perkataanperkataan yang diberikan. 2. Murid mewarnakan perkataan tersebut dalam teka silang kata. Permainan bahasa: -teka silang kata Lembaran Kerja 5 54

62 Lampiran 1 Aktiviti 1 Garis perkataan yang disebut oleh guru. Baca perkataan yang telah digariskan. Rumah Farah Ini rumah Farah. Rumah Farah bersih dan cantik. Hari-hari emak Farah sapu dan kemas rumah itu. Pada hari cuti, Farah tolong emak basuh bilik air. Kakak kemas bilik tidur. Abang susun majalah di ruang tamu. Adik bantu cuci longkang. Bapa tebas rumput. Emak pula sapu sampah dan siram pokok bunga. Di rumah Farah tidak ada semut, lalat dan tikus. Semut, lalat dan tikus bawa penyakit. Keluarga Farah sihat. Jiran dan kawan suka datang ke rumah Farah. 55

63 Aktiviti 2 Lembaran Kerja 1 Suaikan perkataan sinonim di bawah ini. basuh tolong tebas sahabat susun potong bantu cuci kawan atur siram jirus 56

64 Lembaran Kerja 2 Aktiviti 3 Tuliskan perkataan yang sesuai bagi gambar yang diberi. Akibat Tidak Menjaga Kebersihan 57

65 Lembaran Kerja 3 Pentaksiran Baca dan warnakan kotak perkataan yang sesuai dalam ayat yang diberi di bawah. 1. Farah basuh jemur bilik air. 2. Bapa tebang tebas rumput. 3. Kakak kemas sentuh bilik tidur. 4. Abang sepah susun majalah di ruang tamu. 5. Kita mesti tolong lihat ibu bapa jaga kebersihan rumah. 58

66 Klik dan seret suku kata yang betul pada petak yang disediakan. Isikan tempat kosong dengan suku kata tertutup yang diberi. Lembaran Kerja 4 Pemulihan kar lam ram dur kam kus ti Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 59

67 Lembaran Kerja 5 Pengayaan Baca dan warnakan perkataan dalam petak di bawah berpandukan perkataan yang diberi. TIDUR SIRAM TEBAS SIHAT KEMAS BILIK JIRAN KAWAN BANTU SUSUN A J I R A N T G M E U O K A W A N R B O F M B I L I K T I D U R P Z N C U S I H A T X S L E F S I R A M K J Y T I T E B A S B Z X V O H A L D O K E M A S P K R B O R C A S U S U N Q B A N T U Z I E Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 60

68 TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Kami Sayang Datuk Nenek FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. membaca ayat tentang datuk dan nenek dengan sebutan yang betul. ii. menulis ayat tunggal tentang datuk dan nenek dengan betul dan tulisan yang kemas. PENGISIAN KURIKULUM i. Ilmu: Pendidikan Moral ii. Nilai: Kasih sayang iii. KBT- BCB-Kemahiran mendengar SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa:Kata Nama Am Lembaran kerja, kad frasa 61

69 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Guru mempamerkan kad-kad frasa dan membacakannya. 2. Murid membaca frasa-frasa dengan bimbingan guru dan memahami maksud yang dipamerkan dengan sebutan yang jelas. Nilai - kasih sayang Lampiran 1 Kad frasa Lampiran 2 -kad ayat 3. Guru menunjukkan kad ayat kepada murid dan meminta murid membaca ayat-ayat yang ada pada kad ayat. Langkah 2 1. Guru mengedarkan lampiran petikan kepada setiap murid. Lampran 3 -petikan 2. Guru membimbing murid membaca petikan yang diberi guru dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. 3. Murid membaca petikan dengan sebutan yang betul secara individu, kumpulan atau kelas. 4. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi petikan. Langkah 2 1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan murid menyalin ayat dengan tulisan yang kemas. Lembaran kerja 1 Buku latihan garis tiga 2. Murid menyalin ayat tunggal dengan tulisan yang kemas. 62

70 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pentaksiran 1. Murid membaca lima ayat tunggal dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. 2. Murid menyalin ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. Lampiran 3 - kad ayat Lembaran kerja 2 Pemulihan 1. Guru membimbing murid membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Lembaran Kerja 1 2. Murid menyalin semula ayat dnegan betul dan tulisan yang kemas. Pengayaan 1. Murid mengisi tempat kosong dengan frasa yang sesuai. Lembaran kerja 3 2. Murid membaca ayat dengan sebutan yang betul. 63

71 Lampiran 1 Kad Frasa datuk saya nenek saya sayang akan datuk sayang akan nenek sangat baik 64

72 Lampiran 2 Kad Ayat Saya sayang akan datuk. Saya sayang akan nenek. Datuk saya tinggal di kampung. Nenek sayang akan saya. Datuk saya ada kebun. 65

73 Lampiran 3 Baca dan fahami petikan. Mei Ling ada datuk. Mei Ling ada nenek. Nama datuk Mei Ling, Ah Chong. Nama nenek Mei Ling, Yee Yee. Datuk Mei Ling tinggal di kampung. Datuk Mei Ling ada kebun sayur. 66

74 Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas Mei Ling ada datuk. Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Nama nenek Mei Ling,Yee Yee. Mei Ling sayang akan datuk. 67

75 Lembaran Kerja 1 Pemulihan Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas Saya sayang akan datuk. Saya sayang akan nenek. Datuk tinggal di kampung. 68

76 Lembaran Kerja 3 Pengayaan Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. kampung datuk nenek rajin kebun sayur 1. Mei Ling ada datuk dan 2. Nama Mei Ling, Ah Chong. 3. Nama Mei Ling, Yee Yee. 4. Datuk Mei Ling tinggal di. 5. Datuk ada kebun. 69

77

78 3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 70

79 3.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 71

80 SEKOLAH KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEBERSIHAN Menjaga Kebersihan Balai Raya FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul Mendengar, memahami pesanan dan memberi respons secara gerak laku yang betul. OBJEKTIF PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. menulis perkataan suku kata tertutup yang sesuai pada ayat-ayat arahan dengan betul. ii. iii. menulis perkataan suku kata tertutup dan memberi erti perkataan tersebut dengan betul dan kemas. mendengar dan mencatat perkataan yang terkandung dalam pesanan yang disampaikan. i. Ilmu: Kesihatan ii. KBT: BCB Kemahiran membaca, Kontekstual. Tatabahasa: sinonim, ayat perintah MEDIA Gambar tunggal, kad arahan 72

81 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Murid meneliti gambar tunggal tentang aktiviti membersihkan balai raya. 2. Murid bersoal jawab tentang aktiviti di dalam gambar tersebut. 3. Murid menulis perkataan yang sesuai berdasarkan gambar tunggal itu. Contoh: pokok balai raya pasu bunga sapu 4. Murid membaca semula perkataan yang telah ditulis. Ilmu: - Kajian Tempatan Nilai: - Kebersihan - Kerajinan Gabung jalin kemahiran: -Membaca Lampiran 1 Langkah 2 1. Beberapa orang murid melakukan simulasi aktiviti gotong-royong membersihkan balai raya dengan berdasarkan kad arahan pada lembaran. Contoh: Tolong sapu sampah Tolong cangkul tanah Tolong cat dinding Tolong paku papan Tolong potong rumput KBT: Konstruktivistime -menilai dan mentafsir Nilai: - Kerjasama Lampiran 2 73

82 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Murid lain meneka aktiviti yang dilakukan oleh rakan mereka dalam seperti dalam aktiviti (a). 3. Murid menyalin ayat arahan yang terdapat pada kad arahan yang dipaparkan oleh guru. Langkah 3 1. Beberapa orang murid menulis perkataan yang disebut oleh guru pada papan tulis. Contoh: potong kutip sental jirus himpun tampal 2. Murid memadankan perkataan dengan perkataan seerti pada lembaran kerja. 3. Murid menulis perkataan suku kata tertutup dan menulis erti perkataan tersebut dalam lembaran yang diberi. Lembaran Kerja 1 Lembaran Kerja 2 74

83 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pentaksiran 1. Murid menulis perkataan yang sesuai pada ayat-ayat arahan berdasarkan gambar diberi. Lembaran Kerja 3 Pemulihan 2. Murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dalam ayat arahan berpandukan perkataan yang diberi. Lembaran Kerja 4 Pengayaan 1. Murid menulis ayat-ayat arahan dengan menggunakan perkataan suku kata tertutup yang diberi pada nota. Lembaran Kerja 5 2. Murid melukis gambar yang sesuai berdasarkan ayat arahan yang ditulis. 75

84 Aktiviti 1 Lampiran 1 Teliti dan tuliskan aktiviti yang terdapat dalam gambar dalam kotak jawapan yang disediakan. 76

85 Lampiran 2 Lakukan simulasi berpandukan kad arahan yang diberi. Tolong sapu Sampah. Tolong cangkul tanah. Tolong cat dinding. Tolong potong rumput. Tolong paku papan. 77

86 Aktiviti 2 Lembaran Kerja 1 Padankan perkataan dengan perkataan seerti yang diberi. kerat gosok kutip potong sental pungut tampal kumpul jirus lekat himpun siram 78

87 Lembaran Kerja 2 Tuliskan perkataan seerti dengan perkataan yang diberi pada ruangan yang disediakan. kerat kutip sental tampal jirus himpun 79

88 Tuliskan perkataan yang sesuai dalam ayat berdasarkan gambar. Lembaran Kerja 3 Pentaksiran 80

89 LembaranKerja 4 Pemulihan Tuliskan perkataan mengandungi suku kata tertutup dalam ayat arahan. sampah longkang papan tanam dinding bakar 1. Tolong kumpul itu. 2. Tolong pokok bunga. 3. Tolong cuci yang kotor. 4. Tolong sampah ini. 5. Tolong cat ini. 6. Tolong paku dinding itu. Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. 81

90 Lembaran Kerja 5 Pengayaan Tuliskan nota arahan kepada rakan anda untuk membersihkan kawasan balai raya dengan menggunakan salah satu perkataan di bawah. longkang himpun susun kutip Menjaga Kebersihan Balai Raya Kita Nota Arahan: Tolong bersihkan longkang di kawasan balai raya Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. 82

91 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Kampung Datuk Rajoo FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup tentang kampung datuk dengan betul dan kemas. PENGISIAN KURIKULUM ii. menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan tajuk yang mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul dan tepat. i. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT- BCB-Kemahiran menulis SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa:Kata Nama Am Lembaran kerja 83

92 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Guru menampal kad yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup pada papan tulis. 2. Guru meminta murid mengeja dan menyebut suku kata yang dipamerkan. 3. Guru meminta murid memadankan suku kata untuk membina perkataan berpandukan gambar yang dipaparkan pada papan tulis. 4. Guru meminta murid menulis semula perkataan yang telah dibina pada papan tulis. 5. Murid memadankan gambar dan menulis perkataan yang dibina pada lembaran kerja. KBT: Kontekstual: -memindahkan BCB:menulis Tatabahasa: -kata nama Lampiran 1 Kad suku kata Lampiran 2 Kad gambar Lembaran Kerja 1 Langkah 2 1. Guru meminta murid mendengar dan menyebut semula perkataan yang didengar dengan sebutan yang betul. 2. Murid menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding secara latih tubi. 3. Guru meminta murid menyebut dan mengeja perkataan tersebut secara individu, kumpulan dan kelas. KBT- BCB mendengar dengan teliti KBT: PAK:latih tubi Lembaran kerja 1 84

93 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pentaksiran 1. Murid membina dan menulis perkataan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar diberi. 2. Murid menyebut dan mengeja perkataan yang ditunjukkan. KBT: Kontekstual: -memindahkan BCB:menulis Lembaran Kerja 2 Lampiran 3 Kad perkataan Pemulihan 1. Guru meminta murid memadan perkataan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar. KBT: PAK:latih tubi Lembaran kerja 3 Pengayaan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja. 2. Guru meminta murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar. KBT: PAK:kemahiran secara kendiri Lembaran Kerja 4 85

94 Lampiran 1 Kad Suku Kata la ut ker bau bu ah su ngai 86

95 Lampiran 2 Kad Gambar 87

96 Lampiran 3 Kad Perkataan laut buah kerbau sungai 88

97 Tuliskan suku kata dan perkataan berdasarkan gambar. Lembaran Kerja1 89

98 Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Padankan suku kata dan tulis perkataan berdasarkan gambar. bau ran in bu ut su ka ah la ngai ker tai 90

99 Padankan suku kata berdasarkan gambar. Lembaran Kerja 3 Pemulihan ker ah su ut bu bau la ngai 91

100 Lembaran Kerja 4 Pengayaan Tulis perkataan yang sesuai berpandukan gambar. pantai buaian wau pisau rantai pulau 92

101

102 4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 94

103 4.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 95

104 SEKOLAH KEBANGSAAN TEMA KEBERSIHAN TAJUK Kebersihan Diri FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. OBJEKTIF PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir pengajaran murid dapat: i. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul. ii. membaca baris-baris pantun dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. i. Ilmu: Menjaga kebersihan diri ii. KBT: Kecerdasan Pelbagai- Verbal linguistik BCB- Mencatat nota SISTEM BAHASA Tatabahasa: kata nama am MEDIA Kad pantun, 96

105 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Guru memperdengarkan pantun tentang kebersihan diri melalui pita rakaman atau yang dilafazkan oleh guru dan meminta murid mendengarnya dengan telitii. 2. Guru membimbing murid melafazkan pantun itu semula dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Murid melafazkan pantun dengan sebutan yang betul,intonasi dan gaya yang sesuai secara kelas, kumpulan dan individu. KBT: KP- Verbal linguistik Lampiran 1 Langkah 2 1. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun yang telah dilafazkan. 2. Murid diminta mengenal pasti frasa yang berkaitan tentang kebersihan diri yang terdapat dalam pantun. 3. Murid diminta menulis baris pantun tersebut pada kotak pantun yang bernombor. 4. Murid diminta membaca dalam pantun yang menngandungi baris pantun tersebut semula. KBT: BCB- mencatat nota Lembaran Kerja 1 97

106 Langkah 3 AKTIVITI 1. Guru mengedarkan lembaran yang mengandungi beberapa baris pantun dua kerat kepada kumpulan kecil. 2. Guru meminta murid dalam kumpulan menyusun baris pantun menjadi pantun dua kerat yang lengkap. 3. Guru meminta murid melafazkan pantun yang telah disusun barisnya dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya yang sesuai. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 1 Langkah 4 1. Murid diberi lembaran kerja untuk memadankan gambar dengan pantun yang sesuai. 2. Murid membaca pantun yang telah dipadankan dengan gambar. Lembaran Kerja 2 98

107 Lampiran 1 Aktiviti 1 Baca pantun di bawah. Ikan keli di atas rakit, Gosok gigi supaya tak sakit. 1 Beli sotong masak kari, Kuku dipotong kuman lari. 2 Ikan haruan di dalam tangki, Sabun badan buang daki. 3 Naik bot pergi ke hulu, Cuci rambut bersih selalu. 4 99

108 Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Catatkan baris pantun yang mengandungi maklumat kesihatan yang terdapat dalam pantun Kuku dipotong kuman lari. Sabun badan buang daki. Gosok gigi supaya tak sakit. Cuci rambut bersih selalu. Pantun Maklumat tentang kebersihan diri Pantun 1 Pantun 2 Pantun 3 Pantun 4 100

109 Lembaran Kerja 2 Aktiviti 2 Tuliskan pantun yang sesuai dengan gambar yang diberi. Ikan keli di atas rakit, Gosok gigi supaya tak sakit. Naik bot pergi ke hulu, Cuci rambut bersih selalu. Beli sotong masak kari, Kuku dipotong kuman lari. Ikan haruan dalam tangki, Sabun badan buang daki. 101

110 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Kebun Datuk Saya FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. OBJEKTIF PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. ii. menamakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar. i. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang, keberanian ii. KBT: Verbal linguistik, visual ruang, kinestetik Tatabahasa: Kata nama am Seni kata lagu, gambar tunggal, kad perkataan dan lampiran 102

111 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis. 2. Murid diminta menamakan haiwanhaiwan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang haiwan tersebut. Contoh; -bunyi haiwan Nilai: Kasih sayang Teknik Soal Jawab Teknik nyanyian Lampiran 1 Gambar tunggal (carta gambar atau slaid powerpoint Langkah 2 1. Guru mempamerkan seni kata lagu Datuk Saya Ada Kebun dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut. 2. Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai. 3. Murid menyanyikan lagu tersebut secara berkumpulan dan kelas. 4. Guru dan murid menyanyi beramai-ramai sambil melakukan aksi yang sesuai. Lampiran 2 Seni kata lagu Datuk Saya Ada Kebun. 103

112 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. Sediakan 5 keping kad perkataan. (ayam, itik, kambing, burung, kucing ) 2. Pilih 5 orang murid secara rawak. Murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar yang sesuai pada Lampiran Kemudian murid diminta menyebut nama-nama haiwan dengan sebutan yang betul. 4. Murid yang melekatkan kad perkataan diminta bercerita tentang haiwan-haiwan yang telah disebut tadi. KBT Kontekstual Nilai: Keberanian Lampiran 3 -kad perkataan Lampiran 1 -kad gambar Langkah 4 1. Murid diminta menyanyikan semula lagu Datuk Saya Ada Kebun dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya dan sesuai sebagai penutup. Lampiran 2 -seni kata lagu Datu Saya Ada Kebun. 104

113 Lampiran 1 Kad Gambar 105

114 Lampiran 2 Seni Kata Lagu Datuk Saya Ada Kebun Datuk saya ada kebun, Iya iya o, Di kebunnya ada ayam, Iya iya o... Kok, kok ni, dan kok kok tu, Kok ni kok tu Kok, kok, kok, kok, kok Datuk saya ada kebun, Iya iya o, Di kebunnya ada itik, Iya iya o... Kuek, kuek ni dan kuek kuek tu, Kuek ni kuek tu, Kuek, kuek, kuek, kuek, (Ulang untuk semua haiwan) Irama lagu Pak Mamat Ada Kebun 106

115 Lampiran 3 Kad Perkataan ayam itik kambing burung kucing 107

116

117 5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan kemahirankemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa yang disediakan. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 108

118 5.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 109

119 TEMA TAJUK KEBERSIHAN Kebersihan Diri FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menggunakan kata nama am yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dalam pelbagai situasi. ii. membaca dan menyenaraikan kata nama am mengikut kategori. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. Ilmu: Muzik dan Sains ii. KBT: Belajar Cara Belajar Tatabahasa: Kata nama am Petikan lagu, kad perkataan, dan lembaran kerja 110

120 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Murid membaca seni kata lagu. 2. Murid menyanyi mengikut rentak seni kata lagu Bangun Pagi Gosok Gigi dengan bimbingan guru. 3. Murid menyanyikan lagu kebersihan secara beramai-ramai. 4. Beberapa orang murid menyanyikan lagu kebersihan secara individu. 5. Murid diberi penerangan tentang kata nama am yang terdapat dalam lagu. Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Muzik Nilai: Bekerjasama KBT: Kemahiran berfikir Lampiran 1 tikus sabun sekolah bapa bilik 6. Murid menyebut semula kata nama am yang dipamerkan oleh guru secara kelas. Lampiran 2 Langkah 2 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulanuntuk permainan Peti Undi 2. Setiap kumpulan diberi sebuah kotak yang mengandungi pelbagai kad kata nama am. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kerjasama Kad perkataan dalam kotak undi Lampiran 4 Kad perkataan 111

121 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 3. Kotak tersebut akan diedarkan daripada seorang murid kepada murid yang lain apabila guru memainkan muzik/meniup wisel. 4. Apabila muzik / wisel dihentikan, murid akan memilih satu kata nama am lalu memasukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh guru mengikut kategori (binatang, tempat, orang, benda) 5. Murid mengulangi aktiviti di atas sehingga semua kumpulan selesai membuat aktiviti. 6. Ketua kumpulan menampal kad-kad tersebut pada papan hitam mengikut kategori. 7. Hasil kerja kumpulan yang berjaya menjawab dengan betul. 8. Murid membaca kad kata nama am mengikut kategori secara kelas. KBT: Kemahiran Berfikir (Mengumpul dan mengelas) Kinestatik Lampiran 4 Permainan Oeti Undi Langkah 3 1. Beberapa orang murid tampil ke hadapan untuk menyebut dengan betul kata nama am yang ditunjuk oleh guru secara individu. 2. Murid membaca kata nama am yang ditunjukkan oleh guru secara kelas. Ilmu:Pendidikan Moral Nilai:Berdikari Kad kata nama am. 112

122 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 4 1. Setiap kumpulan berbincang untuk membina ayat berdasarkan kata nama am yang diagihkan oleh guru. 2. Ketua kumpulan diminta menulis semula ayat yang telah dibina oleh kumpulan masing-masing pada papan tulis. 3. Murid dibimbing membuat pembetulan berdasarkan komen guru. 4. Murid menulis ayat yang telah diperbetulkan oleh guru dalam buku latihan masing- masing tanpa membuat sebarang kesalahan tanda baca dan ejaan. Ilmu: PSK, P.Moral Nilai: Bekerjasama Lampiran 3 Pentaksiran 1. Murid menyenaraikan kata nama am mengikut kategori pada lembaran kerja yang diedarkan. Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir (Mengumpul dan mengelas) Lembaran Kerja 1 Pemulihan 1. Murid memadankan gambar dengan perkataan. Nilai: Berdikari Lembaran Kerja 2 113

123 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berpandukan gambar. Nilai: Berdikari Lembaran Kerja 3 114

124 Lampiran 1 Nyanyikan lagu ini. KEBERSIHAN Bangun pagi gosok gigi, Cuci muka dan mandi, Guna sabun agar wangi, Ke sekolah senang hati. Kakak bangun kemas bilik, Agar bersih dan rapi, Ibu masak bapa makan, Pergi kerja suka hati. Kakak suka bela kucing Semua tikus pun lari, Keluarga saya suka hati, Rumah bersih berseri. 115

125 Lampiran 2 Kad perkataan gigi rumah bilik sabun kakak tikus sekolah kucing muka ibu bapa 116

126 Lampiran 3 Kad perkataan yang dimasukkan ke dalam kotak undi. sabun gigi sekolah bilik kakak tikus nenek ikan kipas datuk kedai bapa kucing tuala rumah arnab 117

127 Lampiran 4 Cara permainan peti undi (Aktiviti 1) KUMP. 1 KUMP. 2 KUMP. 3 KUMP. 4 Kotak kad kata nama Tempat Benda Orang Binatang 118

128 Pentaksiran Baca perkataan di bawah. kakak gigi tikus bapa kucing kipas ikan datuk nenek rumah bilik sabun kedai tuala arnab Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan. Orang Binatang Benda Tempat 119

129 Pemulihan Padankan kata nama am dengan gambar di bawah. 1. sabun rumah 2. gigi sekolah 3. tikus 4. ibu Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 120

130 Lembaran Kerja3 Pengayaan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Ini saya. 2. saya besar. 3. Di hadapan rumah ada dua batang 4. Dia mandi menggunakan 5. Kita mesti menggosok etiap hari. Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. 121

131 TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Keluarga Bahagia FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. menyatakan kata nama am yang terdapat dalam ayat dengan betul. ii. menulis kata nama am yang telah dipelajari dalam ayat dengan betul. iii. membaca dan menyatakan perkataan yang mengandungi du atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraan. ii. Nilai: Kasih sayang, mematuhi arahan, kerjasama iii. KBT: Kemahiran Berfikir KP: Verbal Linguistik Tatabahasa: Kata Nama Am Petikan, Kad perkataaan dan lembaran kerja 122

132 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Guru membimbing murid membaca petikan yang diberi dengan sebutan yang betul secara kelas, kumpulan dan individu. 2. Murid membaca petikan dengan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. 3. Guru bersoal jawab berdasarkan petikan yang dibaca. Langkah 2 Ilmu: Kewarganegaraan Nilai: Kerjasama Kasih sayang KBT: Kemahiran Bernilai Tambah Lampiran 1 Petikan 1. Guru meminta murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang ditunjukkan secara latih tubi. Verbal linguistik Lampiran 2 Kad Perkataan 2. Guru meminta murid mengeja dan membaca perkataan yang ditunjuk secara individu, kumpulan dan kelas. Langkah 3 1. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. 2. Guru menyediakan kata perkataan kata nama dan meletakkannya pada stesen yang dipilih. 123

133 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 3 Guru meminta wakil setiap kumpulan beredar dari satu stesen ke satu stesen dengan tertib mengikut alunan muzik dan mencari kad perkataan kata nama am. 4. Apabila muzik berhenti, murid akan mencari kad perkataan kata nama am yang diperoleh dari stesen tersebut dan menampal pada papan tulis. 5. Guru meminta murid mengulangi aktiviti itu sehingga semua kumpulan selesai. 6. Guru menerangkan golongan kata nama am yang telah dipelajari. 7. Guru meminta murid mengisi tempat kosong dalam ayat berpandukan gambar. Ilmu: Sivik, Muzik Nilai: Kerjasama Mematuhi arahan KBT: Kemahiran Berfikir Muzik Lampiran 2 Kad Perkataan Lembaran Kerja 1 Pentaksiran 1. Murid mengisi tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. Lembaran Kerja 2 Pemulihan 1. Murid memadankan gambar dengan kata nama am yang sesuai. Pengayaan 1. Murid menyenaraikan kata nama am mengikut kumpulan. Lembaran Kerja 3 Lembaran Kerja 4 124

134 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas. Saya ada ibu. Saya ada bapa. Saya juga ada dua orang kakak. Keluarga saya suka bela kucing. 125

135 Lampiran 2 Kad Perkataan bapa ibu kakak ikan padang kucing keluarga 126

136 Lembaran Kerja 1 Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. padang ibu kucing ikan bapa kakak 1. saya baik. 2. saya rajin. 3. saya pandai. 4. saya jinak. 5. Bapa bela di dalam akuarium. 5. Saya bermain bola di. 127

137 Isikan tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi. Lembaran Kerja 2 Pentaksiran 1. Ini saya. 2. Azlan ada dua orang. 3. Saya bermain bola sepak di. 4. suka makan tikus. 5. Saya sayang akan saya. 6. Ah Chai pandai melukis gambar. 128

138 Lembaran Kerja 3 Pemulihan Padankan kata nama am di bawah. kakak ibu bapa padang ikan kucing 129

139 Lembaran Kerja 4 Pengayaan Baca perkataan di bawah. buku anjing guru sekolah rumah kapur arnab emak polis dewan komputer dewan Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan. Orang Benda Tempat Haiwan 130

140 PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2010 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 2 Tema: Kebersihan Tajuk: - Menjaga Diri - Rumah Saya Bersih - Menjaga Kebersihan Balai Raya - Badanku Bersih - Kebersihan Diri 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 132

141 PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2010 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 1 Tema: Kekeluargaan Tajuk: - Keluarga Saya - Kami Sayang Datuk Nenek 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. - Kebun Datuk Rajoo - Kebun Datuk Saya STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA - Keluarga Bahagia Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. 133

142

143 KELUARGA 1 adik 7 ibu 2 anak 8 kakak 3 ayah 9 keluarga 4 bapa 10 nenek 5 datuk 11 opah 6 emak KENDERAAN 1 bas 9 kapal terbang 2 basikal 10 kereta 3 beca 11 kereta api 4 bot 12 lori 5 feri 13 motosikal 6 jet 14 teksi 7 jip 15 van 8 kapal BINATANG 1 anjing 14 lembu 2 arnab 15 monyet 3 ayam 16 paus 4 babi 17 penyu 5 badak 18 rusa 6 beruk 19 tikus 7 biri-biri 20 tupai 8 buaya 21 serangga 9 gajah 22 serigala 10 ikan 23 kambing 11 itik 24 kura-kura 12 kera 25 udang 13 ketam 26 zirafah 134

144 ANGGOTA BADAN 1 badan 16 lidah 2 bahu 17 lutut 3 betis 18 mata 4 bibir 19 muka 5 dada 20 mulut 6 dagu 21 otak 7 dahi 22 perut pinggang 8 gigi 23 pipi 9 hidung 24 punggung 10 jari 25 pusat 11 kaki 26 rambut 12 kepala 27 tangan 13 ketiak 28 telinga 14 kuku 29 tengkuk 15 leher WARNA 1 biru 6 kuning 2 coklat 7 merah 3 hijau 8 perang 4 hitam 9 putih 5 kelabu HARI 1 Isnin 5 Jumaat 2 Selasa 6 Sabtu 3 Rabu 7 Ahad 4 Khamis BULAN 1 Januari 7 Julai 2 Februari 8 Ogos 3 Mac 9 September 4 April 10 Oktober 5 Mei 11 November 6 Jun 12 Disember 135

145 TUMBUH-TUMBUHAN 1 anggerik 11 laici 2 anggur 12 langsat 3 belimbing 13 manggis 4 betik 14 mawar 5 bunga raya 15 nanas 6 ciku 16 orkid 7 durian 17 pulasan 8 epal 18 rambutan 9 kelapa 19 ros 10 koko 20 tembikai ALAM SEKITAR 1 air 11 ombak 2 ais 12 pantai 3 angin 13 padang 4 asap 14 panas 5 awan 15 pulau 6 batu 16 ribut 7 bukit 17 sawah 8 hutan 18 sungai 9 langit 19 taman 10 laut 20 tasik MAKANAN 1 biskut 11 kerepek 2 bubur 12 ketupat 3 burger 13 kuih 4 gula-gula 14 lauk 5 jem 15 mi 6 jus 16 nasi 7 kacang 17 pau 8 kari 18 roti 9 keropok 19 sate 10 keju 20 sayur 136

146 PAKAIAN 1 baju 4 gaun 2 baju kurung 5 seluar 3 ceongsam 6 stoking ALATAN 1 album 38 kain 2 almari 39 kapak 3 atap 40 kapur 4 baju 41 karom 5 bakul 42 katil 6 baldi 43 kertas 7 bangku 44 kerusi 8 bantal 45 kipas 9 beg 46 komputer 10 berus 47 kotak 11 bola 48 kuali 12 botol 48 kuku 13 buai 50 kunci 14 buku 51 lampu 15 butang 52 mancis 16 cap 53 mangkuk 17 cawan 54 meja 18 cebok 55 mercun 19 cerek 56 obor 20 cincin 57 pagar 21 dadu 58 paip 22 dam 59 paku 23 dapur 60 papan 24 disket 61 parang 25 dompet 62 pasu 26 fail 63 patung 27 foto 64 pemadam 28 garpu 65 pembaris 29 gasing 66 pen 30 gelang 67 pengasah 31 gendang 68 pensel guli gunting jam jam tangan jarum kad penyapu periuk peti pos pin pinggan pisau

147 piring pisau pistol radio raga rak rantai rokok rotan sampul sangkar sarang sarung seluar sudip sudu surat tabung tali teko telefon televisyen tetikus tikar tong topi tuala tudung wang wisel yoyo zip SEKOLAH 1 bendera 7 lencana 2 bilik 8 murid dewan guru guru besar kantin pengawas pusat sumber sukan tandas KATA KERJA 1 angguk 18 sambut 2 angkat 19 sapu 3 baca 20 senam 4 belajar 21 sikat 5 eja 22 siram 6 jeling 23 tanam 7 joging 24 tarik 8 kurung 25 tepuk 9 lari 26 tidur 10 lumba 27 tiup 11 mandi 28 tolak minta peluk tudung tulis 14 petik 31 tumbuk 15 pijak 32 tutup 16 pilih 33 ubah 17 pukul 138

148 KATA ADJEKTIF 1 baharu 12 kering 2 baik 13 kuat bengkok bujur bulat buruk gelap halus herot kasar kecil lama lurus nipis rata tajam tebal terang tinggi tumpul PERTANIAN 1 air 22 kebun 2 akar 23 kelapa 3 baja 24 kentang 4 bajak 25 kolam 5 baldi 26 kubis 6 batas 27 langsat 7 bawang 28 padang 8 bayam 29 palet 9 benih 30 pencakar 10 binatang 31 ragut 11 cabai 32 reban 12 cangkul 33 rumput 13 cili 34 sawi 14 cuaca 35 segar 15 daging 36 siram gembur hasil jantan kambing kandang kangkung susu tanah telur terung ubi zat 139

149 KESIHATAN 1 batuk 4 segar 2 demam 5 sihat 3 selesema CAKERAWALA 1 bintang 4 langit 2 bulan 5 matahari 3 bumi PERUBATAN 1 ambulans 7 hospital 2 cucuk 8 oksigen 3 doktor 9 pil 4 jarum 10 rawatan 5 6 jururawat klinik suntikan ubat-ubatan SENDI NAMA 1 dari 3 ke 2 daripada 4 pada KATA TUNJUK 1 ini 3 sana 2 itu 4 sini 140

150 AWALAN BER 1 berada 41 berdua 2 berakal 42 berduri 3 berakar 43 berebut-rebut 4 berakit 44 berekor 5 beralas 45 berenang 6 beralih 46 berfikir 7 beramai 47 bergaris 8 beraneka 48 bergembira 9 berangin 49 bergerak 10 berasal 50 bergolek 11 beratap 51 bergoyang 12 beratur 52 berguna 13 berazam 53 berhabuk 14 berbagai-bagai 54 berhampiran 15 berbaik-baik 55 berharap 16 berbangsa 56 berharga 17 berbaris 57 berhari-hari 18 berbelang 58 berhati-hati 19 berbentuk 59 berhimpun 20 berbuah 60 berikrar 21 berbuih 61 berinti 22 berbuka 62 berjaga 23 berbulu 63 berjaja 24 berbumbung 64 berjalur 25 berbunyi 65 berjasa berbutang bercabang bercadang bercahaya bercampur bercat bercerita bercorak berdaun berdebu berdekatan berderma berdisiplin berdoa berdosa berjenis-jenis berjimat berjiran berjoging berjudul berkahwin berkarat berkasar berkata-kata berkebun berkeluarga berkemas berkembar berkepak berkeping-keping 141

151 81 berkhemah 118 bersalam 82 berkibar 119 bersalji 83 berkicau 120 bersamping 84 berkilat 121 bersarapan 85 berkipas 122 bersedia 86 berkirim 123 bersedih 87 berkokok 124 berselimut 88 berkongsi 125 berselipar 89 berkuda 126 berseluar 90 berkumpul 127 bersembahyang 91 berkumur 128 bersembunyi 92 berkunci 129 bersepah-sepah 93 berkunjung 130 bersiap 94 berlakon 131 bersiar-siar 95 berlaku 132 bersopan santun 96 berlanggar 133 bersukan 97 berlantai 134 bersungguh-sungguh 98 bermakna 135 bertajuk 99 bermaksud 136 bertambah 100 bermimpi 137 bertanding 101 berminyak 138 bertanya 102 bernafas 139 bertaring 103 berniaga 140 bertelur 104 bernombor 141 bertepuk 105 bernyala 142 bertolak 106 bernyawa 143 bertongkat 107 berombak 144 bertopeng 108 berparuh 145 bertuah 109 berpayung 146 bertukar 110 berpesan 147 berubah 111 berpindah 148 berubi 112 berpuasa 149 berucap berpura-pura berpusing bersabar bersahabat bersalah berusia berulat berwarna-warni berzat berzip 142

152 AWALAN men 1 melawat 38 mencari 2 melihat 39 menconteng 3 melompat 40 mencuci 4 melukis 41 mencuri 5 memadam 42 mendaki 6 memakai 43 mendapat 7 memakan 44 mendengar 8 memandu 45 meneka 9 memanjat 46 menendang 10 memasak 47 mengecat 11 membaca 48 mengejar 12 membaiki 49 mengejek 13 membakar 50 mengelap 14 membaling 51 menggigit 15 membantu 52 menggoreng 16 membasuh 53 menggantung membawa membayar membela membeli membentang membersih memberus membiak membuang membuat membuka memegang memeluk memetik meminjam meminta memotong memukul menangis menangkap menatang menggunting menghantar mengikat mengikut mengira meninggal menjadi menjaga menjala menjawab menjual menolak menolong menulis menutup menyambut menyanyi menyepak menyimpan menyiram menyusun GANTI NAMA 1 aku 5 kami 2 awak 6 kamu 3 dia 7 mereka 4 engkau 8 saya 143

153 KATA TANYA 1 apa 4 bila 2 bagaimana 5 mana 3 berapa 6 mengapa KATA GANDA 1 buku-buku 6 layang-layang 2 cita-cita 7 murid-murid 3 gula-gula 8 rama-rama 4 kanak-kanak 9 rajin-rajin 5 laki-laki 10 sama-sama 144

154

155 BIL SIMPULAN BAHASA MAKNA 1 Anak bongsu Anak yang terakhir dalam keluarga 2 Anak emas Orang yang disayangi 3 Anak sulung Anak pertama dalam keluarga 4 Anak tunggal Anak yang tidak mempunyai adik-beradik lain 5 Anak yatim Anak yang kematian ibu atau bapa 6 Baik hati Bersikap baik dan penyayang, suka menolong orang 7 Berat tulang Orang yang malas bekerja 8 Buah tangan Hadiah 9 Yatim piatu Anak yang kematian ibu dan bapa 10 Buta huruf Tidak tahu membaca dan menulis 11 Cahaya mata Anak 12 Cakar ayam Tulisan yang buruk 13 Celik huruf Tahun membaca dan menulis 14 Kaki ayam Tidak memakai kasut 15 Kaki bangku Tidak pandai bermain bola sepak 146

156 16 Makan angin Berehat atau bersiar-siar 17 Panjang tangan Orang yang suka mencuri 18 Ringan tulang Orang yang rajin bekerja 147

157

158 BIL. PERKATAAN MAKSUD 1. transformasi perubahan bentuk 2. modular pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran. (modul) 3. kondusif selesa 4. indikator petunjuk atau kayu pengukur 5. simile 6. pesonifikasi perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu sesuatu yang abstrak untuk mendapatkan kesan sastera atau seni/ perlambangan sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa 7. kohesi perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan 8. koheren ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. 9. pendemokrasian perihal mendemokrasikan 10. konvensional sebagaimana kebiasaannya 11. ekstensif luas liputannya 12. mengkonsepsikan pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea 13. kerelevanan ada kaitan atau hubungannya 14. inovasi sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru. 15. taksiran perihal menaksir 148

159 BIL. PERKATAAN MAKSUD 16. elemen 17. penerokaan sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatu keseluruhan unsur perihal (perbuatan, usaha dan sebagai meneroka atau menerokai) 18. merangsang membangkitkan sesuatu perasaan 19. intelek kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) 20. merealisasikan perihal menjadikan kenyataan 21. kewarganegaraan kerakyatan sesebuah negara 22. berkomunikasi berbincang, bertukar-tukar pendapat 23. respons sambutan, reaksi, jawaban 24. diaplikasikan digunakan 25. kronologi susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan 26. jeda masa antara dua tindakan 27. penaakulan 28. kritis 29. kreatif hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea 30. kreativiti kemampuan(kebolehan) mencipta 31. mengimlak menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain 149

160 BIL. PERKATAAN MAKSUD 32. puitis bersifat puisi 33. gramatis berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa 34. verbal secara lisan 35. non-verbal bukan secara lisan 36. imaginatif mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan 37. kecenderungan kesukaan, keinginan, kemahuan 38. semantik kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata 39. mengungkapkan susunan kata yang digunakan dalam percakapan 40. berinteraksi tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain 41. memantapkan menstabilkan 42. percambahan perihal bercambah 43. komunikatif 44. audiolingual sedia atau dapat berhubungan, dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud audio-awalan asing berkaitan dengan bunyi atau perdengaran 45. sahsiah peribadi 46. penggabungjalinan 48. potensi perihal (perbuatan dan sebagainya) menggabungjalinkan kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu) 150

161 BIL. PERKATAAN MAKSUD 47. sosiobudaya hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada istiadat) 49. konsep pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu 50. komitmen memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu 51. kontekstual berkaitan dengan atau menurut konteks 52. lajur ruangan di antara dua baris 151

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang BAB 3: PANDUAN GURU Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Matlamat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid:- berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi

Lebih terperinci

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (SEKOLAH KEBANGSAAN) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011 Kementerian

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR TAHUN SATU SEKOLAH

Lebih terperinci

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011 Kementerian

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR TAHUN SATU

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHAP 1 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kurikulum kebangsaan perlu dikaji

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHAP 1 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHASA MALAYSIA (Sekolah

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHASA MALAYSIA

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PANDUAN GURU (Sekolah Jenis Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

PANDUAN GURU (Sekolah Jenis Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU (Sekolah Jenis Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012 Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN 1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMAHIRAN MEMBACA KONSEP Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga

Lebih terperinci

PANDUAN GURU (Seklah Kebangsaan)

PANDUAN GURU (Seklah Kebangsaan) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU (Seklah Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012 Cetakan Pertama 2012 Kementerian Pelajaran

Lebih terperinci

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kemahiran Menulis KEMAHIRAN MENULIS KONSEP Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN LIMA

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN LIMA 2014 KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA v

Lebih terperinci

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU 2003 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN)

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN

TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN / TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA Unit 1: Saya dan Keluarga Baik hati 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA v FALSAFAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 3 (Julai 2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENDENGAR & TUTUR Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. SEKOLAH KEBANGSAAN Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. SEKOLAH KEBANGSAAN Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu SEKOLAH KEBANGSAAN Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 1 Terbitan Terhad Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KESUSASTERAAN MELAYU

KESUSASTERAAN MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU 2003 Pusat Perkembangan Kurikulum ISBN iii RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Jenis Kebangsaan

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Jenis Kebangsaan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Jenis Kebangsaan Tahun 1 Terbitan Terhad Kementerian Pendidikan Malaysia

Lebih terperinci

Sekolah Jenis Kebangsaan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Sekolah Jenis Kebangsaan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Bahasa Melayu Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN Dokumen

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH KHAS (MASALAH PENDENGARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2013 Cetakan Pertama 2013 Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

ASPEK TATABAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ASPEK TATABAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ASPEK TATABAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KONSEP ASPEK TATABAHASA Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata

Lebih terperinci

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 1 BAHASA MELAYU

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 1 BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 1 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negara Latar Belakang Sejarah Kurikulum Prasekolah Bahan Program Pukal Pendidikan Prasekolah 1993 2010

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

ASPEK SENI BAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ASPEK SENI BAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ASPEK SENI BAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU 1 KONSEP ASPEK SENI BAHASA Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa,

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik

Lebih terperinci

Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan

Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran TAHUN 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu Sekolah

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SENI VISUAL

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN KESIHATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 2003 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

Lebih terperinci

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2015 Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kandungan Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu (BM) Model Kemahiran Teras Bahasa Kandungan Pengajaran dan Pembelajaran Bahan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN SATU 2010 K A N D U N G A N MUKA SURAT Rukun Negara 1 Falsafah Pendidikan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU 2010 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU 2010 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU PENDIDIKAN KESIHATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pembentangan Pemantauan Penulisan RPH dalam Mesyuarat Kurikulum Negeri Bil. 2/2015 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 oleh Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERTUTUR. Nordin Tahir, IPG Ipoh

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERTUTUR. Nordin Tahir, IPG Ipoh BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERTUTUR Nordin Tahir, IPG Ipoh KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur merupakan cara utama manusia berkomunikasi. Bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum .%60 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 2003 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF

PENDIDIKAN SENI KREATIF DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci