Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 10. Bab

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 10. Bab"

Transkripsi

1 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Merupakan latihan fokus SPM 2011 Melatih kemahiran menjawab SPM Jawab semua soalan yang disediakan Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali Tingkatan

2 Analisis SPM Subtajuk S E S E S E S E S E S E 10.1 Ekonomi Tradisional Pengertian Ciri-ciri 10.2 Ekonomi Dagangan Sistem Pertanian Komersial Industri Perlombongan Penggunaan Tenaga Buruh Luar Institusi Kewangan dan Insurans 10.3 Dasar British terhadap Pertanian Undang- Undang Berhubung Tanah Dasar terhadap Pekebun Kecil 10.4 Kesan-Kesan Dasar Ekonomi Pembandaran Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum Sistem Pendidikan Vernakular Sektor Perkilangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Perkhidmatan Kesihatan Item Objektif M.S Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisional menggunakan lebihan pengeluaran? I Pemberian hadiah III Pembelian teknologi II Pembayaran zakat IV Penambahan modal A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV M.S Manakah antara berikut menunjukkan ciri ekonomi masyarakat Melayu tradisional? I Modal kecil III Pengkhususan kerja II Teknologi mudah IV Penggunaan buruh luar A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV M.S Senarai berikut menunjukkan tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan ekonomi Tanah Melayu. Long Jaafar Raja Jumaat Ngah Ibrahim Apakah sumbangan tersebut? A Memajukan Sistem Kangcu B Melicinkan sistem peraturan tanah C Memperkenalkan tanaman komersial D Memajukan perlombongan bijih timah M.S Maklumat berikut menerangkan Sistem Tanaman Kangu yang diusahakan ketika pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Kangkar Surat sungai Apakah tanaman yang dimajukan melalui sistem tersebut? A Getah dan kopi B Ubi kayu dan jagung C Getah dan lada hitam D Gambir dan lada hitam 1 2

3 M.S Bagaimanakah kerajaan British mengatasi kelemahan perlaksanaan sistem kontrak berikut? M.S Peta berikut menunjukkan lokasi tanaman utama British di Tanah Melayu. Kemasukan beramairamai buruh India melalui sistem kontrak Wujud amalan pemerasan dan penindasan terhadap buruh. A B C D Memperkenalkan undang-undang buruh Menubuhkan Kesatuan Sekerja Buruh India Mewartakan Enakmen Pendaftaran Buruh Imigran India Menguatkuasakan Undang-undang Tabung Imigresen India M.S Apakah fungsi komprador dalam sistem perbankan di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19? A Pihak penjamin C Penaja peminjam B Pengusaha bank D Pemegang saham M.S Apakah rancangan yang diperkenalkan oleh British bagi menstabilkan harga getah berikut? A B C D Tahun Nilai (pound sterling) Sekatan Stevenson Enakmen Tanah Padi Akta Tanah Simpanan Melayu Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa M.S Maklumat berikut menunjukkan pelabur yang terlibat dalam pertanian komersial. Pemodal Cina Pemodal Eropah Mengapakah sedemikian? I Teknologi tinggi III Buruh tempatan ramai II Konsesi tanah luas IV Galakan pembesar tempatan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Apakah hasil tanaman tersebut? A Kopi C Bijih timah B Getah D Lada hitam M.S Apakah ciri persamaan individu berikut? Kheh-thau Kangani A Membekal buruh C Mendirikan sekolah B Membuka lombong D Memajukan pertanian M.S Senarai berikut berkaitan dengan bank di Tanah Melayu. Kwong Yik Bank Bank of Malaya Ban Hin Lee Bank Apakah ciri persamaan bank-bank tersebut? A Bank untuk pertanian C Bank cawangan Eropah B Bank tempatan terawal D Bank membuat matawang 3 4

4 SPM2007/s19/M.S Jadual menunjukkan nilai eksport getah antara tahun Tahun Nilai (Dalam Pound Sterling) Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu mengalami kemerosotan? A Kekurangan buruh di ladang B Wabak penyakit melanda tanaman C Persaingan dengan pemodal asing D Zaman kemelesatan ekonomi dunia M.S Rajah berikut ada kaitan dengan dasar British terhadap pekebun kecil. Enakmen Tanah Padi 1917 Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi Apakah matlamat British memperkenalkan enakmen tersebut? A Mengekalkan kesuburan tanah B Meningkatkan pendapatan negara C Menyaingi pengeluaran negara luar D Mengekalkan orang Melayu sebagai petani M.S Senarai berikut berkaitan dengan urusniaga tanah. Pajakan Sewa beli Penjualan Mengapakah urusniaga tersebut sukar dilaksanakan bagi masyarakat Melayu tradisional? A Larangan adat C Sekatan pembesar B Hak mutlak raja D Rekod pemilikan tiada M.S Jadual berikut menunjukkan perubahan untuk mendapatkan kebenaran mengusahakan tanah. Kurun ke-17 Masyarakat Melayu Pembesar Selepas kurun Ke-19 British X Apakah X? A Raja C Pegawai Daerah B Residen D Pesuruhjaya Tinggi 5 SPM2009/s19/M.S Jadual berikut menunjukkan nilai eksport getah Tanah Melayu antara tahun Tahun Nilai (Paun Sterling) Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu merosot dalam tempoh tersebut? A Kekurangan buruh mahir B Kekurangan sumber modal C Penumpuan kepada perlombongan D Pergantungan kepada pasaran dunia M.S Rajah berikut berkaitan dengan ekonomi wang di Tanah Melayu. Ekonomi wang Cukai Jual beli Sewa tanah Apakah kesan ekonomi wang tersebut kepada orang Melayu? A Menjual tanah B Menjadi hamba C Berpindah ke bandar D Bergiat dalam tanaman komersial SPM2008/s19/ms: Apakah tujuan Land Settlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada tahun 1933? A Melindungi tanah peribumi B Memajukan kegiatan pertanian C Membenarkan imigran memiliki tanah D Memudahkan usaha membina kemudahan asas 6

5 SPM(1)08/s20/ms: Peta berikut menunjukkan perkembangan landasan keretapi di Tanah Melayu. SPM2007/s18/M.S. 22. Rajah berikut berkaitan dasar ekonomi British di Tanah Melayu. British Perlombongan bijih timah Perladangan Apakah kesan pembinaan landasan keretapi tersebut terhadap perkembangan penanaman getah? A Penggunaan teknologi moden B Pertambahan kemasukan imigran C Peningkatan jumlah eksport getah D Pembukaan tanah-tanah baru di pedalaman M.S Penyataan berikut ada kaitan dengan dasar pendidikan British pada tahun Enakmen Pendaftaran Sekolah Apakah tujuan British memperkenalkan enakmen tersebut? A Membentuk sistem pelajaran yang seragam B Menyekat pengaruh komunis di sekolah Cina C Menggalakkan penubuhan sekolah vernakular D Mengawal perkembangan sekolah persendirian Apakah kesan dasar tersebut terhadap ekonomi Tanah Melayu? I Kehadiran buruh Cina II Kewujudan sistem dwiekonomi III Pembangunan seluruh Tanah Melayu IV Peningkatan pendapatan orang Melayu A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV SPM2009/s20/M.S Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British pada 25 November 1931 member manfaat kepada orang Melayu? A Mengekalkan hak milik B Mempelbagaikan jenis tanaman C Meneruskan ekonomi tradisional D Memperkenalkan sistem perladangan SPM2010/s20/M.S. 24. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan sekolah vernakular Melayu pada akhir abad ke-19? A Ditadbir oleh golongan ulama B Dinaungi golongan pembesar C Terbuka kepada semua golongan D Pendidikan terhad di peringkat rendah M.S Apakah fungsi penubuhan lembaga di Tanah Melayu pada tahun 1911 berikut? Sanitary Board A B C D Menjaga kebersihan bandar Mengawal penyakit berjangkit Memelihara kebajikan penduduk Menyediakan perkhidmatan perubatan 7 8

6 Item Berstruktur Buku Teks m.s Pernyataan berikut merujuk kepada ciri-ciri ekonomi sara diri. Ekonomi sara diri ialah aktiviti yang tidak menghasilkan lebihan produk untuk tujuan pemasaran atau kegiatan ekonomi yang diusahakan untuk keperluan sendiri dan keluarga. (a) Berikan tiga aktiviti ekonomi sara diri masyarakat Melayu tradisional. [ 3 markah ] (b) Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisional menggunakan lebihan aktiviti ekonomi sara diri? (c) Mengapakah masyarakat Melayu tradisional lebih tertumpu kepada aktiviti ekonomi sara diri? [ 3 markah ] (d) Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk mengkomersialkan hasil pertanian tradisional? 9 Buku Teks m.s Pernyataan berikut menerangkan tanaman komersial. Tanaman komersial diusahakan secara meluas oleh pemodal Eropah dan Cina semasa penjajahan British di Tanah Melayu. (a) Senaraikan dua jenis tanaman komersial yang diusahakan oleh pemodal tersebut. (b) Mengapakah tanaman tersebut diusahakan secara meluas? (c) Mengapakah masyarakat Melayu kurang terlibat dengan tanaman komersial? (d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan pantai barat semasa penjajahan British? [ 4 markah ] 10

7 Buku Teks m.s Rajah berikut menunjukkan dasar British ke atas pekebun kecil. Dasar Ekonomi British Mengekalkan orang Melayu sebagai petani tradisional Kekal tinggal di luar bandar Sebagai pengeluar padi (a) Senaraikan tindakan British untuk menyekat penglibatan orang Melayu dalam perusahaan tanaman getah. (b) Nyatakan cara British untuk menggalakkan orang Melayu menanam padi. (c) Nyatakan tindakan British bagi mengekalkan orang Melayu terus kekal tinggal di luar bandar. (d) Apakah dasar British bagi menggalakkan pelabur Eropah dan meminggirkan golongan pekebun kecil getah Tanah Melayu? (e) Pada pendapat anda, bagaimanakah orang Melayu menangani dasar British tersebut? Buku Teks m.s Pernyataan berikut berkaitan dengan perbandaran di Tanah Melayu. Perbandaran bermaksud perubahan daripada pekan kecil atau kampung kepada sebuah bandar hasil pertambahan fungsi atau kegiatan ekonominya. (a) Apakah faktor yang membawa kemunculan bandar baharu? [ 4 markah ] (b) Nyatakan fungsi bandar. (c) Nyatakan ciri demografi bandar baharu di Tanah Melayu

8 (d) Mengapakah pembentukan bandar baru tidak menguntungkan orang Melayu? [ 4 markah ] Buku Teks m.s Rajah berikut menunjukkan kesan dasar ekonomi British di Tanah Melayu. Dasar Ekonomi British (a) Lengkapkan rajah tersebut. Sektor perkilangan Perkhidmatan kesihatan Sistem pengangkutan Pendidikan vernakular F1 X... F2 Y... X Y (c) i. Nyatakan perkembangan sektor perkilangan di Tanah Melayu. [ 1 markah ] ii. Jelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan di Tanah Melayu. (d) Nyatakan ciri-ciri sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu. (e) Pembinaan prasarana di Tanah Melayu yang dilakukan oleh British bertujuan untuk memudahkan mereka mengeksplotasi ekonomi. Berikan dasar anda. (b) Nyatakan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu. [ 1 markah ] 13 14

9 Item Esei Buku Teks m.s , Peta berikut menunjukkan lokasi tanaman getah di Tanah Melayu pada tahun H4a... H4b... H4c... H5a... H5b... H5c... H6a... H6b... (b) Jelaskan usaha menstabilkan harga getah akibat kemelesatan ekonomi. [ 5 markah ] (a) Terangkan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. [ 10 markah ] H1a... H1b... H1c... H2a... H2b... H2c... H3a... H3b... H3c... F8... F9... F10... F11... F

10 (c) Mengapakah orang Melayu hanya terlibat sebagai pekebun kecil getah? [ 5 markah ] F8... Buku Teks m.s Jadual berikut menunjukkan kegiatan ekonomi buruh luar di Tanah Melayu. Buruh India China Kegiatan ekonomi Ladang getah Perlombongan timah (a) Mengapakah buruh dari China dan India datang ke Tanah Melayu? [ 6 markah ] (b) Terangkan cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu. [ 6 markah ] H1a... H1b... H1c... H2a... H2b... H2c... H3a... H3b... H3c... (c) Apakah ciri-ciri masyarakat majmuk di negara kita? [ 8 markah ] F8... F9... F

11 Buku Teks m.s Senarai berikut menunjukkan cara kemasukan buruh dari China ke Tanah Melayu. Sistem Tiket Kredit Sistem Pengambilan Kakitangan Sistem Pengambilan Rumah Kongsi (a) Bagaimanakah perlaksanaan sistem tiket kredit membawa masuk buruh dari China? [ 6 markah ] F8... F9... F10... F11... F12... F13... F14... (b) Jelaskan cara kemasukan buruh dari China berdasarkan sistem berikut: (i) Sistem pengambilan kakitangan [ 4 markah ] (ii) Sistem pengambilan rumah kongsi [ 5 markah ] (c) Berdasarkan pemerhatian anda, apakah kesan kemasukan buruh asing yang tidak terkawal ke negara kita? [ 5 markah ] 19 20

12 Buku Teks m.s Senarai berikut menunjukkan matlamat British memperkenalkan undang-undang baru berhubung dengan tanah di Tanah Melayu. Mengaut keuntungan Menguasai tanah Menindas orang Melayu (a) Jelaskan undang-undang berhubung tanah masyarakat Melayu sebelum kedatangan British. [ 4 markah ] F8... F9... F10... (b) Terangkan sistem pentadbiran tanah yang diperkenalkan British di Tanah Melayu. [ 8 markah ] H1a... H1b... H2a... C2a... C2b... C2c H3a... H3b... H3c... H4a... H4b... H4c... H5a... H5b... H5c... (c) Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah British kepada masyarakat Melayu? [ 8 markah ] F8... F9... F10... F

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisis SPM 2004 2008 Soalan objektif, struktur danesei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2009 Sebagai

Lebih terperinci

Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab. 4 Bab 9. 3 Bab 8. Tingkatan 5. Bab. Bab

Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab. 4 Bab 9. 3 Bab 8. Tingkatan 5. Bab. Bab 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA 1 SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005

Lebih terperinci

Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab 3 Bab 8. 4 Bab. Tingkatan 4. Bab. Bab 9. Bab

Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab 3 Bab 8. 4 Bab. Tingkatan 4. Bab. Bab 9. Bab 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK,

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA 9 SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisis SPM 2004 2008 Soalan objektif, struktur danesei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2009 Sebagai

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA 1 PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2010 Sebagai

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan

Lebih terperinci

4 Mengapakah tanaman buah pala mengalami kemerosotan selepas tahun 1850-an? Jawapan:(ms 127)

4 Mengapakah tanaman buah pala mengalami kemerosotan selepas tahun 1850-an? Jawapan:(ms 127) BAB 6: BRITISH MENGEKSPLOITASI EKONOMI 1 Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian dagangan? Jawapan:(ms 126) 2 Senaraikan tanaman tradisional yang diusahakan oleh British? Jawapan:(ms 126) 3 Senaraikan

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI

PN. MASARIAH BINTI MISPARI PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2010 Sebagai

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu

Lebih terperinci

1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Analisis SPM 2004 2008 Subtajuk 1.1 Imperialisme Barat di Asia Tenggara 1.1.1 Maksud Imperialisme dan negara Barat terlibat 1.1.2 Faktor-faktor Imperialisme Barat 1.2. Perubahan Sistem Politik 1.2.1 Pengenalan

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus

Lebih terperinci

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA. (hlm. 243)

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA. (hlm. 243) BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA. (hlm. 243) Pengenalan. Tanah Melayu awalnya dikenali sebagai Suvarnabhumi ( Bumi Emas ). Perubahan ekonomi di Eropah telah mendorong kuasa Eropah

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan

Lebih terperinci

2 Mengapakah tanaman buah pala lebih diutamakan di Pulau Pinang? 3 Jadual berikut menunjukkan pengeluaran sejenis tanaman.

2 Mengapakah tanaman buah pala lebih diutamakan di Pulau Pinang? 3 Jadual berikut menunjukkan pengeluaran sejenis tanaman. SEJRH TNGKTN U 6 2011 nag2oo9 ab 6 : RTSH MENGEKSPLOTS EKONOM 1 Senarai tanaman berikut ditanam di Tanah Melayu engkih Ubi Kayu Tebu Tanaman tersebut dikenali sebagai tanaman baru tanaman eksport pertanian

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010

Lebih terperinci

Tingkatan 4 Bab 10: Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Tingkatan 4 Bab 10: Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara Tingkatan 4 Bab 10: Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara 10.1 Ekonomi Tradisional 1. Ciri-ciri ekonomi tradisional F1 Menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi H1 Seperti melombong, bercucuk

Lebih terperinci

: NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH. Peta berikut menunjukkan kemaraan kuasa besar di Asia Tenggara.

: NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH. Peta berikut menunjukkan kemaraan kuasa besar di Asia Tenggara. BAB3 : NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH 1 Peta berikut menunjukkan kemaraan kuasa besar di Asia Tenggara. RUSIA (Ujung Salang) JERMAN (Pulau Langkawi) PERANCIS (Segenting

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI

PN. MASARIAH BINTI MISPARI 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 24 29 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisis SPM 2004 2008 Soalan objektif, struktur danesei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2009 Sebagai

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI

PN. MASARIAH BINTI MISPARI 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan

Lebih terperinci

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Analisis SPM 24 28 Subtajuk 5.1 Sistem Ahli 5.1.1 Ciri-ciri Sistem Ahli 5.1.2 Proses pelaksanaan dan kepentingan Sistem Ahli 5.2. Pakatan Murni 5.2.1 Pakatan Murni Pra-Perikatan 5.2.2 Perikatan serta Pilihanraya

Lebih terperinci

1 Gambar rajah berikut menggambarkan suasana yang dapat dilihat semasa pentadbiran Brooke di Sarawak.

1 Gambar rajah berikut menggambarkan suasana yang dapat dilihat semasa pentadbiran Brooke di Sarawak. BAB 4 : KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK 1 Gambar rajah berikut menggambarkan suasana yang dapat dilihat semasa pentadbiran Brooke di Sarawak. Apakah rumusan yang dapat dibuat daripada gambar rajah tersebut? A

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI

PN. MASARIAH BINTI MISPARI 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan

Lebih terperinci

Item Objektif. Analisis SPM Itali Jerman Rusia

Item Objektif. Analisis SPM Itali Jerman Rusia Analisis SPM 2004 2008 Subtajuk 2004 2005 2006 2007 2008 2009 S E S E S E S E S E S E 9.1 Konflik Antarabangsa 9.1.1 Perang Dunia Pertama 9.1.2 Perang Dunia Kedua 9.1.3 Kemunculan Blok Dunia dan Perang

Lebih terperinci

Dasar British dan Kesannya terhadap ekonomi negara. Ekonomi Tradisional

Dasar British dan Kesannya terhadap ekonomi negara. Ekonomi Tradisional Dasar British dan Kesannya terhadap ekonomi negara Pengenalan Zaman awal Tanah Melayu telah dikenali sebagai Suvarnabhumi (Bumi Emas) Banyak pelabuhan penting muncul di sepanjang Selat Melaka menjadi tumpuan

Lebih terperinci

Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke. Abad ke-19

Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke. Abad ke-19 Tingkatan 2 Sejarah Bab 4 : Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke Soalan Objektif Pilih jawapan yang paling tepat 1. Sebelum Kesultanan Brunei tidak campur tangan dalam pentadbiran

Lebih terperinci

Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 6. Bab

Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 6. Bab 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisis SPM 2004 2008 Soalan objektif, struktur danesei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2009 Sebagai

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2010 Sebagai

Lebih terperinci

PANEL PENULIS PN. MASARIAH BINTI MISPARI PN. NORHAYATI BINTI MAT ZAIN EN. SOHAIDIE MOHD ZAIN PN. SUHAILA BINTI MOHAMAD KESNAN PN. ROHANI BINTI MUSTAFA

PANEL PENULIS PN. MASARIAH BINTI MISPARI PN. NORHAYATI BINTI MAT ZAIN EN. SOHAIDIE MOHD ZAIN PN. SUHAILA BINTI MOHAMAD KESNAN PN. ROHANI BINTI MUSTAFA PANEL PENULIS PN. MASARIAH BINTI MISPARI PN. NORHAYATI BINTI MAT ZAIN EN. SOHAIDIE MOHD ZAIN PN. SUHAILA BINTI MOHAMAD KESNAN PN. ROHANI BINTI MUSTAFA Soalan dan Jawapan yang tuntas. Untuk murid Prestasi

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut

Lebih terperinci

Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British

Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British Tingkatan 2 Sejarah Bab 5 : Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British Soalan Objektif Pilih jawapan yang paling tepat 1. Mengapakah Sultan Brunei menyerahkan Pantai Timur dan Utara

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SEJARAH Kertas 3 Ogos 2017 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SEJARAH Kertas 3 Ogos 2017 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 207 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SEJARAH Kertas 3 Ogos 207 249/3 (PP) UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI

PN. MASARIAH BINTI MISPARI 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan

Lebih terperinci

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisis SPM 2004 2008 Soalan objektif, struktur danesei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2009 Sebagai

Lebih terperinci

Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 7. Bab

Bab. Bab 2. Bab 1. Bab. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 7. Bab 7 ISLAM DI ASIA TENGGARA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK,

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA 6 PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2010 Sebagai

Lebih terperinci

Membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluk kepada pedagang antarabangsa.

Membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluk kepada pedagang antarabangsa. LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 3 1 I t e m O b j e k t i f M.S.85 1. Mengapakah konsep berikut diamalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara? Konsep dewa-raja Konsep orde kosmos A Mempelbagaikan istiadat

Lebih terperinci

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM HUBUNGAN ETNIK

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM HUBUNGAN ETNIK Pembangunan Ekonomi Dalam Hubungan Etnik 185 9 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH AB RAHMAN MUHAMMAD BIN DAUD NORLIN BINTI AHMAD PENGENALAN Konsep pembangunan membawa maksud yang amat luas

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA 7 ISLAM DI ASIA TENGGARA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK SEJARAH SPM (TINGKATAN 4) 2011

SENARAI SEMAK SEJARAH SPM (TINGKATAN 4) 2011 SENARAI SEMAK SEJARAH SPM (TINGKATAN 4) 2011 1 P a g e Tajuk : Pendidikan (T4 Bab 2) 1 (a) Apakah tujuan pendidikan di (i) Sparta (ii) Athens (iii) Rom (iv) India (iv) China Apakah bidang yang diberi tumpuan

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran

Lebih terperinci

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) NO. SOALAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Pencapaian Kepujian Cemerlang BORANG JSU TINGKATAN 4 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI BANDAR SRI PERMAISURI 56000 KUALA LUMPUR PANITIA SEJARAH JADUAL

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA 3757/1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2017 EKONOMI ASAS Kertas 1 SEPTEMBER 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

TINGKATAN 5 EKONOMI BAB 2 MALAYSIA DAN EKONOMI GLOBAL

TINGKATAN 5 EKONOMI BAB 2 MALAYSIA DAN EKONOMI GLOBAL TINGKATAN 5 EKONOMI BAB 2 MALAYSIA DAN EKONOMI GLOBAL 2.3.1 Komposisi Dagangan dan Arah Aliran Perdagangan Malaysia Komposisi eksport Barang dan perkhidmatan yang dijual oleh Malaysia kepada rakyat di

Lebih terperinci

2 SULIT 3757/2 Bahagian A [75 markah] Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini

2 SULIT 3757/2 Bahagian A [75 markah] Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini 2 Bahagian A [75 markah] Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini 1. (a) Gambar berikut menunjukkan satu jenis barang dalam ekonomi yang mengalami perubahan pihak pengeluar, kesan daripada Dasar

Lebih terperinci

Bab 2. Bab 5. Bab. Bab 1. Bab. 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 10. Bab

Bab 2. Bab 5. Bab. Bab 1. Bab. 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 10. Bab 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK,

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR 1249/2

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR 1249/2 NAMA : TING : NO.KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PEL AJARAN MALAYSI A 2010 SEJA RAH Kertas 2 September 2 ½ jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR 1249/2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

Lebih terperinci

Apakah persamaan kedua-dua buah parti yang dinyatakan di atas? 2. Apakah sebabnya orang Melayu tidak dapat menerima ideologi komunis?

Apakah persamaan kedua-dua buah parti yang dinyatakan di atas? 2. Apakah sebabnya orang Melayu tidak dapat menerima ideologi komunis? Tingkatan 3 Sejarah Bab 3 : Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat Soalan Objektif Pilih jawapan yang paling tepat. 1. Apakah persamaan kedua-dua buah parti yang dinyatakan di atas? A. Mencapai matlamat

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI

PN. MASARIAH BINTI MISPARI PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu Semasa Fokus latihan SPM 2010 Sebagai

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu

Lebih terperinci

1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang pembangunan ekonomi di negara kita.

1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang pembangunan ekonomi di negara kita. PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT Tema / Tajuk : 8. 1 Bab 8 - Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan Soalan : Pelbagai rancangan dan dasar ekonomi telah diperkenalkan

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisis SPM 2004 2008 Soalan objektif, struktur danesei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2009 Sebagai

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisis SPM 2004 2008 Soalan objektif, struktur danesei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2009 Sebagai

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 EKONOMI ASAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 EKONOMI ASAS 1 Mengapakah masih wujud masalah kekurangan walaupun kerajaan melaksanakan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa? A Berlakunya bencana alam B Wujudnya ketidakseimbangan pembangunan bandar dan desa

Lebih terperinci

SEJARAH SPM 1249/2 (Set A)

SEJARAH SPM 1249/2 (Set A) Nama : Tingkatan : Tarikh : PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH BANGSAR & PUDU dengan kerjasama GURU CEMERLANG & GURU SUMBER SEJARAH KUALA LUMPUR MODUL PECUTAN HARLUS SEJARAH 1249/2 SEJARAH SPM 1249/2 (Set A) Sejarah

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu

Lebih terperinci

Soalan SPM Berpotensi Tingkatan 4 Bab 1 & 2

Soalan SPM Berpotensi Tingkatan 4 Bab 1 & 2 Soalan SPM Berpotensi Tingkatan 4 Bab 1 & 2 1. (a) Apa itu nilai faedah? Nilai faedah - keupayaan sesuatu barang atau perkhidmatan untuk memuaskan kehendak manusia (b) Terangkan empat jenis nilai faedah

Lebih terperinci

SULIT NAMA:... Tingkatan :... SULIT Sejarah Kertas 2 Ogos 2009 2 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

Soalan SPM Percubaan Negeri Tingkatan 4 Bab 2: Unsur Perdagangan

Soalan SPM Percubaan Negeri Tingkatan 4 Bab 2: Unsur Perdagangan Soalan SPM Percubaan Negeri Tingkatan 4 Bab 2: Unsur Perdagangan SOALAN 1 - KELANTAN 2016 (a) Situasi berikut berkaitan dengan pengeluaran minyak masak. Encik Salam mengusahakan kilang memproses minyak

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada

Lebih terperinci

Tingkatan 4 Bab 9: Perkembangan Di Eropah

Tingkatan 4 Bab 9: Perkembangan Di Eropah Tingkatan 4 Bab 9: Perkembangan Di Eropah 9.1 Perubahan Masyarakat Dan Budaya Eropah 1. Maksud Zaman Gelap F1 Eropah mengalami kemerosotan dalam H1 Ilmu pengetahuan H2 Perdagangan H3 Pentadbiran pusat

Lebih terperinci

BAB VII KESIMPULAN. Kajian sejarah perkembangan perusahaan perikanan di Brunei ini melibatkan satu jangka

BAB VII KESIMPULAN. Kajian sejarah perkembangan perusahaan perikanan di Brunei ini melibatkan satu jangka BAB VII KESIMPULAN Kajian sejarah perkembangan perusahaan perikanan di Brunei ini melibatkan satu jangka masa yang panjang iaitu lebih kurang 208 tahun (1800-2008). Berpandukan pendekatan sejarah dapat

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010

Lebih terperinci

Nama : Tingkatan : Sekolah : BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA TAHAP PENGUASAAN. Cemerlang Baik Sederhana. Tamadun Indus Tamadun Hwang Ho

Nama : Tingkatan : Sekolah : BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA TAHAP PENGUASAAN. Cemerlang Baik Sederhana. Tamadun Indus Tamadun Hwang Ho BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA SUB TAJUK Tamadun Indus Tamadun Hwang Ho TAMADUN INDUS 1. Namakan bandar terancang dalam tamadun Indus 2. Nyatakan ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus Ciri-ciri

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010

Lebih terperinci

dan pencapaian objektif kajian. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat cadangan

dan pencapaian objektif kajian. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat cadangan BAB ENAM PENUTUP 6.1 Pengenalan Bab ini akan menerangkan kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan analisis kajian dan pencapaian objektif kajian. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat cadangan bagi

Lebih terperinci

A B C D A B C D A B C D. 3757/ Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu SULIT

A B C D A B C D A B C D. 3757/ Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu SULIT SULT 2 1 lmu ekonomi ialah ilmu yang mengkaji tentang cara manusia mengagihkan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang terbatas terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terbatas tidak

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 3757/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 EKONOMI ASAS Kertas 2 3757/2 2 jam Dua jam ==================================================================== JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA BAB 4 PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2010

Lebih terperinci

SULIT 1249/2 NAMA PELAJAR LOGO SEKOLAH NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 TINGKATAN 5. SEJARAH KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit

SULIT 1249/2 NAMA PELAJAR LOGO SEKOLAH NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 TINGKATAN 5. SEJARAH KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit SULIT 1249/2 NAMA PELAJAR. NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN LOGO SEKOLAH NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 TINGKATAN 5 SEJARAH KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. Pilih satu jawapan terbaik.

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. Pilih satu jawapan terbaik. 1 Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. Pilih satu jawapan terbaik. 1. Apakah yang diterangkan oleh konsep ekonomi? A. Kekurangan pengeluaran kasut berbanding

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisis SPM 2004 2008 Soalan objektif, struktur danesei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2009 Sebagai

Lebih terperinci

944/2 PERCUBAAN STPM 2012 September

944/2 PERCUBAAN STPM 2012 September 1 944/2 PERCUBAAN STPM 2012 September JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR Arahan kepada calon: EKONOMI KERTAS 2 (MAKROEKONOMI ANEKA PILIHAN DAN ESEI) (Tiga Jam) JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN

Lebih terperinci

TAJUK 7 SISTEM PERSEKUTUAN. Konsep asas persekutuan Pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri Pentadbiran negeri dan kerajaan tempatan

TAJUK 7 SISTEM PERSEKUTUAN. Konsep asas persekutuan Pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri Pentadbiran negeri dan kerajaan tempatan TAJUK 7 SISTEM PERSEKUTUAN Konsep asas persekutuan Pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri Pentadbiran negeri dan kerajaan tempatan JENIS SISTEM PEMERINTAHAN 1. Kerajaan Persekutuan satu

Lebih terperinci

SULIT 3757/1 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 EKONOMI ASAS KERTAS 1

SULIT 3757/1 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 EKONOMI ASAS KERTAS 1 SULIT 3757/ SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 200 EKONOMI ASAS KERTAS A 2 D 2 C 22 A 3 D 23 D 4 D 24 C 5 C 25 C 6 B 26 A 7 C 27 D 8 C 28 D 9 D 29 D 0 B 30 C D 3 A 2 A 32 C 3 A 33 B 4 B 34 A 5 B 35

Lebih terperinci

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan 1 Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan Soalan 1 hingga Soalan 5 berdasarkan peta topo siri 2280/2/2009. Kaji peta ini dengan teliti sebelum menjawab soalan berikut. 1. (a) Nyatakan aras ketinggian

Lebih terperinci

Ekonomi Malaysia dibahagikan kepada 3 sektor iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga.

Ekonomi Malaysia dibahagikan kepada 3 sektor iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. 2.1: STRUKTUR EKONOMI NEGARA Struktur ekonomi sesebuah negara boleh dimaksudkan sebagai peringkat-peringkat pengeluaran yang terdiri daripada beberapa sektor yang berdasarkan aktiviti-aktiviti di dalamnya.

Lebih terperinci

Wang bermaksud sesuatu komoditi atau benda yang diterima umum sebagai alat atau media perantaraan pertukaran.

Wang bermaksud sesuatu komoditi atau benda yang diterima umum sebagai alat atau media perantaraan pertukaran. 1.1 : WANG Wang bermaksud sesuatu komoditi atau benda yang diterima umum sebagai alat atau media perantaraan pertukaran. Ciri-ciri wang terbahagi kepada 6 iaitu:- 1. Diterima umum - penerimaan dan keyakinan

Lebih terperinci

RAMALAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 SEJARAH Kertas 2 Nov./Dis. 2 jam Dua jam tiga puluh minit

RAMALAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 SEJARAH Kertas 2 Nov./Dis. 2 jam Dua jam tiga puluh minit SULIT NO. PENGENALAN ANGKA GILIRAN KAD - - RAMALAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 1249/2 SEJARAH Kertas 2 Nov./Dis. 2 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI

PN. MASARIAH BINTI MISPARI PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus latihan SPM 2010 Sebagai

Lebih terperinci

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH PN. MASARIAH BINTI MISPARI MAKTAB TENTERA DIRAJA Analisa SPM 2004 2009 Soalan objektif, struktur dan esei Disusun mengikut bab Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Fokus

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DAERAH GUA MUSANG DAN KUALA KRAI. Jajahan Gua Musang telah ditubuhkan pada tanggal 1 bulan Julai 1976

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DAERAH GUA MUSANG DAN KUALA KRAI. Jajahan Gua Musang telah ditubuhkan pada tanggal 1 bulan Julai 1976 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DAERAH GUA MUSANG DAN KUALA KRAI A. Gua Musang 1. Sejarah Daerah Gua Musang Jajahan Gua Musang telah ditubuhkan pada tanggal 1 bulan Julai 1976 dengan dikenali sebagai jajahan

Lebih terperinci

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU SPM2004 1. Maklumat berikut menunjukkan butiran pendapatan dan bayaran yang telah dibuat oleh Encik Zain dan pelepasan cukai yang dibenarkan. Butiran

Lebih terperinci