KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2013

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2013"

Transkripsi

1 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL MINIMUM - MAKSIMUM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

2 KANDUNGAN Bil. Perkara Muka Surat 1. KANDUNGAN i 2. SENARAI LAMPIRAN i 3. TUJUAN 1 4. LATAR BELAKANG 1 5. PELAKSANAAN 2 Penambahbaikan Struktur JGMM 2 Pegawai Yang Layak 2 Pegawai Yang Tidak Layak 3 Kaedah Pemindahan Gaji 3 Pergerakan Gaji Tahunan 4 Tarikh Pergerakan Gaji 5 Elaun dan Kemudahan 5 6. TARIKH KUAT KUASA 5 7. PEMAKAIAN 6 8. PEMBATALAN 6 SENARAI LAMPIRAN Bil. Perkara Muka Surat A Jadual Gaji Minimum - Maksimum 7 B Senarai Pegawai Yang Kekal Berada di Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun C Contoh Kaedah Pemindahan Gaji dan Pergerakan Gaji Tahunan 67 i

3 JPA(BGE)223/5/4-3 Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL MINIMUM - MAKSIMUM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan mengenai penambahbaikan struktur Jadual Gaji Minimum - Maksimum (JGMM) bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia (). LATAR BELAKANG 2. Selaras dengan hasrat bagi meningkatkan produktiviti kerja penjawat awam, Kerajaan bersetuju menambah baik struktur JGMM bagi Kumpulan Pelaksana, Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pengurusan Tertinggi di bawah

4 PELAKSANAAN Penambahbaikan Struktur JGMM 3. Struktur JGMM sedia ada ditambah baik seperti berikut: 3.1 Peringkat gaji (P) bagi Kumpulan Pelaksana dan, Kumpulan Pengurusan dan Profesional dijadikan satu lapisan jadual gaji minimum-maksimum yang baru dengan melibatkan penggabungan: a. Peringkat gaji P1, P2 dan P3 di gred lantikan. b. Peringkat gaji P1 dan P2 di gred kenaikan pangkat. 3.2 gaji maksimum JGMM bagi semua Kumpulan Perkhidmatan ditambah Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) sebanyak tiga (3) KGT untuk membolehkan pegawai menikmati Pergerakan Gaji Tahunan (PGT). 4. JGMM baru yang ditambah baik adalah seperti di Lampiran A. Bagi JGMM yang tidak terdapat dalam Lampiran A, Ketua Jabatan hendaklah memohon JGMM daripada Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan mengemukakan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai terlibat yang telah dikemas kini dan disahkan. Pegawai Yang Layak 5. Penambahbaikan struktur JGMM ini melibatkan pegawai bertaraf tetap, sementara dan kontrak (Contract of Service) yang sedang berkhidmat di bawah pada atau selepas 1 Januari 2013 termasuk yang berada dalam keadaan seperti berikut: 5.1 pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan. 2

5 5.2 pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta. 5.3 pegawai yang cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji. 6. Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Januari 2013 juga terlibat dalam penambahbaikan JGMM ini. Ketua Jabatan terakhir di mana pegawai ditempatkan adalah bertanggungjawab terhadap pemindahan gaji bagi pegawai tersebut. Pegawai Yang Tidak Layak 7. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak melibatkan: 7.1 pegawai yang masih berkhidmat di bawah saraan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB). 7.2 pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang kerja yang berkuat kuasa pada atau sebelum 1 Januari pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 Januari Kaedah Pemindahan Gaji 8. Bagi maksud pemindahan gaji dalam penambahbaikan struktur JGMM ini, gaji pegawai pada 31 Disember 2012 hendaklah dipindahkan sebagai amaun gaji yang sama dalam JGMM baru pada 1 Januari 2013 termasuk bagi pegawai yang berada dalam keadaan seperti berikut: 8.1 pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan, gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua 3

6 Jabatan asal. Manakala, gaji jawatan peminjaman atau jawatan pertukaran sementara hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan di agensi peminjam. 8.2 pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta, gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan asal. 8.3 pegawai yang cuti bergaji penuh, gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru. 8.4 pegawai yang cuti separuh gaji, gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru serta dibayar separuh daripada gaji baru. 8.5 pegawai yang cuti tanpa gaji, gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru. Pegawai akan dibayar gaji baru apabila kembali bertugas. 9. Pegawai yang gaji akhirnya tidak dapat ditampung oleh amaun gaji dalam JGMM baru, maka pegawai masih kekal diperuntukkan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP). Bagi maksud ini, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan senarai pegawai yang kekal berada di gaji KUP mulai 1 Januari 2013 menggunakan borang di Lampiran B kepada Bahagian Saraan, JPA untuk pengesahan dan rekod. Pergerakan Gaji Tahunan 10. Bagi maksud PGT mulai tahun 2013 dan seterusnya, pegawai adalah layak dipertimbangkan PGT tertakluk kepada syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. 4

7 11. Selaras dengan penambahbaikan gaji maksimum dalam JGMM baru ini, pegawai yang telah berada di gaji maksimum dalam JGMM pada tahun 2012 boleh diberi PGT bagi tahun 2013 dan seterusnya, mengikut syarat dan peraturan yang berkuat kuasa terhad kepada amaun gaji maksimum dalam JGMM baru. 12. Pegawai yang diluluskan gaji KUP oleh Bahagian Saraan, JPA, gaji pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru. Sekiranya gaji yang dipindahkan tersebut berada dalam lingkungan JGMM yang baru, maka pegawai tidak lagi diperuntukkan gaji KUP dan pegawai layak dipertimbangkan PGT tertakluk kepada syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. 13. Contoh kaedah pemindahan gaji dan PGT bagi tahun 2013 adalah seperti di Lampiran C. Tarikh Pergerakan Gaji 14. Penambahbaikan JGMM ini tidak mengubah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) pegawai. Elaun dan Kemudahan 15. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak mengubah kadar elaun dan kemudahan yang berkuat kuasa. TARIKH KUAT KUASA 16. Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari

8 PEMAKAIAN 17. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan pekeliling perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. PEMBATALAN 18. Dengan berkuatkuasanya pekeliling perkhidmatan ini, maka jadual gaji yang diperuntukkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012 dan, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2012 adalah dibatalkan. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan) Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 13 Mac 2013 Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 6

9 LAMPIRAN

10 Lampiran A INDEKS JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN MUKA SURAT 1 PENGANGKUTAN A1 9 A A2 10 AA A BAKAT DAN SENI A4 12 B A SAINS A6 14 C A PENDIDIKAN DG A8 16 DGA A9 17 A10 18 A11 19 A12 20 A13 21 DS A14 22 DU A15 23 DUG A EKONOMI A17 25 E A SISTEM MAKLUMAT A19 27 F A20 28 FT A PERTANIAN A22 30 G A KEJURUTERAAN A24 32 J A KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM A26 34 KB A27 35 A28 36 A29 37 A30 38 A31 39 A32 40 A PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN A34 42 L A35 43 A36 44 A TADBIR DAN DIPLOMATIK M A38 46 DH DM KJ KP KX LS 7

11 Lampiran A INDEKS JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN MUKA SURAT 12 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN A39 47 N A40 48 NP A41 49 NT A PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN A43 51 Q A MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR R A SOSIAL A46 54 S A PERUBATAN DAN KESIHATAN A48 56 U A49 57 UD A KEWANGAN A51 59 W A PENGUATKUASAAN MARITIM VUX A53 61 A54 62 A PENGURUSAN TERTINGGI VU A56 64 X VK A

12 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A1 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 305AA54000 A54 5, , AA53000 A53 5, , AA52000 A52 5, , AA51000 A51 5, , AA48000 A48 5, , AA47000 A47 5, , AA44000 A44 3, , AA43000 A43 3, , AA41000 A41 2, ,

13 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A2 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304AA38000 A38 3, , AA36000 A36 3, , AA29000 A29 1, , AA26000 A26 2, , AA22000 A22 1, , AA18000 A , AA17000 A , AA14000 A14 1, , AA12000 A , AA11000 A , AA04000 A4 1, , AA03000 A3 1, , AA01000 A ,

14 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A3 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304AA36000 AA36 3, , AA22000 AA22 1, , AA18000 AA , AA17000 AA , AA13000 AA ,

15 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A4 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304BA54000 B54 5, , BA53000 B53 5, , BA52000 B52 5, , BA51000 B51 5, , BA48000 B48 4, , BA47000 B47 4, , BA44000 B44 3, , BA43000 B43 3, , BA42000 B42 1, , BA41000 B41 1, ,

16 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A5 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304BA38000 B38 3, , BA37000 B37 3, , BA32000 B32 2, , BA31000 B31 2, , BA28000 B28 1, , BA27000 B27 1, , BA26000 B26 2, , BA25000 B25 2, , BA22000 B22 1, , BA21000 B21 1, , BA18000 B , BA17000 B , BA14000 B14 1, , BA13000 B13 1, , BA11000 B ,

17 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A6 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304CA54000 C54 5, , CA52000 C52 5, , CA48000 C48 5, , CA44000 C44 3, , CA41000 C41 1, ,

18 Lampiran A7 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304CA38000 C38 3, , CA32000 C32 2, , CA27000 C27 1, , CA26000 C26 2, , CA22000 C22 2, , CA17000 C , CA14000 C14 1, , CA11000 C ,

19 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A8 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304DG54000 DG54 5, , DG52000 DG52 5, , DG48000 DG48 4, , DG44000 DG44 3, , DG41000 DG41 1, ,

20 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A9 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304DGA38000 DGA38 3, , DGA34000 DGA34 3, , DGA32000 DGA32 2, , DGA29000 DGA29 1, ,

21 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A10 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304DH54000 DH54 5, , DH53000 DH53 5, , DH52000 DH52 5, , DH51000 DH51 5, , DH48000 DH48 4, , DH47000 DH47 4, , DH44000 DH44 3, , DH43000 DH43 3, , DH42000 DH42 1, , DH41000 DH41 1, ,

22 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A11 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304DH34000 DH34 3, , DH33000 DH33 3, , DH32000 DH32 2, , DH31000 DH31 2, , DH29000 DH29 1, ,

23 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A12 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304DM54000 DM54 5, , DM53000 DM53 5, , DM52000 DM52 5, , DM51000 DM51 5, , DM46000 DM46 2, , DM45000 DM45 2, , DM41000 DM41 2, ,

24 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A13 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304DM34000 DM34 3, , DM32000 DM32 2, , DM29000 DM29 1, ,

25 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A14 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304DS54000 DS54 5, , DS53000 DS53 5, , DS52000 DS52 5, , DS51000 DS51 5, , DS45000 DS45 2, ,

26 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A15 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 305DU54000 DU54 6, , DU53000 DU53 6, , DU51000 DU51 5, , DU51P000 DU51P 3, ,

27 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A16 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 305DUG54000 DUG54 5, , DUG53000 DUG53 5, , DUG51000 DUG51 5, , DUG51P000 DUG51P 3, ,

28 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A17 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304EA54000 E54 5, , EA52000 E52 5, , EA48000 E48 4, , EA44000 E44 3, , EA41000 E41 1, ,

29 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A18 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304EA38000 E38 3, , EA32000 E32 2, , EA27000 E27 1, , EA26000 E26 2, , EA22000 E22 2, , EA18000 E , EA17000 E , EA11000 E ,

30 Lampiran A19 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304FA54000 F54 5, , FA52000 F52 5, , FA48000 F48 4, , FA44000 F44 3, , FA41000 F41 2, ,

31 Lampiran A20 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304FA38000 F38 3, , FA32000 F32 3, , FA29000 F29 1, , FA14000 F14 1, , FA11000 F ,

32 Lampiran A21 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304FT26000 FT26 2, , FT22000 FT22 2, , FT17000 FT ,

33 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A22 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304GA54000 G54 5, , GA52000 G52 5, , GA48000 G48 4, , GA44000 G44 3, , GA41000 G41 1, ,

34 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A23 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304GA36000 G36 3, , GA32000 G32 2, , GA27000 G27 1, , GA26000 G26 2, , GA22000 G22 2, , GA18000 G , GA17000 G , GA14000 G14 1, , GA11000 G ,

35 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A24 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304JA54000 J54 5, , JA52000 J52 5, , JA51000 J51 5, , JA48000 J48 5, , JA47000 J47 5, , JA44000 J44 3, , JA43000 J43 3, , JA42000 J42 2, , JA41000 J41 2, ,

36 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A25 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304JA38000 J38 3, , JA37000 J37 3, , JA36000 J36 3, , JA35000 J35 3, , JA30000 J30 1, , JA29000 J29 1, , JA26000 J26 2, , JA25000 J25 2, , JA22000 J22 2, , JA21000 J21 2, , JA17000 J , JA14000 J14 1, , JA11000 J ,

37 Lampiran A26 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304KB54000 KB54 5, , KB52000 KB52 5, , KB48000 KB48 4, , KB44000 KB44 3, , KB41000 KB41 1, ,

38 Lampiran A27 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304KB38000 KB38 3, , KB32000 KB32 3, , KB29000 KB29 1, , KB26000 KB26 2, , KB24000 KB24 2, , KB22000 KB22 2, , KB17000 KB ,

39 Lampiran A28 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER PANGKAT MINIMUM MAKSIMUM KADAR KENAIKAN TAHUNAN 304KJ18000 Mejar KJ18 3, , KJ16000 Kapten KJ16 2, ,

40 Lampiran A29 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER PANGKAT MINIMUM MAKSIMUM KADAR KENAIKAN TAHUNAN 304KJ14000 Leftenan KJ14 1, , KJ12000 Leftenan Muda KJ12 1, , KJ10000 Sarjan Mejar KJ10 1, , KJ08000 Staf Sarjan KJ8 1, , KJ06000 Sarjan KJ6 1, , KJ04000 Koperal KJ4 1, , KJ02000 Lans Koperal KJ2 1, , KJ01000 Prebet KJ ,

41 Lampiran A30 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304KP54000 KP54 5, , KP52000 KP52 5, , KP48000 KP48 4, , KP44000 KP44 3, , KP42000 KP42 1, , KP41000 KP41 1, ,

42 Lampiran A31 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304KP38000 KP38 3, , KP32000 KP32 2, , KP27000 KP27 1, , KP26000 KP26 2, , KP22000 KP22 2, , KP19000 KP19 1, , KP17000 KP , KP14000 KP14 1, , KP11000 KP ,

43 Lampiran A32 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304KX54000 KX54 5, , KX52000 KX52 5, , KX48000 KX48 4, , KX44000 KX44 3, , KX41000 KX41 1, ,

44 Lampiran A33 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304KX38000 KX38 3, , KX32000 KX32 2, , KX27000 KX27 1, , KX26000 KX26 2, , KX24000 KX24 2, , KX22000 KX22 2, , KX20000 KX20 1, , KX17000 KX ,

45 Lampiran A34 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304LA54000 L54 5, , LA52000 L52 5, , LA48000 L48 4, , LA44000 L44 3, , LA41000 L41 2, ,

46 Lampiran A35 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304LA38000 L38 3, , LA32000 L32 3, , LA29000 L29 1, , LA26000 L26 2, , LA22000 L22 2, , LA17000 L ,

47 Lampiran A36 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304LS54000 LS54 5, , LS52000 LS52 5, , LS48000 LS48 4, , LS44000 LS44 3, , LS41000 LS41 2, ,

48 Lampiran A37 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304LS38000 LS38 3, , LS32000 LS32 3, , LS27000 LS27 1, , LS26000 LS26 2, , LS22000 LS22 2, , LS17000 LS ,

49 Lampiran A38 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304MA54000 M54 5, , MA52000 M52 5, , MA48000 M48 5, , MA44000 M44 3, , MA41000 M41 2, ,

50 Lampiran A39 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304NA54000 N54 5, , NA52000 N52 5, , NA48000 N48 4, , NA44000 N44 3, , NA41000 N41 1, ,

51 Lampiran A40 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304NA36000 N36 3, , NA32000 N32 2, , NA28000 N28 1, , NA27000 N27 1, , NA26000 N26 2, , NA22000 N22 2, , NA20000 N20 1, , NA19000 N19 1, , NA17000 N , NA14000 N14 1, , NA12000 N , NA11000 N , NA04000 N , NA03000 N , NA01000 N ,

52 Lampiran A41 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304NP40000 NP40 4, , NP36000 NP36 3, , NP32000 NP32 2, , NP27000 NP27 1, ,

53 Lampiran A42 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304NT36000 NT36 3, , NT32000 NT32 2, , NT31000 NT31 2, , NT27000 NT27 1, , NT22000 NT22 2, , NT17000 NT ,

54 Lampiran A43 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304QA54000 Q54 5, , QA53000 Q53 5, , QA52000 Q52 5, , QA51000 Q51 5, , QA48000 Q48 4, , QA47000 Q47 4, , QA44000 Q44 3, , QA43000 Q43 3, , QA41000 Q41 2, ,

55 Lampiran A44 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304QA36000 Q36 3, , QA32000 Q32 2, , QA27000 Q27 1, , QA26000 Q26 2, , QA22000 Q22 2, , QA17000 Q ,

56 Lampiran A45 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304RA24000 R24 1, , RA22000 R22 1, , RA17000 R17 1, , RA16000 R16 1, , RA14000 R14 1, , RA12000 R12 1, , RA11000 R11 1, , RA09000 R , RA08000 R8 1, , RA06000 R , RA04000 R , RA03000 R , RA01000 R ,

57 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A46 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304SA54000 S54 5, , SA52000 S52 5, , SA48000 S48 4, , SA44000 S44 3, , SA41000 S41 1, ,

58 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A47 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304SA38000 S38 3, , SA32000 S32 2, , SA28000 S28 1, , SA27000 S27 1, , SA26000 S26 2, , SA22000 S22 2, , SA17000 S , SA14000 S14 1, , SA11000 S ,

59 Lampiran A48 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304UA54000 U54 5, , UA53000 U53 5, , UA52000 U52 5, , UA51000 U51 5, , UA48000 U48 5, , UA47000 U47 5, , UA44000 U44 3, , UA43000 U43 3, , UA42000 U42 2, , UA41000 U41 2, ,

60 Lampiran A49 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304UA40000 U40 5, , UA39000 U39 5, , UA38000 U38 4, , UA37000 U37 4, , UA36000 U36 3, , UA35000 U35 3, , UA32000 U32 2, , UA31000 U31 2, , UA29000 U29 1, , UA26000 U26 2, , UA24000 U24 2, , UA22000 U22 1, , UA19000 U , UA17000 U , UA14000 U14 1, , UA12000 U , UA11000 U , UA03000 U ,

61 Lampiran A50 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304UD54000 UD54 5, , UD53000 UD53 5, , UD52000 UD52 5, , UD51000 UD51 5, , UD48000 UD48 5, , UD47000 UD47 5, , UD44000 UD44 3, , UD43000 UD43 3, , UD41000 UD41 2, ,

62 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A51 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304WA54000 W54 5, , WA52000 W52 5, , WA48000 W48 4, , WA44000 W44 3, , WA41000 W41 1, ,

63 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A52 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN 304WA36000 W36 3, , WA32000 W32 2, , WA27000 W27 1, , WA26000 W26 2, , WA22000 W22 2, , WA17000 W ,

64 Lampiran A53 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER PANGKAT MINIMUM MAKSIMUM KADAR KENAIKAN TAHUNAN (Peratusan mengikut gaji pegawai) 304VUX05000 Laksamana Maritim VUX5 8, , % 304VUX06000 Laksamana Madya Maritim VUX6 7, , % 304VUX07000 Laksamana Muda Maritim VUX7 7, , % 61

65 Lampiran A54 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER PANGKAT MINIMUM MAKSIMUM KADAR KENAIKAN TAHUNAN 304XA26000 Laksamana Pertama Maritim X26 6, , XA24000 Kepten Maritim X24 5, , XA22000 Komander Maritim X22 4, , XA20000 Leftenan Komander Maritim X20 3, , XA18000 Leftenan Maritim X18 2, , XA17000 Leftenan Maritim X17 2, ,

66 Lampiran A55 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2013 KOD KOMPUTER PANGKAT MINIMUM MAKSIMUM KADAR KENAIKAN TAHUNAN 304XA16000 Leftenan Madya Maritim X16 3, , XA13000 Leftenan Muda Maritim X13 1, , XA12000 Pegawai Waran I Maritim X12 2, , XA10000 Pegawai Waran II Maritim X10 2, , XA08000 Bintara Kanan Maritim X8 1, , XA06000 Bintara Muda Maritim X6 1, , XA04000 Laskar Kanan Maritim X4 1, , XA02000 Laskar Kelas I Maritim X2 1, , XA01000 Laskar Kelas II Maritim X1 1, ,

67 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A56 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN (Peratusan mengikut gaji pegawai) 304VU01000 VU1 11, , % 304VU02000 VU2 11, , % 304VU03000 VU3 10, , % 304VU04000 VU4 9, , % 304VU05000 VU5 8, , % 304VU06000 VU6 7, , % 304VU07000 VU7 7, , % 64

68 JADUAL MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI MULAI 1 JANUARI 2013 Lampiran A57 KOD KOMPUTER MINIMUM MAKSIMUM TAHUNAN (Peratusan mengikut gaji pegawai) 305VK02000 VK2 11, , % 305VK03000 VK3 10, , % 305VK04000 VK4 9, , % 305VK05000 VK5 8, , % 305VK06000 VK6 7, , % 305VK07000 VK7 7, , % 65

69 Lampiran B Senarai Pegawai Yang Kekal Berada di Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2013 Kementerian/ Jabatan : Bil. Nama Pegawai Gred Gaji No. Rujukan Surat Kelulusan Gaji KUP daripada JPA Sebab Diberi Gaji KUP Amaun Gaji Pegawai Yang Kekal Berada di Gaji KUP Mulai 1 Januari 2013 (RM)

70 CONTOH 1: KAEDAH PEMINDAHAN BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) N17 YANG BERADA DI MAKSIMUM Tarikh Kuat Kuasa : 1 Januari 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April Gaji Minimum - Maksimum : RM RM3, Kenaikan Gaji Tahunan : RM95 Tarikh Gaji Sekarang Gred N17 (RM) Gaji Baru Gred N17 (RM) Catatan Lampiran C , (P3) - Gaji pegawai setelah diberi kenaikan gaji 13% mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun , (P3) (Maksimum) [diberi 1 KGT di Gred N17 iaitu RM95] , (P3) (Maksimum) - TPG Gred N17. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru , (P3) (Maksimum) 2, [dipindahkan ke JGMM baru] Tarikh kuat kuasa JGMM baru. Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun yang sama , [diberi 1 KGT di Gred N17 iaitu RM95] Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG Gred N17. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. 67

71 Lampiran C CONTOH 2: KAEDAH PEMINDAHAN BAGI PEGAWAI PENERANGAN S54 YANG BERADA DI MAKSIMUM Tarikh Kuat Kuasa : 1 Januari 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Januari Gaji Minimum - Maksimum : RM5, RM9, Kenaikan Gaji Tahunan : RM320 Tarikh Gaji Sekarang Gred S54 (RM) Gaji Baru Gred S54 (RM) Catatan (KUP S54-1) Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun , (P2) - Gaji pegawai setelah diberi kenaikan gaji 13% mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun , (P2) (Maksimum) [diberi PGT di gred S54 terhad kepada gaji maksimum P2] , (P2) (Maksimum) - TPG Gred S54. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Dalam hal ini, KGT pegawai ialah RM43.26 iaitu kurang daripada KGT penuh iaitu RM Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru , (P2) (Maksimum) 8, [dipindahkan ke JGMM baru] Tarikh kuat kuasa JGMM baru. Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun yang sama , [diberi 1 KGT di Gred S54 iaitu RM320] Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG Gred S54. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. 68

72 Lampiran C CONTOH 3: KAEDAH PEMINDAHAN BAGI PEGAWAI PERUBATAN UD54 YANG DINAIKKAN PANGKAT KE KHAS C (VK7) PADA TARIKH KUAT KUASA Tarikh Kuat Kuasa : 1 Januari 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Januari Tarikh Kenaikan Pangkat : 1 Januari 2013 Gaji Minimum - Maksimum Gred VK7 : RM7, RM14, Kenaikan Gaji Tahunan : 9% daripada gaji pegawai Tarikh Gaji Sekarang Gred UD54 (RM) Gaji Baru Gred UD54 (RM) Gaji Baru Gred VK7 (RM) Catatan , (P1) - - Gaji pegawai setelah diberi kenaikan gaji 13% mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun , (P1) (Maksimum) [diberi 1 KGT di Gred UD54 iaitu RM320] , (P1) (Maksimum) - - TPG Gred UD54. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. - - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru , (P1) (Maksimum) 8, [dipindahkan ke JGMM baru] - Tarikh kuat kuasa JGMM baru. Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun yang sama , [diberi 1 KGT di Gred UD54 iaitu RM320] , [amaun gaji yang perlu diselaraskan mengikut prinsip kenaikan pangkat] Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia - TPG Gred UD54. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. 8, Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat. Penetapan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat. TPG kekal pada 1 Januari. 69

73 CONTOH 4: KAEDAH PEMINDAHAN BAGI PEMANDU KENDERAAN R3 PADA TARIKH KUAT KUASA Tarikh Kuat Kuasa : 1 Januari 2013 Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 April Gaji Minimum - Maksimum : RM RM2, Kenaikan Gaji Tahunan : RM80 Lampiran C Tarikh Gaji Sekarang Gred R3 (RM) Gaji Baru Gred R3 (RM) , (P2) - Catatan Gaji pegawai setelah diberi kenaikan gaji 13% mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun , (P2) TPG Gred R [diberi 1 KGT di Gred R3 iaitu RM80] - Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM , (P2) - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru , (P2) 1, [dipindahkan ke JGMM baru] , Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia [diberi 1 KGT di Gred R3 iaitu RM80] Tarikh kuat kuasa JGMM baru. Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun yang sama. TPG Gred R3. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. 70

74 Lampiran C CONTOH 5: KAEDAH PEMINDAHAN BAGI PEGAWAI UTAMA A (VU5) YANG TIDAK LAGI BERADA DI KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) SELEPAS 1 JANUARI 2013 Tarikh Kuat Kuasa : 1 Januari 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April Gaji Minimum - Maksimum : RM8, RM17, Kenaikan Gaji Tahunan : 9% daripada gaji pegawai Tarikh Gaji Sekarang Gred VU5 (RM) Gaji Baru Gred VU5 (RM) Catatan , (KUP) - Gaji pegawai setelah diberi kenaikan gaji 9% mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun TPG Gred VU , (KUP) - Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Tiada pergerakan gaji kerana pegawai berada di gaji KUP , (KUP) - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa , (KUP) 14, [dipindahkan ke JGMM yang baru] Tarikh kuat kuasa JGMM baru. Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun yang sama , [diberi 1 KGT di Gred VU5 iaitu 9% daripada gaji pegawai] Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG Gred VU5. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. 71

75 CONTOH 6: KAEDAH PEMINDAHAN BAGI PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN U41 YANG BERADA DI KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) DAN KEKAL DIBERIKAN KUP Tarikh Kuat Kuasa : 1 Januari 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Januari Gaji Minimum - Maksimum : RM2, RM6, Kenaikan Gaji Tahunan : RM225 Lampiran C Tarikh Gaji Sekarang Gred U41 (RM) Gaji Baru Gred U41 (RM) Catatan , (KUP) - Gaji pegawai setelah diberi kenaikan gaji 13% mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun TPG Gred U , (KUP) - Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Tiada pergerakan gaji kerana pegawai berada di gaji KUP , (KUP) - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa , (KUP) 7, (KUP) [dipindahkan ke JGMM yang baru dan kekal di gaji KUP] Tarikh kuat kuasa JGMM baru. Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun yang sama. Gaji hakiki pegawai melebihi gaji maksimum dalam JGMM baru, maka pegawai masih kekal diperuntukkan gaji KUP. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan Lampiran B kepada Bahagian Saraan, JPA , (KUP) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG Gred U41. Tiada pergerakan gaji kerana pegawai berada di gaji KUP. 72

76 Lampiran C CONTOH 7: KAEDAH PEMINDAHAN BAGI JURURAWAT U41 YANG MENDAPAT PERGERAKAN TAHUNAN TERHAD KEPADA MAKSIMUM Tarikh Kuat Kuasa : 1 Januari 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April Gaji Minimum - Maksimum : RM2, RM6, Kenaikan Gaji Tahunan : RM225 Tarikh Gaji Sekarang Gred U41 (RM) , (KUP) , (KUP) , (KUP) , (KUP) Gaji Baru Gred U41 (RM) , (Maksimum) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia Catatan - Gaji pegawai setelah diberi kenaikan gaji 13% mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun TPG Gred U41. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Tiada pergerakan gaji kerana pegawai berada di gaji KUP. - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru. 6, Tarikh kuat kuasa JGMM baru. Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun yang sama. Pegawai tidak lagi diperuntukkan gaji KUP. [diberi PGT di Gred U41 terhad kepada gaji maksimum] TPG Gred U41. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Dalam hal ini, KGT pegawai ialah RM iaitu kurang daripada KGT penuh iaitu RM

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015 PENAMBAHBAIKAN KAEDAH PEMBERIAN PERGERAKAN GAJI TAHUNAN DALAM PELAKSANAAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013 JPA(BGE)223/5/4-3 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013 PEMBERIAN PEMINDAHAN GAJI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA TUJUAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 KENAIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Perkara

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. Bilangan 34 Tahun 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM GRED HINGGA GRED 54 DIBAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. Bilangan 34 Tahun 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM GRED HINGGA GRED 54 DIBAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING PENDAFTAR Bilangan 34 Tahun 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM GRED HINGGA GRED 54 DIBAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk

Lebih terperinci

KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM KENAIKAN GAJI SSM 2012 1. Keputusan Kerajaan

Lebih terperinci

PELARASAN GAJI YANG AKHIR DITERIMA BAGI PEGAWAI YANG BERSARA ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN

PELARASAN GAJI YANG AKHIR DITERIMA BAGI PEGAWAI YANG BERSARA ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN JPA(BGE)(S) 81/9/2 ( 50 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2008 PELARASAN GAJI YANG AKHIR DITERIMA BAGI PEGAWAI YANG BERSARA ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2007 KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN DAN PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009 JPA(S)(K)223/4/4 Klt. 5 (40) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009 PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BAGI PEGAWAI DALAM TEMPOH PERCUBAAN TUJUAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2006 IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2006

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2006 IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2006 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2006 IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2006 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi

Lebih terperinci

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA 43/7 Klt.8 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2008 KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan

Lebih terperinci

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENGUAT KUASA MARITIM DAN PEGAWAI LAIN-LAIN PANGKAT PENGUAT KUASA MARITIM

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENGUAT KUASA MARITIM DAN PEGAWAI LAIN-LAIN PANGKAT PENGUAT KUASA MARITIM JPA 43/7 Klt.8 (5) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2008 KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENGUAT KUASA MARITIM DAN PEGAWAI

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 38 TAHUN 2013

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 38 TAHUN 2013 JPA 334/2/3-55(GAJI) Klt.4 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 38 TAHUN 2013 PEMBERIAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA SEKTOR AWAM TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT JPA(BGE)223/5/4-3 No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan mengenai pemberian

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (1) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2015 BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2015

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (1) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2015 BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2015 JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (1) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2015 BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2015 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (12) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2016 BAYARAN KHAS TAHUN 2016

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (12) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2016 BAYARAN KHAS TAHUN 2016 JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (12) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2016 BAYARAN KHAS TAHUN 2016 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR PELETAKAN JAWATAN DAN PELEPASAN DENGAN IZIN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN, PERTUKARAN SEMENTARA DAN PERTUKARAN TETAP.

PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN, PERTUKARAN SEMENTARA DAN PERTUKARAN TETAP. PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN, PERTUKARAN SEMENTARA DAN PERTUKARAN TETAP. Oleh: SYAMSUL NIZAM BIN MOHD RAZALI Cawangan Operasi Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam Objektif Taklimat Diakhir taklimat peserta

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

JPA (K)(S)263/7/6 Klt.8(39) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN

JPA (K)(S)263/7/6 Klt.8(39) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN JPA (K)(S)263/7/6 Klt.8(39) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan mengenai dasar

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 PINDAAN SYARAT PEMBERIAN OPSYEN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN DAN PENSYARAH

Lebih terperinci

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2008 PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM TUJUAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002 GARIS PANDUAN PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA NOVEMBER

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 PENGGABUNGAN PERKHIDMATAN GALIAN, KIMIA BUMI DAN KAJI BUMI KEPADA PERKHIDMATAN GEOSAINS DI JABATAN

Lebih terperinci

IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2004

IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2004 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2004 IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2004 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2016 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2016 RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2005 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17, N22, N26

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2005 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17, N22, N26 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2005 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17, N22, N26 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

JPA(S)(BPO)256/6/19 Klt.8 (1) No. Siri :

JPA(S)(BPO)256/6/19 Klt.8 (1) No. Siri : JPA(S)(BPO)256/6/19 Klt.8 (1) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2008 PENETAPAN GRED JAWATAN PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN) YANG MENJALANKAN TUGAS PEMBANTU KHAS TUJUAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 223/5/2/ Jld. 2/(11) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR MENGIKUTI KURSUS PRA PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT TUJUAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Perkara

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.3 (2) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.3 (2) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015 JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.3 (2) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015 KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan

Lebih terperinci

PELEPASAN WAKTU BEKERJA KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG MENJALANKAN TUGAS RONDAAN DI BAWAH SKIM RONDAAN SUKARELA KAWASAN RUKUN TETANGGA

PELEPASAN WAKTU BEKERJA KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG MENJALANKAN TUGAS RONDAAN DI BAWAH SKIM RONDAAN SUKARELA KAWASAN RUKUN TETANGGA JPA(BGE)324/14/33(14) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2008 PELEPASAN WAKTU BEKERJA KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG MENJALANKAN TUGAS RONDAAN DI BAWAH SKIM RONDAAN

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

JPA(S)(BPO)324/14/12-4 Klt. 2 ( 22 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 27 TAHUN 2007

JPA(S)(BPO)324/14/12-4 Klt. 2 ( 22 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 27 TAHUN 2007 JPA(S)(BPO)324/14/12-4 Klt. 2 ( 22 ) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 27 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENILAIAN GRED W17, W22, W26 TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan

Lebih terperinci

PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN Siri No: KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2002 PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/( 45 ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2010 PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/(

Lebih terperinci

JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007 PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA PERKHIDMATAN AWAM

JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007 PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007 PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menetapkan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2008

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2008 JPA(S)BPO 215/65 Klt.6(7) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2008 PERJAWATAN DI PEJABAT MENTERI DAN TIMBALAN MENTERI TUJUAN 1. Tujuan Pekeliling Perkhidmatan ini adalah

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2002

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2002 KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2002 PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN LAMPIRAN D JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI

Lebih terperinci

KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA 43/19/31 Klt.2 (33) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2007 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2006

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2006 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2006 PENETAPAN SEMULA NILAI TARAF BARU BAGI KELAYAKAN-KELAYAKAN IJAZAH SARJANA MUDA DALAM BIDANG SASTERA DAN SAINS KEMASYARAKATAN DARI UNIVERSITI-UNIVERSITI

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERUBATAN

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERUBATAN JPA(BPO)(S)324/6/31 Klt. 10 (21) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERUBATAN TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2011

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2011 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2011 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN

Lebih terperinci

JPA(S)324/14/23-3 Klt.8(38) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2013 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN

JPA(S)324/14/23-3 Klt.8(38) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2013 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN JPA(S)324/14/23-3 Klt.8(38) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2013 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (20) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2017 BAYARAN KHAS TAHUN 2017

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (20) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2017 BAYARAN KHAS TAHUN 2017 JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (20) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2017 BAYARAN KHAS TAHUN 2017 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2003 PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2003 PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2003 PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan syarat

Lebih terperinci

TAKLIMAT KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN

TAKLIMAT KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN TAKLIMAT KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN 1 SKOP TAKLIMAT Pengenalan Pelaksanaan PP 14/2008, PP 15/2008 & PP 16/2008 Rumusan Soal-Jawab 2 PENGENALAN Tafsiran Cuti : sebarang tempoh seseorang

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN FUNGSI SELENGGARA PROFIL PERKHIDMATAN FUNGSI SELENGGARA SANDANGAN FUNGSI SELENGGARA UMUR

Lebih terperinci

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 1. Permulaan 1.1. Nama dan Permulaan Kuatkuasa i. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

PENAWARAN OPSYEN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENAWARAN OPSYEN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PENAWARAN OPSYEN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 1 OPSYEN SBPA OPSYEN UMUR PERSARAAN 2 TAWARAN OPSYEN 3 Diberi kepada semua pegawai tetap yang berada dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 (JKK 1976,

Lebih terperinci

JPA.BK(S)71/3/4-11( 47 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2012

JPA.BK(S)71/3/4-11( 47 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2012 JPA.BK(S)71/3/4-11( 47 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2012 PELAKSANAAN URUSAN PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

Lebih terperinci

IKLAN JAWATAN KOSONG KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PERKHIDMATAN PELAKSANA

IKLAN JAWATAN KOSONG KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PERKHIDMATAN PELAKSANA IKLAN JAWATAN KOSONG KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK KUMPULAN PERKHIDMATAN Universiti Sultan Zainal Abidin merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej

Lebih terperinci

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEKUTUAN

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEKUTUAN JPA.SARAAN(S)256/21/17-7 Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2011 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEKUTUAN TUJUAN 1.

Lebih terperinci

JPA(S)(BPO)324/14/6-1 Klt. 17 ( 21 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 25 TAHUN 2007

JPA(S)(BPO)324/14/6-1 Klt. 17 ( 21 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 25 TAHUN 2007 JPA(S)(BPO)324/14/6-1 Klt. 17 ( 21 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 25 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI RENDAH POLIS DAN KONSTABEL TAMBAHAN TUJUAN 1. Pekelilling

Lebih terperinci

PEMBERIAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA SEKTOR AWAM

PEMBERIAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2007 PEMBERIAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA SEKTOR AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan

Lebih terperinci

JPA(S) (BPO)324/8/19 Klt 6 (31) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2013

JPA(S) (BPO)324/8/19 Klt 6 (31) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2013 JPA(S) (BPO)324/8/19 Klt 6 (31) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2013 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN JURURAWAT DENGAN MEMPERUNTUKKAN PERBEKALAN KE KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR TAFSIRAN PELANTIKAN Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam

Lebih terperinci

JPA(BPO)(S)324/14/34-1 Klt. 3 (4) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2008

JPA(BPO)(S)324/14/34-1 Klt. 3 (4) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2008 JPA(BPO)(S)324/14/341 Klt. 3 (4) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2008 SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PENDAFTARAN/PEGAWAI PENDAFTARAN TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2000 SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK KOMPUTER DAN PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2000 SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK KOMPUTER DAN PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2000 SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK KOMPUTER DAN PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT DAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

JPA.BK(R)149/3/5Jld.2(26) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011

JPA.BK(R)149/3/5Jld.2(26) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011 JPA.BK(R)149/3/5Jld.2(26) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011 PENGANUGERAHAN PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG DAN PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG TUJUAN

Lebih terperinci

Senarai jawatan untuk tujuan Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana bagi Tahun 2015

Senarai jawatan untuk tujuan Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana bagi Tahun 2015 Senarai jawatan untuk tujuan Kenaikan Pangkat Pengurusan Profesional (Bukan Akademik) dan Pelaksana bagi Tahun 2015 BIL Jawatan Gred Lampiran 1 Pegawai Teknologi Maklumat F48 Lampiran 1 2 Pegawai Teknologi

Lebih terperinci

Kertas ini bertujuan untuk melaporkan status sumber manusia UPM sehingga pada 18 Ogos 2017.

Kertas ini bertujuan untuk melaporkan status sumber manusia UPM sehingga pada 18 Ogos 2017. LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA 1. Tujuan Kertas ini bertujuan untuk melaporkan status sumber manusia UPM sehingga pada 18 Ogos. 2. Latar Belakang 2.1 Sejak 2013, pihak kerajaan mengenakan dasar kawalan

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015 KADAR KELAYAKAN KEMUDAHAN CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015 KADAR KELAYAKAN KEMUDAHAN CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015 KADAR KELAYAKAN KEMUDAHAN CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN KEMUDAHAN CUTI REHAT TAHUNAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

JPA(S)TT. 71/3/1 ( ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2009

JPA(S)TT. 71/3/1 ( ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2009 JPA(S)TT. 71/3/1 ( ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2009 PANDUAN MEMANGGIL BALIK UNTUK BERTUGAS SEMULA BAGI PEGAWAI YANG DITAHAN KERJA AKIBAT PROSIDING JENAYAH TUJUAN

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR. 11 April 2018

SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR. 11 April 2018 SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR 11 April 2018 Agenda 1.Empat Laluan Kerjaya Baharu Pegawai Akademik UPM 2.Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2017 - Kenaikan Pangkat Secara

Lebih terperinci

Universiti Malaysia PAHANG

Universiti Malaysia PAHANG Universiti Malaysia PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN UMP BIL. 1 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PELANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) TUJUAN 1. Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk memaklumkan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 JPA/PEN/228/11/5 ( 7 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 TAWARAN OPSYEN SEMULA KEPADA PEKERJA PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN YANG TELAH MEMILIH SKIM KUMPULAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG Tarikh Iklan : 08 NOVEMBER 2017 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi jawatan Akademik Bukan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 JPA(S) (BPO)324/14/12-1 Klt. 8 s.k 2(8) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL IKLAN PENGAMBILAN GURU VOKASIONAL SECARA INTERIM DI KOLEJ-KOLEJ VOKASIONAL KPM TAHUN 2016 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI Disediakan oleh; Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1 GARIS PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 4 APRIL 2014 JAWATAN

Lebih terperinci

3.1 Laporan Perubahan (Kew.8) Pergerakan Gaji tahun 2016 pegawai dan anggota,

3.1 Laporan Perubahan (Kew.8) Pergerakan Gaji tahun 2016 pegawai dan anggota, SepertiSenaraiEdaran, PENYEDIAAN LAPORAN PERUBAHAN (KEW.8) KHUSUS UNTUK PEMBERIAN 1 KENAIKAN GAJI TAHUNAN (KGT) BAGI PEGAWAI DAN ANGGOTA YANG GAJI PERMULAANNYA SAMA ATAU MELEBIHI GAJI PERMULAAN DARI JADUAL

Lebih terperinci

JPA(BPO)(S)324/14/21-1 Klt.7( 22 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2008

JPA(BPO)(S)324/14/21-1 Klt.7( 22 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2008 JPA(BPO)(S)324/14/211 Klt.7( 22 ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2008 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN PEMERIKSA KERETA MOTOR GRED A17, A22, A26 TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai awam supaya

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGERI TUJUAN 1. Tujuan Pekeliling

Lebih terperinci

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato /Datin/tuan/puan mengenai perkara di atas.

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato /Datin/tuan/puan mengenai perkara di atas. Semua Ketua Jabatan/Bahagian, Kementerian Pelajaran Malaysia Ruj. Kami : KP.SULIT(NP) 0063/107(336) Tarikh : 18 Ogos 2009 Semua Pengarah Pelajaran Negeri Pengarah Institut Aminuddin Baki Semua Pengarah

Lebih terperinci

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01 M / S : 1 / 10 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan gaji dan elaun kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MELAKA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap/Kontrak

Lebih terperinci

JPA(BPO)(S)328/2Klt.2(29) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN

JPA(BPO)(S)328/2Klt.2(29) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN JPA(BPO)(S)328/2Klt.2(29) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2007 - PERUBAHAN SKIM-SKIM PERKHIDMATAN KAUNSELOR DAN PENOLONG KAUNSELOR KEPADA SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI

Lebih terperinci

BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN A JPA (L) LDP 1B/96 (Pin.1/2003) PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS DALAM PERKHIDMATAN ARAHAN : 1. Lengkapkan borang dengan jelas, sila rujuk panduan Kod

Lebih terperinci

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya.

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya. Bil. ISU BERBANGKIT ULASAN PERJAWATAN DAN SKIM PERKHIDMATAN JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007 1. Sekiranya saya menolak opsyen

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC. Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL)

TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC. Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL) TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL) SKOP PEMBENTANGAN PP Bil 13 Tahun 2012: Penganugerahan PPC dan

Lebih terperinci

BAYARAN PASPORT DAN VISA BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG DI LUAR NEGARA

BAYARAN PASPORT DAN VISA BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG DI LUAR NEGARA KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2007 BAYARAN PASPORT DAN VISA BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG DI LUAR NEGARA TUJUAN

Lebih terperinci

,ffi, 1. Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai garis panduan

,ffi, 1. Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai garis panduan KETUA SETIAUSAHA Kementerian Kesihatan Malaysia Aras 12, Blok E7, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62590 PUTRAJAYA Tel.: Faks:,ffi, 03-8883 2533 03-8889 5245 Rujukan : Bil.( 26 )dlm KK(S)-280(20I836)

Lebih terperinci

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 8

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 8 JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 8 Siri No. KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2009 KEMUDAHAN CUTI KURSUS SAMBILAN (CKS) KEPADA PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENGAJIAN SECARA SAMBILAN DI

Lebih terperinci