NEGERI JOHOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF JOHORE GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "NEGERI JOHOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF JOHORE GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY"

Transkripsi

1 NEGERI JOHOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF JOHORE GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 46 3hb Januari 2002 No. 1 No. 1. AKTA EKSAIS 1976 EXCISE ACT 1976 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (LEMBAGA PELESEN) 1977 EXCISE (LICENSING BOARDS) REGULATIONS 1977 MESYUARAT LEMBAGA PELESEN DAERAH JOHOR BAHRU MEETING OF THE JOHOR BAHRU DISTRICT LICENSING BOARD Adalah diberitahu bahawa Mesyuarat Lembaga Pelesen Daerah Johor Bahru bagi menimbangkan permohonan-permohonan untuk mendapatkan, membaharui, menukar atau memindahmilik lesen-lesen menjual liquor yang memabukkan akan diadakan di Bilik Gerakan, Pejabat Daerah Johor Bahru, Jalan Datin Halimah, Johor Bahru, Johor jam 9.30 pagi pada tarikh-tarikh berikut: (i) Bagi suku tahun pertama 2002 pada 20hb Mac (ii) Bagi suku tahun kedua 2002 pada 20hb Jun (iii) Bagi suku tahun ketiga 2002 pada 20hb September (iv) Bagi suku tahun keempat 2002 pada 20hb Disember Semua permohonan untuk mendapatkan, membaharui, menukar atau memindahmilik lesen, menjual liquor yang memabukkan hendaklah dibuat secara bertulis dalam borang yang dinyatakan dalam empat salinan dan hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesen Daerah Johor Bahru di alamat Pejabat Daerah Johor Bahru, Jalan Datin Halimah, Johor Bahru, Johor pada atau sebelum tarikh-tarikh berikut: (i) Bagi suku tahun pertama 2002 pada atau sebelum 20hb Februari (ii) Bagi suku tahun kedua 2002 pada atau sebelum 20hb Mei (iii) Bagi suku tahun ketiga 2002 pada atau sebelum 20hb Ogos (iv) Bagi suku tahun keempat 2002 pada atau sebelum 20hb November 2002.

2 2 [3hb Jan Borang-borang permohonan boleh didapati dengan memohon kepada Pengerusi, Lembaga Pelesen Daerah Johor Bahru dalam waktu pejabat. Bertarikh pada 11hb Disember [(1) dlm. PDJB. LSN. 25/8/1 Jld. 10 (2001); PUNJ BIL: (PU2)4(19).] DATO SHEIKH A. HARDY BIN AHMAD, Pengerusi, Lembaga Pelesen Daerah, Johor Bahru It is hereby notified that the Meetings of the Johor Bahru District Licensing Board to consider applications for obtaining, renewing, changing or transferring licences to sell intoxicating liquor will be held at Bilik Gerakan, Pejabat Daerah Johor Bahru, Jalan Datin Halimah, Johor Bahru, Johor at 9.30 a.m. on the following dates: (i) First quarter of the year 2002 on 20th March (ii) Second quarter of the year 2002 on 20th June (iii) Third quarter of the year 2002 on 20th September (iv) Fourth quarter of the year 2002 on 20th December All applications for obtaining, renewing, changing or transferring licences to sell intoxicating liquor shall be made in writing in the prescribed forms in quadruplicate and shall be submitted to the Chairman, Johor Bahru Licensing Board at Pejabat Daerah Johor Bahru, Jalan Datin Halimah, Johor Bahru, Johor on or before the following dates: (i) First quarter of the year 2002 on or before 20th February (ii) Second quarter of the year 2002 on or before 20th May (iii) Third quarter of the year 2002 on or before 20th August (iv) Fourth quarter of the year 2002 on or before 20th November The application forms can be obtained by applying to the Chairman, Johor Bahru District Licensing Board during office hours. Dated on 11th December [(1) dlm. PDJB. LSN. 25/8/1 Jld. 10 (2001); PUNJ BIL: (PU2)4(19).] DATO SHEIKH A. HARDY BIN AHMAD, Chairman, Johor Bahru District Licensing Board

3 3hb Jan. 2002] 3 No. 2. AKTA KERAJAAN TEMPATAN, 1976 (Akta 171) LOCAL GOVERNMENT ACT 1976 (Act 171) PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 137 NOTICE UNDER SECTION 137 Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 127, 129 dan 130 Akta Kerajaan Tempatan 1976, Majlis Daerah Labis dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri bagi tahun 2002, telah melanjutkan penggunaan Senarai Nilaian yang sedia ada bagi semua pegangan berkadar di dalam kawasan Majlis Daerah Labis seperti berikut: KAWASAN Labis Chaah Bekok Tenang Station Pekan Air Panas Sawah Padi Sungai Karas Bertarikh pada 1hb Januari [MDSS/CH/091/III-(93).] DATO HAJI OMAR BIN AWAB, Yang Dipertua, Majlis Daerah Labis In the exercise of the powers conferred by section 137 (3) of the Local Government Act 1976, the District Council Labis has with the approval of the State Authority for the year 2002, has extended the existing Assessment List for all rateable holdings within the area of the District Council as follows: AREA Labis Chaah Bekok Tenang Station Pekan Air Panas Sawah Padi Sungai Karas Dated the 1st day of January [MDSS/CH/091/III-(93).] DATO HAJI OMAR BIN AWAB, President, District Council Labis

4 4 [3hb Jan No. 3. KADAR RATE Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 127, 129 dan 130 Akta Kerajaan Tempatan 1976, Majlis Daerah Labis dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri bagi tahun 2002, mengenakan kadar tahunan atas kadar yang berlainan dan nilai tambah bagi semua pegangan berkadar di dalam kawasan Majlis Daerah Labis seperti berikut: KAWASAN KADAR (%) Labis 0.7 Chaah 0.7 Bekok 0.6 Tenang Station 0.6 Pekan Air Panas 0.5 Sawah Padi 0.5 Sungai Karas 0.5 Kadar cukai bagi hakmilik Rizab Melayu adalah separuh daripada kadarkadar cukai di atas. Bertarikh pada 1hb Januari [MDSS/CH/091/III-(93).] DATO HAJI OMAR BIN AWAB, Yang Dipertua, Majlis Daerah Labis In the exercise of the powers conferred by section 127, 129 and 130 of the Local Government Act 1976, the District Council Labis has with the approval of the State Authority for the year 2002, impose an annual rate based upon differential rates and the improved valued of all rateable holdings within the area of the District Council as follows: AREA RATE (%) Labis 0.7 Chaah 0.7 Bekok 0.6 Tenang Station 0.6 Pekan Air Panas 0.5 Sawah Padi 0.5 Sungai Karas 0.5 Rate of the Malay Reservation title are half of the above. Dated the 1st day of January [MDSS/CH/091/III-(93).] DATO HAJI OMAR BIN AWAB, President, District Council Labis

5 3hb Jan. 2002] 5 KANUN TANAH NEGARA No. 4. (Seksyen 168) NOTIS-NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BAHARU SEBAGAI GANTINYA) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan bagi tanah yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Kahang. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas meter persegi. Bertarikh pada 11hb Disember [PTG(D) 5/ ] No. 5. SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Labis. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas 1,620 kaki persegi. Bertarikh pada 11hb Disember [PTG(D) 5/ ] No. 6. SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Plentong dan Tebrau. No. Lot/Petak/P.T. PTD 9786 dan PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) dan HS(D) Luas 1,672 kaki persegi dan 1,200 kaki persegi. Bertarikh pada 4hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor

6 6 [3hb Jan No. 7. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Bandar/Pekan/Mukim Tg. Sembrong. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas hektar. Bertarikh pada 4hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 8. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Kota Tinggi. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas 3,000 ekar. Bertarikh pada 4hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 9. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Pulai. No. Lot/Petak/P.T. PTD dan PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) dan HS(D) Luas meter persegi dan meter persegi. Bertarikh pada 7hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor

7 3hb Jan. 2002] 7 No. 10. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Plentong. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas meter persegi. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 11. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Tebrau. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas meter persegi. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 12. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Tebrau. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik Geran Luas hektar. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor

8 8 [3hb Jan No. 13. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Tebrau. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas meter persegi. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 14. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Tebrau dan Plentong. No. Lot/Petak/P.T. PTD dan PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) dan HS(D) Luas meter persegi dan meter persegi. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 15. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Pogoh. No. Lot/Petak/P.T. PTD 677. Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas meter persegi. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor

9 3hb Jan. 2002] 9 No. 16. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Kluang. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas meter persegi. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 17. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Pulai. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas meter persegi. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 18. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Pulai. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas meter persegi. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor

10 10 [3hb Jan No. 19. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Tebrau. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik Geran Luas meter persegi. Bertarikh pada 8hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 20. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Labis. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas 1,620 kaki persegi. Bertarikh pada 11hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor No. 21. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Dokumen hakmilik yang dikeluarkan telah diakui hilang. JADUAL Negeri Johor. Mukim Kahang. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik HS(D) Luas meter persegi. Bertarikh pada 11hb Disember [PTG(D) 5/ ] SHUBANAH BINTI YUSUF, Pendaftar Hakmilik Tanah, Johor

11 3hb Jan. 2002] 11 No. 22. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan bagi tanah yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Bahawa Abdul Aziz bin Sulaiman (K.P.: R/F ) yang beralamat di No. 3542, Tkt. 8, Blk. A, PSP 2, Johor Bahru, Johor telah mengaku pemilik atas hakmilik di Jadual di bawah dan hakmilik tersebut dilaporkan hilang. JADUAL Daerah Batu Pahat. Mukim Simpang Kiri. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Luas 1 ekar 0 rod 19 pol. Bertarikh pada 12hb Disember [PTD.BP. 4/SS/17/2000.] Pentadbir Tanah, Batu Pahat No. 23. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan bagi tanah yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Bahawa Khairiah binti Abd. Hamid (K.P.: ) yang beralamat di No. A-95, Jalan Damai, Felda Sungai Sayong, Kulai, Johor telah mengaku pemilik atas hakmilik di Jadual di bawah dan hakmilik tersebut dilaporkan hilang. JADUAL Daerah Batu Pahat. Mukim Lubuk. No. Lot 910. Jenis dan No. Hakmilik EMR Luas 3 rod 02 pol. Bertarikh pada 12hb Disember [PTD.BP. 4/SS/162/2001.] Pentadbir Tanah, Batu Pahat No. 24. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan bagi tanah yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Bahawa Tuminah binti Ahmad (K.P.: ) yang beralamat di No. 340, Jalan Hijau 10, Felda Penggeli Timur, Kulai, Johor telah mengaku pemilik atas hakmilik di Jadual di bawah dan hakmilik tersebut dilaporkan hilang. JADUAL Daerah Batu Pahat. Mukim Tanjong Sembrong. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Luas 2 ekar 3 rod 19 pol. Bertarikh pada 12hb Disember [PTD.BP. 4/SS/160/2001.] Pentadbir Tanah, Batu Pahat

12 12 [3hb Jan No. 25. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan bagi tanah yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Bahawa Saim bin Sean (K.P.: ) yang beralamat di Kampung Semerah Darat, Mk. 1, Batu Pahat telah mengaku pemilik atas hakmilik di Jadual di bawah dan hakmilik tersebut dilaporkan hilang. JADUAL Daerah Batu Pahat. Mukim Lubok. No. Lot 938. Jenis dan No. Hakmilik EMR Luas 3 ekar 0 rod 36 pol. Bertarikh pada 12hb Disember [PTD.BP. 4/SS/158/2001.] Pentadbir Tanah, Batu Pahat No. 26. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan bagi tanah yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Bahawa Mohd Yusof bin Samsudin (K.P.: ) yang beralamat di Bt. 7, Kg. Kelinshap, Jln. Tanjung, Senggarang, Batu Pahat telah mengaku pemilik atas hakmilik di Jadual di bawah dan hakmilik tersebut dilaporkan hilang. JADUAL Daerah Batu Pahat. Mukim Minyak Beku. No. MLO 384. Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Luas 1 ekar 0 rod 20 pol. Bertarikh pada 12hb Disember [PTD.BP. 4/SS/145/2001.] Pentadbir Tanah, Batu Pahat No. 27. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan bagi tanah yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Bahawa Ng Wong Ng Tiang Long (K.P.: ) yang beralamat di No. 18, Jalan Sutera Kuning 4, Taman Sutera, Johor telah mengaku pemilik atas hakmilik di Jadual di bawah dan hakmilik tersebut dilaporkan hilang. JADUAL Daerah Batu Pahat. Mukim Linau. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Luas 4 ekar 0 rod 35 pol. Bertarikh pada 12hb Disember [PTD.BP. 4/SS/161/2001.] Pentadbir Tanah, Batu Pahat

13 3hb Jan. 2002] 13 No. 28. Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 168, Kanun Tanah Negara, notis adalah dengan ini diberi bahawa adalah dicadangkan hendak mengeluarkan hakmilik sambungan bagi tanah yang tersebut dalam Jadual di bawah ini kerana sebab-sebab yang berikut: Permohonan daripada Puan Siti binti Ithnin (K.P.: ) yang tinggal di alamat Kg. Pt. Rambai, Rambah, Pontian yang menyatakan bahawa hakmilik yang dikeluarkan diakui hilang. JADUAL Daerah Pontian. Bandar/Pekan/Mukim Rimba Terjun. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Luas 2 ekar 3 rod 2 pol ( hektar). Bertarikh pada 19hb Disember [(116) PTDP Hilang 11/5/96.] MOHD. KHIR JOHARI BIN HJ. SALLEH, Pentadbir Tanah, Pontian No. 29. SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN DI BAWAH SEKSYEN 261 Kepada Encik Phang Jien San dan Puan Lim Lian Moi yang beralamat di No. 34, Jalan Harmoni 2/3, Taman Harmoni, Johor Bahru penggadai dalam gadaian yang tersebut dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/pajakan kecil yang tersebut di dalamnya. Bahawasanya saya telah menerima daripada pemegang gadai dalam gadaian tersebut satu permohonan supaya perintah jual dikeluarkan di bawah seksyen 260 (2), Kanun Tanah Negara. Dan bahawasanya saya bercadang hendak mengadakan suatu siasatan berkenaan dengan permohonan tersebut di Pejabat Tanah Labis, pada hari Isnin 18hb Februari 2002 jam pagi. Maka oleh yang demikian, menurut seksyen 261(1)(c) Kanun Tanah Negara tuan/puan adalah dengan ini dikehendaki hadir dalam siasatan tersebut dan menunjukkan sebab-sebab mengapa perintah tersebut tidak patut dibuat. JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Segamat. Mukim Labis. No. Lot 420. Jenis dan No. Hakmilik G.M Bahagian Tanah (jika ada) Semua Bahagian. No. Berdaftar Pajakan/ Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 200/96, Jilid 28, Folio 67 bertarikh 2hb Mac Bertarikh pada 5hb Disember [(14) PPTD(LR) 17/2001.] HAJI ABDUL KARIM BIN ABU BAKAR, Penolong Pentadbir Tanah, Labis

14 14 [3hb Jan No. 30. Kepada Gun Tong Leong, (K.P.: ) yang beralamat di No. 4, Jalan Ismail, Wisma G.T.C., Kluang, Johor penggadai dalam gadaian yang tersebut dalam Jadual bagi tanah yang tersebut di dalamnya. Bahawasanya saya telah menerima daripada pemegang gadai dalam gadaian tersebut satu permohonan supaya perintah jual dikeluarkan di bawah seksyen 260 (2), Kanun Tanah Negara. Dan bahawasanya saya bercadang hendak mengadakan suatu siasatan berkenaan dengan permohonan tersebut di Pejabat Tanah Kluang, pada hari Khamis 21hb Mac 2002 jam pagi. Maka oleh yang demikian, menurut seksyen 261(1)(c) Kanun Tanah Negara tuan adalah dengan ini dikehendaki hadir dalam siasatan tersebut dan menunjukkan sebab-sebab mengapa perintah tersebut tidak patut dibuat. JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Kluang. Mukim Kluang. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua Bahagian. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 2555/97, Jilid 91, Folio 40 bertarikh 18hb Jun Bertarikh pada 6hb Disember [PTDK(PJ) 2/2001.] Pentadbir Tanah, Kluang No. 31. Kepada Encik Mohamad Raib bin Buhari, beralamat di No. 41, Jalan Ciku, Taman Sri Aman, Yong Peng penggadai dalam gadaian yang tersebut dalam Jadual bagi tanah/pajakan/pajakan kecil sebagaimana yang tersebut di dalamnya. Bahawasanya saya telah menerima daripada pemegang gadai dalam gadaian tersebut satu permohonan supaya perintah jual dikeluarkan di bawah seksyen 260 (2), Kanun Tanah Negara. Adalah diberi notis bahawa saya bercadang untuk mengadakan satu siasatan berkenaan dengan permohonan pemegang gadaian tersebut di Pejabat Tanah Batu Pahat, pada 13hb Mac 2002 jam pagi. Maka oleh yang demikian, menurut seksyen 261(1) Kanun Tanah Negara tuan adalah dengan ini dikehendaki hadir dalam siasatan tersebut dengan memberi sebab-sebab mengapa perintah tersebut tidak patut dibuat. JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Batu Pahat. Bandar/Pekan/Mukim Tanjong Sembrong. No. Lot/Petak/ P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HSM Bahagian Tanah (jika

15 3hb Jan. 2002] 15 ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 2643/98, Jilid 426, Folio 34 bertarikh 20hb Ogos Bertarikh pada 11hb Disember ISMAIL BIN ABU, [(20) dlm. PTD.BP/4/SC/81/2001.] Pentadbir Tanah, Batu Pahat No. 32. (Seksyen 263) NOTIS MENGENAI PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN Kepada Zainal Abidin bin Othman yang beralamat di No. 68, Jalan Intan 5/8, Taman Intan, Kluang, Johor penggadai dalam gadaian yang tersebut dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu. Bahawasanya suatu perintah telah dibuat oleh Pentadbir Tanah Kluang supaya dijual tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu sebagaimana Borang 16H, Kanun Tanah Negara bertarikh 13hb Julai 2001 yang mana salinannya dilampirkan bersama-sama ini. Pada tarikh penjualan yang dinyatakan di Borang itu, jualan telah ditangguhkan kerana tiada pembeli. Adalah dengan ini diberi notis bahawa penjualan selanjutnya akan diadakan secara lelong awam pada 12hb Mac 2002, jam pagi di perkarangan Pejabat Tanah Kluang. Harga serendah-rendahnya bagi maksud jualan itu ialah RM33, Bahawa jumlah wang yang kena dibayar kepada pemegang gadai pada tarikh jualan itu ialah RM11, setakat 11hb April JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Kluang. Mukim Kluang. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(M) 11272(A) [hakmilik asal HS(M) 3604] Rizab Melayu. Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 1048/86, Jilid 32, Folio 39 bertarikh 20hb Oktober 1986 dan Perserahan No. 2327/89, Jilid 42, Folio 104 bertarikh 26hb Oktober Bertarikh pada 11hb Disember [PTDK(PJ) 48/2000.] Pentadbir Tanah, Kluang No. 33. PERINTAH-PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN Saya, Hj. Mohd. Noh bin Ibrahim, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan;

16 16 [3hb Jan Dengan ini, pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan diadakan pada 20hb Mac 2002; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM91, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM58, setakat 5hb Disember JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Kluang. Mukim Bandar Kluang. No. Lot/Petak/P.T. PTB 8025 (Rumah Teres). Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 2982/90, Jilid 49, Folio 12 bertarikh 8hb Disember Bertarikh pada 6hb Disember [PTDK(PJ) 6/2001.] HJ. MOHD NOH BIN IBRAHIM, Pentadbir Tanah, Kluang No. 34. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 7hb Januari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM150, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM271, setakat 19hb Julai JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Kesang. No. Lot 67. Jenis dan No. Hakmilik EMR Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 3341/93, Jilid 169, Folio 60; Perserahan No. 3330/94, Jilid 183, Folio 68 dan Perserahan No. 5425/94, Jilid 189, Folio 39. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 18/2000.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar

17 3hb Jan. 2002] 17 No. 35. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 7hb Januari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM310, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM271, setakat 19hb Julai JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Kesang. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 3339/93, Jilid 169, Folio 58; Perserahan No. 3329/94, Jilid 183, Folio 67 dan Perserahan No. 5427/94, Jilid 189, Folio 41. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 19/2000.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 36. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 7hb Januari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM100, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM271, setakat 19hb Julai 2001.

18 18 [3hb Jan JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Kesang. No. Lot 65. Jenis dan No. Hakmilik EMR Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 3729/93, Jilid 170, Folio 60; Perserahan No. 3328/94, Jilid 183, Folio 66 dan Perserahan No. 5426/94, Jilid 189, Folio 40. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 20/2000.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 37. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 6hb Februari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM100, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM181, setakat 19hb Julai JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Kesang. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 6564/96, Jilid 221, Folio 80 dan Perserahan No. 6565/96, Jilid 221, Folio 81. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 21/2000.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 38. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan;

19 3hb Jan. 2002] 19 Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 6hb Februari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM25, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM66, setakat 8hb Mei JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Ayer Hitam. No. Lot 3120 dan Jenis dan No. Hakmilik HS(M) 2453 dan HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 216/97, Jilid 222, Folio 94. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 24/2000.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 39. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 16hb Januari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM60, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM63, setakat 16hb Oktober JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Lenga. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 2751/98, Jilid 246, Folio 98. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 60/2000.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar

20 20 [3hb Jan No. 40. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 16hb Januari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM18, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM26, setakat 16hb Oktober JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Sungai Balang. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 2662/93, Jilid 167, Folio 96. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 96/2000.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 41. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 19hb Februari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM175, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM178, setakat 17hb Oktober 2001.

21 3hb Jan. 2002] 21 JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Bandar. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 5164/97, Jilid 236, Folio 8. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 97/2000.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 42. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 8hb Januari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM46, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM66, setakat 21hb Ogos JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Ayer Hitam. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 260/91, Jilid 134, Folio 23. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 1/2001.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 43. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan;

22 22 [3hb Jan Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 8hb Januari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM210, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM132, setakat 21hb Ogos JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Jalan Bakri. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik GM Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 151/98, Jilid 244, Folio 100. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 2/2001.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 44. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 8hb Januari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM90, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM9, setakat 25hb Julai JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Jorak. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 2913/94, Jilid 182, Folio 63. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 14/2001.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar

23 3hb Jan. 2002] 23 No. 45. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 6hb Februari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM57, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM8, setakat 17hb Oktober JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Ayer Hitam. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 965/97, Jilid 224, Folio 88. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 36/2001.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 46. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 19hb Februari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM95, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM123, setakat 23hb Oktober 2001.

24 24 [3hb Jan JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Jalan Bakri. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 3247/2000, Jilid 271, Folio 56. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 38/2001.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 47. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 22hb Januari 2002; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM155, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM115, setakat 24hb Oktober JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Lenga. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik HS(M) 1708 dan HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 2419/97, Jilid 228, Folio 23. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 40/2001.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 48. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu;

25 3hb Jan. 2002] 25 Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 22hb Januari 2002; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM450, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM4,847, setakat 24hb Oktober JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Parit Jawa. No. Lot 419. Jenis dan No. Hakmilik EMR Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 3605/96, Jilid 211, Folio 41. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 41/2001.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 49. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 7hb Januari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM18, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM12, setakat 24hb Oktober JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Jorak. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 7011/97, Jilid 240, Folio 95. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 44/2001.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar

26 26 [3hb Jan No. 50. Saya, Zarina binti Abdul Kadir, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 19hb Februari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM105, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM134, setakat 6hb November JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Muar. Bandar/Pekan/Mukim Jorak. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 3133/98, Jilid 247, Folio 56. Bertarikh pada 6hb Disember [PTDM(LEL) 51/2000.] ZARINA BINTI ABDUL KADIR, b.p. Pentadbir Tanah, Muar No. 51. Saya, Haji Abdul Karim bin Abu Bakar, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 13hb Februari 2002 di Pejabat Tanah Labis jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM22, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM22,

27 3hb Jan. 2002] 27 JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Segamat. Mukim Chaah. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua Bahagian. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 588/97, Jilid 32, Folio 90 bertarikh 14hb Ogos Bertarikh pada 8hb Disember [(18) PPTDL(LR) 7/2001.] HAJI ABDUL KARIM BIN ABU BAKAR, Pentadbir Tanah, Segamat Di Labis No. 52. Saya, Kamarudin bin Abdullah, Penolong Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang tersebut dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada hari Rabu 20hb Februari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM99, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini (1hb Ogos 2001) ialah RM104, JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Batu Pahat. Mukim Sg. Punggur (XI). No. Lot Jenis dan No. Hakmilik EMR Bahagian Tanah (jika ada) Semua Bahagian. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 889/97, Jilid 61, Folio 10. Bertarikh pada 1hb Ogos [PPTR/L/7/2001(10).] KAMARUDIN BIN ABDULLAH, Penolong Pentadbir Tanah, Batu Pahat Di Rengit No. 53. Saya, Ismail bin Abu, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/ pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan;

28 28 [3hb Jan Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 27hb Februari 2002 jam pagi; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah Ringgit Malaysia Enam Puluh Ribu sahaja (RM60,000.00). 2. Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM50, setakat 6hb September JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Batu Pahat. Bandaar/Pekan/Mukim Sri Gading. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik GM Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 2682/92, Jilid 250, Folio 38A bertarikh 5hb September Bertarikh pada 6hb September [(22) dlm. PTD.BP/SC/4/52/2000.] ISMAIL BIN ABU, Pentadbir Tanah, Batu Pahat No. 54. Saya, Mohd Azahar bin Ibrahim, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 16hb Januari 2002 jam pagi di Pejabat Tanah Segamat; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM56, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM226, JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Segamat. Bandar/Pekan/Mukim Sungei Segamat. No. Lot Jenis dan No. Hakmilik GM 272. Bahagian Tanah (jika ada) Semua Bahagian.

29 3hb Jan. 2002] 29 No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 1267/97, Jilid 32, Folio 113 bertarikh 20hb Oktober Bertarikh pada 10hb Disember [PTDS.HM(L) 10/2000.] MOHD AZAHAR BIN IBRAHIM, Pentadbir Tanah, Segamat No. 55. Saya, Mohd Azahar bin Ibrahim, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 16hb Januari 2002 jam pagi di Pejabat Tanah Segamat; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM22, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM48, JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Segamat. Bandar/Pekan/Mukim Jementah. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HSM Bahagian Tanah (jika ada) Semua Bahagian. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 77/89, Jilid 17, Folio 132. Bertarikh pada 10hb Disember [PTDS.HM(L) 4/2001.] MOHD AZAHAR BIN IBRAHIM, Pentadbir Tanah, Segamat No. 56. Saya, Hj. Azman bin Samuri, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/ pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu;

30 30 [3hb Jan Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam, yang akan diadakan pada 26hb Mac 2002; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM69, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM44, setakat 12hb Disember JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Kluang. Mukim Kluang. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 163/95 Jilid 74, Folio 93 bertarikh 20hb Januari Bertarikh pada 13hb Disember [PTDK(PJ) 22/2001.] HJ. AZMAN BIN SAMURI, Pentadbir Tanah, Kluang No. 57. Saya, Haji Abdul Karim bin Abu Bakar, Pentadbir Tanah, setelah menjalankan siasatan atas permohonan pemegang gadaian dalam gadaian yang diperihalkan dalam Jadual di bawah ini bagi tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang diperihalkan sedemikian dan setelah puas hati bahawa tidak ada apa-apa sebab yang bertentangan; Dengan ini, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 263, Kanun Tanah Negara, perintah supaya dijual tanah/bahagian yang tidak dipecahkan atas tanah/pajakan/pajakan kecil yang tersebut itu; Dan selanjutnya saya perintah (a) bahawa jualan itu hendaklah dengan jalan lelong awam yang akan diadakan pada 27hb Februari 2002 jam pagi di Pejabat Tanah Labis; dan (b) bahawa harga rizab bagi maksud jualan itu ialah RM22, Saya dapati bahawa amaun yang kena dibayar kepada pemegang gadaian itu pada tarikh ini ialah RM22, JADUAL TANAH DAN KEPENTINGAN Daerah Segamat. Mukim Chaah. No. Lot/Petak/P.T. PTD Jenis dan No. Hakmilik HS(M) Bahagian Tanah (jika ada) Semua Bahagian. No. Berdaftar Pajakan/Pajakan Kecil (jika ada) Tiada. No. Berdaftar Gadaian (jika ada) Perserahan No. 588/97, Jilid 32, Folio 90 bertarikh 14hb Ogos Bertarikh pada 27hb Disember [(23) PPTDL(LR) 7/2001.] HAJI ABDUL KARIM BIN ABU BAKAR, Pentadbir Tanah, Segamat

31 3hb Jan. 2002] 31 No. 58. PERATURAN-PERATURAN TANAH 1966 TARIKH-TARIKH MENANAM PADI Mengikut peraturan Bilangan 34 Peraturan-Peraturan Tanah Tahun 1966, adalah diberitahu iaitu masa bekerja menanam padi Musim Utama 2001/2002 di Sawah Ring, Mukim Grisek di Daerah Muar, ditetapkan sebagaimana berikut: TARIKH TANAMAN PADI SAWAH RING MUKIM GRISEK MUSIM UTAMA 2001/2002 Bil. Jenis Kerja Tarikh Mula Tarikh Siap 1. Menyediakan Kawasan Masuk Air Tabur Terus Meracun Rumpai Hingga Selesai 5. Membaja Buang Air Menuai Catatan: Musim Utama 2001/2002 Padi yang ditanam bermula dari 1hb Ogos 2001 hingga 28hb Februari Pejabat Tanah Muar. 8hb Disember HAJI MOHD. ALWEE BIN A. RASHID, [AOM. 16/78.] Pentadbir Tanah, Muar No. 59. Mengikut peraturan Bilangan 34 Peraturan-Peraturan Tanah Tahun 1966, adalah diberitahu iaitu masa bekerja menanam padi Musim Utama 2001/2002 di Sawah Pulau Penarik, di Daerah Muar, ditetapkan sebagaimana berikut: TARIKH TANAMAN PADI SAWAH PULAU PENARIK MUSIM UTAMA 2001/2002 Bil. Jenis Kerja Tarikh Mula Tarikh Siap 1. Penyediaan Tanah Masuk Air Menabur Benih Merumput Membuang Air Menuai Catatan: Musim Utama 2001/2002 Padi yang ditanam bermula dari 1hb Ogos 2001 hingga 28hb Februari Pejabat Tanah Muar. 8hb Disember HAJI MOHD. ALWEE BIN HAJI A. RASHID, [AOM. 26/79 DUP.] Pentadbir Tanah, Muar

32 32 [3hb Jan No. 60. CAGARAN YANG TIDAK DIKEMBALIKAN KEPADA PELATIH-PELATIH KERANA TIDAK MENAMATKAN LATIHAN KEMAHIRAN DI ILP PASIR GUDANG, JOHOR TAHUN 1992 Bil. Nama Pelatih No. Resit Amaun RM 1. Mohammad Abd. Rashid bin Alavi AW Azhari bin Mahat AW Yusri bin Yusof AW Sharudin bin Mahram AW Chin Seng Ngen AW Rizwan bin Zainal AW Azman bin Abdul Gafor AW Shamhan bin Mohd. Shah AW Mohd. Shahrizad bin Abd. Jalel AW Sukiman bin Selaiman AW Nazri Hairi bin Sulong Ahmad AW Parthiban a/l Veerasamy AW Valayudan a/l Arumugam AW Tractors (M) 1982 Sdn. Bhd. AW Hamim bin Mohd. Saif AW Mohd. Shukri bin Said AW Mohd. Yusoff bin Ayob AW Kamarulzain bin Abd. Razak AW Wan Hasnan bin Wan Hassan AW TAHUN Nazrulezam bin Selamat AW Kamarul Faizal bin Bahradin AW Paiman bin Tukimin AW Ahmad Sabri bin A. Razak AW Mohamad Saleh bin Sarbani AW Murali a/l Rajagopal AW Khairul Mushadad bin Mohamed Yusa AW Murugan a/l Suppiah AW Saiful Bahri bin Abd. Rahman AW Bakhtian bin Baba AW Mohd. Farid bin Jaafar AW Rizal bin Sahri AW Othman bin Kamal AW Khairul Anwar bin Mamat AW Arshad bin Kintar AW Rosli bin Abu Rahman AW Kamarulzaman bin Abdullah AW Hairul Azmy bin Hussin AW Md. Sudin bin Jamari AW Ibrahim bin Othman AW

33 3hb Jan. 2002] 33 Bil. Nama Pelatih No. Resit Amaun RM 21. Rosle bin Yaacob AW Mohamad Helmy bin Abdul Rahman AW Rahmat bin Hj. Abd. Rahman AW Malarvili a/p Perumal AW Roslan bin Abdul Manap AW TAHUN Sophian bin Sulaiman AW Nor Asmadi bin A. Rahman AW Khairul Anuar bin Ibrahim AW Mazelan bin Mohd. Hanafiah AW Mohd. Noor bin Arsad AW Mohd. Rafi bin Hashim AW Mohd. Nazmi bin Kamaruddin AW Harun bin Hamid AW Muhammad Faris bin Kharis AW Mohd. Kamrol bin Rashid AW Mohamad Fahmi bin Manap AW Anuar bin A. Bakar AW Abdul Fahmy bin Ahmad AW Clement a/l T. Arokiasamy AW Samsol Hizam bin Susol AW Mohd. Mazri bin Ibrahim AW Zuhairi bin Alwi AW Norhisham bin Shariff AW Abd. Aziz bin Mat AW Wan Mohd. Sophian bin Wan Ishak AW Yusman Zahari bin Zakaria AW Hambali bin Bachok AW Ahmad Fuad bin Adnan AW Usley bin Mohd. Said AW Eddie Mazrin bin Othman AW TAHUN Ahmad Kamal bin Ahmad AW Mohd. Rashid bin Buang AW Mohammad Basharuddin bin Husin AW Mohd. Norazmadi bin Md. Ghani AW Mohd. Yazid bin Wardi AW Abd. Hamid bin Buang AW Mohamad Rizal bin Raship AW Azizul Hakim bin Abdul Wahab AW Nazri bin Md. Nor AW Syahrul Nahar bin Ayob AW Mohd. Farid bin Awang Hamat AW Hairul Nasri bin Haron AW

34 34 [3hb Jan Bil. Nama Pelatih No. Resit Amaun RM 13. Muhamad Yasir bin Abd. Rahman AW Awalludin bin Alimin AW Supian bin Md. Desa AW Azman bin Muhamad AW Iskandar bin Ismail AW Azman bin Mansor AW Firdaus bin Shawal AW TAHUN Jemadi bin Abu AW Norizam bin Daud AW Mohd. Masri bin Ali AW Lukman bin Abad AW Kamizam bin Mokhtar AW Mohd. Faizal bin Ismail AW Mohamad Khairy bin Ishak AW Mohd. Shahrulaza bin Mohd. Yusoff AW Rohaimi bin Bahri AW Muhammad Nasir bin Zulkifli AW Huzey Zamzaley bin Mohd. Noor AW TAHUN Azri Syahrian bin Mohd. Nor AW Sasindran a/l Karunakaran AW Mohd. Ridzwan bin Omar AW Mazri bin Mohamad AW Md. Badrul Hisham bin Jaafar AW Mustafa Kamal bin Hasbullah AW Onn bin Salleh AW Abdul Mustadza bin Abdullah AW Normassuari Zainal Abidin bin Selaiman AW Ahmad Fuzi bin Ri AW Azharizal bin Abd. Aziz AW Mohd. Syafizaimi bin Mohd. Shafie AW Anuar bin Jamari AW Mashardi bin Dzainudin AW Mohd. Fuaadi bin Tokiman AW Goh Yuh Loong AW Mohd. Fuad bin Usa AW Azahar bin Embong AW Mohd. Azmi bin Kasim AW Azmi bin Samri AW Mohd. Safian bin Abdul AW Khairul Asmadi bin Mamat AW Mohd. Nazrien bin Md. Sharif AW Azizi bin Ibrahim AW

35 3hb Jan. 2002] 35 Bil. Nama Pelatih No. Resit Amaun RM 25. Mohd. Nazim bin Md. Yun AW Hasan bin Saleh AW Mohd. Izwan Erie bin Muhammad AW Mohd. Fuad bin Bahadin AW Saifulazuan bin Abdullah AW Mohd. Nazzer bin Zakaria AW Mohd. Yuzairi bin Yusop AW Fadzli bin Zainal AW Hang Tuah Yang Kedua bin Mohd. Yunos AW Noorazman bin Mahmud AW Mulyazam bin Sabar AW Ibrahim bin Hashim AW Yuszaiben Fairuz bin Mohd. Yusof AW TAHUN Suhaimi bin Aman AW Azizi bin Abdullah AW Ahmad Khairul Mazwan bin Daud AW Nizar Fansuri bin Ishak AW Fakhrurazi bin Marno AW Mohd. Raimy bin Johari AW Mohd. Idzhar bin Md. Salleh AW Zaidi bin Md. Tahir AW Noor Mohd. bin Azman AW Mohd. Shahril bin Ishak AW Ahmad Zarin bin Abd. Majid AW Norazli bin Ismail AW Fadil bin Meon AW Mohd. Syahabuddin bin Ibrahim AW Mohd. Fadzil bin Mohammad AW Nazree Affandi bin Abd. Hamid AW Mohd. Yuseri bin Ataillah AW Lokman Hakim bin Ariff AW Michael Andu ak Nyordes AW Johnese anak Jackson Ganing AW Mohd. Fairuz Rizal bin Jailani AW Mohd. Azri bin Md. Othman AW Mohd. Aidil bin Mohd. Ali AW Azmi bin Ahmad AW Zaimah bte Juhar AW Raja Mohd. Hamdan bin Raja Mamat AW Mohd. Razif bin Md. Ramlan AW Zaidi bin Bibit AW Md. Salleh bin Basri AW Norhisham bin Azman AW Halimiridha bin Mohamed AW

36 36 [3hb Jan Bil. Nama Pelatih No. Resit Amaun RM 32. Mohamad Hafidz bin Mohd. Ali AW Mohd. Shahrizan bin Omar AW Mohd. Kamarul Azmi bin Suandi AW Muhamad Azli bin Sulaiman AW Abdul Razak bin Yusof AW Mohd. Rashidi bin Yasin AW Khairulnizam bin Ab. Rahman AW Mohd. Fadili bin Yusof AW Mohamad Najib bin Hamsin AW Abdul Effendi bin Mat Isa AW Al Hasra bin Mohamed AW Shahrul Nizam bin Ismail AW Mohamed Shaifuddin bin Zainal Abidin AW Mohd. Shahril bin Mustaffa AW Aishah binti Jamaludin AW Aswan bin Abd. Majid AW Mohd. Sazali bin Mohd. Tab AW Mohd. Anizainalrizal bin Mohrid AW Mohd. Rozaini bin Hj. Mohd. Isa AW Mohd. Khawazid bin Hamidon AW TAHUN Leslie John AW Wan Mohd. Rashidi bin Abd. Rani AW Mohd. Sayuti Fairiz bin Mohd. Mazlan AW Zolkaiza bin Mohamad AW Ahmad Najib bin Sadini AW Mohd. Yaszer bin Nasir AW Wira bin Tukimin AW Rozzaini binti Che Roos AW Mohd. Nazrudin bin Ibrahim AW Goh Lay Khoon AW Mohamad Rani bin Samsudin AW Mohd. Sukri bin Mohd. Ghani AW Mohd. Zamri bin Ngah AW Md. Imran bin Sulaiman AW Mohd. Azifudin Azif bin Mohd. Azizan AW Ahmad Firdous bin Abd. Hamid AW Mohamad Hamzah bin Abd. Halim AW Muhammad Suhaimi bin Abd. Manan AW Nazaramry bin Ahmad AW Syed Md. Hafiz bin Syed Abd. Rahman AW Mohd. Hanapi bin Mahmood AW Khairul bin Latiff AW Sallehuddin bin Hj. Abdullah AW Safyam Afzan bin Sabarudin AW

37 3hb Jan. 2002] 37 Bil. Nama Pelatih No. Resit Amaun RM 25. Azman bin Mohd. Supar AW Hakim Amirullah bin Hamidon AW Irwan Syah bin Ishak AW Muziyatul Azra binti Mobarak Ali AW Ashaari bin Hasan Hubidin AW Ahamd Tarmizi bin Ibrahim AW Mohd. Napiah bin Ismail AW Adzhly bin Haron AW Ahmad Nazila bin Ali AW Asrul Neezam bin Adnan AW Mohd. Ali bin Hj. Daud AW Hirman bin Mohd. AW Syaiful Bahri bin Mohd. Radzi AW Mohd. Marwan bin Soh AW M. Syaiful Firdaus bin Marjuki AW Asmaliza binti Zainon AW Abdul Halim bin Jaafar AW Shaifullah bin Ahmad AW Zuraidi bin Omar AW Mohd. Faizal bin Mohd. Mokhtar AW Mohd. Khairi bin Mohamed Salleh AW Mohd. Fazli bin Mahdai AW Mohd. Shahir bin Yusof AW Zulkifle bin Mohamad Nazri AW Riduan bin Maarof AW Azman bin Jantan AW Ahmad Syahidan bin Mohd. Nor AW Mohamad Aizam bin Zakaria AW Norliza binti Mahmood AW Jumlah 12, No. 61. WANG AMANAH YANG BELUM DITUNTUT (Arahan Perbendaharaan Bil. 162) Bahawa Wang-wang Amanah yang tersebut dalam Jadual di bawah ini telah tertinggal tidak dituntut selama lebih daripada dua belas bulan dalam Pejabat Tanah Daerah Kecil Rengit. 2. Dengan ini adalah diberitahu iaitu sekiranya Wang Amanah ini tidak dituntut dalam tempoh tiga bulan dari tarikh siaran pemberitahu ini dalam Warta Kerajaan, maka Wang-wang Amanah ini akan dijadikan Hasil Kerajaan. 3. Segala tuntutan, jika sekiranya ada, hendaklah dibuat kepada Penolong Pentadbir Tanah, Rengit dengan disertakan resit-resit asal Amanah atau Surat Sumpah (sekiranya resit asal Amanah telah hilang) serta nombor akaun bank anda.

38 38 [3hb Jan JADUAL Nama Nombor Nombor Nombor Tarikh Jumlah Akaun Resit Lot (RM) Abdul Majid b. Hj. Abdullah 5/ NN Hj. Mansor b. Kasmon dan 10/ Komeng b. Suboh Mat Taat b. Abd. Hamid 13/57 C N Kaliman b. Piadin dan 6/58 C Tan Chong C Kiah bt. Abd. Majid 1/59 B Teh Bon Hean dan 2/59 B Teh Tay Boon Yai Wartini bt. Ngarpan 3/59 F Abdullah b. Othman, 4/59 F Hawa bt. Abd. Majid dan 266 San Shah Tamsirah bt. Hj. Yusof 5/59 B Sarip b. Endot 6/ Baginda b. Hj. Husssin 1/60 G Jamah bt. Hj. Abas G Hj. Sayuti b. Hj. Md. Nor dan 2/60 G Salamat b. Hj. Abd. Rahim G Asmak b. Hj. Daud 3/60 G Adam b. Jaafar 1/63 N Hj. Musbah b. Sontikromo 4/63 N Ramalang bt. Bede 2/65 Q Witwang bt. Wak Lamak Md Hussin b. Salleh 2/68 W MLO Pen. Peg. Daerah Rengit 3/68 W Special Deposit Husni b. Endi 3/ MLO A. Mohd. Jais b. Kadiman 10/ MLO Saion b. Jalal 13/ MLO Rasam b. Hj. Idris 1/ MLO , Pengurus Persatuan Nelayan 7/ Men Batu Pahat dirikan jeti di Pt. Botak Muslim b. Eram 5/ MLO

39 3hb Jan. 2002] 39 Nama Nombor Nombor Nombor Tarikh Jumlah Akaun Resit Lot (RM) Salmo b. Raimon 19/ MLO Masrom b. Hj. Kasan 27/ MLO Razikan b. Salam 28/ MLO , Daim b. Idris 60/ MLO Surip b. Rasip 16/ MLO Mardinah b. Tardirnan 17/ MLO Ahmad Serau b. Juned 18/ MLO , Mohamad b. Ahmad 21/ MLO Fatimah bt. Dikin 25/ MLO Jumirah bt. Kerso 26/ MLO , Rahmat b. Tokiman 34/ MLO Samadi b. Seni 37/ MLO Abdullah b. 8/ MLO , Hj. Yasin 385 Mohd. Amin b. Jawahir 12/ MLO , Marjuki b. Sarbini 16/ MLO Salem b. Hj. Adnan 3/ MLO Lee Tee 11/ MLO Abdul Baser b. Hj. Ihsan 12/ MLO Sarji b. Sarip 10/ MLO , See Haw Gan 13/ Yatim b. Yaakop 10/ ,600.00

40 40 [3hb Jan Nama Nombor Nombor Nombor Tarikh Jumlah Akaun Resit Lot (RM) Mispani b. Abdul Samad 11/ PTD Sukami b. Pozan 12/ PTD Kasmuri b. Sanip 23/ PTD Jasman b. Wakiran 30/89 PTD Manap b. Dolah 75/ PTD Sariah bt. Badron 93/ PTD Sawon b. Rauyan 94/ MLO Ajis b. Ikhsan 97/ PTD Tumirah bt. Hj. Idris 99/ PTD Kasminah bt. 103/ PTD Hj. Kassan Bajuri b. Hj. Abd. Salam 104/ MLO Mohd. Nordin b. Mohd. 105/ MLO Mokmin b. Dikun 108/ MLO Abdullah b. Saat 4/ MLO Othman b. Ismail 5/ MLO Sanusi b. Saliwang 8/ MLO Zulkarnain b. Manap 22/ PTD Mohd. Amiral b. Saem 3/ MLO Jumlah 37, KAMARUDIN BIN ABDULLAH, Penolong Pentadbir Tanah, Daerah Kecil Rengit

41 3hb Jan. 2002] 41 No. 62. AKTA PENGAMBILAN TANAH, 1960 (Seksyen 8) PERISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa tanah-tanah dan kawasan-kawasan yang tertentu yang dinyatakan dalam Jadual di bawah ini adalah diperlukan bagi maksud yang berikut: Pengambilan Tanah Di Bawah Seksyen 3 (1) (a) Akta Pengambilan Tanah, 1960 Bagi Tujuan Menaiktaraf Jalan Persekutuan 50 (Jalan Batu Pahat Ayer Hitam Kluang), Mukim Kluang, Kluang Untuk Kementerian Kerja Raya Malaysia. 2. Sesuatu pelan tanah-tanah dan kawasan-kawasan tertentu yang dinyatakan itu boleh diperiksa semasa waktu kerja biasa di Pejabat Tanah bagi Daerah tempat terletaknya tanah-tanah dan kawasan-kawasan tersebut. JADUAL Daerah Kluang. Mukim Kluang. Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil PTD. HS(M). Hektar Hektar Abdul Samad bin Sukor PTD. (0.191 Ekar) (0.016 Ekar) Basri bin Mesran (0.204 Ekar) (0.047 Ekar) EMR Wah Teck Realty Sdn. Bhd (3.594 Ekar) (0.052 Ekar) Perusahaan Kilang Kapur Tong Sheng Sdn. Bhd. (4.131 Ekar) (0.067 Ekar) HS(M) Hooi Weng Len 1/4 bhg., Hooi Yan Man 1/4 bhg., (6.673 Ekar) (0.329 Ekar) Hooi Yu Kon 1/4 bhg. dan Hooi Wai Wai 1/4 bhg. GM Ng Hui Hoon 1/2 bhg. dan Ah Gan Ah Kau (5.634 Ekar) (0.156 Ekar) 1/2 bhg. EMR Ling Siok Yen (1.725 Ekar) (0.343 Ekar) Moy Koh Moy Huat /2 bhg. dan Low Geck Kam (5.265 Ekar) (0.165 Ong Ka Chuan 1/2 bhg. HS(M) Ong Li Wat 1/3 bhg., Tan Teck (5.750 Ekar) (0.163 Ekar) Tan Ah Too 1/3 bhg. dan Lan Ek Lim Ek Bian 1/3 bhg.

42 42 [3hb Jan Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil QT(M). Hektar Hektar Lim A Chang (4.316 Ekar) (0.460 Ekar) HS(M) Kerk Chu Tung (4.177 Ekar) (0.425 Ekar) EMR Kong Siew Chan (3.518 Ekar) (0.381 Ekar) Koy Siaw Chan sebagai Pemegang (3.131 Ekar) (0.257 Ekar) Amanah kepada: (i) Woon Ah Kaw (ii) Woon Swee Seng (iii) Woon Yin Lai (iv) Woon Hong Kiaw (v) Woon Lau Cho (vi) Woon Lian Mooi HS(M) Huay Chin Yin Pemegang Gadaian: (3.508 Ekar) (0.020 Ekar) Malayan Banking Bhd. EMR Ong Ka Chuan (4.675 Ekar) (0.062 Ekar) MKG Goh Tuan Wah (4.675 Ekar) (0.205 Ekar) HS(M) Goh Choon Keong (4.562 Ekar) (0.255 Ekar) Goh Choon Seng (4.793 Ekar) (0.255 Ekar) Lau Yon Tor (5.981 Ekar) (0.294 Ekar) Goh Kim Wan (5.812 Ekar) (0.279 Ekar) PTD Yunus bin Kentang PTD. (0.855 Ekar) (0.097 Ekar) Goh Kim Ho PTD. (1.075 Ekar) (0.097 Ekar) Taib bin Abdullah (5.000 Ekar) (0.151 Ekar) QT(R) Tay Min Hua 1/4 bhg., Tey Hwee Hua 1/4 bhg., ( Ekar) (0.094 Ekar) Tey Tjeng Hua 1/4 bhg. dan Tey Lian Seng 1/4 bhg. HS(M) Wong Boon Hang (5.812 Ekar) (0.334 Ekar) EMR Wong Boon Hang (6.081 Ekar) (0.558 Ekar) PM Salleh bin Ismail PTD. (1.743 Ekar) (0.321 Ekar) Nordin bin Mohamad (1.560 Ekar) (0.225 Ekar) PTD Hassan bin Pami

43 3hb Jan. 2002] 43 Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil PTD. PM. Hektar Hektar Mohd. Daim bin Mian PTD. (1.515 Ekar) (0.178 Ekar) Musliman bin Md. Zin PTD. (1.564 Ekar) (0.158 Ekar) Md. Aliman bin Darjat PTD. (1.434 Ekar) (0.116 Ekar) Salim bin Dupon PTD. (1.414 Ekar) (0.086 Ekar) Abd. Majid bin Salleh PTD. (1.435 Ekar) (0.052 Ekar) Karseh bte Tumiran (1.449 Ekar) (0.017 Ekar) EMR Na Tee Na Kee Choo (9.043 Ekar) (0.395 Ekar) Ang Poo (4.650 Ekar) (0.128 Ekar) GM Poon Siew Ping (2.131 Ekar) (0.116 Ekar) Pang Yoon Min (7.100 Ekar) (0.203 Ekar) EMR Bukit Jasa Sdn. Bhd (6.718 Ekar) (0.180 Ekar) Peace March Sdn. Bhd (4.062 Ekar) (0.133 Ekar) Integro Holding Sdn. Bhd (4.156 Ekar) (0.138 Ekar) Kerk Choo Guan 1/2 bhg. dan Kerk Kai Tien 1/2 bhg. (8.425 Ekar) (0.672 Ekar) MG Leong Ann Enterprise (M) Sdn. Bhd. (7.862 Ekar) (0.465 Ekar) Tan Moy Yok (8.400 Ekar) (0.387 Ekar) HS(M) Seet Too Holding Sdn. Bhd (8.593 Ekar) (0.688 Ekar) GM Lee Siew Kiat (8.350 Ekar) (0.718 Ekar) HS(M)L Syarikat Johor Brick Works Kluang (8.437 Ekar) (0.410 Ekar) Syarikat Johor Brick Works Kluang (5.530 Ekar) (0.150 Ekar) G Poh Hee Jen 1/2 bhg. dan Yap Yap Ah Poh (5.350 Ekar) (0.292 Ekar) 1/2 bhg.

44 44 [3hb Jan Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil EMR. Hektar Hektar Gagah Batu Bata Sdn. Bhd Pemegang Gadaian: (7.275 Ekar) (0.306 Ekar) Malaysia International Finance Berhad Gagah Batu Bata Sdn. Bhd Pemegang Gadaian: (5.000 Ekar) (0.032 Ekar) Malaysia International Finance Berhad PTD. HS(M) Voon Leer (M) Sdn. Bhd (4.801 Ekar) (0.034 Ekar) EMR Eng Seng Quarry Sdn. Bhd (5.087 Ekar) (0.325 Ekar) Eng Seng Quarry Sdn. Bhd (8.781 Ekar) (0.225 Ekar) PTD. HS(M) Hoe Guan Brick Works PTD. Sdn. Bhd. (0.151 Ekar) (0.071 Ekar) Van Leer (M) Sdn. Bhd (0.159 Ekar) (0.040 Ekar) EMR Young Buddist Association of Malaysia (6.556 ekar) (0.013 Ekar) Seng Lee Brickworks (M) Sdn. Bhd. (6.244 Ekar) (0.068 Ekar) Pemegang Gadaian: Southern Bank Bhd Seng Lee Brickworks (M) Sdn. Bhd. (6.000 Ekar) (0.054 Ekar) Pemegang Gadaian: Southern Bank Bhd. PTD. HS(D) Seng Lee Brickworks (M) Sdn. Bhd. (7.465 Ekar) (0.133 Ekar) EMR Seng Lee Brickworks (M) Sdn. Bhd. ( Ekar) (0.101 Ekar) Pemegang Gadaian: Southern Bank Bhd Syarikat Kerjasama Nesa Pelbagai Berhad ( Ekar) (0.198 Ekar) Yee Hon Yee Hoon Lin 1/2 bhg. dan (5.750 Ekar) (0.408 Ekar) Lok Ying Wok 1/2 bhg. PTD. HS(M) Kamsiah bte Minin PTD. (4.781 Ekar) (0.133 Ekar) Mizlan bin Ahmad PTD. (4.700 Ekar) (0.094 Ekar) Bahman bin Liman (4.625 Ekar) (0.096 Ekar)

45 3hb Jan. 2002] 45 Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil PTD. HS(M) Hektar Hektar Mohd. Nafis bin Alwi PTD. (4.625 Ekar) (0.096 Ekar) Kamis bin Maulot 1/2 bhg. dan Ibrahim bin Pendek 1/2 bhg. (2.508 Ekar) (0.052 Ekar) Pemegang Gadaian: Bank Bumiputra (M) Berhad Jantan bin Abdul Ghani (5.000 Ekar) (0.109 Ekar) GM Salim bin Ibrahim (5.062 Ekar) (0.109 Ekar) Karthlgaini d/o Somasundrum (1.143 Ekar) (0.077 Ekar) PTD. HS(M) Karthlgaini d/o Somasundrum (1.125 Ekar) (0.094 Ekar) MG Chanaran a/l Suppiah /30 bhg., Govindasamy (4.600 Ekar) (0.114 Ekar) s/o Dhuraisamy 1/30 bhg., Saroja d/o Dorasamy 1/30 bhg., Kanapathi s/o Vaithilingam 1/30 bhg., Denaraj s/o Ponnusamy 1/30 bhg., Padmavatty a/p Krishnan 1/30 bhg., Thagarajan a/l Mookkan 1/30 bhg., Gangatharan a/l Letchimanan 1/30 bhg., Siva a/l Gangatharan 1/30 bhg., Soh Swee Ching 1/30 bhg., Ponnuthai a/p Solomonthasan 2/30 bhg., L. Arumugam a/l Lachmanan 1/30 bhg., Mazlina Tan bte Abdullah 1/30 bhg., Superamanam s/o Krishnan 1/30 bhg., Superamaniam a/l Kondasamy 2/30 bhg., Saroja d/o Dorasamy 1/150 bhg., Ravichandran a/l V. Manikam 1/150 bhg., Chandramahan a/l V. Manikam 1/150 bhg., Saroja a/p Dorasamy penjaga kepada: (i) Uma Devi s/o V. Manikam 1/150 bhg., (ii) Balachandran s/o V. Manikam 1/150 bhg., Doraisamy s/o Vadasalam 1/30 bhg., Veerapan s/o Karuppiah 1/30 bhg., Ramachandran a/l Nagapan

46 46 [3hb Jan Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil Hektar Hektar 1/30 bhg., Gangatharan a/l Letchimanan 1/30 bhg., Soo Jin Hee 1/30 bhg., Supramaniam s/o Muthusamy 1/30 bhg., Subramaniam s/o Arnachalam 1/30 bhg., Yap Meng Sung 1/30 bhg., Sukumaran a/l Narapan 1/30 bhg. dan Subramaniam s/o Nadesan 3/30 bhg. MG Rathayi Krishnan s/o Subramaniam 1/24 bhg., (6.037 Ekar) (0.131 Ekar) Nalliah s/o Muthunadar 1/24 bhg., Letchimie a/p Veeramuthu 1/68 bhg., P. Selvaraja a/l M. Palanisamy 1/68 bhg., Sarojani a/p M. Palanisamy 1/68 bhg., P. Selvarajah a/l M. Palanisamy penjaga kepada: (i) Sunthrasakaran a/l Palanisamy 1/68 bhg., (ii) Siva Kumar a/l Palanisamy 1/68 bhg., (iii) P. Mageswari a/p Palanisamy 1/68 bhg., (iv) Prakash a/l M. Palanisamy 1/68 bhg., Kamlam d/o Kaisam 1/24 bhg., Arunasalam s/o Vaithilingam 1/24 bhg., Rajaram s/o Krishnasamy 1/24 bhg., Aminah bte Mera Sahib 1/24 bhg., Rajalachimi a/p Suppiah 1/24 bhg., Balakrishnan s/o Sinivanan 1/24 bhg., Balarkrishnan s/o Muthu 1/24 bhg., Md. Hadzir bin Ahmad 1/24 bhg., Asmah bte Ghani 1/24 bhg., Munusamy a/l Rajagopal 1/24 bhg., Hj. Mohd. S. S. Abdullah 1/24 bhg., Siti Raya bte Yaacob 1/48 bhg., Norhaini bte Yaacob 1/48 bhg., V. Batumalai a/l Veerasamy 1/24 bhg., V. Letchumani a/l Nedesan 1/24 bhg., Thayamtoo a/l Sundaraju 2/24 bhg., Raman a/l Yelauden 1/24 bhg., Rajah Patai a/l Nadarajah 1/24 bhg., Cheah Pin Fook 1/24 bhg., Tan Lai Hing 1/24 bhg.dan Palanisamy a/l Varuthappan 1/24 bhg.

47 3hb Jan. 2002] 47 Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil EMR. Hektar Hektar Chong Peng Siew (5.043 Ekar) (0.119 Ekar) GM Sin Soon Hup Auto Sdn. Bhd. (5.043 Ekar) (0.131 Ekar) PMR Wong Teng Tiang (5.293 Ekar) (0.156 Ekar) EMR Visnanathan a/l Balakrishnan 1/2 bhg. dan (5.300 Ekar) (0.141 Ekar) Mahaletchumi a/p C. Balakrishnan 1/2 bhg Bi Fatimah bte Hussin (5.093 Ekar) (0.131 Ekar) PMR Hamzah bin Ardi 1/6 bhg., Abu Bakar bin Ardi (5.062 Ekar) (0.146 Ekar) 1/6 bhg., Saniyah bte Ardi 1/6 bhg., Kamariah bte Ardi 1/6 bhg., Johari bin Ardi 1/6 bhg. dan Fatimah bte Ardi 1/6 bhg. EMR Quek Suan Tsuin (4.512 Ekar) (0.121 Ekar) Quek Suan Tsuin (5.044 Ekar) (0.079 Ekar) Quek Suan Tsuin (5.081 Ekar) (0.114 Ekar) Lee Kuan Seng 1/3 bhg., Lee Kam Seng 1/3 bhg. dan (6.494 Ekar) (0.104 Ekar) Lee Kan Ngor 1/3 bhg Geok Lay Ann 1/2 bhg. dan Jumrah bte Amri 1/2 bhg. (5.319 Ekar) (0.143 Ekar) MKG Sing Kuan Mei 1/3 bhg., Sing Kuan Tai 1/3 bhg. dan (4.175 Ekar) (0.166 Ekar) Sing Kuan Lay 1/3 bhg. EMR Hj. Mansor bin Hj. Mohamad (4.625 Ekar) (0.208 Ekar) Siti bte Hj. Jumari (4.556 Ekar) (0.259 Ekar) Sakyah bte Jumri 1/7 bhg., Bakar bin Hj. Jumri 2/7 bhg., (6.179 Ekar) (0.371 Ekar) Salmah bte Hj. Gumri 1/7 bhg., Othman bin Hj. Gumri 2/7 bhg. dan Pe ah bte Hj. Gumri 1/7 bhg Othman bin Hj. Gumri (3.831 Ekar) (3.831 Ekar) (semua)

48 48 [3hb Jan Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil EMR. Hektar Hektar Lee Ah Kiong 1/2 bhg. dan Low Sen Kian 1/2 bhg. (3.981 Ekar) (0.195 Ekar) Pemegang Gadaian: Hong Leong Bank Bhd Maimunah bte Mansor (3.319 Ekar) (0.105 Ekar) Abd. Rahman bin Hj. Jumri /5 bhg., Aminah bte Hj. Jumri (5.362 Ekar) (0.210 Ekar) 1/5 bhg., Ahmad bin Hj. Jumri 1/5 bhg., Asrani bte Hj. Jumri 1/5 bhg. dan Zaharah bte Hj. Jumri 1/5 bhg Guan Hup Dev. Sdn. Bhd (4.988 ekar) (0.269 Ekar) Guan Hup Dev. Sdn. Bhd (4.669 Ekar) (0.208 Ekar) MG Abdul Wahab bin Hj. Badri /3 bhg., Roslan bin Hj. Badri (5.112 Ekar) (0.234 Ekar) 1/3 bhg. dan Nor an bin Hj. Ismail 1/3 bhg. EMR Lambak Realty Sdn. Bhd (5.393 Ekar) (0.200 Ekar) MG Lambak Realty Sdn. Bhd ( Ekar) (0.146 Ekar) EMR Lee Ah Chow (8.000 Ekar) (0.259 Ekar) Lee Ah Chow ( Ekar) (0.339 Ekar) GM Abd. Ralim bin Rahmat (1.914 Ekar) (0.096 Ekar) QT(M) Lan Fatt Transport Crane Service Sdn. Bhd. (1.941 Ekar) (0.099 Ekar) PTD. HS(M) Teoh Swee Chon (1.429 Ekar) (0.040 Ekar) PTD Mothion bte Salim (1.406 Ekar) (0.042 Ekar) PTD Tee Ah Bon Pemegang Gadaian: (1.472 Ekar) (0.079 Ekar) The Pacific Bank Bhd. PTD Mazizah bte Atan 1/3 bhg., Mariam bte Atan 1/3 bhg. dan (1.567 Ekar) (0.106 Ekar) Maznah bte Atan 1/3 bhg. PTD. GM Hjh. Fatimah bte Hj. A. Bakar (2.967 Ekar) (0.257 Ekar)

49 3hb Jan. 2002] 49 Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil PTD. EMR. Hektar Hektar Wong Kuan Hiyong 1/4 bhg., Siow Khee Foo 1/4 bhg., (5.061 Ekar) (0.138 Ekar) Tan Hoo 1/4 bhg. dan Tan Lay 1/4 bhg. Pemegang Gadaian: OCBC Bank (M) Bhd. GM Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Sdn. Bhd. (4.969 Ekar) (0.183 Ekar) G Bandar Raya Development Berhad ( Ekar) (0.494 Ekar) Bandar Raya Development Berhad ( Ekar) (0.786 Ekar) Bandar Raya Development Berhad ( Ekar) (0.932 Ekar) D. M. Saratha d/o Duraisamy ( Ekar) (0.519 Ekar) PTD. HS(M) D. M. Saratha d/o Duraisamy (6.216 Ekar) (0.069 Ekar) PTD Kluang Development Sdn. Bhd (1.504 Ekar) (0.001 Ekar) PTD Pelaniammal a/p Muthusamy (1.167 Ekar) (0.111 Ekar) PTD Kandamah a/p Kolendar (1.097 Ekar) (0.128 Ekar) PTD Kandamah a/p Kolendar (1.144 Ekar) (0.086 Ekar) PTD Chong Wee Gong (0.866 Ekar) (0.536 Ekar) PTD Suppu a/l S. Alagappan (0.689 Ekar) (0.030 Ekar) PTD Ishonta Auto Sdn. Bhd (0.852 Ekar) (0.082 Ekar) CT Cin Yan Chen Ying Kai 1/2 bhg. dan (6.494 Ekar) (0.865 Ekar) Chan Kwai Kai 1/2 bhg. G Solid Purpose Sdn. Bhd ( Ekar) (1.181 Ekar) EMR Chan Choo Kai 1/4 bhg., Chan Chong Kai 1/4 bhg., (5.462 Ekar) (0.696 Ekar) Chan Kwai Kai 1/4 bhg.

50 50 [3hb Jan Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil EMR. Hektar Hektar dan Chin Yen Chan Ying Kai 1/4 bhg Soon Huat Electrical Work Sdn. Bhd. (3.909 Ekar) (0.148 Ekar) Liak Ak Glass Sdn. Bhd (3.813 Ekar) (0.292 Ekar) Sensainaga Sdn. Bhd Pemegang Gadaian: (3.844 Ekar) (0.336 Ekar) Chung Kwai Bank Ltd Chew Wai Jee ( Ekar) (0.356 Ekar) G BCB Berhad Pemegang Gadaian: ( Ekar) (0.208 Ekar) OCBC Berhad Guang Fu Enterprise (S.E. Asia) Sdn. Bhd. ( Ekar) (0.183 Ekar) Pemegang Gadaian: OCBC Berhad CT Tee Siew Hong (8.506 Ekar) (0.892 Ekar) PTD. QT(M). 662 C 194 Yong Fooi 480/1600 bhg., Yong Ying Khai 480/1600 bhg. ( Ekar) (0.091 Ekar) dan Yong Peow 640/1600 bhg. PTD. 662 B 254 Solid Purpose Sdn. Bhd (8.919 Ekar) (0.022 Ekar) HS(M) Mainland Horsing Sdn. Bhd (PTD. (5.019 Ekar) (0.007 Ekar) 662 C) PTD. 662 A Mainland Horsing Sdn. Bhd (5.094 Ekar) (0.025 Ekar) PTD Mainland Horsing Sdn. Bhd (4.047 Ekar) (0.119 Ekar) PTD Wong Ah Wog Kui Hong 1/3 bhg., (9.638 Ekar) (0.138 Ekar) Toon Kim Hong 1/3 bhg. dan Loh Hen Fui 1/3 bhg. Pemegang Gadaian: UMBC Berhad PTD Yamaoki Construction Sdn. Bhd. ( Ekar) (0.124 Ekar) PTD. QT(M) Industrial Concreate Product Bhd. ( Ekar) (0.040 Ekar)

51 3hb Jan. 2002] 51 Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil PTD. HS(M). Hektar Hektar Industrial Concreate Product Bhd. ( Ekar) (0.111 Ekar) PTD Johore Kah Yin Fui Kon (5.000 Ekar) (0.210 Ekar) PTD Jiwa Berkat Sdn. Bhd Pemegang Gadaian: (7.000 Ekar) (0.173 Ekar) OCBC Berhad PTD. HS(D) Superior Lion Sdn. Bhd (9.900 Ekar) (0.183 Ekar) PTD. HS(M) Advantage Connection Sdn. Bhd. ( Ekar) (0.551 Ekar) PTD Goh Tiong Huat ( Ekar) (0.484 Ekar) PTD. 646 C 845 Zenxin Agriculture Sdn. Bhd Pemegang Gadaian: ( Ekar) (0.101 Ekar) OCBC Berhad PTD. 646 B 858 Kluang Piling Sdn. Bhd (6.025 Ekar) (0.007 Ekar) PTD. 646 A 857 Kluang Piling Sdn. Bhd ( Ekar) (0.106 Ekar) G Kian Hoe Plantation Limited ( Ekar) (1.033 Ekar) Country Green Realty Sdn. Bhd. ( Ekar) (0.603 Ekar) EMR Lau Lau Kim /2 bhg. dan ( Ekar) (0.556 Ekar) Sin Teo Chuang Geo Tan Chin Hong 1/2 bhg. G Country Green Realty Sdn. Bhd. (9.944 Ekar) (0.303 Ekar) Lee Poh Sin 1/2 bhg. dan Low Nang Hiang 1/2 bhg. (4.719 ekar) (0.264 Ekar) Pemegang Gadaian; Chung Khiaw Bank (M) Bhd. (O.U.B.) PTD. QT(M) Yong Ah Yong Chong Ling (5.000 Ekar) (0.104 Ekar) PTD. HS(M) Malaysian Mosiac Sdn. Bhd Pajakan kepada: ( Ekar) (0.077 Ekar) Tenaga Nasional Berhad

52 52 [3hb Jan Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil PTD. HS(M). Hektar Hektar Tan Nyok Moy (5.000 Ekar) (0.237 Ekar) PTD M sia Mosaic Bhd Pajakan kepada: ( Ekar) (0.279 Ekar) Tenaga Nasional Berhad PTD Sithambaran a/l Rengasamy (1.106 Ekar) (0.736 Ekar) CT Khoo Ah Fan (9.719 Ekar) (0.562 Ekar) G Palaniveloo s/o Sanglimuthu Pemegang Gadaian: ( Ekar) (0.222 Ekar) United Asian Bank Ltd Kong Chow Oh 5/10 bhg., Kang Poi Chai 2/10 bhg., (4.163 Ekar) (0.566 Ekar) Kang Poei Siong 3/20 bhg. dan Kong Chow The 3/20 bhg. PT. HS(D) Lee Rubber Co. Pte Ltd ( Ekar) (0.319 Ekar) PTD. G Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (Bangunan Gunasama Jabatan ( Ekar) (0.487 Ekar) Persekutuan) CT Wong Kam Hong (4.581 Ekar) (0.159 Ekar) Summitvest Sdn. Bhd (4.475 Ekar) (0.186 Ekar) EMR Ban Hoe Lee Co. Ltd (3.625 Ekar) (0.156 Ekar) Tenaga Nasional Berhad (4.563 Ekar) (0.341 Ekar) Hoe Guan Der Sdn. Bhd (2.313 Ekar) (0.095 Ekar) Hoe Guan Der Sdn. Bhd (1.906 Ekar) (0.074 Ekar) Kluang Hoe Guan Hardware Sdn. Bhd. (3.625 Ekar) (0.150 Ekar) PTD. HS(D) Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (Tapak Intan Kluang) ( Ekar) (0.841 Ekar) Pemegang Gadaian: Tenaga Nasional Berhad Pejabat Felda Wilayah (8.042 Ekar) (0.302 Ekar)

53 3hb Jan. 2002] 53 Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil MG. Hektar Hektar Muthu Kanagaratham s/o Muthu (4.938 Ekar) (0.246 Ekar) PTD. HS(D) Ong Seng Ong Seng Huat 1/2 bhg. dan (1.539 Ekar) (0.121 Ekar) Ong Sin Pon 1/2 bhg. GM EON Properties Sdn. Bhd (3.281 Ekar) (0.017 Ekar) MG Buditama Sdn. Bhd (4.750 Ekar) (0.050 Ekar) HS(M) BCB Berhad (0.141 Ekar) (0.041 Ekar) G Rem M. Victoria Gasse (Sek. Men. Convent) ( Ekar) (1.331 Ekar) Major Acceptance Sdn. Bhd Pemegang Gadaian: ( Ekar) (0.326 Ekar) Bank Bumiputra (M) Bhd. EMR Jayaraman s/o A. Sinnasamy (0.920 ekar) (0.030 Ekar) Toh Onn Chung 1/3 bhg., Toh Ho Chean 1/3 bhg. dan (0.255 Ekar) (0.040 Ekar) Toh Han Keong 1/3 bhg. AA Foo Say Chew 1/3 bhg., (PN. 173) Foo She Hai 1/3 bhg. dan (0.487 Ekar) (0.074 Ekar) Foo Sey Hong 1/3 bhg. HS(M) Ng Seng Teck 1/2 bhg. dan Lee Kong Tiam 1/2 bhg. (4.397 Ekar) (0.353 Ekar) AA (0.321 Ekar) (0.321 Ekar) (semua) AA (0.047 Ekar) (0.047 Ekar) (semua) 1926 Rizab Haiwan (Animal Husbandry Station ( Ekar) (0.778 Ekar) Reserve) PTD Tanah Kerajaan (7.687 Ekar) (0.030 Ekar) Tanah Kerajaan (4.050 Ekar) (0.106 Ekar) 3217 Tanah Kerajaan (0.249 Ekar) (0.249 Ekar) (semua)

54 54 [3hb Jan Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil Hektar Hektar 3619 Tanah Kerajaan (Rizab Polis) (6.959 Ekar) (0.151 Ekar) 5548 Tanah Kerajaan (Poultry & Riz ( Ekar) (0.057 Ekar) Multiplication Centre Gaz bth ) Tanah Kerajaan (Open Space - (4.589 Ekar) P.Perancang Sri Lalang) 3360 Rizab Perkuburan Cina (Gaz. 64 bth ) ( Ekar) (0.650 Ekar) Paip Gas (0.274 Ekar) PTD S.L. (P.Perancang Perindustrian Mengkibol) ( Ekar) (6.714 Ekar) Tanah Kerajaan (Kawasan Lapang Taman (0.147 Ekar) (0.147 Ekar) Desa) (semua) Asal Rizab Jalan Lot (Taman Nilam, Kluang) (4.981 Ekar) (0.364 Ekar) 4557 Asal Rizab Jalan Lot (Taman Nilam, Kluang) (4.981 Ekar) (0.180 Ekar) Tanah Kerajaan (0.980 Ekar) (0.200 Ekar) 8466 Tanah Kerajaan (PTD. (0.097 Ekar) (0.004 Ekar) 4024) 8467 Tanah Kerajaan (PTD. (0.087 Ekar) (0.013 Ekar) 4025) Asal Rizab Jalan Lot (4.500 Ekar) (0.082 Ekar) 277 Asal Rizab Jalan Lot (4.438 Ekar) (0.086 Ekar) 278 Asal Rizab Jalan Lot (4.500 Ekar) (0.093 Ekar) 279 Asal Rizab Jalan Lot (1.875 Ekar) (0.034 Ekar) 280 Asal Rizab Jalan Lot (Taman Emas, Kluang) (4.188 Ekar) (0.039 Ekar) 281 Asal Rizab Jalan Lot (3.550 Ekar) (0.027 Ekar) 2639 Asal Rizab Jalan Lot ( Ekar) (0.526 Ekar) 1062

55 3hb Jan. 2002] 55 Lebih kurang No. Lot Hakmilik atau Tuan Punya berdaftar atau Luas Lot Luas yang Ukur Pendudukan Penduduk yang direkodkan hendak diambil Hektar Hektar Asal Rizab Jalan Lot (Taman Bersatu, Kluang) ( Ekar) (0.726 Ekar) Tanah Kerajaan (0.140 Ekar) (0.131 Ekar) Bertarikh pada 6hb Disember [PTDK(PBT) 2/2000; PTG. XXXVIII/40/2001; PUNJ BIL: (PU2) 2 Jld. 2 (22).] SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Timbalan Pengarah Negeri, Pejabat Tanah dan Galian, Johor No PEMBERITAHU DIULANG ENAKMEN RIZAB MELAYU 1936 MALAY RESERVATIONS ENACTMENT 1936 PERMOHONAN-PERMOHONAN DI BAWAH SEKSYEN 6 APPLICATIONS UNDER SECTION 6 Kepada Semua Yang Berkenaan: Pemohon yang tersebut di bawah ini telah memohon kepada saya supaya tanah yang dibutirkan di bawah ini dijadikan Kawasan Rizab Melayu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 6 Enakmen Rizab Melayu Tahun To All Whom It May Concern: The undermentioned person has applied to me under the provisions of section 6 of the Malay Reservations Enactment 1936, to have the undermentioned holding made a Malay Reservation. BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH DESCRIPTION OF HOLDING Daerah/District Kluang. Mukim Paloh. Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owner HS(D) PTD Meter Persegi Hasim bin Abul Bertarikh di Johor Bahru pada 30hb November Dated at Johor Bahru this 30th day of November [PTG. (KEM) 34/2001-KLG (SK. 38).] SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Pesuruhjaya Tanah dan Galian, Johor

56 56 [3hb Jan No Kepada Semua Yang Berkenaan: Pemohon yang tersebut di bawah ini telah memohon kepada saya supaya tanah yang dibutirkan di bawah ini dijadikan Kawasan Rizab Melayu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 6 Enakmen Rizab Melayu Tahun To All Whom It May Concern: The undermentioned person has applied to me under the provisions of section 6 of the Malay Reservations Enactment 1936, to have the undermentioned holding made a Malay Reservation. BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH DESCRIPTION OF HOLDING Daerah/District Kluang. Mukim Ulu Benut. Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owner HS(D) PTD Meter Persegi Rosdi bin Mohamad Ribut Bertarikh di Johor Bahru pada 30hb November Dated at Johor Bahru this 30th day of November [PTG. (KEM) 34/2001-KLG (SK. 39).] SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Pesuruhjaya Tanah dan Galian, Johor No Kepada Semua Yang Berkenaan: Pemohon-pemohon yang tersebut di bawah ini telah memohon kepada saya supaya tanah-tanah yang dibutirkan di bawah ini dijadikan Kawasan Rizab Melayu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 6 Enakmen Rizab Melayu Tahun To All Whom It May Concern: The undermentioned persons have applied to me under the provisions of section 6 of the Malay Reservations Enactment 1936, to have the undermentioned holdings made Malay Reservations. BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH DESCRIPTION OF HOLDINGS Daerah/District Kluang. Mukim Kluang. Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owners HS(M) PTD Hektar Maulana bin Abd Shukor Abd. Rahman b. Abdullah Hassan bin Jumali Bertarikh di Johor Bahru pada 30hb November Dated at Johor Bahru this 30th day of November [PTG. (KEM) 34/2001-KLG (SK. 40).] SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Pesuruhjaya Tanah dan Galian, Johor

57 3hb Jan. 2002] 57 No Kepada Semua Yang Berkenaan: Pemohon-pemohon yang tersebut di bawah ini telah memohon kepada saya supaya tanah-tanah yang dibutirkan di bawah ini dijadikan Kawasan Rizab Melayu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 6 Enakmen Rizab Melayu Tahun To All Whom It May Concern: The undermentioned persons have applied to me under the provisions of section 6 of the Malay Reservations Enactment 1936, to have the undermentioned holdings made Malay Reservations. BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH DESCRIPTION OF HOLDINGS Daerah/District Kluang. Mukim Kluang. Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owners HS(M) PTD Hektar Jamaludin bin Jonet Haris bin Mohd. Noh Jamiliah binti Ibah A. Bahar bin Sulaiman Bertarikh di Johor Bahru pada 30hb November Dated at Johor Bahru this 30th day of November [PTG. (KEM) 34/2001-KLG (SK. 41).] SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Pesuruhjaya Tanah dan Galian, Johor No Kepada Semua Yang Berkenaan: Pemohon yang tersebut di bawah ini telah memohon kepada saya supaya tanah yang dibutirkan di bawah ini dijadikan Kawasan Rizab Melayu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 6 Enakmen Rizab Melayu Tahun To All Whom It May Concern: The undermentioned person has applied to me under the provisions of section 6 of the Malay Reservations Enactment 1936, to have the undermentioned holding made a Malay Reservation. BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH DESCRIPTION OF HOLDING Daerah/District Kluang. Mukim Rengam. Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owner HS(D) PTB Meter Persegi Noor Haili bin Ali Bertarikh di Johor Bahru pada 30hb November Dated at Johor Bahru this 30th day of November [PTG. (KEM) 34/2001-KLG (SK. 42).] SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Pesuruhjaya Tanah dan Galian, Johor

58 58 [3hb Jan No Kepada Semua Yang Berkenaan: Pemohon-pemohon yang tersebut di bawah ini telah memohon kepada saya supaya tanah-tanah yang dibutirkan di bawah ini dijadikan Kawasan Rizab Melayu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 6 Enakmen Rizab Melayu Tahun To All Whom It May Concern: The undermentioned persons have applied to me under the provisions of section 6 of the Malay Reservations Enactment 1936, to have the undermentioned holdings made Malay Reservations. BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH DESCRIPTION OF HOLDINGS Daerah/District Kluang. Mukim Kahang. Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owners HS(M) PTD Hektar Kamaruddin bin Dole Kader bin Noordin Latip bin Hassan Mohd Hj. Othman bin Bajuri Bertarikh di Johor Bahru pada 30hb November Dated at Johor Bahru this 30th day of November [PTG. (KEM) 34/2001-KLG (SK. 43).] No Kepada Semua Yang Berkenaan: SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Pesuruhjaya Tanah dan Galian, Johor Pemohon-pemohon yang tersebut di bawah ini telah memohon kepada saya supaya tanah-tanah yang dibutirkan di bawah ini dijadikan Kawasan Rizab Melayu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 6 Enakmen Rizab Melayu Tahun To All Whom It May Concern: The undermentioned persons have applied to me under the provisions of section 6 of the Malay Reservations Enactment 1936, to have the undermentioned holdings made Malay Reservations. BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH DESCRIPTION OF HOLDINGS Daerah/District Kluang. Mukim Bandar Kluang. Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owners HS(D) PTB Meter Persegi Ali bin Bujang Ismail bin Yusof

59 3hb Jan. 2002] 59 Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owners HS(D) PTB Meter Persegi Salmah binti Gadar Jamilah binti Yusoff Bertarikh di Johor Bahru pada 30hb November Dated at Johor Bahru this 30th day of November [PTG. (KEM) 34/2001-KLG (SK. 55).] No Kepada Semua Yang Berkenaan: SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Pesuruhjaya Tanah dan Galian, Johor Pemohon-pemohon yang tersebut di bawah ini telah memohon kepada saya supaya tanah-tanah yang dibutirkan di bawah ini dijadikan Kawasan Rizab Melayu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 6 Enakmen Rizab Melayu Tahun To All Whom It May Concern: The undermentioned persons have applied to me under the provisions of section 6 of the Malay Reservations Enactment 1936, to have the undermentioned holdings made Malay Reservations. BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH DESCRIPTION OF HOLDINGS Daerah/District Kluang. Mukim Bandar Kluang. Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owners HS(D) PTB Meter Persegi , Ahmad bin Abdullah Hasnah binti Ahmad Bertarikh di Johor Bahru pada 30hb November Dated at Johor Bahru this 30th day of November [PTG. (KEM) 34/2001-KLG (SK. 56).] No Kepada Semua Yang Berkenaan: SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Pesuruhjaya Tanah dan Galian, Johor Pemohon-pemohon yang tersebut di bawah ini telah memohon kepada saya supaya tanah-tanah yang dibutirkan di bawah ini dijadikan Kawasan Rizab Melayu di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 6 Enakmen Rizab Melayu Tahun 1936.

60 60 [3hb Jan To All Whom It May Concern: The undermentioned persons have applied to me under the provisions of section 6 of the Malay Reservations Enactment 1936, to have the undermentioned holdings made Malay Reservations. BUTIR-BUTIR KENYATAAN TANAH DESCRIPTION OF HOLDINGS Daerah/District Kluang. Mukim Kluang. Bil. Surat Bil. Lot Luas Tuan Punya Berdaftar Punya Title No. Lot No. Area Registered Owners HS(D) PTD Meter Persegi Sulaiman bin Mufti ,600 Abdullah bin Haji Abas ,650 Ibrahim bin Manap dan Pauziah bt. Sharkan ,952 Alimi binti Md Hj. Jafri Bertarikh di Johor Bahru pada 30hb November Dated at Johor Bahru this 30th day of November [PTG. (KEM) 34/2001-KLG (SK. 57).] SALEHUDDIN BIN HJ. HASSAN, Pesuruhjaya Tanah dan Galian, Johor Hakcipta Pencetak H PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/ atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik). DICETAK OLEH PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, CAWANGAN JOHOR BAHRU BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA

Kanun Tanah Negara. Borang 2B. [Seksyen 15] NOTIS SUPAYA MENGEMUKAKAN DOKUMEN. Kepada... beralamat di...

Kanun Tanah Negara. Borang 2B. [Seksyen 15] NOTIS SUPAYA MENGEMUKAKAN DOKUMEN. Kepada... beralamat di... Kanun Tanah Negara Borang 2B [Seksyen 15] NOTIS SUPAYA MENGEMUKAKAN DOKUMEN Kepada... beralamat di... Bahawasanya adalah perlu bagi saya memeriksa dokumen/dokumen-dokumen yang berikut yang berhubungan

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR SAMAN PEMULA NO PELAKSANAAN NO

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR SAMAN PEMULA NO PELAKSANAAN NO PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR SAMAN PEMULA NO. 24-1495-2007 PELAKSANAAN NO. 38-292-2008 Dalam Perkara Seksyen 256 sehingga 259 dan 266 sehingga 269 Kanun Tanah Negara,

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO /2012 SAMAN PEMULA NO TAHUN 2010

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO /2012 SAMAN PEMULA NO TAHUN 2010 PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. 38-384-04/2012 SAMAN PEMULA NO. 24-1334-TAHUN 2010 Dalam perkara mengenai Gadaian Perserahan Perak No. 23261/08

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT JUALAN

SYARAT-SYARAT JUALAN SYARAT-SYARAT JUALAN 1. i. Penawar yang berminat untuk membuat tawaran pada hari lelongan hendaklah hadir sendiri ke Mahkamah. Penawar hanya boleh diwakili oleh ejen hartanah yang berlesen atau ahli keluarga

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN 0701AUC

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN 0701AUC PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN 0701AUC2015000047 Dalam perkara mengenai Seksyen 257 dan Seksyen 263, Kanun Tanah Negara, 1965 Antara RHB BANK BERHAD (6171-M) NG KWAI

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNAAN PENGISIAN DATA P1NCH ONLINE TAHUN 2014

MANUAL PENGGUNAAN PENGISIAN DATA P1NCH ONLINE TAHUN 2014 UNIT PENDIDIKAN KHAS SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR MANUAL PENGGUNAAN PENGISIAN DATA P1NCH ONLINE TAHUN 2014 - SEKOLAH MENENGAH - (BAGI PENYELARAS/GURU INTERVENSI)

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO.

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. 24-492-2005 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. 38-202-2006 Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara,

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN PTKS/Q/123/2015

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN PTKS/Q/123/2015 PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN PTKS/Q/123/2015 Dalam perkara mengenai Seksyen 265, Kanun Tanah Negara, 1965 Dan Dalam perkara mengenai Gadaian Perserahan No. 2793/2009,

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN DAN PANDUAN MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN RUMAH KOS RENDAH DAN KOS SEDERHANA RENDAH

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN DAN PANDUAN MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN RUMAH KOS RENDAH DAN KOS SEDERHANA RENDAH SALINAN DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada : 1 Kad Pengenalan Pemohon. Ketua Penolong Setiausaha, 2 Kad Pengenalan Pasangan Pejabat Setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN

PERISYTIHARAN JUALAN PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH, BUKIT MERTAJAM 0701AUC2014000060 Dalam Perkara Seksyen 257 / 263 Kanun Tanah Negara,

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN

PERISYTIHARAN JUALAN PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG PTTL/PP/PDN/520(5 Dalam menjalankan Perkara Seksyen 263, Kanun Tanah Negara, 1965.

Lebih terperinci

Soalan 8 Tajuk: Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah

Soalan 8 Tajuk: Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah Soalan 8 Tajuk: Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah BAHAGIAN SEMBILAN DALAM KANUN TANAH NEGARA: PECAH SEMPADAN TANAH BAB 1: PECAH SEMPADAN TANAH BAB 2: PECAH BAHAGIAN TANAH BAB 3: PENYATUAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNAAN PENGISIAN DATA P1NCH ONLINE TAHUN 2014

MANUAL PENGGUNAAN PENGISIAN DATA P1NCH ONLINE TAHUN 2014 UNIT PENDIDIKAN KHAS SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR MANUAL PENGGUNAAN PENGISIAN DATA P1NCH ONLINE TAHUN 2014 - SEKOLAH RENDAH (BAGI GURU PEMULIHAN KHAS / GURU

Lebih terperinci

RHB Bank Berhad (No. Syarikat : 6171-M) DAN

RHB Bank Berhad (No. Syarikat : 6171-M) DAN PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANAAN NO. KA-38-696-12/2017 SAMAN PEMULA NO. KA-24FC-566-07/2017 Dalam perkara mengenai gadaian yang didaftarkan

Lebih terperinci

KOPERASI PERBADANAN JOHOR BERHAD

KOPERASI PERBADANAN JOHOR BERHAD KOPJCORP KOPERASI PERBADANAN JOHOR BERHAD MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE TIGA PULUH LIMA BILIK 242&243 LEVEL 24, MENARA KOMTAR JOHOR BAHRU CITY CENTRE 80000 JOHOR BAHRU KHAMIS, 28 JULAI 2016 2.30 P.M

Lebih terperinci

vii SENARAI KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN PENULIS PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

vii SENARAI KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN PENULIS PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT vii SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN PENULIS DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI

Lebih terperinci

PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA TAHUN 2018

PENDAFTARAN KEAHLIAN TAHUNAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA TAHUN 2018 Ruj. Kami : PPMNJ-02 (03)/2018 Tarikh : 08 JANUARI 2018 Kepada, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Daerah Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor ( U. p. : Urus Setia Keahlian Daerah ) Tuan, PENDAFTARAN KEAHLIAN

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO.

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. 24-409-2011 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. 38-85-2012 Dalam perkara di bawah Seksyen-Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah

Lebih terperinci

Dengan segala hormatnya merujuk surat AKKM:2/5/18 Jld.2 (14) bertarikh 30 Disember 2016 mengenai perkara diatas.

Dengan segala hormatnya merujuk surat AKKM:2/5/18 Jld.2 (14) bertarikh 30 Disember 2016 mengenai perkara diatas. AKKM : 2/5/18 Jld. 2 ( 17 ) 20 Januari 2017 Setiausaha Koperasi Ahli ANGKASA Dalam Negeri Johor Anggota Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri Johor Tuan/Puan PERSIDANGAN NEGERI ANGKASA JOHOR 2017 Dengan

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2013

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2013 ii LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2013 Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan NEGERI JOHOR SIRI 3 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA 101 101 KANDUNGAN PERKARA KATA PENDAHULUAN INTISARI

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. 24F /2013 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO.

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. 24F /2013 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. 24F-105-04/2013 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. 38-615-10/2013 Dalam perkara Gadaian Perserahan No. 149/2005, Jilid No.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP18 : GARIS PANDUAN BAGI MEMBUKA CAWANGAN KOPERASI ATAU SUBSIDIARI SESUATU KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN

Lebih terperinci

AKTA PROFESION UNDANG-UNDANG 1976 PERINTAH SARAAN PEGUAM CARA 2005

AKTA PROFESION UNDANG-UNDANG 1976 PERINTAH SARAAN PEGUAM CARA 2005 AKTA PROFESION UNDANG-UNDANG 1976 PERINTAH SARAAN PEGUAM CARA 2005 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 113(3) Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166], Jawatankuasa Kos Peguam Cara

Lebih terperinci

MALAYSIA AKTA PERTUBUHAN 1966 BORANG 9 (PERATURAN 10)

MALAYSIA AKTA PERTUBUHAN 1966 BORANG 9 (PERATURAN 10) (Pertubuhan 9-Pin.1/83) MALAYSIA AKTA PERTUBUHAN 1966 BORANG 9 (PERATURAN 10) MAKLUMAT YANG KENA DIBERI PADA TIAP-TIAP TAHUN OLEH PERTUBUHAN DAN CAWANGAN-CAWANGAN PERTUBUHAN BERDAFTAR DALAM MASA 60 HARI

Lebih terperinci

Cadangan Balas POASM berkenaan dengan CADANGAN JHEOA MENGENAI DASAR DAN KAEDAH PEMILIKAN TANAH ORANG ASLI

Cadangan Balas POASM berkenaan dengan CADANGAN JHEOA MENGENAI DASAR DAN KAEDAH PEMILIKAN TANAH ORANG ASLI Cadangan Balas POASM berkenaan dengan CADANGAN JHEOA MENGENAI DASAR DAN KAEDAH PEMILIKAN TANAH ORANG ASLI Disediakan oleh Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM) Disampaikan kepada JHEOA dalam

Lebih terperinci

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR. PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR www.ptgwp.gov.my GARIS PANDUAN PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA TANAH Dikemaskini 16 November 2016 Disediakan oleh: Bahagian

Lebih terperinci

ALAMAT BAITULMAL SELURUH MALAYSIA

ALAMAT BAITULMAL SELURUH MALAYSIA ALAMAT BAITULMAL SELURUH MALAYSIA Setiausaha Baitulmal Negeri Kedah Darul Aman Negeri Kedah Bangunan Wan Mat Saman 05767 Jalan Raja, Alor Setar, Kedah Tel : 04-7333288 Faks : 04-7338333 Yang Dipertua,

Lebih terperinci

**TARIKH KURSUS **TEMPAT KURSUS PPD PENGELOLA BIL JPN/PPD NAMA PEGAWAI DAN URUS SETIA NO. H/P ZON

**TARIKH KURSUS **TEMPAT KURSUS PPD PENGELOLA BIL JPN/PPD NAMA PEGAWAI DAN URUS SETIA NO. H/P ZON LAMPIRAN A SENARAI NAMA PEGAWAI MEJA KSSM PENDIDIKAN KHAS JPN DAN PPD BAGI KURSUS ORIENTASI KURIKULUM STANDARD MENENGAH (KSSM) PENDIDIKAN KHAS (TINGKATAN 2) NEGERI JOHOR TAHUN 2017 BIL JPN/PPD NAMA PEGAWAI

Lebih terperinci

LEMBAGA PEMBIAYAANPERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA) PEKELILING LPPSA BIL. 1 TAHUN 2016 SKIM PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM

LEMBAGA PEMBIAYAANPERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA) PEKELILING LPPSA BIL. 1 TAHUN 2016 SKIM PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM LEMBAGA PEMBIAYAANPERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA) PEKELILING LPPSA BIL. 1 TAHUN 2016 SKIM PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM RUMAH IDAMANKU GUNAKAN KEMUDAHAN SEBAIKNYA KANDUNGAN TAKLIMAT Objektif Tafsiran

Lebih terperinci

SENARAI SEKOLAH YANG MENGAMBIL MATA PELAJARAN ELEKTIF KOMPONEN PBS TINGKATAN 5 (2017)

SENARAI SEKOLAH YANG MENGAMBIL MATA PELAJARAN ELEKTIF KOMPONEN PBS TINGKATAN 5 (2017) NEGERI : JOHOR BIL DAERAH (2611) ICT (3765) (3759) PERAKAUNAN (3756) REKA CIPTA (3763) JUMLAH 1 BATU PAHAT (J 27 11 6 30 4 78 2 JOHOR BAHRU 41 13 15 43 5 117 3 KLUANG (JC) 26 4 9 22 10 71 4 KOTA TINGGI

Lebih terperinci

BIL NAMA DOKTOR ALAMAT TEMPAT BERTUGAS DAERAH 1. DR AHMAD HISHAM BIN LANG KLINIK UTAMA NO 44, JALAN PADI 1, BANDAR BARU UDA, JOHOR BAHRU

BIL NAMA DOKTOR ALAMAT TEMPAT BERTUGAS DAERAH 1. DR AHMAD HISHAM BIN LANG KLINIK UTAMA NO 44, JALAN PADI 1, BANDAR BARU UDA, JOHOR BAHRU 1. DR AHMAD HISHAM BIN LANG KLINIK UTAMA NO 44, JALAN PADI 1, BANDAR BAHRU 2. DR SA'DIAH BINTI ATAN KLINIK UTAMA NO 44, JALAN PADI 1, BANDAR BAHRU 3. DR AHMAD TERMUZI MOHAMED POLIKLINIK TERMUZI NO. 8,

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 1 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 1 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (2) TARIKH : 23 MAC 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 1 TAHUN 2011 PELAKSANAAN PERATURAN MENJALANKAN PEKERJAAN LUAR BAGI KAKITANGAN

Lebih terperinci

MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR JALAN BUKIT KERAJAAN KUALA KUBU BHARU. TEL : / FAX NO:

MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR JALAN BUKIT KERAJAAN KUALA KUBU BHARU. TEL : / FAX NO: TEL : 03-60641331/60641432 FAX NO: 60643991 UNDANG UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 MEMPERAKUI PELAN PELAN BANGUNAN/STRUKTUR (untuk diendos atas pelan pelan yang hendak dikemuka bagi diluluskan) Undang

Lebih terperinci

PEK.KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN BIL. 7 TAHUN 1989 Ukuran Hakmilik Sementara Sambungan Daripada Hakmilik Tetap Dan Ukuran Berperingkat

PEK.KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN BIL. 7 TAHUN 1989 Ukuran Hakmilik Sementara Sambungan Daripada Hakmilik Tetap Dan Ukuran Berperingkat KKTKW (U) 18/4/2.01 Jld. 3 (36) Ibu Pejabat Jabatan Ukur Dan Pemetaan Jalan Semarak 50578 Kuala Lumpur 14 November, 1989. PEK.KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN BIL. 7 TAHUN 1989 Ukuran Hakmilik Sementara

Lebih terperinci

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/2014. Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/2014. Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/2014 Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Lebih terperinci

PENGURANGAN KADAR CARUMAN BERKANUN SYER PEKERJA 2016

PENGURANGAN KADAR CARUMAN BERKANUN SYER PEKERJA 2016 PENGURANGAN KADAR CARUMAN BERKANUN SYER PEKERJA 2016 DIBENTANG OLEH : EN ABU BAKAR BIN MOHD @ SALLEH DISEDIAKAN OLEH : EN ABDUL MUN IM BIN AMRAN SEKSYEN EMOLUMEN PINJAMAN DAN CUTI BELAJAR MENGAPAKAH KADAR

Lebih terperinci

Hakmilik Strata (Pindaan) 1 D.R. 33/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Hakmilik Strata 1985.

Hakmilik Strata (Pindaan) 1 D.R. 33/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Hakmilik Strata 1985. Hakmilik Strata (Pindaan) 1 D.R. 33/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Hakmilik Strata 1985. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan

Lebih terperinci

RUMUSAN KPKW, PKW DAN GMP MATA PELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS (MPEI) TINGKATAN 4 (2017)

RUMUSAN KPKW, PKW DAN GMP MATA PELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS (MPEI) TINGKATAN 4 (2017) RUMUSAN, DAN GMP MATA PELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS (MPEI) TINGKATAN 4 (2017) NEGERI : JOHOR BIL NAMA SEKOLAH PERTANIAN (3729) REKA CIPTA (3763) TANDA ( )BAGI MPEI YANG DIAMBIL OLEH SEKOLAH ASAS KELESTARIAN

Lebih terperinci

JABATAN PENDAFTAR. Tarikh: 27 April Kepada:

JABATAN PENDAFTAR. Tarikh: 27 April Kepada: JABATAN PENDAFTAR REGISTRY UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Tarikh: 27 April 2010 Kepada: (Hal EhwaL Akademik & Antarabangsa) (Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar) (Penyelidikan & Inovasi) (Jaringan Industri & Masyarakat)

Lebih terperinci

BAB 8 : PROSES DAN PROSEDUR PERANCANGAN

BAB 8 : PROSES DAN PROSEDUR PERANCANGAN Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa BAB 8 : PROSES DAN PROSEDUR PERANCANGAN KANDUNGAN 8.0 PENGENALAN 8003 8.1 PERMOHONAN PEMBANGUNAN TANAH BERDASARKAN PERUNTUKAN KANUN

Lebih terperinci

Ruj. Kami Tarikh KONVENSYEN DISTRICT STUDENT LEADERS BOARD (DSLB) PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2017.

Ruj. Kami Tarikh KONVENSYEN DISTRICT STUDENT LEADERS BOARD (DSLB) PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2017. PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JOHOR BAHRU JKR 6365, JALAN ABDUL RAHMAN ANDAK, 80100 JOHOR BAHRU Homepej: http://www.ppdjb.edu.my. E Mail: admin@ppdjb.edu.my Telefon: Pegawai Pendidikan : 07 2200377 HEM : 07

Lebih terperinci

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 8, BLOK E8 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Telefon : +603-8884 6077 Faks

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 38 TAHUN 2013

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 38 TAHUN 2013 JPA 334/2/3-55(GAJI) Klt.4 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 38 TAHUN 2013 PEMBERIAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA SEKTOR AWAM TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

Tuan V Sivakumar [Batu Gajah] minta

Tuan V Sivakumar [Batu Gajah] minta SOALAN NO: 252 PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN DARIPADA SO ALAN JAWAPAN: BERTULIS TUAN V. SIVAKUMAR [BATU GAJAH] Tuan V Sivakumar [Batu Gajah] minta MENTERI PERTANIAN DAN

Lebih terperinci

AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 (AKTA 757)

AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 (AKTA 757) [ULASAN PERUNDANGAN] 354 KANUN [JULAI 2015] AKTA PENGURUSAN STRATA 2013 (AKTA 757) Nor Asiah Mohamad Nasiahm@iium.edu.my Jabatan Undang-Undang Sivil, Kulliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT LIS AN DATUK DR. HAJI ABO. LA TIFF BIN HAJI AHMAD [ MERSING ] 6 APRIL 2015 (ISNIN)

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT LIS AN DATUK DR. HAJI ABO. LA TIFF BIN HAJI AHMAD [ MERSING ] 6 APRIL 2015 (ISNIN) SOALAN NO : 23 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN DARIPADA TARIKH LIS AN DATUK DR. HAJI ABO. LA TIFF BIN HAJI AHMAD [ MERSING ] 6 APRIL 2015 (ISNIN) SO ALAN JAWAPAN: Datuk Dr. Haji Abd. Latiff

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Khas

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Khas KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD Aturan-Aturan Pinjaman Khas 1. Tujuan pinjaman ini ialah untuk membeli hartanah. Tujuan pinjaman 2. (1) Tertakluk kepada undang-undang kecil 11, seseorang

Lebih terperinci

KRONOLOGI PROJEK USAHASAMA HO HUP & KOSMA BAGI PEMBANGUNAN HARTANAH GM 1661 LOT 6620 ( EKAR) DI MUKIM KUALA KUANTAN.

KRONOLOGI PROJEK USAHASAMA HO HUP & KOSMA BAGI PEMBANGUNAN HARTANAH GM 1661 LOT 6620 ( EKAR) DI MUKIM KUALA KUANTAN. BAGI PEMBANGUNAN HARTANAH GM 1661 LOT 6620 (2.0087 EKAR) DI MUKIM KUALA KUANTAN. 1 25.03.2011 2 April Jun 2014 KOSMA telah membeli sebidang tanah GM1661 Lot 6620 (2.0087 ekar) dari Tastu Bina dengan harga

Lebih terperinci

Lokasi Keterangan Usia Harta Tempoh Nilai Buku Keluasan Tarikh

Lokasi Keterangan Usia Harta Tempoh Nilai Buku Keluasan Tarikh Harta tanah yang dimiliki oleh syarikat-syarikat subidiari adalah seperti berikut: Perlis Indera Kayangan 13, Jalan Jubli Perak, Satu unit rumah 24 tahun Milik bebas 105,249 2,800 4 Nov 1991 01000, Kangar,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENGENAAN CUKAI PERKHIDMATAN BERDASARKAN PENGUMUMAN BAJET 2011

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENGENAAN CUKAI PERKHIDMATAN BERDASARKAN PENGUMUMAN BAJET 2011 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENGENAAN CUKAI PERKHIDMATAN BERDASARKAN PENGUMUMAN BAJET 2011 1. Pendahuluan YB. Menteri Kewangan melalui pembentangan Bajet 2011 di Dewan Rakyat pada 15 Oktober 2010 telah mengumumkan

Lebih terperinci

Dato Sri Azalina binti Dato Othman Said [ Pengerang ] minta

Dato Sri Azalina binti Dato Othman Said [ Pengerang ] minta NO. SOALAN: 117 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI BUKAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN BUKAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI AZALINA BINTI DATO' OTHMAN SAID [ PENGERANG ] RUJUKAN 6935 SO ALAN: Dato Sri

Lebih terperinci

Ucapan Aluan Pengarah SKM 3. Perutusan Pengerusi KRKB 4-5. Ahli Lembaga Koperasi 6-7. Carta Organisasi 8. Notis Mesyuarat 9. Aturcara Majlis 10

Ucapan Aluan Pengarah SKM 3. Perutusan Pengerusi KRKB 4-5. Ahli Lembaga Koperasi 6-7. Carta Organisasi 8. Notis Mesyuarat 9. Aturcara Majlis 10 Ucapan Aluan Pengarah SKM 3 Perutusan Pengerusi KRKB 4-5 Ahli Lembaga Koperasi 6-7 Carta Organisasi 8 Notis Mesyuarat 9 Aturcara Majlis 10 Agenda Mesyuarat 11 Minit Mesyuarat Agung Tahunan 15-17 Permulaan

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan untuk memperjelaskan lagi peruntukan yang terdapat

Lebih terperinci

AKTA PILIHAN RAYA 1958

AKTA PILIHAN RAYA 1958 019b (A1205)(latest).fm Page 1 Monday, March 27, 2006 4:58 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 19 AKTA PILIHAN RAYA 1958 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA

Lebih terperinci

TAKLIMAT PELAKSANAAN PERLUASAN KEMUDAHAN PERKHIDMATAN 1GovUC KEPADA WARGA PENDIDIKAN SEKOLAH SEKOLAH DAERAH JOHOR BAHRU GURU PENYELARAS ICT

TAKLIMAT PELAKSANAAN PERLUASAN KEMUDAHAN PERKHIDMATAN 1GovUC KEPADA WARGA PENDIDIKAN SEKOLAH SEKOLAH DAERAH JOHOR BAHRU GURU PENYELARAS ICT Kumpulan : 1 (Makmal Komputer SKTNP1) Tarikh : 8 Ogos 2016 (Isnin) 1 JBA1001 SK AYER MOLEK SK TAMAN NUSA PERINTIS 1 8 OGOS 2016 (ISNIN) 2 JBA1012 SK MAJIDI BARU SK TAMAN NUSA PERINTIS 1 8 OGOS 2016 (ISNIN)

Lebih terperinci

APA YANG PERLU ANDA TAHU MENGENAI: PENGKELASAN DAN PENGGUNAAN TANAH

APA YANG PERLU ANDA TAHU MENGENAI: PENGKELASAN DAN PENGGUNAAN TANAH APA YANG PERLU ANDA TAHU MENGENAI: PENGKELASAN DAN PENGGUNAAN TANAH Pengkelasan Tanah (Classification of Land) 2 konsep berasingan di bawah KTN, iaitu : 1.Pengkelasan Tanah di atas garis pantai Tanah pantai

Lebih terperinci

IKLAN JAWATAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GED N17 (SAMBILAN)

IKLAN JAWATAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GED N17 (SAMBILAN) IKLAN JAWATAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN Permohonan adalah dipelawa dari warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan sambilan di Politeknik Ibrahim Sultan (PIS) seperti berikut: PEMBANTU

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

LAPORAN YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA ZIM DAERAH MUAR TAHUN 2011 (JANUARI - DISEMBER)

LAPORAN YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA ZIM DAERAH MUAR TAHUN 2011 (JANUARI - DISEMBER) LAPORAN YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA ZIM DAERAH MUAR TAHUN 20 (JANUARI - DISEMBER) Kepada : Ketua Eksekutif Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta zim Kandungan BIL PERKARA M/S 2 Latar Belakang

Lebih terperinci

Lampiran Senarai Sekolah-sekolah yang terlibat dalam program Hutan daerah Johor Bahru

Lampiran Senarai Sekolah-sekolah yang terlibat dalam program Hutan daerah Johor Bahru Lampiran Senarai Sekolah-sekolah yang terlibat dalam program Hutan Kita@Schools daerah Johor Bahru Sekolah Rendah SK Kg Pasir KM11 Jln Skudai Johor Darul Takzim Faks: 07-2359129 SK Taman Pelangi JKR 5183

Lebih terperinci

1. Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib Pengerusi (ADN Kawasan Hulu Kelang) 2. Y.B Puan Haniza binti Mohamed Talha Ahli (ADN Kawasan Taman Medan)

1. Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib Pengerusi (ADN Kawasan Hulu Kelang) 2. Y.B Puan Haniza binti Mohamed Talha Ahli (ADN Kawasan Taman Medan) PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS MENGENAI PEMBASMIAN KEMISKINAN (JPK-PEMBASMIAN KEMISKINAN) BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR BERKENAAN PENGURANGAN (DISKAUN) CUKAI TAKSIRAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN 1. PENDAHULUAN

Lebih terperinci

JABATAN BANGUNAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA

JABATAN BANGUNAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA JABATAN BANGUNAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA BORANG PERMOHONAN PERMIT PELAN SETARA DINDING SESEKAT (PARTITION) / DINDING PEMISAH (PARTY WALL) No. Fail Rujukan : (Untuk kegunaan pejabat sahaja) A. JENIS

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT KEDUA. PENGGAL KETIGA. PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT KEDUA. PENGGAL KETIGA. PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT NO. SOALAN:61 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT KEDUA. PENGGAL KETIGA. PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : BUKAN LISAN DARI PAD A YB DATO' HAJI MO

Lebih terperinci

YAYASAN NO. SYARIKAT: M

YAYASAN NO. SYARIKAT: M YAYASAN NO. SYARIKAT: 1170062 M PELAKSANAAN SKIM BANTUAN YAYASAN RISDA PENGENALAN Yayasan RISDA atau ringkasannya YR adalah merupakan syarikat milik penuh RISDA telah telah diluluskan penubuhannya oleh

Lebih terperinci

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: 1 D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful 1984. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN KOPERASI JABATAN PERDANA MENTERI

PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN KOPERASI JABATAN PERDANA MENTERI PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN KOPERASI JABATAN PERDANA MENTERI Koperasi Jabatan Perdana Menteri (M) Berhad 4/18/2012 PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN KOPERASI PEKERJA-PEKERJA JABATAN PERDANA

Lebih terperinci

BAB 1 PEYEMAKAN SEMULA SENARAI NILAIAN DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

BAB 1 PEYEMAKAN SEMULA SENARAI NILAIAN DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) 27 BAB 1 PEYEMAKAN SEMULA SENARAI NILAIAN DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) 1.1 Pengenalan Struktur pentadbiran negara terbahagi kepada tiga iaitu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Pihak Berkuasa

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN 1 / 15 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAHAGIAN A: PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk menjelaskan asas-asas yang digunakan bagi

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) Rujukan : MPSM 50/002/11 Jld.8 (1) Tarikh : 15 Oktober 2017 Pengetua SMK/SABK Negeri Kedah, (Seperti dalam Lampiran) Tuan, MESYUARAT PENYELARASAN PROGRAM SERTA

Lebih terperinci

PELARASAN GAJI YANG AKHIR DITERIMA BAGI PEGAWAI YANG BERSARA ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN

PELARASAN GAJI YANG AKHIR DITERIMA BAGI PEGAWAI YANG BERSARA ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN JPA(BGE)(S) 81/9/2 ( 50 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2008 PELARASAN GAJI YANG AKHIR DITERIMA BAGI PEGAWAI YANG BERSARA ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

Kelayakan Pinjaman ANGGOTA PENTADBIRAN PERSEKUTUAN. Perdana Menteri RM 1,200, Timbalan Perdana Menteri RM 1,200, Menteri RM 720,000.

Kelayakan Pinjaman ANGGOTA PENTADBIRAN PERSEKUTUAN. Perdana Menteri RM 1,200, Timbalan Perdana Menteri RM 1,200, Menteri RM 720,000. Kelayakan Pinjaman ANGGOTA PENTADBIRAN PERSEKUTUAN Perdana Menteri RM 1,200,000.00 Timbalan Perdana Menteri RM 1,200,000.00 Menteri RM 720,000.00 Timbalan Menteri RM 480,000.00 Setiausaha Parlimen RM 360,000.00

Lebih terperinci

MINIT MESYUARAT KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KALI KEEMPAT

MINIT MESYUARAT KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KALI KEEMPAT MINIT MESYUARAT KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KALI KEEMPAT TARIKH : 24 JULAI 2014 MASA TEMPAT : 9.00 PAGI : BILIK PUTRA 1, PEJABAT PENDAFTAR KEHADIRAN : LAMPIRAN A MINIT AGENDA TINDAKAN/

Lebih terperinci

NOTIS PEMBERITAHUAN MESYUARAT AGUNG TAHUN 2017 PERSATUAN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA MALAYSIA (PERSADA)

NOTIS PEMBERITAHUAN MESYUARAT AGUNG TAHUN 2017 PERSATUAN PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA MALAYSIA (PERSADA) d/a Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, Semenanjung Malaysia, Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur, Tel: 03-2264 6000 Fax: 03-2272 1780 Sijil Bil: 1229/91 (Wilayah Persekutuan) Rujukan Kami: PERSADA/229/91/AM/4

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Keperluan asas dalam kehidupan manusia boleh dihasilkan melalui tanah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Semua keperluan ini dapat diperolehi melalui usaha-usaha

Lebih terperinci

KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP

KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP JPA(BGE)223/5/4-3(10) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2007 KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan

Lebih terperinci

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN MENGURANG/MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN MENGURANG/MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN MENGURANG/MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN KWSP PEMOHON DINASIHATKAN MEMBACA DENGAN TELITI ARAHAN

Lebih terperinci

MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 2016 Rabu, 10 OGOS 2016 Dewan Sultan Iskandar, UTM JB

MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 2016 Rabu, 10 OGOS 2016 Dewan Sultan Iskandar, UTM JB MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 2016 Rabu, 10 OGOS 2016 Dewan Sultan Iskandar, UTM JB PELANTIKAN BAHARU Bil Gambar Nama / Jawatan Pentadbir 1 Prof. Dato Dr. Ahmad Nazri bin Muhamad Ludin Pengarah

Lebih terperinci

BAB SATU PENDAHULUAN

BAB SATU PENDAHULUAN 1 BAB SATU PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Di bawah Ordinan (Undang-undang) Kemajuan Tanah (Akta No. 20, 1956), Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan yang dikenali dengan singkatan FELDA adalah sebuah Badan Berkanun

Lebih terperinci

MINIT MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN BILANGAN 2 TAHUN 2012

MINIT MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN BILANGAN 2 TAHUN 2012 MINIT MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN BILANGAN 2 TAHUN 2012 Tarikh : 9.7.2012 Masa : 9.30 Pagi Tempat : Bilik Mesyuarat Utama JPPM Pengerusi : Encik Awang Raduan bin

Lebih terperinci

KERTAS KERJA KANIVAL KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN DAN JENIS KEBANGSAAN PERINGKAT DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2014

KERTAS KERJA KANIVAL KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN DAN JENIS KEBANGSAAN PERINGKAT DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2014 KERTAS KERJA KANIVAL KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN DAN JENIS KEBANGSAAN PERINGKAT DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2014 1.0 NAMA PROGRAM Karnival Kajian Tempatan Daerah Johor BahruTahun 2014 2.0 TEMPAT

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

FELDA GLOBAL VENTURES PLANTATIONS (M) SDN. BHD.

FELDA GLOBAL VENTURES PLANTATIONS (M) SDN. BHD. FELDA GLOBAL VENTURES PLANTATIONS (M) SDN. BHD. PERJUMPAAN BERSAMA SUKU DUSUN BEGAHAK SAHABAT 55 & UNIT SPO,PSQM HQ (FPIC PROCESS) TARIKH : 09HB APRIL 2015 MASA : 08.15 PAGI TEMPAT : BILIK MESYUARAT SAHABAT

Lebih terperinci

PENGENALAN LAPOR DIRI

PENGENALAN LAPOR DIRI PENGENALAN LAPOR DIRI Isytihar Harta UTMHR https://hrfin.utm.my/smuhr / Emel www.gmail.com Kad Matrik Waktu Bekerja No. Pekerja Isytihar Harta PERISYTIHARAN HARTA Mengapa staf perlu Mengisytiharkan Harta?

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Setinggan telah wujud sejak lama dahulu. Istilah setinggan mengikut akta darurat merupakan apa-apa rumah, pondok, bangsal, gerai, tempat perteduhan (sengkuap), kurungan

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 2017 Selasa, 6 Jun 2017 Dewan Senat, UTM JB LINTAS LANGSUNG KE

MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 2017 Selasa, 6 Jun 2017 Dewan Senat, UTM JB LINTAS LANGSUNG KE MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR 207 Selasa, 6 Jun 207 Dewan Senat, UTM JB LINTAS LANGSUNG KE PENGHARGAAN KHAS Dewan Azman Hashim, UTM KL *********************************************************

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013 JPA(BGE)223/5/4-3 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013 PEMBERIAN PEMINDAHAN GAJI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA TUJUAN

Lebih terperinci

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2007 KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN DAN PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT YANG KETIGA BELAS, PENGGAL KELIMA, MESYUARAT PERTAMA BUKAN LISAN DR. LEE BOON CHYE [GOPENG]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT YANG KETIGA BELAS, PENGGAL KELIMA, MESYUARAT PERTAMA BUKAN LISAN DR. LEE BOON CHYE [GOPENG] NO. SOALAN : 87 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT YANG KETIGA BELAS, PENGGAL KELIMA, MESYUARAT PERTAMA PERTANYAAN BUKAN LISAN DARIPADA DR. LEE BOON CHYE [GOPENG] Dr. Lee Boon Chye [ Gopeng ] minta

Lebih terperinci

oleh Dato Abdul Hamid bin Hj. Mohamad Hakim, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang Tuan Pengerusi, Dato -Dato, Tuan-Tuan yang saya hormati sekalian,

oleh Dato Abdul Hamid bin Hj. Mohamad Hakim, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang Tuan Pengerusi, Dato -Dato, Tuan-Tuan yang saya hormati sekalian, Ke Arah Keberkesanan Jaksa Pendamai Menjalankan Tugas dan Tanggungjawabnya (Ipoh Perak, Jun 1993) ---------------------------------------------------------------------------- oleh Dato Abdul Hamid bin

Lebih terperinci

NOTIS KUTIPAN TUNGGAKAN YURAN PERSADA (2013 SEHINGGA TERKINI)

NOTIS KUTIPAN TUNGGAKAN YURAN PERSADA (2013 SEHINGGA TERKINI) d/a Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, Semenanjung Malaysia, Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur, Tel: 03-2264 6000 Fax: 03-2272 1780 Sijil Bil: 1229/91 (Wilayah Persekutuan) Rujukan Kami: PERSADA/229/91/AM/4

Lebih terperinci

KURSUS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1) MKM 2017 KOD & NAMA KURSUS/PROGRAM TARIKH/TEMPOH TEMPAT

KURSUS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1) MKM 2017 KOD & NAMA KURSUS/PROGRAM TARIKH/TEMPOH TEMPAT KURSUS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1) MKM 2017 BIL. KOD & NAMA KURSUS/PROGRAM TARIKH/TEMPOH TEMPAT JANUARI TIADA FEBRUARI 1. J(D) W11 06 07/02/2017 (2 hari) Zon Selatan 2. M(D) W11 06 07/02/2017

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Malaysia mempunyai sejarah pemerintahan bermula dengan pemerintahan raja-raja Melayu seawal abad ke-14 lagi. Telah ada bentuk pentadbiran tanah yang diasaskan kepada hukum

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan PEJABAT PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA (REGISTRAR OF YOUTH SOCIETIES) KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA ARAS 4, MENARA KBS, NO. 27 PERSIARAN PERDANA, Tel : 03-8871 3600 / PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

Lebih terperinci

Sila rujuk senarai semakan pengemukaan Borang CKHT 1A sebelum mengisi borang ini.

Sila rujuk senarai semakan pengemukaan Borang CKHT 1A sebelum mengisi borang ini. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

CUKAI TERTUNGGAK: EMPAT INDIVIDU DAN TUJUH SYARIKAT DIISYTIHARKAN MUFLIS

CUKAI TERTUNGGAK: EMPAT INDIVIDU DAN TUJUH SYARIKAT DIISYTIHARKAN MUFLIS Muka surat 1 daripada 5 KENYATAAN MEDIA Untuk siaran segera CUKAI TERTUNGGAK: EMPAT INDIVIDU DAN TUJUH SYARIKAT DIISYTIHARKAN MUFLIS 11 pembayar cukai yang terdiri daripada empat individu dan tujuh syarikat

Lebih terperinci

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN MEMBELI / MEMBINA RUMAH

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN MEMBELI / MEMBINA RUMAH K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN MEMBELI / MEMBINA RUMAH KWSP PEMOHON DINASIHATKAN MEMBACA DENGAN TELITI ARAHAN DI BAWAH SEBELUM MENGISI

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI TAMAN DESA JAYA TAMAN EHSAN TAMAN USAHA JAYA TAMAN BUKIT DESA DAN TAMAN DAYA Diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan

Lebih terperinci