CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat CashLite (Kemaskini: 21 Jun 2018)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat CashLite (Kemaskini: 21 Jun 2018)"

Transkripsi

1 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat CashLite (Kemaskini: 21 Jun 2018) Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat P) ( Bank CIMB ) tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat ini. Kesemua kad Tambahan Bank CIMB, Kad Korporat dan Kad Islam Bank CIMB adalah tidak layak untuk Program ini. 2. Amaun CashLite ( Amaun CashLite ) adalah di sini dirujuk kepada amaun yang boleh dikeluarkan oleh Pemegang Kad dari kad kredit mereka melalui Program ini. 3. Program ini hanya dibuka kepada Pemegang Kad yang telah dihubungi melalui telefon oleh Bank CIMB untuk menyertai Program atau membertahu Bank CIMB bahawa mereka ingin menyertai Program ini. Had Minimum dan Maksimum CashLite 4. Setiap permohonan adalah tertakluk kepada ketersediaan had kredit kad kredit Pemegang Kad. Bank CIMB menyimpan haknya untuk menolak mana-mana permohonan keseluruhannya atau meluluskan Amaun CashLite yang lebih rendah. Permohonan oleh Pemegang Kad akan dianggap sebagai tawaran Pemegang Kad untuk Bank CIMB untuk mengambil Amaun CashLite, pada kadar faedah dan tempoh yang ditunjukkan kepada Bank CIMB atau sebagai mungkin dinyatakan dalam manamana Borang Permohonan pada Terma-terma dan Syarat-syarat yang dinyatakan di sini. Bank CIMB adalah dianggap telah menerima tawaran Pemegang Kad apabila Bank CIMB memberitahu Pemegang Kad secara bertulis Amaun CashLite yang diluluskan, tempoh dan faedah di bawah Klausa 16 di sini. Sekiranya Bank CIMB tidak menerima tawaran Pemegang Kad tetapi sebaliknya menawarkan kepada Pemegang Kad Amaun CashLite yang berbeza, kadar faedah dan/atau tempoh, mengikut mana yang berkenaan, Pemegang Kad boleh menerima tawaran balas tersebut secara lisan atau dengan menggunakan Amaun CashLite yang ditawarkan oleh Bank CIMB yang telah dikreditkan ke akaun Pemegang Kad yang dirujuk dalam Klausa 17 di sini, mengikut mana-mana yang berlaku sebelum ini. Sebarang perbezaan di antara Amaun CashLite, kadar faedah atau tempoh dipohon dan amaun, kadar faedah atau tempoh akhirnya diluluskan oleh Bank CIMB tidak akan menjejaskan kesahan Terma-terma dan Syarat-syarat ini. Rujukan kepada Amaun CashLite ini ditafsirkan sebagai merujuk kepada Amaun CashLite yang diluluskan untuk jumlah yang dipohon atau Amaun CashLite yang diluluskan untuk jumlah yang berbeza (mengikut mana yang berkenaan). 5. Amaun CashLite minimum yang boleh dipohon atau diluluskan oleh Bank CIMB adalah RM1,000. Akaun CashLite Berasingan 6. Apabila permohonan Pemegang Kad untuk Program diluluskan, akaun CashLite dengan 16-digit nombor akaun ( Akaun CashLite ) akan diberikan untuk tujuan Amaun CashLite yang diluluskan. Pemegang Kad akan menerima satu penyata berasingan dengan Amaun CashLite yang diluluskan secara terperinci (termasuk tempoh, kadar faedah yang dikenakan dan amaun yang perlu dibayar untuk ansuran bulanan ( Pembayaran Bulanan )). Amaun bagi Pembayaran Bulanan adalah berdasarkan kepada Amaun CashLite yang diluluskan dan jenis pelan yang dipohon oleh Pemegang Kad. CashLite Terma-terma dan Syarat-syarat (Dikemaskinikan Jun 2018) Mukasurat 1

2 7. Setiap Pembayaran Bulanan akan dicajkan ke Akaun CashLite Pemegang Kad. Pembayaran Bulanan akan dinyatakan pada penyata CashLite CIMB Pemegang Kad dan mesti dibayar sepenuhnya. Sekiranya Pembayaran Bulanan tidak dibayar sepenuhnya pada tarikh matang setiap bulan, caj pembayaran lewat 1% atas baki tertunggak Pembayaran Bulanan yang ditetapkan (tertakluk kepada RM10.00 minimum dan RM maksimum) akan dicajkan selepas tarikh matang dan caj pembayaran lewat mesti dibayar sepenuhnya pada tarikh matang penyata seterusnya. Caj pembayaran lewat adalah dikenakan sebagai ganti rugi dan bukan sebagai penalti dan mesti dibayar sebelumnya, termasuk selepas apa-apa perintah mahkamah atau penghakiman. Caj Kewangan 8. Berdasarkan kepada garispanduan Bank Negara Malaysia, Bank CIMB boleh mengenakan caj kewangan di atas baki tertunggak Pembayaran Bulanan yang ditetapkan yang dicajkan kepada akaun CashLite Pemegang Kad tertakluk kepada kadar maksimum semasa 18% setahun (berdasarkan kepada cara pembayaran seperti yang dicatatkan di dalam garispanduan Bank Negara) sekiranya Pemegang Kad gagal untuk membayar baki tertunggak Pembayaran Bulanan yang ditetapkan pada tarikh matang dan caj kewangan terakru mesti dibayar sepenuhnya pada tarikh matang penyata seterusnya. Had Kredit 9. Apabila permohonan Pemegang Kad diluluskan, ketersediaan gabungan had kredit Pemegang Kad akan dikurangkan sementara dengan menyekat amaun yang setara dengan Amaun CashLite yang diluluskan dan jumlah faedah dicajkan pada amaun CashLite (dan fi pemindahan antara bank ( IBG ) sebanyak RM2 dan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang kena dibayar ke atas IBG (jika berkenaan) sekiranya Pemegang Kad meminta amaun CashLite dibayar ke akaun bank lain Pemegang Kad), tetapi had kredit akan secara progresif dinaikkan dan disediakan untuk kegunaan Pemegang Kad (atas budi bicara tunggal dan mutlak Bank CIMB) dengan amaun bahagian prinsipal setiap Pembayaran Bulanan apabila setiap Pembayaran Bulanan dibayar dan sehingga pembayaran sebenar diterima oleh Bank CIMB. 10. Amaun CashLite yang diluluskan akan membentuk sebahagian daripada jumlah ketersediaan had kredit untuk kesemua akaun kad kredit Pemegang Kad Bank CIMB, termasuk akaun kad kredit tambahan. Tiada peningkatan kepada ketersediaan had kredit samada setara dengan Amaun CashLite yang diluluskan atau sebaliknya. Hak untuk menolak 11. Program ini adalah sah untuk satu tempoh sebagaimana Bank CIMB atas budi bicara mutlaknya tentukan. 12. Sekiranya Bank CIMB menawarkan Program ini kepada Pemegang Kad tetapi mendapati kemudiannya bahawa Pemegang Kad telah memungkiri terma-terma dan syarat-syarat kad kredit mereka ("Perjanjian Kad") atau tidak mempunyai had kredit yang mencukupi, Bank CIMB berhak untuk membatalkan tawaran dibuat dan menarik balik Amaun CashLite yang diberikan. CashLite Terma-terma dan Syarat-syarat (Dikemaskinikan Jun 2018) Mukasurat 2

3 Pembatalan & Pembayaran Awal 13. Sekiranya Pemegang Kad ingin membatalkan permohonan CashLite, Pemegang Kad mesti menghubungi Pusat Panggilan Kad CIMB dalam tempoh masa 24 jam dari masa permohonan CashLite dibuat oleh Pemegang Kad. Untuk pembatalan atau pembayaran awal Akaun CashLite oleh Pemegang Kad sebelum tarikh luput tempoh yang dipersetujui, Pemegang Kad mesti menghubungi pusat panggilan Bank CIMB dan memberikan Bank CIMB notis terlebih dahulu tidak kurang daripada tiga puluh (30) hari. Pemegang Kad mesti membayar semula Bank CIMB jumlah baki tertunggak (iaitu Ansuran Bulanan tertunggak termasuk caj lewat dan caj kewangan) dan jumlah amaun prinsipal Akaun CashLite yang dihutang di bawah Akaun CashLite untuk pembatalan atau pembayaran awal. 14. Setelah pembatalan kemudahan CashLite sebelum tamat tempoh yang dipersetujui, bahagian faedah yang dikira nilai pro-rata daripada Bayaran Bulanan CashLite ("Faedah Ansuran") akan dikenakan. Ini akan dicerminkan (bersama-sama dengan sebarang fi atau caj) dalam penyata kad kredit bulanan berikutnya dengan segera, bersama-sama dengan sebarang amaun prinsipal tertunggak CashLite. Untuk mengelakkan keraguan, sila rujuk kepada Contoh 1 dan 2 di bawah. Contoh 1: Pembatalan sebelum Pembayaran Bulanan Pertama CashLite dibilkan Amaun Cashlite RM5, Kadar Faedah 9.88% setahun Tempoh 12 bulan Bayaran Bulanan CashLite RM * Tarikh Kelulusan CashLite 1 Januari 2018 Tarikh Pembatalan CashLite 14 Januari 2018 Tarikh Kitaran Penyata Ahli Kad 20 hari bulan Bulan Amaun Prinsipal Tertunggak CashLite Pembayaran Balik Bulanan Prinsipal Faedah Ansuran Bayaran Bulanan CashLite* 1 5, , , , , , , , , , * Bayaran Bulanan CashLite untuk bulan pertama mungkin berbeza-beza kerana penggenapan Faedah Ansuran dan/atau amaun prinsipal pembayaran balik bulanan CashLite Terma-terma dan Syarat-syarat (Dikemaskinikan Jun 2018) Mukasurat 3

4 Berdasarkan contoh di atas, jika Ahli Kad memutuskan untuk membuat pembatalan pada 14 Januari 2018 sebelum Pembayaran Bulanan Pertama dibilkan pada 20 Januari 2018 Ahli Kad perlu membayar amaun prinsipal tertunggak CashLite sebanyak RM5,000 dan faedah ansuran pro-rata sebanyak RM Pengiraan pro-rata Faedah Ansuran CashLite adalah seperti yang digambarkan di bawah: Faedah Bulan Pertama adalah RM76.00 Faedah Ansuran pro-rata = Faedah Ansuran Bulanan (bagi bulan di mana pembatalan dibuat) x Bilangan hari dari tarikh kelulusan CashLite ke tarikh pembatalan CashLite / Bilangan hari pada bulan tersebut = 76.00*14/31 = RM34.32 Contoh 2: Pembatalan selepas Bayaran Bulanan Pertama CashLite dibilkan Amaun CashLite RM5, Kadar Faedah 9.88% setahun Tempoh 12 bulan Bayaran Bulanan CashLite RM * Tarikh Kelulusan CashLite 1 Januari 2018 Tarikh Pembatalan CashLite 14 Jun 2018 Tarikh Kitaran Penyata Ahli Kad 20 haribulan Bulan Amaun Prinsipal Tertunggak CashLite Pembayaran Balik Bulanan Prinsipal Faedah Ansuran Bayaran Bulanan CashLite* 1 5, , , , , , , , , , * Bayaran Bulanan CashLite untuk bulan pertama mungkin berbeza-beza kerana penggenapan Faedah Ansuran dan/atau amaun prinsipal pembayaran balik bulanan Berdasarkan contoh di atas, jika Ahli Kad memutuskan untuk membuat pembatalan pada 14 Jun 2018 iaitu selepas Bayaran Bulanan CashLite ke-5 dibilkan pada 20 Mei 2018, Ahli Kad dikehendaki CashLite Terma-terma dan Syarat-syarat (Dikemaskinikan Jun 2018) Mukasurat 4

5 membayar amaun prinsipal tertunggak CashLite sebanyak RM3, dan Faedah Ansuran pro-rata berjumlah RM Pengiraan pro-rata Faedah Ansuran CashLite adalah seperti yang digambarkan di bawah: Faedah Ansuran pro-rata = Faedah Ansuran Bulanan 1 x Bilangan hari dari tarikh kitaran penyata 2 sehingga -tarikh pembatalan / Bilangan hari bulan kitaran penyata terakhir = 44.33*26/31 = RM37.18 Nota: 1 Faedah ansuran bagi bulan yang mana pembatalan dibuat. 2 Tarikh kitaran penyata terakhir sebelum pembatalan dibuat. Surat Notifikasi 15. Satu surat notifikasi generasi sistem akan dihantar kepada Pemegang Kad memberitahu samada permohonan di bawah Program telah diluluskan atau ditolak. Di mana permohonan telah diluluskan, satu surat notifikasi akan menyatakan Amaun CashLite yang diluluskan, tempoh dan faedah yang dicajkan. Pembayaran 16. Apabila permohonan Pemegang Kad diluluskan (di mana CIMB boleh meluluskan keseluruhan atau sebahagian untuk amaun rendah di bawah Klausa 4 di sini), Bank CIMB akan mengkreditkan Amaun CashLite yang telah diluluskan dalam denominasi Ringgit Malaysia ke satu akaun bank Malaysia yang dibuka oleh Pemegang Kad seperti yang dispesifikasikan di dalam permohonan Pemegang Kad yang diperolehi. Akaun yang diberikan tidak boleh akaun nama bersama. 17. Untuk pengkreditan Amaun CashLite yang telah diluluskan ke akaun bank lain Pemegang Kad, kos IBG RM2 dan GST yang kena dibayar ke atas IBG (jika berkenaan) setiap transaksi akan dibayar oleh Pemegang Kad. Bank CIMB menyimpan haknya untuk mencajkan RM2 untuk setiap IBG seterusnya disebabkan butiran IBG yang tidak sah dan/atau tidak tepat yang diberikan oleh Pemegang Kad. Caj-caj IBG akan dicajkan ke akaun CashLite Pemegang Kad. Amaun CashLite yang diluluskan akan dikreditkan ke akaun Simpanan/Semasa Bank CIMB Pemegang Kad atau ke akaun bank Pemegang Kad yang lain dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari hari permohonan diterima. Tiada Mata Bonus atau Rebat Tunai 18. Transaksi yang dikaitkan dengan Program ini adalah tidak layak untuk apa-apa Mata Bonus atau rebat tunai. Peristiwa Keingkaran 19. Sekiranya Pemegang Kad gagal untuk membayar Pembayaran Balik untuk 3 bulan berturut-turut tidak kira samada peristiwa keingkaran telah berlaku, Bank CIMB berhak atas budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa dengan notis terlebih dahulu kepada Pemegang Kad, membatalkan Program yang disediakan kepada Pemegang Kad, di mana kesemua wang yang perlu dibayar dan masih CashLite Terma-terma dan Syarat-syarat (Dikemaskinikan Jun 2018) Mukasurat 5

6 terhutang di bawah kemudahan CashLite Pemegang Kad yang merangkumi jumlah tertunggak ansuran bulanan CashLite dan jumlah prinsipal CashLite yang belum dibilkan bersama-sama dengan caj kewangan dan faedah yang dikenakan dan baki kesemua wang yang perlu dibayar dan masih terhutang di bawah akaun CashLite Pemegang Kad adalah terhutang dan harus dibayar serta-merta, di mana Bank CIMB berhak untuk menuntut sepenuhnya dari Pemegang Kad. Bank CIMB berhak untuk menggunakan haknya di bawah Perjanjian Kad. Permohonan melalui Panggilan Telefon 20. Persetujuan Pemegang Kad yang diperolehi melalui panggilan telefon adalah dianggap bukti konklusif arahan Pemegang Kad untuk memohon Program dan menerima Amaun CashLite yang diluluskan atas terma-terma dan syarat-syarat ini dan terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Kad. Hak untuk meminda, undang-undang Malaysia & Perjanjian Kad 21. Bank CIMB menyimpan haknya atas budi bicara tunggal dan mutlaknya untuk mengubah, meminda, memotong atau menambahkan mana-mana terma dan syarat di dalam ini pada bila-bila masa dengan memberikan Pemegang Kad notis terdahulu dua puluh satu (21) hari dan terma-terma dan syarat-syarat yang telah dipinda akan menjadi sah pada tarikh tersebut di mana Bank CIMB boleh tentukan dan nyatakan di dalam notis. 22. Terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini adalah tertakluk kepada dan ditafsir menurut undangundang Malaysia. 23. Terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini adalah tambahan kepada dan tanpa prejudis kepada terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan pada Perjanjian Kad. Sekiranya terdapat percanggahan di antara terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini dan terma-terma dan syaratsyarat di dalam Perjanjian Kad berkenaan Program, terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini akan mengatasi dan menjadi konklusif. 24. Bank CIMB tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa keingkaran berkenaan dengan Program ini disebabkan apa-apa bencana alam, peperangan, rusuhan, mogok, sekat masuk, tindakan perindustrian, kebakaran, banjir, kemarau, rebut, kegagalan teknikal atau sistem atau sebarang peristiwa di luar kawalan munasabah Bank CIMB. 25. Untuk sebarang bantuan, Pemegang Kad boleh menghubungi Bank CIMB melalui: Pusat Kad Bank CIMB Alamat: Level 2, Menara SBB 83, Medan Setia 1, Plaza Damansara, Bukit Damansara, Kuala Lumpur Tel: Faks: / Emel: 26. Untuk bantuan dan pembelaan, Pemegang Kad boleh menghubungi di bawah: CashLite Terma-terma dan Syarat-syarat (Dikemaskinikan Jun 2018) Mukasurat 6

7 No Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) 1 Alamat: Tingkat 8, Maju Junction Mall 1001, Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur. Tel: Emel: 2 Bank Negara Malaysia LINK or TELELINK Alamat: Block D, Bank Negara Malaysia Jalan Dato Onn Kuala Lumpur Tel: Faks: Klausa Privasi 27. Pemegang Kad dengan ini mengesahkan bahawa Pemegang Kad telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Syarikat Bank CIMB (yang boleh didapati di atau dan klausa-klausa di dalam ini, yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi Pemegang Kad. Bagi mengelakkan keraguan, Pemegang Kad bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut hendaklah disifatkan sebagai terkandung di dalam terma-terma dan syarat-syarat. 28. Sekiranya Pemegang Kad memberikan maklumat peribadi dan kewangan yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuk maklumat yang berkaitan dengan waris seterusnya dan tanggungan (di mana Pemegang Kad seorang individu) atau maklumat yang berhubungan dengan pengarah, pemegang saham, pegawai, penjamin individu dan pemberi jaminan Pemegang Kad (di mana Pemegang Kad sebuah perbadanan), untuk tujuan membuka atau mengendalikan akaun / kemudahan Pemegang Kad dengan pihak Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan Bank CIMB, Pemegang Kad (a) mengesahkan bahawa Pemegang Kad telah mendapatkan persetujuan mereka atau sebaliknya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada Bank CIMB dan untuk Bank CIMB menggunakannya mengikut terma-terma dan syarat-syarat ini; (b) bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan pihak ketiga tersebut adalah tepat; (c) bersetuju untuk memberi kemas kini secara bertulis sekiranya ada apa-apa perubahan yang material kepada maklumat peribadi dan kewangan tersebut; dan (d) bersetuju akan hak Bank CIMB untuk menamatkan terma-terma dan syarat-syarat ini, sekiranya persetujuan dari mana-mana pihak ketiga tersebut ditarik balik. 29. Di mana Pemegang Kad mengarahkan Bank CIMB untuk melaksanakan sebarang bentuk transaksi rentas sempadan (termasuk untuk membuat atau menerima pembayaran), butiran yang berkenaan dengan transaksi merentas sempadan tersebut (termasuk maklumat yang berkaitan dengan sesiapa yang terlibat di dalam urusniaga tersebut) boleh diterima dari atau dihantar ke luar negara, di mana ia mungkin boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung) oleh pengawal selia dan pihak berkuasa luar negara berkaitan dengan kewajipannya yang sah (contohnya, pencegahan jenayah). Dalam mengarahkan Bank CIMB dan/atau ejen-ejen Bank CIMB untuk memasuki apa-apa transaksi rentas sempadan bagi pihak Pemegang Kad, Pemegang Kad bersetuju akan pendedahan tersebut di atas bagi pihak diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam urus niaga rentas sempadan tersebut. 30. Bank CIMB mungkin menggunakan agensi pelaporan / rujukan kredit untuk membantu membuat keputusan, contohnya apabila Bank CIMB perlu (a) memeriksa butiran mengenai permohonan kredit, berkaitan dengan kredit atau permohonan kemudahan lain; (b) menguruskan akaun atau kemudahan kredit atau berkaitan dengan kredit, termasuk menjalankan semakan portfolio-portfolio Pemegang CashLite Terma-terma dan Syarat-syarat (Dikemaskinikan Jun 2018) Mukasurat 7

8 Kad; dan/atau mendapatkan semula hutang. Pemegang Kad akan dihubungkan oleh agensi pelaporan/rujukan kredit kepada mana-mana nama lain yang Pemegang Kad gunakan atau telah gunakan, dan mana-mana pemohon bersama dan berasingan. Bank CIMB juga boleh berkongsi maklumat tentang Pemegang Kad dan bagaimana Pemegang Kad menguruskan akaun/kemudahan Pemegang Kad dengan agensi-agensi laporan/rujukan kredit yang berkenaan. 31. Selepas Pemegang Kad memberi maklumat Pemegang Kad kepada Bank CIMB, Pemegang Kad masih mempunyai pilihan untuk menarik balik kebenaran yang diberikan sebelum ini. Dalam keadaan itu, Bank CIMB mempunyai hak untuk tidak memberi atau memberhentikan penyediaan mana-mana produk, perkhidmatan, akaun dan/atau kemudahan yang berhubung dengan maklumat tersebut. 32. Bank CIMB menyimpan hak untuk meminda Klausa Privasi (iaitu Klausa 27 sehingga 34 di sini) dari masa ke semasa mengikut budi bicara mutlak Bank CIMB dan akan memberi notis terdahulu secara bertulis kepada Pemegang Kad dan meletakkan pindaan tersebut di dalam laman web dan/atau meletak notis-notis di dewan perbankan atau di tempat-tempat yang bersesuaian di dalam cawangan-cawangan Bank CIMB. 33. Untuk tujuan Klausa Privasi ini, Kumpulan CIMB terdiri daripada CIMB Group Holdings Berhad dan semua syarikat yang berkaitan dengannya sebagaimana yang ditakrifkan di dalam Seksyen 6, Akta Syarikat 1965 yang menyediakan perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan lain yang dikawal selia, yang tidak termasuk syarikat, cawangan, pejabat dan bentuk kehadiran lain yang beroperasi di luar Malaysia, dan penggunaan perkataan Bank CIMB hendaklah dibaca sebagai merujuk kepada Kumpulan CIMB. 34. Klausa ini adalah tanpa prejudis kepada klausa-klausa lain di dalam terma-terma dan syarat-syarat ini yang berkaitan dengan pendedahan maklumat. Terma-Terma dan Syarat-syarat Bahasa Malaysia 35. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan, konflik, kesamaran atau percanggahan di antara teks Bahasa Inggeris atau versi Bahasa Malaysia Terma-terma dan Syarat-syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai. Walau apa pun yang dinyatakan di atas di mana permintaan dibuat oleh Pemegang Kad untuk versi Bahasa Malaysia terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini Bank hendaklah memberikannya dan membenarkan Pemegang Kad untuk melengkapkan borang-borang berkenaan dalam Bahasa Malaysia dan apa-apa bentuk dalam Bahasa Malaysia lengkap dan ditandatangani hendaklah menjadi asas kontrak di antara Bank dan Pemegang Kad. CashLite Terma-terma dan Syarat-syarat (Dikemaskinikan Jun 2018) Mukasurat 8

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

5. Amaun CashLite minimum yang boleh dipohon atau diluluskan oleh Bank CIMB adalah RM1,

5. Amaun CashLite minimum yang boleh dipohon atau diluluskan oleh Bank CIMB adalah RM1, CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat CashLite (Kemaskini: 1 Sep 2018) Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

12, 24, 36, 48 bulan. 1. Apa produk ini berkenaan?

12, 24, 36, 48 bulan. 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 21 Jun 2018 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

1. Apa produk ini berkenaan?

1. Apa produk ini berkenaan? CashLite CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 21 Jun 2018 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite CIMB. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

1. Apa produk ini berkenaan?

1. Apa produk ini berkenaan? CashLite CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 22 Dec 2016 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite CIMB. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pembiayaan Kredit Berputar dengan Hong Leong Bank Bhd. Pastikan anda membaca terma-terma

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR?

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR? pihak sekiranya anda 1. Apakah produk ini? Produk ini adalah kemudahan pembiayaan bertempoh patuh Shariah yang dijamin oleh Sijil atau Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) oleh Amanah Saham Nasional Berhad

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk mengambil Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Semula Perumahan Wahdah. Pastikan juga pelanggan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Baki Pengurangan Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan anda juga membaca terma-terma dan syarat-syarat am. Dapatkan

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Tempoh Kempen 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27 TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ( Program

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lampiran 5 (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pinjaman Berjangka dengan Hong Leong Bank Bhd. Pastikan anda membaca terma-terma dan

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) BERJANGKA-i

PEMBIAYAAN AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) BERJANGKA-i 1. Apakah yang saya perlu ketahui mengenai produk ini? Pembiayaan ASB Berjangka-i merupakan satu kemudahan pembiayaan bagi pelanggan untuk menyertai pelaburan di bawah unit amanah Amanah Saham Bumiputera

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard 6 April 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa pindaan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFIN Islamic

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1,

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1, HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pinjaman Berjangka dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Kenderaan-i. Pastikan juga anda membaca

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas PB-AIA Visa. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya. Public

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK LEMBARAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Penyata Maklumat Produk ini sebelum anda memohon Kemudahan Kredit bersandarkan Pelbagai Cagaran. Pastikan juga anda membaca segala terma dan syarat. Sila dapatkan

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK mengambil Kemudahan. 1. Apakah produk ini? Ini adalah kemudahan pembiayaan harta patuh Shariah bagi pembelian sama ada harta yang telah siap atau yang sedang dibina. Kemudahan ini dicagar terhadap harta

Lebih terperinci

Overdraf. November 2017

Overdraf. November 2017 HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Overdraf dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian ini hanya

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) PEMBIAYAAN PKS AL-ANSAR Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment 1. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas Visa PB-Petron. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Public Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU CIMB@WORK 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Pelanggan Baru CIMB@Work ("Kempen ini") dianjurkan oleh dan CIMB Islamic

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memilih Skim Pembiayaan Mikro i (MUsK )/ MEF Terma dan syarat pembiayaan dinyatakan secara terperinci

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk -i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima -i. Pastikan juga anda membaca syarat dalam Surat Tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk -i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima -i. Pastikan juga anda membaca syarat dalam Surat Tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK 1. Apakah Pembiayaan ASB? Pembiayaan ASB adalah pinjaman bertempoh terjamin yang dikira berdasarkan kadar faedah berubah yang diberikan kepada peminjam individu/individu bersama untuk membiaya pembelian

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memilih Skim Pembiayaan Mikro i (MUsK )/ MEF Terma dan syarat pembiayaan dinyatakan secara terperinci

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK 1. Apakah Pembiayaan ASB? Pembiayaan ASB adalah pinjaman bertempoh terjamin yang dikira berdasarkan kadar faedah berubah yang diberikan kepada peminjam individu/individu bersama untuk membantu dalam pembelian

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci