FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK"

Transkripsi

1 [Type text] FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK NAMA : ZUNIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN NO. KAD MATRIKULASI : NO. KAD PENGENALAN : NO. TELEFON : E-MEL : PUSAT PEMBELAJARAN : PP PETALING JAYA TUTOR : EN. MUSTAKIM BIN AYOB E-TUTOR : SUHANI BINTI SURATMAN

2 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT SOALAN TUGASAN PENDAHULUAN PELAKSANAAN TAHAP PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KREATIF FISHER TERHADAP KANAK-KANAK DALAM AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA IMPLIKASINYA Peringkat Rangsangan Peringkat Penerokaan Peringkat Perancangan Peringkat Aktiviti Peringkat Kajian Semula PENUTUP 15 BIBLIOGRAFI 16 SOALAN TUGASAN Berdasarkan 5 tahap perkembangan pemikiran kreatif Fisher (1943), bincangkan bagaimana guru dapat melaksanakan 5 tahap kreativiti tersebut dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Huraikan juga apakah implikasinya kepada perkembangan dan pembangunan ciri-ciri individu tersebut dalam diri kanak-kanak. [Jumlah: 40 markah] 2

3 1.0 PENDAHULUAN Pengajaran dan pembelajaran yang bersistematik di dalam apa jua mata pelajaran digambarkan sebagai proses mengajar dan belajar berasaskan kefahaman yang mendalam tentang interaksi dalam bilik darjah dan alam persekitaran. Ia juga perlu mengambil kira keperluan, minat, potensi, kebolehan dan perbezaan latar belakang murid terhadap sesuatu subjek itu. Malahan bukan itu sahaja, kreativiti guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga memainkan peranan penting untuk peningkatan kendiri murid-muridnya dalam sesuatu subjek yang diajar. Oleh yang demikian, pedagogi yang betul ialah dengan menyedari pelbagai permasalahan yang mungkin timbul dan bagaimana menggunakan daya kreativiti untuk menyediakan pelbagai peluang pembelajaran dalam menangani cabaran yang mendatang. Untuk tujuan itu, ahli-ahli fahaman binaan atau konstruktif mengesyorkan supaya pendidik mengadakan temuduga klinikal untuk mencungkil pengetahuan yang dibina oleh murid. Pendekatan begini sebenarnya menghargai pengetahuan, kefahaman konsep dan pengalaman murid walaupun idea itu berbentuk primitif dari kaca mata pendidik. Kepentingan itu turut ditegaskan oleh Ausubel et. al. (1978). Menurut beliau, proses pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dilihat dari perspektif orang dewasa iaitu pendidik sahaja tetapi adalah dari perspektif murid itu sendiri contohnya sepertimana seseorang guru itu mengenali setiap murid-murid pemulihan khas yang diajar oleh mereka dengan teliti. Dengan cara ini, para pendidik akan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan serta kefahaman terhadap strategi pengajaran dan pembelajaran. Ia adalah bersesuaian dengan peredaran masa dan zaman berdasarkan perubahan faktor-faktor kebudayaan dan keadaan murid yang berbezabeza. Malahan bukan itu sahaja, guru juga mestilah menggunakan kreativiti dan inovasi kepada murid-murid dengan mengambil kira setiap sudut kemampuan diri yang ada pada diri setiap kanak-kanak itu. Dengan ini, guru akan dapat melihat sendiri potensi yang ada dalam diri anak murid mereka. 3

4 Jika kita lihat, dengan kreativiti seseorang pendidik tersebut dalam merancang sesuatu proses pengajaran dam pembelajaran mampu menjadikan seseorang murid itu membentuk kefahaman yang betul terhadap setiap mata pelajaran yang dipelajarinya justeru dapat memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara untuk menghasilkan generasi Malaysia yang bukan sahaja kreatif dan inovatif dalam pemikiran mereka malah berketerampilan dan berintelek tinggi. 4

5 2.0 PELAKSANAAN TAHAP PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KREATIF FISHER TERHADAP KANAK-KANAK DALAM AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA IMPLIKASINYA. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada banyak faktor, antaranya ialah faktor guru, pelajar, keadaan fizikal dan bilik darjah. Faktor di atas saling mempengaruhi antara satu sama lain. Bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan, seseorang guru itu hendaklah menguasai kaedah-kaedah pengajaran, pengetahuan yang mendalam terhadap isi pengajaran yang hendak disampaikan, mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bidang pendidikan seperti psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, pedagogi pendidikan dan juga hasrat yang terkandung di sebalik kurikulum yang disediakan serta lain-lain bidang yang berkaitan. Ini semua menolong guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran lantas dapat menghasilkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu sahaja, pengaruh serta teori yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru ke atas setiap anak murid mereka amat ketara. Setiap guru harus mempunyai pengetahuan ini dan menggunakannya dalam merancang serta pelaksanaan pengajaran mereka. Di mana dengan penggunaan serta pengaruh sesuatu teori yang difahami akan dapat memudahkan seseorang guru itu merancang setiap perjalanan ataupun pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajarannya agar berjalan dengan baik. Selain itu juga ia akan dapat menjamin proses pembelajaran yang berlaku dengan berkesan ke atas setiap murid terutama bagi murid yang lemah serta lambat menguasai sesuatu topik ataupun mata pelajaran. Jika kita lihat, terdapat pelbagai pelaksanaan teori yang diguna pakai dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh seseorang guru antaranya penggunaan pemikiran kreatif Fisher (1943) dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apa yang pasti Fisher telah merungkaikan penggunaan lima tahap ataupun peringkat kreativiti dalam teori beliau. Antaranya ialah peringkat rangsangan, peringkat penerokaan, peringkat perancangan, peringkat aktiviti dan juga peringkat kajian semula. Setiap peringkat dalam pelaksanaan pemikiran kreatif 5

6 Fisher ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan yang penting. 2.1 PERINGKAT RANGSANGAN Proses pengajaran dan pembelajaran yang berjaya ialah bilamana seseorang guru tersebut dapat membawa muridnya melalui proses pengajaran dan pembelajarannya sehingga tamat tempoh mereka mengajar dalam sesuatu subjek tersebut. Dalam teori Fisher yang pertama ialah dari sudut peringkat rangsangan. Jika kita lihat, kemahiran permulaan pengajaran sangatlah penting kerana perkataan permulaan bermakna kemahiran menyediakan tempat atau meletakkan idea-idea di hadapan murid. Untuk melakukannya, guru perlu membentangkan sifat-sifat topik yang hendak disampaikan supaya tersemat dalam fikiran murid-murid, mengerak dan merangsang mereka dan mencantumkan apa yang hendak dikenalkan kepada yang lazim dan kepada pengetahuan sedia ada murid-murid itu sendiri. Berdasarkan idea ataupun peringkat pertama yang diperkenalkan oleh Fisher iaitu peringkat rangsangan memerlukan ketelitian. Ini kerana dalam teori beliau ini peringkat yang pertama ini adalah dilihat bahawa bagaimana seseorang guru itu mampu merangsang perlakuan serta pemikiran muridnya ke arah memahami sesuatu tajuk yang dipelajari oleh mereka dengan mengajukan pelbagai persoalan. Aspek ini juga boleh dianggap sebagai alat berfikir kerana reaksi untuk mencari jawapan dari soalan-soalan yang dikemukakan itu memerlukan daya ingatan, fikiran dan juga imaginasi. Apa yang pasti pada peringkat ini, pemikiran kreatif dirangsang dengan menggunakan ataupun mengemukakan pelbagai bentuk persoalan antara contohnya dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa dan sebagainya. Penggunaan kaedah pertanyaan ini mampu membantu murid untuk berinteraksi secara aktif serta dapat menjelaskan perasaan ingin tahu seseorang murid tersebut terhadap sesuatu isu ataupun topik yang sedang dipelajari. 6

7 Contohnya apabila seorang guru menunjukkan gambar matahari dalam subjek Sains, guru boleh bertanyakan fungsi matahari dengan cara mengemukakan pelbagai persoalan yang mampu membuatkan murid terangsang untuk memberikan jawapan mereka. Dengan ini, seseorang guru tersebut dapat merangsang minda muridnya dengan pelbagai soalan kritikal yang dapat membantu muridnya lebih berfikiran kritis dan kreatif dalam usaha seseorang murid tersebut dalam menyumbangkan idea mereka terhadap tajuk yang dipelajari. Rangsangan yang dibuat terhadap murid melalui kaedah pertanyaan ini mampu merangsang idea murid dengan lebih baik serta dapat membantu murid ke arah individu yang mampu berdikari sewaktu sesi pembelajaran. Bukan itu sahaja, dengan adanya kaedah rangsangan ini, guru berjaya memotivasikan murid ke arah kesedaran perihal kepentingan pelajaran dan menguasai isi pengajaran dengan memberi sepenuh perhatian. Jika kita lihat, di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, murid ataupun pelajar merupakan agen yang aktif dalam interaksi (Ames dan Ames, 1986). Di mana guru sepatutnya membantu murid bukan secara memberikan mereka apa yang patut dibuat, tetapi melalui bentuk soalan yang mana dengan ini ianya mampu merangsang pemikiran murid itu sendiri. Sepertimana yang dinyatakan oleh Beard dan Senioa (1980), menurut mereka kajian ahli psikologi menunjukkan bahawa kaedah mengajar yang boleh menggerakkan murid untuk belajar dan mengekalkan motivasi yang baik ialah kaedah yang melibatkan mereka dengan aktif. Oleh itu, untuk melibatkan murid secara aktif dalam sesuatu isu yang sedang dipelajari oleh mereka ialah melalui kaedah rangsangan yang terdapat dalam peringkat pemikiran kreatif Fisher ini. Di mana guru yang meningkatkan interaksi perlu memikirkan pada semua peringkat dalam perkembangan rancangan pengajarannya. Persekitaran yang penuh dengan interaksi dapat menghasilkan murid yang bergerak balas dan mengeluarkan idea mereka dengan baik. Dengan menggunakan cara ini, murid dapat mengeluarkan idea serta dapat berinteraksi dengan guru secara berterusan malahan bukan itu sahaja, guru-guru 7

8 harus menggalakkan murid untuk belajar melalui kaedah inkuiri-penemuan, mencari dapatan dan menyelesaikan masalah berdasarkan konsep rangsangan. Ia mampu dilaksanakan dengan baik dan berkesan malah menjadikan murid tersebut bermotivasi serta berani untuk ke hadapan dalam menyelesaikan sesuatu isu. 2.2 PERINGKAT PENEROKAAN Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru juga perlulah membimbing serta mendidik murid untuk berani mengeluarkan idea yang bernas serta mampu berfikir secara kreatif. Malahan bukan itu sahaja, dalam konteks ini guru perlu membentuk muridnya agar sentiasa berfikiran terbuka dan ke hadapan. Menurut pemikiran kreatif Fisher dalam peringkat kedua iaitu peringkat penerokaan beliau berpendapat bahawa bilamana seseorang murid itu berjaya dirangsang untuk berusaha menjawab segala persoalan yang dikemukakan oleh guru ataupun segala permasalahan yang timbul, untuk itu latihan dan pendedahan seperti eksperimentasi, kajian luar atau latihan dalam menyelesaikan masalah boleh membantu. Jika dilihat dalam konteks ini bagi murid yang berfikiran kreatif maka mereka akan lebih ke hadapan untuk mencari jawapan dan menyelesaikan penyelesaian melalui pelbagai cara, gaya dan teknik. Pada peringkat ini juga, murid-murid itu mampu didedahkan dengan pelbagai kaedah serta cara yang mana kaedah ini mampu dilaksanakan oleh murid tersebut dengan bimbingan serta kawalan dari guru itu sendiri. Contohnya dalam melaksanakan sesuatu eksperimen, murid akan dirangsang oleh guru dalam pelbagai bentuk pertanyaan dan murid yang suka akan sesuatu benda yang baru mereka ini akan cuba meneroka sendiri untuk mencari jawapan bagi sesuatu persoalan yang dikemukakan oleh guru tersebut. Selain itu juga, contohnya dalam subjek pendidikan seni visual, guru akan menunjukkan proses membuat anyaman melalui kaedah yang biasa sahaja tetapi murid-murid diberikan kebebasan untuk membentuk gaya ataupun warna 8

9 yang mereka sendiri suka. Dalam konteks ini murid tersebut akan menggunakan daya kreativiti yang ada pada mereka untuk menyediakan bentuk baru dari segi anyaman dan ini akan memperlihatkan seseorang murid tersebut berfikiran ke hadapan serta dapat meneroka gaya baru dalam anyaman mereka. Selain itu, dapat diperhatikan bahawa murid-murid diajar untuk mengaplikasikan logik dan menerangkan sesuatu dengan rasional dengan cara menggalakkan mereka ini meneroka sendiri pengetahuan yang sedia ada dalam menyelesaikan masalah yang diberi dengan mengikut langkah-langkah dan prosedur-prosedur yang tertentu dengan bimbingan dari guru. Dengan ini, jika kita lihat murid-murid dapat melibatkan diri sepenuhnya secara praktikal (handson) sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. 2.3 PERINGKAT PERANCANGAN Menurut Kamus Dewan (1998), strategi merupakan rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Di sini jika kita lihat, berdasarkan Fisher peringkat perancangan yang dinyatakan oleh beliau ialah dengan menggalakkan pemikiran kreatif untuk merancang dan memetakan semua aktiviti serta merekodkan segala kemungkinan. Aktiviti yang dilaksanakan pada peringkat ini melalui dua cara iaitu perancangan secara verbal dan juga perancangan secara visual di mana perancangan secara verbal ini lebih kepada perancangan melalui perbincangan, pemerhatian, interaksi dan yang seumpama dengannya manakala perancangan secara visual pula lebih kepada aktiviti yang berpandukan visual, graf, imej lukisan dan sebagainya. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran konsep seperti ini sememangnya digunakan bagi meningkatkan kefahaman murid di dalam sesuatu tajuk ataupun topik yang dipelajari. Jika kita lihat, di dalam bidang pendidikan sendiri konsep perancangan ini boleh dilihat lebih kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif pelajaran yang telah 9

10 ditentukan. Dengan kata lain, strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada teknik perancangan kaedah serta teknik mengajar berdasarkan sesuatu pendekatan untuk tujuan mencapai objektif pelajaran dengan lebih berkesan. Oleh itu, melalui peringkat ini perkembangan dan peningkatan intelek serta kemahiran berfikir dalam kalangan murid telah menjadi keutamaan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kejayaan mencapai objektif ini bergantung kepada pemilihan dan penggunaan perancangan yang sesuai. Contohnya dalam subjek Sains banyak digunakan perancangan secara verbal seperti pemerhatian. Di sini murid-murid diminta membuat pemerhatian terhadap benih kacang yang diletakkan berdekatan cahaya matahari dengan benih kacang yang diletakkan jauh dari cahaya matahari. Melalui kaedah pemerhatian murid-murid akan dapat berfikir secara kreatif dan kritis bagaimana keadaan benih kacang yang diletakkan berhampiran cahaya dengan benih kacang yang diletakkan jauh dari cahaya matahari. Bukan itu sahaja, di dalam subjek matematik untuk operasi tambah contohnya, kebanyakan murid-murid yang menghadapi masalah dalam menyelesaikan masalah matematik adalah disebabkan mereka mempunyai daya ingatan jangka pendek sahaja di mana mereka hanya dapat menguasai kemahiran yang dipelajari pada hari tersebut sahaja tetapi akan gagal mengingati pelajaran yang telah dipelajari oleh mereka sebelum ini. Oleh itu, penulis telah memilih untuk memberikan latihan dalam operasi tambah untuk murid-murid ini. Langkah seterusnya, penulis telah membina soalan ujian yang pendek bagi tajuk tambah untuk dijawab oleh beberapa orang murid dari kelas yang hujung. Melalui ujian tersebut, terbukti beberapa orang murid tidak menjawab langsung atau hanya menjawab beberapa soalan. Malahan bukan itu sahaja, murid-murid ini juga gagal menjawab dengan betul. Bukan itu sahaja, terdapat beberapa soalan yang masih belum dapat dijawab dengan baik oleh murid ini. Jika dilihat dari segi pemerhatiannya, penulis dapati murid ini dapat membilang dengan betul semasa operasi menambah tetapi hanya sedikit kesilapan sahaja yang dilakukannya iaitu cara menulis apabila melibatkan mengumpul semula yang masih belum dikuasai oleh murid ini. 10

11 Berdasarkan daripada pengalaman penulis terhadap murid ini, bagi membetulkan serta memberikan kefahaman yang jelas terhadap segala kesilapan dan kekeliruan yang dialami oleh murid tersebut, penulis telah mencuba kaedah atau pendekatan pengajaran berbentuk konstruktivisme, yang mana murid tersebut dapat membina pengetahuannya sendiri melalui aktiviti atau segala pengalaman yang pernah dilaluinya. Jika kita lihat apa yang pasti murid ini hanya tertumpu atau berpusatkan dirinya sendiri dan guru hanya membantu bagi memudahkan pembelajarannya sahaja. Bukan itu sahaja, di dalam mata pelajaran matematik ini untuk operasi tambah penulis juga telah menggunakan pengalaman konkrit bagi mengukuhkan konsep mengumpul semula yang telah menjadi kecelaruan dalam diri beberapa orang murid. Selain itu, penulis juga telah menggunakan pengalaman secara semi konkrit dan selebihnya menerusi aktiviti secara abstrak. Penulis telah pun menggunakan aktiviti abstrak ini hanya apabila konsep mengumpul semula benar-benar difahami oleh muridnya. Apa yang pasti, melalui peringkat perancangan ini terutama dari segi perancangan secara verbal dan juga visual ianya banyak membantu murid memahami sesuatu subjek yang diajar. Malahan bukan itu sahaja, murid juga dapat mengeluarkan idea serta dapat membuat pemerhatian dengan baik bilamana mereka dapat merasai sendiri sesuatu perkara yang bersandarkan kepada pengalaman serta asas perbincangan yang sering dilakukan apabila menjawab sesuatu soalan. 2.4 PERINGKAT AKTIVITI Proses menjurus ke arah pemikiran kreatif perlu mengambil kira faktor keperluan murid itu sendiri. Terdapat pelbagai cadangan dan aktiviti yang boleh digunakan bagi merangsang pemikiran kreatif murid, namun guru perlu melihat faktor murid sebagai faktor utama kerana proses memupuk kreativiti memerlukan keinginan dan kerjasama murid. Sebarang aktiviti yang dijalankan perlu melihat kepada minat, keinginan dan semangat ingin tahu semula jadi 11

12 murid. Berikut adalah beberapa strategi dan saranan yang boleh digunakan oleh guru bagi menyuburkan proses kreativiti. Di dalam peringkat aktiviti yang diketengahkan melalui pemikiran kreatif Fisher ini, kita boleh lihat bahawa guru akan membimbing kanak-kanak membuat perancangan sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti sebenar. Peringkat aktiviti dapat melahirkan pemikiran kreatif melalui tindakan setelah merancang segala aktiviti. Di mana jika kita lihat, guru membimbing kanakkanak melaksanakan aktiviti yang dirancang secara bersistematik dan juga terperinci. Perkembangan dan peningkatan intelek serta kemahiran berfikir dalam kalangan murid-murid merupakan keutamaan dalam setiap aktiviti yang direncanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, jika kita lihat di dalam proses perkembangan intelek dan kemahiran berfikir, murid sendiri memainkan peranan yang utama. Disebabkan inilah, guru harus memainkan peranan sebagai perancang dan pemudah cara untuk membimbing muridnya supaya melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Apa yang pasti, setiap murid mempunyai kreativiti dalam diri mereka sendiri. Kreativiti boleh di ajar dan dibangunkan dalam diri setiap kanak-kanak itu melalui kepelbagaian aktiviti yang dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maka, guru boleh merancang pengajaran dan pembelajaran berasaskan kepada proses kreativiti. Malahan bukan itu sahaja, dengan merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan baik ianya boleh menyokong perkembangan kreativiti murid dan dalam masa yang sama dapat membentuk personaliti individu kreatif. Contohnya di dalam subjek muzik berdasarkan teknik penggunaan kibod ataupun piano, murid yang dirangsang kreativiti mereka akan dapat menghasilkan ataupun mengubah lagu baru. Ianya boleh terhasil bilamana guru dapat membimbing murid menghasilkan dan mencipta idea muzikal melalui aktiviti penerokaan. 12

13 Bahkan bukan itu sahaja, di dalam subjek Sains misalnya melalui kemahiran saintifik dan inkuiri, murid dapat menjana idea mereka untuk menghasilkan ataupun mensintesiskan teori dan hipotesis. Selain itu, murid juga akan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran untuk membuat ramalan atau inferens. Berdasarkan daripada beberapa kemahiran dan teknik yang digunakan oleh guru ianya dapat membimbing serta melahirkan murid yang mampu mengeluarkan idea mereka secara kreatif. Malahan bukan itu sahaja, ianya dapat meningkatkan serta menggalakkan kanak-kanak untuk berimaginasi untuk meningkatkan daya ciptaan mereka. Dengan adanya kepelbagaian aktiviti di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ianya dapat menjana idea baru dalam diri murid serta membantu menjadikan proses kanak-kanak tersebut lebih eksplisit. 2.5 PERINGKAT KAJIAN SEMULA Menurut Fisher, dalam peringkat kajian semula ini ianya adalah untuk menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil bagi proses penambahbaikan selain melihat pencapaian objektif kerja. Pada peringkat ini, pemikiran kreatif akan memberikan cadangan bernas bagi menggalakkan perkara tidak diingini daripada terjadi semula. Murid-murid digesa untuk memberikan pendapat dan komen terhadap apa yang telah dilalui sebagai satu bentuk refleksi diri. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelaksanaan bagi menilai hasil keberkesanan sesuatu aktiviti yang telah dilaksanakan boleh dibuat dengan pelbagai cara yang menjurus ke arah tahap atau pun pengetahuan sedia ada seseorang murid. Bagi peringkat ini, murid dibiasakan untuk membina kemahiran pemikiran dan penaakulan yang diperlukan untuk menilai semula setiap maklumat dan menyelesaikan masalah yang diberikan dengan cara yang lebih baik. Hasilnya, murid mampu menganalisis hujah serta menjana setiap tafsiran yang menunjukkan pola kreatif yang meyakinkan. Bahkan bukan itu sahaja, sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung kanak-kanak ini 13

14 juga akan dapat mengenal dan menilai sendiri tanggapan dan pandangan mereka sendiri serta orang lain. Di samping itu juga, bagi penulis sendiri mereka ini akan mudah memahami serta mengenal kepincangan logik, dan andaian-andaian yang tidak diingini dalam hujah yang dipersembahkan kepada mereka. Dengan ini, segala permasalahan boleh diatasi dengan melaksanakan penambahbaikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apa yang pasti, murid-murid perlu mempelajari kemahiran pemikiran kritikal melalui kombinasi metodologi arahan terus, menghafal dan teknik menyelesaikan masalah. Dengan ini, seseorang kanak-kanak itu perlu menjana idea-idea secara kreatif dan membuat analisa secara kritikal. Justeru itu, ianya akan dapat menjana pelbagai penyelesaian terbaik kepada sesuatu masalah ataupun konflik. Bahkan bukan itu sahaja, selepas proses pengajaran dan pembelajaran tamat, murid-murid perlulah diberikan waktu untuk membuat renungan ataupun refleksi dan mencatatnya di dalam buku harian mereka. Guru-guru perlu menggalakkan murid-murid untuk merenung kembali apa yang telah dipelajari dan difahami oleh mereka. Proses refleksi ini akan dapat membantu mereka mengenal pasti apa yang telah mereka peroleh dan apa yang masih kekurangan pada mereka. Ianya dapat membantu mereka untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada mereka sendiri supaya mereka boleh mendapatkan pertolongan yang khusus dari guru dan juga rakan sebaya. Bagi penulis sendiri, aktiviti-aktiviti lanjutan selepas proses pengajaran dan pembelajaran juga akan menggalakkan kanak-kanak ini mengukuhkan pembelajaran mereka. Contohnya, guru-guru boleh menyediakan kuiz bagi setiap topik sesuatu subjek bagi mengenal pasti tahap kanak-kanak ini. Malahan bukan itu sahaja, apabila setiap pendidik itu menilai setiap hasil pembelajaran kanakkanak ini sama ada secara lisan mahupun sebagai kerja rumah, mereka boleh memberikan kata-kata perangsang bagi menunjukkan kepuasan mereka terhadap tindak balas dan pencapaian matlamat pembelajaran kanak-kanak ini. Maklum balas ini akan dapat membina dan memotivasikan murid-murid untuk pelajaran seterusnya. 14

15 3.0 PENUTUP Sebagai seorang guru aktiviti sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung memerlukan satu susunan kerja yang sistematik. Di mana setiap apa jua tindakan yang dilaksanakan oleh guru terhadap anak muridnya sepanjang proses tersebut berlaku adalah untuk memahirkan anak muridnya mengeluarkan idea dengan lebih kritis dan juga kreatif. Bahkan bukan itu sahaja, jika kita lihat bilamana seseorang berfikir ia merupakan satu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan atau masalah yang timbul dengan menggunakan pelbagai cara, membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logik dan munasabah terhadap proses yang dialami ini. Selain itu, proses berfikir secara kreatif ini sangat diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai tujuan mencari makna sesuatu, menilai, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Secara keseluruhannya, di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini model kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif hendaklah diterjemahkan dan digunakan secara bijak bagi mewujudkan pemikiran kreatif dan dapat menyelesaikan masalah serta membuat keputusan dan memungkinkan penguasaan kemahiran belajar dengan lebih berkesan patah perkataan

16 BIBLIOGRAFI Ainon & Abdullah. (1995).Kepintaran Daya Cipta dan Kemahiran Berfikir. Kuala Lumpur: Penerbit Utusan. Atan Long. (1986). Pedagogi Kaedah Am Mengajar. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Iberahim Hassan (2000b). Perkembangan Psikologi Kanak-Kanak Berhubung Dengan Pendidikan Seni. (Kumpulan Esei Pilihan Seni dan Muzik). Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim. Mohd. Nashuha Jamidin, et al. (1997). Kemahiran Berfikir dan Belajar.Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Mohd. Sharani Ahmad. (2006). Psikologi Kanak-kanak. Selangor. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh MODEL PENGAJARAN Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh Model Ekspositori Model Pemprosesan maklumat Model Inkuiri Model Projek. Model Ekspositori Istilah ekspositori diperoleh daripada konsep penjelasan, yang bermakna

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 (SMP KHAS) HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK

HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 (SMP KHAS) HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 (SMP KHAS) HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK NAMA : ASLINA BINTI MOHAMED YAHAYA NO MATRIK : 720823145098001 NO KAD PENGENALAN : 720823-14-5098 NO

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI / 2012 HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI / 2012 HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI / 2012 HBAE 1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK NAMA : ARFIZAH BT ARIFIN NO. MATRIKULASI : 751212105056001 NO. KAD PENGENALAN : 751212105056 NO. TELEFON : 0139231075

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK NAMA : NOR ADILAH BT MOHAMED NO. MATRIKULASI : 700125035918001 NO. KAD PENGENALAN : 700125035918 NO. TELEFON : 0199224742 E-MEL

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Satu Anjakan Teori dan Amalan

Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Satu Anjakan Teori dan Amalan ATIKAN, 1(1) 2011 NIK HASSAN BASRI NIK AB KADIR Pemerkasaan Bahasa Melayu Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual: Satu Anjakan Teori dan Amalan ABSTRAK: Tiada satu pendekatan pun yang boleh

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER : MEI 2012 KOD KURSUS: HBAE 1203 TAJUK KURSUS: PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK NO. MATRIKULASI :

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER : MEI 2012 KOD KURSUS: HBAE 1203 TAJUK KURSUS: PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK NO. MATRIKULASI : FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER : MEI 2012 KOD KURSUS: HBAE 1203 TAJUK KURSUS: PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK NO. MATRIKULASI : 700203015788-001 NO. KAD PENGNEALAN : 700203015788 NO. TELEFON : 012-7687126

Lebih terperinci

PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH

PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH 16 PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH Rosnita Hamid Sekolah Rendah East Spring Sarifah Hassan Sekolah Rendah Greendale Abstrak Antara matlamat penerapan sastera ialah untuk mengukuhkan

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Menurut Ramlah dan Mahani (2002), konstruktivisme bukanlah suatu konsep baru. Ia berasal daripada falsafah dan telah diaplikasikan dalam bidang sosiologi, antropologi

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci

TEORI PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN KOLB AFIZAN BINTI MOHD SHAFIAI (P73764) FAMIZAH BINTI GIRUN (P76389) NURUL NADIRAH BINTI MOHD KASIM (P79060)

TEORI PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN KOLB AFIZAN BINTI MOHD SHAFIAI (P73764) FAMIZAH BINTI GIRUN (P76389) NURUL NADIRAH BINTI MOHD KASIM (P79060) TEORI PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN KOLB AFIZAN BINTI MOHD SHAFIAI (P73764) FAMIZAH BINTI GIRUN (P76389) NURUL NADIRAH BINTI MOHD KASIM (P79060) Pembelajaran merupakan satu proses integrasi yang berada

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di

BAB 5 PENUTUP. berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di BAB 5 PENUTUP 5.1 Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan membincangkan berkenaan sejauhmana dapatan kajian berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di PASTI Ummu

Lebih terperinci

PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA

PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA Siti Nurul Jannah Fital 1, Mohamad Zaki Abdul Halim 2, Suhaidah Said 3 Universiti Malaysia

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Meningkatkan Keupayaan Menulis Karangan Sepanjang Sekurang-kurangnya 350 Patah Perkataan Dalam Masa Yang Ditetapkan Menggunakan Kaedah Salin dan Jalin. Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Abstrak Kajian Tindakan

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK. Oleh. Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK

NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK. Oleh. Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK Oleh Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK Kajian ini dijalankan ke atas seorang murid yang mengalami masalah dalam kemahiran menulis iaitu hanya nombor dan abjad tertentu

Lebih terperinci

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

HHHC 9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK

HHHC 9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK HHHC 9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK NAMA NURUL AMALINA BINTI AHMAD NO MATRIK A146240 TAJUK PROGRAM/ PROJEK BENGKEL ADOBE ILLUSTRATOR( BASIC) TEMPAT MAKMAL

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH BERKENAAN TOPIK BELANJAWAN TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN AKRONIM Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

Model Pengajaran dan Pembelajaran Empat Imam Mazhab

Model Pengajaran dan Pembelajaran Empat Imam Mazhab Soalan 1 Model Pengajaran dan Pembelajaran Empat Imam Mazhab Pendidikan merupakan aktiviti dalam kehidupan yang amat memberi kesan kepada individu serta masyarakat. Terkandung dalam pendidikan adalah proses

Lebih terperinci

Taklimat untuk Guru BM

Taklimat untuk Guru BM Taklimat untuk Guru BM Memahami Kandungan Subjek dan Matlamat Memahami Pelajar dan Pembelajaran Amalan-amalan Pedagogi Memahami Pengajaran Amalan Pengajaran Singapura (STP) Falsafah Kurikulum Singapura

Lebih terperinci

MODEL KURIKULUM. Nordin Tahir IPIP. Nordin Tahir, IPIP

MODEL KURIKULUM. Nordin Tahir IPIP. Nordin Tahir, IPIP MODEL KURIKULUM Nordin Tahir IPIP Pembentukan Model Kurikulum Tyler Berdasarkan kepada empat persoalan dasar: 1. Apakah tujuan Pendidikan yang perlu sekolah capai? 2. Apakah pengalaman Pendidikan yang

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

KEPADA SIAPA KURSUS INI DITAWARKAN

KEPADA SIAPA KURSUS INI DITAWARKAN DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati dari awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda memahami kandungan kursus.

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971)

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971) PENGAJARAN KONSEP PENGAJARAN Aktiviti / proses yg dirancang / dikelola / disampaikan / dibimbing / dinilai dgn tujuan penyebaran ilmu pengetahuan / kemahiran secara berkesan. Thomas F. Green : The Activitis

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

Simdrom Down. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Simdrom Down. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh Simdrom Down Sindrom Down berpunca daripada masalah yang disebabkan daripada masalah berlebihan kromosom. Dalam kebanyakan kes ia melibatkan kepada kecacatan dalam pasangan kromosom yang ke-21. Menurut

Lebih terperinci

Aplikasi Taksonomi Blooms dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar

Aplikasi Taksonomi Blooms dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar Aplikasi Taksonomi Blooms dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar Mohamad Hashim Bin Othman Ph.D Sharifah Amnah binti Syed Ahmad Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang shim@usm.my Abstrak: Program

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

Seorang guru perlu menguasai kemahiran merancang rancangan pengajaran yang akan dilaksanakan dengan berkesan.

Seorang guru perlu menguasai kemahiran merancang rancangan pengajaran yang akan dilaksanakan dengan berkesan. PENGENALAN Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu dokumen rasmi penting kepada seorang guru profesional yang perlu disediakan sebelum sesuatu pengajaran dilaksanakan. Seorang guru perlu menguasai kemahiran

Lebih terperinci

2. Jawab semua soalan Bahagian A, B dan tiga soalan Bahagian C.

2. Jawab semua soalan Bahagian A, B dan tiga soalan Bahagian C. ARAHAN KEPADA CALON: 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: 30 soalan objektif 3 soalan struktur 4 soalan esei 2. Jawab semua soalan Bahagian A, B dan tiga

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak 17 Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan Manisah Osman manisah_osman@moe.edu.sg Sekolah Rendah Yio Chu Kang Abstrak Hasil daripada tinjauan awal yang dilakukan, murid didapati mempunyai

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

Unit 5 Pendekatan Tematik

Unit 5 Pendekatan Tematik Unit 5 Pendekatan Tematik Pengajaran dan Pembelajaran KBSR Yang Bersepadu dan Tematik Modul Lati han Guru Tahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun I 67 PERANCANGAN SESI PENDEKATAN TEMATIK Unit

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KAJIAN TEMPATAN. Dalam proses pengajaran terdapat beberapa kompenan yang perlu anda tumpukan. Apakah komponen-komponen tersebut?

KAJIAN TEMPATAN. Dalam proses pengajaran terdapat beberapa kompenan yang perlu anda tumpukan. Apakah komponen-komponen tersebut? LATIHAN 5.1 SOALAN 1 KAJIAN TEMPATAN Dalam proses pengajaran terdapat beberapa kompenan yang perlu anda tumpukan. Apakah komponen-komponen tersebut? Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga komponen

Lebih terperinci

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat Soalan berkumpulan. Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar.manakala

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis statistik deskriptif dan inferensi

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

Program Kepimpinan Pengawas Sekolah Kebangsaan Convent Greenlane dan Pusat Pengajian Ilmu pendidikan, Universiti Sains Malaysia

Program Kepimpinan Pengawas Sekolah Kebangsaan Convent Greenlane dan Pusat Pengajian Ilmu pendidikan, Universiti Sains Malaysia Program Kepimpinan Pengawas Sekolah Kebangsaan Convent Greenlane dan Pusat Pengajian Ilmu pendidikan, Universiti Sains Malaysia Aznan Che Ahmad¹, Syed Mohamad Syed Abdullah¹, Salizawati Omar², Mona Lim²

Lebih terperinci

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.78%, turun sebanyak 0.08% berbanding

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

Pendidikan Seni Visual

Pendidikan Seni Visual KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Pendidikan Seni Visual Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan 1 Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Merealisasikan matlamat utama dalam sesuatu sistem pendidikan adalah dengan memperkembangkan dan mempertingkatkan pemahaman pelajar terutama dalam konsep asas. Ini memungkinkan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV Oleh Abdillah Bin Nurdin Asis ABSTRAK Kemahiran membaca bermula daripada mengenal, mengecam

Lebih terperinci

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek Setiap projek / program yang ingin dilaksanakan merupakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal Topik 5 Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan konsep kemahiran interpersonal; 2. Menerangkan konsep kemahiran intrapersonal;

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) CS KRITERIA TAHAP 1 CS1 Kemahiran Penyampaian idea tidak Penyampaian Lisan dan yakin, tidak jelas dan Bertulis tidak berkesan dan penyampaian idea terhad kepada lisan atau bertulis

Lebih terperinci

Abstrak. Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Fauziah Muhamad Fadzillah Sekolah Rendah Fengshan

Abstrak. Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Fauziah Muhamad Fadzillah Sekolah Rendah Fengshan 28 Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran Fauziah Muhamad Fadzillah fauziah_muhd_fadzillah@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fengshan Abstrak Komponen pantun dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa

Lebih terperinci

Projek MTE3102E_PPG Jan2014

Projek MTE3102E_PPG Jan2014 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM TUGASAN PROJEK Program : PISMP-PPG Nama Pelajar : Kod & Nama Kursus : MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik Semester : 1 / 2014 Tarikh Mula : 22 Feb

Lebih terperinci

Mencipta Alat Permainan Magnet Daripada Bahan Terbuang: Kaedah Alternatif Mengajar Topik Magnet

Mencipta Alat Permainan Magnet Daripada Bahan Terbuang: Kaedah Alternatif Mengajar Topik Magnet 76 Mencipta Alat Permainan Magnet Daripada Bahan Terbuang: Kaedah Alternatif Mengajar Topik Magnet Tong Li Xiang1 Chin Chee Keong2 1 SJK( C) Yoke Hua, Air Mawang 73100 Johol, Negeri Sembilan. 2 IPG Kampus

Lebih terperinci

HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SEMESTER 1 SESI 2014/2015 SET 4 TUGASAN 1:

HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SEMESTER 1 SESI 2014/2015 SET 4 TUGASAN 1: HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SEMESTER 1 SESI 2014/2015 SET 4 TUGASAN 1: PENULISAN TENTANG PEMIKIRAN KRITIS NAMA NO MATRIK NAMA PENSYARAH : UMI NURFAZILAH BINTI

Lebih terperinci

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan: Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi bab sebelum ini mengikut aspek yang ditimbulkan dalam persoalan kajian serta

Lebih terperinci

Objektif Umum. Peserta dapat mengetahui mengenai: Konsep refleksi Penilaian kendiri Jurnal reflektif

Objektif Umum. Peserta dapat mengetahui mengenai: Konsep refleksi Penilaian kendiri Jurnal reflektif PENULISAN REFLEKSI Objektif Umum Peserta dapat mengetahui mengenai: Konsep refleksi Penilaian kendiri Jurnal reflektif Refleksi Satu pemikiran secara mendalam di mana seseorang itu akan memikirkan atau

Lebih terperinci

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah)

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah) No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P Bahagian A (30 markah) 1. A 2. D 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D 21. B 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D

Lebih terperinci

PENGENALAN PSIKOLOGI KOGNITIF PENGENALAN

PENGENALAN PSIKOLOGI KOGNITIF PENGENALAN 1 PENGENALAN PSIKOLOGI KOGNITIF PENGENALAN Psikologi kognitif merupakan perspektif secara teori yang memfokuskan pada dunia persepsi pemikiran ingatan manusia. Ia menggambarkan pelajar sebagai proses maklumat

Lebih terperinci

Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus. Abstrak

Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus. Abstrak 07 Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus Zarina Sidik zarina_sidik@moe.edu.sg Nur Adawiyah Rosli nur_adawiyah_rosli@moe.edu.sg Sekolah Rendah Ang Mo Kio Abstrak Murid

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang

Lebih terperinci

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru Kesinambungan PPPM : Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah (2013-2025) ke Pengajian Tinggi (2015-2025) Guru Abad Ke-21

Lebih terperinci

PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Posted on February 21, 2011 by admin Pengenalan Tajuk ini akan membincangkan berkaitan pendekatan, kaedah, teknik

Lebih terperinci

UNIT 2 KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH

UNIT 2 KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH 15 UNIT 2 KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. Menjelaskan maksud kurikuum 2. Menghuraikan maksud pembelajaran sains 3. Menganalisis keperluan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) Oleh: Nor Salhana Mohd Arshad Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 2-14 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN 5.1 Pengenalan Hasil daripada kajian strategi membaca teks bahasa Arab dalam kalangan pelajar ini, pengkaji akan mengemukakan cadangan dan saranan dalam dua bentuk yang berbeza,

Lebih terperinci