Pernyataan Pindaan/Baharu

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pernyataan Pindaan/Baharu"

Transkripsi

1 No. CD GR 3/2012 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UM Kali Ke8 berkuat kuasa pada: 09 Mei 2012 emilik roses engurusan Kualiti UM Manual Kualiti (UM/GR/MK001) No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 30/01/2012 ernyataan indaan/baharu Manual Kualiti (UM/GR/MK001) No Isu: 02, No. Semakan 04, tarikh kuatkuasa: 09/05/2012 inda ()/ ISI KANDUNGAN 9.0 SEJARAH SEMAKAN ISI KANDUNGAN 9.0 SEJARAH SEMAKAN () Lampiran 6: Objektif Kualiti UM elan Tindakan eringkat Fungsian dan Aras Lampiran 6: etunjuk restasi Utama (KI) UM elan Tindakan eringkat Fungsian dan Aras 1.0 SKO 1.0 SKO 1.2 enggunaan SK ini diamalkan di seluruh TJ di UM seperti dalam Lampiran 1ag kecuali utra Science ark, usat enempatan Kerjaya, Sekolah engajian Siswazah engurusan, usat engimejan Diagnostik Nuklear dan usat Sumber dan endidikan Kanser (CARE). 3.0 ISTILAH DAN DEFINISI T: usat Tanggungjawab seperti fakulti, institut, sekolah, ejabat endaftar dan sebagainya 1.2 enggunaan SK ini diamalkan di seluruh TJ di UM seperti dalam Lampiran 1ag kecuali utra Science ark, Sekolah engajian Siswazah engurusan, usat engimejan Diagnostik Nuklear dan usat Sumber dan endidikan Kanser (CARE). 3.0 ISTILAH DAN DEFINISI Objektif Kualiti : etunjuk restasi Utama (KI) Universiti TJ: usat Tanggungjawab seperti fakulti, institut, sekolah, ejabat endaftar dan sebagainya 1 /14

2 No. CD emilik roses ernyataan indaan/baharu inda ()/ a. penyataan Dasar Kualiti dan elan Kualiti seperti yang diterangkan dengan terperinci dalam Bahagian 5.3 Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti; a. penyataan Dasar Kualiti, etunjuk restasi Utama (KI) dan pelan tindakan peringkat fungsian dan aras seperti yang diterangkan dengan terperinci dalam Bahagian 5.3 Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti; 5.1 c. mewujudkan dasar kualiti dan Objektif Kualiti 5.2 Fokus elanggan ihak pengurusan UM... (Lampiran 5 iagam elanggan). encapaian iagam elanggan UM diukur menerusi objektif kualiti dan elan Kualiti Objektif Kualiti ihak engurusan telah mengenal pasti objektif kualiti (Rujuk Lampiran 6).... objektif kualiti juga diwujudkan. elan Kualiti ini dijadikan sebagai pelan tindakan peringkat fungsian TJ masingmasing Komunikasi Dalaman ihak engurusan UM... emel, lamanweb dan buletin. 5.1 c. mewujudkan dasar kualiti dan KI Universiti 5.2 Fokus elanggan ihak pengurusan UM...(Lampiran 5 iagam elanggan). encapaian iagam elanggan UM diukur menerusi tindakan dalam KI Universiti dan pelan tindakan peringkat fungsian dan aras Objektif Kualiti ihak engurusan telah mengenal pasti objektif kualiti menerusi KI Universiti (Rujuk Lampiran 6).... objektif kualiti juga diwujudkan. Objektif Kualiti ini dijadikan sebagai pelan tindakan peringkat fungsian TJ masingmasing Komunikasi Dalaman ihak engurusan UM... emel, lamansesawang dan buletin. 2 /14

3 No. CD emilik roses Am ernyataan indaan/baharu Am inda ()/ Kajian semula pengurusan ke atas SK dijalankan sekurangkurangnya sekali dalam 12 (dua belas) bulan untuk memastikan kesesuaian,... termasuklah dasar dan objektif kualiti. 6.3 rasarana Rujuk: rosedur enyelenggaraan Semasa (UM/SOK/YG/001) 6.4 ersekitaran Kerja UM telah... Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan untuk memastikan pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan yang memuaskan dan menyediakan persekitaran kerja yang selesa emantauan dan engukuran roses Rujuk: Dokumen SK UM elan Kualiti emantauan dan engukuran erkhidmatan Rujuk: Dokumen SK UM elan Kualiti 6.3 rasarana Kajian semula pengurusan ke atas SK dijalankan sekurangkurangnya sekali dalam tempoh 12 (dua belas) bulan untuk memastikan kesesuaian,... termasuklah dasar dan objektif kualiti. Rujuk: rosedur enyelenggaraan Baikpulih (UM/SOK/YG/001) 6.4 ersekitaran Kerja UM telah... Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan ekerjaan untuk memastikan pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan yang memuaskan dan menyediakan persekitaran kerja yang selesa emantauan dan engukuran roses Rujuk: Dokumen SK UM KI UM elan Tindakan peringkat Fungsian dan Aras emantauan dan engukuran erkhidmatan Rujuk: Dokumen SK UM KI UM elan Tindakan peringkat Fungsian dan Aras 3 /14

4 No. CD emilik roses LAMIRAN 1: SKO SISTEM ENGURUSAN KUALITI/ FUNGSI DAN ROSES UTAMA ernyataan indaan/baharu LAMIRAN 1: SKO SISTEM ENGURUSAN KUALITI/ FUNGSI DAN ROSES UTAMA inda ()/ Lampiran 1a: Bil. 2 Skop SK/ Fungsian: erancangan Korporat, emasaran dan Komunikasi Lampiran 1b: Bil. 2 usat tanggungjawab (TJ) : ejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) engajian rasiswazah Skop SK/ Fungsian: engurusan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran prasiswazah Lampiran 1e: usat tanggungjawab (TJ) : usat Alumni Skop SK/ Fungsian: Aktiviti Alumni Lampiran 1a: Bil. 2 Skop SK/ Fungsian: emasaran dan Komunikasi Lampiran 1b: Bil. 2 usat tanggungjawab (TJ) : ejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) engajian rasiswazah Skop SK/ Fungsian: engurusan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran prasiswazah (Kecuali bagi program pengajian peringkat prasiswazah yang dijalankan secara eksekutif di Fakulti Ekonomi dan engurusan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, rogram Kerjasama UMITS dan rogram yang dijalankan secara jarak jauh Lampiran 1e: usat tanggungjawab (TJ) : usat Alumni Skop SK/ Fungsian: Aktiviti Alumni roses Utama: Jaringan Alumni roses Utama: Jaringan Alumni 4 /14

5 No. CD emilik roses Kajian pengesanan graduan ernyataan indaan/baharu inda ()/ usat tanggungjawab (TJ) : Skop SK/ Fungsian: roses Utama: LAMIRAN 6: ELAN TINDAKAN ERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS ROSES UTAMA : RASISWAZAH, SISWAZAH, ENYELIDIKAN DAN INOVASI BIL. 1: Bil. 2: usat tanggungjawab (TJ) : usat enempatan Kerjaya Skop SK/ Fungsian: Aktiviti pengesanan graduan roses Utama: Kajian pengesanan graduan LAMIRAN 6: ELAN TINDAKAN ERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS ROSES UTAMA : RASISWAZAH, SISWAZAH, ENYELIDIKAN DAN INOVASI BIL. 1: SASARAN 2012: 78%, 15%, 20% Bil. 2: ETUNJUK RESTASI: Nisbah kemudahan penggunaan komputer : pelajar Bil. 8: Bil. 8: ROSES UTAMA: enilaian Impak Tinggi SASARAN 2012: 411 (orang), 50 ROSES UTAMA: Laboratories compliance and accreditation fully operational and calibrated SASARAN 2012: 5 5 /14

6 No. CD emilik roses ernyataan indaan/baharu ROSES SOKONGAN : ENGURUSAN ELANGGAN, KEWANGAN, LATIHAN, ERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KENDERAAN, ERALATAN DAN KEMUDAHAN ICT, ENGURUSAN SUMBER MANUSIA, ENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN EKERJAAN, ENGURUSAN KESELAMATAN MAKMAL ROSES SOKONGAN : ENGURUSAN ELANGGAN, KEWANGAN, LATIHAN, ERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KENDERAAN, ERALATAN DAN KEMUDAHAN ICT, ENGURUSAN SUMBER MANUSIA, ENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN EKERJAAN, ENGURUSAN KESELAMATAN MAKMAL inda ()/ BIL. 1: SASARAN 2012: BIL. 2: SASARAN 2012: BIL. 3: SASARAN 2012: BIL. 4: SASARAN 2012: BIL. 5: INUT: Borang ermohonan enyelenggaraan ICT Jadual Kekerapan enyelenggaraan ICT BIL. 7: ETUNJUK RESTASI: i. eratusan egawai Akademik yang dilantik BIL. 1: SASARAN 2012: 90% BIL. 2: SASARAN 2012: 95% BIL. 3: SASARAN 2012: 80% BIL. 4: SASARAN 2012: 90% BIL. 5: INUT: BIL. 7: ETUNJUK RESTASI: i. ii. Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik 6 /14

7 No. CD emilik roses ernyataan indaan/baharu dunia/ mengikut bidang kepakaran inda ()/ iii. Mengeluarkan surat lantikan egawai Akademik selewatlewatnya 5 hari bekerja selepas mendapat kelulusan daripada Naib Canselor BIL.8: JUSTIFKASI & CADANGAN ENAMBAHBAIKAN (JIKA BERKENAAN) 4. BIL.8: JUSTIFKASI & CADANGAN ENAMBAHBAIKAN (JIKA BERKENAAN) 4. Menukar criteria baru untuk sasaran pencapaian 80% bagi tahun 2012 OERASI ERKHIDMATAN SOKONGAN : EJABAT NAIB CANSELOR, EJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL ELAJAR DAN ALUMNI), EJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT), EJABAT BENDAHARI, ERUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD, BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI, TAMAN ERTANIAN UNIVERSITI, USAT KESIHATAN UNIVERSITI, USAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, USAT ISLAM, USAT ANTARABANGSA, USAT EMBANGUNAN AKADEMIK, USAT EMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, KOLEJKOLEJ, FAKULTI ERUBATAN VETERINAR, ENERBIT UM BIL.1: ETUNJUK RESTASI 2. OERASI ERKHIDMATAN SOKONGAN : EJABAT NAIB CANSELOR, EJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL ELAJAR DAN ALUMNI), EJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT), EJABAT BENDAHARI, ERUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD, BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI, TAMAN ERTANIAN UNIVERSITI, USAT KESIHATAN UNIVERSITI, USAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, USAT ISLAM, USAT EMBANGUNAN AKADEMIK, USAT EMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, KOLEJKOLEJ, FAKULTI ERUBATAN VETERINAR, ENERBIT UM BIL.1: ETUNJUK RESTASI 2. eratusan Laporan encapaian Suku Tahun KI UM disediakan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tamat tempoh pengemaskinian data dalam utra Cockpi 7 /14

8 No. CD emilik roses BIL.2: OBJEKTIF KUALITI 2. ernyataan indaan/baharu BIL.2: OBJEKTIF KUALITI 2. Memastikan proses verifikasi aset dilaksanakan di peringkat TJ inda ()/ ETUNJUK RESTASI eratusan aset dan inventori yang dapat diverifikasi BIL.3: SASARAN 2012: BIL. 4: SASARAN 2012: BIL. 7: SASARAN 2012: BIL. 9 : SASARAN 2011: SASARAN 2012: BIL.10: ROSES UTAMA: erakaunan enyediaan enyata Kewangan (ejabat Bendahari) ETUNJUK RESTASI eratusan aset dan inventori di TJ yang dapat diverifikasi BIL.3: SASARAN 2012: 85% BIL. 4: SASARAN 2012: 100%, 85% BIL. 7: SASARAN 2012: 75% BIL. 9 : SASARAN 2011: Mendapatkan peruntukan belanja mengurus SASARAN 2012: RM605 juta BIL.10: ROSES UTAMA: ejabat Bendahari BIL. 11: ROSES UTAMA: embayaran (ejabat Bendahari) BIL. 11: ROSES UTAMA: embayaran (ejabat Bendahari) Belanjawan erolehan embayaran 8 /14

9 No. CD emilik roses INUT: ernyataan indaan/baharu engurusan Aset erakaunan INUT: Semua proses kewangan Belanjawan erolehan embayaran engurusan Aset erakaunan inda ()/ OUTUT: ETUNJUK RESTASI: SASARAN 2012: OUTUT: erkhidmatan proses kewangan yang berkesan Mencapai sasaran kualiti mengikut proses utama ETUNJUK RESTASI: eratus pencapaian sasaran kualiti mengikut proses utama BIL. 12: INUT: OUTUT: Laporan penyediaan pesanan Laporan penerimaan Statistik diproses Membelanjakan semua peruntukan untuk pembelian buku rujukan dan memproses untuk sedia diguna SASARAN 2012: 80% BIL. 12: INUT: Surat permohonan hadiah buku kepada institusi lain OUTUT: Laporan penyediaan pesanan buku Laporan penerimaan buku Statistik buku diproses 9 /14

10 No. CD emilik roses ETUNJUK RESTASI: i. eratusan buku rujukan yang dipesan diterima ernyataan indaan/baharu Membelanjakan semua peruntukan untuk Memperoleh dan memproses buku untuk sedia diguna inda ()/ ii. eratusan buku yang diproses untuk sedia diguna dalam tempoh 4 bulan dari tarikh terima ETUNJUK RESTASI: eratusan pertambahan koleksi buku SASARAN 2011: RM2.5.j, 80%, 100% SASARAN 2012: ENCAAIAN: RM3.028 juta, 90.33%, 99.4% SASARAN 2011: SASARAN 2012: 2% BIL. 13: erolehan (erpustakaan Sultan Abdul Samad) ENCAAIAN: BIL. 13: (erpustakaan Sultan Abdul Samad) BIL. 15: ROSESE UTAMA: Mempermantap elan Induk Sumber Ilmu (erpustakaan Sultan Abdul Samad) INUT: elan strategik UM Maklumbalas pelanggan Minit Mesyuarat engurusan Minit Semakan engurusan Bengkel/Sesi ercambahan Minda BIL. 15: ROSESE UTAMA: INUT: G 10 /14

11 No. CD emilik roses OUTUT: elan Induk Sumber Ilmu ernyataan indaan/baharu OUTUT: inda ()/ Memantap elan Induk Sumber Ilmu dan mendapatkan erakuan ETUNJUK RESTASI: Tempoh masa SASARAN 2011: Mac 2011 SASARAN 2012: BIL. 16: Memberi khidmat bantu mula ETUNJUK RESTASI: i. eratusan pengurangan kes jenayah di dalam kawasan kampus ii. eratusan pengurangan kes kemalangan di dalam kawasan kampus iii. eratusan memberi khidmat bantu mula dalam tempoh 15 minit iv. ETUNJUK RESTASI: SASARAN 2011: SASARAN 2012: BIL. 16: Memberi khidmat bantu mula ETUNJUK RESTASI: i. eratusan pengurangan kes jenayah di dalam kawasan kampus 30 kes sebulan ii. eratusan pengurangan kes kemalangan di dalam kawasan kampus 10 kes sebulan iii. iv. eratusan pengurangan kes kebakaran di dalam kawasan kampus5 kes sebulan SASARAN 2012: 20% 11 /14

12 No. CD emilik roses SASARAN 2012: 20% ernyataan indaan/baharu inda ()/ BIL. 20: BIL. 20: i. Meningkatkan perkhidmatan penggunaan dewan dan panggung percubaan ETUNJUK RESTASI: i. Kekerapan penggunaan dewan dan panggung percubaan setahun SASARAN 2012: BIL. 23: INUT: OUTUT: i. ii. Menyediakan perkhidmatan Dewan Besar dan anggung ercubaan yang kondusif iii. Meningkatkan perkhidmatan kebudayaan ETUNJUK RESTASI: i. ii. Indeks kepuasan pelanggan pada skala 4 daripada 5 iii. Bilangan penyertaan persembahan dalam majlis SASARAN 2012: 80%, 15% BIL. 23: INUT: Data pelajar, pensyarah dan kursus OUTUT: Laporan penggunaan utralms 12 /14

13 No. CD emilik roses ernyataan indaan/baharu Menyediakan perkhidmatan utralms kepada pelajaran, pensyarah dan pentadbir sistem inda ()/ ETUNJUK RESTASI: ETUNJUK RESTASI: Makluman penggunaan utralms selewatlewatnya minggu ke3 setiap semester kepada usat Tanggung Jawab (TJ) yang tahap penggunaannya kurang daripada 70%. BIL. 24: ETUNJUK RESTASI: BIL. 24: ETUNJUK RESTASI: Makluman cadangan penambahbaikan berdasarkan hasil kajian pengajaran dan pembelajaran kepada pihak berkaitan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa engajaran dan embelajaran/egawai Kanan/Senat BIL. 28: BIL. 28: INUT: Borang Kajian Kepuasan elanggan SASARAN 2012: BIL. 29: OUTUT: INUT: Borang Kajian Kepuasan elanggan HEA SASARAN 2012: 75% BIL. 29: OUTUT: Laporan Analisis endaftaran Masuk dan Keluar elajar 13 /14

14 No. CD emilik roses BIL. 30: ernyataan indaan/baharu BIL. 30: inda ()/ SASARAN 2012: SASARAN 2012: 85% B 14 /14

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm Laporan

Lebih terperinci

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM. Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UPM/PGR/MK No. Isu: 03, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 20/06/2017

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM. Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UPM/PGR/MK No. Isu: 03, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 20/06/2017 HURAIAN INDAAN DOKUMEN ISO UM LAMIRAN 1 No. CD 1/2018 emilik roses Asal Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UM//MK No. Isu: 03, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 20/06/2017 Huraian indaan Dokumen

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Semakan Keberkesanan engurusan ejabat Timbalan Naib

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) GR: 1/2014 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () eneraju : Bahagian Jaminan Kualiti UM Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa

Lebih terperinci

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM HURAIAN INDAAN DOKUMEN ISO UM BAHAGIAN A: Huraian ISO (Diisi oleh emohon/ dan sila abaikan ruangan kerana akan dilengkapkan oleh TKD ) 1/2017 Nama : ROSEDUR ERKHIDMATAN SOKONGAN ICT : UM//IDEC/002 No.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM KUALITI / Halaman: 1 / 9 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara 2. Pejabat Pemasaran dan Pemasaran dan Pengurusan

Lebih terperinci

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM. Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UPM/PGR/MK No. Isu: 03, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 20/06/2017

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM. Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UPM/PGR/MK No. Isu: 03, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 20/06/2017 HURAIAN INDAAN DOKUMEN ISO UM LAMIRAN 1 No. CD 1/2018 emilik roses Asal Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UM//MK No. Isu: 03, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 20/06/2017 Huraian indaan Dokumen

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor pada 29 Mac 2013 berkuat

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Semakan Keberkesanan engurusan ejabat Timbalan Naib Canselor (HEA)

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

Pernyataan Pindaan/Baharu

Pernyataan Pindaan/Baharu KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor (secara

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 9 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara 2. Pejabat Pemasaran dan Perancangan Korporat, Pemasaran dan Pengurusan Majlis

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN JAWATANKUASA KUALITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-43 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018

KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN JAWATANKUASA KUALITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-43 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018 KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN JAWATANKUASA KUALITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-43 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018 1.0 TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Ahli Jawatankuasa

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa engurusan KKSSAAS Kali Ke-25 (5/2012)-Khas

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM AGENDA 4.1 KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KERTAS MAKLUMAN LAPORAN PELAN TINDAKAN FUNGSIAN DAN ARAS (JANUARI HINGGA JUN ) Tujuan 1. Kertas ini disediakan bertujuan untuk memaklumkan

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Khas Jawatankuasa engurusan ISO Kolej (JKIK) berkuatkuasa

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti

Lebih terperinci

AGENDA 6.1: MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

AGENDA 6.1: MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) AGENDA 6.1: MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) diluluskan pada Mesyuarat Jawatankuasa engurusan ISO Kolej (JKIK) Kali Ke-35 berkuatkuasa 18.11.2011 No. CD eneraju roses

Lebih terperinci

KRITERIA. Tiga (3) komponen teras iaitu:

KRITERIA. Tiga (3) komponen teras iaitu: OBJEKTIF 1. Menilai dan mengukur prestasi Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berada pada tahap yang cemerlang; 2. Memberi pengiktirafan kepada PTJ yang telah menunjukkan

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Pengurusan telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 12, berkuatkuasa

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

c) OPR/PKU/GP13/SeKT (Garis Panduan Pengendalian Sistem e-klinik Tergendala) iii

c) OPR/PKU/GP13/SeKT (Garis Panduan Pengendalian Sistem e-klinik Tergendala) iii KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat engurusan usat Kesihatan Universiti kali ke-11 berkuatkuasa:

Lebih terperinci

(A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI (A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI LAPORAN TAHUN SERTA 2014 PROSES BIL UTAMA 1. Pengambilan Pelajar Baharu Prasiswazah OBJEKTIF KUALITI Mendapatkan calon pelajar cemerlang

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti Universiti Kali Ke7

Lebih terperinci

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM HURAIAN INDAAN DOKUMEN ISO UM BAHAGIAN A: Huraian Dokumen ISO (Diisi oleh emohon/ dan sila abaikan ruangan kerana akan dilengkapkan oleh TKD ) U/S- 01/2018 Unit Nama Dokumen:ROSEDUR ENGAMBILAN ELAJAR engambilan

Lebih terperinci

PERINCIAN PERUBAHAN KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) DOKUMEN SPK PRASISWAZAH

PERINCIAN PERUBAHAN KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) DOKUMEN SPK PRASISWAZAH ERINCIAN ERUBAHAN KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) DOKUMEN SK RASISWAZAH Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat engurusan

Lebih terperinci

OBJEKTIF KUALITI UPM. Pencapaian Keseluruhan Objektif Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras:

OBJEKTIF KUALITI UPM. Pencapaian Keseluruhan Objektif Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras: OBJEKTIF KUALITI UPM Pencapaian Keseluruhan Objektif Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras: OBJEKTIF KUALITI UPM Pencapaian Keseluruhan Objektif Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Mengikut

Lebih terperinci

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 PADA 12 APRIL 2017 (RABU) JAM 9.00 PAGI DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA JK KUALITI UPM P U S A T P E N G U R U

Lebih terperinci

PENCAPAIAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2018

PENCAPAIAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2018 PENCAPAIAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2018 (A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI No. Proses Utama Objektif Kualiti Petunjuk Prestasi Sasaran

Lebih terperinci

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 PADA 12 APRIL 2017 (RABU) JAM9.00 PAGI DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA AGENDA 6 OBJEKTIF ISO UPM 2017 (SISTEM

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KE-31

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KE-31 AGENDA 4.0 KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KE-31 KERTAS MAKLUMAN LAPORAN PELAN TINDAKAN FUNGSIAN DAN ARAS (JANUARI HINGGA DISEMBER ) Tujuan 1. Kertas ini disediakan bertujuan untuk

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CD) eneraju roses : usat embangunan Maklumat dan Komunikasi Kelulusan Mesyuarat : Mesyuarat engurusan idec Kali ke- 78 (bil. 10/2015) Tarikh: 26/11/2015 Cadangan

Lebih terperinci

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR)

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR) MKSP Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan LAMPIRAN 1 Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR) Sekali setahun PENGERUSI: Naib Canselor AHLI: Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti Wakil Pengurusan Ketua Pusat

Lebih terperinci

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM HURAIAN INDAAN DOKUMEN ISO UM BAHAGIAN A: Huraian indaan Dokumen ISO (Diisi oleh emohon/emilik roses dan sila abaikan ruangan No. CD kerana akan dilengkapkan oleh KD ) No. CD emilik roses elantikan Nama

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2018

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2018 TUJUAN : memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM yang mengutamakan dan mengamalkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mempunyai rekod cemerlang keselamatan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN Anugerah Kualiti Perkhidmatan 1 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan kepada PTJ dalam UTM untuk menyertai Anugerah Kualiti Perkhidmatan (AKP). Panduan ini menggariskan tatacara penyertaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara untuk melaksanakan Mesyuarat kajian semula pengurusan pada tempoh yang dirancang. Prosedur ini merangkumi semua perancangan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PENGURUSAN MAJLIS KONVOKESYEN Tarikh: 11/08/2014

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PENGURUSAN MAJLIS KONVOKESYEN Tarikh: 11/08/2014 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:008 1.0 PENGENALAN Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:008 oleh SIRIM pada 1-15 Jun dan 19- Jun 01. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit

Lebih terperinci

PERINCIAN PERUBAHAN KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) DOKUMEN SPK PRASISWAZAH

PERINCIAN PERUBAHAN KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) DOKUMEN SPK PRASISWAZAH ERINCIAN ERUBAHAN KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () DOKUMEN SK RASISWAZAH Cadangan/Tambahan Dokumen () diluluskan pada Mesyuarat engurusan Bahagian Akademik 6/2011 pada 03 November 2011 dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2018 (BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN 2018)

LAPORAN PENCAPAIAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2018 (BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN 2018) Lampiran Agenda 4.a.ii LAPORAN PENCAPAIAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2018 (BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN 2018) (A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI No. Proses Utama Objektif

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kawalan yang perlu diambil terhadap produk atau perkhidmatan yang tak akur terhadap keperluan yang ditetapkan. Prosedur ini merangkumi kawalan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2016 (JANUARI-DISEMBER 2016)

LAPORAN PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2016 (JANUARI-DISEMBER 2016) LAPORAN PELAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN (JANUARI-DISEMBER ) (A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI BIL PROSES UTAMA OBJEKTIF KUALITI PETUNJUK PRESTASI 1. Pengambilan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

(* Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain)

(* Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- eneraju roses: Sekolah engajian Siswazah

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANAN INDAAN/TAMAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan orang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat engurusan KUKali Ke- 4/2011 berkuatkuasa 30 Januari

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PROSEDUR BAIK PULIH ICT Tarikh: 20/02/2014. Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data.

PROSEDUR BAIK PULIH ICT Tarikh: 20/02/2014. Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan,

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan (MSK) ejabat endaftar Kali Keempat Dan Kertas Edaran ertimbangan dan Kelulusan Mesyuarat engurusan ejabat endaftar

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan proses menganjur dan melaksanakan aktiviti/program yang melibatkan alumni/pelajar di Pusat Alumni. Prosedur ini merangkumi penganjuran

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KEMASKINI NZ: 141216 MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE 30 PADA 14 DISEMBER 2016 (RABU) JAM 2.30 PETANG DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI & PEMBUDAYAAN

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENYEMAKAN SEMULA PK.UiTM.FKM.(OA).01 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

MKSP LAMPIRAN 11 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAMPIRAN 11

MKSP LAMPIRAN 11 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAMPIRAN 11 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.HEA (O). 09

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.HEA (O). 09 NO. KELUARAN 03 MUKA SURAT 1 dari 9 K.UiTM.CNS.HEA (O). 09 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Rosli bin Noormi rof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli rof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju Proses: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (Peralatan dan Kemudahan ICT)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju Proses: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (Peralatan dan Kemudahan ICT) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/AMBAHAN DOKUMEN () eneraju : usat embangunan Maklumat dan Komunikasi (eralatan dan Kemudahan IC) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan

Lebih terperinci

Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan prosedur pelaksanaan kajian pengesanan graduan UPM.

Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan prosedur pelaksanaan kajian pengesanan graduan UPM. Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan prosedur pelaksanaan kajian pengesanan graduan. Prosedur ini merangkumi pengenalpastian dan pengawalan proses pelaksanaan kajian

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

Prosedur ini bertujuan... Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap Universiti Putra Malaysia (UPM) 3.0 DOKUMEN RUJUKAN 3.

Prosedur ini bertujuan... Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap Universiti Putra Malaysia (UPM) 3.0 DOKUMEN RUJUKAN 3. CD OR (END): 1/2012 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat engurusan ejabat endaftar Kali

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan (JWP) bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU

DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU UiTM CAWANGAN TERENGGANU AKAN MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI YANG PROFESSIONAL, CEKAP, BERKESAN DAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN ATASAN: PENGAJARAN

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF Hasil Pemerhatian Dan Cadangan Tindakan Oleh : Bahagian Audit Dalam 21 Disember 2017 PERATURAN YANG BERKAITAN Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2004, Penggunaan

Lebih terperinci

OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR A. Proses Wajib dan Am OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR 1. Kawalan Dokumen Audit Dalaman Semakan semula dokumen SPK sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Memastikan jumlah NCR pada Audit Dalaman berkurangan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2019

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2019 1 TUJUAN : memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM yang mengutamakan dan mengamalkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mempunyai rekod cemerlang keselamatan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti UPM 2013 telah dijalankan pada 25-28 Februari dan 4-7 Mac

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen UPM/SOK/PYG/P001

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

CADANGAN PELAKSANAAN SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2016

CADANGAN PELAKSANAAN SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2016 AGENDA 5.0 KERTAS MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CADANGAN PELAKSANAAN SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2016 1.0 TUJUAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

Akta Universiti dan Kolej Universiti

Akta Universiti dan Kolej Universiti Halaman: 1/21 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan kursus baharu/ semakan semula kursus, pembentukan program baharu dan semakan/ penstrukturan semula kurikulum program pengajian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

Prosedur Tindakan Pencegahan. Prosedur Peluang Penambahbaikan

Prosedur Tindakan Pencegahan. Prosedur Peluang Penambahbaikan SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/AK02 ARAHAN KERJA KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara kajian kepuasan pelanggan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PASCASISWAZAH. orang pelajar lengkap diterima oleh Sekolah Pengajian Siswazah

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PASCASISWAZAH. orang pelajar lengkap diterima oleh Sekolah Pengajian Siswazah PASCASISWAZAH BIL PIAGAM PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN CATATAN 1 Mengeluarkan keputusan permohonan kemasukan 80% Jumlah Permohonan: 1459 selewat-lewatnya dua (2) bulan selepas permohonan orang pelajar lengkap

Lebih terperinci

Text Title/Presentator/Address

Text Title/Presentator/Address Text Title/Presentator/Address Tarikh Audit Dalaman 10 14 & 17 20 Julai 2017 12 Julai 2017 Sambutan Hari Raya UPM 3 Objektif Audit Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Kualiti berdasarkan keperluan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci