1. Untuk menerima Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2016 beserta Laporan Pengarah dan Juruaudit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "1. Untuk menerima Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2016 beserta Laporan Pengarah dan Juruaudit."

Transkripsi

1 NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-22 DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22 Bina Darulaman Berhad ( BDB / Syarikat ) akan diadakan di Intercontinental Hotel Kuala Lumpur, 165 Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada hari Khamis, 16 Mac 2017 pada jam pagi untuk tujuan-tujuan berikut: AGENDA Sebagai Urusan Biasa 1. Untuk menerima Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2016 beserta Laporan Pengarah dan Juruaudit. 2. Cadangan untuk meluluskan dividen pertama dan terakhir sebanyak 4.50 sen untuk setiap saham biasa bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember Cadangan untuk meluluskan pembayaran Yuran Pengarah sebanyak RM 243, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember Untuk meluluskan pembayaran Manfaat (Directors benefits) Ahliahli Lembaga Pengarah menurut Seksyen 230 (1) Akta Syarikat 2016 mulai dari Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang: - (Rujuk Nota Penjelasan 1) (Resolusi 1) (Resolusi 2) (Resolusi 3) i. Manfaat Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas, Pengarah Bebas dan Pengarah Eksekutif pada jumlah sebanyak RM 718, Untuk melantik semula Dato Izham Bin Yusoff yang bersara menurut Artikel 86 Perlembagaan Syarikat dan telah menawarkan diri untuk dilantik semula. 6. Untuk melantik semula Haji Abdul Rahman Bin Abdullah yang bersara menurut Artikel 86 Perlembagaan Syarikat dan telah menawarkan diri untuk dilantik semula. 7. Untuk melantik semula Asri Bin Hamidon yang bersara menurut Artikel 86 Perlembagaan Syarikat dan telah menawarkan diri untuk dilantik semula. (Resolusi 4) (Resolusi 5) (Resolusi 6)

2 8. Cadangan untuk melantik semula Tetuan KPMG PLT (dahulunya dikenali sebagai Tetuan KPMG) sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berikutnya serta memberi kuasa kepada Pengarah untuk menetapkan yuran mereka. (Resolusi 7) Sebagai Urusan Khas 9. Cadangan Mandat Pemegang-Pemegang Saham Bagi Urusniaga- Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan Yang Berbentuk Hasil Atau Dagangan. (Resolusi 8) BAHAWA, kelulusan adalah dengan ini diberi kepada Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya ( Kumpulan BDB ) untuk memeterai urusniaga-urusniaga berulang dengan pihak berkaitan yang berbentuk hasil atau dagangan ( Urusniaga-Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan ) seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.3 Pekeliling kepada Para Pemegang-Pemegang Saham bertarikh 22 Februari 2017, adalah seperti berikut: (i) Urusniaga-Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan dimeterai dalam urusan lazim perniagaan yang perlu bagi operasi harian Kumpulan BDB dalam terma komersial lazim yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan berbanding secara umumnya tersedia kepada orang awam, dan Urusniaga- Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan yang dilaksanakan pada asas transaksi setaraf dimana ianya tidak menjejaskan para pemegang-pemegang saham minoriti Syarikat; dan (ii) Mandat daripada Pemegang-Pemegang Saham adalah tertakluk kepada pembaharuan tahunan dan akan hanya berkuatkuasa sehingga: (a) tamat Mesyuarat Agung Tahunan ( MAT ) Syarikat yang akan datang, dimana mandat Pemegang-Pemegang Saham tersebut akan luput, melainkan resolusi tersebut diluluskan pada MAT yang akan datang dimana Mandat Pemegang-Pemegang Saham tersebut diperbaharui; (b) tamat tempoh dimana MAT berikutnya selepas tarikh ia dikehendaki untuk diadakan menurut Seksyen 340 (2) Akta Syarikat, 2016

3 ( AS ) (tertakluk kepada penangguhan seperti dibenarkan menurut Seksyen 340 (4) AS; atau (c) dibatalkan atau dipinda melalui resolusi yang diluluskan oleh pemegang-pemegang saham dalam MAT, yang mana lebih awal; DAN BAHAWA kuasa diberikan kepada Pengarah Syarikat untuk melaksanakan semua segala tindakan, perbuatan dan perkara untuk melaksanakan semua dokumen-dokumen yang mereka fikirkan sesuai atau perlu bagi yang terbaik kepada Syarikat ini dengan kuasa penuh untuk menyetujui sebarang syarat, perubahan, pengubahsuaian dan/atau pindaan dalam apa-apa cara sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan di bawah pihak berkuasa yang berkaitan dan untuk berurusan dengan semua perkara-perkara yang berhubung dengannya dan untuk mengambil langkahlangkah dan melakukan semua tindakan dan perkara apaapa cara yang mereka rasakan perlu atau suaimanfaat untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memberi kesan sepenuhnya kepada Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan yang dipertimbangkan dan/atau dibenarkan oleh resolusi biasa ini. " 10. Untuk membincangkan perkara-perkara lain di mana notis berkaitan sudah diterima. NOTIS PEMBAYARAN DIVIDEN DAN PENUTUPAN BUKU DENGAN INI JUGA DIMAKLUMKAN BAHAWA tertakluk kepada kelulusan para pemegang saham, dividen satu peringkat pertama dan terakhir sebanyak 4.50 sen untuk setiap saham biasa bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 akan dibayar pada 27 April 2017 kepada para pendeposit yang nama mereka tersenarai dalam Rekod Pendeposit pada 30 Mac Pendeposit akan hanya layak untuk menerima dividen untuk: a) Saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 30 Mac 2017 bagi pindahan biasa; dan b) Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas dasar kelayakan menurut Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

4 Dengan perintah Lembaga Pengarah, KHAIRULMUNA BINTI ABD GHANI (LS ) Setiausaha Syarikat Alor Setar, Kedah Tarikh: 22 Februari 2017 N o t a 1. Be rk a i ta n s a h a m - s a h a m y a n g s u d a h d ide p o s i t kan, h a n y a a h li - a h l i y a n g n a m a m e r e ka te r s e n a r a i d a lam Re ko d P e n d e p o s i t s e ta ka t 10 Mac 2017 l a y a k u n tu k h a d i r d a n m e n g u n d i s e w a kt u M A T b e r la n g s u n g. 2. S eo rang a h l i S y a r ika t y a n g b er h a k m e n g h a d i r i d a n m e n g u n d i d i m e s y u a r a t i n i la y a k u n t u k m e lan t ik s eh ingga d u a ( 2 ) o r a n g p r o k s i u n tu k m e n g h a d ir i d a n m e n g u n d i b a g i p i h a kny a. P r o ks i y a n g d i p i l ih ti d a k s em es t in y a s e o r a n g a h l i s y a r ik a t. 3. S u ra tc a r a p e r la n t i kan p r o ks i b a g i i n d iv id u h e n d a k la h d i t a n d a ta n g a n i o l e h p e lan t ik a t a u p e g u a m n ya d a n s e ki ran y a p e l a n ti k i tu m e r u p a k a n s e b u a h p e r b a d a n a n, i a m e s t il a h d im e te r a i a t a u d it a n d a t a n g a n i o le h s eo ra n g p e g a w a i a tau p e g u a m y a n g te la h d ib e r i k u a s a. 4. S u ra tc a r a p e r la n t i kan p r o ks i h e n d a kla h : i. D a l a m k e s in d i v idu, d it a n d a t a n g a n i o l e h p e la n t i k a tau p e n g u a m n y a ii. D a l a m k e s s y a r i ka t, s a m a a d a d im e te r a i a ta u d i ta n d a ta n g a n i o le h s e o r a n g p e g uam a t a u p eg a w a i yang te la h d ib e r i k u a s a. 5. S u ra tc a r a p e r la n t i kan s e o r a n g p r o ks i b e s e r t a ku a s a p e g u a m a t a u s e b a r a n g ku a s a la in h e n d a k lah d id ep o s it ka n d i P e j a b a t B e r d a f tar Syarika t d i A r a s 9, M e n a r a B D B, 8 8, L e b u h r a y a D a ru laman, A l o r S eta r, K e d a h D a r u l A m a n ti d a k k u r a n g d a r i e m p a t p u luh lap a n ( 4 8 ) jam s eb e lum w a k tu y a n g d i te tap ka n b a g i mes y u a r a t b e r s i d a n g a t a u s e b a r a n g p e n a n g g u h a n n y a. 6. Bagi tuj u a n m e n e n tu ka n a h li y a n g b e r h a k u n tu k m e n g h a d ir i m e s y u a r a t i n i, S y a r ik a t a kan m em o h o n d a r ipa d a Bu r s a M a la y s ia D e p o s i to r y S d n Bh d s e la r a s d e n g a n P e r a tu r a n P en d e p o s i t u n t u k m e n g e lu a r ka n Re ko d P e n d e p o s i t d a n m e n y e r a h k a n n y a ke p a d a S y a r ika t s eja j a r A r ti k el 5 2 ( ii i) P e r l e m b a g a a n S ya ri ka t d a n K e p e r lu a n P e n y e n a r a ia n U tama. 7. S il a ru j u k b u t ir a n P e n ta d b ir a n y a n g d i e d a r kan d e n g a n n o t is in i u n tu k m a k lumat p e n ta d b i r a n p e rj a la n a n M A T ke D engan m e n g e m u ka kan s u r a t c a r a p e r la n t i kan s e o r a n g p r o ks i a ta u le b i h d a n / a tau w a k il u n t u k h a d ir, b er ca ka p d a n m e n g u n d i d i M A T d a n / a tau s e b a r a n g p e n a n g g u h a n n y a, a h l i S y a r ik a t: ( i ) b e r s et u j u u n t u k p em p r o s e s a n d a ta p e r iba d i a h l i S y a r i ka t ( a tau e j e n ) : ( a ) u n t u k p e m p r o s e s a n d a n p en t a d b ira n p r o k s i d a n w a k il-wa ki l y a n g d i la n t i k b a g i M A T ; ( b ) p e n y e d iaa n d a n p e n y u s u n a n s en a r a i k eh a d i r a n, m i n i t d a n d o k u m e n y a n g l a i n y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n M A T ( te r m a s u k s eb a r a n g p e n a n g g u h a n d engan n ya) ; d a n ( c ) u n t u k p e m a tuh a n u n d a n g - u n d a n g t e r p a k a i, m e n y e n a r a i kan ka eda h - ka e d a h, p e r a t u r a n d a n / a t a u g a ri s p a n d u a n ( s e c a r a ko le k ti f, T u j u a n - T u j u a n ), ( i i ) w a r a n b a h a w a d ia te la h m end a p a t p ro ks i t er s e b u t S yarika t ( a t a u e j e n n y a ) d a n / a ta u w a ki l d a ta p e r ib a d i u n t u k tu j u a n, d a n ( i ii ) b e rs e t u j u b a h a w a a h li k ena m enanggung r u g i S y a r ik a t b a g i a p a - a p a p e n a lt i, l ia b i l it i, t u n tu tan, p e r m in taa n, k e r u g ian d a n k e r o s a ka n a k iba t d a r ip a d a p e l a n g g a r a n a ta u j a m ina n a h l i. N O T A P E N J E L A S A N B A G I U R U S A N B I A S A : 1. P E N Y A T A K E W A N G A N D I A U D I T BAGI T A H U N K E W A N G A N 3 1 D I S E M BER 2016 P enya ta k e w a n g a n d ia u d it d a l a m A g e n d a 1 h a n y a b e r m a tlamat u n tu k t u j u a n p e r b in c a n g a n s a h a j a lan ta ran p e r s e tuj u a n p a r a p e m e g a n g s a h a m t id a k d i p e r l u ka n d i b a w a h p e run tu ka n S e k s y e n 251 ( 1 ) A k ta

5 S yarika t, S e h u b u n g a n in i, a g e n d a i n i ti d a k a k a n d i u s u lk a n u n t u k p engun d ian o l eh p a r a p em eg a n g s a h a m S y a r i ka t. 2. D I V I D E N P E R T A M A D A N T E R A K H I R 4.50 S E N S E S A H A M BIASA BAGI T A H U N K E W A N G A N BERAKHI R 3 1 D I S E M BE R P a d a 1 2 F e b r u a r i , L e m b a g a P e n g a r a h m e n g is y t ih a r k a n d iv id e n p e r tama d a n t era k h i r 4.50 s en s es a h a m b ia s a t e r ta k lu k kep a d a ke lu lu s a n p a r a p e m e g a n g s a h a m s ew a k tu M A T in i. 3. P E M I L I H A N S E M U L A P E N G A R A H S E L A R A S A R T I K E L 86 P a ra p e n g a r a h y a n g l a y a k u n tu k p e m il ih a n a t a u p e r lan t ik a n s e m u la p a d a M A T ke 2 2 S y a r ik a t a d a la h D a t o I zh a m b in Y u s o ff, A s r i b in H a m id o n d a n H a j i A b d u l R a h m a n b i n A b d u l lah. P r o f il p a r a p engarah yang a k a n b e r ta n d ing u n tu k p e m i li h a n a ta u p e r l a n ti ka n s e m u la b o leh d i p e r o le h i d i h a laman 2 1 s eh ingga 25 L a p o r a n T a h u n a n P E RLANTIKAN J U R U A U D I T Jawa tan ku a s a A u d it t e l a h m e m p e r tim b a n g k a n u n t u k m e lan t ik s e m u la T e t u a n K P M G P L T ( D a h u l u n ya d i ke n a l i s e b a g a i K P M G ) s e b a g a i J u r u a u d it S y a r i ka t b e r d a s a r kan k r i te r ia y a n g t er te r a d i b a w a h P ere n g g a n K e p e r lua n P e n y e n a r a ian U tama. J a w a ta n k u a s a A u d it d a n L e m b a g a P e n g a r a h t ela h m enya r a n ka n p e r la n ti kan s e m u la T e t u a n K P M G s e b a g a i J u r u a u d i t Syarika t p a d a 2 2 F e b ru a r i C A D A N G A N M A N D A T P E M E G A N G - P E M E G A N G S A H A M BA G I U R U S N I A G A - U R U S N I A G A BERULA N G D E N G A N P I H A K BERKAITAN Y A N G BE R BENTUK HASIL A T A U D A G A N G A N. U rus a n b ia s a, j i ka d i lu lu s ka n, a ka n m e m b e r i kua s a k e p a d a S y a ri ka t u n tu k m a s u k k e d a l a m m a n a - m a n a ka teg o r i u r u s n iaga b e r u lang d e n g a n p i h a k b e r ka i tan y a n g b e r s i fa t h a s il a t a u p e rn i a g a a n s e p e rt im a n a yang d in y a ta kan d a lam S e ks y e n 2. 3 P e ke l il ing ke p a d a P e m e g a n g S a h a m S y a ri ka t b e r t a r ik h 2 2 F eb rua ri 2017 ( " P e ke li l ing " ) d e n g a n s y a r a t u r u s n iaga t e r s e b u t a d a l a h d a lam p e rja lan a n b ia s a p e rn iagaa n d a n a ta s te r m a komer s ia l b ia s a y a n g t ida k le b i h m e m iha k k e p a d a p i h a k b er ka i tan b e rb a n d ing d e n g a n n i la i u m u m n y a a g r e g a t u r u s n iaga y a n g m e n j a la n k a n m e n u r u t M a n d a t P e m eg a n g S a h a m y a n g d ica d a n g kan pad a ta h u n k e w a n g a n in i. K u a s a in i, ke c u a li d iba ta lk a n a t a u d iu b a h o l eh S y a ri ka t p a d a M A T, a k a n tamat p a d a a k h i r M A T a ka n d a ta n g S y a r ik a t a t a u s e h ingga h a b is t e m p o h d i m a n a M A T S y a r i ka t y a n g a kan d a t a n g a ta u d i ke h e n d a ki o le h u n d a n g - u n d a n g, y a n g m a n a l eb ih a w al.

KUB MALAYSIA BERHAD (Nombor Syarikat:6022-D) (Diperbadankan di Malaysia)

KUB MALAYSIA BERHAD (Nombor Syarikat:6022-D) (Diperbadankan di Malaysia) KUB MALAYSIA BERHAD (Nombor Syarikat:6022-D) (Diperbadankan di Malaysia) MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KUB MALAYSIA BERHAD KE-50 YANG TELAH DIADAKAN PADA HARI SELASA, 16 JUN 2015 JAM 10.00 PAGI DI MATRADE

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI TUJUAN Garis Panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) sebagai panduan kepada

Lebih terperinci

PENYATA KEWANGAN 132 LPI CAPITAL BHD LAPORAN TAHUNAN ANALISIS PENYATA KEWANGAN 137 PENYATA TANGGUNGJAWAB PARA PENGARAH 138 LAPORAN PENGARAH

PENYATA KEWANGAN 132 LPI CAPITAL BHD LAPORAN TAHUNAN ANALISIS PENYATA KEWANGAN 137 PENYATA TANGGUNGJAWAB PARA PENGARAH 138 LAPORAN PENGARAH 132 LPI CAPITAL BHD LAPORAN TAHUNAN 2006 PENYATA KEWANGAN 133 ANALISIS PENYATA KEWANGAN 137 PENYATA TANGGUNGJAWAB PARA PENGARAH 138 LAPORAN PENGARAH 143 PENYATA PENGARAH 144 AKUAN BERKANUN 145 LAPORAN

Lebih terperinci

Rekod permohonan, siasatan, tindakan, dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha.

Rekod permohonan, siasatan, tindakan, dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha. persaraan yang mana terdahulu. Kontrak 11. Pekerja yang mendapat kemudahan hendaklah menandatangani perjanjian dengan Koperasi untuk berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun bagi setiap satu (1) tahun

Lebih terperinci

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran.

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran. dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangani ikrar tersebut boleh menyebabkan dia

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP18 : GARIS PANDUAN BAGI MEMBUKA CAWANGAN KOPERASI ATAU SUBSIDIARI SESUATU KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN

Lebih terperinci

L P I C a p i t a l B h d 129. penyata kewangan

L P I C a p i t a l B h d 129. penyata kewangan L P I C a p i t a l B h d 129 penyata kewangan 130 Analisis Penyata Kewangan 133 Penyata Tanggungjawab Para Pengarah 134 Laporan Pengarah 138 Penyata Pengarah 139 Akuan Berkanun 140 Laporan Juruaudit kepada

Lebih terperinci

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT 1. Komposisi ahli Lembaga Pengarah hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa Audit daripada kalangan mereka sendiri yang terdiri daripada tidak kurang daripada tiga

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP17 : GARIS PANDUAN MEMBENTUK, MEMPUNYAI, MEMPEROLEH ATAU MENUBUHKAN SUBSIDIARI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN PERUNDANGAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR BERHAD BAHAGIAN I PERMULAAN 1. Tajuk dan mula berkuat kuasa (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Perbadanan

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN 1 / 15 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAHAGIAN A: PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk menjelaskan asas-asas yang digunakan bagi

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) PEMBIAYAAN PKS AL-ANSAR Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan untuk memperjelaskan lagi peruntukan yang terdapat

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha.

Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha. Rekod 10. Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha. Penyata akaun 11. Lembaga hendaklah menyerahkan pada tiap-tiap

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA, DURIAN TUNGGAL, MELAKA (NAMA PERTUBUHAN) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Kepada Para Pelanggan yang Dihargai

Kepada Para Pelanggan yang Dihargai NOTIS PELAKSANAAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP) Kepada Para Pelanggan yang Dihargai Seperti yang anda sedia maklum, pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 202 AKTA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (PERUNTUKAN KHAS) 1978 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT

BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT 58. Penyenggaraan akaun (1) Tiap-tiap koperasi hendaklah menyebabkan disenggara rekod-rekod perakaunan dan rekodrekod lain yang akan dengan secukupnya menerangkan transaksi-transaksi

Lebih terperinci

Wang sesuatu koperasi berdaftar boleh diperdapatkan melalui mana-mana atau kesemua yang berikut:

Wang sesuatu koperasi berdaftar boleh diperdapatkan melalui mana-mana atau kesemua yang berikut: BAHAGIAN VI HARTA DAN WANG KOPERASI-KOPERASI BERDAFTAR 50. Wang koperasi berdaftar. Wang sesuatu koperasi berdaftar boleh diperdapatkan melalui mana-mana atau kesemua yang berikut: (a) fee masuk, yang

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Semua Risiko Peralatan Mesin

Borang Cadangan Insurans Semua Risiko Peralatan Mesin LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (formerly known as Uni.Asia General Insurance Berhad) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693

Lebih terperinci

KAEDAH KUMPULAN WANG PENDIDIKAN PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS)

KAEDAH KUMPULAN WANG PENDIDIKAN PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS) KAEDAH KUMPULAN WANG PENDIDIKAN PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN () 1. NAMA Suatu dana yang dinamakan Kumpulan Wang Pendidikan Pertubuhan Peladang Kebangsaan () diwujudkan di bawah kuasa Perkara 66 Perlembagaan

Lebih terperinci

16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 tahun kewangan ertinya tempoh kewangan perniagaan bagi setiap koperasi sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang kecilnya; undang-undang kecil ertinya undang-undang

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas Selepas ini disebut Pertubuhan. FASAL 2 ALAMAT (1) Alamat

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR (PPM-017-10-22092010) mulai 22/9/2010 (2291-10-SEL) - lama FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP16 : GARIS PANDUAN PELABURAN WANG KOPERASI DI BAWAH SEKSYEN 54 AKTA KOPERASI 1993 BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

S i r i P e n d i d i k a n S I D C. Ke Arah Menjadi Remisier

S i r i P e n d i d i k a n S I D C. Ke Arah Menjadi Remisier S i r i P e n d i d i k a n S I D C Ke Arah Menjadi Remisier Pusat Perkembangan Industri Sekuriti Pusat Perkembangan Industri Sekuriti (Securities Industry Development Centre - SIDC), cabang pendidikan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA NAMA 1. Perlembagaan ini bolehlah dinamakan sebagai Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 2008. KEAHLIAN

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK LEMBARAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Penyata Maklumat Produk ini sebelum anda memohon Kemudahan Kredit bersandarkan Pelbagai Cagaran. Pastikan juga anda membaca segala terma dan syarat. Sila dapatkan

Lebih terperinci

KAEDAH KUMPULAN WANG KEBAJIKAN AHLI PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS)

KAEDAH KUMPULAN WANG KEBAJIKAN AHLI PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS) KAEDAH KUMPULAN WANG KEBAJIKAN AHLI PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN () 1. NAMA Suatu dana yang dinamakan Kumpulan Wang Kebajikan Ahli Pertubuhan Peladang Kebangsaan () diwujudkan di bawah kuasa Perkara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

UNDANG- UNDANG KECIL

UNDANG- UNDANG KECIL UNDANG- UNDANG KECIL KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD TARIKH DAFTAR 10 MEI 1993 NO. DAFTAR ALAMAT KOOP.NASIONAL NO.11 WISMA BANK SIMPANAN NASIONAL 117, JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR

Lebih terperinci

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan. (f) meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; (g) meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 9 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) 2011

AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) 2011 P.U.(A) 88/2011 AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) 2011 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 378 dan perenggan 36 kepada Jadual

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor) PENERANGAN TENTANG LOGO ANALIS ANALIS KELALANG KON KROMATOGRAM WARNA MERAH WARNA BIRU : Singkatan nama Persatuan Sains Analisis Malaysia : Bergiat dalam penyelidikan sains analisis yang bercorak asas dan

Lebih terperinci

Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata.

Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata. Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata. UNDANG-UNDANG BAGI.. (Nama Penuh Pertubuhan) FASAL 1: NAMA Pertubuhan ini

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016) PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016) 1 NAMA 1.1 Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Selepas ini disebut Pertubuhan. 1.2 Takrif Nama: P Persatuan;

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI KREDIT DAN PELABURAN KAKITANGAN BANK NEGARA MALAYSIA BERHAD BAHAGIAN I PERMULAAN

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI KREDIT DAN PELABURAN KAKITANGAN BANK NEGARA MALAYSIA BERHAD BAHAGIAN I PERMULAAN UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI KREDIT DAN PELABURAN KAKITANGAN BANK NEGARA MALAYSIA BERHAD BAHAGIAN I PERMULAAN Tajuk dan mula berkuat kuasa 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil

Lebih terperinci

Memperkukuhkan kedudukan pasaran kami sebagai syarikat kewangan utama di Malaysia

Memperkukuhkan kedudukan pasaran kami sebagai syarikat kewangan utama di Malaysia 6 22 Surat Kepada Para Pemegang Saham Pembangunan Korporat Dan Strategik Meningkatkan taraf keupayaan perbankan komersial. Memperkukuhkan kedudukan pasaran kami sebagai syarikat kewangan utama di Malaysia

Lebih terperinci

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara.

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. PRUretirement growth PERSARAAN Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. Pelan yang penting untuk tahun-tahun keemasan anda Sepintas lalu: PRUretirement growth membolehkan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR BERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN I PERMULAAN

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR BERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN I PERMULAAN UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR BERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL Undang-undang kecil BAHAGIAN I PERMULAAN 1. Tajuk dan mula berkuat kuasa 2. Tafsiran 3. Perubahan dari

Lebih terperinci

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB ) dan akan berlangsung dari 03 hb Ogos 2015 sehingga 31 hb Oktober 2015, termasuk

Lebih terperinci

ATURAN PAJAKGADAI (AR-RAHN) KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD

ATURAN PAJAKGADAI (AR-RAHN) KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD ATURAN PAJAKGADAI (AR-RAHN) KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD BAHAWA mengikut kehendak peruntukan Undang-Undang Kecil 9 (i), Undang- Undang Kecil Koperasi Kakitangan UiTM Berhad, maka dengan ini diperbuat

Lebih terperinci

2. Pemegang kad tambahan dan Kad Kredit-i Korporat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai Kempen Pindahan Baki 2016/17 ini.

2. Pemegang kad tambahan dan Kad Kredit-i Korporat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai Kempen Pindahan Baki 2016/17 ini. KEMPEN PINDAHAN BAKI KAD KREDIT-i BANK RAKYAT 2017/18 Terma & Syarat A. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN & MEKANISMA KEMPEN 1. Kempen Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Rakyat 2017/18 ini terbuka kepada semua Pemegang

Lebih terperinci

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGERI TUJUAN 1. Tujuan Pekeliling

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP24: GARIS PANDUAN PELABURAN HARTA TAK ALIH BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP24: GARIS PANDUAN PELABURAN HARTA TAK ALIH BAHAGIAN A : PENGENALAN SKM BSP / e-reg / GP GP24: GARIS PANDUAN PELABURAN HARTA TAK ALIH 1 / 20 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP24: GARIS PANDUAN PELABURAN HARTA TAK ALIH BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 448 AKTA BEKALAN ELEKTRIK (SYARIKAT PENGGANTI) 1990 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA BEKALAN ELEKTRIK (SYARIKAT

Lebih terperinci

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR?

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR? pihak sekiranya anda 1. Apakah produk ini? Produk ini adalah kemudahan pembiayaan bertempoh patuh Shariah yang dijamin oleh Sijil atau Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) oleh Amanah Saham Nasional Berhad

Lebih terperinci

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 dalam bentuk rayuan, dan dia hendaklah dengan itu berhenti menggunakan apa-apa hak atau melaksanakan apa-apa fungsi atau tugas berkenaan dengan jawatan itu dan dia tidak

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 9/2014 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 9/2014 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 9/2014 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia

Lebih terperinci

Terma Rujukan (Terms Of Reference) Jawatankuasa Budaya Kerja Cemerlang [JK BKC PPKT] Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Terma Rujukan (Terms Of Reference) Jawatankuasa Budaya Kerja Cemerlang [JK BKC PPKT] Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi Terma Rujukan (Terms Of Reference) Jawatankuasa Budaya Kerja Cemerlang [JK BKC PPKT] Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi Nama, Penubuhan 1. Melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun

Lebih terperinci

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LAPORAN PARA PENGARAH Para Pengarah Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad ( ) dengan sukacita membentangkan laporan mereka berserta penyata kewangan Kumpulan dan bagi tahun kewangan berakhir

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN IV KEANGGOTAAN Anggota 10. Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan mendaftarkan Koperasi ini dan yang telah menandatangani minit mesyuarat agung permulaan Koperasi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PROFESIONAL PUTRAJAYA BERHAD

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PROFESIONAL PUTRAJAYA BERHAD UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PROFESIONAL PUTRAJAYA BERHAD [B-4-1203] ------------------------------------------------------------ Tarikh Daftar: 21 Jun 2013 UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PROFESIONAL PUTRAJAYA

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan juga membaca terma dan

Lebih terperinci

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: 1 D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful 1984. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini

Lebih terperinci

KOPERASI WAWASAN PEKERJA-PEKERJA BERHAD

KOPERASI WAWASAN PEKERJA-PEKERJA BERHAD UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI WAWASAN PEKERJA-PEKERJA BERHAD Nombor Daftar : W-6-0338 Tarikh Daftar : 15hb. Julai 2003 Alamat : Tingkat 18, Bangunan AmAssurance, No. 1, Jalan Lumut, 50400 Kuala Lumpur.

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN VI HARTA DAN WANG KOPERASI Wang dan kumpulan wang Koperasi 53. (1) Wang dan kumpulan wang Koperasi boleh mengandungi (a) fi masuk, syer dan yuran anggota; (b) simpanan khas daripada anggota; (c)

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08) 1 PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08) FASAL 1 NAMA 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM

Lebih terperinci

DIMENSIKOOP PENGAUDITAN: TANDA ARAS KEJAYAAN KOPERASI. Norhazilina Abdul Halim Maktab Koperasi Malaysia Zon Timur

DIMENSIKOOP PENGAUDITAN: TANDA ARAS KEJAYAAN KOPERASI. Norhazilina Abdul Halim Maktab Koperasi Malaysia Zon Timur PENGAUDITAN: TANDA ARAS KEJAYAAN KOPERASI Norhazilina Abdul Halim hazilina@mkm.edu.my Maktab Koperasi Malaysia Zon Timur 8 BIL. 53 2017 Pengenalan Gerakan koperasi terus menunjukkan pertumbuhan yang positif

Lebih terperinci

FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI FASAL 6 SUMBER KEWANGAN

FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI FASAL 6 SUMBER KEWANGAN UNDANG-UNDANG PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA MALAYSIAN ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES [MALA] KANDUNGAN MUKASURAT FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA PECAMP Malaysia Februari 2006 PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA (Society of Information

Lebih terperinci

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Wealth Starter CIMB Islamic 3.0 ( "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( "Bank" atau "CIMB

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA KANDUNGAN FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN FASAL 6 PEMBERHENTIAN DAN

Lebih terperinci

JADUAL. (Peraturan 8) (2) Perkara. 2. Rayuan kepada Menteri di bawah seksyen 27 atau 247 Akta

JADUAL. (Peraturan 8) (2) Perkara. 2. Rayuan kepada Menteri di bawah seksyen 27 atau 247 Akta JADUAL (Peraturan 8) FI (1) Bil. (2) Perkara (3) Fi (RM) 1. Permohonan bagi pemerbadanan di bawah seksyen 14 : (c) syarikat berhad menurut syer syarikat berhad menurut jaminan syarikat tidak berhad 3,000.00

Lebih terperinci

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Al-Amin Akaun Simpanan Tetap -i Nama Produk: OCBC Al-Amin Apakah OCBC Al-Amin? Akaun simpanan tetap Islamik yang menawarkan kadar keuntungan tetap untuk membantu pelanggan merancang kekayaan mereka dengan

Lebih terperinci

KOPERASI PERBADANAN JOHOR BERHAD

KOPERASI PERBADANAN JOHOR BERHAD KOPJCORP KOPERASI PERBADANAN JOHOR BERHAD MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE TIGA PULUH LIMA BILIK 242&243 LEVEL 24, MENARA KOMTAR JOHOR BAHRU CITY CENTRE 80000 JOHOR BAHRU KHAMIS, 28 JULAI 2016 2.30 P.M

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (Agensi MeCD) GP5: GARIS PANDUAN MEWAJIBKAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI DAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN KOPERASI MENGHADIRI KURSUS TUJUAN Garis Panduan ini dikeluarkan di bawah

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 23. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa dan

Lebih terperinci

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit JAN/2017 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB 2.1/2017 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur. Alamat

Lebih terperinci

PENGURANGAN KADAR CARUMAN BERKANUN SYER PEKERJA 2016

PENGURANGAN KADAR CARUMAN BERKANUN SYER PEKERJA 2016 PENGURANGAN KADAR CARUMAN BERKANUN SYER PEKERJA 2016 DIBENTANG OLEH : EN ABU BAKAR BIN MOHD @ SALLEH DISEDIAKAN OLEH : EN ABDUL MUN IM BIN AMRAN SEKSYEN EMOLUMEN PINJAMAN DAN CUTI BELAJAR MENGAPAKAH KADAR

Lebih terperinci

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Tentang borang ini Borang Mandat Bank Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Borang ini: merupakan bahagian penting proses kami berhubung dengan produk-produk dan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1.0 NAMA 1.1 Institusi Pembangunan Felo, Universiti Teknologi Malaysia dengan nama ringkasnya IPF. Selepas ini disebut IPF. 2.0 ISTILAH

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BERHAD (Nombor Pendaftaran :1912, Tarikh Pendaftaran 23 April 1953)

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BERHAD (Nombor Pendaftaran :1912, Tarikh Pendaftaran 23 April 1953) KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BERHAD (Nombor Pendaftaran :1912, Tarikh Pendaftaran 23 April 1953) UNDANG-UNDANG KECIL & ATURAN-ATURAN KOPERASI Tarikh Pendaftaran Pindaan Undang-Undang

Lebih terperinci