Bacaan Khusus Riwayat Hafs Menurut Tariq al-shatibiyyah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Bacaan Khusus Riwayat Hafs Menurut Tariq al-shatibiyyah"

Transkripsi

1 Topik 10 Bacaan Khusus Riwayat Hafs Menurut Tariq al-shatibiyyah HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat; 1. Menjelaskan maksud riwayat Hafs daripada Imam 'Asim menurut Tariq al-shatibiyyah; 2. Menghuraikan tempat dan bacaan yang berbeza di antara tariqtariq riwayat Hafs; dan 3. Menerangkan kaedah bacaan khusus riwayat Hafs melalui Tariq al-shatibiyyah dengan lebih sempurna. PENGENALAN Qiraat Imam 'Asim riwayat Hafs merupakan bacaan majoriti umat Islam di dunia. Umumnya, tariq yang masyhur bagi riwayat ini adalah tariq Ubaid bin Sobah al-nahsyali yang dibawa oleh Imam al-shatibi di dalam qasidahnya Hirz al-amani wa Wajhu al-tahani. Namun hakikatnya, terdapat banyak tariq lain bagi bacaan riwayat Hafs ini yang telah dihimpunkan oleh para Qurra' di dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab tersebut telah dihimpunkan oleh Imam Ibn al-jazari di dalam kitabnya al-nasyr fi al-qira'at al-'asyar.

2 184 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT Di antara tariq-tariq ini terdapat perbezaan pada beberapa kalimah dan hukum tertentu. Perbezaan tersebut kadangkala menyebabkan pembaca al-quran mencampur adukkan bacaan di antara tariq tanpa pengetahuan dan kesedaran sedangkan hukumnya adalah ditegah. Justeru, topik ini akan menjelaskan bacaan riwayat Hafs dan 'Asim melalui Tariq al-shatibiyyah. Ia menjelaskan sanad bacaan tariq dan mengemukakan perbezaan di antara tariq-tariq yang terdapat di dalam riwayat ini dan seterusnya menjelaskan bacaan riwayat Hafs menurut Tariq al-shatibiyyah TARIQ YANG DIBAWA OLEH IMAM SHATIBI Imam al-shatibi telah memilih satu tariq sahaja bagi setiap riwayat yang dikumpulkan di dalam kitabnya Hirz al-amani wa Wajhu al-tahani. Beliau telah mengekalkan tariq asal kitab beliau iaitu Kitab al-taisir fi al-qiraat al-sab' karangan Abu 'Amr al-dani. Bagi riwayat Hafs daripada 'Asim, tariq tersebut adalah tariq 'Ubaid bin Sobah al-nahsyali yang mengambil bacaan daripadanya al-usynani yang telah mengambil bacaan daripadanya al-hasyimi. Jadual 10.1 menjelaskan biodata ringkas para qari' di dalam tariq ini. Jadual 10.1: Biodata Ringkas Para Qari' Para Qari' 'Ubaid bin Sobah al-nahsyali Ahmad bin Sahl al-usynani Biodata Beliau adalah 'Ubaid bin Sobah bin Abi Shuraih bin Sabih al-nahsyali al-kufi. Beliau mengambil bacaan al-quran daripada Hafs daripada 'Asim. Beliau merupakan seorang qari' yang soleh dan kuat ingatan. Di antara murid beliau adalah Ahmad bin Sahl al-usynani, 'Abd al-samad bin Muhammad, al- Hasan bin al-mubarak, Abu Tahir 'Abd al-wahid bin 'Umar, 'Ali bin Muhammad al-hasyimi. Beliau wafat pada tahun 219H. Beliau adalah Abu al-'abbas Ahmad bin Sahl bin al- Fairuzan al-usynani. Beliau mengambil bacaan al- Quran daripada 'Ubaid bin Sobah al-nahsyali dan sebahagian murid 'Amr bin Sobah iaitu al-hasan bin al-mubarak, Ibrahim al-simsar dan 'Ali bin Sa'id. Di antara anak murid beliau adalah Ibn Mujahid, 'Ali bin Muhammad al-hasyimi dan Abu Tahir 'Abd al- Wahid bin 'Umar. Beliau wafat pada tahun 307H di Baghdad.

3 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT 185 'Ali bin Muhammad al-hasyimi Beliau adalah 'Ali bin Muhammad bin Soleh bin Daud al-hashimi al-basri. Beliau merupakan seorang qari' yang buta. Beliau mengambil bacaan al-quran daripada Ahmad bin Sahl al-usynani dan di antara murid beliau adalah Tahir bin Ghalbun dan Mansur bin Ahmad al-sindi. Beliau wafat pada tahun 368H. SEMAK KENDIRI 10.1 Setelah anda mempelajari dengan mendalam, maksud bacaan al-quran riwayat Hafs daripada Imam 'Asim menurut tariq al-shatibiyyah, cuba anda jelaskan mengapa bacaan tariq ini sangat masyhur di Malaysia dan seluruh dunia PERBEZAAN BACAAN PADA TARIQ- TARIQ RIWAYAT HAFS Secara amnya, riwayat Hafs daripada 'Asim tidak terdapat perbezaan yang banyak di antara tariq-tariqnya. Tariq-tariq ini hanya berbeza di dalam beberapa perkara yang menjadi usul qiraat dan farsh al-huruf. Usul qiraah merujuk kepada hukum atau bacaan yang mempunyai kaedahkaedah tertentu dan bacaan ini diulang dan terdapat dengan banyak di dalam al-quran. Manakala farsh al-huruf pula merujuk kepada bacaan yang tidak mempunyai kaedah khusus baginya dan hukum bacaan tersebut tidak terdapat dengan banyak di dalam al-quran. Subtopik berikut menyenaraikan usul qiraat dan farsh al-huruf yang berbeza padanya tariq-tariq bagi riwayat Hafs daripada 'Asim Usul Yang Berbeza Padanya Tariq-tariq Riwayat Hafs Daripada 'Asim Terdapat lima usul yang tidak disepakati oleh tariq-tariq riwayat Hafs daripada Imam 'Asim iaitu seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 10.2.

4 186 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT Jadual 10.2: Usul yang Tidak Disepakati oleh Tariq-tariq Riwayat Hafs Daripada Imam 'Asim Usul Mad Munfasil Penerangan Tariq-tariq riwayat ini berbeza pada kadar panjang bagi mad ini, di mana sebahagian tariq membaca dengan Qasr (2 harakat), Fuwaiq al-qasr (3 harakat), al-tawassut (4 harakat) atau Fuwaiq al-tawassut (5 harakat). Mad Muttasil Tariq-tariq riwayat ini berbeza pada kadar panjang bagi mad ini, di mana sebahagian tariq membaca dengan al-tawassut (4 harakat), Fuwaiq al-tawassut (5 harakat) atau al-isyba' (6 harakat). Dengung (Ghunnah) Sebahagian tariq membaca idgham yang sempurna (idgham kamil) bersama ghunnah pada huruf nun atau tanwin yang bertemu pada huruf lam dan ra'. Manakala sebahagian yang lain membacanya dengan idgham yang tidak sempurna (idgham naqis) dengan ghunnah pada pertemuan tersebut. Saktah pada huruf berbaris sukun (mati) sebelum huruf hamzah Takbir Tariq-tariq riwayat ini berbeza pada tempat huruf mati tersebut di mana sebahagian membaca tanpa saktah, sebahagian yang lain membaca saktah 'am1 atau saktah khas2. Sebahagian daripada tariq tidak membaca takbir, manakala harus pada sebahagian yang lain membaca takbir am atau khas di awal atau akhir surah-surah khatam Farsy al-huruf yang Berbeza Padanya Tariqtariq Riwayat Hafs Daripada 'Asim Terdapat 16 lafaz atau kalimah khusus yang terdapat perbezaan di antara tariqtariq riwayat Hafs daripada 'Asim: (a) di dalam ayat 245 Surah al-baqarah: Tariq-tariq berbeza pada bacaan kalimah sama ada dibaca dengan huruf Sin atau Shod. (b) di dalam ayat 69 Surah al-a'raf: 1. Saktah 'Am merujuk kepada pada Saktah pada Alif Lam Ta'rif sebelum huruf Hamzah,, Ucmkp"Ochuwn"fcp" Ucmkp"Ocwuwn0 Lihat: Ibn al-jazari, al-nasyr fi al-qiraat al-'asyar. Jld Saktah Khas merujuk kepada saktah pada Alif Lam Ta'rif sebelum huruf Hamzah,, dan Ucmkp" Ochuwn0"" Lihat: Ibn al-jazari, al-nasyr fi al-qiraat al-'asyar. Jld

5 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT 187 Tariq-tariq berbeza pada bacaan kalimah sama ada dibaca dengan huruf sin atau shod. (c) di dalam ayat 22 Surah al-ghasyiyah: Tariq-tariq berbeza pada bacaan kalimah sama ada dibaca dengan huruf sin atau shod. (d) (e) di dalam ayat 37 Surah al-thur: Tariq-tariq berbeza pada bacaan kalimah sama ada dibaca dengan huruf sin atau shod atau harus kedua-duanya sekali. Hamzah Wasol pada: di dalam ayat 143 dan 144 Surah al-an'am di dalam ayat 51 dan 91 Surah Yunus di dalam ayat 59 Surah Yunus dan 59 Surah al-naml Tariq-tariq berbeza pada membaca kalimah-kalimah ini secara ibdal dengan isyba', tashil hamzah kedua atau kedua-duanya sekali. (f) di dalam ayat 176 Surah al-a'raf: Tariq-tariq berbeza membaca lafaz ini sama ada secara idgham, izhar atau harus keduanya. (g) (h) di dalam ayat 42 Surah Hud: Tariq riwayat ini berbeza membaca lafaz ini sama ada secara idgham atau izhar. Huruf nun dan wau pada: di dalam ayat 1-2 Surah Yasin

6 188 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT di dalam ayat 1 Surah al-qalam Tariq-tariq berbeza membaca lafaz-lafaz sama ada secara izhar atau idgham. (i) (j) di dalam ayat 11 Surah Yusuf: Tariq-tariq berbeza pada lafaz ini sama ada dibaca dengan isymam, ikhtilas (ikhfa') atau keduanya sekali. Saktah pada kalimah-kalimah berikut: di dalam ayat 1-2 Surah al-kahf di dalam ayat 1-2 Surah al-kahf di dalam ayat 27 Surah al-qiyamah di dalam ayat 14 Surah al-muthaffifin (k) Tariq-tariq riwayat ini berbeza bacaan pada lafaz-lafaz ini di mana sebahagian membaca dengan saktah pada empat tempat ini, sebahagian membaca saktah hanya pada sebahagian tempat atau tidak membaca saktah (idraj) pada kesemua lafaz ini. Huruf 'Ain pada 2 lafaz berikut: di dalam ayat 1 Surah Maryam di dalam ayat 1-2 Surah al-syura Perbezaan bacaan lafaz ini adalah pada kadar mad huruf 'Ain di mana sebahagian tariq membaca Qasr (2 harakat), Tawassut (4 harakat), isyba' (6 harakat) atau dengan 2 wajah iaitu tawassut dan isyba'.

7 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT 189 (l) di dalam ayat 63 Surah al-syu'ara' Tariq-tariq berbeza bacaan pada kalimah ini di mana sebahagian tariq membaca dengan nipis pada huruf ra', tebal pada huruf ra' atau harus kedua-duanya. (m) di dalam ayat 36 Surah al-naml Tariq-tariq berbeza pada kalimah ini pada bacaan waqaf di mana sebahagian membaca dengan ithbat (kekal) huruf ya', hazaf huruf ya' atau harus kedua-duanya sekali. (n) Ayat 54 Surah al-rum Tariq berbeza pada kalimah dan di mana ia harus dibaca dengan baris atas (fathah) huruf dhod, baris hadapan (dhommah) atau harus keduanya sekali. (o) di dalam ayat 4 Surah al-insan Tariq-tariq berbeza pada kalimah ini pada bacaan waqaf di mana sebahagian membaca dengan ithbat (kekal) huruf alif, hazaf huruf alif atau harus kedua-duanya sekali. SEMAK KENDIRI 10.2 Terangkan secara ringkas maksud usul qiraat dan farsy al-huruf.

8 190 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT Aplikasi Bacaan Khusus Hafs Tariq Syatibi Wajib ke atas semua yang membaca al-quran dengan riwayat Hafs daripada 'Asim dengan Tariq al-shatibiyyah untuk memastikan bacaannya menepati beberapa perkara yang akan diterangkan. Ini adalah supaya tidak berlaku percampuran antara tariq-tariq yang lain. Jika percampuran ini berlaku, ia merupakan suatu keaiban di sisi ulama QurraÊ. Perkara-perkara khusus di dalam bacaan riwayat Hafs Tariq al-shatibiyyah disimpulkan di dalam Jadual Jadual 10.3: Riwayat Hafs Tariq al-shatibiyyah Perkara Tariq al-shatibiyyah Mad Muttasil Mad Munfasil Saktah pada huruf berbaris sukun (mati) sebelum huruf hamzah Ghunnah pada huruf Nun atau tanwin yang bertemu pada huruf Lam dan Ra' Takbir 4 atau 5 harakat. Panjang yang paling utama dan afdal ialah empat harakat. 4 atau 5 harakat. Panjang yang paling utama dan afdal ialah empat harakat. Tiada saktah. Imam Hafs tidak akan melakukan saktah kecuali pada tempat yang akan diterangkan kelak. Tiada ghunnah. Tiada takbir. Bacaan pada kalimah: Dibaca dengan Sin. Kalimah Harus dibaca dengan huruf shod atau sin. Kalimah Dibaca dengan huruf shad.

9 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT 191 Bab Hamzah Wasol pada: Harus 2 wajah iaitu ibdal dengan 6 harakat dan tashil hamzah kedua. Wajah ibdal dengan isyba' dengan 6 harakat adalah lebih utama dan afdal. Bab: Idgham Bacaan Hafs daripada 'Asim daripada semua turuqnya pada kalimah ( ) Adalah secara imalah huruf alif selepas raê secara imalah kubra. Tiada bagi Hafs pada kalimah yang mengandungi huruf ra' dibaca dengan imalah kecuali pada ayat ini. Dibaca dengan idgham. Dua wajah iaitu: Ikhtilas dan isymam; dan Wajah ikhtilas ini adalah lebih afdal dan utama. Saktah wajib ketika wasal.

10 192 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT Kadar 'Ain pada: Harus pada kalimah dua wajah iaitu: Al-Izhar bersama dengan saktah latifah tanpa bernafas pada huruf haê( ) dan inilah yang paling utama. Dibaca dengan idgham. Harus waqaf pada kalimah ( ) waqaf yang sempurna dengan mengambil nafas. Ini kerana ia adalah permulaan ayat dan waqaf pada permulaan ayat merupakan sunnah secara mutlak. Huruf 'ain dibaca dengan 6 atau 4 harakat. Wajah 6 harakat adalah lebih utama. Hukum huruf ra' pada: Waqaf pada: Harus 2 wajah iaitu nipis pada huruf ra' atau tebal. Bacaan secara nipis (tarqiq) lebih utama. Harus ketika diwaqafkan dua wajah iaitu: Dengan mengisbatkan (menetapkan) yaê atau menghazafkannya (membuang atau menghilangkannya). Wajah yang pertama lebih utama untuk dibaca. Jika dibaca secara wasal, maka dengan mengisbatkan huruf yaê berbaris atas. Diizharkan nun selepas daripada wau pada kedua-dua lafaz ketika bacaan wasal.

11 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT 193 Huruf Dhad pada kalimah Harus 2 wajah iaitu fathah dan dhommah. Bacaan dengan baris atas adalah lebih utama daripada baris hadapan. Waqaf pada kalimah Lafaz ( ) dibaca secara tashil mengikut riwayat Hafs daripada 'Asim pada semua turuqnya satu wajah sahaja iaitu pada huruf hamzah kedua di antara hamzah dan alif pada kalimah. Harus dua wajah iaitu ithbat atau hazaf. SEMAK KENDIRI Jelaskan kepentingan mengetahui bacaan-bacaan khusus bagi riwayat Hafs daripada 'Asim menurut tariq al-shatibiyyah. 2. Sebutkan tempat-tempat yang dibaca dengan imalah, tashil dan al-raum. Tariq yang masyshur bagi riwayat ini adalah tariq Ubaid bin Sobah al- Nahsyali yang dibawa oleh Imam al-shatibi di dalam qasidahnya Hirz al- Amani wa Wajhu al-tahani. Imam al-shatibi telah mengekalkan tariq asal kitab beliau iaitu Kitab al-taisir fi al-qiraat al-sab' karangan Abu 'Amr al-dani. Tiga para qari' di dalam tariq ini adalah: (a) 'Ubaid bin Sobah al-nahsyali;

12 194 TOPIK 10 BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS MENURUT (b) (c) Ahmad bin Sahl al-usynani; dan 'Ali bin Muhammad al-hasyimi. Tariq-tariq ini hanya berbeza di dalam beberapa perkara yang menjadi usul qiraat dan farsh al-huruf. Terdapat lima usul yang tidak disepakati oleh tariq-tariq riwayat Hafs daripada Imam 'Asim, iaitu: (a) (b) (c) (d) (e) Mad Munfasil; Mad Muttasil; Dengung (Ghunnah); Saktah pada huruf berbaris sukun (mati) sebelum huruf hamzah; dan Takbir. Terdapat 16 lafaz atau kalimah khusus yang terdapat perbezaan di antara tariq-tariq riwayat Hafs daripada 'Asim. Wajib membaca al-quran dengan riwayat Hafs daripada 'Asim dengan tariq al-shatibiyyah untuk memastikan bacaannya menepati beberapa perkara supaya tidak berlaku percampuran antara tariq-tariq yang lain. Farsy al-huruf Imam 'Asim Imam Hafs Tariq al-shatibiyyah Usul Qiraat

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 ILMU QIRAAT MODUL 2 Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 SUKATAN MANHAJ MODUL 2 1)ISTILAH ISTILAH ILMU QIRAAT 5)MANHAJ IMAM IBNU AMIR 2)MAHJAH IMAM NAFI 4)MANHAJ IMAM ABU AMRU 3)MANHAJ IMAM IBNU

Lebih terperinci

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

Lebih terperinci

TAJWID AL-QURAN PERBANDINGAN TARIQ AL-SYATIBI DAN IBNU AL-JAZARI

TAJWID AL-QURAN PERBANDINGAN TARIQ AL-SYATIBI DAN IBNU AL-JAZARI TAJWID AL-QURAN PERBANDINGAN TARIQ AL-SYATIBI DAN IBNU AL-JAZARI Shaharuddin Saad, Ikmal Zaidi Hashim dan Muhammad Syafee Salihin Bin Hasan Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4 ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4 PERBINCANGAN MINGGU INI Biodata Imam Hafs Faktor-faktor penyebaran bacaannya Keistimewaan bacaannya Pembagian Qiraat BIODATA IMAM

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH 2014 MINGGU KE-3

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH 2014 MINGGU KE-3 ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH 2014 MINGGU KE-3 SAMBUNGAN MINGGU LEPAS Faktor kemasyhuran Qiraat 7 MINGGU INI Pengenalan ringkas Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Jazari Latihan surah

Lebih terperinci

RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh

RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh Abstrak: Rasm Uthmani merupakan kaedah penulisan al-quran mengikut gaya penulisan

Lebih terperinci

Usul Al-Qiraat. Ibnu Kathir dan Abu Amru. Bab 10. Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah

Usul Al-Qiraat. Ibnu Kathir dan Abu Amru. Bab 10. Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah Usul Al-Qiraat Ibnu Kathir dan Abu Amru Bab 10 Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah Skop Perbincangan Pengenalan Hukum Bacaan Kalimah Khusus Pengenalan - 2 hamzah berada dalam satu kalimah - Kedua-dua Hamzah

Lebih terperinci

Tulisan & Tanda Mushhaf

Tulisan & Tanda Mushhaf Tulisan & Tanda Mushhaf Ãvíπ]

Lebih terperinci

MANHAJ BACAAN IMAM ABU AMRU DALAM SURAH AN-NISA DISEDIAKAN OLEH:

MANHAJ BACAAN IMAM ABU AMRU DALAM SURAH AN-NISA DISEDIAKAN OLEH: IQS 4122 AL-QIRAAT AL-TATBIQIYYAH VI MANHAJ BACAAN IMAM ABU AMRU DALAM SURAH AN-NISA DISEDIAKAN OLEH: JAHIZAH SYAZANA BINTI BASAR (IBI 13034980) NURUL HIDAYAH BINTI MAT YUSOF (IBI 13035735) ISM AL-QURAN

Lebih terperinci

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM PEPERIKSAAN BERSAMA PENDIDIKAN AGAMA MENENGAH 4 TAHUN 2013 TAJWID Tarikh: Ahad, 15 Disember 2013 Masa: 1 jam 30 minit ARAHAN KEPADA PARA CALON 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

ANALISIS PENGAMALAN TARIQ AL-SYATIBI DI MALAYSIA : KAJIAN TERHADAP KITAB TOK MAT PINTU GENG

ANALISIS PENGAMALAN TARIQ AL-SYATIBI DI MALAYSIA : KAJIAN TERHADAP KITAB TOK MAT PINTU GENG 1075 ANALISIS PENGAMALAN TARIQ AL-SYATIBI DI MALAYSIA : KAJIAN TERHADAP KITAB TOK MAT PINTU GENG Shaharuddin bin Saad Dr. Zainora binti Daud Ikmal Zaidi bin Hashim Aslam Farah binti Selamat Kolej Universiti

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PENDAHULUAN. 3. Dalam peraturan ini, tafsiran yang digunakan adalah seperti berikut:

BAHAGIAN I PENDAHULUAN. 3. Dalam peraturan ini, tafsiran yang digunakan adalah seperti berikut: PERATURAN & SYARAT-SYARAT PENYERTAAN Majlis Tilawatul Quran Antarabangsa Majlis Agama Islam Melaka Bersama Dunia Melayu Dunia Islam Kali Ke-7 Tahun 1437H / 2016M Nama dan Pemakaian BAHAGIAN I PENDAHULUAN

Lebih terperinci

(Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan)

(Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan) KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA PEPERIKSAAN KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN MODUL II HUKUM TAJWID 1I OGOS 2016 MASA : 1 JAM ARAHAN KEPADA PESERTA: 1. Jangan buka

Lebih terperinci

HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN

HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN Hukum bacaan Nun sukun dan Tanwin ada empat, antara lain : (א 1. Idzhar Halqi ( א אر Idzhar Halqi adalah Nun mati atau Tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf; Contoh : ح

Lebih terperinci

Bab 1 PENJAGAAN KEASLIAN DAN KESUCIAN AL-QURAN. Bab2 47 PERSEDIAAN MENGHAFAL AL-QURAN KANDUNGAN. Kata Penerbit. iii Kata Pengantar.

Bab 1 PENJAGAAN KEASLIAN DAN KESUCIAN AL-QURAN. Bab2 47 PERSEDIAAN MENGHAFAL AL-QURAN KANDUNGAN. Kata Penerbit. iii Kata Pengantar. KANDUNGAN Kata Penerbit iii Kata Pengantar iv Mukaddimah 1 1. AI-Quran Sebagai Kalamullah 1 : 2. AI-Quran Adalah Manhaj ai-hayah (Pedoman 'Hidup) Bagi SeIuruh Manusia 2! 3. AI-Quran Sebagai Roh Bagi Orang-Orang

Lebih terperinci

pertama ini, maka bermulalah perkembangan ilmu qiraat di negara ini secara rasminya.

pertama ini, maka bermulalah perkembangan ilmu qiraat di negara ini secara rasminya. PENGERTIAN ILMU QIRAAT Menurut Imam Ibn al-jazari: Ilmu Qiraat merupakan ilmu yang menjelaskan kaedah menyebut kalimah-kalimah di dalam al-quran di samping menjelaskan perbandingan bacaan antara imam-imam

Lebih terperinci

TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI

TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI A. TANDA-TANDA WAKAF 1. WAJIB BERHENTI 2. HARAM BERHENTI 3. BERHENTI SEKETIKA 4. PILIHAN Hukum 1. Wajib berhenti Wakaf Mim Mesti diwaqafkan bacaan padanya. Sekiranya dibaca

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 NAMA: KELAS: KBM 1 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2.

Lebih terperinci

Sulaiman bin Hasan Al Jamzury. Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman

Sulaiman bin Hasan Al Jamzury. Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Sulaiman bin Hasan Al Jamzury Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Judul Asli Penulis Judul terjemah Penerjemah Editor Desain Sampul Jumlah Halaman Bidang Ilmu : Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN. 1 Kronologi Penulisan al-quran 1. 2 Penerangan Panduan Waqaf dan Ibtida 8. 3 Perbezaan Khat Nasakh Versi Lama dan Versi Baharu 11

ISI KANDUNGAN. 1 Kronologi Penulisan al-quran 1. 2 Penerangan Panduan Waqaf dan Ibtida 8. 3 Perbezaan Khat Nasakh Versi Lama dan Versi Baharu 11 i ISI KANDUNGAN 1 Kronologi Penulisan al-quran 1 2 Penerangan Panduan Waqaf dan Ibtida 8 1 3 Perbezaan dan Versi Baharu 11 A. Perbezaan Pada Permulaan Dan Pengakhiran Ayat. B. Perbezaan Tanda-tanda Waqaf.

Lebih terperinci

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID No.19/Th.3/Jumadil Akhir 1430H/ Mei 2009 Jum at II PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah

Lebih terperinci

BAB TIGA PEMBINAAN KATA MENERUSI PROSES I LA:L

BAB TIGA PEMBINAAN KATA MENERUSI PROSES I LA:L BAB TIGA PEMBINAAN KATA MENERUSI PROSES I LA:L 3.0 Pengenalan Sepertimana yang telah diperjelaskan dalam bab yang kedua, ahli morfologi telah membahagikan i la:l kepada tiga bahagian. Bab ini membahaskan

Lebih terperinci

BAB III ANALISA. Tidak konsisten terhadap mad asli Tidak konsisten dengan gunnah Tidak sempurna vocal kesalahan pengucapan sukun.

BAB III ANALISA. Tidak konsisten terhadap mad asli Tidak konsisten dengan gunnah Tidak sempurna vocal kesalahan pengucapan sukun. 11 BAB III ANALISA 3.1 Tahapan-tahapan Metode Tahsin Secara garis besar metode tahsin dibagi menjadi 4 tahapan diantaranya adalah : 1. Dasar-dasar tahsin 2. Pengucapan huruf hijaiyah 3. penyempurnaan membaca

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal

Lebih terperinci

BAGAIMANA CARA LEBIH MUDAH MEMAHAMI TAJWID?

BAGAIMANA CARA LEBIH MUDAH MEMAHAMI TAJWID? BAGAIMANA CARA LEBIH MUDAH MEMAHAMI TAJWID? Rasa-rasanya, ilmu tajwid sukar atau mudah? Mungkin ramai yang rasa ia sukar. Tetapi ramai juga yang merasakan, ilmu tajwid mudah. Ia bergantung kepada tahap

Lebih terperinci

Metodologi Imam Tirmizi DR MUHAMAD ROZAIMI RAMLE

Metodologi Imam Tirmizi DR MUHAMAD ROZAIMI RAMLE Metodologi Imam Tirmizi DR MUHAMAD ROZAIMI RAMLE Syarat Imam Tirmizi Hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi mempunyai pelbagai peringkat: 1. Hadis sahih yang mencapai syarat Bukhari dan Muslim. 2. Hadis sahih

Lebih terperinci

ILMU TAJWID QBA Program Pensiswazahan Guru

ILMU TAJWID QBA Program Pensiswazahan Guru ILMU TAJWID QBA 2013 Program Pensiswazahan Guru ILMU TAJWID QBA 2013 Program Pensiswazahan Guru MUHAMMAD HAFIZ SALEH ABD MUHAIMIN AHMAD NORAKYAIREE MOHD RAUS MAHYUDDIN HASHIM MOHD. ZAINI ZAKARIA NORAZMAN

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU (SEMESTER SATU)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU (SEMESTER SATU) RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU (SEMESTER SATU) MINGGU BIDANG TAJUK KEMAHIRAN/ISI Iqra 1 (muka surat 1 hingga 10) 1 2.1 Rukun Iman - Pengertian Rukun Iman menulis huruf tunggal

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. topik perbincangan dalam kajian morfologi ( ) perlu diketengahkan. fonologi yang berlaku dalam pembentukan kata bahasa Arab.

BAB SATU PENGENALAN. topik perbincangan dalam kajian morfologi ( ) perlu diketengahkan. fonologi yang berlaku dalam pembentukan kata bahasa Arab. BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pernyataan Masalah Dalam pembentukan kata bahasa Arab, aspek fonologi memainkan peranan yang penting dan mempunyai signifikannya yang tersendiri. Penghasilan sesuatu perkataan dalam

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2.

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 5

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 5 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. (Surah al-taubah :129 ) Ayat di atas menerangkan

Lebih terperinci

QIRA AT AL-QUR AN (Makna dan Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qira at)

QIRA AT AL-QUR AN (Makna dan Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qira at) QIRA AT AL-QUR AN (Makna dan Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qira at) Oleh Ratna Umar * Abstrak: Qira at adalah tata cara melafalkan ayat-ayat al-qur an dengan menisbahkan kepada penukilnya. Bangsa

Lebih terperinci

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM ABSTRAK

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM ABSTRAK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM ABSTRAK Manfaat mempelajari qiraat tidak banyak diketahui oleh khalayak umum kerana qiraat tidak dipelajari secara meluas. Hanya institusi khusus

Lebih terperinci

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat,

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, BAB PERTAMA PENGENALAN 1. 0 PENDAHULUAN Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, jumlat fi liyyat dan syibh al-jumlat. Ada dua unsur penting dalam pembentukan jumlat

Lebih terperinci

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Membaca al-quran dengan betul dan fasih merupakan satu amalan yang dituntut dalam Islam 284. Membacanya sahaja sudah dikira satu ibadat dan diberikan ganjaran pahala

Lebih terperinci

Mad. ÅÊÇπ]

Mad. ÅÊÇπ] Mad ÅÊÇπ] www.halaqahquran.com MAD Mad = Tambahan / memanjangkan Memanjangkan suara dengan huruf mad-dan-lin atau huruf lin Huruf mad-dan-lin adalah huruf Alif, Waw, dan Ya sukun serta diawali oleh harakat

Lebih terperinci

TAJWID QARABASY. UNITED ISLAMIC CULTURAL CENTRE of INDONESIA

TAJWID QARABASY. UNITED ISLAMIC CULTURAL CENTRE of INDONESIA TAJWID QARABASY UNITED ISLAMIC CULTURAL CENTRE of INDONESIA Jl. Cipinang Baru Raya No : 25-13220, Rawamangun - Jakarta Timur www.uicci.org Tel: +62 21 4710751, Fax: +62 21 4710752 1 2 (kosong) Daftar Isi

Lebih terperinci

BAB KEEMPAT ANALISIS DATA. Di dalam usaha untuk memperincikan kemahiran tilawah al-qur an al-karim,

BAB KEEMPAT ANALISIS DATA. Di dalam usaha untuk memperincikan kemahiran tilawah al-qur an al-karim, BAB KEEMPAT ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Di dalam usaha untuk memperincikan kemahiran tilawah al-qur an al-karim, penyelidikan telah dibuat bagi mendapatkan satu analisis data berkenaan permasalahan yang

Lebih terperinci

SENARIO SEMASA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENGAJIAN ILMU AL-QURAN Oleh: Zulkifli Haji Mohd Yusoff 1 & Nur Atiyah binti Suratem 2

SENARIO SEMASA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENGAJIAN ILMU AL-QURAN Oleh: Zulkifli Haji Mohd Yusoff 1 & Nur Atiyah binti Suratem 2 SENARIO SEMASA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENGAJIAN ILMU AL-QURAN Oleh: Zulkifli Haji Mohd Yusoff 1 & Nur Atiyah binti Suratem 2 1. PENDAHULUAN Al-Quran Al-Karim amat penting dalam memandu kehidupan manusia

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN KEPERLUANNYA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN KEPERLUANNYA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN KEPERLUANNYA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI Siti Intan Dahlia binti Mohammad Harun Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) PENGENALAN Qiraat secara umum didefinisikan:

Lebih terperinci

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015 HUKUM BACAAN MATERI KELAS VII Analisis Tabel Rumus Tajwid Pendidikan Agama Islam Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 2014

Lebih terperinci

SMKA Segamat, 17 April : Ust. Mohd. Fauzan Bin Mohamad Mokhtar, Pengetua SMKA Segamat diiringi Uzh. Mariatul Kaptiah Binti Mohd.

SMKA Segamat, 17 April : Ust. Mohd. Fauzan Bin Mohamad Mokhtar, Pengetua SMKA Segamat diiringi Uzh. Mariatul Kaptiah Binti Mohd. SMKA Segamat, 17 April : Ust. Mohd. Fauzan Bin Mohamad Mokhtar, Pengetua SMKA Segamat diiringi Uzh. Mariatul Kaptiah Binti Mohd. Kassim, GPK Kokurikulum telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang pertandingan

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur,

BAB 5 PENUTUP. telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur, BAB 5 PENUTUP 5.1 PENDAHULUAN Secara umumnya dalam kajian ini, teori dan konsep produk berstruktur Islam telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur, pembahagian produk

Lebih terperinci

BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH. Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada

BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH. Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH 3.0 Pendahuluan Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada zamannya sehingga ke hari ini, sama ada di Mesir atau di negara-negara lain. Namun, masyarakat

Lebih terperinci

BAB IV KUALITAS MUFASIR DAN PENAFSIRAN TABARRUJ. DALAM SURAT al-ahzab AYAT 33

BAB IV KUALITAS MUFASIR DAN PENAFSIRAN TABARRUJ. DALAM SURAT al-ahzab AYAT 33 59 BAB IV KUALITAS MUFASIR DAN PENAFSIRAN TABARRUJ DALAM SURAT al-ahzab AYAT 33 A. Kualitas Mufasir at-thabari Ditinjau dari latar pendidikannya dalam konteks tafsir al-qur an, penulis menilai bahwa at-thabari

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Baghdadi, iaitu yang diterbitkan oleh Syihab Resources. Keberkesanan kaedah ini dinilai

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Baghdadi, iaitu yang diterbitkan oleh Syihab Resources. Keberkesanan kaedah ini dinilai BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Penyelidikan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan penggunaan Teknik Al- Baghdadi, iaitu yang diterbitkan oleh Syihab Resources. Keberkesanan kaedah ini dinilai

Lebih terperinci

BAB 4 DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS

BAB 4 DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS BAB 4 DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS 4.0 Pendahuluan Penyelidikan ini merupakan kajian berbentuk eksperimen terhadap mutu dan pencapaian asas al- Quran terhadap pelajar-pelajar Asas Kemahiran Tilawah al-quran

Lebih terperinci

KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI. Bab tiga disertasi ini akan memberi tumpuan kepada metodologi atau kaedah bacaan yang

KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI. Bab tiga disertasi ini akan memberi tumpuan kepada metodologi atau kaedah bacaan yang KAEDAH BACAAN AL-QURAN TEKNIK IQRA DAN AL-BAGHDADI 3.1 Pengenalan Bab tiga disertasi ini akan memberi tumpuan kepada metodologi atau kaedah bacaan yang terdapat pada teknik Iqra dan Al-Baghdadi. Di samping

Lebih terperinci

MAKALAH QOWAIDUL IMLA AZ-ZIYADAH ALIF PENAMBAHAN ALIF )

MAKALAH QOWAIDUL IMLA AZ-ZIYADAH ALIF PENAMBAHAN ALIF ) MAKALAH QOWAIDUL IMLA AZ-ZIYADAH ALIF PENAMBAHAN ALIF ) Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Qowaidul Imla Masita Mulyaningtyas 111-13-283 Nur Azizah 111-13-298 Aisah Umi Zar I 111-13-302

Lebih terperinci

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Usuluddin (931) Prestasi Keseluruhan Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah seramai 1031 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 71.41%, menurun sebanyak 0.29% berbanding

Lebih terperinci

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati dari awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda memahami

Lebih terperinci

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif PEDOMAN WAWANCARA A. KONDISI UMUM 1. Bagaimana sejarah berdirinya TPQ al-ikhsan? 2. Siapa tokoh yang merintis berdirinya TPQ al-ikhsan? 3. Motif apa yang mendasari berdirinya TPQ al-ikhsan? 4. Mengapa

Lebih terperinci

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Usuluddin (931) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 908 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.58% meningkat sebanyak 5.51% berbanding

Lebih terperinci

SEMINAR QIRAAT PERINGKAT KEBANGSAAN NOVEMBER A uditorium U tam a U niversiti Islam A ntarabangsa M alaysia, G om bak

SEMINAR QIRAAT PERINGKAT KEBANGSAAN NOVEMBER A uditorium U tam a U niversiti Islam A ntarabangsa M alaysia, G om bak SEMINAR QIRAAT PERINGKAT KEBANGSAAN 2011 19 20 NOVEMBER 2011 A uditorium U tam a U niversiti Islam A ntarabangsa M alaysia, G om bak KEPERLUAN BERTALAQQI DAN BERMUSYAFAHAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Lebih terperinci

BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP. Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara.

BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP. Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara. BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP 5.1 Pengenalan Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara. Antaranya ialah hukum pelaksanaan bay al- inah adalah dilarang di sisi majoriti

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi

Lebih terperinci

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN MODUL KELAS : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN HOME SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur an tentang Demokrasi Kompetensi Dasar Membaca Q.S.

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN PUSTAKA. diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan

BAB II KAJIAN PUSTAKA. diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Tentang Prestasi Belajar Santri 1. Pengertian Prestasi Belajar Santri Prestasi belajar adalah sebuah kalimad yang terdiri dari dua kata, yakni "prestasi" dan "belajar".

Lebih terperinci

KERTAS KERJA SEMINAR QIRAAT KEBANGSAAN 2011

KERTAS KERJA SEMINAR QIRAAT KEBANGSAAN 2011 KERTAS KERJA SEMINAR QIRAAT KEBANGSAAN 2011 TAHAP PEMBACAAN AL-QURAN BAGI IMAM-IMAM DI DAERAH KOTA SETAR DAN KUBANG PASU SATU PERBINCANGAN KAJIAN DIBUAT DI BEBERAPA BUAH MASJID (KAWASAN JERLUN) MUKADIMMAH

Lebih terperinci

Ay Al-Qur an dan Ta wilat Ahl Al-Sunnah adalah merupakan dua buah kitab tafsir

Ay Al-Qur an dan Ta wilat Ahl Al-Sunnah adalah merupakan dua buah kitab tafsir Bab 5 PENUTUP 5.1 Hasil Kajian Hasil kajian yang diperolehi membuktikan bahawa kitab Jami Al-Bayan an Ta wil Ay Al-Qur an dan Ta wilat Ahl Al-Sunnah adalah merupakan dua buah kitab tafsir yang dihasilkan

Lebih terperinci

IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-222: DAGING UNTA MEMBATALKAN WUDHUK

IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-222: DAGING UNTA MEMBATALKAN WUDHUK IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-222: DAGING UNTA MEMBATALKAN WUDHUK Soalan: Apakah benar memakan daging unta membatalkan wudhuk? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan

Lebih terperinci

Teknik Terbaik Baca Al-Quran Jika Nafas Pendek

Teknik Terbaik Baca Al-Quran Jika Nafas Pendek Teknik Terbaik Baca Al-Quran Jika Nafas Pendek SOALAN : Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk berhenti & memulakan bacaan jika nafas saya pendek? Selalunya ketika baca Al-Quran, saya sering berhenti di tengah

Lebih terperinci

Pengenalan 10 Imam Qiraat dan Perawi mereka

Pengenalan 10 Imam Qiraat dan Perawi mereka Ahli Qiraat Madinah Nafi Qalun Warsy Nama Asal Nafi' B Abd Rahman B Abi Na'im Isa B Mina B Wardan Uthman B Said B Abdullah Lahir - Meninggal 70H - 169H 120H - 220H 110H-197H Asal Iran Rom Mesir * Berguru

Lebih terperinci

Hadis Sahih. Kamarul Azmi Jasmi

Hadis Sahih. Kamarul Azmi Jasmi Hadis Sahih Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, qamar@utm.my Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Hadis Sahih. In Kamarul Azmi Jasmi (Ed.), Ensiklopedia

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME SET 14 KONSEP ETIKA DAN MORAL DISEDIAKAN OLEH: FATIMAH BINTI HUSSIN A 144901 DISEDIAKAN

Lebih terperinci

MAKALAH. Hamzah di Tengah Kalimat

MAKALAH. Hamzah di Tengah Kalimat MAKALAH Hamzah di Tengah Kalimat Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I. Disusun Oleh : Muhammad Yanis Abdillah 111-13-012 Tolhah Husen 111-13-124

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS

Lebih terperinci

Menciptakan Anak Yang Cerdas Dengan Menerapkan Belajar Membaca Al-Quran Sejak Usia Dini

Menciptakan Anak Yang Cerdas Dengan Menerapkan Belajar Membaca Al-Quran Sejak Usia Dini Menciptakan Anak Yang Cerdas Dengan Menerapkan Belajar Membaca Al-Quran Sejak Usia Dini Aulia Agustina, Bagus Mirza Ali M, Duwi Jayanti, Evvy Khoyriyah, Firman Ramadhan Universitas Muara Bungo ABSTRAK

Lebih terperinci

sehingga tidak terjadi penafsiran yang bertentangan dengannya. Namun penjelasan nabi tersebut tidak banyak yang kita ketahui. Sampai saat ini, bukan

sehingga tidak terjadi penafsiran yang bertentangan dengannya. Namun penjelasan nabi tersebut tidak banyak yang kita ketahui. Sampai saat ini, bukan KATA PENGANTAR Al-quran memeperkenalkan dirinya antara lain sebagai hudan li al- nas dan sebagai kitab yang diturunkan agar manusia keluar dari kegelapan QS (14-1). Melalui kitab suci Al- Qurán, manusia

Lebih terperinci

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2 1 PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/2 NEGERI PAHANG 2017 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Ogos 2017 1 2/3 jam Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

Kriteria Belanjawan Modal

Kriteria Belanjawan Modal Topik 6 Kriteria Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menentukan kebolehterimaan projek baru berdasarkan tempoh bayar balik, nilai kini bersih, indeks keberuntungan

Lebih terperinci

; ) ا ( alif Disebut mad thabi i (mad asli) apabila terdapat harakat fathah diikuti

; ) ا ( alif Disebut mad thabi i (mad asli) apabila terdapat harakat fathah diikuti BAB 10 HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF Standar Kompetensi 10. Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf Kompetensi Dasar 10.1. Menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf 10.2. Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan

Lebih terperinci

SISTEM PENDETEKSI POLA TAJWID AL-QUR AN HUKUM IDGRAM BI-GHUNNAH DAN BILA GHUNNAH PADA CITRA MENGGUNAKAN METODE NEI AND LI

SISTEM PENDETEKSI POLA TAJWID AL-QUR AN HUKUM IDGRAM BI-GHUNNAH DAN BILA GHUNNAH PADA CITRA MENGGUNAKAN METODE NEI AND LI SISTEM PENDETEKSI POLA TAJWID AL-QUR AN HUKUM IDGRAM BI-GHUNNAH DAN BILA GHUNNAH PADA CITRA MENGGUNAKAN METODE NEI AND LI Deassy Siska, Cut Fadillah Teknik Informatika Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Lebih terperinci

Maksudnya : Surah al-isra : 82

Maksudnya : Surah al-isra : 82 Maksudnya : Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Al-Qur an Secara bahasa Al-Qur an berasal dari bahasa Arab yaitu qara a, yaqra u, qur-anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Secara istilah Al-Qur an adalah Kalam Allah yang

Lebih terperinci

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 122312 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Sept. 1 %jam Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN IN1 SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

SMKA Segamat, 25 Jan Berbekalkan semangat kesukanan yang jitu, semua pelajar dan guru-guru penasihat rumah sukan turun padang secara berjadual

SMKA Segamat, 25 Jan Berbekalkan semangat kesukanan yang jitu, semua pelajar dan guru-guru penasihat rumah sukan turun padang secara berjadual SMKA Segamat, 25 Jan Berbekalkan semangat kesukanan yang jitu, semua pelajar dan guru-guru penasihat rumah sukan turun padang secara berjadual bermula hari ini untuk menjalani latihan rasmi sebelum acara

Lebih terperinci

Mari Belajar Tajwid. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna maknanya serta lafaz (dari segi i'rab) dan maksudnya tidak

Mari Belajar Tajwid. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna maknanya serta lafaz (dari segi i'rab) dan maksudnya tidak Mari Belajar Tajwid ). وقف Waqaf( 1. Dari sudut bahasa: Berhenti / menahan. Dari sudut istilah tajwid: Menghentikan seketika bacaan secara memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. objektif kajian yang telah dikemukakan dalam Bab 1 pada awal kajian. Pertama;

BAB 5 PENUTUP. objektif kajian yang telah dikemukakan dalam Bab 1 pada awal kajian. Pertama; BAB 5 PENUTUP 5.1 RUMUSAN Rumusan ini dibuat berdasarkan kepada empat aspek utama yang merujuk kepada objektif kajian yang telah dikemukakan dalam Bab 1 pada awal kajian. Pertama; mengenal pasti metodologi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam dalam Standard Prestasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan

Lebih terperinci

PENGARUH KELANCARAN MEMBACA AL-QURAN TERHADAP KELANCARAN MEMBACA TEKS ARAB: KAJIAN KES DI KUIM. Mohd Zahimie Mohd Dzahid 1, Hakim Zainal 2

PENGARUH KELANCARAN MEMBACA AL-QURAN TERHADAP KELANCARAN MEMBACA TEKS ARAB: KAJIAN KES DI KUIM. Mohd Zahimie Mohd Dzahid 1, Hakim Zainal 2 Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014 disunting oleh: Zamri Arifin, Maheram Ahmad, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Lazim Omar, Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad, Khazri Osman, Al Muslim

Lebih terperinci

PENGGUNAAN PERKATAAN ALLAH

PENGGUNAAN PERKATAAN ALLAH PENGGUNAAN PERKATAAN ALLAH Penggunaan nama Allah oleh penganut agama bukan Islam menjadi polimik hangat dalam negara, menjadi lebih panas setelah Mahkamah membuat keputusan keizinan kepada pehak gereja

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Rumusan itu merangkumi hal-hal yang berkaitan terjemahan Al-Quran, metodologi

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Rumusan itu merangkumi hal-hal yang berkaitan terjemahan Al-Quran, metodologi BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5. Pendahuluan Dalam bab ini, rumusan secara keseluruhan bagi kajian ini akan dibentangkan. Rumusan itu merangkumi hal-hal yang berkaitan terjemahan Al-Quran, metodologi kajian,

Lebih terperinci

LANGKAH I Pengenalan Huruf Tunggal

LANGKAH I Pengenalan Huruf Tunggal 1 LANGKAH I A. Pengenalan Huruf Tunggal Jumlah huruf Arab ada 28 huruf, sedangkan huruf Latin ada 26 huruf, dengan teknik pengucapan atau tempat keluar huruf yang disebut juga dengan makhraj huruf harus

Lebih terperinci

Tazkirah : Persediaan Ramadhan

Tazkirah : Persediaan Ramadhan Tazkirah : Persediaan Ramadhan Ramadhan ialah nama bagi sebuah bulan dalam bulan-bulan kiraan Islam dan sebuah kata nama dalam bahasa arab yang disebut oleh sesetengah pakar bahasa sebagai diambil dari

Lebih terperinci

BAYAN LINNAS SIRI KE-116: KEDUDUKAN SUNNAH DI SISI AL-QUR AN

BAYAN LINNAS SIRI KE-116: KEDUDUKAN SUNNAH DI SISI AL-QUR AN BAYAN LINNAS SIRI KE-116: KEDUDUKAN SUNNAH DI SISI AL-QUR AN Mukadimah Akhir-akhir ini, kita melihat masyarakat sudah mula sedar akan kepentingan sunnah di dalam kehidupan seharian mereka. Untuk itu, penghayatan

Lebih terperinci

(Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak termasuk muka hadapan)

(Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak termasuk muka hadapan) KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA PEPERIKSAAN KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN MODUL I HUKUM TAJWID 1 OGOS 2016 MASA : 1 JAM ARAHAN KEPADA PESERTA: 1. Jangan buka

Lebih terperinci

dari kalangan bangsa dan keturunan.

dari kalangan bangsa dan keturunan. 1.0 PENGENALAN Al-Quran ialah Kalamullah yang diturunkan kepada rasul kita yang mulia melalui perantaraan Jibril a.s. secara musyafahah dari sudut lafaz dan makna di dalam bahasa Arab. Tempoh penurunan

Lebih terperinci

Perihal Sujud Syahwi Yang Benar

Perihal Sujud Syahwi Yang Benar Perihal Sujud Syahwi Yang Benar http://fiqh-sunnah.blogspot.com Sujud syahwi adalah nama bagi dua sujud yang dilakukan oleh seseorang yang bersolat, untuk menutup kekurangan yang terjadi ketika solat disebabkan

Lebih terperinci

LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA 2011/2012 BORANG SOAL SELIDIK Semua data yang diperolehi adalah sulit dan akan digunakan untuk tujuan penyediaan disertasi

Lebih terperinci

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM ZUHRI USUL TAFSIR. minggu kedua: ASBABUN NUZUL. 6 April 2017 Ustazah Rohana Ithnin

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM ZUHRI USUL TAFSIR. minggu kedua: ASBABUN NUZUL. 6 April 2017 Ustazah Rohana Ithnin DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM ZUHRI USUL TAFSIR minggu kedua: ASBABUN NUZUL 6 April 2017 Ustazah Rohana Ithnin YOU ARE HERE Asbabun Nuzul 1. Sebab utama Quran diturunkan - Petunjuk 2. Sebab khusus Mengatasi

Lebih terperinci

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 2)

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 2) DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 2) PENSYARAH: Ustazah Dr Nek Mah Batri PhD Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh Sains & Teknologi (UTM) SINOPSIS Matlamat modul ini ialah mendedahkan

Lebih terperinci

DALIL2 SYARA TENTANG KECINTAAN HAMBA KEPADA ALLAH TA ALA. Umumnya kenal itu pelajaran tauhid, cinta itu pelajaran tasawuf.

DALIL2 SYARA TENTANG KECINTAAN HAMBA KEPADA ALLAH TA ALA. Umumnya kenal itu pelajaran tauhid, cinta itu pelajaran tasawuf. DALIL2 SYARA TENTANG KECINTAAN HAMBA KEPADA ALLAH TA ALA Mencintai Allah Taala itu disepakati wajibnya. Tak kenal, maka tak cinta. Setelah kenal, barulah ada rasa nak cinta. Umumnya kenal itu pelajaran

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN TAHUN 6

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN TAHUN 6 PANDUAN PELAKSANAAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN TAHUN 6 1. PENDAHULUAN Buku ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Model 6 Bulan Khatam Al-Quran dan cara pelaksanaannya. Panduan ini menyentuh takrif,

Lebih terperinci

Biografi Singkat Empat Iman Besar dalam Dunia Islam

Biografi Singkat Empat Iman Besar dalam Dunia Islam Biografi Singkat Empat Iman Besar dalam Dunia Islam *Biografi Singkat Empat Imam Besar dalam Dunia Islam* *Imam Hanafi (80-150 H)* Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. teknologi mobile terdapat adanya banyak fasilitas, antara lain: pengaksesan

BAB I PENDAHULUAN. teknologi mobile terdapat adanya banyak fasilitas, antara lain: pengaksesan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Teknologi berkembang dengan sangat pesat di era modernisasi ini. Teknologi mobile yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci