ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-5"

Transkripsi

1 ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-5

2 PERBINCANGAN MINGGU INI Definasi Qiraat-Riwayat-Toriq Toriq-Toriq Qiraat Imam Asim riwayat Hafs Perbezaan yang terdapat pada Toriq-toriq Riwayat Hafs daripada 'Asim

3 Definasi Qiraat : dari sudut bahasa Bacaan : dari sudut istilah, setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang Qari tertentu. Maka, kita akan mendengar istilah Qira at Asim, Qira at Nafi, Qira at Ibnu Katsir, dsb. Mereka adalah para Imam yang menjadi sumber qira at tertentu. Riwayat: adalah sesuatu yang disandarkan kepada perawi atau orang yang mengutip qira at dari Imam Qira at tertentu.

4 Para Imam Qira at memiliki murid-murid yang melalui mereka ilmu qira at tersebar luas. Contoh: riwayat Warasy dari Nafi, riwayat Hafs dari Asim, riwayat Ibnu Wardan dari Abu Ja far, dsb. Toriq/Turuq: Secara bahasa berarti jalur, jalan. Maksudnya adalah rangkaian sanad (yakni, para perawi) yang berakhir pada seorang perawi dari Imam Qira at atau guru bacaan Al-Qur an tertentu.

5 Istilah ini digunakan untuk menunjuk apa yang diriwayatkan oleh seorang Qari dari generasi lebih akhir. Contoh

6 Istilah ini digunakan bagi memastikan kesahihan bacaan yang mereka ambil tanpa sebarang perubahan daripada kesinambungan guru-guru mereka yang terdiri daripada Qiraat, Riwayat dan Toriq sampai kepada Rasulullah s.a.w. Kesemua Qiraat, Riwayat dan Toriq ini diterima sah dari Rasulullah s.a.w. kerana kesinambungan periwayatnya tanpa putus hingga kepada baginda s.a.w. Kesemua Qiraat ini juga tidak boleh dipertikaikan kebenarannya atau dianggap yang satu lebih baik kedudukkannya berbanding yang lain.

7 Kenapa dinisbahkan bacaan-bacaan itu kepada Imam-Imam Qiraat? Telah dinisbahkan bacaan-bacaan itu kepada Imam- Imam kerana setiap salah seorang dari mereka itu yang telah menghabiskan hayat mereka dengan mengkaji dan membaca dengan bacaan yang dimasyhurkannya pada zaman kehidupan mereka. Pada setiap zaman mereka itu, ramailah orang membaca dan mengenali bacaan-bacaan yang dimasyhurkan oleh imam-imam ini.

8 PENGHUBUNG / ORANG TENGAH PARA PERAWI Perlu juga diketahui sanad-sanad perawi qiraat ada yang melalui wasitah yakni orang yang menjadi penghubung/penyambung sanad antara perawi dengan imamnya, hanya mereka yang menjadi penghubung ini, namanya tidak masyhur sebagai perawi qiraat. Ada perawi yang terus belajar dengan imamnya tanpa melalui perantaraan orang lain, biasanya mereka masih sempat atau pernah hidup sezaman dengan imamnya.

9 Perawi-perawi yang mengambil terus dari Imamnya ialah: Perawi Imam Nafi, iaitu Qalun dan Warasy, mereka mendapat sanad qiraat dari Imamnya dengan bertalaqqi (musyafahah) terus. Perawi Imam Asim iaitu Syu bah dan Hafs. Perawi Imam Ali Kisa i, iaitu Abdul Harith dan Duri Ali.

10 Perawi-perawi yang terdapat wasitah dengan imamnya ialah:- Bazzi Syibal 1) Ibnu Kathir Ikrimah Qunbul Ahmad al-qowas Abi al-ajrit Ma ruf Syibal Ismail

11 Duri 2) Abu Amru Yahya al-yazidi Susi Arok Al-Marwazi Hisyam Yahya Adh-Dhamari 3) Ibnu Amir Ayyub At-Tamimi Ibnu Zakwan Yahya Adh-Dhamari

12 Kholaf 4) Hamzah Salim Khalad

13 PENDAHULUAN TORIQ-TORIQ RIWAYAT HAFS DARIPADA IMAM ASIM Mengupas bacaan riwayat Hafs daripada 'Asim melalui perbandingan 2 toriq yang dipilih. Toriq-toriq tersebut adalah toriq al-syatibiyyah yang menjadi sandaran bacaan majoriti umat Islam dan Toriq al-farisi Daripada Kitab al-tajrid yang turut dicatat oleh Ibn al-jazari di kitab al-nasyr fi al-qiraat al-'asyar

14 Sebagaimana dimaklumi, bahawa riwayat Hafs daripada 'Asim menurut toriq al-syatibiyyah merupakan bacaan yang masyhur seluruh alam. Kemasyhurannya menjadikan toriq-toriq selainnya kurang dikenali dan diamalkan oleh umat Islam. Imam al-syatibi telah memilih satu toriq sahaja bagi setiap riwayat yang dikumpulkan di dalam kitabnya Hirz al-amani wa Wajhu al-tahani. Bagi riwayat Hafs daripada 'Asim, toriq tersebut adalah toriq 'Ubaid bin Sobah al-nahsyali.

15

16 Toriq yang dibawa oleh Imam al-syatibi Biodata ringkas para qari' di dalam toriq ini: 'Ubaid bin Sobah al-nahsyali Nama Penuh:'Ubaid bin Sobah bin Abi Shuraih bin Sabih al-nahsyali al-kufi. Beliau mengambil bacaan al-quran daripada Hafs daripada 'Asim.Beliau merupakan seorang qari' yang saleh dan kuat ingatan.di antara murid beliau adalah Ahmad bin Sahl al-usynani, 'Abd al-samad binmuhammad, al-hasan bin al-mubarak, Abu Tahir 'Abd al-wahid bin 'Umar, 'Ali bin Muhammad al- Hasyimi. Beliau wafat pada tahun 219H.

17 Al-Usynani Beliau adalah Abu al-'abbas Ahmad bin Sahl bin al- Fairuzan al-usynani. Beliau mengambil bacaan al-quran daripada 'Ubaid bin Sobah al-nahsyali dan sebahagian murid 'Amr bin Sobah iaitu al-hasan bin al-mubarak, Ibrahim al- Simsar dan 'Ali bin Sa'id. Di antara anak murid beliau adalah Ibn Mujahid, 'Ali bin Muhammad al-hasyimi dan Abu Tahir 'Abd al-wahid bin 'Umar. Beliau wafat pada tahun 307H di Baghdad

18 Al-Hasyimi Beliau adalah 'Ali bin Muhammad bin Soleh bin Daud al-hashimi al-basri. Beliau merupakan seorang qari' yang buta. Beliau mengambil bacaan al-quran daripada Ahmad bin Sahl al-usynani dan di antara murid beliau adalah Tahir bin Ghalbun dan Mansur bin Ahmad al- Sindi. Beliau wafat pada tahun 368H.

19 Toriq al-farisi Daripada Kitab al-tajrid li Bughyah al-murid Karangan Ibn Fahham al-soqili Ibn al-fahham telah mengambil bacaan toriq ini daripada Abi al-husin Nasr bin 'Abd al-'aziz al-farisi yang telah mengambil bacaan tersebut daripada Abi al-hasan 'Ali bin Ahmad al-hammami yang telah mengambil bacaan tersebut daripada Abi Tahir 'Abd al-wahid bin 'Umar.

20 Biodata ringkas para qari' di dalam toriq ini: Abi al-husin Nasr bin 'Abd al-'aziz al-farisi Nama penuh: Nasr bin 'Abd al-'aziz bin Ahmad bin Nuh al-farisi al-syirazi. Beliau merupakan seorang yang thiqah dan 'adil dan telah menulis kitab al-jami' fi al-qiraat al-'asyr. Di antara guru beliau adalah Abi al-hasan al- Hammami, Abi Ahmad al-faradhi dan Abu al-farj al- Nahrawani. Di antara murid beliau adalah 'Abd al- Rahman bin 'Atiq bin Fahham, Khalaf bin Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 461H

21 Abi al-hasan 'Ali bin Ahmad al-hammami Beliau ialah 'Ali bin Ahmad bin 'Umar bin Hafs bin 'Abdullah al-hammami. Beliau merupakan Sheikh al-'iraq yang thiqah. Beliau lahir pada tahun 328H. Di antara guru beliau ialah Abu Bakar al-naqqash, Ahmad bin 'Abd al-rahman al-wali dan 'Abd al-wahid bin 'Umar (Abu Tahir). Di antara murid beliau pula adalah al-hasan bin Abi Fadl, al-hasan bin 'Ali al-'attar dan al-hasan bin Qasim. Beliau wafat pada hari Ahad, 4 Sya'ban tahun 417H ketika berumur 90 tahun

22 Abi Tahir 'Abd al-wahid bin 'Umar Beliau ialah 'Abd al-wahid bin 'Umar bin Abi Hasyim al-baghdadi al-bazzar. Beliau merupakan tokoh besar di dalam ilmu qiraat dan telah mengarang kitab al-bayan wa al-fasl. Di antara guru beliau ialah Ahmad bin Sahl al- Usynani, Sa'id bin 'Abd al-rahim dan Abu Bakar Ibn Mujahid. Di antara murid beliau pula adalah 'Ubaidullah bin 'Umar al-masahifi, 'Ali bin 'Umar al- Hammami dan Ahmad bin Abdullah bin al-hidr. Beliau wafat pada bulan Syawwal tahun 349H ketika berumur lebih 70 tahun.

23 Perbezaan yang terdapat pada Toriq-toriq Riwayat Hafs daripada 'Asim Secara amnya, riwayat Hafs daripada 'Asim tidak terdapat perbezaan yang banyak di antara toriqtoriqnya. Toriq-toriq ini hanya berbeza di dalam beberapa perkara yang menjadi usul qiraat dan farsh al-huruf. Berikut adalah senarai usul qiraat dan farsh al-huruf yang berbeza padanya toriq-toriq bagi riwayat Hafs daripada 'Asim

24 Terdapat 5 usul yang tidak disepakati oleh toriq-toriq riwayat Hafs daripada 'Asim: 1.Mad Munfasil: Toriq-toriq riwayat ini berbeza pada kadar panjang bagi mad ini, di mana sebahagian toriq membaca dengan Qasr (2har), Fuwaiq al-qasr (3har), al-tawassut (4har) atau Fuwaiq al-tawassut (5har). 2. Mad Muttasil: Toriq-toriq riwayat ini berbeza pada kadar panjang bagi mad ini, di mana sebahagian toriq membaca dengan al-tawassut (4har), Fuwaiq al- Tawassut (5har) atau al-isyba (6har)

25 3. Dengung (Ghunnah): Sebahagian toriq membaca idgham yang sempurna (idgham kamil) bersama ghunnah pada huruf Nun atau tanwin yang bertemu pada huruf Lam dan Ra'. Manakala sebahagian yang lain membacanya dengan idgham yang tidak sempurna (idgham naqis) dengan ghunnah pada pertemuan tersebut. 4. Saktah pada huruf berbaris sukun (mati) sebelum huruf Hamzah:Toriq-toriq riwayat ini berbeza pada tempat huruf mati tersebut dimana sebahagian membaca tanpa saktah, sebahagian yang lain membaca Saktah Am atau Saktah Khas

26 5. Takbir: Sebahagian daripada toriq tidak membaca takbir, manakala harus pada sebahagian yang lain membaca takbir am atau khas diawal atau akhir surah-surah khatam. Terdapat 15 lafaz atau kalimah khusus yang terdapat perbezaan diantara toriq-toriq riwayat Hafs daripada 'Asim (Lihat pada lampiran 1)

27 Perbezaan Di antara Toriq al-syatibiyyah dan Toriq al-farisi daripada Kitab al-tajrid (Lihat pada Lampiran 2) Kesimpulan 1. Riwayat Hafs daripada 'Asim merupakan bacaan yang paling masyhur di kalangan umat Islam. 2. Toriq yang paling masyhur bagi riwayat ini adalah toriq al-syatibiyyah, namun terdapat toriq-toriq lain bagi riwayat ini termasuk Toriq al-farisi daripada Kitab al-tajrid. 3. Adalah sangat penting mengetahui perbezaan setiap toriq yang dibaca bagi mengelakkan talfiq di dalam bacaan

28 20 NOVEMBER 2014 / 27 Muharram 1436

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 ILMU QIRAAT MODUL 2 Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 SUKATAN MANHAJ MODUL 2 1)ISTILAH ISTILAH ILMU QIRAAT 5)MANHAJ IMAM IBNU AMIR 2)MAHJAH IMAM NAFI 4)MANHAJ IMAM ABU AMRU 3)MANHAJ IMAM IBNU

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4 ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4 PERBINCANGAN MINGGU INI Biodata Imam Hafs Faktor-faktor penyebaran bacaannya Keistimewaan bacaannya Pembagian Qiraat BIODATA IMAM

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH 2014 MINGGU KE-3

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH 2014 MINGGU KE-3 ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH 2014 MINGGU KE-3 SAMBUNGAN MINGGU LEPAS Faktor kemasyhuran Qiraat 7 MINGGU INI Pengenalan ringkas Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Jazari Latihan surah

Lebih terperinci

RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh

RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh RASM UTHMANI; HUBUNGANNYA DALAM BIDANG ILMU QIRAAT Oleh: Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh Abstrak: Rasm Uthmani merupakan kaedah penulisan al-quran mengikut gaya penulisan

Lebih terperinci

Pengenalan 10 Imam Qiraat dan Perawi mereka

Pengenalan 10 Imam Qiraat dan Perawi mereka Ahli Qiraat Madinah Nafi Qalun Warsy Nama Asal Nafi' B Abd Rahman B Abi Na'im Isa B Mina B Wardan Uthman B Said B Abdullah Lahir - Meninggal 70H - 169H 120H - 220H 110H-197H Asal Iran Rom Mesir * Berguru

Lebih terperinci

BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH. Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada

BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH. Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH 3.0 Pendahuluan Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada zamannya sehingga ke hari ini, sama ada di Mesir atau di negara-negara lain. Namun, masyarakat

Lebih terperinci

QIRA AT AL-QUR AN (Makna dan Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qira at)

QIRA AT AL-QUR AN (Makna dan Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qira at) QIRA AT AL-QUR AN (Makna dan Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qira at) Oleh Ratna Umar * Abstrak: Qira at adalah tata cara melafalkan ayat-ayat al-qur an dengan menisbahkan kepada penukilnya. Bangsa

Lebih terperinci

Metodologi Imam Tirmizi DR MUHAMAD ROZAIMI RAMLE

Metodologi Imam Tirmizi DR MUHAMAD ROZAIMI RAMLE Metodologi Imam Tirmizi DR MUHAMAD ROZAIMI RAMLE Syarat Imam Tirmizi Hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi mempunyai pelbagai peringkat: 1. Hadis sahih yang mencapai syarat Bukhari dan Muslim. 2. Hadis sahih

Lebih terperinci

TAJWID AL-QURAN PERBANDINGAN TARIQ AL-SYATIBI DAN IBNU AL-JAZARI

TAJWID AL-QURAN PERBANDINGAN TARIQ AL-SYATIBI DAN IBNU AL-JAZARI TAJWID AL-QURAN PERBANDINGAN TARIQ AL-SYATIBI DAN IBNU AL-JAZARI Shaharuddin Saad, Ikmal Zaidi Hashim dan Muhammad Syafee Salihin Bin Hasan Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Lebih terperinci

IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-222: DAGING UNTA MEMBATALKAN WUDHUK

IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-222: DAGING UNTA MEMBATALKAN WUDHUK IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-222: DAGING UNTA MEMBATALKAN WUDHUK Soalan: Apakah benar memakan daging unta membatalkan wudhuk? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan

Lebih terperinci

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM ABSTRAK

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM ABSTRAK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN QIRAAT: PENGALAMAN DI UIAM ABSTRAK Manfaat mempelajari qiraat tidak banyak diketahui oleh khalayak umum kerana qiraat tidak dipelajari secara meluas. Hanya institusi khusus

Lebih terperinci

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

Lebih terperinci

KEASLIAN SANAD PENGAJIAN ALQURAN: KELANGSUNGAN TRADISI ILMU ALQURAN. Oleh : JAMALUDDIN BIN ADAM DR KHAIRUDDIN BIN SAID

KEASLIAN SANAD PENGAJIAN ALQURAN: KELANGSUNGAN TRADISI ILMU ALQURAN. Oleh : JAMALUDDIN BIN ADAM DR KHAIRUDDIN BIN SAID KEASLIAN SANAD PENGAJIAN ALQURAN: KELANGSUNGAN TRADISI ILMU ALQURAN Oleh : JAMALUDDIN BIN ADAM DR KHAIRUDDIN BIN SAID PENGAJIAN AL-QURAN BERSANAD Introdusir Bacaan atau qira at al-quran mestilah dilaksanakan

Lebih terperinci

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 2)

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 2) DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 2) PENSYARAH: Ustazah Dr Nek Mah Batri PhD Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh Sains & Teknologi (UTM) SINOPSIS Matlamat modul ini ialah mendedahkan

Lebih terperinci

BAB IV KUALITAS MUFASIR DAN PENAFSIRAN TABARRUJ. DALAM SURAT al-ahzab AYAT 33

BAB IV KUALITAS MUFASIR DAN PENAFSIRAN TABARRUJ. DALAM SURAT al-ahzab AYAT 33 59 BAB IV KUALITAS MUFASIR DAN PENAFSIRAN TABARRUJ DALAM SURAT al-ahzab AYAT 33 A. Kualitas Mufasir at-thabari Ditinjau dari latar pendidikannya dalam konteks tafsir al-qur an, penulis menilai bahwa at-thabari

Lebih terperinci

HADITS SUMBER AJARAN ISLAM KEDUA. Oleh Drs. H. Aceng Kosasih, M. Ag

HADITS SUMBER AJARAN ISLAM KEDUA. Oleh Drs. H. Aceng Kosasih, M. Ag HADITS SUMBER AJARAN ISLAM KEDUA Oleh Drs. H. Aceng Kosasih, M. Ag Pengertian Hadits : Menurut bahasa artinya baru atau kabar. Menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa

Lebih terperinci

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM ZUHRI USUL TAFSIR. minggu kedua: ASBABUN NUZUL. 6 April 2017 Ustazah Rohana Ithnin

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM ZUHRI USUL TAFSIR. minggu kedua: ASBABUN NUZUL. 6 April 2017 Ustazah Rohana Ithnin DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM ZUHRI USUL TAFSIR minggu kedua: ASBABUN NUZUL 6 April 2017 Ustazah Rohana Ithnin YOU ARE HERE Asbabun Nuzul 1. Sebab utama Quran diturunkan - Petunjuk 2. Sebab khusus Mengatasi

Lebih terperinci

Usul Al-Qiraat. Ibnu Kathir dan Abu Amru. Bab 10. Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah

Usul Al-Qiraat. Ibnu Kathir dan Abu Amru. Bab 10. Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah Usul Al-Qiraat Ibnu Kathir dan Abu Amru Bab 10 Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah Skop Perbincangan Pengenalan Hukum Bacaan Kalimah Khusus Pengenalan - 2 hamzah berada dalam satu kalimah - Kedua-dua Hamzah

Lebih terperinci

Alhamdulillah Was Shalaatu Was Salaamu Alaa Rasuulillah, adapun setelah ini:

Alhamdulillah Was Shalaatu Was Salaamu Alaa Rasuulillah, adapun setelah ini: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل بعد: أما Alhamdulillah Was Shalaatu Was Salaamu Alaa Rasuulillah, adapun setelah ini: Melihat adanya semangat dari saudara-saudara kami dalam melakukan kebaikan,

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. objektif kajian yang telah dikemukakan dalam Bab 1 pada awal kajian. Pertama;

BAB 5 PENUTUP. objektif kajian yang telah dikemukakan dalam Bab 1 pada awal kajian. Pertama; BAB 5 PENUTUP 5.1 RUMUSAN Rumusan ini dibuat berdasarkan kepada empat aspek utama yang merujuk kepada objektif kajian yang telah dikemukakan dalam Bab 1 pada awal kajian. Pertama; mengenal pasti metodologi

Lebih terperinci

Analisis Hadis Kitab Allah Dan Sunahku

Analisis Hadis Kitab Allah Dan Sunahku Analisis Hadis Kitab Allah Dan Sunahku (Oleh: J. algar. secondprince) Tulisan ini akan membahas hadis Kitabullah wa Sunnaty yang sering dijadikan dasar bahwa kita harus berpedoman kepada Al Quran dan Sunnah

Lebih terperinci

Bab 34 Bagaimana Cara Dicabutnya Ilmu

Bab 34 Bagaimana Cara Dicabutnya Ilmu - 34 - - - -. Bab 34 Bagaimana Cara Dicabutnya Ilmu Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm : lihatlah hadits Rasulullah, lalu tulislah. Aku khawatir (punahnya) kajian ilmu (hadits)

Lebih terperinci

Hukum Puasa Tetapi Tidak Solat

Hukum Puasa Tetapi Tidak Solat Hukum Puasa Tetapi Tidak Solat Sesungguhnya solat termasuk rukun Islam yang paling tinggi kedudukannya setelah syahadatain. Apabila mereka meninggalkan solat karena meremehkan dan malas menjalankannya,

Lebih terperinci

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID No.19/Th.3/Jumadil Akhir 1430H/ Mei 2009 Jum at II PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah

Lebih terperinci

SEMINAR QIRAAT PERINGKAT KEBANGSAAN NOVEMBER A uditorium U tam a U niversiti Islam A ntarabangsa M alaysia, G om bak

SEMINAR QIRAAT PERINGKAT KEBANGSAAN NOVEMBER A uditorium U tam a U niversiti Islam A ntarabangsa M alaysia, G om bak SEMINAR QIRAAT PERINGKAT KEBANGSAAN 2011 19 20 NOVEMBER 2011 A uditorium U tam a U niversiti Islam A ntarabangsa M alaysia, G om bak KEPERLUAN BERTALAQQI DAN BERMUSYAFAHAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Lebih terperinci

Al-Hadits Tuntunan Nabi Mengenai Islam. Presented By : Saepul Anwar, M.Ag.

Al-Hadits Tuntunan Nabi Mengenai Islam. Presented By : Saepul Anwar, M.Ag. Al-Hadits Tuntunan Nabi Mengenai Islam Presented By : Saepul Anwar, M.Ag. Pengertian Hadits Sunnah : Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan,taqrir (peretujuan),

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Pada zaman Rasulullah SAW, hadis belumlah dibukukan, beliau tidak sempat

BAB I PENDAHULUAN. Pada zaman Rasulullah SAW, hadis belumlah dibukukan, beliau tidak sempat BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada zaman Rasulullah SAW, hadis belumlah dibukukan, beliau tidak sempat membimbing para sahabat dalam membukukan hadis. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor,

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur,

BAB 5 PENUTUP. telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur, BAB 5 PENUTUP 5.1 PENDAHULUAN Secara umumnya dalam kajian ini, teori dan konsep produk berstruktur Islam telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur, pembahagian produk

Lebih terperinci

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Usuluddin (931) Prestasi Keseluruhan Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah seramai 1031 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 71.41%, menurun sebanyak 0.29% berbanding

Lebih terperinci

SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI

SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI SEJARAH PENGUMPULAN AL-QUR AN DAN PENGENALAN RASM UTHMANI Penulisan Al-Qur an bermula Sejak Al-Qur an diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada

Lebih terperinci

Manhaj Ahl al-hadith: Peranan dan Sumbangannya dalam Ketamadunan Islam

Manhaj Ahl al-hadith: Peranan dan Sumbangannya dalam Ketamadunan Islam Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 283 Manhaj Ahl al-hadith: Peranan dan Sumbangannya dalam Ketamadunan Islam MUHAMMAD ARIF YAHYA 1 Abstrak Ancaman terhadap kedudukan Hadith

Lebih terperinci

STRATEGI BIMBINGAN QIRA AT SAB AH

STRATEGI BIMBINGAN QIRA AT SAB AH 1 STRATEGI BIMBINGAN QIRA AT SAB AH PADA LEMBAGAPENGAJIAN NURUL JIHAD DI DESA WATUNGGARANDU KECAMATAN LALONGGASUMEETO KABUPATEN KONAWE Musdalipa Wati PENDAHULUAN Qira at merupakan salah satu cabang ilmu

Lebih terperinci

Hadis Sahih. Kamarul Azmi Jasmi

Hadis Sahih. Kamarul Azmi Jasmi Hadis Sahih Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, qamar@utm.my Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Hadis Sahih. In Kamarul Azmi Jasmi (Ed.), Ensiklopedia

Lebih terperinci

ULANGAN HARIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS XI

ULANGAN HARIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS XI ULANGAN HARIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS XI 1. Khulafaurrasyidin yang terakhir adalah a. Abu kabar as Siddiq b. Umar bin khatab c. Ali bin abi thalib d. Abdurrahman bi auf e. Usman bin affan 2. Daulah

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. topik perbincangan dalam kajian morfologi ( ) perlu diketengahkan. fonologi yang berlaku dalam pembentukan kata bahasa Arab.

BAB SATU PENGENALAN. topik perbincangan dalam kajian morfologi ( ) perlu diketengahkan. fonologi yang berlaku dalam pembentukan kata bahasa Arab. BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pernyataan Masalah Dalam pembentukan kata bahasa Arab, aspek fonologi memainkan peranan yang penting dan mempunyai signifikannya yang tersendiri. Penghasilan sesuatu perkataan dalam

Lebih terperinci

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 1 INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AL-ZUHRI

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 1 INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AL-ZUHRI SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM 1 INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AL-ZUHRI PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN KHULAFA RASHIDIN DAN OBJEKTIF PENDIDIKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AL-ZUHRI PENGENALAN RINGKAS Pada zaman baginda

Lebih terperinci

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Membaca al-quran dengan betul dan fasih merupakan satu amalan yang dituntut dalam Islam 284. Membacanya sahaja sudah dikira satu ibadat dan diberikan ganjaran pahala

Lebih terperinci

pertama ini, maka bermulalah perkembangan ilmu qiraat di negara ini secara rasminya.

pertama ini, maka bermulalah perkembangan ilmu qiraat di negara ini secara rasminya. PENGERTIAN ILMU QIRAAT Menurut Imam Ibn al-jazari: Ilmu Qiraat merupakan ilmu yang menjelaskan kaedah menyebut kalimah-kalimah di dalam al-quran di samping menjelaskan perbandingan bacaan antara imam-imam

Lebih terperinci

Hak Cipta Terpelihara :

Hak Cipta Terpelihara : Terima kasih kerana anda sudi untuk mendownload e-book ini. E- book ini diberikan secara PERCUMA kepada anda dan anda tidak boleh menjualnya atas apa jua tujuan. Ianya hanya boleh diberikan secara PERCUMA

Lebih terperinci

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat,

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, BAB PERTAMA PENGENALAN 1. 0 PENDAHULUAN Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, jumlat fi liyyat dan syibh al-jumlat. Ada dua unsur penting dalam pembentukan jumlat

Lebih terperinci

Ay Al-Qur an dan Ta wilat Ahl Al-Sunnah adalah merupakan dua buah kitab tafsir

Ay Al-Qur an dan Ta wilat Ahl Al-Sunnah adalah merupakan dua buah kitab tafsir Bab 5 PENUTUP 5.1 Hasil Kajian Hasil kajian yang diperolehi membuktikan bahawa kitab Jami Al-Bayan an Ta wil Ay Al-Qur an dan Ta wilat Ahl Al-Sunnah adalah merupakan dua buah kitab tafsir yang dihasilkan

Lebih terperinci

RAPATKAN SHAF JAMA AH

RAPATKAN SHAF JAMA AH RAPATKAN SHAF JAMA AH Telah menceritakan kepada kami Isa bin Ibrahim Al-Ghafiqi telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb -dari jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan

Lebih terperinci

Hadits Mu`allaq Dalam Shahih Al-Bukhari

Hadits Mu`allaq Dalam Shahih Al-Bukhari Hadits Mu`allaq Dalam Shahih Al-Bukhari Oleh: Dr. Mohd Adli bin Abd Khalim Hadits mu`allaq ( ialah hadits yang telah digugurkan perawi dalam sanadnya, sama (اا ada seorang atau lebih, bahkan sampai ke

Lebih terperinci

Belajar Ilmu Hadis (1) Pendahuluan

Belajar Ilmu Hadis (1) Pendahuluan Belajar Ilmu Hadis (1) Pendahuluan Senin, 05-06-2017 Ibnu Hajar al-asqalani (852 H) mendefinisikan ilmu hadis sebagai, Ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan hadis dan perawinya (al-nukat

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN BAGI SEMINAR KEMBANGSAAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) TAJUK : AL-QURAN: MEMARTABATKAN & MENGIKTIRAF AHLINYA DI

KERTAS CADANGAN BAGI SEMINAR KEMBANGSAAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) TAJUK : AL-QURAN: MEMARTABATKAN & MENGIKTIRAF AHLINYA DI KERTAS CADANGAN BAGI SEMINAR KEMBANGSAAN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM) TAJUK : AL-QURAN: MEMARTABATKAN & MENGIKTIRAF AHLINYA DI MALAYSIA : SATU CADANGAN PENULIS MOHD RAHIM BIN JUSOH TILAWAH

Lebih terperinci

Khat & jawi: mutiara kesenian Islam sejagat. Sinopsis:

Khat & jawi: mutiara kesenian Islam sejagat. Sinopsis: Khat & jawi: mutiara kesenian Islam sejagat Sinopsis: Buku ini membincangkan asal usul dan sejarah seni khat sejak zaman sebelum Islam. Setelah kedatangan Islam, tulisan ini melalui era yang begitu menakjubkan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. cara membaca, menalaah dan meneliti berbagai literatur-literatur yang

BAB III METODE PENELITIAN. cara membaca, menalaah dan meneliti berbagai literatur-literatur yang 75 BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah studi perpustakaan ( library research) merupakan penelitian melalui perpustakaan yang dilakukan dengan cara

Lebih terperinci

Keutamaan Puasa Enam Hari dibulan Syawal

Keutamaan Puasa Enam Hari dibulan Syawal Keutamaan Puasa Enam Hari dibulan Syawal ( باللغة الا ندونيسية ( Disusun Oleh: Hafiz Firdaus Abdullah Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad صوم الست من شوال إعداد: حافظ فردوس عبد االله مراجعة: إيكو هارينتو

Lebih terperinci

ANALISIS PENGAMALAN TARIQ AL-SYATIBI DI MALAYSIA : KAJIAN TERHADAP KITAB TOK MAT PINTU GENG

ANALISIS PENGAMALAN TARIQ AL-SYATIBI DI MALAYSIA : KAJIAN TERHADAP KITAB TOK MAT PINTU GENG 1075 ANALISIS PENGAMALAN TARIQ AL-SYATIBI DI MALAYSIA : KAJIAN TERHADAP KITAB TOK MAT PINTU GENG Shaharuddin bin Saad Dr. Zainora binti Daud Ikmal Zaidi bin Hashim Aslam Farah binti Selamat Kolej Universiti

Lebih terperinci

Perihal Sujud Syahwi Yang Benar

Perihal Sujud Syahwi Yang Benar Perihal Sujud Syahwi Yang Benar http://fiqh-sunnah.blogspot.com Sujud syahwi adalah nama bagi dua sujud yang dilakukan oleh seseorang yang bersolat, untuk menutup kekurangan yang terjadi ketika solat disebabkan

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN KEPERLUANNYA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN KEPERLUANNYA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN KEPERLUANNYA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI Siti Intan Dahlia binti Mohammad Harun Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) PENGENALAN Qiraat secara umum didefinisikan:

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN

KISI-KISI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN KISI-KISI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN 2016-2017 Jenis Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Bentuk Tes : Pilhan Ganda Mata Pelajaran : Alqur an Hadis Jumlah soal : 50 butir

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 1 NAMA: KELAS: KBM 1 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2.

Lebih terperinci

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 3)

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 3) DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 3) PENSYARAH: Ustazah Dr Nek Mah Batri PhD Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh Sains & Teknologi (UTM) SINOPSIS Matlamat modul ini ialah mendedahkan

Lebih terperinci

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 4)

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 4) DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 4) PENSYARAH: Ustazah Dr Nek Mah Batri PhD Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh Sains & Teknologi (UTM) SINOPSIS Matlamat modul ini ialah mendedahkan

Lebih terperinci

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Usuluddin (931) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 908 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.58% meningkat sebanyak 5.51% berbanding

Lebih terperinci

BAB II SEKILAS TENTANG KITAB SHAHIH AL-BUKHARI. Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-mughirahibnbardizbahal-ju fi al-bukhari,

BAB II SEKILAS TENTANG KITAB SHAHIH AL-BUKHARI. Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-mughirahibnbardizbahal-ju fi al-bukhari, BAB II SEKILAS TENTANG KITAB SHAHIH AL-BUKHARI A. BiografiPengarangKitab Imam al-bukharinamalengkapnyaadalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-mughirahibnbardizbahal-ju fi al-bukhari,

Lebih terperinci

Puasa Sunah Asyura: Waktu dan Keutamaannya

Puasa Sunah Asyura: Waktu dan Keutamaannya Puasa Sunah Asyura: Waktu dan Keutamaannya Tidak Sedikit manusia bertanya, bagaimanakah puasa sunah Asyura itu? Dan kapankah pelaksanaannya? Dalil-Dalilnya: Berikut ini adalah dalil-dalil puasa tersebut:

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Al-Qur an Secara bahasa Al-Qur an berasal dari bahasa Arab yaitu qara a, yaqra u, qur-anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Secara istilah Al-Qur an adalah Kalam Allah yang

Lebih terperinci

BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP. Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara.

BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP. Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara. BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP 5.1 Pengenalan Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara. Antaranya ialah hukum pelaksanaan bay al- inah adalah dilarang di sisi majoriti

Lebih terperinci

Hukum Mengqadha' Puasa Ramadhan

Hukum Mengqadha' Puasa Ramadhan Hukum Mengqadha' Puasa Ramadhan [ Indonesia Indonesian ] Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid Terjemah : Abdurrahman Mubarok Ata Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 " " :

Lebih terperinci

Sulaiman bin Hasan Al Jamzury. Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman

Sulaiman bin Hasan Al Jamzury. Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Sulaiman bin Hasan Al Jamzury Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Judul Asli Penulis Judul terjemah Penerjemah Editor Desain Sampul Jumlah Halaman Bidang Ilmu : Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman

Lebih terperinci

MANHAJ BACAAN IMAM ABU AMRU DALAM SURAH AN-NISA DISEDIAKAN OLEH:

MANHAJ BACAAN IMAM ABU AMRU DALAM SURAH AN-NISA DISEDIAKAN OLEH: IQS 4122 AL-QIRAAT AL-TATBIQIYYAH VI MANHAJ BACAAN IMAM ABU AMRU DALAM SURAH AN-NISA DISEDIAKAN OLEH: JAHIZAH SYAZANA BINTI BASAR (IBI 13034980) NURUL HIDAYAH BINTI MAT YUSOF (IBI 13035735) ISM AL-QURAN

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Arab. Tiada sesiapapun yang menyangkal bahawa bahasa Arab dan al-qur an al-karim

BAB I PENDAHULUAN. Arab. Tiada sesiapapun yang menyangkal bahawa bahasa Arab dan al-qur an al-karim BAB I PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN Umum telah memaklumi bahawa kitab suci al-qur an al-karim yang menjadi sumber rujukan utama bagi pelbagai disiplin ilmu telah diturunkan Allah dalam bahasa Arab. Tiada

Lebih terperinci

SENARIO SEMASA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENGAJIAN ILMU AL-QURAN Oleh: Zulkifli Haji Mohd Yusoff 1 & Nur Atiyah binti Suratem 2

SENARIO SEMASA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENGAJIAN ILMU AL-QURAN Oleh: Zulkifli Haji Mohd Yusoff 1 & Nur Atiyah binti Suratem 2 SENARIO SEMASA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENGAJIAN ILMU AL-QURAN Oleh: Zulkifli Haji Mohd Yusoff 1 & Nur Atiyah binti Suratem 2 1. PENDAHULUAN Al-Quran Al-Karim amat penting dalam memandu kehidupan manusia

Lebih terperinci

Menyikapi Fenomena Gerhana. Oleh: Muhsin Hariyanto

Menyikapi Fenomena Gerhana. Oleh: Muhsin Hariyanto Menyikapi Fenomena Gerhana Oleh: Muhsin Hariyanto Banyak kalangan, utamanya masyarakat awam, yang kurang memahami bagaimana menyikapi fenomena (alami) gerhana, baik (gerhana) matahari atau pun bulan. Bahkan

Lebih terperinci

ILMU TAJWID QBA Program Pensiswazahan Guru

ILMU TAJWID QBA Program Pensiswazahan Guru ILMU TAJWID QBA 2013 Program Pensiswazahan Guru ILMU TAJWID QBA 2013 Program Pensiswazahan Guru MUHAMMAD HAFIZ SALEH ABD MUHAIMIN AHMAD NORAKYAIREE MOHD RAUS MAHYUDDIN HASHIM MOHD. ZAINI ZAKARIA NORAZMAN

Lebih terperinci

KRITERIA DAN KETENTUAN QIRA AT AL-QUR AN. M. Ridha DS Dosen Jurusan Syari ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci

KRITERIA DAN KETENTUAN QIRA AT AL-QUR AN. M. Ridha DS Dosen Jurusan Syari ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci Al-Qishthu Volume 13, Nomor 2 2015 218 KRITERIA DAN KETENTUAN QIRA AT AL-QUR AN M. Ridha DS Dosen Jurusan Syari ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci ridha_ds@yahoo.com Abstrak Qira ah al-qur an adalah mazhab

Lebih terperinci

Robiul Awal 1433 H Cetakan 1 TAKHRIJ HADITS ORANG YANG MENDAPATKAN RUKUKNYA IMAM

Robiul Awal 1433 H Cetakan 1 TAKHRIJ HADITS ORANG YANG MENDAPATKAN RUKUKNYA IMAM 1 TAKHRIJ HADITS ORANG YANG MENDAPATKAN RUKUKNYA IMAM 2 TAKHRIJ HADITS ORANG YANG MENDAPATKAN RUKUKNYA IMAM MENDAPATKAN ROKAAT SHOLATNYA (dirangkum dari Irwaul Gholil karya syaikh M. Nasiruddin Al-Albani

Lebih terperinci

LALUAN KEHIDUPAN

LALUAN KEHIDUPAN 2006 LALUAN KEHIDUPAN Kelahiran 15.2.2015 Kematian MERENUNG DIRI Adalah tuan berkesempatan solat lima waktu di masjid? Adakah tuan membaca al-quran dan memahami bacaan tersebut? Berapa banyakkah tuan sempat

Lebih terperinci

Peneliti Cacat Hadits

Peneliti Cacat Hadits رمحه هللا ABU HATIM AR-RAZI Peneliti Cacat Hadits حفظه هللا Oleh: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin bin Mudasim Publication 1436 H/ 2015 M رمحه هللا Abu Hatim Ar-Razi Sumber: Majalah Al-Furqon No.155 Ed. 8 Th.

Lebih terperinci

RINGKASAN RIWAYAT HIDUP 4 IMAM PENGASAS MAZHAB

RINGKASAN RIWAYAT HIDUP 4 IMAM PENGASAS MAZHAB RINGKASAN RIWAYAT HIDUP 4 IMAM PENGASAS MAZHAB Imam Abu Hanifah [80H/699M 150H/767M] Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Numan bin Tsabit bin Zhuthi' lahir pada tahun 80H/699M di Kufah, Iraq, sebuah

Lebih terperinci

Penakwilan ini sesuai dengan sejumlah riwayat yang ada dari Ibnu Abbas dan yang lainnya :

Penakwilan ini sesuai dengan sejumlah riwayat yang ada dari Ibnu Abbas dan yang lainnya : Tafsir Al Qur'an - Tafsir Ath Thabari Puji bagi ) - Alhamdulillah ( Segala ال ح م د ل ل ه Abu Ja'far berkata, kata ل ل ه -ال ح م د Alhamdulillah artinya : segala kesyukuran / p ujian hanya bagi Ta 'ala

Lebih terperinci

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID (Bagian-2)

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID (Bagian-2) No.20/Th.3/Jumadil Akhir 1430H/ Mei 2009 Jum at III PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID (Bagian-2) Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu

Lebih terperinci

BAB IV MUSNAD AL-SHĀFI Ī DALAM KATEGORISASI KITAB HADIS STANDAR. Ulama hadis dalam menentukan kitab-kitab hadis standar tidak membuat

BAB IV MUSNAD AL-SHĀFI Ī DALAM KATEGORISASI KITAB HADIS STANDAR. Ulama hadis dalam menentukan kitab-kitab hadis standar tidak membuat BAB IV MUSNAD AL-SHĀFI Ī DALAM KATEGORISASI KITAB HADIS STANDAR Ulama hadis dalam menentukan kitab-kitab hadis standar tidak membuat kriteria-kriteria yang baku. Mungkin salah satu faktornya, karena ulama

Lebih terperinci

PANDUAN SOLAT SUNAT TARAWIH. Disediakan oleh Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah

PANDUAN SOLAT SUNAT TARAWIH. Disediakan oleh Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah PANDUAN SOLAT SUNAT TARAWIH Disediakan oleh Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah Disemak oleh Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud Tan Sri Syaikh Ismail bin Muhammad JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

Lebih terperinci

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 B1 Mengetahui asas : Membaca al-quran B1D1 Boleh membaca surah Ali-Imran ayat 1 200 B1D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan

Lebih terperinci

Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini (kematian). (Al-Hijr : 99)

Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini (kematian). (Al-Hijr : 99) Keutamaan 10 Hari Pertama Dzul Hijjah Sesungguhnya termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah SWT Dia mengkhususkan sebahagian makhluknya dengan beberapa keistimewaan. Diantaranya adalah Allah mengkhususkan

Lebih terperinci

IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-208: HUKUM WANITA MEMBUKA SYARIKAT SENDIRI

IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-208: HUKUM WANITA MEMBUKA SYARIKAT SENDIRI IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-208: HUKUM WANITA MEMBUKA SYARIKAT SENDIRI Soalan: Apakah hukum wanita membuka syarikat sendiri? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 3

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 3 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 3 NAMA: KELAS: KBM 3 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

Suap Mengundang Laknat

Suap Mengundang Laknat Suap Mengundang Laknat Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Salah Faham Terhadap Hadith

Salah Faham Terhadap Hadith Sesi Pembelajaran Atas Talian DPI 2016 Salah Faham Terhadap Hadith Metode Berinteraksi Dengan Hadith Ustaz Taufiq Radja Nurul Bahri Al-Qudwah Academy 1 November 2016 OBJEKTIF Memperjelaskan maksud Hadith

Lebih terperinci

TENTANG MA MUM MASBUQ

TENTANG MA MUM MASBUQ MAJLIS TAFSIR AL-QUR AN (MTA) PUSAT http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 Ahad,

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS SANAD DAN MATAN HADITS TENTANG SYAFAAT PENGHAFAL AL-QUR AN

BAB IV ANALISIS SANAD DAN MATAN HADITS TENTANG SYAFAAT PENGHAFAL AL-QUR AN 135 BAB IV ANALISIS SANAD DAN MATAN HADITS TENTANG SYAFAAT PENGHAFAL AL-QUR AN A. Analisis Sanad Telaah keadaan jalur periwayatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah hadits-hadits yang telah di-takhrīj

Lebih terperinci

dan Ketegasannya Terhadap Syiah

dan Ketegasannya Terhadap Syiah رمحه هللا IMAM IBNU JARIR ATH-THABARI dan Ketegasannya Terhadap Syiah @ Copyright 1436 H/ 2015 M Untuk Umat Muslim رمحه هللا Imam Ibnu Jarir ath-thabari Disalin dari Majalah As-Sunnah_Baituna Ed. 05 Th.

Lebih terperinci

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM PEPERIKSAAN BERSAMA PENDIDIKAN AGAMA MENENGAH 4 TAHUN 2013 TAJWID Tarikh: Ahad, 15 Disember 2013 Masa: 1 jam 30 minit ARAHAN KEPADA PARA CALON 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

Tafsir, Keutamaan dan Macam-macamnya

Tafsir, Keutamaan dan Macam-macamnya Didownload dari http://www.vbaitullah.or.id Tafsir, Keutamaan dan Macam-macamnya Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah 27 Juli 2004 Sesungguhnya hal yang paling berhak diperhatikan ilmunya dan dicapai puncak

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa 07-06-2017 12 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa Al-Bukhari 1816, 1817, 563 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed TAWASSUL Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed Setelah kita mengetahui bahaya kesyirikan yang sangat besar di dunia dan akhirat, kita perlu mengetahui secara rinci bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak terjadi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARANAN. Setelah kajian secara teliti dilakukan terhadap tajuk yang dipilih dan dipersetujui,

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARANAN. Setelah kajian secara teliti dilakukan terhadap tajuk yang dipilih dan dipersetujui, BAB 5 KESIMPULAN DAN SARANAN 5.0. Pengenalan Setelah kajian secara teliti dilakukan terhadap tajuk yang dipilih dan dipersetujui, penulis mendapati bahawa Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka

Lebih terperinci

Kewajiban berdakwah. Dalil Kewajiban Dakwah

Kewajiban berdakwah. Dalil Kewajiban Dakwah Kewajiban berdakwah Dalil Kewajiban Dakwah Sahabat, pada dasarnya setiap Muslim dan Muslimah diwajibkan untuk mendakwahkan Islam kepada orang lain, baik Muslim maupun Non Muslim. Ketentuan semacam ini

Lebih terperinci

Ketokohan Imam Asim Al-Kufi Dan Sumbangannya. Mohd Nazir bin Kadir

Ketokohan Imam Asim Al-Kufi Dan Sumbangannya. Mohd Nazir bin Kadir Ketokohan Imam Asim Al-Kufi Dan Sumbangannya Mohd Nazir bin Kadir Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) ABSTRAK Kota Kufah merupakan satu kota besar yang menyimpan pelbagai khazanah dan ketamadunan Islam.

Lebih terperinci

Biografi Ulama Ahlus Sunnah Documentation. Rilis latest

Biografi Ulama Ahlus Sunnah Documentation. Rilis latest Biografi Ulama Ahlus Sunnah Documentation Rilis latest 03 July 2016 Daftar Isi 1 PENDAHULUAN 3 2 SEJARAH SINGKAT IMAM AL-BUKHARI (194 H - 256 H) 5 3 SEJARAH SINGKAT IMAM ABU DAWUD (202 H - 275 H) 7 4

Lebih terperinci

Bab 5. Hadist: Sumber Ajaran Islam Kedua

Bab 5. Hadist: Sumber Ajaran Islam Kedua Bab 5 Hadist: Sumber Ajaran Islam Kedua Pengertian As-Sunnah dan Hadits a. As-Sunnah. As-Sunnah secara lughawi (menurut bahasa) artinya kebiasaan atau tradisi. Sedangkan menurut istilah ilmu haidst adalah

Lebih terperinci

Written by Andi Rahmanto Wednesday, 29 October :49 - Last Updated Wednesday, 29 October :29

Written by Andi Rahmanto Wednesday, 29 October :49 - Last Updated Wednesday, 29 October :29 Maksud Gugurnya Sanad Yang dimaksud gugurnya sanad adalah terputusnya rantai sanad (silsilatu as-sanad) dengan gugurnya sorang rawi atau lebih secara sengaja, baik dari sebagian perawi atau dari yang lainnya

Lebih terperinci

JODOH DALAM PANDANGAN ISLAM http://sav3-prabandari.blog.friendster.com/2007/06/jodoh-dalam-pandangan-islam/ Allah swt berfirman dalam QS : Ar Ruum : 21 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia

Lebih terperinci

SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM HADIS - SUNNAH Etimologis: Hadis : perkataan atau berita. Sunnah : jalan yang dilalui atau tradisi yang dilakukan. Sunnah Nabi: jalan hidup Nabi. Terminologis Hadis:

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. yang wajar dan dalam ajaran nabi, pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau. dan Anas melihatnya, dan beliau bersabda:

BAB I PENDAHULUAN. yang wajar dan dalam ajaran nabi, pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau. dan Anas melihatnya, dan beliau bersabda: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran nabi, pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Sebagaimana

Lebih terperinci