LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK"

Transkripsi

1 mengambil Kemudahan. 1. Apakah produk ini? Ini adalah kemudahan pembiayaan harta patuh Shariah bagi pembelian sama ada harta yang telah siap atau yang sedang dibina. Kemudahan ini dicagar terhadap harta kediaman. Walau bagaimanapun, cagaran tambahan seperti penjamin dll mungkin diminta bergantung kepada keputusan penilaian kredit. Kemudahan juga boleh digunakan bagi tujuan berikut: Pembelian harta kediaman 2. Apakah konsep Shariah yang diterapkan? Pembiayaan Kediaman -i adalah berdasarkan konsep Shariah iaitu Komoditi Murabahah. Ini adalah kontrak jual beli antara Bank dan Pelanggan di mana komoditi patuh Shariah yang khusus akan dikenal pasti dan digunakan sebagai aset dasar untuk transaksi jual beli antara Pelanggan dan Bank bagi tujuan menyediakan dana untuk pembiayaan. 3. Apakah yang saya perolehi daripada produk ini? a) Jumlah ) penuh yang dibiayai : [ ] b) Margin pembiayaan c) Tempoh (tahun) : [ ]% : [ ] d) Kadar Keuntungan : Peringkat Peringkat Terakhir Kadar Keuntungan Kadar Pembiayaan Asas [ ]% Kadar Efektif [ ]% Keuntungan e) Kadar Keuntungan Kontrak f) Harga Jualan Bank : [ ]% : [ ] Nota: Kadar Pembiayaan Asas (KPA) [ ]% 1

2 mengambil Kemudahan. 4. Apakah obligasi saya? Senario 1: Hari ini (KPA = [ ]%) a) Pembayaran Bulanan : Peringkat Pembayaran Peringkat Terakhir [ ] b) Jumlah Pembayaran ialah : * [ ] Penting: Pembayaran Bulanan anda akan berubah jika KPA berubah. Kadar Hari ini (KPA = [ ] %) Jumlah caj keuntungan pada akhir Tempoh [ ] Jumlah Pembayaran pada akhir Tempoh [ ] Senario 2: Jika KPA meningkat [ ]% a) Pembayaran Bulanan : Peringkat Pembayaran Peringkat Terakhir Kadar Jumlah caj keuntungan pada akhir Tempoh Jumlah Pembayaran pada akhir Tempoh Jika KPA meningkat [ ]% Senario 3: Jika KPA meningkat [ ]% a) Pembayaran Bulanan : Peringkat Pembayaran Peringkat Terakhir Kadar Jumlah caj keuntungan pada akhir Tempoh Jumlah Pembayaran pada akhir Tempoh Jika KPA meningkat [ ]% 2

3 mengambil Kemudahan. Pelanggan hendaklah membayar caj keuntungan semasa tempoh pembinaan bagi harta yang sedang dibina. Keuntungan dikira mengikut formula di bawah: Jumlah Dibayar x Kadar Keuntungan Efektif x n / 365 * Jumlah Pembayaran berdasarkan Kadar Keuntungan Kontrak. Ibra (rebet) akan diberikan terhadap perbezaan antara Kadar Keuntungan Kontrak dan Kadar Keuntungan Efektif setiap bulan. Bank akan memberikan rebet (Ibra ) kepada Pelanggan pada, tetapi tidak terhad kepada, kejadian berikut: i) Terdapat perbezaan dalam Pengiraan Bahagian Keuntungan berdasarkan Kadar Keuntungan Kontrak dan Kadar Keuntungan Efektif; ii) Penyelesaian separa oleh Pelanggan; dan iii) Pelanggan membuat penyelesaian awal atau penamatan apabila berlaku kejadian ingkar. iv) Pembatalan Kemudahan selaras dengan luputnya Tempoh Ketersediaan Untuk mengelakkan sebarang keraguan, dengan ini diakui dan dipersetujui bahawa rebet yang dirujuk di dalam ini tidak akan dalam apa cara jua ditafsirkan sebagai rebet tunai yang perlu dibayar kepada Pelanggan, tetapi akan dicerminkan sebagai pengurangan pada unsur keuntungan dalam pembayaran bulanan bagi Kemudahan. Nota: i) Pembayaran mungkin naik turun berdasarkan pergerakan KPA. ii) Perubahan KPA adalah seperti berikut:- a) Jika KPA menurun, pembayaran bulanan akan berkurangan. b) Jika KPA meningkat, pembayaran bulanan akan bertambah. iii) Pelanggan akan dimaklumkan tentang pembayaran baru apabila KPA berubah melalui surat makluman. 5. Apakah fi dan caj yang perlu saya bayar? a) Duti Setem Menurut Akta Setem 1949 (Pindaan 1989): i) Surat Tawaran : ii) Dokumen Utama * : 5.00 bagi setiap 1,000 iii) Dokumen Cagaran : iv) Arahan Tetap : *Penghapusan 20% duti setem bagi Dokumen Utama berdasarkan prinsip Shariah. b) Fi Guaman & Pembelanjaan Termasuk fi peguamcara bagi dokumentasi pembiayaan, pendaftaran gadaian, carian tanah dan carian 3

4 mengambil Kemudahan. kebankrapan c) Fi Pemprosesan/Fi Penyediaan Tidak berkenaan d) Fi Transaksi atau Brokeraj Tidak berkenaan 6. Apakah akan berlaku jika saya gagal memenuhi obligasi saya? a) Semasa Tempoh: (i) Untuk keingkaran membuat pembayaran dalam Tempoh, kadar pampasan yang dikenakan adalah satu peratus (1%) setahun atau sebarang kadar lain yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia ( BNM ) ke atas pembayaran bulanan lampau tempoh dari tarikh pembayaran bulanan tersebut kena dibayar sehingga tarikh apabila pembayaran diterima oleh Bank; (ii) Untuk keingkaran membuat pembayaran semasa Tempoh, di mana keingkaran sedemikian menyebabkan keseluruhan Kemudahan ditamatkan atau dibawa ke mahkamah untuk penghakiman sebelum Kematangan, kadar ta widh (pampasan) yang akan dikenakan adalah sehingga satu peratus (1%) setahun atau sebarang kadar lain yang diluluskan oleh BNM ke atas baki prinsipal belum dijelaskan, dari tarikh keseluruhan Kemudahan ditamatkan sehingga tarikh apabila baki prinsipal belum dijelaskan diterima oleh Bank atau penghakiman diperolehi, yang mana lebih awal; dan b) Selepas Tempoh: Jika Kemudahan masih belum dibayar selepas Tempoh, kadar Ta widh (pampasan) yang akan dikenakan tidak akan melebihi Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) semalaman harian semasa BNM atau sebarang kadar lain yang diluluskan oleh BNM ke atas baki prinsipal belum dijelaskan hingga tarikh baki prinsipal belum dijelaskan diterima oleh Bank; Jumlah ta widh (pampasan) tidak boleh dikompaun ke atas jumlah prinsipal dan/atau baki prinsipal belum dijelaskan. Ta widh (pampasan) terkumpul tidak boleh melebihi seratus peratus (100%) daripada baki prinsipal belum dijelaskan, mengikut keadaan. c) Meskipun perkara di atas, anda dengan ini bersetuju, berwaad dan berakujanji untuk membayar kepada Bank, jika berkenaan, gharamah (penalti) di samping ta widh (pampasan), yang akan disalurkan kepada pertubuhan amal yang diluluskan oleh Jawatankuasa Shariah Bank. Agregat jumlah ta widh (pampasan) dan gharamah (penalti) tidak boleh dikompaun ke atas pembayaran bulanan lampau tempoh dan atau baki prinsipal belum dijelaskan, mengikut keadaan. 4

5 mengambil Kemudahan. Nota: * Tindakan undang-undang akan diambil jika anda gagal memberi tindak balas terhadap notis peringatan. Semakan: Bank mempunyai hak mutlak untuk menyemak dan menamatkan Kemudahan yang diberikan kepada anda jika terdapat sebarang petanda bahawa Kemudahan digunakan bagi aktiviti tidak patuh Shariah atau apabila berlaku sebarang kejadian ingkar lain sepertimana dipersetujui dalam Perjanjian Kemudahan Murabahah. Hak tolakan: Kami berhak menolak daripada sebarang baki kredit dalam akaun anda dengan kami sebarang baki belum dijelaskan dalam akaun pembiayaan ini. Penutupan Gadai Janji: Harta anda mungkin dikenakan penutupan gadai janji dan anda hendaklah menanggung semua kos. Bank berhak memulakan aktiviti untuk mendapatkan balik wang (termasuk mengambil agensi pungutan hutang pihak ketiga), prosiding penutupan gadai janji dan prosiding kebankrapan. Anda juga bertanggungjawab menjelaskan sebarang kurangan selepas harta anda dijual. Kebankrapan: Anda mungkin dikenakan prosiding kebankrapan jika jumlah belum dijelaskan mencapai had tertentu. Akibat apabila dihukum bankrap boleh menyebabkan aset anda dibekukan dan dirampas. * Tindakan undang-undang terhadap anda mungkin menjejaskan penarafan kredit anda, lantas menyebabkan pinjaman lebih sukar atau mahal diperolehi oleh anda. 7. Bagaimana jika saya menjelaskan pembiayaan dengan sepenuhnya sebelum matang? a) Anda mungkin perlu membayar baki belum dijelaskan, keuntungan bulanan semasa dan sebarang jumlah yang kena dan perlu dibayar kepada Bank. b) Anda mungkin dikenakan Caj Penyelesaian Awal. 8. Adakah saya memerlukan sebarang perlindungan takaful? a) Pelan Takaful Gadai Janji Kumpulan (PTGJK) tidak diwajibkan. Walau bagaimanapun anda digalakkan mengambil pelan ini untuk manfaat dan perlindungan anda seisi keluarga sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. b) Sijil Takaful yang dikehendaki oleh Bank untuk melindungi Harta terhadap risiko kebakaran dan risiko lain yang dianggap wajar oleh Bank adalah diwajibkan. 9. Adakah saya perlu menyediakan penjamin? Tertakluk kepada keadaan, bergantung kepada penilaian kredit anda oleh Bank, anda mungkin perlu menyediakan penjamin. 10. Bolehkah saya mencadangkan peguam kepada Bank yang tidak disenaraikan di panel peguam Bank? 5

6 mengambil Kemudahan. Ya. Walau bagaimanapun ini tidak disarankan kerana peguam tersebut mungkin tidak mahir dengan keperluan dokumentasi Bank dan oleh itu boleh menyebabkan kelewatan. 11. Apakah risiko utama? Kadar Tetap / Boleh Ubah atau Gabungan: Produk ini ditawarkan kepada pelanggan dengan kadar tetap atau boleh ubah atau gabungan kedua-dua kadar tersebut. Jumlah ansuran juga ditetapkan sepanjang tempoh bagi kadar tetap dan berubah-ubah bagi kadar boleh ubah. Dalam keadaan apabila kadar pasaran lebih rendah atau lebih tinggi daripada kadar tetap atau boleh ubah yang dipersetujui, pelanggan hendaklah membayar jumlah pembayaran bulanan lebih tinggi secara perbandingan. Jumlah pembayaran bulanan yang dibayar mungkin lebih tinggi daripada apa yang dipersetujui sebelumnya. Selanjutnya, pelanggan tidak mempunyai pilihan untuk menukar kadar kepada kadar pasaran pada bila-bila masa yang diingini kerana perjanjian telah dibuat sebagai kadar tetap atau boleh ubah sepanjang tempoh. Melebihi Umur Persaraan: Bagi tempoh pembiayaan yang melebihi umur persaraan, pelanggan dikehendaki menjelaskan pembayaran pembiayaan semasa umur persaraan dengan mempertimbangkan jalan pembayaran daripada dana dalam KWSP, peruntukan pencen atau pembayaran anuiti. 12. Apakah yang perlu saya lakukan jika butir-butir hubungan saya berubah? Anda perlu memaklumkan kami tentang sebarang perubahan pada butir-butir hubungan anda untuk memastikan semua surat-menyurat sampai kepada anda tepat pada masanya. Untuk mengemaskinikan butirbutir hubungan anda, anda boleh memaklumkan kami secara bertulis atau menghubungi kami melalui salah satu saluran berikut [ ]. 13. Di manakah saya boleh menerima bantuan dan tebus rugi? Jika anda menghadapi masalah membuat pembayaran, anda harus menghubungi kami secepat mungkin untuk membincangkan cara pembayaran alternatif. Anda boleh menghubungi kami di: Customer Resolution Unit Tingkat 19, Menara Bumiputra Commerce 11, Jalan Raja Laut Kuala Lumpur No. Tel: No. Faks: E-mel: Secara alternatif, anda boleh menggunakan perkhidmatan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit 6

7 mengambil Kemudahan. (AKPK), sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia untuk menyediakan perkhidmatan percuma tentang pengurusan wang, kaunseling kredit dan penyusunan semula hutang untuk individu. Anda boleh menghubungi AKPK di: Tingkat 8, Maju Junction Mall 1001, Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur No. Tel: E-mel: Anda juga boleh mendaftar diri untuk Program percuma Pengurusan Wang Ringgit Anda (POWER!) anjuran BNM, yang direka khas untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran kewangan yang perlu kepada anda dalam pengurusan wang dan hutang peribadi. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang Program daripada risalah (boleh didapati di cawangan kami) atau daripada laman web AKPK. Jika anda ingin membuat aduan tentang produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh kami, anda boleh menghubungi kami di: Customer Resolution Unit Tingkat 19, Menara Bumiputra Commerce 11, Jalan Raja Laut Kuala Lumpur No. Tel: No. Faks: E-mel: Jika pertanyaan atau aduan anda tidak diselesaikan dengan memuaskan oleh kami, anda boleh menghubungi BNM LINK atau TELELINK di: Block D, Bank Negara Malaysia Jalan Dato Onn Kuala Lumpur No. Tel: No. Faks: E-mel: 14. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut? Jika anda ingin maklumat tambahan tentang Pembiayaan Harta Islam, sila rujuk kepada risalah produk yang boleh didapati di cawangan CIMB Islamic Bank, yang terletak setempat dengan cawangan CIMB Bank di seluruh negara. 7

8 mengambil Kemudahan. Atau hubungi kami di talian , atau layari laman web kami di Maklumat relevan lain Jumlah dan tempoh pembiayaan yang diluluskan oleh Bank mungkin lebih rendah daripada jumlah yang dipohon, menurut dasar dan budi bicara Bank; dan bergantung kepada proses kredit wajar Bank dan/atau profil kredit atau kebolehpercayaan kredit Pelanggan. Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, Bank akan berkongsi data kredit anda dengan biro kredit relevan atau pengawal selia lain. 16. Pakej pembiayaan lain yang tersedia a) Pembiayaan Kediaman Tetap-i b) Pembiayaan Kediaman Fleksi-i c) Pembiayaan Kediaman Boleh Ubah-i d) Pembiayaan Bertempoh-i NOTA PENTING: KEDIAMAN ANDA MUNGKIN DITUTUP GADAI JANJI JIKA ANDA TIDAK TERUS MEMBAYAR PEMBAYARAN BULANAN TERHADAP PEMBIAYAAN KEDIAMAN ANDA. Maklumat yang disediakan dalam lembaran pendedahan ini adalah sah setakat : [ ] 8

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR?

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR? pihak sekiranya anda 1. Apakah produk ini? Produk ini adalah kemudahan pembiayaan bertempoh patuh Shariah yang dijamin oleh Sijil atau Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) oleh Amanah Saham Nasional Berhad

Lebih terperinci

10.75% RM672, Jumlah Pembayaran berdasarkan Harga Jualan Bank adalah RM672,105.60

10.75% RM672, Jumlah Pembayaran berdasarkan Harga Jualan Bank adalah RM672,105.60 1. Apakah prduk ini? Prduk ini adalah kemudahan pembiayaan bertemph patuh Shariah yang dijamin leh Sijil Amanah Saham Bumiputera (ASB). Pelan Grup Term Financing Takaful (GTFT) bagi kemudahan pembiayaan

Lebih terperinci

Had Kemudahan Fleksibel : Min: RM Maksimum: tertakluk kepada kelulusan pihak pengurusan Bank Harga Belian Bank Margin Kemudahan (MOF)

Had Kemudahan Fleksibel : Min: RM Maksimum: tertakluk kepada kelulusan pihak pengurusan Bank Harga Belian Bank Margin Kemudahan (MOF) LEMBARAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan Pembelian Saham i (SPFi) Tawaran Awam Permulaan (IPO). Sila pastikan anda juga

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Kenderaan-i. Pastikan juga anda membaca

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK. CIMB Islamic Bank Berhad

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK. CIMB Islamic Bank Berhad LEMBARAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan Pembelian Saham i (SPF-i) Tawaran Awam Permulaan (IPO). Sila pastikan anda juga

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk mengambil Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Semula Perumahan Wahdah. Pastikan juga pelanggan

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) BERJANGKA-i

PEMBIAYAAN AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) BERJANGKA-i 1. Apakah yang saya perlu ketahui mengenai produk ini? Pembiayaan ASB Berjangka-i merupakan satu kemudahan pembiayaan bagi pelanggan untuk menyertai pelaburan di bawah unit amanah Amanah Saham Bumiputera

Lebih terperinci

Had Kemudahan Fleksibel : Min: RM Maksimum: tertakluk kepada kelulusan pihak pengurusan Bank Harga Belian Bank Margin Kemudahan (MOF)

Had Kemudahan Fleksibel : Min: RM Maksimum: tertakluk kepada kelulusan pihak pengurusan Bank Harga Belian Bank Margin Kemudahan (MOF) LEMBARAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan Pembelian Saham i (SPF-i) Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS). Sila pastikan anda

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk -i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima -i. Pastikan juga anda membaca syarat dalam Surat Tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK. CIMB Islamic Bank Berhad

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK. CIMB Islamic Bank Berhad LEMBARAN PENERANGAN PRODUK CIMB Islamic Bank Berhad (Sila baca Lembaran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan Pembelian Saham i (SPF-i) Skim Opsyen Saham Pekerja

Lebih terperinci

Overdraf. November 2017

Overdraf. November 2017 HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Overdraf dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian ini hanya

Lebih terperinci

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1,

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1, HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pinjaman Berjangka dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk -i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima -i. Pastikan juga anda membaca syarat dalam Surat Tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK LEMBARAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Penyata Maklumat Produk ini sebelum anda memohon Kemudahan Kredit bersandarkan Pelbagai Cagaran. Pastikan juga anda membaca segala terma dan syarat. Sila dapatkan

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lampiran 5 (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pinjaman Berjangka dengan Hong Leong Bank Bhd. Pastikan anda membaca terma-terma dan

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyHome-i Tarikh : (Untuk diisi oleh Kakitangan Jualan / Cawangan) 1. Apakah produk ini? (Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pembiayaan Kredit Berputar dengan Hong Leong Bank Bhd. Pastikan anda membaca terma-terma

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

Minima: RM50,000, Maksima: RM1.5 Juta (Jumlah pembiayaan yang diluluskan adalah atas budi bicara pihak Bank)

Minima: RM50,000, Maksima: RM1.5 Juta (Jumlah pembiayaan yang diluluskan adalah atas budi bicara pihak Bank) HELAIAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon produk ini. Anda juga dinasihatkan supaya membaca terma dan syarat am yang tertera di dalam Surat

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) PEMBIAYAAN PKS AL-ANSAR Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lampiran 12 (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyHome-i Tarikh : (Untuk diisi oleh Kakitangan Jualan / Cawangan) 1. Apakah produk ini? (Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memilih Skim Pembiayaan Mikro i (MUsK )/ MEF Terma dan syarat pembiayaan dinyatakan secara terperinci

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

1. Apa produk ini berkenaan?

1. Apa produk ini berkenaan? CashLite CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 21 Jun 2018 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite CIMB. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

AFFIN HOME BUILD RISALAH PENDEDAHAN PRODUK

AFFIN HOME BUILD RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AFFIN HOME BUILD RISALAH PENDEDAHAN PRODUK Bank : Affin Bank Berhad Produk : Affin Home Build Tarikh : 18 September 2018 1. Apakah AFFIN HOME BUILD? AFFIN HOME BUILD ialah produk pinjaman gadai janji yang

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK 1. Apakah Pembiayaan ASB? Pembiayaan ASB adalah pinjaman bertempoh terjamin yang dikira berdasarkan kadar faedah berubah yang diberikan kepada peminjam individu/individu bersama untuk membiaya pembelian

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK 1. Apakah Pembiayaan ASB? Pembiayaan ASB adalah pinjaman bertempoh terjamin yang dikira berdasarkan kadar faedah berubah yang diberikan kepada peminjam individu/individu bersama untuk membantu dalam pembelian

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memilih Skim Pembiayaan Mikro i (MUsK )/ MEF Terma dan syarat pembiayaan dinyatakan secara terperinci

Lebih terperinci

PINJAMAN SASARAN BNM UNTUK PINJAMAN PERUMAHAN SEKTOR UTAMA LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

PINJAMAN SASARAN BNM UNTUK PINJAMAN PERUMAHAN SEKTOR UTAMA LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK PINJAMAN SASARAN BNM UNTUK PINJAMAN PERUMAHAN SEKTOR UTAMA LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Bank : Affin Bank Berhad Produk : Pinjaman Sasaran BNM untuk Pinjaman Perumahan Sektor Utama Tarikh : 16 Ogos 2018

Lebih terperinci

*Nota: Bagi Leftenan Muda atau setaraf dan ke bawah, umur semasa memohon MESTILAH tidak kurang daripada 5 tahun dari tarikh persaraan

*Nota: Bagi Leftenan Muda atau setaraf dan ke bawah, umur semasa memohon MESTILAH tidak kurang daripada 5 tahun dari tarikh persaraan PENYATA PENDEDAHAN PRODUK SPD-i ATM Potongan Gaji Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah produk ini? (Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan

Lebih terperinci

1. Apa produk ini berkenaan?

1. Apa produk ini berkenaan? CashLite CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 22 Dec 2016 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite CIMB. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U)

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan anda juga membaca terma-terma dan syarat-syarat am. Dapatkan

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan produk Pembiayaan Perumahan-i Pastikan anda juga membaca terma dan syarat bagi produk ini

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan produk Pembiayaan Perumahan-i. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat bagi produk ini.

Lebih terperinci

Tempoh minima 1 tahun dan maksima 5 tahun Kiraan bagi pembayaran ansuran bulanan adalah berdasarkan Kadar Keuntungan Efektif.

Tempoh minima 1 tahun dan maksima 5 tahun Kiraan bagi pembayaran ansuran bulanan adalah berdasarkan Kadar Keuntungan Efektif. HELAIAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon produk ini. Anda juga dinasihatkan supaya membaca terma dan syarat am yang tertera di dalam Surat

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK 1. Apakah? adalah pinjaman bertempoh terjamin yang dikira berdasarkan kadar faedah berubah yang diberikan kepada peminjam individu/individu bersama untuk membiaya pembelian Unit Amanah Saham Bumiputera

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK 1. Apakah? adalah pinjaman bertempoh terjamin yang dikira berdasarkan kadar faedah berubah yang diberikan kepada peminjam individu/individu bersama untuk membiaya pembelian Unit Amanah Saham Bumiputera

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 7 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 7 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan juga membaca terma dan

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK 1. Apakah Pembiayaan ASB? Pembiayaan ASB adalah pinjaman bertempoh terjamin yang dikira berdasarkan kadar faedah berubah yang diberikan kepada peminjam individu/individu bersama untuk membiaya pembelian

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan produk Pembiayaan Kenderaan-i Pastikan anda juga membaca terma dan syarat bagi produk ini

Lebih terperinci

12, 24, 36, 48 bulan. 1. Apa produk ini berkenaan?

12, 24, 36, 48 bulan. 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 21 Jun 2018 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk memohon Pembiayaan Perniagaan Berjangka-i (Tawarruq). Pastikan anda juga membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja.

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja. PENYATA PENDEDAHAN PRODUK SPTB / TEKS1M Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LAMPIRAN 3 Bank Pertanian Malaysia Berhad (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : hh/ bb/tt(untuk diisi oleh Cawangan) (Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma-terma

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sewa Beli - NonBPA Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Pinjaman

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Sila pastikan juga untuk membaca

Lebih terperinci