TAKLIMAT PERANAN PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP) DAN PEGAWAI PENILAI KEDUA (PPK) BAGI PELAKSANAAN LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TAKLIMAT PERANAN PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP) DAN PEGAWAI PENILAI KEDUA (PPK) BAGI PELAKSANAAN LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)"

Transkripsi

1 TAKLIMAT PERANAN PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP) DAN PEGAWAI PENILAI KEDUA (PPK) BAGI PELAKSANAAN LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT) 03 NOVEMBER 2017 DEWAN KULIAH 6, KPP 3 PENYAMPAI: PUAN NOR AISHAH HAJI HUSAIN TIMBALAN PENDAFTAR KANAN UiTM CAWANGAN MELAKA

2 DEFINISI Pengurusan Penilaian Prestasi Tahunan Penilaian prestasi merupakan sebahagian daripada sistem pengurusan personel yang penting dan boleh digunakan untuk membantu setiap pegawai meningkatkan prestasi kerja masing-masing.

3 PRINSIP ASAS DAN TUJUAN UTAMA SISTEM PENILAIAN PRESTASI (SPP) 1. Dilaksanakan secara objektif, adil dan telus. 2. Diasaskan kepada penghasilan kerja dan tingkahlaku yang dipamer oleh PYD ke arah pencapaian objektif organisasi yang ditetapkan. 3. Persaingan positif sesama pegawai untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti.

4 SPP digubal untuk: Prestasi kerja dinilai dengan lebih sistematik dan meyakinkan Ketua melaksanakan penilaian prestasi mengikut kesesuaian perkhidmatan tertentu SPP diguna dalam pelbagai fungsi sumber manusia seperti kemajuan kerjaya, penempatan dan latihan Tingkatkan penglibatan Ketua Jabatan dan semua pegawai penyelia dalam proses penilaian prestasi.

5 Ciri-Ciri Sistem Penilaian Prestasi melibatkan : 1. Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan kajian semula pertengahan tahun 2. Penilaian prestasi yang objektif, adil dan telus 3. Pengiktirafan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi 4. Penetapan wajaran markah mengikut aspek penilaian prestasi yang bersesuaian dengan peranan setiap kumpulan pegawai 5. Pemakaian 5 jenis borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan mengikut Kumpulan Pegawai (tambahan borang di Fakulti Perubatan) 6. Peranan Panel Pembangunan Sumber Manusia sebagai pihak yang memastikan penilaian dibuat dengan objektif, adil dan telus.

6 Penilaian Yang Objektif, Adil dan Telus 1. Dibuat secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja sebenar PYD sepanjang tahun yang dinilai. 2. Tidak dibuat secara tergesa-gesa/ di saat-saat akhir. 3. Dibuat tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahun sebelumnya. 4. Yakin PYD sebagai aset terpenting dan boleh dimajukan. 5. Tidak dipengaruhi oleh faktor pilih kasih. 6. Pegawai Penilai tidak bersifat terlalu murah hati (lenient) atau sebaliknya. 7. Pegawai Penilai tidak ambil jalan mudah dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja. 8. Tidak memberi perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku, sama ada bersifat positif atau negatif, yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan seseorang pegawai.

7 Penilaian Prestasi Asas Penentuan Penempatan/bidang kerjaya yang sesuai dgn potensi, kebolehan, keistimewaan serta kemajuan staf; Kesesuaian dan kelayakan untuk kenaikan pangkat, pemangkuan, pinjaman dan pertukaran sementara; Kelayakan dan kesesuaian untuk pergerakan gaji Penganugerahan khidmat cemerlang (APC), pingat/bintang kebesaran (PPC) dan surat penghargaan; Mengenalpasti dan merancang keperluan latihan staf; dan Pemberian kaunseling untuk perbaiki/tingkatkan prestasi dan motivasi staf

8 Tanggungjawab Ketua Jabatan 1. Tentukan arah haluan, matlamat dan sasaran kerja jabatan. 2. Pastikan sistem kerja berkesan untuk capai SKT yang ditetapkan 3. Dapatkan komitmen dari staf melalui gaya pengurusan penyertaan (participative management) 4. Beri penekanan kepada pembangunan kerjaya staf

9 Tanggungjawab Ketua Jabatan 5. Rangka rancangan kerja tahunan Jabatan 6. Tetapkan petunjuk prestasi yang boleh dicapai dan diukur untuk setiap aktiviti/projek Jabatan 7. Menyelaras, memantau dan membuat kajian semula ke atas kerja agar ikut jadual 8. Pastikan Pegawai Penilai sediakan penilaian prestasi mengikut peraturan dan jadual/tempoh yang telah ditetapkan

10 Tanggungjawab Ketua Jabatan 9. Arahkan Pegawai Penilai yang akan bertukar ke jabatan lain/bersara/letak jawatan, sediakan penilaian prestasi serta merta bagi Pegawai Yang Dinilai (PYD), jika tempoh penyeliaan tidak kurang 6 bulan 10.Arahkan PYD yang akan bersara/dilantik jawatan lain lengkapkan penilaian prestasi, jika tempoh perkhidmatan dalam tahun penilaian tidak kurang 6 bulan

11 Tanggungjawab Ketua Jabatan 11.Pastikan penilaian prestasi staf yang dilantik pada penghujung tahun (selepas 1 Julai) disediakan apabila tempoh sebenar perkhidmatan mereka genap 6 bulan 12.Pastikan penilaian prestasi bagi staf di dalam pinjaman/tukar sementara disediakan oleh penilai di Jabatan yang meminjam 13.Ambil tindakan sewajarnya terhadap komen/ cadangan penilai/yang dinilai

12 BAGAIMANA MENENTUKAN PEGAWAI PENILAI PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP) DAN PEGAWAI PENILAI KEDUA (PPK)?

13 Definisi PPP/PPK Pegawai Penilai Pertama (PPP) : Pegawai atasan atau penyelia terdekat kepada PYD dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau mengawasi kerjanya. Pegawai Penilai Kedua (PPK) : Pegawai atasan yang terdekat kepada PPP dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD. Jika ada satu peringkat penyeliaan, penilaian boleh dibuat oleh PPP.

14 Syarat-Syarat Penentuan PPP/PPK 1. PYD dan PPP mestilah mempunyai hubungan kerja dan penyeliaan secara langsung 2. Gred PPP dan PPK hendaklah lebih tinggi daripada gred PYD 3. Tiada hubungan kekeluargaan terdekat di antara PYD dan PPP/PPK (pertalian darah/ perkahwinan) 4. Tempoh penyeliaan seelok-eloknya tidak kurang dari 6 bulan dalam sesuatu tahun penilaian. PYD berkhidmat di 2 jabatan berbeza dengan tempoh penyeliaan yang sama, PPP sedia penilaian.

15 Syarat-Syarat Penentuan PPP/PPK 5. PYD yang diselia oleh lebih dari seorang PPP dalam tempoh masa yang berbeza-beza dan tiada pegawai kanan lain yang layak membuat penilaian, maka PPP yang paling lama tempoh penyeliaannya boleh menilai 6. Jika tiada PPP yang layak menilai kerana tempoh penyeliaannya kurang dari 6 bulan dalam tahun yang dinilai, pegawai yang lebih tinggi yang terdekat dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD boleh menilai

16 Syarat-Syarat Penentuan PPP/PPK 7. Dalam kes tertentu yang mendesak, tempoh penyeliaan minimum bagi PPP/PPK untuk tujuan penilaian prestasi ialah 3 bulan. 8. Jika penilaian prestasi tidak disediakan oleh PPP yang telah bersara/letak jawatan dan tidak dapat dikesan, penilaian prestasi boleh disediakan oleh PPK yang berkenaan

17 PENILAIAN PROFESOR Profesor Gred C dan B yang tidak memegang jawatan pentadbiran utama - dinilai oleh Dekan/Rektor/Ketua Bahagian tempat bertugas - mempunyai hubungan kerja secara langsung atau mengawasi kerja walaupun di gred jawatan hakiki lebih rendah. (Rujukan : Surat TNC (A&A) bil.500-bpd (PPPK. 3/2, ) : Pelaksanaan Penilaian Prestasi Tahunan Bagi Staf Akademik Berjawatan Profesor (Gred Khas C & B) Tanpa Memegang Jawatan Pentadbiran UiTM.

18 APAKAH PERANAN SERTA TUGAS PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP) DAN PEGAWAI PENILAI KEDUA (PPK)?

19 Peranan dan Tugas PPP/PPK 1. PPP tetap dan tentukan program tindakan dan rancangan kerja Jabatan di bawah tanggungjawabnya 2. PPK pastikan PPP berbincang dengan PYD semasa menetapkan SKT 3. PPP dan PPK tetapkan petunjuk prestasi (sama ada dari segi kuantiti, kualiti, masa atau kos) bagi setiap aktiviti/projek. 4. SKT perlu realistik, spesifik dan boleh diukur. 5. PPP selia kerja PYD melalui pengawasan dan bimbingan berterusan

20 Peranan dan Tugas PPP/PPK 5. PPP bincang dengan PYD mengenai kemajuan kerja di pertengahan tahun dan akhir tahun (kenalpasti masalah, tindakan pembetulan dan pengubahsuai strategi SKT) 6. PPP bertanggungjawab memastikan semua PYD lengkapkan borang LNPT; a) Bhg I : Maklumat Pegawai b) Bhg. II : Kegiatan dan Sumbangan di Luar Tugas Rasmi/Latihan) c) Tandatangan borang 5. PPP dikehendaki membuat penilaian dan ulasan mengenai prestasi PYD setelah berbincang dengan PYD serta membuat perakuan.

21 Peranan dan Tugas PPP/PPK 8. PPP hantar borang prestasi yang telah siap dinilai kepada PPK melalui Urusetia Jabatan 9. PPK dikehendaki membuat penilaian prestasi PYD selepas PPP membuat penilaiannya 10. Sekiranya terdapat perbezaan penilaian PPK yang ketara, khususnya yang menyebabkan markah keseluruhan (purata) jatuh ke tahap tidak memuaskan, PPK hendaklah menyatakan alasan perbezaan tersebut dan memaklumkannya kepada PYD

22 CONTOH SUSUNAN PPP, PPK DAN PYD UNTUK KAMPUS CAWANGAN

23 CONTOH SUSUNAN PPP, PPK DAN PYD Bil PYD PPP PPK 1 Rektor Kampus Naib Canselor Tiada 2 TRK (HEA) Rektor Kampus TNC (HEA) 3 TRK (HEP) Rektor Kampus TNC (HEP) 4 Pensyarah Koordinator (PPP)/ TRK (PPK) 5 Timbalan Pendaftar/ Kanan 6 Penolong Pendaftar/ Kanan Rektor Kampus TRK (HEA/HEP) Tiada Rektor Kampus

24 CONTOH SUSUNAN PPP, PPK DAN PYD Bil PYD PPP PPK 7 Pegawai Eksekutif/ Kanan 8 Jurutaip/ Kanan 9 Pemandu/ Kanan 10 Pekerja Rendah Awam / Kanan TPK / Penolong Pendaftar (HEP/HEA) Penolong Pendaftar (HEP/HEA) Penolong Pendaftar / Pegawai Eksekutif Juruteknik Rektor Kampus / TRK (HEP/HEA) TRK (HEP/HEA) / Timbalan Pendaftar Rektor Kampus / Timbalan Pendaftar Pembantu Teknik

25 Panduan pelaksanaan urusan penilaian prestasi kepada Pegawai Penilai 1. Rujukan tidak boleh dibuat kepada prestasi, kebolehan dan penilaian staf di tahun-tahun yang lalu kerana berkemungkinan dalam tahun yang dinilai staf tersebut telah berubah. 2. PPP hendaklah jangan tergesa-gesa membuat Laporan Nilaian Prestasi Tahunan. 3. PPP dan PPK tidak boleh teragak-agak memberi penilaian yang tinggi atau rendah untuk menggambarkan sifat dan prestasi kerja PYD yang sebenar. 4. PPP dan PPK juga perlu memberi nilaian yang tepat dan adil terhadap prestasi PYD dengan menggunakan nombor bulat (round figure)

26 Panduan pelaksanaan urusan penilaian prestasi kepada Pegawai Penilai 4. Bagi PPP yang mempunyai ramai staf di bawah seliaannya adalah dinasihatkan supaya penilaian prestasi dilaksanakan secara serentak. 5. Tanggungjawab PPP dan PPK untuk berbincang dengan PYD tentang penilaian prestasi dan apa-apa kekurangan atau kelemahannya dan seterusnya memberi nasihat dan bimbingan supaya PYD boleh memperbaiki prestasi kerja, kelakuan serta lain-lain kelemahan. 6. Memastikan bahawa kelebihan dan kelemahan dalam sesuatu aspek penilaian seseorang PYD itu tidak mempengaruhi penilaian dalam aspek yang lain

27 Panduan pelaksanaan urusan penilaian prestasi kepada Pegawai Penilai 7. Mempunyai fikiran dan pemahaman yang jelas mengenai sesuatu ciri yang dinilaikan dan hubungannya dengan PYD. 8. Menyediakan LNPT di dalam tempoh yang ditetapkan. Laporan yang lewat - mungkin tidak akan dapat dibuat dengan baik, menimbulkan masalah-masalah lain seperti berlaku pertukaran Pegawai Penilai dan sebagainya 9. LNPT perlulah mencerminkan prestasi kerja sebenar PYD di mana PPP dan PPK telah melaksanakan pemantauan berterusan bagi sepanjang tahun penilaian.

28 Panduan pelaksanaan urusan penilaian prestasi kepada Pegawai Penilai 10. Berdasarkan kepada pemantauan berterusan tersebut, sebarang pelarasan penilaian prestasi (penyemakan semula atau perubahan markah) hanya boleh dilaksanakan sebelum laporan terakhir dikemukakan kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Induk UiTM oleh pihak Urus Setia. Sehubungan itu, pihak PPP, PPK dan PPSM peringkat Bahagian/Kampus Cawangan/Fakulti/Pusat/Unit perlu memastikan bahawa penilaian dibuat dengan teliti.

29 PROSES DAN JADUAL PENYEDIAAN PENILAIAN PRESTASI

30 Proses dan Jadual Penyediaan Penyediaan Carta Aliran Proses Prestasi Staf setiap tahun Surat penyediaan Laporan Penilaian Prestasi Staf UiTM pada sesuatu tahun bagi pergerakan gaji tahun berikutnya, diedarkan oleh Bahagian Pengurusan Perkhidmatan, Pejabat Pendaftar pada setiap bulan Oktober tahun berkenaan) (500-BPD (PKH. 13/5), Penyediaan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Staf UiTM Tahun 2017 Bagi Tujuan Pergerakan Gaji Tahun 2018)

31 Borang Laporan Penilaian Prestasi Borang UiTM (Prestasi) 1/2002 Pindaan 2010 UiTM (Prestasi) 2/2002 Pindaan 2010 UiTM (Prestasi) 3/2002 Pindaan 2010 UiTM (Prestasi) 4/2002 Pindaan 2010 UiTM (Prestasi) 5/2002 Pindaan 2010 Kumpulan Staf Pengurusan Tertinggi (Jawatan Utama Sektor Awam JUSA) Pengurusan Tertinggi (Gred Khas) Pengurusan dan Profesional (Kumpulan A) (Gred 41 54) Sokongan I (Kumpulan B dan C) (Gred 17 40) * Staf yang kelayakan masuk dalam skim perkhidmatannya ialah Diploma/STPM/SPM atau yang setaraf dengannya. Sokongan II (Kumpulan D) (Gred 1 16) * Staf yang kelayakan masuk dalam skim perkhidmatannya ialah SRP/PMR dan ke bawah atau yang setaraf dengannya Borang ini juga digunakan bagi staf akademik yang menjalani cuti sabatikal, post doctoral dan latihan profesional (kecuali staf akademik Fakulti Perubatan).

32 Borang Laporan Penilaian Prestasi : vs sistem Online Performance Appraisal (OPAL)/ (FAKULTI PERUBATAN) BORANG TAJUK TUJUAN A B Annual Task Projection (ATP) Performance Appraisal Report (Lecturer) - Progress Report Profesional Masters/MSc/PhD - Performance Appraisal on Officer Attending Course for Academic Year/semester /quarter Dilengkapkan oleh Pegawai Yang Dinilai (PYD) untuk menerangkan perancangan dan pencapaian tahunan (termasuk staf akademik yang mengikuti Cuti Sabatikal & Latihan Profesional) Borang dilengkapkan oleh Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) di atas prestasi sebenar PYD berdasarkan ATP (termasuk staf akademik yang mengikuti Cuti Sabatikal & Latihan Profesional) Borang yang dilengkapkan oleh staf akademik Fakulti yang bercuti belajar dan kemajuan dinilai oleh penyelia. Borang yang dilengkapkan oleh Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) berdasarkan laporan kemajuan staf akademik Fakulti yang bercuti belajar

33 KATEGORI MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (Pindaan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2009)

34 KATEGORI MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009) Kategori Markah (%) Penjelasan Kategori Pencapaian Cemerlang Memiliki kualiti kepimpinan yang cemerlang dalam memastikan fungsi dan objektif organisasi tercapai. Penghasilan kerja yang cemerlang dan sentiasa melebihi standard yang ditetapkan Mempunyai pengetahuan / kemahiran/ kepakaran yang tinggi dalam bidang tugas dan diakui serta sentiasa menjadi pakar rujuk. Memiliki kualiti peribadi yang cemerlang dan dijadikan contoh ikutan. Baik Berupaya mentadbir/ menyelia dengan baik dalam memastikan fungsi dan objektif organisasi dipenuhi. Penghasilan kerja yang baik dan sentiasa menepati standard maksima yang ditetapkan. Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang tinggi dalam bidang tugas dan menjadi sumber rujukan. Memiliki kualiti peribadi yang baik

35 Sederhana Berupaya mentadbir/ menyelia organisasi dengan sederhana. Penghasilan kerja yang sederhana dan menepati standard yang ditetapkan. Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang sederhana dalam bidang tugas dan boleh memberi nasihat dalam bidang-bidang tertentu. Memiliki kualiti peribadi yang sederhana. Kurang Memuaskan (< 60% - exit policy) Penghasilan kerja yang kurang memuaskan dan sering kali tidak mencapai standard minima yang ditetapkan. Mempunyai pengetahuan/ kemahiran yang kurang memuaskan untuk melaksanakan tugas. Memiliki kualiti peribadi dan tahap disiplin yang kurang memuaskan. Lemah ke bawah (Pergerakan gaji statik) Penghasilan kerja yang lemah dan tidak mencapai standard yang ditetapkan. Kurang berpengetahuan dan kurang mahir dalam melaksanakan tugas. Memiliki kualiti peribadi dan tahap disiplin di bawah tahap yang di harapkan

36 Penjelasan Pemberian Markah Prestasi 90% dan Ke Atas PPP/PPK beri markah penilaian 90% dan ke atas : - hendaklah menyatakan dalam ulasan mereka terhadap penghasilan nilai yang dihasilkan oleh PYD yang melayakkan pegawai berkenaan menerima penilaian cemerlang 90% dan ke atas. Cth. penambahbaikan atau pembaharuan, aktivti yang beri faedah (sumbangan/penglibatan yang diiktiraf) Jika perlu, PPP/PPK boleh menyediakan penjelasan atau senarai aktiviti penghasilan nilai oleh PYD dalam lampiran yang berasingan dan disertakan bersama Borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

37 SKALA PENILAIAN PRESTASI - CONTOH SKALA ASPEK PENGHASILAN KERJA: TAHAP SKALA PENJELASAN Sangat Tinggi 10 Hasil kerja sentiasa melebihi tahap maksimum yang telah ditentukan 9 Hasil kerja sentiasa menemui tahap maksimum yang telah ditentukan Tinggi 8 Hasil kerja kerapkali menemui tahap maksimum yang telah ditentukan Sederhana 7 Hasil kerja kadangkala menemui tahap maksimum yang telah ditentukan 6 Hasil kerja sentiasa melebihi tahap minimum yang telah ditentukan 5 Hasil kerja kadangkala melebihi tahap minimum yang telah ditentukan Rendah 4 Hasil kerja kerapkali menemui tahap minimum yang telah ditentukan Sangat Rendah 3 Hasil kerja kadangkala menemui tahap minimum yang telah ditentukan 2 Hasil kerja kerapkali di bawah tahap minimum yang telah ditentukan 1 Hasil kerja sentiasa dibawah tahap minimum yang telah ditentukan

38 PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

39 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Lampiran A3 (PP 4/2002) 1. Melibatkan Ketua Jabatan, PYD, PPP dan PPK. 2. Proses penyediaan SKT : (i) Perancangan Tahunan Jabatan (ii) Penetapan Rancangan Kerja Jabatan (iii) Penetapan SKT dan Petunjuk Prestasi, (iv) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan (v) Kajian Semula Pertengahan Tahun (vi) Penilaian Pencapaian Kerja Sebenar

40 Asas Penetapan SKT 1. Perbincangan di antara PYD dengan PPP dengan mengambilkira Perancangan Tahunan Jabatan dan Rancangan Kerja Bhg/Caw/Fakulti/Unit. 2. Aktiviti/Projek boleh diukur sama ada dari segi kuantiti, kualiti, masa dan kos. 3. Berasaskan peranan dan bidang tugas jawatan PYD. 4. Realistik dan boleh dicapai setelah mengambilkira pengetahuan dan kemahiran PYD serta sumber di bawah kawalan.

41 PETUNJUK PRESTASI Merujuk kepada kuantiti, kualiti, masa dan kos. Setiap satu projek/aktiviti perlu sekurangkurangnya satu petunjuk prestasi. Petunjuk prestasi yang boleh digunakan bilangan, tempoh/masa, jumlah kos aktiviti/projek, peratus, purata atau piawaian ditetapkan dalam sesuatu spesifikasi projek

42 Borang Penetapan Sasaran Kerja Tahunan SPP BIL 2 /2009 : Penambahan Ruang Kotak Pencapaian 1. Dengan tujuan memastikan PYD menyediakan SKT dan Laporan Pencapaian lebih seragam serta membantu Pegawai Penilai membuat penilaian yang lebih menggambarkan pencapaian sebenar PYD. 2. Penambahan ruangan tersebut adalah seperti berikut :-

43 Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2002 BIL AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (senaraikan aktiviti/projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/ Masa/Kos) SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) ULASAN Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2009 (Penambahan Ruangan Pencapaian)

44 Pelaksanaan SKT 1. Disediakan oleh PYD selewat-lewatnya sebelum akhir Januari tahun penilaian (perbincangan dengan PPP). 2. Dikaji semula pada pertengahan tahun untuk mengetahui pelaksanaannya (perbincangan dengan PPP dan PYD). 3. Aktiviti/projek ditambah atau digugur hendaklah dicatit/ disenaraikan. 4. SKT yang tidak realistik, diubahsuai setelah perbincangan bersama PPP dan PYD. 5. PYD menyediakan laporan/ulasan pencapaian kerja dibandingkan dengan SKT yang ditetapkan. Nyatakan sebab SKT tidak tercapai. 6. PPP juga sediakan laporan/ulasan pencapaian kerja PYD berbanding dengan SKT yang ditetapkan.

45 CONTOH PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

46 BIL AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senarai aktiviti/projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/ Kualiti/ Masa/ Kos) SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun penilaian) ULASAN 1. Merekodkan surat-surat masuk dan keluar berkaitan urusan penempatan pegawai Kuantiti 500 surat setahun Masa Dalam tempoh 1 hari dari tarikh surat di terima Kualiti Mengikut prosedur yang ditetapkan 500 surat Jan-Dis surat 400 selesai dalam tempoh masa 300 tidak selesai dalam tempoh masa (nyatakan sebab, jika perlu, bagi penambahbaikan berterusan )

47 PENGURUSAN STAF CUTI BELAJAR Borang Performance on Officer Attending Course Dilaksanakan oleh Bahagian Kemajuan Kerjaya, Pejabat Pendaftar Siapa laksanakan penilaian? Cuti Belajar mulai Januari Jun : Penyelia/ Universiti tempat pengajian. Cuti Belajar selepas Julai : Dilaksanakan oleh Ketua Jabatan Nota : PTJ bantu BKK dalam menentukan penilaian prestasi dilaksanakan. Jabatan hakiki staf di PTJ)

48 PENGURUSAN STAF CUTI BELAJAR Keperluan pemantauan: (Nota : PTJ perlu bantu BKK kerana jabatan hakiki staf di PTJ) 1. Staf tidak mengikuti pengajian (missing in action) 2. Membantu staf dalam pelbagai permohonan seperti pengesahan jawatan, kenaikan pangkat dan lain-lain 3. Membantu staf menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan (graduate on time)

49 IMPLIKASI PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI

50 Di antara Implikasi Pemarkahan Penilaian Prestasi 1. Pengesahan Ke Dalam Perkhidmatan (Ketetapan JKK Pekeliling Pendaftar Tahun 2004) 1.2 Staf yang dilantik selepas 1 Nov 2002: (i) Markah minimum 85% bagi staf berkhidmat 1 tahun tetapi kurang 2 tahun; (ii) Markah minimum 80% bagi staf berkhidmat 2 tahun tetapi kurang 3 tahun; (iii) Markah minimum 75% bagi staf berkhidmat 3 tahun atau lebih.

51 Implikasi Pemarkahan Penilaian Prestasi 2. Permohonan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) dan Anjakan Gaji Markah prestasi 80% dan ke atas (dimansuh ) 3. Pertimbangan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Markah prestasi 85% dan ke atas 4. Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC mulai tahun 2013) Markah prestasi 85% dan ke atas, tiga tahun berturut-turut Bahagian VI Kegiatan dan Sumbangan di Luar Tugas Rasmi (5%), skala 10 bagi tiga (3) tahun berturut-turut. 5. Permohonan Kenaikan Pangkat (secara umum) Markah prestasi 80% dan ke atas 6. Lain-lain urusan sumber manusia seperti permohonan biasiswa, permohonan ke jawatan kontrak, pelanjutan kontrak dan lain-lain.

52 TANGGUNGJAWAB : PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM)

53 Panel Pembangunan Sumber Manusia Fungsi; 1. Sahkan markah penilaian prestasi staf 2. Syor atau tentukan penempatan dan pembangunan kerjaya pegawai 3. Syor bimbingan dan kaunseling untuk mempertingkatkan prestasi dan motivasi pegawai 4. Kenalpasti dan merancang keperluan latihan pegawai.

54 BIDANG KUASA, TANGGUNGJAWAB DAN PROSEDUR OPERASI PPSM 1. Urusan penilaian prestasi staf 2. Kenalpasti keperluan latihan staf 3. Syor bimbingan dan kaunseling bagi tujuan memperbaiki dan mempertingkatkan prestasi dan motivasi staf 4. Syor kelayakan atau kesesuaian untuk pencalonan anugerah pingat/bintang kebesaran dan pemberian surat penghargaan 5. Syor penempatan dan pembangunan kerjaya staf.

55 TINDAKAN TERHADAP STAF YANG TIDAK MELAKSANAKAN LNPT Lulus LPU 132, , kuat kuasa : 1. Staf tidak laksana LNPT mengikut tempoh yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan untuk PGT. Cth: staf yang tidak laksana LNPT tahun 2012 bagi tempoh Jan. Dis tidak akan diberi pertimbangan PGT tahun Staf tidak laksana LNPT bagi tempoh minimum 2 tahun mulai tahun 2012, sama ada berturut-turut atau tidak berturut-berturut tanpa alasan yang difikirkan munasabah, boleh dicadangkan untuk dikenakan tindakan tatatertib. 3. Staf tiada LNPT tahun 2011 dan sebelumnya, pergerakan gaji tahunan akan kekal statik. Urusan LNPT tidak perlu dilaksana kecuali ada alasan difikirkan munasabah.

56 TINDAKAN TERHADAP STAF YANG TIDAK MELAKSANAKAN LNPT 4. Staf tiada LNPT tidak layak untuk mendapat apa-apa kemudahan, imbuhan dan faedah berkaitan pengurusan dan pembangunan sumber manusia seperti kenaikan pangkat, pemberian biasiswa, APC, anjakan gaji dan sebagainya. Nota : Pekeliling dikeluarkan/edar pada Pekeliling Naib Canselor Bil. 3 Tahun 2013 tindakan boleh diambil terhadap staf yang tidak melaksanakan LNPT. Kegagalan melaksanakan LNPT juga menyebabkan Ketua Jabatan dan moderator dikenakan tindakan kerana cuai dan kurang cekap di bawah Akta Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605)

57 DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti ke 152 ( ) telah bersetuju menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2015: Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam (Dengan Pindaan). Implikasi: Staf berprestasi rendah (LNPT < 60% ) berdasarkan LNPT tahun 2017 akan melalui proses Dasar Pemisah seperti yang ditetapkan oleh pihak UiTM. Rujukan: Surat TP, BPK (500-BPD (PKH, 13/5), : Penyediaan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Staf UiTM Tahun 2017 bagi Tujuan Pergerakan Gaji Tahun 2018.

58 DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) Latar Belakang: 1) Tindakan untuk mengeluarkan pegawai berprestasi rendah bagi memastikan penyampaian perkhidmatan perkhidmatan awam tidak terjejas. 2) Penamatan perkhidmatan dibuat setelah mengambil kira prestasi, kelakuan, nilai-nilai kebergunaan pegawai dalam perkhidmatan, kegagalan pegawai untuk memenuhi apa-apa syarat perkhidmatan dan segala hal keadaan lain yang ditentukan oleh kerajaan. 3) Pertimbangan perlu dibuat, sama ada tindakan tatatertib lebih wajar diambil terlebih dahulu ke atas pegawai berdasarkan salah laku yang berbangkit.

59 RUJUKAN UTAMA: Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002: Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Lampiran A2 Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Lampiran A3 Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2009 : Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Pekeliling Pendaftar Bil. 04/2013 bertarikh 22 Februari Manual Penyediaan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Bagi Staf UiTM Pekeliling Naib Canselor Bil. 3/2013 bertarikh 7 Mei 2013 Tindakan Terhadap Staf Yang Tidak Melaksanakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

60 RUJUKAN UTAMA: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2012 : Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2015: Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam (Dengan Pindaan). Perintah Am dan Arahan Pentadbiran

61 BERSAMA-SAMA KITA MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB DAN MEMAHAMI TUGAS YANG DIAMANAHKAN BERRDASARKAN PERATURAN YANG BERKUATKUASA

62 TERIMA KASIH SESI PERKONGSIAN MINDA DAN SOAL JAWAB

PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI (GURU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI (GURU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI (GURU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Sistem Penilaian Prestasi Secara atas Talian E-lnpt Disediakan oleh: Unit Pengurusan Prestasi Seksyen Perkhidmatan Bahagian

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PENGENALAN 1. Sesebuah

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1.0 LATAR BELAKANG Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan, penilaian

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan menjelaskan beberapa penambahbaikan bagi memantapkan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedia ada. 2.0 LATARBELAKANG

Lebih terperinci

PINDAAN KALI PERTAMA DILULUSKAN OLEH MESYUARAT PENGURUSAN EKSEKUTIF BIL.19/2016 BERTARIKH 29 JUN 2016 DISEDIAKAN OLEH BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN

PINDAAN KALI PERTAMA DILULUSKAN OLEH MESYUARAT PENGURUSAN EKSEKUTIF BIL.19/2016 BERTARIKH 29 JUN 2016 DISEDIAKAN OLEH BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PINDAAN KALI PERTAMA DILULUSKAN OLEH MESYUARAT PENGURUSAN EKSEKUTIF BIL.19/2016 BERTARIKH 29 JUN 2016 DISEDIAKAN OLEH BAHAGIAN

Lebih terperinci

2. Sungguhpun begitu, jika hanya terdapat satu peringkat penyeliaan, maka penilaian

2. Sungguhpun begitu, jika hanya terdapat satu peringkat penyeliaan, maka penilaian GARIS PANDUAN UMUM PENETAPAN PEGAWAI PENILAI BAGI PENILAIAN PRESTASI LATARBELAKANG 1. Terdapat dua peringkat pegawai yang terlibat dalam membuat penilaian prestasi terhadap Pegawai Yang Dinilai (PYD) iaitu

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC. Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL)

TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC. Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL) TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL) SKOP PEMBENTANGAN PP Bil 13 Tahun 2012: Penganugerahan PPC dan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN Muka surat : 1/11 PENGURUSAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), penilaian pegawai dan pencapaian kerja tahun

Lebih terperinci

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 SULIT BORANG U.P.M. (Prestasi) 9 /2007 No. K.P.: No. K.T.: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 (PENSYARAH PUSAT ASASI

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

PANDUAN MENGISI & MEMBUAT PENILAIAN PRESTASI

PANDUAN MENGISI & MEMBUAT PENILAIAN PRESTASI S1 1 PANDUAN MENGISI & MEMBUAT PENILAIAN PRESTASI Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Pengajian Politeknik 1 S2 2 PUNCA KUASA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

JPA.BK(R)149/3/5Jld.2(26) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011

JPA.BK(R)149/3/5Jld.2(26) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011 JPA.BK(R)149/3/5Jld.2(26) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011 PENGANUGERAHAN PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG DAN PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG TUJUAN

Lebih terperinci

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ISI KANDUNGAN M/S 1.0 LATAR BELAKANG 4 2.0

Lebih terperinci

MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN BAGI KAKITANGAN UiTM

MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN BAGI KAKITANGAN UiTM MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN BAGI KAKITANGAN UiTM BAHAGIAN PENGURUSAN PRESTASI DAN PENINGKATAN KERJAYA JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR. 11 April 2018

SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR. 11 April 2018 SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR 11 April 2018 Agenda 1.Empat Laluan Kerjaya Baharu Pegawai Akademik UPM 2.Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2017 - Kenaikan Pangkat Secara

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

NO. K/P - - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 200

NO. K/P - - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 200 JP-BSM-UK-BO19 No. semakan: 0 1 September 2007 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 200 BAHAGIAN I BUTIR-BUTIR

Lebih terperinci

DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1.0 TUJUAN Dasar ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai UPSI supaya dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan dan seragam.

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1. 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TUJUAN 1. Untuk memaklumkan Pusat Tanggungjawab, Pusat Kecemerlangan dan semua Jabatan/Pejabat/Unit

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Dasar kenaikan pangkat ini bertujuan bagi melaksanakan

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (1) TARIKH : 1 DISEMBER 2010 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 1 TAHUN 2010 DASAR PENGGILIRAN TUGAS/PUSINGAN KERJA BAGI STAF KUMPULAN

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua pengiklanan,

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2017 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (EIO) & JURUTEKNIK KOMPUTER (TSO) PERINGATAN

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2017 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (EIO) & JURUTEKNIK KOMPUTER (TSO) PERINGATAN SULIT EIO/TSO : TOP IT INDUSTRIES SDN.BHD. 271810-X LOT EBOOK, BELAKANG ILP, KAWASAN PERINDUSTRIAN GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGANU No. Tel: 09-6670917 Fax: 09-6673717 Email : borang@top-it.com.my LAPORAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 PINDAAN SYARAT PEMBERIAN OPSYEN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN DAN PENSYARAH

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DISEDIAKAN OLEH : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Dasar Kenaikan Pangkat bagi

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN PENGENALAN KEPADA BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) DAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) KUMPULAN GRED KHAS DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) YANG TELAH DIKAJI SEMULA 1.0 LATAR BELAKANG Selaras

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK):

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK): LAMPIRAN A A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Kerjaya (BKK): 1. Pemegang biasiswa perlu datang ke BKK dan mengisi borang lapor diri, 2. Pihak BKK akan semak maklumat pengajian dan memaklumkan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TAHUN JAWATAN YANG DIPOHON:

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TAHUN JAWATAN YANG DIPOHON: JP-BPgSM-BO31 No. Semakan: 0 1 Januari 2011 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TAHUN JAWATAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memaklumkan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015 yang telah

Lebih terperinci

UMP.02.01/10.12/2 (34) '91) Disember Dengan hormatnya saya diarah menarik perhatian berhubung perkara di atas.

UMP.02.01/10.12/2 (34) '91) Disember Dengan hormatnya saya diarah menarik perhatian berhubung perkara di atas. Jabatan Pendaftar Registry Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 549 2055 Faks/Fax: (+609) 549 3277 Unlverslti Malaysia PAHANG Web: www.ump.edu.my EngnMng TIICt'Ir'dogy

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN URUSAN PENGESAHAN KE DALAM PERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN URUSAN PENGESAHAN KE DALAM PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN URUSAN PENGESAHAN KE DALAM PERKHIDMATAN BAHAGIAN PENGURUSAN PRESTASI DAN PENINGKATAN KERJAYA JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Diluluskan Mesyuarat

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA A. KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/PEGAWAI PENYELIDIK/FELO PENYELIDIK BIL PERKARA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Garis panduan dan kriteria kenaikan pangkat bagi staf akademik tetap Universiti Utara Malaysia adalah

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 JPA(S) (BPO)324/14/12-1 Klt. 8 s.k 2(8) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

JPA.BK(S)71/3/4-11( 47 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2012

JPA.BK(S)71/3/4-11( 47 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2012 JPA.BK(S)71/3/4-11( 47 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2012 PELAKSANAAN URUSAN PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI KERTAS PENOLONG PEGAWAI TADBIR - GRED N29

SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI KERTAS PENOLONG PEGAWAI TADBIR - GRED N29 SUKATAN PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) BAGI KERTAS PENOLONG PEGAWAI TADBIR - GRED N29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai awam supaya

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN MKM BIL. 1/2007 (Mesyuarat Majlis MKM 1/2004 telah menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004) PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI MKM TUJUAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 PANDUAN PELAKSANAAN PEMENTORAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 PANDUAN PELAKSANAAN PEMENTORAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JPA(Ps)215/3 Klt. 2 (51) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 PANDUAN PELAKSANAAN PEMENTORAN DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pengiklanan,

Lebih terperinci

PANDUAN AM MENGISI BORANG LAPORAN PRESTASI TAHUNAN

PANDUAN AM MENGISI BORANG LAPORAN PRESTASI TAHUNAN PANDUAN AM MENGISI BORANG LAPORAN PRESTASI TAHUNAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG BERCUTI BELAJAR BERGAJI PENUH, SEPARUH GAJI DAN TANPA GAJI YANG MENGISI JAWATAN LATIHAN, BAHAGIAN TAJAAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN (GRED KP11/14) UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W)

JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) BIL JAWATAN GRED PTK KEDAH PENILAIAN 1. AKAUNTAN W54 TK6 Kursus W52 TK5 Kursus W48 TK4 Kursus W44 TK3 Kursus W41 TK1 Peperiksaan TK2 Peperiksaan 2. PENOLONG

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF BUKAN AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009 JPA(S)(K)223/4/4 Klt. 5 (40) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009 PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BAGI PEGAWAI DALAM TEMPOH PERCUBAAN TUJUAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 1. Permulaan 1.1. Nama dan Permulaan Kuatkuasa i. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Lebih terperinci

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM/PEND/BCB/PK03/F2 Semakan 1 PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1.0 OBJEKTIF 1.1 Program latihan industri dapat membantu merealisasikan misi UTeM

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0

Lebih terperinci

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 1 PENDAHULUAN Kerajaan menyedari bahawa usaha berterusan perlu diambil untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan sumber manusia dalam perkhidmatan awam ke arah meningkatkan daya saing dan kemakmuran

Lebih terperinci

LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN

LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B24 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN GARIS PANDUAN PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN/ PELANTIKAN SEMULA SELEPAS BERSARA

Lebih terperinci

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA 1. PENGENALAN Aktiviti perundingan telah dijalankan di UiTM sejak tahun 1980-an. Sehingga kini

Lebih terperinci