Dimensi Personaliti Terhadap Pembudayaan Keusahawanan Dalam Kalangan Graduan di Malaysia

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Dimensi Personaliti Terhadap Pembudayaan Keusahawanan Dalam Kalangan Graduan di Malaysia"

Transkripsi

1 Dimensi Personaliti Terhadap Pembudayaan Keusahawanan Dalam Kalangan Graduan di Malaysia Mazdan Ali Amaran 1, Rohana Jani 2, Salbiah Edman 3, Rosita Hamdan 3 dan Nur Fatihah Abdullah Bandar 4 ABSTRAK Bekerja sendiri sebagai usahawan merupakan kerjaya yang harus diberi perhatian sebagai alternatif oleh para graduan selain makan gaji dalam usaha menghadapi masalah pasaran pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran yang tinggi di kalangan graduan. Oleh itu, pihak berwajib antaranya Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) memainkan peranan penting dalam membudayakan keusahawanan dalam kalangan pelajar IPT dan graduan agar kerjaya usahawan menjadi pilihan setelah tamat pengajian. Justeru, kajian ini mengkaji tahap kompetensi pembudayaan keusahawanan dalam kalangan graduan di Malaysia dengan tumpuan terhadap mereka yang bekerja sendiri. Kajian ini menggunakan data primer yang dikumpul melalui survei Kajian Pengesanan Graduan dari tahun 2007 hingga 2009 yang melibatkan 3062 sampel graduan IPTA dan IPTS di Malaysia dan dianalisis menggunakan kaedah Analisis Faktor. Hasil kajian menunjukkan bahawa Sahsiah Diri (kematangan, jati diri, keupayaan berdikari, keyakinan diri, berpengetahuan dan kebolehan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan) dan Kemahiran Insaniah (keupayaan menyelesaikan masalah, kritis dan kreatif, analitikal, nilai-nilai positif dan kemahiran berkomunikasi) merupakan dua dimensi personaliti utama dalam diri seseorang graduan yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. JEL: L26 Kata kunci: Keusahawanan, dimensi personaliti, sahsiah diri, kemahiran insaniah, graduan. Conference category: Business and finance PENGENALAN Pembudayaan keusahawanan merupakan satu proses jangka panjang dan berterusan bagi menarik minat semua lapisan masyarakat untuk menceburi bidang perniagaan dan ianya dimulakan dengan melibatkan golongan pelajar di peringkat sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian. Sistem pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan dan membudayakan nilai-nilai keusahawanan terutama lepasan graduan supaya mereka tidak lagi cenderung untuk kerja makan gaji semata-mata sebaliknya memilih makan gaji sebagai pilihan terakhir mereka selepas tamat pengajian. Penguasaan dalam bidang keusahawanan ini bukan sahaja pendedahan bagi ilmu teknikal malahan ilmu praktikal juga amatlah penting dalam proses penyerapan ilmu yang berkesan di kalangan generasi akan datang. Penyerapan ilmu keusahawanan yang berkesan dapat membangun dan memantapkan budaya keusahawanan di dalam masyarakat terutamanya lepasan graduan yang ingin menceburi bidang keusahawanan. Di sinilah terletaknya peranan sistem pendidikan dalam memperteguhkan nilai keusahawanan dan memantapkan lagi budaya keusahawanan terutamanya dalam kalangan graduan IPT. Penerapan semua nilai dan ciri keusahawanan ini penting bagi menjadikan suatu budaya yang subur dalam kehidupan sesebuah kelompok masyarakat. 1 Corresponding author: Mazdan Ali Amaran, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak. Tel: dan 2 Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 3 Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak. (Salbiah Edman) & (Rosita Hamdan) 4 Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak. 1

2 Pernyataan Masalah dan Objektif Kajian Data Kajian Pengesanan Graduan KPT bagi tahun 2006 hingga 2010 menunjukkan majoriti (lebih 50%) graduan sudah bekerja dan kurang 20 peratus belum bekerja menjelang majlis konvokesyen masing-masing, iaitu sekitar 4 6 bulan tamat pengajian yang pada ketika itu sebahagian besar daripada mereka sedang aktif mencari pekerjaan. Rajah 1: Status pekerjaan graduan (KPT, 2010) Sekitar 64 peratus graduan Ijazah Pertama 2008 dan 2010 berjaya mendapatkan pekerjaan tetap dan hanya segelintar yang bekerja sendiri, iaitu sekitar 1%. Walaupun kumpulan yang bekerja sendiri tidak ramai, bidang ini adalah merupakan alternatif terbaik yang harus diambil perhatian oleh para graduan memandangkan keadaan pasaran kerja yang semakin kompetatif. Usaha untuk membudayakan bidang keusahawanan perlu dipergiatkan dan diberikan sokongan khususnya dalam kalangan graduan yang berminat dan mempunyai potensi yang besar untuk berjaya sebagai usahawan. Rajah 2: Taraf Pekerjaan Graduan Ijazah Pertama, (KPT, 2010) 2

3 Sektor pekerjaan di Malaysia kebanyakannya telah mengalami Dasar Penswastaan iaitu pengambilalihan pengurusan Sektor Awam oleh Sektor Swasta dan ini mengakibatkan sektor pekerjaan dimonopoli oleh Sektor Swasta manakala Sektor Awam pula akan mengalami penguncupan. Keadaan ini akan menyebabkan graduan sukar untuk mendapatkan pekerjaan lebih-lebih lagi bagi mereka yang masih berharap untuk makan gaji dengan kerajaan yang dianggap lebih selamat dan stabil serta berpencen. Sebaliknya, majikan di Sektor Swasta dikatakan lebih cenderung untuk mengambil pekerja yang sudah ada pengalaman bekerja. Keadaan ini dikatakan sebagai salah satu faktor utama penyumbang kepada masalah pengangguran di Malaysia selain daripada kualiti graduan yang kebanyakannya lemah dalam penguasaan Bahasa Inggeris dan kemahiran komunikasi (Ishak, Rahmah dan Robiah, 2008). Jadual 1 yang menunjukkan bahawa walaupun pada setiap tahun secara realitinya jumlah penyertaan tenaga buruh semakin meningkat namun kadar penyertaannya semakin menurun. Begitu juga dengan kadar pengangguran yang secara puratanya mengalami peningkatan mulai tahun 2001 dan hanya sedikit penurunan pada tahun Jadual 1: Tenaga Buruh, Guna Tenaga dan Pengangguran, , Malaysia Jumlah Tenaga Kadar Penyertaan Tenaga Kadar Pengangguran Tahun Buruh Buruh (%) ( 000) (%) , , , , , , , , , , , , Sumber: Laporan Perangkaan Tenaga Buruh, Jabatan Perangkaan Malaysia (2006) Melihat kepada senario pasaran pekerjaan masa kini, graduan perlu memikirkan alternatif atau pilihan kerjaya selain daripada makan gaji iaitu bekerja sendiri dan menjadi usahawan supaya tidak terlalu bergantung kepada sektor pekerjaan sedia ada yang terhad. Berdasarkan Jadual 2, daripada 41,470 orang graduan yang bekerja pada tahun 2008, 64.1 peratus graduan bekerja tetap, 20 peratus bekerja kontrak, 14 peratus bekerja sementara, 1.1 peratus bekerja sendiri dan 0.8 peratus bekerja dengan keluarga. Di sini jelas menunjukkan hanya 1.1 peratus daripada jumlah graduan Ijazah Pertama iaitu seramai 456 graduan bagi tahun 2008 membuat pilihan untuk bekerja sendiri dan menjadi seorang usahawan selepas tamat pengajian. Budaya bekerja sendiri sebagai seorang usahawan masih merupakan kerjaya asing bagi kebanyakan graduan. 3

4 Jadual 2: Taraf Pekerjaan Graduan Mengikut Peringkat Pengajian, 2008 Peringkat Pengajian Ijazah Keseluruhan Ph.D Sarjana Diploma Sijil Professional Taraf Pekerjaan Pertama Tetap Kontrak Sementara Bekerja Sendiri Bekerja Dengan Keluarga 0.93 Jumlah Sumber: Laporan Kajian Pengesanan Graduan KPT (2008) Proses pembudayaan keusahawanan di Malaysia telah pun bermula melalui Dasar Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Negara dengan melibatkan golongan pelajar di peringkat sekolah rendah, menengah dan pelajar di institusi pengajian tinggi (Mohd Yusof, 2009). Kementerian Pelajaran Malaysia misalnya melaksanakan Program Pembudayaan Keusahawanan melalui kurikulum sekolah iaitu dalam sukatan pelajaran seperti Prinsip Akaun dan Perdagangan. Pihak Kementerian Pengajian Tinggi di dalam Pelan Strategik Transformasi Pendidikan Tinggi Negara telah menggariskan peranan institusi pengajian tinggi negara melahirkan modal insan yang lebih berinovasi iaitu merupakan salah satu ciri penting keusahawanan (KPT, 2007). Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menyasarkan, sekurang-kurangnya lima peratus lepasan IPTA menceburi bidang keusahawanan mulai tahun 2011 (Berita Harian, 2010). Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kompetensi pembudayaan keusahawanan dalam kalangan graduan di Malaysia dengan tumpuan terhadap mereka yang bekerja sendiri. Kerangka Konseptual Kajian METODOLOGI KAJIAN Rajah 3 menunjukkan kerangka pembentukan proses usahawan yang melihat kepada tiga peringkat kumpulan individu iaitu Mahasiswa di universiti dan yang akan memilih untuk menjadi usahawan apabila tamat belajar. Graduan yang memilih untuk menjadi seorang usahawan (bekerja sendiri). Kumpulan individu/graduan yang memilih untuk bekerja terlebih dahulu (makan gaji) sebelum menjadi usahawan. Ketiga-tiga fasa ini mempengaruhi empat faktor pendorong yang telah dipilih iaitu latar belakang usahawan, sikap, motivasi dan kemahiran. Keempat-empat faktor ini juga boleh dikatakan sebagai faktor kejayaan serta ciri-ciri bagi seseorang usahawan yang berjaya. Dalam kajian ini tumpuan adalah kepada dua kumpulan peringkat individu iaitu graduan yang bekerja sendiri setelah tamat pengajian dan graduan yang makan gaji terlebih dahulu sebelum menceburi bidang perniagaan. Pencapaian seseorang usahawan dalam dunia perniagaan dikaji melalui ciri yang ada dalam diri mereka yang dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi kejayaan mereka dalam bidang keusahawanan. 4

5 Mahasiswa Faktor pendorong *Latar Belakang Usahawan *Sikap *Motivasi *Kemahiran Graduan Bekerja Usahawan n Pengumpulan Data Rajah 3: Kerangka Pembentukan Proses Usahawan (Mohd Hassan, 2007) Kajian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer diperolehi dari sumber data Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) yang dikumpulkan melalui Survei Kajian Pengesanan Graduan dari tahun 2007 sehingga 2009 manakala sumber data sekunder pula diperolehi melalui laporan, jurnal, tesis, akhbar lama, laman web dan buku-buku yang berkaitan. Data sekunder merupakan data sokongan bagi memahami dengan lebih terperinci tentang kajian yang dijalankan. Analisis Data Kajian ini menggunakan kaedah Analisis Faktor bagi menganalisis data sekunder dari Kajian Pengesanan Graduan (KPG) daripada tahun 2007 sehingga tahun 2009 yang berkaitan dengan kemahiran insaniah serta personaliti graduan yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Ujian Kaiser Mayer Olkin (KMO) dan ujian Barllett Test of Spherity dirujuk dalam menentukan sama ada analisis faktor sesuai digunakan untuk satu-satu set data. Sekiranya nilai KMO antara 0.5 sehingga 1.0, ia menunjukkan analisis faktor sesuai digunakan oleh set data. Manakala nilai KMO yang rendah iaitu kurang dari 0.5 menunjukkan analisis kurang sesuai untuk digunakan oleh set data. Ujian Barllett Test of Spherity pula menguji sama ada matrik korelasi bagi sesuatu data adalah matriks identiti atau tidak. Sekiranya matrik korelasi adalah matrik identiti iaitu apabila (r = 1) maka analisis faktor tersebut tidak boleh digunakan dan sekiranya (r = 0) iaitu matrik korelasi adalah bukan matrik identiti maka analisis faktor tersebut boleh digunakan (Hair et al., 1995). Dimensi Personaliti DAPATAN KAJIAN Keputusan Analisis Faktor menunjukkan dua dimensi utama personaliti telah dikenalpasti iaitu sahsiah diri (Faktor 1) dan kemahiran insaniah (Faktor 2). Keputusan yang diperolehi melalui Faktor Awal (Jadual 3) menunjukkan nilai communalities dimana peratus nilai varians berjaya diterangkan oleh Faktor 1 dan Faktor 2, masing-masing dengan peratus dan peratus. Nilai Communalities adalah nilai peratus varians yang disumbangkan oleh sesuatu pembolehubah terhadap seluruh pembolehubah lain dan nilai yang tinggi menunjukkan pengaruh yang tinggi dalam menerangkan pembolehubah tersebut (Hair et al., 1995) dan sebaliknya. Hampir 80% daripada nilai 5

6 varians bagi kematangan diri berjaya diterangkan oleh Faktor 1 dan Faktor 2. Walaubagaimanapun, faktor-faktor yang dijana ini masih kurang stabil dan perlu melalui proses putaran (rotation). Faktor Awal Initial Component Jadual 3: Faktor Awal dan Cummunalities Komponen 6 Faktor 1 Faktor 2 Communalities Mampu berfikir secara kritis & kreatif Kematangan diri Boleh menyelesaikan masalah & membuat keputusan Membina keyakinan diri Boleh berkomunikasi dengan berkesan Membentuk jati diri Mampu untuk berdikari Boleh bekerja berpasukan Menjadi lebih berpengetahuan Lebih peka dengan perkembangan semasa Meningkatkan minat untuk terus belajar Lebih bersedia menghadapi dunia luar & pekerjaan Kemahiran menyelesaikan masalah Penerapan dan pengalaman nilai-nilai positif Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif Bekerja secara kumpulan / team work Kemahiran analitikal / menganalisis Pendedahan kepada pengetahuan am dan isu semasa Kemahiran komunikasi interpersonal Kemahiran berbahasa Melayu Kemahiran penggunaan ICT secara umum Kemahiran berbahasa Inggeris Sebelum Putaran Nilai Eigen (Eigenvalue) Bilangan Faktor asal =22 % Variance = eigenvalue/ (E1) (%E1) (E2) (% E2) (E1+E2) (%E1+%E2) Jadual 4 dan Jadual 6 menunjukkan keputusan selepas faktor putaran dilakukan. Selepas faktor putaran dilakukan, faktor 1 dapat diklasifikasikan sebagai sahsiah diri dan faktor 2 diklasifikasikan sebagai kemahiran insaniah. Peratus nilai Eigen sahsiah diri selepas putaran ialah peratus (sebelum putaran %) manakala untuk kemahiran insaniah selepas putaran ialah (sebelum putaran, %). Eiganvalue adalah jumlah varians yang dijelaskan oleh setiap faktor iaitu sumbangan varians setiap faktor yang diekstrak melalui analisis faktor (Hair et al., 1995). Putaran juga menjadikan pemberat pembolehubah yang besar (Faktor Awal) bertambah besar dan yang kecil bertambah kecil menjadikan pembolehubah bagi setiap faktor saling tidak bertindih (mutually exclusive). Peratus varians yang menerangkan Faktor 1 (39.61%) adalah lebih tinggi berbanding Faktor 2 (27.67%). Ini bermaksud faktor sahsiah diri merupakan faktor penyumbang yang paling banyak kepada perubahan dalam diri seseorang usahawan berbanding faktor kemahiran insaniah secara keseluruhannya. Kumulatif varians yang berjaya diterangkan oleh kedua-dua faktor ini adalah 67.3 peratus. Manakala nilai cronbach s alpha yang ditunjukkan dalam faktor sahsiah diri ialah iaitu lebih tinggi berbanding nilai cronbach s alpha yang ditunjukkan dalam faktor kemahiran

7 insaniah iaitu Nilai cronbach s alpha ini diperolehi dengan menjalankan ujian reliability dan mengambil nilai alpha tersebut bagi mengenalpasti tahap konsisten dan kestabilan data tersebut (Hair, et al., 1995). Kestabilan data bagi dimensi sahsiah diri adalah lebih konsisten berbanding dimensi kemahiran insaniah. Sahsiah Diri Faktor 1 mengumpulkan pembolehubah (ciri-ciri) berkaitan sahsiah diri dengan 12 pemberat faktor yang signifikan (rujuk Jadual 4). Keputusan yang diperolehi menunjukkan pengaruh kepada sahsiah diri seseorang usahawan yang paling signifikan adalah peningkatkan dalam kematangan diri dengan pemberat faktor dan diikuti oleh membentuk jati diri dengan pemberat faktor Jati diri ialah unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat atau identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang punya sifat keutuhan yang dibanggakan (Rais Yatim). Selain daripada itu, empat lagi ciri yang agak tinggi iaitu mampu untuk berdikari (0.824), keyakinan diri (0.824), menjadi lebih berpengetahuan (0.822) dan boleh menyelesaikan masalah & membuat keputusan (0.822) amat perlu untuk menjadi seseorang usahawan yang berjaya. Keputusan ini disokong oleh kajian Thuaibah et.al. (2007) yang menunjukkan faktor utama yang mendorong usahawan wanita menceburi bidang keusahawanan adalah kerana faktor minat, ingin mencapai citacita atau mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta faktor ingin berdikari. Jadual 4: Faktor Sahsiah Diri Faktor 1: Sahsiah Diri Pemberat Faktor Kematangan diri Jati diri Mampu untuk berdikari Membina keyakinan diri Menjadi lebih berpengetahuan Boleh menyelesaikan masalah & membuat keputusan Lebih bersedia menghadapi dunia luar & pekerjaan Mampu berfikir secara kritis dan kreatif Lebih peka dengan perkembangan semasa Boleh bekerja berpasukan Boleh berkomunikasi dengan berkesan Meningkatkan minat untuk terus belajar Selepas putaran Nilai Eigen (Eigenvalue) Peratus varians Cronbach's alpha Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Bartlett's Test of Sphericity Korelasi antara ciri sahsiah diri adalah ditunjukkan dalam Jadual 5. Tahap kematangan diri seseorang mempunyai hubungan korelasi yang tinggi dengan keyakinan diri (0.818). Selain itu, usahawan yang mampu berdikari juga mempunyai sifat signifikan yang lain iaitu kematangan diri (0.731), jati diri (0.719) dan berpengetahuan (0.718). Ciri seperti ini adalah amat penting bagi seseorang yang memilih untuk menjadi usahawan. Kemampuan seseorang usahawan adalah juga dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, berdikari (0.715) serta dapat berfikir secara kritis dan kreatif (0.760). 7

8 Usahawan yang mempunyai kebolehan berkomunikasi dengan berkesan mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif (0.719), lebih bersedia menghadapi dunia luar dan perkerjaan (0.707), boleh menyelesaikan masalah serta membuat keputusan (0.744) dan boleh bekerja secara berpasukan (0.747). Ab. Aziz Yusof (2000) mengatakan bahawa melalui jaringan komunikasi yang kukuh usahawan dapat meluaskan perniagaan dengan lebih luas dan dapat berfikiran lebih meluas dan terbuka. Kemahiran Insaniah Faktor 2 adalah berkaitan kemahiran insaniah dengan 10 pemberat kemahiran yang signifikan (rujuk Jadual 6). Keputusan analisis menunjukkan terdapat lima kemahiran utama yang telah dikenalpasti. Kemahiran yang paling signifikan yang sepatutnya ada pada seorang usahawan adalah kemahiran menyelesaikan masalah (0.831), diikuti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (0.829), kemahiran analitikal atau menganalisis (0.818), penerapan dan pengalaman nilai-nilai positif (0.779) dan kemahiran komunikasi interpersonal (0.766). Seorang usahawan bukan sahaja perlu mempunyai kemahiran dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan seperti mendapatkan modal namun juga bijak berfikir dan pandai menganalisis situasi untuk memperkembangkan perniagaan mereka. Selain itu, pengalaman perlu ditimba dan nilai-nilai positif dalam diri contohnya bersikap amanah dan jujur perlu ada dan sentiasa dipraktikkan dalam menjalankan sebarang urusan perniagaan. Menurut Mazdan Ali Amaran (2011), kebanyakan graduan yang bekerja sendiri menghadapi masalah modal namun daripada kebijaksanaan dan pengalaman serta sikap positif yang ada dalam diri telah menjadikan mereka sebagai seorang usahawan yang berjaya. Jadual 6: Faktor Kemahiran Insaniah Faktor 2: Kemahiran Insaniah Pemberat Faktor Menyelesaikan masalah Berfikir secara kritis dan kreatif Analitikal / menganalisis Penerapan dan pengalaman nilai-nilai positif Kemahiran komunikasi interpersonal Bekerja secara kumpulan / team work Pendedahan kepada pengetahuan am dan isu semasa Berbahasa Inggeris Berbahasa Melayu Penggunaan ICT secara umum Selepas Putaran Nilai Eigen (Eigenvalue) Peratus varians Peratus Kumulatif Varians (Faktor 1 + Faktor 2) Cronbach's Alpha Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Bartlett's Test of Sphericity Jadual 7 menunjukkan korelasi antara kemahiran insaniah seorang usahawan. Terdapat hubungan yang kuat antara kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dengan kemahiran menyelesaikan masalah (0.794) dan kemahiran analitikal atau menganalisis (0.741). Kemahiran menyelesaikan masalah (0.773) juga mempunyai hubungan yang kuat dengan kemahiran analitikal atau menganalisis. Usahawan yang mempunyai kebolehan dalam menyelesaikan masalah mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif (0.794) dan usahawan yang mempunyai kemahiran dalam menganalisis atau analitikal juga mampu berfikir secara kreatif dan kritis (0.741) serta mempunyai kebolehan dalam 8

9 menyelesaikan masalah (0.773). Nilai positif yang diterapkan semasa pengajian mampu menjadikan seseorang usahawan itu untuk bekerja secara berkumpulan (0.725). KESIMPULAN Hasil kajian menunjukkan dua dimensi personaliti yang mempengaruhi pembudayaan keusahawanan dalam kalangan graduan Malaysia iaitu sahsiah diri dan kemahiran insaniah. Sahsiah diri merupakan ciri faktor penyumbang yang paling mempengaruhi graduan untuk menjadi seorang usahawan berbanding faktor kemahiran insaniah. Terdapat 6 ciri utama sahsiah diri iaitu kematangan, jati diri, keupayaan berdikari, keyakinan diri, berpengetahuan dan kebolehan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan, manakala 5 kemahiran utama Kemahiran Insaniah iaitu keupayaan menyelesaikan masalah, kritis dan kreatif, analitikal, nilai-nilai positif dan kemahiran berkomunikasi dikenal pasti sebagai ciri penting yang perlu ada dalam diri seorang graduan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan terutamanya Kementerian Pengajian Tinggi bagi memberi pendedahan dan membudayakan bidang keusahawan dalam kalangan pelajar/graduan. Sehubungan itu, unit keusahawanan telah diwujudkan di beberapa institusi pengajian tinggi dan kementerian lain bagi membantu dan menggalakkan graduan melibatkan diri dalam bidang ini. Antaranya, Projek Agenda Kritikal (CAP) Keusahawanan yang diperkenalkan menerusi Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) merupakan antara program yang dirangka bagi melahirkan graduan usahawan setelah mereka tamat pengajian. Program ini menerapkan aktiviti keusahawanan di IPT yang menjadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi dan menjadikan aktiviti keusahawanan di IPT sebagai penggerak utama dalam meningkatkan inovasi, kreativiti dan daya saing Negara. Usaha dan program sebegini wajar diteruskan bagi melahirkan lebih ramai graduan usahawan yang berinovasi dan berdaya saing. Walaubagaimanapun, faktor penyumbang kejayaan kepada usaha ini adalah kekuatan dalam diri graduan itu sendiri atau sahsiah diri. Mereka perlulah bersedia dan bijak mengambil kesempatan di atas peluang dan kemudahan yang diberikan serta bersemangat tinggi dan bersedia menerima tunjuk ajar dalam mempersiapkan diri sebagai usahawan yang berjaya pada masa akan datang. 9

10 Membina keyakinan diri Meningkatk an kematangan diri Membent uk jati diri Jadual 5: Korelasi antara Ciri-ciri Sahsiah Diri Menjadi lebih berpengeta huan Meningkat kan minat untuk terus belajar Lebih peka dengan perkemban gan semasa Mampu untuk berdikari Mampu berfikir secara kritis dan kreatif Lebih bersedia menghadap i dunia luar & pekerjaan Boleh menyelesai kan masalah & membuat keputusan Boleh bekerja berpasukan Membina keyakinan diri * Meningkatkan kematangan diri * Membentuk jati diri * Menjadi lebih berpengetahuan * Boleh berkomuni kasi dengan berkesan Meningkatkan minat untuk terus belajar Lebih peka dengan perkembangan semasa * Mampu untuk berdikari * * Mampu berfikir secara kritis dan kreatif Lebih bersedia menghadapi dunia luar & pekerjaan Boleh menyelesaikan masalah & membuat keputusan * * * * Boleh bekerja berpasukan * Boleh berkomunikasi dengan berkesan

11 Penggunaan ICT Secara Umum Berbahasa Melayu Jadual 7: Korelasi antara Kemahiran-kemahiran Insaniah Berbahasa Inggeris Komunikasi Interpersonal Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Menyelesaikan Masalah Analitikal / Menganalisis Bekerja Secara Kumpulan / Team Work Penerapan dan Pengalaman Nilai-Nilai Positif Penggunaan ICT secara umum Kemahiran berbahasa Melayu berbahasa Inggeris Kemahiran komunikasi interpersonal berfikir secara kritis dan kreatif menyelesaikan masalah analitikal / menganalisis Pendedahan Kepada Pengetahuan Am dan Isu Semasa * 0.741* * Bekerja secara kumpulan / team work * Penerapan dan pengalaman nilai-nilai positif Pendedahan kepada pengetahuan am dan isu semasa

12 RUJUKAN Ab. Aziz Yusof. (2000). Usahawan dan Pengukuhan Jaringan Rakan Niaga. Sintok: Universiti Utara Malaysia. Berita Harian, (2010). Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menyasarkan, sekurang-kurangnya lima peratus lepasan IPTA menceburi bidang keusahawanan Diperolehi pada 5 Oktober Dari Fahami, Halusi Pembudayaan Dan Jati Diri Oleh Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim. Diperolehi pada 17 April Dari Hair Jr, J. F., Anderson, R.E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1995). Multivariate data analysis: With readings: Prentice-Hall,Inc. Ishak Yusof, Rahmah Ismail & Robiah Sidin. (2008). Graduan dan Alam Pekerjaan: Kes Siswazah UKM. Akademika 72 (Januari), Kementerian Pengajian Tinggi. (2007). Mentransformasikan Pengajian Tinggi melalui Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN): Projek Agenda Kritikal (CAP). Kementerian Pengajian Tinggi. Kuala lumpur. Kementerian Pengajian Tinggi. (2008). Laporan Kajian Pengesanan Graduan Kementerian Pengajian Tinggi. Kuala lumpur. Kementerian Pengajian Tinggi. (2010). Laporan Kajian Pengesanan Graduan Kementerian Pengajian Tinggi. Kuala lumpur. Laporan Jabatan Perangkaan Malaysia.(2006). Diperolehi pada 19 februari Dari Mazdan Ali Amaran. (2011). Pembudayaan Keusahawanan di Kalangan Graduan (Tesis tidak diterbitkan). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Mohd Hassan Mohd Osman. (2007). Faktor-Faktor yang telah Mendorong Graduan dan Alumni University Teknologi Malaysia Menceburi Bidang Keusahawanan. Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Yusof Kasim. (2009). Memantapkan Budaya Keusahawanan Di Kalangan Generasi Baru Melalui Sistem Pendidikan Nasional Dan Pengajian Agama: Gagasan dan Cabaran Merealisasikannya. Kertas Kerja dibentangkan di Kongres Ekonomi Islam Ketiga (KEI-3), Januari 2009/15-18 Muharam 1430H, Dewan Merdeka, PWTC, Kuala Lumpur. Suaibah Abu Bakar, Azlah Mad Ali, Rozeyta Omar et. al. (2007). Penglibatan Kaum Wanita Dalam Aktiviti Keusahawan di Negeri Johor: Kajian Terhadap Faktor-faktor Kritikal Kejayaan dan Kegagalan Pengendalian Perniagaan. Johor Darul Takzim: Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia. 12

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014)

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Laporan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Oleh: Sr. Muhamad Firdaus Bin Che Amat, MRISM Pegawai Pengesanan Graduan POLISAS 2015 LAPORAN KAJIAN

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Untuk menjadi sebuah negara maju, antara perkara utama yang perlu diambil perhatian ialah menyediakan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Tenaga kerja ini

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 POLITEKNIK KUCHING SARAWAK UNIT KAJIAN PENGESANAN GRADUAN PKS LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN INI MERUPAKAN HASIL ANALISIS KAJIAN KEBOLEHPASARAN DAN TAHAP KEPUASAN

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

DASAR INOVASI DAN DAYA KEUSAHAWANAN DALAM PENGALAMAN PEMBELAJARAN MENYELURUH PELAJAR UKM

DASAR INOVASI DAN DAYA KEUSAHAWANAN DALAM PENGALAMAN PEMBELAJARAN MENYELURUH PELAJAR UKM DASAR INOVASI DAN DAYA KEUSAHAWANAN DALAM PENGALAMAN PEMBELAJARAN MENYELURUH PELAJAR UKM (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010 pada 5 Ogos 2010) 1.0 Pengenalan UKM adalah

Lebih terperinci

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan adalah merupakan salah satu bidang yang sangat mencabar. Berbanding dengan industri lain, industri pembinaan terdedah

Lebih terperinci

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, UTM Dalam Menjalani Latihan Industri Ahmad Johari Sihes & Mariati Muda Fakulti Pendidikan,

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001

TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001 TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001 Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah

Lebih terperinci

PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh

PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH oleh Ahmad Shukri Bin Mohd Nain Paimah Bt Atoma Rozeyta Bt Omar Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia

Lebih terperinci

PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM. MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph.

PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM. MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph. PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM m.nor@uum.edu.my> MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph.D KUNG TEIK SENG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SINTOK, KEDAH ABSTRAK

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DENGAN KESEDIAN UNTUK BERUBAH PELAJAR

KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DENGAN KESEDIAN UNTUK BERUBAH PELAJAR KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DENGAN KESEDIAN UNTUK BERUBAH PELAJAR ZARINA SAMIN KB, PA Kolej Komuniti Bandar Penawar Johor zarina@kkbpenawar.edu.my Pembelajaran sepanjang

Lebih terperinci

Gaya Hidup Pelajar Cemerlang dalam Persekitaran Kampus

Gaya Hidup Pelajar Cemerlang dalam Persekitaran Kampus Gaya Hidup Pelajar Cemerlang dalam Persekitaran Kampus Baharin Mesir 1, Jamaludin Mohd Yatim 1, Azmahani Abd Aziz 1, Mohd Hidayat Jamal 1, dan Muzaffar Zainal Abideen 1 1 Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan kemajuan sesebuah negara. Dewasa ini perkembangan sistem pendidikan di Malaysia semakin mencabar dan seiring dengan

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang utama di dalam program pembangunan negara ini yang bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti hidup penduduk, sekaligus

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA J A W A T A N K O S O N G UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA adalah sebuah Universiti Tinggi Awam yang ditubuhkan dibawah Akta Universiti dan Kolej Universiti

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Luar bandar merupakan satu kawasan yang dikenalpasti sebagai satu kawasan yang mundur dan kurang mendapat kemajuan seiring dengan kawasan bandar. Luar bandar juga dikenali

Lebih terperinci

ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak

ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2006 Uni LG 173 K63 K13 2006 Pu,, it Khidhnat Makt. ol"at tit. adrtiuk t. )NlVLtRSi"Tl MAI. /ºtSiA SAftAWAi P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK miiuimiuiuiiuuuý 1000153839 _5 ý ýs ý

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah?

1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah? 1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah? Program galakan membaca yang dilaksanakan oleh Kementerian

Lebih terperinci

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh

Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan IPTS yang menawarkan mata pelajaran ODL ataupun pembelajaran secara jarak jauh 1. pengajian secara jarak jauh/odl, perlu melaksanakan MPU tanpa pengecualian.

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

LAPORAN LAWATAN KE BANK NEGARA MALAYSIA 11 DISEMBER 2014 SASANA KIJANG BANK NEGARA MALAYSIA NO. 2, JALAN DATO ONN KUALA LUMPUR

LAPORAN LAWATAN KE BANK NEGARA MALAYSIA 11 DISEMBER 2014 SASANA KIJANG BANK NEGARA MALAYSIA NO. 2, JALAN DATO ONN KUALA LUMPUR LAPORAN HHHC 9401 : KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME LAWATAN KE BANK NEGARA MALAYSIA 11 DISEMBER 2014 SASANA KIJANG BANK NEGARA MALAYSIA NO. 2, JALAN DATO ONN 50480 KUALA LUMPUR AZLIANA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN REKTOR SEMPENA PROGRAM MAJLIS TAKLIMAT SISWAZAH

TEKS UCAPAN REKTOR SEMPENA PROGRAM MAJLIS TAKLIMAT SISWAZAH TEKS UCAPAN REKTOR SEMPENA PROGRAM MAJLIS TAKLIMAT SISWAZAH TEMPAT: DEWAN KULIAH 1, TINGKAT 4 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH KAMPUS INDUSTRI KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA (KUTKM) TARIKH : 26

Lebih terperinci

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera Tarikh: 1 Disember, 2017 TENAGA KERJA MAHIR DALAM SENARAI PALING DIKEHENDAKI PUTRAJAYA, 1 DIS Lanskap pekerjaan yang kian berubah memberi nilai kepada pengetahuan dan kecekapan

Lebih terperinci

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. IPTS yang menawarkan mata pelajaran pengajian secara jarak jauh/odl, adakah perlu melaksanakan MPU? Adakah pengendalian HE dan TITAS

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y. BHG. PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

TEKS UCAPAN Y. BHG. PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA TEKS UCAPAN Y. BHG. PROF. DATUK DR. AHMAD YUSOFF BIN HASSAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SEMPENA MAJLIS PERASMIAN KARNIVAL KERJAYA UTeM 2010 9 MAC 2010, JAM 11.00 PG PUSAT PERSATUAN

Lebih terperinci

Fakulti Kejuruteraan Elektrik

Fakulti Kejuruteraan Elektrik Fakulti Kejuruteraan Elektrik Rekrutmen Mahasiswa Berprestasi dan Statistik Mahasiswa Peningkatan peratus mahasiswa pascaijazah yang begitu menonjol iaitu sebanyak 46 peratus atau seramai 10,888 orang

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan dalam bidang komputer pada masa kini telah memberi banyak faedah kepada semua bidang termasuk bidang pentadbiran tanah. Hari ini, kita telah melihat kebanyakan

Lebih terperinci

Pencapaian KPI PSPTN UKM 2013

Pencapaian KPI PSPTN UKM 2013 Academia Pencapaian KPI PSPTN UKM 2013 CAPs KPI Target Year 2013 Achievement 2013 Bilangan Ahli Akademik Yang Dilantik Secara Berganda (Double/ Dual Appointment) 216 222 Bilangan Majlis Ilmu Bertaraf Kebangsaan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan salah satu cabang kejuruteraan yang mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun masih wujud jurang yang ketara jika dibandingkan dengan industri

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kepimpinan dapat dijelaskan sebagai satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang ahli-ahli untuk berusaha secara rela

Lebih terperinci

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Tanah merupakan salah satu sumber yang terhad penawarannya. Akan tetapi permintaan terhadap penggunaannya adalah terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat di dalam sektor pembangunan

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI. Institusi Pengajian Tinggi

DASAR LATIHAN INDUSTRI. Institusi Pengajian Tinggi DASAR LATIHAN INDUSTRI Institusi Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi 2010 Hakcipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Kampus merupakan suatu persekitaran yang menempatkan ribuan pelajar untuk menjalankan aktiviti akademik. Di samping pelajar, sebuah kampus turut menempatkan

Lebih terperinci

ANALISIS KERJAYA DIRI

ANALISIS KERJAYA DIRI ANALISIS KERJAYA DIRI Semasa membuat pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan diri, anda perlulah terlebih dahulu mengenali diri sendiri. Jika anda tidak mengenali diri sendiri, anda mungkin akan melakukan

Lebih terperinci

PENGAJIAN TINGGI NEGARA BAB MEMBUDAYAKAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

PENGAJIAN TINGGI NEGARA BAB MEMBUDAYAKAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PELAN STRATEGIK BAB 8 MEMBUDAYAKAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PELAN STRATEGIK PENDAHULUAN 8.01 8.04 Penjenamaan semula kolej komuniti telah dilancarkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 2 Februari 2007.

Lebih terperinci

Katakunci : penggunaan internet, guru sekolah rendah

Katakunci : penggunaan internet, guru sekolah rendah Penggunaan Internet Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Di Sekitar Johor Bahru, Johor. Abdul Razak Idris & Norazlina Binti Adam Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini

Lebih terperinci

Koperasi Perkasa Ekonomi Belia

Koperasi Perkasa Ekonomi Belia Azmaliza Arifin Pusat Konsultasi dan Penyelidikan Koperasi Perkasa Ekonomi Belia Ekonomi Malaysia diramalkan mengalami pertumbuhan lebih rendah berbanding pencapaian pada tahun 2014, iaitu sekitar lima

Lebih terperinci

Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju. oleh. Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM

Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju. oleh. Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju oleh Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM shahrin@ukm.my ABSTRAK Sebahagian besar calon-calon Sarjana Pendidikan Islam di Universiti

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK PENGAJIAN TINGGI NEGARA BAB 8 MEMBUDAYAKAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

PELAN STRATEGIK PENGAJIAN TINGGI NEGARA BAB 8 MEMBUDAYAKAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT BAB 8 MEMBUDAYAKAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PENDAHULUAN 8.01 Pembelajaran sepanjang hayat (PSH) merupakan satu proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program pemerolehan pengetahuan, kemahiran

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan BAB V KESIMPULAN 5.1 PENDAHULUAN Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan mengemukakan suatu rumusan ringkas mengenai hasil kajian, implikasi, memberi cadangan, limitasi

Lebih terperinci

Kursus Dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Di Pusat Giat Mara: Satu Kajian Kes. Oleh

Kursus Dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Di Pusat Giat Mara: Satu Kajian Kes. Oleh Kursus Dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Di Pusat Giat Mara: Satu Kajian Kes Oleh Yahya Buntat Zakaria Mohd. Yusof Samsuri Abdul rahman Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Lebih terperinci

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10 Oleh Janting anak Ringkai Sekolah Kebangsaan Sg. Mengap, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

KEBOLEHPASARAN GRADUAN

KEBOLEHPASARAN GRADUAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN BIL. FAKULTI TIDAK BEKERJA % LAIN-LAIN % DATA KONVO KE- 51 (OKTOBER 2013) KERJA SEPENUH MASA % KERJA SEPARUH MASA % SAMBUNG BELAJAR % JUMLAH 1 FAB 92 32% 17 6% 148 52% 8 3% 19 7%

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y.BHG. REKTOR SEMPENA MAJLIS ANUGERAH DEKAN SEMESTER II SESI 2005/2006 DAN SEMESTER I SESI 2006/2007

TEKS UCAPAN Y.BHG. REKTOR SEMPENA MAJLIS ANUGERAH DEKAN SEMESTER II SESI 2005/2006 DAN SEMESTER I SESI 2006/2007 TEKS UCAPAN Y.BHG. REKTOR SEMPENA MAJLIS ANUGERAH DEKAN SEMESTER II SESI 2005/2006 DAN SEMESTER I SESI 2006/2007 TEMPAT: MITC AYER KEROH, MELAKA TARIKH: 24 JANUARI 2007 TEKS UCAPAN Y.BHG. REKTOR SEMPENA

Lebih terperinci

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00 JAWATAN KOSONG UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS adalah sebuah Universiti Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Bahagian III Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Pindaan 2001 (Akta A1129) telah memperuntukkan keperluan kepada penyediaan sistem rancangan pemajuan sebagai

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y.BHG. PROF. DATUK DR. SHAHRIN BIN SAHIB. NAIB CANSELOR UTeM

TEKS UCAPAN Y.BHG. PROF. DATUK DR. SHAHRIN BIN SAHIB. NAIB CANSELOR UTeM TEKS UCAPAN Y.BHG. PROF. DATUK DR. SHAHRIN BIN SAHIB NAIB CANSELOR UTeM ------------------------------------------------------------------------------------------- MAJLIS PELANCARAN SESI INTERVENSI PROGRAM

Lebih terperinci

PERANCANGAN STRATEGIK. Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia

PERANCANGAN STRATEGIK. Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia PERANCANGAN STRATEGIK Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia 204 205 PELAN STRATEGIK PSIS 204 205 FOKUS: INSTITUSI BIL STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TANGGUNG JAWAB. Meningkatkan keterlihatan

Lebih terperinci

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT

TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT KOD PROJEK: K-IRC/4 (UPM-11) IPTA: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

Ipts: Aksesibiliti Kepada Peranan Ipta

Ipts: Aksesibiliti Kepada Peranan Ipta Ipts: Aksesibiliti Kepada Peranan Ipta Mohd Zazali Bin Mohamad Zin @ Jin Rozelina Binti Abdul Rahman Maisura Binti M. Yusof Asma Nabihah Binti Abd. Rahman ABSTRAK Penulisan ini adalah berkaitan dengan

Lebih terperinci

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA Oleh Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff & Zarina Mohamad Amin Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) Pengenalan Dalam usaha untuk memahami

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Proses perbandaran yang semakin pesat dalam pelbagai sektor utama seperti ekonomi, politik, teknologi dan sosial mengubah kepada corak kehidupan manusia seharian. Selain

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

RAKAN KOMUNITI: SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 3 (SKKK3) SEKOLAH MENENGAH SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA (SMSTMFP)

RAKAN KOMUNITI: SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 3 (SKKK3) SEKOLAH MENENGAH SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA (SMSTMFP) TAJUK PROJEK: PERINTIS OTAK DAN MINDA (THE BRAIN APPRENTICE) KOD PROJEK: K-EDU/110(USM-11) IPTA: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KETUA PROJEK: PROFESOR DR. DATO JAFRI MALIN ABDULLAH AKADEMIA: DR. MUZAIMI MUSTAPHA

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

Haji Sulaiman bin Kaiat, Ketua Bahagian Sistem Maklumat dan Puan Kamariah binti Abu Samah, Ketua Pusat Dokumentasi Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka

Haji Sulaiman bin Kaiat, Ketua Bahagian Sistem Maklumat dan Puan Kamariah binti Abu Samah, Ketua Pusat Dokumentasi Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka Haji Sulaiman bin Kaiat, Ketua Bahagian Sistem Maklumat dan Puan Kamariah binti Abu Samah, Ketua Pusat Dokumentasi Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka Bahasa Melayu - diwartakan sebagai bahasa kebangsaan dan

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

LEBIH BERMAKNAmkejayaan akademik mahasiswa lebih bermakna sekiranya disertai kemah iran insa,niah. '

LEBIH BERMAKNAmkejayaan akademik mahasiswa lebih bermakna sekiranya disertai kemah iran insa,niah. ' LEBIH BERMAKNAmkejayaan akademik mahasiswa lebih bermakna sekiranya disertai kemah iran insa,niah. '»Oleh Ruhaiza Rusmin ruhaiza@ilmetro,com,my, apabila ramai mahasiswa gagal memperoleh E NTAH peke~aansedangkan

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

Program Doktor Pendidikan Tinggi

Program Doktor Pendidikan Tinggi Program Doktor Pengenalan Program Doktor adalah satu program kedoktoran baharu yang ditawarkan secara bersama oleh Fakulti Pendidikan (FPEN) dan Pusat Pembangunan Akademik (PPA), Universiti Kebangsaan

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENGENALAN 1.1 Pengenalan Keteguhan ekonomi Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran negara telah menyaksikan pelbagai konsep pembangunan dilaksanakan dengan bangunan pencakar langit mewarnai Pusat

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN 5.1 Pengenalan Hasil daripada kajian strategi membaca teks bahasa Arab dalam kalangan pelajar ini, pengkaji akan mengemukakan cadangan dan saranan dalam dua bentuk yang berbeza,

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG Khairul Anwar bin Johari & Hanimarlia binti Hassan Kolej Komuniti Ledang anwar@kklej.edu.my, hanihassan@kklej.edu.my ABSTRAK: Pelajar

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) perlu berusaha lebih gigih untuk mendapatkan kelulusan peruntukan daripada kerajaan bagi membolehkan pembinaan bangunan-bangunan baru yang

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 8.0 Perbincangan dan Cadangan Cadangan untuk meningkatkan Kemahiran Siswazah 10 BIBLIOGRAFI HALAMAN. 1.

KANDUNGAN. 8.0 Perbincangan dan Cadangan Cadangan untuk meningkatkan Kemahiran Siswazah 10 BIBLIOGRAFI HALAMAN. 1. KANDUNGAN HALAMAN 1.0 Pengenalan 1 2.0 Pemyataan Masalah 2 3.0 Obj ektif Kajian 3 4.0 Sorotan Literatur 3 5.0 Metodologi 4 6.0 Batasan Kajian 5 7.0 Analisis Data 5 8.0 Perbincangan dan Cadangan 9 9.0 Cadangan

Lebih terperinci

BESAR dan kecil. Oleh. Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, Serian, Sarawak. Abstrak

BESAR dan kecil. Oleh. Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, Serian, Sarawak. Abstrak BESAR dan kecil Oleh Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, 94700 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati Joji, seorang murid tahun 5 menghadapi masalah menulis huruf

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Ledakan maklumat dewasa ini amat pantas berlaku di mana-mana tempat di serata dunia. Bidang teknologi komunikasi dan komputer sedang berkembang dengan pesat. Penggunaan

Lebih terperinci

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 1 PENDAHULUAN Kerajaan menyedari bahawa usaha berterusan perlu diambil untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan sumber manusia dalam perkhidmatan awam ke arah meningkatkan daya saing dan kemakmuran

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA

SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA Disediakan oleh: NIK SHARIFULLAH BIN NIK KOB 98197437 Di Bawah Penyeliaan: EN. MAHAYUDIN BIN MAHMOOD Satu dissertasi yang disediakan sebagai

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

Perancangan, Kekangan dan Cabaran: Suatu Perspektif Pusat Pembangunan Mahasiswa UKM

Perancangan, Kekangan dan Cabaran: Suatu Perspektif Pusat Pembangunan Mahasiswa UKM Perancangan, Kekangan dan Cabaran: Suatu Perspektif Pusat Pembangunan Mahasiswa UKM Prof. Dr. Zaidi Md Isa dan Encik Mohd Hanafiah Omar Pejabat Dekan, Pusat Pembangunan Mahasiswa, Paras 4, Bangunan Pusanika

Lebih terperinci

TAJUK PROJEK: PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENJANAAN EKONOMI PENTERNAK IKAN PATIN DI TEMERLOH, PAHANG

TAJUK PROJEK: PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENJANAAN EKONOMI PENTERNAK IKAN PATIN DI TEMERLOH, PAHANG TAJUK PROJEK: PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENJANAAN EKONOMI PENTERNAK IKAN PATIN DI TEMERLOH, PAHANG KOD PROJEK: K-ECO/43(UPM-11) IPTA: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KETUA PROJEK: PROFESOR MADYA LAR.

Lebih terperinci

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA Isi Kandungan 7.1 Menentukan hala tuju selepas SPM/STPM 7.2 Kos pengajian di institusi pengajian tinggi 7.3 Statistik kos pengajian 7.4 Merancang keperluan

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Merujuk kepada Amy Nutt (2009), dalam artikel Ezine kedudukan restoran harus berada dikawasan mudah dilihat oleh orang ramai atau anda akan dapati langsung tiada pelanggan,

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 Dalam mengukur pencapaian piagam yang telah digariskan, beberapa sumber telah dikenal pasti samada sumber

Lebih terperinci

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan Penyebutan Huruf al-qur an al-karim dalam kalangan saudara baru adalah merupakan satu kajian yang unggul. Hasil daripada kajian yang dijalankan menunjukkan

Lebih terperinci

INDUSTRI AGROMAKANAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KOPERASI

INDUSTRI AGROMAKANAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KOPERASI INDUSTRI AGROMAKANAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KOPERASI Hamizah Mohd Nadzir hamizah@mkm.edu.my Zon Utara Pengenalan Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang penting kepada pertumbuhan ekonomi dan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Masalah projek perumahan terbengkalai merupakan salah satu masalah perumahan yang masih wujud sehingga kini. Ia merupakan projek perumahan di mana kerja pembinaan atau

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Islam amat mengambil berat tentang persoalan harta dalam kehidupan manusia. Harta dianggap sebagai satu amanah oleh Allah yang mesti diuruskan dengan baik dan sesempurna

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

Penyumbang kepada Pertumbuhan Ekonomi Malaysia, oleh Dr Zulkiply Omar. Fello Penyelidik Kanan. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) 1

Penyumbang kepada Pertumbuhan Ekonomi Malaysia, oleh Dr Zulkiply Omar. Fello Penyelidik Kanan. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) 1 Penyumbang kepada Pertumbuhan Ekonomi Malaysia, 2015 oleh Dr Zulkiply Omar Fello Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) 1 Ekonomi Malaysia telah tumbuh pada kadar 5.0 peratus setahun

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS RAMAH MESRA PELAJAR PASCA SISWAZAH

TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS RAMAH MESRA PELAJAR PASCA SISWAZAH TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS RAMAH MESRA PELAJAR PASCA SISWAZAH TEMPAT: HOTEL MAHKOTA, MELAKA TARIKH: 13 JULAI 2007 TEKS UCAPAN NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS RAMAH MESRA PELAJAR PASCA

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Kesedaran mengenai betapa pentingnya latihan di Malaysia menyebabkan organisasi-organisasi awam mahupun swasta mewujudkan pusat latihan untuk melatih tenaga kerja menurut

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat sebahagian guru masih kurang memahami konsepnya. Dekad

Lebih terperinci

Cabaran-Cabaran Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Membangunkan Sumber Manusia

Cabaran-Cabaran Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Membangunkan Sumber Manusia Journal of Edupres, Volume 1 September 2011, Pages 159-164 Cabaran-Cabaran Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Membangunkan Sumber Manusia Nurul Nadya Abu Bakar ¹, Rohana Hamzah² & Amirmudin Udin

Lebih terperinci

Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Dr. Arham Abdullah, Baharin Mesir, Ahmad Muhaimin Mohamad Institusi Pembangunan Felo, Universiti Teknologi

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci