PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08)"

Transkripsi

1 1 PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08) FASAL 1 NAMA 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (selepas ini disebut sebagai Persatuan ). FASAL 2 PEJABAT URUSAN 2.1 Pejabat urusan Persatuan adalah Menara Hasil, Aras 1, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, Cyberjaya, Selangor, atau di tempat lain yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Persatuan. Tempat urusan berdaftar surat menyurat Persatuan tidak boleh diubah tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu. FASAL 3 BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA 3.1 Lambang Persatuan direka berasaskan nama Persatuan Pegawai Eksekutif Hasil Dalam Negeri Malaysia. Sila lihat lampiran. FASAL 4 : OBJEKTIF Objektif Persatuan adalah :- 4.1 Memupuk dan memantapkan perhubungan silatulrahim dan jaringan kerjasama di antara ahli dengan pihak pengurusan atasan, di antara ahli dengan ahli dan di antara ahli dengan pegawai bawahan di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. 4.2 Mewujudkan dan menyediakan kerangka tindakan yang jelas lagi terancang untuk menangani sebarang permasalahan dan isu dalam memastikan hak-hak, kepentingan-kepentingan dan kebajikan ahli terjaga dan terbela. 4.3 Menggalakkan pertemuan dan penyertaan para ahli dalam memberi pendapat, idea, cadangan, komen dan penambahbaikan dalam menyelesaikan permasalahan dan isu yang timbul secara muafakat.

2 2 4.4 Menyertai dan bekerjasama atau bergabung dengan lain persatuan, badan dan organisasi berdaftar yang mempunyai matlamat yang sama dengan sepenuhnya atau sebahagian yang tidak bertentangan dengan undang-undang. 4.5 Memantapkan pengetahuan, kemahiran dan prestasi ahli bagi memperkenalkan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebagai salah satu agensi pemungut cukai terbaik diperingkat antarabangsa. 4.6 Menyediakan landasan dan saluran kepada ahli menjalankan aktiviti-aktiviti, ekonomi, pendidikan,seminar,dan sosial untuk faedah dan kepentingan ahliahlinya. 4.7 Menghasilkan segala bentuk penerbitan, kertas kerja, kertas penyelaras dan artikel untuk mencapai objektif tersebut di atas dengan mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. FASAL 5 KEAHLIAN 5.1 Keahlian Persatuan adalah terbahagi kepada 3 kategori: a) Ahli Biasa terbuka kepada semua pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri dari Kumpulan A Gred 4 sehingga Gred 7 (G41 Jusa C) yang bekerja secara tetap di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia seluruh negara. b) Ahli Seumur Hidup Biasa terbuka kepada semua pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri dari Kumpulan A Gred 4 sehingga Gred 7 (G41 Jusa C) yang bekerja secara tetap di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia seluruh negara yang mana yuran tahunan sebanyak RM dijelaskan secara sekaligus. c) Ahli Biasa terbuka kepada semua pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri dari Jusa B ke atas yang bekerja secara tetap di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia seluruh negara. FASAL 6 PERMOHONAN KEAHLIAN 6.1 Semua permohonan keahlian Persatuan hendaklah dengan cara mengisi borang yang disediakan beserta dengan bayaran yuran.

3 6.2 Setiap calon di dalam perlantikan bagi Ahli Persatuan hendaklah menepati kriteria yang akan ditetapkan oleh Exco Persatuan Keputusan menerima atau menolak permohonan adalah tertakluk kepada keputusan Exco Persatuan. 6.4 Sekiranya mana-mana calon yang ditolak permohonannya oleh Exco Persatuan, mana-mana dua orang Ahli Persatuan boleh mencadangkan dan menyokong suatu resolusi di dalam Mesyuarat Agung Persatuan yang akan datang, dan sekiranya resolusi tersebut diluluskan dengan mendapat undi majoriti dari ahliahli yang hadir dan berhak mengundi, calon yang tersebut layak dilantik menjadi ahli. 6.5 Ahli Persatuan hendaklah mematuhi peraturan dan perlembagaan dan berhak kepada faedah dan keistimewaan sebagai ahli. FASAL 7 YURAN KEAHLIAN 7.1 Yuran Pendaftaran berjumlah Sepuluh Ringgit Malaysia (RM10/-) akan dikenakan sebaik sahaja seseorang pemohon dilantik menjadi Ahli Biasa, Ahli Seumur Hidup dan Ahli Bersekutu. 7.2 Yuran untuk semua ahli hendaklah dijelaskan seperti berikut: a) RM setahun (ahli biasa dan & ahli bersekutu) b) RM sekaligus ( ahli seumur hidup ) c) Tiada bayaran untuk ahli kehormat. 7.3 Ahli Kehormat tidak diperlukan membayar apa-apa yuran. 7.4 Yuran Tahunan hendaklah dijelaskan terdahulu iaitu pada atau sebelum 10 haribulan Januari tiap-tiap tahun. 7.5 Seseorang pemohon yang disahkan menjadi ahli selepas hari pertama bulan Julai pada tahun tertentu dibenarkan membayar separuh daripada Yuran Tahunan berjumlah RM10.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh sahaja) untuk tahun tersebut.

4 4 7.6 Ahli yang telah tidak membayar yuran tahunan mengikut peruntukan seperti di fasal 7.4 dan akan diberi peringatan bertulis oleh Bendahari Kehormat Persatuan. Jika ahli tersebut masih juga belum menjelaskan yuran bertunggaknya dalam masa satu bulan dari tarikh peringatan itu diposkan/dihantar, Exco Persatuan boleh membatalkan keahliannya, tetapi jika pada sebarang waktu ia memberi alasan bertulis yang memuaskan kepada Exco Persatuan, ia bolehlah diterima semula menjadi ahli mengikut budibicara Exco Persatuan sebaik sahaja ia melangsaikan tunggakannya. 7.7 Sebarang ahli yang disingkirkan berdasarkan Fasal 7.6 dikehendaki membayar yurannya sehingga dan termasuk tahun berkenaan, sewaktu namanya dikeluarkan daripada senarai keahlian. 7.8 Mana-mana ahli yang tidak menjelaskan yuran sepenuhnya dalam mana-mana tahun, maka ahli tersebut akan hilang hak dibawah Fasal 9(1) dan. FASAL 8 PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI 8.1 Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi ahli Persatuan hendaklah memberi notis bertulis satu (1) bulan terlebih dahulu kepada Setiausaha Kehormat dan perlu menjelaskan segala hutangnya. 8.2 Mana-mana ahli yang gagal mematuhi undang-undang Persatuan atau bertindak dengan cara yang akan mencemarkan nama baik Persatuan boleh dipecat atau digantung keahliannya bagi suatu tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Exco Persatuan. Walaubagaimanapun Ahli tersebut juga hendaklah diberi peluang untuk memberi penjelasan dan membela dirinya. Pemecatan atau penggantungan itu hendaklah dilaksanakan melainkan Mesyuarat Agung menunda atau membatalkan keputusan itu atas rayuan oleh ahli tersebut. FASAL 9 HAK-HAK KEISTIMEWAAN AHLI 9.1 Ahli Persatuan adalah : Berhak untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti-aktiviti Persatuan dan menggunakan kemudahan yang disediakan.

5 5 (d) (e) (f) Berhak untuk bersuara dan mengundi serta dibenarkan mengundi Exco Persatuan secara online (e-undi) di dalam semua Mesyuarat Agung Persatuan di mana tertakluk kepada Garis Panduan dan Peraturan Pemilihan Jawatankuasa Persatuan Pegawai Eksekutif Hasil Dalam Negeri Malaysia (EXEC). Berhak untuk menjadi calon untuk pemilihan mana-mana jawatan dalam Persatuan, menjalankan kerja-kerja pejabat, mengundi, mencadang, menamakan dan menyokong mana-mana calon untuk pemilihan jawatan dalam Persatuan. Berhak kepada apa-apa hak istimewa yang diputuskan oleh Exco Persatuan. Ahli kehormat tidak mempunyai hak selain daripada dinyatakan di Fasal 9.1 Ahli bersekutu mempunyai hak untuk bersuara, memberi pandangan dan hak-hak lain seperti yang dinyatakan dalam Fasal 9.1 dan 9.1(d) sahaja. FASAL 10 PENAUNG 10.1 Ketua Pegawai Eksekutif / Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) atau mana-mana orang kenamaan lain boleh dipilih oleh Exco Persatuan mengikut budi bicaranya, sebagai penaung Persatuan dengan syarat persetujuan bertulis diperolehi dari pihak berkenaan. FASAL 11 MESYUARAT 11.1 Mesyuarat Agung Tarikh, Tempat dan Tujuan Mesyuarat Agung bagi tempoh Dua Tahun Sekali (Dwi Tahunan) akan diadakan tidak lewat daripada 31 Mei, pada tempat, tarikh dan masa yang akan ditetapkan oleh Exco Persatuan untuk tujuan:- i) Menerima laporan aktiviti-aktiviti dari Exco Persatuan dalam tahun tersebut dan penyata kewangan yang telah diauditkan.

6 6 ii) Melantik dua tahun sekali ahli Exco Persatuan dan memilih dua orang Juruaudit. Juruaudit yang dipilih tidak boleh terdiri daripada Ahli Exco Persatuan. iii) Menentukan sebarang resolusi yang dikemukakan di dalam mesyuarat seperti yang dinyatakan dalam Fasal 11.1(d). iv) Untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Notis Mesyuarat Notis awal dan agenda untuk Mesyuarat Agung yang menyatakan tarikh, masa, tempat, beserta borang pembentangan usul dan borang pencalonan Ahli Exco Persatuan akan dihantar kepada semua ahli tidak kurang tiga puluh (30) hari dari tarikh yang ditetapkan untuk Mesyuarat Agung tersebut. Pencalonan Dan Usul Dengan persetujuan ahli-ahli yang telah dicalonkan, pencalonan dan usul-usul (jika ada) yang akan dibincangkan di dalam Mesyuarat Agung hendaklah dihantar oleh ahli-ahli kepada Setiausaha Kehormat tidak lewat daripada empatbelas (14) hari sebelum hari yang telah ditetapkan untuk Mesyuarat Agung tersebut. (d) Notis Dan Agenda Mesyuarat Sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum Mesyuarat Agung Tahunan, Setiausaha Kehormat akan memberitahu semua ahli-ahli dengan notis bertulis tentang hal-hal yang akan dibincangkan. Notis tersebut hendaklah termasuk laporan Ahli Exco Persatuan, penyata akaun yang telah diaudit, pencalonan, kertas pengundian Ahli Exco Persatuan dan usul dari Ahli Exco Persatuan dan usul ahli mengikut Fasal 11.1.c (e) Korum i) Ahli-ahli berhak menjalankan mesyuarat tetapi tidak mempunyai kuasa meminda, Korum untuk Mesyuarat Agung ialah sekurangkurangnya tiga puluh (30) orang ahli yang layak mengundi atau dua kali jumlah Exco Persatuan mengikut mana yang kurang

7 bagi pengesahan perjalanan mesyuarat dan mencukupkan korum mesyuarat. 7 ii) Jika korum tersebut tidak mencukupi dalam tempoh satu jam daripada waktu yang telah ditetapkan untuk Mesyuarat Agung atau Mesyuarat Agung Khas dan maka mesyuarat itu hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh (tidak lebih dari 21 hari) yang ditetapkan oleh Exco Persatuan. Jika korum tidak cukup selepas setengah jam daripada waktu yang ditetapkan untuk mesyuarat yang ditangguhkan itu, maka ahli-ahli berhak menjalankan mesyuarat tetapi tidak mempunyai kuasa meminda perlembagaan Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa boleh diadakan jika difikirkan penting oleh Exco Persatuan atas permintaan bertulis oleh tidak kurang dari satu perlima (1/5) atau 200 orang dari jumlah ahli yang berhak mengundi, yang mana lebih rendah, dengan menerangkan tujuan dan sebab mengadakannya. Permintaan ini hendaklah dihantar kepada Setiausaha Kehormat Persatuan. Mesyuarat Agung Luar Biasa yang diminta oleh ahli-ahli hendaklah dipanggil dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan permintaan. Notis memanggil Mesyuarat Agung Luar Biasa akan dihantar kepada semua ahli-ahli sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk Mesyuarat Agung Luar Biasa tersebut di mana ianya menerangkan hal-hal yang akan dibincangkan. Korum untuk Mesyuarat Agung Luar Biasa adalah sama seperti bagi Mesyuarat Agung Tahunan. Jika korum tidak diperolehi dalam tempoh satu jam selepas masa yang telah ditetapkan Mesyuarat Agung Luar Biasa tersebut dibatalkan Mesyuarat Exco Persatuan Exco Persatuan akan bertemu seberapa kerap yang mungkin sekurangkurangnya dua (2) bulan sekali.

8 8 Notis Mesyuarat beserta agenda dan maklumat yang berkaitan akan diedarkan kepada semua Ahli Exco Persatuan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum mesyuarat melainkan dalam mesyuarat khas yang akan dipanggil oleh Pengerusi. Minit Mesyuarat Exco Persatuan hendaklah diedarkan kepada semua Exco Persatuan tidak lewat daripada empat belas (14) hari selepas mesyuarat Exco Persatuan tersebut. (d) Korum mesyuarat Exco Persatuan ialah sekurang-kurangnya lima (5) orang daripada jumlah ahli yang dipilih Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Mana-mana Jawatankuasa Kecil yang dilantik oleh Exco Persatuan akan bertemu seberapa kerap yang boleh bergantung kepada kepentingan halhal yang berkaitan. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kecil hendaklah diedarkan kepada semua Jawatankuasa Kecil tidak lewat daripada empat belas (14) hari selepas mesyuarat Jawatankuasa Kecil tersebut. Satu (1) salinan minit bagi mana-mana mesyuarat Jawatankuasa Kecil hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kehormat sebagai maklumat dan rujukan Exco Persatuan. FASAL 12 JAWATANKUASA EXCO PERSATUAN 12.1 Tugas dan kuasa Exco Persatuan Tugas dan kuasa Exco Persatuan adalah: Melaksanakan objektif Persatuan. Mengarah, mengurus, menyelia dan mengawal pejabat, harta benda dan kumpulan wang Persatuan.

9 9 Mewakili pandangan dan pendapat ahli Persatuan. (d) Menerima perletakan jawatan dan mengisi semula kekosongan Ahli Exco Persatuan. (e) Melantik Jawatankuasa Kecil dan memberi mereka tugas dan kuasa tertentu. (f) Menggunakan lain-lain kuasa dan mengeluarkan lain-lain tugas sebagaimana dari masa ke semasa tertakluk kepada perlembagaan dan peraturan-peraturan Persatuan. (g) Menentukan hak keistimewaan yang mengikut Fasal 9. (h) Bertindak bagi pihak Persatuan di dalam hal-hal di mana tiada dinyatakan di dalam perlembagaan Tugas dan kuasa ahli Exco Persatuan a) Satu Jawatankuasa seperti berikut yang dinamakan Exco Persatuan hendaklah dipilih dalam Mesyuarat Agung Dwi Tahunan: (i) Seorang (1) Pengerusi (ii) Seorang (1) Timbalan Pengerusi (iii) Tiga orang (3) Naib Pengerusi (iv) Seorang (1) Setiausaha Kehormat (v) Seorang (1) Penolong Setiausaha Kehormat (vi) Seorang (1) Bendahari Kehormat (vii) Seorang (1) Penolong Bendahari Kehormat (viii) Lima Belas (15) Orang Jawatankuasa (ix) Maksimum lima (5) Orang AJK yang dilantik oleh Pengerusi setelah mendapat nasihat daripada Exco Persatuan mengikut keperluan semasa. (x) Pemegang-pemegang jawatan Pertubuhan ini dan-tiap pegawai yang menjalankan tugas eksekutif dalam Pertubuhan ini hendaklah terdiri dari Warga Malaysia. (xi) Nama-nama untuk jawatan-jawatan di atas hendaklah dicadangkan sera disokong dan pemilihan akan dijalankan secara mengundi oleh

10 10 ahli-ahli di dalam Mesyuarat Agung Tahunan. Semua pegawai boleh dilantik semula dua tahun sekali. (xii) Membenarkan Mesyuarat Pengurusan Tertinggi (Exco Persatuan) dengan undian 2/3 exco mesyuarat yang hadir dalam mesyuarat bulanan untuk melantik mana-mana ahli persatuan menjawat atau memangku jawatan yang kosong disebabkan ahli jawatankuasa yang meninggal dunia, perletakan jawatan exco atau disebabkan pengujudan jawatan baru sehingga pemilihan dalam Mesyuarat Agung akan datang. b) Satu Jawatankuasa seperti berikut yang dinamakan Jawatankuasa Kecil Jabatan/Cawangan hendaklah dipilih dalam Mesyuarat Dwi Tahunan di peringkat Jabatan/Cawangan: i. Seorang (1) Ketua Perwakilan ii. Seorang (1) Timbalan Ketua Perwakilan iii. Seorang (1) Setiausaha iv. Seorang (1) Bendahari Pengerusi Tugas Pengerusi adalah: Mewakili pandangan dan pendapat Persatuan. Bertanggungjawab sepenuhnya di atas segala urusan Persatuan. Mempengerusikan kesemua Mesyuarat Agung Persatuan dan Mesyuarat Exco Persatuan. (d) Mempunyai kuasa menandatangani semua cek bagi pihak Persatuan seperti Fasal (e) Mempunyai kuasa mengadakan Mesyuarat-mesyuarat Exco Persatuan Timbalan Pengerusi Tugas Timbalan Pengerusi adalah: Memangku jawatan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan akan memangku jawatan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi jika terdapat kekosongan.

11 Naib Pengerusi Tugas Naib Pengerusi adalah: Memangku jawatan Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan akan memangku jawatan Pengerusi atau Timbalan Pengerusi jika terdapat kekosongan Setiausaha Kehormat Setiausaha akan membantu Pengerusi dan Ahli-ahli Exco Persatuan di dalam hal-hal Persatuan dan akan menjalankan tugas seperti yang dinyatakan atau yang termaktub di dalam perlembagaan yang telah diserahkan oleh Exco Persatuan. Beliau akan :- (d) (e) Menghadiri, menyedia agenda dan merekod semua Mesyuarat Agung dan Mesyuarat Exco Persatuan. Menyelia kesemua kerja yang dibuat oleh Exco Persatuan dan akan memelihara rekod-rekod persatuan. Menyimpan buku daftar ahli-ahli Persatuan. Menyediakan laporan aktiviti Persatuan dan juga menyerahkannya kepada Exco Persatuan untuk dipertimbangkan. Mengirimkan penyata tahunan persatuan kepada Pendaftar Pertubuhan sebagaimana yang dikehendaki di bawah Seksyen 14(1) Akta Pertubuhan 1966 dalam masa 60 haripada tarikh Mesyuarat Agung Tahunan diadakan Bendahari Kehormat Bendahari Kehormat akan bertanggungjawab bagi mengendalikan hal-hal kewangan Persatuan dan akan menjalankan tugas-tugas seperti yang dinyatakan atau yang dikenakan di dalam perlembagaan dan undang-undang serta yang mana yang akan diserahkan kepada beliau oleh Exco Persatuan. Beliau akan :- Menerima segala wang-wang yang telah dibayar kepada Persatuan dan bertanggungjawab membuat pungutan dan mengeluarkan resit. Menyimpan akaun Persatuan dengan kemas.

12 12 (d) (e) (f) (g) Memasukkan semua wang yang diterima kecuali wang runcit ke dalam akaun di atas nama Persatuan di bank yang telah dipersetujui oleh Exco Persatuan. Membuat bayaran ke atas semua bil yang telah diluluskan oleh Exco Persatuan. Membuat Laporan Kewangan untuk tempoh atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh Exco Persatuan. Menyediakan Penyata Kewangan bagi tahun tersebut dan menyerahkan kepada Exco Persatuan untuk dipertimbangkan. Menyedia dan menyerah kepada Exco Persatuan senarai ahli yang telah dan belum membayar yuran Penolong Setiausaha Kehormat Semasa ketiadaan Setiausaha Kehormat, Penolong Setiausaha Kehormat boleh menjalankan tugas Setiausaha Kehormat Penolong Bendahari Kehormat Semasa ketiadaan Bendahari Kehormat, Penolong Bendahari kehormat boleh menjalankan tugas Bendahari kehormat Ahli Jawatankuasa Semasa ketiadaan Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan Naib Pengerusi, manamana Ahli Jawatankuasa Persatuan boleh dilantik untuk mempengerusikan Mesyuarat Exco Persatuan. Menghadiri Mesyuarat Agung dan Mesyurat Exco Persatuan. Mempengerusikan Mesyuarat Biro yang berkaitan Wakil dari setiap cawangan LHDN Jawatankuasa Kecil Jabatan/Cawangan hendaklah dipilih di jabatan/cawangan masing-masing. FASAL 13 KEWANGAN 13.1 Tertakluk kepada peruntukan bagi perlembagaan ini, wang Persatuan boleh digunakan untuk perkara yang berfaedah bagi menjalankan aktiviti Persatuan, termasuklah belanja operasi dan pengurusan.

13 Bendahari dibenarkan menyimpan panjar wang runcit tidak lebih daripada RM 1, (Ringgit Malaysia Satu Ribu) sahaja pada sesuatu masa. Wang yang lebih daripada jumlah itu mestilah dimasukkan ke dalam bank atas nama Persatuan Segala cek atau kenyataan pengeluaran wang dari kira-kira Persatuan hendaklah ditandatangani oleh Bendahari dan salah seorang daripada Pengerusi, Timbalan Pengerusi atau Setiausaha Kehormat. Perbelanjaan kurang daripada daripada RM 5, (Ringgit Malaysia Lima Ribu) mesti ditandatangani oleh Bendahari dan Pengerusi atau setiausaha kehormat. Perbelanjaan yang melebihi RM 5, (Ringgit Malaysia Lima Ribu) mesti mendapat kebenaran Exco Persatuan dan perbelanjaan RM 10, (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) mesti mendapat kebenaran mesyuarat agung Akaun Persatuan hendaklah diaudit pada akhir tahun kewangan oleh Juruaudit Dalam yang telah dilantik pada Mesyuarat Agung dan Penyata Audit tersebut disahkan oleh Juruaudit Luar yang telah dilantik oleh Exco Persatuan. Setelah mendapat pengesahan audit, laporan kewangan akan diedarkan untuk semua ahli di Mesyuarat Agung Penyata Kewangan yang telah diaudit hendaklah dikemukakan untuk diluluskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan yang berikut Tahun Kewangan Persatuan adalah bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. FASAL 14 JURUAUDIT DALAM 14.1 Dua orang yang bukannya Exco Persatuan hendaklah dilantik di dalam Mesyuarat Agung Tahunan sebagai Juruaudit Dalam. Mereka akan memegang jawatan selama dua tahun dan boleh dilantik semula Jika salah seorang dari Juruaudit Dalam meletak jawatan, maka Exco Persatuan boleh melantik ahli lain sebagai pengganti tetapi tidak boleh dilantik dari Ahli Exco Persatuan Juruaudit Dalam dikehendaki memeriksa kewangan Persatuan bagi setiap tahun kewangan dan membuat laporan atau pengesahan untuk Mesyuarat

14 14 Agung Tahunan. Mereka juga boleh diarah oleh Presiden mengaudit kewangan Persatuan bagi mana-mana masa di dalam tempoh perkhidmatan mereka dan membuat laporan kepada Exco Persatuan. FASAL 15 PEMEGANG AMANAH 15.1 Tiga (3) orang Pemegang Amanah yang berumur lebih daripada 21 tahun hendaklah dilantik di dalam Mesyuarat Agung dan mereka akan berkhidmat selama yang dikehendaki oleh Persatuan. Semua harta tetap kepunyaan Persatuan akan diamanahkan kepada mereka dengan menandatangani suatu Surat Amanah (Deed Of Trust) Pemegang Amanah tidak boleh menjual, menarik balik atau memindahkan hak milik harta kepunyaan Persatuan tanpa mendapat kelulusan dan kuasa yang diberikan oleh Mesyuarat Agung Persatuan Seseorang Pemegang Amanah itu boleh diminta melepaskan jawatan oleh Mesyuarat Agung oleh sebab uzur kerana penyakit, tidak siuman, tidak berada di dalam negeri atau kerana sebab lain yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan tugasnya atau pekerjaannya dengan memuaskan. Jika berlaku kematian, perletakan jawatan atau pembuangan bagi seseorang Pemegang Amanah maka kekosongan itu bolehlah dipenuhkan oleh Pemegang Amanah yang baru dilantik di dalam Mesyuarat Agung. FASAL 16 TAFSIRAN PERLEMBAGAAN 16.1 Semasa berlangsungnya Mesyuarat Agung, Exco Persatuan boleh memberikan tafsiran kepada perlembagaan. Jika perlu Exco Persatuan boleh memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam perlembagaan ini Kecuali perkara-perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan dasar yang telah dibuat dalam Mesyuarat Agung, keputusan Exco Persatuan terhadap ahli-ahli adalah muktamad sehingga diubah oleh keputusan Mesyuarat Agung.

15 15 FASAL 17 HARTA PERSATUAN 17.1 Exco Persatuan secara bersama dan berasingan adalah berhak untuk menerima atau menolak derma-derma dari orang perseorangan, institut atau firma Pendapatan dan harta Persatuan yang diperolehi adalah digunakan hanya untuk memajukan objektif Persatuan sebagaimana yang telah disebut dalam Fasal 4, dan tiada apa-apa bahagian darinya boleh dibayar atau dipindah secara langsung atau tidak langsung sebagai dividen, bonus atau keuntungan kepada ahli Persatuan. FASAL 18 PEMBUBARAN 18.1 Persatuan tidak boleh dibubarkan tanpa persetujuan melainkan sekurangkurangnya dua pertiga (2/3) daripada ahli yang layak mengundi yang hadir pada Mesyuarat Agung atau Mesyuarat Agung Luar Biasa Wang Persatuan akan dikembalikan kepada Ahli secara purata mengikut tempoh lama seseorang menjadi ahli, jika persatuan dibubarkan FASAL 19 PINDAAN PERLEMBAGAAN 19.1 Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Agung. Permohonan untuk perubahan atau pindaan kepada perlembagaan hendaklah dibuat kepada Setiausaha Kehormat dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan Mesyuarat Agung meluluskan perubahan atau pindaan itu dan hanya boleh dikuatkuasakan mulai daripada tarikh perubahan atau pindaan itu diluluskan oleh Mesyuarat Agung Apa juga resolusi yang mencadangkan penambahan atau pembatalan atau pindaan perlembagaan dan peraturan hendaklah diluluskan sama ada pada Mesyuarat Agung atau Mesyuarat Agung Luar Biasa 19.3 Resolusi ketika Mesyuarat Agung atau Mesyuarat Agung Luar Biasa hanya boleh diluluskan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari ahli yang hadir dan berhak untuk mengundi.

16 19.4 Segala pindaan perlembagaan ini mesti diluluskan oleh mesyuarat exco persatuan sebelum dikuatkuasakan. 16 FASAL 20 PENGGUNAAN DAN PENERIMAAN DANA 20.1 Persatuan dibolehkan menerima derma/sumbangan untuk mencapai objektif di Fasal 4. dan tertakluk kepada Fasal 17(1). FASAL 21 LARANGAN 21.1 Segala aktiviti yang berbentuk perjudian tidak boleh dilaksanakan di dalam premis Persatuan termasuk cawangannya Persatuan ini tidak boleh menjalankan loteri sama ada dikhaskan kepada ahliahli atau tidak, atas nama Persatuan atau pegawai-pegawainya atau Exco Persatuan atau ahli tanpa kelulusan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Faedah seperti yang ditafsirkan di bawah Seksyen 2 Akta Pertubuhan, 1966 tidaklah boleh diberi oleh Persatuan kepada mana-mana ahlinya Ahli Persatuan dilarang menggunakan Persatuan untuk sebarang kegiatan politik Persatuan atau ahli-ahlinya tidak harus cuba menghalang atau dengan apa cara jua mengganggu perniagaan atau harga barang-barang atau mengambil peranan di dalam gerakan kesatuan sekerja seperti yang didefinasi di dalam Akta Kesatuan Sekerja Nama: Nor Anasfahmi Bin Mohd Anas Setiausaha Kehormat

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS) PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS) Fasal 1 NAMA 1) Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Alumni Kolej Matrikulasi Yayasan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas Selepas ini disebut Pertubuhan. FASAL 2 ALAMAT (1) Alamat

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR (PPM-017-10-22092010) mulai 22/9/2010 (2291-10-SEL) - lama FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM BATCH 84 (ALUMNI SMAH 84)

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM BATCH 84 (ALUMNI SMAH 84) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM BATCH 84 (ALUMNI SMAH 84) FASAL 1: NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA PECAMP Malaysia Februari 2006 PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA (Society of Information

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA, DURIAN TUNGGAL, MELAKA (NAMA PERTUBUHAN) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini

Lebih terperinci

PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR.

PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. FASAL 1 NAMA PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. Selepas ini disebut pertubuhan.

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI

Lebih terperinci

PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN

PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali sebagai Persekutuan Persatuan Pedagang Sarang Burung Malaysia. Selepas ini disebut PPSB. FASAL

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS 4WDVC)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS 4WDVC) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS 4WDVC) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1.0 NAMA 1.1 Institusi Pembangunan Felo, Universiti Teknologi Malaysia dengan nama ringkasnya IPF. Selepas ini disebut IPF. 2.0 ISTILAH

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR FASAL 1 NAMA PERTUBUHAN Badan Khairat Kelana Jaya FASAL 2 ALAMAT DAN TEMPAT URUSAN Tempat bagi urusan dan alamat pos ialah : D/a Masjid Al-Hidayah, Jalan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor) PENERANGAN TENTANG LOGO ANALIS ANALIS KELALANG KON KROMATOGRAM WARNA MERAH WARNA BIRU : Singkatan nama Persatuan Sains Analisis Malaysia : Bergiat dalam penyelidikan sains analisis yang bercorak asas dan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI TAMAN DESA JAYA TAMAN EHSAN TAMAN USAHA JAYA TAMAN BUKIT DESA DAN TAMAN DAYA Diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN KAKITANGAN POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (PKPK)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN KAKITANGAN POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (PKPK) 1.0 PERLEMBAGAAN PERSATUAN KAKITANGAN POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (PKPK) a) Nama Persatuan ini dinamakan Persatuan Kakitangan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan atau Persatuan Kakitangan POLISAS

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA FASAL 1 NAMA 1. Persatuan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA, (MALAYSIAN BREASTFEEDING PEER COUNSELOR ASSOCIATION)

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N Selepas ini disebut

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH FASAL 1 : NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional Bukan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS , AYER HITAM, JOHOR

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS , AYER HITAM, JOHOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS 84 86100, AYER HITAM, JOHOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS 84 86100, AYER

Lebih terperinci

BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11, SHAH ALAM, SELANGOR

BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11, SHAH ALAM, SELANGOR BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11, SHAH ALAM, SELANGOR 1. NAMA PERTUBUHAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA, BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11,SHAH ALAM, SELANGOR.

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG, SELANGOR (2008)

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG, SELANGOR (2008) UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG, SELANGOR (2008) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI,

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN. Kelab Sukan Dan Rekreasi UniKL RCMP Ipoh Perak

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN. Kelab Sukan Dan Rekreasi UniKL RCMP Ipoh Perak UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN Kelab Sukan Dan Rekreasi UniKL RCMP Ipoh Perak. (NAMA PERTUBUHAN) KANDUNGAN FASAL 1... NAMA FASAL 2... TEMPAT URUSAN FASAL 3... BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA FASAL 4... TUJUAN

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL FC SUPPORTERS CLUB OF SABAH)

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL FC SUPPORTERS CLUB OF SABAH) KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL FC SUPPORTERS CLUB OF SABAH) PPM-010-12-14032013 FASAL 1 - NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA KANDUNGAN FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN FASAL 6 PEMBERHENTIAN DAN

Lebih terperinci

1. Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ini ialah:

1. Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ini ialah: PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN MEMELIHARA DAN MEMAJUKAN TANAH ADAT ASAL (MENTAS) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN MEMELIHARA DAN MEMAJUKAN TANAH ADAT ASAL (MENTAS) Selepas ini

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNIVERSITI TENAGA NASIONAL ALUMNI ASSOCIATION)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNIVERSITI TENAGA NASIONAL ALUMNI ASSOCIATION) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNIVERSITI TENAGA NASIONAL ALUMNI ASSOCIATION) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI

Lebih terperinci

CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN PERINGKAT KEBANGSAAN

CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN PERINGKAT KEBANGSAAN CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN PERINGKAT KEBANGSAAN PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN FASAL 1. NAMA Badan Sukan ini dikenali dengan nama atau ringkasnya disebut sebagai di dalam Perlembagaan ini. FASAL 2. ALAMAT

Lebih terperinci

Perlembagaan Kelab Sukan & Rekreasi ELTC

Perlembagaan Kelab Sukan & Rekreasi ELTC KELAB SUKAN & REKREASI ELTC Perlembagaan Kelab Sukan & Rekreasi ELTC Fasal 1: Maklumat Asas Nama Pertubuhan : Kelab Sukan & Rekreasi ELTC Fasal 2 : Tempat Urusan English Language Teaching Centre, Malaysia

Lebih terperinci

KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA) NO. PENDAFTARAN 1939 (SELANGOR) 30HB. NOVEMBER, 1976.

KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA) NO. PENDAFTARAN 1939 (SELANGOR) 30HB. NOVEMBER, 1976. KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA) NO. PENDAFTARAN 1939 (SELANGOR) 30HB. NOVEMBER, 1976. UNDANG-UNDANG PERTUBUHAN FASAL 1: NAMA DAN ALAMAT 1.1 Kelab ini dinamakan KELAB SUKAN BANK RAKYAT, KUALA LUMPUR ringkasnya

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ)

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) Selepas ini disebut pertubuhan. 2. Takrif

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) Selepas ini disebut "Pertubuhan".

Lebih terperinci

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran.

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran. dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangani ikrar tersebut boleh menyebabkan dia

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER MALAYSIA (TOGETHER AGAINST CANCER ASSOCIATION MALAYSIA (TAC))

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER MALAYSIA (TOGETHER AGAINST CANCER ASSOCIATION MALAYSIA (TAC)) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER MALAYSIA (TOGETHER AGAINST CANCER ASSOCIATION MALAYSIA (TAC)) FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN, MALAYSIA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN, MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN, MALAYSIA (ASSOCIATION OF BUMIPUTERA WOMEN IN BUSINESS AND PROFESSION, MALAYSIA) 1. NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan

Lebih terperinci

(1) Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah. Ibu Pejabat KDCA Hongkod, Jalan Penampang, Peti Surat 907, Penampang, Sabah.

(1) Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah. Ibu Pejabat KDCA Hongkod, Jalan Penampang, Peti Surat 907, Penampang, Sabah. PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN HAL EHWAL DAN PELINDUNG PENGGUNA SABAH (CONSUMERS AFFAIR AND PROTECTION SOCIETY OF SABAH) (CAPS) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Pertubuhan Hal Ehwal Dan Pelindung

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama Selepas ini disebut pertubuhan. MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN 2. Takrif Nama : Akrab atau rakan pembimbing perkhidmatan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ALUMNI ASSOCIATION)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ALUMNI ASSOCIATION) PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ALUMNI ASSOCIATION) FASAL 1 : NAMA PERTUBUHAN 1. Persatuan hendaklah dikenali sebagai PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI LANGAT JAYA (PPPLJ) CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN.

UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI LANGAT JAYA (PPPLJ) CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN. UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI LANGAT JAYA (PPPLJ) CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN. FASAL 1 NAMA PERSATUAN a) Persatuan Penduduk Pangsapuri Langat Jaya, Cheras, Selangor Darul Ehsan (PPPLJ).

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA MALAYSIAN DEAF MUSLIM ASSOCIATION 1

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA MALAYSIAN DEAF MUSLIM ASSOCIATION 1 UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA MALAYSIAN DEAF MUSLIM ASSOCIATION 1 UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA KANDUNGAN Muka Surat FASAL 1 :

Lebih terperinci

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh: (Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam Disediakan Oleh: Jawatankuasa Penaja Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Universiti Selangor Kampus

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata.

Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata. Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata. UNDANG-UNDANG BAGI.. (Nama Penuh Pertubuhan) FASAL 1: NAMA Pertubuhan ini

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS SWASTA MALAYSIA (ASSOCIATION OF PRIVATE KIDNEY CARE PROVIDERS OF MALAYSIA)

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS SWASTA MALAYSIA (ASSOCIATION OF PRIVATE KIDNEY CARE PROVIDERS OF MALAYSIA) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS SWASTA MALAYSIA (ASSOCIATION OF PRIVATE KIDNEY CARE PROVIDERS OF MALAYSIA) FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016) PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016) 1 NAMA 1.1 Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Selepas ini disebut Pertubuhan. 1.2 Takrif Nama: P Persatuan;

Lebih terperinci

4. Wilayah Kegiatan Kegiatan PSM meliputi seluruh Malaysia. 5. Bidang Aktiviti PSM tidak boleh melibatkan diri dalam politik.

4. Wilayah Kegiatan Kegiatan PSM meliputi seluruh Malaysia. 5. Bidang Aktiviti PSM tidak boleh melibatkan diri dalam politik. PERLEMBAGAAN PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA (pindaan sehingga 23 Julai 2011) 1 PERLEMBAGAAN PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA BIL. PERKARA PERUNTUKAN 1. Nama a) Persatuan ini dinamakan Persatuan Sejarah Malaysia

Lebih terperinci

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Nama dan Alamat TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 1. Kumpulan Sokongan Ibu Bapa bagi Tingkatan, Unit Berunifom, Kelab / Persatuan, Sukan / Permainan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN 1. NAMA Nama pertubuhan ini ialah Badan KHAIRAT Kematian Bandar Tun Hussein Onn, Cheras, Selangor. Selepas ini disebut sebagai KHAIRAT 2. ALAMAT

Lebih terperinci

FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI FASAL 6 SUMBER KEWANGAN

FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI FASAL 6 SUMBER KEWANGAN UNDANG-UNDANG PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA MALAYSIAN ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES [MALA] KANDUNGAN MUKASURAT FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN

Lebih terperinci

UNIT KOMUNIKASI BENCANA TERENGGANU

UNIT KOMUNIKASI BENCANA TERENGGANU UNDANG UNDANG BAGI KELAB RADIO AMATUR KOMUNIKASI BENCANA TERENGGANU SQUAD 99 (TERENGGANU AMATEUR RADIO DISASTER COMMUNICATION CLUB - SQUAD 99). FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA PERLEMBAGAAN BAGI KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA Selepas ini disebut pertubuhan.

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PENGANUT DEWA SI THIAN KONG, KUALA PILAH, N.S.

UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PENGANUT DEWA SI THIAN KONG, KUALA PILAH, N.S. UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PENGANUT DEWA SI THIAN KONG, KUALA PILAH, N.S. FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Pertubuhan Penganut Dewa Si Thian Kong, Kuala Pilah, Negeri Sembilan.

Lebih terperinci

5.1 Mewujudkan dan menjalinkan perhubungan, kerjasama dan perpaduan di kalangan Juruteknologis Makmal Universiti Malaya.

5.1 Mewujudkan dan menjalinkan perhubungan, kerjasama dan perpaduan di kalangan Juruteknologis Makmal Universiti Malaya. 1. NAMA Persatuan ini dinamakan sebagai Persatuan Juruteknologis Makmal Universiti Malaya Kuala Lumpur (The Association of University of Malaya Laboratory Technologists Kuala Lumpur) (PJMUM) selepas ini

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK SAUJANA (TPS) KAJANG SEKSYEN 5

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK SAUJANA (TPS) KAJANG SEKSYEN 5 FASAL 1 NAMA PERSATUAN Persatuan ini dinamakan PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK SAUJANA (TPS) KAJANG, SEKSYEN 5; selepas ini disebut Persatuan. FASAL 2: TEMPAT URUSAN Alamat dan tempat urusan serta urusan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN MURID-MURID TUA SEROLAH CHUNG TUCK KAMPONG SIMEE, IPOH, PERAK.

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN MURID-MURID TUA SEROLAH CHUNG TUCK KAMPONG SIMEE, IPOH, PERAK. UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN MURID-MURID TUA SEROLAH CHUNG TUCK KAMPONG SIMEE, IPOH, PERAK. Fasal 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN MURID-MURID TUA SEKOLAH CHUNG TUCK, KAMPONG SIMEE,

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA ASSOCIATION FOR CELL THERAPY)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA ASSOCIATION FOR CELL THERAPY) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA ASSOCIATION FOR CELL THERAPY) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI TAMAN PUNCAK KINRARA TKK 2/3, PUCHONG, SELANGOR

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI TAMAN PUNCAK KINRARA TKK 2/3, PUCHONG, SELANGOR UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI TAMAN PUNCAK KINRARA TKK 2/3, PUCHONG, SELANGOR FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Pangsapuri Taman Puncak Kinrara

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN KEBAJIKAN DAN PENGUBATAN ISLAM

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN KEBAJIKAN DAN PENGUBATAN ISLAM UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN KEBAJIKAN DAN PENGUBATAN ISLAM BANDAR BARU BANGI SELANGOR DARUL EHSAN ISI KANDUNGAN BAB PERTAMA: NAMA DAN TEMPAT URUSAN... 1 Fasal 1: NAMA... 1 Fasal 2: TEMPAT URUSAN...1 BAB

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 23. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa dan

Lebih terperinci

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga.

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga. (c) aktiviti-aktiviti yang dijalankan. (2) Catatan dalam rekod perakaunan dan rekod-rekod lain menurut fasal (1), hendaklah dibuat dengan seberapa segera tetapi tidak lewat daripada tiga puluh hari dari

Lebih terperinci

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA AM PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA 1. Membentangkan peraturan Mesyuarat Agung Tahunan, Mesyuarat Agung Khas dan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa yang meliputi

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.0 NAMA 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab Universiti Putra Malaysia. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM. 1.3 Alamat persatuan/kelab ini ialah :

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) MAAHAD/ SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) YAYASAN ISLAM KELANTAN

PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) MAAHAD/ SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) YAYASAN ISLAM KELANTAN PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) MAAHAD/ SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) YAYASAN ISLAM KELANTAN Kaedah 1 1.1 Nama & Alamat 1.1.1 Persatuan ini adalah dikenali dengan nama Persatuan Ibubapa

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN ABAD KE 21 MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN ABAD KE 21 MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN ABAD KE 21 MALAYSIA FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN

Lebih terperinci

8 DISEMBER 2013 (Ahad) Nur Lembah Bestari, Training & Eco Resort Hutan Lipur Sungai Tua, Jalan Ulu Yam Baru, Batu Caves, Selangor

8 DISEMBER 2013 (Ahad) Nur Lembah Bestari, Training & Eco Resort Hutan Lipur Sungai Tua, Jalan Ulu Yam Baru, Batu Caves, Selangor PERSATUAN AUTISME MUSLIM MALAYSIA (PPM-020-10-19072012) No. 78, Jalan 16/2, Seksyen 16, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. No. Faks: +603-79609676 E-mel: info@autisme.my Tarikh: Rujukan Kami: 8

Lebih terperinci

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN TAMBAHAN TABUNG KEBAJIKAN, KESATUAN......... NATIONAL UNION OF JOURNALISTS PENINSULAR...... MALAYSIA...... KESATUAN

Lebih terperinci

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan. (f) meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; (g) meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada

Lebih terperinci

UNDANG UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA

UNDANG UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA UNDANG UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA Peraturan 1. Nama dan Tempat Urusan 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA, selepas ini disebut Persatuan.

Lebih terperinci

Perlembagaan Persatuan Linguistik Malaysia

Perlembagaan Persatuan Linguistik Malaysia Perlembagaan Persatuan Linguistik Malaysia 1 I. Nama dan Alamat Persatuan ini akan dinamakan Persatuan Linguistik Malaysia, yang di bawah ini akan dirujuk sebagai Persatuan. Alamat Persatuan ini adalah

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN KHAIRAT KEMATIAN TAMAN SAMUDRA MITRA DAN DELPHINA BATU CAVES, SELANGOR

UNDANG-UNDANG PERSATUAN KHAIRAT KEMATIAN TAMAN SAMUDRA MITRA DAN DELPHINA BATU CAVES, SELANGOR UNDANG-UNDANG PERSATUAN KHAIRAT KEMATIAN TAMAN SAMUDRA MITRA DAN DELPHINA BATU CAVES, SELANGOR 1. NAMA Nama pertubuhan ini ialah: Persatuan Khairat Kematian Taman Samudra Mitra dan Delphina Batu Caves

Lebih terperinci

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (Pindaan 12 November 2016)

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (Pindaan 12 November 2016) PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (Pindaan 12 November 2016) UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PEDAGANG DAN PENGUSAHA MELAYU MALAYSIA (PERDASAMA) (PINDAAN 12 NOVEMBER 2016) Kandungan Fasal 1. Nama 2. Tempat

Lebih terperinci

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (PINDAAN 10 DISEMBER 2017)

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (PINDAAN 10 DISEMBER 2017) PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (PINDAAN 10 DISEMBER 2017) UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PEDAGANG DAN PENGUSAHA MELAYU MALAYSIA (PERDASAMA) (PINDAAN 10 DISEMBER 2017) KANDUNGAN Fasal 1. Nama 2. Tempat

Lebih terperinci

UNDANG PEMBINA (PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL)

UNDANG PEMBINA (PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL) [PPBM 2111/09] UNDANG-UNDANG PEMBINA (PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL) 1 UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL (PEMBINA) No. Pendaftaran: PPBM 2111/09 FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK BERCAWANGAN PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK BERCAWANGAN PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK BERCAWANGAN PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA Selepas ini disebut "Pertubuhan".

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan PEJABAT PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA (REGISTRAR OF YOUTH SOCIETIES) KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA ARAS 4, MENARA KBS, NO. 27 PERSIARAN PERDANA, Tel : 03-8871 3600 / PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1 KOPERASI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN MERCANTILE BHD ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1. TAJUK 1.1 Aturan-Aturan ini boleh disebut sebagai Aturan-Aturan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA NAMA 1. Perlembagaan ini bolehlah dinamakan sebagai Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 2008. KEAHLIAN

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA NAMA 1. Perlembagaan ini dinamakan sebagai Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan ( MBJ ) Suruhanjaya Syarikat Malaysia Tahun 2012. 2. Perlembagaan

Lebih terperinci

PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PAUPM) KANDUNGAN FASAL PERKARA MUKASURAT PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI

PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PAUPM) KANDUNGAN FASAL PERKARA MUKASURAT PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI PERLEMBAGAAN PAUPM PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PAUPM) KANDUNGAN FASAL PERKARA MUKASURAT FASAL 1 FASAL 2 FASAL 3 FASAL 4 FASAL 5 FASAL 6 FASAL 7 FASAL 8 FASAL FASAL 10 FASAL 11 FASAL 12

Lebih terperinci

PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA

PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA UNDANG UNDANG PERTUBUHAN PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA KANDUNGAN Pendahuluan FASAL 1 FASAL 2 FASAL 3 FASAL 4 FASAL 5 FASAL 6 FASAL 7 FASAL 8 FASAL 9 FASAL 10 FASAL 11 FASAL

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN

PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN SEKOLAH KEBANGSAAN.. PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan

Lebih terperinci

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) PERLEMBAGAAN UMNO BERSATU - BERSETIA - BERKHIDMAT 1 KANDUNGAN FASAL 1 FASAL 2 FASAL

Lebih terperinci

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN (PAKAT) UKM

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN (PAKAT) UKM KANDUNGAN PERLEMBAGAAN (PAKAT) UKM PERKARA MUKA SURAT Nama Persatuan 1 Alamat dan Tujuan Keanggotaan Persatuan 2 Pemberhentian dan Kemasukan Semula 2 Yuran dan Kewajipan Ahli 3 Jawatankuasa Kerja dan Tugas-tugas

Lebih terperinci

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 SECARA RINGKAS PROFIL AUDIT DALAM Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 Perlaksanaan Audit Dalam di Universiti berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1979 (dibatalkan) dan Surat

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

perlembagaan harakah islamiah hikmah no pendaftaran : 11/69 (sarawak) PPM

perlembagaan harakah islamiah hikmah no pendaftaran : 11/69 (sarawak) PPM perlembagaan harakah islamiah hikmah no pendaftaran : 11/69 (sarawak) PPM-001-13-04031969 1 FASAL 1. NAMA PERLEMBAGAAN HARAKAH ISLAMIAH (HIKMAH) Nama Pertubuhan ini ialah Harakah Islamiah dan singkatan

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN IV KEANGGOTAAN Anggota 10. Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan mendaftarkan Koperasi ini dan yang telah menandatangani minit mesyuarat agung permulaan Koperasi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT 1. Komposisi ahli Lembaga Pengarah hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa Audit daripada kalangan mereka sendiri yang terdiri daripada tidak kurang daripada tiga

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI TUJUAN Garis Panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) sebagai panduan kepada

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA KANDUNGAN FASAL 1.. NAMA FASAL 2..

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KELAB BUKIT PERDANA

UNDANG-UNDANG KELAB BUKIT PERDANA UNDANG-UNDANG KELAB BUKIT PERDANA 1 Undang-undang Kelab Bukit Perdana Jabatan Perdana Menteri UNDANG-UNDANG KELAB BUKIT PERDANA JABATAN PERDANA MENTERI PUTRAJAYA BAB 1 UMUM 1. Nama Nama Kelab ini ialah

Lebih terperinci

KANDUNGAN. Muka Surat Fasal 1 Nama 1. Fasal 3 Tujuan /Matlamat 2-4

KANDUNGAN. Muka Surat Fasal 1 Nama 1. Fasal 3 Tujuan /Matlamat 2-4 KANDUNGAN Muka Surat Fasal 1 Nama 1 Fasal 2 Tempat Urusan 1-2 Fasal 3 Tujuan /Matlamat 2-4 Fasal 4 Keahlian 5-7 Fasal 5 Pemberhentian Dan Pemecatan Ahli 7-10 Fasal 6 Sumber Kewangan 10 Fasal 7 Mesyuarat

Lebih terperinci

Terma Rujukan (Terms Of Reference) Jawatankuasa Budaya Kerja Cemerlang [JK BKC PPKT] Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Terma Rujukan (Terms Of Reference) Jawatankuasa Budaya Kerja Cemerlang [JK BKC PPKT] Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi Terma Rujukan (Terms Of Reference) Jawatankuasa Budaya Kerja Cemerlang [JK BKC PPKT] Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi Nama, Penubuhan 1. Melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PARTI IKATAN BANGSA MALAYSIA (IKATAN) PADA 19 FEBRUARI 2015

PERLEMBAGAAN PARTI IKATAN BANGSA MALAYSIA (IKATAN) PADA 19 FEBRUARI 2015 1 PERLEMBAGAAN PARTI IKATAN BANGSA MALAYSIA (IKATAN) PADA 19 FEBRUARI 2015 FASAL 1: NAMA PERTUBUHAN PARTI IKATAN BANGSA MALAYSIA FASAL 2: NAMA RINGKAS PERTUBUHAN IKATAN FASAL 3: ALAMAT PENTADBIRAN Level

Lebih terperinci

NORAFFENDY B. ABD. KHALID JPPN SELANGOR

NORAFFENDY B. ABD. KHALID JPPN SELANGOR NORAFFENDY B. ABD. KHALID JPPN SELANGOR 2 KANDUNGAN Pengenalan Kewajipan Pegawai Pertubuhan Pengendalian Mesyuarat Agung Pengendalian Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Penyelenggaraan Rekod-Rekod

Lebih terperinci

(2) Selepas ini disebut Persatuan.

(2) Selepas ini disebut Persatuan. UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN BIOMOLEKULAR TERAPI MALAYSIA (PBMTM) BIOMOLECULAR THERAPY ASSOCIATION MALAYSIA (BMTA) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan BioMolekular

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERATURAN NO. I PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN-PERATURAN MESYUARAT SENAT) 1998

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERATURAN NO. I PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN-PERATURAN MESYUARAT SENAT) 1998 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERATURAN NO. I PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN-PERATURAN MESYUARAT SENAT) 1998 Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 33 (1) Perlembagaan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid

Lebih terperinci