PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM. MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM. MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph."

Transkripsi

1 PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph.D KUNG TEIK SENG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SINTOK, KEDAH ABSTRAK Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pengurusan kokurikulum di peringkat sekolah adalah penting dalam usaha memajukan lagi mutu pendidikan di Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan pengurusan kokurikulum dalam fungsi merancang, mengelola, memimpin, dan mengawal yang dilaksanakan oleh pengurus kokurikulum iaitu pengetua sekolah. Selain itu, kajian ini juga bertujuan mengenal pasti tahap hubungan antara peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sekolah menengah kebangsaan di negeri Perlis. Tahap hubungan antara peranan guru penasihat dan Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sekolah juga dinilai. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik untuk mengesan sistem pengurusan kokurikulum yang diamalkan. Soal selidik telah diuji terlebih dahulu untuk memastikan kebolehpercayaan dan kesahan dengan mengadakan satu kajian rintis dan kemudian dianalisis dengan menggunakan Alpha Cronbach dan mendapati nilai Alpha adalah Responden yang terlibat sebagai sampel berjumlah 310 orang guru dari 11 buah sekolah menengah di negeri Perlis. Penganalisisan data untuk kajian ini dilakukan dengan menggunakan Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) 12.0 untuk menentukan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah, ujian korelasi Pearson ( r ) telah dijalankan. Pekali korelasi digunakan bagi menunjukkan hubungan antara pembolehubah bebas dengan pembolehubah bersandar. Berdasarkan persepsi responden, dapatan kajian menunjukkan bahawa peranan pengetua dalam fungsi merancang, fungsi mengelola, dan fungsi memimpi berada pada tahap tinggi. Walau bagaimanapun, persepsi responden terhadap fungsi mengawal yang dimainkan oleh pengetua berada pada tahap sederhana sahaja. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang tinggi antara peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Selain itu, kajian juga membuktikan bahawa terdapat hubungan yang tinggi antara peranan guru penasihat dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Walau bagaimanapun, hubungan antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum berada pada tahap sederhana sahaja. 1.0 Pengenalan Kokurikulum merupakan suatu aktiviti dan pengalaman pendidikan yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Kementerian Pelajaran Malaysia (1989), menyatakan gerak kerja kokurikulum adalah gerak kerja yang bercorak pendidikan dan menyediakan pengalaman-pengalaman pembelajaran. Gerak kerja kokurikulum boleh dijalankan di dalam 1

2 atau di luar bilik darjah seperti bidang badan beruniform, bidang persatuan atau kelab dan bidang sukan atau permainan. 2.0 Pernyataan Masalah Mohd. Najib (2007) menyatakan pendidikan seimbang seharusnya menekankan kepada kedua-dua aspek akademik dan aktiviti kokurikulum. Penekanan yang seimbang ini akan dapat mewujudkan satu bangsa Malaysia yang harmonis dan seimbang. Umum menerima hakikat bahawa generasi hari ini merupakan pemimpin masa depan. Apa yang menarik untuk kita ketahui daripada kenyataan ini ialah sejauh manakah generasi muda hari ini sedar akan hakikat bahawa mereka kelak akan menjadi pemimpin dan perlu meneruskan kesinambungan tanggungjawab kepimpinan kepada masyarakat? Berdasarkan kepentingan di atas, ternyata kokurikulum mempunyai peranan dan pengaruh secara langsung atau tidak langsung di dalam pembentukan diri dan personaliti pelajar. Walau bagaimanapun, soalnya sekarang adakah tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokuriklulum sangat memuaskan. Menurut laporan Konvensyen Nasional Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Kedua 2008, sehingga Jun 2008, data menunjukkan seramai 65 % murid sekolah rendah dan menengah sedang mengikuti pelaksanaan aktiviti kokurikulum secara aktif di peringkat sekolah, daedah, negeri dan kebangsaan. Sebelum penyelidik membuat keputusan mengkaji tentang masalah ini, penyelidik telah membuat temuduga ringkas dengan lima orang penolong kanan kokurikulum sekolah dalam Negeri Perlis. Kelima-lima responden membuat anggaran terhadap peratus kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah tidak melebihi 60 %. Semua responden bersetuju bahawa salah satu faktor yang mempengaruhi tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum ialah aspek sistem pengurusan kokurikulum sekolah. Sekiranya jawapan yang diperolehi ialah kadar tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah kurang daripada 60%. Ternyatalah apa yang diharapkan oleh kita terhadap pelajar-pelajar tidak akan tercapai dan ini hanya tinggal impian sahaja. Menurut kajian yang dilakukan oleh Siti Hajar (2000), sistem pengurusan kokurikulum didapati mempunyai hubungan terhadap pencapaian dalam kokurikulum. Sehubungan itu, penyelidik sangat berminat ingin mengenal pasti setakat mana faktor pengurusan kokurikulum mempengaruhi tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. 3.0 Konsep Pengurusan Kokurikulum Kemahiran mengurus kokurikulum merupakan satu proses yang sangat penting bagi mencapai matlamat dan tujuan kegiatan kokurikulum. Apabila disebut perkataan pengurusan, dua konsep yang tidak boleh dipisahkan dan sentiasa berhubung kait atau saling bertindan ialah konsep mengurus dan mentadbir. Kedua-dua konsep ini mempunyai persamaan dan 2

3 perbezaanya. Mengikut Kamus Dewan (2002), mentadbir adalah mengelola, menjalankan, dan memerintah atau mengarah. Manakala mengurus pula adalah mengendali, mengelola, dan menjaga sesuatu perkara supaya teratur, rapi, dan sempurna serta menyelenggara dan menyelesaikan sesuatu perkara. Antara beberapa tugas utama pengurus kokurikulum ialah perancangan, di mana seseorang pengurus itu dapat menentukan objektif dan matlamat aktiviti kokurikulum, membentuk AJK dan mengenal pasti peserta-peserta serta kemudahan dan tempat menjalankan aktiviti. Tugas yang kedua penting ialah pengelolaan, di mana mewujudkan struktur organisasi dan perlembagaan dengan pernyataan tugas-tugas, peranan, objektif dan matlamatnya. Tugas yang ketiga ialah pimpinan, di mana memainkan peranan sebagai penasihat, pemimpin dan fasilitator. Tugas yang ke empat ialah penyeliaan, di mana bertugas sebagai memerhati, mengawal dan menilai aktiviti dan program semasa dijalankan untuk menentukan pencapaian matlamatnya. 4.0 Konsep Tahap Penglibatan Menurut Astin (1984) dalam tesis (Wong Huey Ling : 2007) mengukur tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum ialah sejauh mana interaksi fizikal dan psikologi dalam mendapatkan pengalaman kokurikulum. Dia mengakui terdapat empat unsur penting iaitu: i. Penglibatan dirujuk kepada penglibatan tenaga fizikal dan psikologi dalam pelbagai aktiviti yang benar-benar boleh dirumuskan. ii. Tanpa mengira objeknya, penglibatan berlaku berterusan. Tahap penglibatan pelajar adalah berbeza untuk setiap individu walaupun dalam aktiviti yang sama. iii. Tahap penglibatan mempunyai ciri kuantitatif dan kualitatif. Sejauh mana penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum boleh diukur secara kuantitatif dan kualitatif. iv. Banyaknya pembelajaran pelajar dan perkembangan kendiri berkaitan dengan mana-mana program kokurikulum sama ada ia sesuai dengan kuantiti dan kualiti penglibatan pelajar. 5.0 Tujuan Penyelidikan Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti pengurusan kokurikulum dan hubungannya dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sekolah menengah harian di negeri Perlis. Secara khusus kajian ini bermatlamat untuk : i. Mengenal pasti tahap amalan pengurusan kokurikulum yang sebenarnya dimainkan oleh pengetua sebagai pengurus kokurikulum menurut persepsi guru sekolah. 3

4 ii. iii. iv. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sekolah. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara peranan guru penasihat dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sekolah. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sekolah. 6.0 Metodologi Kajian 6.1 Sampel Kajian Sampel kajian adalah terdiri daripada 310 orang guru sekolah menengah harian di negeri Perlis yang dipilih secara rawak. Sampel kajian yang dipilih ini meliputi guru-guru pelbagai jawatan dalam organisasi kokurikulum sekolah. 6.2 Alat Pengukuran Jadual Markat Persepsi Purata yang digunakan oleh pengkaji Yoong Suan, Universiti Sains Malaysia, 2004 seperti jadual di bawah dirujuk bagi menentukan tahap kekuatan min amalan pengurusan kokurikulum menurut persepsi guru sekolah. Jadual Jadual Markat Persepsi Purata Pekali Min Kekuatan Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Sumber: Yoong Suan, Universiti Sains Malaysia, 2004 Bagi melihat hubungan antara dua pembolehubah iaitu pengurusan kokurikulum dan tahap penglibatan pelajar, ujian Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan kesignifikanannya pada aras 0.01 dan melihat kekuatan antara dua pembolehubah. Tahap hubungan kekuatan kolerasi dibuat berdasarkan skala Alias (1977) seperti jadual di bawah. Jadual Anggaran Kekuatan Perhubungan Antara Dua Pembolehubah Pekali Korelasi Kekuatan Sangat rendah dan boleh diabaikan Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Sumber: Alias,

5 7.0 Analisis 7.1 Tahap Amalan Pengurusan Kokurikulum Yang Sebenarnya Dimainkan Oleh Pengetua Sebagai Pengurus Kokurikulum Menurut Persepsi Guru Sekolah Dengan merujuk kepada jadual 7.1.1, secara keseluruhannya, skor min bagi dimensi amalan pengurusan kokurikulum yang sebenarnya dilakukan oleh pengetua sebagai pengurus kokurikulum adalah 3.49 dengan sisihan piawai iaitu berada pada status tinggi. Jadual Amalan Pengurusan Kokurikulum Yang Sebenarnya Dimainkan Oleh Pengetua Sebagai Pengurus Kokurikulum Amalan Pengurusan kokurikulum Yang Sebenarnya Aspek Dimainkan Oleh Pengetua Min Sisihan Piawai Status Perancang Kokurikulum Tinggi Pengelola Kokurikulum Tinggi Pemimpin Kokurikulum Tinggi Pengawal Kokurikulum Sederhana Pengurus Kokurikulum Tinggi 7.2 Analisis Inferensi Korelasi Analisis inferensi korelasi dijalankan untuk mengenal pasti hubungan di antara pengurusan kokurikulum dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Kaedah statistik yang digunakan ialah Korelasi Pearson, keputusan kajian dilaporkan berdasarkan hipotesis-hipotesis nol Hubungan Di Antara Peranan Pengetua Sebagai Pengurus Kokurikulum Dengan Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Ujian Korelasi Pearson ( r ) digunakan untuk melihat hubungan ini. Ujian ini dapat menjawab hipotesis nol yang pertama iaitu: H 0 1 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Jadual Analisis Korelasi Hubungan Antara Peranan Pengetua Sebagai Pengurus Kokurikulum Dengan Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Aspek Peranan Pengetua Sebagai Pengurus Kokurikulum **signifikan pada aras 0.01 (2 hujung) Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Pekali Pearson.655** Signifikan (2 hujung).000 N 310 Berdasarkan jadual di atas, keputusan ujian korelasi menunjukkan peranan pengetua 5

6 sebagai pengurus kokurikulum meningkat maka tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum juga meningkat iaitu signifikan secara positif ( r =.66, p <.01 ). Nilai p yang dicatatkan iaitu.00 adalah lebih rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu.01. Hubungan ini menunjukkan hubungan yang tinggi ( r =.66 ). Nilai pekali korelasi yang positif antara peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum menunjukkan bahawa hubungan yang wujud di antara kedua-dua pembolehubah tersebut merupakan satu hubungan yang positif. Hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah ditolak. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum Hubungan Di Antara Peranan Guru Penasihat Dengan Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Ujian Korelasi Pearson ( r ) digunakan untuk melihat hubungan ini. Ujian ini dapat menjawab hipotesis nol yang kedua iaitu: H 0 2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peranan guru penasihat dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Jadual Analisis Korelasi Hubungan Antara Peranan Guru Penasihat Dengan Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Aspek Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Peranan Guru Penasihat Pekali Pearson Signifikan (2 hujung) N.610** **signifikan pada aras 0.01 (2 hujung) Berdasarkan jadual di atas, keputusan ujian korelasi menunjukkan peranan guru penasihat meningkat maka tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum juga meningkat iaitu signifikan secara positif ( r =.61, p <.01 ). Nilai p yang dicatatkan iaitu.00 adalah lebih rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu.01. Hubungan ini menunjukkan hubungan yang tinggi ( r =.61 ). Nilai pekali korelasi yang positif antara peranan guru penasihat dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum menunjukkan bahawa hubungan yang wujud di antara kedua-dua pembolehubah tersebut merupakan satu hubungan yang positif. Hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peranan guru penasihat dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah ditolak. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara peranan guru penasihat dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti 6

7 kokurikulum Hubungan Di Antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA Dengan Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Ujian Korelasi Pearson ( r ) digunakan untuk melihat hubungan ini. Ujian ini dapat menjawab hipotesis nol yang ketiga iaitu: H 0 3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Jadual Analisis Korelasi Hubungan Antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA Dengan Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Aspek Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA **signifikan pada aras 0.01 (2 hujung) Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Pekali Pearson.561** Signifikan (2 hujung).000 N 310 Berdasarkan jadual di atas, keputusan ujian korelasi menunjukkan Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA meningkat maka tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum juga meningkat iaitu signifikan secara positif ( r =.56, p <.01 ). Nilai p yang dicatatkan iaitu.00 adalah lebih rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu.01. Hubungan ini menunjukkan hubungan yang sederhana ( r =.56 ). Nilai pekali korelasi yang positif antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum menunjukkan bahawa hubungan yang wujud di antara kedua-dua pembolehubah tersebut merupakan satu hubungan yang positif. Hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah ditolak. Ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA dan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. 8.0 Dapatan Kajian dan Perbincangan 8.1 Tahap Amalan Pengurusan Kokurikulum Yang Sebenarnya Dimainkan Oleh Pengetua Hasil kajian ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, proses pengurusan kokurikulum yang dimainkan oleh pengetua sebagai pengurus kokurikulum berada pada tahap 7

8 tinggi. Sekiranya dirujuk kepada peranan pengetua dalam fungsi merancang, fungsi mengelola, dan fungsi memimpin, didapati persepsi guru penasihat kokurikulum ( terdiri daripada Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha Sukan, Penyelaras Pasukan Beruniform, Penyelaras Kelab / Persatuan, Penyelaras Sukan / Permainan dan Guru Penasihat / Guru Pemimpin ) terhadap ketiga-tiga fungsi berada pada tahap tinggi juga. Walau bagaimanapun, persepsi guru penasihat terhadap fungsi mengawal yang dimainkan oleh pengetua berada pada tahap sederhana sahaja. Dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian oleh Siti Hajar (2000) yang menyatakan bahawa aspek pengurusan yang diwakili oleh fungsi mengawal berada di tahap sederhana juga. Selain itu, menurut kajian yang dibuat oleh Zainal (1999) dalam jurnal Mohd Jaflus Bahari (2008) ke atas 72 orang guru untuk menilai persepsi guru-guru terhadap perlaksanaan dan penyeliaan kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah menengah di Negeri Sembilan, didapati pelaksanaan aktiviti kokurikulum kurang penyeliaan daripada pihak pentadbiran. Keadaan bertambah buruk lagi jika seseorang guru yang aktif, kurang menerima penghargaan dari pihak sekolah. Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini didapati agak berbeza dari segi dapatan yang diperolehi Siti Hajar (2000) iaitu aspek pengurusan yang diwakili oleh fungsi merancang, menyusun dan memimpin yang berada di tahap sederhana sahaja sedangkan fungsi merancang, menyusun dan memimpin yang dilakukan oleh penyelidik berada pada tahap tinggi. Penyelidik percaya dan yakin bahawa perbezaan penambahbaikan ini berlaku kerana wujudnya jawatan khas iaitu Penolong Kanan Kokurikulum di sekolah menengah kebangsaan gred A bermula sejak awal tahun Sebelum tahun 2003, kerja-kerja pengurusan kokurikulum diamanahkan sepenuh kepada pengetua sekolah yang dibantu oleh Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid yang juga beban dengan urusan hal ehwal pelajar. 8.2 Hubungan Di Antara Peranan Pengetua Sebagai Pengurus Kokurikulum Dengan Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa wujud korelasi yang bersifat positif yang tinggi di antara peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Ini menunjukkan bahawa sekiranya peranan pengetua sebagai pengurus kokurikulum meningkat maka tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum juga akan meningkat. Dapatan ini dapat disokong oleh kajian yang telah dilaksanakan oleh Siti Hajar (2000), beliau telah membuat penyelidikan untuk mengenal pasti amalan pengurusan kokurikulum yang berkesan yang dipraktikkan di sekolah menengah serta melihat corak penglibatan ahli jawatankuasa kokurikulum dan murid dalam perlaksanaan kokurikulum sekolah. Responden yang terlibat sebagai sampel kajian terdiri daripada 285 orang guru dari 8

9 15 buah sekolah menengah di daerah Kerian. Beliau menyatakan bahawa sistem pengurusan kokurikulum didapati mempunyai hubungan terhadap pencapaian dalam kokurikulum. Perlu disedari oleh warga pendidik bahawa sistem pengurusan kokurikulum adalah antara faktor yang mempengaruhi pencapaian kokurikulum. 8.3 Hubungan Di Antara Peranan Guru Penasihat Dengan Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahawa wujud korelasi yang bersifat positif yang tinggi di antara peranan guru penasihat kokurikulum dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Ini menunjukkan bahawa peranan guru penasihat kokurikulum adalah penting untuk mewujudkan satu pencapaian tahap penglibatan kokurikulum di kalangan pelajar yang memuaskan. Dapatan ini menyamai dapatan kajian yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Mohd Husain (2007) yang bertajuk Kedudukan Kokurikulum Di Sekolah: Persepsi Guru Dan Pelajar, Kajian yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Mohd Husain menyimpulkan bahawa peranan guru penasihat kokurikulum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sekolah. Kajian beliau bermatlamat untuk mengumpul maklumat mengenai pandangan guru tentang kedudukan kokurikulum di sekolah. Dapatan kajian beliau menyimpulkan bahawa penyertaan dan penglibatan serta minat para pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolahsekolah dipengaruhi oleh aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dan juga kemudahan dan peralatan yang lengkap. Di samping itu juga, peranan guru-guru penasihat juga mempengaruhi penyertaan dan penglibatan para pelajar dalam aktiviti yang dirancang bersama-sama. Minat bukan sahaja perlu dimiliki oleh para pelajar malah guru penasihat juga harus mempunyai minat terhadap bidang kokurikulum tersebut di samping mempunyai kemahiran dalam aktiviti kokurikulum yang diceburinya Penyelidik amat mengalu-alukan cadangan penubuhan jawatankuasa khas bagi mengkaji beban tugasan guru di seluruh negara seperti diumum oleh Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada awal April, Penyelidik ingin mencadangkan bahawa kerajaan perlu mengagihkan guru-guru kepada dua kumpulan utama iaitu kumpulan guru akademik dan kumpulan guru kokurikulum. Agihan peranan sedemikian sudah pasti dapat meringankan bebanan para guru malahan pencapaian dalam kokurikulum akan meningkat dengan mendadak dan pencapaian akademik juga dapat meningkat kerana setiap guru dapat mengaplikasikan kepakaran mereka ke dalam kerjayanya. 8.4 Hubungan Di Antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA Dengan Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum 9

10 Walau bagaimanapun, dapatan kajian menunjukkan bahawa wujud korelasi yang bersifat positif yang sederhana sahaja di antara Dasar Markah Kokurikulum 10% Kemasukan Ke IPTA dengan tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Dapatan ini adalah searah dengan rasional Panduan Penilaian Aktiviti Kokurikulum Sekolah Menengah, edisi 2007, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia yang menyatakan bahawa penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang murid-murid untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Melalui dasar ini, semua murid mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. Bagi murid yang bercitacita melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka. 8.5 Tahap Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Kokurikulum Sekolah Berdasarkan respon yang diperolehi melalui 310 orang responden kajian, didapati tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sekolah berada pada tahap tinggi (min: 3.44). Sekiranya nilai min ini ditukarkan kepada unit peratus, maka tahap penglibatan pelajar ialah 68.8 % sahaja. Dapatan ini adalah lebih kurang menyamai laporan Konvensyen Nasional Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Kedua 2008, sehingga Jun 2008, data menunjukkan seramai 65 % murid sekolah rendah dan menengah sedang mengikuti pelaksanaan aktiviti kokurikulum secara aktif di peringkat sekolah, daedah, negeri dan kebangsaan. 9.0 Rumusan Proses pengurusan kokurikulum oleh pengetua adalah penting dalam menuju matlamat keberkesanan kegiatan kokurikulum. Pengetua selaku pemimpin utama dalam bidang kokurikulum harus bijak merancang kerana perancangan yang teliti mampu mempengaruhi penyeliaan dan penilaian dan seterusnya menghasilkan output pencapaian kokurikulum yang memberangsangkan. Selain itu, pengetua juga perlu memastikan perlantikan guru sebagai guru penasihat berdasarkan kemampuan, kebolehan, kesanggupan dan minat guru tersebut. Ini kerana kegiatan kokurikulum telah menjadi sebahagian daripada merit kemasukan pelajar ke universiti. Oleh yang demikian, seseorang pengetua perlu merancang strategi yang mantap dalam meningkatkan keberkesanan kokurikulum demi memastikan pembangunan pendidikan secara berterusan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Di sini, penyelidik juga menaruh harapan yang tinggi kepada keberkesanan dalam pengurusan kokurikulum supaya dapat memantapkan lagi pencapaian kokurikulum khasnya aspek pengukuhan integrasi nasional. Ini adalah penting kerana integrasi nasional yang kukuh menjamin Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita dapat tercapai dengan sepenuhnya. 10

11 RUJUKAN Abu Bakar Bin Mohd. Husain (2007). Kedudukan Kokurikulum Di Sekolah: Persepsi Guru Dan Pelajar. Kertas Projek. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Alias Baba ( 1977). Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan Dan Sains Sosial. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kamus Dewan (2002). Edisi Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia (2007). Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Rendah Dan Menengah. Kuala Lumpur: Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia (2007). Buku Panduan Penilaian Aktiviti Kokurikulum Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Bahagian Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Bahagian Sekolah. Konvensyen PIPP Kedua (2008). Memperkasa Sekolah Kebangsaan: Isu dan Cabaran. Dicapai pada 03 Mac Mohd. Jaflus Bahari (2008). Faktor-Faktor Yang Menghalang Penglibatan Pelajar Dalam Kegiatan Kokurikulum Sukan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Daedah Seremban. Maktab Perguruan Islam. Mohd. Najib Abdul Ghafar (2007). Intervensi Pembangunan Organisasi Pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Siti Hajar Bt. Ismail (2001). Satu Kajian Mengenai Hubungan Pengurusan Dengan Pencapaian Dalam Bidang Kokurikulum.Tesis Sarjana. Sintok: Universiti Utara Malaysia. Wong Huey Ling (2007). Tahap Penglibatan Pelajar Di Sekolah Menengah Dalam Aktiviti Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Daya Kepimpinan. Tesis Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia. 11

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

KERTAS KONSEP. Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T

KERTAS KONSEP. Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T KERTAS KONSEP Anugerah Seri Asrama Terbilang Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T Unit Pengurusan Asrama Sektor Pengurusan Kesihatan Intervensi Asrama (SPKIA) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kepimpinan dapat dijelaskan sebagai satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang ahli-ahli untuk berusaha secara rela

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA, JASIN, MELAKA. KOLOKIUM PELAJAR PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI NEGERI MELAKA 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA, JASIN, MELAKA. KOLOKIUM PELAJAR PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI NEGERI MELAKA 2011 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA, 77000 JASIN, MELAKA. KOLOKIUM PELAJAR PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI NEGERI MELAKA 2011 TAJUK: PERSEPSI AHLI-AHLI TENTANG KEBERKESANAN AKTIVITI BULAN SABIT MERAH

Lebih terperinci

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, UTM Dalam Menjalani Latihan Industri Ahmad Johari Sihes & Mariati Muda Fakulti Pendidikan,

Lebih terperinci

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Mohd Anuar Bin Abdul Rahman & Khamsawati Binti Jaafar Fakulti Pendidikan Universiti

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1995 : PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1995 : PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) BAHAGIAN SEKOLAH JABATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 5, BLOK J (SELATAN) PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR Tel : 03-2556900 Fax : 03-2535150 Kawat : PELAJARAN Ruj. Tuan : Ruj.

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

BAB TUJUH RINGKASAN, IMPLIKASI, DAN PENUTUP. untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam konteks

BAB TUJUH RINGKASAN, IMPLIKASI, DAN PENUTUP. untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam konteks BAB TUJUH RINGKASAN, IMPLIKASI, DAN PENUTUP 7.1 Pengenalan Seperti dihuraikan sebelum ini, bahawa kajian dalam penyelidikan ini adalah untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan polisi pemerkasaan guru dalam

Lebih terperinci

MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN LIMA DALAM BAHASA INGGERIS

MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN LIMA DALAM BAHASA INGGERIS MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN LIMA DALAM BAHASA INGGERIS Prof. Madya, Dr. Yahya Buntat Dr. Muhammad Sukri Saud Siti Fatimah Ahmad Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Johor. Abstrak: Kajian ini

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 PENETAPAN KADAR DAN SYARAT SYARAHAN SAMBILAN AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kementerian Pelajaran akan melaksanakan transformasi pentaksiran dengan memperkenalkan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) mulai

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

Pengupayaan dalam pengurusan moden, merupakan komponen yang memainkan peranan penting ke arah keberkesanan dan kejayaan sesebuah organisasi.

Pengupayaan dalam pengurusan moden, merupakan komponen yang memainkan peranan penting ke arah keberkesanan dan kejayaan sesebuah organisasi. PENGUPAYAAN DALAM PENGURUSAN SEKOLAH: SEJAUH MANAKAH PENGETUA MENGAMALKANNYA Prof. Madya Dr. Azizi Hj. Yahaya Mohammad Anuar Abd Rahman Hamdan Zainal Afuad Fakulti Pendidikan UTM Skudai Johore PENDAHULUAN

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. mendapatkan data yang boleh dipercayai, ia merangkumi tiga aspek penting yang menjadi METODOLOGI KUANTITATIF

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. mendapatkan data yang boleh dipercayai, ia merangkumi tiga aspek penting yang menjadi METODOLOGI KUANTITATIF BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Dalam bab ketiga ini, pengkaji membincangkan metodologi kajian secara terperinci. Kajian ini dianalisis secara kuantitatif. Kaedah ini dipilih kerana ia sesuai untuk

Lebih terperinci

Yahya Bin Buntat & Noor Al Mahdin Bin Mohamad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Yahya Bin Buntat & Noor Al Mahdin Bin Mohamad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Berbantukan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Kemahiran Hidup (KH) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Alor Star, Kedah. Yahya Bin Buntat

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

BAB TIGA : KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB TIGA : KAEDAH PENYELIDIKAN BAB TIGA : KAEDAH PENYELIDIKAN 3.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan kaedah penyelidikan yang diguna pakai bagi menjayakan penyelidikan ini. Antara aspek yang disentuh ialah prosedur penyelidikan, reka

Lebih terperinci

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Bab ini menerangkan metodologi yang digunakan oleh penyelidik dalam menjalankan kajian, untuk menjelaskan perkaitan antara objektif

Lebih terperinci

Sustainable Education 54

Sustainable Education 54 Sustainable Education 54 AMALAN PEMBUANGAN SAMPAH DALAM KALANGAN PENSYARAH, PELAJAR & PEKERJA KAFETERIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU- KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM Fazida binti Haji Othman Jabatan Sains Sosial,

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN iii HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK vii KANDUNGAN SENARAI RAJAH xvi

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN iii HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK vii KANDUNGAN SENARAI RAJAH xvi vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vii

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pendahuluan Menurut Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979)... Kurikulum bermaksud segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat sebahagian guru masih kurang memahami konsepnya. Dekad

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. prosedur menjalankan penyelidikan kajian. Pengkaji

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. prosedur menjalankan penyelidikan kajian. Pengkaji BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan prosedur menjalankan penyelidikan kajian. Pengkaji menggunakan dua kaedah dalam penyelidikan ini. Dua kaedah utama yang digunakan oleh pengkaji

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK

5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 71 5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAHBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 5.1 Post-Mortem 5.1.1 Post-mortem ialah pemeriksaan sesuatu rancangan yang gagal

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek Setiap projek / program yang ingin dilaksanakan merupakan

Lebih terperinci

LMCK PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH

LMCK PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH 0 LMCK1421 20162017 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH TAJUK: MASALAH INTERAKSI DALAM KALANGAN PELAJAR PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK (PPSM) MENGIKUT TAHUN PENGAJIAN. PENSYARAH: PUAN NUR JUMAADZAN

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Bab ini akan membincangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengumpul

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Bab ini akan membincangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengumpul BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pengenalan Bab ini akan membincangkan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengumpul data dan cara kaedah itu dikendalikan. Menurut Othman Mohamed (2001), metodologi adalah suatu

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. memberikan impak positif dan sumbangan kepada dunia pendidikan iaitu untuk

BAB 1 PENGENALAN. memberikan impak positif dan sumbangan kepada dunia pendidikan iaitu untuk BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Secara realitinya, telah banyak inovasi diperkenalkan memandangkan ledakan teknologi yang semakin pesat dalam dunia pendidikan pada masa kini. Hal ini sekaligus telah memberikan

Lebih terperinci

BAB TIGA METODOLOGI PENYELIDIKAN. Bab ini akan membincangkan panduan dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini.

BAB TIGA METODOLOGI PENYELIDIKAN. Bab ini akan membincangkan panduan dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini. BAB TIGA METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.0 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan panduan dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini. Sehubungan itu, penulis akan mengemukakan reka bentuk kajian, subjek kajian,

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat.

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat. BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bidang penterjemahan merupakan salah satu cabang dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Penterjemahan adalah satu kemahiran seni yang membantu mengembangkan pengetahuan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru Kesinambungan PPPM : Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah (2013-2025) ke Pengajian Tinggi (2015-2025) Guru Abad Ke-21

Lebih terperinci

SENARAI TUGAS GURU BESAR

SENARAI TUGAS GURU BESAR SENARAI TUGAS GURU BESAR A. Pentadbiran: Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DENGAN KESEDIAN UNTUK BERUBAH PELAJAR

KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DENGAN KESEDIAN UNTUK BERUBAH PELAJAR KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DENGAN KESEDIAN UNTUK BERUBAH PELAJAR ZARINA SAMIN KB, PA Kolej Komuniti Bandar Penawar Johor zarina@kkbpenawar.edu.my Pembelajaran sepanjang

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

SEMINAR KEBANGSAAN PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK OKT 2008

SEMINAR KEBANGSAAN PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK OKT 2008 HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DAN PENCAPAIAN SAINS DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH Prof. Madya Dr. Yahya Buntat Dr. Muhammad Sukri Saud Prof. Madya. Mohd. Sharif Mustaffa Siti Fatimah Saari Fakulti

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2005 PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA i KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING

Lebih terperinci

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10 Oleh Janting anak Ringkai Sekolah Kebangsaan Sg. Mengap, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS)

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) Arifin Hj Zainal arifin_zainal@oum.edu.my Open University Malaysia Abstrak Satu kajian telah dilakukan oleh Fakulti

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH ILMU PENDIDIKAN. ANGKA GILIRAN: MASA : 3 jam PUSAT :

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH ILMU PENDIDIKAN. ANGKA GILIRAN: MASA : 3 jam PUSAT : KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH ILMU PENDIDIKAN ANGKA GILIRAN: MASA : 3 jam PUSAT : ARAHAN KEPADA CALON. 1. Kertas ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A : 30 soalan objektif Bahagian B

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Luar bandar merupakan satu kawasan yang dikenalpasti sebagai satu kawasan yang mundur dan kurang mendapat kemajuan seiring dengan kawasan bandar. Luar bandar juga dikenali

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik A. Ahmad 1, S. M. Idrus 2, N.N. N. A. Malik 3, N.A. Murad 4, N. H. Ngajikin & M. R. M. Esa 6 Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis statistik deskriptif dan inferensi

Lebih terperinci

Kelulusan Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut / Program Baru / Pengambilan Pelajar Bil.

Kelulusan Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut / Program Baru / Pengambilan Pelajar Bil. Hakcipta terpelihara, tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian daripada kandungan buku ini dalam apa-apa jua bentuk dan dengan cara apa pun sama secara elektronik atau mekanikal, termasuk fotokopi,

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN TAJUK TESIS DEKLARASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL 1 PENDAHULUAN 1

KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN TAJUK TESIS DEKLARASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL 1 PENDAHULUAN 1 vii KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN TAJUK TESIS i DEKLARASI ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xv 1 PENDAHULUAN 1 1.1 1.1 Pengenalan 1 1.2 Latar Belakang Masalah

Lebih terperinci

Katakunci : faktor, guru PKPG, melanjutkan pelajaran

Katakunci : faktor, guru PKPG, melanjutkan pelajaran Faktor-Faktor Yang Mendorong Guru-Guru PKPG Tahun Akhir UTM Melanjutkan Pelajaran Ke Peringkat Ijazah Hanim Binti Sulaiman & Mohd Khalled Khairol Bin Zakaria Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

TAHAP PERSEDIAAN BAKAL GURU FIZIK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN FIZIK DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS LOW BEE YEN

TAHAP PERSEDIAAN BAKAL GURU FIZIK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN FIZIK DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS LOW BEE YEN TAHAP PERSEDIAAN BAKAL GURU FIZIK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAJARAN FIZIK DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS LOW BEE YEN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

Lebih terperinci

Katakunci : pengurusan konflik, peserta program khas pensiswazahan, guru besar

Katakunci : pengurusan konflik, peserta program khas pensiswazahan, guru besar Cara Pengurusan Konflik Peserta Program Khas Pensiswazahan Guru Besar Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Muli Binti Mispar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

Program Transformasi Daerah

Program Transformasi Daerah Program Transformasi Daerah Konsep dan Pelaksanaan mulai Tahun 2017 No telefon Puan Mazzleza bt Ab Wahab : 017-2086836 Ketua Unit, Unit Pengurusan Transformasi dan Inovasi Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Lebih terperinci

PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh

PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH oleh Ahmad Shukri Bin Mohd Nain Paimah Bt Atoma Rozeyta Bt Omar Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

Anjuran Unit Kokurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang. Disediakanoleh: IBRAHIM JAHIDIN ( GPK KOKO SK MASAI )

Anjuran Unit Kokurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang. Disediakanoleh: IBRAHIM JAHIDIN ( GPK KOKO SK MASAI ) Anjuran Unit Kokurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang Disediakanoleh: IBRAHIM JAHIDIN ( GPK KOKO SK MASAI ) Penilaian kegiatan kokurikum murid yang dibuat oleh sekolah adalah berbeza antara satu

Lebih terperinci

2.0 PENYATAAN MASALAH

2.0 PENYATAAN MASALAH Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kajian Penilaian Keperluan Penggunaan Buku Kerja Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Tahap II Di Sekolah

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl mpkipgkblgerkompkipgkblgerkom pkipgkblgerkompkipgkblgerkompk PROSES KERJA BAGI PERLAKSANAAN AKTIVITI ipgkblgerkompkipgkblgerkompkip gkblgerkompkipgkblgerkompkipgk INSTITUT PENDIDIKAN GURU blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y.BHG. REKTOR SEMPENA MAJLIS ANUGERAH DEKAN SEMESTER II SESI 2005/2006 DAN SEMESTER I SESI 2006/2007

TEKS UCAPAN Y.BHG. REKTOR SEMPENA MAJLIS ANUGERAH DEKAN SEMESTER II SESI 2005/2006 DAN SEMESTER I SESI 2006/2007 TEKS UCAPAN Y.BHG. REKTOR SEMPENA MAJLIS ANUGERAH DEKAN SEMESTER II SESI 2005/2006 DAN SEMESTER I SESI 2006/2007 TEMPAT: MITC AYER KEROH, MELAKA TARIKH: 24 JANUARI 2007 TEKS UCAPAN Y.BHG. REKTOR SEMPENA

Lebih terperinci

PENGUMUMAN ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) TAHUN Oleh

PENGUMUMAN ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) TAHUN Oleh PENGUMUMAN ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) TAHUN 2011 Oleh Y.BHG. DATO SRI ABD. GHAFAR BIN MAHMUD KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 17 NOVEMBER 2011 21 ZULHIJJAH 1432 DI BILIK

Lebih terperinci

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) 2010 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 OBJEKTIF SESI SKPM: 1 Memahami Kandungan Standard KualitiPendidikan Malaysia (SKPM)2010

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Bahagian III Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Pindaan 2001 (Akta A1129) telah memperuntukkan keperluan kepada penyediaan sistem rancangan pemajuan sebagai

Lebih terperinci

2. Jawab semua soalan Bahagian A, B dan tiga soalan Bahagian C.

2. Jawab semua soalan Bahagian A, B dan tiga soalan Bahagian C. ARAHAN KEPADA CALON: 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: 30 soalan objektif 3 soalan struktur 4 soalan esei 2. Jawab semua soalan Bahagian A, B dan tiga

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG Khairul Anwar bin Johari & Hanimarlia binti Hassan Kolej Komuniti Ledang anwar@kklej.edu.my, hanihassan@kklej.edu.my ABSTRAK: Pelajar

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa kedua dalam tradisi ilmiah di Malaysia

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa kedua dalam tradisi ilmiah di Malaysia BAB PERTAMA PENGENALAN 1.0 PENDAHULUAN Pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa kedua dalam tradisi ilmiah di Malaysia dapat dikatakan telah berkembang lebih suku abad yang lalu, dengan mengambil dekad

Lebih terperinci

Tujuan Pengujian, Pengukuran dan Penilaian

Tujuan Pengujian, Pengukuran dan Penilaian PJM 3115 PENGUJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN Tujuan Pengujian, Pengukuran dan Penilaian i. Pemilihan/penempatan- Menempatkan pelajar dalam kumpulan mengikut keupayaan masing-masing.

Lebih terperinci

Abstrak PENGENALAN. Latar belakang Kajian

Abstrak PENGENALAN. Latar belakang Kajian TAHAP KEPUASAN PELAJAR PISMP TESL TERHADAP KURSUS KOMUNIKATIF DI IPG KAMPUS ILMU KHAS Oleh: Thahir bin Nuruddin, Amat Tarop bin Sumo&Hjh. Rahmah bt Idris Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Ilmu Khas

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kemahiran pengurusan yang berwibawa dan berkualiti merupakan asas dalam menggerakkan institusi pendidikan yang berkesan dan berjaya. Cabaran globalisasi, di mana aspirasi

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

S A R A N A. Sekolah. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP2.0

S A R A N A. Sekolah. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP2.0 S A R A N A Sekolah Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP2.0 Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang

Lebih terperinci

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN STANDARD 1 KEPEMIMPINAN ASPEK 1.1: PGB Sebagai Peneraju 1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. 1. membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian 2. menentukan sasaran/petunjuk

Lebih terperinci

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak 17 Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan Manisah Osman manisah_osman@moe.edu.sg Sekolah Rendah Yio Chu Kang Abstrak Hasil daripada tinjauan awal yang dilakukan, murid didapati mempunyai

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN 5.1 Pengenalan Hasil daripada kajian strategi membaca teks bahasa Arab dalam kalangan pelajar ini, pengkaji akan mengemukakan cadangan dan saranan dalam dua bentuk yang berbeza,

Lebih terperinci