AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM /1 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Ogos jam

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM /1 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Ogos jam"

Transkripsi

1 1 MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA NEGERI KEDAH DARUL AMAN AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM /1 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Ogos jam Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan di halaman Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam helaian tambahan yang disediakan. 4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruangan yang disediakan di halaman Ceraikan kertas jawapan di halaman 13 daripada kertas soalan. Ikat kertas jawapan bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

2 SULIT 1223/1 2 Soalan 1 hingga Soalan 20 Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat pada ruangan jawapan yang disediakan.. 1. Pernyataan di atas merujuk kepada contoh perbuatan A B C D Mengunjung kubur yang dianggap keramat. Mempercayai binatang tertentu boleh membawa tuah atau sial. Sihir Kufur Syirik Khurafat 2. Berikut adalah akibat minum arak terhadap individu A Menjadi mundur kerana anggotanya tidak proaktif B Dipandang hina kerana ahlinya berakhlak buruk C Lalai daripada mengingati Allah D Masyarakat menjadi mundur X Melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri Boleh memudharatkan orang lain 3. X dalam rajah di atas merujuk kepada pengertian A Mengumpat B memfitnah C menghina D menipu SULIT 1223/1

3 3 I Melazimi perbuatan mungkar II Mempelajari ilmu tentang Allah III Mendirikan solat dalam keadaan malas IV Memperbanyakkan amalan-amalan sunat A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV Al-Quran mempunyai makna zahir dan batin Hanya difahami oleh imam mereka sahaja 5. Pernyataan di atas merujuk kepada pandangan A Ahli Sunnah Wal Jamaah B Syiah Imamiah C Syiah Batiniah D Khawarij 6. Berikut adalah hikmah diharuskan berhutang kecuali A membantu orang susah B mengelakkan daripada sikap malas C Meningkatkan taraf ekonomi orang miskin D Menggalakkan penindasan pihak yang kaya 7. Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai konsep berkemampuan dalam ibadat haji? A Cukup umur B Berakal waras C Ada kesempatan masa D Ada wang untuk perjalanan pergi SULIT 1223/1

4 4 8. Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai syarat-syarat mengambil upah haji A dilakukan oleh seorang lelaki B mempunyai kesihatan yang baik C telah melakukan haji untuk dirinya D memenuhi syarat mengambil upah haji 9. Antara yang berikut, yang manakah merupakan tanggungjawab suami? I memberi nafkah zahir dan batin II memelihara dan mendidik anak-anak III memelihara kehormatan diri IV memberi didikan yang baik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Peringatan kepada suami supaya bertanggungjawab kepada rumah tangga. Hak isteri membuat tuntutan pembatalan perkahwinan melalui undangundang 10. Pernyataan di atas merujuk kepada hikmah A Idah B Talak C Fasakh D Khuluk 11. Perkara berikut adalah syarat-syarat berpoligami kecuali A berkemampuan dari segi jasmani dan kewangan B tidak melebihi empat isteri dalam satu masa C berkemampuan memberi kasih sayang D boleh berlaku adil

5 5 12. Anak angkat boleh mendapat harta melalui cara berikut kecuali A Hibbah B C D Wasiat Hadiah Pusaka 13. Bidang kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia membicara dan menghukum kes berkaitan A bunuh B wasiat C juvana D mencuri 14. Ciri-ciri kepimpinan Khulafa al-rasyidin ialah I Golongan yang bijaksana II pemerintahan bercorak warisan III bersedia menerima pandangan rakyat IV menggunakan harta negara untuk kepentingan sendiri A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV 15. Antara berikut yang manakah usaha kerajaan Bani Umaiyah untuk mengukuhkan ekonomi negara? A Menubuhkan perpustakaan B Mengemaskini angkatan tentera C Melaksanakan penyelidikan pertanian D Membina tempat beribadat seperti masjid SULIT 1223/1 [Lihat halaman sebelah

6 6 16. Antara faktor kemerosotan kerajaan Bani Abbasiyah ialah I kelemahan pemerintahan II berlakunya perebutan kuasa III rakyat hidup dalam kemewahan IV sikap tentera yang lalai menjalankan tugas A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV 17. Berdasarkan carta di bawah, pernyataan yang manakah tidak benar mengenai adab menziarahi jenazah? A Berdoa supaya jenazah mendapat keampunan B Mengucap takziah tidak melebihi tiga hari Adab menziarahi jenazah C Diwajibkan membaca surah Yasin D Menunaikan solat jenazah 18. Kewajipan memelihara alam sekitar ialah untuk A kepentingan dan keselamatan negara B menjamin kesejahteraan di hari akhirat C kesenangan dan kemewahan hidup di dunia D mengekalkan keindahan, kebersihan dan keasliannya SULIT 1223/1

7 7 19. Kembali kepada ajaran Islam yang sebenar Mempelajari ilmu naqliah dan aqliah Menolak taklid buta Pernyataan di atas adalah saranan Syeikh Muhammad Abduh dalam bidang A akidah B jasmani C pentadbiran D integrasi ilmu 20. Hasil karya HAMKA dalam bidang kesusasteraan ialah A Falsafah idealogi Islam B Pedoman Mubaligh Islam C Pandangan Hidup Muslim D Mandi Cahaya di Tanah Suci SULIT [Lihat halaman 1223/1 sebelah

8 8 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai 21. Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang di bawa oleh Rasulullah SAW ialah pengertian. 22. Seseorang itu boleh menjadi murtad melalui iktikad, dan perbuatan. 23. ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh. Soalan 24 berdasarkan carta di bawah. 24. Peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir bagi mempertahankan kesucian Islam Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian. 25. Umrah ialah menziarahi Baitullah al-haram di Mekah kerana mengerjakan ibadatibadat tertentu, pada dengan mengikut syarat-syarat tertentu. Soalan 26 berdasarkan carta di bawah. Jawatan imam adalah jawatan yang dianugerah oleh Allah Imam-imam di anggap maksum tetapi tidak mendapat wahyu Layak disandang oleh dua belas imam daripada kalangan Ahlul Bait 26. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada pendapat Syiah. 27. Orang yang tidak taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil di kenali sebagai. 28. Hukum menghadiri walimatularus adalah sekiranya tiada uzur syar'ei seperti sakit dan jarak terlalu jauh.

9 SULIT /1 29. Isteri haram menceritakan keaiban suami dan rumahtangga kepada orang lain. 30. Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri ialah Soalan 31 berdasarkan carta di bawah. Bermalam di Muzdalifah Perkara wajib haji Niat ihram di Miqat X Meninggalkan perkara larangan semasa ihram X dalam carta di atas ialah. Soalan 32 berdasarkan carta di bawah Unsur-unsur yang perlu dielakkan dalam perniagaan insuran Gharar Y Judi Y dalam carta di atas ialah 33. ialah cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik Islam atau bukan Islam. 34. Pada tahun 656 Hijrah, Kerajaan Bani Abbasiyah telah ditawan oleh tentera Moghul dari arah timur yang dipimpin oleh. 35. Khalifah al-muktadid Billah telah menjadikan sebagai institusi untuk para ulama bermuzakarah dan menyampaikan ilmu.

10 SULIT /1 36. Perbuatan ke atas jenazah diharamkan kerana boleh menyeksa roh si mati. 37. Tempat rekreasi yang terbaik ialah tempat yang dapat mencergaskan fizikal dan serta mengingatkan kita kepada Allah SWT. 38. Pencemaran alam berlaku kerana perasaan dan keinginan manusia untuk mendapat keuntungan yang banyak. 39. Sheikh Mohammad Abduh telah menyampaikan idea Islahnya melalui penerbitan akhbar, jawatan yang disandang dan. Soalan 40 berdasarkan rajah di bawah Digelar dengan Amirul Mukminin di kalangan Ahli Hadis Karya agungnya ialah Sohih al-bukhari 40. Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh.

11 SULIT /1 Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikut. 1 (a) Syirik adalah perkara yang membatalkan iman. (i) Apakah maksud syirik? [2 markah] Jelaskan dua punca berlakunya perbuatan syirik dalam masyarakat. [2 markah] (iii) Terangkan dua usaha yang perlu anda lakukan untuk mengelakkan amalan tersebut daripada berleluasa dalam masyarakat. [4 markah] (b) Zina merupakan salah satu dosa besar yang mesti dihindari. (i) Nyatakan dua sebab berlakunya perbuatan zina dalam kalangan remaja. [2 markah] Jelaskan dua kesan perbuatan zina terhadap individu. [4 markah] (c) (i) Apakah maksud kemanisan iman. [2 markah] Terangkan dua bukti seseorang muslim itu memperolehi kemanisan iman. [4 markah] 2 (a) (i) Apakah maksud korban? [2 markah] Nyatakan dua syarat binatang yang boleh dijadikan korban. [2 markah] (iii) Jelaskan dua perbezaan di antara ibadat korban dengan akikah. [4 markah] (b) (c) Talak merupakan perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah. (i) Nyatakan hukum talak sekiranya seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan haid. [2 markah] Jelaskan dua kebaikan talak terhadap pasangan suami isteri. [4 markah] (iii) Encik Aswad telah menceraikan isterinya kali yang ketiga. Apakah kesan terhadap hubungan mereka sebagai suami isteri? [2 markah] Anak angkat ialah anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya. Jelaskan dua peraturan pengambilan anak angkat. [4 markah] [Lihat halaman sebelah

12 SULIT /1 3 (a) Kerajaan Bani Umayyah telah memberi sumbangan yang besar kepada tamadun Islam. (i) Nyatakan dua tokoh ulama' yang terkenal pada zaman ini. [2 markah] Jelaskan dua faktor yang mendorong kepada perkembangan pendidikan pada zaman tersebut. [4 markah] (b) Jamaluddin al-afghani merupakan tokoh pembaharuan dan gerakan Islam. (c) (i) Namakan idea pembaharuan yang dipelopori oleh tokoh di atas. [2 markah] Jelaskan dua sebab seseorang itu perlu melakukan pembaharuan seperti yang dikehendaki oleh tokoh tersebut. [4 markah] Amar makruf nahi munkar merupakan tuntutan Islam kepada umatnya. (i) Senaraikan dua contoh amar makruf yang boleh dilakukan di sekolah anda. [2 markah] Nyatakan dua adab melaksanakan amar makruf terhadap warga sekolah. [2 markah] (iii) Terangkan dua cara yang boleh anda lakukan terhadap rakan yang terlibat dengan perbuatan mungkar di sekolah. [4 markah] 4 (a) Penyebaran Islam berkembang pesat pada Zaman Bani Abbasiyyah. (i) Nyatakan dua faktor luaran yang membantu penyebaran Islam pada Zaman Bani Abbasiyyah. [2 markah] Jelaskan dua kesan positif penyebaran Islam terhadap akidah umat Islam pada zaman tersebut. [4 markah] (b) Imam Malik r.a merupakan pengasas Mazhab Maliki. (i) Nyatakan dua sifat peribadi beliau yang boleh dicontohi. [2 markah] Jelaskan dua bukti Imam Malik r.a sangat memuliakan Rasulullah S.AW ketika hayatnya. [4 markah] (c) Berjihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran merupakan salah satu daripada peringkat jihad menurut pandangan Ibnu Qayyim al-jauziah. (i) Nyatakan dua peringkat jihad selain daripada yang dinyatakan di atas. [2 markah] Jelaskan kelebihan orang yang berjihad di jalan Allah. [2 markah] (iii) Terangkan dua adab yang perlu diamalkan ketika berjihad. [4 markah] KERTAS SOALAN TAMAT

13 SULIT /1 KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN A B C D 21 2 A B C D 22 3 A B C D 23 4 A B C D 24 5 A B C D 25 6 A B C D 26 7 A B C D 27 8 A B C D 28 9 A B C D A B C D A B C D A B C D 32 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 40 Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah Penuh Markah diperoleh A 1 hingga B Jumlah 100

14 SULIT 1223/1 MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA NEGERI KEDAH DARUL AMAN AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM /1 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Ogos jam Dua Jam SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1

15 SULIT 1223/1 Kertas 1 Bahagian A No Jawapan Soalan 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A B C D 5 A B C D 6 A B C D 7 A B C D 8 A B C D 9 A B C D 10 A B C D 11 A B C D 12 A B C D 13 A B C D 14 A B C D 15 A B C D 16 A B C D 17 A B C D 18 A B C D 19 A B C D 20 A B C D

16 SULIT 1223/1 No. Soalan 21 kufur hakikat / kufur Jawapan 22 perkataan / lidah / mulut / lisan 23 Anak yatim 24 Perang jihad 25 Bila-bila masa 26 Imamiah 27 Fasiq 28 Wajib 29 Rahsia / maruah /maklumat / kisah / hal-hal 30 Akta 31 Melontar di jamrah Aqabah / melontar ke tiga-tiga jamrah / bermalam di Mina. 32 riba 33 Kharaj 34 Hulagu Khan 35 Istana / sudut istana 36 Meratap / meraung 37 Mental / akal / fikiran 38 Tamak / haloba / rakus 39 Proses pengajaran / pengajaran / majlis ilmu 40 Imam al-bukhari

17 Bahagian B No. Soalan Jawapan Markah 1 (a) (i) Maksud syirik Menyengutukan Allah dengan sesuatu pada zat, ; (أفعال sifat dan af`alnya / perbuatannya ( 2 m Dua punca berlakunya perbuatan syirik dalam masyarakat. - Pegangan ajaran agama Islam sangat lemah. - Mereka jahil tentang akidah / hukum-hukum Islam. - Mereka tidak mendapat bimbingan untuk memahami Islam - Mereka terpengaruh dengan tawaran kebendaan - Mereka terpengaruh dengan ajaran agama lain 2 isi x 1m = 2m (iii) Dua usaha yang perlu saya lakukan untuk mengelakkan amalan tersebut daripada berleluasa dalam masyarakat. - Memberi nasihat / kesedaran - tentang kesan buruk amalan syirik dalam masyarakat. - Menyebarkan risalah-risalah - yang mengandungi keburukan mengamalkan syirik. - Menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlismajlis ilmu - kepada semua lapisan masyarakat. - Melaporkan kepada pihak berkuasa berkaitan dengan kejadian pemujaan - Menerangkan tentang kesan buruk amalan syirik - agar mereka menjauhinya 2 isi x 2m = 4m Isi = 1m huraian = 1m ( huraian yang munasabah diterima ) (b) (i) Dua sebab berlakunya perbuatan zina dalam kalangan remaja. - Kurang didikan agama Islam - Lemah Iman - Kurang penghayatan ibadat 3 2 isi x 1m = 2m

18 No. Soalan Jawapan Markah - Terpedaya dengan kemewahan dan keseronokan - Terpengaruh dengan rakan-rakan - Mengunjungi tempat-tempat maksiat. - Membaca dan menonton bahan lucah - Mengamalkan pergaulan bebas - Mengikut hawa nafsu Dua kesan perbuatan zina terhadap individu. - Mencemarkan maruah diri - Mendapat kemurkaan dan balasan azab daripada Allah. - Akan mendapat penyakit merbahaya / aids, siplis - Akan berlaku pelbagai jenayah / pembuangan bayi. - Mendapat penghinaan masyarakat 2 isi x 2m = 4m (c) (i) Maksud kemanisan iman - Berasa gembira dalam melakukan ibadat /, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredhaan Allah dan rasulnya / dan mengutamakan Allah dan RasulNya lebih daripada harta benda dunia 1 isi x 2m = 2m Dua bukti seseorang muslim itu memperolehi kemanisan iman. - Cinta kepada Allah dan RasulNya - lebih daripada segalanya - Mengasihi sesama manusia - kerana Allah - Benci kepada kekufuran - sebagaimana benci jika dicampakkan ke dalam api neraka 2 isi x 2m = 4m Isi = 1m huraian = 1m 2 (a) (i) Maksud korban Menyembelih binatang ternakan tertentu (al- Anam) pada hari raya Adha (korban) atau pada hari-hari Tasyrik (11, 12 dan 13 Zulhijjah) kerana beribadat kepada Allah. [2 markah] Dua syarat binatang yang boleh dijadikan korban. - Binatang ternakan yang halal - Binatang yang sihat dan tidak cacat. - Binatang sudah cukup umur. 2 isi x 2m = 4m 4

19 No. Soalan Jawapan Markah (iii) Dua perbezaan di antara ibadat korban dengan akikah. 2 isi x 2m = Korban Akikah. 4m Dilakukan pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah Bila-bila masa Untuk beribadat kepada Allah Tanda kesyukuran dapat anak Daging wajib disedekahkan kepada fakir miskin Sunat disedekahkan daging mentah (b) (i) Hukum talak : - Haram Daging tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin Sunat dimasak manis dan dibuat jamuan 2 m (iii) Dua kebaikan talak terhadap pasangan suami isteri. memberi peluang kepada pasangan memulakan kehidupan baru memberi pengajaran kepada suami isteri memberi peluang memperbaiki kesilapan dapat mengurangkan tekanan emosi mendapat ketenangan jiwa memberi keinsafan kepada suami dan isteri Encik Aswad telah menceraikan isterinya kali yang ketiga. Kesan terhadap hubungan mereka. - Bekas suami tidak boleh rujuk semula bekas isteri - Bekas suami tidak boleh berkahwin dengan bekas isterinya kecuali selepas isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan menceraikannya setelah disetubuhi serta telah menjalani tempoh idah. 2 isi x 2m = 4m 1 isi x 2m = 2m (c) Dua peraturan pengambilan anak angkat. Haram menasabkan kepada bapa angkat. Hendaklah menjaga batas aurat dan pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka keluarga angkatnya dan begitulah juga sebaliknya. 2 isi x 2m = 4m 5

20 No. Soalan Jawapan Markah 3 (a) (i) Dua tokoh ulama' yang terkenal pada zaman ini. - Imam Malik - Imam Abu Hanifah - Khalil bin Ahmad - Sibawaih - Abu Aswad al-duali - Al Farazdak - Jarir Amru bin Abi Rabiah - Jamil al-azri Jelaskan dua faktor yang mendorong kepada perkembangan pendidikan pada zaman tersebut. - Khalifah mengambil berat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. - Peranan Kota Basrah sebagai pusat penyebaran ilmu. - Bahasa Arab dijadikan bahasa pengantar dan bahasa rasmi kerajaan Umaiyah. (b) (i) Idea pembaharuan yang dipelopori oleh tokoh di atas. - Idea Islah Dua sebab seseorang itu perlu melakukan pembaharuan seperti yang dikehendaki oleh tokoh tersebut. - Untuk membangunkan / memajukan diri - Untuk melaksanakan Islam secara sempurna - Dapat memberikan keyakinan tentang kesesuaian Islam untuk dilaksanakan pada setiap masa dan dalam semua keadaan - Untuk memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik. 2 isi x 1m = 2 m 2 isi x 2m = 4m [2 markah] 2 isi x 2m = 4m (c) (i) Dua contoh amar makruf yang boleh dilakukan di sekolah anda : - Mengajak rakan melakukan solat - Mengajak rakan menjaga kebersihan - Menasihat rakan makan makanan yang halal - Mengajak rakan menziarahi guru / rakan sakit - Menunjukkan contoh amalan terpuji / budaya memberi salam - ( Lain lain jawapan yang munasabah ) Dua adab melaksanakan amar makruf terhadap warga sekolah - Secara berhikmah / bijaksana - Mauizah hasanah / nasihat yang baik - Berbincang dengan cara yang baik - Menunjuk contoh / tauladan yang baik 6 2 isi x 1m = 2m 1 isi x 2m = 2m

21 No. Soalan Jawapan Markah (iii) Dua cara yang boleh anda lakukan terhadap 2 isi x 2m = rakan yang terlibat dengan perbuatan mungkar di sekolah 4m - Memberi nasihat yang baik - supaya timbul keinginan untuk membuat baik. - Berdakwah dengan cara berhikmah - supaya dapat meransang mereka melaksanakan hukum Allah. - Berbincang dengan baik supaya dapat mengelakkan perselisihan - Melaporkan kepada pihak pentadbir sekolah - untuk tindakan disiplin selanjutnya. Isi = 1m huraian = 1m - ( Lain lain jawapan yang munasabah ) 4 (a) (i) Dua faktor luaran yang membantu penyebaran Islam pada Zaman Bani Abbasiyyah. 2 isi x 1m = 2m - Pembukaan wilayah wilayah baru. - Penggunaan bahasa Arab secara meluas - Hubungan diplomatik dengan negara luar. - Usaha para pedagang Islam berdakwah Dua kesan positif penyebaran Islam terhadap akidah umat Islam pada zaman tersebut. - Mengubah kepercayaan menyembah berhala kepada mengesakan Allah - Tertarik dengan ajaran Islam yang menghapuskan sistem perhambaan - Masjid telah dibina di merata tempat - Masjid telah menjadi pusat dakwah - Usaha gigih sarjana Islam memurnikan akidah 2 isi x 2m = 4m (b) (i) Nyatakan dua sifat peribdi beliau yang boleh dicontohi. - Mempunyai pandangan yang bernas - Mempunyai pendirian yang teguh - Bijaksana / cerdas dan kuat ingatan - Berbudi bahasa, lemah lembut, - Suka menziarahi orang sakit dan mengiringi jenazah. - Membantu orang yang memerlukan hajat - Tidak suka mencela orang lain orang lain - Tawadduk, - Sangat menghormati Rasulullah saw - Suka berpakaian cantik dan bersih 2 isi x 1m = 2m 7

22 SULIT 1223/1 No. Soalan Jawapan Markah Dua bukti Imam Malik r.a sangat memuliakan 2 isi x 2m = Rasulullah S.A.W ketika hayatnya 4m - Beliau mandi serta memakai pakaian yang bersih, bau-bauan dan serban sebelum menjawab soalan berkaitan hadis Rasulullah saw - Beliau selalu menunjukkan kepada makam Rasulullah saw serta berkata bahawa sesiapa yang mengambil atau meninggalkan perkataannya, kesemuanya adalah pemilik kepada makam ini - Tidak menunggang kuda di Madinah kerana menghormati jasad Rasulullah SAW (c) (i) Dua peringkat jihad selain daripada menghapuskan kezaliman dan kemungkaran : - Berjihad membaiki diri - Berjihad melawan syaitan menjauh dari daripada maksiat - Berjihad melawan kafir harbi dan golongan munafik 2 isi x 1m = 2m (iii) Kelebihan orang yang berjihad di jalan Allah. - Allah menjanjikan kemuliaan - Ganjaran syurga - Pahala yang amat besar. Terangkan dua adab yang perlu diamalkan ketika berjihad - Wajib mempunyai niat yang ikhlas - supaya perjuangannya diredhai Allah - Sanggup berkorban apa saja - demi mencapai matlamat perjuangan - Hendaklah sentiasa beriltizam dan istiqamah dalam perjuangan - agar mencapai kejayaan - Mematuhi arahan ketua - supaya matlamat tercapai - Mempunyai semangat berpasukan seperti bekerjasama dan bantu membantu 1 isi x 2m = 2m 2 isi x 2m = 4m Isi = 1m huraian = 1m KERTAS SOALAN TAMAT SULIT

23 SI,LIT PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 Satu jam empat Puluh minit JAT{GAN BUI(A KERTA$ SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU l, I(erlas soslan ini mengandungllim* soalan. 2. Jawab semut soaw. 3. Sentnjawapan hendnheh ditutis pada kertas jm'apan yang disediakan' ffiini mengpdungi 8 hataman bercetak pihat hahman sebelnh strut

24 SULIT 2 Jcwob semua soalan (a) Firman Allah SWT: n23n j:* af -* #ii'$ jrt i6r #Iii (*i 6 *t irt -}-fi,\, $,re-j*"$i xb${s?$fi et 0r{i };,U:sq5* *. Hj +{*s, G +w ;#*i;,3 q''rb$ &ri{i w:}'w L3: (70 : pk;)16-2* ) ffi <,,'kli{ \}{5''vtl. J Ayat di atas menerangkan tentang kewajipan menjauhi diri daripada orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan hiburan. Berdasarkan ayat di atas, {i) Nyatakan maksud kalimah yang bergaris. 12. markahl Jelaskan dua cara memelihara agama. 14 markahl (iii) Terangkan dua pengajaran ayat yang dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. 14 narkahl (r) Sabda Rssulullah SAW: :,{ rx,**i**,& i" J-:U i6q:b&r 6*: * i.it,,p;i sy 4{e;r FW e#\r:;yi& 1* Ut ttst W i6 i U,} aftrl'"sr 4. ^.*F,ritb W ::+ij $';v :y -etiu;ir ** i3 c;.*f cs;l"rjt og Hadis di atas meqfelaskan bahawa tempoh kehidupan di dunia ini terlalu singftat berbanding kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi. (0 Nyatakan dua bekalan untuk menghadapi hari akhirat. t2 markahf Jelaskan keburukan menangguhkan sesuatu urusan. 12 markahl (iit Jelaskan eara ytrng boleh anda lakukan untuk mencapai wawasan hidup. 12 markahf t223n SULIT

25 ST}LIT n23n (c) A B c D,' o '7'i 13'^ntEJ #T t 'aa6i *3'3,7 Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan A, B, C dan D yang betul daripada jadual di atas- Anda hanya pedu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja. (iii) t< t.rl,tu,^j e_ tk-vt 'a:;;:ji (i),#'fifi {24\l:J-!=tl k Cv u?3\jt'3 14 marlnhl 2 (a) Firman Allah SWT: W,fur ;L, t: #b V "e"*'i ; "t,7t?'*;v 3n Jt,ir:iSlti:V'.1t 3#",pii; b")3it {-*r-tfri t}g - l2b: +: 3^'r"J;e'; Allah SWT mengutuskan Rasulullah SAW daripada kalangan rnanusia untuk membuktikan bahawa Islam m&mpu dilaksanakan oleh semua manusia. Berdasarkan ayat di atas, (i) Nyatakan dua sifat wajib Rasulullah SAW. 12 markahl Jelaskan hikrnah Anah SWT mengutuskan nabi daripada kalangan manusia.. [2 marknhl (iii) Terangkan dua cara memupuk lesih sayang dalam kalangan warga sekolah. 14 morkahl t223n pihat halaman sebelah SULIT

26 SUTIT n23n (r) Sabda Rasulullah SAW : i E{b jr;; ar 4, -#S * t*r *v +, JgjU,jri "oi ar (& E}} 6 :, U tg F.! dt- : Ju*3 jt:;i Wp, y i L4 eerjr yl it'r f,v $'yt ;W rt f.gusv v* b t g t*4 g.,it u#-t' Jw ittj,*b rri*r5 q&t irr u:tsig ;:;:";5 {:U {:U :et;!.jt Jt*x_ 3f- fli U,iI tlet,m l#i1jl u u*a St gue&iii'+{v <*-''bl Umat Islam perlu sentiasaprihatin menentukan makanan, minuman dan pakaian agar tidak melanggar baas-batas syamk. Berdasarkan hadis di atas, (i) Nyatakan ciri makanan yang halal. Jelaskan akibatjil seseonang mengabaikan makanan yang halal. 14 markahl 12 markahl (iii) Terangkan pengajaran yang dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. [2 narkahl (c) Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al{uran. Anda dikehendaki menulis nonrbor sahaja. I ( 16 : At.ilir"r-) :; uqiuq:ffi Ai c'":,i,.tii g3'r hjq*u)(l,j*,;r;o#!'?n **W'&nio) 14 narkahl 1223n ST'LIT

27 SULIT (a\ Firman Allah SWT: t223n I ; r.irjl i;e" Jrrbr*.tk &T e 4"kt-X JtX;.rt Ayat di atas menyatakan sebahagian daripada nama dan sifat Allah SWT yang mulia dan sempuma. Berdasarkan ayat di atas, (i) (id Nyalakan maksud kalimah yang bergaris. 12.morkahl Nyatakan dua Asrnaul Husna yang disebut dalam ayat di atas selain kalimah al- [2 markah] [4 narkahl Malik. (iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas, (,) Sabda Rasulullah SAW : "ti 333w,)-g''.rt'' u i6tor31"jt s *v$'jr *t i*:i6,irt ij$,1 * *,lt +W.s* JV vs & a';,fit ti.ttl U-t '9r,?,,s{.' 'Jt af v5 v?u,...+i g &Y;'r\ 6,),-ll oly Meksudnya: Daripada Abu Humirah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sezungguhnya Allah berfirman sesiapa yang memusuhi waliku, Aku istiharkan perang ke atasnya. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada amalan yang Aku fardukan. HambaKu yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat disamping amalan wajib Aku lebih mengasihilyn... Berdasarkan hadis di atas, (i) Apakah yang dimaksudkan dengan perkauan mengasihinya. [2 markahj Huraikan ciri orang yang soleh 12 narkahl (iii) Jelaskan dua kelebihan orang melakukan ibadah-ibadah nawafil. 14 markah fl,ihat halsman sebelah n23n SULIT

28 SULIT n (c) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B. Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat yang lengkap seperti dalam al-quran. Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) s*raja. "'r*,ij &t ) qr':*al 1 $v 3aJ3 (B) (A) u6 4Il ef-r,i, f e"r,-asj.1 (B) (A) f gl qj:rj 11-o.r-a4)#{:,F (B) (A) :*tvt e-f'3'i I ffi"op,s ;l (i) (iii) (iv) (B) (A) ql2 : tsrj;rns 14 markahl 4 (a) Firman Allatr SWT: U ai "r; G'r- *y,iij* 6.:^;# lut'" Yr; i::* "J;t'd8 oi ;4 G: *Y'iiJ-;- 6" :^;,w ai lii'";r,# ;,# { <r.;ii *,;1lirifr',t;+ a);',l.'ri;;i C'rl;,.dU v; (t25 : l;!l r-;r-; I Ayat di atas menerangkan tentang kekuasaan Allah SWT memberi hidayah kepada manusia Berdasarkan ayat di atas ; (i) Apakah maksud hidayah. Nyatakan dua usaha untuk mernperolehi hidayah Allah SWT [2. marlrahl 12 markahl (iii) Jelaskan perbezaan antara orang yang mendapat hidayah dengan onang yang tidak mendapat hidayah. [2 markahl (iv) Terangkan pengajaran daripada ayat. 14 markahl txmn SULIT

29 SULIT 7 I2?3N (b) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jaw4pan iaitu A dan B. Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah- Anda dikehendaki menulis nrmbor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja. No. Potongan ayat alquran Hukum Taiwid A I -+:;JtL;i'U-fi ( 52 : e*!l i;r*1 tjn *S Qalqalah Kubra B Qalqalah Sughra 2 3 ( 53 :,"*i!l cr;3r;1 'fr-r (55 : p.i!t*i-13*1 4 "i*g&*#tewiryi ( 59 : glt c, i,r-; (c) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi, I*hfa'Syafawi Alif LBm Syamsiah Mad Jaiz Munfasil Izhar Syafawi Alif t^am Qamariah Mad Wajib Muttasil [4 narkah] Rakyat wajib mentaati pemimpin selagi pemerintahannya tidak bercanggah dengnn syarak. Ketaatan kepada pemimpin akan melthirkan masyarakat yang aman. Suasana ini akan memudahkan kita mernbina negana dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. 16 narkalfi tx&n pihai halrman sehl*h STILIT

30 SULIT 5 (a) Firman Allah SWT : 1223n eb;fii #i '.'.;fi ( 4-2:Or''.dlir*) a;*tf!" Ayat di alas menerangkan tentang ciri orang-orangyffig berjaya-. Berdasarkan ayat di atas, (i) Nyatakan dna ciri mukmin yang berjaya selnin daripada orang yang menjauhi p&uu"t*t lagtra (sia-sia). p markahl 12 markahl benaraikan Jna contoh perbuatan lagha(sia*sia)' (iid Jelaskan dua kesan melakukan perbuatan lagha.(sia-sia). 14 markahl (iv) Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda membantu rakm yang sentiasa terlibat dengan perbuatan lagha. V marlstl (b) FirmanAllah SWT: '*{# e 1 e; ffi 'ai ;A:"ft g, ;; q"lrt J} 4vii fi (}"o'tb &' $fr s# 3t #i'tl*;t?tt "C; t F"p3* tt" "F a1t",ln;it' ( 3 : Tulis tiga potongan kalimatr daripada potongan ayat al-quran di atas yang mengandungi hukum Nun Sakinah atau Tanwin dan nyatakan cara bacaannya 16 markahl (c) Tulis semula pernyataan di bawah dalam tulisan rumi. (i) t#l3 ilt1t ;)f-l;!rt'f,*; C* (ii i) (w) ii;l dtr Vt> TfSll. irr.{u..:il-r;, 'gu:l c.5u Lrj Ju- J5,au.A u'-*yf fu [4 markahl lz23n KERTAS SOALAIY TAMAT ST}LIT

31 SULIT 1223/2(PP) Pendidikan Islam Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA NEGERI KEDAH DARUL AMAN 1223/2(PP) AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 PENDIDIKAN ISLAM فنديديقن إسالم KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN Peraturan pemarkahan ini mengandungi 8 halaman bercetak [Lihat sebelah

32 SULIT /2(PP) Soalan Jawapan Markah 1 (a)(i) Maksud kalimah yang bergaris : Azab/ azab yang pedih/ azab yang bersangatan/ azab yang dahsyat/ azab yang kuat (2 x 1 m = 2 m) Dua cara memelihara agama ialah : 1. Mengamalkan ajaran Islam 2. Menghidupkan ajaran Islam 3. Melaksanakan perintah Allah 4. Menjauhi larangannya 5. Melakukan amal soleh 6. Berakhlak mulia sesama makhluk 7. Menjauhkan diri daripada orang yang mempersendakan agama 8. Mendalami ilmu agama (2 x 2 m = 4 m) (iii) (b) (i) (iii) Dua pengajaran: 1. Kita wajib menjaga kesucian agama Islam 1m/ supaya Islam dihormati 1m 2. Kita wajib melaksanakan perintah Allah dengan sempurna 1m/ seperti khusyuk dalam solat/ wuduk sempurna 1m 3. Umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan mempersendakan agama 1m/ seperti maksiat 1m Catatan: Mana-mana jawapan yang munasabah diterima Dua bekalan hari akhirat: 1. Ilmu yang bermanfaat 2.Amal Ibadat 3. Sedekah jariah 4. Amalan kebaikan Keburukan menangguhkan sesuatu urusan: 1. Dilaknat oleh Allah/ dibenci 2. Dibenci oleh rasul 3. Dipandang hina oleh masyarakat 4. Kehidupan tidak tenang 5. Urusan tidak sempurna/ kualiti 6. Negara akan mundur/ tidak maju 7. Ekonomi tidak aktif/ tidak meningkat Cara yang boleh dilakukan untuk mencapai wawasan hidup: 1. Mendisiplinkan diri dalam penggunaan masa 2. Penggunaan dairi / catatan dalam kehidupan harian/ jadual 3. Pengurusan masa dengan efektif (2 x 2 m = 4 m) Isi = 1 m Huraian = 1 m (2 x 1 m = 2 m) (2 x 1 m = 2 m) (1 x 2 m = 2 m) 1223/2(PP) SULIT

33 SULIT (c) Lengkapkan ayat: i) C ii) A iii) D iv) B /2(PP) (4 x 1 m = 4 m) 2 (a)(i) Dua sifat wajib Rasulullah S.A.W: 1. Amanah 2. Siddiq 3. Tabliqh 4. Fatanah (2 x 1 m = 2 m) Hikmah Allah S.W.T mengutuskan nabi dari kalangan manusia: 1. Membuktikan bahawa syariat Islam mampu dilaksanakan oleh manusia 2. Memudahkan manusia menerima Islam 3. Memudahkan manusia mencontohi rasulullah 4. Memudahkan manusia berkomunikasi dengan rasulullah 5. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna (2 x 1 m = 2 m) (iii) Dua cara memupuk kasih sayang dalam kalangan warga sekolah : 1. Hormat menghormati 1m/ tanpa mengira usia 1m 2. Menjaga hubungan baik / mengeratkan silaturrahim 1m / seperti memberi salam 1m 3. Memaafkan kesalahan orang lain1m / apabila berlaku pergaduhan 1m 4. Berlemah lembut 1m / ketika bercakap dengan rakan/ guru 1m 5. Mengadakan perbincangan 1m / dengan hikmah/ baik 1m 6. Saling nasihat menasihati 1m / antara satu sama lain 1m 7. Tolong menolong/ bekerjasam 1m / untuk meningkatkan prestasi Diri (2 x 2 m = 4 m) Isi = 1 m Huraian = 1 m (b)(i) Ciri makanan yang halal: 1. Menggunakan sumber yang halal/ bahan 2. Makanan daripada sumber tumbuh-tumbuhan 3. Binatang yang disembelih dengan nama Allah S.W.T 4. Makanan / minuman yang tidak memudharatkan/ memabukkan 5. Diusahakan oleh orang Islam (2 x 1 m = 2 m) Akibat mengabaikan makanan yang halal ialah : 1.Dilaknat oleh Allah 6. Doa tidak dimakbulkan 2.Dibenci oleh masyarakat 7. Maruah tercemar 3.Jiwa tidak tenang 4.Kesihatan terjejas 5.Akal tidak waras 1223/2(PP) (2 x 2 m = 4m) SULIT

34 SULIT (iii) Pengajaran yang dapat diamalkan dalam kehidupan ialah: 1.Umat Islam mestilah prihatin terhadap makanan dan minuman yang berkhasiat 1m/ supaya badan sentiasa sihat 1m 2.Kita wajib menghindari daripada makanan dan minuman yang haram 1m/ seperti arak dan dadah 1m 3.Kita wajib memakai pakaian yang menutup aurat 1m / supaya dijauhi daripada maksiat 1m 4. Kita wajib mengelak diri dari mengambil rasuah / riba 1m/ kerana memutuskan hubungan silaturrahim 1m /2(PP) (1 x 2 m = 2 m) Isi = 1 m Huraian = 1 m (c) Susun semula ayat: 2, 3, 1, (4 x 1 m = 4 m) 2 1 = 3 2 = = = 4 (Mana-mana kedudukan yang betul diberi markah) 3 (a)(i) Maksud kalimah yang bergaris ialah: Yang menguasai sekelian alam/ mentdbir/ memiliki (1 x 2 m = 2 m) (iii) Dua nama al-asma al-husna ialah: 1. Al-Kuddus 2. As-Salam 3. Al-Mukmin 4. Al-Muhaimin 5. Al-Aziz 6. Al-Jabbar 7. Al-Mutakabbir Dua pengajaran: 1. Kita hendaklah menghayati asmaul Husna 1m / supaya jiwa tenang 1m 2. Kita wajib menyakini bahawa ilmu Allah sangat luas 1m / supaya iman meningkat 1m 3. Umat Islam hendaklah sentiasa berzikir 1m /seperti subhanallah, alhamdulillah, allahuakbar 1m 4. Kita hendaklah sentiasa membaca al-quran 1m / supaya diredhai Allah S.W.T 1m 5. Umat Islam hendaklah sentiasa menyebut Asmaul Husna 1m / kerana ia kalam yang mulia 1m Mana-mana jawapan pengajaran yang sesuai dengan ayat diterima (2 x 1 m = 2 m) (2 x 2 m = 4 m) Isi= 1 m Huraian = 1 m 1223/2(PP) SULIT

35 SULIT (b)(i) Maksud perkataan mengasihinya ialah: Allah meredainya/ memberkatinya/ merahmatinya/ Menyayanginya /2(PP) (2 x 1 m = 2 m) Ciri orang yang soleh berdasarkan hadis ialah: 1. Berilmu pengetahuan 1m / dapat mendekatkan diri kepada Allah 1m 2. Beramal dengan ilmu 1m / supaya diberkati 1m 3. Berakhlak mulia 1m / supaya disanjung oleh masyarakat 1m (1 x 2 m = 2 m) Isi = 1m Huraian = 1m (iii) Dua kelebihan orang yang melakukan ibadah nawafil ialah: 1.Dikasihi Allah dan rasulnya/ dirahmati/ diredhai 2.Allah terima doanya/ ibadah diterima/ mengecapi nikmat Beribadat 3.Terpelihara daripada maksiat/ imannya kuat 4.Dilindungi Allah daripada keburukan/ selamat di dunia 5.Diampunkan dosa/ masuk syurga/ selamat diakhirat 6. Mendapat ketenangan jiwa (2 x 2 m = 4 m) (c) Lengkapkan ayat i) A ii) B iii) A iv) B (4 x 1 m = 4 m) 4 (a)(i) Maksud hidayah ialah petunjuk 1m / cahaya Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki-nya 1m (2 x 1 m = 2 m) Dua usaha untuk memperolehi hidayah Allah: 1. Berdoa kepada Allah 2. Melaksanakan perintah Allah 3. Menuntut ilmu fardu Ain dan Fardu Kifayah 4. Memakan makanan yang halal 5. Melakukan kebaikan 6. Berakhlak mulia 7. Berbuat baik 8. Menjauhi larangan Allah Catatan: mana-mana jawapan yang sesuai diterima (2 x 1m = 2m) 1223/2(PP) SULIT

36 SULIT /2(PP) (iii) Perbezaan antara orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak mendapat hidayah ialah: (1 x 2 m = 2 m) Aspek Orang yang mendapat hidayah Orang yang tidak mendapat hidayah Perlakuan Melakukan kebaikan Melakukan Maksiat Jiwa Jiwa tenang Jiwa resah Ketaatan Melaksanakan perintah Allah Lalai melaksanakan perintah Allah (iv) Pengajaran ayat ialah : 1.Kita hendaklah mensyukuri nikmat iman dan Islam 1m/ agar hidup diredhai 1m 2.Kita mestilah berdoa 1m/ supaya diberi hidayah oleh Allah 1m 3.Kita mesti memelihara hidayah yang telah dikurniakan oleh Allah 1m/ dengan cara melaksanakan perintahnya 1m (2 x 2 m = 4 m) 1 isi = 1m 1 huraian=1m (b) 1. B 2. A 3. B 4. A (4 x 1 m = 4 m) (c) Tulisan jawi رعيت واجب منطاعتي فميمفين سالضي فرينتھث تيدق برخغضه دغن شرع. كطاعتن كفد فميمفين اكن مالھيركن مشاركت يغ امان. سواسان اين اكن ممودھكن كيت ممبينا نضارا دغن اكتيؤيتي يغ برمنفعة. Catatan: 1.Huruf cerai tidak diterima 2.Ikut ejaan jawi DBP terkini 3.Pemarkahan secara holistik : Sekira betul perkataan = 6 markah = 5 markah = 4 markah 9-12 = 3 markah 5-8 = 2 markah 1-4 = 1 markah 6 markah 1223/2(PP) SULIT

37 SULIT /2(PP) 5 (a)(i) Dua ciri mukmin ialah : 1.Orang yang kusyuk dalam solat 2.Orang yang mengeluarkan zakat (2 x 1 m = 2 m) Contoh perbuatan lagha ialah: 1.Melepak 2.Merempit 3.Berbual kosong 4.Mengumpat 5.Merayau-rayau Catatan Lain-lain perbuatan yang tidak berfaedah diterima. (2 x 1 m = 2 m) (iii) Dua kesan melakukan perbuatan lagha : 1. Dibenci oleh Allah 2. Hidup tidak akan berjaya 3.Dipandang hina oleh masyarakat lain 4.Jiwa tidak tenteram 5. Ekonomi akan mundur 6.Pembangunan tidak berjalan lancar (2 x 2 m = 4 m) (iv) Cara membantu rakan 1.Menasihatnya supaya berkelakuan baik 2.Membimbingnya ke jalan yang benar 3.Mengajaknya mempelajari ilmu agama 4.Mengajaknya menunaikan ibadah 5.Menunjukkan contoh teladan yang baik 6.Melaporkan kepada guru kaunseling/ disiplin (1 x 2 m = 2 m) 1223/2(PP) SULIT

38 SULIT (b) Hukum tajwid /2(PP) bil contoh cara bacaan ❶ ❽ ❷ Dengung Dengung (6 x 1m = 6m) 3. Dengung 4. ❸ ❷ Jelas/ Tidak dengung Dengung 6. ⓿ 10 Jelas/ Tidak dengung (c) Tulisan Rumi: 1. Khulu bukti keadilan Islam terhadap wanita 2. Kita hendaklah memilih fesyen pakaian yang menutup aurat 3. Orang yang mendapat hidayah Allah beruntung di dunia dan di akhirat 4. Amalkan komunikasi yang baik ketika menjaga orang sakit (4 x 1 m = 4 m) Catatan: - Setiap satu keratan : 1 m - Salah 1 3 perkataan : 1 m - Salah 4 perkataan atau lebih : 0 m - Kesalahan dikira pada perkataan PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT 1223/2(PP) SULIT

Pendidikan Islam Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA NEGERI KEDAH DARUL AMAN AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 PENDIDIKAN ISLAM فنديديقن إسالم

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SELURUH MALAYSIA NEGERI KEDAH DARUL AMAN AKTIVITI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM 2011 1223/1 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Ogos 2011 2 jam Dua Jam SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 NO SOALAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 JAWAPAN MARKAH 1(a)i Maksud menjaga pandangan: Memelihara mata daripada melihat kepada perkara perkara yang diharamkan.

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. : ( Surah al-taubah : 128 ) (Surah

Lebih terperinci

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS SULIT Pendidikan Islam Ogos 2009 2 jam ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2009

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

Peraturan Pemarkahan Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2009 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AMARAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 OGOS 2017 PANDUAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM PEMERIKSA KERTAS DUA MODUL 2 1 (a) (i) Dua amalan yang dianggap

Lebih terperinci

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di SULIT 1223/1 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 OGOS 2012 2 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 5

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 5 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. (Surah al-taubah :129 ) Ayat di atas menerangkan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. 24. Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati dinamakan munafik.

BAHAGIAN A. 24. Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati dinamakan munafik. BAHAGIAN A 1. C 11. B 2. A 12. B 3. B 13. C 4. B 14. D 5. D 15. A 6. A 16. D 7. B 17. B 8. D 18. D 9. A 19. D 10. A 20. A Soalan 21 hingga 31. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21. Wukuf ialah

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 5226/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas September / 4 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 207 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit. Tulis nombor kad pengenalan dan angka

Lebih terperinci

١٢٢٣/2 PENDIDIKAN ISLAM SET 2

١٢٢٣/2 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 No. Soalan Jawapan 1 a Markah b. Jawapan Erti hidayah : Cahaya/ petunjuk allah. Dua Kesan hidayah: - Berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada beriman. - Peningkatan ketara dalam ibadah sama ada

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di 1223/1 NAMA:... Tingkatan :... 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Mei 2011 2 jam Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia BAHAGIAN A [20 markah] 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan maksiat. Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 Peperangan yang berlaku memusnahkan harta

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit 0 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TASAWWUR ISLAM 5226/1 Kertas 1 Ogos 2017 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

1223/1 SET Apakah yang dimaksudkan dengan riddah?

1223/1 SET Apakah yang dimaksudkan dengan riddah? BAHAGIAN A (40 MARKAH) Soalan 1 hingga 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. 1. Apakah yang

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN Kertas 2 Ogos 2017 1223/2 PP 1 2 / 3 jam Satu jam empat

Lebih terperinci

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di Sulit 1223/1 NAMA:... Tingkatan :... 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 OGOS 2011 2 jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Lebih terperinci

Bahagian A [40 Markah] Jawab semua soalan.

Bahagian A [40 Markah] Jawab semua soalan. SULIT 1 Bahagian A [40 Markah] Jawab semua soalan. Soalan 1 hingga Soalan 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, dan. Hitamkan jawapan yang tepat pada ruangan jawapan yang disediakan.

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1(a) (i) Pengertian potongan ayat : Dan kurnikanlah pada kami rahmat dari sisimu ( 1x2=2 markah ) (ii) Ciri-ciri orang yang mendapat Hidayah Allah : - tabah dan sabar menghadapi

Lebih terperinci

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan)

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) 1 Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) Kemahiran : Jelaskan (memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami)

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 2

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 2 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna. (Surah al-mukminun : 1-3) b) Firman Allah swt. (Surah al-an

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam Kertas Percubaan SPM 200 / Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JABATA PELAJARA EGERI PAHA G PEPERIKSAA PERCUBAA SPM 200 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit JA GA BUKA KERTAS SOALA

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 Peraturan Pemarkahan 2015 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 Peperiksaan Percubaan SPM 2017 1 jam 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2016 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

UJIAN SUMATIF SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1. Dua jam

UJIAN SUMATIF SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1. Dua jam SULIT 1 Pendidikan Islam Kertas 1 Mei 2013 2 jam JABATAN PELAJARAN TERENGGANU UJIAN SUMATIF 2 2013 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM TUJUAN PERKAHWINAN DALAM ISLAM 1. Memelihara Kesinambungan Kemanusiaan - Menjamin kelangsungan keturunan dan generasi manusia 2. Memelihara Nasab Keturunan - Mewujudkan keturunan yang baik. 3. Memelihara

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 4

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 4 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. (Surah al-mukminun : 4-6 ) (Surah al-an

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 26 Ogos 2014 1 ¼ jam NAMA : TINGKATAN :.. PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT 16300 BACHOK, KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2015 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

"SABAR ANUGERAH TERINDAH"

SABAR ANUGERAH TERINDAH "SABAR ANUGERAH TERINDAH" Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taqwa, mengamalkan syariat di segenap sudut kehidupan di samping melaksanakan segala tuntutan perintah Allah dan menghindari

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 3 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Percubaan SPM 2014 1 ¼ jam SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN SABAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

SKEMA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 KERTAS 1

SKEMA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 KERTAS 1 SKEMA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4 KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN ( BAHAGIAN A ) No Soalan Jawapan No Soalan 1 B 21 Potong tangan Jawapan 2 B 22 Umrah 3 B 23 Cukai 4 B 24 Al-Muwatta

Lebih terperinci

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 122312 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Sept. 1 %jam Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN IN1 SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

1223/1 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 4.

1223/1 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 4. 1223/1 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Set 4 2015 2 Jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 4 Kertas 1 DUA JAM JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/1 NEGERI PAHANG 2017 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2 jam Dua jam

PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/1 NEGERI PAHANG 2017 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2 jam Dua jam PENILAIAN PERCUBAAN SPM 1223/1 NEGERI PAHANG 2017 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Ogos 2 jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

PENILAIAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 2 PERINGKAT PPD TUMPAT PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PENILAIAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 2 PERINGKAT PPD TUMPAT PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1223/2(PP) 1223/2(PP) Pendidikan Islam Kertas 2 Mei/Jun 2016 1²/3 jam PENILAIAN KENDALIAN BERASASKAN SEKOLAH 2 PERINGKAT PPD TUMPAT PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PEPERKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER KURSUS : PENGAJAN SLAM KOD KURSUS : MPW 1143 TEMPOH : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON PEPERKSAAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi DUA(2) BAHAGAN: BAHAGAN A (Aneka Pilihan) BAHAGAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 2010 TAJUK TUDINGAN (KERTAS 1) KERTAS SATU 1223/1 AQIDAH TINGKATAN 4

MODUL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 2010 TAJUK TUDINGAN (KERTAS 1) KERTAS SATU 1223/1 AQIDAH TINGKATAN 4 KERTAS SATU 223/ AQIDAH TINGKATAN 4. PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN i. SYIRIK ( SPM 2005 ) Erti syirik Contoh syirik. Jenis syirik dan maksud Akibat perbuatan syirik terhadap individu dan masyarakat Usaha

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERAK 2011 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1 (1223/1) PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN A 1 D 21 Fasik 2 A 22 Sihir 3 B 23 Perang Jihad 4 C 24 Khawarij 5 A 25 Sunat /Harus 6 D 26 Bukan

Lebih terperinci

2x2= 4 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2OO9 PENDIDIKAN ISLAM _ KERTAS 2. 2x2:4. 1x2=2. l(a)i

2x2= 4 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2OO9 PENDIDIKAN ISLAM _ KERTAS 2. 2x2:4. 1x2=2. l(a)i PERATURAN PEMARKAHAN PEPERKSAAN PERCUBAAN SPM 2OO9 PENDDKAN SLAM _ KERTAS 2 l(a)i Maksud hidayah: Hidayah ialah cahaya petunjuk Aah/ kejalan yang benar. Cara mendapat hidayah Aah: - Menuntut ilmu - Berakhlak

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 5226/1 5226/1 TASAWWUR ISLAM 1 OGOS 2013 1 ¼ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

Boros dalam berbelanja merupakan amalan syaitan. Antara berikut yang manakah dikatakan sebagai derhaka kepada ibu bapa?

Boros dalam berbelanja merupakan amalan syaitan. Antara berikut yang manakah dikatakan sebagai derhaka kepada ibu bapa? BAHAGIAN A (40 MARKAH) Soalan 1 hingga 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. 1. Boros dalam

Lebih terperinci

PENGENALAN HAJI DAN UMRAH. Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji

PENGENALAN HAJI DAN UMRAH. Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji PENGENALAN HAJI DAN UMRAH Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji TALBIAH PENGERTIAN HAJI DAN UMRAH PENGERTIAN HAJI Haji Ialah Mengunjungi Baitullah Al-Haram (Kaabah) Di Makkah Pada Bulan-bulan Haji Untuk

Lebih terperinci

SULIT 1223/1 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 4 KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

SULIT 1223/1 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 4 KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN SULIT Pendidikan Islam Kertas 1 SET 4 Peraturan Pemarkahan 2015 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah?

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah? Bab 5 Tingkatan 4 Esei 1.Nabi telah menguasai semula Kota Makkah pada tahun 630 M. (a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 SET 5 Peraturan Pemarkahan 2015 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM

Lebih terperinci

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah 2 (100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. 1. a. i. Perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi / Rasul (1m) bagi membuktikan

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SIRAH KBK 4 NAMA:

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SIRAH KBK 4 NAMA: KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 KBK 4 NAMA: KELAS: 4 ( ) ARAHAN KEPADA CALON MUKA DEPAN 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. Bahagian Markah

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1 Peraturan Pemarkahan Pendidikan Islam Kertas 1 Ogos 2010 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU DENGAN KERJASAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGANTERENGGANU

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU DENGAN KERJASAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGANTERENGGANU SULIT Pendidikan Islam Kertas2 Oktober 2007 1jam40 minit JABATAN PELAJARAN TERENGGANU DENGAN KERJASAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGANTERENGGANU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. 21. Semasa wukuf jemaah haji dikehendaki berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.

BAHAGIAN A. 21. Semasa wukuf jemaah haji dikehendaki berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. BAHAGIAN A 1. C 11. B 2. A 12. C 3. B 13. D 4. C 14. B 5. D 15. C 6. D 16. A 7. D 17. A 8. C 18. C 9. D 19. A 10. B 20. D Soalan 21 hingga 31. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21. Semasa wukuf

Lebih terperinci

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 SEKTOR PE DIDIKA ISLAM JABATA PELAJARA EGERI SARAWAK SKEMA PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 Kertas

Lebih terperinci

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 SKEMA PERAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 1 D 21 KHALIFAH 2 A 22 ZAKAT 3 C 23 HARAM 4 D 24 KHULUK 5 A 25 MUJTAHID 6 A 26 MEROSAKKAN 7 B 27 KEIMANAN 8 D 28 TAAWUN 9 B 29 / 10 C 30 X 11 C

Lebih terperinci

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Tasawwur Islam kertas HGIN (20 MRKH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.. erikut adalah rasul-rasul yang mendapat gelaran Ulul-zmi kecuali Nabi Isa a.s. Nabi Idris

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 SIRAH KBK 5 NAMA :

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 SIRAH KBK 5 NAMA : KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 KBK 5 NAMA : KBK : 5 ( ) ARAHAN KEPADA CALON MUKA DEPAN 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2. Tuliskan nama anda

Lebih terperinci

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja www.papercollection.wordpress.com 2 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja 1 (a) Firman Allah SWT: سورة البقرة : 155-156 Ayat di atas menjelaskan ujian Allah

Lebih terperinci

PENERANGAN RINGKAS IBADAT HAJI DAN UMRAH FALSAFAH DAN PENYUCIAN JIWA. Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji

PENERANGAN RINGKAS IBADAT HAJI DAN UMRAH FALSAFAH DAN PENYUCIAN JIWA. Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji PENERANGAN RINGKAS IBADAT HAJI DAN UMRAH FALSAFAH DAN PENYUCIAN JIWA Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji TALBIAH LAFAZ & MAKNA ALLAH MENYERU DALAM SURAH ALI-IMRAN (AYAT 97) MANUSIA MENYAMBUT MAKSUD

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PENDIDIKAN ISLAM. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1 Peraturan Pemarkahan Pendidikan Islam Kertas 1 Ogos 2009 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur slam Percubaan SPM 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR SLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 Peraturan Pemarkahan 2015 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM

Lebih terperinci

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 TAHUN 2013

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 TAHUN 2013 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 TAHUN 2013 MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN Pengurusan Kelas Menceriakan kelas Melantik ketua kelas dan AJK kelas 1 2-4

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 Tasawwur Islam Kertas 2 Ogos 2017 2 ½ jam 5226/2 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan 1 2 PENDAHULUAN Hasil Pembelajaran Kandungan Bab BAB 4 KONSEP AKHLAK II Menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Menghuraikan skop akhlak Islam

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

١٢٢٣/2 PENDIDIKAN ISLAM SET 3

١٢٢٣/2 PENDIDIKAN ISLAM SET 3 No soalan 1. a. Jawapan Markah b. i. Dua golongan yang mempersenda dan mempermainkan agama - Musyrikin - Munafik - Murtad - Asi Dua cara menjauhi perbuatan mempersendakan dan mempermainkan agama - Meninggalkan

Lebih terperinci

( 4 markah ) b. Jawapan

( 4 markah ) b. Jawapan No Soalan 1. a. Jawapan Markah b. Jawapan i. Hukum mempersendakan Islam : Murtad (Terkeluar daripada agama Islam) ii. Dua akibat orang yang mempermainkan agama Allah : - Terkeluar daripada agama Islam

Lebih terperinci

ASAS-ASAS ISLAM. Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah

ASAS-ASAS ISLAM. Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah ASAS-ASAS ISLAM Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah Agama lain Nama seseorang/umat Agama Masehi (Al-Maseh) Agama Budha (Gautama) Zarathustra (Zarathustra)

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam dalam Standard Prestasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG 1 (a) (i) Maksud uluhiyyah ialah :- Mengakui bahawa hanya Allah SWT Yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (1 isi

Lebih terperinci

TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBU BAPA

TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBU BAPA TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBU BAPA Anak-anak walaupun telah bersuami ataupun beristeri masih mempunyai tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa mereka. Tanggungjawab anak kepada kedua ibu bapa terbahagi

Lebih terperinci

Soalan Tudingan Pendidikan Islam Kertas 1 Jabatan Pelajaran Negeri Johor 2010 IBADAH

Soalan Tudingan Pendidikan Islam Kertas 1 Jabatan Pelajaran Negeri Johor 2010 IBADAH 1. LAMBAIAN KA BAH IBADAH TINGKATAN 4 1. HAJI 1. Nyatakan pengertian haji dari segi: 2. Nyatakan pengertian umrah 3. Nyatakan hukum mengerjakan haji dan umrah 4. Jelaskan empat hikmah haji a. Individu

Lebih terperinci

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia?

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia? 2 SULIT 5226/ ahagian [20 markah] al-zim al-hakim al-karim al-muntaqim Nama-nama di atas merujuk uluhiyyah rububiyyah asmaul husna asma wa sifat 2 Menurut al-quran, kejadian manusia bermula daripada penciptaan

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 3 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN Pendidikan Islam Kertas 2 SET 3 Peraturan Pemarkahan 2015 AHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN Kertas 1 1223/1 PP UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 Ogos 2012 1 ¼ Jam Nama :... Tingkatan :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA PERTUBUHAN KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 1 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 1 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 1 Peraturan Pemarkahan 2015 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM

Lebih terperinci