TERMA DAN SYARAT UMUM YANG DITERIMA PAKAI BAGI SEMUA AKAUN DEPOSIT/ PRODUK/ PERKHIDMATAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA DAN SYARAT UMUM YANG DITERIMA PAKAI BAGI SEMUA AKAUN DEPOSIT/ PRODUK/ PERKHIDMATAN"

Transkripsi

1 TERMA DAN SYARAT UMUM YANG DITERIMA PAKAI BAGI SEMUA AKAUN DEPOSIT/ PRODUK/ PERKHIDMATAN Terma dan syarat umum (TSU) yang berikut hendaklah diterima pakai bagi akaun depositori Bank dan beberapa kemudahan dan perkhidmatan perbankan. 1. Pembukaan Akaun 1.1 Sesebuah akaun hendaklah dibuka dengan amaun tidak kurang daripada deposit tunai permulaan minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa. Baki minimum sebagaimana yang ditentukan oleh Bank hendaklah dikekalkan oleh Pelanggan bagi setiap jenis akaun selepas itu. 1.2 Penerimaan dan pelanjutan sesebuah akaun dan produk/perkhidmatan adalah terletak seluruhnya atas budi bicara Bank. 2. Deposit & Pengeluaran 2.1 Sebaik sahaja deposit diterima oleh Bank, slip bayaran masuk (SBM) akan sama ada disahkan oleh mesin, dicap tarikh atau diterima secara manual di bawah tanda tangan pegawai Bank yang dibenarkan. Salinan pendua bagi SBM akan diberi kepada Pelanggan. Apabila SBM disahkan oleh mesin, Pelanggan hendaklah memeriksa bahawa butiran yang tercetak di atas slip adalah betul sebelum meninggalkan premis Bank. Jika terdapat kesilapan, Pelanggan hendaklah melaporkannya dengan segera kepada Bank. 2.2 Apabila Bank menyediakan perkhidmatan/kemudahan melalui Mesin Deposit Tunai (MDT)/ Mesin Deposit Cek (MDC) untuk menerima tunai atau cek, Pelanggan hendaklah mengikut prosedur yang ditetapkan dengan betul. 2.3 Setiap deposit [sama ada dibuat melalui Mesin Deposit Cek (MDC), di kaunter atau melalui Kotak Turun Naik] hendaklah dianggap sebagai telah dibuat jika disahkan oleh pekerja Bank, telah jelas sewajarnya dan deposit itu direkodkan dalam rekod Bank. 2.4 Bank berhak untuk menolak untuk menerima cek pungutan dan instrumen kewangan lain yang mana mengikut pandangan Bank adalah tak nalar dalam apa jua cara atau tidak menurut keperluan Syariah [bagi akaun di bawah Perbankan Islam] atau yang mungkin telah diubah suai dalam apa jua cara tanpa mengambil kira bahawa pengubahsuaian itu telah ditandatangan balas oleh pengeluar. 2.5 Setiap cek atau instrumen kewangan lain boleh diterima bagi pungutan tetapi prosid tidak akan dikreditkan/tersedia sehinggalah Bank menerima bayaran bagi cek yang sama dan instrumen kewangan lain yang telah didepositkan ke dalam akaun Pelanggan mungkin tidak, kecuali melalui pengaturan pengeluaran istimewa sehingga prosid telah diterima oleh Bank 2.6 Bank berhak untuk mendebit akaun Pelanggan pada nilai cek yang dibeli/di diskaun sebelumnya atau kredit akaun Pelanggan jika cek tak laku. 2.7 Cek yang diterima bagi pungutan tetapi tidak laku akan dikembalikan kepada Pelanggan atas risiko dan perbelanjaannya. 2.8 Bank boleh menolak untuk menerima mana-mana deposit atau pengeluaran apabila terdapat kerosakan atau kegagalan dalam sistem komputer talian langsung yang melibatkan mana-mana Cawangan Bank sama ada kerosakan atau kegagalan itu melibatkan seluruh atau sebahagiannya. 3. Akaun Bersama 3.1 Apabila akaun dibuka dan diselenggarakan atas nama bersama atau lebih, Pelanggan bersetuju jika berlaku kematian ke atas salah seorang pemegang akaun, Bank harus memegang duit dalam akaun sebagaimana yang diarahkan oleh orang (orang-orang) yang hidup dengan tidak mengambil kira tuntutan oleh mana-mana wakil sah tanpa prasangka terhadap mana-mana hak Bank yang timbul daripada mana-mana lien, gadaian, cagaran, sandaran, tolak selesai, tuntutan balas atau sebaliknya walau apa pun jua. Bayaran kepada orang (orang-orang) yang masih hidup akan dilunaskan oleh pihak Bank.

2 3.2 Bagi perkongsian, kebenaran pertama yang diberi harus kekal berkuat kuasa sehingga dibatalkan secara bertulis dengan tidak mengambil kira mana-mana pertukaran dalam perlembagaan atau nama firma atau mana-mana pertukaran dalam keahlian firma disebabkan oleh kematian, kebankrapan, persaraan atau sebaliknya atau kemasukan pekongsi baru. Bank berhak untuk menganggap orang yang hidup atau pekongsi berterusan atau pekongsi pada masa ini sebagai mempunyai kuasa penuh untuk menjalankan perniagaan dan berurusan dengan aset jika tiada pertukaran dalam firma. 3.3 Berhubung dengan Akaun Bersama, yang mandat pengendaliannya oleh salah seorang, Bank mempunyai budi bicara untuk menolak/menerima mana-mana cek yang tidak dibayar kepada semua Pelanggan yang dinamakan. 4. Arahan Pelanggan hendaklah memberi senarai nama dan tandatangan spesimen yang dibenarkan kepada Bank dan hendaklah dari semasa ke semasa memberitahu secara bertulis tentang apa jua pertukaran, apabila diterima pakai, dengan salinan disahkan benar resolusi yang merupakan bukti muktamad. Pelanggan harus memastikan bahawa tandatangannya pada cek, arahan dan perhubungan dengan Bank sama dengan yang diberi dalam tandatangan spesimen, kegagalan untuk berbuat demikian membolehkan Bank atas budi bicaranya menolak bagi bertindak ke atas perkara tersebut. Dengan tidak mengambil kira yang sebelum ini, Bank berhak untuk bertindak bagi cek, arahan atau perhubungan Pelanggan walaupun terdapat perbezaan pada tandatangan Pelanggan dengan yang diberi pada tandatangan spesimen jika cek, arahan atau perhubungan, sememangnya dikeluarkan oleh Pelanggan. Dengan tidak mengambil kira yang sebelum ini, Bank tidak dipertanggungjawabkan atas sebab pematuhan atau kegagalan untuk mematuhi Pelanggan atau perhubungan berkenaan dengan manamana cek atau instrumen perbankan. 5. Akaun Tidak Aktif dan Wang Tidak Dituntut Semua akaun yang tidak mempunyai transaksi kewangan bagi tempoh 12 bulan dan lebih diklasifikasikan sebagai tidak aktif. 6. Caj Bank Satu senarai yang mengandungi fi dan caj Bank bagi perkhidmatan depositori dan kemudahan dan perkhidmatan perbankan, sebagaimana yang dikenakan dan/atau dipinda oleh Bank dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan sesuai, akan disediakan apabila diminta. 7. Penyata Bagi akaun berasaskan penyata, penyata akan hanya diberikan sekali sebulan atau pada kekerapan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa. Penyata akaun tersebut adalah muktamad dan mengikat ke atas Pelanggan melainkan jika Bank diberi notis secara bertulis tentang kesalahan/ketaktekalan dalam masa 14 hari dari tarikh penyata akaun. 8. Ganti Rugi 8.1 Pelanggan mengaku mengganti rugi Bank dengan lengkap dan sepenuhnya atas semua tuntutan, ganti rosak, permintaan, tindakan, prosiding, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk kos guaman bagi peguam cara dan kliennya) dan semua liabiliti lain bersifat atau deskripsi apa jua pun yang mungkin akan dibuat, ambil, berlaku atau hadapi oleh Bank berkait dengan atau dalam apa jua cara pun yang timbul daripada peruntukan mana-mana perkhidmatan oleh Bank selaras dengan Terma dan Syarat atau penerimaan manamana arahan yang diberi oleh Pelanggan atau Pelanggan memungkiri mana-mana peruntukan dalam Terma dan Syarat. Liabiliti Pelanggan hendaklah liabiliti berterusan dan kekal berkuat kuasa sehingga liabiliti Pelanggan terhadap Bank telah dilepaskan sepenuhnya. 8.2 Pelanggan hendaklah menanggung rugi Bank terhadap apa-apa kerugian yang mungkin ditanggung oleh Bank untuk sebab yang menjamin apa-apa sokongan atau pelepasan atau luahan pada mana-mana cek, bil, nota, draf, waran dividen atau instrument lain yang dikemukakan oleh pelanggan untuk koleksi dan tiap-tiap jaminan itu diberikan oleh Bank hendaklah disifatkan telah diberikan atas permintaan menyatakan Pelanggan dalam setiap hal.

3 9. Hak untuk Tolak Selesai Pelanggan bersetuju bahawa Bank boleh, pada bila-bila masa dan tanpa notis, menggabungkan dan menyatukan kesemua atau mana-mana akaun Pelanggan dengan Bank walau apa pun deskripsinya dan di mana jua lokasinya dan sama ada dalam Ringgit Malaysia atau mata wang lain atau tolak selesai atau memindahkan apa jua jumlah terhutang bagi apa jua akaun termasuk akaun bersama atau ke atas pelepasan bagi apa jua jumlah terhutang kepada Bank di bawah mana-mana akaun Pelanggan dengan Bank walau apa jua huraiannya dan di mana jua lokasinya dan sama ada dalam Ringgit Malaysia atau dalam mata wang lain dan Pelanggan membenarkan Bank untuk melaksanakan apa jua gabungan, penyatuan, tolak selesai atau pemindahan dengan pertukaran yang perlu pada kadar pertukaran semasa Bank yang ditentukan oleh Bank atas budi bicara mutlaknya. 10. Kaedah dan Peraturan Badan Berperaturan 10.1 Pelanggan bersetuju untuk menerima dan mematuhi mana-mana pertukaran atau pembetulan bagi terma dan syarat yang tersebut sebelum ini termasuk mana-mana terma dan syarat baru yang mungkin dikenakan oleh Bank atas budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa tertakluk kepada apa-apa kaedah, peraturan, garis panduan, dan/atau arahan (sama ada atau tidak mempunyai kuasa undangundang) yang dikehendaki atau yang dikenakan ke atas pihak Bank dari masa ke semasa dan pada bilabila masa oleh BNM atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank dengan syarat bahawa ia tidak bercanggah dengan prinsip Syariah. Pelanggan hendaklah mengetahui mengenai pertukaran atau pembetulan itu melalui iklan dalam surat khabar harian nasional dan/atau notis yang dipaparkan di premis cawangan Bank di mana akaun Pelanggan dikendalikan Dengan tidak mengambil kira terma dan syarat di atas, pembukaan dan kendalian akaun adalah tertakluk pada kelaziman perbankan dan undang-undang Malaysia, kaedah dan peraturan Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia dan kaedah dan peraturan badan berperaturan yang ditubuhkan oleh Bank Negara 11. Pertukaran Alamat, Tandatangan atau Maklumat Pelanggan mengusahakan untuk memberitahu Bank dengan segera secara bertulis bagi sebarang pertukaran alamat atau tandatangan atau maklumat lain, jika gagal, Bank dilepaskan dari apa jua liabiliti selepas menghantar apa jua notis ke alamat terakhir Pelanggan yang diketahui. 12. Cukai 12.1 Apa-apa cukai atau pungutan ke atas barangan dan perkhidmatan yang dikenakan sekarang atau selepas ini oleh undang-undang atau dikendaki untuk dibayar yang berkenaan dengan apa-apa wang yang dibayar kepada atau yang akan diterima oleh pihak Bank untuk apa-apa perbelanjaan yang ditanggung atau yang akan ditanggung oleh pihak Bank (kecuali yang tidak dibenarkan oleh undang-undang) hendaklah ditanggung oleh Pelanggan Pelanggan bersetuju bahawa pihak Bank mempunyai hak untuk mendebit Akaun Perbankan mereka untuk cukai atau pungutan yang perlu dibayar oleh Pelanggan. 13 Klausa Privasi 13.1 Pelanggan hendaklah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Affin Bank Berhad & Affin Islamic Bank ("ABG") di dalam laman web dan klausa-klausa di dalamnya, sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi Bagi mengelakkan keraguan, Pelanggan bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut hendaklah dimasukkan sebagai rujukan kepada Perjanjian ini Sekiranya Pelanggan memberikan maklumat peribadi dan / atau kewangan yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuk maklumat yang berkaitan dengan waris dan tanggungan (untuk individu) atau maklumat yang berkaitan dengan pengarah, pemegang saham, pegawai, penjamin individu dan penyedia keselamatan (bagi perbadanan), bagi tujuan pembukaan atau pengendalian akaun/ kemudahan dengan ABG atau melanggan produk dan perkhidmatan ABG, Pelanggan mengesahkan:

4 (i) (ii) (iii) Persetujuan telah diperolehi dan/ atau juga berhak untuk memberikan maklumat ini kepada ABG dan untuk ABG menggunakannya mengikut perjanjian ini; Bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan pihak ketiga tersebut / adalah tepat; dan Bersetuju untuk mengemaskini kepada ABG secara bertulis sekiranya berlaku apa-apa perubahan material kepada maklumat peribadi dan kewangan tersebut Sekiranya Pelanggan mengarahkan ABG untuk melaksanakan sebarang jenis transaksi merentasi sempadan (termasuk untuk membuat atau menerima pembayaran), perincian berkenaan dengan transaksi merentasi sempadan (termasuk maklumat berkaitan kepada mereka yang terlibat di dalam urusniaga ini) boleh diterima daripada atau dihantar ke luar negara, di mana ia boleh dicapai (sama ada secara langsung atau tidak langsung) dengan pengawal selia luar negara dan pihak berkuasa yang berkaitan dengan kewajipannya yang sah (contoh pencegahan jenayah). Dalam mengarahkan ABG dan / atau ejen-ejennya untuk memasuki apa-apa transaksi merentasi sempadan bagi pihak Pelanggan, Pelanggan bersetuju di atas pendedahan tersebut bagi pihak dirinya dan yang lain-lain yang terlibat dalam urus niaga merentasi sempadan tersebut Sebagai tambahan, tetapi sentiasa tertakluk kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturanperaturan, garis panduan dan / atau obligasi) tertakluk kepada ABG (sama ada di dalam atau di luar Malaysia), Pelanggan bersetuju bahawa ABG, pedagang dan rakan-rakan strategik boleh menghubungi Pelanggan mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran, yang akan menarik minat Pelanggan atau yang memberi manfaat kewangan kepada Pelanggan ABG boleh berkomunikasi melalui pelbagai saluran, termasuk telefon, komputer atau mel dengan menggunakan maklumat hubungan yang telah disediakan oleh Pelanggan Pelanggan bagaimanapun boleh menghubungi ABG pada bila-bila masa jika dia/ ia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada ABG, ahli-ahli lain ABG dan / atau pedagang dan rakan kongsi strategik dengan menulis kepada Pengurus Cawangan, Pengurus Perhubungan, Eksekutif Perhubungan Pelanggan, Eksekutif Perkhidmat Pelanggan yang menguruskan akaun Pelanggan. Pelanggan juga boleh menulis kepada: Pusat Panggilan Tingkat 15, Bangunan Affin Bank, No. P3.4 Persiaran Perbandaran Section 11, Shah Alam, Selangor Tel : Fax : yang kemudiannya akan mengedarkan permintaan Pelanggan dengan sewajarnya kepada pegawai yang bertanggungjawab untuk bertindak atas perkara yang sama Pelanggan mengakui bahawa komunikasi tertentu seperti penyata akaun dan laman web ABG ini mengandungi maklumat standard mengenai produk dan perkhidmatan lain yang tidak boleh dikeluarkan tanpa menjejaskan penghantaran / perkhidmatan dan / atau produk ABG, operasi akaun Pelanggan dan / atau kemudahan dengan ABG, dan / atau kos tambahan kepada Pelanggan ABG boleh menggunakan agensi rujukan kredit untuk membantu membuat keputusan, contohnya apabila terdapat keperluan untuk: 1. Menyemak butiran mengenai permohonan kredit dan berkaitan kredit atau kemudahan lain; 2. Mengurus kredit dan akaun atau kemudahan lain yang berkaitan kredit, termasuk menjalankan semakan dari portfolio Pelanggan; dan / atau 3. Memulihkan hutang Pelanggan akan dihubungkan oleh agensi-agensi rujukan kredit kepada mana-mana nama lain yang digunakan atau yang telah digunakan dan mana-mana pemohon bersama dan berasingan ABG juga boleh berkongsi maklumat mengenai Pelanggan dan bagaimana Pelanggan menguruskan akaun/ kemudahan anda dengan penarafan kredit atau rujukan agensi-agensi yang berkaitan ABG dengan ini berhak untuk meminda klausa ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya dan hendaklah memberikan notis terlebih dahulu kepada Pelanggan secara bertulis dan meletakkan apa-

5 apa pindaan tersebut pada laman web dan / atau dengan meletakkan notis di ruang perbankan atau di tempat yang menonjol dalam cawangannya Klausa ini mestilah tidak menjejaskan apa-apa klausa lain di dalam Perjanjian ini atau di dalam keperluan pengawalseliaan BNM yang memerlukan pendedahan maklumat. TSU di atas diterima pakai bagi semua jenis akaun/ produk/ perkhidmatan dan terma dan syarat spesifik dinyatakan di bawah ini hendaklah membentuk sebahagian daripada dan dibaca berserta dengan TSU.

6 TERMA DAN SYARAT SPESIFIK 1. ARAHAN TETAP a. Pelanggan mengaku untuk memastikan bahawa dana yang mencukupi tersimpan dalam akaun mereka bagi pembayaran. b. Walaupun Bank akan berusaha melaksanakan bayaran kalaan tersebut, ia tidak bertanggungjawab untuk berbuat demikian, dan oleh sebab itu Bank tidak akan menanggung liabiliti melalui kesilapan, penolakan atau pengabaian untuk membuat semua atau apa jua bayaran atau disebabkan oleh bayaran lewat atau pengabaian dalam mengikut arahan yang sedemikian. c. Pelanggan dengan ini bersetuju bahawa baik Bank mahupun mana-mana Cawangannya, penghubung atau agen tidak dipertanggungjawabkan bagi apa jua kerugian dan kerosakan akibat daripada kesilapan atau kelewatan atau kemungkiran dalam apa jua bentuk semasa penyampaian atau penyerahan apa jua mesej dalam pelaksanaan perintah melalui mel, telefon, kabel atau wayarles, termasuk umpamanya yang mungkin disebabkan oleh penggunaan kod atau kerana apa jua tindakan atau dekri sah atau tidak sah oleh kerajaan atau agensi kerajaan atau kerana kegagalan mana-mana Cawangan, penghubung atau agen untuk mengenalpasti penerima bayaran semasa membuat pembayaran. d. Arahan ini tertakluk pada mana-mana pengaturan yang wujud atau yang akan wujud selepas ini antara Pelanggan dengan Bank berkait dengan akaun Pelanggan atau apa jua kemudahan perbankan yang disediakan kepada mereka. e. Bank atas budi bicara mutlaknya menamatkan arahan ini bagi bayaran masa depan pada bila-bila masa melalui notis bertulis kepada Pelanggan atau tanpa notis pada bila-bila masa apabila dimaklumkan oleh penerima bayaran yang tersebut di atas bahawa tiada bayaran lagi yang perlu dibuat, atau tanpa memberikan apa jua sebab. f. Arahan ini kekal berkuat kuasa bagi melindungi Bank dari segi pembayaran dibuat secara jujur dengan tidak menyentuh kematian Pelanggan atau kebankrapan atau pembatalan arahan ini melalui apa jua cara lain sehingga notis tentang kematian atau kebankrapan Pelanggan atau pembatalan tersebut diterima oleh Bank. g. Komisen/servis caj pada kadar semasa Bank akan dikenakan levi bagi setiap bayaran berkala yang dibuat oleh Bank. Caj ini tidak termasuk bayaran sampingan pos/duti setem dan caj oleh Cawangan, penghubung atau agen yang boleh diterima pakai. h. Bank atas budi bicara mutlaknya mengenakan caj bagi setiap Arahan Tetap yang tidak dapat dijalankan kerana dana yang tidak mencukupi. i. Pelanggan seterusnya mengakui untuk memberitahu Bank secara bertulis tentang apa jua pertukaran, pindaan atau pembatalan sekurang-kurangnya satu minggu sebelum pembayaran. Walau bagaimanapun, Bank tidak bertanggungjawab bagi mana-mana kegagalan untuk menuruti pemberitahuan tersebut dan tidak diwajibkan untuk memberi sebab kepada Pelanggan. 2. KAD BANK a. Kad Bank (Kad) yang dikeluarkan kekal menjadi harta Bank dan Pelanggan harus memulangkan Kad kepada Bank apabila diminta. b. Kad dikeluarkan bagi kegunaan sendiri oleh Pelanggan semata-mata dan tidak boleh dipindahkan, disandarkan atau sebaliknya menggunakannya sebagai sekuriti bagi mana-mana transaksi kredit. c. Pelanggan haruslah tidak mendedahkan atau menyebabkan pendedahan Nombor Pengenalan Peribadi (PIN) kepada sesiapa termasuk pekerja Bank dalam apa jua keadaan. Jika PIN Pelanggan didapati atau disyaki diketahui oleh orang lain, Pelanggan haruslah memberitahu mana-mana cawangan Bank dengan serta-merta dan mengesahkannya secara bertulis. d. Sekiranya berlaku kehilangan, kecurian atau kemusnahan ke atas Kad, Pelanggan harus memberitahu Bank dengan serta-merta, jika gagal, Pelanggan adalah bertanggungjawab bagi apa jua transaksi atau kegunaan Kad hingga had RM3,000 bagi setiap Kad sehari atau mana-mana amaun yang dipinda kemudiannya yang boleh dikeluarkan oleh Pelanggan setiap hari termasuk pemindahan dana yang mungkin dikenakan oleh Bank dari semasa ke semasa, dikira pada asas harian sehingga pemberitahuan tersebut.

7 e. Semua penggantian dan pembaharuan Kad adalah tertakluk pada terma dan syarat yang berkuatkuasa pada tarikh penggantian atau pembaharuan. f. Pelanggan bersetuju dan mengakui untuk membayar semua caj yang Bank mungkin atas budi bicara mutlaknya kenakan dari semasa ke semasa berkenaan dengan pengeluaran/ penggantian/fi kad tahunan dan bagi transaksi yang dibuat oleh Pelanggan dengan menggunakan Kad. Pelanggan haruslah apabila diminta oleh Bank membayar semua amaun yang terlebih ambil termasuk faedah yang dikenakan ke atasnya yang dikira berasaskan kadar keuntungan overdraf Bank jika berlakunya terlebih ambil bagi akaun Pelanggan. g. Baki yang dinyatakan dalan akaun Pelanggan yang terpapar pada skrin ATM tidak termasuk mana-mana deposit yang tidak disahkan oleh Bank dan/atau prosid bagi mana-mana cek atau instrumen boleh niaga tak terealisasi dan tidak termasuk mana-mana cek yang telah dikeluarkan oleh Pelanggan tetapi tidak lagi diproses oleh Bank. Baki yang dipaparkan atau dicetak haruslah tidak dianggap sebagai menyeluruh bagi keadaan akaun Pelanggan dengan Bank. Bank dari semasa ke semasa menggabungkan kesemua transaksi ATM yang telah dibuat ke atas akaun simpanan Pelanggan dan ditunjukkan dalam buku simpanan sebagai dua pencatatan masing-masing bagi deposit dan pengeluaran. h. Pelanggan harus bertanggungjawab sepenuhnya bagi semua transaksi menggunakan Kad, sama ada dengan atau tanpa pengetahuan atau kebenarannya, dan Pelanggan menerima rekod transaksi Bank sebagai menyeluruh dan mengikat bagi semua tujuan. Pelanggan seterusnya bersetuju untuk melepaskan apa jua atau semua hak dan remedi terhadap Bank yang berkait dengannya. Mana-mana perpindaan dana yang dibuat melalui mesin ATM adalah dianggap muktamad dan selesai apabila mesin ATM berjaya melaksanakan arahan untuk mendebit akaun Pelanggan dan mengkredit akaun benefisiari. i. Pelanggan harus memberitahu benefisiari tentang pemindahan tersebut sendiri kerana Bank tidak akan melakukannya. Semua transaksi yang timbul daripada penggunaan Kad untuk mengendalikan akaun bersama yang ditetapkan hendaklah terikat ke atas semua pemegang akaun bersesama dan berasingan. Bank haruslah tidak dipertanggungjawabkan ke atas kerugian, kerosakan atau kecederaan yang timbul akibat daripada penggunaan Kad walaubagaimana sekali pun disebabkan oleh kerosakan mekanikal, pincang tugas ATM atau Kad tidak diterima atau sebaliknya. j. Bank berhak pada bila-bila masa membatalkan atau menggantung penggunaan Kad atau menolak pengeluaran semua, pembaharuan atau penggantian Kad tersebut tanpa menjelaskan sebabnya dengan atau tanpa notis terdahulu. Pelanggan haruslah tidak mengguna Kad itu selepas diberitahu tentang pembatalan atau penggantungan oleh Bank dan Pelanggan mengakui untuk memulangkan Kad itu dengan serta-merta kepada Bank apabila mendapat notis tersebut. Pelanggan boleh menamatkan Perjanjian ini apabila memberi notis bertulis atau apabila menutup akaunnya dengan Bank dan Pelanggan dengan ini mengakui untuk memulangkan Kad dengan serta-merta kepada Bank. k. Dengan pengaktifan jejalur magnet bagi transaksi Rentas Sempadan, Pelanggan hendaklah (i) Bertanggungjawab sepenuhnya bagi risiko pengklonan Kad. (ii) Menukar Nombor Pengenalan Peribadi (PIN) apabila pulang ke Malaysia selepas membuat pengeluaran tunai di luar Negara (Indonesia, Singapura, Thailand dan China). (iii) Memeriksa transaksi akaunnya apabila pulang ke Malaysia dan menyahaktifkan kemudahan ATM Rangkaian Serantau di mana-mana cawangan Affinbank dan Affin Islamic Bank. 3. AKAUN SEMASA-i Akaun ini adalah berdasarkan kepada prinsip Syariah Wadiah. Affin Islamic mempunyai hak untuk menggunakan konsep Syariah yang lain pada bila-bila masa atau dari masa ke masa sepertimana yang Affin Islamic merasakan perlu dengan memberi notis secara bertulis kepada Pelanggan. a. Di bawah konsep Wadiah, Pelanggan akan meletakkan dana berasaskan kepercayaan dengan pihak Bank untuk tujuan disimpan dengan selamat. Bank bertindak sebagai pemegang amanah dan pendepositor, oleh itu Bank akan menjamin bayaran keseluruhan amaun jumlah deposit, atau mana-mana bahagian seterusnya baki di dalam akaun pendepositor, bila diminta. Pendapatan yang dijana daripada penggunaan deposit adalah kepunyaan pihak Bank sepenuhnya. Pihak Bank juga atas budibicara mungkin mengedarkan Hibah (sekiranya ada) kepada Pelanggan dan sekiranya ada, ianya akan dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan. b. Cek tidak akan dikeluarkan Bank melainkan jika Pelanggan menggunakan borang yang disediakan dan didaftarkan bagi setiap akaun. Permohonan bagi buku cek hendaklah dibuat melalui borang permohonan Bank yang dicetak atau permintaan bertulis oleh Pelanggan kecuali bagi pengeluaran buku cek permulaan.

8 c. Syarat yang tercetak pada kulit buku cek hendaklah dipatuhi dengan tegas oleh Pelanggan dan syarat di dalamnya adalah tambahan bagi syarat dalam Perjanjian ini. d. Pelanggan bersetuju bahawa cek mestilah dibuat dengan sedemikian cara bagi mengelak penambahan atau pindaan selepas dikeluarkan. Cek mestilah ditandatangani dengan sewajarnya menurut tandatangan spesimen yang didaftarkan dengan Bank. Cek akan dianggap tak sah laku jika Bank merasakan bahawa terdapat ketaktekalan pada cek tersebut dalam apa jua cara tanpa sebarang liabiliti bagi pihak Bank. e. Semua pindaan hendaklah disahkan dengan tandatangan oleh semua penyuruh bayar mengikut manamana yang berkenaan. Cek yang terdapat pindaan akan dianggap tidak laku jika tiada pengesahan bertulis berasingan diterima oleh Bank atau jika tiada pengesahan persendirian dibuat dengan Pengurus Cawangan. Cek berpalang dengan palangnya Terbuka hanya boleh dibayar secara tunai apabila dikemukakan untuk pembayaran oleh penyuruh bayar atau agennya yang diketahui. f. Apabila akaun ditutup oleh sama ada Pelanggan atau Bank, kesemua helaian cek yang tidak digunakan yang telah dikeluarkan kepada Pelanggan adalah menjadi harta Bank dan Pelanggan haruslah dengan serta-merta memulangkannya kepada Bank. Duti setem yang telah dibayar tidak akan dikembalikan. g. Henti Bayar hanya dilaksanakan jika cek belum lagi dikemukakan bagi pembayaran. Selepas dilaksanakan, henti bayar tersebut hanya terikat ke atas Pelanggan sahaja. Setem Henti Bayar akan dilekatkan pada permukaan cek dan cek tidak boleh dikemukakan lagi. Caj pengendalian bagi henti bayar dan juga permintaan bagi penyata interim adalah diterima pakai. Apabila cek yang dihenti bayar dipulangkan pada masa akaun tidak mempunyai dana yang mencukupi, sejumlah penalti sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank akan dikenakan. h. Pelanggan mengesahkan untuk tidak mengeluarkan cek jika dana tidak mencukupi dalam akaunnya pada masa cek dikeluarkan. Sekiranya Bank memulangkan cek kerana kekurangan dana atau dana yang tidak jelas, Bank akan mengenakan caj penalti sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dengan mendebit akaun Pelanggan. i. Pelanggan hendaklah pada setiap masa hanya menggunakan cek yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk digunakan dengan mana-mana Akaun Semasa Bank. Merujuk kepada garis panduan BNM, setiap cek yang dikeluarkan akan dikenakan bayaran RM0.50 berkuatkuasa dari 2 Januari 2015, bersama-sama dengan caj semasa Duti Setem RM0.15 bagi setiap helai cek. j. Akaun Semasa-i ini layak untuk mendapat perlindungan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). k. Bank berhak, setelah memberi notis yang munasabah untuk meminda, memotong dan / atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini tertakluk kepada apa-apa kaedah, peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau arahan sama ada atau tidak mempunyai kuasa undang-undang yang diperlukan atau dikenakan ke atas Bank dari masa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia (BNM) atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank, dengan syarat bahawa ia tidak bercanggah dengan prinsipprinsip Syariah. Pelanggan bersetuju bahawa penyertaan berterusan dalam produk ini tidak bermakna mereka bersetuju menerima terma dan syarat ini (seperti yang diubah dan dipinda dari masa ke semasa). l. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan, percanggahan, keraguan atau perselisihan antara versi bahasa Malaysia dengan versi bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini, maka versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini akan digunakan. Tanpa mengambilkira walau apa pun yang dinyatakan sebelum ini di mana permintaan yang dibuat oleh peserta untuk Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia yang terkandung di sini, pihak Bank hendaklah memberikannya kepada peserta dan jika perjanjian itu dibuat atas dasar ini, maka Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia ini akan digunakan. m. Semua terma dan syarat yang ditetapkan di sini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang 4. AKAUN SIMPANAN-i Akaun ini adalah berdasarkan kepada prinsip Syariah Wadiah. Affin Islamic mempunyai hak untuk menggunakan konsep Syariah yang lain pada bila-bila masa atau dari masa ke masa sepertimana yang Affin Islamic merasakan perlu dengan memberi notis secara bertulis kepada Pelanggan.

9 a. Di bawah konsep Wadiah, Pelanggan akan meletakkan dana berasaskan kepercayaan dengan pihak Bank untuk tujuan disimpan dengan selamat. Bank bertindak sebagai pemegang amanah dan pendepositor, oleh itu Bank akan menjamin bayaran keseluruhan amaun jumlah deposit, atau mana-mana bahagian seterusnya baki di dalam akaun pendepositor, bila diminta. Pendapatan yang dijana daripada penggunaan deposit adalah kepunyaan pihak Bank sepenuhnya. Pihak Bank juga atas budibicara mungkin mengedarkan Hibah (sekiranya ada) kepada Pelanggan dan sekiranya ada, ianya akan dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan. b. Pengeluaran boleh dibuat oleh Pelanggan semasa waktu perbankan di cawangan di mana akaun dikendalikan. Pelanggan boleh juga membuat pengeluaran di cawangan lain Bank ini tertakluk pada terma dan syarat yang dikenakan oleh Bank. c. Semua pengeluaran hanya boleh dibuat apabila Pelanggan lengkap mengisi slip pengeluaran yang disediakan Bank, dengan menyatakan nombor akaun, nama akaun dan amaun yang hendak dikeluarkan. Bank berhak untuk menolak pengeluaran yang dibuat dengan cara lain. d. Bagi Akaun Simpanan Buku Simpanan Sahaja (i) Setiap pemegang akaun harus disediakan dengan Buku Simpanan, yang harus dikemukakan, bagi setiap pengeluaran yang dibuat atau apabila diminta oleh Bank bagi memasukkan apa jua faedah atau item yang belum dimasukkan. Masukkan dalam Buku Simpanan hanya sah jika diparap oleh Pegawai Bank yang dibenarkan. Pelanggan harus memeriksa Buku Simpanan selepas setiap transaksi sebelum meninggalkan kaunter Bank bagi memastikan masukkan yang betul telah dibuat. Jika terdapat lebih daripada 20 transaksi yang tidak dimasukkan pada masa Buku Simpanan dikemaskini, sistem akan menggabungkan transaksi tersebut kepada satu (1) debit dan satu (1) kredit dan memasukkan angka yang tergabung itu ke dalam Buku Simpanan. (ii) Buku simpanan tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diberikan atau dijanjikan oleh Pelanggan sebagai cagaran dan tidak lien boleh diwujudkan untuk tujuan yang sama. (iii) Pelanggan harus menyimpan Buku Simpanan di tempat yang selamat. Jika Buku Simpanan hilang atau musnah, Pelanggan harus memberitahu Bank secara bertulis dengan serta-merta. Bank akan mengeluarkan Buku Simpanan gantian apabila ganti rugi telah diberikan kepada Bank dan caj perkhidmatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank akan dikenakan. (iv) Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan Buku Simpanan oleh Pelanggan akibat daripada kecuaian Pelanggan tersebut dan tidak akan bertanggungjawab bagi pengeluaran tipuan dari akaun Pelanggan itu disebabkan oleh kehilangan tersebut. e. Akaun Simpanan-i ini layak untuk mendapat perlindungan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). f. Bank berhak, setelah memberi notis yang munasabah untuk meminda, memotong dan / atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini tertakluk kepada apa-apa kaedah, peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau arahan sama ada atau tidak mempunyai kuasa undang-undang yang diperlukan atau dikenakan ke atas Bank dari masa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia (BNM) atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank, dengan syarat bahawa ia tidak bercanggah dengan prinsipprinsip Syariah. Pelanggan bersetuju bahawa penyertaan berterusan dalam produk ini tidak bermakna mereka bersetuju menerima terma dan syarat ini (seperti yang diubah dan dipinda dari masa ke semasa). g. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan, percanggahan, keraguan atau perselisihan antara versi bahasa Malaysia dengan versi bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini, maka versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini akan digunakan. Tanpa mengambilkira walau apa pun yang dinyatakan sebelum ini di mana permintaan yang dibuat oleh peserta untuk Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia yang terkandung di sini, pihak Bank hendaklah memberikannya kepada peserta dan jika perjanjian itu dibuat atas dasar ini, maka Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia ini akan digunakan. h. Semua terma dan syarat yang ditetapkan di sini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang 5. AFFIN PLUS-i Akaun ini adalah berdasarkan kepada prinsip Syariah Wadiah. Affin Islamic mempunyai hak untuk menggunakan konsep Syariah yang lain pada bila-bila masa atau dari masa ke masa sepertimana yang Affin Islamic merasakan perlu dengan memberi notis secara bertulis kepada Pelanggan.

10 a. Di bawah konsep Wadiah, Pelanggan akan meletakkan dana berasaskan kepercayaan dengan pihak Bank untuk tujuan disimpan dengan selamat. Bank bertindak sebagai pemegang amanah dan pendepositor, oleh itu jaminan bayaran keseluruhan amaun deposit, atau mana-mana bahagian seterusnya baki di dalam akaun pendepositor, bila diminta. Hibah yang dijana daripada penggunaan deposit adalah kepunyaan pihak Bank sepenuhnya. Pihak Bank juga atas budibicara mungkin mengedarkan Hibah (sekiranya ada) kepada Pelanggan dan sekiranya ada, ianya akan dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan. b. Jika Pelanggan mengeluarkan cek apabila dana dalam akaunnya tidak mencukupi, Bank berhak untuk menutup akaunnya tanpa sebarang notis dan mengcaj fi penalti dengan menolak selesai fi tersebut terus dari akaun Pelanggan pada kadar yang ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa. c. Affin Plus-i ini layak untuk mendapat perlindungan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). d. Bank berhak, setelah memberi notis yang munasabah untuk meminda, memotong dan / atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini tertakluk kepada apa-apa kaedah, peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau arahan sama ada atau tidak mempunyai kuasa undang-undang yang diperlukan atau dikenakan ke atas Bank dari masa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia (BNM) atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank, dengan syarat bahawa ia tidak bercanggah dengan prinsipprinsip Syariah. Pelanggan bersetuju bahawa penyertaan berterusan dalam produk ini tidak bermakna mereka bersetuju menerima terma dan syarat ini (seperti yang diubah dan dipinda dari masa ke semasa). e. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan, percanggahan, keraguan atau perselisihan antara versi bahasa Malaysia dengan versi bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini, maka versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini akan digunakan. Tanpa mengambilkira walau apa pun yang dinyatakan sebelum ini di mana permintaan yang dibuat oleh peserta untuk Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia yang terkandung di sini, pihak Bank hendaklah memberikannya kepada peserta dan jika perjanjian itu dibuat atas dasar ini, maka Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia ini akan digunakan. f. Semua terma dan syarat yang ditetapkan di sini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang 6. JUNIOR SAVER-i Akaun ini adalah berdasarkan kepada prinsip Syariah Wadiah. Affin Islamic mempunyai hak untuk menggunakan konsep Syariah yang lain pada bila-bila masa atau dari masa ke masa sepertimana yang Affin Islamic merasakan perlu dengan memberi notis secara bertulis kepada Pelanggan. a. Di bawah konsep Wadiah, Pelanggan akan meletakkan dana berasaskan kepercayaan dengan pihak Bank untuk tujuan disimpan dengan selamat. Bank bertindak sebagai pemegang amanah dan pendepositor, oleh itu Bank akan menjamin bayaran keseluruhan amaun jumlah deposit, atau mana-mana bahagian seterusnya baki di dalam akaun pendepositor, bila diminta. Pendapatan yang dijana daripada penggunaan deposit adalah kepunyaan pihak Bank sepenuhnya. Pihak Bank juga atas budibicara mungkin mengedarkan Hibah (sekiranya ada) kepada Pelanggan dan sekiranya ada, ianya akan dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan. b. Pengeluaran boleh dibuat oleh Pelanggan semasa waktu perbankan di cawangan di mana akaun dikendalikan. Pelanggan boleh juga membuat pengeluaran di cawangan lain Bank ini tertakluk pada terma dan syarat yang dikenakan oleh Bank. c. Semua pengeluaran hanya boleh dibuat apabila Pelanggan lengkap mengisi slip pengeluaran yang disediakan Bank, dengan menyatakan nombor akaun, nama akaun dan amaun yang hendak dikeluarkan. Bank berhak untuk menolak pengeluaran yang dibuat dengan cara lain. d. Bagi Akaun Simpanan Buku Simpanan Sahaja (i) Setiap pemegang akaun harus disediakan dengan Buku Simpanan, yang harus dikemukakan, bagi setiap pengeluaran yang dibuat atau apabila diminta oleh Bank bagi memasukkan apa jua faedah atau item yang belum dimasukkan. Masukkan dalam Buku Simpanan hanya sah jika diparap oleh Pegawai Bank yang dibenarkan. Pelanggan harus memeriksa Buku Simpanan selepas setiap transaksi sebelum meninggalkan kaunter Bank bagi memastikan masukkan yang betul telah dibuat. Jika terdapat lebih daripada 20 transaksi yang tidak dimasukkan pada masa Buku Simpanan dikemaskini, sistem akan menggabungkan transaksi tersebut kepada satu (1) debit dan satu (1) kredit dan memasukkan angka yang tergabung itu ke dalam Buku Simpanan. (ii) Buku simpanan tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diberikan atau dijanjikan oleh Pelanggan sebagai cagaran dan tidak lien boleh diwujudkan untuk tujuan yang sama.

11 (iii) Pelanggan harus menyimpan Buku Simpanan di tempat yang selamat. Jika Buku Simpanan hilang atau musnah, Pelanggan harus memberitahu Bank secara bertulis dengan serta-merta. Bank akan mengeluarkan Buku Simpanan gantian apabila ganti rugi telah diberikan kepada Bank dan caj perkhidmatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank akan dikenakan. (iv) Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan Buku Simpanan oleh Pelanggan akibat daripada kecuaian Pelanggan tersebut dan tidak akan bertanggungjawab bagi pengeluaran tipuan dari akaun Pelanggan itu disebabkan oleh kehilangan tersebut. e. Junior Saver-i ini layak untuk mendapat perlindungan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). f. Bank berhak, setelah memberi notis yang munasabah untuk meminda, memotong dan / atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini tertakluk kepada apa-apa kaedah, peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau arahan sama ada atau tidak mempunyai kuasa undang-undang yang diperlukan atau dikenakan ke atas Bank dari masa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia (BNM) atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank, dengan syarat bahawa ia tidak bercanggah dengan prinsipprinsip Syariah. Pelanggan bersetuju bahawa penyertaan berterusan dalam produk ini tidak bermakna mereka bersetuju menerima terma dan syarat ini (seperti yang diubah dan dipinda dari masa ke semasa). g. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan, percanggahan, keraguan atau perselisihan antara versi bahasa Malaysia dengan versi bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini, maka versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini akan digunakan. Tanpa mengambilkira walau apa pun yang dinyatakan sebelum ini di mana permintaan yang dibuat oleh peserta untuk Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia yang terkandung di sini, pihak Bank hendaklah memberikannya kepada peserta dan jika perjanjian itu dibuat atas dasar ini, maka Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia ini akan digunakan. h. Semua terma dan syarat yang ditetapkan di sini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang 7. WEALTH SAVER-i Akaun ini adalah berdasarkan kepada prinsip Syariah Wadiah. Affin Islamic mempunyai hak untuk menggunakan konsep Syariah yang lain pada bila-bila masa atau dari masa ke masa sepertimana yang Affin Islamic merasakan perlu dengan memberi notis secara bertulis kepada Pelanggan. a. Di bawah konsep Wadiah, Pelanggan akan meletakkan dana berasaskan kepercayaan dengan pihak Bank untuk tujuan disimpan dengan selamat. Bank bertindak sebagai pemegang amanah dan pendepositor, oleh itu Bank akan menjamin bayaran keseluruhan amaun jumlah deposit, atau mana-mana bahagian seterusnya baki di dalam akaun pendepositor, bila diminta. Pendapatan yang dijana daripada penggunaan deposit adalah kepunyaan pihak Bank sepenuhnya. Pihak Bank juga atas budibicara mungkin mengedarkan Hibah (sekiranya ada) kepada Pelanggan dan sekiranya ada, ianya akan dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan. b. Pengeluaran boleh dibuat oleh Pelanggan semasa waktu perbankan di cawangan di mana akaun dikendalikan. Pelanggan boleh juga membuat pengeluaran di cawangan lain Bank ini tertakluk pada terma dan syarat yang dikenakan oleh Bank. c. Semua pengeluaran hanya boleh dibuat apabila Pelanggan lengkap mengisi slip pengeluaran yang disediakan Bank, dengan menyatakan nombor akaun, nama akaun dan amaun yang hendak dikeluarkan. Bank berhak untuk menolak pengeluaran yang dibuat dengan cara lain. d. Bagi Akaun Simpanan Buku Simpanan Sahaja (i) Setiap pemegang akaun harus disediakan dengan Buku Simpanan, yang harus dikemukakan, bagi setiap pengeluaran yang dibuat atau apabila diminta oleh Bank bagi memasukkan apa jua faedah atau item yang belum dimasukkan. Masukkan dalam Buku Simpanan hanya sah jika diparap oleh Pegawai Bank yang dibenarkan. Pelanggan harus memeriksa Buku Simpanan selepas setiap transaksi sebelum meninggalkan kaunter Bank bagi memastikan masukkan yang betul telah dibuat. Jika terdapat lebih daripada 20 transaksi yang tidak dimasukkan pada masa Buku Simpanan dikemaskini, sistem akan menggabungkan transaksi tersebut kepada satu (1) debit dan satu (1) kredit dan memasukkan angka yang tergabung itu ke dalam Buku Simpanan. (ii) Buku simpanan tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diberikan atau dijanjikan oleh Pelanggan sebagai cagaran dan tidak lien boleh diwujudkan untuk tujuan yang sama. (iii) Pelanggan harus menyimpan Buku Simpanan di tempat yang selamat. Jika Buku Simpanan hilang atau musnah, Pelanggan harus memberitahu Bank secara bertulis dengan serta-merta. Bank akan mengeluarkan Buku Simpanan gantian apabila ganti rugi telah diberikan kepada Bank dan caj perkhidmatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank akan dikenakan.

12 (iv) Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan Buku Simpanan oleh Pelanggan akibat daripada kecuaian Pelanggan tersebut dan tidak akan bertanggungjawab bagi pengeluaran tipuan dari akaun Pelanggan itu disebabkan oleh kehilangan tersebut. e. Wealth Saver-i ini layak untuk mendapat perlindungan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). f. Bank berhak, setelah memberi notis yang munasabah untuk meminda, memotong dan / atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini tertakluk kepada apa-apa kaedah, peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau arahan sama ada atau tidak mempunyai kuasa undang-undang yang diperlukan atau dikenakan ke atas Bank dari masa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia (BNM) atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank, dengan syarat bahawa ia tidak bercanggah dengan prinsipprinsip Syariah. Pelanggan bersetuju bahawa penyertaan berterusan dalam produk ini tidak bermakna mereka bersetuju menerima terma dan syarat ini (seperti yang diubah dan dipinda dari masa ke semasa). g. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan, percanggahan, keraguan atau perselisihan antara versi bahasa Malaysia dengan versi bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini, maka versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini akan digunakan. Tanpa mengambilkira walau apa pun yang dinyatakan sebelum ini di mana permintaan yang dibuat oleh peserta untuk Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia yang terkandung di sini, pihak Bank hendaklah memberikannya kepada peserta dan jika perjanjian itu dibuat atas dasar ini, maka Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia ini akan digunakan. h. Semua terma dan syarat yang ditetapkan di sini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang 8. AKAUN AFFIN GOLD-i Akaun ini adalah berdasarkan kepada prinsip Syariah Wadiah. Affin Islamic mempunyai hak untuk menggunakan konsep Syariah yang lain pada bila-bila masa atau dari masa ke masa sepertimana yang Affin Islamic merasakan perlu dengan memberi notis secara bertulis kepada Pelanggan. a. Di bawah konsep Wadiah, Pelanggan akan meletakkan dana berasaskan kepercayaan dengan pihak Bank untuk tujuan disimpan dengan selamat. Bank bertindak sebagai pemegang amanah dan pendepositor, oleh itu Bank akan menjamin bayaran keseluruhan amaun jumlah deposit, atau mana-mana bahagian seterusnya baki di dalam akaun pendepositor, bila diminta. Pendapatan yang dijana daripada penggunaan deposit adalah kepunyaan pihak Bank sepenuhnya. Pihak Bank juga atas budibicara mungkin mengedarkan Hibah (sekiranya ada) kepada Pelanggan dan sekiranya ada, ianya akan dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan. b. Pengeluaran boleh dibuat oleh Pelanggan semasa waktu perbankan di cawangan di mana akaun dikendalikan. Pelanggan boleh juga membuat pengeluaran di cawangan lain Bank ini tertakluk pada terma dan syarat yang dikenakan oleh Bank. c. Semua pengeluaran hanya boleh dibuat apabila Pelanggan lengkap mengisi slip pengeluaran yang disediakan Bank, dengan menyatakan nombor akaun, nama akaun dan amaun yang hendak dikeluarkan. Bank berhak untuk menolak pengeluaran yang dibuat dengan cara lain. d. Pilihan sama ada buku simpanan, penyata bulanan atau akaun semasa. e. RM10 akan dicaj pada setiap Jun dan Disember jika baki purata bagi 6 bulan terakhir kurang daripada RM1, bagi akaun semasa Akaun Affin Gold-i sahaja. f. Bagi Akaun Simpanan Buku Simpanan Sahaja (i) Setiap pemegang akaun harus disediakan dengan Buku Simpanan, yang harus dikemukakan, bagi setiap pengeluaran yang dibuat atau apabila diminta oleh Bank bagi memasukkan apa jua faedah atau item yang belum dimasukkan. Masukkan dalam Buku Simpanan hanya sah jika diparap oleh Pegawai Bank yang dibenarkan. Pelanggan harus memeriksa Buku Simpanan selepas setiap transaksi sebelum meninggalkan kaunter Bank bagi memastikan masukkan yang betul telah dibuat. Jika terdapat lebih daripada 20 transaksi yang tidak dimasukkan pada masa Buku Simpanan dikemaskini, sistem akan menggabungkan transaksi tersebut kepada satu (1) debit dan satu (1) kredit dan memasukkan angka yang tergabung itu ke dalam Buku Simpanan. (ii) Buku simpanan tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diberikan atau dijanjikan oleh Pelanggan sebagai cagaran dan tidak lien boleh diwujudkan untuk tujuan yang sama. (iii) Pelanggan harus menyimpan Buku Simpanan di tempat yang selamat. Jika Buku Simpanan hilang atau musnah, Pelanggan harus memberitahu Bank secara bertulis dengan serta-merta. Bank akan

13 mengeluarkan Buku Simpanan gantian apabila ganti rugi telah diberikan kepada Bank dan caj perkhidmatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank akan dikenakan. (iv) Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan Buku Simpanan oleh Pelanggan akibat daripada kecuaian Pelanggan tersebut dan tidak akan bertanggungjawab bagi pengeluaran tipuan dari akaun Pelanggan itu disebabkan oleh kehilangan tersebut. g. Affin Gold-i ini layak untuk mendapat perlindungan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). h. Bank berhak, setelah memberi notis yang munasabah untuk meminda, memotong dan / atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini tertakluk kepada apa-apa kaedah, peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau arahan sama ada atau tidak mempunyai kuasa undang-undang yang diperlukan atau dikenakan ke atas Bank dari masa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia (BNM) atau mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank, dengan syarat bahawa ia tidak bercanggah dengan prinsipprinsip Syariah. Pelanggan bersetuju bahawa penyertaan berterusan dalam produk ini tidak bermakna mereka bersetuju menerima terma dan syarat ini (seperti yang diubah dan dipinda dari masa ke semasa). i. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan, percanggahan, keraguan atau perselisihan antara versi bahasa Malaysia dengan versi bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini, maka versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini akan digunakan. Tanpa mengambilkira walau apa pun yang dinyatakan sebelum ini di mana permintaan yang dibuat oleh peserta untuk Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia yang terkandung di sini, pihak Bank hendaklah memberikannya kepada peserta dan jika perjanjian itu dibuat atas dasar ini, maka Terma dan Syarat versi Bahasa Malaysia ini akan digunakan. j. Semua terma dan syarat yang ditetapkan di sini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang 9. AFFIN BARAKAH CHARITY ACCOUNT-i Akaun ini adalah berdasarkan kepada prinsip Syariah Wadiah. Affin Islamic mempunyai hak untuk menggunakan konsep Syariah yang lain pada bila-bila masa atau dari masa ke masa sepertimana yang Affin Islamic merasakan perlu dengan memberi notis secara bertulis kepada Pelanggan. a. Di bawah konsep Wadiah, Pelanggan akan meletakkan dana berasaskan kepercayaan dengan pihak Bank untuk tujuan disimpan dengan selamat. Bank bertindak sebagai pemegang amanah dan pendepositor, oleh itu Bank akan menjamin bayaran keseluruhan amaun jumlah deposit, atau mana-mana bahagian seterusnya baki di dalam akaun pendepositor, bila diminta. Pendapatan yang dijana daripada penggunaan deposit adalah kepunyaan pihak Bank sepenuhnya. Pihak Bank juga atas budibicara mungkin mengedarkan Hibah (sekiranya ada) kepada Pelanggan dan sekiranya ada, ianya akan dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan. b. Pengeluaran boleh dibuat oleh Pelanggan semasa waktu perbankan di cawangan di mana akaun dikendalikan. Pelanggan boleh juga membuat pengeluaran di cawangan lain Bank ini tertakluk pada terma dan syarat yang dikenakan oleh Bank. c. Semua pengeluaran hanya boleh dibuat apabila Pelanggan lengkap mengisi slip pengeluaran yang disediakan Bank, dengan menyatakan nombor akaun, nama akaun dan amaun yang hendak dikeluarkan. Bank berhak untuk menolak pengeluaran yang dibuat dengan cara lain. d. Dalam permohonan pembukaan Affin Barakah Charity Account-i, Pelanggan akan dimaklumkan dan diberitahu bahawa produk ini mengandungi unsur kebajikan. Pemegang akaun meletakkan dana dengan pihak Bank atas dasar amanah, di bawah prinsip Al-Wadiah Yad Dhamanah. Pihak Bank boleh mengikut budi bicaranya memberi Hibah kepada Pendeposit. Hibah, sekiranya ada akan dikreditkan ke dalam akaun sebelum peratusan atau jumlah Hibah tertentu dipindahkan ke akaun kebajikan. e. Pelanggan hendaklah memberi kuasa kepada pihak Bank sebagai ejen (Wakeel) melalui arahan bertulis untuk menolak keseluruhan atau sebahagian dari Hibah yang diperolehi untuk disumbangkan kepada tujuan kebajikan; dan kemudiannya menyalurkan dan menguruskan dana kebajikan tersebut berdasarkan Polisi Dana Kebajikan pihak Bank. f. Pelanggan mempunyai pilihan sama ada mendapatkan buku simpanan atau penyata bulanan. g. Bagi Akaun Simpanan Buku Simpanan Sahaja (i) Setiap pemegang akaun harus disediakan dengan Buku Simpanan, yang harus dikemukakan, bagi setiap pengeluaran yang dibuat atau apabila diminta oleh Bank bagi memasukkan apa jua faedah atau item yang belum dimasukkan. Masukkan dalam Buku Simpanan hanya sah jika diparap oleh Pegawai Bank yang dibenarkan. Pelanggan harus memeriksa Buku Simpanan selepas setiap transaksi sebelum

TERMA DAN SYARAT UMUM YANG DITERIMA PAKAI BAGI SEMUA AKAUN DEPOSIT/ PRODUK/ PERKHIDMATAN

TERMA DAN SYARAT UMUM YANG DITERIMA PAKAI BAGI SEMUA AKAUN DEPOSIT/ PRODUK/ PERKHIDMATAN TERMA DAN SYARAT UMUM YANG DITERIMA PAKAI BAGI SEMUA AKAUN DEPOSIT/ PRODUK/ PERKHIDMATAN Terma dan syarat umum (TSU) yang berikut hendaklah diterima pakai bagi akaun depositori Bank dan beberapa kemudahan

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AM YANG TERPAKAI KEPADA SEMUA AKAUN DEPOSIT / PRODUK / PERKHIDMATAN

TERMA DAN SYARAT AM YANG TERPAKAI KEPADA SEMUA AKAUN DEPOSIT / PRODUK / PERKHIDMATAN TERMA DAN SYARAT AM YANG TERPAKAI KEPADA SEMUA AKAUN DEPOSIT / PRODUK / PERKHIDMATAN Terma dan syarat am berikut hendaklah digunakan untuk akaun depositori Bank dan beberapa kemudahan dan perkhidmatan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016

TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 yang menawarkan hadiah barangan kepada pelanggan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat OCBC SME Access

Terma dan Syarat OCBC SME Access OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) OCBC Al-Amin Bank Berhad (818444-T) Terma dan Syarat OCBC SME Access Dengan mendaftar SME Access OCBC ( SME Access ), Pelanggan Layak (seperti dinyatakan di bawah)

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Debit-i Visa BSN. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 7 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 30 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT 1. Kempen O.M.G KINI KEMBALI Affin Islamic Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari Disember 2016 hingga Jun 2017. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Debit PB Visa/MasterCard Lifestyle. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya.

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 Dikemaskini pada 01 Jun 2016 Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun bagi Deposit.

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Akaun Deposit

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "Ahli" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

ARAHAN TELEKOMUNIKASI

ARAHAN TELEKOMUNIKASI 15 Mei 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad Kredit Generik Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat Kad Kredit Generik anda

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

SYNERGY CARDS SDN BHD

SYNERGY CARDS SDN BHD SYNERGY CARDS SDN BHD LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Synergy Cards Sdn Bhd Kad Kredit Synergy Tarikh: Jun 2014 (Baca Lembaran Maklumat Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Kad Kredit Synergy Visa/Mastercard

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Perjanjian Maybankard Platinum

Perjanjian Maybankard Platinum Perjanjian Maybankard Platinum Pengeluaran Maybankard Platinum (seterusnya dirujuk sebagai Kad Kredit ) oleh Malayan Banking Berhad (seterusnya dirujuk sebagai Maybank ) kepada Pemegang Kad dan penggunaan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Nama Produk: -i Wafi Apakah -i Wafi? secara Islam yang mudah, untuk memenuhi keperluan hari ini. 1 Maklumat Am Kontrak Syariah Definisi Pematuhan Syariah Kelayakan Umur Warganegara Dokumen yang Diperlukan

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Dikemaskini pada 9 Jun 2016 Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

(c) pihak-pihak pemberi cagaran atau mana-mana pihak yang bercadang untuk menyediakan jaminan berkenaan dengan Perkhidmatan pengiriman wang;

(c) pihak-pihak pemberi cagaran atau mana-mana pihak yang bercadang untuk menyediakan jaminan berkenaan dengan Perkhidmatan pengiriman wang; TERMA DAN SYARAT 1. Perkhidmatan yang disediakan termasuklah pengeluaran Draf ( DDs ) dan Cek Jurubank ( BCs ), pemindahan dana melalui Pindahan Bertelegraf ( TT ), SuperRemit, Giro Antara Bank ( IBG )

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "anda" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun Simpanan hendaklah dibuat secara peribadi dalam borang yang disediakan oleh

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas Visa PB-Petron. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Public Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG TERMA & SYARAT ( Terma & Syarat ) Dikemaskini pada 15 Mac 2016 TEMPOH PROMOSI 1. Promosi Gandakan Kadar Faedah Hong Leong ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 menunjukkan penjalanan urusan atau urus niaga sedemikian, berhubung dengan urusan atau urus niaga atau apa-apa bahagian urusan atau urus niaga yang dijalankan oleh orang

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap TEMPOH KEMPEN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR 1. Kempen O.M.G KEMBAL! Affin Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari 1 Disember 2016 hingga 30 Jun 2017. Semua permohonan mestilah dibuat

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT-i VISA BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i Visa

Lebih terperinci