UKBM BHS JAWA-3.1/4.1/1/1-1 BAHASA JAWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "UKBM BHS JAWA-3.1/4.1/1/1-1 BAHASA JAWA"

Transkripsi

1 UKBM BHS JAWA-3.1/4.1/1/1-1 BAHASA JAWA PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 MALANG

2 BJW-3.1/4.1/1/ Identitas a. Nama Mata Pelajaran : Mulok Bahasa Jawa b. Semester : 1 c. Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks nonsastra (berita, artikel, laporan, dan lainnya) secara lisan dan tulis. 4.1 Menginterpretasikan, menanggapi, dan mengekspresikan teks nonsastra sesuai kaidah secara lisan dan tulis. d. Materi Pokok : Teks nonsastra (berita, artikel, laporan, dan lainnya) e. Alokasi Waktu : 2 JP x 4 Pertemuan f. Tujuan Pembelajaran : Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan analisis, peserta didik dapat mengidentifikasi, memahami, menganalisis, menginterpretasikan, menanggapi, dan mengekspresikan teks nonsastra (berita, artikel, laporan, dan lainnya) sesuai kaidah secara lisan dan tulis, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat mengembangankan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi(4c). g. Materi Pembelajaran UKB BJW-3.1/4.1/1/1-1 Bahasa Daerah-Jawa

3 2. Peta Konsep Mengidentifikasi Struktur Teks Nonsastra Menganalisis Teks Nonsastra Memahami Jenis Teks Nonsastra Teks Nonsastra Menganalisis Karakteristik Teks Meringkas Teks Nonsastra Mengekspresikan Teks Nonsastra Menulis ulang Teks Nonsastra Membaca Ekspresif Teks Nonsastra 3. Kegiatan Pembelajaran a. Pambuka Coba gatekna gambar ing ngisor iki! Sawise nggatekake gambar ing sisih tengen, apa awakmu tau maca buku, majalah, koran kang nganggo basa Jawa? Apa jeneng buku, majalah, koran iku? Ing era iki, generasi mudha saya suwi saya lali karo basa daerah. Basa daerah dianggep basa sing ora gaul amarga dianggep kuna. Sakliyane iku, media-media tulis lan lisan uga jarang kang gawe basa jawa. Amarga iku, kita generasi muda kudu nglestarekake basa jawa supaya ora luntur. Pitakon-pitakon ing ngisor iki wangsulana kang patitis! 1. Coba jlentrehna penyebabe generasi muda ora iso patitis ngomong gawe basa jawa? 2. Kena apa kita kudu nglestarikake basa jawa? 3. Kepriye carane nglestarikake basa jawa? 4. Coba jlentrehna kahanane basa kang digawe ing lingkungan daerahmu?

4 5. Ing papan panggonanmu, apa ana wong kang gawe basa jawa? basa jawa apa kang digawe, ngoko napa krama? b. Kagiyatan Inti 1. Pituduh Pasinaon iki: 1) Sadurunge miwiti nyinaoni UKB, awakmu amrih kudu ngaturake dunga supaya diwenehi mupangat kang maksimal. 2) UKB iki disinaoni kanggo mangerteni jinise teks nonsastra kang kalebu teks artikel utawa berita. Pasinaon iki supaya bias mengerteni, jinise teks artikel, cara nganalisis struktur artikel, ngringkes artikel, lan carane nulis artikel. 3) Sajrone nyonaoni saben kagiatan pasinaon, awakmu kudu nggarap gladhen/ Gladhen sing wis disediakake kanggo mangerteni sepira siswa wis nguasai isi sing kinandhut ing njerone kagiatan kasebut. 4) Nalika awakmu maca UKB iki, awakmu bakal dinilai ngenani pamahaman sajrone ngidenifikasi, ngerteni, nganalisis struktur, ngringkes artikel lan nulis artikel., sing kaperang dadi jinise artikel, struktur artikel, cara ngringkes artikel, lan cara nulis artikel. 2. Kagiyatan-kagiyatan Sinau Teks Nonsastra Kagiyatan 1 Definisi Artikel yaiku tulisan kang isine penggalih penulis kang ngandharake sawijining prakara tartamtu. Prakara-prakara iku aktual lan kadangkala kontroversial. Artikel nduweni tujuwan kanggo menehi warta (informasi), pangajak (persuasif), panyaruwe (argumentatif), lan panglipur kanggo pamaca. Artikel disabarake lumantar ariwati (koran), kalawarti (majalah), bulletin, lan sapiturute. Nyemak Teks Artikel Bab Lingkungan Hidup Semaken kanthi premati, teks artikel kang diwaca dening kancamu! Rusake Lingkungan Hidup Rusake lingkungan mujudake deteorisasi lingkungan kawistara saka ilange sumberdaya bumi, banyu, hawa/udara, curese kewan lan rusake ekosistem. Rusake lingkungan bisa mujudake salah sijine bebaya tumrap uriping manungsa. Bab iku wis nate dielingake dening High Level Threat Panel PBB. Rusake lingkungan amarga saka maneka warna sebab, sing paling gedhe pangaribawane yaiku krana pokal gawene manungsa.

5 Lingkungan alam sing rusak bakal nduweni efek tumrap uripe manungsa lan nduweni potensi bakal kelakon anane bencana ing tembene. Rusake alam bisa disebabake dening faktor alam lan uga manungsa. Manungsa saya srakah lan ora nggatekne lingkungan. Kamangka menawa kita bisa njaga lingkungan, mesthi ora bakal gawe kapitunan tumrap awake dhewe lan generasi sabanjure. Kosok baline, yen kita bisa njaga, agawe kestarine alam, kaendahan lan mumpangate bisa kanggo anak putu. Lingkungan alam kalebu lemah, banyu, alas, lan hawa perlu dijaga supaya sumberdaya alam tetep lestari lan ngasilake paedah kang maksimal kanggo karaharjane manungsa. Lingkungan kalebu lingkungan biotik lan abiotik. Yen lingkungan rusak, bab iki bisa anjalari ekosistem darat, segara lan kabeh makhluk kang ana ing jagad iki rusak uga. Alam sing rusak nyebabake panguripane bakal ngalami owah-owahan. Kewan-kewan bakal pindhah panggonan golek papan sing bisa nyukupi kabutuhane. Karusakan alam sing paling gedhe disebabake dening manungsa katimbang faktor alam kang dumadine ora saben dina. Owahe iklim global ndadekake negara-negara maju nduweni kawigaten gedhe tumrap rusake Alam. Manawa iklim global owah, bab iki nyebabake munggahe suhu amarga akumulasi gas emisi ing atmosfer utawa uga bisa kaistilahake Global warming (pemanasan global). Indonesia minangka negara berkembang uga ngalami rusake alam kang nduweni dampak negatif tumrap karaharjane panguripan. Karusakan lingkungan amarga pokale manungsa nyebabake pageblug/penyakit, bencana lan kapitunan tumrap manungsa dhewe. Sumber : Gladhen 1. Bausastra/ Kamus cilik 1. curese = karaharjane = dhahuru = gunung njeblug = illegal logging = kapitunan =... Upama wis ngerjakake Gladhen 1, awakmu bisa nerusake Kagiyatan 2.

6 Kagiyatan 2 Kagiyatan 2 iki, awakmu bakal dikenalake struktur-struktur kang ana ing sajroning artikel. Artikel kaperang dadi struktur-struktur supaya kepenak yen arep mangerteni. 1. Struktur Artikel Struktur Artikel Irah-irahan Pambuka Isi Panutup Katrangan : Irah-irahan yaiku inti tulisan kang bakal diandharake ing isi artikel. Pambuka yaiku gagasan pokok kang utama kanggo nyiapake isi artikel. isi yaiku inti artikel kang isine andharan gagasan-gagasan penunjang kang nduweni asipat wektu (kronologis), papan panggonan (spasial), sebab akibat (kausalitas). Panutup yaiku dudutan (simpulan) saka andharan-andaharan sing ana ing isi teks artikel. 2. Jinise Artikel Jinise artikel miturut isine yaiku ana 5. Jinise Artikel Narasi Deskripsi Eksposisi Argumentasi Persuasi Katrangan : Artikel narasi yaiku tulisan kang isine penggalih penulis ngandharake sawijining prakara tartamtu kang kaudi prastawa lan paraga kang ngadhepi sawijining konflik. Artikel deskripsi yaiku tulisan kang isine penggalih penulis ngandharake sawijining prakara tartamtu kang gambarake ngenani sawijining kahanan saengga pamaos kaya sumerep, mireng, utawa ngrasakake kahanan kasebut. Artikel eksposisi yaiku tulisan kang isine penggalih penulis ngandharake sawijining prakara tartamtu kanggo tambahan informasi tumrap pamaos. Artikel argumentasi yaiku tulisan kang isine penggalih penulis ngandharake sawijining prakara tartamtu kang nduwe ancas mbutekake salah benere sawijining fakta utawa bukti. Artikel persuasi yaiku tulisan kang isine penggalih penulis ngandharake sawijining prakara tartamtu kang nduwe ancas pangajak pamaos supaya numindakake.

7 Gladhen 2. Nganalisis Struktur Teks Artikel Sakwise nyinaoni struktur artikel, coba awakmu nganalisis teks artikel kang judule Rusake Lingkungan Hidup ing kagiyatan 1 banjur tulisen bukti(gagasan pokok) saben stuktur kanthi ringkes. No Strukt Bukti. ur 1 Pambuk a 2 Isi Andharan Andharan Andharan Andharan Lsp 3 Panutup (*) Yen ora cukup anggenmu nulis, bias katulis ing sak mburine lemaran. Miturut panemumu, teks artikel kang judule Rusake Lingkungan Hidup kalebu ing jinis artikel... Andharna buktine Sawise ngerjakake gladhen 1-2, awakmu ana TUGAS!! 1. Golek artikel ing majalah Panjebar Semangat utawa Jayabaya! 2. Yen wis oleh, pilih salah siji artikel kang ana ing majalah! 3. Golekana strukture banjur andharna buktine padha karo tabel gladhen 2 sadurunge! 4. Kumpulna supaya dibiji karo Gurumu!

8 Upama wis ngerjakake Gladhen 2, awakmu bisa nerusake Kagiyatan 3. Kagiyatan 3 1. Maos Wacan Artikel Semaken kanthi premati teks artikel ing ngisor iki! Paedahe Sampah ing Lingkungan Ing panguripan, manungsa ora bisa owal saka sampah. Saben dino manungsa trus ngasilake sampah sing saya suwe saya akeh gunggunge. Sampah ing kuta wis dadi masalah kang cukup rumit sahingga angel diatasi. Sampah yaiku sisa-sisa barang sing wis ora dianggo sabanjure dibuwang. Sampah ing negara kita gunggunge akeh banget lan nyebabake masalah ing pambuangane. Biyen tau ana kuta sing ngadepi masalah ngenani sampah nganti ing saben pojok kuta ditemokake sampah sing sumebar lan numpuk kang anggawe kita gumun kanthi sampah sing ana. Sahingga kuta kasebut sempat dijuluki kutha sampah. Bab iku dumadi amarga winatese papan kanggo mbuwang sampah lan ora ana alternatif liya kanggo manfaatake sampah seng ana. Sampah sing numpuk nyebabake ganda kang ora sedhep lan nuwuhake lara sing nular kang mbebayani tumrap manungsa. ing panggonan liya pawongan mbuwang sampah sakarepe dhewe ing got utawa kali sing tundane dadekake salah sijine dumadi banjir. Sampah bisa kagolongake dadi 2 jinis yaiku sampah organik lan sampah an organik. Sampah organik yaiku sampah seng bisa diolah dene sampah anorganik yaiku sampah sing bisa kadhaur ulang. Sampah organik bisa kaolah dadi pupuk lan sumber energi. Sampah paling akeh diasilake saka paomahan lan sampah organik (sampah teles) tuladha sampah saka pawon, sisa sayuran, kulet woh-wohan lan godhong. Dene sampah anorganik tuladha botol kaca, botol plastik, omplong lan dluwang. Jumlah warga kang mludhak lan gaya hidup wargane duweni pengaruh gedhe tumrap sampah seng diasilake. Yen bab iki ora cepet ditanggulangi bisa saya tambah masalah sing disebabake amarga sampah. Sampah mbutuhake penanganan saka sakabehe pihak ora mung pamarintah wae ananging kita kudu aktif nangani masalah kasebut. Paling ora kita bisa manfaatake sampah asil rumah tangga kita dhewe. Cara sing bisa dilakoni yaiku sadurunge mbuwang sampah pilah lan pilih luwih dhisik sampah organik lan sampah anorganik. Sampah anorganik bisa dimanfaatake kanthi cara ngumpulake sampah anorganik sabanjure diolah kanthi cara gawe kompos. Upaya pangolahan iki bakal ngasilake pupuk minangka panyubur lemah kanthi minggunakake aktivitas mikroorganisme, kayata bakteri, Jamur, nyamuk/serangga lan cacing. Yen kita nduweni lahan/tegalan sing amba sampah organik bisa kapendem ing pekarangan utawa lahan kosong. Ananging yen lahan kita winates, lebokna sampah sisa rumah tangga arupa sisa sayuran utawa godhong-godhong ing sajrone kotak. Kotak iki bisa kita gawe kanthi ukuran 60 x 60 x 20 cm3. Banjur isi kotak karo godhong, sisa sayuran terus isi cacing abang/lemah sacukupe katambah lemah rong gegem. Tindakna iki saben dina, suwe-suwe sampah kasebut owah dadi kompos sing bisa digunakake kanggo nyuburake tanduran kita.

9 Sampah organik liya sing bisa dimanfaatake yaiku sampah organik kacampur banyu sabanjure dileboke ing panggonan kang kedap udara lan dijarake sasuwene kurang luwih rong minggu sahingga dadi biogas. Biogas iki bisa dimanfaatake kanggo masak sing tingkat polusi luwih sithik. Sampah anorganik arupa omplong bekas bisa dimanfaatake maneh tuladhone kanggo pot kembang utawa diwenehake marang pemulung kanggo diolah maneh ing Pabrik/industri daur ulang semono uga botol bekas omben. Kanggo sampah dluwang/koran bisa diproses dadi kertas daur ulang. Ancurna kertas karo banyu kanthi alat blender sabanjure disaring terus dideleh ana cetakan kanggo digaringake. Produk kertas iki bisa digunakake kanggo maneka warna kerajinan tangan (handycraft) Manawa kita aktif ngerteni lan nikelake manfaate sampah, ora sethithik kang bisa kita rasakake pigunane tilas sampah mau, lan wusanane nduweni dampak positif ing lingkunggan kita Sing uga wigati, kita wis ngirit, ngirit dhuwit yan ngirit energi Sumber : htmlb 2. Tembung Panggandheng (Kata Sambung) Tembung panggandeng, yaiku tembung kang gunane ndawakake ukara utawa kanggo nggandheng ukara. Kalebu tembung panggandheng, kayata: 1. Saha, lan, miwah nyatakake tambah utawa gabungan. 2. Utawa nyatakake pilihan. 3. Ananging nyatakake kosok balen. 4. Nalika nyatakake wayah utawa wektu. 5. Saupama, upama nyatakake angen-angen. 6. Supaya nyatakake tujuwan, ancasan. 7. Sanadyan nyatakake konsesif. 8. Amarga nyatakake sebab. 9. Saengga, mula nyatakake akbibat. 10. kamangka, mangka, yaiku nyatakake panyetha. 3. Ngringkes Artikel Bab-bab kang kudu digatekake supaya bisa ngringkes saka sawijine wacan, yaiku: 1. Wacan diwaca kanthi premati supaya oleh gambaran isine wacan. 2. Nyatet babagan kang wigati ing wacan. 3. Bisa nggathukake babagan kang wigati saka wiwitan nganti pungkasan. 4. Babagan kang wigati ditulis maneh kanggo basane dhewe. Gladhen 3. Gladhen ngringkes artikel! Tindakna pituduh-pituduh ing ngisor iki! 1. Siswa mau wis waca wacan artikel kang judule Paedahe Sampah ing Lingkungan, banjur wacanen maneh kanthi patitis! 2. Catheten babagan kang wigati ing wacan! 3. Ringkesen migunakake basamu dhewe! 4. Awakmu ngringkes ngginakaken basa Jawa Krama! 5. Gunakna tembung panggandheng kanggo ngraket babagan wigati kang wis dicathet!

10 Upama uwis ngerjakake Gladhen 3, awakmu bisa nerusake Kagiyatan 4. Kegiyatan 4 Ing kagiyatan sabanjure, ana materi tatacara nulis artikel dhewe. Supaya awakmu bisa nulis artikel kanthi bener. Ayo padha nggatekake!! Ing ngisor iki kalebu cara kanggo nulis artikel, yaiku : 1. Nemtokake topik kang bakal ditulis. 2. Nulis babagan-babagan kang wigati. 3. Golek data kang ana hubungane karo topik kang bakal ditulis. 4. Nulis alenia kapisan, alenia kapisan isine babagan kang isih umum. 5. Babagan-babagan kang wigati iku dijlentrehne maneh kanthi ukara kang cetha. 6. Ing paragraf pungkasan uga nyimpulake utawa nyatakake dudutan kang ana ing artikel sing wis koktulis. Gladhen 4. Nulis Artikel Tindakna pituduh-pituduh ing ngisor iki! 1. Gawea artikel kang wis ditentokna temane karo gurumu. 2. Sawise gawe artikel, banjur publikasikna marang media online kang kok nduweni. 3. Artikel diwenehi gambar (asli saka olehmu). Tuladhane instagram. 4. Sabanjure matur karo gurumu supaya garapanmu dibiji lan bisa nerusake tes formatif UKB BJW-3.1/4.1/1/1-1!

Prawacana... v Atur Pangiring... iii Daftar Isi... 1

Prawacana... v Atur Pangiring... iii Daftar Isi... 1 Daftar Isi Prawacana... v Atur Pangiring... iii Daftar Isi... 1 WULANGAN 1 NGUDI LESTARINING ALAM... 5 Kompetensi Dasar dan Indikator... 5 Bab Lingkungan Alam... 5 Mbabar Wawasan... 5 Pasinaon 1 Modhel

Lebih terperinci

UNIT KEGIATAN BELAJAR (UKB)

UNIT KEGIATAN BELAJAR (UKB) UNIT KEGIATAN BELAJAR (UKB) 1. Identitas a. Nama Mata Pelajaran : Bahasa Daerah (Basa Jawa) b. Semester : 2 (Dua) c. Kompetensi Dasar : 3.4 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan

Lebih terperinci

Jawa 3 kanggo. Kelas III. Utama Basa. SD/MI, hal Buku Wasita. pengalaman iki kanthi becik! Instrumen. Semaken crita. Tertulis.

Jawa 3 kanggo. Kelas III. Utama Basa. SD/MI, hal Buku Wasita. pengalaman iki kanthi becik! Instrumen. Semaken crita. Tertulis. SILABUS Nama Sekolah : SD... Mata Pelajaran : Bahasa : III (Tiga) Semester : 1(Gasal) I. Standar Kompetensi Mendengarkan (Nyemak) Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan tentang cerita teman

Lebih terperinci

PANGREMBAKANE MEDIA ANIMASI GAMBAR ING PASINAON NYEMAK CRITA CEKAK SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 NGANJUK TAUN AJARAN 2012/2013

PANGREMBAKANE MEDIA ANIMASI GAMBAR ING PASINAON NYEMAK CRITA CEKAK SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 NGANJUK TAUN AJARAN 2012/2013 PANGREMBAKANE MEDIA ANIMASI GAMBAR ING PASINAON NYEMAK CRITA CEKAK SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 NGANJUK TAUN AJARAN 2012/2013 DESWYNTA SHINTA NUR FAJARINA PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Lebih terperinci

Pengaruh Medhia Smart Card kanthi Teknik TS-TS tumrap Kawasisan Nulis Pasangan Ca, Ja, Ma, Ba, Ka, Ta, La

Pengaruh Medhia Smart Card kanthi Teknik TS-TS tumrap Kawasisan Nulis Pasangan Ca, Ja, Ma, Ba, Ka, Ta, La PENGARUH MEDHIA SMART CARD KANTHI TEKNIK TS-TS (TWO STAY-TWO STRAY) TUMRAP KAWASISAN NULIS PASANGAN CA, JA, MA, BA LAN KA, TA, LA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 5 SIDOARJO TAUN PIWULANGAN 2013-2014 Dwi Yulianti

Lebih terperinci

PENGEMBANGAN MEDHIA ANIMASI FLASH TUMRAP KAWASISAN NYEMAK CRITA RAKYAT SISWA KELAS VII SMPN 2 WLINGI, BLITAR TAUN 2015/2016

PENGEMBANGAN MEDHIA ANIMASI FLASH TUMRAP KAWASISAN NYEMAK CRITA RAKYAT SISWA KELAS VII SMPN 2 WLINGI, BLITAR TAUN 2015/2016 PENGEMBANGAN MEDHIA ANIMASI FLASH TUMRAP KAWASISAN NYEMAK CRITA RAKYAT SISWA KELAS VII SMPN 2 WLINGI, BLITAR TAUN 2015/2016 Ayu Sri Ambarwati S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan

Lebih terperinci

CERITA RAKYAT KI SONDONG MAJERUK DAN KI SONDONG MAKERTI DALAM PERSPEKTIF GREIMAS

CERITA RAKYAT KI SONDONG MAJERUK DAN KI SONDONG MAKERTI DALAM PERSPEKTIF GREIMAS CERITA RAKYAT KI SONDONG MAJERUK DAN KI SONDONG MAKERTI DALAM PERSPEKTIF GREIMAS SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Oleh Finna Dwi Estianingrum 2102407038 PENDIDIKAN

Lebih terperinci

GAYA BAHASA DALAM KUMPULAN CERITA MISTERI JAGADING LELEMBUT PADA MAJALAH DJAKA LODANG TAHUN 2001

GAYA BAHASA DALAM KUMPULAN CERITA MISTERI JAGADING LELEMBUT PADA MAJALAH DJAKA LODANG TAHUN 2001 GAYA BAHASA DALAM KUMPULAN CERITA MISTERI JAGADING LELEMBUT PADA MAJALAH DJAKA LODANG TAHUN 2001 SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa oleh

Lebih terperinci

NARASI KELISANAN DALAM TRADISI NGLIWETI PARI DESA JURANGJERO REMBANG

NARASI KELISANAN DALAM TRADISI NGLIWETI PARI DESA JURANGJERO REMBANG NARASI KELISANAN DALAM TRADISI NGLIWETI PARI DESA JURANGJERO REMBANG Skripsi Untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Oleh Nama : Arie Ikha Safitri NIM : 2102407060 Program Studi : Pendidikan Bahasa dan

Lebih terperinci

NGUNDHAKAKE KAWASISAN MACA GEGURITAN KANTHI METODHE PEMODHELAN TUMRAP SISWA KLAS VII SMPN 1 NGRONGGOT TAUN AJARAN 2015/2016

NGUNDHAKAKE KAWASISAN MACA GEGURITAN KANTHI METODHE PEMODHELAN TUMRAP SISWA KLAS VII SMPN 1 NGRONGGOT TAUN AJARAN 2015/2016 NGUNDHAKAKE KAWASISAN MACA GEGURITAN KANTHI METODHE PEMODHELAN TUMRAP SISWA KLAS VII SMPN 1 NGRONGGOT TAUN AJARAN 2015/2016 PURWAKA Lelandhesane Panliten Kawasisan maca minangka salah sijine katrampilan

Lebih terperinci

SKRIPSI. oleh. Nama. : Elok Wahyuni. : Bahasa dan Sastra Jawa NIM. Program. Jurusan FAKULTAS

SKRIPSI. oleh. Nama. : Elok Wahyuni. : Bahasa dan Sastra Jawa NIM. Program. Jurusan FAKULTAS PEROLEHAN BAHASAA JAWA ANAK PLAYGROUP AULIYAA KENDAL USIA 3-4 TAHUN SKRIPSI untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan oleh Nama NIM : Elok Wahyuni : 2102407065 Program studi :Pendidikan Bahasa dan Sastra

Lebih terperinci

PANGEMBANGAN MATERI AJAR TEKS DRAMA MODERN AWUJUD POP-UP BOOK SISWA KLAS IX SMP NEGERI 19 SURABAYA

PANGEMBANGAN MATERI AJAR TEKS DRAMA MODERN AWUJUD POP-UP BOOK SISWA KLAS IX SMP NEGERI 19 SURABAYA PAGEMBAGA MATERI AJAR TEKS DRAMA MODER AWUJUD POP-UP BOOK SISWA KLAS IX SMP EGERI 19 SURABAYA Devi ur Ratna Eko Putro S-1 Pendhidhikan Basa lan Sastra Dhaerah Fakultas Basa lan Seni Universitas egeri Surabaya

Lebih terperinci

Ngundhakake Kawasisan Nulis Ukara Tanduk lan Ukara Tanggap Kanthi Teknik Bursa Kata Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 3 Kalidawir Taun Ajaran 2015/ 2016

Ngundhakake Kawasisan Nulis Ukara Tanduk lan Ukara Tanggap Kanthi Teknik Bursa Kata Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 3 Kalidawir Taun Ajaran 2015/ 2016 Ngundhakake Kawasisan Nulis Ukara Tanduk lan Ukara Tanggap Kanthi Teknik Bursa Kata Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 3 Kalidawir Taun Ajaran 2015/ 2016 Indriani, Dr. Surana, S.S., M.Hum Pendidikan Bahasa

Lebih terperinci

Nulis Tembang Macapat Kanthi Metodhe Teks Akrostik

Nulis Tembang Macapat Kanthi Metodhe Teks Akrostik Ngundhakake Kawasisan Nulis Tembang Macapat Kanthi Metodhe Teks Akrostik Siswa Klas IX F SMPN 3 Kertosono Taun Ajaran 2015/2016 Agus Wiyono, Dr. Surana, S.S., M.Hum. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

Lebih terperinci

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DIKSI DALAM NOVEL CLEMANG-CLEMONG KARYA SUPARTO BRATA SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Oleh Nama : Ria Hutaminingtyas NIM : 2102405609 Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Jurusan

Lebih terperinci

PANGEMBANGAN MODHUL DHIGITAL ABASIS WEB TUMRAP ASIL PASINAON MACA TEKS AKSARA JAWA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 5 SIDOARJO

PANGEMBANGAN MODHUL DHIGITAL ABASIS WEB TUMRAP ASIL PASINAON MACA TEKS AKSARA JAWA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 5 SIDOARJO PANGEMBANGAN MODHUL DHIGITAL ABASIS WEB TUMRAP ASIL PASINAON MACA TEKS AKSARA JAWA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 5 SIDOARJO RIZKY DAMAYANTI PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI

Lebih terperinci

Dra. Sri Sulistiani, M.Pd. Dosen Jurusan S1 Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya.

Dra. Sri Sulistiani, M.Pd. Dosen Jurusan S1 Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. PANGARIBAWANE MEDHIA PASINAON ABASIS INTERNET (BLOG) TUMRAP KAWASISAN NEMBANG MACAPAT SISWA KELAS VIII SMP N 4 PACITAN Putri Al Nasrum Jurusan S1 Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas

Lebih terperinci

METODE KARYA WISATA KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGARANG NARASI SISWA KELAS VIII A SMP WALISOSNO GEMPOL TAHUN AJAR 2015/2016

METODE KARYA WISATA KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGARANG NARASI SISWA KELAS VIII A SMP WALISOSNO GEMPOL TAHUN AJAR 2015/2016 METODE KARYA WISATA KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGARANG NARASI SISWA KELAS VIII A SMP WALISOSNO GEMPOL TAHUN AJAR 2015/2016 ENDANG NARIMO Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) Fakultas Bahasa dan

Lebih terperinci

NOVEL CARANG-CARANG GARING ANGGITANE TIWIEK S.A. KAWAWAS SAKA TEORI STRUKTURALISME GENETIK ARIS TRIYANTO FBS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOVEL CARANG-CARANG GARING ANGGITANE TIWIEK S.A. KAWAWAS SAKA TEORI STRUKTURALISME GENETIK ARIS TRIYANTO FBS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOVEL CARANG-CARANG GARING ANGGITANE TIWIEK S.A. KAWAWAS SAKA TEORI STRUKTURALISME GENETIK ARIS TRIYANTO FBS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Tiwiek S.A. mujudake pengarang sastra jawa gagrag anyar periode

Lebih terperinci

Piwulang Agama Sajrone Naskah Kitab Thareq (Kajian Intertekstual) Reni Leiliawati

Piwulang Agama Sajrone Naskah Kitab Thareq (Kajian Intertekstual) Reni Leiliawati Piwulang Agama Sajrone Naskah Kitab Thareq (Kajian Intertekstual) Reni Leiliawati Pendidikan Bahasa Daerah, FBS, UNESA (renileiliawati@ymail.com) Abstrak Naskah minangka salah sawijining wujud kasusastran

Lebih terperinci

NGUNDHAKAKE KEWASISAN NULIS AKSARA MURDA LAN PASANGANE LUMANTAR MEDHIA ANIMASI FLASH SISWA KLAS VIII C SMPN I REJOTANGAN, TULUNGAGUNG

NGUNDHAKAKE KEWASISAN NULIS AKSARA MURDA LAN PASANGANE LUMANTAR MEDHIA ANIMASI FLASH SISWA KLAS VIII C SMPN I REJOTANGAN, TULUNGAGUNG NGUNDHAKAKE KEWASISAN NULIS AKSARA MURDA LAN PASANGANE LUMANTAR MEDHIA ANIMASI FLASH SISWA KLAS VIII C SMPN I REJOTANGAN, TULUNGAGUNG Siti Nurroif, Dr. Murdiyanto,M.Hum Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

Lebih terperinci

SMPN 1 PANGGUL KELAS IX C JURNAL

SMPN 1 PANGGUL KELAS IX C JURNAL DENING SUMONO ING SMPN 1 PANGGUL KELAS IX C JURNAL DENING: YUSUF WIDHIARSO 082114236 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRAA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 2013 1 DENING SUMONO

Lebih terperinci

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nomor: 1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nomor: 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nomor: 1 Nama Sekolah : Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas/Semester : III/1 Alokasi Waktu : 1 35 menit Standar Kompetensi Mendengarkan : Mampu mendengarkan dan memahami

Lebih terperinci

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA MAWA PASANGAN (KA,TA, LA)

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA MAWA PASANGAN (KA,TA, LA) MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA MAWA PASANGAN (KA,TA,LA) MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA

Lebih terperinci

Nilai Sastra Sajrone Dongeng Rubrik Wacan Bocah Kalawarti Panjebar Semangat Taun 2014

Nilai Sastra Sajrone Dongeng Rubrik Wacan Bocah Kalawarti Panjebar Semangat Taun 2014 Kalawarti Panjebar Semangat Taun Nilai Sastra Sajrone Dongeng ing Rubrik Wacan Bocah Kalawarti Panjebar Semangat Taun Alviana Nirmalasari Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas

Lebih terperinci

Pangaribawane Media Movie Maker Tumrap Kawasisan Nulis Karangan Eksposisi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Ngimbang Taun Ajaran

Pangaribawane Media Movie Maker Tumrap Kawasisan Nulis Karangan Eksposisi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Ngimbang Taun Ajaran Pangaribawane Media Movie Maker Tumrap Kawasisan Nulis Karangan Eksposisi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Citra Purbaranni Juwita S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas

Lebih terperinci

Ummi Mahmudah S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, FBS, UNESA dan

Ummi Mahmudah S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, FBS, UNESA dan PANGARIBAWANE MEDHIA VIDHEO ANIMASI TUMRAP KAWASISAN NULIS GURITAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SUKORAME TAUN PIWULANGAN 2015-2016 Ummi Mahmudah S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, FBS, UNESA dan

Lebih terperinci

BENTUK DAN MAKNA NAMA-NAMA BANGUNAN POKOK DI KERATON KASUNANAN SURAKARTA SKRIPSI

BENTUK DAN MAKNA NAMA-NAMA BANGUNAN POKOK DI KERATON KASUNANAN SURAKARTA SKRIPSI BENTUK DAN MAKNA NAMA-NAMA BANGUNAN POKOK DI KERATON KASUNANAN SURAKARTA SKRIPSI untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Oleh: Nama : Dewi Larasati NIM : 2102408087 JURUSAN BAHASA DAN SASTRA JAWA FAKULTAS

Lebih terperinci

TINDAK TUTUR PENYIAR ING GIYARAN MANGGA TRESNA BUDAYA RADIO MTB FM SURABAYA. Hendra Setiawan ABSTRAK

TINDAK TUTUR PENYIAR ING GIYARAN MANGGA TRESNA BUDAYA RADIO MTB FM SURABAYA. Hendra Setiawan ABSTRAK TINDAK TUTUR PENYIAR ING GIYARAN MANGGA TRESNA BUDAYA RADIO MTB FM SURABAYA Hendra Setiawan ABSTRAK Basa minangka sarana komunikasi, saka basa mitra tutur bisa mangerteni apa sing dikarepake dening penutur.

Lebih terperinci

t (, ) = 2,000 sajrone panliten II. Kaloro asil kasebut kagolong signifikan. Asil kasebut uga

t (, ) = 2,000 sajrone panliten II. Kaloro asil kasebut kagolong signifikan. Asil kasebut uga Pengembangan Medhia Games Flash How Wants To Be a Siaja PENGEMBANGAN MEDHIA GAMES FLASH HOW WANTS TO BE A SIAJA KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS UKARA NGANGGO SANDHANGAN WYANJANA TUMRAP SISWA KELAS VIII

Lebih terperinci

PANGEMBANGAN LKS ELEKTRONIK KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK DONGENG SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 TANJUNGANOM TAUN PIWULANGAN 2013/2014

PANGEMBANGAN LKS ELEKTRONIK KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK DONGENG SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 TANJUNGANOM TAUN PIWULANGAN 2013/2014 LKS Elektronik Katrampilan Nyemak Dongeng PANGEMBANGAN LKS ELEKTRONIK KANGGO NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK DONGENG SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 TANJUNGANOM TAUN PIWULANGAN 2013/2014 Amelia Febriana, Dra.

Lebih terperinci

Kontraksi Tembung Basa Jawa ing Cecaturan Masyarakat Wilayah Jombang

Kontraksi Tembung Basa Jawa ing Cecaturan Masyarakat Wilayah Jombang Kontraksi Tembung Basa Jawa ing Cecaturan Masyarakat Wilayah Jombang Sudarmanto S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya Jukys@ymail.com Drs. Surana,

Lebih terperinci

Ngundhakake Kewasisan Nembang Gambuh Siswa Kelas IX A SMPN 1 Wilangan Migunakake Medhia Audio Visual MP4

Ngundhakake Kewasisan Nembang Gambuh Siswa Kelas IX A SMPN 1 Wilangan Migunakake Medhia Audio Visual MP4 NGUNDHAKAKE KEWASISAN NEMBANG GAMBUH SISWA KELAS IX A SMPN 1 WILANGAN MIGUNAKAKE MEDIA AUDIO VISUAL MP4 Erna Tri W, Dra Sri Sulistiani, MPd Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) Fakultas Bahasa dan

Lebih terperinci

Modhel Pasinaon Langsung kanthi Medhia Video kanggo Ngundhakake Kawasisan Maca Endah Geguritan Siswa Kelas VII A SMPN 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk

Modhel Pasinaon Langsung kanthi Medhia Video kanggo Ngundhakake Kawasisan Maca Endah Geguritan Siswa Kelas VII A SMPN 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk MODHEL PASINAON LANGSUNG KANTHI MEDIA VIDEO KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN MACA ENDAH GEGURITAN SISWA KELAS VII A SMPN 2 KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK Indyah Herminiati, Latif Nur Hasan, S.Pd., M.Pd Pendidikan

Lebih terperinci

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA KANTHI SANDHANGAN SWARA

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA KANTHI SANDHANGAN SWARA Ngundhakake Katrampilan Nulis Aksara Jawa kanthi Sandhangan Swara Siswa Kelas VIII B SMPN 3 Ngunut kanthi Dolanan Kartu Tebak Aksara Taun Pamulangan 2015/2016 NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS AKSARA JAWA

Lebih terperinci

Purwaka Nembang macapat, budaya tradhisional lan kuna sing isih ana nganti saiki. Budaya nembang macapat isih urip ing Kutha Surabaya.

Purwaka Nembang macapat, budaya tradhisional lan kuna sing isih ana nganti saiki. Budaya nembang macapat isih urip ing Kutha Surabaya. Purwaka Nembang macapat, budaya tradhisional lan kuna sing isih ana nganti saiki. Budaya nembang macapat isih urip ing Kutha Surabaya. Nembang macapat ing Kutha Surabaya ana wiwit taun 1980-an nganti saiki,

Lebih terperinci

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG GAYA BAHASA DALAM NOVEL SER! SER! PLONG! KARYA SUPARTO BRATA SKRIPSI untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan oleh Nama : Esty Peniarti NIM : 2102405606 Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa

Lebih terperinci

Aspek Pragmatik Maksim Kerjasama sajrone Humor ing Medhia Sosial Ketawa.com

Aspek Pragmatik Maksim Kerjasama sajrone Humor ing Medhia Sosial Ketawa.com ASPEK PRAGMATIK MAKSIM KERJASAMA SAJRONE HUMOR ING MEDHIA SOSIAL KETAWA.COM NUR HIDAYATUL FAHRI Jurusan Pendhidhikan Basa lan Sastra Dhaerah Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya hidayatfahri2693@gmail.com

Lebih terperinci

BENTUK UJARAN BAHASA JAWA TATARAN FONOLOGI ANAK TUNAGRAHITA TINGKAT BERAT SMP LUAR BIASA NEGERI SEMARANG (KAJIAN PSIKOLINGUISTIK)

BENTUK UJARAN BAHASA JAWA TATARAN FONOLOGI ANAK TUNAGRAHITA TINGKAT BERAT SMP LUAR BIASA NEGERI SEMARANG (KAJIAN PSIKOLINGUISTIK) BENTUK UJARAN BAHASA JAWA TATARAN FONOLOGI ANAK TUNAGRAHITA TINGKAT BERAT SMP LUAR BIASA NEGERI SEMARANG (KAJIAN PSIKOLINGUISTIK) SKRIPSI untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan oleh Nama : Anggun Setyorini

Lebih terperinci

KESALAHAN BERBAHASA JAWA PADA PAPAN NAMA PERTOKOAN DI KABUPATEN PEMALANG

KESALAHAN BERBAHASA JAWA PADA PAPAN NAMA PERTOKOAN DI KABUPATEN PEMALANG KESALAHAN BERBAHASA JAWA PADA PAPAN NAMA PERTOKOAN DI KABUPATEN PEMALANG SKRIPSI disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan oleh Nama : Nopita Ika Rahmawati NIM : 2102406677 Prodi : Pendidikan Bahasa

Lebih terperinci

TRADHISI KUNGKUM SINDHEN ING SENDHANG MADE, DESA MAADE, KECAMATAN KUDU - JOMBANG

TRADHISI KUNGKUM SINDHEN ING SENDHANG MADE, DESA MAADE, KECAMATAN KUDU - JOMBANG TRADHISI KUNGKUM SINDHEN ING SENDHANG MADE, DESA MAADE, KECAMATAN KUDU - JOMBANG DENING : AFIF NURMA GUPITASARI 082114016 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SENI JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA

Lebih terperinci

Model Kooperatif Tipe Grop Investigasi Kanggo Ngundhakake Kawasisan Nulis Aksara Jawa

Model Kooperatif Tipe Grop Investigasi Kanggo Ngundhakake Kawasisan Nulis Aksara Jawa NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS AKSARA LEGENA LAN SHANDANGAN SWARA KANTHI MODEL KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION KELAS VII-C SMPN 6 NGANJUK TAUN PIWULANGAN 2015/2016 Lilik Hendarwati, Drs. Bambang Purnomo,

Lebih terperinci

Ngundhakake Katrampilan Nulis Teks Pawarta Lumantar Medhia Foto Sawenehe Kagiyatan Siswa Klas VII D SMP Sukomoro Taun Pamulangan 2015/ 2016

Ngundhakake Katrampilan Nulis Teks Pawarta Lumantar Medhia Foto Sawenehe Kagiyatan Siswa Klas VII D SMP Sukomoro Taun Pamulangan 2015/ 2016 Klas VII D SMP Sukomoro Taun Pamulangan 015/ 016 NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NULIS TEKS PAWARTA LUMANTAR MEDHIA FOTO SAWENEHE KAGIYATAN SISWA KLAS VII D SMPN SUKOMORO TAUN PAMULANGAN 015/ 016 Suryani, Dr.

Lebih terperinci

MAKNA FILOSOFIS SAJRONE TRADHISI GANTI LANGSE ING PETILASAN PRABU KERTABUMI

MAKNA FILOSOFIS SAJRONE TRADHISI GANTI LANGSE ING PETILASAN PRABU KERTABUMI MAKNA FILOSOFIS SAJRONE TRADHISI GANTI LANGSE ING PETILASAN PRABU KERTABUMI Febrian Suluh Chrisdyanto Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, FBS, UNESA, (febrian.suluh@ymail.com) Abstrak Kabudayan yaiku

Lebih terperinci

"Pidhato Basa Jawa Kanthi Modhel Pamulangan Langsung"

Pidhato Basa Jawa Kanthi Modhel Pamulangan Langsung NGUNDHAKAKE KAWASISAN PIDHATO BASA JAWA KANTHI MODHEL PAMULANGAN LANGSUNG NGANGGO MEDHIA AUDIO VISUAL SISWA KELAS IX A SMP NEGERI 2 LENGKONG TAUN 2015/2016 Endang Hartiningsih, Drs. Bambang Purnomo, M.S.

Lebih terperinci

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS NASKAH DRAMA KANTHI METODHE DHISKUSI LUMANTAR RUBRIK CERITA CEKAK

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS NASKAH DRAMA KANTHI METODHE DHISKUSI LUMANTAR RUBRIK CERITA CEKAK NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS NASKAH DRAMA KANTHI METODHE DHISKUSI LUMANTAR RUBRIK CERITA CEKAK SAKA MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT TAHUN 2015 TUMRAP SISWA KELAS VIII F SMP NEGERI 1 GONDANG TULUNGAGUNG Supanji,

Lebih terperinci

Dayane Media Audiovisual Slide Bersuara Tumrap Undhaking Kawasisan Ngapresiasi Crita Rakyat Siswa Kelas VIII SMP N 4 Ngawi Taun Ajaran

Dayane Media Audiovisual Slide Bersuara Tumrap Undhaking Kawasisan Ngapresiasi Crita Rakyat Siswa Kelas VIII SMP N 4 Ngawi Taun Ajaran DAYANE MEDIA AUDIOVISUAL SLIDE BERSUARA TUMRAP UNDHAKING KAWASISAN NGAPRESIASI CRITA RAKYAT SISWA KELAS VIII SMP N 4 NGAWI TAUN AJARAN 2012-2013 Erlasari Septia Gerbiana Pendidikan Bahasa Daerah, FBS,

Lebih terperinci

SRI HAPSARI PURWANTI

SRI HAPSARI PURWANTI WERNANE BASA SLANG PANJAK ING KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK (Tintingan Sosiolinguistik) SKRIPSI Dening: SRI HAPSARI PURWANTI 072114036 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SENI JURUSAN

Lebih terperinci

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG STRUKTUR SERAT PARTAWIGENA SKRIPSI Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra oleh Nama : Imam Arief Hidayat NIM : 2151407002 Program Studi : Sastra Jawa Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa

Lebih terperinci

UPAYA NGGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS UKARA NGGUNAKAKE BASA RINENGGA KANTHI MEDIA DOLANAN ULAR TANGGA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 CERME TAUN AJAR

UPAYA NGGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS UKARA NGGUNAKAKE BASA RINENGGA KANTHI MEDIA DOLANAN ULAR TANGGA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 CERME TAUN AJAR UPAYA NGGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS UKARA NGGUNAKAKE BASA RINENGGA KANTHI MEDIA DOLANAN ULAR TANGGA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 CERME TAUN AJAR 2013-2014 Renny Kartika Wulandari, Drs. Murdiyanto M.Hum

Lebih terperinci

SAJRONE WAWANCARA LUMANTAR METODHE ROLE PLAYING SISWA KELAS 8A ING SMPN 5 TRENGGALEK

SAJRONE WAWANCARA LUMANTAR METODHE ROLE PLAYING SISWA KELAS 8A ING SMPN 5 TRENGGALEK NGUNDHAKAKE KEWASISAN NGGUNAKAKE RAGAM BASA KRAMA TUTIK PURNOMO RESTYANI,Prof.Dr.UDJANG Pr. M. BASIR,M.Pd PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH (JAWA) FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Lebih terperinci

Ngundhakake Katrampilan Crita Pengalaman Pribadi Kanthi Medhia Modhel Boneka Tangan Siswa Kelas Vii B Smp Negeri 2 Gondang Taun Pamulangan 2015/2016

Ngundhakake Katrampilan Crita Pengalaman Pribadi Kanthi Medhia Modhel Boneka Tangan Siswa Kelas Vii B Smp Negeri 2 Gondang Taun Pamulangan 2015/2016 NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN CRITA PENGALAMAN PRIBADI KANTHI MEDHIA MODHEL BONEKA TANGAN SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 2 GONDANG TAUN PAMULANGAN 2015/2016 Katimah, Dr. Murdiyanto, M.Hum Pendidikan Bahasa dan

Lebih terperinci

Kewasisan Nulis Aksara Jawa Murdha Kanthi Medhia Kertu Pohon Aksara

Kewasisan Nulis Aksara Jawa Murdha Kanthi Medhia Kertu Pohon Aksara NGUNDHAKAKE KEWASISAN NULIS AKSARA JAWA MURDA KANTHI MEDHIA KERTU POHON AKSARA ING KELAS VIII A SMP NEGERI I NGANTRU TULUNGAGUNG TAUN AJARAN 2015-2016 Anik Indarti, Drs. Bambang Purmono,M.S. Pendidikan

Lebih terperinci

Meyra Hartantika Pendidikan Bahasa Daerah, FBS, UNESA

Meyra Hartantika Pendidikan Bahasa Daerah, FBS, UNESA Dongeng ing Rubrik Crita Taman Putra Jaya Baya 2012 lan Pasinaone Sastra Meyra Hartantika Pendidikan Bahasa Daerah, FBS, UNESA (Meyra_hartantika@yahoo.co.id) Abstrak Dongeng sajroning rubrik Crita Taman

Lebih terperinci

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Nomor: 1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Nomor: 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Nomor: 1 Nama Sekolah :... Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas/Semester : VI/1 Alokasi Waktu : 1 35 menit Standar Kompetensi Mendengarkan : Mampu mendengarkan dan

Lebih terperinci

Ngundhakake Katrampilan Nyemak Crita Pewayangan Kanthi Medhia Compact Disc Siswa Kelas IX A SMPN 2 Pakel Tulungagung Taun Pamulangan

Ngundhakake Katrampilan Nyemak Crita Pewayangan Kanthi Medhia Compact Disc Siswa Kelas IX A SMPN 2 Pakel Tulungagung Taun Pamulangan NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK CRITA PEWAYANGAN KANTHI MEDHIA COMPACT DISC SISWA KELAS IX A SMPN 2 PAKEL TULUNGAGUNG TAUN PAMULANGAN 2015-2016 Minten, Dr. Surana, S. S. M. Hum Pendidikan Bahasa dan Sastra

Lebih terperinci

BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA PAMERAN BUKU MURAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 TANGGAL 27 NOVEMBER 2014

BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA PAMERAN BUKU MURAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 TANGGAL 27 NOVEMBER 2014 1 BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA PAMERAN BUKU MURAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 TANGGAL 27 NOVEMBER 2014 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG 2 Assalamu alaikum Wr. Wb. Salam

Lebih terperinci

UPAYA NGUNDHAKAKE KAWASISWAN NULIS LAYANG PRIBADI KANTHI MODHEL KOOPERATIF TIPE STAD (SISWA KELAS 8A SMP NEGERI 2 WRINGINANOM)

UPAYA NGUNDHAKAKE KAWASISWAN NULIS LAYANG PRIBADI KANTHI MODHEL KOOPERATIF TIPE STAD (SISWA KELAS 8A SMP NEGERI 2 WRINGINANOM) UPAYA NGUNDHAKAKE KAWASISWAN NULIS LAYANG PRIBADI KANTHI MODHEL KOOPERATIF TIPE STAD (SISWA KELAS 8A SMP NEGERI 2 WRINGINANOM) Rianah, Dra Suwarni, M.Pd. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) Fakultas

Lebih terperinci

LELEWANING BASA SAJRONING ANTOLOGI GEGURITAN SALAM SAPAN SAKAGUNUNG GAMPING ANGGITANE NARYATA: Tintingan Stilistika

LELEWANING BASA SAJRONING ANTOLOGI GEGURITAN SALAM SAPAN SAKAGUNUNG GAMPING ANGGITANE NARYATA: Tintingan Stilistika LELEWANING BASA SAJRONING ANTOLOGI GEGURITAN SALAM SAPAN SAKAGUNUNG GAMPING ANGGITANE NARYATA: Tintingan Stilistika Awung Ino Fulandi FBS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Geguritane Naryata karakit kanthi premati

Lebih terperinci

Elipsis Jejer sajrone Ukara Camboran Ing Basa Jawa ELIPSIS JEJER SAJRONE UKARA CAMBORAN ING BASA JAWA. Choirunnisa

Elipsis Jejer sajrone Ukara Camboran Ing Basa Jawa ELIPSIS JEJER SAJRONE UKARA CAMBORAN ING BASA JAWA. Choirunnisa ELIPSIS JEJER SAJRONE UKARA CAMBORAN ING BASA JAWA Choirunnisa Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FBS Universitas Negeri Surabaya (unsa_run@yahoo.co.id) Drs Sugeng Adipitoyo, M.Si Pendidikan Bahasa dan

Lebih terperinci

PEMAKAIAN BAHASA JAWA MAHASISWA PENUTUR NGAPAK DI LINGKUNGAN FBS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PEMAKAIAN BAHASA JAWA MAHASISWA PENUTUR NGAPAK DI LINGKUNGAN FBS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PEMAKAIAN BAHASA JAWA MAHASISWA PENUTUR NGAPAK DI LINGKUNGAN FBS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKRIPSI untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan oleh Nama : Anggraita Dyah Tantri NIM : 2102407090 Program

Lebih terperinci

ASPEK KONJUNGSI DALAM CERITA BERSAMBUNG (CERBUNG) BASKARA MUNCAR PADA MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT

ASPEK KONJUNGSI DALAM CERITA BERSAMBUNG (CERBUNG) BASKARA MUNCAR PADA MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT ASPEK KONJUNGSI DALAM CERITA BERSAMBUNG (CERBUNG) BASKARA MUNCAR PADA MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT SKRIPSI untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan oleh Nama : Anik Tantining NIM : 2102407173 Program Studi

Lebih terperinci

PANGANAN TRADHISIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG (Tintingan Folklor)

PANGANAN TRADHISIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG (Tintingan Folklor) PANGANAN TRADHISIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG (Tintingan Folklor) Via Puspitasari PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Abstrak Kang dadi underaning panaliten, yaiku:

Lebih terperinci

ANALISIS WACANA SOSIAL MANTRANI PENGASIHAN DENING WARGA ILMU SEJATI ING PONOROGO

ANALISIS WACANA SOSIAL MANTRANI PENGASIHAN DENING WARGA ILMU SEJATI ING PONOROGO ANALISIS WACANA SOSIAL MANTRANI PENGASIHAN DENING WARGA ILMU SEJATI ING PONOROGO ADITA GALIH SETYOKO PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA ABSTRAK Mantrani pengasihan

Lebih terperinci

UPAYA NGUNDHAKAKE KAPRIGELAN NGGUNAKAKE BASA KRAMA LUMANTAR NULIS SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIIIG SMPN 1 BESUKI TULUNGAGUNG JURNAL SKRIPSI

UPAYA NGUNDHAKAKE KAPRIGELAN NGGUNAKAKE BASA KRAMA LUMANTAR NULIS SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIIIG SMPN 1 BESUKI TULUNGAGUNG JURNAL SKRIPSI UPAYA NGUNDHAKAKE KAPRIGELAN NGGUNAKAKE BASA KRAMA LUMANTAR NULIS SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIIIG SMPN 1 BESUKI TULUNGAGUNG JURNAL SKRIPSI Nama : Nunuk Dwi Eryanti NIM : 13020114086 UNIVERSITAS NEGERI

Lebih terperinci

Tujuwane Panliten Adhedhasar underane panliten ing ndhuwur, banjur bisa dingerteni tujuwane panliten, yaiku:

Tujuwane Panliten Adhedhasar underane panliten ing ndhuwur, banjur bisa dingerteni tujuwane panliten, yaiku: NGECAKAKE TEKNIK TEKA-TEKI SILANG KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGGUNAKAKE RAGAM BASA KRAMA SAJRONE KATRAMPILAN WAWANCARA SISWA KELAS VIII C SMP NEGERI 1 PATIANROWO NGANJUK Sulikanah, Dra. Sri Sulistiani,

Lebih terperinci

A. RUMAH PANGGANG PE A. OMAH PANGGANG PE

A. RUMAH PANGGANG PE A. OMAH PANGGANG PE A. OMAH PANGGANG PE Cakrik omah panggang pe iki minangka cakrik omah jawa kang prasaja dhewe yen katandhingake karo cakrik-cakrik liyane. Dumadi saka papat utawa enem saka. Saka kang separo rada endhek

Lebih terperinci

MANTRA SAJRONE NASKAH SERAT RUWAT MURWAKALA LAN PROSESI RUWAT MURWAKALA

MANTRA SAJRONE NASKAH SERAT RUWAT MURWAKALA LAN PROSESI RUWAT MURWAKALA Mantra sajrone Naskah Serat Ruwat Murwakala lan Prosesi Ruwat Murwakala MANTRA SAJRONE NASKAH SERAT RUWAT MURWAKALA LAN PROSESI RUWAT MURWAKALA Arum Kusuma Sari S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah,

Lebih terperinci

ALURE CERBUNG GARISING PEPESTHEN ANGGITANE SUROSO Bc. Hk : TINTINGAN STRUKTURAL Dheininggar Gustida N.

ALURE CERBUNG GARISING PEPESTHEN ANGGITANE SUROSO Bc. Hk : TINTINGAN STRUKTURAL Dheininggar Gustida N. ALURE CERBUNG GARISING PEPESTHEN ANGGITANE SUROSO Bc. Hk : TINTINGAN STRUKTURAL Dheininggar Gustida N. Abstrak Cerbung Garising Pepesthen anggitane Suroso Bc. Hk mujudake crita kang narik kawigaten, mligine

Lebih terperinci

ABSTRAK. Kata Kunci: Simbol, makna, ajaran, semiotik, Serat Suluk Kaga Kridha Sopana.

ABSTRAK. Kata Kunci: Simbol, makna, ajaran, semiotik, Serat Suluk Kaga Kridha Sopana. ABSTRAK Mustikawati,Yaroh. Menelusuri Makna Serat Suluk Kaga Kridha Sopana karya Raden Sastra Darsana. Skripsi. Program Studi Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas

Lebih terperinci

Ngundhakake Kaprigelan Nulis Sandhangan Aksara Jawa Kanthi Medhia Flash

Ngundhakake Kaprigelan Nulis Sandhangan Aksara Jawa Kanthi Medhia Flash NGUNDHAKAKE KAPRIGELAN NULIS SANDHANGAN AKSARA JAWA SISWA KELAS VII A MTS NEGERI PARE KANTHI MEDIA FLASH Masruroin Nurkhotimah, Latief Nurhasan, M. Pd. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) Fakultas

Lebih terperinci

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SENI JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SENI JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH NGUNDHAKAKE KAWASISAN NULIS TEMBANG MACAPAT SISWA KLAS IX A SMP NEGERI 3 KEDUNGWARU KANTHI MODHEL PASINAON THINK TALK WRITE LUMANTAR MEDHIA GAMBAR TAUN AJARAN 2015/2016 JURNAL SKRIPSI Dening SRI BINTARTI

Lebih terperinci

UKBM BHS JAWA-3.2/4.2/1/2-2 BAHASA JAWA

UKBM BHS JAWA-3.2/4.2/1/2-2 BAHASA JAWA UKBM BHS JAWA- BAHASA JAWA PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 MALANG 1 UKB RAMA-SINTA IDENTITAS a. Nama Mata Pelajaran : Mulok Bahasa Jawa b. Semester : 1 c.

Lebih terperinci

MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW

MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW KANGGO NGUNDHAKAKE KAWASISAN APRESIASI CERKAK SISWA KLAS VIII C MTs NEGERI MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO Solikhah, Dra. Hj. Sri Wahyu Widayati, M.Si Pendidikan

Lebih terperinci

KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION

KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) BERBANTUAN MEDIA KOMIK UNTUK PEMBELAJARAN MENULIS DIALOG BAHASA JAWA PADA SISWA KELAS VII SMP N 3 KAJEN SKRIPSI untuk memperoleh gelar

Lebih terperinci

BASA PENYIAR TVRI JAWA TIMUR ING ADICARA CAMPURSARI TAMBANE ATI SKRIPSI. Dening TAUFAN SETYAWAN

BASA PENYIAR TVRI JAWA TIMUR ING ADICARA CAMPURSARI TAMBANE ATI SKRIPSI. Dening TAUFAN SETYAWAN BASA PENYIAR TVRI JAWA TIMUR ING ADICARA CAMPURSARI TAMBANE ATI SKRIPSI Dening TAUFAN SETYAWAN 052114015 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SENI JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/ Semester Alokasi Waktu : SMP N 1 BERBAH. : Bahasa Jawa : VIII/ Ganjil : 2 X 40 menit A. Standar Kompetensi : 4. Mengungkapkan gagasan

Lebih terperinci

PEPRINCEN SEMANTIS TEMBUNG KRIYA KANG NDUWENI TEGES NGOMONG

PEPRINCEN SEMANTIS TEMBUNG KRIYA KANG NDUWENI TEGES NGOMONG PEPRINCEN SEMANTIS TEMBUNG KRIYA KANG NDUWENI TEGES NGOMONG DWI RESTININGTYAS ADI PUTRI PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Abstrak Saben tembung iku mesthi nduweni

Lebih terperinci

Ngundhakake Kawasisan Apresiasi Tembang Macapat Sinom Kanthi Modhel Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Ngundhakake Kawasisan Apresiasi Tembang Macapat Sinom Kanthi Modhel Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD NGUNDHAKAKE KAWASISAN APRESIASI TEMBANG MACAPAT SINOM KANTHI MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD SISWA KELAS VIII C SMP WACHID HASYIM 7 SURABAYA TAHUN AJARAN 2015-2016 Wiwik Winhartatik, Dra. Sri

Lebih terperinci

KOHESI LAN KOHERENSI ING RUBRIK PANGUDARASA KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2013

KOHESI LAN KOHERENSI ING RUBRIK PANGUDARASA KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2013 KOHESI LAN KOHERENSI ING RUBRIK PANGUDARASA KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2013 Listyan Purwonugroho Jurusan Pendhidhikan Basa Lan Sastra Dhaerah (Jawa), Fakultas Basa lan Seni, Universitas

Lebih terperinci

PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN MENULIS TEKS DRAMA BERBAHASA JAWA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKSPRESI SASTRA PADA SISWA SMA

PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN MENULIS TEKS DRAMA BERBAHASA JAWA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKSPRESI SASTRA PADA SISWA SMA S PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN MENULIS TEKS DRAMA BERBAHASA JAWA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKSPRESI SASTRA PADA SISWA SMA SKRIPSI untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Oleh Nama : Ratna Imani NIM :

Lebih terperinci

MAKNA SIMBOLIS BANYU TUK PITU ING TRADHISI RUWATAN RRI MADIUN (Tintingan Folklor)

MAKNA SIMBOLIS BANYU TUK PITU ING TRADHISI RUWATAN RRI MADIUN (Tintingan Folklor) MAKNA SIMBOLIS BANYU TUK PITU ING TRADHISI RUWATAN RRI MADIUN (Tintingan Folklor) AURIA RASTUTI CIPTA PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Abstrak Maneka warnaning

Lebih terperinci

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK DONGENG KANTHI MODHEL NUMBERED HEADS TOGETHER LUMANTAR MEDHIA AUDIO SISWA KELAS 7 A SMPN 6 TULUNGAGUNG

NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK DONGENG KANTHI MODHEL NUMBERED HEADS TOGETHER LUMANTAR MEDHIA AUDIO SISWA KELAS 7 A SMPN 6 TULUNGAGUNG NGUNDHAKAKE KATRAMPILAN NYEMAK DONGENG KANTHI MODHEL NUMBERED HEADS TOGETHER LUMANTAR MEDHIA AUDIO SISWA KELAS 7 A SMPN 6 TULUNGAGUNG E-JOURNAL dening DEWI SARTIKO RINI 13020114091 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA

Lebih terperinci

PAMAWASE PAMACA TUMRAP NOVEL PIWELINGE PURANTI

PAMAWASE PAMACA TUMRAP NOVEL PIWELINGE PURANTI PAMAWASE PAMACA TUMRAP NOVEL PIWELINGE PURANTI ANGGITANE TIWIEK SA (TINTINGAN RESEPSI SASTRA) Siswoyo, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) FBS Universitas Negeri Surabaya Siswoyosis24@yahoo.com

Lebih terperinci

Rusake Alam Sajrone Geguritan Sastra Jawa Modern: Tintingan Ekokritik YUNITA ANDRI ANGGRAINI

Rusake Alam Sajrone Geguritan Sastra Jawa Modern: Tintingan Ekokritik YUNITA ANDRI ANGGRAINI YUNITA ANDRI ANGGRAINI Jurusan Pendhidhikan Basa lan Sastra Dhaerah Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya Yunitaandri1234@gmail.com ABSTRAK Ecocritism minangka tintingan kang nduweni sesambungan

Lebih terperinci

SINESTESIA PADA TUTURAN MAHASISWA PBSJ FBS UNNES SKRIPSI

SINESTESIA PADA TUTURAN MAHASISWA PBSJ FBS UNNES SKRIPSI SINESTESIA PADA TUTURAN MAHASISWA PBSJ FBS UNNES SKRIPSI untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan oleh Nama : Suciati Duwi Sartika NIM : 2102407125 Prodi Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa :

Lebih terperinci

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGAPRESIASI DONGENG KANTHI MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD SISWA KELAS 8B SMP NEGERI 6 TULUNGAGUNG

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGAPRESIASI DONGENG KANTHI MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD SISWA KELAS 8B SMP NEGERI 6 TULUNGAGUNG NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGAPRESIASI DONGENG KANTHI MODHEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD SISWA KELAS 8B SMP NEGERI 6 TULUNGAGUNG LINDARWATI (13020114083), Prof. Dr. UDJANG PAIRIN M. BASIR, M.Pd PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Owah-Owahane Tegese Tembung ing Basa Jawa Adhedhasar Drajate OWAH-OWAHANE TEGESE TEMBUNG ING BASA JAWA ADHEDHASAR DRAJATE

Owah-Owahane Tegese Tembung ing Basa Jawa Adhedhasar Drajate OWAH-OWAHANE TEGESE TEMBUNG ING BASA JAWA ADHEDHASAR DRAJATE Owah-Owahane Tegese Tembung ing Basa Jawa Adhedhasar Drajate OWAH-OWAHANE TEGESE TEMBUNG ING BASA JAWA ADHEDHASAR DRAJATE Fuad Mujahid Jurusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan

Lebih terperinci

Basa Jawa Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Pucuk Lamongan Taun Ajaran 2012/2013

Basa Jawa Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Pucuk Lamongan Taun Ajaran 2012/2013 Daya Pangaribawane Media Video Pembelajaran Tumrap Undhaking Kawasisan Unggah-ungguh Fitri Apriliyah Wulandari Pendidikan Bahasa Daerah, FBS, UNESA (v3gadisjawa@yahoo.com) Abstrak Pasinaon basa Jawa ngenani

Lebih terperinci

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGETRAPAKE BASA RINENGGA KANTHI METHODE MAKE- A MATCH KLAS VII H SMP NEGERI 1 BARON TAHUN PAMULANGAN JURNAL

NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGETRAPAKE BASA RINENGGA KANTHI METHODE MAKE- A MATCH KLAS VII H SMP NEGERI 1 BARON TAHUN PAMULANGAN JURNAL NGUNDHAKAKE KAWASISAN NGETRAPAKE BASA RINENGGA KANTHI METHODE MAKE- A MATCH KLAS VII H SMP NEGERI 1 BARON TAHUN PAMULANGAN -2016 JURNAL Dening Panliti : MUSRIWATI NIRM : 13020114109 JURUSAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Moralitas Sajrone Cerbung Nggayuh Lintang Anggitane Tiyasti MORALITAS SAJRONE CERBUNG NGGAYUH LINTANG ANGGITANE TIYASTI

Moralitas Sajrone Cerbung Nggayuh Lintang Anggitane Tiyasti MORALITAS SAJRONE CERBUNG NGGAYUH LINTANG ANGGITANE TIYASTI MORALITAS SAJRONE CERBUNG NGGAYUH LINTANG ANGGITANE TIYASTI Mey Zahroh Firdaus, Prof. Dr. Darni, M.Hum Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya meyzaphe@gmail.com

Lebih terperinci

TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM WACANA KOLOM PAK RIKAN DI KORAN MINGGUAN DIVA

TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM WACANA KOLOM PAK RIKAN DI KORAN MINGGUAN DIVA TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM WACANA KOLOM PAK RIKAN DI KORAN MINGGUAN DIVA SKRIPSI disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan oleh Nama : Ikasari Indah Hibridani NIM : 2102406042 Prodi : Pendidikan

Lebih terperinci

NILAI MORAL SAJRONE CRITA RAKYAT BOJONEGORO PRABU ANGLING DARMA KANG WICAKSANA ANGGITANE SUHARMONO K: TINTINGAN RESPSI SATRA

NILAI MORAL SAJRONE CRITA RAKYAT BOJONEGORO PRABU ANGLING DARMA KANG WICAKSANA ANGGITANE SUHARMONO K: TINTINGAN RESPSI SATRA NILAI MORAL SAJRONE CRITA RAKYAT BOJONEGORO PRABU ANGLING DARMA KANG WICAKSANA ANGGITANE SUHARMONO K: TINTINGAN RESPSI SATRA Oktarina Dwi Pratiwi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa

Lebih terperinci

Bathik Jonegoroan Ing Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro (Tintingan Wujud, Makna, Ekologi Budaya LanFungsi)

Bathik Jonegoroan Ing Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro (Tintingan Wujud, Makna, Ekologi Budaya LanFungsi) Bathik Jonegoroan Ing Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Aris Kurniawan ABSTRAK Bathik mujudake asil kabudayan sing nduweni piguna tumrap masyrakat panyengkuyunge. Bathik Jonegoroan

Lebih terperinci

ANAFORA GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL DALAM NOVEL GARUDA PUTIH KARYA SUPARTO BRATA

ANAFORA GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL DALAM NOVEL GARUDA PUTIH KARYA SUPARTO BRATA i ANAFORA GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL DALAM NOVEL GARUDA PUTIH KARYA SUPARTO BRATA SKRIPSI untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan oleh Nama : Nila Haryu Kurniawati NIM : 2102407144 Prodi : Pendidikan Bahasa

Lebih terperinci

MAKSUD, MAKNA, LAN TEGESE GUGON TUHON NGENANI WONG MBOBOT ING DESA PURWOREJO, KECAMATAN NGUNUT, KABUPATEN TULUNGAGUNG SKRIPSI

MAKSUD, MAKNA, LAN TEGESE GUGON TUHON NGENANI WONG MBOBOT ING DESA PURWOREJO, KECAMATAN NGUNUT, KABUPATEN TULUNGAGUNG SKRIPSI MAKSUD, MAKNA, LAN TEGESE GUGON TUHON NGENANI WONG MBOBOT ING DESA PURWOREJO, KECAMATAN NGUNUT, KABUPATEN TULUNGAGUNG SKRIPSI dening: AMBAR PRISTIANA NIM 09020114026 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS

Lebih terperinci

Piwulang Islam sajrone Naskah Israrul Ushul. Padriana Ayu Jayanti Pendidikan Bahasa Daerah, FBS, UNESA

Piwulang Islam sajrone Naskah Israrul Ushul. Padriana Ayu Jayanti Pendidikan Bahasa Daerah, FBS, UNESA Piwulang Islam sajrone Naskah Israrul Ushul Padriana Ayu Jayanti Pendidikan Bahasa Daerah, FBS, UNESA (padrianaayujayanti@gmail.com) Abstrak Naskah minangka salah sawijine wujud karya sastra tradhisi kang

Lebih terperinci

KONFLIK SAJRONING ANTOLOGI CRITA CEKAK MAWAR ABANG ANGGITANE ARIESTA WIDYA

KONFLIK SAJRONING ANTOLOGI CRITA CEKAK MAWAR ABANG ANGGITANE ARIESTA WIDYA KONFLIK SAJRONING ANTOLOGI CRITA CEKAK MAWAR ABANG ANGGITANE ARIESTA WIDYA Kholidiyah Hanum, Drs. Bambang Purnomo, M.Si Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri

Lebih terperinci

TRADHISI SURAN AGUNG WARGA PERSAUDARAAN SETIA HATI ING KUTHA MADIUN (Tintingan Sinkretisme Budaya) Muhammad Reza Anugerah ABSTRAK

TRADHISI SURAN AGUNG WARGA PERSAUDARAAN SETIA HATI ING KUTHA MADIUN (Tintingan Sinkretisme Budaya) Muhammad Reza Anugerah ABSTRAK TRADHISI SURAN AGUNG WARGA PERSAUDARAAN SETIA HATI ING KUTHA MADIUN (Tintingan Sinkretisme Budaya) Muhammad Reza Anugerah ABSTRAK Tembung wigati: tradhisi, ubarampe, tata laku, Suran Agung, sinkretisme

Lebih terperinci

METONIMI ING BASA JAWA MASYARAKAT DESA SOBONTORO, KECAMATAN BOYOLANGU, KABUPATEN TULUNGAGUNG

METONIMI ING BASA JAWA MASYARAKAT DESA SOBONTORO, KECAMATAN BOYOLANGU, KABUPATEN TULUNGAGUNG METONIMI ING BASA JAWA MASYARAKAT DESA SOBONTORO, KECAMATAN BOYOLANGU, KABUPATEN TULUNGAGUNG Deni Candra Irawan, Prof. Dr. Udjang Pairin M.Basir, M. Pd Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa) Fakultas

Lebih terperinci