TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom"

Transkripsi

1 TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom 1 Skop Terma Penggunaan ini berkenaan penggunaan Laman Web TomTom dan mengandungi hak, obligasi dan sekatan anda sewaktu menggunakan Laman Web TomTom. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web TomTom ini, anda menerima dan terikat oleh semua Terma Penggunaan ini dan sebarang pindahan dan tambahan kepadanya. TomTom boleh menukar Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa dengan atau tanpa memberi notis terlebih dahulu, dan berkuat kuasa setelah ia disiarkan pada Laman Web TomTom. Sila semak Laman Web TomTom dari semasa ke semasa. Penggunaan Laman Web TomTom oleh anda secara berterusan adalah disifatkan sebagai penerimaan Terma yang disemak oleh anda 2 TAKRIFAN Peranti Terbina Dalam Sebarang produk yang terbina dalam ke dalam kenderaan dan dijual melalui pihak ketiga kepada anda. Produk Sebarang perkakasan, item dan aksesori, termasuk tetapi tidak terhad pada: Semua peranti navigasi(tidak termasuk Peranti Terbina Dalam) Peranti sukan Item dan aksesori yang disertakan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Am TomTom sebagaimana yang didapati di Terma Penggunaan Terma Penggunaan Laman Web TomTom ini Bahan Pihak Ketiga 1

2 Kandungan, perisian, kod, data, maklumat, kefungsian, kandungan lain dan algoritma berlesen atau sebaliknya disediakan oleh pihak lain selain daripada TomTom. Kandungan TomTom Semua maklumat, teks, fail, skrip, grafik, fotos, bunyi, muzik, video, ciri interaktif, kefungsian atau bahan serupa yang lain, disediakan oleh TomTom. Laman Web TomTom Semua laman web yang disediakan oleh TomTom, yang boleh diakses oleh anda tanpa pendaftaran terlebih dahulu atau log masuk, termasuk tetapi tidak terhad pada: Pengguna Mana-mana pengguna Laman Web TomTom. 3 ULASAN AM SILA BACA TERMA PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB TOMTOM. Laman Web TomTom adalah laman yang dikendalikan oleh sama ada TomTom Inc. jika anda menetap di AS atau Kanada, atau TomTom International BV jika anda menetap di tempat lain. JIka anda menetap di A.S. atau Kanada, Terma Penggunaan ini disertai antara anda dengan TomTom Inc., sebuah syarikat Massachusetts 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, USA, Nombor Syarikat (nombor ID): ; ; sekiranya tidak, Terma Penggunaan ini disertai antara anda dengan TomTom International B.V. sebuah syarikat persendirian dengan liabiliti terhad, dengan ibu pejabat korporatnya di Amsterdam, alamat pendaftarannya di De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Negara Belanda dan berdaftar dalam daftar perdagangan Dewan Perniagaan di Negara Belanda di bawah nombor , dan memegang nombor VAT NL B.01. (dalm mana-mana keadaan "TomTom"). Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web TomTom, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan ini, dan undang-undang yang berkuat kuasa, tanpa mengira sama ada anda ada akaun berdaftar dengan TomTom atau tidak. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan, tolong jangan guna Laman Web TomTom ini. Terma tambahan, termasuk Terma dan Syarat 2

3 [ mungkin berkuat kuasa ke atas pembelian melalui Laman Web TomTom dan anda boleh diminta untuk menerima secara jelas terma tambahan tersebut. Terma tambahan berkenaan mungkin sebagai tambahan kepada Terma Penggunaan ini atau, setakat yang yang ia tidak konsisten dengan kandungan atau hasrat Terma Penggunaan ini, terma tambahan tersebut akan mengatasi Terma Penggunaan ini. Anda bersetuju bahawa sebarang notis, persetujuan, pendedahan atau komunikasi lain yang TomTom hantar kepada anda secara elektronik apabila anda menggunakan Laman Web TomTom akan memenuhi sebarang keperluan komunikasi undangundang. Meskipun anda telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan ketepatan maklumat pada Laman Web TomTom, TomTom tidak menanggung sebarang tanggungjawab baginya. Laman Web TomTom dan Kandungan TomTom disediakan sebagaimana yang ada dan sebagaimana yang tersedia. Kami mungkin mengemas kini Laman Web TomTom dari semasa ke semasa, dan boleh menukar Kandungan TomTom pada bila-bila masa. Laman Web TomTom mungkin mengandungi rujukan kepada Kandungan TomTom yang khusus yang mungkin tidak tersedia atau hendaklah menjadi tersedia pada bila-bila masa di negara tertentu. Sila hubungi wakil tempatan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut. 4 SEKATAN PENGGUNAAN Anda boleh menggunakan Laman Web TomTom dan Kandungan TomTom hanya bagi tujuan yang sah di sisi undang-undang sahaja. Anda bersetuju untuk tidak menukar atau memadamkan sebarang notis hak milik daripada bahan yang dimuat turun, dicetak atau sebaliknya diperoleh melalui Laman Web TomTom. Anda bersetuju untuk tidak mengubah suai, menyalin, menterjemah, menyiarkan, melaksanakan, memaparkan, mengedar, meletakkan bingkai, menghasilkan semula, menerbitkan semula, memuat turun, memaparkan, menyiarkan, menghantar atau menjual sebarang kandungan yang tersedia melalui Laman Web TomTom. Anda tidak boleh: (i) mengubah suai, meminda, menyunting, menggabung atau sebaliknya menukar hasil carian daripada format atau urutan yang ia disampaikan kepada anda melalui Laman Web TomTom, termasuk, mengubah suai, meminda, menyunting, atau sebaliknya menukar sebarang tanda dagangan yang dipaparkan sebagai sebahagian daripada hasil carian; (ii) menggabungkan, meletakkan bersama atau mencantumkan hasil carian dengan sebarang hasil perkhidmatan carian yang lain termasuk Carian TempatanGoogle; (iii) menjual pada, mengkomersilkan, sindiket atau sebaliknya memperoleh sebarang hasil pendapatan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, atau membenarkan mana-mana pihak ketiga menerbitkan hasil pendapatan daripada hasil carian; (iv) mengendalikan sebarang tindakan yang akan mencegah, menghalang, mengherotkan atau sebaliknya mengganggu keupayaan TomTom untuk mengira sebarang hasil pengiklanan yang dijana daripada hasil carian ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web TomTom dalam cara yang mungkin mengganggu hak pihak ketiga. 3

4 Anda bersetuju untuk tidak menggunakan sebarang perlombongan data, robot, pengikisan (termasuk pengikisan skrin) atau kaedah mengumpul data yang serupa. Anda bersetuju untuk tidak mengambil tindakan yang mungkin mengkompromi keselamatan Laman Web TomTom, mengakibatkan Laman Web tidak boleh diakses oleh orang lain atau sebaliknya merosakkan Laman Web TomTom atau Kandungan TomTom. TomTom berhak untuk menggantung atau menamatkan akses anda kepada Laman Web TomTom jika TomTom percaya - menurut budi bicara tunggalnya - anda telah melanggar Terma Penggunaan ini. 5 HARTA INTELEKTUAL Semua harta intelektual dalam dan kepada Laman Web TomTom adalah milik TomTom, gabungannya dan pelesennya, yang termasuk (tanpa had) bahan yang dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, atau undang-undang paten. Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan nama perdagangan (cth., nama TomTom dan logo dua tangan) dimiliki, didaftarkan dan/atau dilesenkan oleh TomTom N.V. dan anggota gabungannya. Semua kandungan pada Laman Web TomTom adalah usaha kolektif di bawah undang-undang Amerika Syarikat dan/atau Belanda dan undangundang hak cipta lain dan adalah hak proprietari TomTom. Hak cipta terpelihara. Tiada sesuatu pun dalam Terma Penggunaan ini adalah ditafsirkan sebagai memberi sebarang lesen hak harta intelektual kepada anda. Perisian yang disediakan, contohnya dengan memuat turun atau mengalir daripada atau melalui Laman Web TomTom adalah dilesenkan tertakluk pada terma perjanjian lesen yang berkenaan atau terma lain yang berkuat kuasa. Melainkan sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian lesen yang berkuatkuasa atau sebarang terma lain, sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, perisian ini disediakan untuk kegunaan Laman Web TomTom sahaja dan sebarang penyalinan, penghasilan semula atau pengedaran semula lanjut perisian ini dilarang secara jelas. Waranti, jika ada, berhubung perisian yang berkenaan hendaklah hanya berkenaan sebagaimana yang ditetapkan secara jelas dalam perjanjian lesen yang berkuat kuasa. TomTom adalah dengan ini, secara jelas menafikan semua representasi dan waranti lanjut dalam apa jua jenis, sama ada tersurat atau tersirat, berhubung perisian ini. 6 PRIVASI DAN KUKI Pernyataan privasi kami [ yang dimasukkan ke dalam Terma Penggunaan ini melalui rujukan ini, menghuraikan secara lebih lanjut pengumpulan dan penggunaan maklumat pada Laman Web TomTom dan penggunaan kuki. Jika anda ingin membaca dengan lebih lanjut tentang cara TomTom mengendalikan maklumat yang berkaitan dengan anda dan penggunaan kuki oleh TomTom, sila lihat pernyataan privasi TomTom di laman web tomtom.com/legal/privacy kami. 4

5 7 Laman Web Pihak Ketiga Laman Web TomTom boleh mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga, semata-mata untuk kemudahan anda. TomTom tidak mengendors, memantau atau mempunyai sebarang kawalan ke atas laman web pihak ketiga ini, yang mempunyai terma penggunaan dan dasar privasi yang berasingan. Jika anda menggunakan pautan ini, anda akan meninggalkan laman web kami. TomTom tidak bertanggungjawab bagi kandungan atau dasar laman web pihak ketiga dan anda mengkases laman web pihak ketiga berkenaan atas risiko anda sendiri. 8 PERKHIDMATAN DAN AKSES MUDAH ALIH Jika Laman Web TomTom mengandungi ciri-ciri yang tersedia kepada peranti mudah alih tertentu atau melalui sambungan tertentu menerusi peranti mudah alih tersebut (sebagai contoh penambatan (tethering)) anda mengakui dan bersetuju bahawa kadar dan bayaran pembawa anda dikenakan, termasuk dalam hal tertentu, bayaran penambatan tambahan. Bukan semua perkhidmatan mudah alih akan berfungsi dengan semua pembawa atau Produk. 9 PENANGGUNGAN KERUGIAN Anda bersetuju untuk menanggung kerugian, mempertahankan, dan memastikan TomTom, sekutunya, pegawai, pengarah, kakitangan, ejen, pemberi lesen dan pembekalnya tidak dimudaratkan dan terhadap semua tuntutan, kerugian, liabiliti, perbelanjaan, ganti rugi dan kos, termasuk, tanpa had, fi guaman yang berbangkit daripada atau berkaitan dalam apa jua cara dengan penggunaan Laman Web TomTom oleh anda, perlakuan anda berhubung para pengguna Laman Web TomTom yang lain, atau sebarang pelanggaran Terma Penggunaan, apa-apa undangundang atau hak mana-mana pihak ketiga. 10 PENAFIAN WARANTI Laman Web TomTom, termasuk Kandungan TomTom dan Bahan Pihak Ketiga yang didapati pada Laman Web TomTom ini disediakan "sebagaimana yang ada" dan tanpa apa jua jenis waranti. Setakat yang dibenarkan sepenuhnya oleh undangundang, TomTom menafikan semua waranti, sama ada tersurat atau tersirat, tentang operasi Laman Web TomTom dan Kandungan TomTom. TomTom tidak memberi waranti atau membuat sebarang representasi tentang keselamatan Laman Web TomTom. Anda mengakui sebarang maklumat yang dihantar boleh dipintas oleh pihak ketiga yang tidak diberi keizinan dan TomTom tidak boleh menjamin dan tidak menjanjikan sebarang hasil khusus daripada penggunaan Laman Web TomTom. TomTom tidak membuat representasi atau waranti bahawa Laman Web TomTom tidak akan diganggu atau bebas daripada ralat, bahawa sebarang kecacatan akan dibetulkan, atau bahawa Laman Web TomTom atau pelayan yang menyediakan Laman Web TomTom adalah bebas daripada virus atau apa-apa yang lain yang memudaratkan. 5

6 Setakat yang dibenarkan sepenuhnya oleh undang-undang, TomTom tidak membuat sebarang waranti atau representasi berhubung penggunaan Kandungan TomTom di Laman Web TomTom dari segi betulnya, ketepatannya, kecukupannya, kebergunaannya, kebolehpercayaannya atau sebaliknya. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda memuat turun atau sebaliknya memperoleh Kandungan TomTom atas risiko anda sendiri, dan bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi penggunaannya dan sebarang kerosakan kepada peranti anda yang digunakan untuk mengakses Laman Web TomTom, kehilangan data atau apa jua kemudaratan jenis lain yang mungkin terhasil. TomTom berhak untuk menukar sebarang dan semua Kandungan TomTom Content dan item lain yang digunakan atau terkandung dalam Laman Web TomTom pada bila-bila masa tanpa notis. Sesetengah negeri tidak membenarkan had atau pengecualian pada waranti, jadi pengehadan di atas mungkin tidak berkenaan bagi anda. 11 HAD LIABILITI Tiada sesuatu pun dalam Terma Penggunaan ini mengecualikan atau mengehadkan liabiliti TomTom untuk kematian atau kecederaan peribadi yang berpunca daripada kecuaian, atau penipuan atau salah representasi yang bersifat menipu, atau berhubung waranti tersirat dalam seksyen 12 hingga 15 Akta Penjualan Barangan 1979 atau Akta Perlindungan Pengguna 1987 atau hak anda yang sah di sisi undangundang berhubung produk yang rosak atau produk yang tidak seperti yang digambarkan atau bagi sebarang liabiliti lain yang tidak boleh dikecualikan atau dihadkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa. Tertakluk pada perkara yang dinyatakan di atas, setakat yang dibenarkan sepenuhnya dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa, TomTom mahupun sekutu, pembekal dan/atau subkontraktor tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk apa-apa ganti rugi langsung, khusus, sampingan, tidak langsung atau terhasil, termasuk sebarang kehilangan keuntungan, kehilangan perniagaan, gangguan perniagaan, ganti rugi sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian), pelanggaran kewajipan statutori atau sebaliknya yang berbangkit di bawah atau berhubung: Penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengakses Laman Web TomTom; Penggunaan atau pergantungan pada mana-mana Kandungan TomTom yang dipaparkan pada Laman Web TomTom; kehilangan data atau maklumat, atau yang serupa yang mengakibatkan daripada akses, penggunaan, atau ketidakupayaan untuk mengakses atau penggunaan Laman Web TomTom termasuk Kandungan TomTom; atau Perlakuan Pengguna lain (sama ada dalam talian atau luar talian) atau kehadiran di acara TomTom. Meskipun jika TomTom telah dinasihatkan tentang kemungkinan ganti rugi tersebut. Anda menanggung keseluruhan tanggungjawab untuk pengguna Laman Web TomTom dan Kandungan TomTom oleh anda. Satu-satunya remedi anda 6

7 terhadap TomTom untuk penggunaan Laman Web TomTom ialah untuk berhenti menggunakan Laman Web TomTom. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau ganti rugi yang disebabkan oleh virus, serangan penafian perkhidmatan yang disebarkan atau bahan yang memudaratkan dari segi teknologi yang boleh menjangkiti peralatan komputer anda, atur cara komputer, data atau bahan proprietari lain disebabkan oleh penggunaan Laman Web TomTom oleh anda atau muat turun sebarang Kandungan TomTom oleh anda atau sebarang pautan ke mana-mana laman web yang dipautkan kepadanya. Dengan yang demikian, jika TomTom didapati bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian yang dalam apa jua cara berhubung dengan (ketidakupayaan anda untuk) mengakses dan/atau menggunakan Laman Web TomTom, liabiliti agregat TomTom di bawah Laman Web TomTom untuk manamana satu atau lebih tuntutan tidak boleh melebihi US$ Undang-undang yang berkuat kuasa tidak boleh membenarkan had atau pengecualian liabiliti atau ganti rugi sampingan atau yang terhasil, jadi, had atau pengecualian di atas tidak berkenaan bagi anda. Had dan pengecualian liabiliti yang berbeza mungkin berkenaan bagi liabiliti yang berbangkit hasil daripada bekalan Produk(-produk) kepada anda, yang akan ditetapkan dalam Terma dan Syarat [ 12 Undang-undang yang berkuat kuasa dan mahkamah yang berwibawa Jika anda bermastautin di A.S. atau Kanada, anda bersetuju bahawa Terma Penggunaan ini dan Kandungan TomTom ditadbir dalam semua sudut undangundang Negeri New York, Amerika Syarikat tanpa mengira pilihan peruntukan undang-undang dan semua pertikaian, tuntutan, dan prosiding undang-undang yang berbangkit secara langsung atau tidak langsung daripada Terma Penggunaan atau Kandungan TomTom yang berkenaan hendaklah diselesaikan secara individu, tanpa merujuk pada mana-mana bentuk tindakan kelas, dan secara eksklusif dalam mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Bandar Raya New York, New York, Amerika Syarikat. Jika anda menetap di luar A.S. atau Kanada, semua pertikaian, tuntutan dan prosiding undang-undang yang berbangkit secara langsung atau tidak langsung daripada Terma Penggunaan atau Kandungan TomTom hendaklah tertakluk pada undang-undang Belanda, tanpa mengira sebarang konflik prinsip undang-undang yang akan terhasil dalam penguatkuasaan undang-undang mana-mana bidang kuasa lain dan hendaklah diselesaikan secara eksklusif oleh mahkamah Amsterdam, Negara Belanda. P.B.B Konvensyen berhubung Kontrak bagi Penjualan Barangan Antarabangsa tidak berkenaan kepada Laman Web TomTom atau Terma Penggunaan ini dan adalah dengan ini dinafikan secara jelas. 7

8 13 PELBAGAI Melainkan sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang yang berkuat kuasa, sebarang kuasa tindakan atau tuntutan yang anda mungkin ada berhubung Laman Web TomTom hendaklah bermula dalam tempoh satu (1) tahun selepas tuntutan atau kuasa tindakan berbangkit. Kegagalan TomTom untuk menegaskan dan menguatkuasakan pelaksanaan manamana Terma Penggunaan ini secara ketat tidak akan disifatkan sebagai penepian mana-mana peruntukan atau hak. Perlakuan antara pihak-pihak mahupun amalan perdagangan tidak akan mengubah suai mana-mana Terma Penggunaan ini. TomTom boleh menyerahkan haknya dan menugaskan kewajipannya di bawah Terma Penggunaan ini kepada mana-mana pihak pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. 14 KEBOLEHASINGAN Jika mana-mana peruntukan dalam Terma Penggunaan ini didapati tidak sah, yang selebihnya hendaklah terus boleh dikuatkuasakan. Jika mana-mana peruntukan dalam Terma Penggunaan ini disifatkan sebagai tidak sah di sisi undang-undang, batal atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan tersebut disifatkan sebagai boleh diasingkan dan peruntukan yang selebihnya masih sah dan boleh dikuatkuasakan. 15 Soalan dan ulasan Sekiranya anda ada sebarang soalan, cadangan, aduan atau ulasan berkenaan Laman Web TomTom atau Terma Penggunaan ini, atau jika anda ingin menghubungi TomTom atas apa jua sebab, sila berbuat demikian dengan menghantar e-mel melalui *** 8

TERMA PENGGUNAAN. Skop

TERMA PENGGUNAAN. Skop TERMA PENGGUNAAN Skop Sebagai seorang individu melawat laman web ini ("pelawat" atau "anda"), Terma Penggunaan ini terpakai bagi akses anda kepada semua atau sebahagian daripada laman web yang boleh diakses

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM

TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM 1. Perkhidmatan yang disediakan di www.scicom-intl.com adalah laman web (Laman Web) yang dimiliki dan dikendalikan bagi pihak Kumpulan Syarikat SCICOM ( SCICOM ).

Lebih terperinci

KETENTUAN PENGGUNAAN Situs Web TomTom

KETENTUAN PENGGUNAAN Situs Web TomTom KETENTUAN PENGGUNAAN Situs Web TomTom 1 Ruang lingkup Ketentuan Penggunaan ini berlaku untuk penggunaan Situs Web TomTom dan mencakup hak-hak, kewajiban, dan batasan Anda ketika menggunakan Situs Web TomTom.

Lebih terperinci

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki;

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki; WARANTI TERHAD Hak Tambahan di Bawah Undang-undang Pengguna. Jika ANDA seorang pengguna ANDA boleh mempunyai hak (statutori) undang-undang yang menjadi tambahan kepada hak yang dinyatakan dalam Waranti

Lebih terperinci

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan Dasar Privasi Dalam Dasar Privasi ini ("Dasar"), kami, Qualcomm Incorporated dan syarikat subsidiari (secara kolektif "kami" atau "kita"), menyediakan maklumat mengenai cara kami mengumpul, menggunakan,

Lebih terperinci

Terma Penggunaan I. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAMI SILA BERSABAR DENGAN KAMI

Terma Penggunaan I. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAMI SILA BERSABAR DENGAN KAMI Terma Penggunaan I. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAMI SILA BERSABAR DENGAN KAMI 1. Walaupun ia mungkin bukan hobi kegemaran anda tetapi sila baca Terma-Terma dan Syarat- Syarat ini termasuk Dasar Privasi

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

5) Dasar Pembatalan Perkakasan 6) Lesen, Hakcipta & Kerahsiaan

5) Dasar Pembatalan Perkakasan 6) Lesen, Hakcipta & Kerahsiaan Terma-Terma Dan Syarat-Syarat Am bagi Penjualan Dalam Talian TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Skop Terma-terma dan Syarat-syarat ini terpakai

Lebih terperinci

1.5 Bahan itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, gambaran dan grafik. Penghasilan semula adalah dilarang.

1.5 Bahan itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, gambaran dan grafik. Penghasilan semula adalah dilarang. TERMA DAN SYARAT Terma dan syarat berikut mengawal penggunaan laman web ini. Walaupun notis ini kelihatan panjang, kami percaya penting untuk anda mengambil masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan

Lebih terperinci

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu")

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD (TAMBAHAN itu) TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu") NOTIS PENTING: Untuk mengakses dan / atau menggunakan Perkhidmatan Awan ini (seperti

Lebih terperinci

Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut:

Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut: PENTING: BACA PERJANJIAN INI DENGAN TELITI. INI ADALAH PERJANJIAN UNDANG-UNDANG ANTARA AVG TECHNOLOGIES CZ, s.r.o. ( AVG TECHNOLOGIES ) DAN ANDA (BERTINDAK SEBAGAI SEORANG INDIVIDU ATAU, JIKA BERKAITAN,

Lebih terperinci

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING Pendahuluan Notis undang-undang ini diguna pakai pada keseluruhan kandungan enjin tempahan ini. Sila ambil sedikit masa untuk membaca Terma dan Syarat Penggunaan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50.

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50. Soalan-Soalan Lazim dan Terma & Syarat Promosi TMgo Double Raya 1. Apakah itu promosi TMgo Double Raya? Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Tempoh Promosi Bermula 00:00:00 pada 27/05/19 dan ditutup 23:59:59 pada 14/06/2019.

TERMA DAN SYARAT. Tempoh Promosi Bermula 00:00:00 pada 27/05/19 dan ditutup 23:59:59 pada 14/06/2019. A: Jadual Syarat Kemasukan TERMA DAN SYARAT Penganjur Promosi Nestlé Products Sdn. Bhd. (45229-H) Lepas Raya Lapar Apa bersama Nestlé Everyday Tempoh Promosi Bermula 00:00:00 pada 27/05/19 dan ditutup

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (27809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30% ('Kempen')

Lebih terperinci

Maklumat apa yang kami kumpulkan daripada anda?

Maklumat apa yang kami kumpulkan daripada anda? DASAR PRIVASI Dasar Privasi dan Keselamatan ini menjelaskan bagaimana HHO Consulting Limited mengumpul data peribadi anda dan bagaimana ia kekalkan, gunakan dan dedahkan data tersebut. HHO Consulting Ltd.

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v 2016.2) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul,

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN 1. PERJANJIAN DIANTARA PENGGUNA DAN KORPORAT PORTAL KAF 1.1 ANDA HENDAKLAH MEMBACA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN KERANA IANYA MENGENAKAN OBLIGASI-OBLIGASI

Lebih terperinci

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul Notis Privasi Adient Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan syarikat gabungannya (secara kolektif Adient, kami atau kita) mengambil berat tentang privasi anda

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bahagian A: Peraturan Umum. 1. Pengenalan

TERMA DAN SYARAT. Bahagian A: Peraturan Umum. 1. Pengenalan TERMA DAN SYARAT Bahagian A: Peraturan Umum 1. Pengenalan Terma dan syarat ini ( Terma ) merupakan terma antara Pengguna Akhir, Penasihat Perniagaan dan/atau Pemberi ( anda ), dan Credit Guarantee Corporation

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini.

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini. Terma dan Syarat Kempen Perolehan Gaji 1. Takrif 1.1. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya, kecuali konteks memerlukan yang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Am. TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Belanda, dan mana-mana sekutu (bersama-sama, TomTom )

Terma dan Syarat Am. TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Belanda, dan mana-mana sekutu (bersama-sama, TomTom ) [Malaysia] Terma dan Syarat Am TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Belanda, dan mana-mana sekutu (bersama-sama, TomTom ) Kandungan 1 Skop... 3 2 Anda memesan secara langsung

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur.

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur. TERMA DAN SYARAT DUITNOW Terma-terma dan syarat-syarat berikut ("Terma dan Syarat DuitNow") merangkumi penggunaan Pelanggan ke atas DuitNow (ditakrifkan di sini) seperti yang disediakan oleh Hong Leong

Lebih terperinci

Terma dan Syarat National Addressing Database

Terma dan Syarat National Addressing Database Di dalam DuitNow ini ( Terma ), sebarang rujukan kepada "anda" adalah merujuk kepada pelanggan Bank yang menggunakan perkhidmatan (NAD). Sebarang rujukan kepada "kita" dan "kami" adalah merujuk kepada

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018)

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) 1. Definisi 1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

PERADUAN MAGGI LEBIH MASAK LEBIH GEMPAK RAYA TERMA DAN SYARAT

PERADUAN MAGGI LEBIH MASAK LEBIH GEMPAK RAYA TERMA DAN SYARAT PERADUAN MAGGI LEBIH MASAK LEBIH GEMPAK RAYA TERMA DAN SYARAT Jadual bagi Syarat Penyertaan a. Penganjur: Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H]. b. Promosi: PERADUAN MAGGI LEBIH MASAK LEBIH GEMPAK RAYA c.

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Peraduan Kelapa Runtuh M&S ( Peraduan )

Peraduan Kelapa Runtuh M&S ( Peraduan ) Peraduan Kelapa Runtuh M&S ( Peraduan ) Pusingan 1 1hb hingga 31hb Mac 2019 Pusingan 2 1hb hingga 31hb Mei 2019 Pusingan 3 1hb hingga 31hb Julai 2019 Pusingan 4 1hb hingga 31hb Ogos 2019 Pusingan 5 1hb

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

KEMPEN PENEBUSAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ STAR WARS BB-8

KEMPEN PENEBUSAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ STAR WARS BB-8 KEMPEN PENEBUSAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ STAR WARS BB-8 A. Jadual Kemasukan Syarat & Peraturan Penebusan Butiran Kempen,Penganjur, Kelayakan & Tempoh 1. Kempen Penebusan Bijirin Sarapan Nestlé Star Wars

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

Promosi Jualan Capture the Culture. Peraturan Rasmi

Promosi Jualan Capture the Culture. Peraturan Rasmi Promosi Jualan Capture the Culture Peraturan Rasmi TIADA PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN YANG DIPERLUKAN. SEBARANG PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN TIDAK AKAN MENINGKATKAN PELUANG ANDA UNTUK MENCAPAI PROMOSI INI. 1.

Lebih terperinci

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT Terma & Syarat Kempen Ez Reward E-Kredit ( Kempen E-Kredit, Kempen ini ) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir kempen ini. Dengan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan)

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan) Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Kempen

Lebih terperinci

KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM

KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen Perbelanjaan

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Am untuk Perbankan Dalam Talian AmBank (Untuk Peniaga Sewa Beli Sahaja) Efektif dari 24 Februari 2015

Terma dan Syarat Am untuk Perbankan Dalam Talian AmBank (Untuk Peniaga Sewa Beli Sahaja) Efektif dari 24 Februari 2015 Terma dan Syarat Am untuk Perbankan Dalam Talian AmBank (Untuk Peniaga Sewa Beli Sahaja) Efektif dari 24 Februari 2015 PERBANKAN DALAM TALIAN AMBANK (UNTUK PENIAGA SEWA BELI SAHAJA) TERMA DAN SYARAT INI

Lebih terperinci

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

Program Penebusan NESCAFÉ Riuh Raya & Meriah Musim Menuai 2019 TERMA DAN SYARAT

Program Penebusan NESCAFÉ Riuh Raya & Meriah Musim Menuai 2019 TERMA DAN SYARAT Program Penebusan NESCAFÉ Riuh Raya & Meriah Musim Menuai 2019 A: Syarat Kelayakan TERMA DAN SYARAT Penganjur Nestlé Products Sdn. Bhd. (45229-H) Promosi Program Penebusan NESCAFÉ Riuh Raya & Meriah Musim

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ).

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ). Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam ( 01 Oktober 2018 31 Disember 2018 ). Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i

Lebih terperinci

Akses ke Laman Web ini dan penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk, pada setiap masa kepada Terma dan Syarat berikut ;

Akses ke Laman Web ini dan penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk, pada setiap masa kepada Terma dan Syarat berikut ; Terima kasih kerana mengunjungi www.ltat.org.my TERMA DAN SYARAT Akses ke Laman Web ini dan penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk, pada setiap masa kepada Terma dan Syarat berikut ; 1.DEFINISI "Pencarum"

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang.

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang. Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam The More You Spend, The More You Earn 25 Februari 2019-31 Mei 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Peraduan Nescafé Buy & Win TERMA DAN SYARAT

Peraduan Nescafé Buy & Win TERMA DAN SYARAT Peraduan Nescafé Buy & Win A: Syarat Kelayakan TERMA DAN SYARAT Penganjur Promosi Tempoh Promosi Kelayakan Cara Penyertaan Nestlé Products Sdn. Bhd. Peraduan Nescafé Buy & Win Promosi bermula pada jam

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI MALAYSIA UNTUK SANDLER ONLINE

DASAR PRIVASI MALAYSIA UNTUK SANDLER ONLINE DASAR PRIVASI MALAYSIA UNTUK SANDLER ONLINE Dasar Privasi ini menerangkan amalan Sandler Systems, Inc. ( Sandler, kami atau kita ) berkenaan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat yang kami kumpulkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

2. Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 1 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

2. Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 1 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i: Kempen Eksklusif Digital TEMPOH KEMPEN Kempen Eksklusif Digital Pinjaman Peribadi/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya:

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya: TERMA & SYARAT KEMPEN PEMBIAYAAN PERIBADI-i 2018 1. "Kempen Pembiayaan Peribadi-i 2018" ("Kempen") bermula pada 19 November 2018 hingga 19 March 2019 (termasuk kedua-dua tarikh) melainkan jika diberitahu

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari 2019 24 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

KOSE (MALAYSIA) SDN. BHD POLISI KERAHSIAAN

KOSE (MALAYSIA) SDN. BHD POLISI KERAHSIAAN KOSE (MALAYSIA) SDN. BHD POLISI KERAHSIAAN 1. Kose (Malaysia) Sdn. Bhd (selepas ini dirujuk sebagai KOSE ), sebagai mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 ( APDP ), mengamalkan Polisi Kerahsian

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ). Melainkan dan kecuali

Lebih terperinci

Cara kami mengguna maklumat yang kami kumpul. Dengan siapa kami berkongsi maklumat, dan untuk tujuan apa

Cara kami mengguna maklumat yang kami kumpul. Dengan siapa kami berkongsi maklumat, dan untuk tujuan apa Dasar privasi DASAR PRIVASI Pengenalan Kami, di SMARTEX INTERNATIONAL LTD. ( Syarikat, kita atau kami ), memahami bahawa anda mahu mengekalkan privasi maklumat peribadi anda, dan anda menghargai penekanan

Lebih terperinci

a) kakitangan UOBM dari jabatan PFS-Perbankan Digital dan PFS- Risiko & Pengurusan Keputusan (Risk & Decision Management atau R&DM);

a) kakitangan UOBM dari jabatan PFS-Perbankan Digital dan PFS- Risiko & Pengurusan Keputusan (Risk & Decision Management atau R&DM); Kempen DuitNow Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen DuitNow" ("Kempen") dari 8 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 (termasuk kedua-dua tarikh),

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

19 November Disember 2018 Bulan 1 19 Disember Disember 2019 Bulan 2 19 Januari Februari 2019 Bulan 3

19 November Disember 2018 Bulan 1 19 Disember Disember 2019 Bulan 2 19 Januari Februari 2019 Bulan 3 Kempen Register, Transact and Win Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Register, Transact and Win" ("Kempen") dari 19 November 2018 hingga 18

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan 1. Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermakna mana-mana

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini:

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini: TERMA DAN SYARAT Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Dekat lagi Murah, MyDebit dan Menang! [ Peraduan ] ini dianjurkan bersama oleh 99SPEEDMART Sdn Bhd 519537-X dan Payments Network Malaysia Sdn Bhd 836743-D

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD )

Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD ) Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD ) Kelayakan 1. Promosi Jualan Mega Siti Khadijah ( Promosi ) oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) adalah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019 Tempoh Kempen Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari 2019 31 Mei 2019 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

Peraturan berkenaan transaksi bukan perdagangan dan dasar KYC/AML

Peraturan berkenaan transaksi bukan perdagangan dan dasar KYC/AML Peraturan berkenaan transaksi bukan perdagangan dan dasar KYC/AML Tarikh Kuat Kuasa 01.02.2017 Isi Kandungan: 1. Pengenalan 2. Kriteria untuk pengenalpastian dan sifat-sifat transaksi bukan perdagangan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat. Terma dan Syarat "kempen UOBM Escapade" UOBM

Terma dan Syarat. Terma dan Syarat kempen UOBM Escapade UOBM Terma dan Syarat Terma dan Syarat "kempen UOBM Escapade" UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") dan BIG Loyalty Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai Think Big Digital

Lebih terperinci

Kempen Pulangan Tunai Mighty Bank Terma dan Syarat

Kempen Pulangan Tunai Mighty Bank Terma dan Syarat Kempen Pulangan Tunai Mighty Bank Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pulangan Tunai Mighty Bank" ("Kempen") dari 1 Mei 2018 hingga 31 Disember

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PERADUAN

TERMA & SYARAT PERADUAN TERMA & SYARAT PERADUAN Penganjur & Tempoh Peraduan 1. PERADUAN 100PLUS AKTIFKAN JUARAMU ( Peraduan ) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 16/04/2018 kecuali kakitangan

Lebih terperinci

b) individu dengan akaun UOBM yang telah ditamatkan atau ditutup dalam Tempoh Kempen;

b) individu dengan akaun UOBM yang telah ditamatkan atau ditutup dalam Tempoh Kempen; Kempen 'Jalankan Transaksi & Menang Telefon Idaman Anda' Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan Kempen Jalankan Transaksi & Menang Telefon Idaman Anda

Lebih terperinci

Terma-terma dan syarat-syarat berikut membentuk satu perjanjian antara anda dan. MYANGKASA AZ ZAHRA SDN BHD, operator bagi:

Terma-terma dan syarat-syarat berikut membentuk satu perjanjian antara anda dan. MYANGKASA AZ ZAHRA SDN BHD, operator bagi: TERMA PENGGUNAAN BAGI PENGGUNA Terma-terma dan syarat-syarat berikut membentuk satu perjanjian antara anda dan. MYANGKASA AZ ZAHRA SDN BHD, operator bagi: (a) http://www.myazzahra.com dan laman sesawang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat tambahan yang ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Terma dan Syarat Promosi yang boleh didapati di

Terma dan Syarat tambahan yang ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Terma dan Syarat Promosi yang boleh didapati di Kempen Seluruh Negara JomPay Terma dan Syarat Tambahan Terma dan Syarat tambahan yang ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Terma dan Syarat Promosi yang boleh didapati di www.jompay.com.my United Overseas

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Am untuk Perbankan Dalam Talian AmBank (Untuk Peniaga Sewa Beli Sahaja) Efektif dari 19 Jun 2015

Terma dan Syarat Am untuk Perbankan Dalam Talian AmBank (Untuk Peniaga Sewa Beli Sahaja) Efektif dari 19 Jun 2015 Terma dan Syarat Am untuk Perbankan Dalam Talian AmBank (Untuk Peniaga Sewa Beli Sahaja) Efektif dari 19 Jun 2015 PERBANKAN DALAM TALIAN AMBANK (UNTUK PENIAGA SEWA BELI SAHAJA) TERMA DAN SYARAT INI DIKENAKAN

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, dimana ungkapan ini harus termasuk pengganti Bank yang ditugaskan) bersetuju untuk menyewa Peti Simpanan Keselamatan ( Peti Simpanan )

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

a) Peserta mestilah mengambil foto hidangan bernutrisi yang disediakan untuk Si Manja.

a) Peserta mestilah mengambil foto hidangan bernutrisi yang disediakan untuk Si Manja. Terma dan Syarat Peraduan Resipi Nutrisi Mama 1. Peraduan Resipi Nutrisi Mama ( Peraduan ) yang dipromosikan di laman Facebook Dumex Dugro (https://www.facebook.com/dumexdugro) adalah dianjurkan oleh Danone

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan subsidiari dan syarikat gabungannya (secara kolektif, Adient,

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

2 Penyimpanan Tempatan dan Perkongsian Data adalah di bawah Kawalan Anda

2 Penyimpanan Tempatan dan Perkongsian Data adalah di bawah Kawalan Anda Dasar Privasi 1 Skop Dokumen ini Dokumen ini menerangkan pengumpulan dan penggunaan data peribadi dalam konteks aplikasi pengurusan diabetes Accu-Chek Connect yang ditawarkan oleh Roche Diabetes Care GmbH.

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ HEALTH FAIR EXCLUSIVE AT TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Notis undang undang. Sebarang penggunaan perkara yang telah di sahkan di dalam laman sesawang tidak boleh di ubahsuai di dalam apa cara sekalipun.

Notis undang undang. Sebarang penggunaan perkara yang telah di sahkan di dalam laman sesawang tidak boleh di ubahsuai di dalam apa cara sekalipun. Notis undang undang Terma dan syarat yang di nyatakan di dalam ini tertakluk kepada semua pengguna internet yang menggunakan laman sesawang ini. Dengan menggunakan laman sesawang in, pengguna bersetuju

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Syarikat Baru CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh dan CIMB

Lebih terperinci