Produk Deposit Islamik MBSB Terma dan Syarat

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Produk Deposit Islamik MBSB Terma dan Syarat"

Transkripsi

1 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit Islamik MBSB seperti Akaun Simpanan Wadi'ah-i, Akaun Simpanan Cheeky-i, Akaun Simpanan CashRich-i, Akaun Pelaburan Am-i, Deposit Bertempoh-i, Deposit Bertempoh Junior-i dan Deposit Money Market-i. 1.2 Produk-produk ini adalah tertakluk di bawah undang-undang Malaysia dan prinsip-prinsip Syariah. 2.0 KONTRAK SYARIAH YANG DIGUNA PAKAI 2.1 Berikut adalah kontrak-kontrak Syariah yang diguna pakai ke atas produk deposit Islamik MBSB; Wadi ah Yad Dhamanah: Berdasarkan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah di mana barangan atau deposit yang disimpan dengan pihak yang diamanahkan (Penyimpan) yang bukan pemilik, dengan tujuan untuk dijamin keselamatannya; Wadi'ah Yad Dhamanah adalah kontrak simpanan terjamin di mana kebenaran untuk menggunakan aset di dalam jagaan telah diberikan oleh Penyimpan (Pendeposit) dan Penjaga (MBSB) akan menjamin aset yang telah diletakkan di bawah jagaannya; Pendeposit akan memberi kebenaran kepada MBSB untuk menguruskan kesemua atau mana-mana bahagian daripada wang tersebut selagi ianya tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip Syariah; Pendeposit tidak berhak ke atas mana-mana keuntungan tetapi MBSB boleh memberi pulangan kepada pendeposit sebagai tanda penghargaan (Hibah) Mudarabah: Berdasarkan prinsip Mudarabah yang tiada sekatan di mana satu perjanjian dimeterai antara pemberi dana (Pendeposit) dan usahawan (MBSB) Melalui kontrak ini, Pendeposit bersetuju untuk meletak sejumlah wang tertentu dari semasa ke semasa bagi tempoh tertentu bertujuan untuk mengambil bahagian dalam keuntungan yang dijana daripada dana pelaburan MBSB. Pulangan keuntungan yang diperoleh daripada jumlah pelaburan (jika ada) akan diagihkan di antara MBSB dengan Pendeposit berdasarkan Nisbah Perkongsian Keuntungan ("NPK") yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak semasa kontrak dimeterai Sekiranya berlaku kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh Pendeposit, kecuali dalam kes-kes di mana terdapat bukti kecuaian dan/atau salah-laku yang disengajakan oleh MBSB dalam menguruskan dana Pendeposit. Dana-dana yang diterima melalui akaun Mudarabah akan Page 1 of 16

2 2.1.3 Komoditi Murabahah: digunakan tanpa sekatan dalam pelbagai jenis pelaburan dan pembiayaan selaras dengan kehendak Syariah Komoditi Murabahah atau Tawarruq ditakrifkan sebagai jualan barangan pada kos dan ditambah keuntungan pada kaedah bayaran tertunda di mana aset dijual secara tunai kepada pihak ketiga. Di bawah konsep ini, Pelanggan melantik MBSB untuk membeli komoditi bagi pihak Pelanggan daripada broker terlibat dan menjual semula komoditi tersebut kepada MBSB melalui kontrak Murabahah secara bayaran tertunda; "Komoditi" bermaksud barangan dan / atau komoditi patuh Syariah (tidak termasuk barangan ribawi dalam kategori medium pertukaran seperti mata wang, emas dan perak) yang diterima oleh MBSB, yang dibeli di bawah platform mana-mana peniaga komoditi yang dilantik oleh MBSB dan telah diluluskan dengan sewajarnya oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah (SAC) MBSB yang akan digunakan sebagai aset bagi menjalankan urusniaga transaksi Tawarruq itu; Di bawah aturan ini, Pelanggan melantik MBSB sebagai ejen bagi setiap pembelian dan jualan ("Dagangan Komoditi") komoditi berdasarkan T&S ini bagi amaun bersamaan dengan jumlah penempatan deposit Pelanggan dengan MBSB. MBSB hanya bertindak sebagai ejen Pelanggan, dan tidak mengambil kira, atau mempunyai sebarang andaian atau apa-apa obligasi tambahan, atau mempunyai apa-apa kaitan/hubungan dengan Pelanggan selain daripada yang tertera di dalam T&S ini Sebagai ejen kepada Pelanggan, MBSB dalam tempoh deposit dan sebarang pembaharuan, mempunyai kuasa dan kebenaran seperti berikut:- a. untuk melaksanakan dan menyempurnakan semua perkara yang berkaitan dengan pembelian komoditi secara tunai melalui perjanjian pembelian, sijil dan lain-lain suratcara; dan b. untuk manjual komoditi bagi pihak Pelanggan secara pembayaran tertunda kepada MBSB pada jumlah kos bersama keuntungan ("Harga Jualan Murabahah") dan melaksanakan dan menyempurnakan semua perkara berkaitan jualan komoditi ("Transaksi Jualan") Setelah bayaran dibuat oleh Pelanggan di mana harga komoditi adalah setara dengan jumlah deposit dengan MBSB, MBSB akan membeli komoditi tersebut daripada peniaga atau pembekal komoditi; MBSB dalam kapasitinya sebagai ejen Pelanggan, seterusya akan menjual komoditi tersebut kepada MBSB berdasarkan kontrak Murabahah secara bayaran tertunda. Harga jualan adalah mewakili: i) Jumlah deposit; dan ii) Keuntungan ke atas deposit Page 2 of 16

3 Pada hari terakhir tempoh deposit ("Tarikh Matang"), MBSB akan membayar Harga Jualan kepada Pelanggan. Pengiraan Harga Jualan adalah berdasarkan formula seperti berikut: i) Pengiraan Keuntungan: Keuntungan = P X R X T/365 atau 366 Di mana: P = Jumlah Prinsipal R = Kadar Keuntungan (%) diberi semasa penempatan deposit T = Tempoh (bilangan hari, dari tarikh penempatan deposit sehingga tarikh matang) ii) Pengiraan bagi Harga Jualan : Harga Jualan = Jumlah Deposit + Keuntungan (jumlah keuntungan diterima) Ilustrasi: Jumlah Deposit RM10, Kadar Keuntungan 3.40% setahun Tempoh 12 bulan Bilangan Hari 365 Tarikh Penempatan 1/1/2017 Tarikh Matang 1/1/2018 Keuntungan RM Harga Jualan RM10, Pelanggan mempunyai hak untuk memohon dan mangambil milikan fizikal komoditi. Sekiranyan Pelanggan menggunakan hak tersebut untuk mengambil penyerahan fizikal, semua kos dan perbelanjaan yang berkaitan hendaklah ditanggung oleh Pelanggan. 3.0 PEMBUKAAN AKAUN 3.1 Pembukaan akaun hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan oleh MBSB dengan memberikan dokumen yang diperlukan dan maklumat yang dikehendaki sebagai mematuhi prosedur MBSB untuk pembukaan akaun. Penerimaan apa-apa permohonan bagi pembukaan akaun dan berterusannya akaun ini keseluruhannya adalah mengikut budi bicara MBSB. 3.2 Deposit yang diterima adalah di dalam mata wang Ringgit Malaysia ( RM ) sahaja. 3.3 Berikut adalah ciri-ciri bagi produk deposit Islamik di MBSB; Akaun Simpanan Wadi ah-i; Akaun ini berasaskan kontrak Syariah Wadi'ah Yad Dhamanah; Akaun ini dibuka kepada individu (residen dan bukan residen) yang sekurang-kurangnya berumur lapan belas (18) tahun; dan bukan individu Page 3 of 16

4 seperti perniagaan milikan tunggal, persatuan-persatuan, kelab-kelab, Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan dan badan-badan kebajikan; Individu boleh membuka akaun peribadi mereka atau akaun bersama tertakluk kepada bilangan maksimum pemegang akaun seramai tiga (3) orang; Deposit awal pembukaan akaun ini adalah RM atau sebarang jumlah seperti yang dimaklumkan oleh MBSB Akaun Simpanan Cheeky-i; Akaun ini berasaskan kontrak Syariah Wadi'ah Yad Dhamanah; Akaun ini dibuka kepada individu yang berumur kurang daripada lapan belas (18) tahun dengan syarat akaun tersebut dikendalikan oleh seorang pemegang amanah; Pemegang amanah merupakan seorang ibu/bapa dan/atau penjaga yang sah yang berumur lapan belas (18) tahun ke atas dan dibenarkan untuk mengendalikan akaun tersebut manakala kanak-kanak tersebut menjadi benefisiari akaun; Deposit awal pembukaan akaun ini adalah RM atau sebarang jumlah seperti yang dimaklumkan oleh MBSB; Apabila benefisiari mencapai umur lapan belas (18) tahun. Pelanggan hendaklah pergi ke Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB di mana akaun diselenggarakan untuk urusan pertukaran akaun simpanan tersebut Akaun Simpanan CashRich-i; Akaun ini berasaskan kontrak Syariah Wadi'ah Yad Dhamanah; Akaun ini dibuka kepada individu sahaja (residen dan bukan residen) yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun; Individu adalah layak untuk membuka akaun peribadi atau akaun bersama tertakluk kepada bilangan maksimum pemegang akaun seramai tiga (3) orang; Deposit awal pembukaan akaun ini adalah RM atau sebarang jumlah sebagaimana yang dimaklumkan oleh MBSB Akaun Pelaburan Am-i; Akaun ini berdasarkan kontrak Syariah Mudarabah; Akaun ini dibuka untuk individu (residen dan bukan residen) yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun; dan bukan individu iaitu perbadanan korporat, syarikat-syarikat komersial, badan- Page 4 of 16

5 badan kerajaan, perusahaan kecil dan sederhana ("PKS"), perkongsian, perniagaan pemilikan tunggal, persatuan-persatuan, kelab-kelab dan badan-badan kebajikan; Individu adalah layak untuk membuka akaun peribadi atau akaun bersama tertakluk kepada bilangan maksimum seramai tiga (3) orang; Bagi bukan individu, semua entiti yang sah mesti berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia; Deposit awal untuk pembukaan akaun ini adalah RM 1, atau sebarang jumlah sebagaimana yang dinyatakan oleh MBSB dari semasa ke semasa; Tempoh penempatan deposit adalah di antara satu (1) bulan sehingga maksimum enam puluh (60) bulan atau seperti yang dinyatakan oleh MBSB. Kadar keuntungan bagi akaun ini akan ditentukan oleh MBSB; Pengeluaran separa adalah tidak dibenarkan bagi akaun ini Deposit Bertempoh-i: Akaun ini berdasarkan kontrak Syariah Komoditi Murabahah; Akaun ini dibuka untuk individu (residen dan bukan residen) yang telah mencapai usia lapan belas (18) tahun dan bukan individu iaitu syarikat korporat, syarikat komersial, badan-badan kerajaan, perusahaan kecil dan sederhana ("PKS"), perkongsian, perniagaan pemilikan tunggal, persatuanpersatuan, kelab-kelab dan badan-badan kebajikan; Individu adalah layak untuk membuka akaun peribadi atau akaun bersama tertakluk kepada bilangan maksimum seramai tiga (3) orang; Bagi bukan individu, semua entiti yang sah mesti berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia; Deposit awal untuk pembukaan akaun ini adalah RM atau sebarang jumlah sebagaimana yang dinyatakan oleh MBSB; Tempoh penempatan deposit adalah di antara satu (1) bulan sehingga maksimum enam puluh (60) bulan atau seperti yang dinyatakan oleh MBSB. Kadar keuntungan bagi akaun ini akan ditentukan oleh MBSB; Pengeluaran separa adalah tidak dibenarkan bagi akaun ini Deposit Bertempoh Junior-i (JTD-i); Akaun ini berdasarkan kontrak Syariah Komoditi Murabahah; Akaun ini dibuka untuk individu yang berumur kurang daripada lapan belas (18) tahun dengan syarat akaun tersebut dikendalikan oleh seorang Page 5 of 16

6 pemegang amanah. Syarikat-syarikat, pertubuhan korporat, perkongsian, persatuan-persatuan dan kelab-kelab adalah tidak dibenarkan untuk membuka akaun JTD-i; Pemegang amanah merupakan seorang ibu/bapa dan/atau penjaga yang berumur lapan belas (18) tahun ke atas dan dibenarkan untuk mengendalikan akaun tersebut manakala kanak-kanak tersebut akan menjadi benefisiari akaun; Apabila benefisiari tersebut mencapai had umur lapan belas (18) tahun, semua faedah-faedah yang tertakluk di bawah akaun ini akan dibatalkan. Pelanggan hendaklah pergi ke Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB di mana akaun diselenggarakan untuk urusan penukaran akaun tersebut; Deposit awal untuk pembukaan akaun ini adalah RM atau sebarang jumlah sebagaimana yang dinyatakan oleh MBSB; Tempoh penempatan deposit adalah di antara satu (1) bulan sehingga maksimum enam puluh (60) bulan atau seperti yang dinyatakan oleh MBSB. Kadar keuntungan bagi akaun ini akan ditentukan oleh MBSB; Pengeluaran separa adalah tidak dibenarkan bagi akaun ini Deposit Pasaran Wang-i; Akaun ini berdasarkan kontrak Syariah Komoditi Murabahah; Akaun ini dibuka untuk bukan individu sahaja iaitu badan-badan korporat, badan-badan kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa awam, syarikat-syarikat multi-nasional dan lain-lain; Tempoh penempatan deposit bagi akaun ini adalah di antara satu (1) hari sehingga tiga ratus enam puluh lima (365) hari atau sebarang tempoh sebagaimana yang dinyatakan oleh MBSB. Kadar keuntungan akan ditentukan oleh MBSB. 4.0 HIBAH / KADAR KEUNTUNGAN 4.1 Akaun Simpanan Wadi ah-i / Akaun Simpanan Cheeky-i / Akaun Simpanan CashRich-i MBSB mengikut budi bicaranya mutlak boleh memberi Hibah kepada pemegang akaun sebagai tanda penghargaan. Hibah (jika ada) yang dinyatakan oleh MBSB akan dikreditkan secara bulanan atau pada bila-bila waktu yang ditentukan MBSB; Pengkreditan Hibah, jika ada, akan ditunjukkan apabila Pelanggan mengemukakan buku Akaun Simpanan-i mereka kepada MBSB untuk dikemaskini. Page 6 of 16

7 4.2. Akaun Pelaburan Am-i MBSB akan memberi keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang akaun di mana keuntungan yang dibayar tidak akan lebih rendah daripada Nisbah Perkongsian Keuntungan antara kedua-dua pihak; Nisbah Perkongsian Keuntungan bermakna Nisbah Perkongsian Keuntungan yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk dikongsi di antara Pelanggan sebagai Pembekal Modal dan MBSB sebagai Usahawan; Sebarang komunikasi mengenai kadar keuntungan sebelum penempatan Akaun Pelaburan Am-i adalah pada kadar Indikatif dan pulangan sebenar hanya akan ditentukan selepas tarikh matang penempatan Deposit Bertempoh-i dan Deposit Bertempoh Junior-i Kadar keuntungan ke atas penempatan deposit ditentukan terlebih dahulu semasa penempatan/ pembaharuan seperti yang dinyatakan pada slip Deposit Bertempoh-i dan Deposit Bertempoh Junior-i; Pelanggan boleh mengeluarkan keuntungan yang dibayar dalam tempoh masa penempatan, walau bagaimanapun, sekiranya Pelanggan membuat keputusan untuk menamatkan Deposit Bertempoh-i dan Deposit Bertempoh Junior-i sebelum tempoh matang, MBSB berhak untuk menarik semula keuntungan yang dikeluarkan oleh Pelanggan daripada jumlah pokok semasa pengeluaran dilakukan. 5.0 DEPOSIT 5.1 Deposit boleh dibuat melalui wang tunai atau cek atau pemindahan telegrafik atau pemindahan dari akaun MBSB yang lain atau mana-mana medium yang lain seperti yang dibenarkan oleh MBSB; 5.2. Deposit seperti yang dinyatakan pada klausa 5.1(kecuali pemindahan telegrafik) hendaklah dibuat dengan melengkapkan slip deposit, di mana boleh didapati di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB. Apabila Pelanggan melakukan transaksi deposit pada akaun mereka, mereka akan menerima satu salinan slip deposit; 5.3. Bagi mana-mana penempatan deposit yang dibuat melalui cek, akaun tersebut adalah sah hanya selepas penjelasan cek. Cek-cek dan instrumen-instrumen deposit yang lain yang tidak dapat ditunaikan akan dikembalikan kepada pelanggan di alamat terakhirnya yang didaftar dengan MBSB melalui pos tertakluk ke atas risiko-risiko dan perbelanjaan sendiri; 5.4. Buku Akaun Simpanan-i akan dikeluarkan kepada Pelanggan semasa pembukaan akaun Simpanan-i; 5.5 Sijil Akaun Pelaburan Am-i akan dikeluarkan kepada Pelanggan semasa penempatan akaun tersebut; 5.6 Slip Deposit Bertempoh-i atau Slip Deposit Bertempoh Junior-i akan diberikan kepada Pelanggan semasa penempatan akaun tersebut. Page 7 of 16

8 6.0 PENGELUARAN WANG 6.1 Akaun Simpanan Wadi ah-i / Akaun Simpanan Cheeky-i / Akaun Simpanan CashRich-i Setiap pengeluaran hendaklah dibuat sendiri oleh Pelanggan bagi pemegang akaun individu, Pemegang Amanah bagi Akaun Simpanan Cheeky-i dan penandatangan yang diberi kuasa bagi akaun-akaun bukan individu di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB di mana akaun diselenggarakan atau mana-mana Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB yang lain; Pelanggan hendaklah membawa bersama buku Akaun Simpanan-i mereka berserta dokumen pengenalan diri mereka seperti yang diperlukan oleh MBSB dan perlu melengkapkan slip pengeluaran ketika ingin membuat pengeluaran di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB. 6.2 Akaun Pelaburan Am-i Sekiranya Pelanggan bercadang untuk menamatkan Akaun Pelaburan Am-i, Pelanggan hendaklah mengisi boring permohonan tambahan pelaburan / pengeluaran bagi deposit individu dan bagi bukan-individu supaya memberi surat arahan yang ditandatangani oleh penandatangan yang diberi kuasa dan yang berdaftar dengan MBSB; Sebarang pengeluaran hendaklah dibuat oleh pemegang akaun atau penandatangan yang diberi kuasa di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB di mana akaun diselenggarakan sahaja. Pengeluaran di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB yang lain tidak dibenarkan; Pemegang akaun perlu hadir di cawangan di mana akaun diselenggarakan dan mengemukakan Sijil Akaun Pelaburan Am-i untuk membuat pengeluaran kecuali terdapat kebenaran bertulis oleh pemegang akaun atau penandatangan yang diberi kuasa bagi mengarahkan cawangan di mana akaun diselenggarakan untuk memindahkan amaun tersebut ke mana-mana akaun deposit yang tertentu seperti yang dinyatakan ketika pembukaan akaun; Pelanggan dengan ini bersetuju bahawa MBSB menentukan setiap amaun yang dibayar kepada Pelanggan bagi Akaun Pelaburan Am-i, kecuali jika berlaku kesilapan ke atas pengiraan keuntungan, adalah muktamad, konklusif dan terikat ke atas Pelanggan; Pengeluaran separa adalah tidak dibenarkan. 6.3 Deposit Bertempoh-i dan Deposit Bertempoh Junior-i Sekiranya Pelanggan bercadang untuk menamatkan Akaun Deposit Bertempoh-i / Akaun Deposit Bertempoh Junior-i, Pelanggan hendaklah mengisi boring permohonan tambahan pelaburan / pengeluaran bagi deposit individu dan bagi bukan-individu supaya memberi surat arahan yang ditandatangani oleh penandatangan yang diberi kuasa dan yang berdaftar dengan MBSB; Page 8 of 16

9 6.3.2 Setiap pengeluaran hendaklah dibuat oleh pemegang akaun sahaja atau penandatangan yang diberi kuasa di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB di mana akaun diselenggarakan sahaja. Pengeluaran di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB lain tidak dibenarkan; Pemegang akaun perlu hadir di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB di mana akaun diselenggarakan dan mengemukakan Slip Deposit Bertempoh-i atau Slip Deposit Bertempoh Junior-i untuk membuat pengeluaran kecuali terdapat kebenaran bertulis oleh pemegang akaun atau penandatangan yang diberi kuasa bagi mengarahkan Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB di mana akaun diselenggarakan untuk memindahkan amaun ke mana-mana akaun simpanan seperti yang dinyatakan ketika pembukaan akaun; Pengeluaran separa adalah tidak dibenarkan. 7.0 PENGELUARAN AWAL / PRA-MATANG 7.1 Akaun Pelaburan Am-i Sekiranya Pelanggan-Pelanggan membuat pengeluaran pra-matang sebelum tempoh matang akaun mereka sebelum tempoh tarikh matang, syarat-syarat berikut akan diguna pakai: i) Bagi setiap penempatan di bawah tempoh tiga (3) bulan, keuntungan tidak akan dibayar jika penempatan dikeluarkan sebelum lengkap sepenuhnya dalam tempoh kontrak; atau ii) iii) Bagi penempatan melebihi tempoh tiga (3) bulan yang mana deposit tersebut dikeluarkan sebelum tamatnya tempoh tiga (3) bulan, tiada keuntungan akan dibayar; dan Bagi tempoh kontrak melebihi tiga (3) bulan, keuntungan yang dibayar akan dikira pada kadar separuh daripada kadar keuntungan semasa MBSB bagi bulan penempatan yang telah lengkap, dengan syarat penempatan minimum tiga (3) bulan telah dipenuhi. 7.2 Deposit Bertempoh-i dan Deposit Bertempoh Junior-i Sekiranya Pelanggan membuat pengeluaran awal daripada Deposit Bertempoh-i atau Deposit Bertempoh Junior-i sebelum tempoh tarikh matang, Pelanggan bersetuju untuk memberi rebat (ibra ') pada Harga Jualan yang dipersetujui berdasarkan yang berikut: i) Bagi penempatan di bawah tempoh tiga (3) bulan, tiada keuntungan dibayar jika penempatan dikeluarkan sebelum cukup sepenuhnya tempoh kontrak; atau ii) iii) Bagi tempoh penempatan melebihi tiga (3) bulan di mana penempatan tersebut dikeluarkan sebelum cukup tempoh tiga (3) bulan, tiada keuntungan dibayar; dan Bagi tempoh kontrak lebih dari tiga (3) bulan, keuntungan yang akan dibayar dikira pada separuh kadar semasa untuk tempoh bulan penempatan yang lengkap dengan syarat penempatan minima tiga (3) bulan telah lengkap. Page 9 of 16

10 Pengiraan rebat (ibra ) adalah berdasarkan formula berikut: - Rebat (Ibra ) = Harga Jualan - [(P x R x T/365 x 50%) + P] Di mana: Harga Jualan = Jumlah Prinsipal + Keuntungan P = Jumlah Prinsipal T = Bilangan hari lengkap R = Kadar Keuntungan (Kadar Semasa untuk bulan yang lengkap) Ilustrasi pengiraan rebat semasa pengeluaran pramatang: - Penempatan asal: - Jumlah Deposit RM10, Kadar Keuntungan 3.40% setahun Tempoh 12 bulan Bilangan Hari 365 Tarikh Penempatan 1/1/2017 Tarikh Matang 1/1/2018 Keuntungan (a) RM Harga Jualan pada tarikh matang (b) RM10, Sekiranya pengeluaran pramatang: - Pengeluaran Awal / Pramatang Pada 1/7/2017 Bilangan hari lengkap 181 Kadar semasa untuk bulan yang lengkap Pembayaran keuntungan atas pengeluaran pramatang (c) (RM10,000 x 3.25% x 181/365 x 50%) 3.25% setahun RM Rebat (Ibra ) (a) - (c) RM Harga Jualan semasa pengeluaran pramatang (b) (c) RM10, Bagi pengeluaran awal/pra-matang, MBSB boleh mengenakan caj-caj kepada Pelanggan di atas mana-mana pegangan, urusan pengendalian dan caj-caj broker / caj-caj yang dikenakan oleh mana-mana pihak ketiga bagi penjualan dan pembelian komoditi di mana ianya akan ditolak daripada jumlah bayaran Harga Jualan; Pelanggan dengan ini bersetuju bahawa MBSB menentukan setiap amaun yang dibayar kepada Pelanggan bagi Akaun Deposit Bertempoh-i atau Deposit Bertempoh Junior-i, kecuali jika berlaku kesilapan ke atas pengiraan keuntungan, adalah muktamad, konklusif dan terikat ke atas Pelanggan. Page 10 of 16

11 8.0 PEMBAHARUAN DEPOSIT 8.1 Akaun Pelaburan Am-i Sekiranya tarikh matang jatuh pada hari tidak bekerja, setiap arahan pembaharuan deposit oleh Pelanggan akan dilaksanakan pada hari bekerja berikutnya. Walau bagaimanapun, keuntungan akan terus terkumpul dan dibayar sehingga tarikh pembaharuan tersebut; Jika Pelanggan tidak memperbaharui Akaun Pelaburan Am-i selepas tempoh matang, MBSB akan memperbaharui akaun tersebut secara automatik setelah tamat tempoh penempatan sedia ada; Walaubagaimanapun, pembaharuan secara automatik ini adalah terpakai bagi jumlah tempoh yang tidak melebihi daripada tujuh (7) tahun, jika tidak, ianya akan tertakluk kepada klausa 21.0 di bawahnya; Sebarang perubahan ke atas nisbah perkongsian keuntungan dan kadar keuntungan indikatif ke atas Akaun Pelaburan Am-i yang diperbaharui, ianya adalah mengikut kadar keuntungan semasa MBSB yang dipaparkan melalui notis-notis di cawangan MBSB atau skrin visual atau terminal atau laman web MBSB seperti di alamat atau melalui mana-mana kaedah sekalipun yang dianggap sesuai oleh MBSB. Perubahan nisbah perkongsian keuntungan dan kadar keuntungan indikatif hanya akan berkuatkuasa selepas tamat tempoh penempatan sedia ada. 8.2 Deposit Bertempoh-i dan Deposit Bertempoh Junior-i Jika Pelanggan tidak membaharui Deposit Bertempoh-i atau Deposit Bertempoh Junior-i selepas tempoh matang, MBSB akan memperbaharui akaun tersebut secara automatik setelah tamat tempoh penempatan sedia ada dan peruntukan di bawah klausa adalah terpakai bagi pengiraan Harga Jualan; Walaubagaimanapun, pembaharuan secara automatik ini hanya terpakai bagi jumlah tempoh tidak melebihi daripada tujuh (7) tahun, jika tidak, ianya akan tertakluk kepada klausa 21.0 di bawahnya; Sebarang perubahan ke atas kadar keuntungan bagi Deposit Bertempoh-i atau Deposit Bertempoh Junior-i yang diperbaharui tertakluk kepada Kadar Keuntungan semasa MBSB yang dipaparkan melalui notis-notis di premis Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB atau skrin visual atau terminal atau laman web MBSB seperti di alamat atau melalui apa jua kaedah yang dianggap sesuai oleh MBSB. Perubahan ke atas kadar keuntungan hanya akan berkuatkuasa selepas tamat tempoh penempatan sedia ada. 9.0 CAGARAN SEBAGAI SEKURITI 9.1 Akaun Pelaburan Am-i atau Deposit Bertempoh-i boleh dicagarkan sebagai sekuriti bagi sesuatu pelaksanaan atau tanggungan atau liabiliti bagi mana-mana pelanggan MBSB, yang mana berkenaan. Melainkan yang dinyatakan, Akaun Pelaburan Am-i dan Deposit Bertempohi tidak boleh dicagar dengan apa-apa alasan yang lain. Page 11 of 16

12 10.0 PENGGABUNGAN DAN HAK UNTUK MENOLAK SELESAI 10.1 MBSB, sebagai tambahan ke atas mana-mana lien am atau mana-mana hak yang berkaitan di bawah undang-undang, boleh pada bila-bila masa, dengan notis yang secukupnya, menggabungkan mana-mana atau kesemua akaun kemudahan (jika ada) dengan liabiliti Pelanggan terhadap MBSB dengan melupuskan atau memindahkan mana-mana jumlah atau jumlah terkini bagi salah satu akaun kredit atau akaun-akaun MBSB yang lain ke atas keperluan daripada mana-mana liabiliti kepada MBSB sama ada yang akaun utama atau cagaran atau akaun bersama atau akaun berasingan; 10.2 Pelanggan bersetuju sekiranya terdapat keadaan di mana Pelanggan ingkar dalam pembayaran mana-mana keberhutangan (samaada yang benar, luar jangka, semasa atau masa hadapan) yang kena dibayar kepada MBSB samaada secara perseorangan atau bersesama dengan mana-mana orang lain termasuk keuntungan atau caj ("Keberhutangan"), MBSB berhak untuk membekukan sebahagian Baki Yang Ada bersamaan dengan jumlah keseluruhan bayaran ingkar Keberhutangan dan memberi tujuh (7) hari notis kepada Pelanggan untuk melangsaikan bayaran ingkar Keberhutangan; 10.3 Jika Pelanggan gagal untuk melangsaikan bayaran ingkar Keberhutangan dalam tempoh tujuh (7) hari tersebut, MBSB berhak untuk menolak sepenuhnya mana-mana bahagian Baki Yang Ada dengan jumlah penuh bayaran ingkar Keberhutangan (walaupun ianya melibatkan pengeluaran awal sebarang Akaun Deposit Bertempoh Islamik atau Akaun Pelaburan Am-i sebelum tarikh matang); 10.4 Bagi mengelak sebarang kekeliruan, hak MBSB untuk menolak selesai di sini boleh dilaksanakan oleh MBSB: walaupun ke atas Akaun Bersama, walaupun keberhutangan kena dibayar oleh mana-mana Pemegang Akaun Bersama kepada MBSB; di mana Baki Yang Ada di dalam Akaun adalah kredit bersama Akaun lain kepunyaan Pemegang Akaun yang mempunyai baki debit dengan jumlah yang kena dibayar kepada MBSB; dan walaupun berlakunya kematian ke atas Pemagang Akaun, kebankrapan/ketidakmampuan bayar (insolvensi), kedudukannya dengan pemiutang atau apa-apa prosiding perundangan terhadap Pemegang Akaun PERKONGSIAN 11.1 Pelanggan perlu memaklumkan kepada MBSB dengan segera secara bertulis sekiranya terdapat sebarang perubahan ke atas rakan kongsi, pertukaran nama bagi akaun atau pertukaran penandatangan yang diberi kuasa BUKU AKAUN SIMPANAN-i 12.1 Buku Akaun Simpanan-i tidak boleh dipindah milik ataupun ditukar hakmilik dan ianya hendaklah dikemukakan di kaunter premis MBSB bagi setiap transaksi pengeluaran; 12.2 Sebarang bayaran yang dibuat oleh MBSB apabila pengemukaan Buku Akaun Simpanan-i oleh Pemegang Amanah bagi Akaun Simpanan Cheeky-i dan oleh penandatangan yang diberi Page 12 of 16

13 kuasa bagi akaun bukan-individu hendaklah mempunyai kesan yang sama seperti pembayaran yang dibuat kepada Pelanggan secara peribadi dan MBSB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung oleh Pelanggan atau mana-mana pihak yang lain; 12.3 Buku Akaun Simpanan-i tidak boleh diubah atau dipinda terhadap mana-mana perkara yang berkaitan dengan transaksi sama ada oleh Pelanggan atau oleh mana-mana pihak lain. Pelanggan perlu memeriksa Buku Akaun Simpanan-i dan berpuas-hati bahawa setiap transaksi yang dibuat adalah betul sebelum meninggalkan premis MBSB; 12.4 Buku Akaun Simpanan-i perlu dikemukakan kepada MBSB apabila dikehendaki oleh MBSB untuk setiap Hibah atau transaksi yang belum dikemaskini. Buku ini adalah sebagai rujukan Pelanggan dan tidak semestinya memaparkan baki akaun yang betul disebabkan deposit mungkin dibuat atau terdapat sebarang caj-caj dikenakan tanpa sebarang entri dibuat di dalam Buku Akaun Simpanan-i KELAYAKAN DEPOSITOR UNTUK BERKONTRAK 13.1 Pelanggan mestilah mempunyai kapasiti untuk menyertai sesuatu kontrak. Di bawah polisi MBSB, hanya individu yang berumur lapan belas (18) tahun adalah layak untuk membuka akaun peribadi mereka. Seseorang kanak-kanak juga boleh membuka akaun mereka dengan syarat akaun tersebut hendaklah dibuka bersama dan hanya dikendalikan oleh ibu bapa / penjaga yang sah ("Pemegang Amanah"); 13.2 Akaun Simpanan-i boleh ditutup di atas permintaan Pelanggan, mengikut undang-undang atau atas budi bicara MBSB. MBSB berhak untuk membekukan akaun tersebut jika berlakunya kematian, kebankrapan atau ketidaksiuman pada pemegang akaun KEHILANGAN / KEROSAKAN BUKU AKAUN SIMPANAN-i 14.1 Sekiranya buku Akaun Simpanan-i hilang atau rosak, Pelanggan dengan serta-merta hendaklah memaklumkan MBSB dengan datang sendiri ke Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB yang terdekat. MBSB akan mengenakan caj untuk setiap pengeluaran buku simpanan yang diganti baru tertakluk kepada pelanggan menandatangani Surat Indemniti standard MBSB KEHILANGAN / KEROSAKAN SIJIL AKAUN PELABURAN AM-i / SLIP DEPOSIT BERTEMPOH-i 15.1 Pelanggan hendaklah menyimpan Sijil Akaun Pelaburan Am-i / Slip Deposit Bertempoh-i dengan selamat dan dikehendaki untuk melaporkan dengan segera secara bertulis kepada MBSB jika berlaku kehilangan atau kecurian. Penggantian Sijil Akaun Pelaburan Am-i / Slip Deposit Bertempoh-i yang telah hilang boleh dilakukan sekiranya Surat Indemniti telah ditandatangani, tertakluk kepada bayaran telah dibuat bagi duti setem dan caj perkhidmatan sebanyak RM atau apa-apa jumlah yang dimaklumkan oleh MBSB dari semasa ke semasa; 15.2 Penggantian Sijil Akaun Pelaburan Am-i / Slip Deposit Bertempoh-i hanya boleh dilakukan di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB di mana akaun ini diselenggarakan dan di mana ianya tertakluk kepada terma dan syarat yang mengawal operasi Akaun Pelaburan Am-i / Slip Deposit Bertempoh-i. Page 13 of 16

14 16.0 PENUTUPAN AKAUN 16.1 MBSB berhak untuk menutup akaun Pelanggan di atas permintaan Pelanggan mengikut undang-undang atau atas budi bicara MBSB; 16.2 Akaun boleh ditutup / ditamatkan jika berlakunya mana-mana perkara berikut:- i) Pelanggan telah bankrap atau muflis; atau ii) Pengeluaran oleh Pelanggan ke atas semua atau sebahagian daripada jumlah deposit yang diletakkan; atau iii) Pelanggan melakukan pelanggaran pada mana-mana terma dan syarat yang tertakluk; atau iv) Arahan daripada mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang; atau v) Akaun Dorman yang tidak mempunyai apa-apa baki atau baki RM10.00 ke bawah Di samping hak MBSB yang terkandung dalam Fasal 16.2 di atas, Pelanggan bersetuju bahawa MBSB berhak untuk menutup mana-mana akaun menurut budi bicara mutlaknya tanpa perlu memberi sebarang sebab, dengan memberi notis yang mencukupi kepada Pelanggan (di mana dianggap sesuai); 16.4 Pelanggan hendaklah mematuhi semua kehendak MBSB dan juga prosedur untuk penutupan akaun, termasuk bayaran apa-apa caj perkhidmatan yang dikenakan oleh MBSB bagi penutupan akaun ini (jika ada) JIKA BERLAKU KEMATIAN 17.1 Tertakluk kepada mana-mana undang-undang yang berkaitan dengannya, jlka berlaku kematian ke atas salah seorang pemegang akaun bersama, MBSB boleh menahan manamana baki kredit atau baki terkini atau baki terkemudian ke mana-mana akaun peribadi atau akaun bersama atau mana-mana sekuriti yang dimiliki pemegang akaun bersama atas arahan dan tanpa prejudis ke atas hak MBSB untuk menggabungkan atau penyelarasan yang tertakluk di sini atau hak-hak MBSB yang berkaitan dengan mana-mana baki akaun atau sekuriti yang timbul daripada mana-mana tuntutan cagaran, lien atau mana-mana langkah di mana MBSB fikirkan perlu diambil berdasarkan mana-mana tuntutan dibuat oleh mana-mana pihak yang lain; 17.2 Sekiranya pemegang akaun adalah Muslim atau salah seorang pemegang akaun bersama adalah Muslim telah meninggal dunia, pemegang akaun yang satu lagi akan menerima wang si mati sebagai pentadbir yang dilantik (wasi') serta kemudiannya akan bertanggungjawab untuk mengagihkan baki akaun berdasarkan undang-undang harta pusaka (fara'id), MBSB tidak bertanggungjawab untuk memastikan sama ada pentadbir yang dilantik (wasi ) mengagihkan harta tersebut berdasarkan mana-mana undang-undang substantif atau undang-undang harta pusaka (fara'id) PERUBAHAN DALAM BUTIRAN 18.1 Pelanggan hendaklah memberi notis dengan segera kepada MBSB secara bertulis mengenai pertukaran alamat surat menyurat, dan/atau nombor telefon / telefon bimbit / faks / e-mel dan/atau butiran lain yang direkodkan dengan MBSB; 18.2 Pertukaran alamat Pelanggan dengan apa-apa cara sekalipun tidak akan berkuatkuasa / mengikat ke atas MBSB kecuali notis sebenar mengenai pertukaran alamat telah diterima dan diakui sah oleh MBSB; Page 14 of 16

15 18.3 Semua komunikasi yang dihantar melalui pos atau ditinggalkan di alamat terakhir Pelanggan yang berdaftar dengan MBSB hendaklah dianggap telah dihantar dengan sewajarnya dan diterima oleh Pelanggan FI DAN CAJ 19.1 MBSB berhak mengenakan fi dan caj bagi apa-apa perkhidmatan yang diberikan oleh MBSB kepada Pelanggan seperti yang dipersetujui / dipohon oleh Pelanggan; 19.2 Butir-butir fi dan caj yang dikenakan oleh MBSB boleh didapati di Pusat Jualan dan Perkhidmatan MBSB dan laman sesawang MBSB; 19.3 MBSB boleh pada bila-bila masa di atas budi bicaranya yang mutlak dengan notis bertulis dihantar kepada Pelanggan atau melalui mana-mana medium yang difikirkan sesuai oleh MBSB, mengubah kadar semasa dan/atau jumlah bayaran fi atau caj yang perlu dibayar oleh Pelanggan. Perubahan tersebut adalah berdasarkan dengan mana-mana keperluan Syariah atau undang-undang yang berkaitan dan akan berkuatkuasa dari tarikh yang dinyatakan pada notis tersebut, di mana penguatkuasaannya adalah tidak kurang daripada tempoh dua puluh satu (21) hari dari tarikh notis tersebut Sekiranya terdapat mana-mana Perkhidmatan yang disediakan oleh MBSB kepada Pelanggan adalah tertakluk kepada Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP), maka amaun CBP di atas fi dan caj tersebut itu adalah ditanggung dan dibayar oleh Pelanggan AKAUN DORMAN / TIDAK AKTIF 20.1 Akaun dorman ditakrifkan sebagai akaun yang tidak mempunyai sebarang transaksi untuk tempoh satu tahun. Surat peringatan akan dihantar kepada Pelanggan sekiranya akaun tersebut akan menjadi dorman; 20.2 Bagi akaun dorman dengan jumlah baki sebanyak RM10.00, MBSB menurut budi bicaranya boleh menutup akaun tersebut dan menyerap bakinya sebagai caj; 20.3 Bagi akaun dorman dengan jumlah baki melebihi RM10.00, MBSB akan mengenakan yuran perkhidmatan tahunan sebanyak RM10.60 (termasuk CBP) sehingga jumlah baki yang selebihnya dipindahkan sebagai wang tidak dituntut menurut Akta Wang Tidak Dituntut 1965 (sila rujuk perenggan 21.0 seperti di bawah bagi klausa Akta Wang Tak Dituntut 1965); 20.4 Tiada caj akan dikenakan ke atas pengaktifan akaun dorman AKTA WANG TIDAK DITUNTUT Di bawah Akta Wang Tidak Dituntut 1965, wang yang tidak dituntut bermaksud kesemua jumlah wang di dalam akaun yang tidak dikendalikan dengan apa cara sekali pun oleh pemilik untuk tempoh tidak kurang daripada tujuh (7) tahun. Wang yang tidak dituntut kemudiannya akan dipindahkan kepada Pendaftar Wang Tidak Dituntut (RUM). Sebelum dana dari sesuatu akaun dorman dipindahkan kepada RUM itu, notis akan diberikan kepada Pelanggan sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari sebelum pemindahan berlaku. Page 15 of 16

16 22.0 PINDAAN KE ATAS TERMA DAN SYARAT 22.1 MBSB berhak untuk menambah, memadam atau mengubah mana-mana atau kesemua T&S ini pada bila-bila masa, tertakluk ke atas prisip-prinsip yang dibenarkan oleh Syariah dan mana-mana undang-undang atau peraturan-peraturan dari pihak berkuasa. Perubahan tersebut akan berkuatkuasa selepas tempoh dua puluh satu (21) hari daripada tarikh notis dipaparkan di premis MBSB atau mana-mana medium komunikasi yang difikirkan sesuai oleh MBSB UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENTADBIR 23.1 Perjanjian ini adalah ditadbir oleh, ditafsirkan dan digunakan selaras dengan bidang kuasa dan undang-undang di Malaysia; 23.2 Pihak-pihak yang terlibat hendaklah mematuhi setiap peruntukan bagi undang-undang bertulis yang harus mereka patuhi termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) dan mana-mana Akta, Enakmen atau Ordinan atau undang-undang berkaitan, peraturan-peraturan atau lain-lain perundangan subsidiari di bawah Akta, Enakmen atau Ordinan atau mana-mana arahan, perintah, keperluan atau arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa di bawah undang-undang bertulis AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 (PDPA) 24.1 Pelanggan dengan ini mengisytiharkan dan bersetuju bahawa mana-mana data/maklumat (termasuk data peribadi) yang berkaitan atau yang dirujuk atau berkaitan dengan permohonan Pelanggan dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan hal-ehwal Pelanggan sama ada di sini atau kemudiannya pada permohonan ini mungkin boleh digunakan atau didedahkan oleh MBSB bagi tujuan pemprosesan permohonan ini atau bagi menyediakan perkhidmatan seterusnya atau lain-lain produk dan perkhidmatan dan/atau pemasaran langsung (jika berkenaan) untuk berkomunikasi dengan Pelanggan bagi tujuan tersebut PENGISYTIHARAN 25.1 Pelanggan dengan ini mengisytiharkan bahawa semua kenyataan dan dokumen yang disertakan berhubung dengan permohonan ini adalah lengkap dan betul berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka PENDEDAHAN MAKLUMAT 26.1 MBSB dibenarkan/diberi kuasa untuk mendedahkan, mengguna pakai, dan mendapatkan mana-mana maklumat berhubung dengan Pelanggan, akaun atau perkara-perkara yang berkaitan selaras dengan mana-mana peruntukan undang-undang, peraturan, garis panduan atau arahan atau MBSB di atas budi bicaranya yang dianggap sesuai atau diperlukan serta MBSB tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan dalam apa jua alasan bagi pendedahan yang sedemikian. [Tamat] Page 16 of 16

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

Produk Deposit Islamik MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Islamik MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 Terma-terma dan syarat-syarat ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit Islamik MBSB seperti Akaun Simpanan Wadi'ah-i, Akaun Simpanan Cheeky-i, Akaun Simpanan

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AM BAGI DEPOSIT BERTEMPOH-i (Tarikh Berkuatkuasa: 22 November 2018)

TERMA DAN SYARAT AM BAGI DEPOSIT BERTEMPOH-i (Tarikh Berkuatkuasa: 22 November 2018) BAGI DEPOSIT BERTEMPOH-i (Tarikh Berkuatkuasa: 22 November 2018) Terma dan Syarat Am yang dinyatakan di sini akan digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh-i ("TD-i") yang disediakan oleh Bank. Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

Akaun Simpanan-i Komoditi Murabahah Terma & Syarat

Akaun Simpanan-i Komoditi Murabahah Terma & Syarat Terma dan Syarat ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi kesemua produk Akaun Simpanan-i (Produk-produk) yang berasaskan konsep Syariah Murabahah melalui aturan Tawarruq termasuk dan tidak

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

1.1 PB edeposit Bertempoh-i (selepas ini dirujuk sebagai PB etdi ) akan dikendalikan menurut prinsip Syariah Murabahah Komoditi.

1.1 PB edeposit Bertempoh-i (selepas ini dirujuk sebagai PB etdi ) akan dikendalikan menurut prinsip Syariah Murabahah Komoditi. Layak untuk dilindungi oleh PIDM 1. Am 1.1 PB edeposit Bertempoh-i (selepas ini dirujuk sebagai PB etdi ) akan dikendalikan menurut prinsip Syariah Murabahah Komoditi. 1.2 Pemegang Akaun melantik Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. 1. Takrif Dalam terma dan syarat ini, melainkan diperuntukkan selainnya, perkataan

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

'Akaun Perkongsian' bermaksud Akaun yang dibuka dan dikendalikan oleh perkongsian.

'Akaun Perkongsian' bermaksud Akaun yang dibuka dan dikendalikan oleh perkongsian. BAGI AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i (Tarikh Berkuatkuasa: 24 April 2019) Terma & Syarat Am yang dinyatakan di sini adalah terpakai bagi kesemua Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i ("CASA-i") yang

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. 1. Takrif Dalam terma dan syarat ini, melainkan diperuntukkan selainnya, perkataan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Dikemaskini pada 9 Jun 2016 Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma

Lebih terperinci

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA)

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA) Nama Penyedia Perkhidmatan Kewangan : Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) Nama Produk : Akaun Pelaburan Khas (SIA) Tarikh : MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Produk ini ialah Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Akaun Deposit

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Baki Pengurangan Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K)

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR?

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR? SOALAN LAZIM 1. Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? YIR menawarkan produk pembiayaan peribadi Islam tanpa cagaran, khas untuk penjawat awam Malaysia. Kadar keuntungan produk YIR dikira berdasarkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27 TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ( Program

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Hong Leong Deposit Tetap-i (HLFD-i) Perkhidmatan Kewangan Peribadi (PFS-i) & Perbankan Korporat Perniagaan (BCB-i)

Terma dan Syarat bagi Hong Leong Deposit Tetap-i (HLFD-i) Perkhidmatan Kewangan Peribadi (PFS-i) & Perbankan Korporat Perniagaan (BCB-i) Dikemaskini pada September 2018 Terma dan Syarat bagi Hong Leong Deposit Tetap-i (HLFD-i) Perkhidmatan Kewangan Peribadi (PFS-i) & Perbankan Korporat Perniagaan (BCB-i) Terma dan Syarat Hong Leong Deposit

Lebih terperinci

MAKLUMAT RINGKAS TENTANG PRODUK KESESUAIAN PRODUK

MAKLUMAT RINGKAS TENTANG PRODUK KESESUAIAN PRODUK PENTING/PENAFIAN PRODUK INI IALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKANNYA PRODUK DEPOSIT. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, dimana ungkapan ini harus termasuk pengganti Bank yang ditugaskan) bersetuju untuk menyewa Peti Simpanan Keselamatan ( Peti Simpanan )

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT Kempen PB Junior ( Kempen ) ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan syarat yang berikut mengawal Kempen ini yang ditawarkan kepada Peserta

Lebih terperinci

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Al-Amin Akaun Simpanan Tetap -i Nama Produk: OCBC Al-Amin Apakah OCBC Al-Amin? Akaun simpanan tetap Islamik yang menawarkan kadar keuntungan tetap untuk membantu pelanggan merancang kekayaan mereka dengan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap TEMPOH KEMPEN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR?

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR? SOALAN LAZIM 1. Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? YIR menawarkan produk pembiayaan peribadi Islam tanpa cagaran, khas untuk penjawat awam Malaysia. Kadar keuntungan produk YIR dikira berdasarkan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan)

Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan) Terma dan Syarat Kempen Rujukan Memperkenalkan Ahli Baru Privilege Banking dan Wealth Banking (Sambungan) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Kempen

Lebih terperinci

baik dengan baki yang mencukupi layak untuk memohon untuk Perkhidmatan ini.

baik dengan baki yang mencukupi layak untuk memohon untuk Perkhidmatan ini. TERMA & SYARAT AUTOPAY BILL UOB Terma dan syarat di sini akan diguna pakai untuk Perkhidmatan AutoPay Bill ( Perkhidmatan ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) dan mesti dibaca bersama

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB FCY FD (KEMPEN DEPOSIT TETAP MATA WANG ASING)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB FCY FD (KEMPEN DEPOSIT TETAP MATA WANG ASING) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB FCY FD (KEMPEN DEPOSIT TETAP MATA WANG ASING) Kempen PB FCY FD [ Kempen ] ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad ( PBB ). Terma dan Syarat yang berikut mengawal

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB PREMIER HIGH YIELD FD

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB PREMIER HIGH YIELD FD TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB PREMIER HIGH YIELD FD Kempen PB Premier High Yield FD [ Kempen ] dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan syarat yang berikut mengawal Kempen

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB ENTERPRISE FD (KEMPEN GABUNGAN PRODUK DEPOSIT)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB ENTERPRISE FD (KEMPEN GABUNGAN PRODUK DEPOSIT) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB ENTERPRISE FD (KEMPEN GABUNGAN PRODUK DEPOSIT) Kempen PB Enterprise FD ( Kempen ) ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan syarat yang

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1. Takrifan TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1.1 Terma Bank hendaklah bermaksud Public Bank Berhad dan Public Islamic Bank Berhad. 1.2 Terma Ahli hendaklah merujuk pada

Lebih terperinci

DIGITAL DAY 2019: PROMOSI DEPOSIT PERMULAAN RM50 UNTUK PEMBUKAAN AKAUN PAY&SAVE DALAM TALIAN

DIGITAL DAY 2019: PROMOSI DEPOSIT PERMULAAN RM50 UNTUK PEMBUKAAN AKAUN PAY&SAVE DALAM TALIAN DIGITAL DAY 2019: PROMOSI DEPOSIT PERMULAAN RM50 UNTUK PEMBUKAAN AKAUN PAY&SAVE DALAM TALIAN TEMPOH PROMOSI Digital Day 2019: Promosi Deposit Permulaan RM50 untuk Pembukaan Akaun Pay &Save Dalam Talian

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard 6 April 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa pindaan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFIN Islamic

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB PREMIER HIGH YIELD FIXED DEPOSIT

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB PREMIER HIGH YIELD FIXED DEPOSIT TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB PREMIER HIGH YIELD FIXED DEPOSIT Kempen PB Premier High Yield Fixed Deposit [ Kempen ] ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad ( PBB ) dan Public Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

MAKLUMAT RINGKAS TENTANG PRODUK KESESUAIAN PRODUK

MAKLUMAT RINGKAS TENTANG PRODUK KESESUAIAN PRODUK PENTING/PENAFIAN PRODUK INI IALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKANNYA PRODUK DEPOSIT. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lampiran 5 (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

Segala bayaran sampingan obligasi di bawah Kemudahan Ijarah masih akan dibayar oleh anda;

Segala bayaran sampingan obligasi di bawah Kemudahan Ijarah masih akan dibayar oleh anda; Tarikh: 24 MEI 2019 Ref: "Express"/Pelanggan/Individu/01 Pelanggan Yang Di Hargai, PENUKARAN AKAUN (1) PEMBIAYAAN HARTANAH-i / PEMBIAYAAN BERJANGKA IJARAH (DI BAWAH PRINSIP SYARIAH IJARAH MUNTAHIYA BITAMLIK)

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) PEMBIAYAAN PKS AL-ANSAR Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

MAKLUMAT RINGKAS MENGENAI PRODUK

MAKLUMAT RINGKAS MENGENAI PRODUK PENTING/PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PIDM). LEMBARAN MAKLUMAT

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB DEPOSIT BERTEMPOH-i KHAS

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB DEPOSIT BERTEMPOH-i KHAS TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB DEPOSIT BERTEMPOH-i KHAS Kempen PB Deposit Bertempoh-i Khas ( Kempen ) ini dilancarkan oleh Public Islamic Bank Berhad ( PIBB ). Terma dan syarat yang berikut mengawal

Lebih terperinci

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan)

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan) Telefon : 609 622 1881 / 609 622 8881 Faks : 609 626 4358 / 609 624 1850 Whatsapp : 012-318 8141 Laman Web : www.koguru.net e-mel : koguru.terengganu@gmail.com PERHATIAN : 0 1 2018 Sila hantar dalam 2

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN DEPOSIT KEMPEN PRIME FORTUNE TERM DEPOSIT-i (Layak dilindungi oleh PIDM)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN DEPOSIT KEMPEN PRIME FORTUNE TERM DEPOSIT-i (Layak dilindungi oleh PIDM) TERMA DAN SYARAT KEMPEN DEPOSIT KEMPEN PRIME FORTUNE TERM DEPOSIT-i (Layak dilindungi oleh PIDM) Terma dan Syarat Khusus ("T&S") adalah terpakai bagi kesemua Prime Fortune TD-i kempen berdasarkan konsep

Lebih terperinci

PENTING / PENAFIAN. Page 1 of 5

PENTING / PENAFIAN. Page 1 of 5 PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PIDM). LEMBARAN

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019 Tempoh Kempen Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari 2019 31 Mei 2019 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

FBAOP 006/2015 TERMA DAN SYARAT AKAUN RHB BANK BERHAD

FBAOP 006/2015 TERMA DAN SYARAT AKAUN RHB BANK BERHAD FBAOP 006/2015 TERMA DAN SYARAT AKAUN RHB BANK BERHAD Terma dan syarat ini dibaca bersama dengan brosur dan risalah yang dikeluarkan oleh RHB Bank Berhad ( Bank ) mengikut jenis-jenis akaun yang dibuka

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari 2019 24 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya PA SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil yang diberikan pada hari dan tahun yang dinyatakan di dalam Bahagian 1 Jadual oleh Pihak yang namanya, kenyataan dan / atau alamatnya dinyatakan dalam Bahagian 2

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM. 7. Adakah penjamin atau cagaran diperlukan? Tiada penjamin atau cagaran yang diperlukan untuk pembiayaan peribadi YIR.

SOALAN LAZIM. 7. Adakah penjamin atau cagaran diperlukan? Tiada penjamin atau cagaran yang diperlukan untuk pembiayaan peribadi YIR. SOALAN LAZIM 1. Siapakah Yayasan Ihsan Rakyat ( YIR )? YIR adalah sebuah yayasan dengan nombor pendaftaran syarikat 1003231-A yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016. Ia BUKAN sebuah koperasi yang

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco.

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco. Terma-terma dan Syarat-syarat berkaitan dengan Ciri-ciri dan Ganjaran yang tersedia di bawah CIMB TESCO Debit MasterCard & Akaun CIMB Tesco Savers ( Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Debit Jenama Bersama

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Program Ahli-Dapatkan-Ahli RHB Premier

TERMA DAN SYARAT Program Ahli-Dapatkan-Ahli RHB Premier Q2, Q3, Q4 2019 Page 1 of 5 RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) secara kolektif akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH PROGRAM 1. Program Ahli-Dapatkan-Ahli

Lebih terperinci

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh)

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) Pindaan 1/2017 SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) ANTARA Penama yang dinyatakan di Bahagian I pada Jadual (kemudian daripada ini dirujuk sebagai Pengasas sebagai satu pihak) DAN Penama-penama

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB DEPOSIT TETAP / DEPOSIT BERTEMPOH-i KHAS 2

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB DEPOSIT TETAP / DEPOSIT BERTEMPOH-i KHAS 2 TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB DEPOSIT TETAP / DEPOSIT BERTEMPOH-i KHAS 2 Kempen PB Deposit Tetap / Deposit Bertempoh-i Khas 2 ( Kempen ) ini dilancarkan bersama-sama oleh Public Bank Berhad

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

MAKLUMAT RINGKAS MENGENAI PRODUK KESESUAIAN PRODUK

MAKLUMAT RINGKAS MENGENAI PRODUK KESESUAIAN PRODUK PENTING/PENAFIAN PRODUK INI IALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKANNYA PRODUK DEPOSIT. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial;

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial; Terma dan Syarat "Simpan dengan UOB" UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") akan menganjurkan "Simpan dengan UOB" ("Promosi") dari 1 Julai hingga 31 Disember (termasuk

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

8 August Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World Mastercard

8 August Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World Mastercard 8 August 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World Mastercard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat kad AFFINBANK

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

Hong Leong Akaun Semasa-i PowerSME Terma & Syarat

Hong Leong Akaun Semasa-i PowerSME Terma & Syarat Dikemaskini pada Julai 2017 Hong Leong Akaun Semasa-i PowerSME Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Deposit dan Deposit Perbankan

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK YANG BERKENAAN] SURAT KUASA WAKIL Pembiayaan Hartanah Komoditi Murabahah -i Surat Kuasa Wakil (Pihak Pertama/ Ketiga 23.01.2019 SURAT

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat OCBC SME Access

Terma dan Syarat OCBC SME Access OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) OCBC Al-Amin Bank Berhad (818444-T) Terma dan Syarat OCBC SME Access Dengan mendaftar SME Access OCBC ( SME Access ), Pelanggan Layak (seperti dinyatakan di bawah)

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci