1. Dalam Perjanjian ini jika konteks membenarkannya ungkapan berikut akan membawa maksud yang ditetapkan kecuali dinyatakan sebaliknya:-

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "1. Dalam Perjanjian ini jika konteks membenarkannya ungkapan berikut akan membawa maksud yang ditetapkan kecuali dinyatakan sebaliknya:-"

Transkripsi

1 PERJANJIAN AKAUN KWIK CIMB BANK Layak Menerima Perlindungan daripada PIDM Sebagai balasan CIMB BANK BERHAD [13491-P] membuka Akaun Kwik CIMB Bank dalam nama saya, saya dengan ini bersetuju terikat oleh terma-terma dan syarat-syarat berikut. Definisi 1. Dalam Perjanjian ini jika konteks membenarkannya ungkapan berikut akan membawa maksud yang ditetapkan kecuali dinyatakan sebaliknya:- a) Ungkapan Akaun bermaksud Akaun KWIK CIMB Bank Pemegang Akaun, daripada mana semua pembayaran untuk pembelian barangan dan/atau perkhidmatan dan pengeluaran tunai yang dilaksanakan melalui penggunaan Akaun dan/atau Kad dan semua fi dan caj yang berkenaan akan didebit; b) Ungkapan Pemegang Akaun bermaksud orang yang untuknya Akaun dibuka dan kepadanya Kad dikeluarkan, jika dimohon oleh Pemegang Akaun dan hendaklah temasuk waris, wakil diri dan pengganti hakmiliknya dan perkataan anda hendaklah bermaksud Pemegang Akaun; c) Ungkapan Akaun Lain Pemegang Akaun bermaksud akaun perbankan atau akaun lain Pemegang Akaun dengan Bank dan/atau CIMB Islamic Bank Berhad di samping Akaun dan termasuk akaun bersama Pemegang Akaun dengan pihak ketiga; d) Ungkapan Nombor Akaun bermaksud nombor akaun yang diperuntukkan kepada Akaun dan nombor akaun yang diperuntukkan kepada Kad dan dicetak timbul pada Kad yang dimohon oleh Pemegang Akaun, jika ada; e) Ungkapan notis terdahulu yang mencukupi bermaksud tempoh notis selama tiga (3) hari bekerja, yang akan dianggap notis terdahulu yang mencukupi kepada Pemegang Akaun; f) Ungkapan Perjanjian ini bermaksud perjanjian antara Pemegang Akaun dan Bank dan melaluinya Akaun dan Kad, jika dimohon oleh Pemegang Akaun, disediakan kepada Pemegang Akaun oleh Bank berdasarkan terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini serta terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung dalam borang permohonan dalam talian standard Bank yang disediakan melalui CIMB Clicks dan diserahkan dalam talian oleh Pemegang Akaun kepada Bank apabila memohon pembukaan Akaun dan sebarang terma dan syarat lain yang ditambah atau dipinda dari semasa ke semasa; g) Ungkapan ATM bermaksud mesin juruwang automatik; h) Ungkapan Bank bermaksud CIMB BANK BERHAD [13491-P] yang mempunyai pejabat berdaftarnya di Aras 13, Menara CIMB, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, Kuala Lumpur dan tempat perniagaan di Aras 19, Menara Bumiputra Commerce, 11 Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur atau di sebarang alamat lain atau lokasi lain yang boleh diubah oleh Bank dari semasa ke semasa dan termasuk pengganti hakmilik dan pemegang serah haknya; i) Ungkapan mata wang pengebilan bermaksud mata wang pengebilan dalam Ringgit Malaysia dan termasuk singkatannya RM ; j) Ungkapan Kad bermaksud kad fizikal yang dikeluarkan oleh Bank di bawah Akaun Pemegang Akaun; k) Ungkapan Fi Kad bermaksud fi semasa yang dikenakan yang perlu dibayar oleh anda semasa anda memohon pengeluaran kad fizikal di bawah Akaun; CIMB Bank Kwik Akaun Terms & Conditions 1

2 l) Ungkapan CIMB Clicks bermaksud laman web perbankan internet Bank di m) Ungkapan "ID Pengguna CIMB Clicks " bermaksud nama unik yang dipilih oleh anda apabila mendaftar diri buat kali pertama dengan CIMB Clicks, yang terdiri daripada tidak kurang daripada enam (6) dan tidak lebih daripada tiga puluh dua (32) aksara abjad angka yang hendaklah dimasukkan oleh anda setiap kali anda log masuk ke dalam CIMB Clicks, untuk membolehkan sistem Perbankan Internet CIMB Bank mengaitkannya dengan CRN dan CIMB Clicks e-pin anda bagi tujuan penentusahan dan pengesahan untuk membolehkan anda mengakses CIMB Clicks; n) Ungkapan Kumpulan CIMB bermaksud CIMB Group Holdings Berhad dan semua syarikat berkaitannya seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 6 Akta Syarikat 1965 yang menyediakan perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan terkawal lain, tidak termasuk syarikat, cawangan, pejabat dan bentuk kehadiran lain yang beroperasi di luar Malaysia; o) Ungkapan CNP merujuk kepada transaksi card-not-present iaitu pembelian yang dibuat dalam ketiadaan Kad fizikal. Ini mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi Dalam Talian, transaksi telefon, transaksi pesanan pos dan transaksi dalam talian melalui internet. p) Ungkapan "CRN" bermaksud nombor enam belas digit pada Kad Mesin Juruwang Automatik ("ATM") atau Kad Kredit yang diperuntukkan oleh CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank berhubung dengan Akaun anda, yang mungkin telah atau akan dibuka oleh anda dengan CIMB Bank atau CIMB Islamic Bank dan yang hendaklah dimasukkan bersama-sama dengan CIMB Clicks e-pin anda untuk pendaftaran diri anda buat kali pertama dengan CIMB Clicks. q) Ungkapan caj pengendalian dan caj tambahan bermaksud caj pengendalian dan caj tambahan yang dirujuk di dalam ini; r) Ungkapan "Kata Laluan Perbankan Internet" bermaksud kata laluan peribadi 8 aksara abjad angka yang dipilih oleh anda untuk mengakses CIMB Clicks setiap kali anda log masuk ke dalam CIMB Clicks untuk membolehkan sistem Perbankan Internet CIMB Bank mengaitkannya dengan CRN dan ID Pengguna CIMB Clicks anda bagi tujuan penentusahan dan pengesahan sebelum memberikan anda akses kepada CIMB Clicks; s) Ungkapan MCI bermaksud MasterCard Worldwide, sebuah syarikat yang ditubuhkan di bawah State of Delaware, dengan pejabat dan tempat perniagaan utamanya di 2000 Purchase Street, Purchase, New York, NY , United States of America yang mana Bank adalah salah satu institusi ahlinya; t) Ungkapan peniaga hendaklah termasuk semua peniaga yang membekalkan barangan dan/atau perkhidmatan; u) Ungkapan PIN bermaksud nombor pengenalan peribadi Pemegang Akaun; v) Ungkapan Fi Kad Gantian bermaksud fi yang perlu dibayar oleh anda untuk menggantikan Kad selaras dengan peruntukan Klausa 14.4; w) Ungkapan "SMS" bermaksud Perkhidmatan Pesanan Ringkas; x) Ungkapan Penyata bermaksud penyata berkala yang menunjukkan antara lainnya jumlah yang dicaj, didebit atau dikredit kepada Akaun; y) Ungkapan Kod Pemberikuasaan Transaksi (Transaction Authorization Code) (TAC) bermaksud ciri keselamatan yang dilaksanakan untuk menyediakan lapisan perlindungan kedua bagi transaksi 2

3 perbankan dalam talian, di samping ID Pengguna CIMB Clicks dan Kata Laluan Perbankan Internet anda. TAC adalah kod unik 6 digit yang perlu dimasukkan bagi transaksi dalam talian tertentu; dan z) Ungkapan hari bekerja bermaksud hari perniagaan (yang bukan hari Sabtu atau Ahad) apabila bank yang berlesen untuk menjalankan perniagaan perbankan di bawah peruntukan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, dibuka untuk perniagaan di Kuala Lumpur. 2. Pembukaan Akaun 2.1. Permohonan untuk membuka Akaun hendaklah dibuat dalam talian melalui CIMB Clicks atau saluran lain yang ditetapkan yang boleh ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa. Penerimaan dan penerusan Akaun adalah semata-mata menurut budi bicara Bank. Bank berhak untuk menolak permohonan anda menurut budi bicara tunggal dan mutlak Bank atau jika rekod Bank menunjukkan bahawa anda telah disenarai hitam oleh Bank, Bank Negara Malaysia atau MCI atau jika mana-mana akaun anda dipantau oleh Bank disebabkan aktiviti yang luar biasa, tidak teratur, mencurigakan, menipu dan/atau tidak dibenarkan atau disyaki disalahgunakan, atau telah disekat, dibatalkan atau ditamatkan oleh Bank dengan syarat sentiasa bahawa Bank tidak mempunyai kewajipan untuk memberikan sebab atau bukti atau alasan kepada anda apabila menolak permohonan anda. Meskipun permohonan terbuka kepada semua pelanggan individu, Bank berhak menolak apa-apa permohonan dan/atau enggan membuka Akaun menurut budi bicara tunggal dan mutlak Bank tanpa memberikan sebarang sebab pun jua, dan keputusan Bank adalah muktamad dan konklusif. Bank berhak menetapkan dan mengubah, dari semasa ke semasa, jumlah minimum deposit permulaan yang dikehendaki untuk membuka Akaun Anda hendaklah mematuhi semua keperluan Bank untuk membuka Akaun. Semasa anda memohon Akaun, menggunakan dan/atau mengendalikan Akaun, anda membuat representasi dan menjamin bahawa (i) semua maklumat yang diberikan oleh anda kepada Bank adalah benar, tepat dan lengkap (ii) anda tidak mempunyai sebarang Akaun Kwik CIMB Bank dengan Bank (iii) anda berumur sekurangkurangnya lapan belas (18) tahun dan (iv) anda mempunyai nombor mudah alih berdaftar dan alamat pos di Malaysia. Anda bersetuju bahawa berdasarkan pendedahan sedemikian, anda bertanggungjawab kerana salah nyata atau maklumat yang palsu, tidak benar atau tidak tepat yang didedahkan oleh anda untuk membuka Akaun dan untuk terus menggunakan dan/atau mengendalikan Akaun, dan anda hendaklah bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang dialami atau ditanggung oleh Bank berbangkit daripada sebarang kemungkiran atau keingkaran anda di dalam ini Anda mengakui bahawa Akaun akan dikawal oleh dan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang dibentangkan dalam Perjanjian ini, Terma-terma Akses Bank yang mengawal penggunaan CIMB Clicks dan Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks ( terma-terma dan syarat-syarat ) sebagaimana yang dipinda, diubah dan/atau disemak semula dari semasa ke semasa oleh Bank dengan memberikan notis yang mencukupi. Sekiranya terdapat sebarang konflik atau percanggahan antara sebarang termaterma dan syarat-syarat, terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini akan mengatasi yang lain dan akan dianggap mengikat anda Akaun boleh dibuka dengan permohonan oleh anda bagi pengeluaran Kad seperti yang ditentukan oleh Bank menurut budi bicara tunggalnya dari semasa ke semasa. Anda hendaklah terlebih dahulu membayar Fi Kad supaya permohonan anda dapat diproses dengan jaya. Bank tidak akan memproses sebarang permohonan untuk membuka Akaun dengan pengeluaran Kad jika Fi Kad tidak dibayar atau diterima oleh Bank. Pembayaran Fi Kad boleh dilakukan dalam talian di CIMB Clicks melalui (i) Financial Process Exchange (FPX) atau (ii) kad kredit; atau di mana-mana saluran lain yang ditetapkan yang mungkin dibenarkan oleh Bank dari semasa ke semasa Dengan membuka Akaun, anda dengan ini secara nyata mengakui dan bersetuju bahawa:- i. Bila dan apabila dikehendaki, anda hendaklah memberikan kepada Bank sebarang maklumat yang diperlukan oleh Bank bagi tujuan kewajipan pelaporan kawal selia atau untuk apa jua sebab yang dianggap munasabah atau perlu oleh Bank. 3

4 ii. Anda dengan ini memberikan kebenaran dan keizinan nyata anda kepada Bank untuk mendedahkan maklumat yang berkenaan kepada mana-mana pihak ketiga semata-mata bagi tujuan menentukan kelayakan anda untuk menyertai dan/atau untuk menikmati sebarang manfaat yang akan diberikan kepada anda di dalam ini atau di bawah sebarang promosi atau kempen yang mungkin dianjurkan oleh Bank atau oleh Bank bersama-sama dengan pihak ketiga lain dari semasa ke semasa. Promosi atau kempen tersebut boleh dimaklumkan kepada anda melalui CIMB Clicks dan/atau saluran lain yang ditetapkan yang boleh dipilih oleh Bank dari semasa ke semasa. Meskipun sifat am perkara yang disebut sebelum ini, jika anda tidak mahu menyertai promosi atau kempen sedemikian dan tidak lagi membenarkan pendedahan yang disebut sebelum ini, anda boleh menghubungi Bank di nombor telefon atau alamat berikut (yang boleh diubah oleh Bank dari semasa ke semasa dengan memberikan notis kepada anda): Tingkat 19, MenaraBumiputra Commerce, 11 Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur, No. Tel.: iii. Anda mengakui dan memahami bahawa Akaun bukan akaun yang diberikan faedah dan tidak akan memperolehi sebarang faedah sama sekali. iv. Anda mengakui dan memahami bahawa anda tidak boleh menambah atau mengkreditkan dana ke dalam Akaun melebihi Jumlah Maksimum yang dirujuk dalam Klausa v. Anda telah dimaklumkan bahawa Akaun layak menerima perlindungan daripada Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) dan telah memuat turun sesalinan risalah PIDM yang boleh didapati melalui CIMB Clicks. 3. Penghantaran Kad Jika anda memohon pengeluaran Kad, Kad yang akan dikeluarkan di bawah Akaun akan dihantar ke alamat pos yang diberikan oleh anda dalam masa empat belas (14) hari bekerja selepas Akaun berjaya dibuka. Sila pastikan anda telah menyatakan alamat pos yang betul dalam butir-butir permohonan anda untuk mengelakkan Kad anda dihantar ke alamat yang salah. Bank tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan yang terkandung dalam permohonan anda termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang alamat pos yang salah yang dimasukkan oleh anda dalam permohonan anda yang menyebabkan Kad dihantar ke alamat pos yang salah. Bank selanjutnya tidak akan bertanggungjawab jika Bank telah menghantar Kad ke alamat pos yang dinyatakan dalam permohonan anda dan dalam rekod Bank tetapi atas apa jua sebab yang tidak diketahui atau bukan berpunca daripada Bank, anda tidak menerima Kad anda. 4. PIN dan Pengaktifan Kad 4.1. Apabila anda menerima Kad, anda hendaklah terlebih dahulu mengaktifkan Kad sebelum anda boleh menggunakannya untuk membuat pembayaran untuk barangan dan perkhidmatan di mana-mana peniaga yang menerima MasterCard atau untuk sebarang pengeluaran wang. Anda akan menerima PIN sementara yang dihantar ke alamat pos yang diberikan oleh anda semasa proses pembukaan akaun. Untuk mengaktifkan Kad, anda dikehendaki menelefon Pusat Panggilan CIMB Bank atau menghantar SMS kepada nombor yang diberikan dalam kiriman kad yang melampirkan Kad anda Setelah menerima PIN sementara, Pemegang Akaun hendaklah menukar PIN sementara di ATM Bank sendiri, laman web selamat dan/atau saluran selamat lain yang dibenarkan oleh Bank dalam masa tujuh (7) hari atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Jika Pemegang Akaun terlupa PIN beliau, Bank akan mengeluarkan PIN sementara yang baharu kepada Pemegang Akaun atas permintaan Pemegang Akaun Jika Kad hilang atau dicuri seperti yang dilaporkan oleh Pemegang Akaun dan Bank bersetuju mengeluarkan Kad baharu kepada Pemegang Akaun, PIN sementara untuk Kad baharu juga akan dikeluarkan. Pemegang Akaun tidak boleh menggunakan PIN sedia adanya untuk Kad gantian. 4

5 4.5. Pemegang Akaun hendaklah merahsiakan PIN beliau dan tidak boleh mendedahkan PIN beliau kepada mana-mana orang lain dalam apa jua keadaan. Semasa memilih PIN Pemegang Akaun, Pemegang Akaun TIDAK BOLEH memilih PIN yang ketara atau mudah diramal, termasuk PIN yang:- merupakan tarikh lahirnya; jika PIN adalah huruf, merupakan bahagian yang mudah dicam daripada namanya; terdiri daripada nombor yang berturut (misalnya 12345); atau terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya ). 4.6 Pemegang Akaun hendaklah memastikan bahawa jumlah transaksi adalah tepat sebelum menandatangani sebarang baucer atau rekod transaksi dan sebelum memasukkan PIN Pemegang Akaun di mana-mana terminal point of sale elektronik yang memerlukan PIN Pemegang Akaun dimasukkan. Dengan menandatangani PIN atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Pemegang Akaun atau sebaliknya menggunakan Kad Pemegang Akaun di mana-mana terminal point of sale elektronik, Pemegang Akaun dianggap menyetujui transaksi dan mengesahkan bahawa jumlahnya adalah tepat. 4.7 Pemegang Akaun mengesahkan dan bersetuju bahawa PIN akan berfungsi sebagai satu cara untuk menentusahkan dan mengesahkan identiti Pemegang Akaun kepada Bank bagi tujuan transaksi yang dirancang di bawah terma-terma dan syarat-syarat ini. Dalam hal ini, Pemegang Akaun membenarkan Bank menerima, mematuhi dan mengambil tindakan terhadap semua arahan Pemegang Akaun apabila dikenal pasti melalui PIN Pemegang Akaun dan Bank tidak akan bertanggungjawab apabila mengambil tindakan terhadap arahan sedemikian dengan niat baik. Arahan sedemikian akan dianggap tak boleh batal dan mengikat Pemegang Akaun apabila Bank menerimanya meskipun apa-apa kesilapan, penipuan, pemalsuan, ketidakjelasan atau salah faham tentang arahan sedemikian. Bank berhak bergantung kepada PIN sebagai bukti konklusif mengenai identiti Pemegang Akaun tetapi jika Bank mempunyai keraguan atau tidak pasti tentang identiti Pemegang Akaun, Bank masih boleh meminta sebarang bentuk atau cara pengenalan lain yang dianggapnya wajar menurut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa. 5. Akaun dan kemudahan yang tersedia 5.1. Akaun dibuka untuk digunakan berhubung dengan kemudahan yang disediakan oleh Bank dari semasa ke semasa menurut budi bicara mutlaknya termasuk tetapi tidak terhad kepada kemudahan berikut dan kemudahan ini boleh diubah, digantikan atau ditambah atau ditarik balik oleh Bank dari semasa ke semasa dengan memberikan notis yang wajar kepada anda:- i. pembayaran untuk sebarang pembelian barangan dan/atau perkhidmatan, yang mana pembayaran ini boleh didebit kepada Akaun; dan/atau ii. Pemindahan Dana termasuk OctoSend yang dirujuk di bawah iaitu pemindahan dana daripada Akaun kepada Akaun Lain Pemegang Akaun atau kepada akaun pihak ketiga yang dibuka dengan Bank atau CIMB Islamic Bank Berhad atau mana-mana pemindahan dana lain daripada Akaun yang mungkin dibenarkan oleh CIMB Bank dari semasa ke semasa; dan/atau iii. perkhidmatan pembayaran automatik ( Perkhidmatan Autopay ) yang mana semua jumlah yang kena dan perlu dibayar terhadap bil rasmi berkala Pemegang Akaun daripada peniaga yang dinyatakan dalam borang permohonan untuk Perkhidmatan Autopay akan dibayar oleh Bank dan didebit daripada Akaun Pemegang Akaun sebagaimana yang diarahkan oleh Pemegang Akaun dalam borang permohonan untuk Perkhidmatan Autopay; dan/atau iv. pengeluaran tunai daripada ATM Bank dan/atau ATM institusi kewangan lain yang memaparkan nama dan/atau logo MasterCard dengan menggunakan Kad; dan/atau 5

6 v. Kiriman Wang (Pemindahan Bertelegraf Asing, MoneyGram, Draf Permintaan Tempatan & Asing dan Cek Jurubank); dan/atau vi. Pembayaran Bil; dan/atau vii. Tambah Nilai Prabayar; dan/atau viii. kemudahan lain, tertakluk kepada persetujuan bertulis terdahulu oleh Bank. Kemudahan yang disebut sebelum ini adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat Bank yang mengawal kemudahan dan/atau perkhidmatan tersebut OctoSend Tertakluk kepada Klausa 5.2.2, anda boleh meminta wang dipindahkan daripada Akaun kepada individu pihak ketiga lain dengan memasukkan semua maklumat berkenaan yang diperlukan bersama-sama dengan nombor mudah alih penerima pihak ketiga dan alamat e-mel dalam ruang atau bahagian yang berkenaan di CIMB Clicks. Selepas itu anda akan menerima kod tuntutan melalui SMS. Anda perlu memaklumkan kod tuntutan ini kepada bakal penerima pihak ketiga anda yang hendaklah menggunakan kod tuntutan dan nombor mudah alih atau alamat e-mel yang sama yang dimasukkan oleh anda untuk menerima dana atau wang Untuk menerima dana atau wang, bakal penerima pihak ketiga anda hendaklah mempunyai akaun semasa/akaun semasa-i atau akaun simpanan/akaun simpanan-i sedia ada yang dipegang dengan Bank atau CIMB Islamic Bank Berhad. Kod tuntutan hanya sah selama 7 hari sahaja. Kegagalan penerima pihak ketiga untuk menuntut dana atau wang yang ingin dipindahkan oleh Pemegang Akaun kepada penerima pihak ketiga dalam tempoh kesahan kod tuntutan akan menyebabkan dana yang tidak dituntut tersebut dikembalikan kepada Akaun Pemegang Akaun Perkhidmatan Autopay Apabila Bank meluluskan permohonan Pemegang Akaun untuk Perkhidmatan Autopay, semua jumlah yang kena dan perlu dibayar kepada peniaga hendaklah selepas itu dibayar oleh Bank setelah Bank menerima bil peniaga atau permintaan lain untuk pembayaran. Arahan Pemegang Akaun sebelum itu, jika ada, kepada:- i. bank dan/atau institusi kewangan lain untuk membuat pembayaran kepada peniaga; dan/atau ii. peniaga untuk mengecaj jumlah yang kena dan perlu dibayar kepada akaun Pemegang Akaun yang dipegang dengan bank dan/atau institusi kewangan lain, akan, apabila Bank meluluskan permohonan Pemegang Akaun untuk Perkhidmatan Autopay, dianggap dibatalkan dan Pemegang Akaun hendaklah dengan serta-merta memaklumkan peniaga dan/atau bank atau institusi kewangan lain mengenai perubahan pada arahan pembayaran Pemegang Akaun Dengan menyediakan Perkhidmatan Autopay, Bank tidak bertanggungjawab untuk:- i. membuat pembayaran apa-apa caj kepada peniaga tepat pada masanya dan dalam hal ini, Pemegang Akaun tidak boleh mempertanggungjawabkan Bank atas sebarang kesilapan, kecuaian, keengganan atau ketinggalan untuk membayar atau kelewatan untuk membayar semua atau sebarang caj kepada peniaga; 6

7 ii. membuat pembayaran sebarang caj yang dibuat dengan niat baik kepada peniaga; iii. membayar semua atau sebarang caj kepada peniaga jika tidak ada atau tidak cukup dana dalam Akaun Pemegang Akaun atau jika penggunaan Kad oleh Pemegang Akaun ditamatkan atau digantung atas sebarang sebab jua atau jika Kad tidak dibaharui atau diganti, mengikut keadaan, atau jika Bank menurut budi bicara mutlaknya menentukan dengan konklusif bahawa keadaan menjustifikasi pembayaran tidak dibuat atas apa jua sebab; dan/atau iv. membayar apa-apa caj kepada peniaga jika Pemegang Akaun pada bila-bila masa mengarahkan Bank untuk menghentikan sebarang pembayaran atau membatalkan atau menamatkan Perkhidmatan Autopay. Pemegang Akaun hendaklah pada semua masa kekal menanggung tanggungjawab utama untuk membayar semua caj yang terhutang dan kena dibayar kepada peniaga secara terus dan Bank tidak akan pada bila-bila masa mempunyai kewajipan untuk memaklumkan Pemegang Akaun jika Bank tidak membuat pembayaran semua atau sebarang caj yang disebut sebelum ini. Jika Bank tidak membayar sebarang caj yang kena dan perlu dibayar kepada peniaga, Pemegang Akaun hendaklah menjelaskan pembayaran yang belum dijelaskan kepada peniaga secara terus. Jika nombor Akaun Pemegang Akaun berubah, Pemegang Akaun bertanggungjawab memaklumkan peniaga tentang perubahan pada nombor Akaun Pemegang Akaun. Walau bagaimanapun Bank boleh (tetapi tidak mempunyai kewajipan) menurut budi bicara mutlaknya menerima sebarang permintaan untuk pembayaran yang dibil kepada nombor Akaun Pemegang Akaun yang lama dan membuat pembayaran terhadapnya, tertakluk kepada kredit yang tersedia dalam nombor Akaun yang lama Jika dana dalam Akaun Pemegang Akaun tidak mencukupi untuk membayar caj semua peniaga, Bank boleh:- i. memilih untuk tidak membayar sebarang caj kepada semua atau mana-mana peniaga dan dalam keadaan sedemikian Pemegang Akaun hendaklah menjelaskan semua pembayaran yang belum dijelaskan secara terus dengan peniaga; atau ii. menurut budi bicara mutlaknya dengan konklusif menentukan turutan keutamaan pembayaran caj mana-mana peniaga yang dianggap wajar oleh Bank dan dalam keadaan sedemikian Pemegang Akaun hendaklah menjelaskan semua pembayaran belum dijelaskan secara terus dengan peniaga relevan yang mana caj mereka masih terhutang oleh Pemegang Akaun Pemegang Akaun hendaklah menanggung rugi Bank terhadap sebarang kerugian, kos, kerosakan, perbelanjaan atau tuntutan (termasuk perbelanjaan guaman atas dasar peguamcara dan anakguam dan tanggung rugi penuh) yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Bank akibat penyediaan Perkhidmatan Autopay kepada Pemegang Akaun Kewajipan Bank untuk membuat pembayaran kepada peniaga seperti yang diarahkan oleh Pemegang Akaun akan dengan serta-merta terhenti apabila:- i. Perkhidmatan Autopay ditamatkan sama ada oleh Bank atau Pemegang Akaun dengan memberikan pihak satu lagi notis bertulis tidak kurang daripada satu (1) bulan dan dengan itu apabila luput tempoh satu (1) bulan dari tarikh notis penamatan, Perkhidmatan Autopay akan ditamatkan; atau ii. penamatan Perjanjian ini dan/atau Akaun. Meskipun perkara di atas, Pemegang Akaun bertanggungjawab memaklumkan peniaga yang berkenaan secara bertulis bahawa Perkhidmatan Autopay telah ditamatkan dan meminta peniaga tersebut menghentikan pengebilan kepada Bank. Sehingga peniaga tersebut memaklumkan Bank bahawa Perkhidmatan Autopay telah ditamatkan, Bank berhak (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk membuat pembayaran kepada peniaga tersebut meskipun Perjanjian ini ditamatkan, Akaun ditamatkan atau dibatalkan dan/atau Pemegang Akaun telah memaklumkan 7

8 Bank secara bertulis bahawa Perkhidmatan Autopay telah ditamatkan dan Pemegang Akaun akan terus bertanggungjawab untuk pembayaran yang dibuat oleh Bank kepada peniaga Meskipun apa jua yang terkandung di dalam ini, Bank berhak memberhentikan, menggantung atau menamatkan Perkhidmatan Autopay pada bila-bila masa dengan memberikan notis terdahulu yang mencukupi kepada Pemegang Akaun dan tidak membuat pembayaran caj kepada peniaga. Pemegang Akaun hendaklah pada semua masa terutamanya bertanggungjawab untuk membayar semua caj yang terhutang dan kena dibayar kepada peniaga secara terus dan sekiranya Bank melaksanakan hak sedemikian, Bank tidak akan menanggung sebarang liabiliti kepada Pemegang Akaun yang hendaklah menyelesaikan semua pembayaran yang belum dijelaskan secara terus dengan peniaga. 6. Kad dengan ciri-ciri Transaction-Enabled Tanpa Sentuh 6.1 Pemegang Akaun mengakui bahawa Kad-kad tertentu yang dikeluarkan oleh Bank akan menggabungkan ciri yang membolehkan Kad digunakan untuk membuat pembayaran untuk barangan dan perkhidmatan dengan menepuk atau melambaikan Kad di pembaca/terminal tanpa sentuh ( Transaksi Tanpa Sentuh ), Kad-kad ini dan peranti dan terminal berkaitan mungkin mengandungo logo atau jenama MasterCard PayPass atau sebarang logo atau jenama yang boleh ditentukan oleh Bank atau MasterCard dari semasa ke semasa. 6.2 Transaksi Tanpa Sentuh yang tidak melebihi jumlah yang mungkin dari semasa ke semasa ditetapkan oleh Bank, boleh diproses dan Akaun Pemegang Akaun didebit dengan jumlah Transaksi Tanpa Sentuh tanpa memerlukan:- Kad dilalukan pada pembaca jalur pita magnet; Cip Kad dibaca oleh terminal cip; atau tandatangan Pemegang Akaun atau kemasukan nombor PIN Pemegang Akaun untuk membenarkan transaksi. Dengan menerima Kad yang boleh digunakan untuk Transaksi Tanpa Sentuh dan menggunakannya untuk melaksanakan Transaksi Tanpa Sentuh atau dalam sebarang cara lain pun jua (termasuk menggunakannya dalam cara konvensional iaitu Kad dilalukan pada pembaca jalur pita magnet atau pada pembaca cip atau sebaliknya) Pemegang Akaun berakujanji untuk menggunakan Kad selaras dengan dan bersetuju terikat oleh terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam ini. 6.3 Tanpa prejudis terhadap perkara yang disebut sebelum ini, Pemegang Akaun berakujanji untuk bertanggungjawab bagi semua Transaksi Tanpa Sentuh yang ditanggung menggunakan Kad dan dipost kepada Akaun Pemegang Akaun. Semua Transaksi Tanpa Sentuh akan dianggap dibenarkan dengan sewajarnya oleh Pemegang Akaun kecuali Pemegang Akaun boleh menunjukkan bukti konklusif yang menyatakan sebaliknya. Dalam hal ini Pemegang Akaun mengakui bahawa Transaksi Tanpa Sentuh tanpa kebenaran boleh dilaksanakan dengan mudah dan menerima risikonya. 7. Transaksi Card-not-present (CNP) dan luar negara 7.1 Transaksi CNP yang tidak disahkan melalui kaedah pengesahan yang kukuh seperti kata laluan dinamik atau sebarang transaksi luar negara menggunakan Kad dan atau Akaun adalah dilarang kecuali Pemegang Kad dengan nyata memilih untuk melaksanakan transaksi sedemikian dan memaklumkan Bank tentangnya dengan menghubungi Pusat Panggilan CIMB Bank atau sebarang saluran lain yang mungkin disediakan oleh Bank dari semasa ke semasa. 7.2 Jika Pemegang Akaun memilih untuk melaksanakan transaksi CNP atau luar negara tersebut, Pemegang Akaun berakujanji untuk bertanggungjawab bagi semua transaksi CNP dan luar negara yang dipost kepada Akaun Pemegang Akaun dan semua transaksi sedemikian akan dianggap dibenarkan dengan sewajarnya oleh Pemegang Akaun kecuali Pemegang Akaun boleh menunjukkan bukti konklusif yang menyatakan sebaliknya. Dalam hal ini Pemegang Akaun mengakui bahawa transaksi CNP dan luar negara tanpa kebenaran boleh dilaksanakan dengan mudah dan menerima risikonya. 7.3 Jika Pemegang Akaun memilih untuk melaksanakan transaksi CNP atau luar negara tersebut, Pemegang Akaun mempunyai pilihan selepas itu untuk menghentikan transaksi sedemikian dengan memaklumkan Bank tentangnya dengan menghubungi Pusat Panggilan CIMB Bank atau sebarang saluran lain yang boleh disediakan oleh Bank dari semasa ke semasa. 8

9 8. Tandatangan atas Kad 8.1 Jika anda memohon pengeluaran Kad, setelah menerima Kad anda hendaklah DENGAN SERTA- MERTA menurunkan tandatangan di atas Kad. Tandatangan anda di atas Kad atau di atas mana-mana deraf penjualan, rekod transaksi, baucer kredit, dan/atau rekod caj lain dan/atau penggunaan Kad dan/atau pengakuterimaan slip resit (Dokumen) merupakan bukti yang mengikat dan konklusif tentang (i) kemasukan anda ke dalam Perjanjian ini dengan Bank dan (ii) persetujuan anda untuk mematuhi semua terma dan syarat Perjanjian ini dan untuk terikat olehnya berhubung dengan penggunaan Kad dengan syarat sentiasa bahawa penggunaan Kad akan dianggap bukti yang cukup dan konklusif tentang transaksi yang dilaksanakan di bawah Akaun tidak kira sama ada anda telah menurunkan tandatangan anda di atas Kad atau di atas mana-mana Dokumen. 8.2 Kad tidak boleh dipindahkan dan hendaklah digunakan secara eksklusif oleh anda. Kad tidak boleh disandarkan atau digadai atau digunakan dalam apa cara jua oleh anda sebagai cagaran untuk sebarang tujuan pun jua. 8.3 Anda boleh pada bila-bila masa menamatkan penggunaan Kad melalui notis bertulis kepada Bank dan memulangkan kepada Bank, Kad yang telah dipotong separuh merentas strip magnet dan merentas cip (jika Kad mempunyai mikrocip yang terbenam di dalamnya). Anda adalah dan akan terus bertanggungjawab terhadap semua transaksi yang dilaksanakan menerusi penggunaan Kad sebelum Bank menerima notis penamatan bertulis tersebut bersama-sama dengan Kad yang telah dipotong dua. 9. Mendapatkan Nombor Card Verification Value (CVV) Pemegang Akaun yang tidak memohon pengeluaran Kad atau sementara menunggu pengaktifan Kad boleh mendapatkan Nombor CVV dan tarikh luput Nombor CVV mereka bagi Akaun dalam talian melalui CIMB Clicks. Nombor CVV diperlukan untuk membuat apa-apa pembayaran bagi pembelian barangan dan/atau perkhidmatan dalam talian. Pemegang Akaun perlu menyerahkan permohonannya untuk mendapatkan nombor tersebut dan kod pemberikuasaan transaksi (TAC) enam (6) digit akan dihantar melalui SMS kepada nombor telefon mudah alih Pemegang Akaun dalam rekod Bank. Apabila Pemegang Akaun menghantar TAC dengan tepat melalui CIMB Clicks, nombor CVV Akaun dan tarikh luput akan dipaparkan dalam talian melalui CIMB Clicks. 10. Pra-Pemberikuasaan Jika Kad digunakan untuk membuat pembayaran bagi transaksi petrol, Bank berhak menahan dan/atau menggantung pembayaran jumlah sebanyak hingga Ringgit Malaysia Dua Ratus (RM 200) daripada Akaun anda untuk tempoh selama dua (2) hari selepas tarikh transaksi petrol tersebut. Jika Kad digunakan untuk membayar penginapan di hotel, Bank juga berhak menahan jumlah yang bersamaan dengan jumlah yang dipegang oleh hotel relevan semasa daftar masuk kepada hotel yang berkenaan bagi tempoh maksimum selama lapan (8) hari. 11. Kepatuhan dengan undang-undang dan penggunaan bersyarat dan ketersediaan Akaun/ Kad 11.1 Penggunaan Akaun dan/atau Kad juga tertakluk kepada syarat dan peraturan semasa Bank dan semua terma, syarat dan peraturan lain yang mengawal Akaun Lain Pemegang Akaun termasuk sebarang peraturan kawalan pertukaran Bank Negara Malaysia. Pemegang Akaun hendaklah pada semua masa mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa berhubung dengan penggunaan Akaun dan/atau Kad dan tanpa prejudis terhadap sifat am peruntukan sebelum ini, Pemegang Akaun hendaklah memastikan Pemegang Akaun mematuhi semua peraturan kawalan pertukaran Bank Negara Malaysia dan bahawa Pemegang Akaun tidak menggunakan Kad untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti, tetapi tidak terhad kepada, pertaruhan haram dalam talian (seperti yang ungkapan ini biasanya dikenali) Tanpa prejudis terhadap sifat am perkara yang disebut sebelum ini, penggunaan Akaun dan/atau Kad dan ketersediaannya bergantung kepada:- i. tiada sebarang undang-undang yang dilanggar berhubung dengannya; dan 9

10 ii. Pemegang Akaun membuat representasi dan berakujanji (dan terus membuat representasi dan berakujanji) kepada Bank bahawa persetujuan Bank untuk memberikan atau menyediakan atau terus menyediakan Akaun kepada Pemegang Akaun tidak akan melanggar atau memungkiri sebarang undang-undang atau keperluan kawal selia yang berkuat kuasa atau sebarang peruntukan atau sekatan lain yang mungkin dikenakan ke atas Bank dari semasa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia atau sebarang pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa terhadap Bank termasuk Persatuan Bank-bank dalam Malaysia ( Undang-undang dan Peraturan Yang Dikenakan ) Undang-undang dan Peraturan Yang Dikenakan terhadap Akaun dan/atau Kad termasuk tetapi tidak terhad kepada:- i. semua peruntukan yang berkuat kuasa dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 ( FSA ) dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 ( AMLA ); ii. iii. semua garis panduan dan arahan Bank Negara Malaysia yang berkuat kuasa yang dikeluarkan terhadap FSA dan AMLA; dan semua garis panduan, had peminjaman atau sekatan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa kerajaan lain dari semasa ke semasa termasuk yang berkait dengan atau dikenakan terhadap pemberian dan/atau penggunaan Akaun dan/atau Kad kepada dan/atau oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Bank Pemegang Akaun hendaklah dengan serta merta memaklumkan Bank secara bertulis jika:- i. Pemegang Akaun kini atau selepas ini melanggar sebarang Undang-undang dan Peraturan Yang Dikenakan; atau ii. mana-mana terma dan syarat yang terkandung di dalam ini tidak lagi dipenuhi atau didapati telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Pemegang Akaun. Semasa memberikan deklarasi berhubung dengan apa-apa perkara yang disebut sebelum ini atau sebarang terma dan syarat yang terkandung di dalam ini jika dikehendaki oleh dan menurut terma yang ditetapkan oleh Bank, Pemegang Akaun akan dianggap membuat representasi dan menjamin kepada Bank bahawa kandungan di dalamnya akan terus benar dan tepat dari semua segi selagi Akaun dan/atau Kad masih disediakan atau sebarang jumlah yang kena dibayar di bawahnya masih perlu dibayar. 12. Arahan Telekomunikasi Bank boleh (tetapi tidak mempunyai kewajipan) menurut budi bicara tunggalnya menerima arahan daripada Pemegang Akaun melalui telefon berkaitan dengan Akaun dan/atau Kad, termasuk tetapi tidak terhad kepada permintaan untuk melakukan perkara berikut:- i. perubahan alamat pos; atau ii. pelaporan kad hilang; atau iii. penggantian kad yang hilang atau rosak; atau iv. transaksi lain yang boleh ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa Sebelum menerima arahan melalui telefon, identiti Pemegang Akaun akan terlebih dahulu ditentusahkan oleh wakil Bank melalui proses keselamatan yang diwujudkan oleh Bank yang mungkin termasuk butir-butir peribadi Pemegang Akaun Meskipun Klausa 12.1 dan 12.2 di atas, Bank boleh meminta pengesahan bertulis daripada Pemegang Akaun tentang arahan Pemegang Akaun sebelum melaksanakannya Bank tidak akan bertanggungjawab kepada Pemegang Akaun atas sebarang kerugian atau kerosakan yang walau bagaimanapun jua diakibatkan atau dialami oleh Pemegang Akaun kerana mematuhi atau 10

11 tidak mematuhi sebarang atau semua arahan yang dibentangkan dalam Klausa Pemegang Akaun mengakui dan bersetuju bahawa:- i. Bank boleh merakamkan semua perbualan telefon antara Pemegang Akaun dan wakil Bank; dan ii. disebabkan sifat perbualan telefon, Bank tidak akan bertanggungjawab jika pihak ketiga yang tidak dibenarkan terdengar perbualan sedemikian Pemegang Akaun selanjutnya memberi kuasa kepada Bank untuk bertindak terhadap arahannya yang diberikan melalui faks atau kaedah telekomunikasi lain dan sebarang permintaan yang dibuat oleh Pemegang Akaun kepada peniaga atau penyedia perkhidmatan bagi pembekalan barangan dan/atau perkhidmatan yang akan dicaj kepada Akaun atau Kad membentuk kuasa untuk Bank mendebit Akaun yang berkenaan dengan jumlah yang dicaj. Pemegang Akaun dengan ini secara tak boleh batal bersetuju menanggung rugi Bank atas semua tindakan, tuntutan, kerugian, liabiliti atau gantirugi yang dialami oleh Bank kerana bersetuju bertindak berdasarkan arahan Pemegang Akaun secara lisan, melalui faks atau melalui kaedah telekomunikasi Bank dengan tak boleh batal diberi kuasa (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk menghubungi dan/atau memaklumkan Pemegang Akaun melalui mel elektronik, atau melalui telefon atau melalui SMS di mana teks atau mesej atau maklumat elektronik lain tersebut dihantar ke alamat e-mel atau nombor telefon mudah alih Pemegang Akaun dalam rekod Bank atau sebarang alamat e-mel atau nombor lain yang dianggap sesuai oleh Bank. Maklumat yang dihantar melalui mel elektronik atau melalui SMS boleh terdiri daripada maklumat yang dianggap wajar oleh Bank dan mungkin merangkum (tetapi tidak terhad kepada) peringatan yang dihantar mengenai tarikh pembayaran kena dibayar, pengemaskinian tentang manfaat, program dan promosi dan maklumat kepentingan am lain dan/atau maklumat yang khusus kepada Pemegang Akaun Pemegang Akaun bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan dan simpanan selamat maklumat yang diterima olehnya Bank dengan ini menafikan semua liabiliti kepada Pemegang Akaun atas sebarang kerugian atau kerosakan (langsung, tidak langsung, khas atau berbangkit), kehilangan perniagaan atau keuntungan, atau kerugian atau kerosakan tidak kira sifatnya yang dialami oleh Pemegang Akaun berbangkit daripada atau disebabkan oleh sebarang:- i. kerosakan atau kecacatan dalam penghantaran maklumat tidak kira sebabnya; ii. sebarang maklumat yang dihantar tidak tepat, tidak lengkap, terlewat atau tidak dihantar atau penghantaran maklumat yang salah kepada mana-mana pihak ketiga; iii. akses, penggunaan atau pentafsiran yang salah, tidak dibenarkan atau tidak wajar terhadap maklumat yang dihantar; dan iv. tuntutan bagi libel atau slander berbangkit daripada penghantaran sebarang maklumat. 13. Penamatan dan/atau Penggantungan Akaun/ Kad Kad adalah dan akan, pada semua masa, menjadi harta Bank dan hendaklah diserahkan kepada Bank dengan serta-merta apabila diminta oleh Bank atau agennya yang diberi kuasa dengan wajar. Bank boleh menarik balik, menggantung dan/atau menamatkan, menurut budi bicara mutlaknya, Kad dan/atau Akaun dan/atau sebarang perkhidmatan yang ditawarkan terhadapnya sebagaimana dianggapnya wajar menurut budi bicara mutlaknya dan tidak kira sama ada sebarang peristiwa keingkaran telah berlaku atau tidak dengan memberikan notis terdahulu yang mencukupi kepada Pemegang Akaun. Dengan ini selanjutnya dipersetujui bahawa Bank tidak mempunyai sebarang kewajipan pun jua untuk mendedahkan sebab di sebalik penamatan atau penggantungan penggunaan Kad dan/atau Akaun Di samping hak Bank yang terkandung dalam Klausa 13.1 di atas dan Klausa 37, Bank boleh menarik balik, menggantung dan/atau menamatkan Kad dan/atau Akaun dan/atau sebarang perkhidmatan yang 11

12 ditawarkan terhadapnya dengan serta-merta, tanpa memberikan sebarang sebab, meskipun Bank mungkin pernah menepikan haknya sebelum itu, apabila berlaku mana-mana satu atau lebih daripada satu peristiwa berikut:- i. jika Pemegang Akaun melakukan atau mengancam untuk melakukan keingkaran atau kemungkiran sebarang perjanjian, waad, penetapan, terma atau syarat yang terkandung di dalam ini yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemegang Akaun; ii. iii. iv. jika Bank dimaklumkan bahawa Pemegang Akaun telah melalukan tindakan kebankrapan dan/atau notis kebankrapan dan/atau petisyen kebankrapan telah dikemukakan atau perintah dibuat bagi sebarang perintah penghukuman dan/atau penerimaan terhadap Pemegang Akaun; jika Pemegang Akaun memberikan maklumat atau data yang palsu atau tidak tepat kepada Bank; jika Pemegang Akaun menjadi kurang siuman atau meninggal dunia; v. jika Bank tidak mengetahui di mana Pemegang Akaun berada selama lebih daripada tiga (3) bulan; vi. vii. viii. ix. jika Bank berpendapat bahawa transaksi yang mencurigakan atau luar biasa dijalankan terhadap Kad dan/atau Akaun dan penggantungan dan/atau penamatan perlu dilakukan secara munasabah untuk menghalang transaksi yang menipu atau tidak dibenarkan; jika Pemegang Akaun didapati melanggar sebarang undang-undang atau peraturan yang dikenakan berhubung dengan penggunaan Kad dan/atau Akaun oleh Pemegang Akaun; atau Jika Bank mengesyaki bahawa Akaun digunakan untuk sebarang tujuan pun jua yang menyalahi undang-undang; atau jika Bank dimaklumkan dan diminta oleh mana-mana pihak berkuasa, termasuk tetapi tidak terhad kepada Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Kerajaan Malaysia atau manamana pihak berkuasa berkanun atau kerajaan yang lain ( pihak berkuasa yang berkenaan ) untuk menahan diri daripada melaksanakan sebarang transaksi di bawah Akaun seperti yang disebut di atas tidak kira sama ada pihak berkuasa yang berkenaan tersebut mempunyai kuasa undang-undang atau kuasa sah untuk meminta Bank berbuat demikian Semasa menarik balik, menggantung dan/atau menamatkan Kad dan/atau Akaun dan/atau manamana perkhidmatan yang ditawarkan terhadapnya selaras dengan Perjanjian ini termasuk sebarang tindakan yang mungkin diambil oleh Bank seperti memulangkan sebarang suratcara yang dideposit untuk pungutan seperti yang diperuntukkan di dalam ini Pemegang Akaun bersetuju bahawa Bank tidak akan dipertanggungjawabkan untuk fitnah dan atau untuk kemungkiran kontrak dan atau untuk sebarang kerugian kerosakan perbelanjaan kos atau caj pun jua yang mungkin dituntut terhadap Bank oleh Pemegang Akaun atau oleh mana-mana orang lain atas apa-apa sebab pun jua Pemegang Akaun selanjutnya bersetuju bahawa sekiranya Bank didakwa atau dijadikan pihak dalam sebarang guaman berbangkit daripada tindakan Bank yang menarik balik, menggantung dan/atau menamatkan Kad dan/atau Akaun dan/atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan terhadapnya selaras dengan Perjanjian ini ( Tindakan ) atau sekiranya Bank sebelum atau selepas Tindakan memulakan sebarang guaman termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang prosiding interplider terhadap mana-mana pihak termasuk Pemegang Akaun untuk sebarang relief atau deklarasi yang sesuai yang akan dibuat oleh mana-mana mahkamah, semua penalti kerugian kerosakan tuntutan perbelanjaan caj dan kos (guaman atau sebaliknya termasuk kos atas dasar peguamcara dan anakguam dan kos pihak ke pihak) yang mungkin diaward oleh mahkamah terhadap Bank atau yang mungkin ditanggung oleh Bank hendaklah ditanggung rugi dengan sepenuhnya oleh Pemegang Akaun Semasa bertindak selaras dengan sebarang terma, syarat dan peruntukan di dalam ini Pemegang Akaun bersetuju bahawa Bank tidak akan dipertanggungjawabkan atas sebarang kerugian, kerosakan, perbelanjaan atau kos pun jua yang mungkin dituntut terhadap Bank atas alasan bahawa 12

13 Bank tidak dimaklumkan tentang peristiwa relevan yang disebut dalam Klausa 13.2(ii) dan Klausa 13.2(ix) disebabkan makluman tidak teratur, tidak sah, silap, salah, batal, tidak berkesan atau disebabkan sebarang alasan lain pun jua Tidak kira tarikh transaksi, Pemegang Akaun akan terus bertanggungjawab untuk penggunaan Kad dan/atau Akaun meskipun Kad telah dipulangkan Sekiranya Akaun dan/atau Kad ditamatkan sama ada oleh Pemegang Akaun atau oleh Bank, Bank tidak akan memulangkan sebarang fi atau mana-mana bahagian daripadanya kepada Pemegang Akaun. 14. Tanggungjawab dan Liabiliti Pemegang Akaun Kecuali seperti yang diperuntukkan selepas ini, anda hendaklah dan akan kekal bertanggungjawab untuk kos yang ditanggung bagi semua barangan dan perkhidmatan yang dibekalkan oleh mana-mana peniaga dan semua pendahuluan tunai yang dilaksanakan menerusi penggunaan Akaun dan/atau Kad sama ada penggunaan tersebut dibenarkan oleh anda atau tidak. Anda mempunyai kewajipan untuk dengan sedaya upaya melaksanakan sikap berjaga-jaga, ketekunan dan langkah mencegah untuk menghalang kehilangan, kecurian atau kegunaan Akaun dan/atau Kad dengan menipu dan untuk mengelakkan pendedahan ID Pengguna CIMB Clicks, Kata Laluan Perbankan Internet, TAC,PIN anda atau sebarang kod lain yang digunakan oleh anda untuk mengakses Akaun dan/atau Kad (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai kata laluan ) kepada mana-mana orang lain dan anda hendaklah menanggung rugi dan memastikan Bank tidak dipertanggungjawabkan terhadap sebarang liabiliti untuk kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan (undang-undang atau sebaliknya) berbangkit daripada kemungkiran kewajipan sedemikian oleh anda. Kewajipan untuk menggunakan sikap berjaga-jaga, ketekunan dan langkah beringat yang sepenuhnya untuk mengelakkan kerugian, kecurian atau penggunaan Akaun dan/atau Kad dengan menipu dan untuk mengelakkan pendedahan kata laluan anda kepada mana-mana orang lain termasuk:- tidak boleh membenarkan orang lain menggunakan Akaun dan/atau Kad menyemak secara tetap bahawa Kad masih ada dalam simpanan anda jangan tulis kata laluan di atas Kad atau apa-apa barangan yang biasanya disimpan dengan Kad dan menyimpan rekod kata laluan anda berasingan daripada Kad anda, meskipun jika kata laluan diselindung jangan tulis kata laluan dalam cara yang boleh difahami oleh orang lain jangan dedahkan/maklumkan kata laluan kepada orang lain jangan tinggalkan Kad Anda hendaklah memaklumkan Bank: - i. dengan serta-merta secara lisan atau bertulis tentang sebarang kehilangan dan/atau kecurian Kad dan/atau pelanggaran, pendedahan atau kehilangan kata laluan anda; ii. secepat yang mungkin secara munasabah selepas mendapat tahu bahawa Kad hilang, dicuri, transaksi yang tidak dibenarkan telah berlaku atau kata laluan mungkin telah didedahkan; iii. dengan serta merta selepas menerima amaran transaksi melalui SMS jika transaksi tidak dibenarkan; dan iv. dengan serta-merta tentang sebarang perubahan pada nombor hubungan anda Anda hendaklah dan akan kekal bertanggungjawab kepada Bank bagi apa-apa barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan oleh peniaga dan pendahuluan tunai yang dilakukan melalui penggunaan Kad oleh mana-mana orang sebelum Bank menerima makluman bertulis atau lisan oleh anda tentang kehilangan dan/atau kecurian Kad dan/atau pendedahan kata laluan. Untuk mengelakkan keraguan, anda akan bertanggungjawab untuk:- i. transaksi berasaskan PIN yang tidak dibenarkan, jika anda: - a. bertindak dengan menipu; b. lewat memaklumkan Bank secepat yang mungkin secara munasabah selepas mendapat tahu tentang kehilangan Kad atau penggunaan Kad dalam cara yang tidak dibenarkan; c. dengan sukarela mendedahkan PIN kepada orang lain; atau d. mencatat PIN pada Kad, atau atas apa jua benda yang disimpan berhampiran dengan Kad dan yang mungkin hilang atau dicuri dengan Kad. 13

14 ii. transaksi yang tidak dibenarkan yang memerlukan penentusahan tandatangan atau penggunaan Kad tanpa sentuhan, jika anda: - a. bertindak dengan menipu; b. lewat memaklumkan Bank secepat yang mungkin secara munasabah selepas mendapat tahu tentang kehilangan Kad atau penggunaan Kad dalam cara yang tidak dibenarkan; c. meninggalkan Kad atau barang yang mengandungi Kad tanpa dijaga, di tempat yang boleh dilihat dan diakses oleh orang lain atau gagal melaksanakan sikap berjaga-jaga yang wajar untuk melindungi Kad di tempat kediaman anda; atau d. dengan sukarela membenarkan orang lain menggunakan Kad. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan keputusan Bank berhubung dengan sebarang perkara berbangkit daripada klausa ini, anda boleh merujuk pertikaian kepada Skim Ombudsman Kewangan untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Apabila Kad yang hilang atau dicuri didapatkan balik, anda bersetuju untuk tidak menggunakan Kad yang telah didapatkan balik tersebut dan hendaklah dengan serta-merta memotong Kad separuh merentas jalur magnet dan merentas cip (jika Kad mempunyai mikrocip dibenamkan di dalamnya) Bank tidak mempunyai kewajipan untuk mengeluarkan Kad gantian kepada anda selepas Kad hilang atau dicuri. Jika Bank membuat keputusan untuk mengeluarkan Kad gantian, Kad gantian tersebut adalah tertakluk kepada Fi Kad Gantian berikut:- i. RM10.00 untuk sebarang kehilangan atau kecurian Kad yang dilaporkan buat kali pertama; ii. RM50.00 untuk sebarang kehilangan atau kecurian Kad yang dilaporkan buat kali kedua. Untuk mengelakkan keraguan, anda hendaklah menanggung Fi Kad Gantian dan cukai (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai perkhidmatan atau GST) berkaitan dengan pengeluaran Kad gantian. Bank berhak untuk tidak menggantikan Kad untuk sebarang kehilangan atau kecurian Kad yang dilaporkan buat kali ketiga. Bank tidak akan mengenakan sebarang Fi Kad Gantian jika penggantian Kad adalah disebabkan Kad atau cip yang terkandung dalam Kad rosak atau cacat atau jika penggantian Kad diperlukan disebabkan peningkatan kad atau sistem oleh Bank Jika Kad gantian dikeluarkan, semua jumlah kredit dalam Akaun akan dipindahkan kepada Akaun baru dengan nombor yang sama seperti Kad gantian Jika Kad hilang dan/atau dicuri dan/atau PIN didedahkan kepada mana-mana orang, jika diminta oleh Bank, Pemegang Akaun juga hendaklah memberikan kepada Bank:- (i) sesalinan laporan polis; dan/atau (ii) pengesahan bertulis yang dibuat oleh Pemegang Akaun mengenai kehilangan dan/atau kecurian Kad dan/atau pendedahan PIN kepada mana-mana orang dalam masa tujuh (7) hari kalendar dari tarikh permintaan oleh Bank. 15. Penggantungan Akaun Pemegang Akaun boleh meminta Bank menggantung operasi atau penggunaan Akaun pada bila-bila masa dengan menghubungi Pusat Panggilan Bank dan selepas itu menamatkan penggantungan tersebut dengan menghubungi Pusat Panggilan Bank. Meskipun perkara yang disebut sebelum ini, Bank tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kegagalan untuk menggantung Akaun dan Pemegang Akaun akan terus bertanggungjawab untuk semua transaksi yang dilaksanakan melalui Akaun. 16. Pembaharuan Kad (dikenakan terhadap Akaun dengan Kad) Apabila luput tempoh kesahan Kad, Bank boleh mengeluarkan Kad gantian yang baharu kepada anda dengan syarat Bank boleh menurut budi bicara tunggalnya enggan mengeluarkan Kad gantian yang baharu tanpa memberikan sebarang sebab pun jua. 17. Had Pembelian dan Transaksi 14

1. Dalam Perjanjian ini kecuali konteks membenarkannya ungkapan berikut akan membawa maksud yang ditetapkan kecuali dinyatakan sebaliknya:-

1. Dalam Perjanjian ini kecuali konteks membenarkannya ungkapan berikut akan membawa maksud yang ditetapkan kecuali dinyatakan sebaliknya:- PERJANJIAN AKAUN KWIK CIMB BANK Layak Menerima Perlindungan PIDM Sebagai balasan bagi CIMB BANK BERHAD [13491-P] membuka Akaun Kwik CIMB Bank dalam nama saya, saya dengan ini bersetuju terikat oleh terma

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk membuka MasterCard Prabayar Lazada CIMB. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

(RD/T&C/Debit MasterCard/BM/MAR2018) Muka surat 1 daripada 11

(RD/T&C/Debit MasterCard/BM/MAR2018) Muka surat 1 daripada 11 1. DEFINISI TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1.1 Dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini, melainkan konteks menghendaki sebaliknya:- 1.1.1 Akaun bermaksud akaun yang dipegang atau

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017)

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) 1. Apakah PIN? PIN, atau Nombor Pengenalan Peribadi, adalah kod rahsia yang diberikan kepada ahli kad atau dipilih oleh mereka bagi membuktikan

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD-i DEBIT CIMB ISLAMIC

TERMA DAN SYARAT KAD-i DEBIT CIMB ISLAMIC TERMA DAN SYARAT KAD-i DEBIT CIMB ISLAMIC Pengeluaran Kad-i Debit CIMB Islamic (selepas ini disebut sebagai Kad ) oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (selepas ini disebut sebagai Bank ) kepada Pemegang

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF 1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteks menghendaki sebaliknya :- 1.1.1 Akaun bermaksud akaun yang dimiliki atau boleh dimiliki oleh pemegang akaun

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Kad Kredit PIN & BAYAR Soalan Lazim

Kad Kredit PIN & BAYAR Soalan Lazim Kad Kredit PIN & BAYAR Soalan Lazim 1. Apakah itu kad PIN & BAYAR? Kad PIN & BAYAR adalah kad berkeupayaan PIN yang membolehkan anda membuat pembelian dengan memasukkan PIN 6 digit, tanpa memerlukan tandatangan.

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Debit PB Visa/MasterCard Lifestyle. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya.

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Akaun Kwik CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan berlangsung dari 9 September

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun Simpanan hendaklah dibuat secara peribadi dalam borang yang disediakan oleh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement TERMA DAN SYARAT Peraduan Debit & ATM Card Replacement Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit & ATM Card Replacement ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT-i VISA BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i Visa

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING 1. DEFINISI a. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. Mata Bonus bermaksud mata bonus yang diberikan kepada Pelanggan berhubung dengan

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Debit-i Visa BSN. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 2015 1. CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. 2015 ( Kempen ini ) akan berlangsung dari 1 September 2015 hingga 29 Februari 201, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Sebagai balasan kepada CIMB Bank Berhad ("Bank") yang membuka Akaun Pelaburan Emas CIMB Bank melalui CIMB Clicks (selepas ini dirujuk sebagai

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back Tempoh Kempen 1. Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic dan/atau Bank

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB-Pay with Points & Win ( kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

membayar fi tahunan yang ditetapkan oleh Bank. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM

membayar fi tahunan yang ditetapkan oleh Bank. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. PEMBUKAAN AKAUN 1.1 Semua permohonan untuk membuka Akaun Simpanan hendaklah dibuat secara peribadi dalam borang yang disediakan

Lebih terperinci

Page 1 of 7 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK Layak menerima perlindungan PIDM

Page 1 of 7 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK Layak menerima perlindungan PIDM 1 MEMBUKA AKAUN TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK Layak menerima perlindungan PIDM 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun AirAsia Savers CIMB Bank ( Akaun ) hendaklah dibuat secara

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan...

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-emas CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini meminta dan memberi kuasa kepada CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco 1hb Januari 2018 28hb Februari 2018) 1) Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco ( Kempen ini ) dianjurkan bersama CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

Kepada: CIMB Bank Berhad

Kepada: CIMB Bank Berhad Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-emas CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini meminta dan memberi kuasa kepada CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan-i Layak menerima perlindungan PIDM

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan-i Layak menerima perlindungan PIDM TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan-i Layak menerima perlindungan PIDM 1. PRINSIP SHARIAH CIMB Islamic Bank Berhad ( Bank ) akan menerima jumlah wang yang dideposit dan sebarang jumlah wang yang

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan Ecosave-i Layak menerima perlindungan PIDM

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan Ecosave-i Layak menerima perlindungan PIDM TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan Ecosave-i Layak menerima perlindungan PIDM 1. MATLAMAT / TUJUAN 1.1 Akaun Simpanan EcoSave-i adalah akaun simpanan Islam berdasarkan prinsip Shariah iaitu Mudharabah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen #100 Hari Ceria ( Kempen ) Hong Leong Bank ( HLB ) bermula pada 11 November 2016 pukul 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir pada 18

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat 1. Muat turun borang permohonan kad debit diatas. 2. Lengkapkan maklumat yang diperlukan. 3. Masukkan no akaun simpanan Bank Rakyat yang telah dibuka

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit to Win It ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 November

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [No. Syarikat (13491-P)] ( CIMB Bank

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci