BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR"

Transkripsi

1 BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR 0

2 Disediakan oleh: Jawatankuasa Praktikum Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor Kampus Bestari Jaya Jalan Timur Tambahan Bestari Jaya, Selangor Edisi Pertama Cetakan Pertama, Januari 2015 FPSS, UNISEL Hakcipta Terpelihara Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian buku ini, sama ada tulisan atau ilustrasinya dalam apa jua bentuk teknik secara elektronik, fotokopi, mekanik dan Iain-Iain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit. Dicetak oleh: Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor 1

3 VISI UNISEL Untuk menjadi universiti terulung yang mendidik para profesional dan ilmuan yang mempunyai nilai moral dan etika terpuji. MISI UNISEL UNISEL beriltizam menyediakan persekitaran pembelajaran yang cemerlang untuk menjana profesional dan ilmuan yang kompeten, telus dan beretika. NILAI-NILAI TERAS UNISEL Integriti Beriltizam kepada tahap amanah, kebenaran, keadilan tertinggi, saling menghormati dan percaya-mempercayai. Inovasi Beriltizam untuk mengejar ilmu dan idea, sentiasa menyesuaikan diri dan membuat penyelesaian secara inovatif. Akauntabliti Beriltizam untuk menjadi pemegang amanah sumber manusia, kewangan, fizikal dan sumber intelektual yang bertanggungjawab. Kualiti dan Cemerlang Beriltizam kepada penambahbaikan kualiti berterusan dan kepada kecemerlangan dalam semua tindak-tanduk kita. Keterbukaan Beriltizam untuk menyediakan peluang pendidikan yang maksimum dengan penawaran mengadakan pelbagai kemasukan dan pelbagai penyampaian kursus. Semangat Setiakawan Beriltizam untuk melaksanakan tanggungjawab secara bersama-sama dan bantu-membantu antara satu sama lain. SLOGAN UNISEL Membentuk Masyarakat (Shapping Society) 2

4 VISI FAKULTI Menyediakan pendidikan dan penyelidikan holistik untuk melahirkan individu ilmuan serta membantu membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan dengan menawarkan program pendidikan, bahasa dan sains sosial yang mensinergikan kecemerlangan akademik dan prestasi industri. MISI FAKULTI Membangunkan modal insan yang beretika, efektif dan dihormati melalui pendidikan, bahasa dan sains sosial dalam mencapai mobiliti sosial dan ekonomi negara. MATLAMAT FAKULTI i) Menghasilkan modal insan yang beretika, berpengetahuan, seimbang dan bersepadu melalui pendidikan tinggi yang mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. i Meningkatkan imej dan kualiti pelbagai disiplin. Memenuhi keperluan industri pendidikan awam dan swasta. 3

5 1.0 PENGENALAN Praktikum merupakan kursus wajib dan sebahagian daripada syarat bergraduat yang perlu diambil oleh pelajar dalam program pendidikan di Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial (FPSS), Universiti Selangor (UNISEL). Antara program yang terlibat ialah: Bil Kod Program Nama Program Singkatan 1 ED301 Diploma Pendidikan (Pengajian Prasekolah) DPPS 2 ED302 Diploma Pendidikan (Pengajian Islam) DPPI 3 LS301 Diploma Pendidikan(Pengajaran Bahasa Inggeris DTESL sebagai Bahasa Kedua) 4 ED401 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Awal Kanak-kanak) 5 ED402 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajian Islam) 6 LS401 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua. PAKK PPI TESL Praktikum memberikan peluang kepada pelajar untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif di institusi dalam situasi sebenar. Ini seterusnya dapat melahirkan bakal guru yang berkualiti, berpengetahuan luas dan berketrampilan dengan mengamalkan prinsipprinsip keguruan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Bagi memastikan praktikum dapat dijalankan dengan baik dan efisien, suatu mekanisma yang sistematik dan seragam perlu diwujudkan. Ini kerana pelaksanaan praktikum melibatkan bimbingan daripada pensyarah penyelia dan guru pembimbing melalui perkongsian dan permuafakatan pintar antara institusidemi perkembangan kemahiran profesional pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pelajar. Justeru, Buku Panduan Praktikumdihasilkan untuk keperluan rujukan dan tindakan untuk semua pihak yang terlibat, misalnya, pihak pentadbiran praktikum, pensyarah penyelia, guru pembimbing, pentadbir institusi, dan pelajar. 1.1 Matlamat Praktikum Matlamat praktikum adalah untuk melahirkan pendidik yang profesional, beretika, efektif dan dihormati. 1.2 Objektif Praktikum Objektif praktikum adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: i) menyepadu teori dengan amalan pengajaran dan pembelajaran; mengaplikasi pelbagai strategi, kaedah, teknik dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran; 4

6 i iv) mengaplikasi kemahiran dalam merancang persediaan mengajar dan melaksanakan pengajaran dan membuat pentaksiran pembelajaran pelajar (mentaksir dan menilai); membina kecekapan, sikap, personaliti, keyakinan diri serta meningkatkan daya tahan dalam mengamalkan nilai-nilai profesional keguruan; v) mengenalpasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran; vi) v vi ix) memupuk sikap positif, meningkat jati diri, menghayati dan mengamal nilainilai profesionalisme keguruan; memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio, amalan refleksi dan penilaian kendiri; mengoptimumkan penggunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran; dan menguasai pelbagai strategi dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 5

7 2.0 SISTEM PENGURUSAN PRAKTIKUM 2.1 Penawaran Kursus mengikut Program i) Penawaran kursus praktikum bagi semua program pendidikan di FPSS, ditetapkan oleh Ketua Program berdasarkan dalam struktur kursusprogram masing-masing Prasyarat Kelayakan menjalani Praktikum i) Berikut adalah prasyarat kelayakan menjalani praktikum mengikut program; Bil. Program Prasyarat 1. ED301: Diploma Pendidikan (Pengajian Prasekolah) Praktikum 1: Telah lulus Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Praktikum 2: Telah lulus semua kursus dalam program dan lulus Praktikum ED302: Diploma Pendidikan (Pengajian Islam) 3. LS301: Diploma Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) 4. ED401: Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Awal Kanakkanak) 5. ED402: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajian Islam) 6. LS401: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Telah lulus semua kursus dalam program. Telah lulus semua kursus pengajaran teaching courses, Falsafah Pendidikan dan Psikologi Pendidikan; serta lulus sekurang-kurangnya 80 peratus daripada jumlah jam kredit keseluruhan program. Praktikum 1: Telah lulus Kursus Asuhan Permata. Praktikum 2: Telah lulus Pedagogi dan Praktikum 1. Telah lulus semua kursus dalam program. Telah lulus semua kursus pengajaran teaching courses, Falsafah Pendidikan, Psikologi Pendidikan dan Pentadbiran Pendidikan; serta lulus sekurangkurangnya 80 peratus daripada jumlah jam kredit keseluruhan program. Catatan 1: Tertakluk kepada pindaan oleh Jawatankuasa Praktikum. Catatan 2: Dalam kes tertentu, Jawatankuasa Praktikumboleh memperakukan kepada Dekan untuk membenarkan pelajar menjalani praktikum. 6

8 2.2 Proses Praktikum Praktikum dijalankan pada semester Januari dan Jun setiap tahun Semua pelajar yang akan menjalani praktikum wajib membuat prapendaftaran kursus pada semester semasa Pelajar wajib mendaftar diri (i-daftar) dan kursus pada semester semasa mengikut tempoh yang diperuntukkan dalam kalendar akademik universiti Pelajar yang menjalani praktikum dalam tempoh dua (2) semester pengajian, maka status Praktikum akan diberikan kepada pelajar pada semester kedua. Pelajar tidak perlu mendaftar diri pada semester kedua, kerana sedang menjalani praktikum dan status pelajar akan dikemaskini oleh Unit Rekod Borang audit bergraduat perlu diisi sebaik sahaja pelajar menamatkan praktikum dengan syarat telah lulus semua kursus dalam program. Ini bertujuan menukarkan status pelajar menjadi graduat. 2.3 Penempatan Pelajar Penempatan pelajar ke institusi untuk menjalani praktikum ditetapkan oleh Penyelaras Praktikum mengikut program Keputusan penempatan pelajar adalah MUKTAMAD kecuali dalam kes-kes yang berkaitan dengan kesihatan yang diperakukan oleh institusi kesihatan kerajaan Malaysia Carta Alir Penempatan Pelajar mengikut program (rujuk Lampiran 2.3.3) 2.4 Pelantikan Pensyarah Penyelia Pensyarah Penyelia dilantik secara rasmi (bertulis) oleh Dekan Setiap pensyarah akan menerima surat rasmi lantikan berserta nama pelajar dan tempat praktikum pelajar Carta alir pelantikan pensyarah penyelia (rujuk Lampiran 2.4.3) 2.5 Taklimat Praktikum kepada Pensyarah Penyelia dan Pelajar Taklimat praktikum bertujuan menjelaskan matlamat, peranan dan tanggungjawab pensyarah penyelia dan pelajar sepanjang tempoh praktikum Tarikh dan tempat taklimat praktikum akan ditentukan oleh penyelaras praktikum. 2.6 Saguhati Guru Pembimbing Saguhati guru pembimbing adalah tertakluk kepada keputusan pengurusan universiti. 7

9 2.7 Borang / Surat Pengurusan Praktikum Borang Kehadiran Pensyarah (Praktikum) (rujuk Lampiran 1) Borang Kehadiran Guru Pelatih (rujuk Lampiran 2) Surat Lantikan Guru Pembimbing (rujuk Lampiran 3) Surat Pengenalan Diri Pelajar (rujuk Lampiran 4) 8

10 3.0 PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTIKUM DAN PENYELIAAN 3.1 Tempoh Pelaksanaan Pelajar perlu menjalani dan menamatkan praktikum mengikut tempoh yang ditentukan oleh fakulti seperti berikut (tidak termasuk cuti); Bil Program Tempoh 1 Diploma Pendidikan (Pengajian Prasekolah) 8 Minggu 2 Diploma Pendidikan (Pengajian Islam) 8 Minggu 3 Diploma Pendidikan (Pengajian Bahasa 14 Minggu Inggeris sebagai Bahasa Kedua) Bil Program Tempoh 1 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 12 Minggu (Pendidikan Awal Kanak-kanak) 2 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 14 Minggu (Pengajian Islam) 3 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua 14 Minggu 3.2 Lapor Diri Pelajar perlu melapor diri di institusi pada hari pertama praktikum bermula dan menyerahkan surat pengenalan diri dan surat-surat berkaitan kepada pentadbir institusi. 3.3 Waktu Mengajar Program peringkat diploma: Diploma Pendidikan (Pengajian Prasekolah) i) 4 jam kredit = 56 jam mengajar. i Masa pengajaran seminggu selama anggaran 7 jam. Tempoh berada di sekolah selama 8 minggu. Diploma Pendidikan (Pengajian Islam) i) 4 jam kredit = 56 jam mengajar. Masa pengajaran seminggu adalah 8-12 waktu. 9

11 i Tempoh berada di sekolah selama 8 minggu. Diploma Pendidikan (Pengajian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) i) 6 jam kredit = 14 minggu i Masa pengajaran seminggu adalah 8-12 waktu. Tempoh berada di sekolah selama 14 minggu Program peringkat ijazah sarjana muda: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Praktikum 1 i) 4 jam kredit = 56 jam mengajar. i Masa pengajaran seminggu selama anggaran 7 jam. Tempoh berada di sekolah selama 8 minggu. Praktikum 2 i) 6 jam kredit = 84 jam mengajar. i Masa pengajaran seminggu selama anggaran 7 jam. Tempoh berada di sekolah selama 12 minggu. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajian Islam) i) 6 jam kredit = 14 minggu i Masa pengajaran seminggu adalah 8-12 waktu. Tempoh berada di sekolah selama 14 minggu. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua i) 6 jam kredit = 14 minggu i Masa pengajaran seminggu adalah 8-12 waktu. Tempoh berada di sekolah selama 14 minggu. 10

12 3.3.3 Pelajar perlu mematuhi jadual waktu yang telah ditetapkan oleh pihak institusi Pelajar tidak dibenarkan menukar mata pelajaran dan jadual waktu pengajaran yang diberi Pelajar dikehendaki memaklumkan kepada Pensyarah Penyelia dengan segera jika terdapat pindaan jadual waktu pengajaran yang dibuat oleh pihak institusi dan harihari penting institusi yang kemungkinan menyebabkan pelajar tidak mengajar seperti hari sukan, cuti khas, peperiksaan dan sebagainya. 3.4 Persediaan Sebelum Mengajar i) Pelajar dikehendaki sentiasa bekerjasama dan berbincang dengan guru pembimbing untuk memastikan kesinambungan dalam pengajaran. Kerjasama ini melibatkan perancangan dalam buku persediaan mengajar, kaedah pengajaran, ujian dan sebagainya. Pelajar hendaklah memastikan buku persediaan mengajar dan rancangan pengajaran harian ditulis dengan lengkap dan kemas Buku / Fail Rancangan Pengajaran i) Pelajar mestilah menggunakan buku/fail persediaan mengajar yang telah ditetapkan oleh fakulti. i iv) Pelajar hendaklah mencatat dengan lengkap rekod tentang kerja dan tanggungjawab dalam buku persediaan mengajar. Pelajar hendaklah memastikan buku/fail persediaan mengajar dirancang dengan sempurna dan ditulis tangan dengan rapi. Pelajar hendaklah menyerahkan buku/fail persediaan mengajar kepada pentadbir institusi untuk pemeriksaan dan pengesahan mengikut amalan di institusi berkenaan. v) Sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, silibus dan rancangan tahunan matapelajaran yang diajar hendaklah dilampirkan dalam buku/fail persediaan mengajar. vi) Pelajarperlu menyerahkan buku/fail persediaan mengajar kepada Pensyarah Penyelia setelah tamat praktikum dan akan dipulangkan setelah keputusan praktikum dikeluarkan Jenis Rancangan Pengajaran Pelajar perlu menyediakan jenis perancangan pengajaran seperti berikut; i) Rancangan pengajaran tahunan perlu diperoleh daripada guru matapelajaran/ guru kelas/ guru pembimbing. 11

13 i iv) Rancangan pengajaran mingguan perlu disediakan sendiri oleh pelajar berdasarkan rancangan pengajaran tahunan. Rancangan pengajaran harian perlu disediakan mengikut jadual waktu mengajar yang ditetapkan oleh pentadbir institusi. Rancangan pengajaran mingguan dan harian perlu diberi kepada pentadbir institusi untuk semakan setiap minggu. v) Pelajar DPPS dan PAKK, perlu menyediakan rancangan pengajaranslot mengikut jadual waktu mengajar yang ditetapkan oleh pentadbir institusi. vi) Pelajar program DTESL, TESL, DPPI dan PPI perlu menyediakan rancangan pengajaran harian untuk mata pelajaran bidang pengkhususan sahaja Format Rancangan Pengajaran i) Format rancangan pengajaran perlu mengikut format yang telah ditetapkan mengikut program masing-masing. Format rancangan pengajaran berdasarkan program (rujuk Lampiran ) 3.5 Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Proses pengajaran mestilah mengikut persediaan dalam Rancangan Pengajaran Harian namun pelajar boleh menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan dan perkembangan semasa mengajar Pelajar digalakkan menggunakan kaedah-kaedah pengajaran inovatif dan menggunakan pelbagai alat bantuan mengajar bagi memantapkan pengajaran. 3.6 Refleksi selepas Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pelajar dimestikan membuat refleksi pada setiap proses pengajaran dan mencatatkan dalam ruangan yang disediakan Pelajar perlu mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan refleksi tersebut dan Pensyarah Penyelia perlu menyemak catatan refleksi tersebut Catatan refleksi perlu merangkumi aspek kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan pengajaran yang telah dijalankan. 3.7 Proses Penyeliaan (Pencerapan Klinikal) i) Penyeliaan perlu berasaskan pencerapan klinikal.bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang tempoh praktikum. Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. 12

14 3.7.1 Guru Pembimbing i) Guru pembimbing perlu menilai pengajaran setiap pelajar sekurangkurangnya tiga (3) kali Pensyarah Penyelia i) Pensyarah Penyelia perlu menilai pengajaran setiap pelajar sekurangkurangnya dua (2) kali. 3.8 Portfolio Praktikum i) Pelajar perlu menyediakan portfolio praktikum yang terdiri daripada laporan aktiviti kokurikulum dan jurnal Aktiviti Kokurikulum i) Pelajar perlu melibatkan diri dan membantu pengendalian komponen kokurikulum berdasarkan arahan pihak institusiseperti berikut: a) Sukan dan Permainan b) Unit Beruniform c) Persatuan dan kelab d) Aktiviti-aktiviti tambahan (merentas desa, tilawah Al Quran, mesyuarat PIBG dan lain-lain) i Setiap penglibatan di dalam aktiviti-aktiviti seperti di atas perlu dicatatkan dalam Borang Rekod Aktiviti Kokurikulum. Antara dokumen yang perlu dilampirkan oleh pelajar adalah seperti bahan bantu mengajar (gambar), hasil kerja murid, dan gambar suasana pengajaran dan pembelajaran Jurnal i) Garis panduan dan format penulisan jurnal mengikut program (rujuk Lampiran 3.8.2) 3.9 Kehadiran Guru Pelatih i) Pelajar perlu memaklumkan pentadbir institusidengan segera sekiranya tidak hadir kerana kecemasan (seperti keluarga terdekat meninggal dunia)atau cuti sakit. Dokumen yang berkaitan atau sijil sakit hendaklahdiserahkan kepada 13

15 pentadbir institusi sebaik sahaja kembali bertugas. Hanya sijil sakit yang dikeluarkan oleh klinik atau hospital kerajaan sahaja yang diterima. Pelajar tidak dibenarkan mengambil cuti sakit melebihi tiga (3) hari. i iv) Sekiranya cuti sakit melebihi tiga hari, kes akan dirujuk kepada jawatankuasa praktikumuntuk pertimbangan. Pelajar mesti mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak pentadbir institusisekiranya perlu mengambil cuti atas urusan rasmi, seperti menjadi saksi atau terlibat di dalam perbicaraan kes mahkamah. v) Pelajar dikehendaki memaklumkan pihak institusi sekiranya sampai lewat kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan seperti kemalangan dan sebagainya. vi) Pelajar perlu memaklumkan kepada Pensyarah Penyelia sekiranya mereka tidak dapat hadir ke institusi Borang Kehadiran Guru Pelatih i) Pelajar perlu mencatat kehadiran mereka mengikut sistem kehadiran institusi dan mengisi Borang Kehadiran Pelajar yang disediakan oleh pihak fakulti. Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau kebenaran akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib untuk diambil tindakan Syarat Penangguhan i) Pelajar yang mengalami masalah kesihatan seperti kemalangan semasa menjalani praktikum atau tidak dapat menjalani praktikum atas sesuatu sebab tertentu, perlu menangguhkan ke semester berikutnya. i Pelajar yang disahkan mengandung sebelum dan semasa praktikum perlu menangguh praktikum serta merta. Untuk penangguhan praktikum, pelajar perlu mengisi Borang Penangguhan Semester Syarat Diberhentikan Menjalani Praktikum i) Pelajar gagal melapor diri pada hari pertama praktikum tanpa sebab yang munasabah. Pelajar terlibat dalam kes-kes jenayah dan salah laku. i Pelajar tidak menghadirkan diri ke institusi pendidikan tanpa sebab. iv) Pelajar tidak melengkapkan tugasan yang telah ditetapkan setelah diberi amaran. v) Pelajar melanggar peraturan institusi. 14

16 4.0 SISTEM PENILAIAN PRAKTIKUM 4.1 Borang Penilaian Praktikum Borang Penilaian dan Skala Panduan Penyeliaan Praktikum (BP1) Borang penilaian praktikum adalah berdasarkan program masing-masing. (Rujuk Lampiran 4.1.1) Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum (BP2) Borang penilaian aktiviti kokurikulum untuk program DPPS dan PAKK. (Rujuk Lampiran 4.1.2) Borang Penilaian Portfolio Praktikum (BP3) Borang penilaian portfolio adalah berdasarkan program masing-masing. (Rujuk Lampiran 4.1.3) Borang Rumusan Penilaian Praktikum (BP4) Borang rumusan penilaian praktikum adalah berdasarkan program masing-masing. (Rujuk Lampiran 4.1.4) 4.2 Prosedur Penetapan Keputusan Markah Praktikum Penyelarasan Markah Carta alir proses penyelarasan markah (rujuk Lampiran 5) Markah Cemerlang dan Gagal Carta alir proses penyelarasan markah yang cemerlang dan gagal (rujuk Lampiran 6) 5.0 TANGGUNGJAWAB DAN ETIKA 15

17 5.1 Tanggungjawab Pelajar Sebelum Praktikum i) Menyemak tarikh-tarikh penting dan informasi berkaitan praktikum. i Menghadiri taklimat praktikum. Memulakan inisiatif untuk menemui Pensyarah Penyelia untuk mencapai persefahaman mengenai peranan dan tanggungjawab masing-masing Semasa Praktikum i) Melapor diri ke institusi pada tarikh yang ditetapkan. i Memulakan inisiatif untuk berjumpa dengan Pentadbir Institusi dan Guru Pembimbing untuk mendapatkan maklumat tentang peraturan-peraturan, syarat-syarat dan seumpamnya bagi menjalani praktikum di institusi. Hadir ke institusi sepanjang tempoh praktikum berkaitan. iv) Mendapatkan maklumat-maklumat latarbelakang institusi dan menghantarnya kepada Pensyarah Penyelia dalam minggu pertama praktikum. v) Meneliti dan mengkaji sukatan pelajaran yang diterima daripada institusi. vi) v vi ix) Memulakan inisiatif untuk mendapatkan bimbingan Guru Pembimbing bagi tujuan menyediakan rancangan pengajaran. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) selewat-lewatnya sehari sebelum slot pengajaran yang dijadualkan. Melaksanakan pengajaran mengikut jadual yang dipersetujui oleh pihak institusi. Menyediakan laporan (refleksi/penilaian kendiri) selepas setiap proses pengajaran. x) Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kepada Guru Pembimbing sekurang-kurangnya sekali seminggu. xi) x xi Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti akademik dan ko-kurikulum di institusi. Membina hubungan profesional dengan semua peringkat warga institusi. Mengatur pertemuan antara Pensyarah Penyelia dan Guru Pembimbing serta menyediakan maklumat (portfolio) yang diperlukan bagi tujuan penyeliaan. 16

18 xiv) Menjaga kesihatan dan keselamatan diri dengan mengamalkan gaya hidup sehat serta tidak terlibat dengan aktiviti yang membawa kemudaratan Selepas Praktikum i) Menyerahkan Buku Rekod Mengajar dan Portfolio Praktikum kepada Pensyarah Penyelia selewat-lewatnya 7 hari daripada tarikh akhir praktikum. Melapor diri kepada Pentadbir institusi untuk meninggalkan institusi. 5.2 Etika Pelajar Bersikap terbuka untuk menerima penempatan di institusi dan Pensyarah Penyelia masing-masing Berusaha untuk memahami dan menghayati objektif praktikum Sentiasa menjaga nama baik universiti dan institusi Mengamalkan nilai-nilai murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara, Falsafah Pendidikan Guru, Tatasusila Profesion Keguruan dan Standard Guru Malaysia Bersikap positif apabila menerima teguran daripada Pensyarah Penyelia, Guru Pembimbing atau sesiapa sahaja daripada pihak universiti mahupun institusi Menghindari aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan kepentingan universiti dan institusi Mematuhi Etika Penampilan Pelajar sepertimana dinyatakan dalam Buku Peraturan Tatatertib Pelajar Unisel. 5.3 Tanggungjawab Guru Pembimbing Memberikan panduan dan nasihat kepada pelajar dengan mengadakan perbincangan sekurang-kurangnya 3 kali dalam tempoh praktikum Semasa pelajar mengajar, Guru Pembimbing hendaklah berada di dalam kelas memerhatikan pengajaran yang dibuat oleh pelajar Merekodkan kehadiran pelajar Menyemak buku persediaan mengajar Membimbing sahsiah pelajar dan memupuk nilai-nilai profesional keguruan Menyimpan rekod berkaitan dan bersedia menyerahkannya kepada fakulti mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Melapor kepada Pensyarah Penyelia apabila terdapat situasi melibatkan pelajar yang memerlukan tindakan segera. 17

19 5.3.8 Membuat sekurang-kurangnya 3 kali penyeliaan sepanjang tempoh praktikum termasuk sekurang-kurangnya 1 kali bersama Pensyarah Penyelia Menggunakan Borang Penilaian Praktikum (rujuk Lampiran 4.1.1) berdasarkan program pegajian guru pelatih berkenaan Melengkapkan Borang Aktiviti Kokurikulum (rujuk Lampiran 4.1.2) (untuk program DPPS dan PAKK sahaja) bagi melapor dan menilai kegiatan aktiviti ko-kurikulum pelajar Menyerahkan borang-borang berkaitan kepada Pensyarah Penyelia pada tarikhtarikh yang ditetapkan. 5.4 Etika Guru Pembimbing Menunjukkan sifat mesra dan sifat ingin membantu Berbincang dengan Pensyarah Penyelia jika tidak dapat melengkapkan jumlah penyeliaan yang ditetapkan Tidak meminta rakan institusi sebagai ganti semasa sesi penyeliaan Membuat teguran secara positif tanpa pengaruh emosi. 5.5 Tanggungjawab Pensyarah Penyelia Menerima pelantikan sebagai Pensyarah Penyelia, institusi dan senarai pelajar untuk dinilai Meneliti dan mengkaji Buku Panduan Praktikum untuk dilaksanakan Menghadiri taklimat praktikum Mengadakan pertemuan dengan pelajar sebelum tempoh praktikum Memulakan inisiatif untuk menjalin hubungan profesional dengan institusi Berbincang dengan Pentadbir Institusi dan Guru Pembimbing untuk mendapatkan persefahaman mengenai strategi penyeliaan pada minggu pertama praktikum Memahami peraturan institusi seperti tatatertib, pakaian, rambut, waktu masuk dan balik serta lain-lain peraturan yang terdapat di sesuatu institusi, supaya dapat mempastikan bahawa semua pelajar mematuhi peraturan tersebut sepanjang tempoh praktikum Melaksanakan penyeliaan (pencerapan klinikal) seperti dijadualkan Segera melaporkan kepada Penyelaras Praktikum sekiranya tidak dapat melakukan penyeliaan yang dijadualkan Menyemak Buku Persediaan Mengajar dan memberikan cadangan-cadangan pembaikan yang dapat difahami dan diikuti oleh pelajar. 18

20 Membimbing pelajar agar mereka mempunyai personaliti, disiplin dan sahsiah diri yang terpuji Berbincang dengan Guru Pembimbing apabila terdapat kes-kes berkaitan praktikum yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama Memberi syor kepada institusi bagi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pelajar semasa menjalani praktikum Memaklumkan kepada Penyelaras Praktikum mengenai kes-kes luar-jangka terutamanya yang memerlukan perhatian dan tindakan segera Mendapatkan pandangan daripada Guru Pembimbing sebelum membuat rumusan berkaitan penyeliaan khususnya penilaian pelajar Menyerahkan dokumen penyeliaan kepada Penyelaras Praktikum pada tarikh yang ditetapkan. 5.6 Etika Pensyarah Penyelia Meletakan keutamaan kepada kepentingan universiti dan fakulti apabila menerima lokasi institusi dan senarai pelajar untuk dinilai Membuat persediaan awal untuk mematuhi jadual penyeliaan Memastikan tanggungjawab hakiki dan urusan-urusan di fakulti tidak terjejas apabila keluar melakukan penyeliaan Mematuhi peraturan pelepasan keluar pejabat ang ditetapkan oleh universiti Tidak dipengaruhi oleh emosi ketika membuat teguran kepada pelajar Berterusan membina dan mengekalkan hubungan baik dengan institusi khususnya Guru-Guru Pembimbing Mematuhi etika berpakaian yang ditetapkan oleh universiti ketika berurusan dengan institusi. 5.7 Tanggungjawab Penyelaras Praktikum Mencadangkan kepada Fakulti lantikan Ahli Jawatankuasa Praktikum Membantu Timbalan Dekan HEP mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Praktikum Fakulti Menyediakan agenda Mesyuarat Jawatankuasa Praktikum Fakulti Menyediakan laporan keperluan penempatan praktikum di institusi berdasarkan unjuran bilangan pelajar untuk semakan Jawatankuasa Praktikum Fakulti Mencadangkan kepada Jawatankuasa Praktikum Fakulti senarai institusi bagi tujuan penempatan praktikum. 19

21 5.7.6 Menyediakan dokumentasi untuk memohon kelulusan kementerian dan pihak berkaitan untuk penempatan pelajar praktikum Menyediakan senarai pelajar dan Pensyarah Penyelia untuk tujuan penempatan praktikum Memberi taklimat kepada Pensyarah Penyelia, Guru Pembimbing (pihak institusi) dan pelajar mengenai prosidur, peraturan-peraturan dan hal-hal lain berkaitan praktikum Menyediakan laporan prestasi pelajar (gred penilaian) untuk semakan Jawatankuasa Praktikum sebelum dibentangkan untuk kelulusan Lembaga Akademik Fakulti (LAF) Membawa isu-isu khas kepada Jawatankuasa Praktikum Fakulti apabila terdapat keperluan berbuat demikian Lain-lain tugas dan tanggungjawab seperti dinyatakan dalam Pekeliling Pendaftar Bil.20/ Etika Penyelaras Praktikum Mensyorkan lantikan Jawatankuasa Praktikum Fakulti dan Pensyarah Penyelia atas dasar profesionalisme Mengutamakan kepentingan universiti dan fakulti apabila menghadapi isu-isu di luar jangkaan Menyediakan data-data yang tepat, adil dan mewakili pelbagai perspektif serta disediakan dengan kaedah terbaik apabila diminta berbuat demikian oleh Jawatankuasa Praktikum Fakulti Memberi ruang yang mencukupi kepada Jawatankuasa Praktikum Fakulti untuk menyemak, menilai dan memberi cadangan-cadangan kepada laporan-laporan yang disediakan. 5.9 Tanggungjawab Jawatankuasa Praktikum Fakulti Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali di setiap semester Membangunkan Buku Panduan Praktikum Membangunkan Garis Panduan Penyeliaan (Pencerapan) untuk rujukan Pensyarah Penyelia Menyemak laporan keperluan bilangan institusi bagi penempatan praktikum dan bilangan pelajar yang akan menjalani praktikum Menyediakan kriteria pemilihan institusi serta membantu mengenalpasti senarai institusi-institusi berkenaan bagi penempatan praktikum Menyediakan Pelan Strategik Pengendalian Praktikum (tahunan) mencakupi semua aspek berkaitan praktikum seperti bengkel penyeliaan, taklimat Guru Pembimbing, proses kelulusan kementerian dan sebagainya untuk diluluskan di peringkat fakulti. 20

22 5.9.7 Membincangkan tindakan-tindakan bagi tujuan pengesahan pencalonan pelajar cemerlang (gred A praktikum) Menyemak gred pelajar sebelum dikemukakan kepada Lembaga Akademik Fakulti (LAF) Membincangkan isu-isu berbangkit yang memerlukan perhatian dan tindakan segera yang diterima daripada Penyelaras Praktikum Tanggungjawab Fakulti Menubuhkan sebuah jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Timbalan Dekan HEP khusus untuk dipertanggungjawabkan perihal praktikum Mengeluarkan surat lantikan Ahli Jawatankuasa Praktikum Fakulti Mendapatkan perakuan Universiti terhadap Garis Panduan Praktikum yang dibangunkan oleh Jawatankuasa Praktikum Fakulti serta mengemukakan laporanlaporan pindaan (apabila dibuat) kepada Universiti untuk diluluskan Mengemukakan permohonan atau laporan-laporan kepada Universiti bagi mendapatkan kelulusan-kelulusan berkaitan praktikum seperti bajet, surat kelulusan kementerian, lantikan Guru Pembimbing dan seumpamanya Mengesahkan gred pelajar yang diterima daripada Jawatankuasa Praktikum Fakulti Tanggungjawab Universiti Memperakui Garis Panduan Praktikum yang dibangunkan oleh fakulti Menyediakan bajet kepada fakulti untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan praktikum seperti bengkel, taklimat, tuntutan perjalanan, bayaran kepada Guru Pembimbing dan seumpamanya Mengeluarkan surat kepada kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan dengan keperluan praktikum Mengeluarkan surat lantikan Penyelaras Praktikum Memperakui gred pelajar yang diterima daripada fakulti Tanggungjawab Pihak Institusi Menamakan Guru Pembimbing daripada kalangan guru terlatih Memberi taklimat atau penerangan kepada pelajar tentang; i) Organisasi dan pengurusan serta budaya sekolah, termasuk latarbelakang murid dan budaya serempat. i Peraturan dan disiplin sekolah. Tanggungjawab dan tugas guru darjah/tingkatan. 21

23 iv) Pengelolaan gerak-kerja kokurikulum dan lain-lain penerangan yang difikirkan perlu Memberi jadual waktu dan takwim institusi kepada pelajar pada hari pertama mendaftar di institusi Menyemak persiapan mengajar dan jika perlu mengarahkan Guru Pembimbing untuk menyemaknya pada tiap-tiap minggu. Ini termasuklah memeriksa buku persediaan mengajar, rancangan kerja, nota-nota mengajar dan alat bantu mengajar yang disediakan oleh pelajar Melantik beberapa orang guru terlatih yang berpengalaman untuk membantu dan membimbing pelajar menambah kecekapan serta pengalaman mengajar yang berguna. Salah satu cara ialah dengan meminta pelajar (jika mereka tidak mengajar) berada di kelas, memerhati dan mempelajari teknik-teknik pengajaran dan sebagainya dari guru-guru terlatih yang sedang mengajar Menentukan bahawa pelajar menjadi guru pembantu kepada guru-guru lain seperti guru darjah/ tingkatan/sukan/penasihat persatuan/bimbingan Menentukan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam program Kurikulum Standard Prasekolah (KSPK)/ Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) atau seumpamanya yang bersesuaian dengan bidang pengajian yang sedang diikuti oleh pelajar Membuat pengesahan laporan penilaian bagi setiap pelajar. Laporan ini hendaklah dikembalikan kepada universiti seminggu selepas tempoh praktikum selesai dijalankan Mengesahkan kehadiran pelajar semasa praktikum Memberitahu secara bertulis kepada universiti dari semasa ke semasa tentang pelajar yang: i) tidak menjalankan tugas dengan memuaskan, i tidak hadir tanpa sebab, mempunyai kes-kes disiplin, dan iv) mempunyai kes-kes kesihatan atau kemalangan.mengesahkan persediaan mengajar pelajar Mengambil tahu hal-hal berkaitan pelaksanaan praktikum Memastikan Guru Pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar Memastikan pelajar terlibat dalam aktiviti ko-kurikulum Menilai penglibatan pelajar dalam kegiatan aktiviti ko-kurikulum dan aktiviti institusi Menjaga kebajikan pelajar sepanjang tempoh praktikum. 22

24 Memastikan pelajar tidak diberi tanggungjawab menjalankan tugas seperti berikut: i) menjadi warden asrama; i ketua rombongan aktiviti di luar institusi; ketua guru pengiring pasukan institusi, dan sebagainya. 23

25 LAMPIRAN DOKUMEN-DOKUMEN UMUM 24

26 LAMPIRAN DOKUMEN DIPLOMA PENDIDIKAN (PENGAJIAN PRASEKOLAH) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK) 25

27 LAMPIRAN DOKUMEN DIPLOMA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENGAJIAN ISLAM) 26

28 LAMPIRAN DOKUMEN DIPLOMA PENDIDIKAN(PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA. 27

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIT PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN & SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR BUKU PANDUAN PRAKTIKUM FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI SELANGOR Disediakan oleh: Jawatankuasa Praktikum Fakulti Pendidikan

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG KUCHING 23 Jun Ketua Unit Praktikum

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG KUCHING 23 Jun Ketua Unit Praktikum INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG KUCHING 23 Jun 2011 Ketua Unit Praktikum Praktikum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Ambilan Januari 2011 Mulai 11 Julai 2011 Hingga

Lebih terperinci

Garis Panduan Praktikum

Garis Panduan Praktikum Garis Panduan Praktikum Diploma/Sarjana Muda (K) Pendidikan FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL, UNIVERSITI SELANGOR Garis Panduan Praktikum Diploma/Sarjana Muda (K) Pendidikan 1. KONSEP Praktikum memberi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar

Bab Dua - Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Kata Alu-aluan Bab Satu - Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 2.0 Matlamat Rancangan Pendidikan Guru PPIP 9 2.1 Matlamat

Lebih terperinci

HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN

HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN HARUN HAJI SARAIL SETIAUSAHA AKADEMIK IPG KAMPUS KENT TUARAN 1 SASARAN PISMP AMBILAN JANUARI 2011 TARIKH : 17 JANUARI 2014 2 TEMPOH PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2011 TEMPOH : 27 JAN 25 APRIL 2014 (12M)

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR SESI SEM 2 2014/2015 Dr. Azman Bin Hasan Ketua Jabatan Latihan Mengajar & Industari Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengenalan Latihan

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (PDPLI). Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 01.06.2012 MUKA SURAT 1/10 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama Dr. LEE BOON HUA Jawatan PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT : 1/10 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan 2.0 INTERNATIONAL INVITATION PROGRAM 2.1 Definisi 2.2 Tempoh 2.3 Destinasi 2.4 Pegawai Bertanggungjawab

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah JUN 2015 DRAF DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah Pusat Hubungan Industri (PHI) 1 KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 2 2.0 Definisi Latihan Industri 2 3.0 Objektif Latihan Industri 3 4.0 Hasil Pembelajaran

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR

TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR TAKLIMAT LATIHAN MENGAJAR oleh Meor Ibrahim bin Kamaruddin Pengerusi Jawatankuasa Latihan Praktik Fakulti Pendidikan INSPIRING CREATIVE AND INNOVATIVE MINDS Tempoh LM TARIKH PENTING 19 Mac 29 Jun 2012

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI i Cetakan Pertama, 2013, Edisi 2 Pejabat Jaringan Industri & Masyarakat Universiti Teknikal Malaysia Melaka Hakcipta terpelihara. Tiada

Lebih terperinci

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BIL DASAR PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 1. Pengambilan / Kemasukan 2. Penyelarasan Pengambilan Pelajar 1.1 Pengambilan / Kemasukan Pelajar dibuat pada Semester 1 dianggap

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia

DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2010 pada 10 Jun 2010) 1. Pengenalan Latihan industri dan komuniti

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAT UMUM 1. IKLAN DAN PERMOHONAN (1) Melainkan program ijazah Kedoktoran dan Sarjana Sastera secara disertasi, semua program pengajian ijazah tinggi Universiti diiklankan dalam akhbar-akhbar utama

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NO. RUJUKAN: GARIS PANDUAN INTERNSHIP PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KPM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Berkuatkuasa mulai Jun 2010 ) KANDUNGAN Muka Surat 1. Konsep 1 2.

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA MUKASURAT I Takrifan 3 II Maklumat Am 4 III Jadual Kerja Urusan Peperiksaan 4 IV Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 5-6 V Tanggungjawab Pelajar 7-10 VI

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM GARIS PANDUAN PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM Garis Panduan Pindah Kredit dan Pengecualian Kursus / Kelulusan Senat 61 Bil. 10/2016 1 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pemberian pindah kredit

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS)

BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) BUKU PANDUAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH (ROS) 1. KONSEP 1.1 Program Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) bertujuan memberi peluang kepada

Lebih terperinci

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl mpkipgkblgerkompkipgkblgerkom pkipgkblgerkompkipgkblgerkompk PROSES KERJA BAGI PERLAKSANAAN AKTIVITI ipgkblgerkompkipgkblgerkompkip gkblgerkompkipgkblgerkompkipgk INSTITUT PENDIDIKAN GURU blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR 1. TUJUAN Kertas ini untuk memaklumkan Garis Panduan Pelaksanaan Tatacara Dan Syarat-Syarat Melakukan Pekerjaan Luar Untuk

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

SENARAI TUGAS GURU BESAR

SENARAI TUGAS GURU BESAR SENARAI TUGAS GURU BESAR A. Pentadbiran: Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

POLISI PENGANUGERAHAN IJAZAH, DIPLOMA, SIJIL DAN KEPUJIAN AKADEMIK LAIN SECARA AEGROTAT DAN ANUMERTA

POLISI PENGANUGERAHAN IJAZAH, DIPLOMA, SIJIL DAN KEPUJIAN AKADEMIK LAIN SECARA AEGROTAT DAN ANUMERTA POLISI PENGANUGERAHAN IJAZAH, DIPLOMA, SIJIL DAN KEPUJIAN AKADEMIK LAIN SECARA AEGROTAT DAN ANUMERTA 1.0 PENGENALAN Universiti boleh memberikan suatu pengiktirafan kepada mana-mana pelajar yang tidak menamatkan

Lebih terperinci

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN DGA 34 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik Melaksanakan

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAN DAN PENILAIAN DGA 41 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TUJUAN 1. Untuk memaklumkan Pusat Tanggungjawab, Pusat Kecemerlangan dan semua Jabatan/Pejabat/Unit

Lebih terperinci

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT 3 KEANGGOTAAN DAN PANGKAT Keanggotaan Pegawai Kadet SISPA Keanggotaan Pegawai Pasukan Sebagai Pegawai Penyelaras Kor SISPA Universiti Pangkat-Pangkat Kehormat dan Bersekutu Kor SISPA Perlantikan Pegawai

Lebih terperinci

Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014

Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 MUKA SURAT : 1/12 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:.. Jawatan: PENGARAH Jawatan: REKTOR SEKTOR HEP DAN INSTITUT PENDIDIKAN HUBUNGAN LUAR GURU MALAYSIA Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti 1.1 Perancangan Dan Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran 1.2 Pemantauan

Lebih terperinci

DEFINISI ISTILAH. Bilik Darjah : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal.

DEFINISI ISTILAH. Bilik Darjah : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal. PENGENALAN Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Lebih terperinci

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK)

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) 1 DIMENSI KUALITI TADBIR URUS 1. Menyediakan dokumen pernyataan visi dan misi prasekolah. 2. Menyediakan senarai harta modal dan inventori peralatan.

Lebih terperinci

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS)

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 19) Cetakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011

GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011 1.0 PENDAHULUAN GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011 1.1 Latihan Amali/Industri ini telah berjalan sejak Sesi 1996/97 pada peringkat Fakulti selaras dengan hasrat

Lebih terperinci