Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama)

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama)"

Transkripsi

1 Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Rujukan kami: OFS(B)/OI/AC/XXX/16 i. [nama Pengadu yang layak] ii. [nama Anggota] Anggota Pengadu yang layak (kemudian daripada ini dirujuk secara kolektif sebagai Pihak-pihak yang bertikaian atau secara individu sebagai Pihak ) 1. Pihak-pihak yang bertikaian 1.1 Pihak-pihak yang bertikaian bersetuju bahawa pertikaian berkaitan dengan [pinjaman/kad kredit/insurans] (Pertikaian) akan diuruskan oleh Pengurus Kes yang ditentukan oleh OPK. 1.2 Pihak-pihak yang bertikaian hendaklah dengan suci hati, bekerjasama di antara satu sama lain dan dengan Pengurus Kes untuk menyelesaikan Pertikaian. 2. Pendedahan dokumen atau maklumat berkaitan dengan Pengadu yang layak Di mana Pengadu yang layak adalah pelanggan sesuatu Anggota yang merupakan bank berlesen, bank Islam berlesen, institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan, pengeluar instrumen pembayaran yang ditetapkan yang diluluskan atau pengeluar instrumen pembayaran Islam yang ditetapkan yang diluluskan, Pengadu yang layak dengan secara nyata memberi kebenaran kepada Anggota untuk mendedahkan kepada Pengurus Kes, OPK, pegawainya, kakitangannya dan/atau wakilnya, semua dokumen atau maklumat berhubung hal ehwal atau akaun yang relevan atau mungkin relevan berhubung dengan pertikaian tersebut. Kebenaran dan pendedahan sedemikian hendaklah melepaskan obligasi kerahsiaan Anggota terhadap Pengadu yang layak. 3. Proses Pengurusan Kes 3.1 Pertikaian tersebut akan diuruskan oleh Pengurus Kes yang ditentukan oleh OPK. Page 1 of 9

2 3.2 Peranan Pengurus Kes termasuklah menggalakkan perbincangan dan mengadakan dialog di antara pihak-pihak yang bertikaian, memberi panduan dan membantu kedua-dua pihak menjelaskan kepentingan masing-masing serta memahami perbezaan kepentingan yang wujud di antara kedua-dua pihak, dan cuba menyelesaikan Pertikaian itu secara rundingan dan perdamaian supaya suatu penyelesaian terbaik yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak dapat dicapai; 3.3 Pihak-pihak yang bertikaian hendaklah memberikan kepada Pengurus Kes semua data, dokumen dan maklumat yang relevan dengan Pertikaian tersebut dalam tempoh yang ditetapkan of Pengurus Kes bersama laporan hasil siasatan Anggota yang lengkap terhadap Pertikaian tersebut (termasuk alasan-alasan keputusannya dan lainlain dokumen dan maklumat yang relevan), mengikut mana-mana yang berkenaan, setelah Pengadu yang layak merujuk aduan beliau kepada Anggota berkenaan buat pertama kalinya; 3.4 Pengurus Kes berhak meminta apa-apa data, dokumen dan maklumat yang relevan dengan Pertikaian dari pihak-pihak yang bertikaian; 3.5 Selepas pihak-pihak yang bertikaian diberi peluang yang munasabah untuk membuat penghujahan serta mengemukakan data, dokumen dan maklumat berkaitan dengan Pertikaian, Pengurus Kes boleh memulakan proses resolusi Pertikaian melalui perundingan, pengantaraan atau perdamaian, mengikut mana-mana yang berkenaan, demi mencapai persetujuan bersama dalam tempoh masa tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan data, dokumen dan maklumat yang lengkap dari pihak-pihak yang bertikaian; 3.6 Pengurus Kes hendaklah mengadakan sesi temu-bual, jika dianggap perlu, sama ada melalui perbualan telefon ataupun perjumpaan secara bersemuka. Pengurus Kes mungkin berjumpa dengan mana-mana pihak yang bertikaian secara bersama atau secara berasingan. Pertemuan berasingan diadakan demi mempertingkatkan lagi fahaman Pengurus Kes berhubung kedudukan pihak-pihak yang bertikaian terhadap isu yang dipertikaikan dan ia juga dapat membantu Pengurus Kes menerangkan pandangan setiap pihak yang bertikaian dengan lebih jelas. Kedua-dua pihak yang bertikaian dilarang merekod (secara visual atau audio) pertemuan atau perbincangan dengan Pengurus Kes; 3.7 Proses pengurusan kes hendaklah dijalankan dalam keyakinan yang ketat ( in strict confidence ) dan segala komunikasi yang berkaitan Page 2 of 9

3 dengan pengurusan kes tersebut tidak boleh digunakan dalam manamana prosiding mahkamah; 3.8 Tertakluk kepada kelulusan Ombudsman, Pengurus Kes boleh menolak mana-mana Pertikaian yang pada pendapat Pengurus Kes adalah Pertikaian yang dimaksudkan dalam hal keadaan yang dinyatakan dalam perenggan 14 Terma-Terma Rujukan OPK; 3.9 Semasa Pertikaian sedang disiasat oleh Pengurus Kes, pihak-pihak yang bertikaian tidak dihalang daripada mencapai suatu penyelesaian terbaik untuk Pertikaian tersebut; 3.10 Jika pihak-pihak yang bertikaian gagal mencapai suatu persetujuan bersama, Pengurus Kes akan membuat suatu penilaian dan mengeluarkan suatu Syor dalam tempoh masa 30 hari dari tarikh pihak-pihak yang bertikaian gagal mencapai persetujuan sedemikian; 3.11 Jika kedua-dua pihak yang bertikaian menerima Syor Pengurus Kes dalam tempoh masa 30 hari dari tarikh Syor atau sebelum tarikh yang ditetapkan di dalam Syor (yang mana lebih lewat), Pertikaian itu akan diselesaikan berdasarkan Syor tersebut dan Pengurus Kes hendaklah merekodkan secara bertulis terma-terma penyelesaian yang dicapai oleh pihak-pihak yang bertikaian dan kedua-dua pihak tersebut hendaklah menandatangani suatu Perjanjian Penyelesaian; 3.12 Sekiranya mana-mana satu pihak yang bertikaian tidak menerima Syor yang dibuat oleh Pengurus Kes, pihak-pihak yang bertikaian itu tidak terikat dengan Syor tersebut. Pihak-pihak yang bertikaian boleh menuntut hak masing-masing melalui cara yang lain, termasuk merujuk Pertikaian berkenaan kepada Ombudsman untuk diadjudikasi dalam tempoh 30 hari dari tarikh Syor atau sebelum tarikh yang ditetapkan di dalam Syor (yang mana lebih lewat), atau mengambil tindakan mahkamah atau memulakan proses penimbang-taraan (abitrasi). 4. Perjanjian Penyelesaian Jika penyelesaian bersama dicapai di peringkat Pengurusan Kes, pihak-pihak yang bertikaian hendaklah menandatangani suatu Perjanjian Penyelesaian di saksikan oleh seorang pegawai OPK. Sekiranya Perjanjian Penyelesaian tidak ditandatangani di pejabat OPK, ianya perlu ditandatangani oleh pihakpihak yang bertikaian di hadapan seorang saksi. Page 3 of 9

4 5. Wakil Anggota yang dibenarkan 5.1 Anggota hendaklah diwakili oleh orang yang dibenarkan oleh Anggota untuk berunding dan menyelesaikan Pertikaian. 5.2 Anggota hendaklah memaklumkan kepada Pengurus Kes sebelum bermulanya Pengurusan Kes sekiranya wakil Anggota yang dibenarkan itu tidak mempunyai mandat untuk berunding dan menyelesaikan Pertikaian. 5.3 Wakil yang dibenarkan oleh Anggota adalah seperti berikut: Nama wakil/nombor kad pengenalan (i) Jawatan (ii) 6. Penarikan Balik dan Penamatan 6.1 Pengadu yang layak boleh menarik diri dari proses pengurusan kes pada bila-bila masa sebelum Pengurus Kes mengeluarkan Syor penyelesaian Pertikaian dengan memberi notis penarikan diri secara bertulis kepada Pengurus Kes. Opsyen ini, walau bagaimana pun, tidak boleh dibuat oleh Anggota berkenaan. 6.2 Proses Pengurusan Kes tamat bila: (a) (b) (c) (d) (e) Pengadu yang layak menarik diri dari Pengurusan Kes; Pertikaian tersebut diselesaikan secara perdamaian di antara kedua-dua pihak yang bertikaian; Pihak-pihak yang bertikaian menerima Syor Pengurus Kes dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian seperti yang diperuntukkan dalam perenggan 4 di atas; Pertikaian tersebut telah dirujuk kepada Ombudsman untuk proses Adjudikasi; atau Pengadu yang layak telah memulakan proses prosiding mahkamah terhadap Anggota berkenaan atau proses penimbangtaraan (abitrasi). Page 4 of 9

5 7. Kewajiban Kerahsiaan 7.1 Melainkan dikehendaki di bawah undang-undang bertulis atau suatu perintah mahkamah (a) (b) Anggota yang berkenaan, Pengadu yang layak, Pengurus Kes dan mana-mana orang yang terlibat di dalam proses Pengurusan Kes tidak boleh mendedahkan kepada pihak ketiga, sama ada secara nyata atau secara tersirat, sebarang maklumat, dokumen, surat-menyurat (termasuk emel), isu serta perkara yang dibincangkan, cadangan atau cadangan balas yang dibuat atau Syor berhubung dengan Pertikaian berkenaan. semua orang yang terlibat dalam proses Pengurusan Kes hendaklah merahsiakan dan tidak menggunakan untuk tujuan sampingan atau tujuan terselindung di dalam apa-apa prosiding: (i) (ii) (iii) (iv) (v) kenyataan bahawa proses Pengurusan Kes akan bermula, sedang dijalankan atau telah bermula; perkara-perkara yang telah berlaku di sepanjang proses Pengurusan Kes yang dikendalikan oleh Pengurus Kes; apa-apa pandangan yang dinyatakan atau cadangan penyelesaian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bertikaian untuk penyelesaian pertikaian di sepanjang proses Pengurusan Kes; apa-apa syor, pandangan atau petunjuk yang dicadangkan oleh pihak-pihak yang bertikaian untuk menyelesaikan pertikaian di sepanjang proses Pengurusan Kes; dan semua maklumat, dokumen, surat-menyurat (termasuk emel) serta komunikasi yang dibuat sepanjang proses Pengurusan Kes. 7.2 Melainkan dikehendaki di bawah undang-undang bertulis atau suatu perintah mahkamah, semua data, dokumen dan maklumat yang dikemukakan dalam proses Pengurusan Kes adalah dianggap sebagai hak terlindung ( privileged ) dan ianya tidak boleh diterima sebagai keterangan atau ditemui dalam mana-mana prosiding undangundang berkaitan dengan Pertikaian tersebut, kecuali dokumen Page 5 of 9

6 sedemikian dalam apa jua keadaan tetap akan diterima dan ditemui dalam prosiding berkenaan. 7.3 Pihak-pihak yang bertikaian hendaklah tidak memanggil Ombudsman dan/atau Pengurus Kes dan/atau mana-mana kakitangan OPK, termasuk Ketua Pegawai Eksekutifnya sebagai saksi atau saksi pakar dalam apa-apa prosiding yang timbul daripada atau berkaitan dengan Pertikaian tersebut. 7.4 Pihak-pihak yang bertikaian mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa pelanggaran kehendak kerahsiaan merupakan satu kerugian yang tidak boleh dibayar dengan ganti rugi yang munasabah atau pampasan yang mencukupi. Pihak yang bertikaian juga bersetuju bahawa sekiranya ada pelanggaran kewajipan kerahsiaan, OPK atau pihak atau pihak-pihak yang tidak bersalah atau pihak-pihak yang bertikaian berhak menuntut remedi injunksi di samping remedi lain yang terdapat dalam undang-undang atau dalam ekuiti. OPK dan/atau pihak atau pihak-pihak yang tidak bersalah atau pihak-pihak yang bertikaian berhak mendapatkan kos guaman atas dasar indemniti penuh daripada pihak-pihak yang bertikaian. 8. Kekebalan daripada Liabiliti OPK, Ketua Pegawai Eksekutif, Ombudsman, Pengurus Kes, pegawai dan kakitangan OPK dan mana-mana orang yang dilantik oleh OPK untuk membantu dalam proses penyelesaian Pertikaian hendaklah tidak bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang bertikaian terhadap apa-apa kehilangan atau kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada apa-apa perbuatan atau peninggalan, berkaitan dengan atau yang timbul daripada perkhidmatan yang disediakan oleh OPK berhubung suatu Pertikaian, jika perbuatan atau peninggalan itu dilakukan atau dibuat atau ditinggalkan dengan suci hati. 9. Bukan Nasihat Guaman OPK dan/atau pegawainya, kakitangannya atau wakilnya tidak boleh ditafsirkan sebagai telah memberi atau menawarkan sebarang nasihat undang-undang atau memberi sebarang pandangan (sama ada secara profesional atau secara peribadi) tentang kedudukan hak undang-undang Pengadu yang layak, Anggota atau wakil Anggota pada bila-bila masa (atau dalam apa juga kapasiti). Page 6 of 9

7 10. Tafsiran dan terma yang ditakrifkan Dalam Terma dan Tatacara Adjudikasi ini, melainkan jika konteksnya mengkehendaki makna yang lain: "Anggota" ertinya mana-mana penyedia perkhidmatan kewangan (PPK) yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kewangan (Skim Ombudsman Kewangan) 2015 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kewangan Islam (Skim Ombudsman Kewangan) 2015, dan Peraturan 3 Peraturan-Peraturan Institusi Kewangan Pembangunan (Skim Ombudsman Kewangan) 2016 yang merupakan Anggota SOK. Satu rujukan kepada anggota bermaksud juga mana-mana pegawai atau kakitangan, ejen atau kontraktor, mana-mana orang yang mempunyai kuasa sebenar, kuasa zahir, kuasa nyata atau kuasa biasa untuk bertindak bagi pihak anggota atau kuasa untuk bertindak mengikut keperluan berhubung dengan suatu perkhidmatan atau produk kewangan; Pengadu Yang layak merujuk kepada mana-mana orang yang yang layak merujuk suatu Pertikaian kepada Ombudsman Perkhidmatan Kewangan seperti yang dinyatakan dalam Terma-Terma Rujukan OPK; "Pengurus Kes" ertinya seorang pegawai OPK yang dilantik untuk menguruskan Pertikaian yang telah difailkan oleh seorang Pengadu yang layak terhadap seorang Anggota selaras dengan Terma-Terma Rujukan OPK; "Pengurusan Kes" ertinya pengurusan suatu Pertikaian oleh seorang Pengurus Kes yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada proses pengantaraan, rundingan atau perdamaian yang selaras dengan Terma-Terma Rujukan OPK; "Pertikaian" ertinya suatu Pertikaian di antara seorang Pengadu yang layak dan Anggota berkenaan dengan perkhidmatan atau produk kewangan dan perkhidmatan atau produk kewangan Islam yang dibangunkan, ditawarkan atau dipasarkan, oleh Anggota atau oleh Anggota bagi atau bagi pihak orang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Terma-Terma Rujukan OPK; Ombudsman ertinya seorang pegawai OPK yang dilantik oleh Lembaga Pengarah OPK untuk mengadjudikasikan Pertikaian; Ombudsman Perkhidmatan Kewangan atau OPK ertinya pengendali skim yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia di bawah subseksyen 126(2) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan subseksyen 138(2) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 untuk mengendalikan Skim Ombudsman Kewangan; Page 7 of 9

8 "Skim Ombudsman Kewangan" atau SOK ertinya skim ombudsman kewangan yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia di bawah subseksyen 126(2) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan subseksyen 138(2) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 untuk penyelesaian Pertikaian di antara Pengadu yang layak dan mana-mana Anggotanya; "Syor" ertinya penilaian yang dibuat oleh seorang Pengurus Kes mengenai suatu Pertikaian sekiranya pihak yang bertikaian gagal mencapai penyelesaian terbaik secara bersama; dan Terma-Terma Rujukan atau TTR ertinya terma-terma rujukan untuk OPK seperti yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia di bawah Peraturan 7(1) Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kewangan (Skim Ombudsman Kewangan) 2015 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Kewangan Islam (Skim Ombudsman Kewangan) 2015 dan Peraturan 4(1) Peraturan-Peraturan Institusi Kewangan Pembangunan (Skim Ombudsman Kewangan) Perkara umum 11.1 Satu rujukan kepada bilangan tunggal termasuklah, jika konteksnya membenarkan, bilangan jamak dan sebaliknya Satu rujukan kepada jantina lelaki termasuklah, jika konteksnya membenarkan, jantina wanita dan sebaliknya Perkataan "termasuk", "seperti" atau "sebagai contoh", apabila memperkenalkan suatu contoh, tidak menghadkan maksud perkataan yang kepadanya berkaitan contoh, bahawa contoh atau contoh yang seumpamanya Rujukan kepada perenggan adalah kepada perenggan di dalam Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kesi ini melainkan disebut sebaliknya Satu rujukan kepada statut, ordinan, kod atau undang-undang lain termasuk peraturan-peraturan dan instrumen lain di bawahnya dan penyatuan, pindaan, enakmen semula atau penggantian mana-mana daripada mereka Tajuk ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak menjejaskan pentafsiran Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes ini. Page 8 of 9

9 Tarikh: Ditandatangani oleh: Pengadu yang layak Nombor kad pengenalan: Tarikh: Ditandatangani oleh: Wakil Anggota yang dibenarkan Jawatan: Nombor kad pengenalan: Pengurus Kes: Tarikh: Page 9 of 9

Terma-Terma dan Peraturan Adjudikasi (Peringkat Kedua)

Terma-Terma dan Peraturan Adjudikasi (Peringkat Kedua) Terma-Terma dan Peraturan Adjudikasi (Peringkat Kedua) Rujukan kami: OFS(B)/OI/AC/XXX/16 i. [nama Pengadu yang layak] Pengadu yang layak ii. [nama Anggota] Anggota (kemudian daripada ini dirujuk secara

Lebih terperinci

SKIM OMBUDSMAN KEWANGAN Terma-Terma Rujukan Ombudsman Perkhidmatan Kewangan

SKIM OMBUDSMAN KEWANGAN Terma-Terma Rujukan Ombudsman Perkhidmatan Kewangan SKIM OMBUDSMAN KEWANGAN Terma-Terma Rujukan Ombudsman Perkhidmatan Kewangan Jadual Kandungan Permulaan..... 3 Tafsiran..... 4 Prinsip yang mendasari operasi dan proses OPK... 6 Anggota-Anggota SOK.....

Lebih terperinci

KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA JADUAL-JADUAL PENGANTARAAN KLRCA

KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA JADUAL-JADUAL PENGANTARAAN KLRCA KANDUNGAN Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA Bahagian I KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Bahagian II JADUAL-JADUAL Bahagian III AKTA PENGANTARAAN 2012 Bahagian IV PANDUAN KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA

Lebih terperinci

AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang

AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang 1 Untuk memerangi rasuah dan salah laku lain (kelakuan tidak wajar) dengan

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

AKTA 632 AKTA DEMUTUALISASI (BURSA SAHAM KUALA LUMPUR) 2003

AKTA 632 AKTA DEMUTUALISASI (BURSA SAHAM KUALA LUMPUR) 2003 AKTA A632/2004 P.U.(B) 6/2004 - BERKUAT KUASA PADA 2 JAN 2004 AKTA 632 AKTA DEMUTUALISASI (BURSA SAHAM KUALA LUMPUR) 2003 AKTA DEMUTUALISASI (BURSA SAHAM KUALA LUMPUR) 2003 Tarikh Perkenan Diraja.........

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Veteran 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 740 akta veteran 2012 2 Undang-Undang Malaysia Akta 740 Tarikh Perkenan Diraja...... 30 Januari 2012 Tarikh penyiaran dalam Warta... 9 Februari 2012 Hakcipta Pencetak

Lebih terperinci

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Menang ipad ( Kempen ) PINJAMAN PERIBADI MAYBANK/PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Lebih terperinci

Dasar Privasi SQM 1. UMUM

Dasar Privasi SQM 1. UMUM 1. UMUM SQM dan pihak-pihaknya ( kami atau SQM ) amat menghargai privasi anda dan dengan itu kami berusaha untuk melindungi privasi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( Akta ). Dasar Privasi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat National Addressing Database

Terma dan Syarat National Addressing Database Di dalam DuitNow ini ( Terma ), sebarang rujukan kepada "anda" adalah merujuk kepada pelanggan Bank yang menggunakan perkhidmatan (NAD). Sebarang rujukan kepada "kita" dan "kami" adalah merujuk kepada

Lebih terperinci

MANUAL RUJUKAN INSTITUSI KEWANGAN ISLAM KEPADA MAJLIS PENASIHAT SHARIAH

MANUAL RUJUKAN INSTITUSI KEWANGAN ISLAM KEPADA MAJLIS PENASIHAT SHARIAH MANUAL RUJUKAN INSTITUSI KEWANGAN ISLAM KEPADA MAJLIS PENASIHAT SHARIAH ISI KANDUNGAN BAHAGIAN A: PENGENALAN PENDAHULUAN BAHAGIAN B: RUJUKAN KEPADA MAJLIS PENASIHAT SHARIAH PERKARA SYARIAH YANG BOLEH DIRUJUK

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI DALAM TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 710 AKTA AGENSI PELAPORAN KREDIT 2010 Sebagaimana pada 1 Oktober 2016 2 AKTA AGENSI PELAPORAN KREDIT 2010 Tarikh Perkenan

Lebih terperinci

JADUAL FI DAN KOS PENTADBIRAN TIMBANG TARA PANTAS KLRCA

JADUAL FI DAN KOS PENTADBIRAN TIMBANG TARA PANTAS KLRCA KANDUNGAN Kaedah-kaedah Timbang Tara Pantas KLRCA Bahagian I KAEDAH-KAEDAH TIMBANG TARA Pantas KLRCA Bahagian II JADUAL FI DAN KOS PENTADBIRAN Bahagian III PANDUAN KAEDAH-KAEDAH TIMBANG TARA PANTAS KLRCA

Lebih terperinci

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI Dasar ini telah dikemaskinikan terakhir pada 9 September 2015. Polisi Privasi ( Dasar ) ini adalah untuk memaklumkan pengguna ( anda ) tentang polisi serta amalan JAG Systems Sdn Bhd ( kami ) dalam pengumpulan,

Lebih terperinci

NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA

NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA Notis dan Persetujuan ini menjelaskan bagaimana Spirit AeroSystems Malaysia Sdn Bhd dan Spirit AeroSystems Group ("Spirit") menggunakan maklumat peribadi

Lebih terperinci

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan Insurans Perubatan & Kesihatan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk memberikan anda kefahaman asas tentang insurans perubatan dan kesihatan (IPK). Ia memberikan anda maklumat asas

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Timbang Tara (Pindaan) (No. 2) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1569 AKTA TIMBANG TARA (PINDAAN) (NO. 2) 2018 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1569 Tarikh Perkenan Diraja...... 27 April 2018 Tarikh penyiaran

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun ANTARA UNIVERSITI MALAYA, sebuah universiti yang ditubuhkan di bawah

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan 239 BAB A12 PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab ini akan membincangkan isu-isu mengenai pentadbiran sijil Takaful Perubatan

Lebih terperinci

JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN [Subperaturan 13(1)] ARTIKEL

JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN [Subperaturan 13(1)] ARTIKEL JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN 2011 [Subperaturan 13(1)] RUJ: LJT ARTIKEL ARTIKEL ini dibuat pada haribulan 20 di antara (juruukur tanah berlesen)

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Perlindungan Pemberi Maklumat 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 711 AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 711 Tarikh Perkenan Diraja...... 2 Jun 2010 Tarikh penyiaran dalam

Lebih terperinci

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Tuntutan Takaful Perubatan dan Kesihatan 251 BAB A13 TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab A13 akan membincangkan isu-isu berkaitan tuntutan Takaful perubatan dan kesihatan, yang meliputi

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1 KOPERASI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN MERCANTILE BHD ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1. TAJUK 1.1 Aturan-Aturan ini boleh disebut sebagai Aturan-Aturan

Lebih terperinci

PERJANJIAN ini adalah diperbuat pada... haribulan tahun... DI ANTARA.... (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan... yang beralamat di...

PERJANJIAN ini adalah diperbuat pada... haribulan tahun... DI ANTARA.... (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan... yang beralamat di... UTHM/ORICC/R&D/034/2017 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) PERJANJIAN GERAN PENYELIDIKAN (SKIM PEMBANTU PENYELIDIK) PERJANJIAN ini adalah diperbuat pada... haribulan tahun... DI ANTARA... (Huruf

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur.

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur. TERMA DAN SYARAT DUITNOW Terma-terma dan syarat-syarat berikut ("Terma dan Syarat DuitNow") merangkumi penggunaan Pelanggan ke atas DuitNow (ditakrifkan di sini) seperti yang disediakan oleh Hong Leong

Lebih terperinci

(a) melalui perwakilan yang dipilih oleh anggota-anggota individu pada mesyuarat agung wilayah atau kawasan mereka; atau

(a) melalui perwakilan yang dipilih oleh anggota-anggota individu pada mesyuarat agung wilayah atau kawasan mereka; atau BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI-KOPERASI BERDAFTAR 36. Mesyuarat agung. Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan dan undangundang kecil, kuasa tertinggi bagi sesuatu

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1 D.R. 19/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1 D.R. 19/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1 D.R. 19/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Lebih terperinci

Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012

Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012 Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Ketidakpakaian 3. Tafsiran

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam 1 Julai Julai 2019

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam 1 Julai Julai 2019 Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam 1 Julai 2019 31 Julai 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya PA SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil yang diberikan pada hari dan tahun yang dinyatakan di dalam Bahagian 1 Jadual oleh Pihak yang namanya, kenyataan dan / atau alamatnya dinyatakan dalam Bahagian 2

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI. Dalam Dasar Privasi ini, terma "Huawei," dan "kami" merujuk kepada Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd.

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI. Dalam Dasar Privasi ini, terma Huawei, dan kami merujuk kepada Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd. POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Dalam Dasar Privasi ini, terma "Huawei," dan "kami" merujuk kepada Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd. 1. DATA PERIBADI ANDA Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd

Lebih terperinci

Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP)

Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP) Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP) KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN... 3 2.0 OBJEKTIF... 4 3.0 TAFSIRAN... 5 4.0 ETIKA DAN PRINSIP... 6 5.0 KELAYAKAN PENYERTAAN PROGRAM...

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ).

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ). Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam ( 01 Oktober 2018 31 Disember 2018 ). Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Amalan Dengan Ketekunan Wajar. 5. Siapa Yang Harus Melaksanakan Ketekunan Wajar? 6. Apakah Skop Sesuatu Kajian Semula Ketekunan Wajar?

Amalan Dengan Ketekunan Wajar. 5. Siapa Yang Harus Melaksanakan Ketekunan Wajar? 6. Apakah Skop Sesuatu Kajian Semula Ketekunan Wajar? Amalan Dengan Ketekunan Wajar KANDUNGAN 1. Pengenalan 2. Apakah Maksud Ketekunan Wajar? 3. Mengapa Ketekunan Wajar Diperlukan? 4. Tujuan Ketekunan Wajar 5. Siapa Yang Harus Melaksanakan Ketekunan Wajar?

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ). Melainkan dan kecuali

Lebih terperinci

Berurusan dengan Pengantara Takaful

Berurusan dengan Pengantara Takaful PengantaraTakaful_BM7.0:PengantaraTakaful-290109 26/10/09 10:13 G52 Page 2 Maklumat Am Untuk maklumat lanjut, sila layari www.insuranceinfo.com.my atau lawatilah kios kami di kebanyakan pejabat cawangan

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang.

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang. Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam The More You Spend, The More You Earn 25 Februari 2019-31 Mei 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen

Lebih terperinci

Institusi Kewangan Pembangunan (Pindaan) 1 D.R. 20/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Institusi Kewangan Pembangunan (Pindaan) 1 D.R. 20/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Institusi Kewangan Pembangunan (Pindaan) 1 D.R. 20/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Francais (Pindaan) 1 D.R. 28/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Francais 1998.

Francais (Pindaan) 1 D.R. 28/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Francais 1998. Francais (Pindaan) 1 D.R. 28/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Francais 1998. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat

Lebih terperinci

SECURITIES INDUSTRY DISPUTE RESOLUTION CENTER BORANG TUNTUTAN/ PERTIKAIAN

SECURITIES INDUSTRY DISPUTE RESOLUTION CENTER BORANG TUNTUTAN/ PERTIKAIAN SECURITIES INDUSTRY DISPUTE RESOLUTION CENTER BORANG TUNTUTAN/ PERTIKAIAN NOTA: A. Borang ini mesti diisi dengan lengkap. Sila hubungi kami sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan Securities Industry

Lebih terperinci

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019)

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019) PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari 2019 30 April 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh MCAT BOX OFFICE SDN BHD (No. Syarikat 482797-K) ( Penganjur ) dengan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan subsidiari dan syarikat gabungannya (secara kolektif, Adient,

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK YANG BERKENAAN] SURAT KUASA WAKIL Pembiayaan Hartanah Komoditi Murabahah -i Surat Kuasa Wakil (Pihak Pertama/ Ketiga 23.01.2019 SURAT

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan 1. Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermakna mana-mana

Lebih terperinci

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR MELIPUTI: SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KANDUNGAN I. Mesej kepada semua Rakan niaga m/s 2 II.Polisi Etika Perniagaan Umum m/s 3 III. Polisi

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Penggunaan tidak mandatori

Lebih terperinci

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan. (f) meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; (g) meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (Agensi MeCD) GP4: GARIS PANDUAN PELANTIKAN DAN FUNGSI JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah subseksyen 86B(1) Akta Koperasi 1993 untuk

Lebih terperinci

Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 1 D.R. 19/2011 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 1 D.R. 19/2011 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 1 D.R. 19/2011 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti

Lebih terperinci

Bank Islam Malaysia Berhad (No X)

Bank Islam Malaysia Berhad (No X) KENYATAAN PRIVASI BERKAITAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI ( KENYATAAN PRIVASI ) Kenyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Kumpulan Bank Islam (dirujuk sebagai pihak bank / kami termasuk syarikat-syarikat

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1478 AKTA suruhanjaya syarikat malaysia (Pindaan) 2015 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1478 Tarikh Perkenan Diraja...... 30 Disember

Lebih terperinci

BAHAGIAN IX PELBAGAI. (c) membahagikan dirinya menjadi dua koperasi atau lebih,

BAHAGIAN IX PELBAGAI. (c) membahagikan dirinya menjadi dua koperasi atau lebih, BAHAGIAN IX PELBAGAI 85. Pergabungan, pemindahan dan pembahagian sukarela Sesuatu koperasi boleh (a) bergabung dengan suatu koperasi yang lain atau koperasi-koperasi yang lain untuk membentuk satu koperasi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019 Tempoh Kempen Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari 2019 31 Mei 2019 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 13 hb June 2019

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 13 hb June 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan atau Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) dan CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (secara kolektif, Bank ) dan akan bermula pada 13

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 202 AKTA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (PERUNTUKAN KHAS) 1978 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. 1. Jenis Data Peribadi yang Kami Kumpul dan Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi Tersebut

NOTIS PRIVASI. 1. Jenis Data Peribadi yang Kami Kumpul dan Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi Tersebut NOTIS PRIVASI Berjaya Sompo Insurance Berhad ( BSIB ) mengumpul Data Peribadi anda apabila anda memohon untuk produk kami, melanggan khidmat kami atau berkomunikasi dengan kami. Kami akan mengguna dan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PROGRAM USAHAWAN WANITA PLUS

BORANG PERMOHONAN PROGRAM USAHAWAN WANITA PLUS BORANG PERMOHONAN PROGRAM USAHAWAN WANITA PLUS BAHAGIAN OPERASI DAN PERUNCITAN PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD TINGKAT 2, MENARA KORPORAT, PERSADA PLUS PERSIMPANGAN BERTINGKAT SUBANG KM15, LEBUHRAYA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 597 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA 1999 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN JPA/PEN/228/25/1/Jld.4 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan

Lebih terperinci

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017)

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Kami, Tenaga Nasional Berhad (No. Syarikat 200866-W), dan anak-anak syarikat, adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan

Lebih terperinci

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 20113456/UPM/BM (No. Matrik/Institusi /Bidang) KP.PPG/LDP RM 10 SETEM HASIL PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 701008105862 (Nama PEGAWAI

Lebih terperinci

Data Peribadi Yang Mungkin Kami Kumpul Daripada Anda

Data Peribadi Yang Mungkin Kami Kumpul Daripada Anda Polisi Perlindungan Data Peribadi Kami, Sabah Electricity Sdn. Bhd (No. Syarikat 462872-W), adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Act 709)( APDP

Lebih terperinci

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya:

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya: TERMA & SYARAT KEMPEN PEMBIAYAAN PERIBADI-i 2018 1. "Kempen Pembiayaan Peribadi-i 2018" ("Kempen") bermula pada 19 November 2018 hingga 19 March 2019 (termasuk kedua-dua tarikh) melainkan jika diberitahu

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN PERIBADI

NOTIS PERLINDUNGAN PERIBADI NOTIS PERLINDUNGAN PERIBADI A. Pengenalan Chooi & Company + Cheang & Ariff ( Firma ) adalah komited terhadap perlindungan Data Peribadi anda di dalam dan di luar Malaysia. Notis Perlindungan Data Peribadi

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 590 AKTA FRANCAIS 1998 Sebagaimana pada 1 Januari 2013 2 AKTA FRANCAIS 1998 Tarikh Perkenan Diraja 24 Disember 1998 Tarikh

Lebih terperinci

Dasar Perlindungan Data Peribadi. Data peribadi Kami Boleh Kumpul dari Anda

Dasar Perlindungan Data Peribadi. Data peribadi Kami Boleh Kumpul dari Anda Dasar Perlindungan Data Peribadi Pada X86 Network Sdn Bhd (No. Syarikat 1.107.175-X), kami komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia ( "Akta").

Lebih terperinci

FUCHS PETROLUBE (MALAYSIA) SDN. BHD., B-02-01, Aras 2, Blok B, PJ 8, Jalan Barat, Petaling Jaya, Malaysia

FUCHS PETROLUBE (MALAYSIA) SDN. BHD., B-02-01, Aras 2, Blok B, PJ 8, Jalan Barat, Petaling Jaya, Malaysia FUCHS PETROLUBE (MALAYSIA) SDN. BHD., B-02-01, Aras 2, Blok B, PJ 8, Jalan Barat, 46200 Petaling Jaya, Malaysia Versi 06/2018 Syarat-syarat Pembelian Umum Terguna pakai pada urus niaga perniagaan dengan

Lebih terperinci

Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017

Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017 Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Tafsiran Bahagian

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 D.R. 38/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Ketua Pengarah. 4. Kuasa

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari 2019 24 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci