PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT TARAWIH & WITIR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT TARAWIH & WITIR)"

Transkripsi

1 PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT TARAWIH & WITIR) Shalat Tarawih adalah Shalat Malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Shalat ini disebut Tarawih karena dahulu para jama ah duduk istirahat setiap selesai shalat empat raka at. Hal itu karena mereka memanjangkan bacaan suratnya. Hukum Shalat Tarawih Shalat Tarawih hukumnya adalah Sunnah Muakkadah. Dari Abu Hurairah y, Rasulullah a bersabda; ق بو س ي ض ب إ ي ب ب اح ز ض غ ف ش بث ب ن ي ي ب ر د ذو ي ر ج - 1 -

2 Barangsiapa melaksanakan Shalat Malam dibulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. 1 Waktu Shalat Tarawih Waktu Shalat Tarawih dimulai setelah Shalat Isya hingga terbitnya fajar, sebagaimana Shalat Tahajjud. Jumlah Raka at Shalat Tarawih Shalat Tarawih tidak dibatasi dengan jumlah raka at tertentu. Namun yang paling utama adalah mengerjakan sebanyak 11 raka at atau 13 raka at termasuk Shalat Witir, karena jumlah ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah a. 1 Muttafaq alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan Muslim Juz 1 :

3 Tata Cara Shalat Tarawih Tata cara Shalat Tarawih adalah dengan shalat 2 raka at, 2 raka at, dan tiap 2 raka at dipisah dengan 1 salam. Atau terkadang diperbolehkan melaksanakan Shalat Tarawih 4 raka at dengan 1 salam. Shalat Tarawih disyari atkan untuk dilaksanakan secara berjama ah. Dari Aisyah p ia berkata; ص ده ا د لل ع ه ي ص دهى س ص ل ا د لل أ د ف ص ده ض ج ذ ر اد ه خ ن ي ان ص ده ف ي ص ده ي ان بث ه خ ف ك ث ش د ى بس ث ث ص ل ر ه خ انث دبن ث خ أ ا ي ان دهي د ى اج ز ع بس ث ان د ص ده ا د لل د ف ه ى ان شاث ع خ ي خ ش ج س ص ل ا د لل أ ي ذ ج ق بل ق ذ س ع ه ي ص دهى ف ه د ب أ ص ح - 3 -

4 ان دز ي ص ع ز ى ف ه ى ي ع ي ي ان خ ش ج ك ى إ ن ي إ د ل أ ي خ ش ي ذ أ ر ف ش ض ع ه ي ك ى Sesungguhnya Rasulullah a Shalat (Tarawih) dimasjid pada suatu malam. Lalu orang-orang shalat dengan bersama beliau. Kemudian beliau shalat pada malam berikutnya dan orang-orang semakin banyak. Mereka lalu berkumpul pada malam ketiga atau (malam) keempat, namum Rasulullah a tidak keluar (menemui mereka). Ketika pagi tiba. beliau bersabda, Aku melihat apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian. Hanya saja aku khawatir (jika shalat tersebut) diwajibkan atas kalian. 2 2 HR. Muslim Juz 1 :

5 Shalat Witir Allah q mencintai Shalat Witir dan memerintahkan kepada Ahli Qur an untuk melakukan shalat witir. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib y berkata, Rasulullah a bersabda; ش, ب أ م ان أ ا ر ش ي ب ت ان ر ش. ر ش ف إ د ا د لل Shalat Witirlah wahai ahli Qur an, karena sesungguhnya Allah witir (Tunggal) dan Dia mencintai (Shalat) Witir. 3 ي 3 HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah :

6 Hukum Shalat Witir Shalat Witir hukumnya adalah Sunnah Muakkadah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi in. Ali bin Abi Thalib y mengatakan; ن ي ش ا ن ر ش ن ك ص ع ه ي ص دهى د ص ل ح ان ك ز ث ى ك ي ئ خ ان ث ز ص ده ا د لل ل ا د لل ص د خ ص د ب س خ Shalat Witir itu tidak diwajibkan seperti shalat kalian yang wajib. Tetapi (ini adalah) sunnah (yang dilakukan oleh) Rasulullah a. 4 4 HR. Tirmidzi Juz 2 : 454, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah :

7 Waktu Shalat Witir Shalat Witir boleh dilakukan setelah Shalat Isya sampai (sebelum) terbit fajar kedua (Shubuh). Sedangkan waktu yang paling utama adalah dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Dari Kharijah bin Hudzafah y bahwa Rasulullah a bersabda; ي ث ص ل ح أ ي د ذك ى إ د ا د لل ع د ز ج دم ق ذ ي ان ر ش ى خ ي ش ن ك ى ي ح ش ان د ع ف ج ن ك ى ع ه ب ف ي ب ث ي ان ع ش بء إ ن ط ه ع ان ف ج ش

8 Sesungguhnya Allah r membantumu dengan shalat yang lebih baik bagimu daripada unta merah Shalat tersebut (adalah) Shalat Witir. Dijadikan untuk kalian (waktunya) antara (setelah Shalat) Isya hingga terbitnya fajar. 5 Dan diriwayatkan dari Aisyah i, ia berkata; م ق ذ أ ر ش ي ك م ان دهي ف ب ز ر ش خ ش إ ن انض د ن أ ص ط أ د ش Setiap malam (Rasulullah a) melaksanakan Shalat Witir; diawalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Shalat Witirnya berakhir pada waktu sahur. 6 5 HR. Abu Dawud : HR. Bukhari Juz 1 : 996, Muslim Juz 1 : 745, dan Tirmidzi Juz 2 :

9 Jumlah Raka at Dan Tata Cara Shalat Witir Shalat Witir dapat dilakukan dengan 1 raka at, 3 raka at, 5 raka at, 7 raka at, atau 9 raka at. Adapun tata caranya ialah : Shalat Witir dengan 1 raka at Shalat Witir dengan 1 raka at dilakukan dengan 1 kali salam. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Umar p, ia berkata; ص ده ا د لل ع ه ي ص دهى ل ا د لل ص ص أ ل س ل ا د لل ص ده ص م ف بل س ع ص ل ح ان دهي ث ث ي م ي ص ل ح ان دهي ص دهى ا د لل ع ه ي ص ده س ك ع خ ش ي أ ح ذ ك ى ان ب ح صج ف إ ر ا خ ص ده ب ق ذ ن ي اح ذ ح ر ر ش - 9 -

10 Rasulullah a ditanya tentang Shalat Malam. Beliau pun menjawab, (Shalat Malam itu) 2 raka at 2 raka at. Jika engkau takut (datangnya waktu) Shubuh, maka lakukanlah shalat 1 raka at untuk mengganjilkan shalat sebelumnya. 7 Shalat Witir dengan 3 raka at Shalat Witir dengan 3 raka at boleh dilakukan dengan 2 kali salam (2 raka at dan 1 raka at), atau dengan 1 salam (3 raka at sekaligus). Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya memisah dengan 2 kali salam adalah berdasarkan perkataan Ibnu Umar p; 7 Muttafaq alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 946 dan Muslim Juz 1 : 749, lafazh ini miliknya

11 ص ده ا د لل ع ه ي ص دهى ل ا د لل ك ب س ص ى ث ز ضه ي ي ف د صم ث ي ان دشف ع ان ر ش. ي ض ع ب Rasulullah a biasa memisahkan antara yang genap dan yang ganjil dengan salam salam yang dapat kami dengar. 8 Dan dalil tentang bolehnya dilakukan dengan 1 kali salam adalah hadits dari Aisyah i ia berkata; 8 HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2435, lafazh ini miliknya

12 ب, ف ل ر ض أ ل ع ح ض د أ سث ع ي ص ه ي ب, ف ل ر ض أ ل أ سث ع ث د ط ن د, ى ي ص ه ي ط ن د, ى ي ص ه ي ث ل ث ب. ع ح ث د ض د Beliau (Rasulullah a) shalat 4 raka at dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka at dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka at. 9 Tidak disyari atkan melakukan tasyahud awal pada Shalat Witir yang dilakukan dengan 3 raka at sekaligus, karena yang demikian menyerupai Shalat Maghrib, dan yang demikian itu dilarang. 9 Muttafaq alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya

13 Dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; ان غ ش ة ث ص ل ح ا ا ث ث ل س ر ش د ج ل ر ر ش أ ث خ ش. ع ث ضج ا أ ر ش Janganlah kalian berwitir dengan 3 raka at (yang) menyerupai shalat Maghrib. Berwitirlah dengan 7 raka at atau 5 raka at. 10 Shalat Witir dengan 5 raka at Shalat Witir dengan 5 raka at dilakukan dengan 5 rakaat sekaligus, 1 kali salam. Aisyah i ia berkata; 10 HR. Baihaqi Juz 3 :

14 ك ب س ص ل ا د لل ي ص ه ي ي ان دهي ي ر ش ي ر ن ث خ ش ص ده ا د لل ع ه ي ص دهى ك ع خ, ح س م ث ل س ع ش ش, يء إ د ل ف ي خ ش ب. ش ه ش ف ي ل ي ج Rasulullah a melakukan Shalat Malam adalah 13 raka at, beliau berwitir didalamnya 5 raka at, beliau tidak duduk kecuali pada raka at terakhir. 11 Shalat Witir dengan 7 raka at Shalat Witir dengan 7 raka at dilakukan dengan 7 raka at sekaligus. Jika telah sampai pada raka at keenam, maka membaca tasyahud awal, kemudian berdiri 11 HR. Muslim Juz 1 : 737, Abu Dawud : 1324, dan Tirmidzi :

15 dan melaksanakan raka at ketujuh lalu membaca tasyahud akhir dan salam. Shalat Witir dengan 9 raka at Shalat Witir dengan 9 raka at dilakukan dengan 9 raka at sekaligus, jika telah sampai pada raka at kedelapan membaca tasyahhud awal, kemudian berdiri untuk melaksanakan raka at kesembilan, lalu membaca tasyahud akhir dan salam. Aisyah i berkata; ه ش ف ي ب إ د ل ج بد ل ي ك ع ع س ر ض ي ص ه ي ز ك ش ف ي انث دبي خ ف ي ا د لل ي ذ ي ذ ع ه ي و ف ي ط ل ي ضه ى ث بى ي د ص ى ي ث د ى ي ع ذ ف ي ز ك ش ا د لل ي ذ خ ث ان د زبص ع ب ي ض ع ب ر ضه ي ي ضه ى د ى ث ذ ع ي ث ى د,

16 ي ص ه ي س ك ع ز ي ث ع ذ ي ب ي ض ه ى ق بع ذ ك ع خ, ي ف ه د ب ف ز ه إ ح ذ ع ش ش ح س ي ب ث د ص ده ا د لل ع ه ي ص دهى ب ج ي ا د لل ص د أ خ ز ان ده ى أ ر ش ث ض ج ع ( س ك ع بد ل د ص ده س ك ع ز ي ) ي ع ذ إ د ل ف ي خ ش د ل ي ث م ع ص ي ا ل ز ي د ع ف ي انشك ع ص ي ب. ف ز ه ر ض ع ث د Beliau shalat 9 raka at. Beliau tidak duduk kecuali pada raka at kedelapan. Beliau berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdoa kepadanya. Setelah itu bangkit dan tidak salam. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan raka at yang kesembilan. Kemudian beliau duduk dengan berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdoa kepada-nya. Lantas

17 beliau mengucapkan salam dan memperdengarkan kepada kami. Setelah itu beliau shalat 2 raka at sesudah salam dengan duduk. Itulah berjumlah 11 raka at. Wahai anakku. tatkala Nabiyullah semakin tua dan gemuk, beliau berwitir dengan 7 [raka at. Beliau tidak duduk kecuali pada (raka at) terakhirnya. Lalu beliau shalat 2 raka at] dan mengerjakan 2 raka at tersebut sebagaimana yang pertama. Itu semua berjumlah 9 raka at wahai anakku. 12 Bacaan Surat Dalam Shalat Witir Diperbolehkan dalam Shalat Witir seorang membaca surat apa saja setelah Al- Fatihah. Akan tetapi jika seorang berwitir dengan 3 raka at, disunnahkan pada raka at pertama membaca surat Al-A la, pada raka at kedua surat Al-Kafirun dan para raka at ketiga surat Al-Ikhlas. Sebagaimana 12 HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa i Juz 3 : 1718, dan Abu Dawud :

18 disebutkan dalam hadits. Dari Ibnu Abbas p ia berkata; ي شأ ف ي ص دهى ك ب ان د ب ج ي ص ده ا د لل ع ه ي ان ر ش ة ص ج ح ا ص ب ق م ي ث ا ل ع ه ى س ق م ا د لل أ ح ذ ف ي أ ي ب ب ان ك بف ش خ. ك ع خ س س ك ع Nabi a biasanya (dalam) Shalat Witir membaca Sabbihisma rabbikal a la dan Qul yaa ayyuhal kaafiruun dan Qul huwallaahu Ahad, masing-masing untuk setiap raka at HR. Tirmidzi Juz 2 : 462, lafazh ini miliknya dan Nasa i :

19 Terkadang pada raka at ketiga, selain membaca Al-Ikhlas juga membaca Al- Muawwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas). A isyah i mengatakan; ث ض ج ح ى اص س ث ن ك ب ي شأ ف ي ا ل ا ل ع ه ف ي انث دب ي خ ث م ي ب أ ي ب ب ان ك بف ش ف ي انث دبن ث خ ث م ا د لل أ ح ذ ان ع ر ر ي. (Rasulullah a) biasanya pada raka at pertama (Shalat Witir membaca) Sabbihisma rabbikal a la, pada raka at kedua (membaca) Qul yaa ayyuhal kaafiruun, dan pada raka at ketiga (membaca) Qul huwallaahu Ahad dan Al- Muawwidzatain HR. Tirmidzi Juz 2 : 463. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani

20 Qunut Dalam Shalat Witir Disunnahkan untuk membaca doa qunut dalam Shalat Witir. Diantara doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi a adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Hasan bin Ali p, ia berkata; Rasulullah a mengajarkan beberapa kalimat kepadaku yang aku ucapkan di dalam Shalat Witir, yaitu; ذ ع بف ي ف ي ذ ي ان ده د ى ا ذ ي ف ي ث بس ك ن ي ف ي ذ ر ن دي ر ن د ي ع بف ي ذ ب ق ض ي ذ إ د د ش ي ق ي ش ف ي ب أ ع ذ ط ي ز بل إ د ل ي بز ي ع بد ي ذ ر ج بس ك ذ ل ي ض ع ه ي ي ر ض ع ل ي ي ذ ان ي س ث د ب ر ع بن ي ذ

21 Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Bebaskanlah aku dari marabahaya seperti orang-orang yang Engkau bebaskan dari marabahaya. Uruslah aku seperti orangorang yang Engkau urus. Berkahilah aku pada apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau putuskan, karena sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak diberi keputusan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau tolong dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami dan Engkau Maha Tinggi HR. Abu Dawud : 1425 dan Tirmidzi :

22 Tasbih Dan Doa Setelah Shalat Witir Setelah Shalat Witir disunnahkan untuk membaca; ص ج ب ان ه ان بذ س Mahasuci Allah, Penguasa Yang Maha Suci. (sebanyak 3 kali) 16 Saat mengucapkan untuk ketiga kalinya, ditambah dengan; ب ش خ ان ل ك س ة ان Rabb para Malaikat dan Jibril HR. Abu Dawud : 1423, Nasa i : 1741, dan Ibnu Majah : HR. Daraquthni

23 MARAJI 1. Al-Qur anul Karim. 2. Al-Jami ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad bin Isa At- Tirmidzi. 3. Al-Jami ush Shahih, Muhammad bin Isma il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 4. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 5. Shahih Ibnu Hibban, Ibnu Hibban. 6. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An- Naisaburi. 7. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Al-Baihaqi. 8. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy ats bin Amru Al- Azdi As-Sijistani

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA DOA dan DZIKIR SEPUTAR PUASA Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA Sumber: Sebagian Besar Dikutip dari Hisnul Muslim, Lengkapnya lihat ebook Versi CHM e-book ini didownload

Lebih terperinci

Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir. Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I.

Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir. Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I. Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I. Shalat witir merupakan ibadah yang paling agung di sisi

Lebih terperinci

HAFALAN DOA UNTUK ANAK DOA MEMOHON ILMU DOA MASUK KAMAR MANDI

HAFALAN DOA UNTUK ANAK DOA MEMOHON ILMU DOA MASUK KAMAR MANDI HAFALAN DOA UNTUK ANAK DOA MEMOHON ILMU - 1 - زد א. ب ر Wahai Rabb-ku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. 1 DOA MASUK KAMAR MANDI כ ذ א א و א א. א Dengan nama Allah. 2 Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung

Lebih terperinci

OBAT PENAWAR HATI. Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging; jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, - 1 -

OBAT PENAWAR HATI. Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging; jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, - 1 - OBAT PENAWAR HATI Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang ia merupakan pusat kebaikan atau keburukan. Segumpal daging tersebut yang akan mengomando seluruh perbuatan anggota badan. Segumpal

Lebih terperinci

PAKET FIQIH RAMADHAN (ZAKAT FITRAH)

PAKET FIQIH RAMADHAN (ZAKAT FITRAH) PAKET FIQIH RAMADHAN (ZAKAT FITRAH) Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Ibnu

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 30-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tarawih Al-Bukhari 1869-1873 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk

Lebih terperinci

Syarah Istighfar dan Taubat

Syarah Istighfar dan Taubat Syarah Istighfar dan Taubat Publication : 1438 H_2017 M SYARAH ISTIGHFAR DAN TAUBAT Disalin dari: Syarah Do'a dan Dzikir Hishnul Muslim oleh Madji bin Abdul Wahhab Ahmad, dengan koreksian Syaikh Dr. Sa'id

Lebih terperinci

MENGGAPAI MALAM KEMULIAAN

MENGGAPAI MALAM KEMULIAAN MENGGAPAI MALAM KEMULIAAN Bulan Ramadhan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena bulan tersebut merupakan bulan kebaikan dan keberkahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah

Lebih terperinci

Tata Cara Shalat Malam

Tata Cara Shalat Malam Tata Cara Shalat Malam ] ندونييس Indonesian [ Indonesia DR. Muhammad bin Fahd al-furaih Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam (hal. 36-39) 1Terjemah1T 1T: 1TMuhammad Iqbal A. Gazali 1TEditor1T

Lebih terperinci

KHITHBAH. Bahwa Nabi a melamar Aisyah i kepada Abu Bakar y HR. Bukhari Juz 5 : 4793.

KHITHBAH. Bahwa Nabi a melamar Aisyah i kepada Abu Bakar y HR. Bukhari Juz 5 : 4793. KHITHBAH K hithbah artinya melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya.

Lebih terperinci

AMALAN UTAMA DI BULAN RAMADHAN

AMALAN UTAMA DI BULAN RAMADHAN AMALAN UTAMA DI BULAN RAMADHAN Bulan Ramadhan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena bulan tersebut merupakan bulan kebaikan dan keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan dari

Lebih terperinci

HADITS-HADITS PENDEK

HADITS-HADITS PENDEK HADITS-HADITS PENDEK Rasulullah a telah meninggalkan warisan ilmu kepada umat ini. Barangsiapa yang mampu mengambil warisan ilmu tersebut, maka ia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Warisan ilmu

Lebih terperinci

PAKET FIQIH RAMADHAN (I TIKAF)

PAKET FIQIH RAMADHAN (I TIKAF) PAKET FIQIH RAMADHAN (I TIKAF) Termasuk sunnah Rasulullah a adalah lebih meningkatkan ibadah ketika memasuki sepuluh hari terakhir pada bulan ramadhan. Diriwayatkan dari Aisyah x ia berkata; س ههى إ ذ

Lebih terperinci

UNTUK KALANGAN SENDIRI

UNTUK KALANGAN SENDIRI SHALAT GERHANA A. Pengertian Shalat gerhana dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah khusuf (الخسوف) dan jugakusuf (الكسوف) sekaligus. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang

Lebih terperinci

SHOLAT WITIR (Bagian Tiga : Macam-Macam Sholat Sunnah)

SHOLAT WITIR (Bagian Tiga : Macam-Macam Sholat Sunnah) p SHOLAT WITIR (Bagian Tiga : Macam-Macam Sholat Sunnah) A. Hukum Sholat Witir Sholat witir adalah sunnah mu akkad yang diistimewakan oleh Rosululloh. Demikian pendapat yang dipilih oleh umhur Ulama (mayoritas

Lebih terperinci

TAHAJJUD (QIAMUL LAIL) & WITIRNYA. Oleh: Rasul bin Dahri

TAHAJJUD (QIAMUL LAIL) & WITIRNYA. Oleh: Rasul bin Dahri SOLAT TAHAJJUD (QIAMUL LAIL) & WITIRNYA RASULULLAH Oleh: Rasul bin Dahri 1 SOLAT TAHAJJUD & WITIRNYA RASULULLAH Soalan: Apa hukumnya mendahulukan witir sebelum tahajjud (Qiamul- lail) atau sembahyang malam?

Lebih terperinci

ADAB MEMBACA AL-QUR AN

ADAB MEMBACA AL-QUR AN ADAB MEMBACA AL-QUR AN Al-Qur an pada Hari Kiamat akan memberikan syafa at kepada para pembacanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili y ia berkata, Rasulullah a bersabda; بمت م ال ق ي ي

Lebih terperinci

Tatkala Menjenguk Orang Sakit

Tatkala Menjenguk Orang Sakit هللا ىلص Doa-doa Rasulullah Tatkala Menjenguk Orang Sakit Publication : 1438 H_2017 M DOA-DOA RASULULLAH TATKALA MENJENGUK ORANG SAKIT حفظو هللا Oleh Ustad Abu Minhal, Lc Disalin dari Majalah As-Sunnah_Baituna,

Lebih terperinci

Qawaid Fiqhiyyah. Niat Lebih Utama Daripada Amalan. Publication : 1436 H_2015 M

Qawaid Fiqhiyyah. Niat Lebih Utama Daripada Amalan. Publication : 1436 H_2015 M Qawaid Fiqhiyyah ن ي ة ال م ر ء أ ب ل غ م ن ع م ل ه Niat Lebih Utama Daripada Amalan Publication : 1436 H_2015 M Sumber: Majalah as-sunnah, Ed. 01 Thn.XVIII_1435H/2014M, Rubrik Qawaid Fiqhiyyah Download

Lebih terperinci

Wa ba'du: penetapan awal bulan Ramadhan adalah dengan melihat hilal menurut semua ulama, berdasarkan sabda Nabi r:

Wa ba'du: penetapan awal bulan Ramadhan adalah dengan melihat hilal menurut semua ulama, berdasarkan sabda Nabi r: Penetapan Awal Bulan dan Jumlah Saksi Yang Dibutuhkan hilal? Bagaimana penetapan masuknya bulan Ramadhan dan bagaimana mengetahui Dengan nama Allah I Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji

Lebih terperinci

PAKET FIQIH RAMADHAN (PUASA)

PAKET FIQIH RAMADHAN (PUASA) PAKET FIQIH RAMADHAN (PUASA) Para salaf dahulu sangat berharap untuk dapat memasuki bulan Ramadhan dan mengisinya dengan berbagai amalan shalih. Diantara doa yang sering mereka panjatkan ialah; سل ن ل

Lebih terperinci

Jagalah Lisan ك ب ع ا ي س ئ ىل

Jagalah Lisan ك ب ع ا ي س ئ ىل Jagalah Lisan Allah Ta'ala berfirman, و ن ب ر ق ف ي ب ن ي س ن ك ث ع ه ى إ انس ع و ان ج ص ش و ان ف ؤ اد ك م أ ون ئ ك ك ب ع ا ي س ئ ىل "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan

Lebih terperinci

Mengadu Domba Sesama Muslim. E-Artikel dari UstadzAris.com

Mengadu Domba Sesama Muslim. E-Artikel dari UstadzAris.com Mengadu Domba Sesama Muslim Pengertian Namimah Secara etimologi, dalam bahasa Arab, namimah bermakna suara pelan atau gerakan. Secara istilah pada dasarnya namimah adalah menceritakan perkataan seseorang

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa 05-06-2017 10 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa Al-Bukhari 1811, 1812 Tirmidzi 648, 649 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

TERIMAKASIH, WAHAI ISTERIKU

TERIMAKASIH, WAHAI ISTERIKU TERIMAKASIH, WAHAI ISTERIKU Berikut ini adalah sebuah goresan tinta seorang suami untuk isterinya yang tercinta. Sebuah untaian kata-kata mutiara seorang suami kepada isterinya berupa puisi sederhana,

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa 07-06-2017 12 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa Al-Bukhari 1816, 1817, 563 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 04-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Buat Orang Yang Berpergian Al-Bukhari 1805, 1806, 1807, 1808, 1810 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis

Lebih terperinci

Diantara kejadian Adam hingga hari kiamat, (tidak ada) sesuatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. 1

Diantara kejadian Adam hingga hari kiamat, (tidak ada) sesuatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. 1 FITNAH DAJJAL Sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah, kami memuji-nya, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepada- Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan kejelekan amalanamalan

Lebih terperinci

HADITS PERTAMA HADITS NIAT

HADITS PERTAMA HADITS NIAT HADITS HAFALAN UNTUK ANAK HADITS PERTAMA HADITS NIAT א כ א אت و א אل א א ى. א Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia

Lebih terperinci

TUNTUNAN PRAKTIS WUDHU

TUNTUNAN PRAKTIS WUDHU TUNTUNAN PRAKTIS WUDHU Wudhu merupakan syarat sah shalat dan merupakan sarana pembersih dosa. Dari Abu Hurairah y, ia berkata bahwa Rasulullah a bersabda; س أ ا ؤ د ا ج إ ذ ا ر ض أ ا ع ف غ س ج خ س ج ج

Lebih terperinci

Mengabulkan DO A Hamba-Nya

Mengabulkan DO A Hamba-Nya Janji ALLAH عز وجل untuk Mengabulkan DO A Hamba-Nya Tafsir Surat al-baqarah/2 ayat 186 رحمو هللا Imam Ibnu Katsir asy-syafi i Publication: 1435 H_2014 M Janji Allah Untuk Mengabulkan Do'a Hamba-Nya Tafsir

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 24-06-2017 29 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Syawal Muslim 1984, Abu Dawud 2071 Tirmidzi 676, 692 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini

Lebih terperinci

: :

: : [ ] : : Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah. Shalat witir merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah. Sehingga sebagian ulama

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar 14-06-2017 19 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar Al-Bukhari 1876-1880, 1884 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

HADITS-HADITS PENDEK

HADITS-HADITS PENDEK HADITS-HADITS PENDEK Rasulullah a telah meninggalkan warisan ilmu kepada umat ini. Barangsiapa yang mampu mengambil warisan ilmu tersebut, maka ia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Warisan ilmu

Lebih terperinci

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A ب اب ا لذ ك ر و الد ع اء Hadits No. 1567 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku selalu bersama hamba-ku selama ia mengingat-ku dan kedua bibirnya

Lebih terperinci

Hukum-Hukum Wasiat. Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa. Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

Hukum-Hukum Wasiat. Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa. Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad Hukum-Hukum Wasiat من حاك لوصية [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2010-1431 من حاك لوصية» باللغة

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 11-06-2017 16 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tadarus Al Qur an Al-Bukhari 4635-4637, 4643, 4644 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Penanya: Ferry al-firdaus, Dayeuhmanggung Rt. 01 / RW 05 Kec. Cilawu Garut Pertanyaan: Mohon penjelasan

Lebih terperinci

Bagi YANG BERHUTANG. Publication: 1434 H_2013 M. Download > 600 ebook Islam di PETUNJUK RASULULLAH

Bagi YANG BERHUTANG. Publication: 1434 H_2013 M. Download > 600 ebook Islam di  PETUNJUK RASULULLAH PETUNJUK RASULULLAH Bagi YANG BERHUTANG حفظه االله Ustadz Nur Kholis bin Kurdian Publication: 1434 H_2013 M PETUNJUK RASULULLAH صلى االله عليه وسلم BAGI YANG BERHUTANG حفظه االله Ustadz Nur Kholis bin

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 29-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Iftor Al-Bukhari 1818-1822 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk membantu

Lebih terperinci

Kepada Siapa Puasa Diwajibkan?

Kepada Siapa Puasa Diwajibkan? Kepada Siapa Puasa Diwajibkan? Kamis, 27 Oktober 2005 17:17:15 WIB Oleh Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-khalafi Para ulama telah sepakat bahwa puasa wajib atas seorang mus-lim yang berakal, baligh, sehat,

Lebih terperinci

HambaKu telah mengagungkan Aku, dan kemudian Ia berkata selanjutnya : HambaKu telah menyerahkan (urusannya) padaku. Jika seorang hamba mengatakan :

HambaKu telah mengagungkan Aku, dan kemudian Ia berkata selanjutnya : HambaKu telah menyerahkan (urusannya) padaku. Jika seorang hamba mengatakan : Membaca AlFatihah Pada saat membaca AlFatihah inilah sebenarnya esensi dari dialog dengan Allah. Karena disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi bahwa setiap ayat yang dibaca seseorang dari AlFatihah mendapat

Lebih terperinci

Hadits Lemah Tentang Keutamaan Surat Az-Zalzalah

Hadits Lemah Tentang Keutamaan Surat Az-Zalzalah Hadits Lemah Tentang Keutamaan Surat Az-Zalzalah حفظو هللا Ustadz Kholid Syamhudi, Lc Publication : 1439 H_2017 M Hadits Lemah Tentang Keutamaan Surat Az-Zalzalah حفظو هللا Ustadz Kholid Syamhudi Disalin

Lebih terperinci

ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH

ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH Bagi orang yang ingin melakukan safar hendaknya belajar mengumpulkan bekal yang bermanfaat, salah satunya yaitu belajar tentang adab dan doa ketika hendak dan ketika safar

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 20-06-2017 25 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Bersilaturrahmi Al-Bukhari 5524-5526, 5528, 5532 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

FIQIH KETIKA SAKIT - 1 -

FIQIH KETIKA SAKIT - 1 - D FIQIH KETIKA SAKIT idalam kehidupan dunia ini senantiasa berputar antara kesenangan dan kesulitan. Sesuatu yang menyenangkan hendaknya disikapi dengan bersyukur, sedangkan sesuatu yang dirasa berat dan

Lebih terperinci

TANDA-TANDA KIAMAT BESAR

TANDA-TANDA KIAMAT BESAR TANDA-TANDA KIAMAT BESAR Iman kepada Hari Kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang enam. Kiamat besar tidak akan terjadi, melainkan setelah muncul beberapa tanda-tandanya. Tandatanda Kiamat terbagi

Lebih terperinci

Tata Cara Sujud Tilawah

Tata Cara Sujud Tilawah Tata Cara Sujud Tilawah ] إندوني [ Indonesia Indonesian Syaikh Abdullah bin Jibrin Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2011-1432 فة سجود اتللاوة» باللغة الا ندونيسية «الشيخ

Lebih terperinci

FIQIH PENGANTIN - 1 -

FIQIH PENGANTIN - 1 - FIQIH PENGANTIN S esungguhnya segala puji hanya untuk Allah, kami memuji-nya, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepada-nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukankeburukan jiwa kami dan kejelekan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan 06-06-2017 11 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Al-Bukhari 1814, 1815 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 31-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Membatalkan Puasa Al-Bukhari 1797, 1800, 1815 Tirmidzi 652-653 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an 10-06-2017 15 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an Al-Bukhari 4632, 4633, 4637, 4638, 4639 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 18-06-2017 23 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Bersedekah Al-Bukhari 1341-1343, 1345, 1349, 1350, 1353 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

KAIDAH FIQH. "Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan" Publication: 1436 H_2015 M

KAIDAH FIQH. Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan Publication: 1436 H_2015 M KAIDAH FIQH إ ع م ال الد ل ي ل ي أ و ل م ن إ ه ال أ ح د ه ا م ا أ م ك ن "Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan" Publication: 1436 H_2015

Lebih terperinci

Dua Amalan Kekufuran

Dua Amalan Kekufuran 10 HADITS ISTIMEWA Hadits-hadits Rasulullah a merupakan salah satu sumber ilmu terbesar di dalam Islam. Untuk memudahkan dalam menghafal, maka tidak jarang Rasulullah a mengawali haditsnya dengan menyebutkan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 26-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Qodho Puasa Yang Ditinggalkan Bukhari 310, 1814, 1815 Muslim 508 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Qawa id Fiqhiyah. Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat. Publication: 1436 H_2014 M

Qawa id Fiqhiyah. Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat. Publication: 1436 H_2014 M Qawa id Fiqhiyah ال ع د ل ف ال ع ب اد ات م ن أ ك ب م ق اص د الش ار ع Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat Publication: 1436 H_2014 M ال ع د ل ف ال ع ب اد ا ت م ن أ ك ب م ق اص

Lebih terperinci

KABAR GEMBIRA BAGI YANG TELAH MENYESALI DOSANYA

KABAR GEMBIRA BAGI YANG TELAH MENYESALI DOSANYA ه لل س ه لل س ت KABAR GEMBIRA BAGI YANG TELAH MENYESALI DOSANYA ال س ه لل ه للا - 1 - ال ه لل ا ك ن ه لل ا ساح س د ا ساح س د ا ه د ن ا ا ه ذ و م. و سشه د س ا ى س س ه د ن ا ه للا ا ن س ه د س يك ا ه و سشه

Lebih terperinci

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1436 H/ 2015 M MENZHALIMI RAKYAT TERMASUK DOSA BESAR Sumber: Majalah As-Sunnah, No.08 Thn.XVIII_1436H/2014M

Lebih terperinci

KAIDAH FIQH. Perubahan Sebab Kepemilikan Seperti Perubahan Sebuah Benda. حفظو هللا Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

KAIDAH FIQH. Perubahan Sebab Kepemilikan Seperti Perubahan Sebuah Benda. حفظو هللا Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf KAIDAH FIQH ت ب د ل س ب ب ال م ل ك ك ت ب د ل ال ع ي Perubahan Sebab Kepemilikan Seperti Perubahan Sebuah Benda حفظو هللا Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf Publication: 1437 H_2016 M Perubahan

Lebih terperinci

Hukum Onani. Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Syaikh Muhammad al-utsaimin rahimahullah

Hukum Onani. Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Syaikh Muhammad al-utsaimin rahimahullah Hukum Onani ح م الاستمناء (لعادة الرس ة) ] ندونييس Indonesian [ Indonesia Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Syaikh Muhammad al-utsaimin rahimahullah Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

HAL YANG PENTING KETIKA BERADA DI BULAN ALLAH q AL-MUHARRAM

HAL YANG PENTING KETIKA BERADA DI BULAN ALLAH q AL-MUHARRAM HAL YANG PENTING KETIKA BERADA DI BULAN ALLAH q AL-MUHARRAM Bulan Muharram merupakan salah satu dari empat bulan yang mulia di dalam Islam. Allah q berfirman; א א ة א א א ر ن א אوא ت م א כ אب و א ر ض א

Lebih terperinci

BILA HARI IED JATUH PAD HARI JUMAT

BILA HARI IED JATUH PAD HARI JUMAT BILA HARI IED JATUH PAD HARI JUMAT Ahad, 21 Oktober 2012 05:00 Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal Sumber: www.rumaysho.com Di antara keistimewaan Idul Adha tahun ini (2012) akan bertepatan dengan hari Jum'at.

Lebih terperinci

Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar

Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar Hadits Yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar حفظه هللا Ustadz Abdullah Taslim al-buthoni, MA Publication : 1438 H_2017 M Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar

Lebih terperinci

Puasa Mengajarkan Mencintai Orang Miskin

Puasa Mengajarkan Mencintai Orang Miskin Puasa Mengajarkan Mencintai Orang Miskin ] إندونييس Indonesian [ Indonesia Muhammad Abduh Tuasikal Editor : Tim islamhouse.com Divisi Indonesia 2014-1435 الصيام يعلمنا حب املساكني» باللغة الا ندونيسية

Lebih terperinci

Istiqomah dalam menjaga ibadah ********************

Istiqomah dalam menjaga ibadah ******************** Istiqomah dalam menjaga ibadah ******************** by dr. Ichsan, M.Sc. Pengajian Keluarga KALAM Sabtu, 28 Desember 2013 Goettingen Makna Istiqomah Secara etimologi, istiqomah artinya tegak lurus Secara

Lebih terperinci

Doa dan Dzikir Seputar Musuh dan Penguasa

Doa dan Dzikir Seputar Musuh dan Penguasa Doa dan Dzikir Seputar Musuh dan Penguasa Serta Syarahnya Publication : 1437 H_2016 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR MUSUH DAN PENGUASA SERTA SYARAHNYA Disalin dari: 1. Terjemah Hishnul Muslim oleh Syaikh Dr.

Lebih terperinci

QIYAMUL LAIL (Shalat Malam) Tatacara Pelaksanaan dan Hukum Seputarnya (bag 1)

QIYAMUL LAIL (Shalat Malam) Tatacara Pelaksanaan dan Hukum Seputarnya (bag 1) QIYAMUL LAIL (Shalat Malam) Tatacara Pelaksanaan dan Hukum Seputarnya (bag 1) QIYAMUL LAIL (SHALAT MALAM) Tata Cara Pelaksaannya dan Beberapa Hukum Terkait Dengannya Pendahuluan الحمد ل ه رب العالمين والصلاة

Lebih terperinci

MUZARA'AH dan MUSAQAH

MUZARA'AH dan MUSAQAH MUZARA'AH dan MUSAQAH Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-khalafi Publication : 1438 H, 2017 M MUZARA'AH dan MUSAQAH Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-khalafi Sumber:almanhaj.or.id dari Al-Wajiiz fii Fiqhis

Lebih terperinci

Hadits-hadits Shohih Tentang

Hadits-hadits Shohih Tentang Hadits-hadits Shohih Tentang KEUTAMAAN PERNIAGAAN DAN PENGUSAHA MUSLIM حفظو هللا Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Lc Publication : 1436 H_2015 M Hadits-hadits Shohih Tentang Keutamaan Perniagaan dan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 13-06-2017 18 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Itikaf Al-Bukhari 1885-1890 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

Petunjuk Rasulullah. Ber-KOKOK

Petunjuk Rasulullah. Ber-KOKOK Petunjuk Rasulullah Tentang Ayam Jantan Ber-KOKOK Publication : 1437 H_2016 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR HUJAN Disalin dari: 1. Terjemah Hishnul Muslim oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-qahthani. 2. Syarah

Lebih terperinci

1. Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al Qur an

1. Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al Qur an 7 Keistimewaan Lailatul Qadar Muhammad Abduh Tuasikal Setiap muslim pasti menginginkan malam penuh kemuliaan, Lailatul Qadar. Malam ini hanya dijumpai setahun sekali. Orang yang beribadah sepanjang tahun

Lebih terperinci

PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI

PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI خفظ اهلل Oleh: Ustadz Abu Aniisah Syahrul Fatwa bin Lukman Publication: 1434 H_2013 M PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI خفظ اهلل Oleh: Ustadz Abu Aniisah Syahrul

Lebih terperinci

CINTAKU HANYA KARENA-NYA...

CINTAKU HANYA KARENA-NYA... CINTAKU HANYA KARENA-NYA... Di antara potensi yang Allah berikan kepada makhluk-nya adalah adanya rasa cinta kepada makhluk yang lainnya. Dengan kecintaan tersebut mereka dapat saling mengisi, mereka dapat

Lebih terperinci

Hukum Mengubah Nazar

Hukum Mengubah Nazar Hukum Mengubah Nazar ] ندونييس Indonesian [ Indonesia Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2012-1433 م تغي جهة انلذر» باللغة الا ندونيسية

Lebih terperinci

PETUNJUK NABI TENTANG MINUM

PETUNJUK NABI TENTANG MINUM PETUNJUK NABI TENTANG MINUM Ustadzah Nur Hasanah Publication : 1438 H_2016 M PETUNJUK NABI TENTANG MINUM Oleh : Ustadzah Nur Hasanah Sumber: www.almanhaj.or.id yang menyalinnya dari Majalah as-sunnah Ed.

Lebih terperinci

Seputar Mandi Jum'at

Seputar Mandi Jum'at Seputar Mandi Jum'at حفظه هللا Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal Publication 1436 H/ 2015 M Seputar Mandi Jum'at Sumber: www.muslim.or.id Download > 850 ebook Islam kunjungi... http://ibnumajjah.com/ HUKUM

Lebih terperinci

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH Derajat Hadits Puasa TARWIYAH حفظو هللا Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat Publication : 1436 H_2015 M Shahih dan Dha'if Hadits Puasa Enam Hari Bulan Syawwal Sumber : www.almanhaj.or.id yang menyalinnya

Lebih terperinci

PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT IED)

PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT IED) PAKET FIQIH RAMADHAN (SHALAT IED) Dahulu pada masa jahiliyah orangorang Arab memiliki dua hari raya yang biasa diperingati pada masa jahiliyah, yaitu hari Nairuz dan hari Mahrajan. Nairuz atau Nauruz dalam

Lebih terperinci

2. Tauhid dan Niat ]رواه مسلم[

2. Tauhid dan Niat ]رواه مسلم[ 2. Tauhid dan Niat TUJUAN Peserta memahami makna iman kepada Allah Peserta memahami hukum niat Peserta mengetahui hadits-hadits yang berkaitan dengan niat Peserta termotivasi untuk selalu berusaha meluruskan

Lebih terperinci

Mengharap Perbaikan AGAMA & DUNIA. Publication: 1434 H_2013 M MENGHARAP PERBAIKAN AGAMA DAN DUNIA *

Mengharap Perbaikan AGAMA & DUNIA. Publication: 1434 H_2013 M MENGHARAP PERBAIKAN AGAMA DAN DUNIA * Mengharap Perbaikan AGAMA & DUNIA حفظو هللا Syaikh Abdul Muhsin al-abbad al-badr Publication: 1434 H_2013 M MENGHARAP PERBAIKAN AGAMA DAN DUNIA * حفظو هللا Syaikh Abdul Muhsin al-abbad al-badr Disalin

Lebih terperinci

AL-MAHDI AKHIR ZAMAN

AL-MAHDI AKHIR ZAMAN AL-MAHDI AKHIR ZAMAN Pada akhir zaman akan keluar seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Bait, yaitu Al- Mahdi. Al-Mahdi dari keturunan Fathimah binti Rasulullah a, dari keturunan Al- Hasan bin Ali p. Namanya

Lebih terperinci

Do a & Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur an dan As-Sunnah

Do a & Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur an dan As-Sunnah خفظه اهلل Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Dikutip dari buku: Do a & Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur an dan As-Sunnah Karya: Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Terbitan: Pustaka Imam

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح دث ني ي ون س ب ن ع ب د الا ع ل ى أ خ ب ر اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ني ع م ر و أ ن أ اب ي ون س ح دث ه ع ن أ بي ه ر ي ر ة ع ن ر س ول

Lebih terperinci

Perkara yang Bermanfaat Bagi Seorang yang Telah Mati PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI

Perkara yang Bermanfaat Bagi Seorang yang Telah Mati PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI PERKARA YANG BERMANFAAT BAGI SEORANG YANG TELAH MATI Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Abdurrahman Mubarak hafizhahullah Kematian adalah satu perkara yang pasti akan menjemput manusia. Tak seorang pun

Lebih terperinci

Apakah Masjidil Haram Sama Dengan Masjid-Masjid Lainnya Di Tanah Haram?

Apakah Masjidil Haram Sama Dengan Masjid-Masjid Lainnya Di Tanah Haram? Apakah Masjidil Haram Sama Dengan Masjid-Masjid Lainnya Di Tanah Haram? ] إندوني [ Indonesia Indonesian Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Al-Qur an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Al-Qur an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman

Lebih terperinci

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA?

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? Publication : 1436 H_2015 M Apa Pedomanmu dalam Beribadah Kepada Allah Ta'ala? Disalin dari Majalah as-sunnah Ed.05 Thn.XIX_1436H/2015M e-book ini didownload

Lebih terperinci

UNTUKMU, WAHAI PARA PEMUDA

UNTUKMU, WAHAI PARA PEMUDA ص UNTUKMU, WAHAI PARA PEMUDA Masa muda adalah puncak masa keemasan bagi seorang manusia. Karena di usia muda terkumpul berbagai macam kenikmatan; nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang,

Lebih terperinci

"Jadilah orang yang wara' niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah"

Jadilah orang yang wara' niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah Sifat Wara' ك ن و ر ع ا ت ك ن ا ع ب د الن اس "Jadilah orang yang wara' niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah" Sesungguhnya orang yang mengenal Rabb-nya dan menempatkan-nya sebagaimana mestinya,

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR: AL-QURAN KOMPETENSI DASAR Menganalisis kedudukan dan fungsi al-quran dalam agama Islam Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang melekat pada al-quran INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi

Lebih terperinci

Apakah Hukum Isbal Hanya Untuk Orang Sombong?

Apakah Hukum Isbal Hanya Untuk Orang Sombong? Apakah Hukum Isbal Hanya Untuk Orang Sombong? هل حكم لا سبا خا خليلا [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Terjemah :Muhammad Iqbal A.Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

Lebih terperinci

SUMPAH PALSU Sebab Masuk Neraka

SUMPAH PALSU Sebab Masuk Neraka SUMPAH PALSU Sebab Masuk Neraka حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1437 H/ 2016 M SUMPAH PALSU SEBAB MASUK NERAKA Disalin dari Majalah As-Sunnah, Edisi 07 Thn.XIX_1437H/2015M Download

Lebih terperinci

Lailatul Qadar. Muhammad Ibn Syâmi Muthâin Syaibah. Terjemah : Ahmad Zawawy Editor : Eko Abu Ziyad

Lailatul Qadar. Muhammad Ibn Syâmi Muthâin Syaibah. Terjemah : Ahmad Zawawy Editor : Eko Abu Ziyad Lailatul Qadar چگلة لقد [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Muhammad Ibn Syâmi Muthâin Syaibah Terjemah : Ahmad Zawawy Editor : Eko Abu Ziyad 2010-1431 چگلة لقد» باللغة لا ند نيسية «حممد بن شايم مطاعن شيبة

Lebih terperinci

TUNTUNAN PRAKTIS SHALAT

TUNTUNAN PRAKTIS SHALAT TUNTUNAN PRAKTIS SHALAT Shalat merupakan amalan penting di dalam Islam, karena shalat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah p, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah

Lebih terperinci

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam سلسلة توجيهات ا رشادية Disusun Oleh: Team Indonesia Murajaah : Abu Ziyad Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1429 2008 سلسلة توجيهات إرشادية باللغة الا ندونيسية

Lebih terperinci

ع ل ي ك م ب س ن ت ي و س ن ة ال خ ل ف اء الر اش د د الر د دي ي

ع ل ي ك م ب س ن ت ي و س ن ة ال خ ل ف اء الر اش د د الر د دي ي KUMPULAN 20-AN DALIL PENTING UNTUK PEMULA --- 1. Perintah mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik: و اع ب د وا اللهه و ل ت ش ر ك وا ب ه ش ي ئ ا Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-nya

Lebih terperinci