KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)"

Transkripsi

1 GR: 1/2014 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () eneraju : Bahagian Jaminan Kualiti UM Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa ISO Universiti utra Malaysia (JKISO UM) Kali Ke-17 yang diadakan pada 07 Februari Cadangan tarikh kuatkuasa pada 20 Februari 2014 (* Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan KD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain) BJK UM Nama Dokumen: MANUAL KUALITI MS ISO 9001:2008 Kod Dokumen: UM/GR/MK/001 No. Semakan: 06 No. Isu: 02 Tarikh Kuatkuasa: 05/09/2013 ernyataan indaan/ Nama Dokumen: MANUAL KUALITI MS ISO 9001:2008 Kod Dokumen: UM/GR/MK/001 No. Semakan: 07 No. Isu: 02 Tarikh Kuatkuasa: 20/02/2014 T ISI KANDUNGAN 9.0 SEJARAH SEMAKAN Lampiran 5: iagam elanggan Lampiran 6: Struktur Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) UM Lampiran 7: Struktur Bahagian Jaminan Kualiti UM Lampiran 8: Semakan, enentusahan dan engesahan Reka Bentuk dan embangunan 1.2 enggunaan SK ini diamalkan di seluruh TJ di UM seperti dalam Lampiran 1a-g kecuali emajuan Kompetensi Bahasa dan Sains Marin. 1.3 Skop SK Lokasi Utama : UNIVERSITI UTRA MALAYSIA, ejabat Naib Canselor Universiti utra Malaysia, UM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia ISI KANDUNGAN 9.0 SEJARAH SEMAKAN Lampiran 5: 1.2 enggunaan - Semakan, enentusahan dan engesahan Reka Bentuk dan embangunan SK ini diamalkan di seluruh TJ di UM seperti dalam Lampiran 1a-g kecuali emajuan Kompetensi Bahasa 1.3 Skop SK Lokasi Utama : UNIVERSITI UTRA MALAYSIA, ejabat Naib Canselor Universiti utra Malaysia, UM Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Termasuk Sains Marin di ort Dickson, Negeri Sembilan T 1 drp. 14

2 2.5 Matlamat UM ernyataan indaan/ 2.5 Matlamat UM Untuk mencapai visi dan misi yang telah diwujudkan, UM telah menggubal 6 matlamat seperti yang dinyatakan dalam elan Strategi UM iaitu: Matlamat 1 : Menarik pelajar cemerlang dan menghasilkan graduan berilmu dan berdaya saing Matlamat 2 : Melonjak tahap pencapaian penyelidikan dan inovasi ke peringkat antarabangsa Matlamat 3 : Memperkasakan penglibatan komuniti untuk penjanaan dan perkongsian ilmu. Matlamat 4 : Memperkasakan UM sebagai pusat kecemerlangan pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan pertanian dan biosumber tropika. Matlamat 5 : Memperkemas tadbir urus dan pengurusan sumber berdasarkan amalan terbaik. Matlamat 6 : Memperkasakan Sekolah engajian Siswazah sebagai Top Business School (TBS) Untuk mencapai visi dan misi yang telah diwujudkan, UM telah menggubal 5 matlamat seperti yang dinyatakan dalam elan Strategik UM iaitu: Matlamat 1 : Mempertingkat Kualiti dan Daya Saing Graduan Matlamat 2 : enjanaan nilai melalui RDCE yang Mantap dan Lestari Matlamat 3 : Melonjakkan Jaringan Industri dan Masyarakat. Matlamat 4 : Memperkasakan UM sebagai Kecemerlangan ertanian Matlamat 5 : Mempertingkatkan Kualiti Tadbir urus. 3.0 ISTILAH DAN DEFINISI TJ : Tanggungjawab seperti fakulti, institut, sekolah, pendaftar dan sebagainya Am c. prosedur wajib dan... seperti di Senarai Utama Dokumen Terkawal (GR/SU01/DOKUMEN 01); dan d. dokumen lain, yang...terkawal (GR/SU01/DOKUMEN 01) dalam memastikan keberkesanan perancangan operasi dan kawalan proses. 3.0 ISTILAH DAN DEFINISI TJ : Tanggungjawab seperti fakulti, institut, sekolah, pusat, bahagian dan pejabat Am c. prosedur wajib dan... seperti di Senarai Utama Dokumen Terkawal (GR/SU01/DOKUMEN 01); dan d. dokumen lain, yang...terkawal (GR/SU01/DOKUMEN 01) dalam memastikan keberkesanan perancangan operasi dan kawalan proses. 2 drp. 14

3 rosedur Operasi ernyataan indaan/ rosedur Operasi di UM didokumenkan dalam prosedur operasi. rosedur-prosedur ini mengemukakan kaedah bagaimana polisi yang ditakrifkan dalam Manual Kualiti dilaksanakan. rosedur yang diperlukan... lain bagi pelaksanaan operasi penyediaan perkhidmatan di UM. Dokumen Sokongan Dokumen sokongan seperti...maklumat yang diperlukan dan bagaimana tugasan tertentu dilaksanakan dan hendaklah dipatuhi. di UM didokumenkan dalam prosedur operasi. rosedurprosedur ini mengemukakan kaedah pelaksanaan dasar yang ditakrifkan dalam Manual Kualiti. rosedur yang diperlukan... lain bagi pelaksanaan operasi penyediaan perkhidmatan di UM. Dokumen Sokongan Dokumen sokongan seperti...maklumat yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pematuhan tugasan tertentu. Borang dan Rekod Kualiti Bahagian ini terdiri dari rekod kualiti hasil dari pelaksanaan SK. Semua dokumen di... pelanggan dipenuhi dan mengatasi masalah yang timbul Kawalan Dokumen Semua dokumen yang... diakses menerusi laman sesawang SK bagi tujuan dibaca atau dicetak untuk rujukan. indaan dokumen pada laman sesawang hanya boleh dibuat oleh... dokumen dinyatakan dalam prosedur di bawah Kawalan Rekod Rekod kualiti yang diwujudkan sebagai bukti kepada keakuran kepada keperluan dan keberkesanan operasi SK adalah dalam kawalan. Rekod kualiti untuk prosedur berkaitan,... Rekod kualiti akan dimusnah secara rincih/lupus fail di server apabila tempoh simpanannya tamat. Rekod yang perlu diselenggara untuk tempoh yang lama hendaklah diarkib. Borang dan Rekod Bahagian ini terdiri dari rekod hasil dari pelaksanaan SK. Semua dokume di... pelanggan dipenuhi dan mengatasi masalah yang timbul Kawalan Dokumen Semua dokumen yang... diakses menerusi Sistem ISO UM (e-iso) bagi tujuan dibaca atau dicetak untuk rujukan. indaan dokumen hanya boleh dibuat oleh... dalam prosedur di bawah Kawalan Rekod Rekod yang diwujudkan sebagai bukti kepada keakuran kepada keperluan dan keberkesanan operasi SK adalah dalam kawalan. Rekod... Rekod akan dimusnah secara rincih/lupus fail di server apabila tempoh simpanannya tamat. Rekod yang perlu diselenggara untuk tempoh yang lama hendaklah diarkib. 3 drp. 14

4 5.2 Fokus elanggan ernyataan indaan/ 5.2 Fokus elanggan ihak pengurusan UM telah memastikan keperluan pelanggan ditentukan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Lampiran 5 iagam elanggan UM). encapaian iagam elanggan UM diukur menerusi, tindakan dalam KI Universiti, elan Tindakan eringkat Fungsian dan Aras, dan iagam elanggan peringkat eneraju. Rujuk: iagam elanggan peringkat eneraju Tanggungjawab dan Bidang Kuasa ihak UM...dan disebarkan dengan berkesan. Senarai tugas dan tanggungjawab staf, dan jawatankuasa,... memperjelaskan tanggungjawab dan bidang kuasa di UM. Rujuk : Struktur Organisasi UM adalah seperti pada Laman sesawang UM Struktur Jawatankuasa Jaminan Kualiti UM adalah seperti Lampiran 6 Struktur Bahagian Jaminan Kualiti UM adalah seperti seperti Lampiran 7 Fail Jawatankuasa UM (UM/100-9/1) 6.3 rasarana UM telah menentu, menyedia dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk mencapai keakuran terhadap keperluan produk dan perkhidmatan. Antaranya penubuhan. ihak pengurusan UM telah memastikan keperluan pelanggan ditentukan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. encapaian iagam elanggan UM diukur menerusi, tindakan dalam KI Universiti, elan Tindakan eringkat Fungsian dan Aras, dan iagam elanggan peringkat eneraju. Rujuk: iagam elanggan UM seperti pada laman sesawang Universiti utra Malaysia iagam elanggan peringkat eneraju Tanggungjawab dan Bidang Kuasa ihak UM... dan disebarkan dengan berkesan. Senarai tugas dan tanggungjawab staf, senarai jawatankuasa,...memperjelaskan tanggungjawab dan bidang kuasa di UM. Rujuk : Struktur Organisasi UM adalah seperti pada Laman sesawang UM Struktur Jawatankuasa Jaminan Kualiti UM adalah seperti pada laman portal Sistem ISO UM (e-iso) Struktur Bahagian Jaminan Kualiti UM adalah seperti seperti pada laman portal Sistem ISO UM (e-iso) Fail Jawatankuasa UM (UM/100-9/1) Fail Senarai Tugas dan Tanggungjawab Staf di TJ 6.3 rasarana UM telah menentu, menyedia dan menyelenggarakan prasarana... Antaranya penubuhan Jawatankuasa Utiliti dan Jawatankuasa ICT untuk memastikan pemantauan prasarana yang memuaskan. T 4 drp. 14

5 7.2.1 enentuan Keperluan Berkaitan ernyataan indaan/ enentuan Keperluan Berkaitan UM telah menentukan: UM telah menentukan: a. keperluan yang dikehendaki oleh pelanggan termasuk keperluan semasa dan selepas pemberian perkhidmatan bagi membolehkan perkhidmatan yang disampaikan memenuhi kehendak mereka, a. keperluan yang ditetapkan oleh pelanggan termasuk keperluan semasa dan selepas pemberian perkhidmatan bagi membolehkan perkhidmatan yang disampaikan memenuhi kehendak mereka, Semakan Terhadap Keperluan Berkaitan UM telah menyemak keperluan perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan. Semakan ini dilaksanakan sebelum UM membuat komitmen untuk membekal produk atau menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan (contohnya penyerahan tender, penerimaan kontrak dan sebagainya). c. UM berkemampuan memenuhi keperluan yang dinyatakan Semakan Terhadap Keperluan Berkaitan UM telah menyemak keperluan perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan. Semakan ini dilaksanakan sebelum UM membuat komitmen untuk membekal produk atau menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan (contohnya penyerahan tender, penerimaan kontrak atau pesanan, penerimaan perubahan kontrak atau pesanan dan sebagainya). c. UM berkemampuan memenuhi keperluan yang ditetapkan Semakan Reka Bentuk dan embangunan UM telah melaksanakan semakan reka bentuk dan pembangunan berdasarkan perancangan yang ditentukan seperti dalam Lampiran 8. Ini adalah untuk menilai keupayaan hasil reka bentuk untuk memenuhi keperluan, mengenal pasti masalah dan mengemukakan cadangan untuk tindakan pembetulan. Rekod mengenai semakan, keputusan dan tindakan yang penting hendaklah diselenggara enentusahan Reka Bentuk dan embangunan UM telah... Lampiran 8 Rekod mengenai keputusan penentusahan diselenggara sebagai rekod kualiti Semakan Reka Bentuk dan embangunan UM telah melaksanakan semakan reka bentuk dan pembangunan berdasarkan perancangan yang ditentukan seperti dalam Lampiran 5. Ini adalah untuk menilai keupayaan hasil reka bentuk untuk memenuhi keperluan, mengenal pasti masalah dan mengemukakan cadangan untuk tindakan pembetulan. Rekod mengenai semakan, keputusan dan tindakan yang penting hendaklah diselenggara enentusahan Reka Bentuk dan embangunan UM telah... Lampiran 5. Rekod mengenai keputusan penentusahan diselenggara sebagai rekod kualiti. 5 drp. 14

6 ernyataan indaan/ engesahan Reka Bentuk dan embangunan engesahan Reka Bentuk dan embangunan UM telah membuat... perkhidmatan seperti dalam Lampiran 8 Rekod mengenai keputusan pengesahan dan mana-mana tindakan yang penting hendaklah diselenggara erolehan UM telah membuat... perkhidmatan seperti dalam Lampiran 5. Rekod mengenai keputusan pengesahan dan mana-mana tindakan yang penting hendaklah diselenggara erolehan Rujuk: Dokumen SK Sokongan dan Operasi ejabat Bendahari Rujuk: Dokumen SK Sokongan dan Operasi ejabat Bursar Maklumat erolehan Maklumat erolehan Rujuk: Dokumen SK Sokongan dan Operasi ejabat Bendahari Rujuk: Dokumen SK Sokongan dan Operasi ejabat Bursar enentusahan roduk yang Diperoleh enentusahan roduk yang Diperoleh Rujuk: Dokumen SK Sokongan dan Operasi ejabat Bendahari Rujuk: Dokumen SK Sokongan dan Operasi ejabat Bursar engesahan bagi enyediaan UM telah membuat pengesahan ke atas mana-mana proses bagi penyediaan dan penyampaian perkhidmatan di mana hasil outputnya tidak dapat ditentusahkan secara pemantauan berterusan atau pengukuran dan akibatnya kecacatan akan muncul hanya selepas perkhidmatan ini digunakan atau perkhidmatan telah diberikan engesahan hendaklah mempamerkan keupayaan proses-proses berikut bagi mencapai keputusan yang dirancang engesahan bagi enyediaan UM telah mengesahkan apa-apa proses bagi pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan jika output yang dihasilkan tidak dapat ditentusahkan melalui pemantauan atau pengukuran seterusnya dan akibatnya, kekurangan hanya dilihat setelah produk itu digunakan atau perkhidmatan itu telah dilaksanakan. engesahan hendaklah menunjukkan keupayaan proses-proses berikut bagi mencapai keputusan yang dirancang. 6 drp. 14

7 7.5.5 engekalan roduk ernyataan indaan/ engekalan roduk UM telah memelihara produk, (contoh : kertas soalan ujian / peperiksaan akhir, bahan kimia, buku) semasa pemprosesan dan penyampaian kepada pihak/destinasi berkenaan bagi memastikan keakuran terhadap keperluan. emeliharaan perkhidmatan merangkumi identifikasi, pengendalian, pembungkusan, penyimpanan dan perlindungan. emeliharaan juga terlaksana ke atas sebahagian dari produk tersebut. emeliharaan juga terpakai ke atas sebahagian dari produk tersebut. UM telah mengekalkan produk semasa pemprosesan dalaman dan semasa penghantarserahan produk ke destinasi yang dimaksudkan. engekalan termasuk pengenalpastian, pengendalian, pembungkusan, penyimpanan dan penjagaan. engekalan diguna pakai kepada bahagian juzuk produk (contoh : kertas soalan ujian / peperiksaan akhir, bahan kimia, buku). 7.6 Kawalan ke atas eralatan emantauan dan engukuran Bagi memperoleh keputusan yang sahih, dan bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah tepat, UM telah, di mana perlu : a. mengenal pasti dan menyenaraikan peralatan yang perlu ditentukur dan peralatan mestilah mempunyai keupayaan pengukuran dan pengujian, kestabilan dan julat yang sesuai dengan penggunaannya. Toleransi bagi semua peralatan mestilah ditentukan bagi memastikan ketekalan (consistency) terhadap keupayaan pengukuran yang dikehendaki, b. melaksanakan tentukur atau ditentusahkan peralatan atau keduaduanya sebelum digunakan pada jangka masa tertentu untuk dibandingkan dengan pengukuran piawai yang boleh disurih atau di mudah kesan kepada piawaian kebangsaan atau antarabangsa. Jika piawai tidak wujud, asas bagi piawaian hendaklah didokumenkan, c. memastikan semua peralatan di UM telah diberi tanda siri dan status tentukuran dengan memberi label yang sesuai pada alat tersebut. Sementara alat yang rosak atau terkeluar dari tentukuran hendaklah dilabel/diasingkan supaya ia tidak digunakan untuk tujuan penyelidikan sehingga ia dibaiki atau ditentukur, d. memastikan peralatan hendaklah disimpan dan dikendalikan dengan baik supaya terhalang dari kerosakan semasa pengendalian, penyelenggaraan dan penyimpanan dan perubahan kepada fungsi atau ciri-ciri dimensi, 7.6 Kawalan ke atas eralatan emantauan dan engukuran Bagi memperoleh keputusan yang sahih, dan bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah tepat, peralatan pengukuran hendaklah: a. ditentukur atau ditentusahkan, atau kedua-duanya, pada jawarak waktu yang ditetapkan, atau sebelum digunakan, dengan standard pengukuran yang boleh dikesan daripada standarad pengukuran kebangsaan atau antarabangsa; jika standard sedemikian tidak wujud, asas yang digunakan bagi tentukuran atau penentusahan hendaklah direkodkan, b. dilaraskan atau dilaraskan semula apabila perlu, c. mempunyai pengenalpastian supaya status tentukurannya dapat ditentukan, d. dilindungi daripada pelarasan yang akan mentaksahkan keputusan pengukuran, e. dijaga daripada kerosakan dan kemerosotan semasa pengendalian, penyelenggaraan dan penyimpanan. UM telah mentaksir dan merekodkan kesahan keputusan pengukuran yang terdahulu apabila peralatan didapati tidak akur dengan keperluan. UM mengambil tindakan yang sesuai terhadap peralatan itu serta apaapa produk yang terlibat. 7 drp. 14

8 ernyataan indaan/ e. membekal perkakasan dan perisian untuk proses tentukuran, f. menentukan sama ada tentukuran perlu dilakukan oleh pihak luar, dan g. memastikan pegawai yang mengendalikan peralatan tertentu menjalani latihan untuk memperoleh kemahiran dalam pengendalian, penyenggaraan dan tentukuran peralatan tersebut. LAMIRAN 1: SKO SISTEM ENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN ROSES UTAMA Lampiran 1(a) ejabat Naib Canselor Tanggungjawab (TJ) Skop SK / Fungsi Utama Lampiran 1(a) ejabat Naib Canselor Tanggungjawab (TJ) Skop SK / Fungsi Utama T ejabat Naib Canselor ejabat Naib Canselor ejabat Keselamatan dan Kesihatan ekerjaan Keselamatan dan Kesihatan ekerjaan dan pelupusan sisa Keselamatan dan Kesihatan ekerjaan Keselamatan Makmal ejabat Keselamatan dan Kesihatan ekerjaan Keselamatan dan Kesihatan ekerjaan dan pelupusan sisa Keselamatan dan Kesihatan ekerjaan Keselamatan Makmal Operasi Bantu Mula 8 drp. 14

9 ernyataan indaan/ Lampiran 1(b) ejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Bil Tanggungjawab (TJ) Skop SK / Fungsi Utama ejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Lampiran 1(b) ejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Bil Tanggungjawab (TJ) Skop SK / Fungsi ejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Utama engajian rasiswazah engajian rasiswazah 1. Bahagian Akademik dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran prasiswazah 2. Fakulti ertanian 3. Fakulti erhutanan 4. Fakulti erubatan Veterinar 5. Fakulti Ekonomi & 6. Fakulti Kejuruteraan 7. Fakulti engajian endidikan 8. Fakulti Sains 9. Fakulti Sains & Teknologi Makanan 10. Fakulti Ekologi Manusia 11. Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi 12. Fakulti Rekabentuk & Senibina 13. Fakulti erubatan & Sains Kesihatan 14. Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat 15. Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul 16. Fakulti engajian Alam Sekitar 17. Fakulti Sains ertanian & Makanan (UMKB) (Kecuali bagi program pengajian peringkat prasiswazah yang dijalankan secara eksekutif di Fakulti Ekonomi dan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, rogram Kerjasama UM- ITS dan rogram yang dijalankan secara jarak jauh) embentukan rogram dan Kursus Baru enstrukturan/semakan Semula Kurikulum engambilan elajar endaftaran Kursus enjadualan Kuliah dan eperiksaan Akhir engendalian engajaran dan embelajaran engendalian enilaian Kursus enyediaan Ujian/eperiksaan Akhir dan Keputusan Ujian/eperiksaan Akhir Semakan Gred Sistem Maklumat elajar engijazahan elajar Majlis Konvokesyen 1. Bahagian Akademik dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran prasiswazah 2. Fakulti ertanian 3. Fakulti erhutanan 4. Fakulti erubatan Veterinar 5. Fakulti Ekonomi & 6. Fakulti Kejuruteraan 7. Fakulti engajian endidikan 8. Fakulti Sains 9. Fakulti Sains & Teknologi Makanan 10. Fakulti Ekologi Manusia 11. Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi 12. Fakulti Rekabentuk & Senibina 13. Fakulti erubatan & Sains Kesihatan 14. Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat 15. Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul 16. Fakulti engajian Alam Sekitar 17. Fakulti Sains ertanian & Makanan (UMKB) (Kecuali bagi program pengajian peringkat prasiswazah yang dijalankan secara eksekutif di Fakulti Ekonomi dan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, rogram Kerjasama UM-ITS dan rogram yang dijalankan secara jarak jauh) embentukan rogram dan Kursus Baru enstrukturan/semak an Semula Kurikulum engambilan elajar endaftaran Kursus enjadualan Kuliah dan eperiksaan Akhir engendalian engajaran dan embelajaran engendalian enilaian Kursus enyediaan Ujian/eperiksaan Akhir dan Keputusan Ujian/eperiksaan Akhir Semakan Gred Sistem Maklumat elajar Latihan Industri engijazahan elajar Majlis Konvokesyen 9 drp. 14

10 ernyataan indaan/ Lampiran 1(d) ejabat Timbalan Naib Canselor ( dan Inovasi) Tanggungjawab (TJ) Skop SK / Fungsi Utama ejabat Timbalan Naib Canselor ( dan Inovasi) Bahagian entadbiran, semua Fakulti, semua Institut, Akademi Sukan, engimejan Diagnostik Nuklear utra Science ark dan elaksanaan aten, promosi dan pra kormesial enjanaan Geran erlaksanaan, emantauan dan enilaian enyebaran Hasil engumpulan Data dan Dokumen Sokongan RU ermohonan aten ermohonan erlindungan promosi enerbit enerbitan enerbitan Buku Karya Asli Bahagian entadbiran (ejabat TNCI) enentukuran eralatan enentukuran eralatan Lampiran 1(d) ejabat Timbalan Naib Canselor ( dan Inovasi) Tanggungjawab (TJ) Skop SK / Fungsi ejabat Naib Canselor ( dan Inovasi) Bahagian entadbiran, semua Fakulti, semua Institut, Akademi Sukan, engimejan Diagnostik Nuklear utra Science ark dan elaksanaan aten, promosi dan pra kormesial Utama enjanaan Geran erlaksanaan, emantauan dan enilaian enyebaran Hasil engumpulan Data dan Dokumen Sokongan RU ermohonan aten ermohonan erlindungan promosi enerbit enerbitan enerbitan Buku Karya Asli Bahagian entadbiran enentukuran enentukuran eralatan (ejabat TNCI) eralatan Sains Marin embenihan Udang embenihan Udang T 10 drp. 14

11 ernyataan indaan/ Lampiran 1(f) ejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Tanggungjawab (TJ) Skop SK / Fungsi Utama ejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Bahagian entadbiran Tranformasi Komuniti Universiti (UCTC) Akademi Sukan Jaringan Industri dan Masyarakat perundingan dan pengembangan erundingan Kerjasama dengan Industri Latihan Industri erundingan engembangan dalam Bidang ertanian, Keusahawanan dan emajuan rofesional erundingan dalam Bidang Sukan Lampiran 1(f) ejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Tanggungjawab (TJ) Skop SK / Fungsi Utama ejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Bahagian entadbiran Tranformasi Komuniti Universiti (UCTC) Akademi Sukan Jaringan Industri dan Masyarakat perundingan dan pengembangan erundingan Kerjasama dengan Industri Latihan Industri erundingan engembangan dalam Bidang ertanian, Keusahawanan dan emajuan rofesional erundingan dalam Bidang Sukan 11 drp. 14

12 ernyataan indaan/ Lampiran 1(g) Entiti Sokongan Lampiran 1(g) Entiti Sokongan Bil Tanggungjawab (TJ) 1. ejabat endaftar 2. ejabat Bendahar 3. Bahagian Keselamatan Skop SK / Fungsi sumber manusia, pembangunan sumber manusia, dan pengurusan kualiti kewangan keselamatan Utama Kualiti elantikan Staf Tetap Kenaikan angkat Staf engesahan dalam Jawatan ersaraan Cuti enilaian Latihan Staf Kursus Induksi Cuti Belajar Kaunseling Staf penyediaan buku rawatan staf Tatatertib erolehan embayaran erakaunan Belanjawan Aset engeluaran elekat Kenderaan, Kad Kampus dan as Sementara Kawalan Akses Rondaan Bantu Mula Trafik Siasatan apan Tanda Tugas engiringan enggunaan Senjata Api engendalian CCTV Bil Tanggungjawab (TJ) 1. ejabat endaftar Skop SK / Fungsi sumber manusia, pembangunan sumber manusia, dan pengurusan kualiti 2. ejabat Bursar kewangan 3. Bahagian Keselamatan Cawangan: Bahagian Keselamatan Kampus Bintulu Sarawak keselamatan Utama Kualiti elantikan Staf Kenaikan angkat Staf engesahan dalam Jawatan ersaraan Cuti enilaian Latihan Staf Cuti Belajar Kaunseling Staf Tatatertib erolehan embayaran erakaunan Belanjawan Aset engeluaran elekat Kenderaan, Kad Kampus dan as Sementara Kawalan Akses Rondaan Trafik Siasatan apan Tanda Tugas engiringan enggunaan Senjata Api engendalian CCTV 12 drp. 14

13 ernyataan indaan/ Bil Tanggungjawab (TJ) Skop SK / Fungsi 4. Islam keagamaan dan kerohanian Utama Masjid Jenazah Bil Tanggungjawab (TJ) 4. Islam Cawangan: Islam Kampus Bintulu Sarawak Skop SK / Fungsi keagamaan dan kerohanian Utama Masjid Jenazah T 5. Kesihatan Universiti 6. Taman ertanian Universiti perubatan dan pergigian penyediaan kemudahan untuk pengajaran dan penyelidikan ergigian erubatan Amalan Ladang Amali Kursus Latihan Industri enyediaan Bahan dan Tempat Kepada Hiasan enggunaan Bukit Ekspo Kenderaan dan Jentera ertanian 5. Kesihatan Universiti Cawangan: Kesihatan Universiti Kampus Bintulu Sarawak 6. Taman ertanian Universiti Cawangan: Taman ertanian Universiti Kampus Bintulu Sarawak perubatan dan pergigian penyediaan kemudahan untuk pengajaran dan penyelidikan ergigian erubatan Amalan Ladang Amali Kursus Latihan Industri enyediaan Bahan dan Tempat Kepada Hiasan enggunaan Bukit Ekspo Kenderaan dan Jentera ertanian 13 drp. 14

14 ernyataan indaan/ GR: 2/2014 BJK UM Nama Dokumen: rosedur Audit (MS ISO 9001:2008) Kod Dokumen: UM/GR/004 No. Semakan: 03, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa: 09/05/ indaan Menyeluruh Menggunapakai rosedur Audit Dalaman Sistem Alam Sekitar (EMS) MS ISO yang telah diseragamkan untuk digunapakai semua ISO T 14 drp. 14

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

Pernyataan Pindaan/Baharu

Pernyataan Pindaan/Baharu No. CD GR 3/2012 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UM

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

c) OPR/PKU/GP13/SeKT (Garis Panduan Pengendalian Sistem e-klinik Tergendala) iii

c) OPR/PKU/GP13/SeKT (Garis Panduan Pengendalian Sistem e-klinik Tergendala) iii KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat engurusan usat Kesihatan Universiti kali ke-11 berkuatkuasa:

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 11 Pada 10

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:008 1.0 PENGENALAN Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:008 oleh SIRIM pada 1-15 Jun dan 19- Jun 01. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENYELARASAN DAN PENGHARMONIAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 (EMS) UPM

TAKLIMAT PENYELARASAN DAN PENGHARMONIAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 (EMS) UPM TAKLIMAT PENYELARASAN DAN PENGHARMONIAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 (EMS) UPM TUJUAN Persediaan bagi menghadapi Audit SIRIM Tahap 2 pada 9 13 Jun 2014 Mempastikan tindakan dilaksana

Lebih terperinci

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm Laporan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK. MANUAL KUALITI Tarikh: 11/08/ SKOP Am Penggunaan Skop SPK 4

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK. MANUAL KUALITI Tarikh: 11/08/ SKOP Am Penggunaan Skop SPK 4 Halaman: 1 / 32 ISI KNDUNGN HLMN 1.0 SKOP 4 1.1 m 4 1.2 Penggunaan 4 1.3 Skop SPK 4 2.0 PENGENLN 5 2.1 Latar Belakang UPM 6 2.2 Visi 6 2.3 Misi 6 2.4 Dasar Kualiti 6 2.5 Matlamat UPM 6 3.0 ISTILH DN DEFINISI

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK. MANUAL KUALITI Tarikh: 18/07/ SKOP Am Penggunaan Skop SPK 4

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK. MANUAL KUALITI Tarikh: 18/07/ SKOP Am Penggunaan Skop SPK 4 Halaman: 1 / 33 MUL KULITI Tarikh: 18/07/2016 ISI KDUG HLM 1.0 SKOP 4 1.1 m 4 1.2 Penggunaan 4 1.3 Skop SPK 4 2.0 PEGEL 5 2.1 Latar Belakang UPM 5 2.2 Visi 6 2.3 Misi 6 2.4 Dasar Kualiti 6 2.5 Matlamat

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PELAN AUDIT PEMANTAUAN

PELAN AUDIT PEMANTAUAN PELAN AUDIT PEMANTAUAN 1. PELANGGAN : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) SERDANG SELANGOR DE 2. LOKASI AUDIT: Kampus Serdang 3. OBJEKTIF AUDIT (a) (b) (c) Untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF Hasil Pemerhatian Dan Cadangan Tindakan Oleh : Bahagian Audit Dalam 21 Disember 2017 PERATURAN YANG BERKAITAN Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2004, Penggunaan

Lebih terperinci

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR)

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR) MKSP Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan LAMPIRAN 1 Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR) Sekali setahun PENGERUSI: Naib Canselor AHLI: Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti Wakil Pengurusan Ketua Pusat

Lebih terperinci

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009 SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR SOK/PEL/GP02/MEDIA MASSA GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM MELALUI MEDIA MASSA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah pengendalian aduan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip. Prosedur ini merangkumi semua tatacara

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Pengurusan telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 12, berkuatkuasa

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI AGENDA 5.1.1 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan Mesyuarat Kajian

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENYEMAKAN SEMULA PK.UiTM.FKM.(OA).01 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kawalan yang perlu diambil terhadap produk atau perkhidmatan yang tak akur terhadap keperluan yang ditetapkan. Prosedur ini merangkumi kawalan

Lebih terperinci

OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR

OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR A. Proses Wajib dan Am OBJEKTIF KUALITI PEJABAT PENDAFTAR 1. Kawalan Dokumen Audit Dalaman Semakan semula dokumen SPK sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Memastikan jumlah NCR pada Audit Dalaman berkurangan

Lebih terperinci

PELAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA SIRIM 2015

PELAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA SIRIM 2015 PELAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA SIRIM NCR NO. : HG-1 Klausa : 8.2.3 PTJ : Institut Teknologi Maju dan Institut Penyelidikan Produk Halal Proses/Peneraju : Penyelidikan/ Pejabat Timbalan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM. Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini

Lebih terperinci

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. ( & INOVASI) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 PRMC, PICC, Ketua PTJ

Lebih terperinci

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab proses penjimatan penggunaan kertas di Pusat Tanggungjawab (PTJ). Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR PROSEDUR PENDIDIKAN BERTERUSAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR PROSEDUR PENDIDIKAN BERTERUSAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menjalankan program pendidikan berterusan. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pertimbangan permohonan program pendidikan berterusan, menyediakan

Lebih terperinci

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM.

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 TNCPI, Timbalan Dekan (Penyelidikan & Siswazah), Pengarah

Lebih terperinci

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : Pembantu Penyediaan Makanan N19 Tetap yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan.

: 20 Mac Pegawai Yang Layak Menduduki : Pembantu Penyediaan Makanan N19 Tetap yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip pelajar pengajian prasiswazah kecuali

Lebih terperinci

POLISI UMUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

POLISI UMUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNISEL/DASAR ICT - 001 POLISI UMUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tarikh Kuatkuasa 21 Feb 2005 Pindaan Diluluskan Oleh Naib Canselor UNISEL 1.1 Tujuan Polisi Polisi ini menerangkan secara

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN (GRED KP11/14) UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti UPM 2013 telah dijalankan pada 25-28 Februari dan 4-7 Mac

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses yang dijalankan terhadap semua bahan yang digunakan oleh pelanggan atau / dan bahan baru diproses untuk ditempatkan ke rak. Meliputi semua

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANAN INDAAN/TAMAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan orang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat engurusan KUKali Ke- 4/2011 berkuatkuasa 30 Januari

Lebih terperinci

Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik. Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011

Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik. Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Nombor Polisi: Diluluskan Oleh: Tarikh Kuat kuasa: Semakan Terakhir: Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik UTM P.A.0.3 Senat UTM Bil.12/2010/2011

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL TAMAN UNIVERSITI Halaman: 18 Tarikh: 9032012 1. TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian jualan hasil pertanian Taman Universiti 2. SKOP Prosedur ini merangkumi jualan, dari aktiviti penerimaan

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia 2015 telah dijalankan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KUTKM.02/10.12/2.Jld.2(3) 7 OGOS 2003 PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 13/2003 PENUBUHAN DAN PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA SISTEM MS ISO 9000:2000 & AKREDITASI

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 1/6 ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 2/6 1.0 Tujuan 2.0 SKOP Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengendalian permohonan semakan pelajar gagal dan diberhentikan. Arahan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Tadbir Rendah yang dilantik terus;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Tadbir Rendah yang dilantik terus; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR RENDAH / PENGAWAS HUTAN GRED N11 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan (MSK) ejabat endaftar Kali Keempat Dan Kertas Edaran ertimbangan dan Kelulusan Mesyuarat engurusan ejabat endaftar

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

POLISI PENGANUGERAHAN IJAZAH, DIPLOMA, SIJIL DAN KEPUJIAN AKADEMIK LAIN SECARA AEGROTAT DAN ANUMERTA

POLISI PENGANUGERAHAN IJAZAH, DIPLOMA, SIJIL DAN KEPUJIAN AKADEMIK LAIN SECARA AEGROTAT DAN ANUMERTA POLISI PENGANUGERAHAN IJAZAH, DIPLOMA, SIJIL DAN KEPUJIAN AKADEMIK LAIN SECARA AEGROTAT DAN ANUMERTA 1.0 PENGENALAN Universiti boleh memberikan suatu pengiktirafan kepada mana-mana pelajar yang tidak menamatkan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN Anugerah Kualiti Perkhidmatan 1 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan kepada PTJ dalam UTM untuk menyertai Anugerah Kualiti Perkhidmatan (AKP). Panduan ini menggariskan tatacara penyertaan,

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab proses penjimatan penggunaan kertas di Pusat Tanggungjawab (PTJ). Skop prosedur ini merangkumi semua tatacara

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen: UPM/OPR/HEPA/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen: UPM/OPR/HEPA/P002 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan perkhidmatan sesi kaunseling individu secara bersemuka kepada klien. 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Juruteknik Kerusi Pergigian (Fakulti Pergigian) yang dilantik terus;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Juruteknik Kerusi Pergigian (Fakulti Pergigian) yang dilantik terus; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JURUTEKNIK KERUSI PERGIGIAN GRED J17 FAKULTI PERGIGIAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

MS ISO 9001:2008 Cert. No. : AR 5779

MS ISO 9001:2008 Cert. No. : AR 5779 Pusat Teknologi Maklumat Center for Informaton Technology Rujukan: UKM 3.2.2/224/3 Tarikh: 28 Januari 2014 PEKELILING PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT BIL. 1/2014 Bendahari Ketua Pustakawan Dekan Fakulti Perubatan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KURATOR GRED S41. : 20 Mac 2017

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KURATOR GRED S41. : 20 Mac 2017 SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KURATOR GRED S41 1. Tarikh Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Diluluskan Oleh Jawatankuasa Peperiksaan Perkhidmatan : 20 Mac 2017 2. Matlamat Peperiksaan : Matlamat

Lebih terperinci

Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009

Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009 1 Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009 10. Terma Rujukan Jawatankuasa Induk Kurikulum, Jawatankuasa Kurikulum Peringkat PTj & Jabatan dan Jawatankuasa Pengajian Senat dibekalkan dengan kertas BA 143/2009

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Projek Penyelidikan Institusi adalah suatu aspek yang sangat penting bagi Universiti Teknologi Malaysia (UTM) khususnya

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

Garis Panduan Pertukaran Tempat Bertugas Kakitangan Bukan Akademik. (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan Sokongan)

Garis Panduan Pertukaran Tempat Bertugas Kakitangan Bukan Akademik. (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan Sokongan) Garis Panduan Pertukaran Tempat Bertugas Kakitangan Bukan Akademik (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan Sokongan) ISI KANDUNGAN BIL. PERKARA MUKA SURAT 1 Tujuan 2 2 Pendahuluan 2 3 Tafsiran

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penyelia Asrama N19.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penyelia Asrama N19. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PENYELIA ASRAMA - GRED N19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti oleh pelajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses yang perlu dilaksanakan dalam permohonan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA NO. SIRI PENGENALAN AK/ PK IPT-01 GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA 1. TUJUAN Tujuan garis panduan ini disediakan adalah : 1.1 Untuk memaklumkan kepada IPTA syarat-syarat yang

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/ 8 (24) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL OPERASI SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian kemudahan perkhidmatan di Taman Pertanian Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengendalian kemudahan

Lebih terperinci

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS)

KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) KAPS 19 KOD AMALAN PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH SECARA CAMPURAN SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Cetakan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 19) Cetakan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan pembetulan dan pemantauan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP)

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 02 00 01/05/2014 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI (JKJK) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-7

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI (JKJK) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-7 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI (JKJK) UNIVERSITI UTRA MALAYSIA KALI KE7 Tarikh : 20 Januari 2012 Masa : 9.00 pagi Tempat : Dewan Senat, Tingkat 1, Bangungan entadbiran Universiti utra Malaysia

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/01/2015 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 memastikanpelupusanyang betul bagiketakakuran yang dikesan untukaktivitiaktiviti,produk dan perkhidmatan; 1.2 mengambiltindakan yang

Lebih terperinci