PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh"

Transkripsi

1 PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH oleh Ahmad Shukri Bin Mohd Nain Paimah Bt Atoma Rozeyta Bt Omar Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor / ABSTRAK Kertas kerja ini bertujuan untuk membentangkan kepada para peserta seminar mengenai sebahagian daripada penemuan hasil kajian yang telah dilakukan pada tahun 2000 mengenai peranan dan tanggungjawab ibu bapa atau keluarga dan masyarakat terhadap aspek pencegahan dan pemulihan dadah di negeri Johor serta mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong penagih melibatkan diri dalam gejala penagihan. Responden kajian terdiri daripada 413 orang penagih lelaki dan 110 orang penagih wanita, 500 orang ibu bapa atau ahli keluarga penagih, 100 orang wakil masyarakat bagi setiap daerah di negeri Johor dan 85 orang pegawai di Pusat Serenti Tampoi, Muar, Kemumin dan Kelantan. Masalah penagihan dadah di Malaysia bukanlah satu masalah yang baru, malah telah berbangkit sejak empat dekad yang lalu, namun ianya semakin serius dan membimbangkan pelbagai pihak sehingga ke hari ini. Permasalahan dadah merupakan satu fenomena yang kompleks kerana ianya berkaitan dengan pelbagai isu, seperti isu pencegahan, undang-undang dan hukuman, penguatkuasaan, pemulihan dan lain-lain. Permasalahan dadah juga merupakan isu yang kompleks kerana ianya melibat pelbagai pihak secara langsung ataupun tidak langsung, seperti, para penagih, pengedar dadah, keluarga, ibu bapa, agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan lain-lain. Namun, kertas kerja ini hanya membentangkan dapatan mengenai persepsi penagih, ibu bapa atau keluarga dan masyarakat terhadap dadah. Persepsi tersebut adalah penting sebagai sebahagian daripada input untuk membantu pihak-pihak yang berkaitan untuk memahami sebahagian daripada permasalahan dadah di negara ini yang kemudiannya dapat digunakan untuk membantu usaha merangka strategi bagi membenterasnya dari semasa ke semasa. PENGENALAN Mengikut statistik dari Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI) bilangan penagih dadah yang dikesan pada tahun 1974 adalah seramai 450 orang. Sepuluh tahun kemudian, iaitu pada tahun 1984 bilangan telah meningkat berkali ganda kepada 8,140 orang penagih. Sejak dari tahun 1988 sehingga tahun 2002 pula jumlah penagih dadah yang dikesan ialah seramai 235, 459 orang iaitu lebih kurang 1.5 % daripada jumlah penduduk di negara ini ( 1/10/2004). Di sepanjang tahun 2003 pula jumlah penagih yang di kesan ialah seramai orang di mana (54.58%) adalah penagih baru dan selebihnya iaitu seramai (45.42%) adalah kes berulang. Purata pertambahan kes penagihan dadah sebulan ialah seramai 3083 orang (rujuk jadual 1.0). Statistik terkini (sehingga Jun 2004) pula menunjukkan jumlah akumulatif penagih dadah yang dikesan ialah 23,717, iaitu 11,794 orang (49.73%) adalah penagih baru dan

2 11,923 orang (50.27) adalah penagih berulang. Purata pertambahan ialah sebanyak 3953 orang, iaitu 1966 penagih baru dan 1987 penagih berulang (rujuk jadual 1.0). Majoriti daripada penagih (hampir 99%) adalah terdiri daripada golongan lelaki. Sebahagian besar daripada jumlah keseluruhan penagih adalah terdiri daripada kaum Melayu (60-70%). Antara negeri yang mempunyai kes penagih dadah yang tinggi secara relatifnya ialah Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Kedah, Kelantan, Sabah, Selangor, Johor dan Perak. Jadual 1.0: Jumlah penagih untuk tahun 2003 dan sehingga Jun 2004 TAHUN 2003 JANUARI-JUN 2004 Jumlah Penagih Bilangan Peratus Bilangan Peratus Baru Berulang Jumlah (3083 purata sebulan) (3953 purata sebulan) Sumber NADI Majoriti daripada penagih yang di kesan mempunyai kelulusan SPM dan ke bawah ( 60-70%), khususnya yang berada di sekolah menengah ( lebih kurang 50% daripada jumlah penagih yang dikesan) (rujuk jadual 1.2). Statistik tersebut menunjukkan mereka yang belajar sehingga ke tingkatan lima, sebahagiannya masih belum mempunyai nilai hidup yang mencukupi dan mantap untuk mengharungi cabaran-cabaran semasa. Justeru, strategi pencegahan jangka panjang perlulah difokuskan kepada kumpulan tersebut khususnya yang berkaitan dengan aspek memperkasakan nilai-nilai hidup yang murni pada paras yang mencukupi dan mantap. 2

3 Jadual 1.2: Profil penagih mengikut kelulusan bagi tahun 2003 dan 2004 Profail Penagih Mengikut Kelulusan TAHUN 2003 JANUARI-JUN 2004 Bilangan Peratus Bilangan Peratus Sekolah Rendah ke bawah SRP - SPM STPM dan ke atas Tiada Maklumat Sumber: NADI Dari segi taburan umur pula majoriti daripada para penagih yang dikesan adalah berumur antara 20 hingga 44 tahun (81%) iaitu terdiri daripada golongan dewasa (rujuk jadual 1.3). Tempuh umur antara 20 hingga 40 tahun merupakan tempuh hidup yang kritikal kepada seseorang individu. Dalam tempuh tersebutlah seseorang individu berdepan dengan cabaran hidup yang paling getir iaitu untuk mendapatkan jaminan ekonomi (mendapatkan pekerjaan), membina kehidupan sosial (berkeluarga), membina kerjaya dan pada waktu yang sama jika sudah berkeluarga berdepan dengan anak-anak yang sedang membesar. Kesemua fasa-fasa kehidupan tersebut merupakan satu cabaran besar kepada setiap individu. Hanya mereka yang mempunyai ilmu, keimanan dan nilai hidup yang mantap mampu mengharunginya dengan baik. Jika dalam tempuh yang kritikal ini seseorang individu berjaya mengemudikan kehidupannya dengan baik, maka akan baiklah untuk kehidupan di fasa-fasa yang seterusnya dan begitulah sebaliknya. 3

4 Jadual 1.3: Profil penagih mengikut umur bagi tahun 2003 dan 2004 Profail Penagih Mengikut Umur TAHUN 2003 JANUARI-JUN 2004 Bilangan Peratus Bilangan Peratus Di bawah 19 tahun tahun tahun tahun dan ke atas Tiada Maklumat Daripada analisis terhadap profil-profil penagih dadah di atas, beberapa rumusan dapat dikenal pasti. Pertamanya, golongan yang begitu rapuh dan berpotensi besar untuk terlibat dengan masalah penagihan dadah ialah golongan remaja. Keduanya, ternyatalah terdapat beberapa pihak yang mempunyai peranan yang amat signifikan untuk bersama-sama mencegah penagihan dadah di kalangan golongan yang berisiko tinggi dan memulih kembali para penagih dadah. Antara pihak-pihak tersebut, ialah ibu bapa dan masyarakat. Namun, persoalannya bagai manakah sikap ibu bapa dan masyarakat terhadap permasalahan penagihan dadah yang berlaku di sekeliling mereka? Perbincangan yang selanjutnya ialah mengenai persepsi para penagih, ibu bapa atau keluarga dan masyarakat terhadap permasalahan dadah. Persepsi para penagih terhadap penagihan dadah Responden kajian terdiri daripada 413 orang penagih lelaki dan 110 orang penagih wanita, 500 orang ibu bapa atau ahli keluarga penagih, 100 orang wakil masyarakat bagi setiap daerah di negeri Johor dan 85 orang pegawai di Pusat Serenti Tampi, Muar, Kemumin dan Kelantan. Pengumpulan data adalah dengan menggunakan tiga set soal selidik, iaitu setiap set untuk para penagih, ibu bapa atau keluarga dan masyarakat. Kajian rintis telah dijalankan untuk menilai tahap kebolehpercayaaan setiap set soal selidik tersebut. Cronbach Alpha yang diperolehi bagi set-set 4

5 soal selidik tersebut ialah 0.83 untuk set soal selidik para penagih, untuk ibu bapa atau keluarga dan untuk masyarakat umum. Jadual 1.4: Pembahagian Skor Mengenai Tahap Persepsi Responden Skala Jawapan Tahap Persepsi Julat Skor. Sangat Tidak Setuju. Tidak Setuju Rendah Sederhana Setuju Sederhana Setuju. Sangat Setuju Tinggi Kesemua set soal selidik menggunakan skala 5 mata, iaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Sederhana Setuju, Setuju dan Sangat Setuju. Daripada 5 skala yang digunakan, ianya dijadikan tiga kategori tahap penilaian seperti dalam jadual 1.4., iaitu persepsi yang rendah, sederhana dan tinggi. Daripada kajian yang dijalankan, beberapa profil penagih dadah secara umum seperti yang dikemukakan di bahagian pengenalan adalah sama dapatannya dengan profil penagih dadah yang di kaji di Johor. Profail-profail lain penagih yang diperolehi daripada kajian yang di jalankan (di kalangan 523 responden) ialah seperti berikut: 1. Majoriti adalah masih bujang 68.2% 2. Majoriti tinggal bersama keluarga 76.29% 3. Majoriti mempunyai bilangan keluarga antara 2-10 orang 90.2% 4. Kebanyakan penagih mempunyai bapa yang tidak bekerja 26.95%, peneroka , peniaga 9.75% dan buruh am 8.22% 5. Majoriti mula mengambil dadah di bawah umur 20 tahun 60.7% 6. Mempunyai pengetahuan agama yang tinggi 91.8% 7. Punca penagihan ialah (1) ingin mencuba (min skor 3.76), (2) Pengaruh kawan-kawan (min skor 3.25) dan (3) masalah kehidupan (min skor 3.15) 1. Majoriti tahu tentang bahayanya dadah 85.65% Daripada Profail-profail tersebut sekali lagi ternyata keluarga, masyarakat dan institusi pendidikan formal mempunyai peranan yang penting untuk menerapkan nilai-nilai hidup yang mencukupi dan mantap agar generasi yang dilahirkan mampu mengemudi kehidupan mereka dengan baik dan selamat. Ternyata kualiti kehidupan keluarga perlu dipertingkatkan, beberapa aspek pendidikan di 5

6 sekolah perlu dinilai kembali, sebahagian daripada program pencegahan dan pemulihan dadah perlu di teliti kembali dan peranan masyarakat perlu diperkasakan. Persepsi ibu bapa atau keluarga terhadap penagihan dadah Dapatan adalah berdasarkan kajian di kalangan 500 orang ibu bapa atau ahli keluarga penagih di pusat-pusat serenti di negeri Johor. Antara aspek-aspek yang di kaji ialah profail demografi ibu bapa, persepsi terhadap hubungan kekeluargaan sebelum mengetahui anak menjadi penagih dadah dan selepas anak diketahui menjadi penagih dadah, persepsi mereka terhadap program pencegahan dan pemulihan dadah, tahap sokongan yang diberikan oleh keluarga terhadap penagih dan harapan ibu bapa terhadap usaha-usaha membenteras permasalahan dadah. Dari aspek tahap hubungan antara ibu bapa dan anak-anak, sebelum mengetahui anak terlibat dalam ketagihan dadah hubungan ibu bapa dengan anak-anak hanyalah sederhana mesra (77.8%) (rujuk jadual 1.5). Dapatan ini bermaksud ibu bapa atau keluarga kurang memberikan kasih kepada anak-anak mereka, bersikap kurang tegas, kurang bersama-sama dengan anak-anak, jarang berbincang atau berkomunikasi, selalu berbeza pandangan tanpa usaha untuk mencari titik pertemuan, suka berleter dan memberi terlalu banyak kebebasan tanpa kawalan kepada anak-anak mereka. Jadual 1.5: Persepsi ibu bapa mengenai tahap kemesraan dengan anak-anak sebelum mengetahui menjadi penagih dadah Tidak mesra Sederhana mesra Mesra Jumlah Namun, sikap ini berubah apabila mereka mengetahui anak mereka telah terlibat dalam kancah penagihan dadah (rujuk jadual 1.6). Majoriti ibu bapa (71.6%) berubah sikap menjadi lebih mesra atau positif setelah sesuatu musibah berlaku. Namun, ianya telah agak terlewat kerana proses pemulihan penagih dadah bukanlah merupakan satu usaha yang mudah. 6

7 Jadual 1.6: Persepsi ibu bapa mengenai tahap kemesraan dengan anak-anak selepas mengetahui menjadi penagih dadah Tidak mesra Sederhana mesra Mesra Jumlah Walau bagaimanapun, kajian mendapati para ibu bapa atau keluarga penagih masih tidak berputus asa di man 94.4% daripada responden sentiasa menyokong sebarang usaha untuk memulihkan anak mereka (rujuk jadual 1.7). Jadual 1.7: Persepsi ibu bapa mengenai sokongan atau usaha mereka terhadap penagih dadah Tidak positif 0 0 Sederhana positif Positif Jumlah Malah, 94.4% mempunyai persepsi yang positif terhadap sebarang usaha pencegahan dan pemulihan dadah (rujuk jadual 1.8). Beban kehidupan yang di alami oleh mereka apabila mempunyai anak yang terlibat dalam kancah penagihan dadah menyebabkan seboleh mungkin mereka tidak mahu anak-anak yang lain turut terlibat dalam kancah tersebut, manakala anak yang telah terlibat diberikan pengharapan yang penuh untuk dipulihkan kembali. Dalam konteks ini, ternyata pengalaman merupakan guru yang paling baik. Ini juga merupakan salah satu sebab mengapa sebahagian masyarakat umum tidak berminat dan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap permasalahan dadah kerana mereka tiada langsung pengalaman mengenai keperitan ancaman dadah, seperti mana yang di hadapi oleh keluarga-keluarga yang berkaitan. 7

8 Jadual 1.8: Persepsi ibu bapa terhadap program pencegahan dan pemulihan dadah Tidak positif 0 0 Sederhana positif Positif Jumlah Justeru, majoriti ibu bapa (94.4%) masih menaruh harapan yang tinggi agar masalah dadah dapat dibenteras sepenuhnya seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.9. Mereka amat menyesal dengan sikap kurang bertanggungjawab terhadap anak-anak dan berazam untuk menjadi ibu dan bapa yang lebih baik, mengharapkan masyarakat dapat sama-sama turut membantu mereka, mengharapkan penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat dan mengharapkan pusat-pusat pemulihan dapat meningkatkan lagi keberkesanan program-program yang dilaksanakan. Jadual 1.9: Persepsi ibu bapa mengenai harapan mereka terhadap penagih dadah Tidak ada harapan 0 0 Harapan yang sederhana Harapan yang tinggi Jumlah

9 Persepsi masyarakat terhadap penagihan dadah Dapatan adalah berdasarkan kajian di kalangan 885 orang anggota masyarakat daripada semua 8 daerah di Johor (Johor Bahru, Muar, Segamat, Pontian, Batu Pahat, Kota Tinggi, Kluang dan Mersing) yang terdiri daripada orang awam, pegawai kerajaan, pegawai di syarikat swasta, pemimpin masyarakat dan pegawai di pusat serenti di negeri Johor. Antara aspek-aspek yang di kaji ialah profail demografi masyarakat, persepsi terhadap penagih dadah, persepsi terhadap ibu bapa penagih, persepsi mereka terhadap permasalahan dadah, persepsi terhadap program pencegahan dan pemulihan dadah, persepsi terhadap peranan mereka dalam menangani masalah dadah serta harapan terhadap pembenterasan dadah. Dapatan kajian menunjukkan majoriti masyarakat umum (69.5%) hanya mempunyai persepsi yang sederhana positif terhadap penagih dadah (rujuk jadual 1.10). Fakta ini menunjukkan masih ramai di kalangan masyarakat yang masih mempunyai sikap prejudis terhadap penagih dadah menyebabkan wujud jurang antara para penagih dengan masyarakat. Jurang yang seperti ini tentulah mewujudkan persekitaran yang tidak kondusif untuk proses pemulihan para penagih kerana sebahagian besar masyarakat masih bersifat prejudis terhadap mereka. Kepada masyarakat umum penagih adalah sampah masyarakat yang tiada harapan untuk dipulihkan, mereka dianggap sebagai membebankan yang menjatuhkan imej keluarga dan masyarakat serta harus diberikan hukuman yang lebih berat. Jadual 1.10: Persepsi masyarakat umum terhadap penagih Tidak positif Sederhana positif Positif Jumlah Dapatan yang sama juga di perolehi berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap ibu bapa penagih dadah. 61.9% responden hanya mempunyai sikap positif yang sederhana menyebabkan ibu bapa para penagih di pinggirkan dalam masyarakat (rujuk jadual 1.11). Situasi seumpama ini telah menimbulkan satu tekanan kepada mereka kerana sentiasa di pandang serong. Sudahlah berhadapan dengan masalah anak yang ketagihan dadah, sebahagian masyarakat pula menyisihkan diri daripada mereka. Ini menjadikan usaha keluarga untuk memulihkan anak-anak mereka daripada ketagihan dadah menjadi lebih sukar. Pada persepsi majoriti masyarakat umum, ibu bapa penagih adalah tidak bertanggungjawab, terlalu memberi kebebasan kepada anak-anak mereka dan tidak memberikan didikan agama yang mencukupi. 9

10 Jadual 1.11: Persepsi masyarakat umum terhadap ibu bapa penagih Tidak positif Sederhana positif Positif Jumlah Majoriti masyarakat juga di dapati tidak begitu positif dengan program-program atau usaha-usaha pencegahan dan pemulihan dadah. Dapatan menunjukkan 83.4% mempunyai persepsi sederhana positif terhadap aspek pencegahan dan pemulihan (rajuk jadual 1.12). Sikap yang seumpama ini menyebabkan persepsi terhadap penagih dan ibu bapa penagih juga tidak begitu positif. Berdasarkan dapatan tersebut, masalah dadah seolah-olah hanya merupakan masalah keluarga, para penagih itu sendiri dan agensi-agensi penguat kuasa dan pemulihan yang berkaitan sahaja. Malah masyarakat umum meragui integriti dan keberkesanan agensi-agensi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemulihan dadah. Jadual 1.12: Persepsi masyarakat umum terhadap program pencegahan dan pemulihan dadah Tidak positif Sederhana positif Positif Jumlah Hakikat ini adalah benar kerana dapat kajian juga mendapati 91.6% responden mempunyai persepsi sederhana positif terhadap penting peranan masyarakat dalam menangani masalah dadah (rujuk jadual 1.13). Responden bersetuju bahawa masyarakat dalam konteks ini lebih banyak mencemuh daripada mengambil berat tentang permasalahan dadah, kurang keinginan untuk 10

11 memberikan kerjasama malah lebih suka tunggu dan lihat sahaja, tidak bersikap proaktif dan tidak berminat dengan program-program yang berkaitan dengan permasalahan dadah, seperti ceramah dan kursus. Jadual 1.13: Persepsi masyarakat umum terhadap peranan mereka dalam menangani masalah dadah Tidak positif Sederhana positif Positif Jumlah Ironinya sebahagian besar masyarakat menganggap dadah adalah satu masalah besar yang di hadapi oleh negara kita. Sebanyak 88.4% responden percaya dadah adalah musuh negara, penggunaan dadah adalah salah di sisi agama, dadah diumpamakan seperti najis, dadah menjejaskan kesihatan, dadah boleh membunuh, dadah menjadi punca pelbagai penyakit dan dadah juga dipercayai punca meningkatnya bilangan jenayah (jadual 1.14). Jadual 1.14: Persepsi masyarakat umum terhadap masalah dadah Tidak positif Sederhana positif Positif Jumlah Namun demikian, masyarakat umum mempunyai harapan yang tinggi agar permasalahan dadah dapat di atasi. Sebanyak 79.3% responden mempunyai persepsi yang positif agar penagih dapat dipulihkan kembali dan berperanan kembali secara normal dalam masyarakat (jadual 1.15). Tentulah harapan tersebut amatlah baik, tetapi harapan semata-mata tanpa menunjukkan komitmen untuk sama-sama berusaha membenteras permasalahan menyebabkan matlamat tersebut akan menjadi utopia semata-mata. 11

12 Jadual 1.15: Persepsi masyarakat umum mengenai harapan mereka terhadap penagih Tidak positif Sederhana positif Positif Jumlah RUMUSAN DAN CADANGAN. Daripada beberapa penemuan yang telah dibincangkan di atas, beberapa rumusan dan cadangan dapat dikenal pasti: 1. Masalah dadah masih merupakan ancaman yang besar kepada negara dan trend yang menunjukkan tidak berlakunya pengurangan. Oleh demikian, wajarlah satu penilaian yang lebih menyeluruh di buat terhadap semua aspek dan pihak yang mempunyai kaitan secara langsung dan tidak langsung dengan masalah tersebut agar satu pelan tindakan yang lebih komprehensif dan praktikal dapat dihasilkan khususnya untuk penyelesaian masalah tempuh jangka masa panjang. 2. Beberapa institusi yang penting perlu dimantapkan agar usaha mencegah penyalahgunaan dan pemulihan dadah akan lebih berjaya, seperti institusi keluarga, masyarakat umum, sekolah, badan penguat kuasa, kerajaan tempatan dan pusat-pusat pemulihan. 3. Penerapan dan pengukuhan nilai hidup perlu dimulakan sejak kecil dan diteruskan serta dipertingkatkan di lingkungan awal, pertengahan dan akhir remaja. Profil para penagih secara konsisten menunjukkan majoriti daripada penagih berpendidikan sekolah menengah, berumur kurang daripada 20 tahun dan tinggal bersama-sama dengan keluarga. Mereka ini merupakan golongan berisiko tinggi yang perlu diberikan lebih fokus agar dapat mengamalkan satu gaya hidup yang seimbang dan lebih sihat. 4. Secara spesifiknya kedudukan dan fungsi keluarga perlu dimantapkan agar ianya lebih berkesan untuk melaksanakan proses sosialisasi nilai-nilai kehidupan yang asa kepada setiap individu. 12

13 5. Secara spesifik juga berdasarkan kajian ini, peranan masyarakat setempat perlu digembelingkan untuk tujuan pengukuhan kehidupan bersosial dalam sesebuah komuniti. Masyarakat adalah penting sebagai satu mekanisme kawalan sosial dan sosialisasi kehidupan seseorang individu. Kajian-kajian perlu dijalankan untuk mengenal pasti tahap kejeleketan kehidupan berkomuniti serta mengenal pasti mekanisme untuk mengembalikan peranannya sebagai penjaga setiap anggota masyarakat. 6. Program-program mengenai pencegahan dan pemulihan dadah hendaklah dinilai akan keberkesanannya agar ianya dapat diperbaiki dan dimantapkan. Sebagai contoh, kepakaran daripada institusi-institusi pengajian tinggi boleh digunakan. untuk menilai keberkesanan program-program tersebut. 13

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Pertumbuhan penduduk yang pesat khasnya di kawasan-kawasan yang pesat membangun sedikit sebanyak telah memperkembangkan lagi industri perumahan di Malaysia khususnya. Didapati

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Kampus merupakan suatu persekitaran yang menempatkan ribuan pelajar untuk menjalankan aktiviti akademik. Di samping pelajar, sebuah kampus turut menempatkan

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA Oleh Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff & Zarina Mohamad Amin Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) Pengenalan Dalam usaha untuk memahami

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS)

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) Arifin Hj Zainal arifin_zainal@oum.edu.my Open University Malaysia Abstrak Satu kajian telah dilakukan oleh Fakulti

Lebih terperinci

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA

BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA BAB 1 ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA 1.1 Pendahuluan Para pekerja adalah antara aset penting negara dan menjadi tulang belakang proses pembangunan dimana tanpa sumbangan

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis statistik deskriptif dan inferensi

Lebih terperinci

Katakunci : pengurusan konflik, peserta program khas pensiswazahan, guru besar

Katakunci : pengurusan konflik, peserta program khas pensiswazahan, guru besar Cara Pengurusan Konflik Peserta Program Khas Pensiswazahan Guru Besar Di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Muli Binti Mispar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Lebih terperinci

PERMASALAHAN DI KALANGAN GURU BERKELUARGA YANG MELANJUTKAN PELAJARAN DI UNIVERSITI

PERMASALAHAN DI KALANGAN GURU BERKELUARGA YANG MELANJUTKAN PELAJARAN DI UNIVERSITI PERMASALAHAN DI KALANGAN GURU BERKELUARGA YANG MELANJUTKAN PELAJARAN DI UNIVERSITI Ahmad Johari Bin Hj Sihes, Abdul Rahin Bin Hamdan, Jamaluddin Bin Ramli & Norazwa Binti Yeop Kamarudin Universiti Teknologi

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

Masalah Kesihatan Mental Kurang Menerima Perhatian

Masalah Kesihatan Mental Kurang Menerima Perhatian (PAGE 1/5) Oleh Soraya Jamal Masalah Kesihatan Mental Kurang Menerima Perhatian KUALA LUMPUR, 29 Okt (Bernama) -- Kira-kira 450 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental tertentu seperti kemurungan,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Kesedaran mengenai betapa pentingnya latihan di Malaysia menyebabkan organisasi-organisasi awam mahupun swasta mewujudkan pusat latihan untuk melatih tenaga kerja menurut

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Masalah projek perumahan terbengkalai merupakan salah satu masalah perumahan yang masih wujud sehingga kini. Ia merupakan projek perumahan di mana kerja pembinaan atau

Lebih terperinci

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT 1.0 Latarbelakang Kajian Tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN YB DATO SUK SEMPENA POGRAM ROADSHOW INTEGRITI 2018

TEKS UCAPAN YB DATO SUK SEMPENA POGRAM ROADSHOW INTEGRITI 2018 1 TEKS UCAPAN YB DATO SUK SEMPENA POGRAM ROADSHOW INTEGRITI 2018 TARIKH : 19 JAMADIL AWAL 1439H / 05 FEBRUARI 2018 MASA : 9:30 PAGI TEMPAT : DEWAN BUNGA TERATAI KOTA DARULNAIM 2 ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI

Lebih terperinci

DAKWAH MASYARAKAT BERJIRAN KEPADA MUALLAF ORANG ASLI : KAJIAN DI FELDA GUGUSAN CHINI PAHANG Oleh Razaleigh Kawangit Badlihisham Mohd Nasir

DAKWAH MASYARAKAT BERJIRAN KEPADA MUALLAF ORANG ASLI : KAJIAN DI FELDA GUGUSAN CHINI PAHANG Oleh Razaleigh Kawangit Badlihisham Mohd Nasir 1 DAKWAH MASYARAKAT BERJIRAN KEPADA MUALLAF ORANG ASLI : KAJIAN DI FELDA GUGUSAN CHINI PAHANG Oleh Razaleigh Muhamat @ Kawangit Badlihisham Mohd Nasir Pengenalan Masyarakat berjiran khususnya dalam konteks

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Setinggan telah wujud sejak lama dahulu. Istilah setinggan mengikut akta darurat merupakan apa-apa rumah, pondok, bangsal, gerai, tempat perteduhan (sengkuap), kurungan

Lebih terperinci

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri

Katakunci : masalah pelajar perdana, latihan industri Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Perdana Jabatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruteraan (JPTK) Fakulti Pendidikan, UTM Dalam Menjalani Latihan Industri Ahmad Johari Sihes & Mariati Muda Fakulti Pendidikan,

Lebih terperinci

BAB 3 : METODOLOGI. Parit Keroma dan komuniti Bugis dari kampung itu yang telah menetap di Kuala Lumpur.

BAB 3 : METODOLOGI. Parit Keroma dan komuniti Bugis dari kampung itu yang telah menetap di Kuala Lumpur. BAB 3 : METODOLOGI 3.0 Pengenalan Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan pemilihan bahasa oleh komuniti Bugis di Kg. Parit Keroma dan komuniti Bugis dari kampung itu yang telah menetap di Kuala Lumpur.

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM disediakan oleh KAJIDATARESEARCH KAJIDATARESEARCH KAJIAN PERSEPSI GOLONGAN MUDA TERHADAP ISU-ISU SEMASA Malaysia Laporan No. 1 16 Mei 1 Jun 2017 1 1.0 OBJEKTIF KAJIAN 1 Melihat

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Luar bandar merupakan satu kawasan yang dikenalpasti sebagai satu kawasan yang mundur dan kurang mendapat kemajuan seiring dengan kawasan bandar. Luar bandar juga dikenali

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM disediakan oleh KAJIDATARESEARCH KAJIDATARESEARCH KAJIAN PERSEPSI GOLONGAN MUDA TERHADAP POLITIK DAN ISU-ISU SEMASA Malaysia Laporan No. 2 16 Mei 1 Jun 2017 1 1.0 OBJEKTIF KAJIAN

Lebih terperinci

MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN LIMA DALAM BAHASA INGGERIS

MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN LIMA DALAM BAHASA INGGERIS MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN LIMA DALAM BAHASA INGGERIS Prof. Madya, Dr. Yahya Buntat Dr. Muhammad Sukri Saud Siti Fatimah Ahmad Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Johor. Abstrak: Kajian ini

Lebih terperinci

Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013

Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013 Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013 UNIT PERANCANG EKONOMI JABATAN PERDANA MENTERI PUTRAJAYA 1 Untuk maklumat selanjutnya sila hubungi: KETUA PENGARAH Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT SOALAN NO. 197 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN BUKAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : JAWAB BUKAN LISAN DARIPADA PUAN KASTHURIRAANI

Lebih terperinci

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL 5.0 PENDAHULUAN Pengkaji telah menjalankan tinjauan kedua kepada 70 orang pejajar yang telah mempelajari MABAUPUMS melalui soal selidik kedua (Sila rujuk Lampiran

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

LMCK1621 ETIKA DAN PROFESIONAL SET 8

LMCK1621 ETIKA DAN PROFESIONAL SET 8 LMCK1621 ETIKA DAN PROFESIONAL SET 8 TAJUK: ETIKA PEMAKAIAN PELAJAR IPT DISEDIAKAN OLEH: NORAINSYIRAH BINTI MOHAMED NORDIN A151588 DISEDIAKAN UNTUK: DR. MARINA BINTI ZAHARI PENGENALAN Cara berpakaian di

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PUAN SITI ZAILAH BINTI MOHO YUSOFF [RANT AU PANJANG] 6 NOVEMBER 2014

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PUAN SITI ZAILAH BINTI MOHO YUSOFF [RANT AU PANJANG] 6 NOVEMBER 2014 NO. SOALAN: 35 PEMBERTAHUAN PERTANYAAN BAG JAWAB LSAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LS AN DARPADA PUAN ST ZALAH BNT MOHO YUSOFF [RANT AU PANJANG] TARKH 6 NOVEMBER 2014 RUJUKAN 7191 SO ALAN: Puan Siti Zailah

Lebih terperinci

Gaya Hidup Pelajar Cemerlang dalam Persekitaran Kampus

Gaya Hidup Pelajar Cemerlang dalam Persekitaran Kampus Gaya Hidup Pelajar Cemerlang dalam Persekitaran Kampus Baharin Mesir 1, Jamaludin Mohd Yatim 1, Azmahani Abd Aziz 1, Mohd Hidayat Jamal 1, dan Muzaffar Zainal Abideen 1 1 Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti

Lebih terperinci

Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Faktor-faktor Yang Menyumbang kepada Kecemerlangan Akademik Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Dr. Arham Abdullah, Baharin Mesir, Ahmad Muhaimin Mohamad Institusi Pembangunan Felo, Universiti Teknologi

Lebih terperinci

PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM. MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph.

PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM. MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph. PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAHAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM m.nor@uum.edu.my> MOHD NOR BIN JAAFAR, Ph.D KUNG TEIK SENG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SINTOK, KEDAH ABSTRAK

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik A. Ahmad 1, S. M. Idrus 2, N.N. N. A. Malik 3, N.A. Murad 4, N. H. Ngajikin & M. R. M. Esa 6 Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengurusan kualiti memainkan peranan penting dalam organisasi perkhidmatam awam. Ia akan dapat memastikan organisasi berkenaan sentiasa relevan dengan keperluan semasa

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM MENTERI KESIHATAN MALAYSIA

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM MENTERI KESIHATAN MALAYSIA SOALAN NO: 70 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM MENTERI KESIHATAN MALAYSIA PERTANYAAN DARIPADA TARIKH SOALAN LISAN YB DR. AZMAN BIN ISMAIL [KUALA KEDAH]

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik dan akan menjawab persoalan-persoalan kajian yang

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. I. Mengenal pasti strategi membaca teks yang paling kerap dan biasa digunakan

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. I. Mengenal pasti strategi membaca teks yang paling kerap dan biasa digunakan BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Dalam bab keempat ini, pengkaji mengemukakan dapatan dan analisis kajian secara terperinci. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif kajian,

Lebih terperinci

Jawapan Terhadap Pembohongan-pembohongan SPR Mengenai Isu Persempadanan Semula

Jawapan Terhadap Pembohongan-pembohongan SPR Mengenai Isu Persempadanan Semula KENYATAAN MEDIA 14 MAC 2018 Jawapan Terhadap Pembohongan-pembohongan SPR Mengenai Isu Persempadanan Semula Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) telah mengeluarkan satu kenyataan media pada 13 Mac 2018 untuk

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG Khairul Anwar bin Johari & Hanimarlia binti Hassan Kolej Komuniti Ledang anwar@kklej.edu.my, hanihassan@kklej.edu.my ABSTRAK: Pelajar

Lebih terperinci

FACT SHEET

FACT SHEET S.1: Kempen 'Jom Sertai Kami' ini berkenaan apa? J: Jom Sertai Kami merupakan kempen insan oleh UNICEF yang bertujuan memberi orang ramai suatu landasan untuk belajar dan memberi respon terhadap penderaan

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami

BAB 5 PENUTUP. Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami BAB 5 PENUTUP 5.1 Rumusan Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan atau persetubuhan. Pemberian mahar yang merupakan adat tertua

Lebih terperinci

Sustainable Education 54

Sustainable Education 54 Sustainable Education 54 AMALAN PEMBUANGAN SAMPAH DALAM KALANGAN PENSYARAH, PELAJAR & PEKERJA KAFETERIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU- KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM Fazida binti Haji Othman Jabatan Sains Sosial,

Lebih terperinci

PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI. Abdul Rahin Bin Hamdan Ahmad Johari Bin Hj Sihes Jamaluddin Bin Ramli Rosliza Binti Hamzah

PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI. Abdul Rahin Bin Hamdan Ahmad Johari Bin Hj Sihes Jamaluddin Bin Ramli Rosliza Binti Hamzah PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI Abdul Rahin Bin Hamdan Ahmad Johari Bin Hj Sihes Jamaluddin Bin Ramli Rosliza Binti Hamzah Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 81310, Utm

Lebih terperinci

Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan)

Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) Baharuddin Sayin Siti Khadijah Ab. Manan AsmakAli S. Salahudin Suyurno Abstrak Kertas penyelidikan

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

S A R A N A. Sekolah. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP2.0

S A R A N A. Sekolah. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP2.0 S A R A N A Sekolah Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP2.0 Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang

Lebih terperinci

Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia

Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Ahmad Johari Bin Hj Sihes, Abdul Rahim Bin Hamdan, Jamaluddin Bin Ramli dan Nor Salis Bte Samingan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

BAB 8 : KESIMPULAN. kawasan bandar Jesselton (Kota Kinabalu) dalam kegiatan badan-badan beruniform

BAB 8 : KESIMPULAN. kawasan bandar Jesselton (Kota Kinabalu) dalam kegiatan badan-badan beruniform BAB 8 : KESIMPULAN Kesedaran berpersatuan dalam kalangan kaum wanita di Sabah telah muncul dan bercambah sejak tahun 1950-an lagi menerusi penglibatan segelintir kaum wanita di kawasan bandar Jesselton

Lebih terperinci

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan: Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi bab sebelum ini mengikut aspek yang ditimbulkan dalam persoalan kajian serta

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju. oleh. Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM

Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju. oleh. Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju oleh Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM shahrin@ukm.my ABSTRAK Sebahagian besar calon-calon Sarjana Pendidikan Islam di Universiti

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

Pekerja industri : isu & teknik penyelesaiannya. Sinopsis:

Pekerja industri : isu & teknik penyelesaiannya. Sinopsis: Pekerja industri : isu & teknik penyelesaiannya Sinopsis: Organisasi mahupun sektor industri sering mensasarkan produktiviti yang tinggi, kualiti yang memberangsangkan, dan prestasi kerja yang cemerlang.

Lebih terperinci

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa KERTAS KERJA 2 : Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa 1. TUJUAN 1.1 Kertas Cadangan ini dikemukakan bagi tujuan untuk

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Jatuh bangun dan maju mundurnya sesebuah sekolah bergantung penuh kepada komitmen dan kesungguhan Guru Besar dan guru-guru dalam menjalankan tugas mereka di sekolah.

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM /2017 SET 4 LAPORAN AKHIR

LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM /2017 SET 4 LAPORAN AKHIR LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM 1 2016/2017 SET 4 LAPORAN AKHIR KEMPEN KESEDARAN PELAJAR TENTANG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM ALAT KOSMETIK KUMPULAN 7 PENSYARAH DR SAKHINAH BINTI

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab Lima ini bertujuan membincang dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab

Lebih terperinci

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Dalam Bandar Di Daerah Kuantan, Pahang Mohd Anuar Bin Abdul Rahman & Khamsawati Binti Jaafar Fakulti Pendidikan Universiti

Lebih terperinci

BAB IV TAHAP LITERASI POLITIK DAN KERENGGANGAN TERHADAP PARTI: TINJAUAN TERHADAP DATA-DATA SURVEI SEBELUM PRU 12

BAB IV TAHAP LITERASI POLITIK DAN KERENGGANGAN TERHADAP PARTI: TINJAUAN TERHADAP DATA-DATA SURVEI SEBELUM PRU 12 BAB IV TAHAP LITERASI POLITIK DAN KERENGGANGAN TERHADAP PARTI: TINJAUAN TERHADAP DATA-DATA SURVEI SEBELUM PRU 12 4.1 Pengenalan Bab ini memeriksa kondisi yang menyebabkan berlaku perubahan ketara dalam

Lebih terperinci

SISTEM MAKLUMAT DAN RUJUKAN. Azlinda Azman, Ph.D. Noriah Mohamed, Ph.D. Zulkarnain Hatta, DSW

SISTEM MAKLUMAT DAN RUJUKAN. Azlinda Azman, Ph.D. Noriah Mohamed, Ph.D. Zulkarnain Hatta, DSW SISTEM MAKLUMAT DAN RUJUKAN Azlinda Azman, Ph.D. Noriah Mohamed, Ph.D. Zulkarnain Hatta, DSW Pengenalan Individu yang berperanan sebagai mentor perlu mempunyai pengetahuan yang luas apabila hendak memberikan

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN 5.1 Pengenalan Hasil daripada kajian strategi membaca teks bahasa Arab dalam kalangan pelajar ini, pengkaji akan mengemukakan cadangan dan saranan dalam dua bentuk yang berbeza,

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. mendapatkan data yang boleh dipercayai, ia merangkumi tiga aspek penting yang menjadi METODOLOGI KUANTITATIF

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. mendapatkan data yang boleh dipercayai, ia merangkumi tiga aspek penting yang menjadi METODOLOGI KUANTITATIF BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Dalam bab ketiga ini, pengkaji membincangkan metodologi kajian secara terperinci. Kajian ini dianalisis secara kuantitatif. Kaedah ini dipilih kerana ia sesuai untuk

Lebih terperinci

ULASAN TENTANG GEJALA PONTENG SEKOLAH

ULASAN TENTANG GEJALA PONTENG SEKOLAH ULASAN TENTANG GEJALA PONTENG SEKOLAH FAKTOR Seorang guru di Puchong, Bibiana John mengatakan bahawa terdapat beberapa punca yang menjadi peluru kepada berlakunya sikap ponteng sekolah dalam kalangan pelajar.

Lebih terperinci

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah KKD 2063 Pembangunan Sahsiah Teori Kognitif : Teori Pilihan Dan Terapi Realiti Pengenalan Teori Kognitif adalah teori yang berpusatkan kepada pemikiran manusia. Terdapat banyak teori-teori yang dikategorikan

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan proses yang perlu diselaraskan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data mentah untuk kajian ini. Langkah-langkah

Lebih terperinci

Peranan Industri Penerbitan terhadap Pembangunan Ekonomi. oleh Dr Zulkiply Omar. Fello Penyelidik Kanan

Peranan Industri Penerbitan terhadap Pembangunan Ekonomi. oleh Dr Zulkiply Omar. Fello Penyelidik Kanan Peranan Industri Penerbitan terhadap Pembangunan Ekonomi oleh Dr Zulkiply Omar Fello Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) 1 Tabiat membaca di kalangan rakyat Malaysia masih perlu

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Proses perbandaran yang semakin pesat dalam pelbagai sektor utama seperti ekonomi, politik, teknologi dan sosial mengubah kepada corak kehidupan manusia seharian. Selain

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) perlu berusaha lebih gigih untuk mendapatkan kelulusan peruntukan daripada kerajaan bagi membolehkan pembinaan bangunan-bangunan baru yang

Lebih terperinci

30 MAC 2017 SOALAN NO: 55 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR S.SUBRAMANIAM MENTERI KESIHATAN MALAYSIA

30 MAC 2017 SOALAN NO: 55 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR S.SUBRAMANIAM MENTERI KESIHATAN MALAYSIA PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 55 JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR S.SUBRAMANIAM MENTERI KESIHATAN MALAYSIA PERTANYAAN DARI PAD A TARIKH SO ALAN LISAN YB DR. AZMAN BIN ISMAIL [KUALA KEDAH]

Lebih terperinci

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Tanah merupakan salah satu sumber yang terhad penawarannya. Akan tetapi permintaan terhadap penggunaannya adalah terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat di dalam sektor pembangunan

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM disediakan oleh KAJIDATARESEARCH KAJIDATARESEARCH KAJIAN PERSEPSI RAKYAT DALAM MEMBANTU USAHA KERAJAAN BAGI MERANGKA TRANSFORMASI NASIONAL 2050 Malaysia 8 Mac - 17 Mac 2017 1

Lebih terperinci

160 Amalan Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia

160 Amalan Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia 160 Amalan Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia Chapter8.indd 160 3/10/09 7:43:41 PM Persepsi Staf Wanita Terhadap Kemudahan dan Perkembangan Kerjaya Di Universiti Teknologi Malaysia 8 PersePsi

Lebih terperinci

MELEPAK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI NEGERI JOHOR

MELEPAK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI NEGERI JOHOR PEMBINAAN INDEKS PERLAKUAN MELEPAK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI NEGERI JOHOR PROF.MADYA DR.HJ. AZIZI HJ YAHAYA Prof Madya Dr. Raja Roslan Raja Abd Rahman

Lebih terperinci

PENGAKUAN. Tandatangan : Nama : No. Matrik : Program :

PENGAKUAN. Tandatangan : Nama : No. Matrik : Program : PENGAKUAN Saya mengakui kertas kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali bahan-bahan luar digunakan, setiap satu daripadanya telah saya jelaskan sumbernya. UMMCCed tidak akan menanggung segala

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan industri yang amat penting dalam menggerakkan pembangunan di Malaysia dan seterusnya menjana perkembangan ekonomi di negara ini. Industri ini

Lebih terperinci

SMK TUN TUAH PENYELIDIKAN DAN KONSULTASI SESI 2010/2011 KERTAS CADANGAN UNTUK MENGKAJI :

SMK TUN TUAH PENYELIDIKAN DAN KONSULTASI SESI 2010/2011 KERTAS CADANGAN UNTUK MENGKAJI : SMK TUN TUAH PENYELIDIKAN DAN KONSULTASI SESI 2010/2011 KERTAS CADANGAN UNTUK MENGKAJI : MASALAH PONTENG AKTIVITI KOKURIKULUM DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS SMK TUN TUAH DARIPADA : TAN SENG

Lebih terperinci

10 JUN Y.B. TUAN HAJI AHMAD LAI BIN BUJANG minta PERDANA MENTERI menyatakan:

10 JUN Y.B. TUAN HAJI AHMAD LAI BIN BUJANG minta PERDANA MENTERI menyatakan: NO. SOALAN: 128 PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LIS AN DARIPADA Y.B. TUAN HAJI AHMAD LAI BIN BUJANG (SIBUTI) TARIKH 10 JUN 2014 SO ALAN Y.B. TUAN HAJI AHMAD LAI BIN BUJANG minta PERDANA MENTERI

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN KEBERKESANAN PROGRAM BANDAR SELAMAT DARI PERSEPSI PELANCONG SINGAPURA (KAJIAN KES: BANDARAYA JOHOR BAHRU)

BAB 1 PENDAHULUAN KEBERKESANAN PROGRAM BANDAR SELAMAT DARI PERSEPSI PELANCONG SINGAPURA (KAJIAN KES: BANDARAYA JOHOR BAHRU) BAB 1 PENDAHULUAN KEBERKESANAN PROGRAM BANDAR SELAMAT DARI PERSEPSI PELANCONG SINGAPURA (KAJIAN KES: BANDARAYA JOHOR BAHRU) BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Proses pembandaran telah menimbulkan pelbagai

Lebih terperinci

RANCANGAN KESIHATAN SEKOLAH

RANCANGAN KESIHATAN SEKOLAH 90 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 5, 1999 RANCANGAN KESIHATAN SEKOLAH Rahmah M.A.* Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) telah diwujudkan sejak tahun 1967, sebagai satu rancangan bersepadu dan komprehensif

Lebih terperinci

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya 1.0 Pendahuluan Isu kelas peralihan sering mendapat perhatian para guru,ibu bapa dan masyarakat secara umumnya. Kelas peralihan

Lebih terperinci

Masa: 2 jam JUL 4OI _ BAHASA MALAYSIA IV UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. April2008

Masa: 2 jam JUL 4OI _ BAHASA MALAYSIA IV UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. April2008 Angka Giliran: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Akhir Sidang Akademik 2007 12008 April2008 JUL 4OI _ BAHASA MALAYSIA IV Masa: 2 jam Markah yang diperoleh Soalan Bahagian A: Karangan (70 markah) Soalan

Lebih terperinci

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG PERSEPSI PELAJAR KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG Prof. Madya Dr. Azizi Hj.

Lebih terperinci

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.1 Pendahuluan Secara umumnya, penggunaan kaedah transliterasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

Lebih terperinci

Katakunci : faktor, masalah disiplin, pelajar sekolah menengah

Katakunci : faktor, masalah disiplin, pelajar sekolah menengah Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Di Kalangan Pelajar Pelajar Sekolah Menengah Di Sekitar Daerah Klang, Selangor. Yahya Bin Buntat & Saidi Bin Daud Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pada zaman era globalisasi yang menuju ke arah pemodenan teknologi, komunikasi, dan rangkaian pengkomputeran, negara kita telah melalui suatu titik penting dalam

Lebih terperinci

1.1 Latar Belakang Penyelidikan

1.1 Latar Belakang Penyelidikan 1 BAB 1 PENGENALAN Hospital adalah sebuah institusi penjagaan kesihatan yang menyediakan perkhidmatan dan rawatan kepada pesakit. Kaki tangan khusus, peralatan dan sistem pengurusan rawatan pesakit adalah

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI. UiTM... Mengubah Destini Anak Bangsa

DASAR PRIVASI. UiTM... Mengubah Destini Anak Bangsa KAMI, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM), ADALAH DENGAN INI PERCAYA BAHAWA KERAHSIAAN MAKLUMAT PELANGGAN ADALAH HAK DAN OLEH SEBAB ITU, IA ADALAH PENGHORMATAN DASAR ASAS YANG MESTI DITURUTI, DIKEKALKAN,

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pencapaian negara pada hari ini telah membawa banyak perubahan kepada corak pembangunan negara. Kesan ini turut dirasai terutamanya dalam industri pembinaan di mana pelbagai

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sering dikaitkan dengan era penggunaan digital dalam aktiviti manusia untuk memudahkan komunikasi ataupun menjalankan tugas masing-masing.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan dalam bidang komputer pada masa kini telah memberi banyak faedah kepada semua bidang termasuk bidang pentadbiran tanah. Hari ini, kita telah melihat kebanyakan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Rumah merupakan suatu keperluan wajib bagi sesebuah keluarga dan individu. Sesebuah rumah boleh ditakrifkan sebagai pembangunan fizikal yang memberi tempat berlindung

Lebih terperinci