40 BPRMS Herdenkingen proclamatie RMS

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "40 BPRMS Herdenkingen proclamatie RMS"

Transkripsi

1 40 BPRMS Herdenkingen proclamatie RMS

2 asm 8N?BPOLXTXB VAN 's-gravenhage, 3 aei 's-qravbnhagg Doss.i 13/ Onderwerp: Herdenkingsbijeenkomst Ambonezen?* >di 196J ACD/ Dupl. DATUM U ME11965 Op zaterdag 24 april 19 >ffi»erd U 'B-Grat v «u haga een bij e enkoma t gehouden, ter öerd.enjcing"^a"n""n>ay 15-jarig verblijf van de Ambotfzen in Nederland. Voor deze bijeenkomst was door da Burgemeester van '8-Gravenhage vergunning verleend. Om uur haddan zich ruim 7000 personen in carrévorm opgesteld op het Malieveld. Op genoemd terrein was tegenover het Haagse Bos een podium gebouw Op dit podium haddan da volgende personen plaats genomen: Ie. Johan Alvares MANUSAMA, geboren te Bandjermasin, 17 augustus lylo, Minister zonder portefeuille, Hoofd Politieke Missie der Republiak Maluku Selatan. 2e. Fiatar Willem LOKOLLO, geboren te Amboina, 31 maart 1904, Minister zondar Portefeuille dar Republiek Maluku Sa* latan. 3e. Jozef Pietar NIKIJULUW, g«boren te Saparoea 17 februari 1898, Algemeen Vertegenwoordiger der Republiek Maluku Balata in het Buitenland. 4e. laaac Andriea LBBELAUW, geboren te Amboina, 6 oktober 1893* Vertegenwoordiger der Republiek Maluku Selatan voor Au stralie tevens R.M.S.-Regeringscommissaris. 5e. Herman COENRADI, 6e. Prosper Joannea Gerardua Antonius e. Prof. P. PBETBRS (België) Nadat de aanwezigen waren toegeaproken door MANU8AMA voornoemd, werd door de Ambdnezen gedefileerd voor de vertegenwoordigers van de Republiek Maluku Sel tan. Onder de defilerende personen was er een die de uniform droeg, met de uitmonstering van kapitein, van het leger van de R.M.S. - Na -

3 ~ 2 - Ha het defilé werd te circa uur, nadat eerst in opdracht van de Politie twee spandoeken, waarvoor geen vergunning was verleend, waren verwijderd, door circa 6000 personen afgemarcheerd naar de Houtruathallen Ṫe omstreeks uur werd de herdenkingsdjeenkomat voortgezet. Deze bijeenkomst die een zeer rustig verloop had, werd te 19*00 uur beëindigd. Daarna ging een ieder rustig huiswaarts. EINDB..'

4 HAPPOBT VAN CBP No. : 5119 Betreft t De Ambonezen in Nederland. ACD/ Dupl. 7an werd het volgende vernomen. De BPHMS, tot nu "een afkorting van "Badan Perwakilan Republik Maluku Selatan", zal in de toekomst staan voor: Badan Persekutuan organisasi2 Hepublik Maluku Selatan"(overkoepelend lichaam voor de organisaties van de Republiek der Zuid Molukken). Op zaterdag 24 april a.s. zal de,b.p.r.m.s. ter gelegenheid van de proclamatie van de H.M.S. 15 jaar geleden, een bijeenkomst houden in de Houtrusthallen te Den Haag. Er heeft zich een uitvoerend comité gevormd o.l.v. (voorzitter) en (secretaris). Als sprekers zullen optreden: Ir. J.A. MANUSAMA, leider van de BPHMSj, als voorzitter van de Stichting"Door de Eeuwen Trouw"; het lid van de tweede kamer J.A. SCHEPS en een "gast uit België" X?) genaem Prof. De Stichting "Door de Eeuwen Trouw" begeeft zich op glad ijs. Nadat in het orgaan van deze Stichting het artikel uit de Telegraaf handelende over het bezoek van P. LOKOLLO aan Engeland in extenso was overgenomen, heeft de Stichting aan haar begunstigers een "vertrouwelijk rondschrijven" (stencil) gezonden met het verzoek om een financiële bijdrage voor de plannen zoals omschreven in bedoeld artikel. Indien - aldus dit rondschrijven - de grootte van de bijdrage van dien aard was, dat daaruit duidelijk het verttbuwen van de gever bleek in de s*rijd van de R.M.S., dan zou de Stichting meer bijzonderheden bekend maken over de wijze waarop men deze strijd dacht te voeren, uiteraard alweer "in vertrouwen". Over deze nieuwe vorm om aan geld te komen zou overleg zijn gepleegd tussen de Stichting en de leiding van de R.M.S. in Nederland. '(MANUSAMA c.s.) P. LOKOLLO heeft het plan tot bundeling in Nederland van de B.M.S., de R.P.I. en de P.N.P. met Ir. MANUSAMA en Dr. NIKIJULUW besproken. Beide laatstgenoemden juichten dit plan toe, maar hebben onoverkomelijke bezwaren tegen de figuur. Zij verzochten LOKOLL om het cont/act met in het persoonlijke vlak te houden en dus niet namens de R.M.S. Veèder vonden zij het beter om te wachten totdat HASSAN TIRO in Nederland was en zij (MANUSAMA c.s.) persoonlijk met TIBO de uitwerking van het plan konten bespreken. LOKOLLO voelt hier weinig voor, maar heeft 'dit niet aan MANUSAMA en NIKIJULUW laten blijken. LOKOLLO is ervan overtuigd dat TIRO niet buiten om met de R.M.S. leiders zal onderhandelen. Toen LOKOLLO het vorenstaande aan vertelde, adviseerde deze LOKOLLO om mei MANUSAMA en NIKIJULUW te breken. Hij waarschuwde LOKOLLO dat de tijd drong. -2- Bijl.

5 -2- heeft op een brief ontvangen van HASSAN TIRO uit Amerika, waarin hij schreef dat hij moeilijkheden had "bij zijn visumaanvraag voor Nederland. TIHO had echter goede hoop dat de zaak binnenkort geregeld zou zijn, maar zijn voorgenomen bezoek aan Nederland was erdoor vertraagd

6 RAPPORT VAN CBP No. : 5147 Betreft : Ambonese Manifestatie op 24«4.6 werd vernomen, dat volgens de opgave van het comité op de bijeenkomst van in de Houtrusthallen te Den Haag van de Badan Persekutuan organisasi^ Malukü Selatan", ter gelegenheid van de 15e gedenkdag van de proclamatie van de Republiek Zuid Molukken» tussen 5 0 en 6000 Ambonezen aanwezig waren. Voor de aanvang nam de R.M.S.-leiding op het Malieveld het defilé" af van de R.M.S.-strijders, ditmaal versterkt door een drumband van de "Vereniging van Oud-Strijders". Het defile stond o.l.v. de "bevelhebber" van de A.F.-H.M.3. (Angkatan Perang R.M.S, een gepensioneerd sgt.maj. van het voormalig KNIL. Het bleek dat velen niet wisten van de "commando-wisseling" en in de veronderstelling verkeerden dat de functie van "bevelhebber A.P.-R.M.S. nog in handen was va j Deze bleek niet aanwezig,. Bijzondere gasten wareri» AISIEPO en 'JOUWE die een* Papua-delegatie leidden.*: had verstek laten gaanj reden: hij had geen "officiële" uitnodiging ontvangen als leider van de R.P.I. groep in Nederland. Vele van zijn aanhangers waren wel aanwezig. Van de R.M.S.-leiding traden in het bijzonder op de voorgrond: Ir. J.A» MANUSAMA en Dr. JJIKIJULUW. Het voltallige bestuur van de Stichting "Door de Eeuwen Trouw" was aanwezig, De inhoud van de gehouden redevoeringen bracht geen nieuws. Alle sprekers waren het eens over de rechtmatigheid van de proclamatie van de R.M.S. Na de sprekers voerde de Jeugdgroep R.M.S. uit de woonoorden Schattenberg en Vught, Ambonese dansen uit. Het geheel verliep bijzonder rustig. Er was geen spoor over van het oud agressieve enthousiasme; de fut was er uit. De tctaal-indruk was: "men was een dagje uit". Tijdens vorengeschetste bijeenkomst werd van verschillende (Ambonese) zegslieden vernomen, dat door een nieuwe - tussen Nederland en Indonesië getroffen - regeling, het in de toekomst onmogelijk wordt voor de Amboneaen om naar hun land terug te kefen. Wat deze regeling inhoudt is niet duidelijk geworden. Wél zou door de Indonesische diplomatieke missie in Den Haag aan de Ambonezen te kennen zijn gegeven, dat de reeds naar Indonesië teruggekeerde Ambonezen, aldaar werden beschouwd als een soort "Spijtoptanten" en in dezelfde categorie kwamen als de "federalisten" die van de zgn. amnestie-wet van Sukarno hadden gebruik gemaakt -2-

7 -2- In de praktijk kwam dit erop neer dat zij behandeld werden als "ex-, rebellen". Velen onder hen die zich reeds hadden opgegeven voor teru< keer, zijn nu opgelucht, dat deze terugkeer nu niet doorgaat. Verschillende van de hierboven bedoelde Ambonezen hebben zich onder de banier van de H.P.I. geschaard. TH.6.55

8 Verbinding : Fo. 12 Doss. i 170/18? Onderwerp : Herdenking proclamatie R.M.S. s-lrravennag e, i Op zondag 25 april 1971 vond in de Houtrusthallen te 's-gravenhage de jaarlijks terugkomende herdenking plaats van de proclamatie van de R.M.S. (Republiek Maluku Selatan). Tegen de aanvang van het herdenkingsprogramma waren ongeveer 4000 Zuid-Molukkers,afkomstig uit verschillende delen van Nederland, in de Houtrusthallen aanwezig. Tevens waren in de zaal een aantal sympathiesanter en genodigden aanwezig als gasten van de Zuid-Molukse gemeenschap. Om omstreeks uur werd een aanvang gemaakt met de herdenkingsplechtigheid. Het programma was geheel gewijd aan een gezamenlijk te houden Zuid-Molukse kerkdienst. Na de door Ir. J.A» MANUSAMA gehouden toespraak werden door deelnemers folkloristische liederen ten gehore gebracht. De redevoering van de heer MANUSAMA was zeer gematigd; hij memoreerde in een kort woord de gebeurtenissen rond de bezetting van de Indonesische Ambassade te Wassenaar. Deze gebeurtenis heeft toch wel de aandacht van de Nederlandse regering voor de Zuid-Molukse zaak gkjkxkfckx verscherpt, aldus MANUSAMA. Tevens riep spreker de Nederlandse kiezers op hun medewerking te willen verlenen aan de door de Badan Persatuan gevoerde actie "Geef ons de Vijf". Bepaalde politieke redevoeringen werden tijdens deze bijeenkomst niet gehouden. Teneinde eventuele moeilijkheden het hoofd te bieden, hebben de organisatoren uitgebreide maatregelen getroffen en speciale aandacht werd besteed aan de veiligheid van de heer MANUSAMA. Er waren ongeveer 100 herkenbare leden van de K.P.K. op de been die de orde in de zaal goed in de hand hadden. Om omstreeks uur eindigde deze bijeenkomst. De deelnemers spoedden zich naar de 65 klaar staande bussen en eigen vervoermiddelen, om zo snel mogelijk weer huiswaarts te keren. Naar werd medegedeeld,hebben de Zuid-Molukkers in hun kampen en woonoorden in eigen kring de festiviteiten voortgezet. Het geheel had een zeer ordelijk verloop. (EINDE).

9 ,< *. i -~ '! " 7S >, i i ;. i j.j/1 r t... RAPPORT VAN C AAN : CFO NR. : BETR.: Ir.MANUSAMA en de herdenking van de RMS In KPK-kringen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een aanslag op het leven van Ir.MANUSAMA. Als voorzorg zal vanaf zaterdag, 2^.^. de woning van MANUSAMA een extra bewaking krijgen. KPK-leden uit de sector II en Illzullen met deze bewaking worden belast. Voorts zal worden afgeweken van de traditie om zich voor de aanvang van de herdenking op 25»^.?1 in de ochtend in het Corner House te verzamelen. Ir KANUSAMA met zijn "regering" en het HB v.d. BP zullen nu in het kantoor van de BP aan de Bazarstraat bijeenkomen en van daaruit naar Houtrust vertrekken. M.b.t. de bewaking van de Houtrusthallen deelt mede, dat de KPK vanaf de Houtrustbrug tot aan de Houtrusthallen wachtposten zal uitzetten. Deze wachtposten zullen gekleed zijn in een groen jack met groene baret.

10 ACD/ Dup!. Datum: 2 7 M E! 1971 RAPPORT VAN C AAN : CFO NR. : 11.7^0 d.d. 2?.5.71 BETR. : B.P.R.H.S. Van vernomen: werd op 13» *U 1971 het rolgende Van de kant van MANUSAMA wordt de viering van de onafhankelijkheid gehouden in de Houtrusthallen in Den Haag op zaterdag 2*f april 197J Bij een groot deel van de Zuid-Molukkera is de actie "Geef ons de Vijf" van MAHUSAMA zeer slecht ontvangen. Een groot gedeelte denkt dat hij zich heeft overgegeven aan de politiek van de Nederlandse regering en zijn bang dat zij verkocht worden. Er wordt zelfs gedacht dat hij hiervoor betaald»ordt. Men is dan ook niet voornemens om naar de viering in Den Haag te gaan.

11 ACD datum GO 1 2 KEI 1972 J» d Verbinding: No ? april Doss.: 170/202. Onderwerp: Herdenkingsbijeenkomst van Zuid Molukkers. Op dinsdag 25 april 1972 kwamen de Zuid Molukkers - leden van de B.P.H.M.S., volgelingen van ir. J.A. MANUSAMA"*- in de Houtrusthallen te 's-gravenhage bijeen ter viering van de 22ste verjaardag van de B.M. proclamatie. In de grote zaal van de Houtrusthallen woonden naar taxatie 5000 Zuid Molukkers, afkomstig uit al Ie delen van Nederland)deze bijeenkomst bij* Speciaal waren plaatsen gereserveerd voor de genodigden, sympathisanten en tevens werden enkele rij stoelen open gehouden voor de "55 van Wassenaar". Om omstreeks uur ving de herdenkingsplechtigheid aan met de gebruikelijke ceremonie van vlaghijsen en één minuut stilte voor de in hun strijd gevallen landgenoten» gevolgd door een openingstoespraak van de heer ir. J.A. MAiWSAMA. In de toespraak, die een gematigd karakter had, maakte de heer Manusama o.m. gewag van hun wens om een openhartig dialoog te houden tussen vertegenwoo digers van de Indonesische regering en enkele leiders van de R.M.S. De Nederlandse regering, aldus Manusama, heeft de toezegging gedaan haar bemiddeling te zullen verlenen om dit gesprek gerealiseerd te krijgen» Ondanks alle tegenslag zullen de Zuid Molukkers voort blijven gaan met hun strijd voor recht en vrijheid van het Zuid-Molukse volk. Be middag werd gevuld met het optredem van zang- en dansgroepen uit verschillende woonwijken en het opvoeren van folkloristische voorstellingen.' Als sprekers traden o.a. op de bekende Papua leider Nicolaas «LOJIWE, de heer P.W. LOKOL en de heer, voorzitter van' de Stichting "Door de Eeuwen Trojiw". Namens de Zuid-Molukse jongeren voerde R. het woord.. ~~~ ' """ In,rlogal felle bewoordingen schetste hij de onwankelbare geest van de jongeren om de strijd van de - R.M. S. -

12 - 2 - R.M.S. voort te zetten. Hij beloofde dat er een ge-welddadige reactie in de vorm van "Wassenaar" - zou komen als de Indonesische of de Nederlandse regeringen hem daartoe aanleiding zouden geven. Elke vorm van het integratiebeleid van de Nederlandse regering wijzen de jongeren van de hand. De bijeenkomst in de Houtrusthallen eindigde kort na uur en door snel in de gereedstaande auti bussen te stappen voor terugkeer naar hun diverse woonplaatsen had de menigte zich spoedig opgelost. Een uitzondering hierop maakte^zc een aantal bussen afkomstig uit de woonwijken Assen en Boven-Smil de, die zich naar het Plein 1815 begaven om aldaar een demonstratieve godsdienstige openluchtbijeenkomst te houden onder leiding van Ds. METIARY uit Assen. Op het aan Plein 18lj~ciaarvoor beschikbaar gestelde terrein kwamen ongeveer 300 deelnemers aan deze godsdienstige manifestatie bijeen. Zij stelden zich in de vorm van een kruis op met het aangezicht gericht naar het Vrijheidsbeeld, ge huid in zwarte gewaden over het hoofd en schouders, ie der een brandende fakkel in de linker hand houdende. In het gebed, waar Ds. METIARY voorging smee te hij God dat de bede om vrijheid voor de Zuid-Molukken en het Zuid-Molukse volk beantwoord zou worden, evenals dit beantwoord werd voor de ^ederlanders, waar voor als symbool van deze vrijheideen Vrijheidsbeeld werd opgericht, waar zij thans voor stonden. De godsdienstige bijeenkomst eindigde om omstreeks uur, waarna de deelnemers zich onmiddellijk naar de autobussen begaven om huiswaarts te keren Zowel de bijeenkomst in de Houtrusthallen als de plechtigheid aan het Plein 1813 hadden een zeer rustig verloop. EINDE

13 RAPPORT VAN C AAN : CFO. No. : Betr«: R.H.S.-gedenkdag» Bijl.: 1 Op 10-lf-1973 werd van ontvangen een uitnodiging (c.q. programma) voor het bijwonen van de manifestatie op 25 april 1973 t.g.v. de 23e herdenking van de R.M.S. proclamatie, (fotocopie als bijlage) TS.

14 KOMITE PERINGATAN 23 TAHUN REPUBLIK MALUKU SELATAN heeft hierbij de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een manifestatie van Vrije Zuidmolukkers in Nederland, t.g.v. de 23e gedenkdag van de proclamatie van de Republiek Zuid Molukken, liunodiaina op woensdag 25 april 1973 in de Houtrusthallen te 's-cravenhage aanvang uur U gelieve deze uitnodigingskaart mede te nemen. Bij verhindering gelieve ons p.o. te berichten. Uw aanwezigheid wordt door ons zeer op prijs gesteld Namens het Komite Peringatan, De Voorzitter, De Secretaris, f. B. PELLETIMU 6, J. APONNO Kort programma op 25 april uur Verzamelen van Zuid-Molukkers bij de Houtrusthallen uur Openingsceremonie van de manifestatie uur Vlaghijsing,begeleiddoorhetzingenvanhetVolkslied uur Redevoering door de President van de Republiek der Zuid-Molukken, Z.E. Ir. J. A. Manusama uur Sluiting. Afwisselend sprekers: Ds. S. Metairy, Voorzitter Batan Persatuan. Mr. Wonsiwor, Premier van de Vrije Papua's. Hr J. Ritzemabos, Vice-Voorzitter van de Stichting D.D.E.T. Hr. G. B. Leatemia, namens de Jongeren. ZuidmoIJlcsë Folklore en Zuidmolukse liederen door koren en samenzang,

15 Verbinding no: 12. Doss: 170/218. Onderwerp: Herdenkingsbijeenkomst van Zuid-Molukkers. f l M NE l d. aprijl i y / Bi jlage: Op woensdag 25 april 1973 vond te 's- Gravenhage een herdenkingsbijeenkomst plaats ter gelegenheid van de 23 gedenkdag van de proclamatie van de Republiek Zuid- Molukken. Ongeveer 4000 personen (hoofdzakelijk Zuid-Molukker hadden omstreeks uur plaats genomen in de grote hal van het gebouw van de N,V. Houtrust te!s- Gravenhage.Tege: een aldaar geplaatst podium was een spandoek opgehangen waarop stond vermeld: " De Indonesische ambassade is een vaste bron van valse voorlichting over de R.M.S.". Ook werden vanaf de tribune spandoeken omhoog gehouden met de opschriften: M Wassenaar was maar een voorproefje " en " Liever doodvechten dan 23 jaar bezet Vaderland N.. Even later werd met vermelde bijeenkomst begonnen door het vertonen van Zuid-Molukse folklore en het ten gehore brengen van Zuid-Molukse liederen door koren en samen zang. Een en ander werd afgewisseld door het optreden van sprekers o.a. Johan A. aajtusama» geboren te Bandjermasin, de Amerikaanse afgevaardigde 1 )Amn Herman WOMSIWOR, geboren te Bi; e"h r wonende te Rotterdam, Namens de jongerentwerd het woord gevoerd door ^^ De bijeenkomst werd bijgewoond door het Tweede Kamerlid P. JONGELING- en echtgenote, door een afgevaardigde uit Nederland ^_^ en door een afgevaardigd uit Groot-Brittannïer Er werd gecolporteerd met het blad " TOMA ", een maandelijks orgaan ter ondersteuning van de strijd voor ee vrije en onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken. De redactieleden van dit maandblad zijn: Leider: Leden Omstreeks uur werd aan de aanwezigen medegedeeld dat een deputatie van vijf Zuid-Molukker s op weg was naar de Luxemburgse ambassade alhier om een petitie aan te bieden. Door Pieter W.. -LOKOLLQ, geboren te Amboine, (bekend) werd het dankwoord uitgesproken waarna door -door-

16 door Ds. Samuel METIARY, geboren te Saparoea, , het geheel werd afgesloten door samenzang en gebei De bijeenkomst die een ordelijk verloop had werd te uur ter plaatse beëindigd. Vermeld wordt hierbij dat voor de aanvang van deze herdenkingsbijeenkomst werd geconstateerd dat op de deuren en muren van het gebouw van de N.V. HOutrust pamfletten waren geplakt met de volgende inhoud: " Bersatulah untuk satu maksud Ingatlah RMS ada menderita ". In het Nederland vertaald is dit: " Wees eendrachtig voor hetzelfde doel Denk eraan dat de EMS heeft te lijden ". 33e pamfletten waren ondertekend met Badan Perintis. Noot rapporteur: Vermoedelijk behoren deze pamfletten toe tot de organisatie " API-MALUKU ". Eindei.

17 p /. datum CO b. JUNI 1973 RAPPORT VAN C AAN : CFO No. : ^.6.73 Betr,: B.P.-Herdenking R.M.S.-proclamatie» Van werd het volgende vernomen. Voor het eerst werden de organisatorische werkzaamheden voor de herdenking van de R.M.S.-proclamatie opgedragen aan jongeren, waarbij ^ en de leiding hebben. Wel zou de B.P. de supervisie behouden. zal tijdens de herdenking het woord voeren namens de P.M.-jongeren. Uiteraard zullen ook MANUSAMA, LOKOLLO en METIARY het woord voer. Te verwachten is dat ook genodigde prominenten het woord zullen ' voeren, zoals Papoealeiders en genodigden uit Amerika, Duitsland en Zwitserland. Deze laatsten zijn afgevaardigden van buitenlandse organisaties die sympathiseren met het R.M.S.-ideaal. De Engelsman die ook in 1972 aanwezig was, is verhinderd wegens ziekte van zijn echtgenote. De Houtrusthal waar de herdenking plaatsvindt zal worden beveilij door de K.P.K.. Als vanouds wordt MANUSAMA door een lijfwacht beschermd. Er worden geen extra beveiligingsmaatregelen getroffen omdat hiertoe geen aanleiding bestaat. Niets wijst er op dat elementen van welke richting ook, zullen trachten de orde te verstoren. Ook de E.I.-ambassade en/of pro R.I.-Molukkers gullen niets ondernemen omdat het risico dat zij hiermede lopen te groot is. Overigens is de R.I.-ambassadeur schriftelijk uitgenodigd de herdenking bij te wonen. Dit is gedaan om hem te confronteren met het levende streven naar het R.M.S. ideaal* TS.

18 ACD 6i-;E! Verbinding: Ho april 1974 Doss.: 170/236. Onderwerp: Herdenking R.M.S, proklamatie. Op donderdag 25 april 1974 kwamen in de Houtrusthallen te 's-gravenhage naar schatting 4000 Zuidmolukkers van de groep "MA1TUSAMA", afkomstig uit gehee] Nederland bijeen, ter herdenking van de 24e verjaardag van de onafhankelijkheidsproklamatie van de E.M.S.. Om 13*00 uur ving het feestprogramma aan en eindigde om uur. In dit programma werden de bijdragen van de sprekers afgewisseld door opvoeringen van dans- en zani groepen. In zijn toespraak werden door de heex MAJSTCJ- SAMA de agressieve activiteiten van de A.P.I.M.-Molukkers gelaakt. Als intellectuele initiatiefnemers werden door hem de leden van de Indonesische Ambassade te 's-gravenhage aangewezen. Behglve de bekende aansporingen van de woord voerders om de strijd voor het E.M.S.-ideaal vol te houden en voort te zetten, zijn geen bepaalde opvallen de mitspraken gedaan. Door een jongere woordvoerster werd naar voren gebracht dat met uitsluitend de inzet van persoonlijke energie de strijd voor een vrij Zuid-Molukken niet kan worden gewonnen. Zij pleitte voor een zo groo mogelijke geldelijke bijdrage van de Zuidmolukkers, teneinde hun strijdkas ao sterk ibe maken dat daarmede hun vrijheidsstrijd, die ook naar het buitenland moet doordringen, kan worden gefinancierd. In dit verband vestigde zij de aandacht op een op zaterdag 2? apriib a.s. te Alphen a/d Eijn te houden feestavond. De opbrengst van d&ze feestavond zs ten goede komen van de E.M.S.-strijdkas. Dominea BETIAEY heeft in zijn slotwoord aangedrongen de nodige kalmte te bewaren, hij riep zijn gehoor op niet met wraakgevoelens te reageren op de plaats gevonden misdadige acties van de pro-indonesisc Molukkers, die gericht waren tegen de E.H.S. - Hij -

19 - 2 - Hij ziet de uiteindelijke verwezenlijking van de E.M.S. naderbij komen en hoopte dat zij het volgend jaar weer op dezelfde plaats "bijeen kunnen komen ter herdenking van de 25e proklams&edag. Omstreeks uur werd door een anonymus telefonisch aan de echtgenote van de conciërge van de Houtrus thal l en medegedeeld dat het ge~bouw in verband met de daar plaats vindende R.M.S.-bijeenkomst zou worden opgeblazen. De bijeenkomst had een ordelijk verloop, EIHIHl.

20 AC D datum CO b. 2 2 ME d. Aan Betreft nr.: 3V/99O ƒ : CFO d.d. : RMS-herdenking Houtrusthal. Bijl.: Op 25.^.7 vernomen. werd het navolgende De opkomst van Molukkers op deze dag is groter dan in voorgaande jarent geschat aantal: kooo personen. Aanwezig waren ook een aantal MM-leden. Omstreeks uur verscheen ook vergezeld van een kleine aanhang. Bij het binnenkomen werd hen door de KPK-wacht op het hart gedrukt zich te onthouden van kritiek en geen discussie uit te lokken over de eenheids-gedachte (MM/BP). Als gebruikelijk waren alle (MANUSAMA gerichte) Molukse prominenten aanwezig. In MANUSAMA's toespraak werd vooral benadrukt dat "het volk" zich diende te onthouden van geweld in welke vorm dan ook en derhalve ook geen acties tegen Apim diende te ondernemen. De bijeenkomst verliep zonder incidenten. De interne bewaking werd verzorgd door de KPK. Een aantal van hen droeg handvuurwapens onder hun kleding. Opvallend was dat in de hall een stand was opgericht voor: "de Gouden Bloem Beweging" waar een brochure was te verkrijgen In oon andoro otand wopd hot poriodiok "TOMAH verkoobt en hat book "Do Zuidmolukoo ropubliolt» MP. 301A10

21 v ACD datum CO b. / i. 10. //f 09*1975 C ( Aan Betreft nr.: -* : GFO : Badan Persatuan. d.d. Q_\_-i.. Bijl.: Op ^ werd volgende vernomen. het na- Op ^ werd door de BP te Assen een voorlichtingsbijeenkomst gehouden hoofdzakelijk gewijd aan de plannen voor de herdenking c.q. te voeren activiteiten t.g.v. de "nationale" RMS dag in 1975, Herdacht wordt dan de uitroeping van de RMS 25 jaar geleden (25 april) Ter financiering van deze herdenking in 1975 wordt van elk werkend persoon een bijdrage van ƒ 250,- verwacht MP. 301A10

22 ACD datum 29JMU975 CO b. d. d.d. Aan Betreft CFO/JffiSK Programma voor 25 april a.s. Bijl.: Het programma van de Badan Persatuan voor de feestelijkheden op 25 april a.s. (de dag dat 25 jaar geleden de RMS werd geproclameerd) houdt v.z.v. momenteel bekend, het volgende in. In de ochtend verzamelen op het Malieveld waar het volk door de leiders zal worden toegesproken. Vervolgens aanbieding van een petitie aan alle buitenlandse vertegenwoordigingen h.t.l. waarna een kerkdienst zal worden gehouden (welke kerk is nog niet bekend). Tot slot een gezellig samenzijn in de Houtrusthallen. In alle woonwijken zullen op 25 april enkele Z.Molukkers een hongerstaking beginnen Typ.CW. 301A10

23 ACD C ( CFO) nr.: Aan : <&0 Betreft : Bekendmakingen BP, Bijl.: datum CO b. -r d.d. 05FEB.1975 d. Op werd het navolgende vernomen In een rondschrijven van de BP waarin enkele bekendmakingen worden gedaan wordt aangedrongen op medewerking om het 5e lustram van de RMS-proclamatie op 25-^-1975 te doen slagen In een rondschrijven van de (BP) lustrum werkgroep sectie ontspanning en cultuur wordt opgeroepen zich te melden als uitvoerend-medewerker (danserst muziekgezelschappen) t.g.v. de viering van het 5e lustrum. Typ.CW. AIO

24 ACD 7 datum 20MRT.1975 CO b. d. C Aan Betreft nr.: d.d. : CPO. : Demonstratie op 25 april 1975 te 's~gravenhage. Bijl.: 4 Op 21 februari 1975 werd de bijlage ontvangen van een rondschrijven van de Badan Persatuan* Punt E van deze bijlage heeft betrekking op de op 25 april 1975 te 's-gravenhage te houden demonstratie» Zakelijke inhoud. De demonstratie heeft ten doel de buitenwereld aan te tonen dat de R.M.S. nog steeds leeft en van jaar tot jaar zal blijven leven. Voorts moet met deze demonstratie aangetoond worden dat de veroordeling van de gebeurtenissen op 27 december 197*1- onterecht is, omdat het molukse volk zich altijd ordelijk weet te gedragen overeenkomstig de in structies van haar leiders. De veroordeling is daarom niet terecht, omdat de mensen alleen kijken naar wat er gebeurt en achtergronden en aanleidingen negeren. De Molukkers worden opgeroepen op 25 april 1975 in gr te getale naar den Haag te komen om deel te nemen, aan de manifestaties. De plaatselijke leiders moeten mensen leveren die de KPK kunnen bijstaan bij het handhaven van orde in de optocht, want " er zijn elementen die erop uit zijn deze mooie nationale dag van ons te verstoren". 301A10

25 (LAMFIRAN dari surat Badan Persatuan ttgl.17* nr.4b22/us/011/bp) Pokok i Hasil Kongres kilat jang harus dikerdjakan. A. Soal rechtspositie dan inspraak. Kita masih bersifat menanti dan hari2 jang achir ini ada dengan perhatian penuh untuk diperbintjangkan dalam Staten Generaal} itupun menurut verslag dari "Tweede Kamer" ttgl.31 februari B. Soal2 organisasi Badan Persatuan. Supaja ada damai, maka persekutuan Pemimpin dengan rajat, demikianpun rajat dengan rajat harus djuga didjaga dan dipeliharakan baik2, sebab organisasi kita sangat penting dalam masa ini dan vaktu jang akan datang. C.. Soal administrasi Badan Persatuan, Pendaftaran djiwa anggota2 Badan Persatuan mulai dikerdjakan sekarang. Pengurus jang tertinggi ditetapkan Pt2. J.A.J.Manusama, D.Tuhusula dan H.Lewerissa. Daftar2 tjatatan djiwa sudah diambil oleh utusan2 Kongres. Perhubungan lansung mengenai hal ini dengan Kantor Bazarstraat 50 di-den Haag, tel dengan mempunjai tjatatan disaniping surat ialah "TJATATAN DJIVA". D. Lustrum Komité. Komité" telah hadapkan programman j a dan sudah diterima baik oleh Kongres dan jang akan dikerdjakan dan diumumkan oleh Komité" tsb. E. Demonstraai dari Malieveld ke-houtrusthallen. Maksud dari demonstrasi ini ialah untuk menundjukkan keluar,bahwa a. R.M.S. tinggal hidup dan tetap hidup dari tahun ke-tahunj b. Sesudah mendapat tjela kini kami mau tundjuk, bahwa tidak benar tjelaan itu, oleh karena rajat tetap teratur dan dengar2an kepada Pemimpinnja, sebab mereka tjuma melihat kepada ha!2 jang berlaku sedang tidak mau tahu apa sebab hal itu berlaku; c. Tagal itu, maka untuk membantu K.P.K., dari tiap2 tempat Pemimpin se-setempat tentukan pendjaga2 barisan jang mendjaga barisannja dengan kuat, karena ada pengatjau2 jang hendak mengtjaukan pada hari nasional kita jang indahini. d. Tagal itu, bandjirilah Den Haag dengan kekundjungan setjara besar2an pada hari peringatan Lustrum jang ke-v ini pada tgl.25 april Pendjualan "LOTERIJ". Ada djuga beberapa kamp/wijk jang belum mengambil "loterijnja" untuk didjual. Harapan kami supaja selekas mungkin bersambung dengan kami di-bazarstraat 50 Ben Haag supaja dapat kami mengirimnja. Sekali lagi diperingatkan, bahwa "loterij" tersebut boleh didjual diluar wijk/kamp, asal sadja jang mendjual itu sudah berumur 16 tahun keatas. ' > \' \. li-»,-»» 1WJ» «i 'a-gravenhage. 17 februari PUSAT PIMPINAN BADAN PERSATÏÏAN,

26 AC D datum CO 27MRT.1975 C ( ) nr: b. d. Aan : Betreft : Manifestaties Badan Persatuan/P.M. rond 25-^-1975» Bijl.: Op 11 februari 1975 werd bet programma ontvangen van de manifestaties die door Badan Persatuan/Pearada Masjarakat rond en op 25 april 1975 zullen worden gehouden. Zakelijke inhoud, 1. Het programma valt uiteen in manifestaties vósr en op 25 april De manifestaties zijn erop gerichts - het ware verlangen van het zuidmolukse volk naar onafhankelijkheid te demonstreren; - de wereld duidelijk te tonen dat de 2uidmolukkers niet zullen verflauwen in hun strijd, maar integendeel reeds 25 jaar hebben stand gehouden en zullen doorgaan totdat de overwinning en bevrijding van hun vaderland zullen zijn bereikt. 3. Manifestaties v66r 25 april 1975: «Maandag 1*f april 1975^0 minuten durende film over het molukse volk in de strijd. Deze film is gemaakt door de heer en wordt vertoond over de t.v. door de N.C.R.Ï. - Zaterdag 19 april 1975i sportdag» Volleybal-tournooi te Nijmegen gevolgd door feest dansavond. - Maandag 21 april 1975* hongerstaking. De bedoeling is op deze dag in verschillende plaa sen met molukse concentraties een hongerstaking t beginnen voor openbare gebouwen, zoals het gemeen tehuis. Ook in den Haag zal een hongerstaking wor den gehouden Al O

Oriëntatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië

Oriëntatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië Oriëntatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië ACD /

Lebih terperinci

31 BPRMS Financiële aangelegenheden

31 BPRMS Financiële aangelegenheden 31 BPRMS Financiële aangelegenheden Afschrift.» ACDA90625 R A P P O R T VAN K/CH. No. : 1469. Onderwerp: Geld-inzameling ia Amboaese woonoorden» Uit werd het volgende vernomen* 1* Door enkele bewoners

Lebih terperinci

SRC. Stichting Revalidatie Cirebon Yayasan Revalidasi Cirebon

SRC. Stichting Revalidatie Cirebon Yayasan Revalidasi Cirebon SRC Stichting Revalidatie Cirebon Yayasan Revalidasi Cirebon Inleiding Stichting Revalidatie Cirebon is een non-profit organisatie met als doel het bijstaan van gehandicapten op Java (Indonesië), in het

Lebih terperinci

Bahasa Indonesia. Nederlands

Bahasa Indonesia. Nederlands Nederlands Dames en heren, vrienden, hartelijk welkom! In het bijzonder; de bupati van het kabupaten Jayawijaya Jon Wempi Wetipo, de vorige bupati Nicolas Jigibalom, het hoofd van het district Hubikiak,

Lebih terperinci

12 april 2010, Hari Pahlawan te Bovensmilde 12 April 2010, Hari Pahlawan di Bovensmilde

12 april 2010, Hari Pahlawan te Bovensmilde 12 April 2010, Hari Pahlawan di Bovensmilde 12 april 2010, Hari Pahlawan te Bovensmilde 12 April 2010, Hari Pahlawan di Bovensmilde Zeer geachte Kepala Nepala Negara, Njonja Soumokil, geachte aanwezigen, broeders en zusters in de strijd, Jang terhormat

Lebih terperinci

UNIVERSITAS INDONESIA. Makalah Non-Seminar. Mutiara Aprilliannov. Pembimbing. Dr. Lilie Mundalifah Roosman

UNIVERSITAS INDONESIA. Makalah Non-Seminar. Mutiara Aprilliannov. Pembimbing. Dr. Lilie Mundalifah Roosman UNIVERSITAS INDONESIA Stereotip gender dilihat dari makna denotatif dan konotatif dalam lirik lagu Gers Pardoel Ik neem je mee dan Monique Smit Mijn vriendin Makalah Non-Seminar Mutiara Aprilliannov 1206202671

Lebih terperinci

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING Bahasa Indonesia www.naarnederland.nl Bahasa Indonesia 1. Pengantar Sejak 15 Maret 2006 sebagian dari para pendatang baru yang ingin datang ke Belanda untuk jangka panjang dan

Lebih terperinci

Koor: Bersembahjanglah Pada Bapanja Dengan nama Jesus Turut kehendaknja.

Koor: Bersembahjanglah Pada Bapanja Dengan nama Jesus Turut kehendaknja. Ibadah: Datum: Introitus (Intochtslied) - BNG 251: 1, 2 1 Djam sembahjang jang kudus Bila engkau keluh Pada Tuhan jang tahu Kesusahanmu! Dengan hati beriman Biar pergi seg ra Klak kau rasa sentosa Duduk

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-Undang hukum pidana baru, perlu

Lebih terperinci

Inilah CONTOH dan kompilasi Kursus Bahasa Indonesia Setetes Embun

Inilah CONTOH dan kompilasi Kursus Bahasa Indonesia Setetes Embun Kursus Bahasa Indonesia Setetes Embun Inilah CONTOH dan kompilasi Kursus Bahasa Indonesia Setetes Embun Penerbitan Kursus Bahasa Indonesia - Setetes Embun diusahakan oleh Pieter Kuiper (the Netherlands)

Lebih terperinci

PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA. Oleh: Sarah S. Kuahaty

PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA. Oleh: Sarah S. Kuahaty 53 PEMERINTAH SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA Oleh: Sarah S. Kuahaty ABSTRACT Dalam pembagiannya subjek hukum Perdata terdiri atas manusia (naturlijkperson) dan badan

Lebih terperinci

PRONOMINA DALAM BAHASA BELANDA (HET VOORNAAMWOORD) 1 Sugeng Riyanto (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran)

PRONOMINA DALAM BAHASA BELANDA (HET VOORNAAMWOORD) 1 Sugeng Riyanto (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran) PRONOMINA DALAM BAHASA BELANDA (HET VOORNAAMWOORD) 1 Sugeng Riyanto (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran) 1. Pronomina Persona (Kata Ganti Orang) (Het Persoonlijk Voornaamwoord) Objek/di belakang

Lebih terperinci

2. Koleh Koleh. 1. Ayo Mama

2. Koleh Koleh. 1. Ayo Mama 1. Ayo Mama Ayo, mama jangan mama marah beta, dia cuma, dia cuma cium beta Ayo, mama jangan mama marah beta, 'lah orang muda punya biasa Ayam hitam telurnya putih mencari makan di pinggir kali Sinyo hitam

Lebih terperinci

Mengingat : Akan Pasal 89 dan Pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : Akan Pasal 89 dan Pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1953 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa adalah

Lebih terperinci

KALIMAT DALAM BAHASA BELANDA (DE ZIN) 1 Sugeng Riyanto (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran)

KALIMAT DALAM BAHASA BELANDA (DE ZIN) 1 Sugeng Riyanto (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran) KALIMAT DALAM BAHASA BELANDA (DE ZIN) 1 Sugeng Riyanto (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran) 1. Kalimat Simpleks (De Eenvoudige Zin) Kalimat simpleks (kalimat tunggal) paling sedikit terdiri atas

Lebih terperinci

Tata Bahasa Belanda Praktis

Tata Bahasa Belanda Praktis Tata Bahasa Belanda Praktis oleh Yolande Spaans, Yulia Irma Pattopang & Feba Sukmana Leiden - Jakarta 2007 Versi 1.1 Hak Cipta 2007 Yolande Spaans, Yulia Irma Pattopang & Feba Sukmana. Hak cipta dilindungi

Lebih terperinci

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1954 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1954 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1954 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (UU) 1946 No. 1 (1/1946) HUKUM PIDANA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG (UU) 1946 No. 1 (1/1946) HUKUM PIDANA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG (UU) 1946 No. 1 (1/1946) HUKUM PIDANA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan

Lebih terperinci

Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Bentuk: Oleh: UNDANG-UNDANG (UU) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1 TAHUN 1954 (1/1954) Tanggal: 29 DESEMBER 1953 (JAKARTA) Sumber: LN 1954/8; TLN NO. 496 Tentang: PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.

Lebih terperinci

imiiuimium VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE DEEL XXVI DE HIK A J AT DOOR Dr TEUKU ISKANDAR

imiiuimium VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE DEEL XXVI DE HIK A J AT DOOR Dr TEUKU ISKANDAR imiiuimium VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE DEEL XXVI DE HIK A J AT ATJEH DOOR Dr TEUKU ISKANDAR 'SGRAVENHAGE - MARTINUS N IJ H O F F - 1958 r- BIBLIOTHEEK KITLV 0060 4833

Lebih terperinci

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Nederlands Indonesisch. Boom Amsterdam ISBN

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Nederlands Indonesisch. Boom Amsterdam ISBN De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Indonesisch Boom Amsterdam ISBN 90 5352 653 6 1 Les 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (UU 1948 No. 13. (13/1948) Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG (UU 1948 No. 13. (13/1948) Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG (UU 1948 No. 13. (13/1948) Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sebagian dari Vorstenlands Grondhuur-reglement

Lebih terperinci

KAMUS KECIL INDONESIA - BELANDA; BELANDA - INDONESIA : Dr. Sugeng Riyanto, M.A. Dini Saraswati, S.S.

KAMUS KECIL INDONESIA - BELANDA; BELANDA - INDONESIA : Dr. Sugeng Riyanto, M.A. Dini Saraswati, S.S. KAMUS KECIL INDONESIA - BELANDA; BELANDA - INDONESIA oleh : Dr. Sugeng Riyanto, M.A. Dini Saraswati, S.S. Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2013 Hak Cipta 2013 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

Lebih terperinci

Chronologie van Paperu

Chronologie van Paperu v. Chr. Molukse specerijen waren waarschijnlijk reeds lang voor de geboorte van Christus bekend in in China. De eerste Europese verwijzing naar kruidnagelen is te vinden in de 'Natuurlijke Historie', door

Lebih terperinci

GKIN Kerkorde en Uitvoeringsbepalingen (2008) - I - Tata Gereja dan Tata Laksana GKIN (2002)

GKIN Kerkorde en Uitvoeringsbepalingen (2008) - I - Tata Gereja dan Tata Laksana GKIN (2002) Ten geleide Pengantar In de landelijke kerkenraadsvergadering op 9 april 1989 werd besloten een Commissie Kerkorde op te richten om een Kerkorde samen te stellen. Het concept van de GKIN Kerkorde (Indonesisch-Nederlands)

Lebih terperinci

www.kuhper.com KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA EERSTE BOEK VAN PERSONEN BUKU KESATU - ORANG BOOK ONE - INDIVIDUAL EERSTE TITEL BAB I Chapter I

www.kuhper.com KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA EERSTE BOEK VAN PERSONEN BUKU KESATU - ORANG BOOK ONE - INDIVIDUAL EERSTE TITEL BAB I Chapter I BURGERLIJK WETBOEK VOOR INDONESIE KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Indonesian Civil Code (Afgekondigd bij publicatie van 30 April 1847 S. No. 23). (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (Promulgated by publication

Lebih terperinci

Belajar Bahasa Indonesia

Belajar Bahasa Indonesia Belajar Bahasa Indonesia Jilid Kedua Rahman Syaifoel Schrijver: Rahman Syaifoel Cove: Rahman Syaifoel Illustraties: Rahman Syaifoel en Robert Coelen ISBN: 9789402146721 Copyright 2016 Rahman Syaifoel,

Lebih terperinci

BAB III KEABSAHAN AKTA NOTARIS. Pasal 1868 BW merupakan sumber lahirnya akta otentik dan secara

BAB III KEABSAHAN AKTA NOTARIS. Pasal 1868 BW merupakan sumber lahirnya akta otentik dan secara 241 BAB III KEABSAHAN AKTA NOTARIS 1. Karakter Yuridis Akta Notaris Pasal 1868 BW merupakan sumber lahirnya akta otentik dan secara implisit memuat perintah kepada pembuat undang-undang agar mengadakan

Lebih terperinci

Perkawinan Campuran. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki

Perkawinan Campuran. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki Hukum Antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok,, 13 Juli 2009 GHR, Stb 1898 No. 158 Regeling op de Gemengde Huwelijken. Koninklijk Besluit

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1955 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO 3 TAHUN 1954 TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILTEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO 448) DAN "INDONESISCHE

Lebih terperinci

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A K O N V E K S I P A K A I A N J A D I P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H (

Lebih terperinci

BAB II KETENTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

BAB II KETENTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA BAB II KETENTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA A. Sejarah Hukum Tentang Tindak Pidana Membuat Dan Mengedarkan Benda Semacam Mata Uang Atau

Lebih terperinci

I.2 NEGERI, PULAU, PERJALANAN DAN PETA. Gambar 1. Istana Pagaruyung. Foto karya George Schnee, 1984. DAFTAR ISI

I.2 NEGERI, PULAU, PERJALANAN DAN PETA. Gambar 1. Istana Pagaruyung. Foto karya George Schnee, 1984. DAFTAR ISI DOC 01 Gambar 1. Istana Pagaruyung. Foto karya George Schnee, 1984. Thomas Dias: Perjalanan ke Sumatera Tengah 1684 DAFTAR ISI 1 Pengantar 2 2 Transkripsi dari teks bahasa Belanda 6 3 Terjemahan bahasa

Lebih terperinci

ARSIP NOTARIAL TENTANG PERDAGANGAN ORANG-ORANG PRIBUMI Oleh : Dwi Nurmaningsih (Arsiparis)

ARSIP NOTARIAL TENTANG PERDAGANGAN ORANG-ORANG PRIBUMI Oleh : Dwi Nurmaningsih (Arsiparis) ARSIP NOTARIAL TENTANG PERDAGANGAN ORANG-ORANG PRIBUMI Oleh : Dwi Nurmaningsih (Arsiparis) I. PENGANTAR Arsip adalah titik awal pelacakan sejarah (Kompas 2 Juni 1992), artinya dari arsiplah suatu peristiwa

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1948 TENTANG PENGAWASAN PERBURUHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1948 TENTANG PENGAWASAN PERBURUHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Status : Mendjadi UU No.3 Th.1951 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1948 TENTANG PENGAWASAN PERBURUHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mengawasi berlakunja Undang-undang

Lebih terperinci

Jiwa dan Penjelmaan, Isi dan Bentuk

Jiwa dan Penjelmaan, Isi dan Bentuk Jiwa dan Penjelmaan, Isi dan Bentuk Sultan Takdir Alisjahbana Apakah dapat kita pakai dalam peradaban kita unsur-unsur yang diwariskan oleh zaman dulu, bangsa-bangsa dulu, misalnya zaman Buddha atau lebih

Lebih terperinci

Verba dalam Bahasa Belanda (Het Werkwoord) 1 Sugeng Riyanto (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran)

Verba dalam Bahasa Belanda (Het Werkwoord) 1 Sugeng Riyanto (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran) Verba dalam Bahasa Belanda (Het Werkwoord) 1 Sugeng Riyanto (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran) Verba bahasa Belanda yang dijadikan predikat dalam kalimat harus dilengkapi unsur kala (waktu)

Lebih terperinci

MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM SURAT SURAT PENGAKUAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH SURAT SURAT PENGAKUAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM Landasan

Lebih terperinci

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A R A N I K A N N I L A P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A

Lebih terperinci

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING Nederlands Bahasa Indonesia www.naarnederland.nl Bahasa Indonesia 1. Pengantar Sejak 15 Maret 2006, pendatang baru tertentu yang berniat tinggal di Belanda untuk waktu yang lama,

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa perlu menunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagai pegawai pencatat balik-nama untuk kapal-kapal;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa perlu menunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagai pegawai pencatat balik-nama untuk kapal-kapal; PENUNJUKAN KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT BALIK NAMA UNTUK KAPAL-KAPAL Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1955 Tanggal 3 Maret 1955 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa

Lebih terperinci

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Woordenlijst alfabetisch Basiscursus 1 ISBN 978 90 5352 955 3 boek, audio-cd, CD-ROM

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Woordenlijst alfabetisch Basiscursus 1 ISBN 978 90 5352 955 3 boek, audio-cd, CD-ROM Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Indonesisch deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 en 2 Delftse

Lebih terperinci

Gambar 1. Peta Asia Tenggara: Singapura, Thailand (Siam), Malaysia, Sumatra, Borneo, 1710. DAFTAR ISI

Gambar 1. Peta Asia Tenggara: Singapura, Thailand (Siam), Malaysia, Sumatra, Borneo, 1710. DAFTAR ISI DUNIA MELAYU-INDONESIA DOC 10 Gambar 1. Peta Asia Tenggara: Singapura, Thailand (Siam), Malaysia, Sumatra, Borneo, 1710. Laporan Tiga Penduduk Jambi tentang Ancaman dari sejumlah Kapal Perang Johor di

Lebih terperinci

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 7 th. Ke IV tgl. 1 Sept. 54 No. 2. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA. No. 6 TAHUN 1954.

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 7 th. Ke IV tgl. 1 Sept. 54 No. 2. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA. No. 6 TAHUN 1954. Tjetakan ke 2 tgl. 1 Mei 1958. Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 7 th. Ke IV tgl. 1 Sept. 54 No. 2. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 6 TAHUN 1954. Tentang TAMAN PEMAKAIAN PEMELIHARAAN DAN

Lebih terperinci

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) KEWENANGAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) (Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, FH Unisma Malang, ISSN: 0854-7254, Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013, h.

Lebih terperinci

Tinjauan Kritis atas Peran Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung dalam Upaya Hukum di dalam RUU KUHAP. Oleh : Arsil

Tinjauan Kritis atas Peran Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung dalam Upaya Hukum di dalam RUU KUHAP. Oleh : Arsil Tinjauan Kritis atas Peran Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung dalam Upaya Hukum di dalam RUU KUHAP Oleh : Arsil Abstrak RUU KUHAP akhirnya diserahkan oleh Presiden kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.

Lebih terperinci

KAPAUKU - MALAYAN - DUTCH - ENGLISH DICTIONARY

KAPAUKU - MALAYAN - DUTCH - ENGLISH DICTIONARY KAPAUKU - MALAYAN - DUTCH - ENGLISH DICTIONARY ISBN 978-94-015-2181-9 ISBN 978-94-015-3396-6 (ebook) DOI 10.1007/978-94-01 5-3396-6 KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE MARION DOBLE KAPAUKU

Lebih terperinci

Ejaan dan Kata dalam Bahasa Belanda

Ejaan dan Kata dalam Bahasa Belanda Modul 1 Ejaan dan Kata dalam Bahasa Belanda Dr. Sulastriyono, SH., M.Si. S PENDAHULUAN etiap masyarakat mempunyai bahasa yang digunakan untuk berbagai kepentingan. Bahasa Belanda merupakan salah satu bahasa

Lebih terperinci

Philipus M. Hadjon Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Trisakti Jakarta

Philipus M. Hadjon Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Trisakti Jakarta PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 30 TH. 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Administrative Court According to Law No. 30 Year 2014 on Government Administration Law) Philipus

Lebih terperinci

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A B U D I D A Y A C A B A I M E R A H P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P

Lebih terperinci

Jahja pertama 1 Kenjataan hidup jang kekal, salam doa Nasehat akan hidup ditengah terang dengan kebenaran, mendjadi tanda persekutuan dengan Allah

Jahja pertama 1 Kenjataan hidup jang kekal, salam doa Nasehat akan hidup ditengah terang dengan kebenaran, mendjadi tanda persekutuan dengan Allah Jahja pertama 1 Kenjataan hidup jang kekal, salam doa 1 Maka barang jang sudah ada daripada mulanja, barang jang telah kami dengar, barang jang telah kami tampak dengan mata kami, barang jang telah kami

Lebih terperinci

LAPORAN TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SUMBER HUKUM TATA NEGARA

LAPORAN TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SUMBER HUKUM TATA NEGARA LAPORAN TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SUMBER HUKUM TATA NEGARA Disusun Oleh: Nama : Yudhistiro Asdi Nim : 11.02.7962 Kelompok : A Jurusan : D3 MI Dosen : Drs. Khalis Purwanto, MM STMIK AMIKOM

Lebih terperinci

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Robert F. Sidauruk, SH., MBL., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah S.H.

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Robert F. Sidauruk, SH., MBL., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah S.H. Kepada Yang Terhormat, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Perihal: Permohonan Pengujian 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-udang

Lebih terperinci

Conclusions and recommendations

Conclusions and recommendations Chapter 6 Conclusions and recommendations We have presented a study on the propagation of optical waves in Kerr nonlinear media, with emphasis on the optical beam propagation beyond the slowly varying

Lebih terperinci

Tinjaun Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia

Tinjaun Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia Abstrak Tinjaun Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia Oleh : Ahmad Bahiej * Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda

Lebih terperinci

Summary Samenvatting Ringkasan

Summary Samenvatting Ringkasan Summary Samenvatting Ringkasan 171 SUMMARY Obesity and metabolic complications such as insulin resistance and dyslipidemia are becoming major health problems, especially in Asia. In Asia, there was a three

Lebih terperinci

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR Bahan Ajar Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara Dosen Pengampu : Erny Herlin Setyorini, SH., MH BAB I KONTRAK PERKULIAHAN Mata Kuliah

Lebih terperinci

1.2 NEGERI, PULAU, PERJALANAN DAN PETA. Gambar 1. Pangeran Aceh menyambut delegasi orang Belanda, 1603, anonim, sekitar

1.2 NEGERI, PULAU, PERJALANAN DAN PETA. Gambar 1. Pangeran Aceh menyambut delegasi orang Belanda, 1603, anonim, sekitar DOC 05 Gambar 1. Pangeran Aceh menyambut delegasi orang Belanda, 1603, anonim, sekitar 1644-1646. Catatan dari para pemimpin kapal sipil Den Arent (burung Elang) mengenai kota Aceh pada tahun 1689 DAFTAR

Lebih terperinci

HUBUNGAN PELA DI MALUKU-TENGAH DAN DI NEDERLAND

HUBUNGAN PELA DI MALUKU-TENGAH DAN DI NEDERLAND HUBUNGAN PELA DI MALUKU-TENGAH DAN DI NEDERLAND Suatu tindjauan singkat oleh Dr. Dieter Bartels Karangan ini adalah berdasarkan penelitian anthropologis jang dilaksanakan oleh penulis selama tahun 1974-75

Lebih terperinci

II. TINJAUAN PUSTAKA. Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian

II. TINJAUAN PUSTAKA. Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Hukum Pidana Militer. Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian

Lebih terperinci

ARSITEKTUR GAYA INDO EROPA TH AN DI INDONESIA.

ARSITEKTUR GAYA INDO EROPA TH AN DI INDONESIA. ARSITEKTUR GAYA INDO EROPA TH. 1920 AN DI INDONESIA. Handinoto Staf Pengajar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Arsitektur, Universitas Kristen Petra handinot@peter.petra.ac.id ABSTRAK Pada

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Kerangka Teori

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Kerangka Teori 12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Terkait Dengan Bekerjanya Hukum (Efektifitas Hukum) Setiap bidang kehidupan sekarang ini sering dijumpai peraturanperaturan hukum. Tingkah laku

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN DJEMBRANA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN DJEMBRANA LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI) No. 5 tahun 1969 27 Pebruari 1969 No. : 6/Kep/D.P.R.D.G.R./1968 Keputusan : Dewan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Djembana Tanggal

Lebih terperinci

USAHA PEMBUATAN GULA AREN

USAHA PEMBUATAN GULA AREN P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S e m u t d a n C e t a k ) P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S

Lebih terperinci

Bacalah dengan teliti, ini sangat penting!

Bacalah dengan teliti, ini sangat penting! Bacalah dengan teliti, ini sangat penting! Pernah ada anak lelaki dengan watak buruk. Ayahnya memberi dia sekantung penuh paku, dan menyuruh memaku satu batang paku di pagar pekarangan setiap kali dia

Lebih terperinci

Maskulinitas dan bunga dalam karya R.M. Noto Soeroto

Maskulinitas dan bunga dalam karya R.M. Noto Soeroto 26 WACANA, VOL. VOL. 10 10 NO. NO. 1, 1, APRIL 2008 (26 39) Maskulinitas dan bunga dalam karya R.M. Noto Soeroto Melatiknoppen: gedichten in proza dan De geur van moeders haarwrong CHRISTINA SUPRIHATIN

Lebih terperinci

III.5 KERJASAMA, HUBUNGAN DAN DIPLOMASI. Gambar 1. Gajah Perang Thailand DAFTAR ISI

III.5 KERJASAMA, HUBUNGAN DAN DIPLOMASI. Gambar 1. Gajah Perang Thailand DAFTAR ISI DOC 28 Gambar 1. Gajah Perang Thailand Surat kepada penjabat Phrakhlang Phya Phiphat Kosa di Siam kepada Pemerintah Agung di Batavia, 13 Januari 1769, dan jawaban dari Batavia 29 Mei 1769 DAFTAR ISI 1

Lebih terperinci

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N G O L A H A N I K A N B E R B A S I S F I S H J E L L Y P R O D U C T ( O T A K -O T A K d a n K A K I N A G A ) P O L A P E M B I A Y

Lebih terperinci

BAB III PENYETARAAN DENDA DALAM PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

BAB III PENYETARAAN DENDA DALAM PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BAB III PENYETARAAN DENDA DALAM PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN A. Denda Sebagai Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif Penetapan pidana denda dalam KUHP

Lebih terperinci

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KUNSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KUNSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 1 KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KUNSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Notaris adalah seorang Pejabat

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

PRESIDEN REPUBIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PRESIDEN REPUBIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG UAP TAHUN 1930 (STOOM ORDONANTIE 1930) (Stb. No.225 TAHUN 1930)

UNDANG-UNDANG UAP TAHUN 1930 (STOOM ORDONANTIE 1930) (Stb. No.225 TAHUN 1930) UNDANG-UNDANG UAP TAHUN 1930 (STOOM ORDONANTIE 1930) (Stb. No.225 TAHUN 1930) Mengubah Peraturan Uap No. 342 tahun 1924 Menimbang bahwa dianggap perlu untuk menindjau kembali Peraturan Uap jang ditetapkan

Lebih terperinci

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL LEKRA I

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL LEKRA I KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL LEKRA I I Resolusi atas Lapiran Umum Setelah bersidang 5 hari lamanja dan mempertimbangkan setjara mendalam dan seksama Laporan Umum Pimpinan Pusat Lekra jang disampaikan

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat kebersamaan persatuan dan

Lebih terperinci

peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk

peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk BAB II JENIS- JENIS PUTUSAN YANG DIJATUHKAN PENGADILAN TERHADAP SUATU PERKARA PIDANA Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan- badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa,

Lebih terperinci

DELIK PUNGUTAN LIAR DALAM LAYANAN PUBLIK

DELIK PUNGUTAN LIAR DALAM LAYANAN PUBLIK DELIK PUNGUTAN LIAR DALAM LAYANAN PUBLIK OLEH : WIDYOPRAMONO Disampaikan pada Workshop Peran APIP dalam, Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Lebih terperinci

SKRIPSI TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH: ANDI DZUL IKHRAM NUR B111 11 350 BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Lebih terperinci

SISTEM PEMBUKTIAN TERBUKA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SECARA LITIGASI. Oleh: Efa Laela Fakhriah

SISTEM PEMBUKTIAN TERBUKA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SECARA LITIGASI. Oleh: Efa Laela Fakhriah SISTEM PEMBUKTIAN TERBUKA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SECARA LITIGASI Oleh: Efa Laela Fakhriah I. Pendahuluan Indonesia merupakan negara hukum dalam konsep negara kesejahteraan yang bertujuan untuk

Lebih terperinci

NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN Menimbang: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : 1. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai

Lebih terperinci

USAHA PENANGKAPAN IKAN PELAGIS DENGAN ALAT TANGKAP GILLNET

USAHA PENANGKAPAN IKAN PELAGIS DENGAN ALAT TANGKAP GILLNET P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N P E L A G I S D E N G A N A L A T T A N G K A P G I L L N E T P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L (

Lebih terperinci

(PKPS-BBM) bidang pendidikan secara konsep adalah mencakup komponen untuk biaya

(PKPS-BBM) bidang pendidikan secara konsep adalah mencakup komponen untuk biaya A. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BOS yang dimaksud dalam program konpensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan secara konsep adalah mencakup komponen

Lebih terperinci

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N D E N G A N P U R S E S E I N E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A

Lebih terperinci

SUMBER- SUMBER KEWENANGAN. (Totok Soeprijanto, widyaiswara Pusdiklat PSDM )

SUMBER- SUMBER KEWENANGAN. (Totok Soeprijanto, widyaiswara Pusdiklat PSDM ) SUMBER- SUMBER KEWENANGAN. (Totok Soeprijanto, widyaiswara Pusdiklat PSDM ) Penerapan asas negara hukum oleh pejabat administrasi terikat dengan penggunaan wewenang kekuasaan. Kewenangan pemerintah ini

Lebih terperinci

PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP PERATURAN DAERAH YANG BERCIRI KHAS DAERAH

PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP PERATURAN DAERAH YANG BERCIRI KHAS DAERAH PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP PERATURAN DAERAH YANG BERCIRI KHAS DAERAH Victor Juzuf Sedubun Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon E-mail : v.j.sedubun@gmail.com ABSTRAK Wewenang pembentukan Peraturan

Lebih terperinci

DI PPB GENEVA: INDONESIA TUNDUK KEPALA DAN TUTUP MULUT dan DI MALUKU HARUS BERGERAK.

DI PPB GENEVA: INDONESIA TUNDUK KEPALA DAN TUTUP MULUT dan DI MALUKU HARUS BERGERAK. Laporan khusus DI PPB GENEVA: INDONESIA TUNDUK KEPALA DAN TUTUP MULUT dan DI MALUKU HARUS BERGERAK. Laporan delegasi RMS ke PPB di Geneva tentang pelanggaran Hak2 Asasi Manusia oleh Republik Indonesia

Lebih terperinci

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1964 TENTANG NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1964 TENTANG NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1964 TENTANG NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia

Lebih terperinci

Sumber : Perpustakaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Sumber : Perpustakaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 1 UNDANG-UNDANG GRASI (Undang-Undang tgl. 1 Djuli 1950 No. 3.) LN. 50-40: (mulai berlaku. 6-7-'50.) Anotasi: Dg. UU ini, dicabut: Gratie Regeling, S. 1933-2; PP No. 67 th. 1948 tentang permohonan grasi;

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIL DALAM HUKUM PIDANA. Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum

BAB II KAJIAN HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIL DALAM HUKUM PIDANA. Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum BAB II KAJIAN HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIL DALAM HUKUM PIDANA A. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang

Lebih terperinci

Presiden Republik Indonesia,

Presiden Republik Indonesia, Bentuk: Oleh: UNDANG-UNDANG (UU) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 76 TAHUN 1954 (76/1954) Tanggal: 29 NOPEMBER 1954 (JAKARTA) Sumber: LN 1954/151; TLN NO. 740 Tentang: PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT

Lebih terperinci

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA Herman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar E-mail : hermanhrm17@ymail.com ABSTRAK Perkembangan

Lebih terperinci

ANEKA RAGAM PENGATURAN SEKURITAS SOSIAL

ANEKA RAGAM PENGATURAN SEKURITAS SOSIAL ANEKA RAGAM PENGATURAN SEKURITAS SOSIAL DI BEKAS KERAJAAN BERRU SULAWESI SELATAN, INDONESIA Mahmud Tang Stellingen behorend bij het proefschrift "Pluriformiteit in Sociale Zekerheidsarrangementen in het

Lebih terperinci

PEDOMAN PENJELASAN PASAL 23 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAFTAR ISI

PEDOMAN PENJELASAN PASAL 23 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAFTAR ISI PEDOMAN PENJELASAN PASAL 23 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAFTAR ISI BAB I LATAR BELAKANG. 1 BAB II TUJUAN DAN CAKUPAN DIBUATNYA PEDOMAN 2.1.

Lebih terperinci

UU 12/1955, PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG MENGUBAH

UU 12/1955, PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG MENGUBAH UU 12/1955, PENETAPAN UNDANG UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILTEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) SEBAGAI

Lebih terperinci

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 4 th. Ke IV tgl. 1 Djuni PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA. No. 4 TAHUN 1954.

Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 4 th. Ke IV tgl. 1 Djuni PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA. No. 4 TAHUN 1954. Tjetakan ke 2 tgl. Mei 1958. Tambahan Lembaran Kota Besar Ska. No. 4 th. Ke IV tgl. 1 Djuni 1954. PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA No. 4 TAHUN 1954. Tentang PERIZINAN MEMBUAT REKLAME DAN PEMUNGUTAN

Lebih terperinci

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Lebih terperinci

PENELITIAN SEJARAH HUKUM SIPIL DI INDONESIA

PENELITIAN SEJARAH HUKUM SIPIL DI INDONESIA PENELITIAN SEJARAH HUKUM SIPIL DI INDONESIA D. Khumarga (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan) ABSTRACT The Indonesian Civil Law - which was derived from the Dutch one-is supposed to be the

Lebih terperinci

A s p e k P a s a r P e r m i n t a a n... 9

A s p e k P a s a r P e r m i n t a a n... 9 P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A K E R U P U K I K A N P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R

Lebih terperinci