40 BPRMS Herdenkingen proclamatie RMS

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "40 BPRMS Herdenkingen proclamatie RMS"

Transkripsi

1 40 BPRMS Herdenkingen proclamatie RMS

2 asm 8N?BPOLXTXB VAN 's-gravenhage, 3 aei 's-qravbnhagg Doss.i 13/ Onderwerp: Herdenkingsbijeenkomst Ambonezen?* >di 196J ACD/ Dupl. DATUM U ME11965 Op zaterdag 24 april 19 >ffi»erd U 'B-Grat v «u haga een bij e enkoma t gehouden, ter öerd.enjcing"^a"n""n>ay 15-jarig verblijf van de Ambotfzen in Nederland. Voor deze bijeenkomst was door da Burgemeester van '8-Gravenhage vergunning verleend. Om uur haddan zich ruim 7000 personen in carrévorm opgesteld op het Malieveld. Op genoemd terrein was tegenover het Haagse Bos een podium gebouw Op dit podium haddan da volgende personen plaats genomen: Ie. Johan Alvares MANUSAMA, geboren te Bandjermasin, 17 augustus lylo, Minister zonder portefeuille, Hoofd Politieke Missie der Republiak Maluku Selatan. 2e. Fiatar Willem LOKOLLO, geboren te Amboina, 31 maart 1904, Minister zondar Portefeuille dar Republiek Maluku Sa* latan. 3e. Jozef Pietar NIKIJULUW, g«boren te Saparoea 17 februari 1898, Algemeen Vertegenwoordiger der Republiek Maluku Balata in het Buitenland. 4e. laaac Andriea LBBELAUW, geboren te Amboina, 6 oktober 1893* Vertegenwoordiger der Republiek Maluku Selatan voor Au stralie tevens R.M.S.-Regeringscommissaris. 5e. Herman COENRADI, 6e. Prosper Joannea Gerardua Antonius e. Prof. P. PBETBRS (België) Nadat de aanwezigen waren toegeaproken door MANU8AMA voornoemd, werd door de Ambdnezen gedefileerd voor de vertegenwoordigers van de Republiek Maluku Sel tan. Onder de defilerende personen was er een die de uniform droeg, met de uitmonstering van kapitein, van het leger van de R.M.S. - Na -

3 ~ 2 - Ha het defilé werd te circa uur, nadat eerst in opdracht van de Politie twee spandoeken, waarvoor geen vergunning was verleend, waren verwijderd, door circa 6000 personen afgemarcheerd naar de Houtruathallen Ṫe omstreeks uur werd de herdenkingsdjeenkomat voortgezet. Deze bijeenkomst die een zeer rustig verloop had, werd te 19*00 uur beëindigd. Daarna ging een ieder rustig huiswaarts. EINDB..'

4 HAPPOBT VAN CBP No. : 5119 Betreft t De Ambonezen in Nederland. ACD/ Dupl. 7an werd het volgende vernomen. De BPHMS, tot nu "een afkorting van "Badan Perwakilan Republik Maluku Selatan", zal in de toekomst staan voor: Badan Persekutuan organisasi2 Hepublik Maluku Selatan"(overkoepelend lichaam voor de organisaties van de Republiek der Zuid Molukken). Op zaterdag 24 april a.s. zal de,b.p.r.m.s. ter gelegenheid van de proclamatie van de H.M.S. 15 jaar geleden, een bijeenkomst houden in de Houtrusthallen te Den Haag. Er heeft zich een uitvoerend comité gevormd o.l.v. (voorzitter) en (secretaris). Als sprekers zullen optreden: Ir. J.A. MANUSAMA, leider van de BPHMSj, als voorzitter van de Stichting"Door de Eeuwen Trouw"; het lid van de tweede kamer J.A. SCHEPS en een "gast uit België" X?) genaem Prof. De Stichting "Door de Eeuwen Trouw" begeeft zich op glad ijs. Nadat in het orgaan van deze Stichting het artikel uit de Telegraaf handelende over het bezoek van P. LOKOLLO aan Engeland in extenso was overgenomen, heeft de Stichting aan haar begunstigers een "vertrouwelijk rondschrijven" (stencil) gezonden met het verzoek om een financiële bijdrage voor de plannen zoals omschreven in bedoeld artikel. Indien - aldus dit rondschrijven - de grootte van de bijdrage van dien aard was, dat daaruit duidelijk het verttbuwen van de gever bleek in de s*rijd van de R.M.S., dan zou de Stichting meer bijzonderheden bekend maken over de wijze waarop men deze strijd dacht te voeren, uiteraard alweer "in vertrouwen". Over deze nieuwe vorm om aan geld te komen zou overleg zijn gepleegd tussen de Stichting en de leiding van de R.M.S. in Nederland. '(MANUSAMA c.s.) P. LOKOLLO heeft het plan tot bundeling in Nederland van de B.M.S., de R.P.I. en de P.N.P. met Ir. MANUSAMA en Dr. NIKIJULUW besproken. Beide laatstgenoemden juichten dit plan toe, maar hebben onoverkomelijke bezwaren tegen de figuur. Zij verzochten LOKOLL om het cont/act met in het persoonlijke vlak te houden en dus niet namens de R.M.S. Veèder vonden zij het beter om te wachten totdat HASSAN TIRO in Nederland was en zij (MANUSAMA c.s.) persoonlijk met TIBO de uitwerking van het plan konten bespreken. LOKOLLO voelt hier weinig voor, maar heeft 'dit niet aan MANUSAMA en NIKIJULUW laten blijken. LOKOLLO is ervan overtuigd dat TIRO niet buiten om met de R.M.S. leiders zal onderhandelen. Toen LOKOLLO het vorenstaande aan vertelde, adviseerde deze LOKOLLO om mei MANUSAMA en NIKIJULUW te breken. Hij waarschuwde LOKOLLO dat de tijd drong. -2- Bijl.

5 -2- heeft op een brief ontvangen van HASSAN TIRO uit Amerika, waarin hij schreef dat hij moeilijkheden had "bij zijn visumaanvraag voor Nederland. TIHO had echter goede hoop dat de zaak binnenkort geregeld zou zijn, maar zijn voorgenomen bezoek aan Nederland was erdoor vertraagd

6 RAPPORT VAN CBP No. : 5147 Betreft : Ambonese Manifestatie op 24«4.6 werd vernomen, dat volgens de opgave van het comité op de bijeenkomst van in de Houtrusthallen te Den Haag van de Badan Persekutuan organisasi^ Malukü Selatan", ter gelegenheid van de 15e gedenkdag van de proclamatie van de Republiek Zuid Molukken» tussen 5 0 en 6000 Ambonezen aanwezig waren. Voor de aanvang nam de R.M.S.-leiding op het Malieveld het defilé" af van de R.M.S.-strijders, ditmaal versterkt door een drumband van de "Vereniging van Oud-Strijders". Het defile stond o.l.v. de "bevelhebber" van de A.F.-H.M.3. (Angkatan Perang R.M.S, een gepensioneerd sgt.maj. van het voormalig KNIL. Het bleek dat velen niet wisten van de "commando-wisseling" en in de veronderstelling verkeerden dat de functie van "bevelhebber A.P.-R.M.S. nog in handen was va j Deze bleek niet aanwezig,. Bijzondere gasten wareri» AISIEPO en 'JOUWE die een* Papua-delegatie leidden.*: had verstek laten gaanj reden: hij had geen "officiële" uitnodiging ontvangen als leider van de R.P.I. groep in Nederland. Vele van zijn aanhangers waren wel aanwezig. Van de R.M.S.-leiding traden in het bijzonder op de voorgrond: Ir. J.A» MANUSAMA en Dr. JJIKIJULUW. Het voltallige bestuur van de Stichting "Door de Eeuwen Trouw" was aanwezig, De inhoud van de gehouden redevoeringen bracht geen nieuws. Alle sprekers waren het eens over de rechtmatigheid van de proclamatie van de R.M.S. Na de sprekers voerde de Jeugdgroep R.M.S. uit de woonoorden Schattenberg en Vught, Ambonese dansen uit. Het geheel verliep bijzonder rustig. Er was geen spoor over van het oud agressieve enthousiasme; de fut was er uit. De tctaal-indruk was: "men was een dagje uit". Tijdens vorengeschetste bijeenkomst werd van verschillende (Ambonese) zegslieden vernomen, dat door een nieuwe - tussen Nederland en Indonesië getroffen - regeling, het in de toekomst onmogelijk wordt voor de Amboneaen om naar hun land terug te kefen. Wat deze regeling inhoudt is niet duidelijk geworden. Wél zou door de Indonesische diplomatieke missie in Den Haag aan de Ambonezen te kennen zijn gegeven, dat de reeds naar Indonesië teruggekeerde Ambonezen, aldaar werden beschouwd als een soort "Spijtoptanten" en in dezelfde categorie kwamen als de "federalisten" die van de zgn. amnestie-wet van Sukarno hadden gebruik gemaakt -2-

7 -2- In de praktijk kwam dit erop neer dat zij behandeld werden als "ex-, rebellen". Velen onder hen die zich reeds hadden opgegeven voor teru< keer, zijn nu opgelucht, dat deze terugkeer nu niet doorgaat. Verschillende van de hierboven bedoelde Ambonezen hebben zich onder de banier van de H.P.I. geschaard. TH.6.55

8 Verbinding : Fo. 12 Doss. i 170/18? Onderwerp : Herdenking proclamatie R.M.S. s-lrravennag e, i Op zondag 25 april 1971 vond in de Houtrusthallen te 's-gravenhage de jaarlijks terugkomende herdenking plaats van de proclamatie van de R.M.S. (Republiek Maluku Selatan). Tegen de aanvang van het herdenkingsprogramma waren ongeveer 4000 Zuid-Molukkers,afkomstig uit verschillende delen van Nederland, in de Houtrusthallen aanwezig. Tevens waren in de zaal een aantal sympathiesanter en genodigden aanwezig als gasten van de Zuid-Molukse gemeenschap. Om omstreeks uur werd een aanvang gemaakt met de herdenkingsplechtigheid. Het programma was geheel gewijd aan een gezamenlijk te houden Zuid-Molukse kerkdienst. Na de door Ir. J.A» MANUSAMA gehouden toespraak werden door deelnemers folkloristische liederen ten gehore gebracht. De redevoering van de heer MANUSAMA was zeer gematigd; hij memoreerde in een kort woord de gebeurtenissen rond de bezetting van de Indonesische Ambassade te Wassenaar. Deze gebeurtenis heeft toch wel de aandacht van de Nederlandse regering voor de Zuid-Molukse zaak gkjkxkfckx verscherpt, aldus MANUSAMA. Tevens riep spreker de Nederlandse kiezers op hun medewerking te willen verlenen aan de door de Badan Persatuan gevoerde actie "Geef ons de Vijf". Bepaalde politieke redevoeringen werden tijdens deze bijeenkomst niet gehouden. Teneinde eventuele moeilijkheden het hoofd te bieden, hebben de organisatoren uitgebreide maatregelen getroffen en speciale aandacht werd besteed aan de veiligheid van de heer MANUSAMA. Er waren ongeveer 100 herkenbare leden van de K.P.K. op de been die de orde in de zaal goed in de hand hadden. Om omstreeks uur eindigde deze bijeenkomst. De deelnemers spoedden zich naar de 65 klaar staande bussen en eigen vervoermiddelen, om zo snel mogelijk weer huiswaarts te keren. Naar werd medegedeeld,hebben de Zuid-Molukkers in hun kampen en woonoorden in eigen kring de festiviteiten voortgezet. Het geheel had een zeer ordelijk verloop. (EINDE).

9 ,< *. i -~ '! " 7S >, i i ;. i j.j/1 r t... RAPPORT VAN C AAN : CFO NR. : BETR.: Ir.MANUSAMA en de herdenking van de RMS In KPK-kringen wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een aanslag op het leven van Ir.MANUSAMA. Als voorzorg zal vanaf zaterdag, 2^.^. de woning van MANUSAMA een extra bewaking krijgen. KPK-leden uit de sector II en Illzullen met deze bewaking worden belast. Voorts zal worden afgeweken van de traditie om zich voor de aanvang van de herdenking op 25»^.?1 in de ochtend in het Corner House te verzamelen. Ir KANUSAMA met zijn "regering" en het HB v.d. BP zullen nu in het kantoor van de BP aan de Bazarstraat bijeenkomen en van daaruit naar Houtrust vertrekken. M.b.t. de bewaking van de Houtrusthallen deelt mede, dat de KPK vanaf de Houtrustbrug tot aan de Houtrusthallen wachtposten zal uitzetten. Deze wachtposten zullen gekleed zijn in een groen jack met groene baret.

10 ACD/ Dup!. Datum: 2 7 M E! 1971 RAPPORT VAN C AAN : CFO NR. : 11.7^0 d.d. 2?.5.71 BETR. : B.P.R.H.S. Van vernomen: werd op 13» *U 1971 het rolgende Van de kant van MANUSAMA wordt de viering van de onafhankelijkheid gehouden in de Houtrusthallen in Den Haag op zaterdag 2*f april 197J Bij een groot deel van de Zuid-Molukkera is de actie "Geef ons de Vijf" van MAHUSAMA zeer slecht ontvangen. Een groot gedeelte denkt dat hij zich heeft overgegeven aan de politiek van de Nederlandse regering en zijn bang dat zij verkocht worden. Er wordt zelfs gedacht dat hij hiervoor betaald»ordt. Men is dan ook niet voornemens om naar de viering in Den Haag te gaan.

11 ACD datum GO 1 2 KEI 1972 J» d Verbinding: No ? april Doss.: 170/202. Onderwerp: Herdenkingsbijeenkomst van Zuid Molukkers. Op dinsdag 25 april 1972 kwamen de Zuid Molukkers - leden van de B.P.H.M.S., volgelingen van ir. J.A. MANUSAMA"*- in de Houtrusthallen te 's-gravenhage bijeen ter viering van de 22ste verjaardag van de B.M. proclamatie. In de grote zaal van de Houtrusthallen woonden naar taxatie 5000 Zuid Molukkers, afkomstig uit al Ie delen van Nederland)deze bijeenkomst bij* Speciaal waren plaatsen gereserveerd voor de genodigden, sympathisanten en tevens werden enkele rij stoelen open gehouden voor de "55 van Wassenaar". Om omstreeks uur ving de herdenkingsplechtigheid aan met de gebruikelijke ceremonie van vlaghijsen en één minuut stilte voor de in hun strijd gevallen landgenoten» gevolgd door een openingstoespraak van de heer ir. J.A. MAiWSAMA. In de toespraak, die een gematigd karakter had, maakte de heer Manusama o.m. gewag van hun wens om een openhartig dialoog te houden tussen vertegenwoo digers van de Indonesische regering en enkele leiders van de R.M.S. De Nederlandse regering, aldus Manusama, heeft de toezegging gedaan haar bemiddeling te zullen verlenen om dit gesprek gerealiseerd te krijgen» Ondanks alle tegenslag zullen de Zuid Molukkers voort blijven gaan met hun strijd voor recht en vrijheid van het Zuid-Molukse volk. Be middag werd gevuld met het optredem van zang- en dansgroepen uit verschillende woonwijken en het opvoeren van folkloristische voorstellingen.' Als sprekers traden o.a. op de bekende Papua leider Nicolaas «LOJIWE, de heer P.W. LOKOL en de heer, voorzitter van' de Stichting "Door de Eeuwen Trojiw". Namens de Zuid-Molukse jongeren voerde R. het woord.. ~~~ ' """ In,rlogal felle bewoordingen schetste hij de onwankelbare geest van de jongeren om de strijd van de - R.M. S. -

12 - 2 - R.M.S. voort te zetten. Hij beloofde dat er een ge-welddadige reactie in de vorm van "Wassenaar" - zou komen als de Indonesische of de Nederlandse regeringen hem daartoe aanleiding zouden geven. Elke vorm van het integratiebeleid van de Nederlandse regering wijzen de jongeren van de hand. De bijeenkomst in de Houtrusthallen eindigde kort na uur en door snel in de gereedstaande auti bussen te stappen voor terugkeer naar hun diverse woonplaatsen had de menigte zich spoedig opgelost. Een uitzondering hierop maakte^zc een aantal bussen afkomstig uit de woonwijken Assen en Boven-Smil de, die zich naar het Plein 1815 begaven om aldaar een demonstratieve godsdienstige openluchtbijeenkomst te houden onder leiding van Ds. METIARY uit Assen. Op het aan Plein 18lj~ciaarvoor beschikbaar gestelde terrein kwamen ongeveer 300 deelnemers aan deze godsdienstige manifestatie bijeen. Zij stelden zich in de vorm van een kruis op met het aangezicht gericht naar het Vrijheidsbeeld, ge huid in zwarte gewaden over het hoofd en schouders, ie der een brandende fakkel in de linker hand houdende. In het gebed, waar Ds. METIARY voorging smee te hij God dat de bede om vrijheid voor de Zuid-Molukken en het Zuid-Molukse volk beantwoord zou worden, evenals dit beantwoord werd voor de ^ederlanders, waar voor als symbool van deze vrijheideen Vrijheidsbeeld werd opgericht, waar zij thans voor stonden. De godsdienstige bijeenkomst eindigde om omstreeks uur, waarna de deelnemers zich onmiddellijk naar de autobussen begaven om huiswaarts te keren Zowel de bijeenkomst in de Houtrusthallen als de plechtigheid aan het Plein 1813 hadden een zeer rustig verloop. EINDE

13 RAPPORT VAN C AAN : CFO. No. : Betr«: R.H.S.-gedenkdag» Bijl.: 1 Op 10-lf-1973 werd van ontvangen een uitnodiging (c.q. programma) voor het bijwonen van de manifestatie op 25 april 1973 t.g.v. de 23e herdenking van de R.M.S. proclamatie, (fotocopie als bijlage) TS.

14 KOMITE PERINGATAN 23 TAHUN REPUBLIK MALUKU SELATAN heeft hierbij de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een manifestatie van Vrije Zuidmolukkers in Nederland, t.g.v. de 23e gedenkdag van de proclamatie van de Republiek Zuid Molukken, liunodiaina op woensdag 25 april 1973 in de Houtrusthallen te 's-cravenhage aanvang uur U gelieve deze uitnodigingskaart mede te nemen. Bij verhindering gelieve ons p.o. te berichten. Uw aanwezigheid wordt door ons zeer op prijs gesteld Namens het Komite Peringatan, De Voorzitter, De Secretaris, f. B. PELLETIMU 6, J. APONNO Kort programma op 25 april uur Verzamelen van Zuid-Molukkers bij de Houtrusthallen uur Openingsceremonie van de manifestatie uur Vlaghijsing,begeleiddoorhetzingenvanhetVolkslied uur Redevoering door de President van de Republiek der Zuid-Molukken, Z.E. Ir. J. A. Manusama uur Sluiting. Afwisselend sprekers: Ds. S. Metairy, Voorzitter Batan Persatuan. Mr. Wonsiwor, Premier van de Vrije Papua's. Hr J. Ritzemabos, Vice-Voorzitter van de Stichting D.D.E.T. Hr. G. B. Leatemia, namens de Jongeren. ZuidmoIJlcsë Folklore en Zuidmolukse liederen door koren en samenzang,

15 Verbinding no: 12. Doss: 170/218. Onderwerp: Herdenkingsbijeenkomst van Zuid-Molukkers. f l M NE l d. aprijl i y / Bi jlage: Op woensdag 25 april 1973 vond te 's- Gravenhage een herdenkingsbijeenkomst plaats ter gelegenheid van de 23 gedenkdag van de proclamatie van de Republiek Zuid- Molukken. Ongeveer 4000 personen (hoofdzakelijk Zuid-Molukker hadden omstreeks uur plaats genomen in de grote hal van het gebouw van de N,V. Houtrust te!s- Gravenhage.Tege: een aldaar geplaatst podium was een spandoek opgehangen waarop stond vermeld: " De Indonesische ambassade is een vaste bron van valse voorlichting over de R.M.S.". Ook werden vanaf de tribune spandoeken omhoog gehouden met de opschriften: M Wassenaar was maar een voorproefje " en " Liever doodvechten dan 23 jaar bezet Vaderland N.. Even later werd met vermelde bijeenkomst begonnen door het vertonen van Zuid-Molukse folklore en het ten gehore brengen van Zuid-Molukse liederen door koren en samen zang. Een en ander werd afgewisseld door het optreden van sprekers o.a. Johan A. aajtusama» geboren te Bandjermasin, de Amerikaanse afgevaardigde 1 )Amn Herman WOMSIWOR, geboren te Bi; e"h r wonende te Rotterdam, Namens de jongerentwerd het woord gevoerd door ^^ De bijeenkomst werd bijgewoond door het Tweede Kamerlid P. JONGELING- en echtgenote, door een afgevaardigde uit Nederland ^_^ en door een afgevaardigd uit Groot-Brittannïer Er werd gecolporteerd met het blad " TOMA ", een maandelijks orgaan ter ondersteuning van de strijd voor ee vrije en onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken. De redactieleden van dit maandblad zijn: Leider: Leden Omstreeks uur werd aan de aanwezigen medegedeeld dat een deputatie van vijf Zuid-Molukker s op weg was naar de Luxemburgse ambassade alhier om een petitie aan te bieden. Door Pieter W.. -LOKOLLQ, geboren te Amboine, (bekend) werd het dankwoord uitgesproken waarna door -door-

16 door Ds. Samuel METIARY, geboren te Saparoea, , het geheel werd afgesloten door samenzang en gebei De bijeenkomst die een ordelijk verloop had werd te uur ter plaatse beëindigd. Vermeld wordt hierbij dat voor de aanvang van deze herdenkingsbijeenkomst werd geconstateerd dat op de deuren en muren van het gebouw van de N.V. HOutrust pamfletten waren geplakt met de volgende inhoud: " Bersatulah untuk satu maksud Ingatlah RMS ada menderita ". In het Nederland vertaald is dit: " Wees eendrachtig voor hetzelfde doel Denk eraan dat de EMS heeft te lijden ". 33e pamfletten waren ondertekend met Badan Perintis. Noot rapporteur: Vermoedelijk behoren deze pamfletten toe tot de organisatie " API-MALUKU ". Eindei.

17 p /. datum CO b. JUNI 1973 RAPPORT VAN C AAN : CFO No. : ^.6.73 Betr,: B.P.-Herdenking R.M.S.-proclamatie» Van werd het volgende vernomen. Voor het eerst werden de organisatorische werkzaamheden voor de herdenking van de R.M.S.-proclamatie opgedragen aan jongeren, waarbij ^ en de leiding hebben. Wel zou de B.P. de supervisie behouden. zal tijdens de herdenking het woord voeren namens de P.M.-jongeren. Uiteraard zullen ook MANUSAMA, LOKOLLO en METIARY het woord voer. Te verwachten is dat ook genodigde prominenten het woord zullen ' voeren, zoals Papoealeiders en genodigden uit Amerika, Duitsland en Zwitserland. Deze laatsten zijn afgevaardigden van buitenlandse organisaties die sympathiseren met het R.M.S.-ideaal. De Engelsman die ook in 1972 aanwezig was, is verhinderd wegens ziekte van zijn echtgenote. De Houtrusthal waar de herdenking plaatsvindt zal worden beveilij door de K.P.K.. Als vanouds wordt MANUSAMA door een lijfwacht beschermd. Er worden geen extra beveiligingsmaatregelen getroffen omdat hiertoe geen aanleiding bestaat. Niets wijst er op dat elementen van welke richting ook, zullen trachten de orde te verstoren. Ook de E.I.-ambassade en/of pro R.I.-Molukkers gullen niets ondernemen omdat het risico dat zij hiermede lopen te groot is. Overigens is de R.I.-ambassadeur schriftelijk uitgenodigd de herdenking bij te wonen. Dit is gedaan om hem te confronteren met het levende streven naar het R.M.S. ideaal* TS.

18 ACD 6i-;E! Verbinding: Ho april 1974 Doss.: 170/236. Onderwerp: Herdenking R.M.S, proklamatie. Op donderdag 25 april 1974 kwamen in de Houtrusthallen te 's-gravenhage naar schatting 4000 Zuidmolukkers van de groep "MA1TUSAMA", afkomstig uit gehee] Nederland bijeen, ter herdenking van de 24e verjaardag van de onafhankelijkheidsproklamatie van de E.M.S.. Om 13*00 uur ving het feestprogramma aan en eindigde om uur. In dit programma werden de bijdragen van de sprekers afgewisseld door opvoeringen van dans- en zani groepen. In zijn toespraak werden door de heex MAJSTCJ- SAMA de agressieve activiteiten van de A.P.I.M.-Molukkers gelaakt. Als intellectuele initiatiefnemers werden door hem de leden van de Indonesische Ambassade te 's-gravenhage aangewezen. Behglve de bekende aansporingen van de woord voerders om de strijd voor het E.M.S.-ideaal vol te houden en voort te zetten, zijn geen bepaalde opvallen de mitspraken gedaan. Door een jongere woordvoerster werd naar voren gebracht dat met uitsluitend de inzet van persoonlijke energie de strijd voor een vrij Zuid-Molukken niet kan worden gewonnen. Zij pleitte voor een zo groo mogelijke geldelijke bijdrage van de Zuidmolukkers, teneinde hun strijdkas ao sterk ibe maken dat daarmede hun vrijheidsstrijd, die ook naar het buitenland moet doordringen, kan worden gefinancierd. In dit verband vestigde zij de aandacht op een op zaterdag 2? apriib a.s. te Alphen a/d Eijn te houden feestavond. De opbrengst van d&ze feestavond zs ten goede komen van de E.M.S.-strijdkas. Dominea BETIAEY heeft in zijn slotwoord aangedrongen de nodige kalmte te bewaren, hij riep zijn gehoor op niet met wraakgevoelens te reageren op de plaats gevonden misdadige acties van de pro-indonesisc Molukkers, die gericht waren tegen de E.H.S. - Hij -

19 - 2 - Hij ziet de uiteindelijke verwezenlijking van de E.M.S. naderbij komen en hoopte dat zij het volgend jaar weer op dezelfde plaats "bijeen kunnen komen ter herdenking van de 25e proklams&edag. Omstreeks uur werd door een anonymus telefonisch aan de echtgenote van de conciërge van de Houtrus thal l en medegedeeld dat het ge~bouw in verband met de daar plaats vindende R.M.S.-bijeenkomst zou worden opgeblazen. De bijeenkomst had een ordelijk verloop, EIHIHl.

20 AC D datum CO b. 2 2 ME d. Aan Betreft nr.: 3V/99O ƒ : CFO d.d. : RMS-herdenking Houtrusthal. Bijl.: Op 25.^.7 vernomen. werd het navolgende De opkomst van Molukkers op deze dag is groter dan in voorgaande jarent geschat aantal: kooo personen. Aanwezig waren ook een aantal MM-leden. Omstreeks uur verscheen ook vergezeld van een kleine aanhang. Bij het binnenkomen werd hen door de KPK-wacht op het hart gedrukt zich te onthouden van kritiek en geen discussie uit te lokken over de eenheids-gedachte (MM/BP). Als gebruikelijk waren alle (MANUSAMA gerichte) Molukse prominenten aanwezig. In MANUSAMA's toespraak werd vooral benadrukt dat "het volk" zich diende te onthouden van geweld in welke vorm dan ook en derhalve ook geen acties tegen Apim diende te ondernemen. De bijeenkomst verliep zonder incidenten. De interne bewaking werd verzorgd door de KPK. Een aantal van hen droeg handvuurwapens onder hun kleding. Opvallend was dat in de hall een stand was opgericht voor: "de Gouden Bloem Beweging" waar een brochure was te verkrijgen In oon andoro otand wopd hot poriodiok "TOMAH verkoobt en hat book "Do Zuidmolukoo ropubliolt» MP. 301A10

21 v ACD datum CO b. / i. 10. //f 09*1975 C ( Aan Betreft nr.: -* : GFO : Badan Persatuan. d.d. Q_\_-i.. Bijl.: Op ^ werd volgende vernomen. het na- Op ^ werd door de BP te Assen een voorlichtingsbijeenkomst gehouden hoofdzakelijk gewijd aan de plannen voor de herdenking c.q. te voeren activiteiten t.g.v. de "nationale" RMS dag in 1975, Herdacht wordt dan de uitroeping van de RMS 25 jaar geleden (25 april) Ter financiering van deze herdenking in 1975 wordt van elk werkend persoon een bijdrage van ƒ 250,- verwacht MP. 301A10

22 ACD datum 29JMU975 CO b. d. d.d. Aan Betreft CFO/JffiSK Programma voor 25 april a.s. Bijl.: Het programma van de Badan Persatuan voor de feestelijkheden op 25 april a.s. (de dag dat 25 jaar geleden de RMS werd geproclameerd) houdt v.z.v. momenteel bekend, het volgende in. In de ochtend verzamelen op het Malieveld waar het volk door de leiders zal worden toegesproken. Vervolgens aanbieding van een petitie aan alle buitenlandse vertegenwoordigingen h.t.l. waarna een kerkdienst zal worden gehouden (welke kerk is nog niet bekend). Tot slot een gezellig samenzijn in de Houtrusthallen. In alle woonwijken zullen op 25 april enkele Z.Molukkers een hongerstaking beginnen Typ.CW. 301A10

23 ACD C ( CFO) nr.: Aan : <&0 Betreft : Bekendmakingen BP, Bijl.: datum CO b. -r d.d. 05FEB.1975 d. Op werd het navolgende vernomen In een rondschrijven van de BP waarin enkele bekendmakingen worden gedaan wordt aangedrongen op medewerking om het 5e lustram van de RMS-proclamatie op 25-^-1975 te doen slagen In een rondschrijven van de (BP) lustrum werkgroep sectie ontspanning en cultuur wordt opgeroepen zich te melden als uitvoerend-medewerker (danserst muziekgezelschappen) t.g.v. de viering van het 5e lustrum. Typ.CW. AIO

24 ACD 7 datum 20MRT.1975 CO b. d. C Aan Betreft nr.: d.d. : CPO. : Demonstratie op 25 april 1975 te 's~gravenhage. Bijl.: 4 Op 21 februari 1975 werd de bijlage ontvangen van een rondschrijven van de Badan Persatuan* Punt E van deze bijlage heeft betrekking op de op 25 april 1975 te 's-gravenhage te houden demonstratie» Zakelijke inhoud. De demonstratie heeft ten doel de buitenwereld aan te tonen dat de R.M.S. nog steeds leeft en van jaar tot jaar zal blijven leven. Voorts moet met deze demonstratie aangetoond worden dat de veroordeling van de gebeurtenissen op 27 december 197*1- onterecht is, omdat het molukse volk zich altijd ordelijk weet te gedragen overeenkomstig de in structies van haar leiders. De veroordeling is daarom niet terecht, omdat de mensen alleen kijken naar wat er gebeurt en achtergronden en aanleidingen negeren. De Molukkers worden opgeroepen op 25 april 1975 in gr te getale naar den Haag te komen om deel te nemen, aan de manifestaties. De plaatselijke leiders moeten mensen leveren die de KPK kunnen bijstaan bij het handhaven van orde in de optocht, want " er zijn elementen die erop uit zijn deze mooie nationale dag van ons te verstoren". 301A10

25 (LAMFIRAN dari surat Badan Persatuan ttgl.17* nr.4b22/us/011/bp) Pokok i Hasil Kongres kilat jang harus dikerdjakan. A. Soal rechtspositie dan inspraak. Kita masih bersifat menanti dan hari2 jang achir ini ada dengan perhatian penuh untuk diperbintjangkan dalam Staten Generaal} itupun menurut verslag dari "Tweede Kamer" ttgl.31 februari B. Soal2 organisasi Badan Persatuan. Supaja ada damai, maka persekutuan Pemimpin dengan rajat, demikianpun rajat dengan rajat harus djuga didjaga dan dipeliharakan baik2, sebab organisasi kita sangat penting dalam masa ini dan vaktu jang akan datang. C.. Soal administrasi Badan Persatuan, Pendaftaran djiwa anggota2 Badan Persatuan mulai dikerdjakan sekarang. Pengurus jang tertinggi ditetapkan Pt2. J.A.J.Manusama, D.Tuhusula dan H.Lewerissa. Daftar2 tjatatan djiwa sudah diambil oleh utusan2 Kongres. Perhubungan lansung mengenai hal ini dengan Kantor Bazarstraat 50 di-den Haag, tel dengan mempunjai tjatatan disaniping surat ialah "TJATATAN DJIVA". D. Lustrum Komité. Komité" telah hadapkan programman j a dan sudah diterima baik oleh Kongres dan jang akan dikerdjakan dan diumumkan oleh Komité" tsb. E. Demonstraai dari Malieveld ke-houtrusthallen. Maksud dari demonstrasi ini ialah untuk menundjukkan keluar,bahwa a. R.M.S. tinggal hidup dan tetap hidup dari tahun ke-tahunj b. Sesudah mendapat tjela kini kami mau tundjuk, bahwa tidak benar tjelaan itu, oleh karena rajat tetap teratur dan dengar2an kepada Pemimpinnja, sebab mereka tjuma melihat kepada ha!2 jang berlaku sedang tidak mau tahu apa sebab hal itu berlaku; c. Tagal itu, maka untuk membantu K.P.K., dari tiap2 tempat Pemimpin se-setempat tentukan pendjaga2 barisan jang mendjaga barisannja dengan kuat, karena ada pengatjau2 jang hendak mengtjaukan pada hari nasional kita jang indahini. d. Tagal itu, bandjirilah Den Haag dengan kekundjungan setjara besar2an pada hari peringatan Lustrum jang ke-v ini pada tgl.25 april Pendjualan "LOTERIJ". Ada djuga beberapa kamp/wijk jang belum mengambil "loterijnja" untuk didjual. Harapan kami supaja selekas mungkin bersambung dengan kami di-bazarstraat 50 Ben Haag supaja dapat kami mengirimnja. Sekali lagi diperingatkan, bahwa "loterij" tersebut boleh didjual diluar wijk/kamp, asal sadja jang mendjual itu sudah berumur 16 tahun keatas. ' > \' \. li-»,-»» 1WJ» «i 'a-gravenhage. 17 februari PUSAT PIMPINAN BADAN PERSATÏÏAN,

26 AC D datum CO 27MRT.1975 C ( ) nr: b. d. Aan : Betreft : Manifestaties Badan Persatuan/P.M. rond 25-^-1975» Bijl.: Op 11 februari 1975 werd bet programma ontvangen van de manifestaties die door Badan Persatuan/Pearada Masjarakat rond en op 25 april 1975 zullen worden gehouden. Zakelijke inhoud, 1. Het programma valt uiteen in manifestaties vósr en op 25 april De manifestaties zijn erop gerichts - het ware verlangen van het zuidmolukse volk naar onafhankelijkheid te demonstreren; - de wereld duidelijk te tonen dat de 2uidmolukkers niet zullen verflauwen in hun strijd, maar integendeel reeds 25 jaar hebben stand gehouden en zullen doorgaan totdat de overwinning en bevrijding van hun vaderland zullen zijn bereikt. 3. Manifestaties v66r 25 april 1975: «Maandag 1*f april 1975^0 minuten durende film over het molukse volk in de strijd. Deze film is gemaakt door de heer en wordt vertoond over de t.v. door de N.C.R.Ï. - Zaterdag 19 april 1975i sportdag» Volleybal-tournooi te Nijmegen gevolgd door feest dansavond. - Maandag 21 april 1975* hongerstaking. De bedoeling is op deze dag in verschillende plaa sen met molukse concentraties een hongerstaking t beginnen voor openbare gebouwen, zoals het gemeen tehuis. Ook in den Haag zal een hongerstaking wor den gehouden Al O

31 BPRMS Financiële aangelegenheden

31 BPRMS Financiële aangelegenheden 31 BPRMS Financiële aangelegenheden Afschrift.» ACDA90625 R A P P O R T VAN K/CH. No. : 1469. Onderwerp: Geld-inzameling ia Amboaese woonoorden» Uit werd het volgende vernomen* 1* Door enkele bewoners

Lebih terperinci

Oriëntatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië

Oriëntatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië Oriëntatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië ACD /

Lebih terperinci

Bahasa Indonesia. Nederlands

Bahasa Indonesia. Nederlands Nederlands Dames en heren, vrienden, hartelijk welkom! In het bijzonder; de bupati van het kabupaten Jayawijaya Jon Wempi Wetipo, de vorige bupati Nicolas Jigibalom, het hoofd van het district Hubikiak,

Lebih terperinci

GKIN Kerkorde en Uitvoeringsbepalingen (2008) - I - Tata Gereja dan Tata Laksana GKIN (2002)

GKIN Kerkorde en Uitvoeringsbepalingen (2008) - I - Tata Gereja dan Tata Laksana GKIN (2002) Ten geleide Pengantar In de landelijke kerkenraadsvergadering op 9 april 1989 werd besloten een Commissie Kerkorde op te richten om een Kerkorde samen te stellen. Het concept van de GKIN Kerkorde (Indonesisch-Nederlands)

Lebih terperinci

Belajar Bahasa Indonesia

Belajar Bahasa Indonesia Belajar Bahasa Indonesia Jilid Kedua Rahman Syaifoel Schrijver: Rahman Syaifoel Cove: Rahman Syaifoel Illustraties: Rahman Syaifoel en Robert Coelen ISBN: 9789402146721 Copyright 2016 Rahman Syaifoel,

Lebih terperinci

2. Koleh Koleh. 1. Ayo Mama

2. Koleh Koleh. 1. Ayo Mama 1. Ayo Mama Ayo, mama jangan mama marah beta, dia cuma, dia cuma cium beta Ayo, mama jangan mama marah beta, 'lah orang muda punya biasa Ayam hitam telurnya putih mencari makan di pinggir kali Sinyo hitam

Lebih terperinci

KAMUS KECIL INDONESIA - BELANDA; BELANDA - INDONESIA : Dr. Sugeng Riyanto, M.A. Dini Saraswati, S.S.

KAMUS KECIL INDONESIA - BELANDA; BELANDA - INDONESIA : Dr. Sugeng Riyanto, M.A. Dini Saraswati, S.S. KAMUS KECIL INDONESIA - BELANDA; BELANDA - INDONESIA oleh : Dr. Sugeng Riyanto, M.A. Dini Saraswati, S.S. Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2013 Hak Cipta 2013 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Lebih terperinci

Chronologie van Paperu

Chronologie van Paperu v. Chr. Molukse specerijen waren waarschijnlijk reeds lang voor de geboorte van Christus bekend in in China. De eerste Europese verwijzing naar kruidnagelen is te vinden in de 'Natuurlijke Historie', door

Lebih terperinci

www.kuhper.com KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA EERSTE BOEK VAN PERSONEN BUKU KESATU - ORANG BOOK ONE - INDIVIDUAL EERSTE TITEL BAB I Chapter I

www.kuhper.com KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA EERSTE BOEK VAN PERSONEN BUKU KESATU - ORANG BOOK ONE - INDIVIDUAL EERSTE TITEL BAB I Chapter I BURGERLIJK WETBOEK VOOR INDONESIE KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Indonesian Civil Code (Afgekondigd bij publicatie van 30 April 1847 S. No. 23). (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (Promulgated by publication

Lebih terperinci

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING Nederlands Bahasa Indonesia www.naarnederland.nl Bahasa Indonesia 1. Pengantar Sejak 15 Maret 2006, pendatang baru tertentu yang berniat tinggal di Belanda untuk waktu yang lama,

Lebih terperinci

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Woordenlijst alfabetisch Basiscursus 1 ISBN 978 90 5352 955 3 boek, audio-cd, CD-ROM

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Woordenlijst alfabetisch Basiscursus 1 ISBN 978 90 5352 955 3 boek, audio-cd, CD-ROM Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Indonesisch deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 en 2 Delftse

Lebih terperinci

I.2 NEGERI, PULAU, PERJALANAN DAN PETA. Gambar 1. Istana Pagaruyung. Foto karya George Schnee, 1984. DAFTAR ISI

I.2 NEGERI, PULAU, PERJALANAN DAN PETA. Gambar 1. Istana Pagaruyung. Foto karya George Schnee, 1984. DAFTAR ISI DOC 01 Gambar 1. Istana Pagaruyung. Foto karya George Schnee, 1984. Thomas Dias: Perjalanan ke Sumatera Tengah 1684 DAFTAR ISI 1 Pengantar 2 2 Transkripsi dari teks bahasa Belanda 6 3 Terjemahan bahasa

Lebih terperinci

Jiwa dan Penjelmaan, Isi dan Bentuk

Jiwa dan Penjelmaan, Isi dan Bentuk Jiwa dan Penjelmaan, Isi dan Bentuk Sultan Takdir Alisjahbana Apakah dapat kita pakai dalam peradaban kita unsur-unsur yang diwariskan oleh zaman dulu, bangsa-bangsa dulu, misalnya zaman Buddha atau lebih

Lebih terperinci

Gambar 1. Peta Asia Tenggara: Singapura, Thailand (Siam), Malaysia, Sumatra, Borneo, 1710. DAFTAR ISI

Gambar 1. Peta Asia Tenggara: Singapura, Thailand (Siam), Malaysia, Sumatra, Borneo, 1710. DAFTAR ISI DUNIA MELAYU-INDONESIA DOC 10 Gambar 1. Peta Asia Tenggara: Singapura, Thailand (Siam), Malaysia, Sumatra, Borneo, 1710. Laporan Tiga Penduduk Jambi tentang Ancaman dari sejumlah Kapal Perang Johor di

Lebih terperinci

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL LEKRA I

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL LEKRA I KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES NASIONAL LEKRA I I Resolusi atas Lapiran Umum Setelah bersidang 5 hari lamanja dan mempertimbangkan setjara mendalam dan seksama Laporan Umum Pimpinan Pusat Lekra jang disampaikan

Lebih terperinci

Bacalah dengan teliti, ini sangat penting!

Bacalah dengan teliti, ini sangat penting! Bacalah dengan teliti, ini sangat penting! Pernah ada anak lelaki dengan watak buruk. Ayahnya memberi dia sekantung penuh paku, dan menyuruh memaku satu batang paku di pagar pekarangan setiap kali dia

Lebih terperinci

NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN Menimbang: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai

Lebih terperinci

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Indonesisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe bagaimana 2 heet bernama 3 je kamu 4 ik saya 5 mijn -ku 6 naam nama 7 is adalah

Lebih terperinci

KAPAUKU - MALAYAN - DUTCH - ENGLISH DICTIONARY

KAPAUKU - MALAYAN - DUTCH - ENGLISH DICTIONARY KAPAUKU - MALAYAN - DUTCH - ENGLISH DICTIONARY ISBN 978-94-015-2181-9 ISBN 978-94-015-3396-6 (ebook) DOI 10.1007/978-94-01 5-3396-6 KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE MARION DOBLE KAPAUKU

Lebih terperinci

Conclusions and recommendations

Conclusions and recommendations Chapter 6 Conclusions and recommendations We have presented a study on the propagation of optical waves in Kerr nonlinear media, with emphasis on the optical beam propagation beyond the slowly varying

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA. Algemeene Secretarie van Nederlands Indische Regering en de Daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950.

DAFTAR PUSTAKA. Algemeene Secretarie van Nederlands Indische Regering en de Daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950. DAFTAR PUSTAKA A. Arsip dan Dokumen Resmi yang Dicetak Algemeene Secretarie. Algemeene Secretarie van Nederlands Indische Regering en de Daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950. Arsip Inventaris Riouw

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat : bahwa sebelum membentuk Undang-undang

Lebih terperinci

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENGURUS PT (BANK) MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Oleh : Prof. Dr.

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENGURUS PT (BANK) MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Oleh : Prof. Dr. TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENGURUS PT (BANK) MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Oleh : Prof. Dr. Nindyo Pramono*) A. Siapakah Pengurus Perseroan Terbatas itu? Pengurus Perseroan

Lebih terperinci

INTERAKSI EROPA - ASIA III.5 KERJASAMA, HUBUNGAN DAN DIPLOMASI. Gambar 1. Sultan Bahadur Shah (m. 1707-1712) menunggang gajah.

INTERAKSI EROPA - ASIA III.5 KERJASAMA, HUBUNGAN DAN DIPLOMASI. Gambar 1. Sultan Bahadur Shah (m. 1707-1712) menunggang gajah. DOC 15 Gambar 1. Sultan Bahadur Shah (m. 1707-1712) menunggang gajah. Sepucuk Surat Untuk Kaisar Besar Mongol Bahadur Shah I (m. 1707-1712): Pembinaan Hubungan Baik serta Kerjasama dengan Kerajaan Muslim,

Lebih terperinci

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942 PANDUAN PENELITIAN De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942 Francien van Anrooij Panduan Archief van het Ministerie van Koloniën (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan) Kepulauan Nusantara Panduan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan Groep Basoeki... 1 Groep Probolinggo... 7 Groep Pasoeroean... 13 Groep Sidhoarjo... 16 Groep Mojokerto... 23 Groep Kediri... 31 Groep Nganjuk... 35 Groep

Lebih terperinci

SUMBER HUKUM A. Pendahuluan

SUMBER HUKUM A. Pendahuluan SUMBER HUKUM A. Pendahuluan Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum? Dalam bahasa Inggris, sumber hukum itu disebut source of law. Perkataan sumber hukum itu sebenarnya berbeda dari perkataan dasar hukum,

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AKTA. Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya Rechts geleerd

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AKTA. Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya Rechts geleerd BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AKTA A. Pengertian Akta Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya Rechts geleerd Handwoorddenboek, kata akta itu berasal dari bahasa Latin acta yang berarti geschrift 32

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum

Lebih terperinci

RESOLUSI KONFERNAS II LEKRA. Laksanakan Tavip, djebol terus jang lama, bangun terus jang baru.

RESOLUSI KONFERNAS II LEKRA. Laksanakan Tavip, djebol terus jang lama, bangun terus jang baru. RESOLUSI KONFERNAS II LEKRA Laksanakan Tavip, djebol terus jang lama, bangun terus jang baru. Konfernas ke-ii LEKRA jang bersidang di Djakarta pada 24 dan 25 Agustus 1964, telah mempeladjari dan mendiskusikan

Lebih terperinci

1 Kassens indhold / Isi Paket. Advarsel inden installation / Peringatan Sebelum Melakukan Instalasi

1 Kassens indhold / Isi Paket. Advarsel inden installation / Peringatan Sebelum Melakukan Instalasi 510000221G Advarsel inden installation / Peringatan Sebelum Melakukan Instalasi Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Segera matikan Kamera Jaringan bila terdeteksi

Lebih terperinci

AWAL PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA 1)

AWAL PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA 1) AWAL PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA 1) A. Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda 1. Mulai Bertumbuh Sebagian besar pakar koperasi dan beberapa kalangan berpendapat bahwa sesungguhnya

Lebih terperinci

KEBIJAKAN KOLONIAL DI HINDIA BELANDA. Doris Jedamski Leiden

KEBIJAKAN KOLONIAL DI HINDIA BELANDA. Doris Jedamski Leiden 1 KEBIJAKAN KOLONIAL DI HINDIA BELANDA Doris Jedamski Leiden Kalau kita bicara tentang kebijakan jenis apa pun, demikianlah Kamus bahasa Inggrisnya Webster, artinya harus ada acuan kepada suatu sikap yang

Lebih terperinci

Organisasi VOC. F.S. Gaastra. organisasi voc

Organisasi VOC. F.S. Gaastra. organisasi voc Organisasi VOC F.S. Gaastra Diterjemahkan oleh Syahrita Chairaty Kasim dan Dr. Th. van den End. Di antara semua perserikatan dagang yang ada di abad ke-17 dan ke-18, Perserikatan Dagang Hindia Timur (VOC),

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG. KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG. KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai

Lebih terperinci

ÜUBAKAR ATJEH. (Ilmu Kalam) Tittotw-ea DJAKARTA PENERBIT!

ÜUBAKAR ATJEH. (Ilmu Kalam) Tittotw-ea DJAKARTA PENERBIT! 3g 145 ÜUBAKAR ATJEH N V (Ilmu Kalam) PENERBIT! Tittotw-ea DJAKARTA BIBLIOTHEEK KITLV 0027 8406 Wsitqyzt ILMU KETUHANAN Tjetakan pertama D januari 1966 Je /Lf 5* A/ (Ilmu Kalam) Oleh: H. Aboebakar Atjeh

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TARIP TAKSI ARGOMETER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TARIP TAKSI ARGOMETER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, SALINAN NOMOR 25, 2013 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TARIP TAKSI ARGOMETER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. ba h wa den ga n a da n ya kenaikan

Lebih terperinci

SKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH EFEK PERSEROAN TERBATAS TERDAFTAR DI PASAR MODAL. Oleh DICKY KARTIKA SHANDRA

SKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH EFEK PERSEROAN TERBATAS TERDAFTAR DI PASAR MODAL. Oleh DICKY KARTIKA SHANDRA SKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH EFEK PERSEROAN TERBATAS TERDAFTAR DI PASAR MODAL Oleh DICKY KARTIKA SHANDRA 07940188 Program Kekhususan Hukum Bisnis FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

Lebih terperinci

Knee geometrical model development

Knee geometrical model development Chapter 7 Summary Chapter 7 Reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL) is a common procedure to treat chronic instability of knees due to ACL insufficiency (Beynnon et al., 2002). The goal

Lebih terperinci

Hikajat dan Dongeng Djawa Purba

Hikajat dan Dongeng Djawa Purba TIDAK DIPERJUALBELIKAN Proyek Bahan Pustaka Lokal Konten Berbasis Etnis Nusantara Perpustakaan Nasional, 2011 Hikajat dan Dongeng Djawa Purba DITJERITAKAN OLEH da Kach a Perpustakaan Nasional R e p u b

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 14 TAHUN 1961 PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH

PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 14 TAHUN 1961 PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 14 TAHUN 1961 PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH Mengingat: Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; L.N. 1960-104)

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA. De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek 1931. Batavia : Centraal Missie Bureau, 1931.

DAFTAR PUSTAKA. De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek 1931. Batavia : Centraal Missie Bureau, 1931. DAFTAR PUSTAKA Arsip dan Terbitan Pemerintah De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek 1931. Batavia : Centraal Missie Bureau, 1931. De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek

Lebih terperinci

NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT), TAPI BERWENANG MEMBUAT AKTA KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (AKMHT)

NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT), TAPI BERWENANG MEMBUAT AKTA KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (AKMHT) NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT), TAPI BERWENANG MEMBUAT AKTA KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (AKMHT) Pasal 15 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Lebih terperinci

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PERINGA TAN HARI AKSARA INTERNASIONAL KE-38 DAN PENCANANGAN GERAKAN MEMBACA NASIONAL TAHUN 2003

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PERINGA TAN HARI AKSARA INTERNASIONAL KE-38 DAN PENCANANGAN GERAKAN MEMBACA NASIONAL TAHUN 2003 ""c.,- -.. SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PERINGA TAN HARI AKSARA INTERNASIONAL KE-38 DAN PENCANANGAN GERAKAN MEMBACA NASIONAL TAHUN 2003 Jakarta, 12 Nopember 2003 SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK

Lebih terperinci

B A B I P E N D A H U L U A N

B A B I P E N D A H U L U A N B A B I P E N D A H U L U A N P a t u t k i t a g a r i s b a w a h i b a h w a p e m b a n g u n a n k e s e h a t a n m e r u p a k a n b a g i a n y a n g t i d a k t e r p i s a h k a n d a r i p e

Lebih terperinci

4. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear x + y = 5 dan x - 2y = -4 adalah... A.{ (1, 4) }

4. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear x + y = 5 dan x - 2y = -4 adalah... A.{ (1, 4) } 1. Diketahui himpunan P = ( bilangan prima kurang dari 13 ) Banyak himpunan bagian dari P adalah... 5 25 10 32 P = {Bilangan prima kurang dari 13} = {2, 3, 5, 7, 11} n(p) = 5 2. Dari diagram Venn di bawah,

Lebih terperinci

Trio Hukum dan Lembaga Peradilan

Trio Hukum dan Lembaga Peradilan Trio Hukum dan Lembaga Peradilan Oleh : Drs. M. Amin, SH., MH Telah diterbitkan di Waspada tgl 20 Desember 2010 Dengan terpilihnya Trio Penegak Hukum Indonesia, yakni Bustro Muqaddas (58), sebagai Ketua

Lebih terperinci

H A Y A T I J U R N A L I L M U - I L M U H A Y A T I

H A Y A T I J U R N A L I L M U - I L M U H A Y A T I I S S N : 0 2 1 6-0382 H A Y A T I J U R N A L I L M U - I L M U H A Y A T I V o l. V N. 0 5 D e s e m b e r 2 0 0 8 A. Y U D I H E R Y A D I E X I S T I N G C O N D I T I O N K E R A G A A N A G R I B

Lebih terperinci

UNDANG UNDANG OBAT KERAS ( St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 ) PASAL I

UNDANG UNDANG OBAT KERAS ( St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 ) PASAL I UNDANG UNDANG OBAT KERAS ( St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 ) PASAL I Undang undang obat keras ( St. 1937 No. 541) ditetapkan kembali sebagai berikut : Pasal 1 (1) Yang dimaksud dalam ordonansi ini dengan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1951 TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1951 TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1951 TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dianggap sangat perlu menaikkan porto dan bea

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN NEGERI JAMBI Jalan Jend. A. Yani No. 16 Telanaipura Kota Jambi J A M B I 2014 a tu E\*J_ PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (PENGADTLAN

Lebih terperinci

KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN TENAGA HONORER DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN

KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN TENAGA HONORER DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN TESIS KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN TENAGA HONORER DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN AYU PRILIA DIANTARI NIM : 1090561018 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA 2013 KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN TENAGA HONORER DALAM

Lebih terperinci

Educational Courses P.O. Box 0623 Cagayan de Oro 9000 Mindanao, Philippines. Fasal 2. Fasal 5. 7 Saudara-saudara, bukan perintah baru yang

Educational Courses P.O. Box 0623 Cagayan de Oro 9000 Mindanao, Philippines. Fasal 2. Fasal 5. 7 Saudara-saudara, bukan perintah baru yang 8 Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak mempunyai dosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9 Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, Ia adalah setia dan adil mengampuni

Lebih terperinci

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA (PMHP/OOD) disampaikan oleh: Marianna Sutadi, SH Pada Acara Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Januari 2009 Keputusan Badan/Pejabat

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/MEN/98 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/MEN/98 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/MEN/98 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. b. bahwa sebagai

Lebih terperinci

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM Match Day 2 KONSEP ILMU, ILMU HUKUM DAN HUKUM

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM Match Day 2 KONSEP ILMU, ILMU HUKUM DAN HUKUM MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM Match Day 2 KONSEP ILMU, ILMU HUKUM DAN HUKUM A. ILMU Apa ilmu itu?. Dalam thesaurus Bahasa Indonesia, Ilmu diartikan sebagai (1) bidang, disiplin, keahlian, lapangan,

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KABU'PATEN JAYAWJAYA N'OMOR 04 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABU'PATEN JAYAWJAYA N'OMOR 04 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KABU'PATEN JAYAWJAYA N'OMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN M'ODAL. DAERAH PADA PIHAK KETIGA OEN GAN RAH MAT TUHAN 'fang MAHA ESA BUI'ATI JA'fAWIJAYA Me11imbang Mengingat a. bahwa untuk

Lebih terperinci

A K T I V I T A S M U R I D TAHUN BUKU. Indria. Penolong Allah Yang Baik. Allah Mengirimkan Manna bagi Umat-Nya. Nama Murid :

A K T I V I T A S M U R I D TAHUN BUKU. Indria. Penolong Allah Yang Baik. Allah Mengirimkan Manna bagi Umat-Nya. Nama Murid : B U K U A K T I V I T A S M U R I D 1 2 TAHUN BUKU Indria Penolong Allah Yang Baik Allah Mengirimkan Manna bagi Umat-Nya Nama Murid : Aku Cinta Alkitabku Indria Tahun 1 Buku 2 Penolon g Allah Yang Ba ik

Lebih terperinci

Hari Sabat. Hari Perhentian yang Kudus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Hari Sabat. Hari Perhentian yang Kudus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS Hari Sabat Hari Perhentian yang Kudus GEREJA YESUS SEJATI Pusat Indonesia Jl. Danau Asri Timur Blok C3 number 3C Sunter Danau Indah Jakarta 14350 Indonesia Telp. (021) 65304150,

Lebih terperinci

1997 20 September 1977: Untuk pertama kalinya KKI-A mengadakan misa bersama dengan Paroki Scheut di Brussel.

1997 20 September 1977: Untuk pertama kalinya KKI-A mengadakan misa bersama dengan Paroki Scheut di Brussel. ACARA YANG TELAH DISELENGGARAKAN OLEH KKI-ANTWERPEN (Diluar acara Paskah, Natal dan misa) 1997 20 September 1977: Untuk pertama kalinya KKI-A mengadakan misa bersama dengan Paroki Scheut di Brussel. 2

Lebih terperinci

Bodoh Sekali. Oleh: Ga Hyun

Bodoh Sekali. Oleh: Ga Hyun Bodoh Sekali Oleh: Ga Hyun Saya bernama Min Yoo, saya bersekolah di Sekolah Matahari. Saya mempunyai teman dekat bernama So Eun. Saya suka bermain dengan anak laki-laki. Saya tidak suka makan terlalu banyak.

Lebih terperinci

FUNGSI NOTARIS DALAM MENJAMIN KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS GUGATAN PENGADILAN YANG DIBUBUHI DENGAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN

FUNGSI NOTARIS DALAM MENJAMIN KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS GUGATAN PENGADILAN YANG DIBUBUHI DENGAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN TESIS FUNGSI NOTARIS DALAM MENJAMIN KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS GUGATAN PENGADILAN YANG DIBUBUHI DENGAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN I MADE MULYAWAN SUBAWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS

Lebih terperinci

ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT AHLI PENGINDERAAN JAUH INDONESIA (INDONESIAN SOCIETY FOR REMOTE SENSING)

ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT AHLI PENGINDERAAN JAUH INDONESIA (INDONESIAN SOCIETY FOR REMOTE SENSING) ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT AHLI PENGINDERAAN JAUH INDONESIA (INDONESIAN SOCIETY FOR REMOTE SENSING) BAB I ORGANISASI Pasal 1 STATUS ORGANISASI (1). Nama organisasi ini adalah Masyarakat Ahli Penginderaan

Lebih terperinci

KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA

KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA 548 KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA Lalu Hadi Adha Fakultas Hukum Universitas Mataram NTB E-mail: mrdatudaha@gmail.com Abstract BOT (Build Operate

Lebih terperinci

ARSITEKTUR TRANSISI DI NUSANTARA DARI AKHIR ABAD 19 KE AWAL ABAD 20. (STUDI KASUS KOMPLEK BANGUNAN MILITER DI JAWA PADA PERALIHAN ABAD 19 KE 20)

ARSITEKTUR TRANSISI DI NUSANTARA DARI AKHIR ABAD 19 KE AWAL ABAD 20. (STUDI KASUS KOMPLEK BANGUNAN MILITER DI JAWA PADA PERALIHAN ABAD 19 KE 20) 1 ARSITEKTUR TRANSISI DI NUSANTARA DARI AKHIR ABAD 19 KE AWAL ABAD 20. (STUDI KASUS KOMPLEK BANGUNAN MILITER DI JAWA PADA PERALIHAN ABAD 19 KE 20) Samuel Hartono Staf Pengajar Fakultas Teknik Sipil dan

Lebih terperinci

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KETUA MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 02 Tahun 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA KETUA MAHKAMAH

Lebih terperinci

dan instansi-instansi lain jang berketjimpung dalam bidang pembangunan.

dan instansi-instansi lain jang berketjimpung dalam bidang pembangunan. KATA PENGANTAR Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 telah terbentuk melalui proses jang pandjang. Penjusunannja telah menghabiskan waktu tiada kurang dari 21 bulan sedjak dibentuknja Panitia Pembaharuan

Lebih terperinci

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu

Lebih terperinci

JADW AL ACARA MU S YAW AR AH DAE R AH I DH AR MA W ANI T A P ER S AT U AN P R OVI NS I DKI JAKARTA

JADW AL ACARA MU S YAW AR AH DAE R AH I DH AR MA W ANI T A P ER S AT U AN P R OVI NS I DKI JAKARTA JADW AL ACARA MU S YAW AR AH DAE R AH I DH AR MA W ANI T A P ER S AT U AN P R OVI NS I DKI JAKARTA H ar i Pertama S elas a, 3 Mei 2005 A. 08.00-10.00 P E MB U K AAN MU S DA I 2. Pembukaan Hymne Dharma

Lebih terperinci

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2006 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

Lebih terperinci

- 2 - MEMUTUSKAN: PERA TURAN MENTER! KEBUDAYAAN TENTANG PERGURUAN TINGGI. BAB I KETENTUAN UMUM i. Pasal 1

- 2 - MEMUTUSKAN: PERA TURAN MENTER! KEBUDAYAAN TENTANG PERGURUAN TINGGI. BAB I KETENTUAN UMUM i. Pasal 1 SALN AN PERA TURAN MENTER! PENDDKAN DAN KEBUDA Y AAN REPUBLK NDONESA NOMOR 14 TA HUN 20 14 TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TNGG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTER! PENDDKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLK NDONESA,

Lebih terperinci

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PIDATO KETUA BPK RI PADA ACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-64 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lebih terperinci

Allah Menjadikan Saudara Sebagaimana Adanya

Allah Menjadikan Saudara Sebagaimana Adanya Allah Menjadikan Saudara Sebagaimana Adanya Jika saudara tahu bahwa saudara adalah seorang penting maka ini sangat membesarkan hati. Hal itu menimbulkan perasaan senang dalam hati saudara dan juga menolong

Lebih terperinci

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANAHAN

Lebih terperinci

ANGGARAN DASAR (AD) AMAN Ditetapkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV) Tobelo, 24 April 2012

ANGGARAN DASAR (AD) AMAN Ditetapkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV) Tobelo, 24 April 2012 ANGGARAN DASAR (AD) AMAN Ditetapkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV) Tobelo, 24 April 2012 BAB I NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 1) Organisasi ini bernama Aliansi Masyarakat

Lebih terperinci

Tentang: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR *)

Tentang: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR *) Bentuk: Oleh: UNDANG-UNDANG (UU) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 25 TAHUN 1956 (25/1956) Tanggal: 29 DESEMBER 1956 (JAKARTA) Sumber: LN 1956/65; TLN NO. 1106 Tentang: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM

Lebih terperinci

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

Lebih terperinci

Bab 4 Kelembagaan Lembaga Tata Ruang Pertama di Indonesia

Bab 4 Kelembagaan Lembaga Tata Ruang Pertama di Indonesia 4.1 Bab 4 Kelembagaan LEMBAGA TATA RUANG PERTAMA DI INDONESIA Oleh Soefaat LEMBAGA TATA RUANG PERTAMA Lembaga tata ruang pertama yang didirikan di Indonesia bernama Balai Tata Ruangan Pembangunan (BTRP).

Lebih terperinci

Peresmian Perguruan Tinggi Teknik Hindia (terjemah bebas oleh: Bambang Soemarwoto, )

Peresmian Perguruan Tinggi Teknik Hindia (terjemah bebas oleh: Bambang Soemarwoto, ) Sejarah pendirian ini tidaklah panjang. Pada tahun 1917 dilakukan penggalangan dana dari kalangan dagang, industri, pertanian, pertambangan dan perkapalan, hingga pada tahun 1919 terkumpul sejumlah 3 1/3

Lebih terperinci

11. Danang Risdiarto, SE.

11. Danang Risdiarto, SE. KATA PENGANTAR Pertama-tama kami ingin mengucap syukur atas selesainya laporan kegiatan Tim Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan. Naskah akademik ini disusun dalam rangka memperbarui peraturan tentang

Lebih terperinci

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, -------------------------------- LAPORAN KOMISI III DPR RI TERHADAP HASIL PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN MENGENAI PENGANGKATAN KAPOLRI (UJI KELAYAKAN CALON KAPOLRI) PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI Kamis, 16 April

Lebih terperinci

BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN. nilai-nilai tradisionalnya. Sebelum Perang Dunia II, sistem keluarga Jepang didasarkan

BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN. nilai-nilai tradisionalnya. Sebelum Perang Dunia II, sistem keluarga Jepang didasarkan BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan Masyarakat Jepang di kenal sebagai suatu masyarakat yang memegang kuat nilai-nilai tradisionalnya. Sebelum Perang Dunia II, sistem keluarga Jepang didasarkan pada

Lebih terperinci

DAMAI SEJAHTERA Pdt. Antonius S. Un

DAMAI SEJAHTERA Pdt. Antonius S. Un MUTIARA KHOTBAH #2 DAMAI SEJAHTERA Pdt. Antonius S. Un "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.

Lebih terperinci

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SALINAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2015 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL

Lebih terperinci

MA5181 PROSES STOKASTIK Bab 3 Proses Renewal

MA5181 PROSES STOKASTIK Bab 3 Proses Renewal MA5181 PROSES STOKASTIK Bab 3 (not just) Always Listening, Always Understanding MA5181 PROSES STOKASTIK Bab 3 Soal Solusi Ujian Toko kue KP-Khusus Pria (ini toko apaan sih?) buka pukul 8 pagi. Pelanggan

Lebih terperinci

BAB I PENGANTAR 1.1 Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana Endah Lestari D.,SH,MH. Fakultas Hukum Univ. Narotama Surabaya

BAB I PENGANTAR 1.1 Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana Endah Lestari D.,SH,MH. Fakultas Hukum Univ. Narotama Surabaya BAB I PENGANTAR 1.1 Pengertian Hukum Pidana Hukum adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum pidana maka ganjarannya adalah hukum

Lebih terperinci

Mengenal Lebih Dekat Dr. R. Soetomo

Mengenal Lebih Dekat Dr. R. Soetomo Mengenal Lebih Dekat Dr. R. Soetomo Siapa tidak mengenal Dr. R. Soetomo? Beliau adalah salah satu tokoh pendiri Organisasi Budi Utomo, bersama teman teman semasa masih bersekolah di STOVIA (School Tot

Lebih terperinci

ACEH: Proyek Uji Coba REDD+ Ulu Masen

ACEH: Proyek Uji Coba REDD+ Ulu Masen Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim Oktober 2011 ACEH: Proyek Uji Coba REDD+ Ulu Masen Proyek Ulu Masen dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan bantuan Fauna and Flora International (FFI)

Lebih terperinci

SURATKU BUAT RI 1-2: "Dua Harapan Agar Generasi Muda dapat Berkarya" (112)

SURATKU BUAT RI 1-2: Dua Harapan Agar Generasi Muda dapat Berkarya (112) Tretes, 20 Agustus 2009 Kepada Yth : Bpk Presiden RI beserta Wakil Di Tempat Dengan hormat, Sebelumnya saya menyampaikan selamat atas terpilihnya Bapak Presiden beserta Wakil untuk memimpin Bangsa Indonesia

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan

Lebih terperinci

No.14/15/DPM Jakarta, 10 Mei 2012 S U R A T E D A R A N. Kepada SEMUA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK DI INDONESIA

No.14/15/DPM Jakarta, 10 Mei 2012 S U R A T E D A R A N. Kepada SEMUA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK DI INDONESIA No.14/15/DPM Jakarta, 10 Mei 2012 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK DI INDONESIA Perihal : Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta

Lebih terperinci

PERJALANAN WANITA KATOLIK RI DARI MASA KE MASA * Kemandirian dan Keberpihakan kepada Perempuan dan Kemanusiaan

PERJALANAN WANITA KATOLIK RI DARI MASA KE MASA * Kemandirian dan Keberpihakan kepada Perempuan dan Kemanusiaan PERJALANAN WANITA KATOLIK RI DARI MASA KE MASA * Kemandirian dan Keberpihakan kepada Perempuan dan Kemanusiaan Menelusuri sejarah Wanita Katolik RI, kita dapat merasakan roh, spirit perjuangan Ibu-Ibu

Lebih terperinci

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH-MAHASISWA (LKTIM) SE-JAWA-BALI 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH-MAHASISWA (LKTIM) SE-JAWA-BALI 2014 PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH-MAHASISWA (LKTIM) SE-JAWA-BALI 2014 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENALARAN DAN PENELITIAN MAHASISWA EKONOMI (LP3ME) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG PETUNJUK

Lebih terperinci

Pengurus Pusat VOC dan lembaga-lembaga pemerintahan kota Batavia (1619-1811) sebuah pendahuluan

Pengurus Pusat VOC dan lembaga-lembaga pemerintahan kota Batavia (1619-1811) sebuah pendahuluan Pengurus Pusat VOC dan lembaga-lembaga pemerintahan kota Batavia (1619-1811) sebuah pendahuluan Dr. Hendrik E. Niemeijer Diterjemahkan oleh Dr. Th. van den End I. Pendahuluan Pada tanggal 30 Mei 1619 VOC

Lebih terperinci

Apakah kebijakan dapat dipidana?

Apakah kebijakan dapat dipidana? Apakah kebijakan dapat dipidana? Totok Soeprijanto Pendahuluan Beberapa waktu yang lalu banyak dibicarakan tentang kriminalisasi kebijakan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menegaskan bahwa kebijakan

Lebih terperinci

CARA MEMBUAT DATABASE SEDERHANA dengan MICROSOFT EXCEL

CARA MEMBUAT DATABASE SEDERHANA dengan MICROSOFT EXCEL CARA MEMBUAT DATABASE SEDERHANA dengan MICROSOFT EXCEL Dela Putri Lestari delaputrilestari@raharja.info :: http://www.this-is-dela.tumblr.com Abstrak Nah yang sering menggunakan program pengolahan data

Lebih terperinci