Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut:"

Transkripsi

1 PENTING: BACA PERJANJIAN INI DENGAN TELITI. INI ADALAH PERJANJIAN UNDANG-UNDANG ANTARA AVG TECHNOLOGIES CZ, s.r.o. ( AVG TECHNOLOGIES ) DAN ANDA (BERTINDAK SEBAGAI SEORANG INDIVIDU ATAU, JIKA BERKAITAN, BAGI PIHAK INDIVIDU ATAU ENTITI YANG KOMPUTERNYA DIPASANG DENGAN PERISIAN TERSEBUT). JIKA ANDA MENGKLIK PILIHAN TERIMA ATAU MEMASANG PRODUK PERISIAN YANG DISERTAKAN BERSAMA PERJANJIAN INI ( PERISIAN ), ANDA AKAN TERIKAT DENGAN PERJANJIAN INI. Anda tidak diwajibkan untuk menerima terma-terma ini tetapi Perisian tersebut tidak akan dipasang dan anda tidak akan dibenarkan untuk menggunakan Perisian tersebut kecuali dan sehingga anda menerimanya. Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut: Jika anda telah membeli muat turun, ikut arahan yang terdapat dalam e-mel pengesahan yang anda terima berkaitan dengan pembelian itu. Sila benarkan tiga puluh (30) hari untuk mendapatkan wang tersebut dalam akaun anda. Untuk semua pembelian lain, musnahkan kesemua salinan Perisian tersebut yang anda mungkin telah buat (termasuk salinan arkib) dan kembalikan Perisian tersebut di dalam bungkusan asalnya berserta dengan resit anda ke tempat belian. NOTIS: PERISIAN TERSEBUT MUNGKIN MENGANDUNGI CIRI TAMAT MASA YANG AKAN MENYEBABKAN PERISIAN TERSEBUT TIDAK BERFUNGSI DI AKHIR TEMPOH (SEPERTI YANG DIJELASKAN DI BAWAH). PERJANJIAN LESEN PERISIAN PENGGUNA AKHIR 1. Pemberian Lesen; Peruntukan-Peruntukan Berkaitan. a. Pemberian Lesen. Tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, AVG Technologies, dengan ini memberi anda lesen tak eksklusif dan tak boleh pindah milik semasa Tempoh terbabit untuk menggunakan Perisian tersebut hanya dalam bentuk boleh laku atau kod objek semata-mata bagi tujuan peribadi atau perniagaan dalaman anda. Lesen ini membenarkan anda menggunakan Perisian tersebut pada atau bersama dengan sehingga (i) bilangan komputer yang ditentukan oleh pesanan anda untuk Perisian tersebut, atau (ii) bilangan yang ditentukan pada bungkusan Perisian sekiranya Perisian tersebut dibeli dalam bentuk CD atau bahantara fizikal lain, atau (iii) jika anda menerima Perisian tersebut yang digabungkan dengan perkakasan atau perisian lain, hanya bersama dengan perkakasan atau perisian lain sedemikian. b. Pembatasan. Anda tidak akan, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk (i) membuat salinan pendua Perisian tersebut bagi apa-apa tujuan selain daripada semunasabahnya perlu untuk menggunakan Perisian yang sama seperti diperincikan oleh Perjanjian ini dan bagi tujuan arkib luar talian dan pemulihan bencana, (ii) memasang Perisian tersebut pada komputer kedua kecuali bagi pemindahan sementara jika berlaku kepincangan tugas komputer, (iii) menggunakan sebarang nombor lesen yang dibekalkan oleh AVG Technologies (setiap satunya dirujuk sebagai Nombor Lesen ) berkaitan dengan lebih daripada

2 satu (1) salinan Perisian tersebut pada bila-bila masa, (iv) mendedahkan sebarang Nombor Lesen kepada mana-mana pihak selain daripada AVG Technologies atau wakil yang dilantik oleh AVG Technologies, seperti yang diperlukan untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan berkenaan dengan Perisian tersebut, (v) menerbitkan Perisian tersebut atau sebarang Nombor Lesen atau menggunakannya selain daripada bagi tujuan yang diterangkan dalam Seksyen a Perjanjian ini, (vi) melakukan kejuruteraan undur, menyahhimpun, menyahsusun, menterjemahkan, membina semula, mengubah atau mengekstrak Perisian tersebut atau mana-mana bahagian Perisian tersebut (termasuk tanpa pembatasan, sebarang tandatangan malware berkaitan dan rutin pengesanan malware) kecuali dibenarkan dengan nyata oleh undang-undang, (vii) mengubah, mengubah suai atau sebaliknya menukar Perisian tersebut (termasuk tanpa pembatasan, sebarang tandatangan malware berkaitan dan rutin pengesanan malware) kecuali dibenarkan dengan nyata oleh undang-undang, (viii) memindahkan, mencagar, menyewa, berkongsi atau mensublesenkan Perisian tersebut selain daripada berkaitan dengan penjualan, pajakan, penyewaan atau pemindahan lain komputer terbabit yang dipasang pada mulanya dengan Perisian tersebut, (ix) memberi mana-mana pihak ketiga capaian kepada atau menggunakan Perisian tersebut melalui biro perkhidmatan, perkongsian masa, perkhidmatan langganan atau pembekal khidmat aplikasi atau cara serupa lain, atau (x) mengatasi atau memintasi, cuba mengatasi atau memintasi, atau membenarkan atau membantu mana-mana pihak ketiga untuk mengatasi atau memintasi kawalan pada pemasangan atau menggunakan salinan Perisian tersebut. c. Pengemaskinian. Dari masa ke masa semasa Tempoh terbabit, AVG Technologies mungkin menyediakan pengemaskinian untuk Perisian tersebut dan/atau tandatangan malware disertakan di dalamnya (setiap satunya dirujuk sebagai Pengemaskinian ). Pengemaskinian akan dianggap Perisian bagi semua tujuan di bawah Perjanjian ini. Anda mengakui bahawa anda mesti memuat turun dan membenarkan pemasangan Pengemaskinian secara rutin supaya dapat memperoleh faedah maksimum daripada Perisian tersebut. AVG Technologies tidak mempunyai kewajipan untuk membekalkan anda dengan Pengemaskinian dalam apa jua keadaan berikutan tamatnya tempoh atau penamatan Perjanjian ini, dan mengikut budi bicaranya semata-mata mungkin menamatkan pengemaskinian untuk sebarang versi Perisian tersebut selain daripada versi terkini, atau untuk penggunaan Perisian berkaitan dengan versi sebarang sistem pengendalian, atur cara e-mel, atur cara pelayar dan perisian lain pihak ketiga selain daripada versi terkini. d. Komen Pelanggan. AVG Technologies mengalu-alukan komen anda berkenaan dengan Perisian tersebut, termasuk pemberitahuan bahawa anda telah mengalami kegagalan, ralat atau kepincangan tugas lain Perisian dan cadangan bagi ciri dan fungsi tambahan atau berbeza. Sila hantarkan kepada kami komen dan cadangan anda menggunakan borang web yang ditempatkan di AVG Technologies tidak mempunyai kewajipan untuk membalas atau bertindak ke atas sebarang komen atau cadangan sedemikian tetapi anda memberi AVG Technologies hak dan lesen berkekalan, tak boleh batal, berbayar sepenuhnya, bebas royalti dan seluruh dunia di bawah hak harta intelektual (jika ada) untuk melaksanakan komen dan cadangan anda dalam Perisian tersebut serta produk dan perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh AVG Technologies, anggota-anggota gabungannya, dan pemberi lesen, pemegang lesen, pengganti dan pemegang serah hak masing-masing. 2. Tempoh, Penamatan

3 a. Tempoh. Tempoh permulaan Perjanjian ini akan bermula pada tarikh anda memuat turun atau sebaliknya memperoleh Perisian tersebut dan akan berterusan (i) selama tempoh yang anda tentukan dalam pesanan anda untuk Perisian tersebut, atau (ii) selama tempoh yang tercetak pada bungkusan Perisian tersebut jika anda membeli Perisian tersebut dalam bentuk CD atau bahantara fizikal lain, atau (iii) selama tempoh yang ditentukan oleh pembekal anda jika anda menerima Perisian tersebut yang digabungkan dengan perkakasan atau perisian lain. Jika tempoh pembaharuan tersedia, AVG Technologies akan memberi notis menawarkan anda peluang untuk membeli pembaharuan mengikut harga pembaharuan semasa pada masa itu. Tempoh permulaan dan apa-apa pembaharuan yang dibeli dirujuk sebagai Tempoh dalam Perjanjian ini. b. Penamatan. Di samping hak lain sedemikian yang mungkin ada mengikut undangundang atau ekuiti, AVG Technologies akan berhak menamatkan lesen yang diberikan oleh Perjanjian ini tanpa liabiliti (i) bagi kemudahan dengan memberikan notis terdahulu lima (5) hari, dengan syarat bahawa AVG Technologies akan, mengikut budi bicaranya semata-mata, sama ada membayar balik kepada anda bayaran lesen yang anda telah bayar berkaitan dengan tempoh permulaan atau tempoh pembaharuan semasa pada masa itu, prorata mengikut tempoh yang diguna pakai, atau memberikan lesen untuk produk yang serupa pada umumnya selama baki Tempoh terbabit, atau (ii) atas sebab pada bila-bila masa tanpa notis jika anda melakukan pelanggaran material Perjanjian ini. c. Kesan Penamatan. Apabila Perjanjian ini tamat tempoh atau ditamatkan, anda akan berhenti menggunakan Perisian tersebut, AVG Technologies boleh berhenti menyediakan Pengemaskinian untuk anda, dan Perisian tersebut mungkin berhenti berfungsi. Seksyen b, d, 3, 4, 5 dan 6 tidak akan terjejas walaupun Perjanjian ini tamat tempoh atau ditamatkan. 3. Pemilikan. AVG Technologies memiliki semua hak ke atas Perisian tersebut yang tidak diberikan dengan nyata oleh Perjanjian ini. Semua hak cipta, tanda dagangan dan hak harta intelektual yang dapat difikirkan dalam dan ke atas Perisian tersebut (termasuk tetapi tidak terhad kepada, tandatangan malware dan fail data lain, imej yang muncul dalam Perisian tersebut dan paparan skrin serta sebarang dan semua dokumentasi berkaitan dengan Perisian tersebut) dimiliki oleh AVG Technologies atau pemberi lesennya, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, triti antarabangsa dan undang-undang yang diguna pakai lain di Amerika Syarikat dan luar negeri. Sebarang salinan Perisian tersebut yang anda dibenarkan untuk buat menurut Perjanjian ini mestilah mengandungi seluruh hak cipta dan notis lain disertakan bersama salinan asal Perisian tersebut. 4. Waranti. a. Am. AVG Technologies menjamin, bahawa pada masa penyerahan Perisian tersebut dan selama tempoh tiga puluh (30) hari selepas itu, bahantara (jika ada) yang digunakan untuk menyerahkan Perisian tersebut akan bebas daripada kerosakan bahan, dan Perisian tersebut akan berfungsi pada umumnya menurut spesifikasinya. Waranti di atas merangkumi hanya - 3 -

4 Perisian tersebut seperti yang diserahkan pada asalnya dan tidak merangkumi Pengemaskinian. Remedi tunggal dan eksklusif anda bagi pelanggaran Waranti ini adalah penggantian media atau Perisian yang rosak atau, mengikut pilihan AVG Technologies, kembalikan Perisian tersebut untuk mendapatkan bayaran balik penuh. Supaya dapat menggunakan hak anda di bawah Seksyen 4, anda mesti membuang pemasangan dan memusnahkan kesemua salinan Perisian tersebut yang anda mungkin telah buat (termasuk kesemua salinan arkib), dan (i) mengikut arahan yang terdapat dalam e-mel pengesahan yang anda terima berkaitan dengan pembelian itu jika anda telah membeli Perisian tersebut melalui muat turun, atau (ii) mengembalikan Perisian tersebut di dalam bungkusan asalnya berserta dengan resit anda ke tempat belian untuk semua pembelian lain. b. Versi Beta. Walaupun terdapat peruntukan Seksyen a, PERUNTUKAN SEKSYEN 4.b INI DIGUNAKAN SEBAGAI GANTI UNTUK SEKSYEN 4.a JIKA (DAN HANYA JIKA) PERISIAN TERSEBUT ADALAH VERSI UJIAN BETA. Memandangkan sifat penilaian Perisian, Perisian dibekalkan secara seperti sedia ada, seperti tersedia, tanpa waranti dan tanpa sokongan atau perkhidmatan lain oleh AVG Technologies. ANDA BERSETUJU UNTUK MENGGUNAKAN PERISIAN BETA AVG TERSEBUT SEMATA- MATA BAGI TUJUAN PENILAIAN DAN PENGUJIAN, DAN BAHAWA PERGANTUNGAN ANDA PADA KETERSEDIAAN ATAU KETEPATAN PERISIAN BETA AVG TERSEBUT ADALAH ATAS RISIKO ANDA SEPENUHNYA. c. Penafian. KECUALI DISEDIAKAN DENGAN NYATA OLEH SEKSYEN a PERJANJIAN INI, AVG TECHNOLOGIES MENAFIKAN SEMUA WARANTI LAIN BERKAITAN DENGAN PERISIAN TERSEBUT, MEDIA DAN SEBARANG PERKARA LAIN DALAM PERJANJIAN INI, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, WARANTI TERSIRAT KESESUAIAN BAGI TUJUAN TERTENTU DAN WARANTI TERSIRAT KETIDAKPELANGGARAN. AVG TECHNOLOGIES TIDAK MENJAMIN BAHAWA OPERASI PERISIAN TERSEBUT TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS DARIPADA RALAT, ATAU BAHAWA PERISIAN TERSEBUT AKAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN 100%. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pembatasan ke atas waranti tersirat, jadi pembatasan di atas mungkin tidak berkaitan dengan anda. Anda mungkin mempunyai hak lain yang berbeza mengikut bidang kuasa. d. Persekitaran Yang Berbahaya. Anda mengakui bahawa Perisian tersebut tidak direka bentuk atau dilesenkan untuk penggunaan dalam persekitaran yang berbahaya, termasuk tanpa pembatasan, operasi kemudahan nuklear, sistem navigasi pesawat udara, sistem komunikasi pesawat udara, kawalan lalu lintas udara, sistem sokongan hayat atau senjata dan sebarang persekitaran lain yang boleh menyebabkan kecederaan tubuh atau kematian akibat kegagalan Perisian tersebut atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perisian tersebut. Tanpa mengehadkan peruntukan Seksyen b dan c Perjanjian ini, AVG Technologies dan pemberi lesennya, dengan ini menafikan sebarang waranti nyata atau tersirat kesesuaian untuk penggunaan sedemikian. 5. Pembatasan Liabiliti. SEHINGGA TAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DIGUNA PAKAI, AVG TECHNOLOGIES ATAU PEMBEKALNYA ATAU PENJUAL SEMULANYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB - 4 -

5 KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA DALAM APA JUA KEADAAN TERHADAP KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, LANJUTAN, SAMPINGAN, PUNITIF ATAU KHAS APA PUN, TANPA MENGHIRAUKAN SEBAB ATAU TEORI LIABILITI (TERMASUK TANPA PEMBATASAN, KEROSAKAN YANG DITANGGUNG AKIBAT KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU HASIL PERNIAGAAN, KEHILANGAN PRIVASI, KEHILANGAN PENGGUNAAN SEBARANG KOMPUTER ATAU PERISIAN TERMASUK PERISIAN TERSEBUT, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN MAKLUMAT PERNIAGAAN ATAU KERUGIAN KEWANGAN LAIN) YANG TIMBUL DARIPADA PERJANJIAN INI ATAU PERISIAN TERSEBUT YANG DIBEKALKAN DI BAWAH INI, WALAUPUN JIKA AVG TECHNOLOGIES TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEDEMIKIAN. DALAM APA JUA KEADAAN, LIABILITI AVG TECHNOLOGIES BERKAITAN DENGAN PERISIAN TERSEBUT TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA YANG LEBIH RENDAH ANTARA HARGA YANG ANDA SEBENARNYA BAYAR UNTUK PERISIAN TERSEBUT DAN HARGA RUNCIT CADANGAN AVG TECHNOLOGIES UNTUK PERISIAN TERSEBUT PADA TARIKH ANDA MENERIMANYA. PEMBATASAN DI ATAS AKAN DIGUNAKAN WALAUPUN TERDAPAT APA SAHAJA KEGAGALAN TUJUAN PERLU BAGI SEBARANG REMEDI TERHAD. 6. Pelbagai. a. Notis. AVG Technologies mungkin menghantar sebarang notis kepada anda melalui tetingkap timbul, kotak dialog atau cara lain, walupun anda mungkin tidak menerima notis itu kecuali dan sehingga anda melancarkan Perisian tersebut. Sebarang notis sedemikian akan dianggap telah dihantar pada tarikh AVG Technologies mula-mula membuatnya tersedia melalui Perisian tersebut, tanpa mengira bila anda sebenarnya menerimanya. b. Privasi. i Anda mengakui bahawa AVG Technologies mengumpul dan menghantar kepada AVG Technologies maklumat tertentu berkenaan dengan pengguna Perisian tersebut, termasuk sesetengah maklumat yang dapat mengenal pasti secara peribadi serta maklumat tertentu daripada komputer pengguna terbabit, termasuk (i) maklumat tertentu tentang perisian dan perkakasan komputer anda seperti alamat IP, sistem pengendalian, perisian dan versi pelayar Web anda, (ii) data berkenaan dengan ancaman malware berpotensi terhadap komputer anda dan sasaran ancaman itu, termasuk nama fail, cincang kriptografi, vendor, saiz, cap tarikh, maklumat tentang titik semak sistem komputer anda, yang mungkin termasuk nama laluan, fail dan aplikasi, (iii) menyalin aplikasi atau atur cara yang dianggap berniat jahat dan juga maklumat berkenaan dengan tingkah laku yang ia tunjukkan telah dikesan sebagai berniat jahat serta seting dan konfigurasi aplikasi, seperti kekunci pendaftaran berkaitan, dan (iv) maklumat tentang aplikasi yang telah salah dikelaskan sebagai berniat jahat, bermaksud bahawa ia telah dibenarkan untuk berjalan oleh pengguna terbabit selepas pengesanan. Dengan ini anda mengizinkan pengumpulan dan penggunaan maklumat sedemikian oleh AVG Technologies, dan bersetuju bahawa pengumpulan dan penggunaan maklumat sedemikian oleh AVG Technologies akan dikawal selia oleh Dasar Privasi AVG Technologies yang diterbitkan pada masa ini di kerana AVG Technologies mungkin menyemak semulanya dari masa ke masa

6 ii DENGAN MENERUSKAN PEMASANGAN BAR ALAT, ANDA MENGAKUI DAN MENERIMA BAHAWA BAR ALAT TERSEBUT AKAN MENGUBAH SUAI DNS ERROR PAGE DAN ERROR 404 PAGE MELALUI SETING PELAYAR ANDA SELEPAS PEMASANGANNYA. TAMBAHAN PULA, SEBAIK SAHAJA DIPASANG, BAR ALAT TERSEBUT MUNGKIN MENYAMPAIKAN SESETENGAH MAKLUMAT PENGGUNAAN ASAS KEPADA VENDOR BAR ALAT TERSEBUT ATAU WAKILNYA UNTUK MEMBANTU VENDOR TERSEBUT MENYUSUN STATISTIK GLOBAL BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN BAR ALAT TERSEBUT OLEH PENGGUNA (contohnya berkenaan dengan bilangan pemasangan dan pengguna unik, bilangan pengklikan yang diterima oleh Bar alat tersebut, bilangan carian yang dilakukan oleh pengguna, dll.). Maklumat statistik sedemikian tidak akan termasuk sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti pengguna secara peribadi. c. Lesen Kerajaan Amerika Syarikat. Apa-apa Perisian yang diberikan kepada Kerajaan Amerika Syarikat akan turut diberikan dengan hak dan sekatan lesen komersial yang diterangkan di bahagian lain di dalam ini. AVG Technologies memiliki semua hak tak diterbitkan di bawah undang-undang hak cipta Amerika Syarikat. d. Perjanjian Lengkap. Perjanjian ini membentuk Perjanjian Lengkap antara pihakpihak terbabit dan menggantikan semua komunikasi dan perwakilan atau perjanjian terdahulu, sama ada lisan atau bertulis, berkaitan dengan perkara tersebut. e. Pindaan, Penepian. Perjanjian ini mungkin diubah suai atau diubah sepenuhnya atau sebahagian daripadanya dengan cara apa pun melalui bentuk bertulis dan ditandatangani dengan sewajarnya oleh kedua-dua pihak pada dokumen ini atau melalui perjanjian elektronik selanjutnya yang dikemukakan oleh AVG Technologies dan diterima oleh anda. Kegagalan AVG Technologies untuk memaksa atau menguatkuasakan pelaksanaan yang tegas ke atas mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak sepatutnya ditafsirkan sebagai penepian mana-mana peruntukan atau hak. f. Kebolehasingan. Pihak-pihak terbabit ingin dan mahu agar semua peruntukan Perjanjian ini boleh dikuatkuasakan sehingga takat maksimum yang dibenarkan oleh undangundang. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau penggunaannya ke atas mana-mana orang atau keadaan ditafsirkan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya sehingga sebarang takat, maka peruntukan sedemikian akan ditafsirkan dengan cara untuk membenarkan kebolehkuatkuasaannya di bawah undang-undang yang diguna pakai sehingga takat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, terma-terma Perjanjian ini yang tinggal atau penggunaannya ke atas mana-mana orang atau keadaan, selain daripada yang telah ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, akan terus berkuat kuasa dan dilaksanakan. g. Undang-Undang Yang Menguasai. Perjanjian ini akan dikawal selia oleh undangundang Negeri Delaware, Amerika Syarikat. Bidang kuasa eksklusif untuk sebarang pertikaian akan merupakan sidang mahkamah negeri atau persekutuan di Negeri Delaware, Amerika Syarikat

7 h. Kawalan Eksport. Anda mengakui bahawa beberapa bahagian Perisian tersebut mungkin berasal dari Amerika Syarikat. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang Amerika Syarikat dan antarabangsa yang diguna pakai yang mengawal selia eksport dan eksport semula Perisian tersebut, termasuk Peraturan Pentadbiran Eksport Amerika Syarikat, serta sekatan pengguna akhir, kegunaan akhir dan destinasi yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat dan kerajaan lain. i. Bahasa. Asalnya Perjanjian ini disediakan dalam bahasa Inggeris. Walaupun AVG Technologies mungkin menyediakan satu atau lebih terjemahan untuk kemudahan anda, versi bahasa Inggeris akan diutamakan jika berlaku apa-apa konflik atau percanggahan

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki;

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki; WARANTI TERHAD Hak Tambahan di Bawah Undang-undang Pengguna. Jika ANDA seorang pengguna ANDA boleh mempunyai hak (statutori) undang-undang yang menjadi tambahan kepada hak yang dinyatakan dalam Waranti

Lebih terperinci

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu")

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD (TAMBAHAN itu) TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu") NOTIS PENTING: Untuk mengakses dan / atau menggunakan Perkhidmatan Awan ini (seperti

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

TERMA PENGGUNAAN. Skop

TERMA PENGGUNAAN. Skop TERMA PENGGUNAAN Skop Sebagai seorang individu melawat laman web ini ("pelawat" atau "anda"), Terma Penggunaan ini terpakai bagi akses anda kepada semua atau sebahagian daripada laman web yang boleh diakses

Lebih terperinci

5) Dasar Pembatalan Perkakasan 6) Lesen, Hakcipta & Kerahsiaan

5) Dasar Pembatalan Perkakasan 6) Lesen, Hakcipta & Kerahsiaan Terma-Terma Dan Syarat-Syarat Am bagi Penjualan Dalam Talian TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Skop Terma-terma dan Syarat-syarat ini terpakai

Lebih terperinci

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan Dasar Privasi Dalam Dasar Privasi ini ("Dasar"), kami, Qualcomm Incorporated dan syarikat subsidiari (secara kolektif "kami" atau "kita"), menyediakan maklumat mengenai cara kami mengumpul, menggunakan,

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom

TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom 1 Skop Terma Penggunaan ini berkenaan penggunaan Laman Web TomTom dan mengandungi hak, obligasi dan sekatan anda sewaktu menggunakan Laman Web TomTom. Dengan meneruskan

Lebih terperinci

Jika Anda tidak menyetujui syarat-syarat ini, harap klik JANGAN TERIMA dan dapatkan pengembalian harga pembelian dengan cara sebagai berikut:

Jika Anda tidak menyetujui syarat-syarat ini, harap klik JANGAN TERIMA dan dapatkan pengembalian harga pembelian dengan cara sebagai berikut: PENTING: BACALAH PERSETUJUAN INI DENGAN CERMAT. INI ADALAH PERSETUJUAN HUKUM ANTARA AVG TECHNOLOGIES CZ, s.r.o. ( AVG TECHNOLOGIES ) DENGAN ANDA (YANG BERTINDAK SEBAGAI INDIVIDU ATAU, JIKA BERLAKU, ATAS

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING Pendahuluan Notis undang-undang ini diguna pakai pada keseluruhan kandungan enjin tempahan ini. Sila ambil sedikit masa untuk membaca Terma dan Syarat Penggunaan

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

1.5 Bahan itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, gambaran dan grafik. Penghasilan semula adalah dilarang.

1.5 Bahan itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, gambaran dan grafik. Penghasilan semula adalah dilarang. TERMA DAN SYARAT Terma dan syarat berikut mengawal penggunaan laman web ini. Walaupun notis ini kelihatan panjang, kami percaya penting untuk anda mengambil masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

6. Perihal Perkhidmatan Laman ini adalah satu platform pengguna atas talian yang boleh digunakan secara percuma untuk mendapat pembiayaan peribadi.

6. Perihal Perkhidmatan Laman ini adalah satu platform pengguna atas talian yang boleh digunakan secara percuma untuk mendapat pembiayaan peribadi. TERMA-TERMA PENGGUNAAN AM KEMASKINI TERAKHIR: 18 APRIL 2017 1. Perihal Umum Laman web Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad ini dimiliki dan dikendali oleh Mezzanine Enterprise Sdn Bhd. dan Kumpulan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Tawaran Migrasi SharePoint 2013

Terma & Syarat Tawaran Migrasi SharePoint 2013 Disemak 17 Oktober 2016 Halaman 1 daripada 5 Dokumen ini menetapkan butiran Tawaran Migrasi SharePoint 2013 ( Tawaran ), termasuk keperluan kelayakan dan obligasi kedua-dua Microsoft Corporation ( Microsoft

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Perjanjian Microsoft Cloud

Perjanjian Microsoft Cloud Perjanjian Microsoft Cloud Perjanjian Awan Microsoft ini diikat di antara entiti yang anda wakili, atau, jika anda tidak menetapkan entiti berhubungan dengan pembelian atau pembaharuan Langganan, anda

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul Notis Privasi Adient Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan syarikat gabungannya (secara kolektif Adient, kami atau kita) mengambil berat tentang privasi anda

Lebih terperinci

Terma Penggunaan I. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAMI SILA BERSABAR DENGAN KAMI

Terma Penggunaan I. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAMI SILA BERSABAR DENGAN KAMI Terma Penggunaan I. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAMI SILA BERSABAR DENGAN KAMI 1. Walaupun ia mungkin bukan hobi kegemaran anda tetapi sila baca Terma-Terma dan Syarat- Syarat ini termasuk Dasar Privasi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM

TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM 1. Perkhidmatan yang disediakan di www.scicom-intl.com adalah laman web (Laman Web) yang dimiliki dan dikendalikan bagi pihak Kumpulan Syarikat SCICOM ( SCICOM ).

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v 2016.2) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul,

Lebih terperinci

1. Pemberian Lisensi; Ketentuan Terkait.

1. Pemberian Lisensi; Ketentuan Terkait. PENTING: BACALAH PERSETUJUAN INI DENGAN CERMAT. INI ADALAH PERSETUJUAN HUKUM ANTARA AVG TECHNOLOGIES CZ, s.r.o. ( AVG TECHNOLOGIES ) DENGAN ANDA (YANG BERTINDAK SEBAGAI INDIVIDU ATAU, JIKA BERLAKU, ATAS

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN TESCO SUPERMARKET SWEEP [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Halaman 1 daripada 5 Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Dokumen ini menetapkan butiran Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 ( Tawaran ), termasuk keperluan kelayakan

Lebih terperinci

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50.

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50. Soalan-Soalan Lazim dan Terma & Syarat Promosi TMgo Double Raya 1. Apakah itu promosi TMgo Double Raya? Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Akses ke Laman Web ini dan penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk, pada setiap masa kepada Terma dan Syarat berikut ;

Akses ke Laman Web ini dan penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk, pada setiap masa kepada Terma dan Syarat berikut ; Terima kasih kerana mengunjungi www.ltat.org.my TERMA DAN SYARAT Akses ke Laman Web ini dan penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk, pada setiap masa kepada Terma dan Syarat berikut ; 1.DEFINISI "Pencarum"

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ BREAKFAST FAIR EKSKLUSIF DI TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

PERADUAN MAGGI LEBIH MASAK LEBIH GEMPAK RAYA TERMA DAN SYARAT

PERADUAN MAGGI LEBIH MASAK LEBIH GEMPAK RAYA TERMA DAN SYARAT PERADUAN MAGGI LEBIH MASAK LEBIH GEMPAK RAYA TERMA DAN SYARAT Jadual bagi Syarat Penyertaan a. Penganjur: Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H]. b. Promosi: PERADUAN MAGGI LEBIH MASAK LEBIH GEMPAK RAYA c.

Lebih terperinci

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama

Lebih terperinci

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1 Definisi Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PERADUAN

TERMA & SYARAT PERADUAN TERMA & SYARAT PERADUAN Penganjur & Tempoh Peraduan 1. PERADUAN 100PLUS AKTIFKAN JUARAMU ( Peraduan ) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 16/04/2018 kecuali kakitangan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Tentang borang ini Borang Mandat Bank Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Borang ini: merupakan bahagian penting proses kami berhubung dengan produk-produk dan

Lebih terperinci

KEMPEN PENEBUSAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ STAR WARS BB-8

KEMPEN PENEBUSAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ STAR WARS BB-8 KEMPEN PENEBUSAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ STAR WARS BB-8 A. Jadual Kemasukan Syarat & Peraturan Penebusan Butiran Kempen,Penganjur, Kelayakan & Tempoh 1. Kempen Penebusan Bijirin Sarapan Nestlé Star Wars

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda

Notis Privasi. Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda Notis Privasi Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda Notis Privasi ini menggariskan bagaimana Kumpulan Syarikat KLCC memproses data peribadi anda dari segi bagaimana kami melindungi data peribadi di dalam

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bahagian A: Peraturan Umum. 1. Pengenalan

TERMA DAN SYARAT. Bahagian A: Peraturan Umum. 1. Pengenalan TERMA DAN SYARAT Bahagian A: Peraturan Umum 1. Pengenalan Terma dan syarat ini ( Terma ) merupakan terma antara Pengguna Akhir, Penasihat Perniagaan dan/atau Pemberi ( anda ), dan Credit Guarantee Corporation

Lebih terperinci

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ HEALTH FAIR EXCLUSIVE AT TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1) Perlindungan dan Penggunaan Akta Peribadi Penang Adventist Hospital ( PAH ) menghargai data peribadi anda dan berusaha untuk melindungi

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan melalui Aplikasi WhatsApp atau MMS TIADA

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan melalui Aplikasi WhatsApp atau MMS TIADA Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan NESCAFÉ Latte Menangilah Sekarang! [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk

Lebih terperinci

2.2. Semua harga yang ditawarkan oleh wakil-wakil Rapid Data Recovery adalah tidak termasuk VAT (pada kadar 17.5% daripada jumlah boleh dibayar.

2.2. Semua harga yang ditawarkan oleh wakil-wakil Rapid Data Recovery adalah tidak termasuk VAT (pada kadar 17.5% daripada jumlah boleh dibayar. Rapid Data Recovery Terma-terma dan Syarat-syarat Perkhidmatan Pelanggan. 1. Maklumat Am 1.1. Dalam terma-terma dan syarat-syarat ini, penggunaan istilah Rapid merujuk kepada Rapid Data Recovery Thailand.

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Penggunaan tidak mandatori

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini ialah kontrak antara anda, Ahli dan Think Big Digital Sdn Bhd, operator Program Kesetiaan BIG, dan mengandungi terma dan

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN I. PENGENALAN Bank of America Corporation, syarikat kumpulannya, sekutu dan cawangannya (secara kolektif, Bank ) telah menyediakan Notis Perlindungan Data Pengambilan

Lebih terperinci

Diri Semua Risiko Terma & Syarat

Diri Semua Risiko Terma & Syarat Diri Semua Risiko Terma & Syarat POLISI INSURANS DIRI SEMUA RISIKO Jika sepanjang Tempoh Insurans Harta yang diterangkan dalam Jadual atau mana-mana bahagiannya rugi, musnah atau rosak oleh APA-APA KEMALANGAN

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut:

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut: Syarat & Peraturan Peraduan Pihak Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Masak & Menang 2017 [ Peraduan ] ini dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Pihak Penganjur ] dan peraduan ini dibuka

Lebih terperinci