Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut:

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut:"

Transkripsi

1 PENTING: BACA PERJANJIAN INI DENGAN TELITI. INI ADALAH PERJANJIAN UNDANG-UNDANG ANTARA AVG TECHNOLOGIES CZ, s.r.o. ( AVG TECHNOLOGIES ) DAN ANDA (BERTINDAK SEBAGAI SEORANG INDIVIDU ATAU, JIKA BERKAITAN, BAGI PIHAK INDIVIDU ATAU ENTITI YANG KOMPUTERNYA DIPASANG DENGAN PERISIAN TERSEBUT). JIKA ANDA MENGKLIK PILIHAN TERIMA ATAU MEMASANG PRODUK PERISIAN YANG DISERTAKAN BERSAMA PERJANJIAN INI ( PERISIAN ), ANDA AKAN TERIKAT DENGAN PERJANJIAN INI. Anda tidak diwajibkan untuk menerima terma-terma ini tetapi Perisian tersebut tidak akan dipasang dan anda tidak akan dibenarkan untuk menggunakan Perisian tersebut kecuali dan sehingga anda menerimanya. Jika anda tidak ingin bersetuju dengan terma-terma ini, sila klik TIDAK TERIMA dan dapatkan bayaran balik harga belian seperti berikut: Jika anda telah membeli muat turun, ikut arahan yang terdapat dalam e-mel pengesahan yang anda terima berkaitan dengan pembelian itu. Sila benarkan tiga puluh (30) hari untuk mendapatkan wang tersebut dalam akaun anda. Untuk semua pembelian lain, musnahkan kesemua salinan Perisian tersebut yang anda mungkin telah buat (termasuk salinan arkib) dan kembalikan Perisian tersebut di dalam bungkusan asalnya berserta dengan resit anda ke tempat belian. NOTIS: PERISIAN TERSEBUT MUNGKIN MENGANDUNGI CIRI TAMAT MASA YANG AKAN MENYEBABKAN PERISIAN TERSEBUT TIDAK BERFUNGSI DI AKHIR TEMPOH (SEPERTI YANG DIJELASKAN DI BAWAH). PERJANJIAN LESEN PERISIAN PENGGUNA AKHIR 1. Pemberian Lesen; Peruntukan-Peruntukan Berkaitan. a. Pemberian Lesen. Tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, AVG Technologies, dengan ini memberi anda lesen tak eksklusif dan tak boleh pindah milik semasa Tempoh terbabit untuk menggunakan Perisian tersebut hanya dalam bentuk boleh laku atau kod objek semata-mata bagi tujuan peribadi atau perniagaan dalaman anda. Lesen ini membenarkan anda menggunakan Perisian tersebut pada atau bersama dengan sehingga (i) bilangan komputer yang ditentukan oleh pesanan anda untuk Perisian tersebut, atau (ii) bilangan yang ditentukan pada bungkusan Perisian sekiranya Perisian tersebut dibeli dalam bentuk CD atau bahantara fizikal lain, atau (iii) jika anda menerima Perisian tersebut yang digabungkan dengan perkakasan atau perisian lain, hanya bersama dengan perkakasan atau perisian lain sedemikian. b. Pembatasan. Anda tidak akan, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk (i) membuat salinan pendua Perisian tersebut bagi apa-apa tujuan selain daripada semunasabahnya perlu untuk menggunakan Perisian yang sama seperti diperincikan oleh Perjanjian ini dan bagi tujuan arkib luar talian dan pemulihan bencana, (ii) memasang Perisian tersebut pada komputer kedua kecuali bagi pemindahan sementara jika berlaku kepincangan tugas komputer, (iii) menggunakan sebarang nombor lesen yang dibekalkan oleh AVG Technologies (setiap satunya dirujuk sebagai Nombor Lesen ) berkaitan dengan lebih daripada

2 satu (1) salinan Perisian tersebut pada bila-bila masa, (iv) mendedahkan sebarang Nombor Lesen kepada mana-mana pihak selain daripada AVG Technologies atau wakil yang dilantik oleh AVG Technologies, seperti yang diperlukan untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan berkenaan dengan Perisian tersebut, (v) menerbitkan Perisian tersebut atau sebarang Nombor Lesen atau menggunakannya selain daripada bagi tujuan yang diterangkan dalam Seksyen a Perjanjian ini, (vi) melakukan kejuruteraan undur, menyahhimpun, menyahsusun, menterjemahkan, membina semula, mengubah atau mengekstrak Perisian tersebut atau mana-mana bahagian Perisian tersebut (termasuk tanpa pembatasan, sebarang tandatangan malware berkaitan dan rutin pengesanan malware) kecuali dibenarkan dengan nyata oleh undang-undang, (vii) mengubah, mengubah suai atau sebaliknya menukar Perisian tersebut (termasuk tanpa pembatasan, sebarang tandatangan malware berkaitan dan rutin pengesanan malware) kecuali dibenarkan dengan nyata oleh undang-undang, (viii) memindahkan, mencagar, menyewa, berkongsi atau mensublesenkan Perisian tersebut selain daripada berkaitan dengan penjualan, pajakan, penyewaan atau pemindahan lain komputer terbabit yang dipasang pada mulanya dengan Perisian tersebut, (ix) memberi mana-mana pihak ketiga capaian kepada atau menggunakan Perisian tersebut melalui biro perkhidmatan, perkongsian masa, perkhidmatan langganan atau pembekal khidmat aplikasi atau cara serupa lain, atau (x) mengatasi atau memintasi, cuba mengatasi atau memintasi, atau membenarkan atau membantu mana-mana pihak ketiga untuk mengatasi atau memintasi kawalan pada pemasangan atau menggunakan salinan Perisian tersebut. c. Pengemaskinian. Dari masa ke masa semasa Tempoh terbabit, AVG Technologies mungkin menyediakan pengemaskinian untuk Perisian tersebut dan/atau tandatangan malware disertakan di dalamnya (setiap satunya dirujuk sebagai Pengemaskinian ). Pengemaskinian akan dianggap Perisian bagi semua tujuan di bawah Perjanjian ini. Anda mengakui bahawa anda mesti memuat turun dan membenarkan pemasangan Pengemaskinian secara rutin supaya dapat memperoleh faedah maksimum daripada Perisian tersebut. AVG Technologies tidak mempunyai kewajipan untuk membekalkan anda dengan Pengemaskinian dalam apa jua keadaan berikutan tamatnya tempoh atau penamatan Perjanjian ini, dan mengikut budi bicaranya semata-mata mungkin menamatkan pengemaskinian untuk sebarang versi Perisian tersebut selain daripada versi terkini, atau untuk penggunaan Perisian berkaitan dengan versi sebarang sistem pengendalian, atur cara e-mel, atur cara pelayar dan perisian lain pihak ketiga selain daripada versi terkini. d. Komen Pelanggan. AVG Technologies mengalu-alukan komen anda berkenaan dengan Perisian tersebut, termasuk pemberitahuan bahawa anda telah mengalami kegagalan, ralat atau kepincangan tugas lain Perisian dan cadangan bagi ciri dan fungsi tambahan atau berbeza. Sila hantarkan kepada kami komen dan cadangan anda menggunakan borang web yang ditempatkan di AVG Technologies tidak mempunyai kewajipan untuk membalas atau bertindak ke atas sebarang komen atau cadangan sedemikian tetapi anda memberi AVG Technologies hak dan lesen berkekalan, tak boleh batal, berbayar sepenuhnya, bebas royalti dan seluruh dunia di bawah hak harta intelektual (jika ada) untuk melaksanakan komen dan cadangan anda dalam Perisian tersebut serta produk dan perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh AVG Technologies, anggota-anggota gabungannya, dan pemberi lesen, pemegang lesen, pengganti dan pemegang serah hak masing-masing. 2. Tempoh, Penamatan

3 a. Tempoh. Tempoh permulaan Perjanjian ini akan bermula pada tarikh anda memuat turun atau sebaliknya memperoleh Perisian tersebut dan akan berterusan (i) selama tempoh yang anda tentukan dalam pesanan anda untuk Perisian tersebut, atau (ii) selama tempoh yang tercetak pada bungkusan Perisian tersebut jika anda membeli Perisian tersebut dalam bentuk CD atau bahantara fizikal lain, atau (iii) selama tempoh yang ditentukan oleh pembekal anda jika anda menerima Perisian tersebut yang digabungkan dengan perkakasan atau perisian lain. Jika tempoh pembaharuan tersedia, AVG Technologies akan memberi notis menawarkan anda peluang untuk membeli pembaharuan mengikut harga pembaharuan semasa pada masa itu. Tempoh permulaan dan apa-apa pembaharuan yang dibeli dirujuk sebagai Tempoh dalam Perjanjian ini. b. Penamatan. Di samping hak lain sedemikian yang mungkin ada mengikut undangundang atau ekuiti, AVG Technologies akan berhak menamatkan lesen yang diberikan oleh Perjanjian ini tanpa liabiliti (i) bagi kemudahan dengan memberikan notis terdahulu lima (5) hari, dengan syarat bahawa AVG Technologies akan, mengikut budi bicaranya semata-mata, sama ada membayar balik kepada anda bayaran lesen yang anda telah bayar berkaitan dengan tempoh permulaan atau tempoh pembaharuan semasa pada masa itu, prorata mengikut tempoh yang diguna pakai, atau memberikan lesen untuk produk yang serupa pada umumnya selama baki Tempoh terbabit, atau (ii) atas sebab pada bila-bila masa tanpa notis jika anda melakukan pelanggaran material Perjanjian ini. c. Kesan Penamatan. Apabila Perjanjian ini tamat tempoh atau ditamatkan, anda akan berhenti menggunakan Perisian tersebut, AVG Technologies boleh berhenti menyediakan Pengemaskinian untuk anda, dan Perisian tersebut mungkin berhenti berfungsi. Seksyen b, d, 3, 4, 5 dan 6 tidak akan terjejas walaupun Perjanjian ini tamat tempoh atau ditamatkan. 3. Pemilikan. AVG Technologies memiliki semua hak ke atas Perisian tersebut yang tidak diberikan dengan nyata oleh Perjanjian ini. Semua hak cipta, tanda dagangan dan hak harta intelektual yang dapat difikirkan dalam dan ke atas Perisian tersebut (termasuk tetapi tidak terhad kepada, tandatangan malware dan fail data lain, imej yang muncul dalam Perisian tersebut dan paparan skrin serta sebarang dan semua dokumentasi berkaitan dengan Perisian tersebut) dimiliki oleh AVG Technologies atau pemberi lesennya, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, triti antarabangsa dan undang-undang yang diguna pakai lain di Amerika Syarikat dan luar negeri. Sebarang salinan Perisian tersebut yang anda dibenarkan untuk buat menurut Perjanjian ini mestilah mengandungi seluruh hak cipta dan notis lain disertakan bersama salinan asal Perisian tersebut. 4. Waranti. a. Am. AVG Technologies menjamin, bahawa pada masa penyerahan Perisian tersebut dan selama tempoh tiga puluh (30) hari selepas itu, bahantara (jika ada) yang digunakan untuk menyerahkan Perisian tersebut akan bebas daripada kerosakan bahan, dan Perisian tersebut akan berfungsi pada umumnya menurut spesifikasinya. Waranti di atas merangkumi hanya - 3 -

4 Perisian tersebut seperti yang diserahkan pada asalnya dan tidak merangkumi Pengemaskinian. Remedi tunggal dan eksklusif anda bagi pelanggaran Waranti ini adalah penggantian media atau Perisian yang rosak atau, mengikut pilihan AVG Technologies, kembalikan Perisian tersebut untuk mendapatkan bayaran balik penuh. Supaya dapat menggunakan hak anda di bawah Seksyen 4, anda mesti membuang pemasangan dan memusnahkan kesemua salinan Perisian tersebut yang anda mungkin telah buat (termasuk kesemua salinan arkib), dan (i) mengikut arahan yang terdapat dalam e-mel pengesahan yang anda terima berkaitan dengan pembelian itu jika anda telah membeli Perisian tersebut melalui muat turun, atau (ii) mengembalikan Perisian tersebut di dalam bungkusan asalnya berserta dengan resit anda ke tempat belian untuk semua pembelian lain. b. Versi Beta. Walaupun terdapat peruntukan Seksyen a, PERUNTUKAN SEKSYEN 4.b INI DIGUNAKAN SEBAGAI GANTI UNTUK SEKSYEN 4.a JIKA (DAN HANYA JIKA) PERISIAN TERSEBUT ADALAH VERSI UJIAN BETA. Memandangkan sifat penilaian Perisian, Perisian dibekalkan secara seperti sedia ada, seperti tersedia, tanpa waranti dan tanpa sokongan atau perkhidmatan lain oleh AVG Technologies. ANDA BERSETUJU UNTUK MENGGUNAKAN PERISIAN BETA AVG TERSEBUT SEMATA- MATA BAGI TUJUAN PENILAIAN DAN PENGUJIAN, DAN BAHAWA PERGANTUNGAN ANDA PADA KETERSEDIAAN ATAU KETEPATAN PERISIAN BETA AVG TERSEBUT ADALAH ATAS RISIKO ANDA SEPENUHNYA. c. Penafian. KECUALI DISEDIAKAN DENGAN NYATA OLEH SEKSYEN a PERJANJIAN INI, AVG TECHNOLOGIES MENAFIKAN SEMUA WARANTI LAIN BERKAITAN DENGAN PERISIAN TERSEBUT, MEDIA DAN SEBARANG PERKARA LAIN DALAM PERJANJIAN INI, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, WARANTI TERSIRAT KESESUAIAN BAGI TUJUAN TERTENTU DAN WARANTI TERSIRAT KETIDAKPELANGGARAN. AVG TECHNOLOGIES TIDAK MENJAMIN BAHAWA OPERASI PERISIAN TERSEBUT TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS DARIPADA RALAT, ATAU BAHAWA PERISIAN TERSEBUT AKAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN 100%. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pembatasan ke atas waranti tersirat, jadi pembatasan di atas mungkin tidak berkaitan dengan anda. Anda mungkin mempunyai hak lain yang berbeza mengikut bidang kuasa. d. Persekitaran Yang Berbahaya. Anda mengakui bahawa Perisian tersebut tidak direka bentuk atau dilesenkan untuk penggunaan dalam persekitaran yang berbahaya, termasuk tanpa pembatasan, operasi kemudahan nuklear, sistem navigasi pesawat udara, sistem komunikasi pesawat udara, kawalan lalu lintas udara, sistem sokongan hayat atau senjata dan sebarang persekitaran lain yang boleh menyebabkan kecederaan tubuh atau kematian akibat kegagalan Perisian tersebut atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perisian tersebut. Tanpa mengehadkan peruntukan Seksyen b dan c Perjanjian ini, AVG Technologies dan pemberi lesennya, dengan ini menafikan sebarang waranti nyata atau tersirat kesesuaian untuk penggunaan sedemikian. 5. Pembatasan Liabiliti. SEHINGGA TAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DIGUNA PAKAI, AVG TECHNOLOGIES ATAU PEMBEKALNYA ATAU PENJUAL SEMULANYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB - 4 -

5 KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA DALAM APA JUA KEADAAN TERHADAP KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, LANJUTAN, SAMPINGAN, PUNITIF ATAU KHAS APA PUN, TANPA MENGHIRAUKAN SEBAB ATAU TEORI LIABILITI (TERMASUK TANPA PEMBATASAN, KEROSAKAN YANG DITANGGUNG AKIBAT KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU HASIL PERNIAGAAN, KEHILANGAN PRIVASI, KEHILANGAN PENGGUNAAN SEBARANG KOMPUTER ATAU PERISIAN TERMASUK PERISIAN TERSEBUT, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN MAKLUMAT PERNIAGAAN ATAU KERUGIAN KEWANGAN LAIN) YANG TIMBUL DARIPADA PERJANJIAN INI ATAU PERISIAN TERSEBUT YANG DIBEKALKAN DI BAWAH INI, WALAUPUN JIKA AVG TECHNOLOGIES TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEDEMIKIAN. DALAM APA JUA KEADAAN, LIABILITI AVG TECHNOLOGIES BERKAITAN DENGAN PERISIAN TERSEBUT TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA YANG LEBIH RENDAH ANTARA HARGA YANG ANDA SEBENARNYA BAYAR UNTUK PERISIAN TERSEBUT DAN HARGA RUNCIT CADANGAN AVG TECHNOLOGIES UNTUK PERISIAN TERSEBUT PADA TARIKH ANDA MENERIMANYA. PEMBATASAN DI ATAS AKAN DIGUNAKAN WALAUPUN TERDAPAT APA SAHAJA KEGAGALAN TUJUAN PERLU BAGI SEBARANG REMEDI TERHAD. 6. Pelbagai. a. Notis. AVG Technologies mungkin menghantar sebarang notis kepada anda melalui tetingkap timbul, kotak dialog atau cara lain, walupun anda mungkin tidak menerima notis itu kecuali dan sehingga anda melancarkan Perisian tersebut. Sebarang notis sedemikian akan dianggap telah dihantar pada tarikh AVG Technologies mula-mula membuatnya tersedia melalui Perisian tersebut, tanpa mengira bila anda sebenarnya menerimanya. b. Privasi. i Anda mengakui bahawa AVG Technologies mengumpul dan menghantar kepada AVG Technologies maklumat tertentu berkenaan dengan pengguna Perisian tersebut, termasuk sesetengah maklumat yang dapat mengenal pasti secara peribadi serta maklumat tertentu daripada komputer pengguna terbabit, termasuk (i) maklumat tertentu tentang perisian dan perkakasan komputer anda seperti alamat IP, sistem pengendalian, perisian dan versi pelayar Web anda, (ii) data berkenaan dengan ancaman malware berpotensi terhadap komputer anda dan sasaran ancaman itu, termasuk nama fail, cincang kriptografi, vendor, saiz, cap tarikh, maklumat tentang titik semak sistem komputer anda, yang mungkin termasuk nama laluan, fail dan aplikasi, (iii) menyalin aplikasi atau atur cara yang dianggap berniat jahat dan juga maklumat berkenaan dengan tingkah laku yang ia tunjukkan telah dikesan sebagai berniat jahat serta seting dan konfigurasi aplikasi, seperti kekunci pendaftaran berkaitan, dan (iv) maklumat tentang aplikasi yang telah salah dikelaskan sebagai berniat jahat, bermaksud bahawa ia telah dibenarkan untuk berjalan oleh pengguna terbabit selepas pengesanan. Dengan ini anda mengizinkan pengumpulan dan penggunaan maklumat sedemikian oleh AVG Technologies, dan bersetuju bahawa pengumpulan dan penggunaan maklumat sedemikian oleh AVG Technologies akan dikawal selia oleh Dasar Privasi AVG Technologies yang diterbitkan pada masa ini di kerana AVG Technologies mungkin menyemak semulanya dari masa ke masa

6 ii DENGAN MENERUSKAN PEMASANGAN BAR ALAT, ANDA MENGAKUI DAN MENERIMA BAHAWA BAR ALAT TERSEBUT AKAN MENGUBAH SUAI DNS ERROR PAGE DAN ERROR 404 PAGE MELALUI SETING PELAYAR ANDA SELEPAS PEMASANGANNYA. TAMBAHAN PULA, SEBAIK SAHAJA DIPASANG, BAR ALAT TERSEBUT MUNGKIN MENYAMPAIKAN SESETENGAH MAKLUMAT PENGGUNAAN ASAS KEPADA VENDOR BAR ALAT TERSEBUT ATAU WAKILNYA UNTUK MEMBANTU VENDOR TERSEBUT MENYUSUN STATISTIK GLOBAL BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN BAR ALAT TERSEBUT OLEH PENGGUNA (contohnya berkenaan dengan bilangan pemasangan dan pengguna unik, bilangan pengklikan yang diterima oleh Bar alat tersebut, bilangan carian yang dilakukan oleh pengguna, dll.). Maklumat statistik sedemikian tidak akan termasuk sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti pengguna secara peribadi. c. Lesen Kerajaan Amerika Syarikat. Apa-apa Perisian yang diberikan kepada Kerajaan Amerika Syarikat akan turut diberikan dengan hak dan sekatan lesen komersial yang diterangkan di bahagian lain di dalam ini. AVG Technologies memiliki semua hak tak diterbitkan di bawah undang-undang hak cipta Amerika Syarikat. d. Perjanjian Lengkap. Perjanjian ini membentuk Perjanjian Lengkap antara pihakpihak terbabit dan menggantikan semua komunikasi dan perwakilan atau perjanjian terdahulu, sama ada lisan atau bertulis, berkaitan dengan perkara tersebut. e. Pindaan, Penepian. Perjanjian ini mungkin diubah suai atau diubah sepenuhnya atau sebahagian daripadanya dengan cara apa pun melalui bentuk bertulis dan ditandatangani dengan sewajarnya oleh kedua-dua pihak pada dokumen ini atau melalui perjanjian elektronik selanjutnya yang dikemukakan oleh AVG Technologies dan diterima oleh anda. Kegagalan AVG Technologies untuk memaksa atau menguatkuasakan pelaksanaan yang tegas ke atas mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak sepatutnya ditafsirkan sebagai penepian mana-mana peruntukan atau hak. f. Kebolehasingan. Pihak-pihak terbabit ingin dan mahu agar semua peruntukan Perjanjian ini boleh dikuatkuasakan sehingga takat maksimum yang dibenarkan oleh undangundang. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau penggunaannya ke atas mana-mana orang atau keadaan ditafsirkan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya sehingga sebarang takat, maka peruntukan sedemikian akan ditafsirkan dengan cara untuk membenarkan kebolehkuatkuasaannya di bawah undang-undang yang diguna pakai sehingga takat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, terma-terma Perjanjian ini yang tinggal atau penggunaannya ke atas mana-mana orang atau keadaan, selain daripada yang telah ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, akan terus berkuat kuasa dan dilaksanakan. g. Undang-Undang Yang Menguasai. Perjanjian ini akan dikawal selia oleh undangundang Negeri Delaware, Amerika Syarikat. Bidang kuasa eksklusif untuk sebarang pertikaian akan merupakan sidang mahkamah negeri atau persekutuan di Negeri Delaware, Amerika Syarikat

7 h. Kawalan Eksport. Anda mengakui bahawa beberapa bahagian Perisian tersebut mungkin berasal dari Amerika Syarikat. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang Amerika Syarikat dan antarabangsa yang diguna pakai yang mengawal selia eksport dan eksport semula Perisian tersebut, termasuk Peraturan Pentadbiran Eksport Amerika Syarikat, serta sekatan pengguna akhir, kegunaan akhir dan destinasi yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat dan kerajaan lain. i. Bahasa. Asalnya Perjanjian ini disediakan dalam bahasa Inggeris. Walaupun AVG Technologies mungkin menyediakan satu atau lebih terjemahan untuk kemudahan anda, versi bahasa Inggeris akan diutamakan jika berlaku apa-apa konflik atau percanggahan

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki;

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki; WARANTI TERHAD Hak Tambahan di Bawah Undang-undang Pengguna. Jika ANDA seorang pengguna ANDA boleh mempunyai hak (statutori) undang-undang yang menjadi tambahan kepada hak yang dinyatakan dalam Waranti

Lebih terperinci

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu")

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD (TAMBAHAN itu) TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu") NOTIS PENTING: Untuk mengakses dan / atau menggunakan Perkhidmatan Awan ini (seperti

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

TERMA PENGGUNAAN. Skop

TERMA PENGGUNAAN. Skop TERMA PENGGUNAAN Skop Sebagai seorang individu melawat laman web ini ("pelawat" atau "anda"), Terma Penggunaan ini terpakai bagi akses anda kepada semua atau sebahagian daripada laman web yang boleh diakses

Lebih terperinci

5) Dasar Pembatalan Perkakasan 6) Lesen, Hakcipta & Kerahsiaan

5) Dasar Pembatalan Perkakasan 6) Lesen, Hakcipta & Kerahsiaan Terma-Terma Dan Syarat-Syarat Am bagi Penjualan Dalam Talian TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Skop Terma-terma dan Syarat-syarat ini terpakai

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan 1. Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermakna mana-mana

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan Dasar Privasi Dalam Dasar Privasi ini ("Dasar"), kami, Qualcomm Incorporated dan syarikat subsidiari (secara kolektif "kami" atau "kita"), menyediakan maklumat mengenai cara kami mengumpul, menggunakan,

Lebih terperinci

TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom

TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom TERMA PENGGUNAAN Laman Web TomTom 1 Skop Terma Penggunaan ini berkenaan penggunaan Laman Web TomTom dan mengandungi hak, obligasi dan sekatan anda sewaktu menggunakan Laman Web TomTom. Dengan meneruskan

Lebih terperinci

Jika Anda tidak menyetujui syarat-syarat ini, harap klik JANGAN TERIMA dan dapatkan pengembalian harga pembelian dengan cara sebagai berikut:

Jika Anda tidak menyetujui syarat-syarat ini, harap klik JANGAN TERIMA dan dapatkan pengembalian harga pembelian dengan cara sebagai berikut: PENTING: BACALAH PERSETUJUAN INI DENGAN CERMAT. INI ADALAH PERSETUJUAN HUKUM ANTARA AVG TECHNOLOGIES CZ, s.r.o. ( AVG TECHNOLOGIES ) DENGAN ANDA (YANG BERTINDAK SEBAGAI INDIVIDU ATAU, JIKA BERLAKU, ATAS

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini.

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini. Terma dan Syarat Kempen Perolehan Gaji 1. Takrif 1.1. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya, kecuali konteks memerlukan yang

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018)

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) 1. Definisi 1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Terma dan Syarat National Addressing Database

Terma dan Syarat National Addressing Database Di dalam DuitNow ini ( Terma ), sebarang rujukan kepada "anda" adalah merujuk kepada pelanggan Bank yang menggunakan perkhidmatan (NAD). Sebarang rujukan kepada "kita" dan "kami" adalah merujuk kepada

Lebih terperinci

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING Pendahuluan Notis undang-undang ini diguna pakai pada keseluruhan kandungan enjin tempahan ini. Sila ambil sedikit masa untuk membaca Terma dan Syarat Penggunaan

Lebih terperinci

Maklumat apa yang kami kumpulkan daripada anda?

Maklumat apa yang kami kumpulkan daripada anda? DASAR PRIVASI Dasar Privasi dan Keselamatan ini menjelaskan bagaimana HHO Consulting Limited mengumpul data peribadi anda dan bagaimana ia kekalkan, gunakan dan dedahkan data tersebut. HHO Consulting Ltd.

Lebih terperinci

1.5 Bahan itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, gambaran dan grafik. Penghasilan semula adalah dilarang.

1.5 Bahan itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, gambaran dan grafik. Penghasilan semula adalah dilarang. TERMA DAN SYARAT Terma dan syarat berikut mengawal penggunaan laman web ini. Walaupun notis ini kelihatan panjang, kami percaya penting untuk anda mengambil masa untuk membaca terma dan syarat ini dengan

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

Terma & Syarat Tawaran Migrasi SharePoint 2013

Terma & Syarat Tawaran Migrasi SharePoint 2013 Disemak 17 Oktober 2016 Halaman 1 daripada 5 Dokumen ini menetapkan butiran Tawaran Migrasi SharePoint 2013 ( Tawaran ), termasuk keperluan kelayakan dan obligasi kedua-dua Microsoft Corporation ( Microsoft

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Syarikat Baru CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh dan CIMB

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur.

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur. TERMA DAN SYARAT DUITNOW Terma-terma dan syarat-syarat berikut ("Terma dan Syarat DuitNow") merangkumi penggunaan Pelanggan ke atas DuitNow (ditakrifkan di sini) seperti yang disediakan oleh Hong Leong

Lebih terperinci

Perjanjian Microsoft Cloud

Perjanjian Microsoft Cloud Perjanjian Microsoft Cloud Perjanjian Awan Microsoft ini diikat di antara entiti yang anda wakili, atau, jika anda tidak menetapkan entiti berhubungan dengan pembelian atau pembaharuan Langganan, anda

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

6. Perihal Perkhidmatan Laman ini adalah satu platform pengguna atas talian yang boleh digunakan secara percuma untuk mendapat pembiayaan peribadi.

6. Perihal Perkhidmatan Laman ini adalah satu platform pengguna atas talian yang boleh digunakan secara percuma untuk mendapat pembiayaan peribadi. TERMA-TERMA PENGGUNAAN AM KEMASKINI TERAKHIR: 18 APRIL 2017 1. Perihal Umum Laman web Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad ini dimiliki dan dikendali oleh Mezzanine Enterprise Sdn Bhd. dan Kumpulan

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul Notis Privasi Adient Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan syarikat gabungannya (secara kolektif Adient, kami atau kita) mengambil berat tentang privasi anda

Lebih terperinci

Pendedahan Risiko. Tarikh Kuat Kuasa

Pendedahan Risiko. Tarikh Kuat Kuasa Pendedahan Risiko Tarikh Kuat Kuasa 01.02.2017 Semua Klien dan bakal Klien mesti membaca dengan teliti pendedahan risiko ini sebelum melengkapkan pendaftaran di Laman Web atau terminal perdagangan dan

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

Terma Penggunaan I. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAMI SILA BERSABAR DENGAN KAMI

Terma Penggunaan I. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAMI SILA BERSABAR DENGAN KAMI Terma Penggunaan I. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAMI SILA BERSABAR DENGAN KAMI 1. Walaupun ia mungkin bukan hobi kegemaran anda tetapi sila baca Terma-Terma dan Syarat- Syarat ini termasuk Dasar Privasi

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI MALAYSIA UNTUK SANDLER ONLINE

DASAR PRIVASI MALAYSIA UNTUK SANDLER ONLINE DASAR PRIVASI MALAYSIA UNTUK SANDLER ONLINE Dasar Privasi ini menerangkan amalan Sandler Systems, Inc. ( Sandler, kami atau kita ) berkenaan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat yang kami kumpulkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM

TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM TERMA-TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB SCICOM 1. Perkhidmatan yang disediakan di www.scicom-intl.com adalah laman web (Laman Web) yang dimiliki dan dikendalikan bagi pihak Kumpulan Syarikat SCICOM ( SCICOM ).

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial;

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial; Terma dan Syarat "Simpan dengan UOB" UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") akan menganjurkan "Simpan dengan UOB" ("Promosi") dari 1 Julai hingga 31 Disember (termasuk

Lebih terperinci

1. Pemberian Lisensi; Ketentuan Terkait.

1. Pemberian Lisensi; Ketentuan Terkait. PENTING: BACALAH PERSETUJUAN INI DENGAN CERMAT. INI ADALAH PERSETUJUAN HUKUM ANTARA AVG TECHNOLOGIES CZ, s.r.o. ( AVG TECHNOLOGIES ) DENGAN ANDA (YANG BERTINDAK SEBAGAI INDIVIDU ATAU, JIKA BERLAKU, ATAS

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen AmBank BonusLink

Terma dan Syarat Kempen AmBank BonusLink 1 Definisi 1.1 Untuk tujuan ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang ditentukan baginya melainkan sekiranya konteks memerlukan sebaliknya: Bank merujuk kepada AmBank (M) Berhad

Lebih terperinci

Kempen Pulangan Tunai Mighty Bank Terma dan Syarat

Kempen Pulangan Tunai Mighty Bank Terma dan Syarat Kempen Pulangan Tunai Mighty Bank Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pulangan Tunai Mighty Bank" ("Kempen") dari 1 Mei 2018 hingga 31 Disember

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, dimana ungkapan ini harus termasuk pengganti Bank yang ditugaskan) bersetuju untuk menyewa Peti Simpanan Keselamatan ( Peti Simpanan )

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad (Pihak

Lebih terperinci

Peraduan Kelapa Runtuh M&S ( Peraduan )

Peraduan Kelapa Runtuh M&S ( Peraduan ) Peraduan Kelapa Runtuh M&S ( Peraduan ) Pusingan 1 1hb hingga 31hb Mac 2019 Pusingan 2 1hb hingga 31hb Mei 2019 Pusingan 3 1hb hingga 31hb Julai 2019 Pusingan 4 1hb hingga 31hb Ogos 2019 Pusingan 5 1hb

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai Sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai Sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai Sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT Terma & Syarat Kempen Ez Reward E-Kredit ( Kempen E-Kredit, Kempen ini ) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir kempen ini. Dengan

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v 2016.2) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul,

Lebih terperinci

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Baki Pengurangan Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K)

Lebih terperinci

NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA

NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA Notis dan Persetujuan ini menjelaskan bagaimana Spirit AeroSystems Malaysia Sdn Bhd dan Spirit AeroSystems Group ("Spirit") menggunakan maklumat peribadi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU CIMB@WORK 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Pelanggan Baru CIMB@Work ("Kempen ini") dianjurkan oleh dan CIMB Islamic

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

19 November Disember 2018 Bulan 1 19 Disember Disember 2019 Bulan 2 19 Januari Februari 2019 Bulan 3

19 November Disember 2018 Bulan 1 19 Disember Disember 2019 Bulan 2 19 Januari Februari 2019 Bulan 3 Kempen Register, Transact and Win Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Register, Transact and Win" ("Kempen") dari 19 November 2018 hingga 18

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ).

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ). Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam ( 01 Oktober 2018 31 Disember 2018 ). Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI CIMB@WORK UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai CIMB @ Work untuk Pendaftran Akaun Gaji Baru ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Menang ipad ( Kempen ) PINJAMAN PERIBADI MAYBANK/PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (27809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30% ('Kempen')

Lebih terperinci

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50.

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50. Soalan-Soalan Lazim dan Terma & Syarat Promosi TMgo Double Raya 1. Apakah itu promosi TMgo Double Raya? Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga

Lebih terperinci

PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan 239 BAB A12 PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab ini akan membincangkan isu-isu mengenai pentadbiran sijil Takaful Perubatan

Lebih terperinci

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang.

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang. Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam The More You Spend, The More You Earn 25 Februari 2019-31 Mei 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen

Lebih terperinci

Terma dan Syarat. Terma dan Syarat "kempen UOBM Escapade" UOBM

Terma dan Syarat. Terma dan Syarat kempen UOBM Escapade UOBM Terma dan Syarat Terma dan Syarat "kempen UOBM Escapade" UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") dan BIG Loyalty Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai Think Big Digital

Lebih terperinci

Peraturan berkenaan transaksi bukan perdagangan dan dasar KYC/AML

Peraturan berkenaan transaksi bukan perdagangan dan dasar KYC/AML Peraturan berkenaan transaksi bukan perdagangan dan dasar KYC/AML Tarikh Kuat Kuasa 01.02.2017 Isi Kandungan: 1. Pengenalan 2. Kriteria untuk pengenalpastian dan sifat-sifat transaksi bukan perdagangan

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN TESCO SUPERMARKET SWEEP [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

Akaun bermakna apa-apa akaun Pelanggan dengan mana-mana Bank Kumpulan UOB.

Akaun bermakna apa-apa akaun Pelanggan dengan mana-mana Bank Kumpulan UOB. PERJANJIAN PERKHIDMATAN PERBANKAN INTERNET PERNIAGAAN UOB 1. Definisi dan Tafsiran 1.1 Dalam Perjanjian ini, perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna seperti yang diberikan di bawah, melainkan jika

Lebih terperinci

HHO CONSULTING LIMITED

HHO CONSULTING LIMITED TERMA DAN SYARAT No Daftar 708011 Kandungan Pengenalan... 3 Umum... 3 Definisi... 4 Perjanjian Perkhidmatan Dalam Talian... 5 Kelayakan Keahlian... 6 Maklumat dan Keperluan Pendaftaran... 7 Lesen Terhad...

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Halaman 1 daripada 5 Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Dokumen ini menetapkan butiran Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 ( Tawaran ), termasuk keperluan kelayakan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Tempoh Kempen 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Program Penebusan NESCAFÉ Riuh Raya & Meriah Musim Menuai 2019 TERMA DAN SYARAT

Program Penebusan NESCAFÉ Riuh Raya & Meriah Musim Menuai 2019 TERMA DAN SYARAT Program Penebusan NESCAFÉ Riuh Raya & Meriah Musim Menuai 2019 A: Syarat Kelayakan TERMA DAN SYARAT Penganjur Nestlé Products Sdn. Bhd. (45229-H) Promosi Program Penebusan NESCAFÉ Riuh Raya & Meriah Musim

Lebih terperinci

FUCHS PETROLUBE (MALAYSIA) SDN. BHD., B-02-01, Aras 2, Blok B, PJ 8, Jalan Barat, Petaling Jaya, Malaysia

FUCHS PETROLUBE (MALAYSIA) SDN. BHD., B-02-01, Aras 2, Blok B, PJ 8, Jalan Barat, Petaling Jaya, Malaysia FUCHS PETROLUBE (MALAYSIA) SDN. BHD., B-02-01, Aras 2, Blok B, PJ 8, Jalan Barat, 46200 Petaling Jaya, Malaysia Versi 06/2018 Syarat-syarat Pembelian Umum Terguna pakai pada urus niaga perniagaan dengan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari 2019 24 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank

Lebih terperinci

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019)

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019) PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari 2019 30 April 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh MCAT BOX OFFICE SDN BHD (No. Syarikat 482797-K) ( Penganjur ) dengan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi

Lebih terperinci

Peraturan berkenaan Transaksi Perdagangan

Peraturan berkenaan Transaksi Perdagangan Peraturan berkenaan Transaksi Perdagangan Tarikh Kuat Kuasa 01.02.2017 Dikemas kini 31.08.2018 Isi Kandungan: 1. Peruntukan Am 2. Pertukaran mesej 3. Prosedur pelaksanaan perdagangan 4. Penutupan dagangan,

Lebih terperinci

ROCHE - PERNYATAAN PRIVASI DALAM TALIAN 30th June 2018

ROCHE - PERNYATAAN PRIVASI DALAM TALIAN 30th June 2018 Terima kasih kerana sudi datang ke salah satu laman web Roche (Malaysia) Sdn. Bhd. ( Roche, kami ) ( Laman(-laman) Web ) atau berinteraksi dengan kami. Di Roche, kami faham bahawa perlindungan privasi

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci