Kempen Perbankan Untuk Berjuta Terma-terma & Syarat-syarat ( T&C ) untuk CIMB Bank Konvensional

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kempen Perbankan Untuk Berjuta Terma-terma & Syarat-syarat ( T&C ) untuk CIMB Bank Konvensional"

Transkripsi

1 Kempen Perbankan Untuk Berjuta Terma-terma & Syarat-syarat ( T&C ) untuk CIMB Bank Konvensional Tempoh Kempen 1. Kempen Perbankan Untuk Berjuta CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau CIMB ) dan akan diadakan pada 1hb Julai 2015 hingga 31hb Oktober 2015; temasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ). CIMB Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat tempoh Tamat Kempen dengan memberikan notis yang mencukupi. Eligibility 2. Kempen terbuka secara eksklusif (kecuali dan melainkan orang/entiti yang dirujuk dalam Klausa 4) kepada: (a) semua pemegang akaun bagi Akaun Semasa dan Akaun Simpanan CIMB Bank yang baru dan sedia ada (tidak termasuk pemegang Akaun Mata Wang Asing) dan menurut budi bicara mutlak CIMB Bank, semua pemegang akaun bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i CIMB Islamic yang lain di dalam Kumpulan CIMB (tidak termasuk pemegang Akaun Mata Wang Asing) ( Akaun CASA Sertaan ); (b) semua pemegang kad Debit CIMB yang memegang kad debit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank sahaja; dan (c) semua pengguna CIMB Clicks (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai Pemegang Akaun Layak ) yang nombor telefonnya didaftarkan dan disimpan dalam rekod CIMB Bank. 3. Orang/entiti berikut TIDAK layak menyertai Kempen: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Permanent, contract and/or temporary staff or employees of CIMB Bank (including its Kakitangan atau pekerja tetap dan/atau sementara CIMB Bank (termasuk anak syarikat dan syarikat berkaitannya) dan ahli keluarga terdekat mereka (iaitu suami/isteri, anak, ibu bapa, abang, kakak dan adik); dan/atau Wakil dan/atau agen(termasuk agensi pengiklanan dan promosi) CIMB Bank, MasterCard Worldwide, sebuah syarikat yang ditubuhkan oleh State of Delware, yang mempunyai pejabat dan tempat perniagaan utamanya di 2000 Purchase Street, Purchase, New York, NY , United States of America ( MasterCard ) (termasuk anak syarikat dan syarikat berkitan mereka masing-masing); dan/atau Wakil dan/atau agen (termasuk agen pengiklanan dan kempen, dan vendor dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga) CIMB Bank dan ahli keluarga terdekat mereka (iaitu suami/isteri, anak, ibu bapa, abang, kakak dan adik); dan/atau Keempunyaan tunggal, Perkongsian, Organisasi/Pertubuhan Amal/Bukan Untung, Pelanggan Korporat dan Perdagangan; dan/atau Individu berusia kurang daripada 18 tahun. 4. Berhubung dengan Akaun Sertaan bersama, hanya pemegang akaun yang pertama dinamakan iaitu pemegang akaun utama yang layak menyertai Kempen ( Pemegang Akaun Utama ). Bagi tujuan Kempen ini, pemegang akaun bersama akan dianggap sebagai satu pemegang akaun. Untuk mengelakkan keraguan, Pemegang Kad Tambahan atau pemegang akaun Simpanan/Semasa Sekunder tidak berhak memenangi apa-apa hadiah di bawah Kempen ini. Sila lihat jadual di bawah untuk ilustrasi klausa ini. Muka surat 1 daripada 8

2 Jenis Akaun Pemilik Kelayakan Individu CA Vernon Ya Individu SA-i Vernon Ya Bersama SA-i Vernon (Pemilik Primer) & Brother (Pemilik Ya Sekunder) Bersama CA Vincent (Pemilik Primer) & Vernon (Pemilik Sekunder) Tidak Hadiah 5. Hadiah yang akan diberikan di bawah Kempen in adalah seperti berikut:- Kategori Hadiah Hadiah Bilangan Hadiah Hadiah Utama Wang Tunai RM1,000,000 x 1 1 Hadiah Bulanan Wang Tunai 1,000 x 300 (4 bulan) 1,200 Hadiah akan diberikan dalam kuantiti berikut kepada pemenang terpilih Kempen ini berdasarkan dua (2) kategori hadiah dan dalam empat (4) bulan sertaan: Bulan Bulan Sertaan Bulan 1 1 Julai Julai 2015 Jumlah Pemenang Utama Jumlan Pemenang Bulanan Bulan 2 1 Ogos Ogos Bulan 3 1 September September Bulan 4 1 Oktober Oktober Kriteria Kelayakan 6. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini, Pemegang Akaun Layak boleh mendapatkan penyertaan atau penyertaan-penyertaan ( Penyertaan atau Penyertaanpenyertaan mengikut keadaan) untuk memenangi Hadiah Utama dan/atau Hadiah Bulanan yang dirujuk dalam Klausa 6 di atas menurut mana-mana satu daripada cara berikut: (i) Buka satu (1) Akaun Semasa atau Akaun Simpanan CIMB Bank untuk berhak mendapat lima puluh (50) penyertaan. (ii) (iii) Setiap RM50 terhadap perbelanjaan runcit di dalam dan/atau di luar negara (sepertimana ditakrifkan dalam Klausa 7) dalam satu resit menggunakan mana-mana Kad Debit CIMB Bank sertaan milik Pemegang Akaun Layak dalam Tempoh Kempen dan dicaj kepada akaun Pemegang Akaun Layak pada atau sebelum 2 haribulan pada bulan berikutnya berhak mendapat satu (1) penyertaan. Pengesanan perbelanjaan runcit luar negara adalah berdasarkan tarikh transaksi (Waktu Malaysia). Melaksanakan apa-apa transaksi pembayaran bil yang layak (seperti ditakrifkan dalam Klausa 10) melalui CIMB Clicks atau ATM atau Perbankan Telefon atau Di Kaunter (tidak termasuk pembayaran tunai) untuk mendapatkan sepuluh (10) penyertaan. Muka surat 2 daripada 8

3 (iv) Setiap deposit tambahan (seperti ditakrifkan dalam Klausa 11) dalam gandaan RM500 dalam Akaun Semasa atau Akaun Simpanan CIMB Bank memberikan hak kepada Pemegang Akaun Yang Layak untuk mendapatkan sepuluh (10) penyertaan. Untuk kemudahan rujukan, jadual dibawah membentangkan ringkasan Penyertaan yg boleh diperolehi:- No. Kriteria Kelayakan Penyertaan 1 Setiap perbelanjaan runcit di dalam dan/atau luar negara 1 sebanyak RM 50 dengan menggunakan Kad Debit CIMB 2 Setiap transaksi pembayaran bil 10 3 Setiap deposit tambahan dalam gandaan RM 500 dalam 10 Akaun Semasa dan Akaun Simpanan CIMB Bank 4 Setiap pembukaan Akaun Semasa atau Akaun Simpanan CIMB Bank Perbelanjaan runcit di dalam dan/atau di luar negara ( Perbelanjaan Runcit ) bermaksud transaksi pembelian untuk barangan dan perkhidmatan dan tidak termasuk transaksi pertaruhan atau perjudian. Untuk mengelakkan keraguan, transaksi berikut juga dengan ini secara nyata dikecualikan dan tidak akan dianggap sebagai perbelanjaan runcit di dalam dan/atau di luar negara bagi tujuan Kempen ini:- (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Transaksi Kuasi Tunai (misalnya: transaksi pertaruhan dan/atau perjudian); Ansuran bulanan di bawah sebarang kemudahan pembayaran ansuran yang disediakan oleh CIMB Bank atau mana-mana bank lain; Pembayaran fi tahunan atai caj perkhidmatan, caj penghantaran, pembayaran tunai, fi penggantian kad, cukai perkhidatan kerajaan,caj pertikaian, caj fraud atau sebarang fi, caj atau penalti lain sama ada dikenakan oleh CIMB Bank atau sebaliknya; Transaksi pendahuluan /pegeluaran/deposit tunai; Arahan tetap/perkhidmatan pembyaran automatik; Transaksi yang dibuat oleh Peserta Layak dengan mana-mana peniaga yang mempunyai kaitan denagn atau yang dikawal oleh mereka atau ahli keluarga mereka (sama ada sebagai pekerja, majikan, pemegang saham atau pengarah) iaitu transaksi oleh Peserta Layak dengan mana-mana syarikat atau entiti perniagaan di mana beliau dan/atau mana-mana ahli keluarganya adalah pekerja atau majikan atau bekerja dengannya atau mempunyai saham atau kepentingan di dalamnya atau adalah pengarahnya; dan Transaksi pembelian layak selepas itu dibatalkan atau dikembalikan wang, transaksi yang dipertikai, tidak dibenarkan atau menipu. 8. Sebarang penentuan oleh CIMB Bank tentang apakah yang merupakan Perbelanjaan Runcit yang dirujuk dalam Klausa 7 adalah konklusif dan tidak boleh dicabar dalam apa cara jua kecuali nampaknya benar-benar tidak adil. 9. Perbelanjaan runcit yang dirujuk dalam Klausa 7 adalah berdasarkan jumlah perbelanjaan pemegang kad debit (utama dan tambahan) yang disatukan. Jika pemegang kad debit mempunyai beberapa akaun kad debit, perbelanjaan runcit yang dibuat menggunakan semua kad debit oleh pemegang kad debit utama dan pemegang kad debit tambahannya akan disatukan Muka surat 3 daripada 8

4 dan tidak akan dilihat secara individu untuk memenuhi kriteria perbelanjaan runcit Transaksi Layak dan kriteria penyertaan dalam Tempoh Kempen. 10. Pembayaran bil yang layak bermaksud pembayaran bil yang dibuat daripada Akaun Sertaan berhubung dengan cara berikut sahaja: (i) CIMB Clicks Favourite Biller (ii) CIMB Clicks Biller (iii) JomPAY Biller (iv) Pembayaran Bil ATM (Bil Terbuka & Berdaftar) (v) Pembayaran Bil Perbankan Telefon (vi) Pembayaran Bil Di Kaunter (tidak termasuk pembayaran Tunai) 11. Deposit Tambahan ditakrifkan sebagai Baki Purata Tambahan ( Incremental Average Balance ) ( IAB ) dalam Akaun Sertaan Pemegang Akaun Layak yang dikira sepanjang Tempoh Kempen atau dalam Bulan Sertaan berdasarkan pengiraan yang diperolehi daripada baki purata bulanan ( MAB ) dan Garis Dasar yang dihuraikan dengan lebih terperinci di bawah: Untuk Pengiraan Hadiah Utama:- (i) Akaun sedia ada yang dibuka sebelum 1 Julai 2015 Angka Dasar Bilangan hari dalam bulan Jun 2015 Pengiraan Baki Purata Tambahan ( IAB )= MAB Angka Dasar Jumlah penuh baki harian dari 1 hb Jun hingga 30 hb Jun 2015 Bilangan hari dalam bulan Jun 2015 Jumlah penuh baki harian sepanjang Tempoh Kempen Bilangan hari dalam Tempoh Kempen Bagi akaun yang baru dibuka dari 1 Julai Oktober 2015, Angka Dasar adalah Sifar. Untuk Pengiraan Hadiah Bulanan:- (i) Akaun sedia ada yang dibuka sebelum 1 Julai 2015 Pengiraan Angka Dasar Jumlah penuh baki harian dari 1 hb Jun hingga 30 hb Jun 2015 Bilangan hari dalam bulan Jun 2015 Baki Purata Bulanan ( MAB ) Baki Purata Tambahan ( IAB )= MAB - Angka Dasar Jumlah penuh baki harian bagi bulan tersebut Bilangan hari dalam bulan tersebut Bagi akaun yang baru dibuka dari 1 Julai Oktober 2015, Angka Dasar adalah Sifar. 12. Dimana Peserta Layak mempunyai deposit tambahan di dalam lebih daripada satu akaun yang mengambil bahagian, deposit tambahan dalam akaun yang mengambil bahagian tersebut akan diagregratkan untuk pengiraan jumlah peluang dalam bulan tersebut. 13. Untuk kemudahan rujukan, jadual di bawah adalah contoh peruntukan Peluang untuk pemegang akaun baru dan sedia ada: Muka surat 4 daripada 8

5 a. Pemegang Akaun Sedia Ada Bulan MAB IAB (RM) (RM) Bilangan Penyertaan Jun Angka Dasar N/A Julai = 150 Tidak Layak Ogos-15 2,880 2, = 2, b. Pemegang Akaun Baru Bulan MAB IAB (RM) (RM) Bilangan Penyertaan Jun-15 0 Angka Dasar N/A Julai = Ogos-15 1,250 1,250 0 = 1, Deposit yang dibuat bagi tujuan pengiraan IAB hanya terpakai bagi dana baru yang ditempatan dalam Akaun Sertaan semasa Tempoh Kempen. Dana baru yang dirujuk di dalam ini merujuk kepada dana yang tidak berasal daripada akaun sedia ada dengan CIMB Bank Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad dan/atau CIMB Investment Bank Berhad. Pemilihan Pemenang untuk Hadiah Bulanan 16 Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini, Pemegang Akaun Layak yang memperolehi Penyertaan/Penyertaan-penyertaan yang dirujuk dalam Klausa 7 akan disenarai pendek secara rawak oleh sistem pemilihan automatik daripada kumpulan penyertaan layak bagi menentukan pemenang Hadiah Bulanan ( Pemenang Bulanan Yang Disenarai Pendek ) dalam masa 8 hingga 10 minggu selepas tamat setiap Bulan Sertaan seperti ditunjukkan di bawah:- Bulan Bulan Sertaan Bulan 1- Julai 1 Julai Julai 2015 Bulan 2 - Ogos 1 Ogos Ogos 2015 Bulan 3 - September 1 September September 2015 Bulan 4 - Oktober 1 Oktober Oktober Pemenang Bulanan Yang Disenarai Pendek akan dihubungi oleh CIMB Bank melalui sistem pesanan ringkas (SMS) di nombor telefon mudah alih mereka yang didaftarkan dengan penyedia perkhidmatan Maxis, Celcom,U Mobile atau Digi Communication yang disimpan dalam rekod CIMB untuk menjawab satu (1) soalan menurut tarikh dan masa yang ditetapkan dalam SMS. 18 SMS akan dihantar kepada Pemenang Bulanan Yang Disenarai Pendek SEKALI sahaja dan hanya mereka yang membalas SMS dengan jawapan yang tepat menurut tarikh dan masa yang ditetapkan akan disahkan sebagai pemenang hadiah bulanan. 19 Jika Pemenang Bulanan Yang Disenarai Pendek gagal membalas SMS pada atau sebelum tarikh dan masa yang ditetapkan atau jika jawapan yang diberikan tidak tepat, Pemenang Bulanan Yang Disenarai Pendek akan dianggap tidak berjaya dalam penyertaan yang berkenaan. Muka surat 5 daripada 8

6 20 Makluman SMS akan dihantar kepada Pemenang Hadiah Bulanan sebelum Hadiah Bulanan dikreditkan ke dalam Akaun Sertaan mereka. 21 Hadiah bulanan akan dikreditkan ke dalam Akaun Sertaan Pemenang Hadiah Bulanan yang berkenaan di CIMB Bank dalam masa lapan (8) hingga sepuluh (10) minggu selepas tamatnya tarikh setiap Bulan Sertaan. 22 Jika Pemenang Hadiah Bulanan mempunyai beberapa Akaun Sertaan, hadiah bulanan akan dikreditkan ke dalam akaun dengan baki tambahan tertinggi dalam Akaun Sertaan kerana hanya satu (1) hadiah akan diberikan kepada Pemenang Hadiah Bulanan tidak kiralah bilangan Akaun Sertaan yang dipegang. Pemilihan Pemenang untuk Pemenang Hadiah Utama 23 Pada akhir tempoh kempen, Penyertaan/Penyertaan-penyertaan bulanan Pemegang Akaun Layak sepanjang Tempoh Kempen akan dicampur untuk mengira jumlah Penyertaan/Penyertaan-penyertaan yang diperolehi ( Jumlah Penyertaan Terkumpul ). 24 Satu (1) pemegang akaun yang disenarai pendek akan disenarai pendek secara rawak oleh sistem pemilihan automatik daripada Jumlah Penyertaan Terkumpul bagi menentukan pemenang Hadiah Utama ( Pemenang Hadiah Utama Yang Disenarai Pendek ). 25 Pemenang Hadiah Utama Yang Disenarai Pendek yang dirujuk dalam Klausa 24 akan dihubungi oleh CIMB Bank melalui nombor telefon terkini Pemegang Akaun Layak yang didaftarkan dengan CIMB Bank. Komunikasi melalui telefon tersebut boleh dibuat oleh CIMB Bank pada waktu pejabat (iaitu dari pukul 9 pagi hingga 6 petang) pada mana-mana hari bekerja CIMB Bank dan Pemenang Hadiah Utama Yang Disenarai Pendek yang memberikan jawapan yang tepat akan diisytiharkan sebagai pemenang Hadiah Utama ( Pemenang Hadiah Utama ). 26 Jika Pemenang Hadiah Utama Yang Disenarai Pendek gagal menjawab telefon pada dua (2) percubaan berturut-turut oleh CIMB Bank atas apa sebab jua, Pemenang Hadiah Utama Yang Disenarai Pendek akan dianggap sebagai tidak berjaya dalam penyertaan yang berkenaan dan CIMB Bank mempunyai hak dan kebebasan mutlak untuk menghubungi Pemenang Hadiah Utama Yang Disenarai Pendek yang seterusnya dan proses ini akan diulang jika perlu sehingga Pemenang Hadiah Utama diisytiharkan. 27 Hadiah Utama akan dikreditkan ke dalam Akaun Sertaan Pemenang Hadiah Utama dalam masa lapan (8) hingga sepuluh (10) minggu selepas tamat Tempoh Kempen. 28 Jika Pemenang Hadiah Utama mempunyai beberapa Akaun Sertaan, Hadiah Utama akan dikreditkan ke dalam akaun dengan baki tambahan tertinggi dalam Akaun Sertaan kerana hanya satu (1) hadiah akan diberikan kepada Pemenang Hadiah Utama tidak kiralah bilangan Akaun Sertaan yang dipegang. Secara Kolektif untuk Pemenang Hadiah Utama dan Pemenang Hadiah Bulanan 29. Pemenang Hadiah Utama dan Pemenang Hadiah Bulanan selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai Pemenang-pemenang Kempen. Semua soalan dan jawapan hendaklah ditentukan, dihakimi dan diputuskan oleh panel hakim yang dipilih oleh CIMB Bank dan keputusan panel hakim yang mengisytharkan Pemenang-pemenang Kempen adalah muktamad, konklusif dan Muka surat 6 daripada 8

7 mengikat dengan syarat sentiasa bahawa keputusan hendaklah nampaknya adil dan munasabah. 30. Pemegang Akaun Yang Disenarai Pendek bertanggungjawab memastikan bahawa nombor telefon dan alamat pos mereka yang diberikan adalah nombor telefon dan alamat pos semasa dan dikemaskinikan dengan CIMB Bank sekiranya berlaku apa-apa perubahan. Makluman dan penyerahan hadiah oleh CIMB Bank adalah berdasarkan nombor telefon dan alamat pos Pemegang Akaun Yang Disenarai Pendek yang disimpan di dalam rekod CIMB Bank. CIMB Bank tidak bertanggungjawab kepada Pemegang Akaun Yang Disenarai Pendek atas sebarang kerugian (termasuk kehilangan peluang dan kerugian berbangkit yang menyusul daripadanya) yang dialami sekiranya nombor telefon atau alamat pos Pemegang Akaun Yang Disenarai Pendek dalam rekod CIMB Bank bukanlah nombor telefon atau alamat pos semasa atau tepat kecuali jika ini disebabkan oleh kecuaian atau keingkaran melampau oleh CIMB Bank. 31. Jika mana-mana Pemegang Akaun Yang Disenarai Pendek gagal menjawab soalan dengan tepat dan/atau tidak dapat dihubungi atas apa sebab jua, Pemegang Akaun Yang Disenarai Pendek tersebut akan disingkirkan daripada menyertai Kempen dan tidak berhak memenangi Hadiah. CIMB Bank tidak akan bertanggungjawab dalam apa cara jua sekiranya mana-mana Pemegang Akaun Yang Disenarai Pendek tidak dapat dihubungi atas apa sebab jua kecuali jika ini disebabkan oleh kecuaian atau keingkaran melampau oleh CIMB Bank. 32. CIMB Bank mempunyai budi bicara tunggal untuk menetapkan tarikh dan masa yang ditentukan untuk menghubungi Pemegang Akaun Yang Disenarai Pendek dengan syarat sentiasa bahawa tarikh dan masa tersebut adalah munasabah. 33. Pemegang Akaun Layak hanya berhak memenangi maksimum satu (1) Hadiah Utama dan satu (1) Hadiah Bulanan di bawah Kempen ini. Untuk mengelakkan keraguan, Pemegang Akaun Layak yang merupakan pelanggan CIMB Bank dan juga memperolehi penyertaan yang layak hanya berhak diberi peluang untuk memenangi satu (1) Hadiah Bulanan dan satu (1) Hadiah Utama. 34. Pemenang Kempen dikehendaki menghadiri majlis penyampaian hadiah dan/atau program publisiti lain bila dan apabila dikehendaki oleh CIMB Bank dengan kos dan perbelanjaan ditanggung oleh mereka sendiri. Jika Pemenang Kempen gagal menghadiri majlis dan/atau pogram publisiti lain tersebut tanpa sebarang sebab, CIMB Bank merizab hak untuk menarik balik hadiah Pemenang Kempen dan memilih Pemenang Kempen yang lain. 35. Nama Pemenang Kempen boleh diterbitkan dalam laman web CIMB Bank di alamat dan/atau melalui sebarang kaedah komunikasi lain yang boleh dipilih oleh CIMB Bank pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa. 36. Pemenang Kempen tidak dibenarkan untuk memindahkan atau menjual hak beliau unruk Hadiah kepada mana-mana individu lain. 37. Pemegang Akaun Yang Disenarai Pendek yang menutup akaunnya sebelum pemilihan Pemenang Kempen selesai dan diumumkan tidak berhak menerima sebarang Hadiah di bawah Kempen. 38. CIMB Bank merizab hak untuk menarik balik sebarang hadiah yang telah dimenangi dan membatalkan kelayakan Peserta Layak di mana terdapat sebarang pembalikan, pembatalan atau penamatan transaksi perbelanjaan runcit dan/atau pembatalan atau penamatan Akaun Sertaan semasa Tempoh Kempen. Muka surat 7 daripada 8

8 Terma-Terma dan Syarat-syarat Am 39. Dengan menyertai Kempen ini, Pemegang Akaun layak bersetuju terikat oleh Terma-terma dan Syarat-syarat di dalam ini dan keputusan CIMB Bank. Pada masa pemilihan Pemenang Kempen, Mastercard debit CIMB Bank, akaun CIMB Clicks, akaun Semasa dan Simpanan CIMB Pemenang Kempen terpilih HENDAKLAH TIDAK (i) melanggar terma-terma dan syarat-syarat material dalam perjanjian kad atau akaun CIMB atau Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks atau Perjanjian Perbankan Mudah Alih CIMB Clicks; (ii) masih wujud dan tidak ditamatkan atau ditutup atau dikenakan sebarang penahanan, perintah bertentangan yang dibuat oleh Mahkamah atau mana-mana pihak berkuasa yang dibenarkan oleh undang-undang, ingkar, dan/atau tidak sah atau dibatalkan menurut takrifan CIMB Bank, sebaliknya mereka akan disingkirkan daripada menyertai atau diisytiharkan sebagai Pemenang Kempen. 40. CIMB Bank dan MasterCard berhak menerbitkan dan/atau memaparkan bahan dan/atau maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, gambar dan bandar kediaman Perserta Layak yang merupakan pemegang hadiah di bawah Kempen ini bagi tujuan pemasaran, pengiklanan dan dan publisiti dalam apa cara jua yang dianggapnya sesuai. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Layak ini dengan secara nyata memberi kuasa kepada CIMB Bank dan MasterCard untuk menerbitkan dan/atau memaparkan nama,gambar dan bandar kediaman Peserta Layak bagi tujuan pengiklanan dan publisiti. Ketidakpatuhan mungkin menyebabkan pemenang alternatif dipilih. 41. Keputusan hakim-hakim CIMB Bank berhubung dengan setiap aspek Kempen adalah muktamad, mengikat dan konklusif dengan syarat sentiasa bahawa keputusan hendaklah nampaknya adil dan munasabah. Sebarang surat-menyurat lanjut, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikannya tidak akan dilayan. 42. CIMB Bank tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan dalam apa cara jua bagi sebarang kerosakan teknikal tidak kira jenisnya, apa jua campur tangan, gangguan dan/atau kesilapan elektronik atau insan dalam pentadbiran dan/atau pemprosesan transaksi yang dilaksanakan melalui CIMB Clicks kecuali jika ini disebabkan oleh kecuaian atau keingkaran melampau oleh CIMB Bank. 43. Dengan menerima hadiah di bawah Kempen ini, Pemenang Kempen bersetuju untuk tidak mempertanggungjawabkan CIMB Bank dan ahli gabungannya dan pengarah, pegawai, pekerja dan agen mereka masing-masing daripada dan terhadap sebarang tuntutan, tindakan, prosiding, penghakiman, gantirugi, kerugian, perbelanjaan atau liabiliti yang dialami oleh CIMB Bank dan ahli gabungannya dan pengarah, pegawai, pekerja dan agen mereka masing-masing berhubung dengan penyertaan pemenang hadiah tersebut dalam Kempen atau penerimaan, penebusan atau penggunaan hadiah kecuali jika ini disebabkan oleh kecuaian atau keingkaran melampau oleh CIMB Bank. 44. CIMB Bank berhak mengubah, memadamkan atau menambah apa-apa Terma dan Syarat di dalam ini atau mana-mana bahagian daripadanya dan/atau menggantikan hadiah yang ditawarkan di bawah Kempen ini dan/atau melanjutkan, memodifikasi, memendekkan, memberhentikan, membatalkan, menamatkan atau menggantung Kempen pada bila-bila masa dengan memberikan notis terdahulu selama dua puluh satu ( 21 ) hari kalendar kepada Pemegang Akaun Layak dan notis hendaklah diletakkan di laman web CIMB Bank di atau melalui sebarang saluran atau saluran-saluran lain yang Muka surat 8 daripada 8

9 dianggap sesuai oleh CIMB Bank. Tiada pampasan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang akan diberikan kepada Pemegang Akaun Layak atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Pemegang Akaun Layak yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh perubahan, pemadaman, tambahan atau pindaan pada Terma-terma dan Syarat-syarat di dalam ini dan/atau pelanjutan, modifikasi, pembatalan, penggantungan atau penamatan Kempen ini kecuali jika ini disebabkan oleh kecuaian atau keingkaran melampau oleh CIMB Bank. 45. Sekiranya terdapat apa-apa perkara yang tidak konsisten, konflik kesamaran atau percanggahan antara versi Terma-terma da n Syarat-syarat ini dalam Bahasa Malaysia dan Bhasa Inggesis atau bahasa lain, versi Terma-terma dan Syarat-syarat ini dalam Bahasa Inggeris akan mengatasi yang lain. Meskipun perkara yang disebut sebelum ini, jika permintaan dibuat oleh Peserta Layak dan dicatat dan diakui oleh CIMB dalam rekodnya bahawa versi terma-terma dan syarat-syarat ini dalam Bahasa Malaysia akan mengawal operasi Kempen, maka versi Terma-terma dan Syarat-syarat ini dalam Bahasa Malaysia akan mengatasi yang lain. 46. Untuk maklum balas dan/atau aduan berkaitan dengan Kempen, Peserta Layak boleh menghubungi Customer Resolution Department CIMB Bank di alamat, nombor telefon dan nombor faks berikut (atau mana-mana alamat, nombor telefon dan nombor faks lain yang boleh diubah oleh CIMB Bank dengan memaklumkan Peserta Layak): Customer Resolution Department, Level 19, Menara Bumiputra-Commerce, 11 Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur Tel: /Fax: Muka surat 9 daripada 8

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 2015 1. CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. 2015 ( Kempen ini ) akan berlangsung dari 1 September 2015 hingga 29 Februari 201, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement TERMA DAN SYARAT Peraduan Debit & ATM Card Replacement Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit & ATM Card Replacement ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB-Pay with Points & Win ( kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [No. Syarikat (13491-P)] ( CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank 1. Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank atau CIMB ). 2. Tesco bermaksud TESCO STORES

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit to Win It ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 November

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan

Lebih terperinci

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Akaun Kwik CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan berlangsung dari 9 September

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk program 2-Minit Jalan Jalan Cari Makan (JJCM) oleh CIMB Bank Berhad

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk program 2-Minit Jalan Jalan Cari Makan (JJCM) oleh CIMB Bank Berhad Terma-terma dan Syarat-syarat untuk program 2-Minit Jalan Jalan Cari Makan (JJCM) oleh CIMB Bank Berhad CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) telah menaja 2 minit daripada program Jalan Jalan Cari Makan (JJCM)

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura)

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank dan setiap rujukan kepada CIMB bererti rujukan kepada CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back Tempoh Kempen 1. Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic dan/atau Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD 2017

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD 2017 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD 2017 Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang CIMB Malaysia Airports (Niaga) Sdn Bhd 2017 ( Kempen ini )

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB Bank ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco 1hb Januari 2018 28hb Februari 2018) 1) Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco ( Kempen ini ) dianjurkan bersama CIMB Bank

Lebih terperinci

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu ( Promosi ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Cash Back ( Kempen ) akan berlangsung dari

Lebih terperinci

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma- Terma dan Syarat-Syarat Promosi yang boleh didapati

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN LAKSANAKAN TRANSAKSI & MENANG CIMB BANK BERHAD

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN LAKSANAKAN TRANSAKSI & MENANG CIMB BANK BERHAD Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN LAKSANAKAN TRANSAKSI & MENANG CIMB BANK BERHAD 1. Kempen Laksanakan Transaksi & Menang 2014 CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ).

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i KFH SURE MENANG SEHINGGA 6 BULAN GAJI (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). 2. Setiap sebutan PayNet merujuk kepada Payments Network Malaysia Sdn Bhd (836743-D). 3. JomPAY merujuk kepada inisiatif kebangsaan untuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t K e m p e n H a d i a h D i j a m i n C I M B B A N K ( K e m p e n ) 1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR 1. Kempen O.M.G KEMBAL! Affin Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari 1 Disember 2016 hingga 30 Jun 2017. Semua permohonan mestilah dibuat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD (ERAMAN) 2015

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD (ERAMAN) 2015 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD (ERAMAN) 2015 1. CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen Belanja dan Menang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Preferred Tempoh Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank 1. Kempen CashLite CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh Kempen 2. Kempen akan berlangsung

Lebih terperinci

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT 1. Kempen O.M.G KINI KEMBALI Affin Islamic Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari Disember 2016 hingga Jun 2017. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Disember 2017 hingga

Lebih terperinci

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG Last updated on 15 June 2017 KEMPEN Perayaan SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Perayaan SIFAR 12 Bulan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) akan

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS 1. Kempen CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB ) KEMPEN KAD MASTERCARD DWI- JENAMA CIMB PETRONAS ( Kempen tersebut) akan bermula

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Save and Get

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Save and Get TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Save and Get Tempoh Kempen 1. Kempen Save and Get ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Julai 2017 hingga

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen 'Preferred Save and Get'

TERMA DAN SYARAT Kempen 'Preferred Save and Get' TERMA DAN SYARAT Kempen 'Preferred Save and Get' Tempoh Kempen 1. Kempen 'Preferred Save and Get' ("Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Disember

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU.

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. 1. Tempoh Promosi 1.1 Kempen ini akan berlangsung dari 31 Mei

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ), Visa Worldwide Pte. Limited ("Visa") dan PETRONAS Dagangan Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

Kempen Win RM1,000 Vouchers Daily Overseas & Online Spend Visa CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen Win RM1,000 Vouchers Daily Overseas & Online Spend Visa CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen Win RM1,000 Vouchers Daily Overseas & Online Spend Visa CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen Win RM1,000 Vouchers Daily Overseas & Online Spend Visa CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN "Kempen Auto-billing" ("Kempen") Hong Leong Bank Berhad ("HLB") akan bermula pada 1 April 2018 jam 23:59:59 (11:59 malam waktu Malaysia) dan berakhir pada 30 Jun 2018

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB ) dan akan berlangsung dari 03 hb Ogos 2015 sehingga 31 hb Oktober 2015, termasuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB.

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Save, Invest and Win ( Kempen ) akan berlangsung daripada 1 Julai

Lebih terperinci