PELANCARAN KAD DEBIT BARU VISA PAYWAVE HELLO KITTY KIMONO

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PELANCARAN KAD DEBIT BARU VISA PAYWAVE HELLO KITTY KIMONO"

Transkripsi

1 PELANCARAN KAD DEBIT BARU VISA PAYWAVE HELLO KITTY KIMONO TERMA & SYARAT ( Terma & Syarat ) Dikemaskini pada 23 Februari 2016 TEMPOH PROMOSI 1. Pelancaran Kad Debit Baru Visa paywave Hello Kitty Kimono Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) / Hong Leong Islamic Bank Berhad ( W) ( HLISB ) [secara kolektif dan kemudian daripada ini disebut sebagai Bank ] bermula pada 18 Januari 2016 dan berakhir pada 17 Mei 2016, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Promosi ), melainkan diberitahu sebaliknya dan terdiri daripada: (i) Peraduan; dan (ii) Perletakan Deposit [secara kolektif dan kemudian daripada ini disebut Promosi ]. KELAYAKAN 2. Promosi ini diadakan untuk Akaun Semasa dan Simpanan Bank Konvensional dan Islamik ( CASA/CASA-i ) serta Kad Debit dan kriteria kelayakan untuk penyertaaan adalah seperti berikut: CASA/CASA-i (i) Promosi ini terbuka kepada pelanggan individu Bank warga Malaysia sahaja yang merupakan Pemegang Akaun Utama CASA/CASA-i, tidak termasuk pelanggan Perbankan Peribadi ( Pemegang Akaun ). (ii) Promosi ini TIDAK terbuka kepada pelanggan bukan individu termasuk empunya tunggal, perkongsian dan amalan profesional termasuk syarikat dan badan korporat. (iii) Promosi ini terbuka kepada seluruh Pemegang Akaun baru dan sedia ada bagi akaun-akaun berikut ( Akaun Sertaan ): (a) Akaun Simpanan Asas Hong Leong (b) Akaun Simpanan Hong Leong (c) Akaun Semasa Asas Hong Leong (d) Akaun Semasa Hong Leong (e) Akaun Pay&Save Hong Leong (f) Akaun One Hong Leong (g) Akaun Top Yield Hong Leong (h) Akaun SmartLink Hong Leong (i) Akaun Simpanan Junior Hong Leong (j) Akaun Simpanan Senior Savers Hong Leong (k) Akaun Simpanan Premium Hong Leong (l) Akaun Simpanan Asas-i Hong Leong (m) Akaun Simpanan-i Hong Leong (n) Akaun Semasa One-i Hong Leong (o) Akaun Simpanan Junior-i Hong Leong (p) Akaun Simpanan Multi-tier Hong Leong-i Kad Debit (i) Promosi ini terbuka kepada Pemegang Kad Debit Bank warga Malaysia ( Pemegang Kad ). (ii) Pemegang Kad berikut TIDAK layak menyertai Promosi ini: (a) memiliki Kad Debit Bank yang TIDAK dikeluarkan di Malaysia; (b) memiliki Kad Debit Junior Bank; (c) akaun Kad Debitnya TIDAK berkedudukan baik, tidak aktif, dipautkan kepada CASA/CASA/i yang telah ditutup atau tidak aktif atau melanggar mana-mana Terma & 1

2 Syarat Bank pada bila-bila masa sepanjang Tempoh Promosi dan/atau sebelum 17 Ogos 2016; (d) akaun Kad Debitnya dipercayai telah dikendalikan secara penipuan, menyalahi undangundang dan/atau Kad Debitnya tidak sah atau telah dibatalkan menurut takrif Bank pada bila-bila masa sepanjang Tempoh Promosi dan/atau sebelum 17 Ogos 2016; dan (e) pelanggan Perbankan Peribadi Bank. 3. Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad yang merupakan pekerja Bank sama ada secara tetap atau kontrak, pekerja mana-mana wakil Bank atau ejen (termasuk juruaudit luar, vendor, pembekal, ejen pengiklanan dan ejen peraduan) dan ahli keluarga terdekat masing-masing (contohnya: pasangan, anak-anak, ibu atau bapa, adik-beradik) TIDAK layak menyertai Peraduan ini. KAEDAH PROMOSI (i) Peraduan 4. Hanya terdapat satu (1) Hadiah Utama untuk dimenangi sepanjang Tempoh Promosi waran perjalanan untuk percutian ke Tokyo, Jepun untuk dua (2) orang bernilai Ringgit Malaysia Tiga Puluh Ribu (RM30,000) ( Hadiah ). 5. Hadiah ini sah untuk dua (2) orang dewasa berumur lapan belas (18) ke atas. 6. Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad secara automatik layak mendapat bilangan Penyertaan Peraduan berdasarkan Kriteria Peraduan berikut yang dipenuhi semasa Tempoh Promosi ( Peserta Layak ). Penyertaan Kriteria Peraduan Peraduan Membuka Akan Sertaan baru* dengan deposit minimum Ringgit Malaysia Seribu (RM1,000) dan memohon Kad Debit baru Visa paywave Hello Kitty Kimono Hong Leong* Setiap Deposit Tambahan Ringgit Malaysia Seribu (RM1,000) ke dalam Akaun Sertaan baru dan/atau sedia ada Setiap resit Kad Debit dengan mana-mana Kad Debit Hong Leong Pendaftaran Berjaya Perbankan Dalam Talian Hong Leong Connect; atau E-Penyata Pemegang Akaun Pay&Save / Pelanggan Kad Kredit / Pinjaman Peribadi / Gadaian Janji / Pinjaman Sewa Beli Kereta baru** Penyertaan Bonus Ekstra (tambahan kepada Penyertaan Peraduan sedia ada yang tersedia bagi setiap Kriteria Peraduan) * Bagi mengelakkan sebarang keraguan, pelanggan individu baru dan/atau sedia ada yang mempunyai Akaun Simpanan Junior/-i Hong Leong, yang mempunyai hanya satu Akaun Simpanan Asas/-i Hong Leong dan/atau hanya satu Akaun Semasa Asas/-i Hong Leong dikekalkan dengan Bank ( Akaun Sertaan Terkecuali ) dikehendaki membuka sebarang Akaun Sertaan selain daripada Akaun Sertaan Terkecuali dan memohon Kad Debit baru Visa paywave Hello Kitty Kimono Hong Leong bagi layak untuk Pernyertaan Peraduan berkenaan. ** Terpakai bagi pelanggan yang baru mendaftar sepanjang Tempoh Promosi sahaja. 7. Untuk tujuan Promosi ini, semua deposit mestilah Dana Baru. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, Dana Baru adalah: (a) Wang tunai, GIRO antara bank, dana baru yang diterima melalui pindahan telegraf daripada bank lain, cek tempatan atau cek jurubank yang dikeluarkan oleh bank lain; dan/atau 2

3 (b) Hasil daripada penebusan ekuiti, dana unit amanah, bon dan/atau Hong Leong Invest Safe yang didepositkan semula ke dalam mana-mana CASA/CASA-i Bank. 8. Dana Baru BUKANLAH: (a) Deposit Tetap ( FD ), Deposit Bertempoh-i ( TD-i ), Akaun Pelaburan Am ( GIA ) yang matang atau pengeluaran pramatang FD, TD-i atau GIA; dan/atau (b) Pindahan antara cawangan di dalam Bank termasuk pindahan pihak ketiga (ke-3). 9. Deposit Tambahan ditakrifkan sebagai Baki Purata Harian ( DAB ) Akaun Sertaan sepanjang Tempoh Promosi, ditolak baki penutup pada 17 Januari Bagi Akaun Sertaan baru yang dibuka semasa Tempoh Promosi, asas pengiraan untuk mengira Deposit Tambahan ialah Ringgit Malaysia sifar (RM0). (a) Akaun Sertaan Sedia Ada dibuka sebelum 18 Januari 2016 DAB = Hasil tambah baki penutup harian sepanjang Tempoh Promosi 121 hari Deposit Tambahan = DAB Baki penutup pada 17 Januari 2016 (b) Akaun Sertaan Baru dibuka semasa Tempoh Promosi DAB = Hasil tambah baki penutup harian sepanjang Tempoh Promosi sejak dibuka Bilangan hari Tempoh Promosi sejak dibuka Deposit Tambahan = DAB 10. Resit Kad Debit bagi Promosi ini hendaklah meliputi pembelian dalam talian, pengebilan automatik dan pembelian di luar Negara tetapi tidak termasuk transaksi berikut: (i) Transaksi yang dibayar balik, dipertikaikan, tidak berjaya, dibalikkan, tanpa kebenaran, melibatkan penipuan atau menyalahi undang-undang; (ii) Pembayaran Fi Pengeluaran / Fi Tahunan / Fi Pembaharuan Kad Debit; dan (iii) Apa-apa bentuk lain fi perkhidmatan atau pelbagai (termasuk Caj Penalti) yang dikenakan oleh Bank. 11. Pembelian dalam talian bermaksud transaksi runcit dalam talian yang dibuat dalam Ringgit Malaysia ( RM ) atau mata wang asing. Transaksi runcit dalam talian yang dibuat dengan mata wang selain RM akan ditukar kepada dan dikira dalam RM berdasarkan kadar penukaran yang ditentukan Bank pada masa transaksi. 12. Bank akan menjejaki Penyertaan Peraduan Peserta Layak secara automatik setelah tamat Tempoh Promosi berdasarkan jumlah transaksi menerusi pemenuhan Kriteria Peraduan semasa Tempoh Promosi, yang dicatatkan dan dipaparkan dalam sistem Bank. Borang penyertaan peraduan atau pendaftaran penyertaan tidak diperlukan. 13. Bagi Peserta Layak yang mempunyai berbilang Akaun Sertaan, Penyertaan Peraduan yang diperolehi atas setiap Akaun Sertaan dianggap berasingan dan tidak boleh digabungkan untuk mengira jumlah Penyertaan Peraduan yang diperolehi semasa Tempoh Promosi 14. Bagi Peserta Layak yang mempunyai lebih daripada satu (1) Kad Debit, transaksi Kad Debit atas setiap Kad Debit dianggap berasingan dan tidak boleh dihimpunkan untuk menjumlahkan transaksi Peserta Layak. 15. Akaun Sertaan dan/atau Kad Debit Peserta Layak mestilah kekal dibuka, aktif dan sah dengan baki akaun minimum Ringgit Malaysia Lima Ratus (RM500) dari Tempoh Promosi dan sehingga 17 Ogos 2016 untuk tujuan pemenuhan Hadiah. Jika Akaun Sertaan ditutup disebabkan atas apa jua sebab sekalipun pada bila-bila masa dalam Tempoh Promosi dan/atau sebelum 17 Ogos 2016, Peserta Layak akan terlucut kelayakan daripada menerima Hadiah. 16. Lima puluh (50) Peserta Layak akan dipilih secara rambang dan disaring setelah tamatnya Tempoh Promosi untuk tujuan pemilihan pemenang Hadiah ( Peserta Disaring ). 3

4 17. Peserta Disaring akan dihubungi oleh Bank atau Pengurus Promosi lantikannya, Dynamic Search Sdn. Bhd. (136574V) ( Dynamic Search ) atas dasar usaha terbaik di nombor telefon terkini yang diberi oleh Peserta Disaring sepertimana yang terpapar dalam sistem Bank SEKALI pada bilabila masa dalam waktu pejabat (9:00 pagi hingga 5:00 petang) untuk sesi Soal dan Jawab untuk menjawab dua (2) soalan dengan betul dalam masa yang paling singkat. 18. Jika Peserta Disaring gagal menjawab telefon selepas lima (5) deringan atas apa jua sebab sekalipun, Peserta Disaring dianggap telah terlepas peluang untuk menang dan Bank atau Dynamic Search akan mempunyai hak mutlak untuk memilih seorang lagi Peserta Disaring jika perlu. 19. Peserta Disaring tidak akan dimaklumkan pada masa itu juga sama ada mereka merupakan Pemenang Hadiah setelah tamatnya sesi Soal dan Jawab. 20. Hanya seorang (1) Peserta Disaring yang dapat menjawab paling banyak soalan dengan betul dalam masa yang paling singkat akan diumumkan sebagai Pemenang Hadiah. Jika berlaku seri iaitu lebih daripada seorang (1) Peserta Disaring yang berjaya menjawab paling banyak soalan dengan betul dalam masa paling singkat yang sama, maka Peserta Disaring yang mempunyai Deposit Tambahan tertinggi sepanjang Tempoh Promosi akan diisytiharkan sebagai Pemenang ( Pemenang ). 21. Pemenang akan diberitahu oleh Bank sama ada melalui surat, panggilan telefon, Khidmat Pesanan Ringkas ( SMS ), dengan cara menyiarkan nama Pemenang dalam Laman Web Bank di ( Laman Web HLB )/ ( Laman Web HLISB ) atau apa-apa cara lain yang dianggap sesuai oleh Bank tidak lewat dari 17 Ogos Peserta Disaring yang tidak menerima pemberitahuan tersebut daripada Bank selewat-lewatnya 17 Ogos 2016 dianggap BUKAN Pemenang. 23. Pemenang dikehendaki mengambil Hadiah daripada cawangan Bank berkenaan tidak lewat dari 17 September 2016 untuk menebus Hadiah daripada ejen pelancongan Apple Vacations & Conventions Sdn. Bhd ( X) ( Apple Vacations & Conventions ) seperti yang ditakrifkan di dalam ini. 24. Pemenang bertanggungjawab untuk memberitahu Bank melalui surat tidak lewat dari 17 September 2016 jika tidak menerima Hadiah, sekiranya gagal berbuat demikian, maka Pemenang akan dianggap telah mendapat dan menerima Hadiah daripada Bank. 25. Bank tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan, Hadiah hilang atau dicuri. dan Hadiah yang tidak dituntut itu akan dilupuskan selepas 17 September Pemenang mungkin diminta menghadiri majlis penyampaian hadiah, yang tarikh, waktu dan tempatnya akan diumumkan kemudian oleh Bank. Segala perbelanjaan pengangkutan, penginapan, peribadi dan apa-apa kos lain berkaitan dengan menghadiri majlis penyampaian hadiah mestilah ditanggung oleh Pemenang. 27. Pemenang dengan ini memberi keizinan kepada dan membenarkan Bank untuk mendedahkan nama, nombor telefon dan alamatnya kepada Dynamic Search untuk tujuan pemilihan Pemenang Peraduan. 28. Pemenang juga dengan ini memberi keizinan kepada dan membenarkan Bank untuk mendedahkan nama, Nombor Kad Pengenalan (dalam bentuk terlindung) atau foto dalam media, bahan pemasaran atau pengiklanan untuk tujuan Peraduan. 29. Perkhidmatan SMS bagi Peraduan ini disediakan dan disokong oleh M3 Technologies (Asia) Berhad ( D) ( M3Tech ), iaitu vendor SMS yang dilantik secara rasmi oleh Bank. Syarat-syarat berkaitan Hadiah (a) Hadiah ini mestilah ditebus dalam masa satu (1) tahun dari tarikh pengeluaran waran perjalanan iaitu tempoh perjalanan antara 18 Ogos 2016 hingga 17 Ogos

5 (b) Pemenang mestilah menunjukkan waran perjalanan asal yang disahkan oleh penandatangan yang dibenarkan dan membuat urusan perjalanan dan/atau penempahan sendiri melalui Apple Vacations & Conventions sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tarikh perlepasan, tertakluk kepada ketersediaan. Apabila sahaja urusan dan/atau penempahan selesai dibuat, maka tidaklah dibenarkan membuat apa-apa pertukaran biar apapun sebabnya; (c) Hadiah ini hanya boleh ditebus untuk pakej pelancongan Apple Vacations & Conventions sahaja; (d) Jika amaun penebusan itu melebihi nilai Hadiah, Pemenang hendaklah membayar perbezaan antara Hadiah ini dengan amaun sebenar. Bahagian Hadiah yang tidak digunakan tidak akan dibayar balik kepada Pemenang; (e) Bank tidak bertanggungjawab sama sekali atas waran perjalanan yang hilang, rosak, luput tarikh atau dicuri. Sebarang permintaan untuk menggantikan waran perjalanan yang hilang, rosak, luput tarikh atau dicuri itu tidak akan dilayani oleh Bank; (f) Jika Pemenang dan tetamunya tidak dapat melakukan perjalanan semasa tempoh perjalanan yang dinyatakan atas apa jua sebab sekalipun, maka apa-apa pembatalan oleh Pemenang mestilah dibuat secara bertulis dan disahkan oleh Apple Vacations & Conventions. Apple Vacations & Conventions tidak akan menjadualkan semula tempoh perjalanan dan Hadiah ini akan dilupuskan. Penempahan yang dibuat tidak akan dibayar balik; (g) Pemenang hendaklah membawa bersamanya kad kredit/debit sah atau wang tunai seperti yang dikehendaki oleh hotel semasa daftar-masuk jika timbul apa-apa kos sampingan kelak; (h) Pemenang dan tetamunya hendaklah memiliki pasport Malaysia yang sah dengan tempoh sah sekurang-kurangnya enam (6) bulan, dan menjadi tanggungjawab Pemenang dan tetamunya untuk memastikannya; (i) Pemenang dan tetamunya hendaklah melakukan perjalanan bersama-sama semasa pergi dan balik; (j) Pemenang dan tetamunya bertanggungjawab mendapatkan apa-apa pemvaksinan (suntikan) wajib sebelum melakukan perjalanan, dan mereka hendaklah membawa bersama-sama perakuan pemvaksinan, nota doktor atau nota perubatan serta polisi insurans dalam perjalanan; (k) Diskaun tidak akan diberi atau wang tidak akan dikembalikan kepada Pemenang atas apaapa perkhidmatan atau bila mana Pemenang, atas apa jua sebab sekalipun, tidak digunakan, dihadiri atau disertai dan yang diberi oleh pihak Vacations & Conventions sebagai sebahagian daripada Hadiah ini; (l) Hadiah hendaklah diterima sebagaimana disediakan. Melainkan disebut termasuk dalam Hadiah ini, maka semua perbelanjaan tambahan pilihan berkaitan dengan Hadiah ini hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh Pemenang; dan (m) Pemenang dan tetamunya akan terikat dengan Terma & Syarat yang dikenakan oleh Apple Vacations & Conventions; 5

6 (ii) Perletakan Deposit 30. Selain hal-hal yang tersebut di atas, Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad yang telah mematuhi pemenuhan Amaun Deposit seperti yang dinyatakan di bawah selama empat (4) bulan berturut-turut ( Tempoh Peruntukan ) bagi mana-mana Akaun Sertaan semasa Tempoh Promosi ( Pelanggan Layak ) berhak mendapat Pemberian berikut: Kategori Pemberian Kuantiti Pemberian (Unit) Rantai Kunci 7,200 Sarung Pasport Tarikh Tersedia Opsyen 1 Amaun Deposit Minimum Opsyen 2 ( Swipe & Go ) Amaun Deposit Minimum Amaun Pembayaran dengan Kad Debit Bank RM2,000 RM1,000 RM5 4,000 Bermula dari RM5,000 RM2,500 RM10 18 Januari 2016 Bantal Plush 5,000 RM10,000 RM5,000 RM Semua deposit mestilah Dana Baru seperti yang ditakrifkan dalam fasal 7 dan Pelanggan Layak boleh memilih Opsyen 1 atau Opsyen 2 untuk membuat peletakan deposit ke dalam mana-mana Akaun Sertaan semasa Tempoh Promosi. Bagi mengelakkan sebarang keraguan: (a) Pelanggan Layak yang meletakkan Amaun Deposit yang dinyatakan di bawah Opsyen 1 ke dalam mana-mana Akaun Sertaan semasa Tempoh Promosi berhak mendapat Pemberian berkenaan tanpa perlu membuat apa-apa Amaun Bayaran; dan (b) Pelanggan Layak yang meletakkan Amaun Deposit yang dinyatakan di bawah Opsyen 2 ke dalam mana-mana Akaun Sertaan semasa Tempoh Promosi dikehendaki membuat lagi Amaun Pembayaran yang ditetapkan dengan cara bayaran melalui Kad Debit Bank hanya untuk berhak mendapat Pemberian berkenaan. 33. Pemberian ini adalah atas dasar siapa cepat dia dapat, dihadkan kepada satu (1) Pemberian bagi setiap kategori Pemberian bagi setiap Pelanggan Layak sepanjang Tempoh Promosi. Pemberian akan diberi kepada Pelanggan Layak setelah meletakkan deposit di cawangan Bank. Pemberitahuan akan dikeluarkan jika mana-mana atau kesemua Pemberian itu kehabisan stok melalui penyiaran dalam Laman Web Bank. 34. Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang Pemberian yang hilang, koyak, rosak atau dicuri dan sebarang permintaan untuk menggantikan Pemberian tidak akan dilayan oleh Bank. 35. Jika amaun peruntukan itu dikeluarkan (sebahagian atau keseluruhan) semasa Tempoh Peruntukan atas apa jua sebab, maka HLB akan membuat potongan Fi Penalti daripada Akaun Sertaan pada tarikh pengeluaran oleh Pemegang Akaun sebagai bayaran bagi Pemberian ini: Pemberian Hello Kitty Fi Penalti* Rantai Kunci RM30 Sarung Pasport RM60 Bantal Plush RM80 *Fi Penalti ini TIDAK dikenakan ke atas Pemegang Akaun HLISB. UMUM 36. Dengan menyertai Peraduan dan/atau Promosi, Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad: (i) Bersetuju bahawa Bank tidak memberi representasi atau waranti berkenaan dengan kualiti atau kesesuaian Hadiah dan/atau Pemberian. Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad hendaklah berurus secara langsung, atas biaya dan perbelanjaan sendiri, dengan pihak 6

7 penyedia dan/atau syarikat pengeluar bagi segala maklumat waranti mengenai Hadiah dan/atau Pemberian; (ii) Bersetuju bahawa Hadiah dan/atau Pemberian adalah atas dasar Sebagaimana Ada. Hadiah dan/atau Pemberian yang dipaparkan dalam segala bahan bercetak dan/atau Laman Web Bank adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Apa-apa prop, aksesori atau peralatan yang dipaparkan bersama Hadiah dan/atau Pemberian dalam mana-mana bahan bergambar adalah untuk tujuan hiasan dan bukanlah sebahagian daripada Hadiah dan/atau Pemberian; (iii) Bersetuju bahawa Hadiah dan/atau Pemberian tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga (ke-3) dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai muka, kredit, cek atau manfaat barangan; (iv) Bersetuju bahawa keputusan Bank atas semua hal berkaitan dengan Peraduan dan/atau Promosi dan Hadiah dan/atau Pemberian adalah muktamad dan terikat atas semua Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad dan surat-menyurat dan/atau rayuan untuk mempertikaikan keputusan Bank tidak akan dilayan; (v) Bersetuju untuk mematuhi Terma & Syarat Peraduan dan/atau Promosi; (vi) Bersetuju bahawa Terma & Syarat di dalam ini, Terma dan Syarat Am Akaun Bank dan Terma dan Syarat Kad Debit hendaklah dibaca sebagai suatu perjanjian keseluruhan dan Terma & Syarat tertentu di dalam ini akan diutamakan jika terdapat apa-apa percanggahan; dan (vii) Bersetuju untuk mengakses Laman Web HLB dan/atau Laman Web HLISB dari semasa ke semasa untuk menyemak Terma & Syarat dan memastikan sentiasa mengikuti apa-apa perubahan atau pindaan kepada Terma & Syarat. 37. Pihak Bank mempunyai hak untuk: (i) Menambah, menggugurkan, menggantung atau meminda Terma & Syarat yang tertera di ini, sama ada keseluruhan atau sebahagian, termasuk tetapi tidak terhad kepada menggantikan Hadiah dan/atau Pemberian dengan produk lain yang sama nilainya, megikut budi bicaranya yang mutlak, melalui penyiaran dalam Laman Web Bank, atau dengan apa-apa cara lain yang dianggap wajar oleh pihak Bank, dengan memberi notis awal dua puluh satu (21) hari kalendar kepada Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad; (ii) Melucutkan kelayakan mana-mana Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad atas apa jua sebab sekalipun yang dianggap wajar oleh pihak Bank, atas budi bicara mutlaknya, daripada menyertai Peraduan dan/atau Promosi dan/atau layak menerima Hadiah dan/atau Pemberian; dan (iii) Melupuskan Hadiah dan/atau Pemberian jika Terrma & Syarat di dalam ini tidak dipatuhi. 38. Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad yang telah melakukan atau disyaki melakukan apaapa penipuan atau kesalahan undang-undang berkaitan dengan mana-mana kemudahan yang diberi oleh pihak Bank atau telah diisytiharkan Muflis (menurut petisyen oleh sama ada pihak Bank atau oleh mana-mana pihak ketiga) atau bakal dikenakan prosiding kemuflisan pada bilabila masa sebelum atau semasa Tempoh Peraduan dan/atau Promosi TIDAK layak menyertai Peraduan dan/atau Promosi dan/atau TIDAK berhak menerima Hadiah dan/atau Pemberian. 39. Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad adalah bertanggungjawab terhadap dan hendaklah menanggung sendiri segala cukai berkenaan, fi kerajaan atau apa-apa caj lain yang mungkin dikenakan kepada mereka di bawah undang-undang berkenaan, jika ada, berkaitan dengan penyertaan dalam Peraduan dan/atau Promosi dan/atau pengambilan Hadiah dan/atau Pemberian. 40. Jika terdapat sebarang percanggahan antara Terma & Syarat ini berbanding dengan bahan pengiklanan, promosi, publisiti dan bahan-bahan lain berkaitan atau bersabit dengan Peraduan dan/atau Promosi, maka Terma & Syarat muktamad dalam Laman Web Bank akan diutamakan. 7

8 41. Terma & Syarat di dalam ini adalah tertakluk kepada dan ditafsirkan selaras dengan undangundang Malaysia dan Pemegang Akaun dan/atau Pemegang Kad bersetuju untuk akur kepada bidang kuasa Mahkamah-mahkamah Malaysia. CASA/CASA-i yang tersenarai dalam Fasal 2 (iii) adalah layak dilindungi oleh PIDM. 8

PELUANG UNTUK MEMENANGI BAUCAR HABIB JEWELS BERNILAI SEHINGGA RM8,000 TEMPOH PROMOSI

PELUANG UNTUK MEMENANGI BAUCAR HABIB JEWELS BERNILAI SEHINGGA RM8,000 TEMPOH PROMOSI PELUANG UNTUK MEMENANGI BAUCAR HABIB JEWELS BERNILAI SEHINGGA RM8,000 TEMPOH PROMOSI Peluang Untuk Memenangi Baucar Habib Jewels Bernilai sehingga RM8,000 ( ) Hong Leong Islamic Bank Berhad (6899-W) (

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK PROMOSI DEPOSIT DAN MENANG EMAS

HONG LEONG BANK PROMOSI DEPOSIT DAN MENANG EMAS HONG LEONG BANK PROMOSI DEPOSIT DAN MENANG EMAS Terma & Syarat Tarikh Akhir Kemaskini pada 1 Disember 2014 TEMPOH PROMOSI 1. Promosi Deposit dan Menang Emas ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bermula

Lebih terperinci

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG TERMA & SYARAT ( Terma & Syarat ) Dikemaskini pada 15 Mac 2016 TEMPOH PROMOSI 1. Promosi Gandakan Kadar Faedah Hong Leong ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

PROMOSI PENGURANGAN CEK BAGI PEMEGANG AKAUN SEMASA INDIVIDU - STOP THE CHEQUES & GO ONLINE Dikemaskini pada 01 hb April 2017

PROMOSI PENGURANGAN CEK BAGI PEMEGANG AKAUN SEMASA INDIVIDU - STOP THE CHEQUES & GO ONLINE Dikemaskini pada 01 hb April 2017 PROMOSI PENGURANGAN CEK BAGI PEMEGANG AKAUN SEMASA INDIVIDU - STOP THE CHEQUES & GO ONLINE Dikemaskini pada 01 hb April 2017 TEMPOH PROMOSI Stop the Cheques & Go Online ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad

Lebih terperinci

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG Last updated on 15 June 2017 KEMPEN Perayaan SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Perayaan SIFAR 12 Bulan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) akan

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD PROMOSI AKAUN SIMPANAN HARVEST

HONG LEONG BANK BERHAD PROMOSI AKAUN SIMPANAN HARVEST HONG LEONG BANK BERHAD PROMOSI AKAUN SIMPANAN HARVEST Dikemaskini pada 01 Mei 2017 TEMPOH PROMOSI Promosi Akaun Simpanan Harvest ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bermula pada 01 Mei 2017 dan

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

PROMOSI MENABUNG, BERLANJA & MENANG HONG LEONG ISLAMIC

PROMOSI MENABUNG, BERLANJA & MENANG HONG LEONG ISLAMIC PROMOSI MENABUNG, BERLANJA & MENANG HONG LEONG ISLAMIC Terma & Syarat Last updated on 8 September 2017 TEMPOH PROMOSI 1. Promosi Menabung, Berbeelanja & Menang Hong Leong Islamic ( Promosi ) Hong Leong

Lebih terperinci

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen #100 Hari Ceria ( Kempen ) Hong Leong Bank ( HLB ) bermula pada 11 November 2016 pukul 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir pada 18

Lebih terperinci

ISTIMEWA PEMBUKAAN CAWANGAN BARU DI TAMAN PUNCAK JALIL

ISTIMEWA PEMBUKAAN CAWANGAN BARU DI TAMAN PUNCAK JALIL ISTIMEWA PEMBUKAAN CAWANGAN BARU DI TAMAN PUNCAK JALIL TERMA & SYARAT Dikemaskini pada 18 Ogos 2015 TEMPOH PROMOSI 1. Istimewa Pembukaan Cawangan Baru ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN HARVEST

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN HARVEST HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN HARVEST Dikemaskini pada 1 Julai 2017 TERMA DAN SYARAT Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama sebagai suatu keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN "Kempen Auto-billing" ("Kempen") Hong Leong Bank Berhad ("HLB") akan bermula pada 1 April 2018 jam 23:59:59 (11:59 malam waktu Malaysia) dan berakhir pada 30 Jun 2018

Lebih terperinci

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong TEMPOH KEMPEN Kempen 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 01 Julai 2017 pada 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir

Lebih terperinci

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ).

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ). Tarikh terbitan: 6 April 2017 Kempen PowerSME Amazing Deals 2 1. Tempoh Kempen Kempen PowerSME Amazing Deals 2 ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 1 April 2017 dan berakhir

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD DAN HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD

HONG LEONG BANK BERHAD DAN HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD HONG LEONG BANK BERHAD DAN HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD TRANSAKSI PIN DENGAN 30% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT/DEBIT HONG LEONG Dikemaskini pada 7 Disember 2016 Transaksi PIN Dengan 30% Pulangan Tunai hingga

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline

Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline 1. Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline (Kempen) AFFIN BANK Berhad dan AFFIN ISLAMIC BANK Berhad (Bank) akan dijalankan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

TERM DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs )

TERM DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs ) TEMPOH KEMPEN Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) Kempen Penebusan Produk Hero ( Kempen ) akan bermula pada 24 November 2017 pada pukul jam 00:00:00 (12:00 pagi) dan tamat pada 10 Mac 2018 pada pukul jam 23:59:59

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ).

Bank bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya,

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Hong Leong Akaun Semasa-i PowerSME Terma & Syarat

Hong Leong Akaun Semasa-i PowerSME Terma & Syarat Dikemaskini pada Julai 2017 Hong Leong Akaun Semasa-i PowerSME Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Deposit dan Deposit Perbankan

Lebih terperinci

KEMPEN VISA 2018 FIFA WORLD CUP TM

KEMPEN VISA 2018 FIFA WORLD CUP TM KEMPEN VISA 2018 FIFA WORLD CUP TM TEMPOH KEMPEN Kempen Visa 2018 FIFA World Cup TM Hong Leong Bank Berhad ( HLB )( Kempen ) akan bermula pada 1 Februari 2018 pada pukul 00:00:00 jam (12:00pg Waktu Malaysia)

Lebih terperinci

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT 1. Kempen O.M.G KINI KEMBALI Affin Islamic Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari Disember 2016 hingga Jun 2017. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR 1. Kempen O.M.G KEMBAL! Affin Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari 1 Disember 2016 hingga 30 Jun 2017. Semua permohonan mestilah dibuat

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN JUNIOR 3 DALAM 1 Dikemaskini pada 01 Jun 2016 Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun bagi Deposit.

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ), Visa Worldwide Pte. Limited ("Visa") dan PETRONAS Dagangan Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN JUNIOR 3-IN-1

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN JUNIOR 3-IN-1 HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN JUNIOR 3-IN-1 Kemaskini pada 1 April 2015 Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun bagi

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap TEMPOH KEMPEN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB.

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Save, Invest and Win ( Kempen ) akan berlangsung daripada 1 Julai

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ).

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i KFH SURE MENANG SEHINGGA 6 BULAN GAJI (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU.

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. 1. Tempoh Promosi 1.1 Kempen ini akan berlangsung dari 31 Mei

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 Layak mendapat perlindungan PIDM 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (680329-V) secara bersama akan dirujuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN JUNIOR 3-DALAM-1 HONG LEONG (DIKEMASKINI PADA 2 JANUARI 2014)

TERMA DAN SYARAT AKAUN JUNIOR 3-DALAM-1 HONG LEONG (DIKEMASKINI PADA 2 JANUARI 2014) TERMA DAN SYARAT AKAUN JUNIOR 3-DALAM-1 HONG LEONG (DIKEMASKINI PADA 2 JANUARI 2014) Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Akaun Deposit

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Jumlah minimum transaksi (RM) (i) Melakukan log masuk kali pertama ke Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now*

Jumlah minimum transaksi (RM) (i) Melakukan log masuk kali pertama ke Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now* TERMA DAN SYARAT Kempen Transact & Win with RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Transact

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016

TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 yang menawarkan hadiah barangan kepada pelanggan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE Kempen PB Golden Fortune ( Kempen ini ) dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan Syarat yang berikut mengawal Kempen ini yang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1 Definisi Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs ):-

TERMA DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs ):- Kempen Jualan Buku Big Bad Wolf Kad Kredit Hong Leong TEMPOH KEMPEN Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) Kempen Jualan Buku Big Bad Wolf Kad Kredit Hong Leong ( Kempen ) bermula pada 7 Disember 2017

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE Penganjur dan Kelayakan 1. PERADUAN MIGHTY BITE ( Peraduan ) dianjurkan oleh Mighty Bakery Sdn Bhd [Co. No. 358975-H]. 2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam (M) Berhad (Syarikat No.98127-X)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Layak dilindungi oleh PIDM

Layak dilindungi oleh PIDM TERMA & SYARAT KEMPEN SAVE TO WIN RHB BANK 1. RHB Bank Berhad ( RHB ) menganjurkan Kempen Save To Win ( Kempen ) yang akan berlangsung dari 1 Oktober 2015 hingga 1 Januari 2016, termasuk kedua-dua tarikh

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Terma dan Syarat ( T&S )

Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Terma dan Syarat ( T&S ) Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Terma dan Syarat ( T&S ) TEMPOH KEMPEN 1. Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) bermula pada 19 Mei 2015 pada

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

Hadiah-Hadiah 1 Hadiah-Hadiah:

Hadiah-Hadiah 1 Hadiah-Hadiah: Syarat & Peraturan Peraduan Pihak Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESCAFÉ JOM MUZIK [ Peraduan ] ini dianjurkan oleh NESTLÉ Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Pihak Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen ) dianjurkan oleh AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (709506-V). Kempen

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN CUTI-CUTI BSN

TERMA DAN SYARAT KEMPEN CUTI-CUTI BSN TERMA DAN SYARAT KEMPEN CUTI-CUTI BSN KEMPEN 1. Kempen CUTI-CUTI BSN ( Kempen ) akan bermula pada 8 September 2014 dan berakhir pada 31 Disember 2014, (termasuk kedua-dua tarikh) ( Tempoh Kempen ). 2.

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini.

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini. Terma & Syarat Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

2. Kategori mereka yang berikut TIDAK layak menyertai Kempen ini:

2. Kategori mereka yang berikut TIDAK layak menyertai Kempen ini: Terma dan Syarat KUALA LUMPUR MATTA FAIR MAC 2016 ( T&C ) Tempoh Kempen Tawaran Kad Kredit Hong Leong-MATTA oleh Hong Leong Bank ( HLB ) di Pameran MATTA KL ( Kempen ) bermula dari 15 Februari 2016 hingga

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. DEFINISI 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci