Aturan Mengenal Khalifah Allah

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Aturan Mengenal Khalifah Allah"

Transkripsi

1 Aturan Mengenal Khalifah Allah Tidak syak lagi bahawa perkara-perkara yang paling asas yang kita lihat hari ini mestilah diberi pertimbangan dan garis panduan, dengan itu kita dapat mengetahuinya. Bagi emas berharga ada timbangannya, begitu pula dengan buah-buahan mempunyai gejala tabiei (aturan umum) dan mempunyai timbangannya dan aturan untuk menerokainya.maka demikian tabiat (tabiei) yang Allah SWT jadikan pada Ketinggian PeraturanNya untuk membezakan khalifah-nya dari manusia biasa yang laian. Dalam memperkatakan Khalifah Allah Al-Mahdi (as), Adakah Allah SWT meletakkan peraturan untuk mengenal penyeru Al-Haq pada setiap zaman kerana dia adalah Hujjah Allah atas hambanya dan Khalifah Allah di buminya dan taat kepadanya adalah ketaatan kepada Allah dan mengingkarinya bererti bermaksiat kepada Allah, mengimani dan mematuhinya adalah beriman dan patuh kepada Allah, dan kufur dan berpaling darinya adalah kufur dan berpaling dari Allah. Adakah Allah tidak menentukannya (Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari sifat kekurangan) kerana Dia Al-Hakim Al-Mutlak dan menentukan ukuran atas segala sesuatu dan sebaik-baik Penentu Ukuran: و ك ل ش ي ء ع ند ه ب م ق د ار "Dan segala sesuatu di sisi-nya memiliki ukuran." [Al-Ra d 13:8] و ر ب ي ل ت أ ت ي ن ك م ع ال م ال غ ي ب ل ا ي ع ز ب ع ن ه م ث ق ال ذ ر ة ف ي الس م او ات و ل ا ف ي ال أ ر ض و ل ا أ ص غ ر م ن ذ ل ك و ل ا أ ك ب ر إ ل ا ف ي ك ت اب م ب ين "Demi Tuhan-ku yang mengetahui yang ghaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi dari-nya seberat zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dan yang lebih besar dari itu, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata [Saba 34:3] Hakikat yang diperlukan adalah Al-Hikmah Ilahiyah yang meletakkan peraturan untuk mengenal Khalifah Allah di buminya pada setiap zaman, dan perlu meletakkan peraturan ini sejak dari hari

2 pertama Allah SWT menjadikan KhalifahNya di buminya, maka tidak mungkin peraturan itu wujud secara secara tiba-tiba di salah satu risalah samawi yang baru, sedangkan ia sepatutnya tanggung jawab yang telah wujud sejak awal lagi. Sekurang-kurangnya iblis, sebagai mukallaf (yang bertanggung jawab) pada masa tersebut (sejak hari pertama), memerlukan aturan itu untuk mengenal pembawa kebenaran Ilahi. Jika tidak, sudah tentu ia akan dijadikan alasan untuk tidak menjadi pengikut kebenaran kerana tidak mampu membezakan dan tidak adanya aturan untuk mengenal khalifah yang diangkat Allah SWT ini.[kitab Pecerahan dari dakwah Para Rasul oleh Khalifah Al-Mahdi Al-Syed AhmadAl- Hassan (as)]. Aturan ini adalah sebagai dalil qath ei ke atas pemilik kebenaran (khalifah) di zamannya, sekaligus menafikan urusan ini dituntut oleh orang-orang yang batil, kerana aturan yang ada padanya ini memisahkan antara haq dan batil, dan pasti peraturan di sisinya benar, bukan selainnya, untuk selamanya pada bila-bila masa dan di mana sekalipun. Maka siapa yang membawanya adalah pemiliknya, dan tidak mungkin peraturan ini ketinggalan dan diperselisih selamanya dan tidak akan dapat membawanya selain pemiliknya. Firman Allah: و ل و ت ق و ل ع ل ي ن ا ب ع ض ال أ ق او يل * ل أ خ ذ ن ا م ن ه ب ال ي م ين * ث م ل ق ط ع ن ا م ن ه ال و ت ين "Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami, * niscaya benarbenar Kami pegang dia pada tangan kanannya. * Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya" (Al-Haaqqah 69:44-46) Lau (baca: seandainya) adalah perkataan pencegahan untuk mencegah, yang bererti mencegah terjadinya yang kedua disebabkan pencegahan telah berlaku pada yang pertama. Kita pun tahu adanya sejumlah orang yang dengan meninggikan nama Allah, mengaku nabi seperti Musailamah dan Sajah, Aswad. Hanya saja Allah SWT tidak memegang (mengazab) mereka, padahal Dia Maha menepati janji. Benarkah Allah SWT memungkiri janji? Maha besar Allah dari perkara itu. Atau yang dimaksudkan dengan mengada-ada sebagian ucapan atas (nama) Kami adalah hal lain yang berlainan dengan tindakan mengaku sebagai seorang nabi yang merupakan kedudukan lantikan Allah. Dengan kata lain, orang yang mengaku-ngaku ini boleh mengaku nabi atau khalifah atau pemimpin rohani.

3 Atau mendakwa sebagai aturan yang menetap kenabian atau kekhalifahan. Mendakwa sebagai (yang memenuhi syarat) aturan itu adalah mengada-adakan cerita. Maka tidak akan ada seorang yang mengaku sebagai demikian, kecuali si pengaku itu jujur. Oleh kerana itu, fakta sejarah menunjukkan tidak ada seorang pun yang mampu mengaku sebagai seseorang yang dinashkan (dilantik) di dalam kitab-kitab samawi. Walaupun ada orang-orang yang mendakwa sebagai nabi, mereka hanya mendakwa kedudukan saja tanpa dapat mengangkat aturan yang menetapkan kebenaran dakwaan mereka, sebagaimana Allah menetapkan para hujjah masa dahulu, seperti Musa dan Isa (as). Jadi aturan yang mengenalkan umat kepada para khalifah Allah, tidak dapat digunakan oleh orangorang yang batil, dan Allah memalingkan mereka dari pendakwaan ini. Perkara ini sesuai dengan akal, syariat dan sejarah. Atas sebab ini, aturan yang menentukan khalifah Allah di setiap zaman harus diketahui, dan khalifah Allah Al Mahdi dapat dikenali dengan peraturan ini. Peraturan Mengenal Al-Hujah di dalam Al Quran: Telah dijelaskan bahawa Allah SWT sahaja yang memilih, melebihkan dan menjadikan di antara seluruh mahkluk-nya khalifah-khalifah-nya di muka bumi dan mereka wajib ditaati. الل ه ي ص ط ف ي م ن ال م ل ائ ك ة ر س ل ا و م ن الن اس إ ن الل ه س م يع ب ص ير "Allah memilih utusan-utusan-(nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." [Al-Hajj 22:75] و أ ن ا اخ ت ر ت ك ف اس ت م ع ل م ا ي وح ى "Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu)" [Thaha 20:13]

4 ق ال ي ا م وس ى إ ن ي اص ط ف ي ت ك ع ل ى الن اس ب ر س ال ات ي و ب ك ل ام ي ف خ ذ م ا آت ي ت ك و ك ن م ن الش اك ر ين Allah berfirman: "Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih kamu dan manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-ku dan untuk berbicara langsung dengan-ku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur". [(Al-A raf 7:144] Dia yang memilih dan menjadi Khalifah di muka bumi, و ل ق د آت ي ن ا م وس ى ال ك ت اب و ق ف ي ن ا م ن ب ع د ه ب الر س ل و آت ي ن ا ع يس ى اب ن م ر ي م ال ب ي ن ات و أ ي د ن اه ب ر وح ال ق د س أ ف ك ل م ا ج اء ك م ر س ول ب م ا ل ا ت ه و ى أ نف س ك م اس ت ك ب ر ت م ف ف ر يق ا ك ذ ب ت م و ف ر يق ا ت ق ت ل ون Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa Ibn Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh? [Al-Baqarah 2:87] ي ا د او ود إ ن ا ج ع ل ن اك خ ل يف ة ف ي ال أ ر ض ف اح ك م ب ي ن الن اس ب ال ح ق و ل ا ت ت ب ع ال ه و ى ف ي ض ل ك ع ن س ب يل الل ه إ ن ال ذ ين ي ض ل ون ع ن س ب يل الل ه ل ه م ع ذ اب ش د يد ب م ا ن س وا ي و م ال ح س اب "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, kerana mereka melupakan hari perhitungan." [Shad 38:26] و ج ع ل ن اه م أ ئ م ة ي ه د ون ب أ م ر ن ا و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه م ف ع ل ال خ ي ر ات و إ ق ام الص ل اة و إ يت اء الز ك اة و ك ان وا ل ن ا ع اب د ين "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan, mendirikan salat, dan

5 menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami-lah mereka selalu mengabdi." [Al-Anbiya 73] Bahkan ketika pemilihan dan perlantikan Khalifah pertama iaitu nabi Allah Adam (as): و إ ذ ق ال ر ب ك ل ل م ل ائ ك ة إ ن ي ج اع ل ف ي ال أ ر ض خ ل يف ة ق ال وا أ ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م اء و ن ح ن ن س ب ح ب ح م د ك و ن ق د س ل ك ق ال إ ن ي أ ع ل م م ا ل ا ت ع ل م ون * و ع ل م آد م ال أ س م اء ك ل ه ا ث م ع ر ض ه م ع ل ى ال م ل ائ ك ة ف ق ال أ نب ئ ون ي ب أ س م اء ه ؤ ل اء إ ن ك نت م ص اد ق ين * ق ال وا س ب ح ان ك ل ا ع ل م ل ن ا إ ل ا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ نت ال ع ل يم ال ح ك يم * ق ال ي ا آد م أ نب ئ ه م ب أ س م ائ ه م ف ل م ا أ نب أ ه م ب أ س م ائ ه م ق ال أ ل م أ ق ل ل ك م إ ن ي أ ع ل م غ ي ب الس م او ات و ال أ ر ض و أ ع ل م م ا ت ب د ون و م ا ك نت م ت ك ت م ون * و إ ذ ق ل ن ا ل ل م ل ائ ك ة اس ج د وا ل آد م ف س ج د وا إ ل ا إ ب ل يس أ ب ى و اس ت ك ب ر و ك ان م ن ال ك اف ر ين "Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau akan menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-mu dan menyucikan-mu? Tuhan berfirman, Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, Sebutkanlah kepada-ku nama-nama mereka itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau! Kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-namanya". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-namanya, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, Bersujudlah kamu kepada Adam! Maka mereka bersujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur, dan (dengan demikian) ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." [Al Baqarah 2:30-34] Khalifah Allah Al-Mahdi mengatakan: Sejarah awal peraturan untuk mengenali Khalifah Allah ini adalah seperti berikut: 1 Sesungguhnya Allah telah nashkan lantikan Adam di hadapan para malaikat dan iblis, bahawa dia adalah khalifah-nya. 2 Setelah Adam diciptakan, Allah mengajarkan nama-nama semuanya. 3 Kemudian Allah perintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam.

6 Tiga perkara tersebut adalah aturan Allah untuk mengenal hujjah kepada umat manusia dan khalifah-nya di bumi, dari sejak masa awal dan sunnah ilahiah ini berlangsung sampai berakhirnya dunia dan datangnya hari kiamat: س ن ة الل ه ف ي ال ذ ين خ ل و ا م ن ق ب ل و ل ن ت ج د ل س ن ة الل ه ت ب د يل ا "Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah." [Al Ahzaab 33:62] Sebagaimana manusia mempunyai kilang atau sawah atau kapal atau apapun yang di dalamnya terdapat para pegawai yang bekerja, harus ditentukan seorang dari mereka sebagai pemimpin, dengan disebutkan namanya. Jika tidak, akan terjadi kekacauan. Sebagaimana orang tersebut haruslah merupakan seorang yang paling berilmu dan utama, dan ditaati perintahnya. Jika tidak, manusia tidak akan mengetahui tiga perkara itu, lalu hikmah akan menjadi sia-sia. Tuhan yang Maha Bijaksana tidak akan membiarkan umat manusia jauh dari perkara itu. Jika dikaji peraturan Ilahi ini secara terperinci, akan didapati bahawa nash lantikan Ilahi atas Adam (as) sampai membawa pada wasiat yang membolehkan wujud khalifah terdahulu. Ia adalah nash (lantikan) selepas seorang khalifah kepada khalifah lain dengan perintah Allah. Ini adalah tugas wajib untuk menetapkan orang sesudahnya sebagai khalifah Allah di bumi-nya. Firman Alah إ ن الل ه ي أ م ر ك م أ ن ت ؤ د وا ال أ م ان ات إ ل ى أ ه ل ه ا Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya [Al- Nisaa 4:58] Sementara nama-nama yang diajarkan kepada Adam, agar beliau mengetahui hakikat nama-nama Ilahiyah dan menghiasinya serta melayakkannya untuk menjadi khalifah di buminya. Kemudian disampaikan kepada para malaikat, agar mereka mengetahui nama-nama itu yang darinya mereka tercipta. Adam (as) diajarkan tiap-tiap nama itu. Sedangkan para malaikat tidak mengetahui satupun darinya. Dengan demikian kedudukan Adam (as) ke atas mereka menjadi kukuh dengan ilmu dan hikmah.

7 Perkara ketiga di dalam aturan tersebut adalah perintah Allah kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Perkara ini merupakan penerapan amalan bagi khalifah untuk menegak dan meneruskan sebagai pengganti (penguasa), dan berperanan serta amalan bagi malaikat pula adalah sebagai para pembantu Allah, agar mereka menegak dan meneruskan pernan para pegawai dan pelajar ilmu di sisi khalifah Adam (as). Mari kita melihat kembali pada kisah Yusuf, kita dapati: 1 Wasiat; Dalam ungkapan Ya qub (as) kepada Yusuf (as): و ك ذ ل ك ي ج ت ب يك ر ب ك و ي ع ل م ك م ن ت أ و يل ال أ ح اد يث و ي ت م ن ع م ت ه ع ل ي ك و ع ل ى آل ي ع ق وب ك م ا أ ت م ه ا ع ل ى أ ب و ي ك م ن ق ب ل إ ب ر اه يم و إ س ح اق إ ن ر ب ك ع ل يم ح ك يم "Dan demikianlah Tuhanmu memilihmu (untuk menjadi nabi) dan Dia mengajarkan kepadamu sebagian dari takbir mimpi, serta Dia menyempurnakan nikmat-nya kepadamu dan kepada keluarga Ya qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-nya kepada dua orang nenek moyangmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." [Yusuf 12:6] Ya qub Menjelaskan bahawa Yusuf adalah washinya, yang merupakan kelanjutan seruan Ibrahim (as). Maka Yusuf (as) mengatakan: و ات ب ع ت م ل ة آب ائ ي إ ب ر اه يم و إ س ح اق و ي ع ق وب م ا ك ان ل ن ا أ ن ن ش ر ك ب الل ه م ن ش ي ء ذ ل ك م ن ف ض ل الل ه ع ل ي ن ا و ع ل ى الن اس و ل ك ن أ ك ث ر الن اس ل ا ي ش ك ر ون "Dan aku mengikut agama bapa-bapaku, Ibrahim, Ishaq, dan Ya qub. Tiadalah patut bagi kami (para nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari kurnia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur.

8 [Yusuf 12:38] Maka Yusuf (as) menekankan hubungannya dengan para nabi dan dialah penerus seruan mereka. 2 Ilmu; Firman Allah SWT: ق ال ل ا ي أ ت يك م ا ط ع ام ت ر ز ق ان ه إ ل ا ن ب أ ت ك م ا ب ت أ و يل ه ق ب ل أ ن ي أ ت ي ك م ا ذ ل ك م ا م م ا ع ل م ن ي ر ب ي إ ن ي ت ر ك ت م ل ة ق و م ل ا ي ؤ م ن ون ب الل ه و ه م ب ال آخ ر ة ه م ك اف ر ون Yusuf berkata, Tidak diberikan kepadamu berdua jatah makananmu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian." [Yusuf 12:37] ق ال ت ز ر ع ون س ب ع س ن ين د أ ب ا ف م ا ح ص دت م ف ذ ر وه ف ي س نب ل ه إ ل ا ق ل يل ا م م ا ت أ ك ل ون * ث م ي أ ت ي م ن ب ع د ذ ل ك س ب ع ش د اد ي أ ك ل ن م ا ق د م ت م ل ه ن إ ل ا ق ل يل ا م م ا ت ح ص ن ون * ث م ي أ ت ي م ن ب ع د ذ ل ك ع ام ف يه ي غ اث الن اس و ف يه ي ع ص ر ون Yusuf berkata, Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.* Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. * Kemudian setelah itu akan datang tahun yang pada waktu itu manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras (buah-buahan). [Yusuf 12:47-49] ق ال اج ع ل ن ي ع ل ى خ ز ائ ن ال أ ر ض إ ن ي ح ف يظ ع ل يم Berkata Yusuf, Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. [Yusuf 12:55]

9 3 Bai ah Kepunyaan Allah: ي ا ص اح ب ي الس ج ن أ أ ر ب اب م ت ف ر ق ون خ ي ر أ م الل ه ال و اح د ال ق ه ار Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? [Yusuf 12:39] م ا ت ع ب د ون م ن د ون ه إ ل ا أ س م اء س م ي ت م وه ا أ نت م و آب اؤ ك م م ا أ نز ل الل ه ب ه ا م ن س ل ط ان إ ن ال ح ك م إ ل ا ل ل ه أ م ر أ ل ا ت ع ب د وا إ ل ا إ ي اه ذ ل ك الد ين ال ق ي م و ل ك ن أ ك ث ر الن اس ل ا ي ع ل م ون Sembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. [Yusuf 12:40] Jadi, butir-butir peraturan untuk mengenal hujjah adalah nash lantikan, ilmu dan panji bai ah milik Allah. Sekiranya kita telusuri tiga butir-butir tersebut di dalam kitab-kitab, maka kita akan mendapati konsep Al-Mahdi sebagaimana akan disampaikan nanti.

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: TRILOGI - AQIDAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis trilogi ajaran Islam dan kedudukan aqidah dalam agama Islam Menganalisis unsur-unsur dan fungsi aqidah bagi kehidupan manusia (umat Islam) INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir www.muzir.wordpress.com shahmuzir@yahoo.com Diturunkan pada Lailatul-Qadr إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam

Lebih terperinci

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri KOMPETENSI DASAR: 1. Menganalisis agama Islam sebagai agama yang fitri 2. Mengidentifikasi ciri-ciri yang menjadi karakterstik agama Islam sebagai agama yang fitri INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai

Lebih terperinci

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]:

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]: BAB IV KONSEP SAKIT A. Ayat-ayat al-qur`an 1. QS. Al-Baqarah [2]: 155 156...و ب ش ر الص اب ر ين ال ذ ين إ ذ ا أ ص اب ت ه م م ص يب ة ق ال وا إ ن ا ل ل و و إ ن ا إ ل ي و ر اج عون. "...Dan sampaikanlah kabar

Lebih terperinci

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam.

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 18-11 - 1430 AH 06-11 - 2009 AD 12:41 am Tuhanmu Tidak Pernah Zhalim Kepada Siapapun Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR: AL-QURAN KOMPETENSI DASAR Menganalisis kedudukan dan fungsi al-quran dalam agama Islam Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang melekat pada al-quran INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi

Lebih terperinci

PERAYAAN NATAL BERSAMA

PERAYAAN NATAL BERSAMA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 5 PERAYAAN NATAL BERSAMA Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah : Memperhatikan : Menimbang : 1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian

Lebih terperinci

Iman Kepada KITAB-KITAB

Iman Kepada KITAB-KITAB Iman Kepada KITAB-KITAB رمحو هللا Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Publication : 1437 H, 2016 M Iman Kepada KITAB-KITAB Oleh : Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Disalin dari Kitab 'Aqidah AhlusSunnah

Lebih terperinci

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب 7 Aliran yang menolak sunah/hadis rasul Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah : Memperhatikan

Lebih terperinci

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Penanya: Ferry al-firdaus, Dayeuhmanggung Rt. 01 / RW 05 Kec. Cilawu Garut Pertanyaan: Mohon penjelasan

Lebih terperinci

Imam Nasser Muhammad Al-Yamani:

Imam Nasser Muhammad Al-Yamani: Pertanyaan Mengenai((( Syafa'at))) Pertanyaan: bisakah ceritakan pada kami lebih jelas tentang Shafa at? Imam Nasser Muhammad Al-Yamani: page 1 / 56 Saya akan berbicara tentang Shafaat hanya dari Al-Qur'an

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

Akal Yang Menerima Al-Qur an, dan Akal adalah Hakim Yang Adil

Akal Yang Menerima Al-Qur an, dan Akal adalah Hakim Yang Adil Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani Akal Yang Menerima Al-Qur an, dan Akal adalah Hakim Yang Adil Tidakkah kalian tahu bahwa akal adalah

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 26-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Qodho Puasa Yang Ditinggalkan Bukhari 310, 1814, 1815 Muslim 508 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Ada Dua Kali Hari Kebangkitan.. اقتباس المشاركة: من الموضوع: Kebangkitan Ada Dua Kali Hari

Ada Dua Kali Hari Kebangkitan.. اقتباس المشاركة: من الموضوع: Kebangkitan Ada Dua Kali Hari Ada Dua Kali Hari Kebangkitan.. اقتباس المشاركة: 83603 من الموضوع: Kebangkitan Ada Dua Kali Hari Dua kali hari kebangkitan; Tidakkah anda heran mengapa Dajjal (setan) akan mengaku sebagai Tuhan dan menawarkan

Lebih terperinci

Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati

Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani -Akal Yang Menerima Al Qur an, dan Akal adalah page 1 / 27 Hakim Yang Adil Tidakkah kalian tahu bahwa

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: SYARIAH - IBADAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi Syariah dan Rukun Islam Menganalisis fungsi masing-masing unsur dari Rukun Islam bagi kehidupan umat Islam INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 20-06-2017 25 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Bersilaturrahmi Al-Bukhari 5524-5526, 5528, 5532 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

ISLAM dan DEMOKRASI (1)

ISLAM dan DEMOKRASI (1) ISLAM dan DEMOKRASI (1) Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam

Lebih terperinci

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ )

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح ي م ا لس ال م ع ل ي ك م و ر ح م ة اهلل و ب ر ك ات ه MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) HOW TO MANAGE OUR SELF TO BE A GOOD MOSLEM Motto : Menterjemahkan Bahasa Al-Qur an ke dalam Bahasa

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar 14-06-2017 19 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar Al-Bukhari 1876-1880, 1884 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an 10-06-2017 15 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an Al-Bukhari 4632, 4633, 4637, 4638, 4639 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 285

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 285 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 285 آم ن الر س ول ب م ا ا ن ز ل ا ل ي ه م ن ر ب ه و ال م و م ن ون ك ل آم ن ب الل ه و م ل اي ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه ل ا ن ف ر ق ب ي ن ا ح د م ن ر س ل ه و ق ال وا

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 03-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kesalahan Besar Di Bulan Ramadhan Al-Bukhari 1799-1801 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah

Lebih terperinci

SIAPAKAH NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI? APAKAH SUNNI, SYIAH ATAU WAHABI?

SIAPAKAH NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI? APAKAH SUNNI, SYIAH ATAU WAHABI? بسم االله الرحمن الرحيم SIAPAKAH NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI? APAKAH SUNNI, SYIAH ATAU WAHABI? Lahir tahun 1969 di Yaman, tinggal dan bekerja seperti umumnya orang Yaman. Dia mulai mengalami mimpi-mimpi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 30-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tarawih Al-Bukhari 1869-1873 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk

Lebih terperinci

ISLAM IS THE BEST CHOICE

ISLAM IS THE BEST CHOICE KULIAH FAJAR MASJID AL-BAKRI TAMAN RASUNA KUNINGAN - JAKARTA SELATAN ISLAM IS THE BEST CHOICE Disusun oleh : Agus N Rasyad Sabtu, 16 Maret 2013 INTRODUCTION BEBERAPA CIRI KETETAPAN HATI, BAHWA ISLAM PILIHAN

Lebih terperinci

Ma had Tarbawi Al-Hurriyyah

Ma had Tarbawi Al-Hurriyyah Ma had Tarbawi Al-Hurriyyah Outline Dalil Klasifikasi kitab suci Urgensi Kedudukan Cakupan iman kepada kitab2 Allah Sikap manusia kepada kitab Allah Tuntutan iman kepada Al-Qur an Penutup ( ١ )ال م Dalil

Lebih terperinci

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an:

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an: Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم إ ن ال ح م د ل ل ه ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب اهلل م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ا م ن ي

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 13-06-2017 18 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Itikaf Al-Bukhari 1885-1890 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A ب اب ا لذ ك ر و الد ع اء Hadits No. 1567 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku selalu bersama hamba-ku selama ia mengingat-ku dan kedua bibirnya

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan 06-06-2017 11 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Al-Bukhari 1814, 1815 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Post

Post Imam Nasser Mohammad Al-Yamani 05-10- 1430 AH 25-09 - 2009 AD 01:51 am Para Menteri Pertama Pembantu Al-Mahdi Al-Muntazhar Nasser Mohammed Al-Yamani Ada Empat Orang Assalamu alaikum Wr. Wb. Saya bertanya

Lebih terperinci

Post

Post اليهود والنصارى هم بنو ا سراي يل.. Yahudi dan Kristen adalah bani Israel (Ya qub) As بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جدي محمد رسول االله وا له الا طهار وجميع ا نبياء االله وا لهم الا طهار لا

Lebih terperinci

Hukum mengingkari kehidupan akhirat

Hukum mengingkari kehidupan akhirat Hukum mengingkari kehidupan akhirat Pertanyaan: Hukum orang yang mengingkari kehidupan akhirat dan mengira bahwa hal itu termasuk khurafat-khurafat dari abad pertengahan? Dan bagaimana bisa menundukkan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 04-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Buat Orang Yang Berpergian Al-Bukhari 1805, 1806, 1807, 1808, 1810 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 31-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Membatalkan Puasa Al-Bukhari 1797, 1800, 1815 Tirmidzi 652-653 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 12-06-2017 17 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Nuzulul Qur an Al-Bukhari 2-4, Ahmad 16370 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa 05-06-2017 10 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa Al-Bukhari 1811, 1812 Tirmidzi 648, 649 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Perbaikan Keadaan Umat Urgensi Dan Cara Mewujudkannya

Perbaikan Keadaan Umat Urgensi Dan Cara Mewujudkannya Perbaikan Keadaan Umat Urgensi Dan Cara Mewujudkannya PERBAIKAN KEADAAN UMAT URGENSI DAN CARA MEWUJUDKANNYA Oleh Syaikh Shalih Fauzan al-fauzan hafizhahullah[1] Sesungguhnya perbaikan keadaan umat merupakan

Lebih terperinci

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA?

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? Publication : 1436 H_2015 M Apa Pedomanmu dalam Beribadah Kepada Allah Ta'ala? Disalin dari Majalah as-sunnah Ed.05 Thn.XIX_1436H/2015M e-book ini didownload

Lebih terperinci

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani.

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani. ] لمتابعة رابط المشاركة الا صلي ة للبيان [ ikuti postingan asal keterangan ini الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani page 1 / 40 1433-07 - 30 ه 2012-06 - 20 م 03:56 صباحا

Lebih terperinci

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif Publication : 1436 H, 2015 M Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Oleh : Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abd. Lathif

Lebih terperinci

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Publication: 1439 H_2018 M TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Oleh: Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Terjemah: Abu Umamah Arif Hidayatullah Editor:

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 16-06-2017 21 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kewajiban Zakat Fitrah Al-Bukhari 1407-1413 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 29-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Iftor Al-Bukhari 1818-1822 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk membantu

Lebih terperinci

Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat), dan terbelahlah bulan.

Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat), dan terbelahlah bulan. Ayat 1 اق ت ر ب ت ال ساع ة و انش ق ال ق م ر Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat), dan terbelahlah bulan. Ayat 2 و إ ن ي ر و ا ا ي ة ي ع ر ض وا و ي ق ول وا س ح ر مس ت م ر Dan kalau mereka (kaum musyrik

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 11-06-2017 16 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tadarus Al Qur an Al-Bukhari 4635-4637, 4643, 4644 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

I S T I G H F A R عليهم السالم

I S T I G H F A R عليهم السالم I S T I G H F A R عليهم السالم PARA NABI حفظو هللا Syaikh Prof. Dr. Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin al-abbad al-badr Publication 1438 H/ 2017 M عليهم السالم ISTIGHFAR PARA NABI Disalin dari Bab 180 dari Kitab

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS

Lebih terperinci

ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى

ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى إ ن اه د د ه و د د ه س ت ػ ه س ت غ ف ر ه ػ ذ ة اهو ي ش ر ه ر أ ف س ا ه ي س ئ ات أ غ اه ا ي د اهو ف ال ي ض ن ه ه ي ض و ن ف ال اد ي ه. ه أ ش د أ ن ال إ ه إ ال اهو ه خ د ال ش ر م ه

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa 07-06-2017 12 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa Al-Bukhari 1816, 1817, 563 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-kautsar:2)

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-kautsar:2) Ditulis oleh slam Center FATWA-FATWA PLHAN (18) Hukum Menyembelih untuk selain Allah Pertanyaan: Apakah hukum menyembelih untuk selain Allah? Jawaban: Sudah kami jelaskan dalam kesempatan lain bahwa tauhid

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 08-06-2017 13 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Berdoa Al-Bukhari 5829-5834 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

Oleh: M. Taufik. N.T

Oleh: M. Taufik. N.T Hajat Terhadap Syari ah Lebih Besar Dibandingkan Dengan Hajat Terhadap Bernafas Oleh: M. Taufik. N.T ا ل م د ل ل و ح د ا ك ث ي ر ا ك م ا أ م ر ف ان ت ه و ا ع م ا ن ه ى ع ن و و ح ذ ر. أ ش ه د أ ن ل إ ل

Lebih terperinci

MENGIKUT JAMAAH MUSLIMIN

MENGIKUT JAMAAH MUSLIMIN PERLUKAH BERMAZHAB Aku mulai karangan ringkas ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhmmad seterusnya kepada ahli keluarganya dan

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: AL-RA YU/IJTIHAD KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-ra yu atau Ijtihad dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-ra yu/ijtihad INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN المصدر SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN Dengan nama Allah page 1 / 84 Yang Maha Pengasih lagi Maha Terpuji Pertanyaan : Bagaimana sholat yang benar dan jumlah roka at berdasarkan Al-Qur'an?

Lebih terperinci

Imam Mahdi yang ditunggu Nasser Mohamed Al Yamani ingin mengajak kalian untuk mengikuti ajaran Yesus anak Maria.

Imam Mahdi yang ditunggu Nasser Mohamed Al Yamani ingin mengajak kalian untuk mengikuti ajaran Yesus anak Maria. مترج م ا لى اللغة الملايوويه Terjemahan English-Melayu بسم االله الرحمن الرحيم Untuk Saudara-saudara Kami Yang Beragama Kristen Pertanyaan: Apakah anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan pada komunitas

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 18-06-2017 23 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Bersedekah Al-Bukhari 1341-1343, 1345, 1349, 1350, 1353 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

Yang berhak disembah hanya Allah SWT semata, dan ibadah digunakan atas dua hal;

Yang berhak disembah hanya Allah SWT semata, dan ibadah digunakan atas dua hal; Makna dan Hakikat Ibadah Pengertian ibadah: Yang berhak disembah hanya Allah semata, dan ibadah digunakan atas dua hal; 1. Pertama: menyembah, yaitu merendahkan diri kepada Allah dengan melakukan segala

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA 12 Pluralisme, Liberalisme, DAN Sekularisme Agama FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam

Lebih terperinci

Al-Muhiith, Al-Wakiil dan Al-Fattaah

Al-Muhiith, Al-Wakiil dan Al-Fattaah Al-Muhiith, Al-Wakiil dan Al-Fattaah Syaikh Dr. Said bin 'Ali bin Wahf al-qahthani Publication : 1437 H_2016 M Al-Muhiith, Al-Wakiil dan Al-Fattaah Oleh : Syaikh Said bin 'Ali Wahf al-qahthani Disalin

Lebih terperinci

Iman Kepada Rasul-Rasul

Iman Kepada Rasul-Rasul Iman Kepada Rasul-Rasul رمحو هللا Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Publication : 1437 H, 2015 M Iman Kepada Rasul-Rasul Oleh : Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Disalin dari Kitab 'Aqidah AhlusSunnah

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح دث ني ي ون س ب ن ع ب د الا ع ل ى أ خ ب ر اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ني ع م ر و أ ن أ اب ي ون س ح دث ه ع ن أ بي ه ر ي ر ة ع ن ر س ول

Lebih terperinci

Dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Salam kepada semua Nabi dari yang terdahulu hingga yang akhir.

Dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Salam kepada semua Nabi dari yang terdahulu hingga yang akhir. SYRIA: Tidak Untuk Invasi Asing di dunia Arab, Takutlah pada Allah wahai para pemimpin Arab! 12-09-2013-05:45 AM Dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Salam kepada semua Nabi dari yang terdahulu

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 24-06-2017 29 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Syawal Muslim 1984, Abu Dawud 2071 Tirmidzi 676, 692 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini

Lebih terperinci

Al Qur an dan Ilmu Kimia

Al Qur an dan Ilmu Kimia Al Qur an dan Ilmu Kimia Al-Qur an dan Ilmu Kimia Al-Qur an diturunkan pada 14 abad yang lalu oleh Allah. Al- Qur an bukan buku ilmiah. Akan tetapi, kitab ini mencakup beberapa penjelasan ilmiah dalam

Lebih terperinci

Post

Post Klarifikasi yang benar dari ayat-ayat di awal Surat ALAADIAT {و ال ع اد ي ات ض ب ح ا 1 ف ال م ور ي ات ق د ح ا 2 ف ال م غ ير ات ص ب ح ا 3 ف ا ث ر ن ب ه ن ق ع ا 4 ف و س ط ن ب ه ج م ع ا} صدق االله العظيم

Lebih terperinci

ج اء ك م ر س ول ن ا ي ب ي ن ل ك م ك ث ير ا م ما ك ن ت م ت خ ف و ن م ن ال ك ت اب و ي ع ف و ع ن ك ث ير ق د ج اء ك م م ن الل ه ن ور و ك ت اب

ج اء ك م ر س ول ن ا ي ب ي ن ل ك م ك ث ير ا م ما ك ن ت م ت خ ف و ن م ن ال ك ت اب و ي ع ف و ع ن ك ث ير ق د ج اء ك م م ن الل ه ن ور و ك ت اب KARAKTERISTIK ETIKA ISLAM 1. Al Qur an dan Sunnah Sebagai Sumber Moral Sebagai sumber moral atau pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria baik buruknya sesuatu perbuatan adalah Al Qur an dan

Lebih terperinci

Bacaan Tahlil Lengkap

Bacaan Tahlil Lengkap Bacaan Tahlil Lengkap (oleh Caraspot.com) 1. Kalimat Pembuka (bebas) 2. Khususan Al-Fatihah إلى ح ض ر ة الن بي ال م ص ط ف ى مح مد ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م (ا ل ف اتح ة) ثم إلى ح ض ر ة إ خ و ان ه م ن

Lebih terperinci

Mengabulkan DO A Hamba-Nya

Mengabulkan DO A Hamba-Nya Janji ALLAH عز وجل untuk Mengabulkan DO A Hamba-Nya Tafsir Surat al-baqarah/2 ayat 186 رحمو هللا Imam Ibnu Katsir asy-syafi i Publication: 1435 H_2014 M Janji Allah Untuk Mengabulkan Do'a Hamba-Nya Tafsir

Lebih terperinci

Materi Halaqah Tarbawiyah Tamhidi TAFSIR SURAT AL-IKHLAS. Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc.

Materi Halaqah Tarbawiyah Tamhidi TAFSIR SURAT AL-IKHLAS. Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc. Materi Halaqah Tarbawiyah Tamhidi TAFSIR SURAT AL-IKHLAS Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc. QS. AL-IKHLAS 1-4 Tahsin Tilawah Tarjamah lafzhiyah T a f s i r ق ل ى و الل و أ ح د )1( الل و الص م د )2( ل م

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 09-06-2017 14 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Berdoa Al-Bukhari 5846, 5851, 5866, 5867, 5875, 5876 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Murtadin,Halalkah Darahnya?

Murtadin,Halalkah Darahnya? Murtadin,Halalkah Darahnya? Tuesday, April 05, 2016 https://www.itsme.id/murtadinhalalkah-darahnya/ it's me - Murtad di Islam sering didefinisikan sebagai penolakan terhadap sebagian atau seluruh atribut

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 17-06-2017 22 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kewajiban Zakat Harta Al-Bukhari 1308-1312, 1314, 1315 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

PENGANTAR EDISI PRAKTIS

PENGANTAR EDISI PRAKTIS PENGANTAR EDISI PRAKTIS Buku ini merupakan Edisi Praktis dari buku kami MANASIK HAJI & UMRAH. Isinya insyaallah tidak berbeda, namun di sini hanya menyajikan hal-hal praktis saja yang bersangkutpaut dengn

Lebih terperinci

Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih

Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih ijk Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih Shalat Sunnat tasbih ialah shalat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mamaknya Abbas Ibn Abdul Muthalib.

Lebih terperinci

Anak Yatim Status Anak Yatim Berbapak Tiri dan Santunannya

Anak Yatim Status Anak Yatim Berbapak Tiri dan Santunannya Anak Yatim Status Anak Yatim Berbapak Tiri dan Santunannya Pertanyaan dari: Syafri Said, S.Pd, MM, Ketua PCM Lb. Jambi Kuansing Riau (disidangkan pada hari Jum at, 26 Jumadilakhir 1433 H / 18 Mei 2012

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT ATH- THAARIQ

TAFSIR SURAT ATH- THAARIQ TAFSIR SURAT ATH- THAARIQ Oleh: رحمه اهلل Imam Ibnu Katsir Download ± 300 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi. www.ibnumajjah.wordpress.com سورة الطارق TAFSIR SURAT ATH - THAARIQ (Yang Datang di Malam Hari)

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT AL-BAYYINAH

TAFSIR SURAT AL-BAYYINAH PUSAT DOWNLOAD E-BOOK ISLAM www.ibnumajjah.wordpress.com TAFSIR SURAT AL-BAYYINAH Oleh: رحمه اهلل Imam Ibnu Katsir Download > 350 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi. www.ibnumajjah.wordpress.com Kunjungi

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) 24 Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Inventasi) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) Majelis Ulama Indonesia, setelah MENIMBANG

Lebih terperinci

Tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan diturunkan kitab-kitab karenanya ada dua:

Tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan diturunkan kitab-kitab karenanya ada dua: Tauhid, Keutamaan dan Macam-macamnya Tauhid, yaitu seorang hamba meyakini bahwa Allah SWT adalah Esa, tidak ada sekutu bagi-nya dalam rububiyah (ketuhanan), uluhiyah (ibadah), Asma` dan Sifat-Nya. Urgensi

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS

Lebih terperinci

Beriman Kepada Taqdir

Beriman Kepada Taqdir Beriman Kepada Taqdir Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif Publication : 1437 H, 2015 M Beriman Kepada Taqdir Oleh : Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abd. Lathif Disalin dari Kitab

Lebih terperinci

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5 Lailatul Qadar Surah Al Qadr 97 : 1-5 }1{ }2{ إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر و م ا أ د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر ل ي ل ة ال ق د ر خ ي ر م ن أ ل ف ش ه ر }3{ ت ن ز ل ال م ل ئ ك ة و الر وح ف يه ا

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح د ث ي ن ي ون س ب ن ع ب ي د ا ل ع ل ى أ خ ب ر ن اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ي ن ع م ر و أ ن أ ب ي ون س ح د ث ه ع ن أ ي ب ه ر ي ر ة ع ن

Lebih terperinci

KRITERIA MASLAHAT. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang KRITERIA MASLAHAT

KRITERIA MASLAHAT. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang KRITERIA MASLAHAT 40 KRITERIA MASLAHAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang KRITERIA MASLAHAT Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426

Lebih terperinci

Post

Post Pertanyaan: Apa itu Sijjil/Saqar? Siapakah Anti Kristus/Dajjal? Imam Mahdi yang diharapkan tidak akan muncul kecuali Allah memastikan untuk anda menemukan planet ke-10 di bawah tujuh bumi. Ia dinamakan

Lebih terperinci

1. Ya Allah, sesungguhnya kami memuji-mu, meminta tolong kepada-mu, dan memohon petunjuk dari-mu, kami berlindung dan bertawakal kepada-mu, kami

1. Ya Allah, sesungguhnya kami memuji-mu, meminta tolong kepada-mu, dan memohon petunjuk dari-mu, kami berlindung dan bertawakal kepada-mu, kami دوع قنط Doa Qunut ا لل ه م إ ن ا ن ح م د ك و ن س ت ع ن ك و ن س ت ه د ك و ن ع و ذ ب ك و ن ت و ك ل ع ل ك ك ل ه ن ش ك ر ك و ل ن ك ف ر ك و ن خ ل ع و ن ت ر ك م ن و ن ث ن ع ل ك ال خ ر ف ج ر ك الل ه م إ اك ن

Lebih terperinci

Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY

Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 7 AQIDAH STANDAR KOMPETENSI 11: Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah. KOMPETENSI DASAR: 11.1. Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah. 11.2.

Lebih terperinci

KESOMBONGAN Penghalang Masuk Surga

KESOMBONGAN Penghalang Masuk Surga KESOMBONGAN Penghalang Masuk Surga حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1436 H/ 2015 M KESOMBONGAN PENGHALANG MASUK SURGA Sumber: Majalah As-Sunnah, No.09 Thn.XVIII_1436H/2015M Free,

Lebih terperinci

Post

Post Jawaban kepada siapa saja yang tidak percaya mengenai Jasad kaum Aad, kami beritakan yang sebenarnya Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 01-15-2009, 10:27 PM --------------------------------------------------

Lebih terperinci

ب ص ى اهو اهر خ اهر خ ى

ب ص ى اهو اهر خ اهر خ ى ب ص ى اهو اهر خ اهر خ ى إ ن اه د د ه و د د ه ص ت ػ ه ص ت غ ف ر ه ػ ذ ب اهو ي ط ر ه ر أ ف ص ا ه ي ش ئ ات أ غ اه ا ي د اهو ف ال ي ض ن ه ه ي ض و ن ف ال اد ي ه. ه أ ط د أ ن ال إ ه إ ال اهو ه خ د ال ط ر م ه

Lebih terperinci