FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE."

Transkripsi

1 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE BIL JAWATANKUASA BIDANG TUGAS 1. JAWATANKUASA FAKULTI/MESYUARAT FAKULTI Seperti tugas yang diperuntukan di bawah Seksyen 20(3) Perlembagaan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Fakulti bertanggungjawab i. Menasihati dan melaporkan kepada Senat semua perkara berkaitan dengan pengelolaan pendidikan, pembelajaran dan pengajaran serta penyelidikan di dalam bidang pengajian dalam bidang kuasa fakulti termasuk kurikulum dan peperiksaan; ii. iii. iv. Menimbangkan kemajuan dan kelakuan pelajar di fakulti dan melaporkan kepada Senat; Melantik Pemeriksa Pemeriksa Luar yang difikirkan suai manafaat; Menerima laporan daripada Jawatankuasa Akademik dan Jawatankuasa Pengurusan Fakulti; v. Menilai kursus pengajian untuk menentukan kesetaraannya dengan peringkat kursus pengajian di Universiti; vi. vii. viii. ix. Memperakukan kepada Senat untuk pengiktirafan ijazah, diploma, sijil dan kepujian akademik lain yang akan dianugerahkan kepada sesiapa yang layak; Membangunkan fakulti untuk dijadikan sebagai pusat kecemerlangan; Mengurus apa apa perkara yang dirujuk kepadanya oleh Senat; Mencadang perwujudan jabatan jabatan dan unit unit di fakulti untuk kelulusan Senat; x. Menjalankan apa apa tugas yang diberikan kepadanya oleh Statut, Kaedah kaedah dan Peraturan peraturan atau sebagainya yang diwakilkan kepadanya oleh Naib Canselor. 1

2 xi. xii. xiii. xiv. xv. Melaporkan aktiviti fakulti dan aktiviti jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah fakulti. Menjadi platform perbincangan hal ehwal pengurusan fakulti Menjadi pengantara di antara fakulti dengan Pengurusan Tertinggi Universiti Tiada apa apa jua peruntukan Jawatankuasa Fakulti boleh mengurangkan apa apa kuasa yang diberikan oleh Akta, Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti, dan Menguruskan apa jua perkara yang dirujuk oleh Pihak Berkuasa Universiti dalam menjalankan apa apa tugas dan arahan dari masa ke semasa. - Mesyuarat diadakan sekurang kurangnya satu (1) kali setahun. 2. JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI i. Disifatkan sebagai pihak Berkuasa Fakulti yang diwakilkan oleh Fakulti bagi menjalankan apa apa kuasa kuasa yang diberikan kepada Fakulti di bawah Seksyen 14 (1) Perlembagaan KUiTTHO; ii. Bertanggungjawab sebagai penyelaras pengurusan/pentadbiran fakulti yang tidak bertentangan dengan kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan, Akta, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti; iii. iv. Tiada apa apa jua peruntukan Jawatankuasa Pengurusan Fakulti Teknologi Kejuruteraan boleh mengurangkan apaapa kuasa yang diberikan oleh Akta, Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti Menguruskan apa apa perkara yang dirujuk oleh Pihak Berkuasa Universiti dalam menjalankan apa apa tugas dan arahan dari semasa ke semasa. Mesyuarat diadakan 12 kali setahun 2

3 3. JAWATANKUASA AKADEMIK FAKULTI - Disifatkan sebagai Pihak Berkuasa Fakulti yang diwakilkan oleh fakulti. Menasihat dan melaporkan kepada Senat/Jawatankuasa Tetap Senat semua perkara berkaitan dengan pengelolaan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan - Menilai dan meluluskan kursus pengajian untuk menentukan kesetaraannya dengan peringkat kursus pengajian di universiti - Memperakukan kepada Senat/Jawatankuasa Tetap Senat untuk pengiktirafan ijazah, diploma, sijil dan kepujian akademik lain yang dianugerahkan kepada sesiapa yang layak; - Menilai dan memperakukan kepada Senat/Jawatankuasa Tetap Senat terhadap pemeriksa pemeriksa luar yang difikirkan suai manafaat; - Menimbang kemajuan dan kelakuan pelajar di fakulti dan melaporkan kepada Senat/Jawatankuasa Tetap Senat - Mencadang perwujudan jabatan jabatan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik untuk Kelulusan Senat/Jawatankuasa Senat; - Mengurus apa apa perkara yang dirujuk kepadanya oleh Senat/Jawatankuasa Senat; - Menjalankan apa apa tugas yang diberikan kepadanya melalui Statut, Kaedah kaedah dan peraturan peraturan sebagaimana yang diwakilkan kepadanya oleh Naib Canselor. - Mesyuarat diadakan sekurang kurangnya 6 kali setahun. 3.1 JAWATANKUASA KECIL PROGRAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) - Mengenalpasti program latihan kursus yang bersesuaian bagi meningkatkan P&P di Fakulti - Menyediakan kertas kerja cadangan untuk program atau latihan yang diperlukan 3

4 - Menerima dan memberi maklumbalas kepada wakil Fakulti P&P berkaitan program yang telah dilaksanakan - Mengenalpasti staf akademik bagi mengikuti kursus kursus yang berkaitan - Mencadangkan pembangunan P&P kepada Fakulti; - Menyelaras pembinaan modul pengajaran yang lengkap - Mengadakan mesyuarat sekurang kurangnya satu (1) kali setiap semester 3.2 JAWATANKUASA KECIL PENYELARASAN KEMAHIRAN DAN LATIHAN PRAKTIKAL PELAJAR LUAR FKEE - Mengenalpasti elemen elemen yang terdapat dalam kandungan silibus kemahiran I, II dan kemahiran Kejuruteraan yang perlu diikuti oleh para pelajar program diploma (DET dan DEX). - Mengenalpasti makmal makmal yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek kemahiran. - Menyenaraikan peralatan komponen dan perisian komputer pelbagai makmal yang terlibat dengan pengajaran dan pembelajaran dan di mana sesetengah makmal tersebut tiada peralatan, komponen dan perisian, maka pembelian peralatan komponen dan perisian komputer perlu dibuat - Memasukkan elemen elemen teknologi terkini dari segi peralatan, komponen dan perisian. - Bekerjasama dengan jawatankuasa jadual waktu dalam penyediaan jadual waktu, tenaga pengajar dan makmal yang terlibat bagi semester lazim dan semester 3. - Bekerjasama dengan pelajar dalam menganjurkan ceramahceramah dari pakar pakar industri, keselamatan dan lainlain. - Bekerjasama dengan pelajar dalam mengadakan dan menganjurkan pameran kemahiran dengan menjemput pihak luar dan dalam kampus. - Bekerjasama dengan pelajar dalam menganjurkan lawatanlawatan industri yang berkaitan. 4

5 3.3 JAWATANKUASA KECIL PENYELARAS JADUAL WAKTU - Menyediakan Jadual Waktu Pelajar mengikut tahun dan program: a. Jadual Waktu Pensyarah dan Pengajar b. Jadual Waktu Makmal - Menyediakan senarai matapelajaran dan pensyarah yang akan ditawarkan pada setiap semester bersama Ketua Jabatan. - Menyelaras beban tugas pensyarah dan pengajar. - Memastikan penyediaan jadual waktu berjalan lancar. - Mengendalikan permasalahan yang timbul berkaitan jadual waktu di awal semester. - Memastikan urusan penyediaan Jadual Waktu Akademik dibuat selari dengan Prosedur Penyediaan Jadual Waktu (RPP 01). - Mengadakan mesyuarat berkenaan urusan penyediaan jadual waktu sekurang kurangnya dua (2) kali setahun. 3.4 JAWATANKUASA KECIL PENYELARAS PENASIHATAN AKADEMIK - Memastikan semua urusan Penasihatan Akademik di Fakulti berjalan lancar. - Menyelaras segala pembentukkan dan pengemaskinian Sistem Penasihatan Akademik yang dijalankan di Fakulti. - Menyelaras segala peraturan yang berkaitan dengan Sistem Penasihatan Akademik di fakulti. - Menerima arahan dari pihak pengurusan fakulti dari semasa ke semasa. - Memastikan urusan Penasihatan Akademik dibuat selari dengan Prosedur Khidmat Nasihat Sistem Penasihatan 5

6 Akademik (RPP 03). - Mengadakan mesyuarat sekurang kurangnya satu (1) kali setiap semester dan ianya tertakluk kepada isu isu dan perkara perkara berkaitan dengan penasihatan akademik fakulti. 3.5 JAWATANKUASA KECIL PROGRAM PEMBANGUNAN PELAJAR (PROPEMP) - Melaksanakan program program pembangunan akademik dan sahsiah pelajar pelajar FKEE. - Memantau perkembangan pembangunan akademik dan sahsiah pelajar pelajar FKEE. - Memberikan input kepada pelajar pelajar FKEE untuk membangunkan kemahiran insaniah sebagai persediaan menghadapi alam kerjaya - Mesyuarat diadakan sekurang kurangnya satu (1) kali setiap semester 3.6 JAWATANKUASA KECIL PROJEK SARJANA MUDA - Melantik penyelia yang bersesuaian dengan bidang serta memohon tajuk dan synopsis projek dari setiap penyelia yang dilantik - Menilai tajuk dan sinopsis projek adalah selaras dengan halatuju universiti serta memenuhi keperluan sektor awam dan industri - Memastikan pengagihan nisbah penyelia pelajar yang bersesuaian - Menganjurkan sesi taklimat projek kepada pelajar - Menganjurkan sesi seminar projek untuk tujuan kemajuan dan penilaian projek; - Melantik Panel Penilai dalam bidang berkaitan; - Memastikan tahap dan kualiti projek bersesuaian dengan peringkat pengajian; 6

7 - Memilih projek terbaik untuk tujuan pencalonan Anugerah Projek Sarjana Muda Terbaik Univesiti; - Memastikan urusan penyeliaan dan penilaian Projek Sarjana Muda dibuat selari dengan Prosedur Penyeliaan Projek Sarjana Muda (RPP 07) dan Prosedur Penilaian Projek Sarjana Muda (RPP 08). - Mesyuarat diadakan sekurang kurangnya dua (2) kali setiap semester. 4. JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH - Menyemak dan mengesahkan kurikulum program pasca siswazah yang telah disediakan oleh jabatan sebelum dibawa kepada Jawatankuasa Akademik FKEE untuk pengesahan - Mengesah dan memperakukan calon calon untuk kemasukan ke peringkat Sarjana dan PhD secara penyelidikan yang telah diluluskan oleh pihak jabatan yang berkenaan. - Mengesahkan Bidang Pengajian, Penyelia Utama dan Penyelia Bersama yang disyorkan oleh Jabatan yang bersesuaian. Atau Jawatankuasa Pengajian SIswazah boleh mencadangkan sekiranya perlu setelah berbincang dengan jabatan terhadap Bidang Pengajian, Penyelia Utama dan Penyelia Bersama. - Mengesah dan memperakukan laporan kemajuan pelajar pelajar peringkat Sarjana dan PhD sebelum dihantar kepada Dekan Pusat Pengajian SIswazah, UTHM. - Menyediakan garis panduan untuk diguna pakai di peringkat FKEE terhadap tatacara pelaksanaan pemantauan pelajar pasca siswazah. - Melaporkan kepada Jawatankuasa Akademik FKEE terhadap keputusan keputusan dan perjalanan program pasca siswazah. - Merancang dan menyelaras program PhD dan Sarjana secara kerja kursus dan penyelidikan yang berdaya saing dengan universiti bertaraf dunia. 7

8 - Membuat promosi program PhD dan Sarjana dengan kerjasama Pusat Pengajian Siswazah. - Merancang dan mempergiatkan kemasukan pelajar PhD dan Sarjana yang berkualiti dari dalam dan luar negara. - Memantau kualiti penyeliaan. - Memantau prestasi akademik pelajar PhD dan Sarjana secara kerja kursus dan penyelidikan. - Menganjurkan seminar untuk tujuan kemajuan dan penilaian penyelidikan yang berkala. - Melantik panel penilai, pemeriksa dalam dan luar yang berkelayakan dan bersesuaian dengan bidang. - Mesyuarat diadakan berdasarkan permintaan. 5. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN FAKULTI - Menyemak dan mengesahkan keputusan peperiksaan pelajar Fakulti yang telah disemak oleh Jabatan. - Menyemak dan membuat keputusan terhadap masalahmasalah pelajar berdasarkan laporan daripada Penasihat Akademik/Pensyarah/Pengajar. - Menyemak dan mengesahkan kertas soalan peperiksaan akhir. - Menimbang dan mengesahkan keputusan peperiksaan dan pengesahan kertas soalan peperiksaan akhir pelajar dan melaporkan kepada Jawatankuasa Akademik Fakulti. - Mempastikan kesemua urusan yang berkaitan dengan peperiksaan dan penyemakkan kertas soalan peperiksaan akhir selari dengan prosedur berikut: - RPP 15 Prosedur Penyediaan Soalan Peperiksaan Akhir RPP 15 A/K. - RPP16 Prosedur Pentafsiran Kertas Soalan Peperiksaan. - RPP17 Prosedur Perkhidmatan Peperiksaan Akhir. 8

9 - RPP18 Prosedur mengumpul, memasuk dan menyemak markah peperiksaan di peringkat fakulti. - Mesyuarat sekurang kurangnya dua (2) kali setiap semester Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Fakulti akan membuat semakan dan pengesahan terhadap semua semakan yang telah dibuat di peringkat Jabatan. 6. JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM PASCA SISWAZAH - Menyemak semula keputusan peperiksaan pelajar Fakulti. - Menyemak masalah masalah pelajar berdasarkan laporan daripada Penasihat Akademik/ Pensyarah/ Pengajar. - Menyemak dan membuat pembetulan kertas soalan peperiksaan akhir. - Menyemak keputusan peperiksaan dan kertas soalan peperiksaan akhir pelajar serta melaporkan kepada Jawatankuasa Peperiksaan Fakulti.. - Mempastikan semua urusan yang berkaitan dengan peperiksaan dan penyemakan kertas soalan peperiksaan akhir selari dengan prosedur berikut: - RPP 15 Prosedur Penyediaan Soalan Peperiksaan Akhir RPP 15 A/K. - RPP16 Prosedur pentafsiran Kertas Soalan Peperiksaan. - RPP17 Prosedur Perkhidmatan Peperiksaan Akhir - RPP18 Prosedur mengumpul, memasuk dan di peringkat fakulti. Perlaksanaan Jawatankuasa: - Mesyuarat sekurang kurangnya dua (2) kali setiap semester. 7. JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA 9

10 8. JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA 9. JAWATANKUASA LATIHAN INDUSTRI FKEE - Menyediakan dasar dasar berkaitan dengan pelaksanaan Latihan Industri - Memastikan program Latihan Industri dapat dilaksanakan dengan jayanya mengikut perancangan yang telah dibuat. - Berperanan sebagai pengantara antara fakulti, organisasi penyedia LI dan pelajar. - Mengatur program taklimat latihan kepada semua pelajar yang akan menjalani LI. - Bertanggungjawab bagi perkara perkara berikut: i. Menyemak rekod pra pendaftaran bagi matapelajaran LI. ii. Menyediakan senarai penempatan terkini. 10

11 iii. Mempamerkan senarai penempatan makmal. iv. Menghantar butiran dan surat indemnity kepada firma/syarikat. v. Memberikan taklimat kepada pelajar mengenai peraturan, pemantauan dan penilaian LI. vi. Mengumpul borang lapor diri pelajar yang menjalankan LI. - Bagi memantau LI, J/Kuasa ini bertanggungjawab: i. Mengemaskini maklumat laporan diri pelajar ii. Menyediakan jadual lawatan iii. Memaklumkan tarikh tarikh lawatan ke firma/syarikat - Bagi penilaian LI, J/Kuasa bertanggungjawab: i. Merangka rancangan LI secara keseluruhan setelah berbincang dengan wakil bahagian bahagian yang terlibat dengan program LI. ii. Mengumpul bahan bahan penilaian dari penyelia di industri dan pelajar. iii. Mengagihkan bahan bahan penilaian kepada penyelia jabatan. iv. Mengumpul dan menyelaras markah penilaian daripada penyelia jabatan. v. Mengemaskinikan pangkalan data - Mempastikan urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program LI dibuat selari dengan Prosedur: i. RPP 11 : Prosedur Penyediaan Dokumen LI ii. RPP 12 : Prosedur Penempatan LI iii. RPP 13 : Prosedur Pemantauan LI iv. RPP 14 : Prosedur Penilaian LI - Mesyuarat sekurang kurangnya dua (2) kali setahun. 10. JAWATANKUASA PEMBUKA SEBUTHARGA SYARAT KORUM: MANA MANA 2 ORANG DAN SALAH SEORANG MESTILAH DARIPADA KUMPULAN A - Membuka menyemak dan mencatatkan semua butiran sebutharga dalam borang berkenaan - Menandatangani semua sebutharga yang dikemukakan oleh pembekal di semua bahagian perakuan harga. - Mempastikan sebutharga mengikut peraturan yang telah ditetapkan. 11

12 - Mesyuarat mengikut keperluan 11. JAWATANKUASA PENILAIAN SEBUTHARGA SYARAT KORAM: SEORANG PENGERUSI ATAU TIMBALAN PENGERUSI DAN DUA (2) AHLI DAN SETIAUSAHA OLEH PENOLONG PENDAFTAR ATAU PENOLONG PEGAWAI TADBIR - Menimbang, menilai dan memperakukan sebutharga yang telah dianalisa oleh pengguna bertepatan dengan kehendak spesifikasi dari harga yang berpatutan. Mesyuarat mengikut keperluan 12. JAWATANKUASA TEKNIKAL TENDER FKEE SYARAT KORUM: SEORANG PENGERUSI ATAU TIMBALAN PENGERUSI, SEKURANG KURANGNYA 2 AHLI (TIMBALAN DEKAN, KETUA JABATAN ATAU WAKIL KETUA JABATAN BERKENAAN) DAN SETIAUSAHA OLEH PENOLONG PENDAFTAR ATAU PENOLONG PEGAWAI TADBIR (K) - Menilai dan memperakukan spesifikasi am & teknikal sebelum dikemukakan permohonan kepada Pejabat Bendahari. - Menilai dan memperakukan pilihan cadangan yang dikemukakan oleh pengguna sebelum dikemukakan kepada Pejabat Bendahari. 13. JAWATANKUASA PENGURUSAN HARTA FKEE - Merancang perolehan harta tetap dan inventori FKEE. - Pemantauan harta tetap dan iventori FKEE. - Mencadangkan pelupusan harta tetap/inventori FKEE. 14. JAWATANKUASA 12

13 KUALITI FAKULTI - Membuat dasar dasar kualiti dari masa ke semasa - Menyelaraskan aktiviti aktiviti berkaitan dengan Kualiti Fakulti - Memantau dan mempastikan aktivti aktiviti kualiti Fakulti berjalan lancar. - Menerima laporan daripada Jawatankuasa Kecil MS ISO 9001:2000, Jawatankuasa Jaminan Kualiti dan Jawatankuasa Kecil 5S JAWATANKUASA KECIL MS ISO 9001:2000, FKEE - Menyelaras aktiviti aktiviti berkaitan dengan MS ISO 9001:2000 Fakulti - Mempastikan keperluan dokumen MS ISO 9001:2000 Fakulti lengkap semasa pengauditan dijalankan oleh pihak Audit Dalaman atau Audit SIRIM. - Mempastikan semua staf di Fakulti diberikan kefahaman tentang perlaksanaan MS ISO 9001: Bertanggungjawab membuat semakan/pembetulan (jika berkaitan) terhadap dokumen Prosedur yang digunakan oleh Fakulti semasa pengauditan dijalankan. - Mesyuarat sekurang kurangnya empat (4) kali setahun JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI AKADEMIK (QAA) - Menyelaras aktiviti aktiviti berkaitan dengan Jaminan Kualiti Akademik Fakulti - Mempastikan keperluan dokumen Jaminan Kualiti Fakulti lengkap dan terkini - Mempastikan semua staf akademik di Fakulti diberikan kesefahaman tentang pelaksanaan Jaminan Kualiti Akademik 13

14 - Mesyuarat sekurang kurangnya empat (4) kali setahun JAWATANKUASA KECIL 5S 15. JAWATANKUASA PEMILIHAN STAF AKADEMIK/SOKONGAN SYARAT KORUM: SEORANG PENGERUSI ATAU TIMBALAN PENGERUSI, SEKURANG KURANGNYA SEORANG AHLI (KETUA JABATAN BERKENAAN ATAU WAKIL KETUA JABATAN BERKENAAN) DAN SETIAUSAHA OLEH PENOLONG PENDAFTAR - Menimbang permohonan calon yang layak dan mematuhi prosedur untuk tujuan temuduga - Mengadakan temuduga kepada calon yang berjaya disenaraikan setelah melalui tapisan berdasarkan kelayakan yang diperlukan mengikut syarat syarat yang telah ditentukan. - Menilai calon calon melalui temuduga - Mencadangkan nama calon yang telah dipertimbangkan dan diperakukan kepada Pejabat Pendaftar untuk proses seterusnya. Perlaksanaan Jawatankuasa: - Mesyuarat diadakan mengikut keperluan dan permohonan jawatan yang berkenaan. 16. JAWATANKUASA KESEPAKARAN SYARAT KORUM: SEORANG PENGERUSI SEKURANG KURANGNYA SEORANG AHLI DAN SETIAUSAHA OLEH PENOLONG PENDAFTAR KEAHLIAN KESEPAKRAN - Menimbang permohonan calon yang layak dan mematuhi prosedur untuk tujuan penilaian oleh Panel Kesepakaran Peringkat Fakulti - Mempertimbangkan pemberian markah berasaskan prestasi dan pencapaian dalam aspek yang dinilai seperti yang telah ditetapkan. - Mencadangkan nama nama penilai bagi setiap calon samada calon Prof. Madya atau Profesor Khas C. Bagi calon 14

15 BOLEH LEBIH DARIPADA SEORANG JIKA DIPERLUKAN. Profesor Gred Khas C satu daripadanya mestilah penilai daripada luar negara. Penilai akan membuat penilaian terhadap kelayakan akademik, penulisan serta sumbangansumbangan akademik. - Mematuhi dan selari dengan prosedur kenaikan pangkat - Mengemukakan laporan dan keputusan mesyuarat kepada Pejabat Pendaftar untuk tindakan selanjutnya. Perlaksanaan Jawatankuasa: Mesyuarat diadakan mengikut keperluan dan permohonan jawatan yang berkenaan. 17. JAWATANKUASA PENERBITAN - Jawatankuasa ini bertanggungjawab dalam menyediakan, penjadualan, koordinasi, penerbitan dan pengagihan i. Flyer yang mengandungi maklumat maklumat seperti akademik, perundingan dan infrastruktur Fakulti. Flyer akan dikemaskini mengikut keperluan semasa. ii. Buletin Fakulti sekurang kurangnya dua (2) kali setahun. Buletin Fakulti mengandungi bahan bahan seperti aktiviti, maklumat am dan maklumat staf fakulti dan iii. Borang soal selidik mengenai maklumat am dan apaapa penerbitan yang diperlukan oleh fakulti. - Menganjurkan bengkel/kursus penulisan modul/buku untuk membantu staf fakulti dalam penerbitan penulisan staf. - Jawatankuasa juga akan menyediakan belanjawan jawatankuasa tahunan seperti kos penerbitan - Mesyuarat sekurang kurangnya 4 kali setahun dan kekerapan bergantung kepada keperluan. 18. JAWATANKUASA SEMINAR/KURSUS - Menyelaras aktiviti seminar yang akan diadakan dari semasa ke semasa daripada dalam atau daripada luar. 15

16 - Mempastikan penyediaan tempat, masa dan jemputan untuk tujuan seminar/kursus dalam keadaan sempurna Perlaksanaan Jawatankuasa: Mesyuarat mengikut keperluan dari semasa ke semasa 19. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN LAMAN WEB FAKULTI 20. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN ORGANISASI (HROD) - Memantau pelaksanaan Blue Print dan Pelan Tindakan Universiti yang berkaitan dengan Fakulti - Membuat perancangan untuk penambahbaikan proses kerja di Fakulti untuk tujuan meningkatkan prestasi kerja di Fakulti - Mempastikan penerapan budaya berkualiti dan nilai nilai murni di kalangan staf Fakulti - Mempastikan semua warga Fakulti dapat bekerjasama dalam membangunkan kecemerlangan Fakulti dari semasa ke semasa. - Mempastikan maklumat maklumat terkini dapat dicapai oleh semua staf Fakulti dan juga maklumat maklumat penting dapat diguna bersama untuk semua staf Fakulti. Perlaksanaan Jawatankuasa: - Mesyuarat sekurang kurangnya dua (2) kali setahun dan mengikut keperluan. 16

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN HAKIKI STAF AKADEMIK

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN HAKIKI STAF AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN HAKIKI STAF AKADEMIK 1 PROFESOR (VK7) 1.1. Pengajaran di peringkat ijazah lanjutan, ijazah

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN DEKAN 1. Menjadi Pengurus dan mempastikan peruntukan-peruntukan Perlembagaan, Statut, Kaedah-Kaedah dan Peraturan Kolej Universiti dipatuhi. Mempastikan bahawa Fakulti sentiasa bertindak menurut kuasa

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI

TERMA RUJUKAN PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI Kemaskini: Jun 2016 DEKAN 1. Bertanggungjawab kepada Naib Canselor. 2. Bertanggungjawab sebagai ahli Senat dan Jawatankuasa Tetap Senat Universiti. 3. Melaksanakan semua keputusan

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & ALAM SEKITAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & ALAM SEKITAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44) PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44) 1. Bertanggungjawab mengurus pentadbiran fakulti; 2. Bertanggungjawab mengurus pembangunan dan pengurusan sumber manusia fakulti; 3. Bertanggungjawab mengurus kewangan dan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KUTKM.02/10.12/2.Jld.2(3) 7 OGOS 2003 PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 13/2003 PENUBUHAN DAN PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA SISTEM MS ISO 9000:2000 & AKREDITASI

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN 1 PERMULAAN Kaedah 1. Nama, mula berkuat

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF BUKAN AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1. 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P4-3.2016) PPS UTHM 1 1.0 1.1 PANEL PEMERIKSA VIVA Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria Panel pemeriksa yang layak

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN INSENTIF KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN INSENTIF KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN INSENTIF KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan bagi mewujudkan budaya pengikitirafan serta penghargaan atas pencapaian

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Garis panduan dan kriteria kenaikan pangkat bagi staf akademik tetap Universiti Utara Malaysia adalah

Lebih terperinci

Kelulusan Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut / Program Baru / Pengambilan Pelajar Bil.

Kelulusan Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut / Program Baru / Pengambilan Pelajar Bil. Hakcipta terpelihara, tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian daripada kandungan buku ini dalam apa-apa jua bentuk dan dengan cara apa pun sama secara elektronik atau mekanikal, termasuk fotokopi,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

MK.UiTM.FKM MANUAL KUALITI

MK.UiTM.FKM MANUAL KUALITI Muka Surat : - 1 - MK.UiTM.FKM Disediakan Oleh Diluluskan Oleh Nama Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Tandatangan Muka Surat : - 2 - Rekod Pindaan Tarikh

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 PENETAPAN KADAR DAN SYARAT SYARAHAN SAMBILAN AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DISEDIAKAN OLEH : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Dasar Kenaikan Pangkat bagi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT 3 KEANGGOTAAN DAN PANGKAT Keanggotaan Pegawai Kadet SISPA Keanggotaan Pegawai Pasukan Sebagai Pegawai Penyelaras Kor SISPA Universiti Pangkat-Pangkat Kehormat dan Bersekutu Kor SISPA Perlantikan Pegawai

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN (GRED KP11/14) UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Dasar kenaikan pangkat ini bertujuan bagi melaksanakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

2. TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN ILMU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

2. TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN ILMU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 2. TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN ILMU UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN ILMU BIL PERKARA PERNYATAAN A.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN DANA ENDOWMEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

GARIS PANDUAN PENGURUSAN DANA ENDOWMEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) GARIS PANDUAN PENGURUSAN DANA ENDOWMEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 1.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada staf Universiti berkaitan pengurusan dana endowmen

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI Disediakan oleh; Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1 GARIS PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara prasiswazah. Pengurusan JWKA program pengajian 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) BAGI PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP32)

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) BAGI PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP32) SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) BAGI PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP32) 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 3 (TK3) Pada TK 3, pegawai; 2. Tujuan Peperiksaan i) Berupaya

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYA GARISPANDUAN PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH MELALUI MOD PENERBITAN (PRIOR PUBLICATION)

INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYA GARISPANDUAN PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH MELALUI MOD PENERBITAN (PRIOR PUBLICATION) INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYA GARISPANDUAN PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH MELALUI MOD PENERBITAN (PRIOR PUBLICATION) 1. Program Pengajian Program pengajian ini diklasifikasikan

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 BEN-PKL(1/2009)D UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN DEKAN 1. Menjadi Pengurus dan mempastikan peruntukan-peruntukan Perlembagaan, Statut, Kaedah-Kaedah dan Peraturan Kolej Universiti dipatuhi. Mempastikan bahawa Fakulti sentiasa bertindak menurut kuasa

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

PANDUAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA BAGI PELAJAR

PANDUAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA BAGI PELAJAR LAMPIRAN B PANDUAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA BAGI PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Tujuan peraturan ini diwujudkan adalah untuk membolehkan pelajar UTHM diberikan

Lebih terperinci

6.3 Kriteria Pemarkahan & Penilaian Kenaikan Pangkat Staf Akademik JawatanPensyarah Kanan (DS52)

6.3 Kriteria Pemarkahan & Penilaian Kenaikan Pangkat Staf Akademik JawatanPensyarah Kanan (DS52) KANDUNGAN Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UMP.0 Tujuan.0 Syarat Kenaikan Pangkat. Syarat Skim. Syarat Am.0 Prosedur Permohonan.0 Penilai Luar.0 Keputusan Kenaikan Pangkat.0 Kriteria Penilaian.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM.

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 TNCPI, Timbalan Dekan (Penyelidikan & Siswazah), Pengarah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

(1) Curriculum Vitae (CV) penuh yang terkini beserta gambar berukuran pasport. CV hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut:

(1) Curriculum Vitae (CV) penuh yang terkini beserta gambar berukuran pasport. CV hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: Tarikh : 7 Januari 2018 Kepada : Semua Warga Staf Universiti Sains Malaysia YBhg. Dato /Datuk/Datin/Tuan/Puan, IKLAN JAWATAN PENTADBIRAN DI UNIVERSITI MALAYA Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara

Lebih terperinci

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENYEMAKAN SEMULA PK.UiTM.FKM.(OA).01 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:008 1.0 PENGENALAN Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:008 oleh SIRIM pada 1-15 Jun dan 19- Jun 01. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN MBE 12302 PROJEK SARJANA 1 PROGRAM SARJANA PTV (KERJA KURSUS) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 1) Pengenalan MBE 12302 Projek Sarjana 1 adalah salah satu dari

Lebih terperinci

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan 2.0 INTERNATIONAL INVITATION PROGRAM 2.1 Definisi 2.2 Tempoh 2.3 Destinasi 2.4 Pegawai Bertanggungjawab

Lebih terperinci

Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik. Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011

Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik. Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Nombor Polisi: Diluluskan Oleh: Tarikh Kuat kuasa: Semakan Terakhir: Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik UTM P.A.0.3 Senat UTM Bil.12/2010/2011

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/( 16 ) 05 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA NO. SIRI PENGENALAN AK/ PK IPT-01 GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA 1. TUJUAN Tujuan garis panduan ini disediakan adalah : 1.1 Untuk memaklumkan kepada IPTA syarat-syarat yang

Lebih terperinci