PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20"

Transkripsi

1 PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

2 PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di antara pihak yang bernama dan beralamat seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 2, Jadual kepada Perjanjian ini (kemudian daripada ini disebut Pelajar ) sebagai pihak pertama; DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT, sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Majlis Amanah Rakyat 1966 yang beralamat di Ibu Pejabat MARA, Medan MARA, No. 21, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur (kemudian daripada ini disebut MARA ) sebagai pihak kedua; DAN Pihak yang bernama dan beralamat seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 3, Jadual kepada Perjanjian ini (kemudian daripada ini disebut Penjamin ) sebagai pihak ketiga; BAHAWASANYA: (A) MARA menyediakan program latihan kemahiran sepenuh masa bagi melatih Bumiputera dalam pelbagai bidang teknikal dan kemahiran bagi menyediakan mereka untuk berkhidmat dalam sektor perdagangan, perusahaan dan perindustrian (kemudian daripada ini disebut sebagai Program Latihan Kemahiran ) (B) Pelajar telah memohon kepada MARA untuk mengikuti Program Latihan Kemahiran.

3 (C) MARA telah bersetuju menawarkan Pelajar untuk mengikuti Program Latihan Kemahiran yang bersesuaian dengan kelayakan Pelajar bagi mengikuti latihan seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 5, Jadual kepada Perjanjian ini (kemudian daripada ini disebut sebagai Latihan tersebut ) di institusi latihan MARA atau institusi yang telah diluluskan oleh MARA seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 6 kepada Perjanjian ini (kemudian daripada ini disebut sebagai Institusi tersebut ) tertakluk kepada syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini. (D) Penjamin telah bersetuju untuk menggerenti perlaksanaan oleh Pelajar terhadap kewajipan dan tanggungan-tanggungannya di bawah Perjanjian ini dan selanjutnya bersetuju untuk melepaskan tanggungan MARA terhadap apa-apa kerugian yang mungkin ditanggungnya akibat dari kemungkiran oleh Pelajar terhadap Perjanjian ini atau mana-mana bahagiannya. DENGAN INI DIPERSETUJUI DAN DIAKUI SEPERTI BERIKUT: 1. Bagi Pelajar yang memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan dan yang berkuatkuasa semasa Perjanjian ini ditandatangani MARA dengan ini bersetuju bersetuju untuk membayar kepada Pelajar elaun-elaun disepanjang tempoh Latihan tersebut dengan syarat bahawa MARA adalah berhak membuat apa-apa perubahan dari masa ke semasa tentang kadar elaun-elaun tersebut sepertimana yang diperuntukkan di bawah Klausa 9 Perjanjian ini sebagaimana yang ditentukan sebagai mustahak mengikut budibicaranya (kemudian daripada ini disebut sebagai Elaun tersebut ).

4 2. Pelajar dengan kebenaran dan persetujuan Penjamin bersetuju seperti berikut: 2.1. Akan memasuki Institusi tersebut serta meneruskan dan menyempurnakan Latihan tersebut mengikut kurikulum latihan yang telah ditetapkan oleh MARA dan akan menamatkan Latihan tersebut dalam masa yang ditetapkan atau dalam tempoh masa lanjutan sebagaimana yang diluluskan secara bertulis oleh MARA (kemudian daripada ini disebut sebagai Tempoh tersebut ); 2.2. Bagi maksud Latihan tersebut, Pelajar akan mengikuti Latihan tersebut yang akan diadakan di Institusi Tersebut atau di lain-lain tempat di dalam atau di luar negara sebagaimana yang ditetapkan oleh MARA dari masa ke semasa di sepanjang Tempoh tersebut; 2.3. Akan sentiasa berkelakuan baik di sepanjang Tempoh tersebut dan mestilah mematuhi segala peraturan termasuk peraturan berkaitan tatatertib dan disiplin yang berkuatkuasa dari masa ke semasa ke atas Pelajar di Institusi tersebut atau di lain-lain tempat dibawah arahan Institusi tersebut di mana Latihan tersebut atau mana-mana bahagiannya dilaksanakan ; 2.4. Sepanjang Latihan tersebut, tidak akan mengambil bahagian dalam apaapa jua kegiatan yang pada pendapat MARA tidak berfaedah atau tidak selaras dengan kepentingan Pelajar, MARA atau Negara; 2.5. Tidak akan melakukan perbuatan jenayah, atau perbuatan yang melanggar tatasusila atau moral atau bertentangan dengan syarak atau apa-apa salah laku termasuk yang boleh mencemarkan nama baik Pelajar atau nama baik negara atau nama baik MARA dan Institusi tersebut;

5 2.6. Tidak akan mengambil apa jua bahagian dalam apa-apa cara dalam sesuatu penghasutan atau menunjuk perasaan di mana-mana tempat oleh apa-apa pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang memudaratkan kepentingan negara atau MARA atau Institusi tersebut; 2.7. Tidak akan menyedia atau mengaturkan dengan apa-apa cara atau mengambil apa jua bahagian menyedia atau mengaturkan apa-apa penghasutan atau tunjuk perasaan di mana-mana tempat oleh apa-apa pertubuhan, badan atau kumpulan orang, yang memudaratkan kepentingan negara atau MARA atau Institusi tersebut Tidak akan menyedia, menyiarkan, membahagi atau mengedarkan atau mengambil bahagian dalam apa-apa cara dalam menyedia, menyiarkan, membahagi-bahagi atau mengedarkan apa-apa dokumen-dokumen yang memudaratkan kepentingan negara atau MARA atau Institusi tersebut Tidak akan membuat apa-apa pernyataan di sesuatu perhimpunan, apa-apa kumpulan orang di mana-mana tempat, yang memudaratkan kepentingan negara atau MARA atau Institusi tersebut; Tidak akan menjadi seorang ahli atau mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan apa-apa aktiviti Parti Politik, Kesatuan sekerja, pertubuhan, Badan atau kumpulan orang yang tujuan atau kegiatankegiatan itu adalah pada pendapat MARA boleh ditafsirkan sebagai bercorak politik samaada di dalam atau di luar Institusi tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari MARA dan MARA, mengikuti budibicara mutlaknya, boleh memberi atau tidak memberi kelulusan itu;

6 2.11. Tidak boleh memegang apa-apa jawatan di dalam pertubuhan, badan atau kumpulan orang tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada MARA dan MARA, mengikuti budi bicara mutlaknya, boleh memberi atau tidak memberi kelulusannya itu; Akan mematuhi peruntukan mana-mana undang-undang, kaedah-kaedah dan peraturan, termasuklah kaedah-kaedah tatatertib sebagaimana yang berkuatkuasa dari masa ke semasa di Institusi tersebut atau yang dikuatkuasakan oleh MARA; Pelajar adalah bertanggungjawab untuk mengambil perkhidmatan insurans berkumpulan bagi menjaga keselamatan untuk Tempoh tersebut. 3. Adalah selanjutnya dipersetujui dan diakui bahawa jika Pelajar : telah gagal atau meninggalkan Latihan tersebut sebelum tamat Latihan tersebut; 3.2. dibuang dari Institusi tersebut atas apa-apa sebab; 3.3. enggan atau oleh kerana salah lakunya sendiri atau oleh sebab tiada kemajuan menjadikan dirinya tidak layak atau tidak sesuai untuk mengikuti Latihan tersebut; 3.4. tidak menunjukkan prestasi yang baik dan tidak mencapai kejayaan mengikut kriteria dan tahap yang ditentukan oleh MARA di dalam Latihan tersebut ;

7 3.5. telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan Perjanjian ini di tamatkan oleh MARA di bawah Fasal 5 Perjanjian ini; MARA boleh mengikut budibicaranya yang mutlak memberhentikan Pelajar daripada mengikuti Latihan tersebut. 4. Maka adalah selanjutnya dipersetujui dan diakui oleh Pelajar seperti berikut: 4.1 Akan Menjalani Latihan Tersebut yang telah ditetapkan oleh MARA di Institusi Tersebut atau mana-mana institusi yang telah dipilih oleh MARA; 4.2 Tidak akan menukar tempat latihan atau Insitusi tersebut tanpa kebenaran bertulis MARA ; 4.3 Akan memenuhi syarat-syarat atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh MARA dan Institusi tersebut; 4.4 tidak boleh meminta atau mengharapkan sebarang bantuan sama ada berupa wang atau kemudahan lain dari Institusi tersebut; 4.5 MARA adalah berhak memotong sebahagian atau semua Elaun tersebut jika Pelajar tidak meneruskan Latihan tersebut; 4.6 Bagi Pelajar yang belum berkahwin pada tarikh Perjanjian ini, Pelajar tidak boleh berkahwin kecuali terlebih dahulu mendapat persetujuan bertulis daripada MARA; 4.7 Tidak boleh menerima apa-apa pekerjaan baik yang berpendapatan ataupun tidak, kecuali dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan bertulis daripada MARA.

8 5. Jika Pelajar melakukan pelanggaran terhadap mana-mana terma dalam Fasal 1, 2, 3 dan 4 Perjanjian ini dan Perjanjian ini secara amnya, MARA boleh, menurut budibicara mutlaknya: 5.1 mengenakan tindakan disiplin yang sewajarnya terhadap Pelajar; dan/atau 5.2 Menamatkan Perjanjian ini dan dengan itu, tanpa menyentuh hak-hak MARA di bawah Perjanjian ini, Pelajar tidaklah lagi berhak ke atas apaapa faedah di bawah Perjanjian ini DAN Pelajar serta Penjamin hendaklah bersesama dan masing-masing bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang mungkin ditanggung oleh MARA akibat dari kemungkiran oleh Pelajar terhadap terma-terma Perjanjian ini dan Penamatan Perjanjian ini menurut fasal ini adalah muktamad. 6. Adalah dengan ini dipersetujui dan diperakui bahawa jika pada bila-bila masa dalam masa berkuatkuasanya Perjanjian ini Penjamin didapati ; 6.1. Meninggal dunia; 6.2. Tidak lagi tinggal dalam Malaysia; 6.3. Diisytiharkan muflis; 6.4. Tidak sempurna akal. Maka Pelajar hendaklah mendapatkan seorang penjamin lain yang memuaskan MARA dan yang bersedia serta sanggup menggantikan tempat Penjamin yang berkenaan ; DENGAN SYARAT bahawa jika sekiranya pengganti Penjamin tersebut tidak dapat dicari atau ia tidak sanggup membuat Perjanjian ini, maka MARA boleh pada bila-bila masa selepas itu menarik balik atau menamatkan

9 Perjanjian ini dan dengan demikian, Pelajar tidak lagi berhak kepada apa-apa faedah di bawah Perjanjian ini dan Pelajar hendaklah dengan serta merta bertanggungjawab membayar balik kepada MARA keseluruhan Elaun Tersebut yang telah dibayar kepadanya oleh MARA. 7. Adalah selanjutnya dipersetujui dan diakui bahawa jika Pelajar; 7.1. Meninggalkan Latihan tersebut sebelum sempurnanya Latihan tersebut tanpa persetujuan bertulis MARA; atau 7.2. Telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan Perjanjian ini ditamatkan oleh MARA di bawah Fasal 5 Perjanjian ini; Maka dan mana-mana hal yang sedemikian, Pelajar dan Penjamin hendaklah bersesama dan masing-masingnya bertanggungjawab bagi pihak diri mereka, waris-waris, wasi-wasi, pentadbir-pentadbir dan penerima serah hak mereka itu membayar balik keseluruhan atau mana-mana bahagian Elaun tersebut yang telah dikeluarkan oleh MARA dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tuntutan dikemukakan oleh MARA. 8. MARA adalah pada bila-bila masa dan tanpa memberikan apa-apa sebab baginya dan tanpa menyentuh hak-hak di bawah Perjanjian ini berhak untuk menarik balik atau berhenti daripada memberi apa-apa jumlah atau jumlah-jumlah tambahan atau menamatkan perjanjian ini dan Pelajar atau Penjamin atau salah seorang dari mereka tidak mempunyai apa-apa tuntutan atau hak membawa tindakan terhadap MARA atau yang berkenaan dengan atau yang timbul akibat dari penarikan balik atau pemberhentian itu. 9. MARA boleh pada setiap masa tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini:

10 9.1. Mengurangkan Elaun tersebut atau membayar sebahagian sahaja daripada Elaun tersebut; 9.2. Memberi kepada Pelajar apa-apa jumlah atau jumlah-jumlah tambahan Elaun tersebut; 9.3. Meminda, mengubahsuai atau menambah syarat-syarat Perjanjian ini. 10. Tanpa mengambilkira peruntukan-peruntukan lain di dalam Perjanjian ini, MARA boleh melalui notis bertulis satu (1) bulan kepada Pelajar menarik balik atau mengurangkan kadar Elaun Tersebut atau menamatkan Perjanjian ini pada bilabila masa dalam Tempoh tersebut, tanpa memberi apa-apa sebab baginya dan dengan itu semua faedah kepada Pelajar dan/atau Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah terhenti serta-merta dan Pelajar dan/atau Penjamin tidak berhak untuk mengemukakan sebarang tuntutan terhadap MARA atas penarikan balik atau penguranag kadar Elaun tersebut atau penamatan Perjanjian ini. 11. MARA tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan, kemalangan atau kematian kepada Pelajar yang berlaku di sepanjang Latihan tersebut. 12. Memadailah sekiranya surat-menyurat dan notis-notis yang hendak diserahkan kepada Pelajar dan/atau Penjamin dialamatkan dan dihantar ke alamat dalam Perjanjian ini dan memadailah sekiranya surat-menyurat dan notis-notis yang dihantar dengan pos dikira terserah pada masa yang ia sepatutnya sampai di alamat yang dituju. 13. Adalah dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa penghantaran sebarang proses pemula mahkamah melalui pos hendaklah dianggap sebagai serahan sempurna pada masa yang ia sepatutnya sampai di alamat yang dituju.

11 14. Pelajar dan penjamin dengan ini memberi pengakuan akan membayar balik kepada MARA apabila dituntut semua faedah, kos dan perbelanjaan termasuk kos guaman atas asas peguamcara-anakguam untuk menuntut, menyaman atau mendapatkan balik wang terhutang oleh Pelajar kepada MARA atau menguatkuasakan apa-apa tanggungan lain di bawah Perjanjian ini. 15. Duti Setem yang kena dibayar ke atas Perjanjian ini hendaklah ditanggung dan dibayar oleh Pelajar. 16. Dalam Perjanjian ini, perkataan-perkataan yang membawa maksud sebagai seorang lelaki hendaklah disifatkan sebagai termasuk pihak perempuan dan lainlain pihak dan bilangan tunggal termasuk bilangan banyak dan sebaliknya melainkan perkara tersebut berlawanan dengan Perjanjian. 17. Adalah dengan ini diakui dan dipersetujui bahawa Jadual-Jadual kepada Perjanjian dan Surat Tawaran yang butir-butirnya dinyatakan di Bahagian 5 Jadual kepada Perjanjian ini hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini. 18. Perjanjian ini juga mengikat pengganti, penerima serah hak, waris-waris, wasiwasi, pentadbir harta dan wakil di sisi undang-undang kedua-dua pihak. 19. Masa hendaklah disifatkan sebagai intipati Perjanjian ini dan disifatkan sebagai mustahak berhubung dengan semua terma-terma Perjanjian ini. 20. Force Majeure 20.1 MARA adalah tidak bertanggungjawab bagi sebarang perbuatan, tinggalan atau kegagalan dalam melaksanakan mana-mana atau kesemua termaterma Perjanjian ini jika perbuatan, tinggalan atau kegagalan itu timbul daripada keadaan yang tergolong di bawah Force Mejeure seperti

12 rusuhan, kekacauan awam, mogok, kebakaran, banjir, peperangan, gempa bumi dan sebab-sebab lain yang seumpamanya yang tidak dapat dikawal oleh mana-mana pihak kepada perjanjian ini Sekiranya Force Majeure berlaku, Perlaksanaan Perjanjian ini hendaklah ditangguhkan setakat mana tempoh Force Majeure tersebut berlaku dan/atau MARA berhak menangguhkan pembayaran atau menarik balik pembayaran Elaun Tersebut atau Perjanjian ini boleh ditamatkan oleh MARA serta-merta sepertimana yang telah diperuntukan oleh Klausa 10 Perjanjian ini.

13 PADA MENYAKSIKAN HAL-HAL DI ATAS pihak-pihak tersebut dalam Perjanjian ini telah menurunkan di sini tandatangan mereka pada hari bulan dan tahun tersebut di atas. DITANDATANGANI oleh Pelajar ) di hadapan ) ) Tandatangan Nama : No. K/P : Nama: ) No. Kad Pengenalan: ) Cop Rasmi Jawatan: ) Tandatangan Saksi DITANDATANGANI oleh dan bagi ) pihak MAJLIS AMANAH RAKYAT) di hadapan ) DITANDATANGANI oleh Penjamin ) di hadapan: )... Tandatangan Penjamin Nama : No. K/P : Nama: ) No. Kad Pengenalan: ) Cop Rasmi Jawatan: ) Tandatangan Saksi

14 JADUAL A (Dibaca bersama dan menjadi sebahagian dari Perjanjian ini) BAHAGIAN PERKARA BUTIR-BUTIR 1. Tarikh hb Butir-butir Pelajar Nama : No. Kad Pengenalan (Baru): (Lama): Alamat: 3. Butir-butir Penjamin Nama: No. Kad Pengenalan (Baru): (Lama): Alamat: 4. Surat Tawaran Bil. Rujukan: Tarikh: 5. Butir-butir Latihan 6. Butir-butir Institusi

15

16 PANDUAN MENGISI DOKUMEN PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN MARA SILA BACA DENGAN TELITI KETERANGAN INI SEBELUM MENGISI DOKUMEN PERJANJIAN 1. SURAT PERJANJIAN 1.1 Setiap pelajar yang ditawarkan ke KKTM / IKM oleh MARA adalah dikehendaki memenuhi dan menandatangani tiga (3) salinan dokumen perjanjian. 1.2 Dokumen-dokumen perjanjian yang telah dilengkapi dengan tidak mengikut peraturan atau didapati kotor atau terlalu banyak kesilapan dan dikembalikan atau ditolak, pihak MARA tidak akan bertanggungjawab di atas kelewatan pembayaran elaun. 2. PERATURAN MENGISI SURAT PERJANJIAN 2.1 Dokumen perjanjian hendaklah diisi dengan berhati-hati dan cermat dengan tulisan yang jelas menggunakan pen dakwat hitam atau biru sahaja. Salinan karbon atau dakwat selain daripada hitam dan biru, atau tulisan bertindih atau berulang (over-lapping) tidak dibenarkan. 2.2 Sebarang kesilapan hendaklah dipotong dengan satu garisan sahaja dan ditandatangani (initial) oleh pelajar dan penjamin di tepi kesilapan. Penggunaan sebarang cecair pemadam (liquid paper / correcting fluid) untuk tujuan pembetulan adalah tidak dibenarkan. 3. CARA-CARA MENGISI DOKUMEN PERJANJIAN 3.1 Hanya tulisan rumi dibenarkan untuk mengisi dokumen-dokumen perjanjian. 3.2 Nama penuh, alamat rumah yang tetap dan no. kad pengenalan pelajar serta penjamin di dalam perjanjian itu hendaklah diisi dengan penuh dan betul. 3.3 Salinan contoh untuk mengisi dokumen perjanjian dilampirkan bersama dan pelajar hendaklah berhati-hati semasa mengisi dokumen perjanjian tersebut.

17 3.4 SYARAT-SYARAT SAKSI Saksi bagi pelajar dan penjamin hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai seperti berikut; a. Pegawai-pegawai MARA Negeri / Daerah dari kumpulan A dan B b. Pegawai-pegawai dalam perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret, Peguam dan sebagainya. c. Pegawai-pegawai Kerajaan atau Badan Berkanun Kumpulan A dan B d. Penghulu atau Ketua Kampung atau Ketua Mukim atau Jaksa Pendamai yang mempunyai cop jawatan rasmi. e. Wakil Rakyat Saksi-saksi hendaklah menandatangani serta menurunkan butir-butir diri (Nama dan No. Kad Pengenalan) dan Cop Rasmi Jawatan serta Jabatan mereka pada ruangan yang telah disediakan. Seorang saksi boleh menjadi saksi kepada Pelajar dan Penjamin. 3.5 SYARAT DAN KELAYAKAN PENJAMIN a. Penjamin (seorang sahaja) hendaklah Warganegara Malaysia dan terdiri daripada: i. Ibu (bekerja / pencen) ATAU bapa (bekerja / pencen) ATAU orang perseorangan yang bekerja. b. Umur Penjamin: i. Ibu atau bapa : Tidak dihadkan ii. Bukan Ibu/bapa : Tidak melebihi 50 tahun pada tarikh menandatangani Dokumen Perjanjian c. Gaji / Pendapatan Penjamin: i. Program Luar Negara: Tidak kurang dari RM / bulan ii. Program Dalam Negeri: Tidak kurang dari RM / bulan iii. Ibu/bapa/ Golongan Rakyat Termiskin: - Dikecualikan dari kategori pendapatan di atas dengan syarat status golongan Rakyat Termiskin mestilah terdapat dalam senarai JPM / EPU d. Pengesahan Pendapatan: i. Bekerja dengan Kerajaan / Swasta Disahkan oleh majikan masing-masing

18 ii. iii. Bekerja sendiri / berniaga Disahkan oleh Penghulu / Ketua Kampung / Jaksa Pendamai. Golongan rakyat termiskin Disahkan oleh Pegawai Daerah e. Penjamin dibenarkan menjamin 2 orang sahaja pada satu-satu masa. f. Pegawai-pegawai MARA tidak dibenarkan menjadi penjamin KECUALI untuk anak sendiri. g. Kedua-dua penjamin dikehendaki melengkapkan borang laporan penjamin dan dihantar bersama-sama dengan Surat Perjanjian. h. Penjamin-penjamin yang telah bersetuju menandatangani Surat Perjanjian tidak boleh menarik diri dari menjadi penjamin kecuali mereka hilang kelayakan seperti yang diperuntukkan dalam Surat Perjanjian. 4. CUKAI SETEM Setem Hasil sebanyak RM10.00 hendaklah dimatikan disudut kanan muka hadapan tiaptiap dokumen perjanjian di mana-mana Pejabat Cukai Setem (Lembaga Hasil Dalam Negeri) sebelum dikembalikan kepada KKTM / IKM 5. PERTUKARAN ALAMAT Sebarang pertukaran alamat pelajar, hendaklah dimaklumkan kepada KKTM / IKM dengan segera

19 CONTOH MUKA HADAPAN DOKUMEN PERJANJIAN Gunakan Huruf Besar Sahaja (Block Letters) PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA (Tulis Nama Pelajar) HURUF BESAR... DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN (Tuliskan Nama Penjamin) HURUF BESAR... PADA... HARIBULAN

20 (TARIKH MATIKAN SETEM) CONTOH MUKA SURAT 9 DOKUMEN PERJANJIAN DITANDATANGANI oleh pelajar Tersebut di hadapan... Tandatangan Pelajar Nama: No. KP: NAMA: DAUD BIN AHMAD No Kad Pengenalan: A Cop Rasmi Jawatan: Pegawai Daerah Raub PAHANG... Tandatangan Saksi DITANDATANGANI oleh dan Bagi pihak MAJLIS AMANAH RAKYAT di hadapan DITANDATANGANI OLEH Penjamin Di hadapan:... Tandatangan Penjamin NAMA: DAUD BIN AHMAD No Kad Pengenalan: A Cop Rasmi Jawatan: Pegawai Daerah Raub PAHANG... Tandatangan Saksi PERHATIAN: TANDATANGAN MESTILAH DENGAN DAKWAT HITAM / BIRU DAN BUKAN BALL PEN. DINASIHATKAN MENANDATANGANI DI HADAPAN PEGAWAI MARA DAERAH YANG BERDEKATAN BAGI MENGELAK SEBARANG KESILAPAN.

21 CONTOH MUKA SURAT 10 DOKUMEN PERJANJIAN JADUAL A BAHAGIAN PERKARA BUTIR-BUTIR 1 Tarikh...hb (penuhkan seperti tarikh setem dimatikan) 2 Butir-butir Pelajar Nama: (nama penuh pelajar HURUF BESAR) No. Kad Pengenalan (Baru) :... (Lama):... Alamat: (alamat rumah yang tetap HURUF BESAR) 3 Butir-butir Penjamin Nama: (nama penuh penjamin HURUF BESAR) No. Kad Pengenalan (Baru) :... (Lama):... Alamat: (alamat rumah yang tetap HURUF BESAR) 5 Surat Tawaran Bil Rujukan: (sila lihat No. Rujukan dibahagian kanan surat tawaran pelajar) Tarikh: (sila rujuk tarikh surat tawaran pelajar) 6 Butir-butir Latihan Diploma / Sijil: 7 Butir-butir Institusi KKTM / IKM:

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

PANDUAN MENGISI DOKUMEN PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN MARA

PANDUAN MENGISI DOKUMEN PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN MARA PANDUAN MENGISI DOKUMEN PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN MARA SILA BACA DENGAN TELITI KETERANGAN INI SEBELUM MENGISI DOKUMEN PERJANJIAN 1. SURAT PERJANJIAN 1.1 Setiap pelajar yang ditawarkan ke KKTM, MJII

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH :

PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH : PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH : HB PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 20113456/UPM/BM (No. Matrik/Institusi /Bidang) KP.PPG/LDP RM 10 SETEM HASIL PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 701008105862 (Nama PEGAWAI

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA:. NO. RUJUKAN PINJAMAN:. SURAT JAWAPAN MENERIMA ATAU MENOLAK TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN PAHANG (BPIPT 1) SURAT PENGAKUAN DAN MAKLUMAT DIRI PENJAMIN PERTAMA SERTA

Lebih terperinci

CONTOH BORANG PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!!

CONTOH BORANG PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!! PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!! PTPK/Pind. 1/2012 PERJANJIAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan tahun ANTARA RUMBIKO PETER No.K.P (950318-12-6367)

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH (PDPLI) MOD KURSUS DALAM CUTI (KDC) PERJANJIAN ini dibuat pada.. haribulan. Tahun..... ANTARA (nama pelajar)...

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

(PPG/KDPM KDC-Pin.2/2014) No. Pendaftaran Institut...

(PPG/KDPM KDC-Pin.2/2014) No. Pendaftaran Institut... No. Pendaftaran Institut.... PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA MOD KURSUS DALAM CUTI (PDPM KDC) SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) Perjanjian

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun ANTARA UNIVERSITI MALAYA, sebuah universiti yang ditubuhkan di bawah

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93) MEMORANDUM

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93)

Lebih terperinci

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah:

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: Lampiran A PINJAMAN KOMPUTER Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: 1. Tiga salinan borang komputer 2. Tandatangan asal pada

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF040/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew

Lebih terperinci

PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TUMPAT

PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TUMPAT PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TUMPAT PERJANJIAN INI DIPERBUAT pada haribulan.. 200.. di antara MAJLIS DAERAH TUMPAT (kemudian daripada ini disebut

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM KOPERASI KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA BERHAD KOOP INSTITUSI NO : 37 103 Jalan Templer 46700 Petaling Jaya Selangor DE. Telefon : 03-79571481 Emel : koopmkm@yahoo.com *Borang ini hendaklah diisi

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELIDIKAN

PERJANJIAN PENYELIDIKAN Pusat Pengurusan Penyelidikan & Perundingan Research Management & Consultancy Centre PERJANJIAN PENYELIDIKAN PERJANJIAN PENYELIDIKAN ini dibuat pada... haribulan... tahun... DI ANTARA (Nama Ketua Penyelidik

Lebih terperinci

PANDUAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN (LEPASAN SEKOLAH)

PANDUAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN (LEPASAN SEKOLAH) PANDUAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN (LEPASAN SEKOLAH) PERMOHONAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN BAHAGIAN SATU PELATIH Syarat-syarat Permohonan Pinjaman 1. Pemohon hendaklah:- i. warganegara Malaysia; ii. kelayakan

Lebih terperinci

PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN ASASI IPTA

PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN ASASI IPTA PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN ASASI IPTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SENARAI SEMAK PERMOHONAN BORANG PERJANJIAN ASASI IPTA Tandakan ( ) 1. Surat

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN ASASI IPTA

PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN ASASI IPTA PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN ASASI IPTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Panduan Mengisi Borang Perjanjian Bahagian Biasiswa, KPM SENARAI SEMAK PERMOHONAN

Lebih terperinci

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL Kadar KEUNTUNGAN serendah 12 % setahun Pembiayaan sehingga RM 2,000.00 Tanpa Penjamin

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

PANDUAN MENGISI DAN MENANDATANGANI BORANG PERJANJIAN

PANDUAN MENGISI DAN MENANDATANGANI BORANG PERJANJIAN PANDUAN MENGISI DAN MENANDATANGANI BORANG PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH MOD KURSUS DALAM CUTI (PDPM KDC) SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) AMBILAN NOVEMBER 2013 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3

SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN 3-4 5. TEMPOH CUTI SABATIKAL

Lebih terperinci

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNMBC 04.06/2 (157) TAJUK KERJA TAWARAN PERNIAGAAN VENDING MACHINE (MINUMAN DAN MAKANAN BERKHASIAT) DI UNIVERSITI PERTAHANAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad (74/1925) No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8999 Faks : 603-2273 0327 / 603-9212 8443 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP kpd/cp/asbi-kop/2018

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017 LAMPIRAN A YARAT-SYARAT AM SYARAT-SYARAT AM Penyebut Harga dikehendaki mematuhi sepenuhnya Syarat-syarat Am Sebut Harga apabila menyertai Sebut Harga ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat di bawah ini

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PERJANJIAN ini dibuat pada..hb. 20.. antara Pihak Sekolah, yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh. (kemudian dari ini disebut "Pihak Sekolah"),

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd/cp/2017 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B V.04/2014 TERMA DAN SYARAT PENGISYTIHARAN AMANAH 1. Pemilik Harta mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A V.04/2014 TERMA DAN SYARAT HIBAH AMANAH 1. Pemberi Hibah mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, beragama Islam, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

Liabiliti Majikan Terma & Syarat

Liabiliti Majikan Terma & Syarat Liabiliti Majikan Terma & Syarat POLISI LIABILITI MAJIKAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang menjalankan Perniagaan seperti perihalan dalam Jadual dan tidak menjalankan perniagaan lain bagi tujuan insurans

Lebih terperinci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROSEDUR TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGAR KONTRAK BIASISWA DAN LATIHAN UMS (KAKITANGAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b.

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 PINDAAN SYARAT PEMBERIAN OPSYEN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN DAN PENSYARAH

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

14. NOTIS-NOTIS 14.1 Ahli Kad mesti memaklumkan Jabatan Kad Kredit Bank tersebut secara bertulis mengenai sebarang pertukaran apa-apa butiran berhubung dengan Ahli Kad (termasuk tetapi tidak terhad kepada

Lebih terperinci

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014 LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0007

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR FASAL 1 NAMA PERTUBUHAN Badan Khairat Kelana Jaya FASAL 2 ALAMAT DAN TEMPAT URUSAN Tempat bagi urusan dan alamat pos ialah : D/a Masjid Al-Hidayah, Jalan

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMER kpd-cp(konsumer)/2018 No. Daftar

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd-cp/2018 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan.

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan. Terma & Syarat Peraduan Boys & Girls Let s Go dan JustGo Peraduan Boys and Girls Let s Go dan Just Go ini dianjurkan oleh TM. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta adalah dianggap telah membaca, memahami

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT JUALAN

SYARAT-SYARAT JUALAN SYARAT-SYARAT JUALAN 1. i. Penawar yang berminat untuk membuat tawaran pada hari lelongan hendaklah hadir sendiri ke Mahkamah. Penawar hanya boleh diwakili oleh ejen hartanah yang berlesen atau ahli keluarga

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI TAMAN DESA JAYA TAMAN EHSAN TAMAN USAHA JAYA TAMAN BUKIT DESA DAN TAMAN DAYA Diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O.

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

UJRAH SENARAI SEMAKAN DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN MENGIKUT TURUTAN

UJRAH SENARAI SEMAKAN DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN MENGIKUT TURUTAN UJRAH SENARAI SEMAKAN DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN MENGIKUT TURUTAN Nama Penerima Biaya : CHOO CHIN SHIAN Nombor Kad Pengenalan : 850928136011 Institusi : UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS ANTARABANGSA

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN

PERISYTIHARAN JUALAN PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG PTTL/PP/PDN/520(5 Dalam menjalankan Perkara Seksyen 263, Kanun Tanah Negara, 1965.

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A NAMA PEMBERI HIBAH : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1A yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP

PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP (Didaftarkan Tahun 1923) PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP BORANG YANG PERLU DIISI :- 1) BORANG KOSWIP 1 (BK 1/09) - PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA -DILENGKAPI SEPENUHNYA 2) BORANG BPA 1/79 - DILENGKAPI SEPENUHNYA

Lebih terperinci

Jawapan: Tuan adalah layak memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan jika tuan telah memenuhi syarat-syarat berikut:

Jawapan: Tuan adalah layak memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan jika tuan telah memenuhi syarat-syarat berikut: CONTOH MENGISI BORANG PERMOHONAN PINJAMAN UNTUK JENIS 1 Nama saya adalah Kamarudin Bin Hamid.Saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Semeling Bedong sebagai seorang guru dibawah skim Pegawai Perkhidmatan

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA

SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA Lampiran A SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA Matlamat Program Menyediakan biasiswa kepada pensyarah-pensyarah

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN SOK/KEW/DF041/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN No. Rujukan Sebut Harga : UPM/PSAS/01/2016 (12023) Tajuk Sebut Harga : Perkhidmatan

Lebih terperinci

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM/PEND/BCB/PK03/F2 Semakan 1 PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1.0 OBJEKTIF 1.1 Program latihan industri dapat membantu merealisasikan misi UTeM

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PENGENALAN Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman untuk Program Pinjaman Latihan

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah -i - (Pihak Pertama/Ketiga 21.10.2016 SURAT

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN [Subperaturan 13(1)] ARTIKEL

JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN [Subperaturan 13(1)] ARTIKEL JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN 2011 [Subperaturan 13(1)] RUJ: LJT ARTIKEL ARTIKEL ini dibuat pada haribulan 20 di antara (juruukur tanah berlesen)

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit JAN/2017 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB 2.1/2017 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur. Alamat

Lebih terperinci

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM NO SIRI: BPP/ BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI BAI AL-INAH NAMA PEMOHON Gambar berwarna berukuran passport (3.5cmx5cm) NO K/P UNTUK KEGUNAAN PEJABAT* ULASAN: STATUS PERMOHONAN : TARIKH: SENARAI SEMAK

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong ("Terma dan Syarat")

Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong (Terma dan Syarat) Hong Leong - MRCA Gold & Platinum Credit Card Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong ("Terma dan Syarat") Penyertaan dalam Program Cash Points adalah bergantung kepada Terma dan Syarat berikut serta

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA The Pacific Insurance Berhad (91603-K) Pejabat/Agen NOTIS PENTING BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA Nota: (i) Ketika mengisi borang ini sila pastikan semua soalan telah dijawab sepenuhnya. (ii)

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci