KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A"

Transkripsi

1 KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A ب اب ا لذ ك ر و الد ع اء Hadits No Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku selalu bersama hamba-ku selama ia mengingat-ku dan kedua bibirnya bergerak menyebut-ku." Riwayat Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan mu'allaq menurut Bukhari. ع ن أ ب ي ى ر ي ر ة رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) ي ق ول ا لل و -ت ع ال ى-: أ ن ا م ع ع ب د ي م ا ذ ك ر ن ي و ت ح ر ك ت ب ي ش ف ت اه ( أ خ ر ج و اب ن م اج و و ص ح ح و اب ن ح ب ان و ذ ك ر ه ا ل ب خ ار ي ت ع ل يق ا Hadits No Dari Muadz Ibnu Jabal Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Amal yang diperbuat anak Adam tidak ada yang menyelamatkannya dari adzab Allah selain dzikir kepada Allah." Riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Thabrani dengan sanad hasan. و ع ن م ع اذ ب ن ج ب ل رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) م ا ع م ل اب ن آد م ع م ال أ ن ج ى ل و م ن ع ذ اب ا لل و م ن ذ ك ر ا لل و ( أ خ ر ج و اب ن أ ب ي ش ي ب ة و الط ب ر ان ي ب إ س ن اد ح س ن Hadits No Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berdzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekat-nya." Riwayat Muslim. و ع ن أ ب ي ى ر ي ر ة رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) م ا ج ل س ق و م م ج ل س ا ي ذ ك ر ون ا لل و إ ل ح ف ت ب ه م ال م ال ئ ك ة و غ ش ي ت ه م الر ح م ة و ذ ك ر ى م الل و ف يم ن ع ن د ه ( أ خ ر ج و م س ل م Hadits No Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidaklah suatu kaum itu duduk di suatu tempat yang tidak digunakan untuk berdzikir kepada Allah dan membaca sholawat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kecuali mereka akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat." Hadits hasan menurut riwayat Tirmidzi. و ع ن و ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) م ا ق ع د ق و م م ق ع د ا ل م ي ذ ك ر وا ا لل و و ل م ي ص ل وا ع ل ى ا لن ب ي صلى اهلل عليو وسلم إ ل ك ان ع ل ي ه م ح س ر ة ي و م ا ل ق ي ام ة ( أ خ ر ج و ا لت ر م ذ ي و ق ال ح س ن Hadits No Dari Abu Ayyub al-anshory Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa membaca (artinya = Tidak ada Tuhan Selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-nya segala kerajaan dan puji hanya milik-nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) sepuluh kali ia seperti orang yang memerdekakan empat belas orang dari anak Ismail." Muttafaq Alaihi. و ع ن أ ب ي أ ي وب رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) م ن ق ال : ل إ ل و إ ل ا لل و و ح د ه ل ش ر يك ل و ع ش ر م ر ات ك ان ك م ن أ ع ت ق أ ر ب ع ة أ ن ف س م ن و ل د إ س م اع يل ( م ت ف ق ع ل ي و Hadits No Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa membaca (artinya = Maha suci Allah dan aku memuji-nya) seratus kali و ع ن أ ب ي ى ر ي ر ة رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل

2 dihapuslah segala dosanya walaupun laksana buih air laut." Muttafaq Alaihi. عليو وسلم ) م ن ق ال : س ب ح ان ا لل و و ب ح م د ه م ائ ة م ر ة ح ط ت خ ط اي اه و إ ن ك ان ت م ث ل ز ب د ا ل ب ح ر ( م ت ف ق ع ل ي و Hadits No Juwairiyyah Binti al-harits Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadaku: "Aku telah membaca kalimat mengiringi ucapanmu jika ia ditimbang (pahalanya) dengan apa yang engkau baca hari ini akan sama beratnya yaitu (artinya = Maha suci Allah dan aku memuji-nya sebanyak ciptaan-nya sejauh ridlo-nya seberat timbangan arsy-nya dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat- Nya)." Riwayat Muslim. و ع ن ج و ي ر ي ة ب ن ت ا ل ح ار ث ق ال ت : ق ال ل ي ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) ل ق د ق ل ت ب ع د ك أ ر ب ع ك ل م ات ل و و ز ن ت ب م ا ق ل ت م ن ذ ا ل ي و م ل و ز ن ت ه ن س ب ح ان ا لل و و ب ح م د ه ع د د خ ل ق و و ر ض ا ن ف س و و ز ن ة ع ر ش و و م د اد ك ل م ات و ( أ خ ر ج و م س ل م Hadits No Dari Abu Said al-khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bacaan yang kekal dan baik ialah (artinya = Tidak ada Tuhan selain Allah Mahasuci Allah Allah Maha besar segala puji milik Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah)." Riwayat Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Hadits No Dari Samurah Ibnu Jundab Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Ucapan yang paling disukai Allah itu empat engkau boleh memulainya dengan kalimat mana saja yaitu (artinya = Maha suci Allah segala puji milik Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha besar)." Riwayat Muslim. و ع ن أ ب ي س ع يد ا ل خ د ر ي رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) ا ل ب اق ي ات ا لص ال ح ات : ل إ ل و إ ل ا لل و و س ب ح ان ا لل و و ا لل و أ ك ب ر و ال ح م د ل ل و و ل ح و ل و ل ق و ة إ ل ب ا لل و ( أ خ ر ج و الن س ائ ي و ص ح ح و ا ب ن ح ب ان و ال ح اك م و ع ن س م ر ة ب ن ج ن د ب رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) أ ح ب ا ل ك ال م إ ل ى ا لل و أ ر ب ع ل ي ض ر ك ب أ ي ه ن ب د أ ت س ب ح ان ا لل و و ال ح م د ل ل و و ل إ ل و إ ل ا لل و و ا لل و أ ك ب ر ( أ خ ر ج و م س ل م Hadits No Abu Musa al-asy'ari berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadaku: "Wahai Abdullah Ibnu Qais maukah aku tunjukkan kepadamu satu simpanan dari beberapa simpanan surga? Yaitu (artinya = Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah)". Muttafaq Alaihi. Nasa'i menambahkan: "(artinya = Tidak ada tempat berlari dari Allah kecuali kepada-nya)". و ع ن أ ب ي م وس ى ا ل ش ع ر ي رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ل ي ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) ي ا ع ب د ا لل و ب ن ق ي س! أ ل أ د ل ك ع ل ى ك ن ز م ن ك ن وز ا ل ج ن ة? ل ح و ل و ل ق و ة إ ل ب ا لل و ( م ت ف ق ع ل ي و ز اد الن س ائ ي ) و ل م ل ج أ م ن الل و إ ل إ ل ي و ( Hadits No Dari Nu'man Ibnu Basyir Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya doa adalah ibadah." Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi. و ع ن الن ع م ان ب ن ب ش ير -ر ض ي ا لل و ع ن ه م ا- ع ن الن ب ي صلى اهلل عليو وسلم ق ال : ) إ ن ا لد ع اء ى و ا ل ع ب اد ة ( ر و اه ا ل ر ب ع ة و ص ح ح و ا لت ر م ذ ي Hadits No Menurut riwayatnya dalam hadits marfu' dari Anas: Doa adalah inti ibadah." و ل و م ن ح د يث أ ن س ب ل ف ظ ) ا لد ع اء م خ ا ل ع ب اد ة (

3 Hadits No Menurut riwayatnya dalam hadits marfu' dari Abu Hurairah r.a: "Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah selain doa." Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Hadits No Dari Anas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Do antara adzan dan qomat tidak akan ditolak." Riwayat Nasa'i dan selainnya. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan lain-lain. و ل و م ن ح د يث أ ب ي ى ر ي ر ة ر ف ع و ) ل ي س ش ي ء أ ك ر م ع ل ى ا لل و م ن الد ع اء ( و ص ح ح و ا ب ن ح ب ان و ال ح اك م و ع ن أ ن س رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) ا لد ع اء ب ي ن ا ل ذ ان و ا ل ق ام ة ل ي ر د ( أ خ ر ج و الن س ائ ي و غ ي ر ه و ص ح ح و ا ب ن ح ب ان و غ ي ر ه Hadits No Dari Salman Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Tuhanmu Pemalu dan Pemurah Dia akan malu terhadap hamba-nya bila ia mengangkat tangannya kepada-nya lalu Dia mengembalikannya dengan tangan kosong." Riwayat Imam Empat selain Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim. و ع ن س ل م ان رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) إ ن ر ب ك م ح ي ي ك ر يم ي س ت ح ي م ن ع ب د ه إ ذ ا ر ف ع إ ل ي و ي د ي و أ ن ي ر د ى م ا ص ف ر ا ( أ خ ر ج و ا ل ر ب ع ة إ ل الن س ائ ي و ص ح ح و ا ل ح اك م Hadits No Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bila mengangkat kedua tangannya waktu berdoa tidak akan mengembalikannya sebelum mengusapkan wajahnya." Riwayat Tirmidzi. Hadits tersebut mempunyai banyak saksi hadits di antaranya: و ع ن ع م ر رضي اهلل عنو ق ال : ) ك ان ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم إ ذ ا م د ي د ي و ف ي ا لد ع اء ل م ي ر د ى م ا ح ت ى ي م س ح ب ه م ا و ج ه و ( أ خ ر ج و ا لت ر م ذ ي و ل و ش و اى د م ن ه ا Hadits No Hadits Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu riwayat Abu Dawud dan selainnya yang semuanya menilai bahwa hadits tersebut hasan. ح د يث ا ب ن ع ب اس ع ن أ ب ي د او د و م ج م وع ه ا ي ق ت ض ي أ ن و ح د يث ح س ن Hadits No Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku." Riwayat Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. و ع ن اب ن م س ع ود رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) إ ن أ و ل ى ا لن اس ب ي ي و م ا ل ق ي ام ة أ ك ث ر ى م ع ل ي ص ال ة ( أ خ ر ج و ا لت ر م ذ ي و ص ح ح و ا ب ن ح ب ان Hadits No Dari Syaddad Ibnu Aus Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Permohonan ampunan (istighfar) yang paling utama ialah seorang hamba membaca (artinya = Ya Allah Engkaulah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan diriku aku hamba-mu aku selalu berada dalam ikatan-mu dan perjanjian-mu selama aku mampu aku berlindung kepada-mu dari kejahatan yang aku perbuat aku mengaku kepada-mu dengan dosaku maka ampunilah aku sebab tiada yang akan mengampuni dosa selain Engkau)." Riwayat Bukhari. و ع ن ش د اد ب ن أ و س رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) س ي د ا ل س ت غ ف ار أ ن ي ق ول ا ل ع ب د ا لل ه م أ ن ت ر ب ي ل إ ل و إ ل أ ن ت خ ل ق ت ن ي و أ ن ا ع ب د ك و أ ن ا ع ل ى ع ه د ك و و ع د ك م ا ا س ت ط ع ت أ ع وذ ب ك م ن ش ر م ا ص ن ع ت أ ب وء ل ك ب ن ع م ت ك ع ل ي و أ ب وء ل ك ب ذ ن ب ي ف اغ ف ر ل ي; ف إ ن و ل ي غ ف ر ا لذ ن وب إ ل أ ن ت

4 ( أ خ ر ج و ا ل ب خ ار ي Hadits No Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah melewatkan kalimat-kalimat ini ketika petang dan pagi yaitu (artinya = Ya Allah aku memohon keselamatan dari-mu dalam agamaku duniaku keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutupilah auratku amankanlah kekhawatiranku jagalah diriku dari depanku belakangku sebelah kananku sebelah kiriku dan dari atasku. Aku berlindung dengan keagungan-mu dari bahaya yang datang dari bawahku)." Riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. و ع ن اب ن ع م ر -ر ض ي ا لل و ع ن ه م ا- ق ال : ) ل م ي ك ن ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ي د ع ى ؤ ل ء ا ل ك ل م ات ح ين ي م س ي و ح ين ي ص ب ح ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك ا ل ع اف ي ة ف ي د ين ي و د ن ي اي و أ ى ل ي و م ال ي ا لل ه م اس ت ر ع و ر ات ي و آم ن ر و ع ات ي و اح ف ظ ن ي م ن ب ي ن ي د ي و م ن خ ل ف ي و ع ن ي م ين ي و ع ن ش م ال ي و م ن ف و ق ي و أ ع وذ ب ع ظ م ت ك أ ن أ غ ت ال م ن ت ح ت ي ( أ خ ر ج و الن س ائ ي و اب ن م اج و و ص ح ح و ا ل ح اك م Hadits No Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam membaca doa (artinya = Ya Allah aku berlindung kepada-mu dari menghilangnya nikmat-mu berpindahnya keselamatan-mu kedatangan adzab-mu yang tibatiba dan dari segala kemurkaan-mu)." Riwayat Muslim. و ع ن اب ن ع م ر -ر ض ي ا لل و ع ن ه م ا- ق ال : ك ان ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ي ق ول ) ا لل ه م إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن ز و ال ن ع م ت ك و ت ح و ل ع اف ي ت ك و ف ج أ ة ن ق م ت ك و ج م يع س خ ط ك ( أ خ ر ج و م س ل م Hadits No Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam membaca doa: "(Artinya = Ya Allah aku berlindung kepada-mu dari bahaya hutang bahaya musuh dan kemenangan para musuh)". Riwayat Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim. و ع ن ع ب د ا لل و ب ن ع م ر -ر ض ي ا لل و ع ن ه م ا- ق ال : ) ك ان ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ي ق ول : ا لل ه م إ ن ي أ ع وذ ب ك م ن غ ل ب ة ا لد ي ن و غ ل ب ة ا ل ع د و و ش م ات ة ا ل ع د اء ( ر و اه الن س ائ ي و ص ح ح و ا ل ح اك م Hadits No Buraidah Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mendengar seseorang berdoa: (artinya = Ya Allah aku memohon kepada-mu dengan wasilah bahwa aku bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang tiada Tuhan selain Engkau yang Mahaesa tempat semua manusia meminta yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan dan tiada seorang pun yang menyamai-nya). Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ia telah memohon kepada Allah dengan nama-nya yang bila diminta dengan nama itu akan memberi dan bila dipanggil akan menjawab." Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. و ع ن ب ر ي د ة رضي اهلل عنو ق ال : ) س م ع ا لن ب ي صلى اهلل عليو وسلم ر ج ال ي ق ول ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك ب أ ن ي أ ش ه د أ ن ك أ ن ت ا لل و ل إ ل و إ ل أ ن ت ا ل ح د ا لص م د ا ل ذ ي ل م ي ل د و ل م ي ول د و ل م ي ك ن ل و ك ف و ا أ ح د ف ق ال : ل ق د س أ ل ا لل و ب اس م و ا ل ذ ي إ ذ ا س ئ ل ب و أ ع ط ى و إ ذ ا د ع ي ب و أ ج اب ( أ خ ر ج و ا ل ر ب ع ة و ص ح ح و ا ب ن ح ب ان Hadits No Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bila pagi berdoa: "(artinya = Ya Allah dengan kekuasaan-mu aku memasuki pagi dengan kekuasaan-mu aku memasuki petang dengan kekuasaan-mu aku hidup dengan kekuasaan-mu aku mati dan kepada-mu-lah tempat kembali)." Bila petang hari beliau juga membaca doa tersebut namun beliau menambahkan: "(Artinya = Dan kepada- Mu-lah tempat berpulang)". Riwayat Imam Empat. و ع ن أ ب ي ى ر ي ر ة رضي اهلل عنو ق ال : ) ك ان ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم إ ذ ا أ ص ب ح ي ق ول : ا لل ه م ب ك أ ص ب ح ن ا و ب ك أ م س ي ن ا و ب ك ن ح ي ا و ب ك ن م وت و إ ل ي ك ا لن ش ور ( و إ ذ ا أ م س ى ق ال م ث ل ذ ل ك إ ل أ ن و ق ال : ) و إ ل ي ك ا ل م ص ير ( أ خ ر ج و ا ل ر ب ع ة

5 Hadits No Anas berkata: Kebanyakan doa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ialah: "(artinya = Ya Tuhan kami berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka)." Muttafaq Alaihi. و ع ن أ ن س رضي اهلل عنو ق ال : ) ك ان أ ك ث ر د ع اء ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ر ب ن ا آت ن ا ف ي ا لد ن ي ا ح س ن ة و ف ي ا ل خ ر ة ح س ن ة و ق ن ا ع ذ اب ا لن ار ( م ت ف ق ع ل ي و Hadits No Abu Musa al-asy'ary Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam membaca doa: "(artinya = Ya Allah ampunilah dosaku kebodohanku keborosanku dalam urusanku dan apa-apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Ya Allah ampunilah diriku karena kesungguhanku senda gurauku kesalahanku dan kesengajaanku semuanya itu ada padaku. Ya Allah ampunilah diriku dari dosa yang telah dan aku lakukan apa yang aku sembunyikan apa yang aku tampakkan dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Engkau yang memajukan Engkau yang mengundurkan dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu)." Muttafaq Alaihi. و ع ن أ ب ي م وس ى ا ل ش ع ر ي رضي اهلل عنو ق ال : ) ك ان ا لن ب ي صلى اهلل عليو وسلم ي د ع و: ا لل ه م اغ ف ر ل ي خ ط يئ ت ي و ج ه ل ي و إ س ر اف ي ف ي أ م ر ي و م ا أ ن ت أ ع ل م ب و م ن ي ا لل ه م ا غ ف ر ل ي ج د ي و ى ز ل ي و خ ط ئ ي و ع م د ي و ك ل ذ ل ك ع ن د ي ا لل ه م ا غ ف ر ل ي م ا ق د م ت و م ا أ خ ر ت و م ا أ س ر ر ت و م ا أ ع ل ن ت و م ا أ ن ت أ ع ل م ب و م ن ي أ ن ت ا ل م ق د م و ال م ؤ خ ر و أ ن ت ع ل ى ك ل ش ي ء ق د ير ( م ت ف ق ع ل ي و Hadits No Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah membaca doa: "(Artinya = Ya Allah perbaikilah agamaku karena ia merupakan pangkal urusanku perbaikilah duniaku karena ia merupakan penghidupanku perbaikilah akhiratku karena ia merupakan tempat kembaliku dan jadikanlah hidup sebagai kesempatan untuk menambah setiap kebaikanku dan jadikanlah mati sebagai pelepas diriku dari setiap kejahatan)." Riwayat Muslim. و ع ن أ ب ي ى ر ي ر ة رضي اهلل عنو ق ال : ) ك ان ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ي ق ول : ا لل ه م أ ص ل ح ل ي د ين ي ا ل ذ ي ى و ع ص م ة أ م ر ي و أ ص ل ح ل ي د ن ي اي ا ل ت ي ف يه ا م ع اش ي و أ ص ل ح ل ي آخ ر ت ي ا ل ت ي ي اة ز ي اد ة ل ي ف ي ك ل خ ي ر و اج ع ل ا ل م و ت إ ل ي ه ا م ع اد ي و اج ع ل ا ل ح ر اح ة ل ي م ن ك ل ش ر ( أ خ ر ج و م س ل م Hadits No Anas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah membaca doa: "(artinya = Ya Allah manfaatkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku ajarilah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku dan limpahkanlah rizqi ilmu yang bermanfaat bagiku)." Riwayat Nasai dan Hakim. Hadits No Tirmidzi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu dan beliau berdoa di ujungnya: "(artinya = Tambahkanlah ilmu kepadaku segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka)." Sanadnya hasan. و ع ن أ ن س رضي اهلل عنو ق ال : ) ك ان ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ي ق ول : ا لل ه م ا ن ف ع ن ي ب م ا ع ل م ت ن ي و ع ل م ن ي م ا ي ن ف ع ن ي و ار ز ق ن ي ع ل م ا ي ن ف ع ن ي ( ر و اه الن س ائ ي و ال ح اك م و ل لت ر م ذ ي : م ن ح د يث أ ب ي ى ر ي ر ة ن ح و ه و ق ال ف ي آخ ر ه ) و ز د ن ي ع ل م ا و ال ح م د ل ل و ع ل ى ك ل ح ال و أ ع وذ ب ا لل و م ن ح ال أ ى ل ا لن ار ( و إ س ن اد ه ح س ن Hadits No Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengajarkan doa kepadanya: "(artinya = Ya Allah aku memohon kepada-mu dari segala kebaikan baik yang cepat maupun lambat apa yang aku ketahui dan apa yang belum aku ketahui. Aku berlindung kepada-mu dari segala kejahatan baik yang cepat maupun yang lambat apa yang aku ketahui dan apa yang belum aku ketahui. Ya Allah aku memohon kepada-mu و ع ن ع ائ ش ة -ر ض ي ا لل و ع ن ه ا- أ ن ا لن ب ي صلى اهلل عليو وسلم ع ل م ه ا ى ذ ا ا لد ع اء : ) ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك م ن ال خ ي ر ك ل و ع اج ل و و آج ل و م ا ع ل م ت م ن و و م ا ل م أ ع ل م و أ ع وذ ب ك م ن الش ر ك ل و

6 dari kebaikan seperti yang dimohon hamba-mu dan nabi-mu. Ya Allah aku memohon kepada-mu surga dan apa yang dapat mendekatkan kepadanya baik ucapan maupun amalan. Aku berlindung kepada-mu dari neraka dan apa yang dapat mendekatkan kepadanya baik ucapan maupun amalan. Dan aku memohon kepada-mu agar Engkau menjadikan setiap keputusan yang Engkau putuskan kepadaku itu baik untukku)." Riwayat Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. ع اج ل و و آج ل و م ا ع ل م ت م ن و و م ا ل م أ ع ل م ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك م ن خ ي ر م ا س أ ل ك ع ب د ك و ن ب ي ك و أ ع وذ ب ك م ن ش ر م ا ع اذ ب و ع ب د ك و ن ب ي ك ا لل ه م إ ن ي أ س أ ل ك ا ل ج ن ة و م ا ق ر ب إ ل ي ه ا م ن ق و ل أ و ع م ل و أ ع وذ ب ك م ن الن ار و م ا ق ر ب م ن ه ا م ن ق و ل أ و ع م ل و أ س أ ل ك أ ن ت ج ع ل ك ل ق ض اء ق ض ي ت و ل ي خ ي ر ا ( أ خ ر ج و ا ب ن م اج و و ص ح ح و ا ب ن ح ب ان و ال ح اك م Hadits No Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Dua kalimat yang disenangi Maha Pengasih ringan untuk diucapkan dan berat dalam timbangan ialah (artinya = Mahasuci Allah dan aku memuji-nya dan Mahasuci Allah yang Mahaagung)." و أ خ ر ج ا لش ي خ ان ع ن أ ب ي ى ر ي ر ة رضي اهلل عنو ق ال : ق ال ر س ول ا لل و صلى اهلل عليو وسلم ) ك ل م ت ان ح ب يب ت ان إ ل ى ا لر ح م ن خ ف يف ت ان ع ل ى ا لل س ان ث ق يل ت ان ف ي ا ل م يز ان س ب ح ان ا لل و و ب ح م د ه س ب ح ان ا لل و ا ل ع ظ يم ( Bulughul Maram versi H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]:

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]: BAB IV KONSEP SAKIT A. Ayat-ayat al-qur`an 1. QS. Al-Baqarah [2]: 155 156...و ب ش ر الص اب ر ين ال ذ ين إ ذ ا أ ص اب ت ه م م ص يب ة ق ال وا إ ن ا ل ل و و إ ن ا إ ل ي و ر اج عون. "...Dan sampaikanlah kabar

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

BULUGHUL MARAM KITAB SHIYAM

BULUGHUL MARAM KITAB SHIYAM KITAB SHIYAM KITAB SHIYAM ك ت اب ا لص ي ام Hadits No. 669 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau mendahului Ramadhan dengan shaum sehari atau dua hari, kecuali bagi orang yang terbiasa

Lebih terperinci

BULUGHUL MARAM KITAB BAB ADAB

BULUGHUL MARAM KITAB  BAB ADAB KITAB KELENGKAPAN BAB ADAB ب اب ا أ ل د ب Hadits No. 1467 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada enam, yaitu bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam;

Lebih terperinci

BAB HUKUMAN PELAKU ZINA

BAB HUKUMAN PELAKU ZINA KITAB HUKUMAN BAB HUKUMAN PELAKU ZINA ب اب ح د ا لز ان Hadits No. 1233 Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan

Lebih terperinci

HADITS-HADITS TENTANG PIDANA

HADITS-HADITS TENTANG PIDANA KITAB URUSAN PIDANA HADITS-HADITS TENTANG PIDANA أ ح اد يث ف ي ا ل ج ن اي ات Hadits No. 1190 Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak halal

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 24-06-2017 29 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Syawal Muslim 1984, Abu Dawud 2071 Tirmidzi 676, 692 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini

Lebih terperinci

BULUGHUL MARAM KITAB JUAL BELI

BULUGHUL MARAM KITAB JUAL BELI BAB SYARAT-SYARAT DAN YANG DILARANG DIPERJUAL-BELIKAN ب اب ش ر وط ه و م ا ن ي ع ن ه م ن ه Hadits No. 800 Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah

Lebih terperinci

Mengabulkan DO A Hamba-Nya

Mengabulkan DO A Hamba-Nya Janji ALLAH عز وجل untuk Mengabulkan DO A Hamba-Nya Tafsir Surat al-baqarah/2 ayat 186 رحمو هللا Imam Ibnu Katsir asy-syafi i Publication: 1435 H_2014 M Janji Allah Untuk Mengabulkan Do'a Hamba-Nya Tafsir

Lebih terperinci

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Penanya: Ferry al-firdaus, Dayeuhmanggung Rt. 01 / RW 05 Kec. Cilawu Garut Pertanyaan: Mohon penjelasan

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: TRILOGI - AQIDAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis trilogi ajaran Islam dan kedudukan aqidah dalam agama Islam Menganalisis unsur-unsur dan fungsi aqidah bagi kehidupan manusia (umat Islam) INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa 05-06-2017 10 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa Al-Bukhari 1811, 1812 Tirmidzi 648, 649 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan 06-06-2017 11 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Al-Bukhari 1814, 1815 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

BULUGHUL MARAM KITAB JIHAD

BULUGHUL MARAM KITAB JIHAD KITAB JIHAD HADITS-HADITS TENTANG JIHAD أ ح اد يث ف ي ا ل ج ه اد Hadits No. 1285 Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mati, sedang ia tidak pernah berjihad

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 08-06-2017 13 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Berdoa Al-Bukhari 5829-5834 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 26-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Qodho Puasa Yang Ditinggalkan Bukhari 310, 1814, 1815 Muslim 508 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa 07-06-2017 12 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa Al-Bukhari 1816, 1817, 563 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

BULUGHUL MARAM KITAB NIKAH

BULUGHUL MARAM KITAB NIKAH KITAB NIKAH HADITS-HADITS TENTANG NIKAH أ ح اد يث ف ي ا لن ك اح Hadits No. 993 Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 18-06-2017 23 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Bersedekah Al-Bukhari 1341-1343, 1345, 1349, 1350, 1353 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 04-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Buat Orang Yang Berpergian Al-Bukhari 1805, 1806, 1807, 1808, 1810 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis

Lebih terperinci

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri KOMPETENSI DASAR: 1. Menganalisis agama Islam sebagai agama yang fitri 2. Mengidentifikasi ciri-ciri yang menjadi karakterstik agama Islam sebagai agama yang fitri INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai

Lebih terperinci

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir www.muzir.wordpress.com shahmuzir@yahoo.com Diturunkan pada Lailatul-Qadr إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 13-06-2017 18 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Itikaf Al-Bukhari 1885-1890 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 20-06-2017 25 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Bersilaturrahmi Al-Bukhari 5524-5526, 5528, 5532 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 03-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kesalahan Besar Di Bulan Ramadhan Al-Bukhari 1799-1801 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah

Lebih terperinci

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA DOA dan DZIKIR SEPUTAR PUASA Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA Sumber: Sebagian Besar Dikutip dari Hisnul Muslim, Lengkapnya lihat ebook Versi CHM e-book ini didownload

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 31-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Membatalkan Puasa Al-Bukhari 1797, 1800, 1815 Tirmidzi 652-653 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan

Lebih terperinci

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1436 H/ 2015 M MENZHALIMI RAKYAT TERMASUK DOSA BESAR Sumber: Majalah As-Sunnah, No.08 Thn.XVIII_1436H/2014M

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR: AL-QURAN KOMPETENSI DASAR Menganalisis kedudukan dan fungsi al-quran dalam agama Islam Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang melekat pada al-quran INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 30-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tarawih Al-Bukhari 1869-1873 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar 14-06-2017 19 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar Al-Bukhari 1876-1880, 1884 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an 10-06-2017 15 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an Al-Bukhari 4632, 4633, 4637, 4638, 4639 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: SYARIAH - IBADAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi Syariah dan Rukun Islam Menganalisis fungsi masing-masing unsur dari Rukun Islam bagi kehidupan umat Islam INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

Do a & Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur an dan As-Sunnah

Do a & Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur an dan As-Sunnah خفظه اهلل Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Dikutip dari buku: Do a & Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur an dan As-Sunnah Karya: Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Terbitan: Pustaka Imam

Lebih terperinci

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Publication: 1439 H_2018 M TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Oleh: Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Terjemah: Abu Umamah Arif Hidayatullah Editor:

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 09-06-2017 14 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Berdoa Al-Bukhari 5846, 5851, 5866, 5867, 5875, 5876 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Tatkala Menjenguk Orang Sakit

Tatkala Menjenguk Orang Sakit هللا ىلص Doa-doa Rasulullah Tatkala Menjenguk Orang Sakit Publication : 1438 H_2017 M DOA-DOA RASULULLAH TATKALA MENJENGUK ORANG SAKIT حفظو هللا Oleh Ustad Abu Minhal, Lc Disalin dari Majalah As-Sunnah_Baituna,

Lebih terperinci

DO'A-DO'A IFTITAH. Publication : 1436 H_2015 M DOA-DOA IFTITAH

DO'A-DO'A IFTITAH. Publication : 1436 H_2015 M DOA-DOA IFTITAH DO'A-DO'A IFTITAH Publication : 1436 H_2015 M DOA-DOA IFTITAH Disalin dari: Sifat Shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, Karya Syaikh al-albani Rahimahullah, Terbitan Media Hidayah, Yogyakarta, hal

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 11-06-2017 16 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tadarus Al Qur an Al-Bukhari 4635-4637, 4643, 4644 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Bagi YANG BERHUTANG. Publication: 1434 H_2013 M. Download > 600 ebook Islam di PETUNJUK RASULULLAH

Bagi YANG BERHUTANG. Publication: 1434 H_2013 M. Download > 600 ebook Islam di  PETUNJUK RASULULLAH PETUNJUK RASULULLAH Bagi YANG BERHUTANG حفظه االله Ustadz Nur Kholis bin Kurdian Publication: 1434 H_2013 M PETUNJUK RASULULLAH صلى االله عليه وسلم BAGI YANG BERHUTANG حفظه االله Ustadz Nur Kholis bin

Lebih terperinci

NIKMAT DUNIA DAN AKHIRAT

NIKMAT DUNIA DAN AKHIRAT NIKMAT DUNIA DAN AKHIRAT Penanya: Hj. Baisri, NBM. 397357, Desa Glagahagung, Kec. Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur Pertanyaan: 1. Apakah ada hadits Nabi yang menerangkan nikmat yang diterima seorang

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 29-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Iftor Al-Bukhari 1818-1822 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk membantu

Lebih terperinci

PERAYAAN NATAL BERSAMA

PERAYAAN NATAL BERSAMA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 5 PERAYAAN NATAL BERSAMA Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah : Memperhatikan : Menimbang : 1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian

Lebih terperinci

ISLAM dan DEMOKRASI (1)

ISLAM dan DEMOKRASI (1) ISLAM dan DEMOKRASI (1) Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam

Lebih terperinci

Mensyukuri Nikmat Al Quran

Mensyukuri Nikmat Al Quran Mensyukuri Nikmat Al Quran إ ن ا م د ل م د و ن س ت ع ي و ن س ت غ ف ر و ن ع و ذ ب اه م ن ش ر و ر أ ن ف س ا و م ن س ي ئ ات أ ع م ال ا م ن ي ه د ه ف ا م ض ل ل و م ن ي ض ل ل ف ا اد ي ل أ ش ه د أ ن ا إ ل إ

Lebih terperinci

Doa dan Dzikir Seputar Musuh dan Penguasa

Doa dan Dzikir Seputar Musuh dan Penguasa Doa dan Dzikir Seputar Musuh dan Penguasa Serta Syarahnya Publication : 1437 H_2016 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR MUSUH DAN PENGUASA SERTA SYARAHNYA Disalin dari: 1. Terjemah Hishnul Muslim oleh Syaikh Dr.

Lebih terperinci

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an:

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an: Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم إ ن ال ح م د ل ل ه ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب اهلل م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ا م ن ي

Lebih terperinci

Amalan-amalan Khusus KOTA MADINAH. خفظو هللا Ustadz Anas Burhanuddin,Lc,M.A. Publication: 1435 H_2014 M AMALAN-AMALAN KHUSUS KOTA MADINAH

Amalan-amalan Khusus KOTA MADINAH. خفظو هللا Ustadz Anas Burhanuddin,Lc,M.A. Publication: 1435 H_2014 M AMALAN-AMALAN KHUSUS KOTA MADINAH Amalan-amalan Khusus KOTA MADINAH حفظو هللا Disusun oleh: Ustadz Anas Burhanuddin,Lc,M.A Publication: 1435 H_2014 M AMALAN-AMALAN KHUSUS KOTA MADINAH خفظو هللا Ustadz Anas Burhanuddin,Lc,M.A Sumber Majalah

Lebih terperinci

Syarah Istighfar dan Taubat

Syarah Istighfar dan Taubat Syarah Istighfar dan Taubat Publication : 1438 H_2017 M SYARAH ISTIGHFAR DAN TAUBAT Disalin dari: Syarah Do'a dan Dzikir Hishnul Muslim oleh Madji bin Abdul Wahhab Ahmad, dengan koreksian Syaikh Dr. Sa'id

Lebih terperinci

ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH

ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH ADAB DAN DOA SAFAR YANG SHAHIH Bagi orang yang ingin melakukan safar hendaknya belajar mengumpulkan bekal yang bermanfaat, salah satunya yaitu belajar tentang adab dan doa ketika hendak dan ketika safar

Lebih terperinci

Kebahagiaan Mana yang Ingin Anda Raih?

Kebahagiaan Mana yang Ingin Anda Raih? Kebahagian Mana yang Ingin Anda RAIH? حفظه االله Ustadz Abu Isma il Muslim al-atsari Publication: 1434 H_2013 M Kebahagiaan Mana yang Ingin Anda Raih? خفظه االله Ustadz Abu Isma il Muslim al-atsari Disalin

Lebih terperinci

Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654

Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654 1 الل ه م م صر ف ال ق ل وب صر ف ق ل وب ن ا لى ط اع ت ك Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654 م ق ل ب ال ق ل وب ث ب ت ق ل بى لى

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 17-06-2017 22 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kewajiban Zakat Harta Al-Bukhari 1308-1312, 1314, 1315 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب 7 Aliran yang menolak sunah/hadis rasul Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah : Memperhatikan

Lebih terperinci

SUMPAH PALSU Sebab Masuk Neraka

SUMPAH PALSU Sebab Masuk Neraka SUMPAH PALSU Sebab Masuk Neraka حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1437 H/ 2016 M SUMPAH PALSU SEBAB MASUK NERAKA Disalin dari Majalah As-Sunnah, Edisi 07 Thn.XIX_1437H/2015M Download

Lebih terperinci

Mengharap Perbaikan AGAMA & DUNIA. Publication: 1434 H_2013 M MENGHARAP PERBAIKAN AGAMA DAN DUNIA *

Mengharap Perbaikan AGAMA & DUNIA. Publication: 1434 H_2013 M MENGHARAP PERBAIKAN AGAMA DAN DUNIA * Mengharap Perbaikan AGAMA & DUNIA حفظو هللا Syaikh Abdul Muhsin al-abbad al-badr Publication: 1434 H_2013 M MENGHARAP PERBAIKAN AGAMA DAN DUNIA * حفظو هللا Syaikh Abdul Muhsin al-abbad al-badr Disalin

Lebih terperinci

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. Amalan Setelah Ramadhan Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. ا ن ال ح م د ل له ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ا ن ف س ن ا و م ن س ي ي ات ا ع م ال ن ا م ن ي ه

Lebih terperinci

BUKU MATERI FIQIH 08. A. Rofik Husen. MANBA UL HUDA publisher

BUKU MATERI FIQIH 08. A. Rofik Husen. MANBA UL HUDA publisher A. Rofik Husen BUKU MATERI FIQIH 08 Untuk digunakan di : MADRASAH TSANAWIYAH, DINIYYAH TAKMILYAH WUSTHO, & JENJANG YANG SEDERAJAT MANBA UL HUDA publisher BUKU MATERI FIQIH 08 SUMBER MATERI UTAMA : KITAB

Lebih terperinci

BULUGHUL MARAM KITAB HAJI

BULUGHUL MARAM KITAB HAJI KITAB HAJI BAB KEUTAMAAN HAJI DAN YANG BERKEWAJIBAN HAJI ب اب ف ض ل ه و ب ي ان م ن ف ر ض ع ل ي ه Hadits No. 726 Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 23-06-2017 28 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Tata Cara Shalat IED Al-Bukhari 903, 904, 909, 920, 921 Tirmidzi 487, 490, 492 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video

Lebih terperinci

Bacaan Tahlil Lengkap

Bacaan Tahlil Lengkap Bacaan Tahlil Lengkap (oleh Caraspot.com) 1. Kalimat Pembuka (bebas) 2. Khususan Al-Fatihah إلى ح ض ر ة الن بي ال م ص ط ف ى مح مد ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م (ا ل ف اتح ة) ثم إلى ح ض ر ة إ خ و ان ه م ن

Lebih terperinci

HambaKu telah mengagungkan Aku, dan kemudian Ia berkata selanjutnya : HambaKu telah menyerahkan (urusannya) padaku. Jika seorang hamba mengatakan :

HambaKu telah mengagungkan Aku, dan kemudian Ia berkata selanjutnya : HambaKu telah menyerahkan (urusannya) padaku. Jika seorang hamba mengatakan : Membaca AlFatihah Pada saat membaca AlFatihah inilah sebenarnya esensi dari dialog dengan Allah. Karena disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi bahwa setiap ayat yang dibaca seseorang dari AlFatihah mendapat

Lebih terperinci

ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى

ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى إ ن اه د د ه و د د ه س ت ػ ه س ت غ ف ر ه ػ ذ ة اهو ي ش ر ه ر أ ف س ا ه ي س ئ ات أ غ اه ا ي د اهو ف ال ي ض ن ه ه ي ض و ن ف ال اد ي ه. ه أ ش د أ ن ال إ ه إ ال اهو ه خ د ال ش ر م ه

Lebih terperinci

ISLAM IS THE BEST CHOICE

ISLAM IS THE BEST CHOICE KULIAH FAJAR MASJID AL-BAKRI TAMAN RASUNA KUNINGAN - JAKARTA SELATAN ISLAM IS THE BEST CHOICE Disusun oleh : Agus N Rasyad Sabtu, 16 Maret 2013 INTRODUCTION BEBERAPA CIRI KETETAPAN HATI, BAHWA ISLAM PILIHAN

Lebih terperinci

Hukum Menyekolahkan Anak di Sekolah Non-Muslim

Hukum Menyekolahkan Anak di Sekolah Non-Muslim Hukum Menyekolahkan Anak di Sekolah Non-Muslim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapatkan pertanyaan dari majalah SuaraAisyiyah berkenaan dengan hukum menyekolahkan anak di sekolah

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 12-06-2017 17 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Nuzulul Qur an Al-Bukhari 2-4, Ahmad 16370 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Lebih terperinci

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA?

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? Publication : 1436 H_2015 M Apa Pedomanmu dalam Beribadah Kepada Allah Ta'ala? Disalin dari Majalah as-sunnah Ed.05 Thn.XIX_1436H/2015M e-book ini didownload

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 16-06-2017 21 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kewajiban Zakat Fitrah Al-Bukhari 1407-1413 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Lebih terperinci

A. Rofik Husen BUKU MATERI FIQIH 08. Untuk digunakan di : MADRASAH TSANAWIYAH, DINIYYAH TAKMILIYAH WUSTHO, & JENJANG YANG SEDERAJAT.

A. Rofik Husen BUKU MATERI FIQIH 08. Untuk digunakan di : MADRASAH TSANAWIYAH, DINIYYAH TAKMILIYAH WUSTHO, & JENJANG YANG SEDERAJAT. A. Rofik Husen BUKU MATERI FIQIH 08 Untuk digunakan di : MADRASAH TSANAWIYAH, DINIYYAH TAKMILIYAH WUSTHO, & JENJANG YANG SEDERAJAT MaTsa Muda Media BUKU MATERI FIQIH 08 SUMBER MATERI UTAMA : KITAB BULUGUL

Lebih terperinci

Prof. Dr. Syaikh Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin

Prof. Dr. Syaikh Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin Tiga WASIAT هللا ىلص Rasulullah Prof. Dr. Syaikh Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin حفظهما هللا Al-Abbad Al-Badr Publication: 1436 H_2014 M هللا ىلص Tiga WASIAT Rasulullah Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح دث ني ي ون س ب ن ع ب د الا ع ل ى أ خ ب ر اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ني ع م ر و أ ن أ اب ي ون س ح دث ه ع ن أ بي ه ر ي ر ة ع ن ر س ول

Lebih terperinci

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN المصدر SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN Dengan nama Allah page 1 / 84 Yang Maha Pengasih lagi Maha Terpuji Pertanyaan : Bagaimana sholat yang benar dan jumlah roka at berdasarkan Al-Qur'an?

Lebih terperinci

ع ل ي ك م ب س ن ت ي و س ن ة ال خ ل ف اء الر اش د د الر د دي ي

ع ل ي ك م ب س ن ت ي و س ن ة ال خ ل ف اء الر اش د د الر د دي ي KUMPULAN 20-AN DALIL PENTING UNTUK PEMULA --- 1. Perintah mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik: و اع ب د وا اللهه و ل ت ش ر ك وا ب ه ش ي ئ ا Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-nya

Lebih terperinci

DOA dan DZIKIR Seputar MASJID

DOA dan DZIKIR Seputar MASJID DOA dan DZIKIR Seputar MASJID Publication : 1437 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR MASJID Sumber: 1. Doa Pergi Ke Masjid, kami sebutkan dicatatan kaki. 3. Doa Masuk dan Keluar Masjid, disalin dari Panduan

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH) 11 Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan ( Irafah) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH) Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah

Lebih terperinci

Aturan Mengenal Khalifah Allah

Aturan Mengenal Khalifah Allah Aturan Mengenal Khalifah Allah Tidak syak lagi bahawa perkara-perkara yang paling asas yang kita lihat hari ini mestilah diberi pertimbangan dan garis panduan, dengan itu kita dapat mengetahuinya. Bagi

Lebih terperinci

حفظه هللا Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-abbad al-badr. Publication 1436 H/ 2015 M HAJI DAN TAUBAT

حفظه هللا Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-abbad al-badr. Publication 1436 H/ 2015 M HAJI DAN TAUBAT HAJI dan TAUBAT حفظه هللا Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-abbad al-badr Publication 1436 H/ 2015 M HAJI DAN TAUBAT Karya: Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin al-badr Terjemah: Ahmad Zawawi

Lebih terperinci

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam.

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 18-11 - 1430 AH 06-11 - 2009 AD 12:41 am Tuhanmu Tidak Pernah Zhalim Kepada Siapapun Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta

Lebih terperinci

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif Publication : 1436 H, 2015 M Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Oleh : Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abd. Lathif

Lebih terperinci

SIFAT WUDHU NABI. 2. Kemudian berkumur-kumur (memasukkan air ke mulut lalu memutarnya di dalam dan kemudian membuangnya)

SIFAT WUDHU NABI. 2. Kemudian berkumur-kumur (memasukkan air ke mulut lalu memutarnya di dalam dan kemudian membuangnya) SIFAT WUDHU NABI Apabila seorang muslim mau berwudhu, maka Hendaknya ia berniat di dalam hatinya, kemudian membaca Basmalah, sebab Rasulullah bersabda: ال و ض و ء ل م ن ل ي ذ ك ر اس م الل ه ع ل ي ه "Tidak

Lebih terperinci

I S T I G H F A R عليهم السالم

I S T I G H F A R عليهم السالم I S T I G H F A R عليهم السالم PARA NABI حفظو هللا Syaikh Prof. Dr. Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin al-abbad al-badr Publication 1438 H/ 2017 M عليهم السالم ISTIGHFAR PARA NABI Disalin dari Bab 180 dari Kitab

Lebih terperinci

Imam Nasser Muhammad Al-Yamani:

Imam Nasser Muhammad Al-Yamani: Pertanyaan Mengenai((( Syafa'at))) Pertanyaan: bisakah ceritakan pada kami lebih jelas tentang Shafa at? Imam Nasser Muhammad Al-Yamani: page 1 / 56 Saya akan berbicara tentang Shafaat hanya dari Al-Qur'an

Lebih terperinci

KEUTAMAAN S H A L A. حفظو هللا Oleh: Syaikh Said bin Ali Wahf al-qahthani. Publication : 1438 H_2017 M. Keutamaan SHOLAT

KEUTAMAAN S H A L A. حفظو هللا Oleh: Syaikh Said bin Ali Wahf al-qahthani. Publication : 1438 H_2017 M. Keutamaan SHOLAT KEUTAMAAN S H A L A T حفظو هللا Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf al-qahthani Publication : 1438 H_2017 M Keutamaan SHOLAT حفظو هللا Oleh: Syaikh Said bin Ali Wahf al-qahthani Sumber: Majalah As-Sunnah

Lebih terperinci

Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih

Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih ijk Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih Shalat Sunnat tasbih ialah shalat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mamaknya Abbas Ibn Abdul Muthalib.

Lebih terperinci

1. Saling Cinta Karena Allah 2. Tanda Cinta Allah Penulis: Imam an-nawawi Pentakhrij: Syaikh Muhammad Nashir al-albani

1. Saling Cinta Karena Allah 2. Tanda Cinta Allah Penulis: Imam an-nawawi Pentakhrij: Syaikh Muhammad Nashir al-albani 1. Saling Cinta Karena Allah 2. Tanda Cinta Allah Penulis: Imam an-nawawi Pentakhrij: Syaikh Muhammad Nashir al-albani Publication : 1439 H_2018 M 1. SALING CINTA KARENA ALLAH 2. TANDA CINTA ALLAH TA'ALA

Lebih terperinci

Iman Kepada KITAB-KITAB

Iman Kepada KITAB-KITAB Iman Kepada KITAB-KITAB رمحو هللا Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Publication : 1437 H, 2016 M Iman Kepada KITAB-KITAB Oleh : Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Disalin dari Kitab 'Aqidah AhlusSunnah

Lebih terperinci

Puasa Mengajarkan Mencintai Orang Miskin

Puasa Mengajarkan Mencintai Orang Miskin Puasa Mengajarkan Mencintai Orang Miskin ] إندونييس Indonesian [ Indonesia Muhammad Abduh Tuasikal Editor : Tim islamhouse.com Divisi Indonesia 2014-1435 الصيام يعلمنا حب املساكني» باللغة الا ندونيسية

Lebih terperinci

DOA-DOA YANG DINUKIL DARI

DOA-DOA YANG DINUKIL DARI DOA-DOA YANG DINUKIL صلى هللا عليه وسلم DARI NABI DALAM BERBAGAI PERSOALAN حفظه هللا Syaikh Prof. Dr. Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin al-abbad al-badr Publication 1436 H/ 2014 M DOA-DOA YANG DINUKIL DARI

Lebih terperinci

Sifat Munafik. Ma asyiral muslimin rahimaniy warahimakumullah

Sifat Munafik. Ma asyiral muslimin rahimaniy warahimakumullah Sifat Munafik إ ن ا ل م د ل لو ن م د ه و ن س ت ع ي ن و و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب اهلل م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ات أ م ال ن ا م ن ي ه د ه اهلل ف ال م ض ل ل و و م ن ي ض ل ل ف ال ى اد ي ل و أ

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT ATH- THAARIQ

TAFSIR SURAT ATH- THAARIQ TAFSIR SURAT ATH- THAARIQ Oleh: رحمه اهلل Imam Ibnu Katsir Download ± 300 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi. www.ibnumajjah.wordpress.com سورة الطارق TAFSIR SURAT ATH - THAARIQ (Yang Datang di Malam Hari)

Lebih terperinci

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1 Kajian Bahasa Arab KMMI 06-01-2012/12 Shafar 1433 H 1 ا ل م ب ت د ا و ال خ ب ر (Mubtada dan Khobar) Penjelasan: Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat (Subyek) Khobar adalah sesuatu

Lebih terperinci

AL-HAFIIDH DAN AL-HAAFIDH Syaikh Amin bin Abdullah asy-syaqawi

AL-HAFIIDH DAN AL-HAAFIDH Syaikh Amin bin Abdullah asy-syaqawi Memahami Nama Allah AL-HAFIIDH DAN AL-HAAFIDH Syaikh Amin bin Abdullah asy-syaqawi Publication : 1437 H_2016 M Memahami Nama Allah: Al-Hafiidh dan Al-Haafidh Oleh : Syaikh Amin bin Abdullah asy-syaqawi

Lebih terperinci

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ )

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح ي م ا لس ال م ع ل ي ك م و ر ح م ة اهلل و ب ر ك ات ه MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) HOW TO MANAGE OUR SELF TO BE A GOOD MOSLEM Motto : Menterjemahkan Bahasa Al-Qur an ke dalam Bahasa

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح د ث ي ن ي ون س ب ن ع ب ي د ا ل ع ل ى أ خ ب ر ن اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ي ن ع م ر و أ ن أ ب ي ون س ح د ث ه ع ن أ ي ب ه ر ي ر ة ع ن

Lebih terperinci