Pendidikan Agama Islam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pendidikan Agama Islam"

Transkripsi

1

2 Muhammad Imron - Taufiq Hidayatullah - Zamrotul Muharromah Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas I

3 Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-Undang Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas I Penulis : Muhammad Imron Taufiq Hidayatullah Zamrotul Muharromah Muhammad Imron Pendidikan Agama Islam / penulis, Muhammad Imron, Taufiq Hidayatullah, Zamrotul Muharromah. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, jil.: ilus.; 25 cm. untuk SD Kelas I Termasuk bibliografi. Indeks ISBN (no.jil.lengkap) ISBN (jil.1.11) 1. Pendidikan Islam Studi Pengajaran I. Judul II. Taufiq Hidayatullah III. Zamrotul Muharromah Hak Cipta Buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dari Penulis Muhammad Imron, Taufiq Hidayatullah, dan Zamrotul Muharromah. Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 Bebas digandakan sejak November 2010 s.d. November 2025 Diperbanyak oleh.

4 kata ta sambutan Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 November Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (download), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaikbaiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan. Jakarta, Juni 2011 Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan pendidikan agama islam kelas 1 iii

5 kata ta pengantar Penulis memanjatkan syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga buku ini dapat terselesaikan penulisannya. Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan dan menerbitkan buku ini. Buku Pendidikan Agama Islam 1 untuk pelajaran PAI SD/MI kelas I ini disusun berdasarkan permen nomor 22 Tahun 2006 Tahun 2006 yang memuat standar isi pendidikan 2006 yang berorientasi pada kecapakapan hidup. Penulis berusaha agar tuntutan standar isi 2006 tersebut dapat terpenuhi dan terwujud dalam penyajian buku ini. Penyajian dan pendekatan buku ini pada prinsipnya mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pendidikan Agama Islam yaitu keimanan, ibadah, al-qur an, akidah, tarikh, dan fikih. Sehingga kompetensi yang diharapkan dapat tercapai melalui sajian buku ini. Bahasa yang digunakan dalam setiap babnya lugas, sederhana, dan kumunikatif. Materi yang disajikan mudah dipahami dan menarik membacanya. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi siswa, sehingga siswa akan tumbuh menjadi muslim yang beriman dan bertakwa pada Allah swt. serta berakhlak mulia sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Penulis telah berusaha menyusun buku ini sebaik mungkin, akan tetapi penulis sadar betul, buku ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu penulis terbuka menerima masukan dari semua pihak demi perbaikan buku ini. Akhirnya semoga buku ini benar-benar bermanfaat bagi kaum muslim Surakarta, Maret 2010 Penulis iv pendidikan agama islam kelas 1

6 pendahuluan Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayatnya sehingga terselesaikannya penyusunan buku PAI 1 ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan buku ini. Anak-anak, buku ini disusun sebagai buku pegangan untuk belajar PAI kelas 1. Pada buku ini mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pendidikan agama Islam. Kamu akan belajar membaca dan menghafal surah dalam Al-Qur an, pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam pembahasan akidah, tata cara tepat dalam melaksakan ibadah sehari-hari, serta tarikh yang tercantum dalam kisah para nabi dan sahabat. Kami mencoba menyajikan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Dengan disertai ilustrasi diharapkan buku ini akan semakin mudah kamu pahami. Untuk melatih kemampuanmu, buku ini dilengkapi dengan kegiatan dan uji kompetensi pada setiap bab. Pengetahuan tambahan juga disajikan secara sederhana agar kamu mudah mengingatnya. Coba kamu perhatikan petunjuk penggunaan buku sebelum mempelajari buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan membantumu menjadi anak yang berakhlak baik. pendidikan agama islam kelas 1 v

7 petunjuk penggunaan gunaan buk uku kata yang sering muncul dalam satu bab berisi info tambahan untuk diketahui siswa bentuk kegiatan untuk melatih kemampuan siswa kegiatan tambahan untuk memperdalam kemampuan siswa latihan soal soal untuk mengingat materi yang telah di pelajari vi pendidikan agama islam kelas 1

8 Diunduh dari BSE.Mahoni.com daftar isi kata sambutan... iii kata pengantar... iv pendahuluan... v petunjuk penggunaan buku... vi daftar isi... vii daftar lampiran... ix daftar gambar... x bab 1 surah al-fatihah... 1 a mengenal surah al-fatihah... 2 b membaca surah al-fatihah... 3 c menghafal surah al-fatihah... 7 uji kompetensi bab 2 rukun iman a ciptaan allah b iman c rukun iman uji kompetensi bab 3 perilaku terpuji a jujur b tanggung jawab c hidup bersih d disiplin uji kompetensi bab 4 belajar bersuci a bersuci b tata cara bersuci uji kompetensi bab 5 rukun islam a rukun islam b menghafal rukun islam uji kompetensi latian ulangan semester satu bab 6 menghafal al-qur an surat pilihan a surah al-kausar b surah an-nasr c surah al- asr pendidikan agama islam kelas 1 vii

9 uji kompetensi bab 7 mengenal dua kalimat syahadat a dua kalimat syahadat b syahadat tauhid c syahadat rasul uji kompetensi bab 8 perilaku terpuji a rajin b tolong menolong c hormat pada orang tua d adab makan dan minum uji kompetensi bab 9 tata cara berwudu a rukun wudu b sunah wudu c doa setelah wudu d tata cara berwudu uji kompetensi latihan ulangan semester dua daftar pustaka glosarium index pedoman transliterasi arab-latin viii pendidikan agama islam kelas 1

10 daftar lampiran an pedoman translitasi arab latin pendidikan agama islam kelas 1 ix

11 daftar gambar 1.1 belajar di serambi masjid mekah membaca surahj al fatihah menghafal bergilir menghafal hingga selesai menghafal surah al fatihah ali dan Ima pulang dari masjid pemandangan langit yang indah penjahit tukang bangunan alam semesta bumi dan seisinya beriman kepada allah melalui ciptaannya beriman kepada kitab allah beriman kepada hari akhir beriman kepada takdir allah bencana alam membersihkan lantai merapikan tempat tidur ali menemukan dompet ali menyerahkan dompet ke bu guru a merapikan mainan bbelajar cmenyapu halaman dmerapikan tempat tidur amandi bmenyapu lantai cmembersihkan lantai terlambat sekolah duduk di kelas dengan tertib berjalan di sebelah kiri berangkat ke masjid ali terkena najis ali membersihkan masjid membersihkan diri dari hadas atau najis berwudu tayamum istinja x pendidikan agama islam kelas 1

12 5.1 ali dan ima sedang belajar mengamalkan rukun islam melaksanakan salat membayar zakat berbuka puasa ibadah haji menghafal bersama salat berjamaah belajar mengaji bersyukur menghafal al kausar mengaji membaca surah an nasr membaca alquran menghafal surah an nasr membaca surah al asr menghafal surah al asr pak toni membaca kalimat syahadat beribadah menyembah allah tolong menolong terhadap sesama rajin salat tepat waktu rajin belajar menolong sesama pamit pada orang tua kasih sayang ibu ayah mencari nafkah berdoa doa sebelum makam belajar dengan rajin belajar berwudu membasuh telapak tangan berkumur membasuh hidung membasuh muka membasuh tangan dan siku mengusap rambut mengusap telinga membasuh kaki berdoa sesudah wudu pendidikan agama islam kelas 1 xi

13 xii pendidikan agama islam kelas 1

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 latihan semester satu tu i berilah tanda silang x huruf a b atau c pada jawaban yang benar 1 jumlah kitab allah yang wajib diketahui ada. a 3 b 4 c 5 2 menahan diri dari lapar dan haus disebut. a puasa b salat c zakat 3 percaya kepada takdir adalah rukun iman ke. a 4 b 5 c 6 4 rukun islam yang ketiga yaitu. a syahadat b zakat c berpuasa 5 rukun iman kedua percaya kepada. a malaikat allah b kitab allah c rasul allah latihan semester satu 67

81 6 rukun iman ketiga percaya kepada... a malaikat allah b kitab allah c rasul allah 7 adanya laut termasuk bukti adanya... a jin b malaikat c allah 8 jumlah malaikat yang wajib diketahui ada... a 10 b 20 c 30 9 puasa ramadhan dilaksanakan selama... a 1 bulan b 2 bulan c 1 minggu 10 orang yang beragama islam disebut... a mukmin b muslim c munafik 11 yang termasuk alat bersuci yaitu. a kayu b batu c bedak 12 salat magrib rakaatnya ada. a 2 b 3 c 4 68 latihan semester satu

82 13 jumlah nabi yang wajib diketahui ada. a 30 b 25 c adanya manusia termasuk bukti adanya. a malaikat b jin c allah 15 malaikat diciptakan dari. a api b tanah c cahaya 16 jumlah ayat surah al-fatihah yaitu. a 6 b 7 c 5 17 tayamum itu mengunakan. a air b debu c pasir 18 jumlah ayat surah al-ikhlas yaitu. a 4 b 5 c 6 19 supaya gigi kita bersih harus. a disikat b dibiarkan c dicuci latihan semester satu 69

83 20 amar selalu terlambat sekolah amar termasuk. a ceroboh b tidak disiplin c cekatan ii jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini 1 sebutkan contoh akhlak terpuji 2 sebutkan 5 nama nabi yang kamu hafal 3 apa tanggungjawabmu menjadi siswa 4 sebutkan rukun iman yang keenam 5 dimana kita harus menjaga kebersihan 6 sebutkan nama nama salat lima waktu 7 bagaimana bunyi surah al-fatihah ayat dua 8 sebutkan 4 kitab allah 9 apa yang tidak boleh ketika sedang puasa 10 siapa nama malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia 70 latihan semester satu

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144 latihan semester dua i berilah tanda silang x huruf a b atau c pada jawaban yang paling benar 1 bunyi surat al- asr ayat pertama yaitu... a wal asri b inna a taina c iza ja 2 surat al-kauar terdiri atas. a 3 ayat b 4 ayat c 5 ayat 3 kepada orang tua sikap kita harus. a malas b hormat c takut 4 fakhri mendapat nilai baik karena. a rajin belajar b menonton tv c bermain terus 5 sebelum dan sesudah makan dianjurkan. a makan b berdoa c tidur latihan semester dua 131

145 6 sikap yang baik terhadap teman yang kesusahan yaitu... a menolong b membiarkan c mengusir 7 orang yang jasanya sangat banyak dalam keluarga yaitu... a orang tua b pembantu c tetangga 8 temanmu mengalami kecelakaan sikap yang kamu lakukan. a membiarkan b memanggil c menolong 9 berwudu itu bersuci untuk menghilangkan hadas... a najis b besar c kecil 10 bila selesai makan sebaiknya mencuci... a kaki b tangan c muka 132 latihan semester dua

146 11 kita mendapat rizki dari... a orang tua b allah c tetangga 12 kita mendoakan orang tua yang sakit agar... a sedih b sembuh c susah 13 gemar menolong orang lain termasuk sifat... a terpuji b tercela c biasa 14 niat wudu diucapkan dalam... a dada b perut c hati 15 wudu merupakan syarat sahnya... a salat b tayamum c baca alquran II Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 1 tulislah bunyi surat an-nar ayat 1 2 tulislah bunyi syahadat rasul 3 bagaimana sikap yang baik terhadap orang tua 4 apa tujuan berwudu latihan semester dua 133

147 5 sebutkan enam rukun wudhu 6 sebutkan rukun islam 7 tulislah doa untuk kedua orang tua 8 apakah yang dimaksud tayamum 9 sebutkan contoh alat bersuci 10 sebutkan contoh perbuatan bertanggung jawab 134 latihan semester dua

148

149

150

151

152

153 Diunduh dari BSE.Mahoni.com

Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam Muhammad Imron T on Tauf aufiq Hidayatullah Zamr atullah Zamrotul Muharromah Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas VI Hak cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-Undang Pendidikan

Lebih terperinci

Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam Muhammad Imron - Taufiq Hidayatullah - Zamrotul Muharromah Pendidikan Agama Islam Untuk SD Kelas V Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-Undang Pendidikan Agama Islam Untuk

Lebih terperinci

Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-Undang Pendidikan Agama Islam Untuk Kelas III SD Penulis Editor Ilustrator & Cover Setting & Layout Ukuran Buku : Ani Istiani Suharta :

Lebih terperinci

Ayo Belajar PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Ayo Belajar PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-Undang Ayo Belajar PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Untuk SD Kelas VI Penulis: Muhammad Dawam Hananto Muhammad Dawam Ayo Belajar Pendidikan Agama

Lebih terperinci

Bahasa dan Sastra Indonesia 3

Bahasa dan Sastra Indonesia 3 Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini dibeli Departemen Pendidikan Nasional dari CV Grahadi Bahasa dan Sastra Indonesia 3 Untuk SMA dan MA Kelas XII

Lebih terperinci

Bahasa dan Sastra Indonesia 3

Bahasa dan Sastra Indonesia 3 Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan dari Grahadi, CV Bahasa dan Sastra Indonesia 3 Untuk SMA dan MA Kelas XII Program

Lebih terperinci

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta ada Pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 4 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Lebih terperinci

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta ada Pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 2 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Lebih terperinci

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Hak Cipta buku ini pada Kementerian Pendidikan Nasional. Dilindungi Undang-undang. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Untuk Kelas V SD/MI Disusun oleh: Farida Mulyaningsih Erwin Setyo Kriswanto

Lebih terperinci

MATEMATIKA 1 Untuk SMP/MTs Kelas VII

MATEMATIKA 1 Untuk SMP/MTs Kelas VII i ii Pegangan Belajar Matematika SMP/MTs 1 Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini telah dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit PT Galaxy

Lebih terperinci

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta ada Pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 4 untuk Kelas IV Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

Lebih terperinci

Aktif Belajar Kimia XI SMA & MA

Aktif Belajar Kimia XI SMA & MA Erfan Priambodo Nuryadi Sutiman Erfan Priambodo Nuryadi Sutiman Aktif Belajar Kimia XI SMA & MA PUSAT PERBUKUAN Departemen Pendidikan Nasional Erfan Priambodo Nuryadi Sutiman Hak Cipta Pada Departemen

Lebih terperinci

diunduh dari

diunduh dari diunduh dari http://www.pustakasoal.com Sekar Galuh Endah Pinuji Lawuningrum Nur Wahid Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kelas I pendidikan agama islam sd dan mi

Lebih terperinci

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang i Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Mahir Mengembangkan Kemampuan Matematika untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Alam Penulis

Lebih terperinci

SCAFFOLDING VIII. English for Junior High School Students. Joko Priyana Arnys R Irjayanti Virga Renitasari. Grade

SCAFFOLDING VIII. English for Junior High School Students. Joko Priyana Arnys R Irjayanti Virga Renitasari. Grade Joko Priyana Arnys R Irjayanti Virga Renitasari SCAFFOLDING English for Junior High School Students Grade VIII Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional

Lebih terperinci

Budi Waluyo Rudi Adi Nugroho BAHASA INDONESIA. Tingkat Semenjana. untuk SMK Kelas X. Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan Nasional

Budi Waluyo Rudi Adi Nugroho BAHASA INDONESIA. Tingkat Semenjana. untuk SMK Kelas X. Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan Nasional Budi Waluyo Rudi Adi Nugroho BAHASA INDONESIA 1 Tingkat Semenjana untuk SMK Kelas X Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KURIKULUM 2013

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KURIKULUM 2013 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2016 KISI-KISI UJIAN

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR

KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR KELAS I 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri

Lebih terperinci

PROGRAM TAHUNAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KELAS I SEMESTER 1 SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

PROGRAM TAHUNAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KELAS I SEMESTER 1 SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KELAS I SEMESTER 1 SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) 1 TAHUN PELAJARAN :... SEKOLAH KELAS SEMESTER : : Pendidikan Agama Islam : I : 1 (Ganjil) Standar Kompetensi

Lebih terperinci

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta ada Pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 6 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Lebih terperinci

Atikah Anindyarini Sri Ningsih

Atikah Anindyarini Sri Ningsih Atikah Anindyarini Sri Ningsih Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan

Lebih terperinci

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta ada Pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 5 untuk Kelas V Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

Lebih terperinci

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit CV. Usaha

Lebih terperinci

Aku Bangga Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Kelas 2

Aku Bangga Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Kelas 2 i Aku Bangga Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Kelas 2 Ismoyo Romiyatun 2 Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional ii Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Aku Bangga

Lebih terperinci

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan Atik Hartati - Sarwono Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XII 3 PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN Kementerian Pendidikan Nasional Hak cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-Undang

Lebih terperinci

Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VII

Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VII Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMP/MTs Kelas VII Penulis : Waluyo Suwardi Agung Feryanto Tri Haryanto Editor : Vina Dwi Laning Nur

Lebih terperinci

Aktif Berbahasa Indonesia

Aktif Berbahasa Indonesia Dewi Indrawati Didik Durianto Aktif Berbahasa Indonesia Untuk SMP/MTs Kelas VII Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Aktif

Lebih terperinci

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional i Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Pengetahuan Sosial 1 UNTUK SMP/MTs KELAS VII Penulis : Didang Setiawan Desain Cover

Lebih terperinci

MATEMATIKA. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelas XI. To ali. Kelompok Penjualan dan Akuntansi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

MATEMATIKA. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelas XI. To ali. Kelompok Penjualan dan Akuntansi. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional i MATEMATIKA Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelas XI Kelompok Penjualan dan Akuntansi To ali Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional ii Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi

Lebih terperinci

1. lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi;

1. lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi; 5. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Luar Biasa Tunalaras (SDLB-E) A. Latar Belakang Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SD, MI, DAN SDLB

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SD, MI, DAN SDLB Lampiran 1 STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SD, MI, DAN SDLB 1. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) A. Latar Belakang Agama memiliki peran

Lebih terperinci

Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar

Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar i Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Penulis : Saeful Karim

Lebih terperinci

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN Kementerian Pendidikan Nasional i Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-Undang PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Untuk SMP Kelas VII Penulis Editor Ilustrator

Lebih terperinci

SCAFFOLDING SCAFFOLDING. Joko Priyana Arnys R Irjayanti Virga Renitasari. Grade VIII. Junior High School Students

SCAFFOLDING SCAFFOLDING. Joko Priyana Arnys R Irjayanti Virga Renitasari. Grade VIII. Junior High School Students Grade VIII SCAFFOLDING English for Junior High School Students SCAFFOLDING Joko Priyana Arnys R Irjayanti Virga Renitasari Grade VIII English for Junior High School Students PUSAT PERBUKUAN Departemen

Lebih terperinci

Matematika. Sri Retnaningsih Dewi Retno Sari S Sumadi. Untuk Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Matematika XII Bahasa Untuk SMA & MA

Matematika. Sri Retnaningsih Dewi Retno Sari S Sumadi. Untuk Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah. Matematika XII Bahasa Untuk SMA & MA Sri Retnaningsih - Dewi Retno Sari S - Sumadi Sri Retnaningsih Dewi Retno Sari S Sumadi Matematika XII Bahasa Matematika XII Bahasa Untuk SMA & MA Untuk Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Hak Cipta

Lebih terperinci

Cinta Berbahasa Indonesia

Cinta Berbahasa Indonesia Cinta Berbahasa Indonesia Kelas 2 Sekolah Dasar Tri Novia Nelitayanti Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-Undang Cinta Berbahasa

Lebih terperinci

Aku Bangga Bahasa Indonesia

Aku Bangga Bahasa Indonesia i Aku Bangga Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Kelas 2 Ismoyo Romiyatun 2 Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional ii Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Aku Bangga

Lebih terperinci

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Pusat Kurikulum dan Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-Undang Pendidikan Agama Islam Untuk Kelas IV SD Penulis Editor Ilustrator

Lebih terperinci

BAHASA INDONESIA UNTUK SMP KELAS VIII. Yulianti Setyorini Wahono. BAHASA INDONESIA UNTUK KELAS VIII - i

BAHASA INDONESIA UNTUK SMP KELAS VIII. Yulianti Setyorini Wahono. BAHASA INDONESIA UNTUK KELAS VIII - i BAHASA INDONESIA UNTUK SMP KELAS VIII Yulianti Setyorini Wahono BAHASA INDONESIA UNTUK KELAS VIII - i Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang BAHASA INDONESIA UNTUK SMP KELAS

Lebih terperinci

AGAMA ISLAM KOMPETENSI YANG DIUJIKAN INDIKATOR

AGAMA ISLAM KOMPETENSI YANG DIUJIKAN INDIKATOR AGAMA ISLAM NO 1 Rajin Belajar 1.1 Siswa dapat mengetahui manfaat belajar 1.2 Siswa dapat melafalkan doa sebelum belajar 1.3 Siswa dapat mengetahui tugas nabi 1.4 Siswa dapat menyebutkan manfaat rajin

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNAGRAHITA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNAGRAHITA - 855 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNAGRAHITA KELAS: I Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit CV. Usaha

Lebih terperinci

Atikah Anindyarini Yuwono Suhartanto

Atikah Anindyarini Yuwono Suhartanto Atikah Anindyarini Yuwono Suhartanto Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini dibeli Departemen Pendidikan

Lebih terperinci

Allah Swt. menciptakan langit dan bumi beserta isinya.

Allah Swt. menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pelajaran 3 Allah Mahapencipta Allah Swt. menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kegiatanku Amatilah gambar berikut ini! Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.4 Gambar 3.3 1. Buatlah pertanyaan dari hasil

Lebih terperinci

TEKNOLOGI. INFORMASI dan KOMUNIKASI. Pusat Perbukuan. Kementerian Pendidikan Nasional

TEKNOLOGI. INFORMASI dan KOMUNIKASI. Pusat Perbukuan. Kementerian Pendidikan Nasional TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional 9 Hak Cipta buku ini pada Kementerian Pendidikan Nasional. Dilindungi Undang-undang. TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PROGRAM PAKET A

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PROGRAM PAKET A Lampiran 1 STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PROGRAM PAKET A 01. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam A. Latar Belakang Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama

Lebih terperinci

UJIAN PRAKTIK. UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL Pendidikan Agama Islam SEKOLAH DASAR (SD) KEMENTERIAN AGAMA RI. Tahun Pelajaran 2011/2012

UJIAN PRAKTIK. UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL Pendidikan Agama Islam SEKOLAH DASAR (SD) KEMENTERIAN AGAMA RI. Tahun Pelajaran 2011/2012 KISI-KISI DAN PEDOMAN PENILAIAN UJIAN PRAKTIK UJIAN SEKOLAH BER NASIONAL Pendidikan Agama Islam Tahun Pelajaran 2011/2012 SEKOLAH DASAR (SD) KEMENTERIAN AGAMA RI Pedoman Pelaksanaan USBN PAI 2011/2012

Lebih terperinci

24. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SD/MI

24. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SD/MI 24. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SD/MI KELAS: I Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan

Lebih terperinci

KRIYA KULIT JILID 2 SMK. I Wayan Suardana, dkk.

KRIYA KULIT JILID 2 SMK. I Wayan Suardana, dkk. I Wayan Suardana, dkk. KRIYA KULIT JILID 2 SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen

Lebih terperinci

SILABUS PEMBELAJARAN

SILABUS PEMBELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN : MADRASAH IBTIDAIYAH MATA PELAJARAN : FIKIH KELAS : I (SATU) SEMESTER : 1 (GANJIL) SILABUS PEMBELAJARAN KOMPETENSI INTI : KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

Lebih terperinci

Silabus Pendidikan Agama Islam I SDIT Insan Kamil Karanganyar

Silabus Pendidikan Agama Islam I SDIT Insan Kamil Karanganyar Nama Sekolah : SDIT INSAN KAMIL KARANGANYAR Mata Pelajaran : PAI Kelas/Semester : 1/1 Tema : 1. Diri Sendiri SILABUS STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN

Lebih terperinci

MATEMATIKA 3 Untuk SMK/MAK Kelas XII

MATEMATIKA 3 Untuk SMK/MAK Kelas XII i Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini telah dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit PT Galaxy Puspa Mega MAHIR MATEMATIKA 3 Untuk

Lebih terperinci

Jilid 3. SMA dan MA Kelas XII

Jilid 3. SMA dan MA Kelas XII Matema tematika tika Aplikasi Jilid 3 untuk SMA dan MA Kelas XII Program Studi Ilmu Alam Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Daftar Isi i Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi

Lebih terperinci

AKUNTANSI INDUSTRI JILID 1 SMK. Ali Irfan

AKUNTANSI INDUSTRI JILID 1 SMK. Ali Irfan Ali Irfan AKUNTANSI INDUSTRI JILID 1 SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional i Hak Cipta pada Departemen

Lebih terperinci

untuk SMP/MTs Kelas VIII

untuk SMP/MTs Kelas VIII Sanusi Fattah Amin Hidayat Juli Waskito Moh. Taukit Setyawan untuk SMP/MTs Kelas VIII Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang

Lebih terperinci

Aktif Belajar Fisika XI SMA & MA

Aktif Belajar Fisika XI SMA & MA Cari Cari Aktif Belajar Fisika XI SMA & MA PUSAT PERBUKUAN Departemen Pendidikan Nasional Cari i Hak Cipta Pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-Undang Aktif Belajar Fisika Untuk SMA

Lebih terperinci

Bahasa dan Sastra Indonesia 3. untuk. SMP/MTs Kelas IX. Maryati Sutopo. Kelas VII. PUSAT PERBUKUAN Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Bahasa dan Sastra Indonesia 3. untuk. SMP/MTs Kelas IX. Maryati Sutopo. Kelas VII. PUSAT PERBUKUAN Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa dan Sastra Indonesia 3 untuk SMP/MTs Kelas IX Kelas VII Maryati Sutopo PUSAT PERBUKUAN Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-Undang

Lebih terperinci

Berbahasa dan Bersastr

Berbahasa dan Bersastr Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit Usaha Makmur, CV Berbahasa dan Bersastr sastra a Indonesia

Lebih terperinci

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Penghapus Dosa-dosa Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

MATEMATIKA 2 Untuk SMK/MAK Kelas XI

MATEMATIKA 2 Untuk SMK/MAK Kelas XI i Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini telah dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit PT Galaxy Puspa Mega MAHIR MATEMATIKA 2 Untuk

Lebih terperinci

BAB III ANALISIS PESAN DAKWAH DALAM TABLOID SERAMBI UMMAH RUBRIK SUNNAH

BAB III ANALISIS PESAN DAKWAH DALAM TABLOID SERAMBI UMMAH RUBRIK SUNNAH BAB III ANALISIS PESAN DAKWAH DALAM TABLOID SERAMBI UMMAH RUBRIK SUNNAH A. Pengolahan Data Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan data atau isi pesan dan gaya bertutur yang terdapat dalam Tabloid

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR (USB) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR (USB) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/ NO. 1. 2 3 KOMPETENSI DASAR 3.1 Memahami makna Q.S. Al- Falaq dan Q.S. Al-Fil dengan baik dan benar 3.1 Memahami makna Q.S. at- Tīn dan Q.S. Al-Mā ūn dengan baik dan tartīl 3.1 Memahami makna Q.S. Al-

Lebih terperinci

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Untuk Kelas 1 Sekolah Dasar

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Untuk Kelas 1 Sekolah Dasar Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-Undang PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Untuk Kelas 1 Sekolah Dasar Penyusun : Suyanto Sugeng Wisyhnu Hariyadhie Desain Sampul : Agus Sudiyanto

Lebih terperinci

PROGRAM SEMESTER KELAS SEMESTER

PROGRAM SEMESTER KELAS SEMESTER PROGRAM SEMESTER KELAS SEMESTER : 1 (SATU) : 1 (SATU) NO 1 2 3 4 KOMPETENSI DASAR Membaca dan menghafal Al- Qur'an Surah Al-Fatihah menunjukan kekuasaan Allah melalui ciptaan-nya Menyebutkan 6 rukun iman

Lebih terperinci

UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH TAHUN AJARAN 2014/2015 Mata Pelajaran : Agama Islam

UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH TAHUN AJARAN 2014/2015 Mata Pelajaran : Agama Islam Nama : UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH TAHUN AJARAN 2014/2015 Mata Pelajaran : Agama Islam Kelas : 8 Waktu : 10.00-11.30 No.Induk : Hari/Tanggal : Kamis, 04 Desember 2014 Petunjuk Umum: Nilai :

Lebih terperinci

Bahasa dan Sastra Indonesia

Bahasa dan Sastra Indonesia Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII Kelas VII Maryati Sutopo PUSAT PERBUKUAN Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-Undang Bahasa

Lebih terperinci

MATEMATIKA KONSEP DAN APLIKASINYA Untuk SMP/MTs Kelas VII

MATEMATIKA KONSEP DAN APLIKASINYA Untuk SMP/MTs Kelas VII MATEMATIKA KONSEP DAN APLIKASINYA Untuk SMP/MTs Kelas VII Pengetik : Siti Nuraeni (110070009) Dewi Komalasari (110070279) Nurhasanah (110070074) Editor : Dewi Komalasari Abdul Rochmat (110070117) Tim Kreatif

Lebih terperinci

Albert Arifin Felix Indrawan. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Untuk SMA / MA XII XII

Albert Arifin Felix Indrawan. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Untuk SMA / MA XII XII Albert Arifin Felix Indrawan TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Untuk SMA / MA XII XII UNTUK KELAS: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UK KELA S NT : U Untuk SMA / MA XII Hak Cipta Buku ini pada Kementerian

Lebih terperinci

Lesson Sheet Kelas : Mars

Lesson Sheet Kelas : Mars Lesson Sheet Kelas : Mars Meneladani Perilaku Tobatnya Nabi Adam A.s. Pada bab sebelumnya, kamu telah memelajari tentang kisah Nabi Adam. Kamu tentu masih ingat bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama sekaligus

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS TENTANG PENDIDIKAN KECERDASAN SPIRITUAL DI MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU (MIT) NURUL ISLAM RINGINWOK NGALIYAN SEMARANG

BAB IV ANALISIS TENTANG PENDIDIKAN KECERDASAN SPIRITUAL DI MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU (MIT) NURUL ISLAM RINGINWOK NGALIYAN SEMARANG BAB IV ANALISIS TENTANG PENDIDIKAN KECERDASAN SPIRITUAL DI MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU (MIT) NURUL ISLAM RINGINWOK NGALIYAN SEMARANG A. Analisis Tujuan Pendidikan Kecerdasan Spiritual Segala macam usaha

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNADAKSA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNADAKSA - 1217 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNADAKSA KELAS: I Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 KURIKULUM 2013 NO. KOMPETENSI DASAR KEMAMPUAN YANG DIUJI

Lebih terperinci

UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH TAHUN AJARAN 2014/2015 Mata Pelajaran : Agama Islam

UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH TAHUN AJARAN 2014/2015 Mata Pelajaran : Agama Islam Nama : UJIAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH MENENGAH TAHUN AJARAN 2014/2015 Mata Pelajaran : Agama Islam Kelas : 7 Waktu : 10.00-11.30 No.Induk : Hari/Tanggal : Kamis, 04 Desember 2014 Petunjuk Umum: Nilai :

Lebih terperinci

Wasis Sugeng Yuli Irianto

Wasis Sugeng Yuli Irianto Wasis Sugeng Yuli Irianto Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional i Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan

Lebih terperinci

Bab 4 Belajar Mendirikan Shalat Berlatih Akhlak Mulia Membangun Kesejahteraan Umat

Bab 4 Belajar Mendirikan Shalat Berlatih Akhlak Mulia Membangun Kesejahteraan Umat Bab 4 Belajar Mendirikan Shalat Berlatih Akhlak Mulia Membangun Kesejahteraan Umat Al Qur an merupakan petunjuk dari Allah Swt bagi makhluknya, jin dan manusia, yang harus diikuti sebagai pedoman dalam

Lebih terperinci

Kisi-kisi Soal Ujian Akhir Diniyah Takmiliyah (UADT)

Kisi-kisi Soal Ujian Akhir Diniyah Takmiliyah (UADT) Bidang Studi : Al-Qur an 1. Menterjemahkan, Memahami hukum bacaan (Tajwid) dan Memahami isi kandungan Surat Al-Ikhlash 2. Menterjemahkan, Memahami hukum bacaan (Tajwid) dan Memahami isi kandungan Surat

Lebih terperinci

Agama Islam untuk Kelas I SD

Agama Islam untuk Kelas I SD Pendidikan Agama Islam Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-Undang Pendidikan Agama Islam untuk Kelas I SD Penulis: : Saiful Ilmi Nurdiyani Tata Letak : Menik Ilustrasi

Lebih terperinci

BAHASA INDONESIA UNTUK

BAHASA INDONESIA UNTUK BAHASA INDONESIA UNTUK SMP/MTs KELAS VII Sarwiji Suwandi Sutarmo Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Bahasa Indonesia Bahasa

Lebih terperinci

SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2017

SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2017 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2017 Jenis Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS I - SEMESTER 2

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS I - SEMESTER 2 PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS I - SEMESTER 2 1 MATA PELAJARAN : Agama Islam KELAS / SEMESTER : I (Satu) / 2 (dua) Standar Kompetensi : 6. Menghafal Al Quran surat-surat pendek pilihan Azan PROGRAM

Lebih terperinci

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 NO. KOMPETENSI DASAR KEMAMPUAN

Lebih terperinci

Matematika Kelas XI SMK/MAK Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian

Matematika Kelas XI SMK/MAK Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian Bab 6 Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-Undang Matematika Kelas XI SMK/MAK Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian Penulis : Sumadi : Darno : Agus Suharjana Editor

Lebih terperinci

Bab 1 Hakikat Puasa. Kewajiban Puasa Ramadhan Kewajiban puasa Ramadhan disebutkan oleh Allah Swt di dalam irman-nya:

Bab 1 Hakikat Puasa. Kewajiban Puasa Ramadhan Kewajiban puasa Ramadhan disebutkan oleh Allah Swt di dalam irman-nya: Bab 1 Hakikat Puasa Kewajiban Puasa Ramadhan Kewajiban puasa Ramadhan disebutkan oleh Allah Swt di dalam irman-nya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas

Lebih terperinci

BAB VI PENUTUP. 1. Karakteristik Buku Ajar SMA Wachid Hasyim 1 dan SMA Muhammadiyah 2

BAB VI PENUTUP. 1. Karakteristik Buku Ajar SMA Wachid Hasyim 1 dan SMA Muhammadiyah 2 BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Dari seluruh pemaparan data dan hasil dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, di antaranya: 1. Karakteristik Buku Ajar SMA Wachid Hasyim 1 dan SMA Muhammadiyah

Lebih terperinci

PENJUALAN JILID 2 SMK. Devi Puspitasari

PENJUALAN JILID 2 SMK. Devi Puspitasari Devi Puspitasari PENJUALAN JILID 2 SMK TUT WURI HANDAYANI Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional i Hak

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

BAB IV HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN BAB IV HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN A. Desain Kurikulum di TKIT Nurul Qomar Pedurungan Semarang Kurikulum di TKIT Nurul Qomar Pedurungan Semarang dipadukan antara: 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Lebih terperinci

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional A. G. Tamrin TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG JILID 2 SMK TUT

Lebih terperinci

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. A. Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan pada Santri TPQ Al-Asyhar

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. A. Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan pada Santri TPQ Al-Asyhar BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN A. Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan pada Santri TPQ Al-Asyhar Sumberagung Keberadaan ustadz sangat penting dalam dunia pendidikan terlebih lagi dalam kegiatan belajar

Lebih terperinci

MATEMATIKA untuk SD dan MI Kelas III

MATEMATIKA untuk SD dan MI Kelas III Nurul Masitoch dkk. Gemar MATEMATIKA untuk SD dan MI Kelas III Nurul Masitoch Siti Mukaromah Zaenal Abidin Siti Julaeha Gemar MATEMATIKA untuk SD dan MI Kelas III 3 Hak Cipta pada Departemen Pendidikan

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR ( USB PAI SD ) TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR ( USB PAI SD ) TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR ( USB PAI SD ) TAHUN PELAJARAN 2014/2015 STANDAR KOMPETENSI KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR 1 Membaca Al-Qur an surat pendek pilihan

Lebih terperinci

KISI-KISI DAN PANDUAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PRAKTIK KURIKULUM 2006

KISI-KISI DAN PANDUAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PRAKTIK KURIKULUM 2006 KISI-KISI DAN PANDUAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PRAKTIK KURIKULUM 2006 SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun

Lebih terperinci

PENJUALAN JILID 3 SMK. Devi Puspitasari

PENJUALAN JILID 3 SMK. Devi Puspitasari Devi Puspitasari PENJUALAN JILID 3 SMK TUT WURI HANDAYANI Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional i Hak

Lebih terperinci

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan Tauhid untuk Anak Tingkat 1 Oleh: Dr. Saleh As-Saleh Alih bahasa: Ummu Abdullah Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary Desain Sampul: Ummu Zaidaan Sumber: www.understand-islam.net Disebarluaskan melalui:

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNARUNGU

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNARUNGU - 396 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNARUNGU KELAS: I Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan

Lebih terperinci

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 NO. KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 STANDAR KOMPETENSI 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT

Lebih terperinci

B. Allah Swt. itu Esa. Sikapku. Ayo Kerjakan. Lihat diri sendiri. Lihat gambar ini. Tanyakan pada temanmu, nama dan manfaat setiap anggota tubuh.

B. Allah Swt. itu Esa. Sikapku. Ayo Kerjakan. Lihat diri sendiri. Lihat gambar ini. Tanyakan pada temanmu, nama dan manfaat setiap anggota tubuh. B. Allah Swt. itu Esa 1. Lihat diri sendiri. Lihat gambar ini. Tanyakan pada temanmu, nama dan manfaat setiap anggota tubuh. Allah Swt. yang menciptakan itu semua. Ayo Kerjakan.. Sikapku Aku bersyukur

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 0 KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH

Lebih terperinci

Indonesia. Kementerian Agama. Fikih : Buku Guru / Kementerian Agama Republik Indonesia. -- Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014.

Indonesia. Kementerian Agama. Fikih : Buku Guru / Kementerian Agama Republik Indonesia. -- Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014. Hak Cipta 2014 pada Kementerian Agama Republik Indonesia Dilindungi Undang-Undang MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN Disklaimer: Buku ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam dalam Standard Prestasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH

Lebih terperinci