Tulisan & Tanda Mushhaf

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Tulisan & Tanda Mushhaf"

Transkripsi

1 Tulisan & Tanda Mushhaf Ãvíπ]<ºfï<Ê<Ìe^j

2 AWAL PENULISAN AL-QUR AN Al-Qur an ditulis pada zaman Nabi berupa bentukan huruf tanpa titik, harakat, serta tanda hamzah sesuai dengan kebiasaan/adat penulisan pada masa itu

3 TANDA HARAKAT Ketika Islam meluas dan banyak non-arab Muslim, mulai terjadi kesalahan dalam pelafalan serta pembacaan Al- Qur an Abu Aswad Ad-Du ali (w. 69 H) menginisiasi tanda harakat: titik atas sebagai fathah, titik bawah sebagai kasrah, titikdepansebagaidhammah, titik ganda sebagai tanwin

4 TANDA HURUF Untuk huruf-huruf yang tulisannya mirip, ditambahkan tanda sebagai pembeda Nashir bin `Ashim Al-Laitsi (w. 90 H) menginisiasi tanda garis kecil pembeda huruf (juga dibedakandari tanda titik harakat)

5 TANDA HURUF Ketika tanda harakat berkembang menjadi baris miniatur huruf mad sejenis, tanda huruf berganti menjadi titik-titik, berlaku hingga kini

6 TANDA HURUF

7 CONTOH HURUF SIN & SYIN Huruf Syin dibedakan dari Sin dengan meletakkan titik di atas tiap geriginya Penulisan kemudian berkembang dengan peletakkan titik tersusun

8 CONTOH HURUF KAF & LAM Perkembangan penulisan Kaf Untuk membedakan dengan Lam, ditambahkan tanda Kaf kecil

9 PENULISAN HAMZAH Hamzah pada asalnya tidak ditulis, adapun jika terletak di awal kata, ia ditulis sebagai Alif

10 PENULISAN HAMZAH Jika terletak di tengah kata, maka ditulis sebagai Alif, Waw, Ya, atau tidak ditulis sama sekali

11 PENULISAN HAMZAH Jika terletak di akhir kata, maka ditulis sebagai Alif, Waw, Ya, atau tidak ditulis sama sekali

12 PENULISAN HAMZAH Khalil bin Ahmad Al- Farahidi (w. 175 H) memberi simbol hamzah dengan potongan kepala `Ain, karena makhraj keduanya berdekatan

13 PENULISAN HURUF ITHBAQ Pada awalnya huruf Shad, Dhad, Tha, dan Zha memiliki tulisan yang sama ketika disambung dengan huruf lain Kemudian Tha dan Zha dipanjangkan tiangnya Lalu Dhad dan Zha ditambahkan titik

14 PERKEMBANGAN TANDA HARAKAT Khalil bin Ahmad Al-Farahidi (w. 175 H) juga mengganti simbol fathah dengan Alif miring kecil di atas huruf; kasrah dengan Ya kecil di bawah huruf; dan dhammah dengan Waw kecil Adapun tanwin menggunakan harakat ganda Untuk dhammatain, ada juga penulisan dengan dhammah ditutup oleh Nun kecil (izhhar)

15 TANDA SUKUN Tanda sukun diturunkan dari kepala huruf Kha (tanpa titik) pada kata Gaya penulisan maghribi menurunkan tanda sukun dari kepala huruf Mim pada kata

16 TANDA TASYDID Tanda tasydid diturunkan dari kepala huruf Syin (tanpa titik) pada kata

17 TANDA HAMZAH WASHAL Hamzah washal diberi tanda kepala huruf Shad kecil di atas Alif washal, diturunkan dari kata

18 TANDA MAD Khalil bin Ahmad Al- Farahidi juga menurunkan tanda mad (yang lebih panjang dari thabi`i) dari kata

19 TANDA HURUF TAMBAHAN Tanda shafir (bulat kosong) digunakan untuk menandai huruf tambahan yang tertulis tapi tidak dilafalkan Tanda shafir mustathil (bulat lonjong) diletakkan di atas Alif yang hanya dibaca ketika waqf; sedangkan ketika washal tidak dibaca

20 TANDA HURUF YANG TIDAK DITULIS Huruf kecil ditambahkan sebagai kompensasi atas huruf-huruf yang tidak ditulis (adat penulisan zaman nubuwwah), menandakan wajib melafalkannya: 1. Alif khinjariyyah

21 TANDA HURUF YANG TIDAK DITULIS 2. Nun kecil di tempat dimana ia harus dibaca 3. Waw 4. Ya 5. Waw dan Ya mad shilah

22 TANDA HURUF YANG DIBACA BERBEDA DARI TULISAN Ditambahkan Alif khinjariyyah di atas Waw atau Ya untuk menandakan bahwa tulisan Waw atau Ya tersebut dilafalkan sebagai Alif Ditambahkan Sin kecil di atas Shad sebagai tanda pelafalan Sin menggantikan Shad Jika Sin kecil diletakkan di bawah Shad, maka boleh membaca Sin atau Shad, hanya saja pelafalan Shad lebih utama

23 TANDA IZHHAR Tanda kepala huruf Kha diletakkan sebagai ciri huruf sukun izhhar Harakat mutarakib sebagai tanda tanwin yang dibaca izhhar

24 TANDA IDGHAM KAMIL Tanda idgham kamil jika pada huruf yang diidgham-kan ditulis tanpa sukun, sedangkan huruf setelahnya ditulis dengan tasydid Harakat mutatabi` sebagai tanda tanwin yang diidgham-kan (kamil) jika huruf setelahnya bertasydid

25 TANDA IDGHAM NAQISH ATAU IKHFA Tanda idgham naqish atau ikhfa - jika pada huruf yang di-idgham-kan ditulis tanpa sukun, sedangkan huruf setelahnya ditulis tanpa tasydid Harakat mutatabi` sebagai tanda tanwin yang diidgham-kan (naqish) atau ikhfa - jika huruf setelahnya tidak bertasydid

26 TANDA IQLAB Mim kecil ditulis di atas nun (tanpa tanda sukun) sebagai ciri iqlab Mim kecil ditulis menggantikan salah satu tanda harakat tanwin sebagai ciri iqlab

27 TANDA IMALAH & ISYMAM Titik bulat penuh diletakkan di bawah huruf yang di-imalah-kan beserta Alif setelahnya Diletakkan di atas sebagai tanda isymam huruf awal Adapula penandaan lain dengan menggunakan simbol berlian

28 TANDA TASHIL Titik bulat penuh diletakkan di atas huruf Alif sebagai tanda hamzah tashil Demikian pula untuk wajah tashil dalam Riwayat Hafsh pada kata:

29 RASM MUSHHAF Terdapat perbedaan antara Rasm Mushhaf dengan tulisan biasa (imla i) secara garis besar pada lima perkara : 1. Huruf yang dilafalkannamun tidak ditulis pada Rasm (hadzf) 2. Huruf yang ditulis pada Rasm namun tidak dibaca (itsbat) 3. Huruf yang dibaca dengan cara yang berbeda dari tulisannya (ibdal) 4. Kata-kata yang ditulis terpisah (maqthu`) atau bersambung (maushul) 5. Ha ta nits yang ditulis dengan huruf Ta mabsuthah (terbuka)

30 HADZF Huruf yang dilafalkan namun tidak ditulis pada Rasm, contohnya : 1. Alif pada 2. Waw pada 3. Ya pada 4. Lam pada 5. Nun pada

31 ITSBAT Huruf yang ditulis pada Rasm namun tidak dibaca, contohnya : 1. Alif pada 2. Waw pada 3. Ya pada

32 IBDAL Huruf yang dibaca dengan cara yang berbeda dari tulisannya, contohnya : 1. Alif yang ditulis berupa Waw 2. Alif yang ditulis berupa Ya 3. Hamzah yang ditulis berupa Waw 4. Hamzah yang ditulis berupa Ya 5. Sin yang ditulis berupa Shad

33 MAQTHU` & MAUSHUL, HA TA NITS Kata-kata yang ditulis terpisah (maqthu`) : Kata-kata yang ditulis bersambung (maushul) : Ha ta nits yang ditulis dengan huruf Ta mabsuthah :

LANGKAH I Pengenalan Huruf Tunggal

LANGKAH I Pengenalan Huruf Tunggal 1 LANGKAH I A. Pengenalan Huruf Tunggal Jumlah huruf Arab ada 28 huruf, sedangkan huruf Latin ada 26 huruf, dengan teknik pengucapan atau tempat keluar huruf yang disebut juga dengan makhraj huruf harus

Lebih terperinci

PERNYATAAN mohon jangan merubah isi

PERNYATAAN mohon jangan merubah isi PERNYATAAN Tentang ini penulis menyatakan: Silahkan buku ini dicetak ulang atau dicopy dan diperbanyak dengan maksud diperdagangkan atau lainnya, dengan ketentuan mohon jangan merubah isi dari buku ini

Lebih terperinci

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif PEDOMAN WAWANCARA A. KONDISI UMUM 1. Bagaimana sejarah berdirinya TPQ al-ikhsan? 2. Siapa tokoh yang merintis berdirinya TPQ al-ikhsan? 3. Motif apa yang mendasari berdirinya TPQ al-ikhsan? 4. Mengapa

Lebih terperinci

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN MODUL KELAS : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN HOME SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur an tentang Demokrasi Kompetensi Dasar Membaca Q.S.

Lebih terperinci

BAB III ANALISA. Tidak konsisten terhadap mad asli Tidak konsisten dengan gunnah Tidak sempurna vocal kesalahan pengucapan sukun.

BAB III ANALISA. Tidak konsisten terhadap mad asli Tidak konsisten dengan gunnah Tidak sempurna vocal kesalahan pengucapan sukun. 11 BAB III ANALISA 3.1 Tahapan-tahapan Metode Tahsin Secara garis besar metode tahsin dibagi menjadi 4 tahapan diantaranya adalah : 1. Dasar-dasar tahsin 2. Pengucapan huruf hijaiyah 3. penyempurnaan membaca

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU (SEMESTER SATU)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU (SEMESTER SATU) RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU (SEMESTER SATU) MINGGU BIDANG TAJUK KEMAHIRAN/ISI Iqra 1 (muka surat 1 hingga 10) 1 2.1 Rukun Iman - Pengertian Rukun Iman menulis huruf tunggal

Lebih terperinci

Tajwid 2 BAB I MAKHRAJ HURUF

Tajwid 2 BAB I MAKHRAJ HURUF BAB I MAKHRAJ HURUF A. Makhraj Huruf secara bahasa berarti tempat keluarnya huruf. Adapun secara istilah adalah tempat keluarnya suara huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya. B. Tempat-tempat keluarnya

Lebih terperinci

MAKALAH. Hamzah di Akhir Kalimat. Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla. Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I.

MAKALAH. Hamzah di Akhir Kalimat. Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla. Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I. MAKALAH Hamzah di Akhir Kalimat Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I. Disusun Oleh : Hamidah Nur Vitasari 111-13-262 Lailia Anis Afifah 111-13-264

Lebih terperinci

Kata Pengantar. Semoga Allah swt. meridai usaha kita dan buku ini bermanfaat bagi para pemakainya serta tercatat sebagai amal saleh. Amin.

Kata Pengantar. Semoga Allah swt. meridai usaha kita dan buku ini bermanfaat bagi para pemakainya serta tercatat sebagai amal saleh. Amin. Kata Pengantar Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al- Quran dengan benar.

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al- Quran dengan benar. Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 1 AL-QURAN/HADITS STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaaan Qalqalah dan Ra. KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan

Lebih terperinci

Catatan Tajwid Sederhana nan Praktis

Catatan Tajwid Sederhana nan Praktis Catatan Tajwid Sederhana nan Praktis ii Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Yang telah mengijinkan penyusun menyelesaikan catatan tajwid ini. Sesuai namanya, catatan ini menyuguhkan materi tajwid

Lebih terperinci

MAKALAH ALIF LAYYINAH DI TENGAH KATA

MAKALAH ALIF LAYYINAH DI TENGAH KATA MAKALAH ALIF LAYYINAH DI TENGAH KATA Disusun guna memenuhi tugas Qowa idul Imla yang diampu oleh : Bapak Muhammad Mas ud M.Pd.I. Oleh : 1. Umi Mahmudah / 111-13-040 2. ShintaYuniati / 111-13-052 SEKOLAH

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman BAB II STUDI TOKOH. A. Pengertian Studi Tokoh B. Profil Tokoh... 30

DAFTAR ISI. Halaman BAB II STUDI TOKOH. A. Pengertian Studi Tokoh B. Profil Tokoh... 30 DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM... i PERNYATAAN KEASLIAN... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii PENGESAHAN... iv MOTTO... v PERSEMBAHAN... vi ABSTRAK... vii KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... x DAFTAR TRANSLITERASI...

Lebih terperinci

Mansyur Usman

Mansyur Usman Assalamualaikum Wr.Wb. Al-Quran adalah Kalamullah (firman Allah -Subhanahu Wa Ta'ala-), merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad - Shallallahu Alaihi Wa Sallam- dengan perantara Malaikat

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Al-Qur an Secara bahasa Al-Qur an berasal dari bahasa Arab yaitu qara a, yaqra u, qur-anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Secara istilah Al-Qur an adalah Kalam Allah yang

Lebih terperinci

BAB X HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF

BAB X HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF BAB X HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF Standar Kompetensi (Al-Qur an) 10. Menerap kan hukum bacaan Mad dan Waqaf Kompetensi Dasar 10.1Menjelas kan hukum bacaan Mad dan Waqaf 10.2. Menun jukkan contoh hukum bacaan

Lebih terperinci

Waqf ÃŒÁ ]

Waqf ÃŒÁ ] Waqf ÃŒÁ ] www.halaqahquran.com WAQF & IBTIDA Bahasan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui perihal waqf (berhenti) dan ibtida (memulai) dalam Al-Qur an, yang shahih dan tidak shahih Berfaidah untuk menjaga

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. BAB II PERILAKU KONSUMEN PADA PERUSAHAAN JASA A. Pemasaran Pengertian Pemasaran... 23

DAFTAR ISI. BAB II PERILAKU KONSUMEN PADA PERUSAHAAN JASA A. Pemasaran Pengertian Pemasaran... 23 DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM... i SURAT PERNYATAAN... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii PENGESAHAN... iv MOTTO... v PERSEMBAHAN... vi ABSTRAK... vii KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... xi DAFTAR TABEL...

Lebih terperinci

IMPLEMENTASI ALGORITMA DIVIDE AND CONQUER PADA APLIKASI BELAJAR ILMU TAJWID

IMPLEMENTASI ALGORITMA DIVIDE AND CONQUER PADA APLIKASI BELAJAR ILMU TAJWID IMPLEMENTASI ALGORITMA DIVIDE AND CONQUER PADA APLIKASI BELAJAR ILMU TAJWID Dais Suryani 1, Mohamad Irfan 2, Wisnu Uriawan 3, Wildan Budiawan Z 4 1,2,3,4 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah : SD / SD... Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Tema : Aku Cinta Al-Qur an Subtema : Lafal Huruf Hijaiyah dan Harakatnya Kelas/Semester : I / I

Lebih terperinci

Indragiri (UNISI) Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Saat ini sedang menempuh program S3 pada Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Indragiri (UNISI) Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Saat ini sedang menempuh program S3 pada Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Kontribusi Ilmu Dhabt Mushaf dalam dikursus Studi al-qur an Ridhoul Wahidi, MA 1 Ilmu Dhabt al-qur an merupakan kajian yang sangat jarang disentuh dalam studi al-qur an. Ilmu ini memiliki beberapa cakupan,

Lebih terperinci

MACAM-MACAM HUKUM ILMU TAJWID

MACAM-MACAM HUKUM ILMU TAJWID MACAM-MACAM HUKUM ILMU TAJWID A. Hukum Bacaan Nun Mati/Tanwin 1. Idzhar halqi Idzhar halqi adalah apabila ada nun mati/tanwin bertemu huruf halqi. Huruf halqi ada enam, yaitu ا, ح, خ, ع, غ,ها cara membacanya

Lebih terperinci

Tuntunan Pelajaran Tajwid

Tuntunan Pelajaran Tajwid MuslimRuhr 2002 Tuntunan Pelajaran Tajwid Pertemuan 1 (Januari) Keutamaan membaca Al-Qur an dan Cara membacanya Pendahuluan pelajaran Tajwid Makhraj huruf Hija iyah Tanda-tanda baca di dalam al-qur an...

Lebih terperinci

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM PEPERIKSAAN BERSAMA PENDIDIKAN AGAMA MENENGAH 4 TAHUN 2013 TAJWID Tarikh: Ahad, 15 Disember 2013 Masa: 1 jam 30 minit ARAHAN KEPADA PARA CALON 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

PERAN KEPALA MADRASAH DALAM UPAYA MEMBENTUK GURU PROFESIONAL DI MA AL-IRSYAD GAJAH DEMAK JAWA TENGAH

PERAN KEPALA MADRASAH DALAM UPAYA MEMBENTUK GURU PROFESIONAL DI MA AL-IRSYAD GAJAH DEMAK JAWA TENGAH PERAN KEPALA MADRASAH DALAM UPAYA MEMBENTUK GURU PROFESIONAL DI MA AL-IRSYAD GAJAH DEMAK JAWA TENGAH TESIS Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Islam Oleh : MOH. RUBA I NIM

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi

BAB II LANDASAN TEORI. yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi 15 BAB II LANDASAN TEORI Landasan teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel,

Lebih terperinci

APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD QARD} DAN JUAL BELI DI BMT AMANAH INSANI SURABAYA

APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD QARD} DAN JUAL BELI DI BMT AMANAH INSANI SURABAYA APLIKASI PEMBIAYAAN AKAD QARD} DAN JUAL BELI DI BMT AMANAH INSANI SURABAYA SKRIPSI Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Lebih terperinci

BAB II PERAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR AN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI TILAWATIL QUR AN

BAB II PERAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR AN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI TILAWATIL QUR AN BAB II PERAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR AN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI TILAWATIL QUR AN A. LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR AN (LPTQ) 1. Pengertian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an Lembaga

Lebih terperinci

BAB III IMPLEMENTASI PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SD ISLAM AL AZHAR 25 SEMARANG

BAB III IMPLEMENTASI PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SD ISLAM AL AZHAR 25 SEMARANG 34 BAB III IMPLEMENTASI PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SD ISLAM AL AZHAR 25 SEMARANG Bab ini merupakan penyajian data tentang gambaran implementasi penilaian aspek psikomotorik

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan suratsurat

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan suratsurat Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 6 AL-QURAN STANDAR KOMPETENSI 10: Menerapkan hukum bacaaan Mad dan Waqaf. KOMPETENSI DASAR: 10.1. Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf. 10.2. Menunjukkan

Lebih terperinci

Markaz Al Qur'an Jl. Kenanga I Gg. Teratai No. 07 RT 04 RW 02, Kalisari Pasar Rebo Telp. [021]

Markaz Al Qur'an Jl. Kenanga I Gg. Teratai No. 07 RT 04 RW 02, Kalisari Pasar Rebo Telp. [021] PEDOMAN DAUROH AL-QUR'AN Kajian Ilmu Tajwid Disusun Secara Aplikatif Penulis Abdul Aziz Abdur Rauf, Al-Hafizh, Lc. Editor Abdul Aziz Abdur Rauf, Al-Hafizh, Lc. Ahmad Muzzammil MF, Al-Hafizh Editor Khat

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN DAN PELAKSANAAN

BAB II LANDASAN DAN PELAKSANAAN BAB I PENDAHULUAN Keberadaan Tri Dharma di dalam sebuah Perguruan Tinggi laksana motor yang menggerakkan mekanisme kerja yang mengarahkan perguruan tersebut kepada tujuan yang dikehendaki sehingga eksistensinya

Lebih terperinci

KOMUNIKASI DAKWAH GURU AKHMAD BARMAWI DI DESA MARGASARI KECAMATAN CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN

KOMUNIKASI DAKWAH GURU AKHMAD BARMAWI DI DESA MARGASARI KECAMATAN CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN KOMUNIKASI DAKWAH GURU AKHMAD BARMAWI DI DESA MARGASARI KECAMATAN CANDI LARAS UTARA KABUPATEN TAPIN SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan

Lebih terperinci

BAB II KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN

BAB II KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN BAB II KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN A. Membaca Al-Qur an 1. Pengertian Membaca Al-Qur an Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) memberikan definisi membaca sebagai: (1) melihat serta memahami isi dari apa

Lebih terperinci

ANALISIS FORMAT FI'IL

ANALISIS FORMAT FI'IL ANALISIS FORMAT FI'IL DILIHAT DARI JUMLAH HURUF YANG TERTULIS SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KONSEP MEMBACA FI'IL YANG TIDAK BERHARAKAT (BERBARIS) ABDUL HARIS 1 Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan

Lebih terperinci

TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI

TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI A. TANDA-TANDA WAKAF 1. WAJIB BERHENTI 2. HARAM BERHENTI 3. BERHENTI SEKETIKA 4. PILIHAN Hukum 1. Wajib berhenti Wakaf Mim Mesti diwaqafkan bacaan padanya. Sekiranya dibaca

Lebih terperinci

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BENTUK SOAL : PILIHAN GANDA KELAS : VII JUMLAH SOAL : 50 SOAL SEMESTER : 2 WAKTU : 90 MENIT

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BENTUK SOAL : PILIHAN GANDA KELAS : VII JUMLAH SOAL : 50 SOAL SEMESTER : 2 WAKTU : 90 MENIT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA KISI-KISI ULANGAN KENAIKAN KELAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2012/2013 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Pelajaran Tajwid

Pelajaran Tajwid PELAJARAN TAJWID QAIDAH BAGAIMANA MESTINYA MEMBACA AL-QURAN UNTUK PELAJARAN PERMULAAN I. ZARKASYI a wpublisher http://agusw.penamedia.com i ii PELAJARAN TAJWID QAIDAH BAGAIMANA MESTINYA MEMBACA AL-QURAN

Lebih terperinci

SKRIPSI. Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

SKRIPSI. Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam PENANAMAN NILAI-NILAI AKHLAK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI (Implementasi Kurikulum 2013 di SMPN 1 Kaliwungu Kudus Tahun Ajaran 2013/ 2014) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Sebagian

Lebih terperinci

TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK PEMEGANG PATEN MENURUT UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK PEMEGANG PATEN MENURUT UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK PEMEGANG PATEN MENURUT UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Untuk Memenuhi

Lebih terperinci

Kisi-Kisi Soal UKK PAI Kelas VII Tahun 2015

Kisi-Kisi Soal UKK PAI Kelas VII Tahun 2015 Kisi-Kisi Soal UKK PAI Kelas VII Tahun 2015 Kisi-Kisi Soal UKK Ulangan Kenaikan Kelas Mapel PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas VII Tahun 2015 No. Kompetensi 1 9.1Menjelaskan hukum dan mim mati. 9.2Membedakan

Lebih terperinci

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gela Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gela Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi PERBEDAAN KECEMASAN KOMUNIKASI PADA MAHASISWA YANG MENGIKUTI ORGANISASI DAN MAHASISWA YANG TIDAK MENGIKUTI ORGANISASI (Studi Kasus Organisasi Intra Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang) SKRIPSI

Lebih terperinci

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PEMILIK BARANG OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN DI PT

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PEMILIK BARANG OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN DI PT TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PEMILIK BARANG OLEH PENGUSAHA ANGKUTAN DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000 SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah

STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 1 AL-QURAN STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al

Lebih terperinci

KEMAMPUAN SISWA KELAS IV MEMBACA SURAT- SURAT PENDEK MATA PELAJARAN AL-QUR AN HADIS MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BANTURUNG KOTA PALANGKA RAYA

KEMAMPUAN SISWA KELAS IV MEMBACA SURAT- SURAT PENDEK MATA PELAJARAN AL-QUR AN HADIS MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BANTURUNG KOTA PALANGKA RAYA KEMAMPUAN SISWA KELAS IV MEMBACA SURAT- SURAT PENDEK MATA PELAJARAN AL-QUR AN HADIS MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BANTURUNG KOTA PALANGKA RAYA SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat

Lebih terperinci

Halaman Motto... v Halaman Persembahan... vi

Halaman Motto... v Halaman Persembahan... vi DAFTAR ISI Halaman Judul... i Halaman Pernyataan... ii Halaman Pengesahan... iii Nota Dinas... iv Halaman Motto... v Halaman Persembahan... vi Abstraks... vii Kata Pengantar... viii Daftar Isi... x Daftar

Lebih terperinci

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1. Pengertian al-qur an menurut bahasa adalah. A. bacaan B. kalamullah C. tulisan D.

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1. Pengertian al-qur an menurut bahasa adalah. A. bacaan B. kalamullah C. tulisan D. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1. Pengertian al-qur an menurut bahasa adalah. bacaan kalamullah tulisan kitabullah 2. Salah satu fungsi al-qur an yang terdapat pada ayat tersebut adalah. Pedoman hidup

Lebih terperinci

MAKALAH HAMZAH DIAWAL KALIMAT

MAKALAH HAMZAH DIAWAL KALIMAT MAKALAH HAMZAH DIAWAL KALIMAT Disusun Guna Memenuhi Tugas Qow aidul Imla Dosen Pengampu : Muhammad Mas ud, M.Pd.I Disusun Oleh : 1. Andrean Odiansyah Irawan : 111-13-270 2. Jazuli : 111-13-092 SEKOLAH

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI A. Deskripsi Teori 1. Perhatian Orang Tua a. Pengertian Perhatian Orang Tua Dalam kamus besar Indonesia perhatian adalah hal memperhatikan, apa yang diperhatikan, minat.1 Perhatian

Lebih terperinci

SIMPULAN UNIT I BAGAN ISM

SIMPULAN UNIT I BAGAN ISM KATA BENDA UNIT SIMPULAN UNIT I BAGAN ISM Jins (jenis kelamin) Mudzakkar (jenis laki-laki) Mu annats (jenis perempuan) : Tâ ta nîts marbûthah ( ) Mufrad (tunggal) ISM (Kata Benda) `Adad (bilangan) 3 Mutsannâ

Lebih terperinci

IMPLEMENTASI METODE TEAMS

IMPLEMENTASI METODE TEAMS IMPLEMENTASI METODE TEAMS GAMES TOURNAMENT PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIII (STUDI KASUS DI SMP ISLAM AT THOYYIBAH PAGERUYUNG KENDAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016) SKRIPSI Diajukan Untuk

Lebih terperinci

SILABUS PEMBELAJARAN

SILABUS PEMBELAJARAN SILABUS PEMBELAJARAN Satuan Pendidikan : MI IMAMI Mata Pelajaran : Al-Qur an Hadits Kelas : 5 (Lima) Semester : Ganjil/1 Alokasi waktu : Kompetensi Inti : KI-1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran

Lebih terperinci

TAHSIN TILAWAH AL-QUR AN

TAHSIN TILAWAH AL-QUR AN TAHSIN TILAWAH AL-QUR AN Al-Qur anul Karim adalah Kalamullah q (firman Allah q), yang berisi petunjuk bagi manusia serta pembeda antara yang haq dan yang batil. Allah q berfirman; א ن ى אس ي ل אن א ر و

Lebih terperinci

Judul Buku. Penulis. Editor. Setting & Lay out. Desain Cover. Penerbit

Judul Buku. Penulis. Editor. Setting & Lay out. Desain Cover. Penerbit 0 Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) Materi Rujukan & Kumpulan Soal : Cerdas Cermat Islam Astra Penulis, Ahmad Sarwat 344 hlm; A5 14,8 x 21 cm Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang

Lebih terperinci

A. Perkembangan Pembelajaran Bahasa Arab di Dunia Islam

A. Perkembangan Pembelajaran Bahasa Arab di Dunia Islam A. Perkembangan Pembelajaran Bahasa Arab di Dunia Islam Bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang awal mula munculnya bahasa Arab. Teori pertama

Lebih terperinci

.( و خ ف ع ق ي م ه GLOSARIUM. Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY

.( و خ ف ع ق ي م ه GLOSARIUM. Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY GLOSARIUM Al-Balad al-amin mengisyaratkan keberadaan kota Makkah, tempat Nabi Muhammad Saw. menyebarkan agama Islam. Amul Huzni adalah tahun kesedihan bagi

Lebih terperinci

PERAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR AN JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI TILAWATIL QUR AN BAGI QORI DAN QORI AH TAHUN

PERAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR AN JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI TILAWATIL QUR AN BAGI QORI DAN QORI AH TAHUN PERAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR AN JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI TILAWATIL QUR AN BAGI QORI DAN QORI AH TAHUN 2005-2010 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh

Lebih terperinci

BAB II METODE PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR AN DAN PENERAPAN METODE IQRO. 1. Pengertian Metode Pembelajaran

BAB II METODE PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR AN DAN PENERAPAN METODE IQRO. 1. Pengertian Metode Pembelajaran BAB II METODE PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR AN DAN PENERAPAN METODE IQRO A. Metode Pembelajaran Membaca Al-Qur an 1. Pengertian Metode Pembelajaran Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Greekyang

Lebih terperinci

Muqaddimah. Telah berkata pengarang kitab ini (As Syaikh As Shonhajy) rahimahullah :

Muqaddimah. Telah berkata pengarang kitab ini (As Syaikh As Shonhajy) rahimahullah : Muqaddimah Telah berkata pengarang kitab ini (As Syaikh As Shonhajy) rahimahullah : Macam-macam Kalam Al kalam adalah Lafadz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa arab. Kalam itu ada tiga bagian :

Lebih terperinci

Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) 1 PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK UNTUK MENGKONVERSI TEKS AL-QUR AN KE BRAILLE

Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) 1 PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK UNTUK MENGKONVERSI TEKS AL-QUR AN KE BRAILLE Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) 1 PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK UNTUK MENGKONVERSI TEKS AL-QUR AN KE BRAILLE Hidayat, M.T. 1, Ahmad Kosasih 2 1 Teknik Komputer Universitas Komputer Indonesia

Lebih terperinci

BAB II KERANGKA TEORITIK. dasar mampu yang berarti kuasa (sanggup melakukan sesuatu) 1.Jadi

BAB II KERANGKA TEORITIK. dasar mampu yang berarti kuasa (sanggup melakukan sesuatu) 1.Jadi 7 BAB II KERANGKA TEORITIK A. Kemampuan Baca al-qur an 1. Pengertian Kemampuan Baca Al-Qur an Dalam KBBI WJS.Poerwadarminto, kemampuan memiliki kata dasar mampu yang berarti kuasa (sanggup melakukan sesuatu)

Lebih terperinci

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN. 1. Sejarah berdirinya TPA Darul Muttaqin Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN. 1. Sejarah berdirinya TPA Darul Muttaqin Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. 48 BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Sejarah berdirinya TPA Darul Muttaqin Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. TPA Darul Muttaqin dirintis

Lebih terperinci

UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AL QURAN HADITS DI MTS NURUL HUDA TEGALDOWO KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AL QURAN HADITS DI MTS NURUL HUDA TEGALDOWO KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AL QURAN HADITS DI MTS NURUL HUDA TEGALDOWO KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi

Lebih terperinci

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Metodologi Pembelajaran Alquran yang Diterapkan Guru Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan pada anak usia dini serta guna mendapatkan hasil yang

Lebih terperinci

AKTIVITAS SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARY DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI DESA DALAM PAGAR MARTAPURA ( M) OLEH LUSIYANA

AKTIVITAS SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARY DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI DESA DALAM PAGAR MARTAPURA ( M) OLEH LUSIYANA AKTIVITAS SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARY DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI DESA DALAM PAGAR MARTAPURA (1772-1812 M) OLEH LUSIYANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2016 M/1437 H i AKTIVITAS SYEKH

Lebih terperinci

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Jl. Kapten Sumarsono No. 12 Medan Telp. (061) 8457461 Fax. (061)8467077 Website: www.pta-medan.go.id E-Mail: admin@pta-medan.go.id Medan - 20124 Nomor Sifat Lamp. Hal : W2-A/1734/

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii. HALAMAN PENGESAHAN... iv. HALAMAN PERSEMBAHAN... v. MOTTO... vii. ABSTRAK...

DAFTAR ISI. LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii. HALAMAN PENGESAHAN... iv. HALAMAN PERSEMBAHAN... v. MOTTO... vii. ABSTRAK... DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL... i HALAMAN JUDUL... ii LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii HALAMAN PENGESAHAN... iv HALAMAN PERSEMBAHAN... v MOTTO... vii ABSTRAK... viii KATA PENGANTAR... ix DAFTAR ISI...

Lebih terperinci

Prosiding Pendidikan Agama Islam ISSN

Prosiding Pendidikan Agama Islam ISSN Prosiding Pendidikan Agama Islam ISSN 2460-6413 Studi Deskriptif tentang Pengelolaan Pembelajaran Al-Qur'an Dengan Metode Tilawati Pada Siswa Kelas VII Di MTs Assakinah Bandung Barat Tahun Ajaran 2014/2015

Lebih terperinci

PEDOMAN PENULISAN JURNAL SAINTIFIKA ISLAMICA PROGRAM PASCASARJANA IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

PEDOMAN PENULISAN JURNAL SAINTIFIKA ISLAMICA PROGRAM PASCASARJANA IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN PEDOMAN PENULISAN JURNAL SAINTIFIKA ISLAMICA PROGRAM PASCASARJANA IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN Penulis yang bermaksud mengirimkan karyanya untuk Jurnal SAINTIFIKA ISLAMICA (Jurnal Program Pascasarjana

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, akan dibahas landasan teori mengenai pembelajaran ilmu tajwid yang mengkhususkan pembelajaran mad dalam surat-surat juz amma berbasis android, penjelasan mengenai metode

Lebih terperinci

TERJEMAHAN BERANOTASI DARI BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA BUKU WHAT DO MUSLIMS BELIEVE? TUGAS AKHIR

TERJEMAHAN BERANOTASI DARI BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA BUKU WHAT DO MUSLIMS BELIEVE? TUGAS AKHIR TERJEMAHAN BERANOTASI DARI BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA BUKU WHAT DO MUSLIMS BELIEVE? TUGAS AKHIR Diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Magister Humaniora oleh: S E L A N I NPM 670503024X

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 0 KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH

Lebih terperinci

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 158 Tahun1987 Nomor : 0543b/U/1987 TRANSLITERASI ARAB-LATIN Pendahuluan

Lebih terperinci

KONSEP PENDIDIKAN AKIDAH MENURUT MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

KONSEP PENDIDIKAN AKIDAH MENURUT MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN KONSEP PENDIDIKAN AKIDAH MENURUT MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN SKRIPSI Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH

Lebih terperinci

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH YANG MENDUKUNG PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANJARMASIN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH YANG MENDUKUNG PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANJARMASIN SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH YANG MENDUKUNG PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANJARMASIN SKRIPSI OLEH DESY APRIANI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Kelas/Semester Materi Pokok Alokasi Waktu : MTs : VIII/ I : 1. Kuperindah Bacaan al-qur an dengan Tajwid (Hukum Bacaan Mad Iwadh, Mad Layyin dan

Lebih terperinci

APLIKASI BELAJAR MEMBACA DAN MENGUCAPKAN HURUF HIJAIYAH DENGAN TAJWID BERBASIS ANDROID

APLIKASI BELAJAR MEMBACA DAN MENGUCAPKAN HURUF HIJAIYAH DENGAN TAJWID BERBASIS ANDROID APLIKASI BELAJAR MEMBACA DAN MENGUCAPKAN HURUF HIJAIYAH DENGAN TAJWID BERBASIS ANDROID Mistari 1, Rengga Asmara 2, Rizky Yuniar Hakkun 3 Jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. turunnya Al Qur an adalah perintah membaca yang tertuang dalam Surat Al

BAB II LANDASAN TEORI. turunnya Al Qur an adalah perintah membaca yang tertuang dalam Surat Al BAB II LANDASAN TEORI A. Kajian Tentang Kemampuan Membaca Al Qur an Kegiatan membaca menjadi suatu hal yang sangat penting dalam Al Qur an, sampai-sampai ayat yang kali pertama diturunkan dalam sejarah

Lebih terperinci

BAB II ILMU TAJWID DAN KEFASIHAN SANTRI MADRASAH ALIYAH

BAB II ILMU TAJWID DAN KEFASIHAN SANTRI MADRASAH ALIYAH BAB II ILMU TAJWID DAN KEFASIHAN SANTRI MADRASAH ALIYAH A. Kajian Pustaka Sebagai bahan perbandingan penelitian ini, penulis kemukakan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini,

Lebih terperinci

TRANSLITERASI. Dibawah in daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin

TRANSLITERASI. Dibawah in daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin TRANSLITERASI 1. Konsonan Dibawah in daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin Huruf arab Nama Huruf latin Nama Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan Ba b be Ta t te Ṡa ṡ es (dengan

Lebih terperinci

BAB II KONSEP PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR AN DENGAN METODE QIRAATI PADA ANAK PRASEKOLAH. pengetahuan, sikap dan tingkah laku. 1

BAB II KONSEP PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR AN DENGAN METODE QIRAATI PADA ANAK PRASEKOLAH. pengetahuan, sikap dan tingkah laku. 1 BAB II KONSEP PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR AN DENGAN METODE QIRAATI PADA ANAK PRASEKOLAH A. Pembelajaran Membaca Al-Qur an. 1. Pengertian, Dasar dan Tujuan Pembelajaran Al-Qur an. Di depan telah dijelaskan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Tuntunan Tahsin & Kaidah Tajwid. Pustaka Zaky & Wimba 1 dari 40

DAFTAR ISI. Tuntunan Tahsin & Kaidah Tajwid. Pustaka Zaky & Wimba 1 dari 40 DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI........................................................... 1 PENGANTAR........................................................... 2 BAB I : PENDAHULUAN.................................................

Lebih terperinci

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Khazanah Pendidikan Agama Islam 2

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Khazanah Pendidikan Agama Islam 2 M.A. Maksum MODEL Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Khazanah Pendidikan Agama Islam 2 untuk Kelas II Sekolah Dasar Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan

Lebih terperinci

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SILABUS MATA PELAJARAN AL-QUR AN -HADITS MADRASAH IBTIDAIYAH KELAS IV SEMESTER 1 SILABUS Nama Madrasah : MI Mata Pelajaran : AL-QUR AN-HADIS Kelas / Semester : IV / I STANDAR KOMPETENSI

Lebih terperinci

Kompetensi Dasar : 1.1. Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra

Kompetensi Dasar : 1.1. Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra ( 1 ) BAHAN AJAR BAB 1 HUKUM BACAAN QALQALAH DA RA Sekolah : SMP Negeri 1 Rambatan Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas /Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : 1. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. pesat. Perkembangan kian merambah kesegala bidang. Media elektronik sebagai

BAB I PENDAHULUAN. pesat. Perkembangan kian merambah kesegala bidang. Media elektronik sebagai BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan kian merambah kesegala bidang. Media elektronik sebagai media

Lebih terperinci

DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 LAWANG ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008

DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 LAWANG ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008 DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 LAWANG ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas : VII ( TUJUH ) Hari, tanggal : Rabu, 11 Juni 2008 Waktu : 60

Lebih terperinci

MATI/TANWIN DAN MIM MATI PESERTA DIDIK KELAS VII

MATI/TANWIN DAN MIM MATI PESERTA DIDIK KELAS VII Penelitian Tindakan Kelas KOLABORASI CARD SORT DAN PAIKEM UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN HUKUM BACAAN NUN MATI/TANWIN DAN MIM MATI PESERTA DIDIK KELAS VII SMPN 1 PURWOREJO Tatik Pudjiani, S.Ag., M.S.I.

Lebih terperinci

Aplikasi Pembelajaran Baca Al-Quran secara Mobile Menggunakan J2ME

Aplikasi Pembelajaran Baca Al-Quran secara Mobile Menggunakan J2ME Aplikasi Pembelajaran Baca Al-Quran secara Mobile Menggunakan J2ME Syamsudin 1, Nixon Erzed 2, Tri Daryanto 3 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana JL. Raya Meruya

Lebih terperinci

ILMU RASM Al-QUR AN. Oleh : Djamilah Usup ABSTRAK

ILMU RASM Al-QUR AN. Oleh : Djamilah Usup ABSTRAK ILMU RASM Al-QUR AN Oleh : Djamilah Usup ABSTRAK Ilmu rasm Al-Qur an yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushat Al- Qur an yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya

Lebih terperinci

KAJIAN HADIS DI PONDOK PESANTREN (Studi Terhadap Tiga Pesantren di Kota Banjarbaru)

KAJIAN HADIS DI PONDOK PESANTREN (Studi Terhadap Tiga Pesantren di Kota Banjarbaru) KAJIAN HADIS DI PONDOK PESANTREN (Studi Terhadap Tiga Pesantren di Kota Banjarbaru) SKRIPSI Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan

Lebih terperinci

Arti dari mad adalah memanjangkan suara suatu bacaan. Huruf mad yaitu : ا و ي Jenis mad terbagi 2 macam, yaitu :

Arti dari mad adalah memanjangkan suara suatu bacaan. Huruf mad yaitu : ا و ي Jenis mad terbagi 2 macam, yaitu : HUKUM MAD Arti dari mad adalah memanjangkan suara suatu bacaan. Huruf mad ada tiga yaitu : ا و ي Jenis mad terbagi 2 macam, yaitu : 1. Mad Ashli / mad thobi i Mad Ashli / mad thobi I terjadi apabila :

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN

KISI-KISI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN KISI-KISI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN 2016-2017 Jenis Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Bentuk Tes : Pilhan Ganda Mata Pelajaran : Alqur an Hadis Jumlah soal : 50 butir

Lebih terperinci

KOMPETENSI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPA) TERHADAP KEMAMPUAN SANTRI. Yuyun Yunita *

KOMPETENSI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPA) TERHADAP KEMAMPUAN SANTRI. Yuyun Yunita * D e w a n t a r a V o l. I, N o. 0 1 J a n u a r i - J u n i 2 0 1 6 77 KOMPETENSI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN (TPA) TERHADAP KEMAMPUAN SANTRI Yuyun Yunita * Abstract Competencies are the knowledge,

Lebih terperinci

HUBUNGAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AQIDAH AKHLAK DAN TINGKAH LAKU SISWA KELAS II DI MTs. NEGERI TEMPEL SKRIPSI

HUBUNGAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AQIDAH AKHLAK DAN TINGKAH LAKU SISWA KELAS II DI MTs. NEGERI TEMPEL SKRIPSI HUBUNGAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AQIDAH AKHLAK DAN TINGKAH LAKU SISWA KELAS II DI MTs. NEGERI TEMPEL SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperolehgelar Sarjana Pendidikan Agama

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. ini sesuai dengan pendapat Quraish Shihab dalam bukunya Menumbuhkan Al-

BAB I PENDAHULUAN. ini sesuai dengan pendapat Quraish Shihab dalam bukunya Menumbuhkan Al- BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur anul Karim merupakan kitab suci ummat Islam yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dari kebahasaannya yang mengagumkan tidak saja bagi orang-orang

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP

BAB V KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP BAB V KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi deskriptif tentang pembelajaran Al-Qur'an dengan metode tilawati pada siswa kelas VII di MTs Assakinah

Lebih terperinci

APLIKASI BELAJAR MEMBACA DAN MENGUCAPKAN HURUF HIJAIYAH DENGAN TAJWID BERBASIS ANDROID

APLIKASI BELAJAR MEMBACA DAN MENGUCAPKAN HURUF HIJAIYAH DENGAN TAJWID BERBASIS ANDROID APLIKASI BELAJAR MEMBACA DAN MENGUCAPKAN HURUF HIJAIYAH DENGAN TAJWID BERBASIS ANDROID Mistari 1, Rengga Asmara 2, Rizky Yuniar Hakkun 3 Jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Lebih terperinci

BAHAN AJAR BAB 1 HUKUM BACAAN QALQALAH DA RA Sekolah : SMP Negeri 1 Rambatan

BAHAN AJAR BAB 1 HUKUM BACAAN QALQALAH DA RA Sekolah : SMP Negeri 1 Rambatan ( 1 ) BAHAN AJAR BAB 1 HUKUM BACAAN QALQALAH DA RA Sekolah : SMP Negeri 1 Rambatan Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas /Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : 1. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah

Lebih terperinci