POLISI DAN PROSEDUR PELANTIKAN / KENAIKAN PANGKAT KE GRED JAWATAN YANG LEBIH TINGGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "POLISI DAN PROSEDUR PELANTIKAN / KENAIKAN PANGKAT KE GRED JAWATAN YANG LEBIH TINGGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA"

Transkripsi

1 POLISI DAN PROSEDUR PELANTIKAN / KENAIKAN PANGKAT KE GRED JAWATAN YANG LEBIH TINGGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1

2 2

3 POLISI DAN PROSEDUR PELANTIKAN / KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KANDUNGAN 1. Pengenalan a. Pengenalan 5 b. Syarat-syarat Umum dan Khusus, Kriteria dan Penilaian Kecemerlangan Akademik 6 c. Prosedur Permohonan 8 d. Panel Sepakaran 9 e. Penilai Luar 9 f. Jawatankuasa Pemilih, Pihak Berkuasa Meluluskan Kenaikan Pangkat, Keputusan 9-10 dan Panduan Perlaksanaan 2. Ringkasan Taburan Markah dan Kriteria Kenaikan Pangkat Staf Akademik a. Pensyarah Universiti (Calon Dalaman Universiti) b. Pengajar 13 c. Guru Bahasa 14 d. Pensyarah Universiti (Calon daripada IPT Lain / Agensi / Institusi Lain) Lampiran A hingga G : Syarat-syarat Khusus, Taburan Markah dan Kriteria Penilaian Kecemerlangan Akademik a. Lampiran A : Pensyarah Kanan Gred DS Syarat-syarat Khusus 19 - Taburan Markah Penilaian 20 - Kriteria dan Taburan Markah Penilaian b. Lampiran B : Profesor Madya Syarat-syarat Khusus 33 - Taburan Markah Penilaian 34 - Kriteria dan Taburan Markah Penilaian c. Lampiran C : Profesor Gred Khas C (VK7) Syarat-syarat Khusus 47 - Taburan Markah Penilaian 48 - Kriteria dan Taburan Markah Penilaian d. Lampiran D : Pengajar Syarat-syarat Khusus 61 - Taburan Markah Penilaian 62 - Kriteria dan Taburan Markah Penilaian e. Lampiran E : Guru Bahasa Syarat-syarat Khusus 73 - Taburan Markah Penilaian 74 - Kriteria dan Taburan Markah Penilaian f. Lampiran F : Pensyarah Gred DS45 / Pensyarah Kanan Gred DS51 / Felo Gred DS51 (Calon daripada IPT Lain / Agensi / Institusi Lain) Syarat-syarat Khusus 83 - Taburan Markah Penilaian 84 - Kriteria dan Taburan Markah Penilaian

4 g. Lampiran G : Profesor Madya Gred DS53 / Felo Kanan Gred DS53 (Calon daripada IPT Lain / Agensi / Institusi Lain) Syarat-syarat Khusus 99 - Taburan Markah Penilaian Kriteria dan Taburan Markah Penilaian Lampiran H : Carta Aliran Kerja Proses Kenaikan Pangkat 111 a. Profesor Gred Khas C (VK7) dan Profesor Madya 113 b. Pensyarah Kanan / Pengajar / Guru Bahasa Lampiran I : Borang Permohonan Lampiran J : Format Maklumat Peribadi / Curriculum Vitae (cv) Lampiran K : Format Maklumat Calon Temuduga Lampiran L : Borang Penilaian Pelantikan / Kenaikan Pangkat a. Borang L 1 : Borang Penilaian Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Kanan (DS52) b. Borang L 2 : Borang Penilaian Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya (DS54) c. Borang L 3 : Borang Penilaian Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Gred Khas C (VK7) d. Borang L 4 : Borang Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Pengajar (J44 / J48 / J52 / J54) e. Borang L 5 : Borang Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Guru Bahasa (DG44 / DG48 / DG52 / DG54) f. Borang L 6 : Borang Penilaian Pelantikan Dari IPT Lain / Agensi / Institusi Lain Ke Jawatan Pensyarah Kanan (DS51) / Felo (DS51) g. Borang L 7 : Borang Penilaian Pelantikan Dari IPT Lain / Agensi / Institusi Lain Ke Jawatan Profesor Madya (DS53) / Felo Kanan (DS53) Nota : Polisi Dan Prosedur Pelantikan / Kenaikan Pangkat Staf Akademik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dihebahkan melalui Pekeliling Pengurusan Bilangan 16 Tahun 2008 dan berkuatkuasa mulai 1 Februari Pekeliling Pengurusan Bilangan 56 Tahun 2008 : Pelaksanaan Pelantikan Terus Ke Jawatan Pensyarah Gred DS51 dan Kenaikan Pangkat Secara Terus Pensyarah Gred DS45 Ke Jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52 Bagi Calon-calon Yang Mempunyai Ph.D

5 1.0 PENGENALAN POLISI DAN PROSEDUR PELANTIKAN / KENAIKAN PANGKAT KE GRED JAWATAN YANG LEBIH TINGGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1.1 Buku ini menggariskan polisi dan prosedur bagi pelantikan / kenaikan pangkat ke gred jawatan yang lebih tinggi staf akademik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Kenaikan Pangkat: (a) (b) (c) (d) (e) Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah (DS45) ke jawatan Pensyarah Kanan (DS52) / Profesor Madya (DS54); Kenaikan pangkat jawatan Pensyarah Kanan (DS51 / 52) ke jawatan Profesor Madya (DS54) / Profesor Gred Khas C (VK7); Kenaikan pangkat jawatan Profesor Madya (DS53 / 54) ke jawatan Profesor Gred Khas C (VK7) ; Kenaikan pangkat jawatan Pengajar (J41) ke jawatan Pengajar Kanan (J44) / Penolong Ketua Pengajar (J48) / Penolong Kanan Ketua Pengajar (J52) / Ketua Pengajar (J54); Kenaikan pangkat jawatan Guru Bahasa (DG41) ke jawatan Guru Bahasa Kanan (DG44) / Penolong Ketua Guru Bahasa (DG48) / Penolong Kanan Ketua Guru Bahasa (DG52) / Ketua Guru Bahasa (DG54) Pelantikan ke gred jawatan yang lebih tinggi : (a) (b) (c) Pelantikan dari jawatan Tutor DA41 ke jawatan Pensyarah DS45; Pelantikan pegawai daripada IPT dan Agensi selain IPT (bukan institusi pendidikan) ke Jawatan Pensyarah Kanan DS51 / 52 / Felo, dan Pelantikan pegawai daripada IPT dan Agensi selain dari IPT (bukan institusi pendidikan) ke jawatan Profesor Madya DS53 / 54 / Felo Kanan. 1.2 Universiti juga boleh menjemput mana-mana calon lain yang difi kirkan layak dinaikkan pangkat untuk membuat permohonan atau menghadiri temuduga dan boleh melantik calon yang berkenaan. 1.3 Polisi ini juga terpakai kepada staf akademik bertaraf kontrak. 1.4 Kenaikan pangkat dan pelantikan ke gred jawatan yang lebih tinggi dalam skim pensyarah universiti tidak berasaskan kepada kekosongan jawatan. Walau pun begitu kenaikan pangkat untuk skim Pengajar dan Guru Bahasa bergantung kepada kekosongan jawatan serta kecemerlangan akademik seperti di perkara 2.2 (d) dan (e). 1.5 Syarat dan Kriteria kenaikan pangkat serta pelantikan ke gred jawatan yang lebih tinggi yang digariskan dalam polisi ini adalah didasarkan kepada skim perkhidmatan di bawah Sistem Saraan Malaysia, serta syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 5

6 2.0 SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT DAN PELANTIKAN KE GRED JAWATAN YANG LEBIH TINGGI 2.1 Syarat-syarat Umum bagi kenaikan pangkat: a) Telah disahkan dalam perkhidmatan ; b) Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang ditetapkan; c) Purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tidak kurang dari 80% bagi 3 tahun terakhir; d) Mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan bagi setiap gred yang berkaitan; e) Diperakukan oleh Ketua Jabatan / Perkhidmatan; f) Bebas daripada tindakan tatatertib; dan g) Syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. 2.2 Syarat-syarat Khusus bagi kenaikan pangkat: a) Syarat syarat khusus bagi kenaikan pangkat ke Pensyarah Kanan (Gred DS52) adalah seperti dalam Lampiran A; b) Syarat syarat khusus bagi kenaikan pangkat ke Profesor Madya (Gred DS54) adalah seperti dalam Lampiran B; c) Syarat syarat khusus bagi kenaikan pangkat ke Gred Khas C (VK7) adalah seperti dalam Lampiran C; d) Syarat syarat khusus bagi kenaikan pangkat jawatan Pengajar (Gred J44 / J48 / J52 / J54) adalah seperti dalam Lampiran D; e) Syarat syarat khusus bagi kenaikan pangkat ke Guru Bahasa (Gred DG44 / DG48 / DG52 / DG54) adalah seperti dalam Lampiran E. 2.3 Syarat-syarat Umum bagi pelantikan ke gred jawatan yang lebih tinggi: a) Mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan bagi setiap gred yang berkaitan; b) Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan (jika berkaitan); dan c) Syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti. 3.0 KRITERIA DAN PENILAIAN KECEMERLANGAN AKADEMIK 3.1 Prestasi Kecemerlangan Akademik calon akan dinilai berdasarkan kriteria dan pencapaian yang cemerlang dalam bidang-bidang berikut :- a) Pengalaman Ikhtisas; b) Pengajaran dan Penyeliaan; c) Penyelidikan dan Penerbitan; d) Perundingan, Kepakaran dan Rekacipta; e) Persidangan; f) Khidmat, Sanjungan dan Kepimpinan (Universiti, Masyarakat dan Negara). 6

7 3.2 Taburan Markah dan Kriteria Penilaian Setiap bidang kriteria akan dinilai secara kuantitatif dan kualitatif. Aspek-aspek yang dinilai serta taburan markah untuk menentukan tahap kecemerlangan akademik dalam bidangbidang di atas (perkara 3.1) adalah seperti di Muka surat manakala skor markah yang terperinci mengikut bidang kriteria di atas adalah seperti dijelaskan di Lampiran A hingga G. Markah minimum yang diperlukan oleh calon untuk bidang-bidang di atas ialah 80% dari markah keseluruhan bagi kenaikan pangkat sehingga ke jawatan Prof. Madya dan 90% untuk ke jawatan Profesor Gred Khas C dan jawatan-jawatan Gred Khas. Bagi permohonan jawatan Prof. Madya ke atas, laporan penilai luar juga diperlukan untuk setiap permohonan. a) Taburan markah dan kriteria penilaian bagi kenaikan pangkat ke Gred Pensyarah Kanan (DS52) adalah seperti dalam Lampiran A; b) Taburan markah dan kriteria penilaian bagi kenaikan pangkat ke Gred Profesor Madya (DS54) adalah seperti dalam Lampiran B; c) Taburan markah dan kriteria penilaian bagi kenaikan pangkat ke Gred Khas C (VK7) adalah seperti dalam Lampiran C; d) Taburan markah dan kriteria penilaian bagi kenaikan pangkat jawatan Pengajar ke Gred Pengajar Kanan (J44), Penolong Ketua Pengajar (J48), Penolong Ketua Kanan (DG52 ) dan Ketua Pengajar (J54) adalah seperti dalam Lampiran D; e) Taburan markah dan kriteria penilaian bagi kenaikan pangkat jawatan Guru Bahasa ke Gred Guru Bahasa Kanan (DG44), Penolong Ketua Guru Bahasa (DG48), Penolong Ketua Guru Bahasa Kanan (DG52) adalah seperti dalam Lampiran E; f) Taburan markah dan kriteria penilaian bagi Pelantikan pegawai daripada IPT Lain / Agensi / Institusi Lain ke jawatan Pensyarah Kanan (DS51) dan Felo (DS51) adalah seperti dalam Lampiran F; g) Taburan markah dan kriteria penilaian bagi Pelantikan pegawai daripada IPT Lain / Agensi / Institusi Lain ke jawatan Profesor Madya (DS53) / Felo Kanan (DS53) adalah seperti dalam Lampiran G; Hanya prestasi khidmat dan kemajuan akademik selepas perlantikan calon dalam jawatan semasa sahaja yang akan diambil kira untuk pemberian markah bagi tujuan penilaian kenaikan pangkat. 3.3 Kelulusan Akademik Calon hendaklah mempunyai ijazah Ph.D atau setaraf untuk kenaikan ke jawatan tertentu misalnya ke Profesor Gred Khas C (VK7) dan ke atas serta jawatan-jawatan lain seperti dinyatakan dalam syarat khusus bagi gred berkenaan. 7

8 3.4 Kelayakan Ikhtisas Bagi calon memiliki kelayakan ikhtisas daripada badan-badan profesional yang diiktiraf, markah bonus akan diberikan bagi permohonan kenaikan pangkat atau lantikan ke gred-gred tertentu Kelayakan ikhtisas daripada badan-badan profesional yang diiktiraf adala diperlukan untuk kenaikan pangkat ke jawatan J52 dan J Prestasi Temuduga Markah temuduga untuk kenaikan pangkat atau pelantikan bagi semua jawatan adalah berasingan daripada penilaian panel sepakaran dan akan ditentukan oleh Panel Temuduga. Aspek-aspek yang dinilai semasa temuduga ialah ciri-ciri perwatakan, kebolehan berbincang, pengetahuan kerja dan pengetahuan am di samping laporan dari penilai Hanya calon-calon yang memperolehi markah keseluruhan penilaian sepakaran melebihi markah minimum yang ditetapkan sahaja yang layak dipanggil temuduga serta dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat atau dilantik ke jawatan-jawatan berkenaan. 4.0 PROSEDUR PERMOHONAN 4.1 Calon yang telah memenuhi syarat boleh mengemukakan permohonan (menggunakan borang berkenaan) berserta maklumat lain seperti yang ditetapkan. Permohonan untuk pertimbangan kenaikan pangkat staf akademik adalah terbuka di sepanjang tahun. Sungguhpun demikian, kekerapan eksais kenaikan pangkat bagi satu-satu tahun akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Eksekutif Universiti. Universiti akan memaklumkan tarikh bermula dan berakhir sesuatu eksais kenaikan pangkat. Calon hendaklah mengemukakan permohonan ini melalui Dekan / Ketua Jabatan / Perkhidmatan pada bila-bila masa yang mereka fi kirkan sesuai dan layak untuk dinaikkan pangkat. Walaupun permohonan terbuka di sepanjang tahun, pihak Universiti boleh mengeluarkan iklan jika didapati perlu terutama untuk mendapatkan calon dari luar bagi mengisi jawatan-jawatan akademik (rujuk Carta Aliran Proses Kenaikan Pangkat Lampiran H. 4.2 Borang-borang permohonan, maklumat Latar Diri (CV), dan lain-lain maklumat perlu dihantar menggunakan format seperti di Lampiran I - L. 4.3 Calon-calon yang memperolehi markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan yang puratanya tidak kurang dari 80% bagi 3 tahun terakhir sahaja yang perlu diperakukan oleh Dekan / Ketua Jabatan / Perkhidmatan untuk pertimbangan kenaikan pangkat. 4.4 Untuk pegawai yang sedang cuti belajar Laporan Kemajuan Kursus (LKK) staf / pelajar boleh digunakan. Untuk tujuan ini Laporan Kemajuan Kursus (LKK) mestilah dalam kategori memuaskan (Satisfactory). 8

9 5.0 PANEL SEPAKARAN 5.1 Panel Sepakaran peringkat fakulti hendaklah dilantik di setiap Fakulti / Pusat untuk menilai kriteria kecemerlangan akademik calon. Panel Sepakaran terdiri daripada Dekan sebagai Pengerusi (dengan syarat Dekan telah pun menjawat jawatan setaraf atau lebih tinggi daripada jawatan yang dipohon oleh calon (contohnya Profesor untuk permohonan jawatan Profesor) dan ahli-ahlinya terdiri daripada 2 orang wakil Jawatankuasa Akademik Fakulti (dengan gred yang setaraf), 1 orang daripada setiap bidang kepakaran dan Penolong Pendaftar Fakulti sebagai setiausaha. 5.2 Dekan boleh melantik Profesor / Profesor Madya atau setaraf yang sekepakaran dengan calon daripada Fakulti yang sama atau fakulti / badan luar Universiti sekiranya diperlukan. Sekiranya Dekan belum menjawat jawatan Prof. Madya atau Profesor, Panel hendaklah dipengerusikan oleh Prof. Madya atau Profesor daripada fakulti berkenaan atau daripada fakulti lain. 5.3 Calon yang memenuhi syarat dan mematuhi prosedur permohonan sahaja akan dipertimbangkan untuk dinilai oleh Panel Sepakaran Fakulti. 5.4 Calon yang dipertimbangkan untuk dinilai akan diberi markah prestasi dan pencapaiannya dalam aspek-aspek yang dinilai sepertimana dalam perkara Calon-calon yang lulus penilaian dan disokong oleh Penilai Luar sahaja yang akan dipanggil untuk temuduga Jawatankuasa Pemilih. 6.0 PENILAI LUAR 6.1 Laporan dari tiga orang penilai luar perlu diperolehi bagi setiap calon untuk jawatan Profesor Madya atau calon Profesor Gred Khas C (VK7). Untuk calon Profesor Gred Khas C (VK7), satu daripadanya mestilah penilai daripada luar negara. 6.2 Panel Sepakaran perlu mencalonkan Penilai Luar untuk setiap calon yang diperakukan dan pelantikan akan dibuat oleh Pejabat Pendaftar. Senarai penilai luar dan segala maklumat yang berkaitan dengan penilaian ini adalah sulit. 6.3 Penilai luar akan membuat penilaian terhadap kelayakan akademik, pengajaran, penerbitan, penulisan serta sumbangan-sumbangan akademik calon. Semua laporan penilai luar hendaklah sampai kepada Pejabat Pendaftar pada masa yang ditetapkan sebelum temuduga. 7.0 JAWATANKUASA PEMILIH 7.1 Jawatankuasa Pemilih Jawatan Guru yang diperakukan oleh Lembaga Pengarah Universiti bertanggungjawab menjalankan temuduga dan memperakukan kenaikan pangkat jawatan sehingga ke jawatan Profesor Madya dan; 7.2 Jawatankuasa Pemilih Jawatan Kursi yang diperakukan oleh Lembaga Pengarah Universiti bertanggungjawab menjalankan temuduga dan memperakukan kepada Lembaga Pengarah Universiti untuk kelulusan kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Gred Khas C (VK7) dan ke atas. 9

10 8.0 PIHAK BERKUASA MELULUSKAN KENAIKAN PANGKAT 8.1 Pihak berkuasa yang meluluskan kenaikan pangkat dan pelantikan jawatan Guru Bahasa, Pengajar, jawatan Pensyarah Kanan dan Profesor Madya ialah Jawatan Kuasa Pemilih Jawatan Guru sepertimana termaktub dalam statut Jawatankuasa Pemilih Jawatan Guru. 8.2 Pihak berkuasa yang meluluskan kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Gred Khas C (VK7) ke atas ialah Lembaga Pengarah Universiti. 9.0 KEPUTUSAN Segala keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pemilih Jawatan Guru, Jawatankuasa Pemilih Jawatan Kursi, Jawatankuasa Eksekutif Universiti dan Lembaga Pengarah Universiti adalah muktamad PANDUAN PELAKSANAAN Bagi melaksanakan polisi dan prosedur yang terkandung dalam dokumen, Universiti akan mengeluarkan panduan perlaksanaan dari masa ke semasa mengikut keperluan. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS, TABURAN MARKAH DAN KRITERIA PENILAIAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE JAWATAN PENSYARAH KANAN (DS52) 17

18 18

19 PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK PENSYARAH KANAN GRED DS52 SYARAT-SYARAT KHUSUS KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN (DS52) 1.0 Memiliki Ph.D a) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun b) Mencapai tahap kecemerlangan yang ditetapkan oleh Universiti. c) Mencapai tahap skor minimum setiap bidang kriteria yang dinilai d) Segala hasil kerja semasa Cuti Belajar dan semasa berada di gred terkini atau kerja akademik yang diiktiraf oleh Universiti boleh diambil kira untuk tujuan penilaian. 2.0 Tanpa Ph.D a) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun b) Mencapai tahap kecemerlangan yang ditetapkan oleh Universiti. c) Mencapai tahap skor minimum setiap bidang kriteria yang dinilai d) Segala hasil kerja semasa Cuti Belajar dan semasa berada di gred terkini atau kerja akademik yang diiktiraf oleh Universiti boleh diambil kira untuk tujuan penilaian 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS, TABURAN MARKAH DAN KRITERIA PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE JAWATAN PROFESOR MADYA (DS54) 31

32 32

33 PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE JAWATAN PROFESOR MADYA GRED DS54 SYARAT-SYARAT KHUSUS KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA (DS54) 1. Mencapai tahap kecemerlangan yang ditetapkan oleh Universiti. 2. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya: - 3 tahun selepas menjawat jawatan DS51 / 52 atau - 5 tahun selepas menjawat jawatan DS45 3. Mencapai tahap skor minimum setiap bidang kriteria yang dinilai 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 LAMPIRAN C SYARAT-SYARAT KHUSUS, TABURAN MARKAH DAN KRITERIA PENILAIAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) 45

46 46

47 PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) SYARAT-SYARAT KHUSUS KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) 1. Telah disahkan dalam jawatan asal; 2. Mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Universiti; 3. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya: - 3 tahun selepas menjawat jawatan DS53 / 54 atau - 5 tahun selepas menjawat jawatan DS51 / 52 atau 4. Mencapai tahap skor minimum setiap bidang kriteria yang dinilai 5. Mempunyai kelayakan akademik tahap Ph.D 6. Pemohon telah melahirkan sekurang-kurangnya seorang pelajar PhD sebagai penyelia utama atau 2 orang pelajar Ph.D sebagai penyelia bersama 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 LAMPIRAN D SYARAT-SYARAT KHUSUS, TABURAN MARKAH DAN KRITERIA PENILAIAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE JAWATAN PENGAJAR GRED J44 / J48 / J52 / J54 59

60 60

61 PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE JAWATAN PENGAJAR (J44 / J48/ J52 / J54) SYARAT-SYARAT KHUSUS KENAIKAN PANGKAT PENGAJAR (J) 1.0 Kenaikan Pangkat Pengajar Gred J41 Ke Gred J44 dan Gred J44 ke Gred J48 1. Telah disahkan dalam jawatan; 2. Diperakukan oleh Ketua Jabatan berdasarkan penilaian prestasi tahunan; 3. Tempoh berkhidmat layak dipertimbangkan minimum 4 tahun dalam jawatan terkini; 4. Mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Universiti; 5. Mempunyai pengalaman mengajar di UTHM atau Institusi yang diiktiraf selam tiga (3) tahun atau lebih. 2.0 Kenaikan Pangkat Pengajar Gred J52 dan Gred J52 ke Gred 54 1 Telah disahkan dalam jawatan; 2 Diperakukan oleh Ketua Jabatan berdasarkan penilaian prestasi tahunan; 3 Tempoh berkhidmat layak dipertimbangkan minimum 4 tahun dalam jawatan terkini; 4 Mencapai tahap kecemerlangan perkhidmatan yang ditetapkan oleh Universiti; 5 Mempunyai pengalaman mengajar di UTHM atau Institusi yang diiktiraf selama tiga (3) tahun atau lebih. 6. Calon wajib mempunyai kelayakan professional berkaitan yang diiktiraf atau yang setaraf bagi bidang yang tidak mempunyai badan profesional. 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 LAMPIRAN E SYARAT-SYARAT KHUSUS, TABURAN MARKAH DAN KRITERIA PENILAIAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE JAWATAN GURU BAHASA GRED DG44 / DG48 / DG52 71

72 72

73 PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE JAWATAN GURU BAHASA (DG44 / DG48 / DG52) SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN GURU BAHASA (DG44 / DG48 / DG52) Kenaikan Pangkat Guru Bahasa Gred DG41 Ke Gred DG44, DG44 ke DG48 dan DG48 ke DG52 1. Telah disahkan dalam jawatan; 2. Diperakukan oleh Ketua Jabatan / Perkhidmatan; 3. Tempoh layak untuk dipertimbangkan minimum 4 tahun dalam jawatan terkini; 4. Mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Universiti. 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 LAMPIRAN F SYARAT-SYARAT KHUSUS, TABURAN MARKAH DAN KRITERIA PENILAIAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK KE PENSYARAH UNIVERSITI GRED (DS45) / PENSYARAH KANAN (DS51) / FELO (DS51) (CALON DARI IPT LAIN / AGENSI / INSTITUSI LAIN) 81

82 82

83 PENILAIAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK KE JAWATAN PENSYARAH (DS45) / PENSYARAH KANAN (DS51) / FELO (DS51) (CALON DARI IPT LAIN / AGENSI / INSTITUSI LAIN) 1.0 SYARAT-SYARAT KHUSUS PELANTIKAN KE PENSYARAH (DS45) 1.1 Pelantikan Terus Daripada DA41 (Tutor) a) Mempunyai kelayakan akademik tahap PhD yang diiktiraf kerajaan. 2.0 SYARAT-SYARAT KHUSUS PELANTIKAN KE PENSYARAH KANAN (DS51) / FELO 2.1 Daripada IPT lain a) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun. b) Memiliki PhD. dalam bidang berkaitan. c) Mencapai tahap kecemerlangan yang ditetapkan oleh Universiti. d) Mencapai tahap skor minimum setiap bidang kriteria yang dinilai e) Segala hasil kerja semasa Cuti belajar dan semasa berada di gred terkini atau kerja akademik yang diiktiraf oleh Universiti boleh diambil kira untuk tujuan penilaian. f) Purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tidak kurang dari 80% bagi 3 tahun terakhir di IPT asal. 2.2 Daripada Agensi / Institusi Lain Daripada Pendidikan a) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam bidang kepakaran masingmasing. b) Memiliki kelayakan Sarjana (Minimum) dalam bidang berkaitan. c) Mencapai tahap kecemerlangan yang ditetapkan oleh Universiti. d) Mencapai tahap skor minimum setiap bidang kriteria yang dinilai e) Purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tidak kurang dari 80% bagi 3 tahun ke terakhir di Agensi asal (jika berkaitan). 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 LAMPIRAN G SYARAT-SYARAT KHUSUS, TABURAN MARKAH DAN KRITERIA PENILAIAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK KE JAWATAN PRESOR MADYA (DS53) / FELO KANAN (DS53) (CALON DARI IPT LAIN / AGENSI / INSTITUSI LAIN) 97

98 98

99 PENILAIAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK KE JAWATAN PROFESOR MADYA (DS53) / FELO KANAN (DS53) (CALON DARI IPT LAIN / AGENSI / INSTITUSI LAIN) SYARAT-SYARAT KHUSUS KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA (DS53) / FELO KANAN 1.0 Daripada IPT lain a) Mencapai tahap kecemerlangan yang ditetapkan oleh Universiti. b) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam bidang berkaitan c) Mencapai tahap skor minimum setiap bidang kriteria yang dinilai d) Mempunyai kelayakan akademik tahap Ph.D 2.0 Daripada Agensi / Institusi Lain Daripada Pendidikan a) Mencapai tahap kecemerlangan yang ditetapkan oleh Universiti. b) Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidang berkaitan c) Mencapai tahap skor minimum setiap bidang kriteria yang dinilai d) Mempunyai kelayakan akademik minimum Ph.D 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 LAMPIRAN H CARTA ALIRAN KERJA PROSES KENAIKAN PANGKAT KE PROFESOR MADYA (DS53 / 54) DAN PROFESOR (VK7) CARTA ALIRAN KERJA PROSES KENAIKAN PANGKAT KE PENSYARAH KANAN (DS51 / 52), JURUTERA PENGAJAR (J44 / 48 / 52 / 54) DAN GURU BAHASA (DG44 / 48 / 52) 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 LAMPIRAN I BORANG PERMOHONAN PELANTIKAN / KENAIKAN PANGKAT JAWATAN GURU BAHASA / JURUTERA PENGAJAR / PENSYARAH KANAN / PROFESOR MADYA / PROFESOR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 117

118 118

119 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT / PELANTIKAN JAWATAN GURU BAHASA / PENGAJAR / PENSYARAH KANAN / PROFESOR MADYA / PROFESOR PENINGKATAN GRED KHAS PROFESOR Borang permohonan hendaklah diisi dalam satu salinan. Semua kenyataan hendaklah ditaip dan jika perlu, muka surat yang berkenaan boleh disalin dan diisi. Setiap muka surat yang disalin hendaklah dinomborkan dengan nombor muka surat berkenaan serta angka tambahan seperti yang tercatat di bawah muka surat. Sila ambil perhatian, maklumat yang diisi hendaklah berasaskan maklumat seperti berikut: 1. Permohonan untuk jawatan Gurubahasa, Pengajar, Felo, Pensyarah Kanan, Felo Kanan, Profesor Madya, Profesor ialah maklumat semasa memegang jawatan terkini. Borang permohonan ini hendaklah disertakan dengan maklumat peribadi (CV) dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris. Permohon juga perlu menyertakan sesalinan makalah, kertas kerja, penerbitan, penulisan dan lain-lain dokumen akademik yang berkaitan. MUSTAHAK Calon-calon yang tidak mengemukakan perkara-perkara di atas dan tidak mengemukakan format maklumat peribadi (CV) tidak akan dipertimbangkan. Borang permohonan hendaklah dihantar kepada : PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PARIT RAJA BATU PAHAT, JOHOR Melalui Ketua Jabatan masing-masing. 119

120 JAWATAN YANG DIPOHON: BAHAGIAN 1: MAKLUMAT PERIBADI 1. Nama : 2. No. K/P: 3. Jabatan: 4. Fakulti: 5. Tarikh dilantik ke jawatan (* Gurubahasa / Pengajar / Pensyarah) : 6. Tarikh disahkan dalam jawatan (* Gurubahasa / Pengajar / Pensyarah) : 7. Tarikh dilantik/dinaikkan pangkat ke jawatan semasa (jika berkenaan, sila nyatakan jawatan) : 8. Tarikh disahkan dalam jawatan semasa (jawatan seperti no. 7, jika berkenaan): 9. Tarikh Lahir: Umur : 10. Gaji Sekarang: Kod Gaji/Gred Gaji: 11. Jawatan Pentadbiran: 12. Alamat: * Potong mana yang berkenaan BAHAGIAN 2 : KELAYAKAN Kelayakan Akademik/Ikhtisas yang diperolehi serta lain-lain kelayakan: Bil. Nama Ijazah/ Tahun Kelas Universiti/ Kelayakan Ikhtisas Lulus Ijazah/CPA Institusi 120

121 BAHAGIAN 3 : PENGADIL Nama dua orang pengadil luar yang boleh menilai anda dari segi pengajaran, penyelidikan, penerbitan, penulisan dan lain-lain serta menilai kesesuaian anda untuk dinaikkan pangkat/dilantik ke jawatan Profesor/ Profesor Madya. Pengadil hendaklah seseorang yang mengenali calon dan dapat memberi keterangan mengenai peribadi, kebolehan, pengalaman, minat serta lain-lain keterampilan yang sesuai tentang calon. 1. Nama Pengadil : Kelayakan Akademik : Jawatan Sekarang : Alamat surat menyurat : Pengalaman : 2. Nama Pengadil : Kelayakan Akademik : Jawatan Sekarang : Alamat surat menyurat :. Pengalaman :.. PENGAKUAN Saya mengaku dan mengesahkan bahawa semua keterangan di atas adalah benar. Tarikh :. Tandatangan : 121

122 BAHAGIAN 4 : PENGESAHAN KETUA JABATAN Sila sahkan setakat yang anda mampu, samada keterangan yang diberi di atas adalah benar. Jika ada keraguan sila nyatakan butir-butir tersebut:- Saya menyokong / tidak menyokong permohonan ini kenaikan pangkat / pelantikan ini. * Potong mana yang berkenaan Tarikh :.. Tandatangan : Jawatan : Jabatan/Fakulti :. 122

123 LAMPIRAN J BORANG MAKLUMAT PERIBADI / C.V UNTUK PELANTIKAN / KENAIKAN PANGKAT JAWATAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 123

124 124

125 LAMPIRAN J 1.0 Maklumat Peribadi / CV Nama : Tarikh dan Tempat Lahir : Jantina : Kewarganegaraan : Alamat Surat-Menyurat : Telefon (Pejabat dan Rumah) : Pekerjaan Sekarang : Kelulusan Pendidikan : Sejarah Kerjaya : 125

126 2. PENGAJARAN DAN PENYELIAAN 2a. Senarai Kursus yang sedang dan pernah dikendalikan selama ini termasuk di IPT lain. Sesi Nama Mata Peringkat * Jumlah Bil. Pelajar Pengajian Pelepasan/Kod Jam/Minggu & IPT *Peringkat Kursus dan tahap Pengajian Dip - Diploma B. Sc. - Sarjana Muda M. Sc. - Sarjana Ph.D. - Doktor Falsafah Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J 3.1, J 3.2, J 3.3 dan seterusnya. 126

127 2.b. Senarai Tesis/Disertai/Latihan Ilmiah Yang Telah dan Sedang Diselia. 2b. (i) Siswazah/Pascasiswazah Bil Tajuk Tesis dan Peringkat Nama Pelajar Tahun/Sesi Status (Lulus/Gagal) Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J 4.1, J4.2, J 4.3 dan seterusnya. 127

128 2b (ii) Prasiswazah Bil. Tajuk Tesis dan Peringkat Nama Pelajar Tahun/Sesi Status (Lulus/Gagal) Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J 5.1, J 5.2, J 5.3 dan seterusnya. 128

129 3. PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN / PENYELIDIKAN, INOVASI, PENERBITAN DAN PERSIDANGAN 3a. Penyelidikan Bil. Tajuk Penyelidikan Tempoh dan Kos/Sumber Status Tempat Kewangan (Vot) Penyelidik Penyelidikan (Ketua, dsb.) Jika ruangan diatas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J 6.1, J 6.2, J 6.3 dan seterusnya 129

130 3b. Penerbitan dan Penulisan Penerbitan dan Penulisan meliputi Jurnal, Prosiding, Makalah dan Buku atau Bab dalam Buku, Karya Terjemahan / Adaptasi, Suntingan, Monograf, Abstrak dalam Jurnal atau Prosiding, Laporan Teknikal/Laporan Penyelidikan, Manuskrip, Tulisan Dalam Media Massa. Senaraikan hasil kerja Penerbitan dan Penulisan mengikut tertib tahun penerbitan dimulai dengan yang terkini. Satu salinan hasil kerja perlu disertakan bersama maklumat peribadi calon. Jurnal/Abstrak dalam Jurnal Bil Penulis/Penulis Tajuk Artikel Nama Jurnal, Bersama & Tahun Jilid, Bil. & Mukasurat Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J 7.1, J 7.2, J 7.3 dan seterusnya. 130

131 3c. Prosiding/Abstrak dalam Prosiding Bil Penulis/Penulis Tajuk Artikel Nama Prosiding, Bersama & Tahun Jilid, Bil. & Mukasurat Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J 8.1, J 8.2, J 8.3 dan seterusnya. 131

132 3d. Buku atau Bab dalam Buku Bil Penulis/Penulis Tajuk Artikel Nama Buku, Penerbit Bersama & Tahun Jilid, Bil. & Mukasurat Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J 9.1, J 9.2, J 9.3 dan seterusnya. 132

133 3e. Karya Terjemahan / Adaptasi / Suntingan atau Monograf Bil Penulis/Penulis Tajuk Artikel Nama Buku, Monograf Bersama & Tahun Tarikh & Mukasurat dsb. 3f. Manuskrip dan Tulisan Dalam Media Masa / Majalah Bil Penulis/Penulis Tajuk Artikel Nama Media, Majalah Bersama & Tahun Bil. & Mukasurat Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J10.1, J 10.2, J 10.3 dan seterusnya. 133

134 3g. Laporan Teknikal / Laporan Penyelidikan Bil Penulis/Penulis Tajuk Artikel Nama Bahan Terbitan, Bersama & Tahun Jilid, Bil. & Mukasurat Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini nomborkan muka surat J 11.1, J 11.2, J 11.3 dan seterusnya. 134

135 4. PERUNDINGAN / REKAAN / CIPTAAN / PATEN / KARYA ASLI 4a. Perundingan Bil. Tajuk Perundingan Tempoh dan Kos/Sumber Status Tempat Perundingan Kewangan (Vot) Perundingan (Ketua, dsb.) Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini nomborkan muka surat J 12.1, J 12.2, J 12.3 dan seterusnya. 135

136 4b. Rekaan / Ciptaan / Paten Bil Bahan Rekaan/ Peringkat Kod Rujukan, Tahun Ciptaan Pengiktirafan & dsbnya. Sumbangan 5. PENYERTAAN PERSIDANGAN, SEMINAR / KURSUS Bil Nama Persidangan Status Tarikh & Tempat Seminar/Kursus (Pengerusi / & Peringkat Jawatankuasa Peserta/ Penyampai) Jika ruangan diatas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J 13.1, J 13.2, J 13.3 dan seterusnya 136

137 6. PENYERTAAN PERSATUAN/LEMBAGA / JAWATANKUASA DAN SEBAGAINYA Bil Nama Persatuan / Peringkat/Status Tempoh/Masa Jawatankuasa Penyertaan Penyertaan & Keahlian 7. PERKARA-PERKARA LAIN YANG TIDAK DILIPUTI DALAM 1-7 DI ATAS Jika ruangan di atas tidak mencukupi, sila buat salinan muka surat ini dan nomborkan muka surat J 14.1, J 14.2, J 14.3 dan seterusya 137

138 138

139 LAMPIRAN K MAKLUMAT CALON TEMUDUGA JAWATAN PENSYARAH (DS45 / DS53 / DS54/ VK7), FELO (DS51), FELO KANAN (DS53), PENGAJAR (J41 / J44 / J48 / J52 / J54) DAN GURU BAHASA (DG41 / DG44 / DG48 / DG52 / DG54) 139

140 140

141 NAMA : JAWATAN : FAKULTI/ PUSAT : Nama Calon / Maklumat Peribadi LNPT Pengajaran / Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Perundingan dan Rekacipta Persidangan Perkhidmatan Masyarakat / Sumbangan Kepada Universiti Nota: Buat salinan mukasurat jika perlu dan nomborkan mukasurat K 2.1, K 2.2, K 2.3 dan seterusnya. 141

142 NAMA : JAWATAN : FAKULTI/ PUSAT : Nama Calon / Maklumat Peribadi LNPT Pengajaran / Penyeliaan Penyelidikan dan Penerbitan Perundingan dan Rekacipta Persidangan Perkhidmatan Masyarakat / Sumbangan Kepada Universiti Nota: Buat salinan mukasurat jika perlu dan nomborkan mukasurat K 3.1, K 3.2, K 3.3 dan seterusnya. 142

143 LAMPIRAN L BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT / PELANTIKAN JAWATAN PENGAJAR (J41 / J44 / J48 / J52 / J54) JAWATAN GURU BAHASA (DG41 / DG44 / DG48 / DG52 / DG54) JAWATAN FELO (DS51), PENSYARAH KANAN (DS51 / 52), FELO KANAN (DS53), PROFESOR MADYA (DS53 / 54) PROFESOR GRED KHAS C (VK 7) 143

144 144

145 LAMPIRAN L 1 BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN (DS52) BAGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Nama Pegawai : Jawatan Terkini / Gred Jawatan : Fakulti/Pusat : Penilaian diambilkira mulai sehingga KRITERIA PECAHAN / PERINGKAT MARKAH JUMLAH A. Pengajaran dan Penyeliaan (30-40 markah) B. Penyelidikan dan Penerbitan (20-30 markah) C. Perundingan dan Kepakaran (5-10 markah) D. Persidangan (5-10 markah) E. Khidmat, Sanjungan dan Kepimpinan Akademik (Universiti, Masyarakat dan Negara) (5-10 markah) F. Kelayakan Profesional (Bonus) (5 markah) A1. Pengajaran (25 30 markah) A2. Penyeliaan (5 10 markah) B1. Penyelidikan (15 20) B2. Penerbitan (5 10) C1. Perundingan Dengan Ganjaran C2. Perundingan Tanpa Ganjaran (Sumbangan Kepakaran) Persidangan E1. Sumbangan Peringkat Universiti E2. Sumbangan Peringkat Masyarakat E3. Sumbangan Peringkat Negara Kelayakan Profesional JUMLAH KESELURUHAN KELAYAKAN : 1. LAYAK 2. TIDAK LAYAK 145

146 LAMPIRAN L 1 JAWATANKUASA SEPAKARAN TARIKH MESYUARAT : BIL NAMA JAWATAN ULASAN / CATATAN TANDATANGAN 146

147 LAMPIRAN L 2 BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA (DS54) BAGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Nama Pegawai : Jawatan Terkini / Gred Jawatan : Fakulti/Pusat : Penilaian diambilkira mulai sehingga KRITERIA PECAHAN / PERINGKAT MARKAH JUMLAH A. Pengajaran dan Penyeliaan (30-40 markah) B. Penyelidikan dan Penerbitan - DS52 ke DS54 : (20-30 markah) - DS45 ke DS54 : (30-40 markah) C. Perundingan dan Kepakaran (5-10 markah) D. Persidangan (5-10 markah) E. Khidmat, Sanjungan dan Kepimpinan Akademik (Universiti, Masyarakat dan Negara) (5-10 markah) F. Kelayakan Profesional (Bonus) (5 markah) A1. Pengajaran (20-25 markah) A2. Penyeliaan (10-15 markah) B1. Penyelidikan - DS52 ke DS54 : (10 15 markah) - DS45 ke DS54 : (15-20 markah) B2. Penerbitan - DS52 ke DS54 : (10-15 markah) - DS45 ke DS54 : (15-20 markah) C1. Perundingan Dengan Ganjaran C2. Perundingan Tanpa Ganjaran (Sumbangan Kepakaran) Persidangan E1. Sumbangan Peringkat Universiti E2. Sumbangan Peringkat Masyarakat E3. Sumbangan Peringkat Negara Kelayakan Profesional JUMLAH KESELURUHAN Bil. Jurnal Antarabangsa KELAYAKAN : 1. LAYAK 2. TIDAK LAYAK 147

148 LAMPIRAN L 2 AHLI JAWATANKUASA SEPAKARAN TARIKH MESYUARAT : BIL NAMA JAWATAN ULASAN / CATATAN TANDATANGAN 148

149 BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) BAGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA LAMPIRAN L 3 Nama Pegawai : Jawatan Terkini / Gred Jawatan : Fakulti/Pusat : Penilaian diambilkira mulai sehingga KRITERIA PECAHAN / PERINGKAT MARKAH JUMLAH A. Pengajaran dan Penyeliaan - DS53/54 ke VK7 : (20-30 markah) - DS51/52 ke VK7 : (30-40 markah) B. Penyelidikan dan Penerbitan - DS53/54 ke VK7 : (30-40 markah) - DS51/52 ke VK7 : (40-50 markah) C. Perundingan dan Kepakaran (5-10 markah) D. Persidangan (5-10 markah) E. Khidmat, Sanjungan dan Kepimpinan Akademik (Universiti, Masyarakat dan Negara) (5-10 markah) A1. Pengajaran - DS53/54 ke VK7 : (15-20 markah) - DS51/52 ke VK7 : (20-25 markah) A2. Penyeliaan - DS53/54 ke VK7 : (5-10 markah) - DS51/52 ke VK7 : (10-15 markah) B1. Penyelidikan B2. Penerbitan C1. Perundingan Dengan Ganjaran C2. Perundingan Tanpa Ganjaran (Sumbangan Kepakaran) Persidangan E1. Sumbangan Peringkat Universiti E2. Sumbangan Peringkat Masyarakat E3. Sumbangan Peringkat Negara JUMLAH KESELURUHAN Bil. Jurnal Antarabangsa KELAYAKAN : 1. LAYAK 2. TIDAK LAYAK 149

150 LAMPIRAN L 3 AHLI JAWATANKUASA SEPAKARAN TARIKH MESYUARAT : BIL NAMA JAWATAN ULASAN / CATATAN TANDATANGAN 150

151 BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENGAJAR (J44 / J48 / J52 / J54) BAGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA LAMPIRAN L 4 Nama Pegawai : Jawatan Terkini / Gred Jawatan : Jawatan Dinilai : PENGAJAR (J44 / J48 / J52 / J54 / J) * Potong mana yang berkenaan Fakulti/Pusat : Penilaian diambilkira mulai sehingga KRITERIA PECAHAN / PERINGKAT MARKAH JUMLAH A. Pengajaran dan Penyeliaan - J41 ke J44 : (50-60 markah) - J44 ke J48 : (40-50 markah) - J48 ke J52 : (30-40 markah) - J52 ke J54 : (20-30 markah) B. Penyelidikan, Inovasi, Persidangan dan Penerbitan - J41 ke J44 : (10-15 markah) - J44 ke J48 : (15-20 markah) - J48 ke J52 : (20-25 markah) - J52 ke J54 : (25-30 markah) C. Perundingan dan Kepakaran - J41 ke J44 : (10-15 markah) - J44 ke J48 : (15-20 markah) - J48 ke J52 : (20-25 markah) - J52 ke J54 : (25-30 markah) D. Khidmat, Sanjungan dan Kepimpinan Akademik (Universiti, Masyarakat dan Negara) (5-10 markah) A1. Pengajaran - J41 ke J44 : (30-35 markah) - J44 ke J48 : (25-30 markah) - J48 ke J52 : (20-25 markah) - J52 ke J54 : (15-20 markah) A2. Penyeliaan - J41 ke J44 : (20-25 markah) - J44 ke J48 : (15-20 markah) - J48 ke J52 : (10-15 markah) - J52 ke J54 : (5-10 markah) B1. Penyelidikan B2. Inovasi B3. Persidangan B4. Penerbitan C1. Perundingan / Kepakaran Dengan Ganjaran C2. Perundingan / Kepakaran Tanpa Ganjaran D1. Sumbangan Peringkat Universiti D2. Sumbangan Peringkat Masyarakat D3. Sumbangan Peringkat Negara JUMLAH KESELURUHAN KELAYAKAN : 1. LAYAK 2. TIDAK LAYAK 151

152 JAWATANKUASA SEPAKARAN LAMPIRAN L 4 TARIKH MESYUARAT : BIL NAMA JAWATAN ULASAN / CATATAN TANDATANGAN 152

153 LAMPIRAN L 5 BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN GURUBAHASA (DG44 / 48 / 52 / 54) BAGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Nama Pegawai : Jawatan Terkini / Gred Jawatan : Jawatan Dinilai : GURUBAHASA (DG44 / 48 / 52 / 54) * Potong mana yang berkenaan Fakulti/Pusat : Penilaian diambilkira mulai sehingga KRITERIA PECAHAN / PERINGKAT MARKAH JUMLAH A. Pengajaran atau / dan Pembelajaran - DG41 ke DG44 : (60-70 markah) - DG44 ke DG48 : (50-60 markah) - DG48 ke DG52 : (40-50 markah) - DG52 ke DG54 : (30-40 markah) A1. Pengajaran A2. Penyeliaan B. Penulisan / dan Penerbitan - DG41 ke DG44 : (5-15 markah) - DG44 ke DG48 : (10-20 markah) - DG48 ke DG52 : (15-25 markah) - DG52 ke DG54 : (20-30 markah) Penulisan dan Penerbitan C. Penyelidikan / Perundingan - DG41 ke DG44 : (0-5 markah) - DG44 ke DG48 : (0-5 markah) - DG48 ke DG52 : (5-10 markah) - DG52 ke DG54 : (10-15 markah) D. Perhidmatan - DG41 ke DG44 : (5-10 markah) - DG44 ke DG48 : (10-15 markah) - DG48 ke DG52 : (10-15 markah) - DG52 ke DG54 : (10-15 markah) E. Kelayakan JUMLAH KESELURUHAN C1. Penyelidikan C2. Perundingan Dengan Ganjaran C3. Sumbangan Kepakaran D1. Sumbangan Peringkat Universiti D2. Sumbangan Peringkat Masyarakat D3. Sumbangan Peringkat Negara Iktisas - DG44 ke DG48 : (2 markah) - DG48 ke DG52 : (2 markah) - DG52 ke DG54 : (2 markah) Sarjana - DG44 ke DG48 : (3 markah) - DG48 ke DG52 : (3 markah) - DG52 ke DG54 : (3 markah) PhD - DG44 ke DG48 : (5 markah) - DG48 ke DG52 : (5 markah) - DG52 ke DG54 : (5 markah) 153

154 KELAYAKAN : 1. LAYAK 2. TIDAK LAYAK JAWATANKUASA SEPAKARAN TARIKH MESYUARAT : BIL NAMA JAWATAN ULASAN / CATATAN TANDATANGAN 154

155 LAMPIRAN L 6 BORANG PENILAIAN PELANTIKAN DARI IPT LAIN / AGENSI / INSTITUSI LAIN KE JAWATAN PENSYARAH KANAN (DS51) / FELO BAGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Nama Pegawai : Jawatan Terkini / Gred Jawatan : Fakulti/Pusat : Penilaian diambilkira mulai sehingga KRITERIA PECAHAN / PERINGKAT MARKAH JUMLAH A. Pengajaran Dan / Atau Penyeliaan - Dari IPT Lain : (30-40 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (5-15 markah) B. Penyelidikan Dan / Atau Penerbitan - Dari IPT Lain : (20-30 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (15-25 markah) C. Perundingan dan Kepakaran - Dari IPT Lain : (5-10 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (30-40 markah) D. Persidangan (5-10 markah) A1. Pengajaran - Dari IPT Lain : (20-30 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (0-5 markah) A2. Penyeliaan - Dari IPT Lain : (10-20 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (5-10 markah) B1. Penyelidikan - Dari IPT Lain : (15-20 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (10-15markah) B2. Penerbitan (5-10) C1. Perundingan Dengan Ganjaran - Dari IPT Lain : (0 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (10-15 markah) C2. Perundingan Tanpa Ganjaran (Sumbangan Kepakaran) - Dari IPT Lain : (5-10 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (20-25 markah) Persidangan E. Khidmat, Sanjungan dan Kepimpinan Akademik (Universiti, Masyarakat dan Negara) (5-10 markah) F. PhD (Bonus) - Dari Agensi/Institusi Lain : (5 markah) G. Kelayakan Profesional (Bonus) (5 markah) JUMLAH KESELURUHAN E1. Sumbangan Peringkat Universiti E2. Sumbangan Peringkat Masyarakat E3. Sumbangan Peringkat Negara PhD Kelayakan Profesional 155

156 KELAYAKAN : 1. LAYAK 2. TIDAK LAYAK LAMPIRAN L 6 JAWATANKUASA SEPAKARAN TARIKH MESYUARAT : BIL NAMA JAWATAN ULASAN / CATATAN TANDATANGAN 156

157 LAMPIRAN L 7 PENILAIAN PELANTIKAN DARI IPT LAIN / AGENSI / INSTITUSI LAIN KE JAWATAN PROFESOR MADYA (DS53) / FELO KANAN BAGI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Nama Pegawai : Jawatan Terkini / Gred Jawatan : Fakulti/Pusat : Penilaian diambilkira mulai sehingga KRITERIA PECAHAN / PERINGKAT MARKAH JUMLAH A. Pengajaran dan Penyeliaan - Dari IPT Lain : (30-40 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (10-20 markah) B. Penyelidikan dan Penerbitan - Dari IPT Lain : (20-30 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (20-30 markah) C. Perundingan dan Kepakaran - Dari IPT Lain : (5-10 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (30-40 markah) D. Persidangan (5-10 markah) E. Khidmat, Sanjungan dan Kepimpinan Akademik (Universiti, Masyarakat dan Negara) (5-10 markah) F. Memiliki PhD (Bonus) - Dari Agensi/Institusi Lain : (5 markah) G. Kelayakan Profesional (Bonus) - Dari IPT Lain : (5 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (5 markah) JUMLAH KESELURUHAN A1. Pengajaran - Dari IPT Lain : (20-25 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (5-10 markah) A2. Penyeliaan - Dari IPT Lain : (10-15 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (5-10 markah) B1. Penyelidikan - Dari IPT Lain : (15-20 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (15-20 markah) B2. Penerbitan - Dari IPT Lain : (5-10 markah) - Dari Agensi/Institusi Lain : (5-10 markah) C1. Perundingan Dengan Ganjaran C2. Perundingan Tanpa Ganjaran (Sumbangan Kepakaran) Persidangan E1. Sumbangan Peringkat Universiti E2. Sumbangan Peringkat Masyarakat E3. Sumbangan Peringkat Negara Memiliki PhD (Bonus) Memiliki Kelayakan Profesional (Bonus) 157

158 KELAYAKAN : 1. LAYAK 2. TIDAK LAYAK LAMPIRAN L 7 AHLI JAWATANKUASA SEPAKARAN TARIKH MESYUARAT : BIL NAMA JAWATAN ULASAN / CATATAN TANDATANGAN 158

159 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (56) 10 Oktober 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL.56/2008 PELAKSANAAN PELANTIKAN TERUS KE JAWATAN PENSYARAH KANAN GRED DS51 DAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TERUS PENSYARAH GRED DS45 KE JAWATAN PENSYARAH KANAN GRED DS52 BAGI CALON-CALON YANG MEMILIKI Ph.D Pekeliling Pengurusan ini bertujuan melaksanakan keputusan Lembaga Pengarah Universiti untuk pelantikan terus ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS51 dan kenaikan pangkat secara terus Pensyarah Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52 bagi calon-calon yang memiliki Ph.D di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). 2. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah meminta supaya IPTA mempercepatkan proses kenaikan pangkat bagi Pensyarah-Pensyarah Gred DS45 yang memiliki Ph.D ke Gred DS52 selepas tempoh satu tahun pelantikan dan memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan Pensyarah Universiti serta memenuhi kriteria kecemerlangan akademik sepatutnya yang telah ditetapkan oleh universiti. Saranan ini adalah untuk menjadikan kerjaya Pensyarah Universiti lebih menarik dan akan dapat meningkatkan bilangan calon-calon berkelayakan Ph.D bagi mengisi kekosongan jawatan staf akademik serta membantu Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mencapai sasaran yang mana 60% Pensyarah Universiti di IPTA berkelulusan Ph.D pada tahun Mesyuarat Naib-Naib Canselor bersama Ketua Setiausaha Negara mengambil maklum bahawa dasar pelantikan baru pemegang Ph.D terus ke Gred DS51 telah diterima pakai. Namun perkara ini telah membawa kesan anomali kepada Pensyarah di Gred DS45 yang memiliki Ph.D. Mesyuarat tersebut dimaklumkan bahawa perkara ini adalah dalam tindakan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan satu pekeliling baru akan dikeluarkan oleh JPA berhubung perkara ini. 4. Lembaga Pengarah Universiti melalui mesyuarat Bil. 2 / 2008 yang bersidang pada 20 Mei 2008 telah bersetuju meluluskan pelaksanaan pemangkuan jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52 untuk Pensyarah Gred DS45 yang mempunyai kelulusan Ph.D. 159

160 5. Mesyuarat Kriteria Pelantikan / Kenaikan Pangkat Pensyarah dari Gred DS45 ke Gred DS51 / 52 bagi calon yang memiliki Ph.D dan kriteria calon yang memiliki Ph.D ke gred DS51 yang dipengerusikan oleh Pemangku Naib Canselor pada 23 September 2008 telah bersetuju dengan cadangan pelaksanaan pelantikan terus ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS51 dan kenaikan pangkat secara terus Pensyarah Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52 bagi calon-calon yang memiliki Ph.D. 6. Lembaga Pengarah Universiti melalui mesyuarat Bil. 3/2008 bertarikh 25 September 2008 telah bersetuju meluluskan pelaksanaan pelantikan terus ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS51 dan kenaikan pangkat secara terus Pensyarah Gred DS45 ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52 bagi caloncalon yang memiliki Ph.D di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). PELAKSANAAN Staf Yang Layak Dipertimbangkan 7. Pensyarah Gred DS45 yang memiliki Ph.D dan telah disahkan dalam perkhidmatan serta telah lulus PTK yang ditetapkan (i) Staf hendaklah memohon untuk dinaikkan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52. Tarikh kenaikan pangkat paling awal yang akan dipertimbangkan ialah pada 1 Februari 2008 (iaitu sempena tarikh berkuatkuasanya pemurnian Polisi dan Kriteria Kenaikan Pangkat Staf Akademik UTHM yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4 / 2007), atau tarikh staf lulus Ph.D atau lulus PTK yang ditetapkan, mengikut tarikh mana yang terkemudian. 8. Pensyarah Gred DS45 yang memiliki Ph.D dan telah disahkan dalam perkhidmatan tetapi belum lulus PTK yang ditetapkan (i) (ii) Staf perlu menduduki dan lulus PTK / PTK Khas yang disediakan oleh Universiti. Staf boleh dinaikkan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52 setelah lulus PTK yang ditetapkan. Dalam tempoh sebelum lulus PTK / PTK Khas tersebut, staf boleh memohon untuk memangku jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52. Tempoh pemangkuan boleh dipertimbangkan sehingga staf memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS

161 9. Pensyarah Gred DS45 yang memiliki Ph.D tetapi belum disahkan dalam perkhidmatan dan belum lulus PTK yang ditetapkan (i) Staf perlu menghadiri satu kursus khas yang setara dengan Kursus Induksi dan Kursus PTK yang akan diuruskan oleh pihak Universiti seperti yang telah dipersetujui dalam Mesyuarat Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi bersama Pendaftar-Pendaftar IPTA bertarikh 9 September Staf akan dinaikkan pangkat ke jawatan Pensyarah Gred DS52 setelah satu (1) tahun perkhidmatan dan telah hadir dengan jayanya kursus khas tersebut. 10. Tutor Gred DA41 dan Calon Luar (warganegara) yang memiliki Ph.D (i) Tutor Gred DA41 dan calon luar (warganegara) yang memiliki Ph.D akan dilantik terus ke jawatan Pensyarah Kanan Gred DS51. Perlaksanaan pelantikan ini adalah berkuatkuasa mulai 1 Oktober Permohonan 11. Kategori staf di para 7, 8 dan 9 kecuali para 10 di atas perlu mengemukakan permohonan ke Pejabat Pendaftar dengan melengkapkan Borang UTHM.PP/UPP-60/2008 (Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Terus Pensyarah Gred DS45 Ke Jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52 / Pemangkuan Pensyarah Kanan Gred DS52 Bagi Calon-Calon Yang Memiliki Ph.D) seperti di Lampiran A. Pemohonan hendaklah melalui dan diperakukan oleh Ketua Jabatan. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) / Laporan Kerja Kursus (LKK) 12. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) staf bagi tahun semasa mestilah sekurang-kurangnya 80 peratus atau Laporan Kerja Kursus (LKK) bagi tahun semasa mestilah pada tahap baik. Penilaian Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya Gred DS54 bagi staf yang memiliki Ph.D 13. Bagi staf yang memiliki Ph.D, penilaian kenaikan pangkat ke jawatan 161

162 Profesor Madya Gred DS54, boleh dikira mulai tarikh staf dilantik ke jawatan Pensyarah Gred DS45 / Bagi staf yang tidak memiliki Ph.D, penilaian kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya Gred DS54 adalah berdasarkan polisi dan kriteria kenaikan pangkat Universiti sedia ada. 15. Pekeliling Pengurusan ini meliputi staf Universiti Tun Hussein Onn Malaysia berjawatan Pensyarah Gred DS45, Tutor Gred DA41 dan calon-calon jawatan Pensyarah (warganegara) yang memiliki Ijazah Ph.D. Sekian, terima kasih. DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA Yang benar, MD NGADIRAN BIN ISMON b/p : Pendaftar 7119 s.k - Naib Canselor - Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) - Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) - Dekan-Dekan Fakulti - Pengarah Pejabat/Pusat - Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/Unit MNI/rk/ /Pekeliling Pengurusan 162

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.56/2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.56/2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (56) 10 Oktober 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL.56/2008 PELAKSANAAN PELANTIKAN TERUS KE JAWATAN PENSYARAH KANAN GRED DS51 DAN KENAIKAN PANGKAT SECARA

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Garis panduan dan kriteria kenaikan pangkat bagi staf akademik tetap Universiti Utara Malaysia adalah

Lebih terperinci

Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik

Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik Gambar Ukuran Pasport Terbaru JAWATAN PENSYARAH KANAN (DS52)/ JAWATAN PROFESOR MADYA (DS54)/ JAWATAN PROFESOR (VK7) PENINGKATAN GRED KHAS PROFESOR (VK6/5) Borang

Lebih terperinci

6.3 Kriteria Pemarkahan & Penilaian Kenaikan Pangkat Staf Akademik JawatanPensyarah Kanan (DS52)

6.3 Kriteria Pemarkahan & Penilaian Kenaikan Pangkat Staf Akademik JawatanPensyarah Kanan (DS52) KANDUNGAN Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UMP.0 Tujuan.0 Syarat Kenaikan Pangkat. Syarat Skim. Syarat Am.0 Prosedur Permohonan.0 Penilai Luar.0 Keputusan Kenaikan Pangkat.0 Kriteria Penilaian.

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PERMOHONAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN AKADEMIK

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PERMOHONAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN AKADEMIK Gambar UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PERMOHONAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN AKADEMIK PENSYARAH KANAN (DS52)/JAWATAN PROFESOR MADYA (DS54)/PROFESOR (VK7) / PENINGKATAN GRED KHAS PROFESOR (VK6/5)

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF BUKAN AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 (51) 17 September 2007 PEKELILING PENGURUSAN BIL.51/2007

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 (51) 17 September 2007 PEKELILING PENGURUSAN BIL.51/2007 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (51) 17 September 2007 PEKELILING PENGURUSAN BIL.51/2007 DASAR PELANJUTAN TEMPOH LANTIKAN TUTOR GRED DA41 Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Lembaga

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.10 TAHUN 2015 SKIM FELO INDUSTRI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.10 TAHUN 2015 SKIM FELO INDUSTRI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 12 (3) 3 Ogos 2015 PEKELILING PENGURUSAN BIL.10 TAHUN 2015 TUJUAN SKIM FELO INDUSTRI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. Pekeliling Pengurusan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (32) 06 Jun 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga Pengarah

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Panduan pengurusan ini

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1. 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DISEDIAKAN OLEH : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Dasar Kenaikan Pangkat bagi

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Dasar kenaikan pangkat ini bertujuan bagi melaksanakan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik berkemampuan dan berkalibar yang

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK04-BO01 No. Semakan : 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2012

UKM-SPKP-JP-PK04-BO01 No. Semakan : 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2012 UKM-SPKP-JP-PK04-BO01 No. Semakan : 00 Kuatkuasa: 01/05/2012 LNP PDP KAKITANGAN AKADEMIK UKM(PER) SULIT LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN KAKITANGAN AKADEMIK (Profesor, Profesor

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH LAMPIRAN D SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UiTM KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TARIKH KUAT KUASA : 1 SEPTEMBER 2010 Gred Jadual Gaji Matriks Gred DM41

Lebih terperinci

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Calon yang menerima Anugerah Tokoh Akademik merupakan seorang pensyarah yang komited, terlibat secara menyeluruh dan berterusan dalam

Lebih terperinci

LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TARIKH KUAT KUASA 1 JANUARI 2013 Gred Peringkat Gaji Minimum Gaji Maksimum

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014 DASAR BAHARU BERKAITAN STAF CUTI BELAJAR YANG MASIH BELUM MENYELESAIKAN PENGAJIAN

Lebih terperinci

ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat secara menyeluruh

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Staf, Pejabat Pendaftar COP TERIMA Rujukan Utama Pekeliling Pengurusan Bil. 8 Tahun

Lebih terperinci

SULIT BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF AKADEMIK) ARAHAN; PP 03

SULIT BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF AKADEMIK) ARAHAN; PP 03 SULIT UNTUK KEGUNAAN PEJABAT/URUSETIA 1. TARIKH PANEL PTJ : 2. TARIKH PANEL PENGESAHAN: UNIVERSITI: BIL: PP 03 BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF AKADEMIK) ARAHAN; 1. Bahagian satu

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN GRED JAWATAN/GAJI : PENDIDIKAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL : DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN AKADEMIK UPSI(ISO)BSM/P08/GP01

GARIS PANDUAN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN AKADEMIK UPSI(ISO)BSM/P08/GP01 Muka surat : 1/12 GARIS PANDUAN PERMOHONAN / LANTIKAN KE GRED YANG LEBIH TINGGI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) PENDAHULUAN Panduan ini adalah untuk menerangkan prinsip-prinsip umum dalam eksesais

Lebih terperinci

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK Anugerah Tokoh Akademik UiTM 2012: Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 1 ASAS ANUGERAH ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Calon yang menerima Anugerah Tokoh Akademik Negara merupakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2017 1 GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SYARAT ASAS PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C DAN PROF. MADYA

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SYARAT ASAS PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C DAN PROF. MADYA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA SYARAT ASAS PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR GRED KHAS C DAN PROF. MADYA JAWATAN DIPOHON SYARAT ASAS PERMOHONAN 1. Pensyarah Universiti DS53/ DU53 Pensyarah

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN Bentuk Insentif Yuran pengajian dan insentif bagi staf yang tidak layak mendapat Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) diberikan

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN JABATAN PENDAFTAR

UNTUK KEGUNAAN JABATAN PENDAFTAR SENARAI SEMAK UNTUK BORANG PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA Borang permohonan pengesahan Jawatan Lampiran A [Perakuan pengesahan dalam perkhidmatan] Lampiran C [opsyen KWSP] *wajib

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan Pelaksanaan Dasar

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN DAN 1.0 PENGENALAN Program Cuti Sabatikal adalah salah satu program latihan peningkatan profesionalisme yang diberikan oleh pihak universiti kepada pegawai akademik yang

Lebih terperinci

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Pemohon-pemohon adalah dipelawa daripada kakitangan akademik Universiti Awam (UA) untuk mengisi kekosongan jawatan Timbalan Naib

Lebih terperinci

PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN AKADEMIK DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN AKADEMIK DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Rujukan Kami : UPM/ PEND-5.2 Tarikh : 15 September 2008 PEKELILING PENDAFTAR ANGAN 1 TAHUN 2008 PENAMBAHBAIKAN SKIM AKADEMIK DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

Nama calon * :.. UKM (PER) * :.. Jawatan * :... No. Telefon Bimbit dan No. Tel Pejabat * :... TANDAKAN SEMAKAN ADA ( ) DAN TIADA (X) (diisi oleh BSM)

Nama calon * :.. UKM (PER) * :.. Jawatan * :... No. Telefon Bimbit dan No. Tel Pejabat * :... TANDAKAN SEMAKAN ADA ( ) DAN TIADA (X) (diisi oleh BSM) SENARAI SEMAK PERMOHONAN SOKONGAN BAGI MENDAPATKAN TARAF PERMASTAUTIN TETAP (PR) / PERMIT MASUK BAGI PENSYARAH DAN PEGAWAI PERUBATAN WARGA ASING UNTUK TAPISAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERHATIAN:

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DU51P, DU51, DU53/54, DU55/56 Gred Khas C,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENTADBIR AKADEMIK

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENTADBIR AKADEMIK GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENTADBIR AKADEMIK 1.0 DEFINISI ISTILAH PELANTIKAN PENTADBIR AKADEMIK 1.1 DEFINISI ISTILAH 3 1.2 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB A. Urus Setia Fakulti/PTJ 3 B. Urus Setia Pusat 4 C.

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR. 11 April 2018

SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR. 11 April 2018 SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR 11 April 2018 Agenda 1.Empat Laluan Kerjaya Baharu Pegawai Akademik UPM 2.Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2017 - Kenaikan Pangkat Secara

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR TAFSIRAN PELANTIKAN Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI/ HONORORIUM KEPADA PENCERAMAH/ FASILITATOR

Lebih terperinci

BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK)

BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK) SULIT UNTUK KEGUNAAN PEJABAT/URUSETIA 1. TARIKH PANEL PTJ : 2. TARIKH PANEL PENGESAHAN: UNIVERSITI: BIL: PP 03 ARAHAN; BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK) 1. Bahagian

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pengiklanan,

Lebih terperinci

Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UiTM

Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UiTM Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UiTM 1. PENGENALAN 1.1. Garis Panduan Kriteria Kenaikan Pangkat Staf Akademik UiTM yang asal telah diluluskan pemakaiannya melalui mesyuarat Lembaga Pengarah

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERGIGIAN

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERGIGIAN LAMPIRAN B SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERGIGIAN KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DUG51P, DUG51, DUG53/54, DUG55/56 Gred Khas

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2017) 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P4-3.2016) PPS UTHM 1 1.0 1.1 PANEL PEMERIKSA VIVA Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria Panel pemeriksa yang layak

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 1 ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah ini adalah untuk memberi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP011 GARIS PANDUAN PEMILIHAN PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DAN GELARAN PROFESOR EMERITUS

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 PENETAPAN KADAR DAN SYARAT SYARAHAN SAMBILAN AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG

BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG PERCUMA USM KP(PENTADBIRAN)/2004 BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG 1. Borang hendaklah diisi dalam 6 salinan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN BIASISWA AINUDDIN WAHID BAGI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PERMOHONAN BIASISWA AINUDDIN WAHID BAGI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PERMOHONAN BIASISWA AINUDDIN WAHID BAGI PERINGKAT IJAZAH KEDOKTORAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SILA BACA ARAHAN DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN DENGAN TELITI SEBELUM MENGISI BORANG INI A. BUTIR-BUTIR

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 BEN-PKL(1/2009)D UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH FARMASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH FARMASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH FARMASI KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Turus

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 SULIT BORANG U.P.M. (Prestasi) 9 /2007 No. K.P.: No. K.T.: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 (PENSYARAH PUSAT ASASI

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI & PENGKOMERSILAN PRODUK UiTM 2016 BORANG PERMOHONAN / PENCALONAN

ANUGERAH INOVASI & PENGKOMERSILAN PRODUK UiTM 2016 BORANG PERMOHONAN / PENCALONAN ANUGERAH INOVASI & PENGKOMERSILAN PRODUK UiTM 2016 BORANG PERMOHONAN / PENCALONAN (Sila Gunakan Satu Borang Bagi Setiap Permohonan / Pencalonan) NAMA CALON / PEMOHON: KELAYAKAN (AKADEMIK DAN / ATAU PROFESIONAL):

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa caloncalon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidangbidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatanjawatan berikut

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

Kelulusan Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut / Program Baru / Pengambilan Pelajar Bil.

Kelulusan Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut / Program Baru / Pengambilan Pelajar Bil. Hakcipta terpelihara, tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian daripada kandungan buku ini dalam apa-apa jua bentuk dan dengan cara apa pun sama secara elektronik atau mekanikal, termasuk fotokopi,

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 05 ) 14 November 2011 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 4 TAHUN 2011

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 05 ) 14 November 2011 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 4 TAHUN 2011 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 05 ) 14 November 2011 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 4 TAHUN 2011 PERATURAN BERKAITAN PENERIMAAN SIJIL SAKIT SWASTA UNTUK TUJUAN KEMUDAHAN CUTI

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga surat

Lebih terperinci

Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik. Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011

Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik. Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Nombor Polisi: Diluluskan Oleh: Tarikh Kuat kuasa: Semakan Terakhir: Polisi Dan Prosedur Penubuhan, Atribut dan Pembubaran Entiti Akademik UTM P.A.0.3 Senat UTM Bil.12/2010/2011

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT/ LANTIKAN KE GRED YANG LEBIH TINGGI KAKITANGAN AKADEMIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

PANDUAN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT/ LANTIKAN KE GRED YANG LEBIH TINGGI KAKITANGAN AKADEMIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) PANDUAN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT/ LANTIKAN KE GRED YANG LEBIH TINGGI KAKITANGAN AKADEMIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) PENDAHULUAN Panduan ini adalah untuk menerangkan prinsip-prinsip umum

Lebih terperinci

INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)

INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS) Rujukan Iklan : Bilangan 6 Tahun 2017 Tarikh Siaran : 07-22 September 2017 IKLAN JAWATAN KOSONG Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) merupakan sebuah perbadanan yang ditubuhkan

Lebih terperinci

LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL / PELAKSANA 1. NAMA :. NO. UKM(PER) :.

LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL / PELAKSANA 1. NAMA :. NO. UKM(PER) :. SULIT PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B38 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL

Lebih terperinci

PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING PENDAFTAR Rujukan Kami : UniMAP/PEND/101/2-6 (7 ) Tarikh : 2 APRIL 2012 PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 4 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI TENAGA PENGAJAR SAMBILAN STAF BUKAN AKADEMIK UNIMAP DAN PIHAK LUAR (PENJAWAT

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PP/UPP-01/2007/Pin.2 BORANG PERMOHONAN JAWATAN (PERCUMA) PERINGATAN KEPADA PEMOHON UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GAMBAR UKURAN PASPORT YANG TERBARU (DIMESTIKAN) 1. Permohonan yang melebihi dari

Lebih terperinci

PELANTIKAN SEMULA SELEPAS BERSARA / PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN AKADEMIK

PELANTIKAN SEMULA SELEPAS BERSARA / PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN AKADEMIK UKM-SPKP-JP-PK01-BO18 No. Semakan:00 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2012 LANTIKAN SEMULA SELEPAS BERSARA / PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN AKADEMIK PELANTIKAN SEMULA SELEPAS BERSARA / PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara LAN-TC-01 Edisi ke 2 : Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Bagi Peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN GURU CEMERLANG (GC)/ PENSYARAH CEMERLANG (PC)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN GURU CEMERLANG (GC)/ PENSYARAH CEMERLANG (PC) LAMPIRAN B Gred DGA (KUP) Gred DGA (KUP) Gred DGA8 (KUP) Gred DG (KUP) Gred DG SR (KUP) Gred DG8 (KUP) Gred DG8 SR (KUP) Gred DG (KUP) Gred DG (KUP) Gred Khas C (KUP) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Sila

Lebih terperinci

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL 1. Nama Skim PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL Skim ini dinamakan Skim Pasca Doktoral Universiti Teknologi Malaysia (SPD). 2. Pengenalan Garis Panduan Skim Pasca Doktoral

Lebih terperinci