Mempraktikan akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Mempraktikan akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari"

Transkripsi

1 KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi akhlak dalam agama Islam Menganalisis unsur-unsur akhlak Islam dan maknanya bagi kehidupan umat Islam/manusia INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi akhlak dalam agama Islam Mendeskripsikan unsur-unsur akhlak Islam dan maknanya bagi kehidupan umat Islam/manusia Mempraktikan akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari

2 AQIDAH ISLAM SYARIAH AKHLAQ

3 Kata akhlaq merupakan jamak dari kata khuluq, berarti budi pekerti atau tabiat Gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak melibatkan pikiran (Ibn Maskawaih) AKHLAK Suatu sifat yang tetap pada jiwa yg dari padanya timbul perbuatan dgn mudah dgn tidak membutuhkan pikiran(gazali) Ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dituju oleh perbuatan manusia Akidah, Syariah, dan Akhlak merupakan kesatuan yang integral dalam kepribadian seorang Muslim-Mukmin

4 م ا ا ل ح س ان ق ال أ ن ت خ ش ى ه للا ك ؤ هنك ت ر اه ف إ هنك إ ن ل ت ك ن ت ر اه ف إ هنه ر اك ع ن ع ائ ش ة ق ال ت ق ال ر س ول ه للا ص لهى اللههم ع ل ه و س لهم إ هن م ن أ ك م ل ال م إ م ن ن إ م ان ا أ ح س ن ه م خ ل ق ا و أ ل ط ف ه م ب ؤ ه ل ه )احمد( ق ال ا ر س ول ه للا أ ي ال م إ م ن ن أ ف ض ل ق ال أ ح س ن ه م خ ل ق ا س ؤ ل ت ر س ول ه للا ص لهى اللههم ع ل ه و س لهم ع ن ال ب ر و ا ل ث م ف ق ال ال ب ر ح س ن ال خ ل ق و ا ل ث م م ا ح اك ف ص د ر ك و ك ر ه ت أ ن هطل ع ع ل ه ال هناس )مسلم(

5 MENGABDI HANYA KEPADA ALLAH TUNDUK DAN PATUH KEPADA ALLAH BERSERAH PADA KETENTUAN ALLAH BERSYUKUR HANYA KEPADA ALLAH AKHLAK KEPADA ALLAH IKHLAS DENGAN KEPUTUSAN ALLAH PENUH HARAP KEPADA ALLAH MOHON PERTOLONGAN KEPADA ALLAH CINTA KEPADA ALLAH TAKUT AKAN HILANGNYA RAHMAT TAKUT AKAN SIKSA ALLAH

6 و م ا خ ل ق ت ال ج هن و ا ل ن س إ ه ل ل ع ب د ون ) : ( اأ ه ا الهذ ن ء ام ن وا أ ط ع وا ه للا و ر س ول ه و ل ت و لهو ا ع ن ه و أ ن ت م ت س م ع ون )٨: ( و إ ذ ت ؤ هذن ر ب ك م ل ئ ن ش ك ر ت م ل ز د هنك م و ل ئ ن ك ف ر ت م إ هن ع ذ اب ل ش د د) ٧ : ( و ل و أ هنه م ر ض وا م ا ء ات اه م ه للا و ر س ول ه و ق ال وا ح س ب ن ا ه للا س إ ت ن ا ه للا م ن ف ض ل ه و ر س ول ه إ هنا إ ل ى ه للا ر اغ ب ون )٩:٩ ( إ هنم ا خ ش ى ه للا م ن ع ب اد ه ال ع ل م اء إ هن ه للا ع ز ز غ ف ور) : ٨ (

7 IKHLAS BERIMAN KEPADA RASUL MENGUCAPKAN SHALAWAT TAAT KEPADA RASUL CINTA KEPADA RASUL AKHLAK KEPADA RASUL MENGHIDUPKAN SUNNAH RASUL MENGHORMATI PEWARIS RASUL MEMPERCAYAI BERITA DARI RASUL BICARA DENGAN SUARA RENDAH BERMUSYAWARAH DENGAN RASUL MELAKSANAKAN AJARAN RASUL

8 إ هن ه للا و م ل ئ ك ت ه ص ل ون ع ل ى ال هنب اأ ه ا الهذ ن ء ام ن وا ص ل وا ع ل ه و س ل م وا ت س ل م ا) : ( و م ا ء ات اك م ال هرس ول ف خ ذ وه و م ا ن ه اك م ع ن ه ف ان ت ه وا و ا هتق وا ه للا إ هن ه للا ش د د ال ع ق اب )٩:٧ ( و م ن ط ع ه للا و ال هرس ول ف ؤ ول ئ ك م ع الهذ ن أ ن ع م ه للا ع ل ه م م ن ال هنب ن و الص د ق ن و الش ه د اء و ال هصال ح ن و ح س ن أ ول ئ ك ر ف ق ا) ٩ : ( ق ل إ ن ك ان ء اب اإ ك م و أ ب ن اإ ك م و إ خ و ان ك م و أ ز و اج ك م و ع ش ر ت ك م و أ م و ال اق ت ر ف ت م وه ا و ت ج ار ة ت خ ش و ن ك س اد ه ا و م س اك ن ت ر ض و ن ه ا أ ح هب إ ل ك م م ن ه للا و ر س ول ه و ج ه اد ف س ب ل ه )٩: (

9 MEMBACA DENGAN KHUSYU MULAI BACAAN DENGAN ISTI ADZAH MULAI BACAAN DENGAN BASMALLAH CINTA KEPADA RASUL AKHLAK KEPADA KITAB MEMBACA DENGAN SUARA YANG BAIK MENGIKUTI KAIDAH ILMU TAJWID MEMAHAMI ARTI AYAT-AYATNYA MENDENGARKAN BACAAN AL-QURAN MEMBACA DENGAN BERGANTIAN BERDOA SETELAH SELESAI MEMBACA

10 ف إ ذ ا ق ر أ ت ال ق ر ء ان ف اس ت ع ذ ب ا ه لل م ن ال هش ط ان ال هرج م ) :٩٨( و ر ت ل ال ق ر ء ان ت ر ت ل )٧ : ( و إ ذ ا ق ر ئ ال ق ر ء ان ف اس ت م ع وا ل ه و أ ن ص ت وا ل ع لهك م ت ر ح م ون )٧: ( إ هنم ا ال م إ م ن ون الهذ ن إ ذ ا ذ ك ر ه للا و ج ل ت ق ل وب ه م و إ ذ ا ت ل ت ع ل ه م ء ا ات ه ز اد ت ه م إ م ان ا و ع ل ى ر ب ه م ت و هكل ون )٨: ( إ هن ه ذ ا ال ق ر ء ان ه د ي ل لهت ه أ ق و م و ب ش ر ال م إ م ن ن الهذ ن ع م ل ون ال هصال ح ات أ هن ل ه م أ ج ر ا ك ب ر ا) ٩: ٧ (

11 MENGHINDARI MINUMAN KERAS SHIDIQ VS KIDZIB AMANAH VS KHIANAT ISTIQAMAH VS MUNAFIQ AKHLAK DIRI SENDIRI FATHANAH VS JAHIL TAWADLU VS TAKABBUR PEMAAF VS DENDAM KERJA KERAS VS MALAS (KASLAN) DERMAWAN VS BAKHIL TAUBAH, MUQARABAH, MUHASABAH

12 و م ا أ ب ر ئ ن ف س إ هن ال هنف س ل همار ة ب الس وء إ ه ل م ا ر ح م ر ب إ هن ر ب غ ف ور ر ح م ) : ( ك ب ر م ق ت ا ع ن د ه للا أ ن ت ق ول وا م ا ل ت ف ع ل ون ) : ( إ ن ت ب د وا خ ر ا أ و ت خ ف وه أ و ت ع ف وا ع ن س وء ف إ هن ه للا ك ان ع ف و ا ق د ر ا ) : ٩( و أ ن ف ق وا ف س ب ل ه للا و ل ت ل ق وا ب ؤ د ك م إ ل ى ال هته ل ك ة و أ ح س ن وا إ هن ه للا ح ب ال م ح س ن ن ) :٩ ( أ ي ا ل س ل م أ ف ض ل ق ال م ن س ل م ال م س ل م ون م ن ل س ان ه و د ه

13 BERBICARA DENGAN KATA-KATA BAIK MELINDUNGI DAN MENDOAKAN HORMAT DENGAN PENUH KASIH MENGHUBUNGKAN SILATURRAHMI AKHLAK ORANG TUA MENUNAIKAN WASIYATNYA MEMBANTU DENGAN IKHLAS TIDAK DURHAKA KEPADANYA

14 و ق ض ى ر ب ك أ ه ل ت ع ب د وا إ ه ل إ ه اه و ب ال و ال د ن إ ح س ان ا إ هما ب ل غ هن ع ن د ك ال ك ب ر أ ح د ه م ا أ و ك ل ه م ا ف ل ت ق ل ل ه م ا أ ف و ل ت ن ه ر ه م ا و ق ل ل ه م ا ق و ل ك ر م ا) ( و اخ ف ض ل ه م ا ج ن اح الذ ل م ن ال هرح م ة و ق ل ر ب ار ح م ه م ا ك م ا ر هب ان ص غ ر ا )٧ : ( و و هص ن ا ا ل ن س ان ب و ال د ه ح س ن ا و إ ن ج اه د اك ل ت ش ر ك ب م ا ل س ل ك ب ه ع ل م ف ل ت ط ع ه م ا إ ل ه م ر ج ع ك م ف ؤ ن ب ئ ك م ب م ا ك ن ت م ت ع م ل ون )٩:٨ ( و و هص ن ا ا ل ن س ان ب و ال د ه ح م ل ت ه أ م ه و ه ن ا ع ل ى و ه ن و ف ص ال ه ف ع ام ن أ ن اش ك ر ل و ل و ال د ك إ ل ه ال م ص ر ) : (

15 SALING MENJAGA AMANAH SALING MEMBERIKAN CINTA KASIH SALING MENGHARGAI SALING MENGHORMATI KELUARGA AKHLAK SUAMI-ISTERI SALING MENGGAULI DENGAN BAIK SALING MENUTUPI KEKURANGAN SABAR MENGATASI EMOSI BERKERJA SAMA

16 و م ن ء ا ات ه أ ن خ ل ق ل ك م م ن أ ن ف س ك م أ ز و اج ا ل ت س ك ن وا إ ل ه ا و ج ع ل ب ن ك م م و هدة و ر ح م ة إ هن ف ذ ل ك ل ات ل ق و م ت ف هكر ون ) : ( اأ ه ا الهذ ن ء ام ن وا ل ح ل ل ك م أ ن ت ر ث وا الن س اء ك ر ه ا و ل ت ع ض ل وه هن ل ت ذ ه ب وا ب ب ع ض م ا ء ات ت م وه هن إ ه ل أ ن ؤ ت ن ب ف اح ش ة م ب ن ة و ع اش ر وه هن ب ال م ع ر وف ف إ ن ك ر ه ت م وه هن ف ع س ى أ ن ت ك ر ه وا ش ئ ا و ج ع ل ه للا ف ه خ ر ا ك ث ر ا) ٩ : ( اأ ه ا الهذ ن ء ام ن وا ق وا أ ن ف س ك م و أ ه ل ك م ن ار ا و ق ود ه ا ال هناس و ال ح ج ار ة ع ل ه ا م ل ئ ك ة غ ل ظ ش د اد ل ع ص ون ه للا م ا أ م ر ه م و ف ع ل ون م ا إ م ر ون ) : (

17 MENGUTAMAKAN TETANGGA SALING TUKAR PEMBERIAN MEMBERI NASIHAT MENENGOK APABILA SAKIT AKHLAK TETANGGA MENGANTAR KE KUBUR BILA MATI MEMBERI PERTOLONGAN TIDAK MEMBUAT GADUH TETANGGA TIDAK MENYEBAR AIB TETANGGA TIDAK MENYEBAR RAHASIA TETANGGA TIDAK MENYAKITI TETANGGA

18 و اع ب د وا ه للا و ل ت ش ر ك وا ب ه ش ئ ا و ب ال و ال د ن إ ح س ان ا و ب ذ ي ال ق ر ب ى و ال ت ام ى و ال م س اك ن و ال ج ار ذ ي ال ق ر ب ى و ال ج ار ال ج ن ب و ال هصاح ب ب ال ج ن ب و اب ن ال هسب ل و م ا م ل ك ت أ م ان ك م إ هن ه للا ل ح ب م ن ك ان م خ ت ا ل ف خ ور ا) : ( إ هن الهذ ن ح ب ون أ ن ت ش ع ال ف اح ش ة ف الهذ ن ء ام ن وا ل ه م ع ذ اب أ ل م ف الد ن ا و ا ل خ ر ة و ه للا ع ل م و أ ن ت م ل ت ع ل م ون )٩ : ( ق ال و ه للا ل إ م ن و ه للا ل إ م ن و ه للا ل إ م ن ق ل و م ن ا ر س ول ه للا ق ال الهذ ي ل ؤ م ن ج ار ه ب و ا ق ه ت اب ع ه ش ب اب ة ع ن أ ب ه ر ر ة )البخاري(

19 MENGHUBUNGKAN SILATURRAHMI SALING TOLONG-MENOLONG MEMBINA UKHUWWAH FASTABIQUL KHAIRAT AKHLAK SESAMA MUSLIM BERSIKAP ADIL MEMENUHI JANJI SALING MEMBERI SALAM SALING MAAF MEMAAFKAN MENENGOK YANG SAKIT MELAYAT/TA ZIYAH

20 و الهذ ن ص ل ون م ا أ م ر ه للا ب ه أ ن وص ل و خ ش و ن ر هبه م و خ اف ون س وء ال ح س اب ) : ( و ت ع او ن وا ع ل ى ال ب ر و ال هتق و ى و ل ت ع او ن وا ع ل ى ا ل ث م و ال ع د و ان ) : ( اأ ه ا الهذ ن ء ام ن وا إ ذ ا ق ل ل ك م ت ف هسح وا ف ال م ج ال س ف اف س ح وا ف س ح ه للا ل ك م و إ ذ ا ق ل ان ش ز وا ف ان ش ز وا ر ف ع ه للا الهذ ن ء ام ن وا م ن ك م و الهذ ن أ وت وا ال ع ل م د ر ج ات و ه للا ب م ا ت ع م ل ون خ ب ر) ٨ : ( و اع ت ص م وا ب ح ب ل ه للا ج م ع ا و ل ت ف هرق وا ) : ( و ل ت ك ن م ن ك م أ همة د ع ون إ ل ى ال خ ر و ؤ م ر ون ب ال م ع ر وف و ن ه و ن ع ن ال م ن ك ر و أ ول ئ ك ه م ال م ف ل ح ون ) : (

21 MENYELENGGARAKAN PEMAKAMAN MENJAWAB BERSIN MELINDUNGI JIWA DAN HARTA MEMBINA HUBUNGAN YG HARMONIS AKHLAK SESAMA MUSLIM TIDAK RIYA/PAMER TIDAK MEMFITNAH DAN BERKHIANAT TIDAK TAKABBUR TIDAK MENCELA DAN MENGHINA TIDAK IRI DAN DENGKI TIDAK MENUDUH FASIQ-KAFIR

22 و ت و اص و ا ب ال ح ق و ت و اص و ا ب ال هصب ر ) : ( اأ ه ا الهذ ن ء ام ن وا ك ون وا ق هوام ن لل ه ش ه د اء ب ال ق س ط و ل ج ر م هنك م ش ن آن ق و م ع ل ى أ ه ل ت ع د ل وا اع د ل وا ه و أ ق ر ب ل ل هتق و ى )٨: ( خ ذ ال ع ف و و أ م ر ب ال ع ر ف و أ ع ر ض ع ن ال ج اه ل ن )٩٩:٧ ( اأ ه ا الهذ ن ء ام ن وا ل س خ ر ق وم م ن ق و م ع س ى أ ن ك ون وا خ ر ا م ن ه م و ل ن س اء م ن ن س اء ع س ى أ ن ك هن خ ر ا م ن ه هن و ل ت ل م ز وا أ ن ف س ك م و ل ت ن اب ز وا ب ا ل ل ق اب ب ئ س ا ل س م ال ف س وق ب ع د ا ل م ان و م ن ل م ت ب ف ؤ ول ئ ك ه م ال هظال م ون )٩ : ( و إ ذ ا ح ت م ب ت ح ه ة ف ح وا ب ؤ ح س ن م ن ه ا أ و ر د وه ا ) ٨ (

23 ق ال ل إ م ن أ ح د ك م ح هتى ح هب ل خ ه م ا ح ب ل ن ف س ه )البخاري( ق ال ال هنب ص لهى اللههم ع ل ه و س لهم ل إ م ن أ ح د ك م ح هتى أ ك ون أ ح هب إ ل ه م ن و ال د ه و و ل د ه و ال هناس أ ج م ع ن )مسلم(

24 MEMBERI SALAM KEPADA YG HADIR BERBICARA DENGAN BAIK MENJADI PENDENGAR YANG BAIK BERSIKAP LEMAH LEMBUT AKHLAK PERTEMUAN BERBANTAH DENGAN BAIK SALING MENASEHATI DENGAN BAIK IZIN KETIKA MENINGGALKAN MAJELIS TIDAK MENEMPATI TEMPAT ORG LAIN TAWAKKAL MENERIMA KEPUTUSAN MENGUCAPKAN ISTIGHFAR

25 ف ب م ا ر ح م ة م ن ه للا ل ن ت ل ه م و ل و ك ن ت ف ظ ا غ ل ظ ال ق ل ب ل ن ف ض وا م ن ح و ل ك ف اع ف ع ن ه م و اس ت غ ف ر ل ه م و ش او ر ه م ف ا ل م ر ف إ ذ ا ع ز م ت ف ت و هكل ع ل ى ه للا إ هن ه للا ح ب ال م ت و ك ل ن )٩ : ( اأ ه ا الهذ ن ء ام ن وا إ ذ ا ق ل ل ك م ت ف هسح وا ف ال م ج ال س ف اف س ح وا ف س ح ه للا ل ك م و إ ذ ا ق ل ان ش ز وا ف ان ش ز وا ر ف ع ه للا الهذ ن ء ام ن وا م ن ك م و الهذ ن أ وت وا ال ع ل م د ر ج ات و ه للا ب م ا ت ع م ل ون خ ب ر) ٨ : (

26 MENJAGA KELESTARIAN ALAM MEMELIHARA TANAMAN MENANAM TANAMAN YG BERMANFAAT TIDAK ASAL TEBANG POHON AKHLAK TANAMAN-BNTG TIDAK KENCING DI BAWAH POHON MEMBERI MAKAN DAN MINUM TIDAK MEMPERMAINKAN TIDAK MENYIKSA TIDAK MEMBEBANI TERLALU BERAT MENYEMBELIH DENGAN BAIK

27 و م ن ال هناس م ن ع ج ب ك ق و ل ه ف ال ح اة الد ن ا و ش ه د ه للا ع ل ى م ا ف ) ( و إ ذ ا ت و لهى س ع ى ف ا ل ر ض ل ف س د ف ه ا ق ل ب ه و ه و أ ل د ال خ ص ام و ه ل ك ال ح ر ث و ال هنس ل و ه للا ل ح ب ال ف س اد ) : ( م ا ق ط ع ت م م ن ل ن ة أ و ت ر ك ت م وه ا ق ائ م ة ع ل ى أ ص ول ه ا ف ب إ ذ ن ه للا و ل خ ز ي ال ف اس ق ن )٩ : (

28 MEMULAI/MENGAKHIRI DENGAN DOA MAKAN DENGAN TANGAN KANAN MAKAN DENGAN TERTIB/TENANG MAKAN DENGAN DUDUK-SOPAN AKHLAK KETIKA MAKAN MENYUAP MAKANAN DENGAN BAIK TIDAK MENCELA MAKANAN MENGAMBIL MAKANAN YANG JATUH TIDAK MELIHAT SUAPAN ORANG LAIN TIDAK MEMBEDAKAN UNDANGAN MAKANLAH MAKANAN YANG HALAL

29 أ هن ر ج ل س ؤ ل ال هنب ه ص لهى اللههم ع ل ه و س لهم أ ي ا ل س ل م خ ر ق ال ت ط ع م ال هطع ام و ت ق ر أ ال هس ل م ع ل ى م ن ع ر ف ت و م ن ل م ت ع ر ف

30 SOPAN DAN TIDAK SOMBONG TIDAK BERGURAU/BERNYANYI-NYANYI TIDAK MENGGANGGU ORANG LAIN MENJAGA PENGLIHATAN AKHLAK DI JALAN TIDAK PAMER PERHIASAN (WANITA) BERDIRI (MENGHORMATI JENAZAH) TIDAK MEMBUANG SAMPAH/KOTORAN MEMBUANG DURI DARI JALAN MEMBANTU YANG TERSESAT TIDAK MENINGGALKAN KAWAN

31 و ل ت ص ع ر خ هدك ل ل هناس و ل ت م ش ف ا ل ر ض م ر ح ا إ هن ه للا ل ح ب ك له م خ ت ال ف خ ور ) :٨ ( أ هن ر ج ل س ؤ ل ال هنب ه ص لهى اللههم ع ل ه و س لهم أ ي ا ل س ل م خ ر ق ال ت ط ع م ال هطع ام و ت ق ر أ ال هس ل م ع ل ى م ن ع ر ف ت و م ن ل م ت ع ر ف

32

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: TRILOGI - AQIDAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis trilogi ajaran Islam dan kedudukan aqidah dalam agama Islam Menganalisis unsur-unsur dan fungsi aqidah bagi kehidupan manusia (umat Islam) INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: SYARIAH - IBADAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi Syariah dan Rukun Islam Menganalisis fungsi masing-masing unsur dari Rukun Islam bagi kehidupan umat Islam INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri KOMPETENSI DASAR: 1. Menganalisis agama Islam sebagai agama yang fitri 2. Mengidentifikasi ciri-ciri yang menjadi karakterstik agama Islam sebagai agama yang fitri INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR: AL-QURAN KOMPETENSI DASAR Menganalisis kedudukan dan fungsi al-quran dalam agama Islam Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang melekat pada al-quran INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi

Lebih terperinci

ISLAM dan DEMOKRASI (1)

ISLAM dan DEMOKRASI (1) ISLAM dan DEMOKRASI (1) Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]:

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]: BAB IV KONSEP SAKIT A. Ayat-ayat al-qur`an 1. QS. Al-Baqarah [2]: 155 156...و ب ش ر الص اب ر ين ال ذ ين إ ذ ا أ ص اب ت ه م م ص يب ة ق ال وا إ ن ا ل ل و و إ ن ا إ ل ي و ر اج عون. "...Dan sampaikanlah kabar

Lebih terperinci

Bacaan Tahlil Lengkap

Bacaan Tahlil Lengkap Bacaan Tahlil Lengkap (oleh Caraspot.com) 1. Kalimat Pembuka (bebas) 2. Khususan Al-Fatihah إلى ح ض ر ة الن بي ال م ص ط ف ى مح مد ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م (ا ل ف اتح ة) ثم إلى ح ض ر ة إ خ و ان ه م ن

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 26-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Qodho Puasa Yang Ditinggalkan Bukhari 310, 1814, 1815 Muslim 508 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى

ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى إ ن اه د د ه و د د ه س ت ػ ه س ت غ ف ر ه ػ ذ ة اهو ي ش ر ه ر أ ف س ا ه ي س ئ ات أ غ اه ا ي د اهو ف ال ي ض ن ه ه ي ض و ن ف ال اد ي ه. ه أ ش د أ ن ال إ ه إ ال اهو ه خ د ال ش ر م ه

Lebih terperinci

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir www.muzir.wordpress.com shahmuzir@yahoo.com Diturunkan pada Lailatul-Qadr إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 03-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kesalahan Besar Di Bulan Ramadhan Al-Bukhari 1799-1801 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an 10-06-2017 15 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an Al-Bukhari 4632, 4633, 4637, 4638, 4639 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

ISLAM IS THE BEST CHOICE

ISLAM IS THE BEST CHOICE KULIAH FAJAR MASJID AL-BAKRI TAMAN RASUNA KUNINGAN - JAKARTA SELATAN ISLAM IS THE BEST CHOICE Disusun oleh : Agus N Rasyad Sabtu, 16 Maret 2013 INTRODUCTION BEBERAPA CIRI KETETAPAN HATI, BAHWA ISLAM PILIHAN

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: AL-RA YU/IJTIHAD KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-ra yu atau Ijtihad dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-ra yu/ijtihad INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Penanya: Ferry al-firdaus, Dayeuhmanggung Rt. 01 / RW 05 Kec. Cilawu Garut Pertanyaan: Mohon penjelasan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 29-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Iftor Al-Bukhari 1818-1822 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk membantu

Lebih terperinci

PERAYAAN NATAL BERSAMA

PERAYAAN NATAL BERSAMA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 5 PERAYAAN NATAL BERSAMA Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah : Memperhatikan : Menimbang : 1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian

Lebih terperinci

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an:

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an: Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم إ ن ال ح م د ل ل ه ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب اهلل م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ا م ن ي

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 18-06-2017 23 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Bersedekah Al-Bukhari 1341-1343, 1345, 1349, 1350, 1353 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 04-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Buat Orang Yang Berpergian Al-Bukhari 1805, 1806, 1807, 1808, 1810 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 08-06-2017 13 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Berdoa Al-Bukhari 5829-5834 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

1. Ya Allah, sesungguhnya kami memuji-mu, meminta tolong kepada-mu, dan memohon petunjuk dari-mu, kami berlindung dan bertawakal kepada-mu, kami

1. Ya Allah, sesungguhnya kami memuji-mu, meminta tolong kepada-mu, dan memohon petunjuk dari-mu, kami berlindung dan bertawakal kepada-mu, kami دوع قنط Doa Qunut ا لل ه م إ ن ا ن ح م د ك و ن س ت ع ن ك و ن س ت ه د ك و ن ع و ذ ب ك و ن ت و ك ل ع ل ك ك ل ه ن ش ك ر ك و ل ن ك ف ر ك و ن خ ل ع و ن ت ر ك م ن و ن ث ن ع ل ك ال خ ر ف ج ر ك الل ه م إ اك ن

Lebih terperinci

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب 7 Aliran yang menolak sunah/hadis rasul Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah : Memperhatikan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 13-06-2017 18 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Itikaf Al-Bukhari 1885-1890 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 30-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tarawih Al-Bukhari 1869-1873 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk

Lebih terperinci

Hutang Piutang Dalam Konsep Hadis Rasulullah saw

Hutang Piutang Dalam Konsep Hadis Rasulullah saw Hutang Piutang Dalam Konsep Hadis Rasulullah saw Pengantar Dalam komukasi sosial, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain, baik dalam bidang ekonomi atau pendidikan dan sosial lainnya. Pinjam meminjam

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 31-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Membatalkan Puasa Al-Bukhari 1797, 1800, 1815 Tirmidzi 652-653 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan

Lebih terperinci

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ )

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح ي م ا لس ال م ع ل ي ك م و ر ح م ة اهلل و ب ر ك ات ه MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) HOW TO MANAGE OUR SELF TO BE A GOOD MOSLEM Motto : Menterjemahkan Bahasa Al-Qur an ke dalam Bahasa

Lebih terperinci

Anak Yatim Status Anak Yatim Berbapak Tiri dan Santunannya

Anak Yatim Status Anak Yatim Berbapak Tiri dan Santunannya Anak Yatim Status Anak Yatim Berbapak Tiri dan Santunannya Pertanyaan dari: Syafri Said, S.Pd, MM, Ketua PCM Lb. Jambi Kuansing Riau (disidangkan pada hari Jum at, 26 Jumadilakhir 1433 H / 18 Mei 2012

Lebih terperinci

Golongan yang Dicintai Allah di Dalam Al-Qur an Oleh: Ahmad Pranggono

Golongan yang Dicintai Allah di Dalam Al-Qur an Oleh: Ahmad Pranggono Golongan yang Dicintai Allah di Dalam Al-Qur an Oleh: Ahmad Pranggono إ ن ا ل م د ل ل ه ن م د ه و ن س ت ع ي ن و و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب هلل م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و س ي ئ ات أ ع م ال ن ا م ن ي ه د

Lebih terperinci

KHUTBAH GERHANA MATAHARI

KHUTBAH GERHANA MATAHARI KHUTBAH GERHANA MATAHARI Khotbah I ا ل ح م د ل له ر ب ال ع ال م ي ن ا ل ذ ي خ ل ق ا لا ن س ان خ ل ي ف ة ف ي ا لا ر ض و ال ذ ي ج ع ل ك ل ش ي ي إ ع ت ب ار ا ل ل م ت ق ي ن و ج ع ل ف ى ق ل و ب ال م س ل م ي

Lebih terperinci

Asas-Asas Sistem Muamalat Islam

Asas-Asas Sistem Muamalat Islam Asas-Asas Sistem Muamalat Islam Muqaddimah. Islam Adalah Sistem Hidup Yang Syumul. Tidak Sempurna Islam Seseorang Sehingga Melaksanakan Islam Secara Menyeluruh. Al-Baqarah [2:208] ا أ ه ا ال ذ ن آم ن وا

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 17-06-2017 22 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kewajiban Zakat Harta Al-Bukhari 1308-1312, 1314, 1315 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015 HUKUM BACAAN MATERI KELAS VII Analisis Tabel Rumus Tajwid Pendidikan Agama Islam Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 2014

Lebih terperinci

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. Amalan Setelah Ramadhan Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. ا ن ال ح م د ل له ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ا ن ف س ن ا و م ن س ي ي ات ا ع م ال ن ا م ن ي ه

Lebih terperinci

Teks Khutbah. Tahun 1438 H/2017 M

Teks Khutbah. Tahun 1438 H/2017 M Teks Khutbah Idul Fitri Tahun 1438 H/2017 M RAMADHAN MEWUJUDKAN UMMAT BERKEMAJUAN Tim Majelis Tarjih dan P3M PDM Kota Surakarta 1 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو إن الح م د ل ل ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 20-06-2017 25 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Bersilaturrahmi Al-Bukhari 5524-5526, 5528, 5532 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

LATIHAN MENERJEMAHKAN ANGKA DARI SATUAN SAMPAI JUTAAN

LATIHAN MENERJEMAHKAN ANGKA DARI SATUAN SAMPAI JUTAAN LATIHAN MENERJEMAHKAN ANGKA DARI SATUAN SAMPAI JUTAAN Latihan 01 TERJEMAHKAN KE BAHASA ARAB 1. Saya memiliki 1 buah rumah 2. Pedagang itu memiliki 2 buah mobil 3. Saya melihat 5 siswa yang sedang berangkat

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar 14-06-2017 19 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar Al-Bukhari 1876-1880, 1884 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) 24 Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Inventasi) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) Majelis Ulama Indonesia, setelah MENIMBANG

Lebih terperinci

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A ب اب ا لذ ك ر و الد ع اء Hadits No. 1567 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku selalu bersama hamba-ku selama ia mengingat-ku dan kedua bibirnya

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: SYARIAH - MUNAKAHAT KOMPETENSI DASAR: Menganalisis ajaran Islam tentang perkawinan Menganalisis unsur-unsur yang berkaitan dengan ajaran perkawinan dalam agama Islam INDIKATOR: Mendeskripsikan ajaran Islam

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS

Lebih terperinci

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Publication: 1439 H_2018 M TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Oleh: Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Terjemah: Abu Umamah Arif Hidayatullah Editor:

Lebih terperinci

: 1. Al-Quran al-karim: a. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang kesempuranaan ajaran agama, antara lain :

: 1. Al-Quran al-karim: a. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang kesempuranaan ajaran agama, antara lain : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 10 Tahun 2017 Tentang HUKUM MERAGUKAN KESEMPURNAAN AL-QUR AN Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : Menimbang : a. bahwa al-quran sebagai kalamullah

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa 05-06-2017 10 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa Al-Bukhari 1811, 1812 Tirmidzi 648, 649 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح دث ني ي ون س ب ن ع ب د الا ع ل ى أ خ ب ر اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ني ع م ر و أ ن أ اب ي ون س ح دث ه ع ن أ بي ه ر ي ر ة ع ن ر س ول

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 11-06-2017 16 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tadarus Al Qur an Al-Bukhari 4635-4637, 4643, 4644 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

PENJELASAN MUI Tentang BPJS

PENJELASAN MUI Tentang BPJS PENJELASAN MUI Tentang BPJS KEPUTUSAN KOMISI B 2 MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER) IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015 Tentang PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN

Lebih terperinci

ورد سورة يس و التهليل مع دعائها

ورد سورة يس و التهليل مع دعائها ورد سورة يس و التهليل مع دعائها WIRID SURAH YASIN, TAHLIL, DAN DO ANYA Bacaan pembukaan sebelum pembacaan Yasin dan Tahlil: ا ل فات ة ل ق ر ائ ة س و ر ة يس و س و رة ا ل خ ل ص م ع الت هل ي ل وث واب ها خ

Lebih terperinci

Iman Kepada KITAB-KITAB

Iman Kepada KITAB-KITAB Iman Kepada KITAB-KITAB رمحو هللا Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Publication : 1437 H, 2016 M Iman Kepada KITAB-KITAB Oleh : Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Disalin dari Kitab 'Aqidah AhlusSunnah

Lebih terperinci

التسهيل يف معرفة قواعد لغة التنزيل. Bab V. Al-Af'aal (Fi il-fi il) 1. Fi'il Madhi, Fi'il Mudhari' dan Fi'il Amr

التسهيل يف معرفة قواعد لغة التنزيل. Bab V. Al-Af'aal (Fi il-fi il) 1. Fi'il Madhi, Fi'il Mudhari' dan Fi'il Amr Bab V Al-Af'aal (Fi il-fi il) 1. Fi'il Madhi, Fi'il Mudhari' dan Fi'il Amr ا ل ف ع ل ال م اض ي : م ا د ل ع ل ى ح د وث ف ع ل ف ي ز م ان ال م ا ضي. م ث ل : خ ل ق خ ر ج أ م ر أ ك ل ت ص ر ي ف الف ع ل ال م

Lebih terperinci

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN 23 ZAKAT PENGHASILAN Majelis Ulama Indonesia, setelah FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN MENIMBANG : a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan 06-06-2017 11 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Al-Bukhari 1814, 1815 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

ISLAM DAN TOLERANSI. Disampaikan pada perkuliahan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. MUHAMMAD ALVI FIRDAUSI, S.Si, MA. Modul ke: Fakultas TEHNIK

ISLAM DAN TOLERANSI. Disampaikan pada perkuliahan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. MUHAMMAD ALVI FIRDAUSI, S.Si, MA. Modul ke: Fakultas TEHNIK Modul ke: ISLAM DAN TOLERANSI Disampaikan pada perkuliahan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Fakultas TEHNIK MUHAMMAD ALVI FIRDAUSI, S.Si, MA Program Studi TEHNIK INFORMATIKA www.mercubuana.ac.id ق ل ي أ ي ھ ا ٱل

Lebih terperinci

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA?

APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? APA PEDOMANMU DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH TA'ALA? Publication : 1436 H_2015 M Apa Pedomanmu dalam Beribadah Kepada Allah Ta'ala? Disalin dari Majalah as-sunnah Ed.05 Thn.XIX_1436H/2015M e-book ini didownload

Lebih terperinci

Download > 300 ebook dari:

Download > 300 ebook dari: رمحو اهلل Syaikh Abdul Aziz bin Baz Sumber: Majalah As-Sunnah, Ed. Khusus No.04-05/ Th. XIV_1431 H Yang menterjemahkannya dari Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah,15/48-50 Download > 300 ebook dari:

Lebih terperinci

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1436 H/ 2015 M MENZHALIMI RAKYAT TERMASUK DOSA BESAR Sumber: Majalah As-Sunnah, No.08 Thn.XVIII_1436H/2014M

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa 07-06-2017 12 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa Al-Bukhari 1816, 1817, 563 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif Publication : 1436 H, 2015 M Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Oleh : Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abd. Lathif

Lebih terperinci

Sifat Munafik. Ma asyiral muslimin rahimaniy warahimakumullah

Sifat Munafik. Ma asyiral muslimin rahimaniy warahimakumullah Sifat Munafik إ ن ا ل م د ل لو ن م د ه و ن س ت ع ي ن و و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب اهلل م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ات أ م ال ن ا م ن ي ه د ه اهلل ف ال م ض ل ل و و م ن ي ض ل ل ف ال ى اد ي ل و أ

Lebih terperinci

APAKAH PUASA KITA DITERIMA

APAKAH PUASA KITA DITERIMA APAKAH PUASA KITA DITERIMA إ ن ال ح م د ل ل ه ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب اهلل م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ا. م ن ي ه د ه اهلل ف ال م ض ل ل ه و م ن ي ض ل

Lebih terperinci

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani.

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani. ] لمتابعة رابط المشاركة الا صلي ة للبيان [ ikuti postingan asal keterangan ini الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani page 1 / 40 1433-07 - 30 ه 2012-06 - 20 م 03:56 صباحا

Lebih terperinci

Oleh: M. Taufik. N.T

Oleh: M. Taufik. N.T Hajat Terhadap Syari ah Lebih Besar Dibandingkan Dengan Hajat Terhadap Bernafas Oleh: M. Taufik. N.T ا ل م د ل ل و ح د ا ك ث ي ر ا ك م ا أ م ر ف ان ت ه و ا ع م ا ن ه ى ع ن و و ح ذ ر. أ ش ه د أ ن ل إ ل

Lebih terperinci

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1 Kajian Bahasa Arab KMMI 06-01-2012/12 Shafar 1433 H 1 ا ل م ب ت د ا و ال خ ب ر (Mubtada dan Khobar) Penjelasan: Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat (Subyek) Khobar adalah sesuatu

Lebih terperinci

Do a & Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur an dan As-Sunnah

Do a & Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur an dan As-Sunnah خفظه اهلل Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Dikutip dari buku: Do a & Wirid Mengobati Guna-guna dan Sihir Menurut Al-Qur an dan As-Sunnah Karya: Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Terbitan: Pustaka Imam

Lebih terperinci

Dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Salam kepada semua Nabi dari yang terdahulu hingga yang akhir.

Dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Salam kepada semua Nabi dari yang terdahulu hingga yang akhir. SYRIA: Tidak Untuk Invasi Asing di dunia Arab, Takutlah pada Allah wahai para pemimpin Arab! 12-09-2013-05:45 AM Dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Salam kepada semua Nabi dari yang terdahulu

Lebih terperinci

KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM

KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM MODUL PENGENALAN KAIDAH BAHASA ARAB DASAR BAHASA ARAB KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM Diterbitkan oleh: MA HAD UMAR BIN KHATTAB YOGYAKARTA bekerjasama dengan RADIO MUSLIM YOGYAKARTA 1 ال م ف ر د ات (Kosakata)

Lebih terperinci

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan.

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan. ADAB ISLAMI : ADAB SEBELUM MAKAN Manusia tidak mungkin hidup tanpa makan. Dengan makan manusia dapat menjaga kesinambungan hidupnya, memelihara kesehatan, dan menjaga kekuatannya. Baik manusia tersebut

Lebih terperinci

I S T I G H F A R عليهم السالم

I S T I G H F A R عليهم السالم I S T I G H F A R عليهم السالم PARA NABI حفظو هللا Syaikh Prof. Dr. Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin al-abbad al-badr Publication 1438 H/ 2017 M عليهم السالم ISTIGHFAR PARA NABI Disalin dari Bab 180 dari Kitab

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 24-06-2017 29 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Syawal Muslim 1984, Abu Dawud 2071 Tirmidzi 676, 692 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini

Lebih terperinci

CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN

CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN Segala puji Bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad r. Dalam tulisan ini akan kami kemukakan cara termudah

Lebih terperinci

RAMADHAN MENUJU TATTAQUN. Oleh : Roni Djamaloeddin

RAMADHAN MENUJU TATTAQUN. Oleh : Roni Djamaloeddin RAMADHAN MENUJU TATTAQUN Oleh : Roni Djamaloeddin و كم ل ف ي و ال فخ ر ا ل م د لل ال ذ ى ش ه ر ر م ض ان و ل س ا ئ ر الش ه ور س ي د ا. ر كات و ا ل ي ر ات م و ر د ا. و ا ن ز ل ف ي و ال ق ر آن م و ع ظ ة و

Lebih terperinci

Doa dan adab khatam al-quran By. Mukhlis

Doa dan adab khatam al-quran By. Mukhlis Doa dan adab khatam al-quran By. Mukhlis http://lbm.mudimesra.com/2012/08/dalam-bulan-ramadhan-umat-muslim_7.html Dalam bulan Ramadhan umat muslim berlomba-lomba membaca al-quran al-karim, sehingga dalam

Lebih terperinci

Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih

Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih ijk Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih Shalat Sunnat tasbih ialah shalat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mamaknya Abbas Ibn Abdul Muthalib.

Lebih terperinci

Konsisten dalam kebaikan

Konsisten dalam kebaikan Konsisten dalam kebaikan Disusun Oleh: Mahmud Muhammad al-khazandar Penerjemah : Team Indonesia Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad المداومة على فعل المعروف محمود محمد الخزندار Maktab Dakwah Dan Bimbingan

Lebih terperinci

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK 31 PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK Majelis Ulama Indonesia, setelah

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA 12 Pluralisme, Liberalisme, DAN Sekularisme Agama FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM SULIT 1223/2 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 Mei 2013 1 ²/3 jam JABATAN PELAJARAN TERENGGANU ---------------------------------------------------------- SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA DOA dan DZIKIR SEPUTAR PUASA Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA Sumber: Sebagian Besar Dikutip dari Hisnul Muslim, Lengkapnya lihat ebook Versi CHM e-book ini didownload

Lebih terperinci

Aturan Mengenal Khalifah Allah

Aturan Mengenal Khalifah Allah Aturan Mengenal Khalifah Allah Tidak syak lagi bahawa perkara-perkara yang paling asas yang kita lihat hari ini mestilah diberi pertimbangan dan garis panduan, dengan itu kita dapat mengetahuinya. Bagi

Lebih terperinci

Akidah Akhlak peserta didik kelas III-B dengan nilai t hitung > t tabel atau 3,395 > 2,030 pada taraf positif signifikan 5%, (2) Ada pengaruh yang

Akidah Akhlak peserta didik kelas III-B dengan nilai t hitung > t tabel atau 3,395 > 2,030 pada taraf positif signifikan 5%, (2) Ada pengaruh yang ABSTRAK Skripsi dengan judul Komparasi Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together dan Ekspositori Terhadap Hasil Belajar Perserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas III

Lebih terperinci

Doa Qunut pada Tarawaih di Masjidil Haram by Syaikh Abdurrahman As-Sudais Sumber : dakwatuna.com

Doa Qunut pada Tarawaih di Masjidil Haram by Syaikh Abdurrahman As-Sudais Sumber : dakwatuna.com Doa Qunut pada Tarawaih di Masjidil Haram by Syaikh Abdurrahman As-Sudais Sumber : dakwatuna.com ع ل ي ك ا ل يػ ر ك ل و ا لل ه م إ ن ا ن م د ؾ و ن س ت ع يػ ن ك و ن س تػ ه د ي ك و نػ ع و ذ ب ك و نػ تػ و

Lebih terperinci

HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU

HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 42 HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tentang HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU Majelis

Lebih terperinci

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN المصدر SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN Dengan nama Allah page 1 / 84 Yang Maha Pengasih lagi Maha Terpuji Pertanyaan : Bagaimana sholat yang benar dan jumlah roka at berdasarkan Al-Qur'an?

Lebih terperinci

-NUR ROFIAH- Kuliah Minguan Kajian Gender Ruang PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rabu, 7 Mei 2014

-NUR ROFIAH- Kuliah Minguan Kajian Gender Ruang PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rabu, 7 Mei 2014 -NUR ROFIAH- Kuliah Minguan Kajian Gender Ruang PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rabu, 7 Mei 2014 Say: He is Allah, the One and Only. Allah, the Eternal, Absolute. He begetteth not, nor is He begotten.

Lebih terperinci

HADITS TENTANG QIYAMAT

HADITS TENTANG QIYAMAT HADITS TENTANG QIYAMAT 1. TENTANG QIYAMAT ق ام ف ين ا ر س ول ا ه لل ص لهى ا ه لل ع ل ي ه و س لهم م ق ام ا م ا ت ر ك ش ي ئ ا ي ك ون ف م ق ام ه ذ ل ك إ ل ق ي ام ال هساع ة إ ه ل ح هدث ب ه ح ف ظ ه م ن ح ف

Lebih terperinci

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam.

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 18-11 - 1430 AH 06-11 - 2009 AD 12:41 am Tuhanmu Tidak Pernah Zhalim Kepada Siapapun Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta

Lebih terperinci

Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654

Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654 1 الل ه م م صر ف ال ق ل وب صر ف ق ل وب ن ا لى ط اع ت ك Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654 م ق ل ب ال ق ل وب ث ب ت ق ل بى لى

Lebih terperinci

PENETAPAN PRODUK HALAL

PENETAPAN PRODUK HALAL 19 PENETAPAN PRODUK HALAL Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu dan Sabtu, tanggal 17 & 20 Ramadhan 1421 H/ 13 & 16 Desember 2000 M., setelah: Menimbang

Lebih terperinci

Nilai-nilai Ramadhan dalam Membangun Karakter. Oleh Dr. KH. Tulus Musthofa, MA

Nilai-nilai Ramadhan dalam Membangun Karakter. Oleh Dr. KH. Tulus Musthofa, MA Nilai-nilai Ramadhan dalam Membangun Karakter Oleh Dr. KH. Tulus Musthofa, MA ا ل ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ي ن ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ت و ب ا ل ي ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر

Lebih terperinci

Mensyukuri Nikmat Al Quran

Mensyukuri Nikmat Al Quran Mensyukuri Nikmat Al Quran إ ن ا م د ل م د و ن س ت ع ي و ن س ت غ ف ر و ن ع و ذ ب اه م ن ش ر و ر أ ن ف س ا و م ن س ي ئ ات أ ع م ال ا م ن ي ه د ه ف ا م ض ل ل و م ن ي ض ل ل ف ا اد ي ل أ ش ه د أ ن ا إ ل إ

Lebih terperinci