ISU-ISU SYARIAH DALAM PRODUK AKAUN SIMPANAN DAN PELABURAN AL-AWFAR BANK ISLAM: SATU PENJELASAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ISU-ISU SYARIAH DALAM PRODUK AKAUN SIMPANAN DAN PELABURAN AL-AWFAR BANK ISLAM: SATU PENJELASAN"

Transkripsi

1 ISU-ISU SYARIAH DALAM PRODUK AKAUN SIMPANAN DAN PELABURAN AL-AWFAR BANK ISLAM: SATU PENJELASAN Disediakan Oleh: Haji Mohd Nazri Chik 1 Penolong Pengurus Besar Ketua Bahagian Syariah Bank Islam Malaysia Berhad PENDAHULUAN Bank Islam Malaysia Berhad telah melancarkan produk akaun simpanan dan pelaburan Al-Awfar pada 25 Mac Produk yang pertama seumpamanya dalam industri perbankan Islam ini menggabungkan akaun simpanan dan pelaburan berasaskan kontrak Mudharabah dan peluang memenangi hadiah wang tunai yang dipilih melalui cabutan setiap suku tahun. PRODUK AL-AWFAR Sebelum ditawarkan kepada pelanggan, produk Al-Awfar telah dibentangkan kepada Majlis Pengawasan Syariah Bank Islam untuk kelulusan. Majlis melalui mesyuaratnya kali ke 102 pada 7 April 2008 dan ke 109 pada 26 Mac 2009 telah meluluskan produk ini. Di bawah kontrak perkongsian Mudharabah, pendeposit sebagai pemilik modal (rabbul mal) menyumbangkan modal untuk diuruskan oleh Bank sebagai pengusaha (mudharib) bagi urusniaga perbankan termasuklah memberikan pembiayaan, pelaburan dan lain-lain. Keuntungan akan diagihkan diantara Bank dan pendeposit mengikut kadar perkongsian keuntungan yang telah dipersetujui sejak awal kontrak iaitu 98% (Bank) dan 2% (pendeposit) bagi akaun simpanan dan 70% (Bank) dan 30% (pendeposit) bagi akaun pelaburan. Pendeposit yang bertuah pula akan menerima hadiah wang tunai yang disediakan oleh Bank melalui cabutan yang akan diadakan setiap tiga bulan. Cabutan akan diadakan dikalangan pendeposit dimana setiap RM100 yang disimpan mewakili satu peluang (opportunity) untuk cabutan hadiah. Ciri-ciri produk ini bolehlah diringkaskan seperti berikut: 1 Haji Mohd Nazri bin Chik mendapat kelulusan Sarjana Muda Shariah (Fiqh dan Usul Fiqh) dan Sarjana Shariah (Sosiologi Hukum) daripada Universiti Malaya. Mukasurat 1 dari 9

2 Kontrak CIRI AKAUN SIMPANAN AKAUN PELABURAN Mudharabah Keperluan Umur Individu - lebih 12 tahun bagi akaun simpanan Akaun amanah di bawah 12 tahun dengan ibubapa/ penjaga berumur lebih 18 tahun Pendeposit Individu, persatuan, sekolah, universiti, masjid dan lain-lain. Cara Deposit Kaunter, CDM, ATM dan perbankan internet. Pembukaan Akaun Kadar Pembahagian Keuntungan Tambahan dan Pengeluaran Jumlah Minimum Yang Perlu Dikekalkan Kelayakan Untuk Cabutan Hadiah Cabutan Hadiah Buku simpanan atau tiada buku akaun melalui ATM Kaunter dan perbankan internet Sijil Akaun Pelaburan 98 (Bank): 2 (Pendeposit) 70 (Bank): 30 (Pendeposit) Apa-apa jumlah melebihi RM1 RM RM 100 = 1 peluang dengan syarat deposit telah dikekalkan$ dalam akaun sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Akaun aktif sahaja (bukan dorman, mati dan dipindah kepada Pendaftar Wang Tidak Dituntut). Setiap tiga bulan (atau lebih kerap mengikut budi bicara Bank) Hadiah Wang tunai akan dideposit kembali ke akaun Al-Awfar. Hadiah bagi 3 bulan pertama yang disediakan oleh Bank: Hadiah Hadiah Wang Tunai Bilangan Hadiah 1 RM RM RM RM RM RM RM ISU-ISU SYARIAH Setelah produk ini ditawarkan, berbangkit dua persoalan Syariah dikalangan masyarakat iaitu: 1. Adakah produk ini termasuk dikalangan perjudian yang diharamkan oleh Islam? 2. Adakah cabutan bertuah dibenarkan oleh Islam? Mukasurat 2 dari 9

3 ISU SYARIAH 1: ADAKAH PRODUK INI TERMASUK DIKALANGAN PERJUDIAN YANG DIHARAMKAN OLEH ISLAM? Konsep Perjudian Para fuqaha bersepakat (ijma ) bahawa judi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Islam berasaskan kepada firman Allah SWT dalam surah al-maidah: Ayat 90-91: Maksudnya: Wahai orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah perbuatan keji dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Maksudnya: Sesungguhnya Syaitan itu berkehendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti? Imam al-jassas dalam mentafsirkan ayat di atas menjelaskan ayat ini merujuk kepada perjudian orangorang Arab Jahiliyyah dengan menggunakan anak panah. Mereka menyembelih seekor unta dan membahagi-bahagikan dagingnya kepada bahagian-bahagian yang berbeza-beza saiz besar dan kecilnya. Kemudian,setiap bahagian daging tersebut diberikan nama dan nama tersebut diikat kepada anak-anak panah. Kemudian anak-anak panah tersebut dikumpulkan bersama beberapa anak panah tidak bernama dan cabutan akan dibuat. Sesiapa yang mendapat anak panah bernama akan mengambil daging mengikut namanya, manakala sesiapa yang mendapat anak panah tidak bernama bukan sahaja tidak mendapat daging tetapi terpaksa membayar harga keseluruhan unta. 2 Al-Quran melarang perlakuan ini dan di dalam surah al-maidah: Ayat 3, Allah Taala memanggil perlakuan ini sebagai :استقسام بالا زلام 2 At-Jassas, Abu Bakr (1347H), Ahkam al-qur an, Kahirah: al-bahiyah, Juzu 2, ms. 11 Mukasurat 3 dari 9

4 Maksudnya: Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan mati dipukul, dan mati jatuh, dan mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan yang disembelih atas nama berhala; dan (diharamkan) kamu mengundi nasib dengan anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik Selain daripada perkataan al-maisir (الميسر) seperti digunakan dalam ayat 90 di atas, perjudian juga disebut sebagai al-qimar (القمار) dalam bahasa Arab. Ibnu Jarir al-tabari mencatatkan pendapatpendapat Mujahid, Sa id bin al-musayyib, Hasan al-basri, Muhammd bin Sirin, Ata bin Abi Rabah dan lain-lain bahawa al-maisir adalah al-qimar iaitu pada membahaskan firman Allah dalam surah al-baqarah: Ayat : Maksudnya: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: (Dermakanlah apa-apa) yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat-nya (keteranganketerangan hukumnya) supaya kamu berfikir. Al-Qal aji mentakrifkan al-qimar sebagai setiap permainan yang disyaratkan bahawa pemenang akan mengaut (pertaruhan) dari yang kalah. 4 Ibnu al-manzur menyatakan bahawa qamara (قامر) adalah sama dengan rahana (راهن) dan dalam satu daripada makna al-murahanah (المراهنة) adalah al- 3 4 At-Tabari, Muhammad bin Jarir (1951), Jami al-bayan an Ta wil Ay al-qur an, Cairo: Matba ah Mustafa al-babi al-halabi, Juzu 2, ms. 358 Qal aji, Muhammad Rawwas dan Hamid Sadiq Qunaybi (1988), Mu jam Lughah al-fuqaha,beirut: Dar al-nafais, ms. 369 Mukasurat 4 dari 9

5 mukhatarah (المخاترة) iaitu pengambilan risiko. 5 Abdullah bin Abbas dalam mengulas tentang ayat di atas menjelaskan: ع ن اب ن ع باس, ق ال : ال م ي س ر : ال ق م ار, آ ان ال رج ل ف ي ال ج اه ل ية ي خ اط ر ع ل ى أ ه له و م اله, ف ا ي هم ا ق م ر ص اح به ذ ه ب ب ا ه ل ه و م اله Maksudnya: Daripada Ibn Abbas RA, katanya: al-maisir ialah al-qimar. Di zaman Jahiliyyah, seseorang lelaki merisikokan (mempertaruhkan) isterinya dan ahli keluarganya. Maka sesiapa diantara mereka berdua yang tewas, maka pemenangnya akan membawa pergi isteri dan keluarganya. 6 Atas asas di atas, Imam al-jassas menyimpulkan bahawa al-qimar ialah تمليك المال على المخاترة atau memberi pemilikan harta dengan risiko kehilangannya pada kedua-dua pihak. Manakala para fuqaha lain tidak memberikan definisi secara langsung dan jelas tentang perjudian. Namun apabila diteliti penulisan mereka, dapat disimpulkan bahawa ciri utama perjudian adalah dua perkara: 7 1. Ia disertai oleh dua atau lebih peserta yang mengeluarkan harta untuk ditaruhkan, sama ada harta taruhan itu terus diserahkan atau dijanjikan untuk diserahkan. Harta inilah yang akan dijadikan ganjaran bagi sesiapa yang terpilih atau menang. 2. Dalam transaksi ini, untuk membolehkan seseorang memperolehi harta seseorang yang lain, maka dia perlu meletakkan hartanya pada dua kebarangkalian (risiko) sama ada mendapat keuntungan ataupun kerugian أن يغنم أو يغرم).(إما Dia akan mendapat keuntungan apabila ia memenanginya kerana mengaut semua pertaruhan peserta-peserta lain; atau menanggung kerugian kerana kehilangan wang pertaruhan yang dikeluarkan. Imam Ibnu Qudamah al-hanbali lebih jelas menerangkan dalam kitabnya al-mughni: إذا آانت الجواي ز من المتسابقين فا نها تعد حراما لا نها من باب القمار ولا ن آل واحد من المتسابقين لا يخلو إما أن يغنم أو يغرم ولا يخفي من أآل أموال الناس بالباطل وإيقاع العداوة والبغضاء Maksudnya: Dan jika hadiah-hadiah datang daripada peserta-peserta, maka pertandingan itu dianggap haram kerana ia tergolong dalam bab judi dan kerana setiap peserta tidak sunyi Ibnu al-manzur, Lisan al- Arab, Juzu 5, ms. 115 At-Tabari, Muhammad bin Jarir (1951), Jami al-bayan an Ta wil Ay al-qur an, Cairo: Matba ah Mustafa al-babi al-halabi, Juzu 2, ms. 358 Lihat Ibnu Nujaym, Zayn al-din (1993), al-bahr al-ra iq Sharh Kanz al-daqa iq,beirut: Dar al-ma rifah, Juzu 7, ms 91; Ibnu Abidin, Muhammad Amin (1992), Hashiyah Radd al-mukhtar, Beirut: Dar al-fikr, Juzu 5, ms 257; al-shirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali (t.t.), al-muhazzab fi Fiqh al-imam al-shafie, Beirut: Dar al-fikr, Juzu 2, ms.235; al-ansari, Abu Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad (1418H), Fath al-wahhab, Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyyah, Juzu 2,ms. 340 dan al-bahuti, Manzur bin Yunus bin Idris (1982), Kashshaf al-qina an Matn al-iqna, Beirut: Dar al-fikr, Juzu 3, ms Mukasurat 5 dari 9

6 daripada sama ada beroleh untung atau rugi dan tidak sunyi daripada memakan harta manusia secara batil dan ia menumbuhkan permusuhan dan pertengkaran. Fatwa Majma al-fiqh al-islami al-duwali (Akademi Fiqh Islam Antarabangsa) Majma al-fiqh al-islami al-duwali dalam Persidangan ke 14 di Doha, Qatar pada Januari 2003 telah mengeluarkan Resolusi ke 127 dalam membincangkan kedudukan kad-kad pertandingan yang antara lainnya seperti berikut: 1. Semua permainan dan pertandingan yang hadiahnya diambil dari hasil kumpulan wang penyertaan peserta adalah haram kerana mengandungi unsur judi. 2. Hadiah pertandingan hanya dibenarkan jika ia disediakan oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan atau hadiah diambil daripada yuran sebahagian peserta sahaja. 3. Pertandingan yang menawarkan hadiah adalah harus jika: a. Tujuan dan kaedah perlaksanaannya dibenarkan oleh Syariah b. Hadiah tidak datang daripada sumber yuran yang diperolehi daripada seluruh peserta. c. Pertandingan tidak membawa kepada meninggalkan perkara wajib atau melakukan perkara haram. Adakah Al-Awfar Satu Perjudian? Berdasarkan kepada perbahasan-perbahasan di atas, maka jelas produk deposit dan pelaburan Al- Awfar bukanlah satu perjudian ( al-maisir atau al-qimar ) kerana: 1. Produk ini adalah satu aqad mudharabah yang jelas diantara Bank dan pendeposit sebagaimana dimeterai dalam dokumen aqad. Jika ada keuntungan dalam penggunaan modal yang diberikan oleh pelanggan, maka ia akan dibahagikan di antara Bank dan pelanggan berasaskan kadar perkongsian keuntungan yang telah dipersetujui awal. 2. Cabutan berhadiah wang tunai adalah insentif tambahan untuk menggalakkan pendeposit menyimpan atau melabur di Bank Islam. Hadiah akan diberikan kepada pendeposit yang bertuah daripada wang yang disediakan oleh Bank dan mana-mana pendeposit yang tidak mendapatnya, mereka tidak kehilangan simpanan/ wang pelaburan mereka, bahkan mendapat pula keuntungan jika ada. Oleh itu transaksi ini tidak termasuk dalam kategori al-maisir atau al-qimar seperti dibincangkan di atas. Mukasurat 6 dari 9

7 ISU SYARIAH 2: ADAKAH CABUTAN BERTUAH DIBENARKAN OLEH ISLAM? Isu kedua yang kerap dibangkitkan tentang produk ini ialah adakah cabutan bertuah atau qur ah dibenarkan oleh Islam?. Kekeliruan ini berlaku kerana kebiasaan cabutan bertuah dalam (قرعة) masyarakat Malaysia dilakukan pada perkara-perkara yang bertentangan dengan Syariah seperti cabutan Magnum, 4D dan lain-lain. Persepsi negatif tersebut tidak sepatutnya menghilangkan hukum asal cabutan yang harus mengikut pandangan majoriti ulama. Dar Ifta al-misriyyah iaitu sebuah pihak berkuasa fatwa di Mesir yang dianggotai oleh ulama - ulama Universiti al-azhar al-syarif mengeluarkan fatwa bernombor yang cukup jelas tentang perkara ini, seperti berikut: القرعة جاي زة شرعا لا نها ت ع ين لا تحرم ولا تحلل وهى معروفة من قديم الزمان Maksudnya: Cabutan adalah harus disisi Syariah, kerana ianya menentukan dan tidak mengharamkan (yang halal) dan tidak juga menghalalkan (yang haram). Ia telah biasa dilakukan sejak zaman lampau. Fatwa keharusan cabutan tersebut diputuskan oleh Dar al-ifta berasaskan kepada dalil-dalil berikut: 1. Cabutan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjaga Maryam binti Imran sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali Imran: Ayat 44: Maksudnya: Yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita ghaib yang kami wahikan kepadamu, sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan qalam masing-masing (untuk mengundi) siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau juga tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berbalah (tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. 2. Cabutan yang dilakukan dalam kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus AS untuk menentukan siapakah yang akan dihumbankan ke laut seperti diterangkan dalam surah al-saafat: Ayat 141: Mukasurat 7 dari 9

8 Maksudnya: Maka iapun (Nabi Yunus AS) turut mengundi, lalu menjadilah ia dari orang yang kalah. 3. Hadith yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah RA: أن النبي صلى االله عليه وسلم آان إذا أراد سفرا أقرع بين نساي ه Maksudnya: Bahawa Nabi SAW jika ingin keluar bermusafir, Baginda akan mengadakan cabutan undi dikalangan para isterinya. (Hadith riwayat al-bukhari) 4. Hadith yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal: أن رجلين تداعيا فى دابة ليس لواحد منهما بينة فا مرهما رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يسهما على اليمين أحبا أو آرها. Maksudnya: Bahawa dua orang lelaki saling mendakwa pemilikan ke atas seekor binatang, tetapi tidak seorang pun dikalangan mereka memiliki bukti atas dakwaannya. Maka Rasulullah SAW mengarahkan mereka berdua melakukan undian tentang siapakah yang perlu bersumpah, sama ada ia suka atau tidak. 5. Perbuatan panglima tentera Islam, Sa ad bin Abi Waqqas pada hari peperangan al-qadisiyyah mengadakan cabutan undi diantara dua orang muezzin untuk menentukan siapakah yang akan melaungkan azan. Imam al-qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahawa cabutan undi adalah harus mengikut Syariah Islam terutamanya untuk orang-orang yang berlaku adil dalam pembahagian; bahkan majoriti fuqaha menghukumnya sebagai sunat, kecuali Abu Hanifah dan dua sahabatnya iaitu Muhammad al-syaibani dan Abu Yusuf yang menghukum sebagai haram sepertimana haramnya al-azlam.(الا زلام) Abu Ubaid meriwayatkan bahawa tiga orang Nabi mengamalkan cabutan undi iaitu Nabi Yunus AS, Nabi Zakaria AS dan Nabi Muhammad SAW. 8 Kesimpulannya, mengikut pengamatan kepada pandangan-pandangan ulama tentang perkara ini, jelas bahawa hukum asal cabutan dalam apa juga aspek adalah harus dan tidak ada mana-mana dalil yang secara jelas mengharamkannya. Keharusan ini berlaku apabila: 8 Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-ansari (t.t.), Al-Jami li Ahkam al-qur an,kaherah, Juzu 4, ms. 86 Mukasurat 8 dari 9

9 1. Semua pihak yang menerima cabutan adalah menerima hak yang sama; 2. Tidak ada unsur judi ( maisir ) dalam urusan tersebut; dan 3. Cabutan adalah dalam perkara yang diharuskan oleh Syariah. KESIMPULAN Berasaskan kepada perbahasan di atas, maka jelaslah produk simpanan dan pelaburan Al-Awfar adalah mematuhi kehendak-kehendak Syariah. Produk ini tidak mengandungi unsur al-maisir dan al-qimar dan cabutan hadiah yang dilakukan adalah tidak bertentangan kehendak-kehendak Syariah. واالله أعلم بالصواب Mukasurat 9 dari 9

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN 23 ZAKAT PENGHASILAN Majelis Ulama Indonesia, setelah FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN MENIMBANG : a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan

Lebih terperinci

Insurans dan Takaful: Suatu Perbandingan dan Perbahasan Hukum

Insurans dan Takaful: Suatu Perbandingan dan Perbahasan Hukum Insurans dan Takaful: Suatu Perbandingan dan Perbahasan Hukum Dato Mohd. Mokhtar bin Shafii Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Pengerusi Jawatankuasa Syariah Takaful IKHLAS Sdn. Bhd. Insurans Dan

Lebih terperinci

KAIDAH FIQH. Disyariatkan Mengundi Jika Tidak Ketahuan Yang Berhak Serta Tidak Bisa Dibagi. حفظه هللا Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

KAIDAH FIQH. Disyariatkan Mengundi Jika Tidak Ketahuan Yang Berhak Serta Tidak Bisa Dibagi. حفظه هللا Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf KAIDAH FIQH ت ش ر ع ال ق ر ع ة إ ذ ا ج ه ل ال م س ت ح ق و ت ع ذ ر ت ال ق س م ة Disyariatkan Mengundi Jika Tidak Ketahuan Yang Berhak Serta Tidak Bisa Dibagi حفظه هللا Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI IKAN BANDENG DENGAN PEMBERIAN JATUH TEMPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI IKAN BANDENG DENGAN PEMBERIAN JATUH TEMPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI IKAN BANDENG DENGAN PEMBERIAN JATUH TEMPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A. Analisis terhadap aplikasi jual beli ikan bandeng dengan pemberian jatuh tempo. Jual beli ikan

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA A. Analisis Aplikasi Right Issue di Bursa Efek Indonesia Surabaya Ada dua jenis perdagangan di Bursa Efek

Lebih terperinci

Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL

Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL Pengenalan Takaful 45 BAB A3 PENGENALAN TAKAFUL PENGENALAN Dalam zaman sebelum kedatangan Islam, adalah menjadi adat orangorang Arab pagan untuk membayar pampasan atau diyat, di mana penjenayah perlu membayar

Lebih terperinci

Asas-Asas Sistem Muamalat Islam

Asas-Asas Sistem Muamalat Islam Asas-Asas Sistem Muamalat Islam Muqaddimah. Islam Adalah Sistem Hidup Yang Syumul. Tidak Sempurna Islam Seseorang Sehingga Melaksanakan Islam Secara Menyeluruh. Al-Baqarah [2:208] ا أ ه ا ال ذ ن آم ن وا

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT BINTORO MADANI DEMAK

BAB IV ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT BINTORO MADANI DEMAK 101 BAB IV ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT BINTORO MADANI DEMAK Pada bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan penganalisaan terhadap penentuan

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAWAH BERJANGKA WAKTU DI DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAWAH BERJANGKA WAKTU DI DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAWAH BERJANGKA WAKTU DI DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN A. Analisis dari Aspek Akadnya Sebagaimana yang telah penulis jelaskan

Lebih terperinci

BAB IV. A. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan Pedoman Oleh Hakim. dalam putusan No.150/pdt.G/2008/PA.Sda

BAB IV. A. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan Pedoman Oleh Hakim. dalam putusan No.150/pdt.G/2008/PA.Sda BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (PEMBUKTIAN KEKURANGMAMPUAN ISTERI MELAYANI SUAMI) A. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan

Lebih terperinci

"Jadilah orang yang wara' niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah"

Jadilah orang yang wara' niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah Sifat Wara' ك ن و ر ع ا ت ك ن ا ع ب د الن اس "Jadilah orang yang wara' niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah" Sesungguhnya orang yang mengenal Rabb-nya dan menempatkan-nya sebagaimana mestinya,

Lebih terperinci

Hak Cipta Terpelihara :

Hak Cipta Terpelihara : Terima kasih kerana anda sudi untuk mendownload e-book ini. E- book ini diberikan secara PERCUMA kepada anda dan anda tidak boleh menjualnya atas apa jua tujuan. Ianya hanya boleh diberikan secara PERCUMA

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) 24 Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Inventasi) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) Majelis Ulama Indonesia, setelah MENIMBANG

Lebih terperinci

BAB II KERJASAMA USAHA MENURUT PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH. Secara bahasa al-syirkah berarti al-ikhtilath (bercampur), yakni

BAB II KERJASAMA USAHA MENURUT PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH. Secara bahasa al-syirkah berarti al-ikhtilath (bercampur), yakni 15 BAB II KERJASAMA USAHA MENURUT PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH A. PENGERTIAN SYIRKAH Secara bahasa al-syirkah berarti al-ikhtilath (bercampur), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya,

Lebih terperinci

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM AKAD WAKALAH BIL UJRAH

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM AKAD WAKALAH BIL UJRAH BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM AKAD WAKALAH BIL UJRAH A. Analisis Terhadap Klaim Asuransi Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah. Klaim adalah aplikasinya oleh peserta untuk memperoleh

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang PENGALIHAN UTANG ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional, setelah Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA KAMBOJA KERING MILIK TANAH WAKAF DI DESA PORONG KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering

Lebih terperinci

KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL

KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL 33 KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK

Lebih terperinci

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PERUBAHAN PENGHITUNGAN DARI SISTEM "FLAT" KE "EFEKTIF" PADA

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PERUBAHAN PENGHITUNGAN DARI SISTEM FLAT KE EFEKTIF PADA BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PERUBAHAN PENGHITUNGAN DARI SISTEM "FLAT" KE "EFEKTIF" PADA PELUNASAN ANGSURAN MURABAHAH DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARI'AH GRESIK A.

Lebih terperinci

PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN)

PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN) 36 PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 5 Tahun 2005 Tentang PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN) Majelis Ulama Indonesia,

Lebih terperinci

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam.

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 18-11 - 1430 AH 06-11 - 2009 AD 12:41 am Tuhanmu Tidak Pernah Zhalim Kepada Siapapun Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta

Lebih terperinci

Hukum Hadiah yang Diberikan Oleh Pusat-Pusat Perbelanjaan

Hukum Hadiah yang Diberikan Oleh Pusat-Pusat Perbelanjaan Hukum Hadiah yang Diberikan Oleh Pusat-Pusat Perbelanjaan Syaikh Abdul Aziz bin Baz Dinukil dari Buku Fatwa-fatwa Ulama Negeri Haram (hal. 1156-1157) Disusun oleh: Dr. Khalid bin Abdurrahman Al Juraisy

Lebih terperinci

NAMA:... Tingkatan :... Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2009 1 ⅔ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional setelah FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) ب س م االله الر ح من الر ح ي م Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL Nomor: 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI AH MUSYARAKAH ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional, setelah: Menimbang Mengingat : a. bahwa

Lebih terperinci

ب س م االله الر ح من الر ح ي م

ب س م االله الر ح من الر ح ي م FATWA DEWAN SYARI AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH ب س م االله الر ح من الر ح ي م Dewan Syari ah Nasional setelah Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

Mengadu Domba Sesama Muslim. E-Artikel dari UstadzAris.com

Mengadu Domba Sesama Muslim. E-Artikel dari UstadzAris.com Mengadu Domba Sesama Muslim Pengertian Namimah Secara etimologi, dalam bahasa Arab, namimah bermakna suara pelan atau gerakan. Secara istilah pada dasarnya namimah adalah menceritakan perkataan seseorang

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 284

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 284 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 284 ل ل ه م ا ف ي الس م او ات و م ا ف ي ال ا ر ض و ا ن ت ب د وا م ا ف ي ا ن ف س ك م ا و ت خ ف وه ي ح اس ب ك م ب ه الل ه ف ي غ ف ر ل م ن ي ش اء و ي ع ذ ب م ن ي ش اء

Lebih terperinci

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan.

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan. ADAB ISLAMI : ADAB SEBELUM MAKAN Manusia tidak mungkin hidup tanpa makan. Dengan makan manusia dapat menjaga kesinambungan hidupnya, memelihara kesehatan, dan menjaga kekuatannya. Baik manusia tersebut

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA A. Analisis Dari Segi Penerimaan Zakat Zakat melalui sms (short message service)

Lebih terperinci

Dari segi bahasa : menutupi atau mengingkari.

Dari segi bahasa : menutupi atau mengingkari. Kufur Syirik Nifaq Dari segi bahasa : menutupi atau mengingkari. Dari segi istilah : bermaksud hati tertutup atau terkunci daripada mendapat hidayah Allah SWT. Kufur adalah tidak mempercayai Allah SWT,

Lebih terperinci

HUKUM MEMAKAI BAJU YANG TERDAPAT TULISAN DALAM SHALAT ح م لبس القميص ملكتوب عليه ف الصلاة

HUKUM MEMAKAI BAJU YANG TERDAPAT TULISAN DALAM SHALAT ح م لبس القميص ملكتوب عليه ف الصلاة HUKUM MEMAKAI BAJU YANG TERDAPAT TULISAN DALAM SHALAT ح م لبس القميص ملكتوب عليه ف الصلاة ] إندوني [ Indonesia - Indonesian - Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid مد صالح املنجد Penterjemah: www.islamqa.info

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JASA PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN SISTEM PAKET DI RENTAL BIECOMP

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JASA PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN SISTEM PAKET DI RENTAL BIECOMP BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JASA PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN SISTEM PAKET DI RENTAL BIECOMP A. Deskripsi akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. jawabanya dihadapan-nya, sebagaimana Allah SWT berfirman :

BAB I PENDAHULUAN. jawabanya dihadapan-nya, sebagaimana Allah SWT berfirman : BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anak adalah anugrah dan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang tua, karena kelak akan di minta pertanggung jawabanya dihadapan-nya,

Lebih terperinci

Sumairi Techan, Pekajangan Gang 8/3, Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah. Kasus :

Sumairi Techan, Pekajangan Gang 8/3, Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah. Kasus : Sumairi Techan, Pekajangan Gang 8/3, Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah Kasus : Arisan yang di dalamnya ada unsur mengadu nasib atau judi adalah tidak benar dan dilarang agama (Fatwa Agama, SM No. 05

Lebih terperinci

TETANGGA Makna dan Batasannya حفظه هللا Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid al-halabi al-atsari

TETANGGA Makna dan Batasannya حفظه هللا Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid al-halabi al-atsari TETANGGA Makna dan Batasannya حفظه هللا Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid al-halabi al-atsari Publication : 1437 H_2016 M Tetangga: Makna dan Batasannya حفظه هللا Syaikh 'Ali Hasan al-halabi Disalin

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 285

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 285 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 285 آم ن الر س ول ب م ا ا ن ز ل ا ل ي ه م ن ر ب ه و ال م و م ن ون ك ل آم ن ب الل ه و م ل اي ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه ل ا ن ف ر ق ب ي ن ا ح د م ن ر س ل ه و ق ال وا

Lebih terperinci

KRITERIA MASLAHAT. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang KRITERIA MASLAHAT

KRITERIA MASLAHAT. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang KRITERIA MASLAHAT 40 KRITERIA MASLAHAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang KRITERIA MASLAHAT Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT AL-BAYYINAH

TAFSIR SURAT AL-BAYYINAH PUSAT DOWNLOAD E-BOOK ISLAM www.ibnumajjah.wordpress.com TAFSIR SURAT AL-BAYYINAH Oleh: رحمه اهلل Imam Ibnu Katsir Download > 350 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi. www.ibnumajjah.wordpress.com Kunjungi

Lebih terperinci

Keutamaan Puasa Enam Hari dibulan Syawal

Keutamaan Puasa Enam Hari dibulan Syawal Keutamaan Puasa Enam Hari dibulan Syawal ( باللغة الا ندونيسية ( Disusun Oleh: Hafiz Firdaus Abdullah Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad صوم الست من شوال إعداد: حافظ فردوس عبد االله مراجعة: إيكو هارينتو

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Sehubungan dengan itu Allah Swt berfirman dalam Alquran surah At-Tahrim

BAB I PENDAHULUAN. Sehubungan dengan itu Allah Swt berfirman dalam Alquran surah At-Tahrim BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan diperoleh melalui jalur sekolah dan luar sekolah, salah satu jalur pendidikan luar sekolah adalah keluarga. Keluarga merupakan penanggung jawab pertama

Lebih terperinci

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK 31 PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK Majelis Ulama Indonesia, setelah

Lebih terperinci

Kaidah Fiqh. Keadaan Darurat Tidak Menggugurkan Hak Orang Lain. Publication: 1435 H_2014 M DARURAT TIDAK MENGGUGURKAN HAK ORANG LAIN

Kaidah Fiqh. Keadaan Darurat Tidak Menggugurkan Hak Orang Lain. Publication: 1435 H_2014 M DARURAT TIDAK MENGGUGURKAN HAK ORANG LAIN Kaidah Fiqh اال ض ط ر ار ال ي ب ط ل ح ق الغ ي Keadaan Darurat Tidak Menggugurkan Hak Orang Lain Publication: 1435 H_2014 M DARURAT TIDAK MENGGUGURKAN HAK ORANG LAIN Disalin dari Majalah al-sunnah, Ed.

Lebih terperinci

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH Derajat Hadits Puasa TARWIYAH حفظو هللا Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat Publication : 1436 H_2015 M Shahih dan Dha'if Hadits Puasa Enam Hari Bulan Syawwal Sumber : www.almanhaj.or.id yang menyalinnya

Lebih terperinci

PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI

PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI خفظ اهلل Oleh: Ustadz Abu Aniisah Syahrul Fatwa bin Lukman Publication: 1434 H_2013 M PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI خفظ اهلل Oleh: Ustadz Abu Aniisah Syahrul

Lebih terperinci

P E N E T A P A N Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA Slk

P E N E T A P A N Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA Slk P E N E T A P A N Nomor 0026/Pdt.P/2013/PA Slk BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama

Lebih terperinci

UNTUK KALANGAN SENDIRI

UNTUK KALANGAN SENDIRI SHALAT GERHANA A. Pengertian Shalat gerhana dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah khusuf (الخسوف) dan jugakusuf (الكسوف) sekaligus. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN TANGKAPAN NELAYAN OLEH PEMILIK PERAHU DI DESA SEGORO TAMBAK KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN TANGKAPAN NELAYAN OLEH PEMILIK PERAHU DI DESA SEGORO TAMBAK KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO 50 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN TANGKAPAN NELAYAN OLEH PEMILIK PERAHU DI DESA SEGORO TAMBAK KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO Dalam menjalankan muamalah, manusia tidak terikat

Lebih terperinci

Artinya:... dihalalkan bagimu binatang ternak... (QS. Al-Maidah : 1)

Artinya:... dihalalkan bagimu binatang ternak... (QS. Al-Maidah : 1) BAB XIV BINATANG HALAL DAN HARAM Standar Kompetensi (Fiqih) 15. Memaha mi hukum Islam tentang hewan sebagai sumber makanan Kompetensi Dasar 15.1 Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan

Lebih terperinci

BAB III TEORI PEMBIAYAAN MURABAHAH

BAB III TEORI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAB III TEORI PEMBIAYAAN MURABAHAH A. Pengertian Murabahah 1. Secara Bahasa Secara bahasa murabahah mempunyai pengertian saling menguntungkan dapat dipahami bahwa keuntungan itu dimiliki oleh kedua pihak

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA 12 Pluralisme, Liberalisme, DAN Sekularisme Agama FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam

Lebih terperinci

Siapakah Mahrammu? Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain

Siapakah Mahrammu? Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain Siapakah Mahrammu? Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi karena hubungan nasab atau hubungan susuan atau karena ada ikatan perkawinan. Lihat Ahkam An-Nazhar Ila

Lebih terperinci

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH/ UANG YANG DIBERIKAN OLEH CALON ANGOTA DPRD KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN DIWEK

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH/ UANG YANG DIBERIKAN OLEH CALON ANGOTA DPRD KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN DIWEK BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH/ UANG YANG DIBERIKAN OLEH CALON ANGOTA DPRD KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN DIWEK A. Pelaksanaan Pemberian Hadiah/ Uang yang Diberikan oleh Calon anggota DPRD

Lebih terperinci

BAB IV. penyebab kenaikan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari. keterlambatan datangnya transportir yang membawa bensin ke pulau Bawean

BAB IV. penyebab kenaikan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari. keterlambatan datangnya transportir yang membawa bensin ke pulau Bawean BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KENAIKAN HARGA JUAL BENSIN MELEBIHI BATAS HARGA RESMI DARI PEMERINTAH DI DESA SAWAHMULYA KECAMATAN SANGKAPURA (PULAU BAWEAN) KABUPATEN GRESIK A. Analisis Terhadap Faktor

Lebih terperinci

Materi Halaqah Tarbawiyah Tamhidi TAFSIR SURAT AL-IKHLAS. Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc.

Materi Halaqah Tarbawiyah Tamhidi TAFSIR SURAT AL-IKHLAS. Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc. Materi Halaqah Tarbawiyah Tamhidi TAFSIR SURAT AL-IKHLAS Oleh: Abdul Aziz Abdul Wahid, Lc. QS. AL-IKHLAS 1-4 Tahsin Tilawah Tarjamah lafzhiyah T a f s i r ق ل ى و الل و أ ح د )1( الل و الص م د )2( ل م

Lebih terperinci

Tata Cara Sujud Tilawah

Tata Cara Sujud Tilawah Tata Cara Sujud Tilawah ] إندوني [ Indonesia Indonesian Syaikh Abdullah bin Jibrin Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2011-1432 فة سجود اتللاوة» باللغة الا ندونيسية «الشيخ

Lebih terperinci

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-kautsar:2)

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-kautsar:2) Ditulis oleh slam Center FATWA-FATWA PLHAN (18) Hukum Menyembelih untuk selain Allah Pertanyaan: Apakah hukum menyembelih untuk selain Allah? Jawaban: Sudah kami jelaskan dalam kesempatan lain bahwa tauhid

Lebih terperinci

ISLAM IS THE BEST CHOICE

ISLAM IS THE BEST CHOICE KULIAH FAJAR MASJID AL-BAKRI TAMAN RASUNA KUNINGAN - JAKARTA SELATAN ISLAM IS THE BEST CHOICE Disusun oleh : Agus N Rasyad Sabtu, 16 Maret 2013 INTRODUCTION BEBERAPA CIRI KETETAPAN HATI, BAHWA ISLAM PILIHAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu aspek penting dalam

BAB I PENDAHULUAN. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu aspek penting dalam BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, bahkan termuat dalam undang-undang pendidikan nasional, karena pendidikan agama mutlak

Lebih terperinci

PENGURUSAN HARTA TIDAK PATUH SYARIAH. Zulkifli Hasan

PENGURUSAN HARTA TIDAK PATUH SYARIAH. Zulkifli Hasan 1.0 Pendahuluan PENGURUSAN HARTA TIDAK PATUH SYARIAH Zulkifli Hasan Pengurusan harta merupakan satu tuntutan agama yang sangat dititikberatkan dalam kehidupan. Di kala pengurusan harta menjadi kewajipan

Lebih terperinci

DI BULAN SUCI RAMADHAN

DI BULAN SUCI RAMADHAN AMALAN-AMALAN DI BULAN SUCI RAMADHAN Disusun Oleh: Mohammad Iqbal Ghazali. MA Murajaah : Abu Ziyad ا عمال رمضانية Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1428 2007 AMALAN-AMALAN DI BULAN SUCI RAMADHAN

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT PARA KIAI DI DESA SIDODADI KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT PARA KIAI DI DESA SIDODADI KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT PARA KIAI DI DESA SIDODADI KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT A. Analisis terhadap Pembagian Harta Waris melalui Wasiat di

Lebih terperinci

GHARAR Dalam Transaksi KOMERSIAL

GHARAR Dalam Transaksi KOMERSIAL GHARAR Dalam Transaksi KOMERSIAL حفظو هللا Ustadz Ahmad Sabiq, Lc Publication: 1435 H_2014 M GHARAR Dalam Transaksi KOMERSIAL حفظو هللا Ustadz Ahmad Sabiq, Lc Disalin dari Majalah Al-Furqon No. 145 Ed.

Lebih terperinci

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM 15 MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari

Lebih terperinci

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI IKAN DENGAN PERANTAR PIHAK KEDUA DI DESA DINOYO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI IKAN DENGAN PERANTAR PIHAK KEDUA DI DESA DINOYO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN 58 BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI IKAN DENGAN PERANTAR PIHAK KEDUA DI DESA DINOYO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN A. Analisis Terhadap Praktek Sistem Jual Beli Ikan Dengan Perantara

Lebih terperinci

ADAB MEMAKAI SANDAL آداب التنعل. Penyusun : Majid bin Su'ud al Usyan. Terjemah : Muzafar Sahidu bin Mahsun Lc. Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

ADAB MEMAKAI SANDAL آداب التنعل. Penyusun : Majid bin Su'ud al Usyan. Terjemah : Muzafar Sahidu bin Mahsun Lc. Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad ADAB MEMAKAI SANDAL آداب التنعل ] إندونيسي Indonesian [ Indonesia Penyusun : Majid bin Su'ud al Usyan Terjemah : Muzafar Sahidu bin Mahsun Lc. Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009 1430 آداب التنعل» باللغة

Lebih terperinci

FATWA Tentang Tinju, Gulat Bebas & Adu Binatang

FATWA Tentang Tinju, Gulat Bebas & Adu Binatang FATWA Tentang Tinju, Gulat Bebas & Adu Binatang Segala puji hanya bagi Allah. Rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah kepada seseorang yang tidak ada nabi.صلى اهلل عليه وسلم sesudahnya, pemimpin dan Nabi

Lebih terperinci

PANDANGAN MENGENAI STATUS IBU BAPA NABI MUHAMMAD S.A.W. MATI DALAM KEADAAN KAFIR ATAU SEBALIKNYA

PANDANGAN MENGENAI STATUS IBU BAPA NABI MUHAMMAD S.A.W. MATI DALAM KEADAAN KAFIR ATAU SEBALIKNYA PANDANGAN MENGENAI STATUS IBU BAPA NABI MUHAMMAD S.A.W. MATI DALAM KEADAAN KAFIR ATAU SEBALIKNYA 1. ISU DAN MASALAH Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah menerima

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia akan lebih berpengetahuan luas dan menjadi lebih bijaksana dalam

Lebih terperinci

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK ATAS DASAR EX AEQUO ET BONO DALAM STUDI PUTUSAN No.1735/Pdt.G/2013/PA.

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK ATAS DASAR EX AEQUO ET BONO DALAM STUDI PUTUSAN No.1735/Pdt.G/2013/PA. BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK ATAS DASAR EX AEQUO ET BONO DALAM STUDI PUTUSAN No.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1375/Pdt.G/2013/PA.Mr

Lebih terperinci

TAFSIR AYAT PUASA. Oleh: Download ± 300 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi.

TAFSIR AYAT PUASA. Oleh:   Download ± 300 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi. TAFSIR AYAT PUASA Oleh: خفظه اهلل Syaikh Salim bin Ied al-hilali Download ± 300 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi. TAFSIR AYAT PUASA DAN FAEDAH HUKUMNYA (QS. Al-Baqarah [2]: 183-185) 1 "Dengan menyebut Nama

Lebih terperinci

Bacaan dalam Shalat Malam

Bacaan dalam Shalat Malam Bacaan dalam Shalat Malam ] إندوني [ Indonesia - Indonesian - DR. Muhammad bin Fahd al-furaih Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam (hal. 49-52) 0Terjemah0T 0T: 0TMuhammad Iqbal A. Gazali 0TEditor0T

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. berpedoman penuh pada Al-Qur an dan As-Sunnah. Hukum-hukum yang melandasi

BAB I PENDAHULUAN. berpedoman penuh pada Al-Qur an dan As-Sunnah. Hukum-hukum yang melandasi BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh

Lebih terperinci

BAB VI KELUARNYA DABBAH. Dabbah yaitu sebangsa hewan yang juga disebut Sahab, kakinya empat, mempunyai dua sayap dan bulu, kepalanya

BAB VI KELUARNYA DABBAH. Dabbah yaitu sebangsa hewan yang juga disebut Sahab, kakinya empat, mempunyai dua sayap dan bulu, kepalanya BAB VI KELUARNYA DABBAH 1. Bentuk Dabbah Dabbah yaitu sebangsa hewan yang juga disebut Sahab, kakinya empat, mempunyai dua sayap dan bulu, kepalanya seperti sapi, mempunyai dua tanduk, matanya seperti

Lebih terperinci

P E N E T A P A N Nomor 20/Pdt.P/2013/PA Slk

P E N E T A P A N Nomor 20/Pdt.P/2013/PA Slk P E N E T A P A N Nomor 20/Pdt.P/2013/PA Slk BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat

Lebih terperinci

AGAR KAMU LEBIH DICINTAI ALLAH

AGAR KAMU LEBIH DICINTAI ALLAH AGAR KAMU LEBIH DICINTAI ALLAH حىت حيبك اهلل رمح اهلل Oleh: Syaikh Abdurrohman bin Nashir as-sa di Publication: 1433 H_2012 M AGAR KAMU LEBIH DICINTAI ALLAH رمح اهلل Oleh: Syaikh Abdurrohman bin Nashir

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP UANG DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP UANG DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI ISLAM BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP UANG DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI ISLAM A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Uang dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam 1. Persamaan

Lebih terperinci

KAIDAH FIQH. "Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan" Publication: 1436 H_2015 M

KAIDAH FIQH. Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan Publication: 1436 H_2015 M KAIDAH FIQH إ ع م ال الد ل ي ل ي أ و ل م ن إ ه ال أ ح د ه ا م ا أ م ك ن "Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan" Publication: 1436 H_2015

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

Konsisten dalam kebaikan

Konsisten dalam kebaikan Konsisten dalam kebaikan Disusun Oleh: Mahmud Muhammad al-khazandar Penerjemah : Team Indonesia Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad المداومة على فعل المعروف محمود محمد الخزندار Maktab Dakwah Dan Bimbingan

Lebih terperinci

BAB IV PEMERATAAN HARTA WARISAN DI DESA BALONGWONO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

BAB IV PEMERATAAN HARTA WARISAN DI DESA BALONGWONO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 53 BAB IV PEMERATAAN HARTA WARISAN DI DESA BALONGWONO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A. Sistem Pemerataan Harta Warisan di Desa Balongwono dalam Perspektif Hukum Islam 1. Al-Qur an Allah SWT telah menentukan

Lebih terperinci

AL QUR AN SEBAGAI PEDOMAN BAGI MANUSIA

AL QUR AN SEBAGAI PEDOMAN BAGI MANUSIA AL QUR AN SEBAGAI PEDOMAN BAGI MANUSIA definisi al Qur an Al Qur an adalah: (1) Kalamullah, (2) yang menjadi mu jizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, (3) diriwayatkan kepada kita secara

Lebih terperinci

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam

Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam Serial Bimbingan & Penyuluhan Islam سلسلة توجيهات ا رشادية Disusun Oleh: Team Indonesia Murajaah : Abu Ziyad Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1429 2008 سلسلة توجيهات إرشادية باللغة الا ندونيسية

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

BAB IV ANALISIS PENELITIAN BAB IV ANALISIS PENELITIAN A. Analisis Terhadap Pola Tajdi>d al- Aqd (akad baru) Rahn di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan adanya kebutuhan yang sangat

Lebih terperinci

KAIDAH FIQH. Pengakuan Adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas. Publication 1437 H_2016 M. Kaidah Fiqh Pengakuan adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas

KAIDAH FIQH. Pengakuan Adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas. Publication 1437 H_2016 M. Kaidah Fiqh Pengakuan adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas KAIDAH FIQH ا إ ل قإر ار ح ج ة ق اص ر ة Pengakuan Adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas حفظه هللا Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf Publication 1437 H_2016 M Kaidah Fiqh Pengakuan adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas

Lebih terperinci

Di Antara Kemungkaran Pakaian Wanita Dalam Pesta Perkawinan

Di Antara Kemungkaran Pakaian Wanita Dalam Pesta Perkawinan Di Antara Kemungkaran Pakaian Wanita Dalam Pesta Perkawinan ] إندوني [ Indonesia Indonesian Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2011-1432

Lebih terperinci

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR

Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR Menzhalimi Rakyat Termasuk DOSA BESAR حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1436 H/ 2015 M MENZHALIMI RAKYAT TERMASUK DOSA BESAR Sumber: Majalah As-Sunnah, No.08 Thn.XVIII_1436H/2014M

Lebih terperinci

Halal Guide.INFO - Guide to Halal and Islamic Lifestyle

Halal Guide.INFO - Guide to Halal and Islamic Lifestyle Halal Guide.INFO Guide to Halal and Islamic Lifestyle L/C Impor Syariah Kontribusi dari Administrator Sunday, 16 April 2006 Terakhir kali diperbaharui Saturday, 22 April 2006 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Lebih terperinci

PANDUAN BERIBADAH; Pengayaan Materi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, oleh Heru Wahyudi Hak Cipta 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A

PANDUAN BERIBADAH; Pengayaan Materi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, oleh Heru Wahyudi Hak Cipta 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A PANDUAN BERIBADAH; Pengayaan Materi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, oleh Heru Wahyudi Hak Cipta 2014 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-889398; Fax: 0274-889057;

Lebih terperinci

"Barangsiapa yang menjadikan semua tujuan menjadi satu, yaitu tujuan hari kembali, niscaya Allah I mencukupkan kepadanya semua tujuannya"

Barangsiapa yang menjadikan semua tujuan menjadi satu, yaitu tujuan hari kembali, niscaya Allah I mencukupkan kepadanya semua tujuannya Mengutamakan Akhirat من ج ع ل ال ه م و م ه م ا و اح د ا ه م ال م ع اد ك ف اه الله س اي ر ه م و م ه "Barangsiapa yang menjadikan semua tujuan menjadi satu, yaitu tujuan hari kembali, niscaya Allah I mencukupkan

Lebih terperinci

KAIDAH FIQH. Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka. Publication 1437 H_2016 M. Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka

KAIDAH FIQH. Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka. Publication 1437 H_2016 M. Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka KAIDAH FIQH إ ن م ا ال ب ي ع ع ن ت ر اض Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka حفظو هللا Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf Publication 1437 H_2016 M Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama

Lebih terperinci

Minggu 4 DPQS TAFSIR AL-QURAN 1

Minggu 4 DPQS TAFSIR AL-QURAN 1 Minggu 4 DPQS TAFSIR AL-QURAN 1 Iman Dalam Al-Quran Pengertian Iman Bertambah dan Berkurang Karakter Iman Dalam Islam Mencari Keimanan Rumusan Pengertian iman Secara dasar, iman bererti membenarkan dengan

Lebih terperinci

PERAYAAN NATAL BERSAMA

PERAYAAN NATAL BERSAMA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 5 PERAYAAN NATAL BERSAMA Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah : Memperhatikan : Menimbang : 1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian

Lebih terperinci

Perniagaan Di Dalam Islam

Perniagaan Di Dalam Islam INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) Perniagaan Di Dalam Islam Oleh: Abdullaah Jalil Fakulti Ekonomi & Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia 01-06-2006 1 Kandungan Peniaga & Perniagaan di Dalam Islam Kepentingan

Lebih terperinci

Istiqomah dalam menjaga ibadah ********************

Istiqomah dalam menjaga ibadah ******************** Istiqomah dalam menjaga ibadah ******************** by dr. Ichsan, M.Sc. Pengajian Keluarga KALAM Sabtu, 28 Desember 2013 Goettingen Makna Istiqomah Secara etimologi, istiqomah artinya tegak lurus Secara

Lebih terperinci

Dalam Bahasa Arab, kata keluhan dan aduan diungkap dengan Syakwa شكوى) ). Asal kata ini

Dalam Bahasa Arab, kata keluhan dan aduan diungkap dengan Syakwa شكوى) ). Asal kata ini Mengeluh Dalam Bahasa Arab, kata keluhan dan aduan diungkap dengan Syakwa شكوى) ). Asal kata ini adalah FathAs y Syakwah yang berarti membuka bejana kecil. Yaitu, jika bejana kecil itu dibuka mulutnya

Lebih terperinci

MAHRAM. Pertanyaan: Jawaban:

MAHRAM. Pertanyaan: Jawaban: MAHRAM Pertanyaan Dari: Mirman Lasyahouza Dafinsyu, syahboy93@gmail.com, SMA Muhammadiyah Bangkinang (disidangkan pada hari Jum at, 9 Jumadilakhir 1432 H / 13 Mei 2011 M) Pertanyaan: Assalamu alaikum w.w.

Lebih terperinci