SEMINAR PERSURATAN PAHANG. Menjeja^ 'Warisan (Pahang. Oleh: Sdr. Aripin Said Oktober Tempat : Auditorium Taman Budaya, Kuantan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SEMINAR PERSURATAN PAHANG. Menjeja^ 'Warisan (Pahang. Oleh: Sdr. Aripin Said Oktober Tempat : Auditorium Taman Budaya, Kuantan"

Transkripsi

1 SEMINAR PERSURATAN PAHANG Menjeja^ 'Warisan (Pahang T o k Shahuddin Zainal Abidin : Sasterawan Ulam a Teraw al di Pahang Oleh: Sdr. Aripin Said Oktober 2001 Tempat : Auditorium Taman Budaya, Kuantan Jlnjuran (Bersama: Jabatan Kebudayaan & Kesenian Pahang (JKKP) Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP) (Dengan 'Kjtrjasama Yayasan Pahang Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kerajaan Negeri Pahang

2 T O K S Y A H H 3 T J D B H 'J B I N Z A I N A L A B I O B! AXj-MSANti U l a m a 1 d a n S a s t e r a w a n A M D K E O l e h A H I P I N ' S A I D U n i v e r s i t i P u t r a M a l a y s i a PEMDAHUIUAN P E E K S M B A M G A N k e s u s a s t e r a a n d i N e g e r i P a h a n g B ^ r u l m a k m u r p a d a p e r i n g k a t a v a l d i l a t a r i o l e h s a s t e r a r a k y a t y a n g c u k u p t e n a r b a i k d a l a m b e n t u k p r o s a m a h u p u n p u i s i * B a s i l s a s t e r a y a n g d i t i t i s k a n m e l a l u i l i s a n i n i d i w a r i s i d e n g a n b a i k d a r i g e n a r a s i k e g e n a r a s i y a n g l a i n y a n g a k h i m y a k i t a m e n e m u i d a l a m b e n t u k t u l i s a n. N a m u n s e b e n a m y a, w a l a u p u n b e g i t u b a n y a k u s a h a, y a n g d i j a l a n k a n u n t u k a e n d o k u m e n t a s i k a n h a s i l s a s t e r a t e r s e b u t d a n b a n y a k p u l a b a h a n y a n g k i t a d a p a t n a m u n m a s i h b a n y a k b a h a n y a n g t e l a h h i l a n g t i d a k d a p a t d i c a r i l a g i * P e n g l i p u r l a r a a n t a r a n y a I m a m M a d D i a h d i K e r d a u, T e h S i d e k d i K a m p u n g B c h o r j W e k E s a h M o h d T a i b d i K a m p u n g L a n t i n, C h e n o r ; P a k A n d a k I s m a i l Y e n d i K a m p u n g L u i t M a r a n s e r t a r a m a i y a n g l a i n l a g i t e l a h l a m a m e n d a h u l u i k i t a m e n e m u i a l a m b a r z a k h, H e n t e t a n p e r k e m b a n g a n s a s t e r a t e r s e b u t s e b e n a m y a t i d a k a d a s e m p a d a n p e m i s a h y a n g m u t l a k. P a d a. t a h u n - t a h u n a n u m p a m a n y a k e t i k a p e n g e t a h u a n t u l i s m e n u l i s t e l a h t e r s e b a r, k i t a m a s i h d a p a t m e n e m u i p e n g l i p u r l a r a y a n g b i j a k s a n a d i n e g e r i i n i. M e r e k a d e n g a n c a r a m a s i n g - r a a s i n g m e w a r i s i k e a h l i a n s a r j a n a a l a m i a h m e m b e n t u k p e r a d a b a n b a n g s a n y a # l a g i. *<

3 syahibtiddin.., 2 D a l a m k e t e n a r a n s a s t e r a l i s a n, k e t i k a M e l a k a s e d a n g d a l a m k e a g u n g a n n y a d a l a m b e n t u k K e r a j a a n M e l a y u d i A s i a T e n g g a r a i n i, s u d a h a d a, p u l a s a s t e r a y a n g d i t u l i s k a n d a n i n i k i t a l e b i h b i a s a d e n g a n z a m a n s a s t e r a k i t a b. I H i l i s a n j a w i d i g u n a k a n d e n g a n m e l u a s d a l a m e r t i k a t a m e n y e b a r k a n s a s t e r a t e r s e b u t w a l a u p u n h a n y a d e n g a n m e n g g u n a k a n t u l i s a n t a n g a n, K e r a j a a n M e l a y u M e l a k a ( ) m e n i i x g g a l k a n k i t a b a n y a l c k h a z a n a h y a n g d i m a k s u d k a n. B a i k s a d u r a n m a h u p u n h a s i l k e r j a b u d a y a v a n, s a s t e r a w a n a p a t a h l a g i a h l i - a h l i a g a m a y a n g m a h i r d a l a m b i d a n g m e r e k a, H u k u m K a n u n M e l a k a y a n g m e m p u n y a i d u a p u l u h t u j u h p a s a l r l i j a b a l d i t u l i s k a n d a n d i p e r u n d a n g k a n d i n e g e r i i t u t e r c i p t a p a d a a b a d i n i, Hukum K a n u n M e l a k a i n i m e n y a t a k a n p e r i h a l s u s u n a n a t u r a n n e g e r i b e r l a n d a s k a n s i s t e m I s l a m. H u k u m K a n u n i n i m e m b e r i g a m b a r a n t e n t a n g k e t i n g g i a n p e m i k i r a n b a n g s a M e l a y u d e n g a n b u d a y a d a n p e r a d a b a n p a d a w a k t u i t u,. N e g e r i P a h a n g j u g a t i d a k k e t i n g g a l a n d a l a m h a l i n i. R a m a i b i j a k p a n d a i d i n e g e r i i n i t u r u t m e l u n a s k a n H u l c u m K a n u n P a h a n g. H u k u m K a n u n P a h a n g d i g u b a l s e r t a d i p e r u n d a n g k a n s e m a s a p e r n s r i n t a h a n S u l t a n A b d u l G h a f u r M u h i y u d d i n S i n a h ( ) i a i t u s e l a m a 23 t a h u n b a g i n d a m e n j a d i S u l t a n P a h a n g, H u k u m K a n u n P a h a n g t e r s e b u t t e l a h d i g u b a l s e t e l a h t e b e r a p a t a h u n b a g i n d a m e n a i k i t a k h t a. K e b i j a k s a n a a n d a n k e w i b a w a a n S u l t a n A b d u l G h a f u r M u h i y u d d i n S y a h m e m e r i n t a h d a p a t k i t a l i h a t t e r c e m a d a l a m H ukum K a n u n i n i. P e r i h a l t a n g g u n g j a w a b p e m e r i n t a h. s e r t a p e m b e s a r - p e m b e s a r n y a t e r h a d a p r a k y a t s e r t a s e b a l i k n y a d i g a r i s k a n d e n g a n t e r p e r i n c i t e n n a s u k t e n t a n g k e b a j i k a n d a n s o s i o b u d a y a n e g e r i p a d a w a k t u i t u. D a l a m k a n u n i n i d i c a t a t k a n b a h a w a N e g e r i P a h a n g p a d a w a k t u i t u d i s e b u t N e g e r i P a h a n g D a r u l I s l a m a t a u N e g e r i P a h a n g D a r u s s a l a m, K i n i N e g e r i P a h a n g d i s e b u t N e g e r i P a h a n g D a r u l m a k m u r b e n n u l a a a d a m a s a p e m e r ia - t a h a n S u l t a n A h m a d A l - K u a d z a m S y a h i a i t u S u l t a n P a h a n g y a n g p e r t a a a. l a g i.,, / 3

4 s j ^ a h i b u d d i n..,/3 P e r l u d i s e b u t k a n b a h a w a S u l t a n A b d u l G h a f u r M u h i y u d d i n S y a h t e l a h b e r i s t e r i k a n P u t e r i F a t a n i ( a d i n d a k e p a d a R a j a F a t a n i ) p a d a t a h u n i a i t u s e b e l u m b a g i n d a n a i k t a k h t a. B a g i n d a j u g a t e l a h b e r k a h w i n d e n g a n s e o r a n g a n a k R a j a B e r u n e i. B e r t o l a k d a r i H u k u m K a n u n P a h a n g i a i t u h a s i l s a s t e r a y a n g b e r p u s a t d i i s t a n a s e r t a m a n t a p n y a s a s t e r a l i s a n ( s a s t e r a r a k y a t ) s e b a g a i a l a t k a w a l a n s o s i a l y a n g c u k u p b e r k e s a n k i t a d a p a t m e l i h a t d e n g a n j e l a s a k a n p e n g a r u h I s l a m d a l a m h a s i l s a s t e r a y a n g d i s e b u t k a n. A p a t a h l a g i s e b e n a m y a p a d a w a k t u i t u t e r d a p a t p e n g a j i a n, p o l e m i k s e r t a h u b u n g a n c e n d i k i a w a n I s l a m y a n g c u k u p r a n c a k d i A s i a T e n g g a r a. I n i d i s o k o n g o l e h c e n d i k i a w a n I s l a m d a r i N e g e r i C h i n a s e r t a c e n d i k i a w a n I s l a m d a r i S e l a t a n I n d i a m a l a h j u g a T i m u r T e n g a h. D a l a m h u b u n g a n I n i, d a r i H u k u m K a n u n P a h a n g y a n g b e r t u l i s j a w i ; s e t e l a h k e m a n g k a t a n S u l t a n A b d u l G h a f u r, p e r k e m b a n g a n i t u t e r u s c e m e r l a n g d i t e r a j u i o l e h i n t e l e k f c u a l y a n g S 3 i n b a i k d i k a l s n g a n I s t a n a m a h u p u n d a r i k a l a n g a n r a k y a t s e n d i r i, D a l a m h a l i n i, s a l a h s a t u l o k a s i a t a u w i l a y a h y a n g a k t i f d e n g a n p e n g a j i a n h a l e h w a l I s l a m i n i i a l a h d i D a e r a h T e m e r l o h. L e b i h k h u s u s n y a k a w a s a n i n i i a l a h d i K a m p u n g ^ a n g a u, K a m p u n g M e n g k a r a k d a n K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g. D a l a m p e n g u t a r a a n k e r t a s k e r j a i n i, s e o r a n g u l a m a 1 d a n p e n y a J L r ( s a s t e r a w a n ) y a n g d a p a t d i k e s a n i a l a h T o k S y a h i b u d d i n b i n Z a i n a l A b i d i n ( ) y a n g m e m p u n y a i p u s a t p e n g a j i a n n y a d i K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g. K a m p u n g i n i j u g a d i k e n a l i d e n g a n. p a n g g i l a n K a m p u n g B a l i k G a n t a n g d a n K a m p u n g B a l a i G a n t a n g. K e t i g a - t i g a n a m a y a n g m e r u j u k k a n k e p a d a s a t u t e m p a t i t u m e m p u n y a i c e r i t a n y a y a n g c u k u p m e n a r i k s e r t a m e m. p u n y a i h u b u n g a n t e r u s d e n g a n tokoh y a n g dimaksudkan i a i t u Tok S y a h i b u d d i n b i n Z a i n a l - A b i d i n ( T o k B u d i n ).

5 syahibuddin. /4 LATAH TOKOH TOK S Y A E IIB U U D m Tok S y a h ib u d d in d ila h ir k a n d i Kampung B e r h a la G antang t e r l e t a k k i r a - k i r a 20 k ilo m e te r d i s e b e la h h u lu b a n d a r T e m erlo h, sebuah kampung d i t e b in g S u n g a i P ah an g. Tokoh i n i m em punyai h a y a t yang cukup sem pum a se la m a 120 ta h u n b e r b a k ti k e p a d a agama dan b a n g san y a dan telah m en in g g al d u n ia d i lcampung t e r s e b u t p a d a ta h u n 1770 M e lih a t kepada saman yang d i l a l u i o le h Tok S y a h ib u d d in k i t a d a p a t m engesan bahaw a to k o h in i h id u p p a d a zaman N e g e ri Pahang d i bawah p eg an g an S u l ta n Jo h o r-p ah an g dan p ad a zaman Pahang dalam pegangan B e n d a h a ra d i bawah n au n g an Yam Tuan Muda R ia u (p e m e rin ta h ) p a d a k e tik a i t u.. P e r i o d i s a s i i n i d a p a t k i t a l i h a t P ahang d i baw ah pem erintahan S u lta n Jo h o r-p a h a n g i a i t u b erm u la d a r i S u lta n A bdul J a l i l S yah ke-3 ( )j S u lta n Ib rahim Syah ( 1 67T 1685) dan S u l ta n Mahmud Syah ke-2 ( ). I n i beim akna zaman t e r s e b u t b e rm u la d a r i s u l t a n Jo h o r yang k e -8 p in g g a k e Kemudian d a rip a d a i t u P ahang t e l a h d i le ta k k a n dalam pegangan B en d ah ara b erm u la dengan B en d ah ara Tun A bdul J a l i l (B e n d a h a ra Paduka. Raja); B en d ah ara Tun A bdul Ja m a l, B e n d ah ara Tun A bbas dan B e n d a h a ra Tun Hassan, B idang k u a sa yang ad a pad a p e m e rin ta h a n i n i s e r t a hubungan diplom atik b a ik dalam h a l k e k e lu a rg a a n (p e rk a h w in a n ) s e r t a p e m ia g a a n ju g a bantuanb a n tu a n p e p e ra n g a n, m en jad i p en an d a k e p a d a perkem bangan ilm u khususnya p e n g a jia n Islam p ad a w aktu i t u. P ada zaman i n i l a h Tok S y a h ib u d d in m em ulakan, m elaksanakan, memberi n a fa s s e r t a memantapkan p e n d id ik a n Isla m s e k i t a r w ila y a h yang d id ia m i s e r t a kawasan-kawasan. yang d i l a w a t i A n i n i p u la b e r la k u dalara b e n tu k dua h a la. l a g i..,/

6 syahibuddin.., /5 P e n g a j i a n I s l a m t e l a h b e r t a p a k d e n g a n b a i k d i p e n e m p a t a n M e l a y u p a d a k e t i k a i t u. D i K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g j u g a t e l a h m e r i a h d e n g a n T o k G u r u, s u r a u s e r t a p o n d o k. S e t e l a h m e n g a j i p a d a p e r i n g k a t a w a l d e n g a n a y a h a a d a n y a s e n d i r i ( Z a i n a l A b i d i n ), T o k S y a h i b u d d i n t e l a h d i h a n t a r m e n g a j i k e p a d a H a j i I s m a i l d i K a m p u n g ^ a n g a u y a n g t e r l e t a k t i d a k j a u h d a r i k u a l a S u n g a i S e m a n t a n. D I k a m p u n g i n i p e n g a j i a n I s l a m j u g a t e l a h m a n t a p d a n m e r i a h. 3 - u r a u ( f e n p o n d o k d i d i r i k a n d i k a m p u n g i n i, - ^ p a t a h l a g i H a j i I s m a i l i a l a h T u a n G u r u l u l u s a n M e k a h, T o k S y a h i b u d d i n m e m a n g s e o r a n g a n a k y a n g c e r d i l c d a n p a t u h k e p a d a g u r u n y a. S e u s i a h a m p i r l i m a b e l a s t a h u n, H a j i I s m a i l m e n y a t a k a n p a d a a n a k d l d i k n y a i n i, " P e r g i l a h k a m u m e r a n t a u m e n g a j i k e t e m p a t l a i n. I l m u y a n g a d a p a d a a k u t e l a h h a b i s k a m u d a p a t. * S e a w a l u s i a l i m a b e l a s t a h u n i t u l a h T o k S y a h i b u d d i n k e l u a r d a r i k a m p u n g u n t u k m e n c a r i i l m u ( a g a m a ). S e b e l u m b e r l e p a s ' k e l u a r n e g e r i ' H a j i I s m a i l m e m b e k a l k a n b e b e r a p a p e r s o a l a n a g a m a d a n s a t u m a s a l a h k e p a d a T o k S y a h i b u d d i n. " G u r u - g u r u yang d a p a t m e n j a v a b d a n m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h i n i d i a l a h g u r u y a n g m u r s y i d d a n d i a l a h g u r u k a m u t e m p a t k a m u m e n g a j i s e l u r u h n y a, " k a t a H a j i I s m a i l,. D a l a m p e r j a l a n a n p e r g u r u a n i n i, T o k ( y a h i b u d d i n m e m i l i h T e r e n g g a n u n e g e r i p e r t a m a. D i a b e r g u r u d i T a n j u n g 3 a r u ( K u a l a B e r a n g ). D i s i n i m e n j a d i p u s a t p e n g a j i a n I s l a m p a d a k e t i k a i t u. I n i i a l a h k e r a n a S u l t a n T e r e n g g a n u p a d a w a k t u i t u m e n g g a l a k k a n p e n g a j i a n I s l a m d i k a l a n g a n r a k y a t s e r t a m e n g h o r m a t i t u a n - t u a n g u r u. I n i d a p a t k i t a k e s a n s e m a s a S u l t a n Z a i n a l A b i d i n 1 m e m e r i n t a h ( ). S e b e l u m m e n j a d i s u l t a n ( d i r a a h k o t a k a n p a d a t a h u n ) b a g i n d a a d a l a h s e o r a n g p e n d a k w a h. K u a l a, B e r a n g m e n j a d i p u s a t p e r t e m u a n c e n d i k i a v a n I s l a m s e j a k s e b e l u m d a r i i t u l a g i. l a g i... / 6

7 s y a h ib u d d in.,./6 H a b i 3 m e n g a j i d i T e r e n g g a n u, t o k o h i n i p e r g i k e K e l a n t a n, S e m u d i a n n y a b e l i a u n a i k k e F a t a n i. S e l e p a s m e n g a j i p a d a t u a n - t u a n g u n : d i t e m p a t - t a m p a t y a n g d i s e b u t k a n, m a s a l a h y a n g d i b e k a l k a n o l e h H a j i I s m a i l B a n g a u m a s i h b e l u m s e m p u r n a d i s e l e s a i k a n o l e h g u r u - g u r u y a n g d i t e m u i n y a, T o k S y a h i b u d d i n k e m u d i a n n y a b e r t o l a k k e K a d a h. B e r g u r u p u l a t o k o l i i n i d i n e g e r i i t u. A k h i r n y a T 0 k S y a h i b u d d i n m e n y e b e r a n g k e i n d o n e s i a d a n t e m p a t y a n g m e n j a d i p i l i h a n n y a i a l a h B e t a w i ( J a k a r t a ). T o k o h i n i b e r g u r u p u l a k e p a d a b e b e r a p a o r a n g g u r u, y a n g a d a d i s a n a. M a l a h t o k o h i n i j u g a t u r u t b e r j e m a a h d a n r a e n g a d a k a n p e r b i n c a n g a n d e n g a n t o k o h - t o k o h a g a m a d a r i A c e h, P e r k e m b a n g a n i l m u I s l a m b a i k d i A c e h m a h u p u n d i P u l a u J a w a m e m a n g s u d a h t e r s u r a t d a l a m s e j a r a h. A k h i m y a T o k S y a h i b u d d i n m e n e m u i s e o r a n g T o k G uru y a n g b e r n a m a S y e i k h Y u s u f A b d u l S a l a n ( ) T o k o h i n i b e r g u r u k e p a d a S y e i k h Y u s u f d a n g u r u i n i l a h y a n g d ap a t m e n y e l e s a i k a n p e r s o a l a a a g a m a y a n g d i b e r i k a n o l e h H a j i I s m a i l B a n g a u t e r m a s u k m a s a l a h y a n g d i b a w a n y a i t u, S y e i k h Y u s u f i a l a h s e o r a n g p e n d a b / a h y a n g t e r k e n a l d a n m e n e g a k k a n S l a m d i A f r i k a S e l a t a n b e r m u l a p a d a 2 A p r i l s e h i n g g a l a h m e n i n g g a l d i s a n a p a d a t a h u n , T o k o h i n i j u g a t e r k e n a l s e b a g a i s e o r a n g p a h l a w a n y a n g m e n e n t a n g B e l a n d a d i I n d o n e s i a. B e r a s a l d a r i M a k a s a r d a n k a m p u n g t e m p a t d i k e b u m i k a n t o k o h i n i d i A f r i k a S e l a t a n d i n a m a k a n M a l c a s a r t e r l e t a k k i t a - k i r a 6 0 k i l o m e t e r d a r i G a p e T o w n. S e l e s a i b e r g u r u d e n g a n S y e i k h Y u s u f, t o k o h d a r i P a h a n g i n i m e m o h o n k e i z i n a n n y a u n t u k k a M e k a h, N a m u n S y e i k h Y u s u f b e r t a n y a, " B e r a p a y a n g k a n r a m a h u, s a t u a t a u b a n y a k? " S y e i k h Y u s u f m e n j a w a b d a r i p i l i h a n T o k S y a h i b u d d i n, " J ^ k a b e g i t u b a i i k l a h k a m u k e P a h a n g. " la g i# #,f

8 syahibuddin..,/j T o k S y a h i b u d d i n b e r s i a p u n t u k b a l i k k e P a h a n g t e t a p i s e b e l u m d a r i i t u g u r u n y a m e n a s i h a t k a n b e l i a u s u p a y a p e r g i k e M i n a n g k a b a u u n t u k b e l a, j a r i l m u ' d u n i a 1 b a g i m e m p e r t a h a n k a n d i r i s e r t a - u n t u k m e n g e t a h u i i l m u ' k e r a s ' y a n g t e r d a p a t d i P a h a n g k e t i k a i t u t e r u t a m a n y a d i k a l a n g a n o r a n g - o r a n g a s l i, T e r n y a t a p e n g e t a h u a n i n i a k h i m y a b e r g u n a b a g i m e n r u d a h - k a n k e r j a - k e r j a d a k w a h b e l i a u. T o k S y a h i b u d d i n m e n i n g g a l k a n B e t a w i p a d a t a h u n B e l i a u s a m p a i k e k a m p u n g h a l a m a n n y a p a d a t a h u n 1J00. I n i b e n n a k n a t o k o h i n i m e n u n t u t d a l a m m a s a k i r a - k i r a 3 5 t a h u n l a m a n y a, D i K a m p u n g B e r h a l a G. a n t a n g, t o k o h i n i m e m u l a k a n g e r a k a n d a k w a h n y a. M e n d i r i k a n i n s t i t u s i p o n d o k, I h i m e n j a d i k a n k a m p u n g i t u t e m a s y h u r d e n g a n p e n g a j i a n p o n d o k d a n T o k S y a h i b u d d i n m e n j a d i s e b u t a n a e b a g a i g u r u. T o k o h i n i s i a p m e n y e d i a k a n b a r i s a n p e l a p i s n y a m e n y a m b u n g t r a d i s i i n s t i t u s i p o n d o k d i k a m p u n g i t u d a n k e k a l s e h i n g g a t a h u n - t a h u n e n a m p u l u h a n a v a l # D i s a m p i n g b e r d a k w a h m e n j a l a n k a n a t a u m e n y a m p a i k a n s e r u a n I s l a m, t o k o h i n i j t i g a m e n g a d a k a n p o l i f c e k y a n g c u k u p b e r s e j a r a h d e n g a n b a p a s a u d a r a n y a i a i t u I m a m D o l b a y a n. A s s s g e r a k a n p e n d i d i k a n a g a m a y a n g d i m a n t a p k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n i n i m e n j a d i k a n P a h a n g d i s e g a n i d a l a m h a l e h w a l p e n g a j i a n I s l a m. R a m a i t o k o h d a r i d a l a m d a n l u a r n e g e r i d a t a n g k e B e r h a l a G a n t a n g. B e r b i n c a n g d a n m e n t e l a a h. B e m u a f a k a t m e n e g a k k a n a g a m a A l l a h, D a l l a m s u s u n a n p e n t a d b i r a m K e r a j a a n H e g e r i P a h a n g, w a r i s t o k o h i n i d i a n g k a t m e n j a d i p e n t a d b i r b a h a g i a n a g a m a ( k a d i '. M e n j a d i r u j u k a n k e p a d a s u l t a n m a l a h j u g a p a d a m a s a p e m e r i n t a h a n B e n d a h a r a. M a l a h g e r a k a n i n i t u r u t m e m p e r t a h a n k a n P a h a n g d a r i a n a s i r p e n a k l u k a n i d e o l g i I n g g e r i s. l a g i.. i /Q

9 sjahibuddin «.» /S K A P J T A - I & B Y A T O K S Y A E I B U D J O I I 'i' K a r y a - k a r y a T o k S y a h i b u d d i n y a n g d i t e a u i i a l a h d a l a m b e n t u k p a n t u n d a n s y a i r, P u i s i - p u i s i n y a i n i d i t u l i s n y a s e m a s a s e p u l u h t a h u n s e w a k t u d i a k h i r h a y a t n y a. N a m u n d e m i k i a n, s y a i r - s y a i r y a n g d i m a k s u d k a n p a s t i n y a t e l a h d i k a r a n g o l e h t o k o h i n i l e b i h a v a l d a r i i t u. I n i i a l a h k e r a n a g e n r e p u i s i d i j a d i k a n s e b a g a i a l a t m e n y a m p a i k a n p e n g a j a r a n n y a d a n g e n r e i n i p u l a s a n g a t d i g e m a r i o l e h p e n d u d u k d i k a w a s a n D a e r a h T e m e r l o h k h a s n y a s e r t a a l a m M e l a y u s e c a r a k e s e l u r u h a n n y a. O l e h k e r a n a i t u, p u i s i - p u i s i T o k S y a h i b u d d i n t e r u t a m a s y a i r - s y a i m y a m e n j a d i h a f a l a n p e n d u d u k s e t e m p a t. M a l a h s e w a k t u h a y a t w a r i s a n T o k S y a h i b u d d i n k e m u d i a n n y a p u n s y a i r - s y a i r i n i m a s i h d i h a f a l o l e h p e n d u d u k d a e r a h T e m e r l o h k h u s u s n y a g u r u g u r u a g a m a. P u i s i - p u i s i k a r y a t o k o h i n i y a n g d i m a k s u d k a n i t u i a l a h : i ) P a n t u n j a w a p a n T o k S y a h i b u d d i n k e p a d a J j n a m D o l B a y a n m e n g e n a i a j a r a n M a r t a b a t T u j u h ( l a p a n r a n g k a p )? i i ) S y a i r A s y i q i n ( 40 0 r a n g k a p ; i i i ) S y a i r G K a f i l a h ( O r a n g Y a n g L a l a i ) s e b a n y a k r a n g k a p ; i v ) S y a i r X e b u n ( r a n g k a p ) ; v) S y a i r P e m b a s u h T a n g a n ; y i ) S y a i r T a j w i d ; v i i ) S y a i r U s u i ; v i i i ) S y a i r S i f a t D u a P u l u h. S e b a g a i m a n a y a n f d i s e b u t k a n s y a i r - s y a i r i n i d i g u n a k a n u n t u k m e n y a m p a i l c a n p e l a j a r a n d a n p u i s i - p u i s i i n i b u k a n s a h a j a d i g u n a k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n t e t a p i j u g a d i g u n a k a n o l e h m u r i d - m u r i d n y a y a n g m e n y a m b i i n g u s a h a b e l i a u. l a g i., /9

10 syahibuddin,.. /9 O l e h k e r a n a i t u p u i s i - p u i s i i n i t e l a h d i s a l i n t u l i s a n t a n g a n h u r u f j a w i d a n b e r k e m b a n g b u k a n s e k a d a r d i k a w a s a n T e m e r l o h t e t a p i j u g a d i b e b e r a p a t e m p a t d i A l a m M e l a y u * P S M I K I R M I M I A M R J j S I - P U X S I T O K S T 4 H I 3 U D D U T S e b a g a i m a n a y a n g t e l a h d i b i n c a n g k a n d a l a m L a t a r ' T o k o h, m e m p e r l i h a t k a n k e g i g i h a n T o k S y a h i b u d d i n m e n d a l a m i i l m u I s l a m m e r a n t a u j a u h d a r i s e u s i a 15 t a h u n d a n h a m p i r 40 t a h u n b a r u p u l a n g k e k a m p u n g h a l a m a n, I l m u - i l m u i n i l a h y a n g d i c e m a k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n d a l a m s y a i r - s y a i r y a n g t e l a h d i h a s i l k a n n y a, B a i k d a l a m p a n t u n - m a h u p u n d a l a m b e n t u k s y a i r t e r d a p a t b e b e r a p a h a l y a n g n y a t a p a d a t o k o h i n i. P e r t a m a i a l a h b e l i a u b e g i t u a r i f t e n t a n g m e n g h a s i l k a n p u i s i b a i k p a n t u n m a h u p u n s y a i r. M e l i h a t k e p a d a b e n t u k n y a, b a i k r i m a, s u k u k a t a, b a r i s d a n r a n g k a p s e r t a p i l i h a n k a t a m e m p e r l i h a t k a n t o k o h i n i i a l a h s e o r a n g p e n y a i r y a n g t i d a k d a p a t d i r a g u k a n l a g i, K e d u a i a l a h p a n t u n d a n s y a i r y a n g b e r a d a d i t e n g a h - t e n g a h b a n g s a M e l a y u t u r u t m e n j a d i p i l i h a n k e p a d a t o k o h i n i u n t u k d i j a d i k a n a l a t u n t u k m e n y a m p a i k a n i l m u - i l m u I s l a m, O l e h k e r a n a i t u b a i k p a n t u n m a h u p u n s y a i m y a p a s t i s e k a l i s y a r a t d e n g a n p e n g a j a r a n, d i s a m p a i k a n d e n g a n c u k u p m e n a r i ( p u i s i ), t i n g g i i l m u y a n g d i s a m p a i k a n n a m u n m u d a h u n t u k d i f a h a m i o l e h o r a n g - o r a n g y a n g m e m p e l a j a r i n y a, K e t i k a, m e n a s i h a t k a n I m a m D o l B a y a n i a i t u b a p a s a u d a r a n y a d a l a m h u b u n g a n d e n g a n I l m u M a r t a b a t T u j u h ; T o k S y a h i b u d d i n m e n y a m p a i k a n d a l a m b e n t u k p a n t u n y a n g i n d a h. I m a m D o l b a y a n m e n y i n s i r T o k S y a h i b u d d i n d a l a m d u a r a n g k a p p a n t u n : I a g i,,. / 1 0

11 syahibuddin «.. /10 I m a m S y a h i b u d d i n a l i m B e t a w i, B a t u i n t a n d i k a t a k a w i ; B e r b u a t i b a d a t b e r s a y u d i r i, S e p e r t i k e l a k u a n o r a n g m e n c u r i. I l m u u s u l t e r l a l u p a y a h, S e k a l i a n u l a m a 1 s e l a l u m e m b a n t a h ; J i k a l a u t a k k e n a k a t a s e p a t a h, M e n j a d i k a f i r n a u z u b i l l a h. P a n t u n I m a m D o l b a y a n i n i d i j a w a b o l e h T o k S y a h i b u d d i n d e n g a n l a p a n r a n g k a p p a n t u n s e p a r t i b e r i k u t : I m a m H u r q a d i m A l i B a n g s a w a n, B e r b u a t i b a d a t b e r k u a t - k u a t a n ; K e l a k u a n n y a s e p e r t i b a n t u d a n s y a i t a n, B i l a b s r b u n y i l a r i h a n t u d i h u t a n. N a f i i s b a t t e r l a l u p a y a h, S e k a l i a n u m a t b a n y a k m e m b a n t a h ; J i k a l a u b e r c e r a i k a l i m a h L a i l l a h a i l a l l a h * M e n j a d i k a f i r n a u z u b i l l a h, M a r t a b a t T u j u h t e r l a l u m a s y h u r, H a c - u n t e r b a n g d i s e b e l a h t i m u r ; L e l c a t d i h a t i s i k i t t a k k s n d u r, S e u m p a m a r i w a y a t o r a n g berekofc, O r a n g j a h i l s a m a N a s r a n i, T e r l a l u b a n y a k s e k a r a n g i n i ; M e n g a j a r i l m u. s e s a m a s e n d i r i, K e p a d a n y a i t u m e n g e n a i d i r i. A d a s e t e n g a h a n a s i r y a n g e m p a t, A d a s e t e n g a h n y a e a h a y a s u r i a t ; A d a s e t e n g a h n y a s a h a b a t y a n g e m p a t, W a k t u m a t i t i a d a n y a u b a t. B e r g u r u i l m u t i d a k b e r i n g a t, I l m u k a r u t d i s a n g k a b e n a r ; B e r s u n y i - s u n y i b a h a r u b e r k h a b a r, D e n g a n y a n g a l i m t e r l a l u l i a r. M u d a h - m u d a h a n d i p a l i n g k a s. A l l a h, B e r j a l. a n t i d a k s a m p a i s e l a n g k a h ; T e r k a d a n g d a p a t K h a s a n u l K h a t i m a h, K h a i r u l w a s r a k a h m i n a l l a h.

12 syahibuddin»../l1 T e r a s a - r a s a p a d a p a n d a n g a n, K e p a d a u m b i d a t u k p e r e m p u a n ; O r a n g b i j a k l a g i b u d i m a n, U p a s j a h i l s u d a h t e r m a k a n. D a l a m p o l e m i l c t e n t a n g i l m u M a r t a b a t T u j u h a n t a r a T o k S y a h i b u d d i n d e n g a n I m a m D o l B a y a n i n i a k h i r n y a I m a m D o l B a y a n m e m i l i h - u n t u k t u r u t s e r t a d a l a m i l m u y a n g d i s a m p a i k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n. K a m p u n g t e m p a t I m a m D a l b a y a n t i n g g a J. i a i t u M e n g k a r a k s e l e p a s i t u t u r u t m e n j a d i l o k a s i p e n y e b a r a n I s l a m. D i s i n i j u g a t e r d a p a t p o n d o k - p o n d o k t e m p a t p e l a j a r - p e l a j a r m e n g i n a p u n t u k b e l a j a r. P a n t u n - p a n t u n T o k S y a h i b u d d i n a d a d i a n t a r a n y u y a n g l e b i h m i r i p k e p a d a, s y a i r. I n i i a l a h k e r a n a T o k S y a h i b u d d i n t e r l a l u m e n e k a n k a n m e s e j y a n g h e n d a k d i s a m p a i k a n d a l a m l a p a n r a n g k a p p a n t u n y a n g S e d i k i t i t u. K e p a d a t a n p e r u t u s a n m e n j a d i k a n p a n t u n i n i t i d a k d a p a t m e n g e l a k u n t u k m i r i p k e p a d a s y a i r. D a l a m s y a i r - s y a i r T o k S y a h i b u d d i n u n s u r d a k w a h k e a r a h I s l a m, p e n g a j a r a n y a n g t u n t a s b a g i m e n g e s a k a n A l l a h S W T j e l a s k e l i h a t a n d a n m u d a h d i f a h a m i,, D a l a m s y a i r k e b u n m i s a l n y a t o k o h i n i m e a b e r i k a n m e t a f o r a b a h a w a d u n i a i n i a d a l a h s e b u a h h u m a b a g i m e n y e d i a k a n b e k a l a n a k h i r a t. O l e h i t u k i t a w a j a r m e m a h a m i n y a j i k a t i d a k p a s t i k a l i k i t a a k a n k e r u g i a n n a n t i. S e d a n g k a n d i d u n i a k i t a b o l e h m e n y e d i a k a n b e k a l j ^ a n g b e r g a n d a p u l a j i k a k e k u k u h a n a r a a l t e r s e m a t p a d a d i r i k i t a. P e r m u l a a n s y a i r i n i t o k o h i n i m e n g i n g a t k a n : D u n i a i n i p e r m u l a a n j a l a n, S i m p a n g n y a d u a k i r i d a n k a n a n, S a l a h s a t u l a d a n g p e r h u m a a n, L a i n n y a i t u p e r l a n u n a n. T o k S y a h i b u d d i n m e m b e r i p i l i h a n s a m a a d a k i t a m a h u m e n j a d i o r a n g y a n g b e r i m a n a t a u s e b a l i k n y a. l a g i.../1 2

13 syah ib uddin.,,/"l 2 D a l a m s a t u r a n g k a p y a n g l a i n d a l a m S y a i r K e b u n i t u t o k o h i n i m e m b e r i k a n k i a s i b a r a t : S e g a l a o r a n g y a n g b e r i m a n, U m p a m a l e l a k i y a n g b a n g s a w a n, B a i k r u p a l a g i h a r t a w a n, S e p e r t i i t u a d a k a h b e r k e n a n? S e s u n g g u h n y a o r a n g - o r a n g y a n g s e p e r t i i n i l a h y a n g m e n j a d i p i l i h a n. i a i t u o r a n g - o r a n g y a n g b e r u s a h a b e r b u a t a m a l k e b a j i k a n d a n m e n i n g g a l k a n y a n g d i t e g a h s e m a s a d i d u n i a * M a n a k a l a d u n i a p u l a p a d a p e n i l a i a n o r a n g - o r a n j y a n g t a q w a t u r u t d i g a m b a r k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n d a l a m 3 y a i r K e b u n i n i, D u n i a s e b a g a i k e b u n p u l a d a p a t k i t a f a l i a m i p a d a r a n g k a p yang b e r i k u t n y a : I t u l a h m i s a l k e h i n a a n d u n i a, K e p a d a k i t a s e b a b t a k l a m a, J i k a l a u s e k a d a r t e m p a t b e r h u m a, T e r l a l u b a i k t a n a h n y a r i m b a, D i t u g a l p a d l s e g a n t a n g s e r a t u s, A d a s e t e n g a h s e c u p a k s e r a t u s, S e t e n g a h n y a p u l a s e p o h o n s e r a t u s, G a n d a b e r g a n d a r i b u d a n r a t u s. D a l a m s y a i r G h a f i l a h i a i t u s y a i r O r a n g L a l a i, t o k o h i n i m e n g u t a r a k a n n a s i h a t s e r t a t e k a n a n n y a k e a t a s I l m u M a r t a b a t ' T u j u h y a n g d i b a w a o l e h I m a m D o l S a y a n, B e b e r a p a r a n g k a p d a r i s y a i r t e r s e b u t d a p a t k i t a l i h a t h a l i n i d e n g a n j e l a s : I n g a t - i n g a t k i t a d i s i n i f B e n d a k l c a n l a b a m e n j a d i r u g i, B i d a a h d a n k a r u t m e m e n u h i b u m i, K e p a i a y a a g z a h i r M a u l a n a S u f i, S e s a t d a n k a r u t b e r l a p i s - l a p i s, A d a y a n g t e b a l a d a y a n g n i p i s, A d a y a n g c e m a r a d a y a n g n a j i s, e k a l i a r n y a i t u d a r i p a d a i b l i s, l a g i,,. / 13

14 syahibuddin*, * /l 3 L a i n n y a i t u. b e r a p a b a n y a k, D a e r a h T e m e r l o h 3e r t a M e n g k a r a k, S e t e n g a h n y a y a k i n 3 e t e n g a h n y a t i d a k, S e t e n g a h n y a b e n c i d i k a t a k a n n y a l a w a k. M a n a k a l a S y a i r A s y i q i n m e r u p a k a n s y a i r y a n g s a r a t d e n g a n p e n g j a r a n i l m u F i k h d a n T a u h i d. D a l a m h a l i l m u m e n g e n a i A l l a h s e r t a m a n t a u M d k a n n y a d a p a t k i t a l i h a t d a r i r a n g k a p s e p e r t i b e r i k u t : I l m u M a k r i f a t w a j i b p e r t a m a, I m a n d a n I s l a m k e d u a n y a s a m a, M e n t a u h i d k a n z a t, - s i f a t d a n i s m a, K e e m p a t n y a i t u b e r n a r a a a g a m a. N a s i h a t y a n g c u k u p b e r k e s a n d i s a m p a i k a n d a l a m s y a i r i n i t e n t a n g h a r i k e m u d i a n s e r t a s e w a j a m y a m e m b u a t p e r s e d i a a n s e m e n t a r a m a s a m a s i h d i l u a n g k a n. D a l a m r a n g k a p - r a n g l c a p i n i m i s a l n y a k i t a d a p a t m e n g e s a n m a k s u d y a n g d i s e b u t k a n : H a d a s d a n n a j i s h e n d a k l a h s u c i, B a k u n d a n s y a, r a t w a j i b d i k e t a h u i, A z a b d a n n e r a k a w a j i b t a k u t i, K u b u r d a n M a h s y a r h a d i r m e n a n t i. A k a l b e r f i k i r. h e n d a k l a h t a j a m, H i d u p d i d u n i a s e h a r i s e m a l a m, S e n y a m p a n g p u n b u l a n b e l u m b e r k e l a m, X a n d i l t e r p a s a n g b e l u m y a n g p a d a m. P e r i h a l k e w a j i p a n m e n u n t u t i l m u p u l a T o k S y a h i b u d d i n m e n y a i r k a n : S e k a l i a n n y a i t u h e n d a k l a h t a h u, S e l i d i k - s e l i d i k p e r f e a t a a n g u r u, L a f a z n y a s a m a s e l a k u - l a k u, I t u l a h w a j i b m e n u n t u t i l m u. D i s a m p i n g p e n g a j a r a n y a n g h e n d a k d i s a m p a i k a n, T o k S y a h i b u d d i n m e n y e l i t k a n p e l b a g a i k i a s i b a r a t, s i n d i r g i a t, m a k n a y a n g t e r s i r a t d a l a m p e r s o a l a n s y a i m y a, l a g i... / 14

15 syahibuddin... /14 S y a i r A - s y i a i n i n i m e r u p a k a n s y a i r T o k S y a h i b u d d i n y a n g t e r k e n a l, l a d i s a l i n s e r t a d i h a f a l o l e h m u r i d - ^ m u r i d n y a y a n g k e m u d i a n m e n j a d i g u r u a g a m a t e r b i l a n g b a l k d i k a w a s a n T e m e r l o h m a h u p u n d i t e m p a t - t e m p a t y a n g l a i n. D i a k h i r s y a i r i n i t e r d a p a t r a n g k a p y a n g c u k u p t a j a m m a k n a n y a m e n y i n d i r o r a n g - o r a n g y a n g h a n y a s - u k a m e n u r u t k a n n a f s u t a n p a k a w a l a n k e i m a n a n.. 3 a. n g k a p ~ r a j i g k a p y a n g d i m a k s u d k a n a d a l a h s e p e r t i b e r i k u t : A d a s e b u a h m a h l i g a i y a n g t i n g g i, I s t a n a n y a i n d a h b e r p a g a r d u r i, S e k a l i a n o r a n g s a n g a t b e r a l i i, D i d a l a m n y a n a m p a k s e g a l a p u t e r ; A d a s e b u a h m a h l i g a i y a n g r a f a k, I s t a n a n y a i n d a h b e r p a g a r s a s a k, S e k a l i a n o r a n g s a n g a t l a h t a m a k, D i d a l a m p u t e r i p e n u h b e r a s a k # M u s u h s a h a b a t t a k b o l e h d i k a t a, J a h a t d a n b a i k k e p a d a k i t a, D a t a n g m e n g a m u k t i k a m p u n t i b a, D a r a h m e l u n c u r k u l i t t a k l u k a. S u n g g u h p u n m u s u h d i a u a t s a h a b a t, S e n t i a s a d u d u k b e r d e k a i - d e k a t, M u s l i h a t n y a k i t a m e n a r u h j a h a t, B e l u m b e r d i r i b a h a y a t a r l i h a t. P a d a r a n g k a p k e t i g a, s y a i r i n i m e m b e r i m a k s u d h a n y a o r a n g - o r a n g y a n g t e g u h p e g a n g a n a g a m a n y a s a h a j a y a n g t i d a k a k a n t e r p e d a y a a t a u t s n n a k a n a k a n s e g a l a g o d a a n a t a u. a p a s a h a j a. m u s l i h a t y a n g d i d a t a n g k a n k e p a d a n y a. D a t a n g m e n g a m u k t i k a m p u n t i b a, D a r a h m e l u n c u r k u l i t t a k l u k a. H a n y a o r a n g - o r a n g y a n g b e r i l a u s a h a j a 3r a n g t i d a k a k a n t e w a s d a l a m a p a b e n t u k u j i a n s e k a l i p y n. ~>e b e s a r m a n a a m u k s e k a l i p u n, d a r a h y s n g t u m p a h a d a l a h d a r a h o r a n g - o r a n g y a n g t i d a k a d a p e g a n g a n. B a g i o r a n g - o r s f i g y a n g k e n t a l t a u h i d n y a, k u l i t n y a p u n t i d a k l u k a, b i s a s e n j a t a t i d a k t ^ r b e n a s d a l a m u r a t d a g i n g n y a. Ia g i.../ 1 5

16 syahibuddin../15 S y a i r - s y a i r T o k S y i h a b u d d i n y a n g l a i n i a i t u S y a i r P e m b a s u h T a n g a n, S y a i r T a j w i d, S y a i r U s u i d a n S y a i r S i f a t D u a P u l u h m e m p u n y a i o b j e k t i f y a n g c u k u p j e l a s i a i t u m e n g a r a h. k e p a d a m e n g e n a i T u h a n Y a n g M a h a E s a, m e n j a l a n k a n s e g a l a y a n g d i s u r u h d a n m e n i n g g a l k a n y a n g d i t e g a h. I s i - i s i p e n g a j a r a n d i m a s u k k a n m e n j a d i m a k n a k e p s, d a p e r u t u s a n s y a i r - s y a i r y a n g d i m a k s u d k a n i t u * M e n g e n a i T u h a n m e n j a d i p e r k a r a y a n g p o k o k d a n k e m u d i a n m e m p e l a j a r i I s l a i u n t u k h i d u p d a n u n t u k ; m a t i, S y a i r T a j w i d m i s a l n y a i a l a h p e r i h a l m e m b a c a A l - Q u r a n y a n g m e n u n j u k k a n s e g a l a h u k u m - h a k a m n y a, tfhayab SSBAHAN ESIQAJASAJT TOK SYAEIBODDIW P e n g a j i a n p o n d o k y a n g d f e j a n t a p k a n o l e h T o k S j j - a h i b u d d i n d i K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g m e n d a p a t s a m b u t a n b u k a n s a h a j a o l e h p e n d u d u k d i k a w a s a n T e m e r l o h t e t a p i j u g a d a r i s e l u r u h H e g e r i P a h a n g, M a l a h t e r d a p a t p e l e j a r - p e l a j a r d a r i n e g e r i l a i n d i T a n a h M e l a y u d a t a n g k e k a m p u n g i t u u n t u k b e l a j a r, U l a m a 1 d a r i k a m p u n g i n i t u r u t m e n j a d i r u j u k a n k e p a d a p a r a c e n d i k i a w a n I s l a m d a r i S u m a t e r a, P a t a n i s e l a i n d a r i c e n d i k i a w a n d a r i n e g e r i - n e g e r i d i T a n a h M e l a y u s e n d i r i, M u r i d - m u r i d T o k S y a h i b u d d i n 3r a n g t a m a t b e l a j a r m e n j a d i g u r u a g a m a p u l a d i t e m p a t m e r e k a, W a r i s a n i l m u T o k S y a h i b u d d i n i n i b u k a n s a h a j a. d i s e b a r k a n o l e h k e l u a r g a n y a y a n g m e n j a d i o r a n g p e n t i n g d a l a m p e n t a d b i r a n I s l a m t e t a p i j u g a o l e h o r a n g - o r a n - y a n g d a t a n g m e m b u a t r u j u k a n k e p a d a n y a i t u, ' D a l a m h u b u n g a n i n i s y a i r - s y a i r T o k S y i h a b u d d i n j u g a t u r u t t e r s e b a r m e l a l u i p e n y a l i n a n t u l i s a n t a n g a n, S y a i r A s y i q i n, S j ' a i r n y a y a n g t e r k e n a l i t u m e l u a s d i b a c a h i n g g a - k e R i a u ( T a n j u n g P i n a u g d a n P u l a u P e n y e n g a t s e r t a d i S e l a t a n S i a m, l a g i,,, / 1 6

17 sy a h ib u d d in PSMJTUP T O K S y a h i b u d d i n Z a i n a l A b i d i n A l - F a h a n i s e o r a n g u l a m a * d a r i I C a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g, T e m e r l o h, P a h a n g D a r u l m a k m u r m e n u l i s 1, r a n g k a p p u i s i d e n g a n l a p a n j u d u l t e r p i l i h d a l a m j a n g k a m a s a s e p u l u h t a h u n ) s e k a l i g u s d a p a t d i n o b a t k a n m e n j a d i s e o r a n g s a s t e r a w a n I s l a m y a n g p e n t i n g d a r i n e g e r i i n i. B e l i a u m e n j a l a n k a n k e r j a - k e r j a d a k w a h d a n m e n g g u n a k a n p u i s i s e b a g a i a l a t y a n g b e r k e s a n b a g i m e n y a m p a i k a n p e n g a j a r a n n y a. T o k o h i n i b e r g u r u k e p a d a S y e i k h Y u s u f A b d u l S a l a r a A 1 M a k a s a r i d a n i l m u m e r e k a ' m e n j u r u s k e p a d a a m a l a n A h l i S u n a h H a l J a m a a h. B a g a i m a n a p u n m e r e k a j u g a m a h i r d a l a m i l m u T a r i q a t ( s u f i )» M e l i h a t k e p a d a p e r k e m b a n g a n p e n d u d u k A l a m M e l a y u, k e d u a - d u a t o k o h i n i l e b i h c e n d e r u n g m e m a d a n k a n k e h i d u p a n d e n g a n i l m u y a n g m e r e k a b a w a i t u. I n i l a h k e y a k i n a n m e r e k a * T o k S y a h i b u d d i n m e m b a n g u n k a n. j i w a p e n d u d u k N e g e r i P a h a n g d e n g a n c e k a l. B e g i t u j u g a S y e i k h Y u s u f m e m b a n g u n k a n j i w a o r a n g M e l a y a A f r i k a S e l a t a n b e r m u l a p a d a 2 h b A p r i l d e n g a n h a n y a 4 9 o r a n g k e c i l b e s a r, t u a, m u d a, l e l a k i d a n p e r e m p u a n, I s l a m t e g a k d i N e g e r i P a h a n g, I s l a m t e g a k d i A f r i k a S e l a t a n. S y a i r - s y a i r T o k S y a h i b u d d i n l e b i h m e n c a r i k h a l a y a k y a n g r a m a i, J i k a k i t a m e n e l i t i p u i s i - p u i a i H a m z a h P a n s u r i t e r d a p a t a l i r a n y a n g b e r b e z a d i b a n d i n g k a n d e n g a n p u i s i - p u i s i T o k S y a h i b u d d i n, M a l a h k a d a n g - k a l a p u i s i - p u i s i T o k S y a h i b u d d i n m e r u p a k a n p a r a d o k s k e p a d a p u i s i - p u i s i H a m z a h P a n s u r i, N a m u n s e b e n a r n y a k e t i n g g i a n i l m u d u a t o k o h i n i d a p a t d i l i h a t d a n m e r e k a m e m p u n y a i a r a h t u j u y a n g s a m a.

18 sjrahibuddin, */13 R U J U K A 1 T K H O S I B T u a n H a j i H a s a n u d d i n M u h a m m a d, T u a n G u r u B e r h a l a G a n t a n g, l a h i r p a d a t a h u n 1914 * s e k a r a n g m a s i h s i h a t w a l - a f i a t. U s t a a Z a i n a l L e b e d H a s s a n, P e n g e t u a, S e k o l a h M e n e n g a h A g a m a f r u a i, T e m e r l o h, P a h a n g. T u a n H a j i W a h i d G h a f a r b i n H a j i I b r a h i m ( A l - H a f i d z ), I m a m M a s j i d, K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g s e r t a P e n g e t u a, M a a h a d T a h f i z, K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g. A l l a h y a r h a m M a k H g a f a S f ' a r i f a h H a j i A h m a d, c u c u k e p a d a K a d i I b r a h i m b i n A b u H u r a i r a h { ), - D a r i p a d a A l l a h y a r h a j n s y a i r - s y a i r T o k S y a h i b u d d i n d i p e r o l e h i d a l a m k e r j a ~ k e r j a p e n y e l i - d i k a n s e p a n j a n g t a h u n a n. A l l a h y a r h a m H a j i I f e m a r u d d i n H a j i I s m a i l, G u r u A g a m a, K a m p u n g B o h o r B a r u, B e r a, P a h a n g, H a j a h S a b a r i a h H a j i I s m a i l, G u r u Q u r a n, K a m p u n g B o h o r B a r u, B e r a, P a h a n g. A l l a h y a r h a m R a j a H a m z a h. R a j a Y u n u s, B u d a y a w a n P u l a u P e n y e n g a t, w a r i s Y a m T u a n M u d a R I a u. A l l a h y a r h a m M u a l i m H a j i H a n a f i a h H a j i A l i, P e n g e t u a S e k o l a h A r a b B o h o r B a r u ( M a d a r a s a h A l - A l i a h A l - A r a b i a h ). U s t a z H a j i. j l b d u l J l a d i r H a j i K a m i, G u r u A g a m a, P e k a n, P a h a n g D a r u l - * m a k m u r, T u a n A b d u l l a h S a l e i g h, G u r u A g a m a, B o o - k a p, C a p e T o w n, A f r i k a S e l a t a n, S a f r u l l a h S a n r e, M a k a s a r, S u l a w e s i S e l a t a n ( U j u n g P a d a n g ), I n d o n e s i a, A r i p i n S a i d, T o k S y a h i b u d d i n Z a i n a l A b i d i n A l - F a h a n i : U l a m a k d a n S a s t e r a w a n P a h a n g ( b a k a l t e r b i t ), A r i p i n S a i d, S y a i r A s y i q i n : S a t u K a j i a n I n i r i n s i k ( B a k a l t e r b i t ). A r i p i n S a i d, X a j i a n S t r u k t u r S y a i r K e b u n ( B a k a l t e r b i t ). A r i p i n S a i d, S y a i r G h a f i l a h : t e m a d a n p e r s o a l a n ( b a k a l t e r b i t ). l a g i... / 1 9

19 sy ah ib u d d in.., / l 7 e w a k t u b e r a d a d i A c e h, T o k S j r a h i b u d d i n b e r g u r u k e p a d a A b d u l S a u f A 1 S i n g k e l ( ). A b d u l R a u f A 1 S i n g k e l i a l a h n m r i d k e p a d a H a m z a h F a n s u r i d a n S h s - m s u d d i n A l - S t t m a t e r a n i. S e w a k t u d i A c e h u s a h a - u s a h a m e m e r a n g i i l m u M a r t a b a t T u j u h y a n g d i p e l o p o r i o l e h S y e i k h N u r u d d i n A 1 - H g n i r i b e g i t u k r u a t d i j a l a n k a n o l e h p e m e r i n t a h. D a l a m h a l i n i, a p a b i l a b a l i k k e P a h a n g T o k S y i h a b u d d i n t u r u t m e m e r a n g i i l m u t e r s e b u t d s n i n i d i c e r i t a k a n d a l a m s y a i r - s y a i m y a. U s a h a - u s a h a y a n g d i j a l a n k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n d i P a h a n g s a n g a t b e r j a y a. B e l i a u b e r d a k w a h ; m e n d i r i k a n i n s t i t u s i p o n d o k p e n g a j i a n ; m e m a k m u r k a n m a s j i d d a n s u r a u s e r t a b e r m e s y u a r a h s e c a r a I s l a m * M e i i h a t k e p a d a t a r i l c h h i d u p n y a t a h u n m a k a, k i t a d a p a t m e n e g a s k a n s y a i r - s y a i r t u l i s a n b e l i a u a d a l a. h h a s i l s a s t e r a d a l a m b e n t u k s y a i r y a n g p e r t a m a d i P a h a n g, S e b a g a i m a n a y a n g d i s e b u t k a n t o k o h i n i a d a l a h s e o r a n g u l a m a * s e k a l i i g u s s e o r a n g s a s t e r a w a n I s l a m y a n g t i d a k d a p a t k i t a p e r t i k a i k a n l a g i d a n a m a t w a j a r m e n j a d i a s p i r a s i k e p a d a n e g e r i P a h a n g s e r t a r a k y a t n y a s e r t a s e l u r u h d u n i a M e l a y u a m n y a.

20 syahibuddin.,, /2 0 BI3LI0GRAFI A b d u l l a h b i n A b d u l K a d i r M u n s y i ( 1 9 ^ 1 ), K i s a h P e l a y a r a n A b d u l l a h, P e t a l i n g J a y a : P e n e r b i t F a j a r B a k t i S d n B h d, A b d u l l a h b i n A b d u l K a d i r M u n s y i ( ) * H i k a y a t A b d u l l a h, K u a l a. L u m p u r : P u s t a k a A n t a r a. A b d u l G h a n i S a i d ( )» 7 M a l i M e l a y u, K u a l a L u m p u r : M a h b o o k P u b l i e a t i o n s. A b d u l H a l i m B a s h a h ( H j. ), » W a l l S o n g o, K o t a B h a r u : 1 1 K a f i l a h E n t e r p r i s e. A b d u l l a h A l - Q a r i b i n H a j i S a l l e h ( ), P u s S k a l T a j c. E u a l a L u m J t e V A l ^ H i d a y a h P u b l i s h e r s., A b d u l l a h A l - Q a r i b i n H a j i S a l l e h (2001), C e r p e n. - u t o k - K e n a l i,, a K u a l a L u m p u r : A l - H i d a y a h P u b l i s h e r s, A d n a n i S. A. M d a n S o f j a n M u c h t a r ( ), K e s u s a s t e r a a n I n d o n e s i a D a l a m 3 e n t u k d a n I s i, K u a l a L u m p u r : P u s t a k a A n t a r a, A. T a l i b H a j i A h m a d ( ), P e r a n g S a u d a r a D i S e l a n g o r , K u a l a L u m p u r : P u s t a k a A n t a r a,. B u y o n g A d i l ( H j, ) , S e j a r a h P a h a n g, K u a l a L u m p u r : D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a, K a l t h u m J e r a n ( ), H i k a y a t P a h a n g, P e t a l i n g J a y a : F a j a r B a k t i S d n B h d, L i G h u a n S i u ( D r s. ) , I k h t i s a r S e j a r a h P e r g e r a k a n d a n K e s u s a s t e r a a n M e l a y u M o d e n , K u a l a L u m p u r : P u s t a k a A n t a r a, M o h a m a d J a j u l i A b d R a h m a n ( ), T h e M a l a y L a w T e x t, K u a l a L u m p u r : D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a, M u b i n S h e p p a r d ( ), I C L a n g, K u a l a L u m p u r : P e l a n d u k P u b l i c a t i o n s S d n B h d. M u h d Y u s o f I b r a h i m ( ), P s n s e j a r a h a n M e l a y u , K u a l a L u m p u r : D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a, P a h a n g D a l a m S e j a r a h ( 1982), J u m a l M u z i u m N e g e r i P a h a n g, P e k a n : M u z i u m N e g e r i P a h a n g. P H, J. V a n R o n k e l ( D r, ) , R i s a l a h H o e k o e m S a n o e n j a i t u O e n d a n g - O e n d a n g H e 1 a k a d a n P a h a n g, H o l l a n d : L e i d e n U n i v e r s i t y, J * a g?..,. _ / 2 1

21 syahibuddin. A r i p i n S a i d, T e k s S y a i r T a j w i d ( B a k a l t e r b i t ), A r i p i n S a i d, T e k s S y a i r P e m b a s u h T a n g a n ( B a k a l t e r b i t ), A r i p i n S a i d, T e k s S y a i r S i f a t D u a P u l u h ( B a k a l T e r b i t ), A r i p i n S a i d, T e k s S y a i r U s u i ( B a k a l t e r b i t ).

22 syah ib uddin..,/21 R o s c o e P o u n d ( ), P e n g a n t a r P a l s a f a h U n d a n ^ - U n c! a r - r D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a. i C u a l a L u m P u r H a v a H a j i i a l l e h 9 2 ). B u s t a n A 1 l a l a t i n, K u a l a L u m p u r * D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a. m r. S l t i ~ * ~ W-G* 3hj G ^ l 9s7 3S ahl ^?etaito* * «V S t o s u d d i n M l t a o f ( ), S e j a r a h S a s t e r a M e l a y u H o J W h l a n u n i 8 0 0, K u a l a L u m p u r : P u s t a k a n t a r a c Z a i n a l L e b a. H a s s a n S e j a r a h I s l a m P a h a n g , Berhala G a n t a n g, T e m e r l o h : M a a h a d T a h f i z, B e r n a l G e m g.

23 S D R. Y A A K U B I S A Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (jawatan terakhimya ialah Ketua Penolong Pengarah Kurikulum) ini lahir di Ganchong, Pekan. Ijazah pertamanya dari Universiti Malaya. BeUau pemah mengikuti kursus khas dalam bidang Perkembangan Penddidikan bagi pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan di Universiti Stanford, USA. Turut giat melibatkan diri dalam organisasi penulis (GAPENA dan DPMP), di samping dilantik sebagai Ahli Lembaga Muzium Negeri Pahang. Di KIPSAS beliau bertugas sebagai pensyarajh dalam subjek Sejarah dan Tama dim Islam di Asia Tenggara, Pengajian Malaysia dan Bahasa Melayu S D R. A R I P I N S A I D Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 11 Disember Beliau merupakan seorang penulis prolifik. khususnya mengenai sastera lisan. Beliau sering membuat persembahan lagu-lagu rakyat dengan diiringi tepukan Rebana Pahang, Antara lagulagu tradisi Pahang yang dipopularkannya ialah Indung-indung, Lagu Zikir, Si Cantik Manis, Walinong Sari dan Anak Ayam. Lagu-lagu tradisi Pahang ini telah dipersembahkan di negara-negara Asean, Sri Lanka dan Eropah. Sekarang beliau menjawat jawatan pensyarah di Universiti Putra Malaysia. S D R. A B D U L H A L I M A L I * Berasal dari Merchang, Trengganu. Beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dan Sarjana Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia serta mendapat Diploma Pendidikan dari Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBBM). Banyak menghasilka. karya puisi moden, kritikan sastera dan rencana. Banyak puisi dan rencana beliau yang disiarkan dalam media massa seperti Utusan Malaysia, Mingguan Malaysia, Berita Minggu, Utusan Melayu, Dewan Sastera, Al-lslam, URTV, Buletin Benta Universiti dan Tamadun Islam. Aktif mengendalikan Persatuan Ikatan Penulis Remaja Awah (IPRA). Melalui IPRA, beliau menyelenggarakan tiga buah antologi pelajar berjudui Awah I (1996), Bunga-binga di Taman Dewa (1997), Keinsafan (2000) dan kumpulan karya persendirian beliau yang berjudui Permintaan Alam (2000). Beliau juga terlibat secara aktif dalam pembentangan-pembentangan kerja kerja anjuran Dewan Bahasa Pustaka, Universiti dan sekolah. Kini bertugas sebagai pensyarah Program Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris. P R O F. M A D Y A D R. R A M L I I S I N Dilahirkan di Seremban, Negeri Sembilan pada 30 Mac Beliau telah mendapat Sarjana Sastera dari Universiti Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia dan Ijazah Kedoktoran (Ph.D) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatannya sekarang ialah Pensyarah di Fakulti Pengajian Bahasa Moden, Universiti Putra Malaysia. Bidang pengkhususannya ialah Kritikan Sastera. Buku-buku yang dihasilkan ialah Riak dan 1

Biodata. Dahlia Janan PhD

Biodata. Dahlia Janan PhD Biodata Dahlia Janan PhD dahlia@fbk.upsi.edu.my Profesor Madya Dr Dahlia Janan dilahirkan di Ipoh, Perak. Berpengalaman sebagai pendidik selama sekitar 23 tahun. Beliau pernah mengajar di sekolah rendah

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH LAMPIRAN D SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UiTM KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TARIKH KUAT KUASA : 1 SEPTEMBER 2010 Gred Jadual Gaji Matriks Gred DM41

Lebih terperinci

'4Z >= 9 M e m ilik i ke m a m p u a n d a la m "tra n sa k s i th e ra p e u tik ", @ '$ m e la k u k a n a n a m n e st^ re k a m m e d ik, p e rsetu ju a n,* tin d a k a n m e d ik {info rm e d co n

Lebih terperinci

D e skrip to r K u a lifik a si M a g ister S a in s/s 2 (L e v el 7 )

D e skrip to r K u a lifik a si M a g ister S a in s/s 2 (L e v el 7 ) m a sy a ra k a t M e n g h a rm o n ik a n sa in s (ilm u p e n g eta h u a n d a n te k n o lo g i k e d o k te ra n h e w a n ), re g u la si (le g is la s i v ete rin e r d a n siste m k e se h ata

Lebih terperinci

Alunan Gurindam Nazam di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Alunan Gurindam Nazam di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Alunan Gurindam Nazam di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Mohamad Luthfi Abdul Rahman & Marzuki Ali Bahagian Kesusasteraan, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Jawatankuasa

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UNIVERSITI KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN GRED JAWATAN/GAJI : PENDIDIKAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL : DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan

Lebih terperinci

BANGI, 15 Mac 2013 Sebarang usaha untuk menghuraikan nahu yang hendak dijadikan pegangan Bahasa Melayu mestilah yang mudah difahami masyarakat.

BANGI, 15 Mac 2013 Sebarang usaha untuk menghuraikan nahu yang hendak dijadikan pegangan Bahasa Melayu mestilah yang mudah difahami masyarakat. Oleh Saiful Bahri Kamaruddin Foto Ra ai Othman, Penerbit UKM BANGI, 15 Mac 2013 Sebarang usaha untuk menghuraikan nahu yang hendak dijadikan pegangan Bahasa Melayu mestilah yang mudah difahami masyarakat.

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DU51P, DU51, DU53/54, DU55/56 Gred Khas C,

Lebih terperinci

LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TARIKH KUAT KUASA 1 JANUARI 2013 Gred Peringkat Gaji Minimum Gaji Maksimum

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi jawatan Akademik Bukan

Lebih terperinci

P U T U S A N. N o m o r / P d t. G / / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M

P U T U S A N. N o m o r / P d t. G / / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M P U T U S A N N o m o r 1 7 1 1 / P d t. G / 2 0 1 5 / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M D E M I K E A D I L A N B E R D A S A R K A N K E T U H A N A N Y A N G M A H A E S A P

Lebih terperinci

Tarikh : Ogos 2014 JAWATAN KOSONG

Tarikh : Ogos 2014 JAWATAN KOSONG Ruj. Kami : UPM/PEND/500-1/4 Tarikh : Ogos 2014 JAWATAN KOSONG Kami mempelawa Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan dan komitmen yang tinggi dan bercita-cita untuk berkhidmat dalam sebuah Universiti

Lebih terperinci

BAB V. K ita b Undang-undang Hukum P idana (ICUIIP) se b a g a i. suatu perundang-undangan p id a n a yang t e la h d ib e rla k u k a n

BAB V. K ita b Undang-undang Hukum P idana (ICUIIP) se b a g a i. suatu perundang-undangan p id a n a yang t e la h d ib e rla k u k a n BAB V P E N U T U P 1. K esim pulan K ita b Undang-undang Hukum P idana (ICUIIP) se b a g a i suatu perundang-undangan p id a n a yang t e la h d ib e rla k u k a n s e ca ra n a s io n a l b erd a sark

Lebih terperinci

Syarat Lantikan: Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

Syarat Lantikan: Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: Bil. Iklan J46A/2015 1. Skim Perkhidmatan : Pegawai Tadbir, Gred N41 (1 KEKOSONGAN KUCHING) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan Jadual Gaji : N41 RM 1,911.00 - RM 8,646.00

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.10 TAHUN 2015 SKIM FELO INDUSTRI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.10 TAHUN 2015 SKIM FELO INDUSTRI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 12 (3) 3 Ogos 2015 PEKELILING PENGURUSAN BIL.10 TAHUN 2015 TUJUAN SKIM FELO INDUSTRI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. Pekeliling Pengurusan

Lebih terperinci

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS PERSARAAN WAJIB STAF UTeM

TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS PERSARAAN WAJIB STAF UTeM TEKS UCAPAN Y.BHG. NAIB CANSELOR SEMPENA MAJLIS PERSARAAN WAJIB STAF UTeM TEMPAT: PERKAMPUNGANIKANBAKARTERAMPUNG, UMBAIBARU,MELAKA TARIKH: 07 OGOS 2007 TEKS UCAPAN NAIB CANSELOR - SEMPENA MAJLIS PERSARAAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK No: SURAT EDARAN /UN10.11/PD/2014 Memperhatikan agar pelaksanaan barang/ jasa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dapat terlaksana sesuai aturan dan selaras dengan

Lebih terperinci

BIL JAWATAN GRED TARAF KEKOSONGAN. 1. Pegawai Pergigian U44/U48/52/54 Tetap Pegawai Psikologi S41 Tetap 1

BIL JAWATAN GRED TARAF KEKOSONGAN. 1. Pegawai Pergigian U44/U48/52/54 Tetap Pegawai Psikologi S41 Tetap 1 »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

Unit Perjawatan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Universiti Teknikal Malaysia Melaka SKIM PERKHIDMATAN 1. JURUTERA (J41) 2. JURUUKUR BAHAN (J41)

Unit Perjawatan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Universiti Teknikal Malaysia Melaka SKIM PERKHIDMATAN 1. JURUTERA (J41) 2. JURUUKUR BAHAN (J41) Unit Perjawatan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Universiti Teknikal Malaysia Melaka SKIM PERKHIDMATAN 1. JURUTERA (J41) 2. JURUUKUR BAHAN (J41) SKIM PERKHIDMATAN JURUTERA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN :

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa caloncalon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidangbidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatanjawatan berikut

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 4 APRIL 2014 JAWATAN

Lebih terperinci

P U T U S A N. N o m o r / P d t. G / / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M

P U T U S A N. N o m o r / P d t. G / / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M P U T U S A N N o m o r 1 7 0 6 / P d t. G / 2 0 1 5 / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M D E M I K E A D I L A N B E R D A S A R K A N K E T U H A N A N Y A N G M A H A E S A P

Lebih terperinci

A. C O B O L R e se rv e d W o rd s

A. C O B O L R e se rv e d W o rd s P e m rop a m rja n T e rstru lctu r 1 (C O B O L ) A. C O B O L R e se rv e d W o rd s R ese rv ed W o rd s, m e ry p a fc a rn :: - k ata y a n g te la h d id e fin is ik a n - y a n g m e m ilik i art!

Lebih terperinci

5Wenjejat Warisan Paliang

5Wenjejat Warisan Paliang 2111,. II... rm SEMINAR PERSURATAN PAHANG 5Wenjejat Warisan Paliang DPMP: Wadah Perjuangan Penulis Pahang Oleh: Tn Hj Syed 27 Tempat : - Ahmad Syed Abdullah 28 Oktober 2001 Auditorium Taman Budaya, Kuantan

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/ PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN

SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/ PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN LAMPIRAN C SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/ PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN DAN 1.0 PENGENALAN Program Cuti Sabatikal adalah salah satu program latihan peningkatan profesionalisme yang diberikan oleh pihak universiti kepada pegawai akademik yang

Lebih terperinci

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN JURURAWAT

SKIM PERKHIDMATAN JURURAWAT LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN JURURAWAT KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL, SOKONGAN (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) TARIKH KUAT KUASA :

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Lampiran B1(b) SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH FARMASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH FARMASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH FARMASI KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Turus

Lebih terperinci

JAWI. Warisan Warga Alam Melayu. Muhammad Bukhari Lubis Makmur Haji Harun Alizah binti Lambri

JAWI. Warisan Warga Alam Melayu. Muhammad Bukhari Lubis Makmur Haji Harun Alizah binti Lambri JAWI Warisan Warga Alam Melayu Muhammad Bukhari Lubis Makmur Haji Harun Alizah binti Lambri i JAWI WARISAN WARGA ALAM MELAYU جاوي واريثن ورݢ عالم ماليو ii ISI KANDUNGAN DIBAJAH viii BAB 1 SEJARAH TULISAN

Lebih terperinci

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2006

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2006 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2006 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN DENGAN MEMPERUNTUK PERBEKALAN KE GRED YANG LEBIH TINGGI UNTUK 11 SKIM PERKHIDMATAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan

Lebih terperinci

JAWATAN KOSONG DI PENTADBIRAN NEGERI PERAK. 1. Jawatan : Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J1-2 dan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J1-1

JAWATAN KOSONG DI PENTADBIRAN NEGERI PERAK. 1. Jawatan : Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J1-2 dan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J1-1 1. Jawatan : Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J1-2 dan Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J1-1 3. Klasifikasi : Perkhidmatan Kejuruteraan 4. Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional

Lebih terperinci

KESIMPULAN DM SARAN. Dari uraian dan pembahasan ten tang stu d i kasus pada. Putra A s li Utarna dirnuka dapat d it a r ik kesimpulan seba-

KESIMPULAN DM SARAN. Dari uraian dan pembahasan ten tang stu d i kasus pada. Putra A s li Utarna dirnuka dapat d it a r ik kesimpulan seba- BAB V KESIMPULAN DM SARAN 1. Kesimpulan Dari uraian dan pembahasan ten tang stu d i kasus pada PT Putra A s li Utarna dirnuka dapat d it a r ik kesimpulan seba- gai b e rik u t : 1. Pabrik t e g e l PT

Lebih terperinci

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANAHAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Off Jalan Semantan Damansara Heights PTPTN-P-04/2-2004 Pin.5 Hotline: 03-2080 4455 Portal Rasmi : www.ptptn.gov.my Aduan: http://icare.ptptn.gov.my

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat kebersamaan persatuan dan

Lebih terperinci

JEMPUTAN MENYERTAI SEMINAR KEBANGSAAN TEKNOLOGI MAKMAL 2017 (SKETMA-13)

JEMPUTAN MENYERTAI SEMINAR KEBANGSAAN TEKNOLOGI MAKMAL 2017 (SKETMA-13) Presiden / Persatuan Juruteknologis Makmal (PJMUM) Universiti Awam Malaysia Tuan / Puan, Rujukan Tuan/ Your Ref : Rujukan Kami/ Our Ref Tarikh/ Date : 30 MAC 2017 : UPSI/FSM/SKETMA2017/737(03) JEMPUTAN

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DARIPADA DATO SRI HASAN MALEK [ KUALA PILAH ]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT DARIPADA DATO SRI HASAN MALEK [ KUALA PILAH ] NO. SOALAN: 13 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN LISAN DARIPADA DATO SRI HASAN MALEK [ KUALA PILAH ] TARIKH 29 OKTOBER 2015 (KHAMIS) SOALAN 13 Dato' Sri Hasan Bin Malek [ Kuala Pilah ] minta

Lebih terperinci

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JADUAL GAJI : RM2, RM9,546.00

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JADUAL GAJI : RM2, RM9,546.00 FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK JAWATAN KOSONG Kami mempelawa Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan, komitmen yang tinggi dan bercita-cita untuk

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAT UMUM 1. IKLAN DAN PERMOHONAN (1) Melainkan program ijazah Kedoktoran dan Sarjana Sastera secara disertasi, semua program pengajian ijazah tinggi Universiti diiklankan dalam akhbar-akhbar utama

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM8, (Maksimum) 21 NOVEMBER 2014 UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) P1 RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) P1 RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 27 FEBRUARI 2015 JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Pentadbiran

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Lot G2, Tingkat Bawah, Wisma Chase Perdana Off Jalan Semantan Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur PTPTN-P-04/2-2004 Pin.6 Hotline: 03-2080 4455 Portal

Lebih terperinci

PENDIDIKAN. Pendidikan di Malaysia

PENDIDIKAN. Pendidikan di Malaysia PENDIDIKAN 26 Pendidikan di Malaysia P endidikan di Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat iaitu peringkat prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-universiti dan pendidikan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG Jl. Raya P ancasan - A jibarang Kode Pos 53163 Telp. ( 0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005 E -m a il: rsudajibarang@ banyum askab.go.id P E

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Pentadbiran

Lebih terperinci

Delegasi kami bergambar bersama pensyarah Politeknik Negeri Batam di hadapan premis mereka

Delegasi kami bergambar bersama pensyarah Politeknik Negeri Batam di hadapan premis mereka PROGRAM PENGANTARABANGSAAN DAN KHIDMAT MASYARAKAT KE POLITEKNIK NEGERI BATAM DAN KAMPUNG MELAYU BATU BESAR NONGSA BATAM, JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN Oleh: Pn Nazra Binti Aris

Lebih terperinci

PENGARAH (GRED 54) Taraf Jawatan : Tetap Gaji : RM6, RM13, (tidak termasuk imbuhan/elaun) Kekosongan : 1

PENGARAH (GRED 54) Taraf Jawatan : Tetap Gaji : RM6, RM13, (tidak termasuk imbuhan/elaun) Kekosongan : 1 Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) adalah sebuah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 ingin mempelawa calon yang berkelayakan serta bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 66 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : LISAN DARIPADA TARIKH YB TUAN NGA KOR MING [TAIPING] 9 JUN 2015 (SELASA) SOALAN YB Tuan Nga Kor Ming [Taiping] minta PERDANA MENTERI menyatakan

Lebih terperinci

Kumpulan Pelaksana Pengawal Keselamatan KP11 10

Kumpulan Pelaksana Pengawal Keselamatan KP11 10 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ingin mempelawa calon di kalangan Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan serta yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014

PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NEGARA (NCDRC) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Sarjana

Lebih terperinci

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR IOTAHUN 2015

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR IOTAHUN 2015 BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR IOTAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 5 OGOS 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI TADBIR

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.56/2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL.56/2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (56) 10 Oktober 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL.56/2008 PELAKSANAAN PELANTIKAN TERUS KE JAWATAN PENSYARAH KANAN GRED DS51 DAN KENAIKAN PANGKAT SECARA

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2003 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK GRED J17, J22, J26

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2003 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK GRED J17, J22, J26 KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2003 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK GRED J17, J22, J26 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk memaklumkan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG Tarikh Iklan : 08 NOVEMBER 2017 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan

Lebih terperinci

Anas membanggakan UMP menang dalam Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu (PABM) Piala Perdana Menteri 2016

Anas membanggakan UMP menang dalam Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu (PABM) Piala Perdana Menteri 2016 Anas membanggakan UMP menang dalam Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu (PABM) Piala Perdana Menteri 2016 Putrajaya, 26 Mac Pelajar Antarabangsa Universiti Malaysia Pahang (UMP), Anas Mohamad Husain Kassim

Lebih terperinci

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A K O N V E K S I P A K A I A N J A D I P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H (

Lebih terperinci

F E A S I B I L I T Y F A T T E N I N G B E E F C A T T L E W I T H D I F F E R E N T F E E D

F E A S I B I L I T Y F A T T E N I N G B E E F C A T T L E W I T H D I F F E R E N T F E E D F E A S I B I L I T Y F A T T E N I N G B E E F C A T T L E W I T H D I F F E R E N T F E E D IN C I B E U R E U M D I S T R I C T K U N I N G A N R E G E N C Y B y : T a t a n g R u s t e n d i T e d

Lebih terperinci

SEJARAH PENUBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA OLEH ENCIK ZAHARI DAUD

SEJARAH PENUBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA OLEH ENCIK ZAHARI DAUD SEJARAH PENUBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA OLEH ENCIK ZAHARI DAUD SEJARAH PENUBUHAN UKM TERCETUS HASIL KESEDARAN TERHADAP KEDHAIFAN PENDIDIKAN RAKYAT TERBANYAK. GAGASAN BERMULA PADA DEKAD KEDUA ABAD

Lebih terperinci

TAKWIM AKADEMIK SARJANA MUDA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA SESI AKADEMIK 2017/2018

TAKWIM AKADEMIK SARJANA MUDA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA SESI AKADEMIK 2017/2018 TAHUN 1 Pendaftaran Pelajar Baharu (Kolej Kediaman & Universiti) 4 September 2017 1 hari Hari Ta aruf Pelajar Baharu 5 9 September 2017 5 hari Perkuliahan 11 September 27 Oktober 2017 7 minggu Cuti Pertengahan

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia UPM, Serdang Selangor No. Bilik: C 14 (Blok C, Bangunan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CUTI GAP YEAR UNIVERSITI MALAYA

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CUTI GAP YEAR UNIVERSITI MALAYA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CUTI GAP YEAR UNIVERSITI MALAYA 1. LATAR BELAKANG Program Gap Year telah diumumkan semasa Majlis Amanat Menteri Pendidikan Tinggi 2017 bagi memenuhi Lonjakan 1 Pelan Pembangunan

Lebih terperinci

MEMB EK ALI DIR I S EJAK DINI DENG AN K EWIR AUS AHAAN Disampaikan dalam pelatihan Kewirausahaan Akademi Komunikasi Radio dan Televisi (AKOMRTV)

MEMB EK ALI DIR I S EJAK DINI DENG AN K EWIR AUS AHAAN Disampaikan dalam pelatihan Kewirausahaan Akademi Komunikasi Radio dan Televisi (AKOMRTV) MEMB EK ALI DIR I S EJAK DINI DENG AN K EWIR AUS AHAAN Disampaikan dalam pelatihan Kewirausahaan Akademi Komunikasi Radio dan Televisi (AKOMRTV) O le h : A r is B. S e t y a w a n P r o g r a m D I II

Lebih terperinci

KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN

KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN Anjuran Bersama: Dengan Kerjasama: KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN Tingkatkan Prestasi Kerjaya dengan Menguasai Bahasa Melayu PENGENALAN Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Tetap/

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN JUMLAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN JUMLAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK KEGUNAAN PTPTN SAHAJA SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN JUMLAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TARIKH KELULUSAN DIPERAKU/TIDAK DIPERAKU KOD KELULUSAN SEBAHAGIAN PENUH YURAN SEBAHAGIAN YURAN PENUH SEBAHAGIAN

Lebih terperinci

Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009

Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009 1 Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009 10. Terma Rujukan Jawatankuasa Induk Kurikulum, Jawatankuasa Kurikulum Peringkat PTj & Jabatan dan Jawatankuasa Pengajian Senat dibekalkan dengan kertas BA 143/2009

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan kontrak

Lebih terperinci

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada pensyarah yang menghasilkan makalah jurnal terbaik, satu dalam

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PULAU PINANG)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PULAU PINANG) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PULAU PINANG) Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN IKLAN JAWATAN KOSONG Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang

Lebih terperinci

Kursus Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan

Kursus Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan Kelayakan Profesional 2014 Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan (KBM) Tingkatkan prestasi kerjaya dengan menguasai bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan (KBM) Anjuran

Lebih terperinci

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GARAM BERYODIUM DENGAN PEMILIHAN GARAM DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BOYOLALI

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GARAM BERYODIUM DENGAN PEMILIHAN GARAM DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BOYOLALI HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GARAM BERYODIUM DENGAN PEMILIHAN GARAM DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BOYOLALI KARYA TULIS ILMIAH Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan

Lebih terperinci

01 Yang manakah penyataan yang benar tentang perancangan korpus bahasa Melayu?

01 Yang manakah penyataan yang benar tentang perancangan korpus bahasa Melayu? ahasa Melayu Kertas 1 STPM SEJRH & PERKEMNGN HS MELYU HS MELYU MOEN (Soalan Sebenar STPM: 2001-2010) 01 Yang manakah penyataan yang benar tentang perancangan korpus bahasa Melayu? Usaha menerapkan penggunaan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN LAWATAN AKADEMIK UNTUK PELAJAR-PELAJAR UiTM PAHANG

BORANG PERMOHONAN LAWATAN AKADEMIK UNTUK PELAJAR-PELAJAR UiTM PAHANG No.Rujukan : Program/Bah./Sem.(Tahun)/No.Lawatan: BORANG PERMOHONAN LAWATAN AKADEMIK UNTUK PELAJAR-PELAJAR UiTM PAHANG Peringatan : Borang hendaklah diisi dengan lengkap sebelum dimajukan ke Bahagian Hal

Lebih terperinci

PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM PERKHIDMATAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PAHANG SENDIRIAN BERHAD

PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM PERKHIDMATAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PAHANG SENDIRIAN BERHAD ROF-HRM-750-001-QR01 LEKATKAN GAMBAR TERBARU PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM PERKHIDMATAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PAHANG SENDIRIAN BERHAD MAKLUMAN KEPADA PEMOHON 1. Semua makumat diisi dalam borang hendaklah

Lebih terperinci

JABATAN UKUR BANGUNAN FAKULTI SENfBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

JABATAN UKUR BANGUNAN FAKULTI SENfBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA JABATAN UKUR BANGUNAN FAKULTI SENfBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PENGURUSAN PENYELENGGARAAN KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN Dl UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, UNIVERSITI MALAYA DAN UNIVERSITI KEBANGSAAN

Lebih terperinci

Dengan Kerjasama: KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN. Tingkatkan Prestasi Kerjaya dengan Menguasai Bahasa Melayu

Dengan Kerjasama: KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN. Tingkatkan Prestasi Kerjaya dengan Menguasai Bahasa Melayu Dengan Kerjasama: KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN Tingkatkan Prestasi Kerjaya dengan Menguasai Bahasa Melayu PENGENALAN Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu digunakan

Lebih terperinci

MODUL EKSPLORASI SEJARAH MTD 2010 TINGKATAN 5

MODUL EKSPLORASI SEJARAH MTD 2010 TINGKATAN 5 MODUL EKSPLORASI SEJARAH MTD 2010 TINGKATAN 5 NAMA : TINGKATAN : TARIKH : TEMPAT : DEWAN TUN TEMPLER, MTD MASA : 0800-1430 PENGGUBAL : PN MASARIAH BTE MISPARI, EN MAHENDAN A/L THOLASY, MODUL EN. ZAINAL

Lebih terperinci

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 1 ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah ini adalah untuk memberi

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (April 2013) Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR NO. TEL. PELAJAR FAKULTI / CAW PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI (Sila tandakan)

Lebih terperinci

PENGARUH KOM PETEN SI DAN M O T IV A S I TERHADAP KINERJA GURU SM A N E G E R I 101 JAKARTA

PENGARUH KOM PETEN SI DAN M O T IV A S I TERHADAP KINERJA GURU SM A N E G E R I 101 JAKARTA PENGARUH KOM PETEN SI DAN M O T IV A S I TERHADAP KINERJA GURU SM A N E G E R I 101 JAKARTA KARYA AKHIR OLEH R IL IP SR I 55108110203 UNIVERSITAS M ERCU BUANA PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM M AGISTER M

Lebih terperinci

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2015

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2015 BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 17 OGOS 2015 JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Tetap/Kontrak

Lebih terperinci

TAKWIM AKADEMIK SARJANA MUDA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA SESI AKADEMIK 2015/2016 (FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN)

TAKWIM AKADEMIK SARJANA MUDA UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA SESI AKADEMIK 2015/2016 (FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN) TAHUN 1 Pendaftaran Kolej Kediaman Pelajar Baharu 1 September 2015 1 hari Pendaftaran Universiti dan Pendaftaran Kursus Pelajar Baharu 2 September 2015 1 hari Hari Ta aruf Pelajar Baharu 1 4 September

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

NLP UNTUK REMAJA / MAHASISWA

NLP UNTUK REMAJA / MAHASISWA 1 KERTAS CADANGAN UNTUK BENGKEL 1 HARI NLP UNTUK REMAJA / MAHASISWA Ph.D, P.Eng, MIEM, CPESC Certified NLP Practitioner (NFNLP, USA) Certified Neuro-Semantics (ISNS, USA) Certified Trainer NLP for Teachers

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KULIAH MINGGU 1 ASAS DAN FALSAFAH SAINS SOSIAL LOGIK DAN MUNASABAH SELARI DAN TIDAK BERCANGGAH DENGAN PADA REALITI ASAS

Lebih terperinci

ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-15 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2017

ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-15 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2017 ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-15 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2017 SESI 1 (PAGI) 18 NOVEMBER 2017 (SABTU) 7.30 pagi Ketibaan Graduan/Jemputan 7.45 pagi Para Tetamu Mengambil Tempat Duduk

Lebih terperinci