SEMINAR PERSURATAN PAHANG. Menjeja^ 'Warisan (Pahang. Oleh: Sdr. Aripin Said Oktober Tempat : Auditorium Taman Budaya, Kuantan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SEMINAR PERSURATAN PAHANG. Menjeja^ 'Warisan (Pahang. Oleh: Sdr. Aripin Said Oktober Tempat : Auditorium Taman Budaya, Kuantan"

Transkripsi

1 SEMINAR PERSURATAN PAHANG Menjeja^ 'Warisan (Pahang T o k Shahuddin Zainal Abidin : Sasterawan Ulam a Teraw al di Pahang Oleh: Sdr. Aripin Said Oktober 2001 Tempat : Auditorium Taman Budaya, Kuantan Jlnjuran (Bersama: Jabatan Kebudayaan & Kesenian Pahang (JKKP) Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP) (Dengan 'Kjtrjasama Yayasan Pahang Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kerajaan Negeri Pahang

2 T O K S Y A H H 3 T J D B H 'J B I N Z A I N A L A B I O B! AXj-MSANti U l a m a 1 d a n S a s t e r a w a n A M D K E O l e h A H I P I N ' S A I D U n i v e r s i t i P u t r a M a l a y s i a PEMDAHUIUAN P E E K S M B A M G A N k e s u s a s t e r a a n d i N e g e r i P a h a n g B ^ r u l m a k m u r p a d a p e r i n g k a t a v a l d i l a t a r i o l e h s a s t e r a r a k y a t y a n g c u k u p t e n a r b a i k d a l a m b e n t u k p r o s a m a h u p u n p u i s i * B a s i l s a s t e r a y a n g d i t i t i s k a n m e l a l u i l i s a n i n i d i w a r i s i d e n g a n b a i k d a r i g e n a r a s i k e g e n a r a s i y a n g l a i n y a n g a k h i m y a k i t a m e n e m u i d a l a m b e n t u k t u l i s a n. N a m u n s e b e n a m y a, w a l a u p u n b e g i t u b a n y a k u s a h a, y a n g d i j a l a n k a n u n t u k a e n d o k u m e n t a s i k a n h a s i l s a s t e r a t e r s e b u t d a n b a n y a k p u l a b a h a n y a n g k i t a d a p a t n a m u n m a s i h b a n y a k b a h a n y a n g t e l a h h i l a n g t i d a k d a p a t d i c a r i l a g i * P e n g l i p u r l a r a a n t a r a n y a I m a m M a d D i a h d i K e r d a u, T e h S i d e k d i K a m p u n g B c h o r j W e k E s a h M o h d T a i b d i K a m p u n g L a n t i n, C h e n o r ; P a k A n d a k I s m a i l Y e n d i K a m p u n g L u i t M a r a n s e r t a r a m a i y a n g l a i n l a g i t e l a h l a m a m e n d a h u l u i k i t a m e n e m u i a l a m b a r z a k h, H e n t e t a n p e r k e m b a n g a n s a s t e r a t e r s e b u t s e b e n a m y a t i d a k a d a s e m p a d a n p e m i s a h y a n g m u t l a k. P a d a. t a h u n - t a h u n a n u m p a m a n y a k e t i k a p e n g e t a h u a n t u l i s m e n u l i s t e l a h t e r s e b a r, k i t a m a s i h d a p a t m e n e m u i p e n g l i p u r l a r a y a n g b i j a k s a n a d i n e g e r i i n i. M e r e k a d e n g a n c a r a m a s i n g - r a a s i n g m e w a r i s i k e a h l i a n s a r j a n a a l a m i a h m e m b e n t u k p e r a d a b a n b a n g s a n y a # l a g i. *<

3 syahibtiddin.., 2 D a l a m k e t e n a r a n s a s t e r a l i s a n, k e t i k a M e l a k a s e d a n g d a l a m k e a g u n g a n n y a d a l a m b e n t u k K e r a j a a n M e l a y u d i A s i a T e n g g a r a i n i, s u d a h a d a, p u l a s a s t e r a y a n g d i t u l i s k a n d a n i n i k i t a l e b i h b i a s a d e n g a n z a m a n s a s t e r a k i t a b. I H i l i s a n j a w i d i g u n a k a n d e n g a n m e l u a s d a l a m e r t i k a t a m e n y e b a r k a n s a s t e r a t e r s e b u t w a l a u p u n h a n y a d e n g a n m e n g g u n a k a n t u l i s a n t a n g a n, K e r a j a a n M e l a y u M e l a k a ( ) m e n i i x g g a l k a n k i t a b a n y a l c k h a z a n a h y a n g d i m a k s u d k a n. B a i k s a d u r a n m a h u p u n h a s i l k e r j a b u d a y a v a n, s a s t e r a w a n a p a t a h l a g i a h l i - a h l i a g a m a y a n g m a h i r d a l a m b i d a n g m e r e k a, H u k u m K a n u n M e l a k a y a n g m e m p u n y a i d u a p u l u h t u j u h p a s a l r l i j a b a l d i t u l i s k a n d a n d i p e r u n d a n g k a n d i n e g e r i i t u t e r c i p t a p a d a a b a d i n i, Hukum K a n u n M e l a k a i n i m e n y a t a k a n p e r i h a l s u s u n a n a t u r a n n e g e r i b e r l a n d a s k a n s i s t e m I s l a m. H u k u m K a n u n i n i m e m b e r i g a m b a r a n t e n t a n g k e t i n g g i a n p e m i k i r a n b a n g s a M e l a y u d e n g a n b u d a y a d a n p e r a d a b a n p a d a w a k t u i t u,. N e g e r i P a h a n g j u g a t i d a k k e t i n g g a l a n d a l a m h a l i n i. R a m a i b i j a k p a n d a i d i n e g e r i i n i t u r u t m e l u n a s k a n H u l c u m K a n u n P a h a n g. H u k u m K a n u n P a h a n g d i g u b a l s e r t a d i p e r u n d a n g k a n s e m a s a p e r n s r i n t a h a n S u l t a n A b d u l G h a f u r M u h i y u d d i n S i n a h ( ) i a i t u s e l a m a 23 t a h u n b a g i n d a m e n j a d i S u l t a n P a h a n g, H u k u m K a n u n P a h a n g t e r s e b u t t e l a h d i g u b a l s e t e l a h t e b e r a p a t a h u n b a g i n d a m e n a i k i t a k h t a. K e b i j a k s a n a a n d a n k e w i b a w a a n S u l t a n A b d u l G h a f u r M u h i y u d d i n S y a h m e m e r i n t a h d a p a t k i t a l i h a t t e r c e m a d a l a m H ukum K a n u n i n i. P e r i h a l t a n g g u n g j a w a b p e m e r i n t a h. s e r t a p e m b e s a r - p e m b e s a r n y a t e r h a d a p r a k y a t s e r t a s e b a l i k n y a d i g a r i s k a n d e n g a n t e r p e r i n c i t e n n a s u k t e n t a n g k e b a j i k a n d a n s o s i o b u d a y a n e g e r i p a d a w a k t u i t u. D a l a m k a n u n i n i d i c a t a t k a n b a h a w a N e g e r i P a h a n g p a d a w a k t u i t u d i s e b u t N e g e r i P a h a n g D a r u l I s l a m a t a u N e g e r i P a h a n g D a r u s s a l a m, K i n i N e g e r i P a h a n g d i s e b u t N e g e r i P a h a n g D a r u l m a k m u r b e n n u l a a a d a m a s a p e m e r ia - t a h a n S u l t a n A h m a d A l - K u a d z a m S y a h i a i t u S u l t a n P a h a n g y a n g p e r t a a a. l a g i.,, / 3

4 s j ^ a h i b u d d i n..,/3 P e r l u d i s e b u t k a n b a h a w a S u l t a n A b d u l G h a f u r M u h i y u d d i n S y a h t e l a h b e r i s t e r i k a n P u t e r i F a t a n i ( a d i n d a k e p a d a R a j a F a t a n i ) p a d a t a h u n i a i t u s e b e l u m b a g i n d a n a i k t a k h t a. B a g i n d a j u g a t e l a h b e r k a h w i n d e n g a n s e o r a n g a n a k R a j a B e r u n e i. B e r t o l a k d a r i H u k u m K a n u n P a h a n g i a i t u h a s i l s a s t e r a y a n g b e r p u s a t d i i s t a n a s e r t a m a n t a p n y a s a s t e r a l i s a n ( s a s t e r a r a k y a t ) s e b a g a i a l a t k a w a l a n s o s i a l y a n g c u k u p b e r k e s a n k i t a d a p a t m e l i h a t d e n g a n j e l a s a k a n p e n g a r u h I s l a m d a l a m h a s i l s a s t e r a y a n g d i s e b u t k a n. A p a t a h l a g i s e b e n a m y a p a d a w a k t u i t u t e r d a p a t p e n g a j i a n, p o l e m i k s e r t a h u b u n g a n c e n d i k i a w a n I s l a m y a n g c u k u p r a n c a k d i A s i a T e n g g a r a. I n i d i s o k o n g o l e h c e n d i k i a w a n I s l a m d a r i N e g e r i C h i n a s e r t a c e n d i k i a w a n I s l a m d a r i S e l a t a n I n d i a m a l a h j u g a T i m u r T e n g a h. D a l a m h u b u n g a n I n i, d a r i H u k u m K a n u n P a h a n g y a n g b e r t u l i s j a w i ; s e t e l a h k e m a n g k a t a n S u l t a n A b d u l G h a f u r, p e r k e m b a n g a n i t u t e r u s c e m e r l a n g d i t e r a j u i o l e h i n t e l e k f c u a l y a n g S 3 i n b a i k d i k a l s n g a n I s t a n a m a h u p u n d a r i k a l a n g a n r a k y a t s e n d i r i, D a l a m h a l i n i, s a l a h s a t u l o k a s i a t a u w i l a y a h y a n g a k t i f d e n g a n p e n g a j i a n h a l e h w a l I s l a m i n i i a l a h d i D a e r a h T e m e r l o h. L e b i h k h u s u s n y a k a w a s a n i n i i a l a h d i K a m p u n g ^ a n g a u, K a m p u n g M e n g k a r a k d a n K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g. D a l a m p e n g u t a r a a n k e r t a s k e r j a i n i, s e o r a n g u l a m a 1 d a n p e n y a J L r ( s a s t e r a w a n ) y a n g d a p a t d i k e s a n i a l a h T o k S y a h i b u d d i n b i n Z a i n a l A b i d i n ( ) y a n g m e m p u n y a i p u s a t p e n g a j i a n n y a d i K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g. K a m p u n g i n i j u g a d i k e n a l i d e n g a n. p a n g g i l a n K a m p u n g B a l i k G a n t a n g d a n K a m p u n g B a l a i G a n t a n g. K e t i g a - t i g a n a m a y a n g m e r u j u k k a n k e p a d a s a t u t e m p a t i t u m e m p u n y a i c e r i t a n y a y a n g c u k u p m e n a r i k s e r t a m e m. p u n y a i h u b u n g a n t e r u s d e n g a n tokoh y a n g dimaksudkan i a i t u Tok S y a h i b u d d i n b i n Z a i n a l - A b i d i n ( T o k B u d i n ).

5 syahibuddin. /4 LATAH TOKOH TOK S Y A E IIB U U D m Tok S y a h ib u d d in d ila h ir k a n d i Kampung B e r h a la G antang t e r l e t a k k i r a - k i r a 20 k ilo m e te r d i s e b e la h h u lu b a n d a r T e m erlo h, sebuah kampung d i t e b in g S u n g a i P ah an g. Tokoh i n i m em punyai h a y a t yang cukup sem pum a se la m a 120 ta h u n b e r b a k ti k e p a d a agama dan b a n g san y a dan telah m en in g g al d u n ia d i lcampung t e r s e b u t p a d a ta h u n 1770 M e lih a t kepada saman yang d i l a l u i o le h Tok S y a h ib u d d in k i t a d a p a t m engesan bahaw a to k o h in i h id u p p a d a zaman N e g e ri Pahang d i bawah p eg an g an S u l ta n Jo h o r-p ah an g dan p ad a zaman Pahang dalam pegangan B e n d a h a ra d i bawah n au n g an Yam Tuan Muda R ia u (p e m e rin ta h ) p a d a k e tik a i t u.. P e r i o d i s a s i i n i d a p a t k i t a l i h a t P ahang d i baw ah pem erintahan S u lta n Jo h o r-p a h a n g i a i t u b erm u la d a r i S u lta n A bdul J a l i l S yah ke-3 ( )j S u lta n Ib rahim Syah ( 1 67T 1685) dan S u l ta n Mahmud Syah ke-2 ( ). I n i beim akna zaman t e r s e b u t b e rm u la d a r i s u l t a n Jo h o r yang k e -8 p in g g a k e Kemudian d a rip a d a i t u P ahang t e l a h d i le ta k k a n dalam pegangan B en d ah ara b erm u la dengan B en d ah ara Tun A bdul J a l i l (B e n d a h a ra Paduka. Raja); B en d ah ara Tun A bdul Ja m a l, B e n d ah ara Tun A bbas dan B e n d a h a ra Tun Hassan, B idang k u a sa yang ad a pad a p e m e rin ta h a n i n i s e r t a hubungan diplom atik b a ik dalam h a l k e k e lu a rg a a n (p e rk a h w in a n ) s e r t a p e m ia g a a n ju g a bantuanb a n tu a n p e p e ra n g a n, m en jad i p en an d a k e p a d a perkem bangan ilm u khususnya p e n g a jia n Islam p ad a w aktu i t u. P ada zaman i n i l a h Tok S y a h ib u d d in m em ulakan, m elaksanakan, memberi n a fa s s e r t a memantapkan p e n d id ik a n Isla m s e k i t a r w ila y a h yang d id ia m i s e r t a kawasan-kawasan. yang d i l a w a t i A n i n i p u la b e r la k u dalara b e n tu k dua h a la. l a g i..,/

6 syahibuddin.., /5 P e n g a j i a n I s l a m t e l a h b e r t a p a k d e n g a n b a i k d i p e n e m p a t a n M e l a y u p a d a k e t i k a i t u. D i K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g j u g a t e l a h m e r i a h d e n g a n T o k G u r u, s u r a u s e r t a p o n d o k. S e t e l a h m e n g a j i p a d a p e r i n g k a t a w a l d e n g a n a y a h a a d a n y a s e n d i r i ( Z a i n a l A b i d i n ), T o k S y a h i b u d d i n t e l a h d i h a n t a r m e n g a j i k e p a d a H a j i I s m a i l d i K a m p u n g ^ a n g a u y a n g t e r l e t a k t i d a k j a u h d a r i k u a l a S u n g a i S e m a n t a n. D I k a m p u n g i n i p e n g a j i a n I s l a m j u g a t e l a h m a n t a p d a n m e r i a h. 3 - u r a u ( f e n p o n d o k d i d i r i k a n d i k a m p u n g i n i, - ^ p a t a h l a g i H a j i I s m a i l i a l a h T u a n G u r u l u l u s a n M e k a h, T o k S y a h i b u d d i n m e m a n g s e o r a n g a n a k y a n g c e r d i l c d a n p a t u h k e p a d a g u r u n y a. S e u s i a h a m p i r l i m a b e l a s t a h u n, H a j i I s m a i l m e n y a t a k a n p a d a a n a k d l d i k n y a i n i, " P e r g i l a h k a m u m e r a n t a u m e n g a j i k e t e m p a t l a i n. I l m u y a n g a d a p a d a a k u t e l a h h a b i s k a m u d a p a t. * S e a w a l u s i a l i m a b e l a s t a h u n i t u l a h T o k S y a h i b u d d i n k e l u a r d a r i k a m p u n g u n t u k m e n c a r i i l m u ( a g a m a ). S e b e l u m b e r l e p a s ' k e l u a r n e g e r i ' H a j i I s m a i l m e m b e k a l k a n b e b e r a p a p e r s o a l a n a g a m a d a n s a t u m a s a l a h k e p a d a T o k S y a h i b u d d i n. " G u r u - g u r u yang d a p a t m e n j a v a b d a n m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h i n i d i a l a h g u r u y a n g m u r s y i d d a n d i a l a h g u r u k a m u t e m p a t k a m u m e n g a j i s e l u r u h n y a, " k a t a H a j i I s m a i l,. D a l a m p e r j a l a n a n p e r g u r u a n i n i, T o k ( y a h i b u d d i n m e m i l i h T e r e n g g a n u n e g e r i p e r t a m a. D i a b e r g u r u d i T a n j u n g 3 a r u ( K u a l a B e r a n g ). D i s i n i m e n j a d i p u s a t p e n g a j i a n I s l a m p a d a k e t i k a i t u. I n i i a l a h k e r a n a S u l t a n T e r e n g g a n u p a d a w a k t u i t u m e n g g a l a k k a n p e n g a j i a n I s l a m d i k a l a n g a n r a k y a t s e r t a m e n g h o r m a t i t u a n - t u a n g u r u. I n i d a p a t k i t a k e s a n s e m a s a S u l t a n Z a i n a l A b i d i n 1 m e m e r i n t a h ( ). S e b e l u m m e n j a d i s u l t a n ( d i r a a h k o t a k a n p a d a t a h u n ) b a g i n d a a d a l a h s e o r a n g p e n d a k w a h. K u a l a, B e r a n g m e n j a d i p u s a t p e r t e m u a n c e n d i k i a v a n I s l a m s e j a k s e b e l u m d a r i i t u l a g i. l a g i... / 6

7 s y a h ib u d d in.,./6 H a b i 3 m e n g a j i d i T e r e n g g a n u, t o k o h i n i p e r g i k e K e l a n t a n, S e m u d i a n n y a b e l i a u n a i k k e F a t a n i. S e l e p a s m e n g a j i p a d a t u a n - t u a n g u n : d i t e m p a t - t a m p a t y a n g d i s e b u t k a n, m a s a l a h y a n g d i b e k a l k a n o l e h H a j i I s m a i l B a n g a u m a s i h b e l u m s e m p u r n a d i s e l e s a i k a n o l e h g u r u - g u r u y a n g d i t e m u i n y a, T o k S y a h i b u d d i n k e m u d i a n n y a b e r t o l a k k e K a d a h. B e r g u r u p u l a t o k o l i i n i d i n e g e r i i t u. A k h i r n y a T 0 k S y a h i b u d d i n m e n y e b e r a n g k e i n d o n e s i a d a n t e m p a t y a n g m e n j a d i p i l i h a n n y a i a l a h B e t a w i ( J a k a r t a ). T o k o h i n i b e r g u r u p u l a k e p a d a b e b e r a p a o r a n g g u r u, y a n g a d a d i s a n a. M a l a h t o k o h i n i j u g a t u r u t b e r j e m a a h d a n r a e n g a d a k a n p e r b i n c a n g a n d e n g a n t o k o h - t o k o h a g a m a d a r i A c e h, P e r k e m b a n g a n i l m u I s l a m b a i k d i A c e h m a h u p u n d i P u l a u J a w a m e m a n g s u d a h t e r s u r a t d a l a m s e j a r a h. A k h i m y a T o k S y a h i b u d d i n m e n e m u i s e o r a n g T o k G uru y a n g b e r n a m a S y e i k h Y u s u f A b d u l S a l a n ( ) T o k o h i n i b e r g u r u k e p a d a S y e i k h Y u s u f d a n g u r u i n i l a h y a n g d ap a t m e n y e l e s a i k a n p e r s o a l a a a g a m a y a n g d i b e r i k a n o l e h H a j i I s m a i l B a n g a u t e r m a s u k m a s a l a h y a n g d i b a w a n y a i t u, S y e i k h Y u s u f i a l a h s e o r a n g p e n d a b / a h y a n g t e r k e n a l d a n m e n e g a k k a n S l a m d i A f r i k a S e l a t a n b e r m u l a p a d a 2 A p r i l s e h i n g g a l a h m e n i n g g a l d i s a n a p a d a t a h u n , T o k o h i n i j u g a t e r k e n a l s e b a g a i s e o r a n g p a h l a w a n y a n g m e n e n t a n g B e l a n d a d i I n d o n e s i a. B e r a s a l d a r i M a k a s a r d a n k a m p u n g t e m p a t d i k e b u m i k a n t o k o h i n i d i A f r i k a S e l a t a n d i n a m a k a n M a l c a s a r t e r l e t a k k i t a - k i r a 6 0 k i l o m e t e r d a r i G a p e T o w n. S e l e s a i b e r g u r u d e n g a n S y e i k h Y u s u f, t o k o h d a r i P a h a n g i n i m e m o h o n k e i z i n a n n y a u n t u k k a M e k a h, N a m u n S y e i k h Y u s u f b e r t a n y a, " B e r a p a y a n g k a n r a m a h u, s a t u a t a u b a n y a k? " S y e i k h Y u s u f m e n j a w a b d a r i p i l i h a n T o k S y a h i b u d d i n, " J ^ k a b e g i t u b a i i k l a h k a m u k e P a h a n g. " la g i# #,f

8 syahibuddin..,/j T o k S y a h i b u d d i n b e r s i a p u n t u k b a l i k k e P a h a n g t e t a p i s e b e l u m d a r i i t u g u r u n y a m e n a s i h a t k a n b e l i a u s u p a y a p e r g i k e M i n a n g k a b a u u n t u k b e l a, j a r i l m u ' d u n i a 1 b a g i m e m p e r t a h a n k a n d i r i s e r t a - u n t u k m e n g e t a h u i i l m u ' k e r a s ' y a n g t e r d a p a t d i P a h a n g k e t i k a i t u t e r u t a m a n y a d i k a l a n g a n o r a n g - o r a n g a s l i, T e r n y a t a p e n g e t a h u a n i n i a k h i m y a b e r g u n a b a g i m e n r u d a h - k a n k e r j a - k e r j a d a k w a h b e l i a u. T o k S y a h i b u d d i n m e n i n g g a l k a n B e t a w i p a d a t a h u n B e l i a u s a m p a i k e k a m p u n g h a l a m a n n y a p a d a t a h u n 1J00. I n i b e n n a k n a t o k o h i n i m e n u n t u t d a l a m m a s a k i r a - k i r a 3 5 t a h u n l a m a n y a, D i K a m p u n g B e r h a l a G. a n t a n g, t o k o h i n i m e m u l a k a n g e r a k a n d a k w a h n y a. M e n d i r i k a n i n s t i t u s i p o n d o k, I h i m e n j a d i k a n k a m p u n g i t u t e m a s y h u r d e n g a n p e n g a j i a n p o n d o k d a n T o k S y a h i b u d d i n m e n j a d i s e b u t a n a e b a g a i g u r u. T o k o h i n i s i a p m e n y e d i a k a n b a r i s a n p e l a p i s n y a m e n y a m b u n g t r a d i s i i n s t i t u s i p o n d o k d i k a m p u n g i t u d a n k e k a l s e h i n g g a t a h u n - t a h u n e n a m p u l u h a n a v a l # D i s a m p i n g b e r d a k w a h m e n j a l a n k a n a t a u m e n y a m p a i k a n s e r u a n I s l a m, t o k o h i n i j t i g a m e n g a d a k a n p o l i f c e k y a n g c u k u p b e r s e j a r a h d e n g a n b a p a s a u d a r a n y a i a i t u I m a m D o l b a y a n. A s s s g e r a k a n p e n d i d i k a n a g a m a y a n g d i m a n t a p k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n i n i m e n j a d i k a n P a h a n g d i s e g a n i d a l a m h a l e h w a l p e n g a j i a n I s l a m. R a m a i t o k o h d a r i d a l a m d a n l u a r n e g e r i d a t a n g k e B e r h a l a G a n t a n g. B e r b i n c a n g d a n m e n t e l a a h. B e m u a f a k a t m e n e g a k k a n a g a m a A l l a h, D a l l a m s u s u n a n p e n t a d b i r a m K e r a j a a n H e g e r i P a h a n g, w a r i s t o k o h i n i d i a n g k a t m e n j a d i p e n t a d b i r b a h a g i a n a g a m a ( k a d i '. M e n j a d i r u j u k a n k e p a d a s u l t a n m a l a h j u g a p a d a m a s a p e m e r i n t a h a n B e n d a h a r a. M a l a h g e r a k a n i n i t u r u t m e m p e r t a h a n k a n P a h a n g d a r i a n a s i r p e n a k l u k a n i d e o l g i I n g g e r i s. l a g i.. i /Q

9 sjahibuddin «.» /S K A P J T A - I & B Y A T O K S Y A E I B U D J O I I 'i' K a r y a - k a r y a T o k S y a h i b u d d i n y a n g d i t e a u i i a l a h d a l a m b e n t u k p a n t u n d a n s y a i r, P u i s i - p u i s i n y a i n i d i t u l i s n y a s e m a s a s e p u l u h t a h u n s e w a k t u d i a k h i r h a y a t n y a. N a m u n d e m i k i a n, s y a i r - s y a i r y a n g d i m a k s u d k a n p a s t i n y a t e l a h d i k a r a n g o l e h t o k o h i n i l e b i h a v a l d a r i i t u. I n i i a l a h k e r a n a g e n r e p u i s i d i j a d i k a n s e b a g a i a l a t m e n y a m p a i k a n p e n g a j a r a n n y a d a n g e n r e i n i p u l a s a n g a t d i g e m a r i o l e h p e n d u d u k d i k a w a s a n D a e r a h T e m e r l o h k h a s n y a s e r t a a l a m M e l a y u s e c a r a k e s e l u r u h a n n y a. O l e h k e r a n a i t u, p u i s i - p u i s i T o k S y a h i b u d d i n t e r u t a m a s y a i r - s y a i m y a m e n j a d i h a f a l a n p e n d u d u k s e t e m p a t. M a l a h s e w a k t u h a y a t w a r i s a n T o k S y a h i b u d d i n k e m u d i a n n y a p u n s y a i r - s y a i r i n i m a s i h d i h a f a l o l e h p e n d u d u k d a e r a h T e m e r l o h k h u s u s n y a g u r u g u r u a g a m a. P u i s i - p u i s i k a r y a t o k o h i n i y a n g d i m a k s u d k a n i t u i a l a h : i ) P a n t u n j a w a p a n T o k S y a h i b u d d i n k e p a d a J j n a m D o l B a y a n m e n g e n a i a j a r a n M a r t a b a t T u j u h ( l a p a n r a n g k a p )? i i ) S y a i r A s y i q i n ( 40 0 r a n g k a p ; i i i ) S y a i r G K a f i l a h ( O r a n g Y a n g L a l a i ) s e b a n y a k r a n g k a p ; i v ) S y a i r X e b u n ( r a n g k a p ) ; v) S y a i r P e m b a s u h T a n g a n ; y i ) S y a i r T a j w i d ; v i i ) S y a i r U s u i ; v i i i ) S y a i r S i f a t D u a P u l u h. S e b a g a i m a n a y a n f d i s e b u t k a n s y a i r - s y a i r i n i d i g u n a k a n u n t u k m e n y a m p a i l c a n p e l a j a r a n d a n p u i s i - p u i s i i n i b u k a n s a h a j a d i g u n a k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n t e t a p i j u g a d i g u n a k a n o l e h m u r i d - m u r i d n y a y a n g m e n y a m b i i n g u s a h a b e l i a u. l a g i., /9

10 syahibuddin,.. /9 O l e h k e r a n a i t u p u i s i - p u i s i i n i t e l a h d i s a l i n t u l i s a n t a n g a n h u r u f j a w i d a n b e r k e m b a n g b u k a n s e k a d a r d i k a w a s a n T e m e r l o h t e t a p i j u g a d i b e b e r a p a t e m p a t d i A l a m M e l a y u * P S M I K I R M I M I A M R J j S I - P U X S I T O K S T 4 H I 3 U D D U T S e b a g a i m a n a y a n g t e l a h d i b i n c a n g k a n d a l a m L a t a r ' T o k o h, m e m p e r l i h a t k a n k e g i g i h a n T o k S y a h i b u d d i n m e n d a l a m i i l m u I s l a m m e r a n t a u j a u h d a r i s e u s i a 15 t a h u n d a n h a m p i r 40 t a h u n b a r u p u l a n g k e k a m p u n g h a l a m a n, I l m u - i l m u i n i l a h y a n g d i c e m a k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n d a l a m s y a i r - s y a i r y a n g t e l a h d i h a s i l k a n n y a, B a i k d a l a m p a n t u n - m a h u p u n d a l a m b e n t u k s y a i r t e r d a p a t b e b e r a p a h a l y a n g n y a t a p a d a t o k o h i n i. P e r t a m a i a l a h b e l i a u b e g i t u a r i f t e n t a n g m e n g h a s i l k a n p u i s i b a i k p a n t u n m a h u p u n s y a i r. M e l i h a t k e p a d a b e n t u k n y a, b a i k r i m a, s u k u k a t a, b a r i s d a n r a n g k a p s e r t a p i l i h a n k a t a m e m p e r l i h a t k a n t o k o h i n i i a l a h s e o r a n g p e n y a i r y a n g t i d a k d a p a t d i r a g u k a n l a g i, K e d u a i a l a h p a n t u n d a n s y a i r y a n g b e r a d a d i t e n g a h - t e n g a h b a n g s a M e l a y u t u r u t m e n j a d i p i l i h a n k e p a d a t o k o h i n i u n t u k d i j a d i k a n a l a t u n t u k m e n y a m p a i k a n i l m u - i l m u I s l a m, O l e h k e r a n a i t u b a i k p a n t u n m a h u p u n s y a i m y a p a s t i s e k a l i s y a r a t d e n g a n p e n g a j a r a n, d i s a m p a i k a n d e n g a n c u k u p m e n a r i ( p u i s i ), t i n g g i i l m u y a n g d i s a m p a i k a n n a m u n m u d a h u n t u k d i f a h a m i o l e h o r a n g - o r a n g y a n g m e m p e l a j a r i n y a, K e t i k a, m e n a s i h a t k a n I m a m D o l B a y a n i a i t u b a p a s a u d a r a n y a d a l a m h u b u n g a n d e n g a n I l m u M a r t a b a t T u j u h ; T o k S y a h i b u d d i n m e n y a m p a i k a n d a l a m b e n t u k p a n t u n y a n g i n d a h. I m a m D o l b a y a n m e n y i n s i r T o k S y a h i b u d d i n d a l a m d u a r a n g k a p p a n t u n : I a g i,,. / 1 0

11 syahibuddin «.. /10 I m a m S y a h i b u d d i n a l i m B e t a w i, B a t u i n t a n d i k a t a k a w i ; B e r b u a t i b a d a t b e r s a y u d i r i, S e p e r t i k e l a k u a n o r a n g m e n c u r i. I l m u u s u l t e r l a l u p a y a h, S e k a l i a n u l a m a 1 s e l a l u m e m b a n t a h ; J i k a l a u t a k k e n a k a t a s e p a t a h, M e n j a d i k a f i r n a u z u b i l l a h. P a n t u n I m a m D o l b a y a n i n i d i j a w a b o l e h T o k S y a h i b u d d i n d e n g a n l a p a n r a n g k a p p a n t u n s e p a r t i b e r i k u t : I m a m H u r q a d i m A l i B a n g s a w a n, B e r b u a t i b a d a t b e r k u a t - k u a t a n ; K e l a k u a n n y a s e p e r t i b a n t u d a n s y a i t a n, B i l a b s r b u n y i l a r i h a n t u d i h u t a n. N a f i i s b a t t e r l a l u p a y a h, S e k a l i a n u m a t b a n y a k m e m b a n t a h ; J i k a l a u b e r c e r a i k a l i m a h L a i l l a h a i l a l l a h * M e n j a d i k a f i r n a u z u b i l l a h, M a r t a b a t T u j u h t e r l a l u m a s y h u r, H a c - u n t e r b a n g d i s e b e l a h t i m u r ; L e l c a t d i h a t i s i k i t t a k k s n d u r, S e u m p a m a r i w a y a t o r a n g berekofc, O r a n g j a h i l s a m a N a s r a n i, T e r l a l u b a n y a k s e k a r a n g i n i ; M e n g a j a r i l m u. s e s a m a s e n d i r i, K e p a d a n y a i t u m e n g e n a i d i r i. A d a s e t e n g a h a n a s i r y a n g e m p a t, A d a s e t e n g a h n y a e a h a y a s u r i a t ; A d a s e t e n g a h n y a s a h a b a t y a n g e m p a t, W a k t u m a t i t i a d a n y a u b a t. B e r g u r u i l m u t i d a k b e r i n g a t, I l m u k a r u t d i s a n g k a b e n a r ; B e r s u n y i - s u n y i b a h a r u b e r k h a b a r, D e n g a n y a n g a l i m t e r l a l u l i a r. M u d a h - m u d a h a n d i p a l i n g k a s. A l l a h, B e r j a l. a n t i d a k s a m p a i s e l a n g k a h ; T e r k a d a n g d a p a t K h a s a n u l K h a t i m a h, K h a i r u l w a s r a k a h m i n a l l a h.

12 syahibuddin»../l1 T e r a s a - r a s a p a d a p a n d a n g a n, K e p a d a u m b i d a t u k p e r e m p u a n ; O r a n g b i j a k l a g i b u d i m a n, U p a s j a h i l s u d a h t e r m a k a n. D a l a m p o l e m i l c t e n t a n g i l m u M a r t a b a t T u j u h a n t a r a T o k S y a h i b u d d i n d e n g a n I m a m D o l B a y a n i n i a k h i r n y a I m a m D o l B a y a n m e m i l i h - u n t u k t u r u t s e r t a d a l a m i l m u y a n g d i s a m p a i k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n. K a m p u n g t e m p a t I m a m D a l b a y a n t i n g g a J. i a i t u M e n g k a r a k s e l e p a s i t u t u r u t m e n j a d i l o k a s i p e n y e b a r a n I s l a m. D i s i n i j u g a t e r d a p a t p o n d o k - p o n d o k t e m p a t p e l a j a r - p e l a j a r m e n g i n a p u n t u k b e l a j a r. P a n t u n - p a n t u n T o k S y a h i b u d d i n a d a d i a n t a r a n y u y a n g l e b i h m i r i p k e p a d a, s y a i r. I n i i a l a h k e r a n a T o k S y a h i b u d d i n t e r l a l u m e n e k a n k a n m e s e j y a n g h e n d a k d i s a m p a i k a n d a l a m l a p a n r a n g k a p p a n t u n y a n g S e d i k i t i t u. K e p a d a t a n p e r u t u s a n m e n j a d i k a n p a n t u n i n i t i d a k d a p a t m e n g e l a k u n t u k m i r i p k e p a d a s y a i r. D a l a m s y a i r - s y a i r T o k S y a h i b u d d i n u n s u r d a k w a h k e a r a h I s l a m, p e n g a j a r a n y a n g t u n t a s b a g i m e n g e s a k a n A l l a h S W T j e l a s k e l i h a t a n d a n m u d a h d i f a h a m i,, D a l a m s y a i r k e b u n m i s a l n y a t o k o h i n i m e a b e r i k a n m e t a f o r a b a h a w a d u n i a i n i a d a l a h s e b u a h h u m a b a g i m e n y e d i a k a n b e k a l a n a k h i r a t. O l e h i t u k i t a w a j a r m e m a h a m i n y a j i k a t i d a k p a s t i k a l i k i t a a k a n k e r u g i a n n a n t i. S e d a n g k a n d i d u n i a k i t a b o l e h m e n y e d i a k a n b e k a l j ^ a n g b e r g a n d a p u l a j i k a k e k u k u h a n a r a a l t e r s e m a t p a d a d i r i k i t a. P e r m u l a a n s y a i r i n i t o k o h i n i m e n g i n g a t k a n : D u n i a i n i p e r m u l a a n j a l a n, S i m p a n g n y a d u a k i r i d a n k a n a n, S a l a h s a t u l a d a n g p e r h u m a a n, L a i n n y a i t u p e r l a n u n a n. T o k S y a h i b u d d i n m e m b e r i p i l i h a n s a m a a d a k i t a m a h u m e n j a d i o r a n g y a n g b e r i m a n a t a u s e b a l i k n y a. l a g i.../1 2

13 syah ib uddin.,,/"l 2 D a l a m s a t u r a n g k a p y a n g l a i n d a l a m S y a i r K e b u n i t u t o k o h i n i m e m b e r i k a n k i a s i b a r a t : S e g a l a o r a n g y a n g b e r i m a n, U m p a m a l e l a k i y a n g b a n g s a w a n, B a i k r u p a l a g i h a r t a w a n, S e p e r t i i t u a d a k a h b e r k e n a n? S e s u n g g u h n y a o r a n g - o r a n g y a n g s e p e r t i i n i l a h y a n g m e n j a d i p i l i h a n. i a i t u o r a n g - o r a n g y a n g b e r u s a h a b e r b u a t a m a l k e b a j i k a n d a n m e n i n g g a l k a n y a n g d i t e g a h s e m a s a d i d u n i a * M a n a k a l a d u n i a p u l a p a d a p e n i l a i a n o r a n g - o r a n j y a n g t a q w a t u r u t d i g a m b a r k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n d a l a m 3 y a i r K e b u n i n i, D u n i a s e b a g a i k e b u n p u l a d a p a t k i t a f a l i a m i p a d a r a n g k a p yang b e r i k u t n y a : I t u l a h m i s a l k e h i n a a n d u n i a, K e p a d a k i t a s e b a b t a k l a m a, J i k a l a u s e k a d a r t e m p a t b e r h u m a, T e r l a l u b a i k t a n a h n y a r i m b a, D i t u g a l p a d l s e g a n t a n g s e r a t u s, A d a s e t e n g a h s e c u p a k s e r a t u s, S e t e n g a h n y a p u l a s e p o h o n s e r a t u s, G a n d a b e r g a n d a r i b u d a n r a t u s. D a l a m s y a i r G h a f i l a h i a i t u s y a i r O r a n g L a l a i, t o k o h i n i m e n g u t a r a k a n n a s i h a t s e r t a t e k a n a n n y a k e a t a s I l m u M a r t a b a t ' T u j u h y a n g d i b a w a o l e h I m a m D o l S a y a n, B e b e r a p a r a n g k a p d a r i s y a i r t e r s e b u t d a p a t k i t a l i h a t h a l i n i d e n g a n j e l a s : I n g a t - i n g a t k i t a d i s i n i f B e n d a k l c a n l a b a m e n j a d i r u g i, B i d a a h d a n k a r u t m e m e n u h i b u m i, K e p a i a y a a g z a h i r M a u l a n a S u f i, S e s a t d a n k a r u t b e r l a p i s - l a p i s, A d a y a n g t e b a l a d a y a n g n i p i s, A d a y a n g c e m a r a d a y a n g n a j i s, e k a l i a r n y a i t u d a r i p a d a i b l i s, l a g i,,. / 13

14 syahibuddin*, * /l 3 L a i n n y a i t u. b e r a p a b a n y a k, D a e r a h T e m e r l o h 3e r t a M e n g k a r a k, S e t e n g a h n y a y a k i n 3 e t e n g a h n y a t i d a k, S e t e n g a h n y a b e n c i d i k a t a k a n n y a l a w a k. M a n a k a l a S y a i r A s y i q i n m e r u p a k a n s y a i r y a n g s a r a t d e n g a n p e n g j a r a n i l m u F i k h d a n T a u h i d. D a l a m h a l i l m u m e n g e n a i A l l a h s e r t a m a n t a u M d k a n n y a d a p a t k i t a l i h a t d a r i r a n g k a p s e p e r t i b e r i k u t : I l m u M a k r i f a t w a j i b p e r t a m a, I m a n d a n I s l a m k e d u a n y a s a m a, M e n t a u h i d k a n z a t, - s i f a t d a n i s m a, K e e m p a t n y a i t u b e r n a r a a a g a m a. N a s i h a t y a n g c u k u p b e r k e s a n d i s a m p a i k a n d a l a m s y a i r i n i t e n t a n g h a r i k e m u d i a n s e r t a s e w a j a m y a m e m b u a t p e r s e d i a a n s e m e n t a r a m a s a m a s i h d i l u a n g k a n. D a l a m r a n g k a p - r a n g l c a p i n i m i s a l n y a k i t a d a p a t m e n g e s a n m a k s u d y a n g d i s e b u t k a n : H a d a s d a n n a j i s h e n d a k l a h s u c i, B a k u n d a n s y a, r a t w a j i b d i k e t a h u i, A z a b d a n n e r a k a w a j i b t a k u t i, K u b u r d a n M a h s y a r h a d i r m e n a n t i. A k a l b e r f i k i r. h e n d a k l a h t a j a m, H i d u p d i d u n i a s e h a r i s e m a l a m, S e n y a m p a n g p u n b u l a n b e l u m b e r k e l a m, X a n d i l t e r p a s a n g b e l u m y a n g p a d a m. P e r i h a l k e w a j i p a n m e n u n t u t i l m u p u l a T o k S y a h i b u d d i n m e n y a i r k a n : S e k a l i a n n y a i t u h e n d a k l a h t a h u, S e l i d i k - s e l i d i k p e r f e a t a a n g u r u, L a f a z n y a s a m a s e l a k u - l a k u, I t u l a h w a j i b m e n u n t u t i l m u. D i s a m p i n g p e n g a j a r a n y a n g h e n d a k d i s a m p a i k a n, T o k S y a h i b u d d i n m e n y e l i t k a n p e l b a g a i k i a s i b a r a t, s i n d i r g i a t, m a k n a y a n g t e r s i r a t d a l a m p e r s o a l a n s y a i m y a, l a g i... / 14

15 syahibuddin... /14 S y a i r A - s y i a i n i n i m e r u p a k a n s y a i r T o k S y a h i b u d d i n y a n g t e r k e n a l, l a d i s a l i n s e r t a d i h a f a l o l e h m u r i d - ^ m u r i d n y a y a n g k e m u d i a n m e n j a d i g u r u a g a m a t e r b i l a n g b a l k d i k a w a s a n T e m e r l o h m a h u p u n d i t e m p a t - t e m p a t y a n g l a i n. D i a k h i r s y a i r i n i t e r d a p a t r a n g k a p y a n g c u k u p t a j a m m a k n a n y a m e n y i n d i r o r a n g - o r a n g y a n g h a n y a s - u k a m e n u r u t k a n n a f s u t a n p a k a w a l a n k e i m a n a n.. 3 a. n g k a p ~ r a j i g k a p y a n g d i m a k s u d k a n a d a l a h s e p e r t i b e r i k u t : A d a s e b u a h m a h l i g a i y a n g t i n g g i, I s t a n a n y a i n d a h b e r p a g a r d u r i, S e k a l i a n o r a n g s a n g a t b e r a l i i, D i d a l a m n y a n a m p a k s e g a l a p u t e r ; A d a s e b u a h m a h l i g a i y a n g r a f a k, I s t a n a n y a i n d a h b e r p a g a r s a s a k, S e k a l i a n o r a n g s a n g a t l a h t a m a k, D i d a l a m p u t e r i p e n u h b e r a s a k # M u s u h s a h a b a t t a k b o l e h d i k a t a, J a h a t d a n b a i k k e p a d a k i t a, D a t a n g m e n g a m u k t i k a m p u n t i b a, D a r a h m e l u n c u r k u l i t t a k l u k a. S u n g g u h p u n m u s u h d i a u a t s a h a b a t, S e n t i a s a d u d u k b e r d e k a i - d e k a t, M u s l i h a t n y a k i t a m e n a r u h j a h a t, B e l u m b e r d i r i b a h a y a t a r l i h a t. P a d a r a n g k a p k e t i g a, s y a i r i n i m e m b e r i m a k s u d h a n y a o r a n g - o r a n g y a n g t e g u h p e g a n g a n a g a m a n y a s a h a j a y a n g t i d a k a k a n t e r p e d a y a a t a u t s n n a k a n a k a n s e g a l a g o d a a n a t a u. a p a s a h a j a. m u s l i h a t y a n g d i d a t a n g k a n k e p a d a n y a. D a t a n g m e n g a m u k t i k a m p u n t i b a, D a r a h m e l u n c u r k u l i t t a k l u k a. H a n y a o r a n g - o r a n g y a n g b e r i l a u s a h a j a 3r a n g t i d a k a k a n t e w a s d a l a m a p a b e n t u k u j i a n s e k a l i p y n. ~>e b e s a r m a n a a m u k s e k a l i p u n, d a r a h y s n g t u m p a h a d a l a h d a r a h o r a n g - o r a n g y a n g t i d a k a d a p e g a n g a n. B a g i o r a n g - o r s f i g y a n g k e n t a l t a u h i d n y a, k u l i t n y a p u n t i d a k l u k a, b i s a s e n j a t a t i d a k t ^ r b e n a s d a l a m u r a t d a g i n g n y a. Ia g i.../ 1 5

16 syahibuddin../15 S y a i r - s y a i r T o k S y i h a b u d d i n y a n g l a i n i a i t u S y a i r P e m b a s u h T a n g a n, S y a i r T a j w i d, S y a i r U s u i d a n S y a i r S i f a t D u a P u l u h m e m p u n y a i o b j e k t i f y a n g c u k u p j e l a s i a i t u m e n g a r a h. k e p a d a m e n g e n a i T u h a n Y a n g M a h a E s a, m e n j a l a n k a n s e g a l a y a n g d i s u r u h d a n m e n i n g g a l k a n y a n g d i t e g a h. I s i - i s i p e n g a j a r a n d i m a s u k k a n m e n j a d i m a k n a k e p s, d a p e r u t u s a n s y a i r - s y a i r y a n g d i m a k s u d k a n i t u * M e n g e n a i T u h a n m e n j a d i p e r k a r a y a n g p o k o k d a n k e m u d i a n m e m p e l a j a r i I s l a i u n t u k h i d u p d a n u n t u k ; m a t i, S y a i r T a j w i d m i s a l n y a i a l a h p e r i h a l m e m b a c a A l - Q u r a n y a n g m e n u n j u k k a n s e g a l a h u k u m - h a k a m n y a, tfhayab SSBAHAN ESIQAJASAJT TOK SYAEIBODDIW P e n g a j i a n p o n d o k y a n g d f e j a n t a p k a n o l e h T o k S j j - a h i b u d d i n d i K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g m e n d a p a t s a m b u t a n b u k a n s a h a j a o l e h p e n d u d u k d i k a w a s a n T e m e r l o h t e t a p i j u g a d a r i s e l u r u h H e g e r i P a h a n g, M a l a h t e r d a p a t p e l e j a r - p e l a j a r d a r i n e g e r i l a i n d i T a n a h M e l a y u d a t a n g k e k a m p u n g i t u u n t u k b e l a j a r, U l a m a 1 d a r i k a m p u n g i n i t u r u t m e n j a d i r u j u k a n k e p a d a p a r a c e n d i k i a w a n I s l a m d a r i S u m a t e r a, P a t a n i s e l a i n d a r i c e n d i k i a w a n d a r i n e g e r i - n e g e r i d i T a n a h M e l a y u s e n d i r i, M u r i d - m u r i d T o k S y a h i b u d d i n 3r a n g t a m a t b e l a j a r m e n j a d i g u r u a g a m a p u l a d i t e m p a t m e r e k a, W a r i s a n i l m u T o k S y a h i b u d d i n i n i b u k a n s a h a j a. d i s e b a r k a n o l e h k e l u a r g a n y a y a n g m e n j a d i o r a n g p e n t i n g d a l a m p e n t a d b i r a n I s l a m t e t a p i j u g a o l e h o r a n g - o r a n - y a n g d a t a n g m e m b u a t r u j u k a n k e p a d a n y a i t u, ' D a l a m h u b u n g a n i n i s y a i r - s y a i r T o k S y i h a b u d d i n j u g a t u r u t t e r s e b a r m e l a l u i p e n y a l i n a n t u l i s a n t a n g a n, S y a i r A s y i q i n, S j ' a i r n y a y a n g t e r k e n a l i t u m e l u a s d i b a c a h i n g g a - k e R i a u ( T a n j u n g P i n a u g d a n P u l a u P e n y e n g a t s e r t a d i S e l a t a n S i a m, l a g i,,, / 1 6

17 sy a h ib u d d in PSMJTUP T O K S y a h i b u d d i n Z a i n a l A b i d i n A l - F a h a n i s e o r a n g u l a m a * d a r i I C a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g, T e m e r l o h, P a h a n g D a r u l m a k m u r m e n u l i s 1, r a n g k a p p u i s i d e n g a n l a p a n j u d u l t e r p i l i h d a l a m j a n g k a m a s a s e p u l u h t a h u n ) s e k a l i g u s d a p a t d i n o b a t k a n m e n j a d i s e o r a n g s a s t e r a w a n I s l a m y a n g p e n t i n g d a r i n e g e r i i n i. B e l i a u m e n j a l a n k a n k e r j a - k e r j a d a k w a h d a n m e n g g u n a k a n p u i s i s e b a g a i a l a t y a n g b e r k e s a n b a g i m e n y a m p a i k a n p e n g a j a r a n n y a. T o k o h i n i b e r g u r u k e p a d a S y e i k h Y u s u f A b d u l S a l a r a A 1 M a k a s a r i d a n i l m u m e r e k a ' m e n j u r u s k e p a d a a m a l a n A h l i S u n a h H a l J a m a a h. B a g a i m a n a p u n m e r e k a j u g a m a h i r d a l a m i l m u T a r i q a t ( s u f i )» M e l i h a t k e p a d a p e r k e m b a n g a n p e n d u d u k A l a m M e l a y u, k e d u a - d u a t o k o h i n i l e b i h c e n d e r u n g m e m a d a n k a n k e h i d u p a n d e n g a n i l m u y a n g m e r e k a b a w a i t u. I n i l a h k e y a k i n a n m e r e k a * T o k S y a h i b u d d i n m e m b a n g u n k a n. j i w a p e n d u d u k N e g e r i P a h a n g d e n g a n c e k a l. B e g i t u j u g a S y e i k h Y u s u f m e m b a n g u n k a n j i w a o r a n g M e l a y a A f r i k a S e l a t a n b e r m u l a p a d a 2 h b A p r i l d e n g a n h a n y a 4 9 o r a n g k e c i l b e s a r, t u a, m u d a, l e l a k i d a n p e r e m p u a n, I s l a m t e g a k d i N e g e r i P a h a n g, I s l a m t e g a k d i A f r i k a S e l a t a n. S y a i r - s y a i r T o k S y a h i b u d d i n l e b i h m e n c a r i k h a l a y a k y a n g r a m a i, J i k a k i t a m e n e l i t i p u i s i - p u i a i H a m z a h P a n s u r i t e r d a p a t a l i r a n y a n g b e r b e z a d i b a n d i n g k a n d e n g a n p u i s i - p u i s i T o k S y a h i b u d d i n, M a l a h k a d a n g - k a l a p u i s i - p u i s i T o k S y a h i b u d d i n m e r u p a k a n p a r a d o k s k e p a d a p u i s i - p u i s i H a m z a h P a n s u r i, N a m u n s e b e n a r n y a k e t i n g g i a n i l m u d u a t o k o h i n i d a p a t d i l i h a t d a n m e r e k a m e m p u n y a i a r a h t u j u y a n g s a m a.

18 sjrahibuddin, */13 R U J U K A 1 T K H O S I B T u a n H a j i H a s a n u d d i n M u h a m m a d, T u a n G u r u B e r h a l a G a n t a n g, l a h i r p a d a t a h u n 1914 * s e k a r a n g m a s i h s i h a t w a l - a f i a t. U s t a a Z a i n a l L e b e d H a s s a n, P e n g e t u a, S e k o l a h M e n e n g a h A g a m a f r u a i, T e m e r l o h, P a h a n g. T u a n H a j i W a h i d G h a f a r b i n H a j i I b r a h i m ( A l - H a f i d z ), I m a m M a s j i d, K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g s e r t a P e n g e t u a, M a a h a d T a h f i z, K a m p u n g B e r h a l a G a n t a n g. A l l a h y a r h a m M a k H g a f a S f ' a r i f a h H a j i A h m a d, c u c u k e p a d a K a d i I b r a h i m b i n A b u H u r a i r a h { ), - D a r i p a d a A l l a h y a r h a j n s y a i r - s y a i r T o k S y a h i b u d d i n d i p e r o l e h i d a l a m k e r j a ~ k e r j a p e n y e l i - d i k a n s e p a n j a n g t a h u n a n. A l l a h y a r h a m H a j i I f e m a r u d d i n H a j i I s m a i l, G u r u A g a m a, K a m p u n g B o h o r B a r u, B e r a, P a h a n g, H a j a h S a b a r i a h H a j i I s m a i l, G u r u Q u r a n, K a m p u n g B o h o r B a r u, B e r a, P a h a n g. A l l a h y a r h a m R a j a H a m z a h. R a j a Y u n u s, B u d a y a w a n P u l a u P e n y e n g a t, w a r i s Y a m T u a n M u d a R I a u. A l l a h y a r h a m M u a l i m H a j i H a n a f i a h H a j i A l i, P e n g e t u a S e k o l a h A r a b B o h o r B a r u ( M a d a r a s a h A l - A l i a h A l - A r a b i a h ). U s t a z H a j i. j l b d u l J l a d i r H a j i K a m i, G u r u A g a m a, P e k a n, P a h a n g D a r u l - * m a k m u r, T u a n A b d u l l a h S a l e i g h, G u r u A g a m a, B o o - k a p, C a p e T o w n, A f r i k a S e l a t a n, S a f r u l l a h S a n r e, M a k a s a r, S u l a w e s i S e l a t a n ( U j u n g P a d a n g ), I n d o n e s i a, A r i p i n S a i d, T o k S y a h i b u d d i n Z a i n a l A b i d i n A l - F a h a n i : U l a m a k d a n S a s t e r a w a n P a h a n g ( b a k a l t e r b i t ), A r i p i n S a i d, S y a i r A s y i q i n : S a t u K a j i a n I n i r i n s i k ( B a k a l t e r b i t ). A r i p i n S a i d, X a j i a n S t r u k t u r S y a i r K e b u n ( B a k a l t e r b i t ). A r i p i n S a i d, S y a i r G h a f i l a h : t e m a d a n p e r s o a l a n ( b a k a l t e r b i t ). l a g i... / 1 9

19 sy ah ib u d d in.., / l 7 e w a k t u b e r a d a d i A c e h, T o k S j r a h i b u d d i n b e r g u r u k e p a d a A b d u l S a u f A 1 S i n g k e l ( ). A b d u l R a u f A 1 S i n g k e l i a l a h n m r i d k e p a d a H a m z a h F a n s u r i d a n S h s - m s u d d i n A l - S t t m a t e r a n i. S e w a k t u d i A c e h u s a h a - u s a h a m e m e r a n g i i l m u M a r t a b a t T u j u h y a n g d i p e l o p o r i o l e h S y e i k h N u r u d d i n A 1 - H g n i r i b e g i t u k r u a t d i j a l a n k a n o l e h p e m e r i n t a h. D a l a m h a l i n i, a p a b i l a b a l i k k e P a h a n g T o k S y i h a b u d d i n t u r u t m e m e r a n g i i l m u t e r s e b u t d s n i n i d i c e r i t a k a n d a l a m s y a i r - s y a i m y a. U s a h a - u s a h a y a n g d i j a l a n k a n o l e h T o k S y a h i b u d d i n d i P a h a n g s a n g a t b e r j a y a. B e l i a u b e r d a k w a h ; m e n d i r i k a n i n s t i t u s i p o n d o k p e n g a j i a n ; m e m a k m u r k a n m a s j i d d a n s u r a u s e r t a b e r m e s y u a r a h s e c a r a I s l a m * M e i i h a t k e p a d a t a r i l c h h i d u p n y a t a h u n m a k a, k i t a d a p a t m e n e g a s k a n s y a i r - s y a i r t u l i s a n b e l i a u a d a l a. h h a s i l s a s t e r a d a l a m b e n t u k s y a i r y a n g p e r t a m a d i P a h a n g, S e b a g a i m a n a y a n g d i s e b u t k a n t o k o h i n i a d a l a h s e o r a n g u l a m a * s e k a l i i g u s s e o r a n g s a s t e r a w a n I s l a m y a n g t i d a k d a p a t k i t a p e r t i k a i k a n l a g i d a n a m a t w a j a r m e n j a d i a s p i r a s i k e p a d a n e g e r i P a h a n g s e r t a r a k y a t n y a s e r t a s e l u r u h d u n i a M e l a y u a m n y a.

20 syahibuddin.,, /2 0 BI3LI0GRAFI A b d u l l a h b i n A b d u l K a d i r M u n s y i ( 1 9 ^ 1 ), K i s a h P e l a y a r a n A b d u l l a h, P e t a l i n g J a y a : P e n e r b i t F a j a r B a k t i S d n B h d, A b d u l l a h b i n A b d u l K a d i r M u n s y i ( ) * H i k a y a t A b d u l l a h, K u a l a. L u m p u r : P u s t a k a A n t a r a. A b d u l G h a n i S a i d ( )» 7 M a l i M e l a y u, K u a l a L u m p u r : M a h b o o k P u b l i e a t i o n s. A b d u l H a l i m B a s h a h ( H j. ), » W a l l S o n g o, K o t a B h a r u : 1 1 K a f i l a h E n t e r p r i s e. A b d u l l a h A l - Q a r i b i n H a j i S a l l e h ( ), P u s S k a l T a j c. E u a l a L u m J t e V A l ^ H i d a y a h P u b l i s h e r s., A b d u l l a h A l - Q a r i b i n H a j i S a l l e h (2001), C e r p e n. - u t o k - K e n a l i,, a K u a l a L u m p u r : A l - H i d a y a h P u b l i s h e r s, A d n a n i S. A. M d a n S o f j a n M u c h t a r ( ), K e s u s a s t e r a a n I n d o n e s i a D a l a m 3 e n t u k d a n I s i, K u a l a L u m p u r : P u s t a k a A n t a r a, A. T a l i b H a j i A h m a d ( ), P e r a n g S a u d a r a D i S e l a n g o r , K u a l a L u m p u r : P u s t a k a A n t a r a,. B u y o n g A d i l ( H j, ) , S e j a r a h P a h a n g, K u a l a L u m p u r : D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a, K a l t h u m J e r a n ( ), H i k a y a t P a h a n g, P e t a l i n g J a y a : F a j a r B a k t i S d n B h d, L i G h u a n S i u ( D r s. ) , I k h t i s a r S e j a r a h P e r g e r a k a n d a n K e s u s a s t e r a a n M e l a y u M o d e n , K u a l a L u m p u r : P u s t a k a A n t a r a, M o h a m a d J a j u l i A b d R a h m a n ( ), T h e M a l a y L a w T e x t, K u a l a L u m p u r : D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a, M u b i n S h e p p a r d ( ), I C L a n g, K u a l a L u m p u r : P e l a n d u k P u b l i c a t i o n s S d n B h d. M u h d Y u s o f I b r a h i m ( ), P s n s e j a r a h a n M e l a y u , K u a l a L u m p u r : D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a, P a h a n g D a l a m S e j a r a h ( 1982), J u m a l M u z i u m N e g e r i P a h a n g, P e k a n : M u z i u m N e g e r i P a h a n g. P H, J. V a n R o n k e l ( D r, ) , R i s a l a h H o e k o e m S a n o e n j a i t u O e n d a n g - O e n d a n g H e 1 a k a d a n P a h a n g, H o l l a n d : L e i d e n U n i v e r s i t y, J * a g?..,. _ / 2 1

21 syahibuddin. A r i p i n S a i d, T e k s S y a i r T a j w i d ( B a k a l t e r b i t ), A r i p i n S a i d, T e k s S y a i r P e m b a s u h T a n g a n ( B a k a l t e r b i t ), A r i p i n S a i d, T e k s S y a i r S i f a t D u a P u l u h ( B a k a l T e r b i t ), A r i p i n S a i d, T e k s S y a i r U s u i ( B a k a l t e r b i t ).

22 syah ib uddin..,/21 R o s c o e P o u n d ( ), P e n g a n t a r P a l s a f a h U n d a n ^ - U n c! a r - r D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a. i C u a l a L u m P u r H a v a H a j i i a l l e h 9 2 ). B u s t a n A 1 l a l a t i n, K u a l a L u m p u r * D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a. m r. S l t i ~ * ~ W-G* 3hj G ^ l 9s7 3S ahl ^?etaito* * «V S t o s u d d i n M l t a o f ( ), S e j a r a h S a s t e r a M e l a y u H o J W h l a n u n i 8 0 0, K u a l a L u m p u r : P u s t a k a n t a r a c Z a i n a l L e b a. H a s s a n S e j a r a h I s l a m P a h a n g , Berhala G a n t a n g, T e m e r l o h : M a a h a d T a h f i z, B e r n a l G e m g.

23 S D R. Y A A K U B I S A Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (jawatan terakhimya ialah Ketua Penolong Pengarah Kurikulum) ini lahir di Ganchong, Pekan. Ijazah pertamanya dari Universiti Malaya. BeUau pemah mengikuti kursus khas dalam bidang Perkembangan Penddidikan bagi pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan di Universiti Stanford, USA. Turut giat melibatkan diri dalam organisasi penulis (GAPENA dan DPMP), di samping dilantik sebagai Ahli Lembaga Muzium Negeri Pahang. Di KIPSAS beliau bertugas sebagai pensyarajh dalam subjek Sejarah dan Tama dim Islam di Asia Tenggara, Pengajian Malaysia dan Bahasa Melayu S D R. A R I P I N S A I D Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 11 Disember Beliau merupakan seorang penulis prolifik. khususnya mengenai sastera lisan. Beliau sering membuat persembahan lagu-lagu rakyat dengan diiringi tepukan Rebana Pahang, Antara lagulagu tradisi Pahang yang dipopularkannya ialah Indung-indung, Lagu Zikir, Si Cantik Manis, Walinong Sari dan Anak Ayam. Lagu-lagu tradisi Pahang ini telah dipersembahkan di negara-negara Asean, Sri Lanka dan Eropah. Sekarang beliau menjawat jawatan pensyarah di Universiti Putra Malaysia. S D R. A B D U L H A L I M A L I * Berasal dari Merchang, Trengganu. Beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dan Sarjana Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia serta mendapat Diploma Pendidikan dari Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBBM). Banyak menghasilka. karya puisi moden, kritikan sastera dan rencana. Banyak puisi dan rencana beliau yang disiarkan dalam media massa seperti Utusan Malaysia, Mingguan Malaysia, Berita Minggu, Utusan Melayu, Dewan Sastera, Al-lslam, URTV, Buletin Benta Universiti dan Tamadun Islam. Aktif mengendalikan Persatuan Ikatan Penulis Remaja Awah (IPRA). Melalui IPRA, beliau menyelenggarakan tiga buah antologi pelajar berjudui Awah I (1996), Bunga-binga di Taman Dewa (1997), Keinsafan (2000) dan kumpulan karya persendirian beliau yang berjudui Permintaan Alam (2000). Beliau juga terlibat secara aktif dalam pembentangan-pembentangan kerja kerja anjuran Dewan Bahasa Pustaka, Universiti dan sekolah. Kini bertugas sebagai pensyarah Program Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris. P R O F. M A D Y A D R. R A M L I I S I N Dilahirkan di Seremban, Negeri Sembilan pada 30 Mac Beliau telah mendapat Sarjana Sastera dari Universiti Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia dan Ijazah Kedoktoran (Ph.D) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatannya sekarang ialah Pensyarah di Fakulti Pengajian Bahasa Moden, Universiti Putra Malaysia. Bidang pengkhususannya ialah Kritikan Sastera. Buku-buku yang dihasilkan ialah Riak dan 1

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH

SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH LAMPIRAN D SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH UiTM KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TARIKH KUAT KUASA : 1 SEPTEMBER 2010 Gred Jadual Gaji Matriks Gred DM41

Lebih terperinci

Alunan Gurindam Nazam di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Alunan Gurindam Nazam di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Alunan Gurindam Nazam di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Mohamad Luthfi Abdul Rahman & Marzuki Ali Bahagian Kesusasteraan, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Jawatankuasa

Lebih terperinci

D e skrip to r K u a lifik a si M a g ister S a in s/s 2 (L e v el 7 )

D e skrip to r K u a lifik a si M a g ister S a in s/s 2 (L e v el 7 ) m a sy a ra k a t M e n g h a rm o n ik a n sa in s (ilm u p e n g eta h u a n d a n te k n o lo g i k e d o k te ra n h e w a n ), re g u la si (le g is la s i v ete rin e r d a n siste m k e se h ata

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi jawatan Akademik Bukan

Lebih terperinci

P U T U S A N. N o m o r / P d t. G / / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M

P U T U S A N. N o m o r / P d t. G / / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M P U T U S A N N o m o r 1 7 1 1 / P d t. G / 2 0 1 5 / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M D E M I K E A D I L A N B E R D A S A R K A N K E T U H A N A N Y A N G M A H A E S A P

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 4 APRIL 2014 JAWATAN

Lebih terperinci

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

BAB V. K ita b Undang-undang Hukum P idana (ICUIIP) se b a g a i. suatu perundang-undangan p id a n a yang t e la h d ib e rla k u k a n

BAB V. K ita b Undang-undang Hukum P idana (ICUIIP) se b a g a i. suatu perundang-undangan p id a n a yang t e la h d ib e rla k u k a n BAB V P E N U T U P 1. K esim pulan K ita b Undang-undang Hukum P idana (ICUIIP) se b a g a i suatu perundang-undangan p id a n a yang t e la h d ib e rla k u k a n s e ca ra n a s io n a l b erd a sark

Lebih terperinci

BIL JAWATAN GRED TARAF KEKOSONGAN. 1. Pegawai Pergigian U44/U48/52/54 Tetap Pegawai Psikologi S41 Tetap 1

BIL JAWATAN GRED TARAF KEKOSONGAN. 1. Pegawai Pergigian U44/U48/52/54 Tetap Pegawai Psikologi S41 Tetap 1 »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa caloncalon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidangbidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatanjawatan berikut

Lebih terperinci

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANAHAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN DAN 1.0 PENGENALAN Program Cuti Sabatikal adalah salah satu program latihan peningkatan profesionalisme yang diberikan oleh pihak universiti kepada pegawai akademik yang

Lebih terperinci

P U T U S A N. N o m o r / P d t. G / / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M

P U T U S A N. N o m o r / P d t. G / / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M P U T U S A N N o m o r 1 7 0 6 / P d t. G / 2 0 1 5 / P A. P a s B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M D E M I K E A D I L A N B E R D A S A R K A N K E T U H A N A N Y A N G M A H A E S A P

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/ PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN

SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/ PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN LAMPIRAN C SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/ PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL,

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN JURURAWAT

SKIM PERKHIDMATAN JURURAWAT LAMPIRAN A SKIM PERKHIDMATAN JURURAWAT KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL, SOKONGAN (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU) TARIKH KUAT KUASA :

Lebih terperinci

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2006

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2006 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2006 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN DENGAN MEMPERUNTUK PERBEKALAN KE GRED YANG LEBIH TINGGI UNTUK 11 SKIM PERKHIDMATAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan

Lebih terperinci

KESIMPULAN DM SARAN. Dari uraian dan pembahasan ten tang stu d i kasus pada. Putra A s li Utarna dirnuka dapat d it a r ik kesimpulan seba-

KESIMPULAN DM SARAN. Dari uraian dan pembahasan ten tang stu d i kasus pada. Putra A s li Utarna dirnuka dapat d it a r ik kesimpulan seba- BAB V KESIMPULAN DM SARAN 1. Kesimpulan Dari uraian dan pembahasan ten tang stu d i kasus pada PT Putra A s li Utarna dirnuka dapat d it a r ik kesimpulan seba- gai b e rik u t : 1. Pabrik t e g e l PT

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM8, (Maksimum) 21 NOVEMBER 2014 UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Off Jalan Semantan Damansara Heights PTPTN-P-04/2-2004 Pin.5 Hotline: 03-2080 4455 Portal Rasmi : www.ptptn.gov.my Aduan: http://icare.ptptn.gov.my

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat kebersamaan persatuan dan

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014

PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NEGARA (NCDRC) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Sarjana

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) P1 RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) P1 RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 27 FEBRUARI 2015 JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Pentadbiran

Lebih terperinci

SEJARAH PENUBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA OLEH ENCIK ZAHARI DAUD

SEJARAH PENUBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA OLEH ENCIK ZAHARI DAUD SEJARAH PENUBUHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA OLEH ENCIK ZAHARI DAUD SEJARAH PENUBUHAN UKM TERCETUS HASIL KESEDARAN TERHADAP KEDHAIFAN PENDIDIKAN RAKYAT TERBANYAK. GAGASAN BERMULA PADA DEKAD KEDUA ABAD

Lebih terperinci

PENGARAH (GRED 54) Taraf Jawatan : Tetap Gaji : RM6, RM13, (tidak termasuk imbuhan/elaun) Kekosongan : 1

PENGARAH (GRED 54) Taraf Jawatan : Tetap Gaji : RM6, RM13, (tidak termasuk imbuhan/elaun) Kekosongan : 1 Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) adalah sebuah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 ingin mempelawa calon yang berkelayakan serta bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia UPM, Serdang Selangor No. Bilik: C 14 (Blok C, Bangunan

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 5 OGOS 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI TADBIR

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2003 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK GRED J17, J22, J26

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2003 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK GRED J17, J22, J26 KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2003 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK GRED J17, J22, J26 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk memaklumkan

Lebih terperinci

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A K O N V E K S I P A K A I A N J A D I P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H (

Lebih terperinci

PENDIDIKAN. Pendidikan di Malaysia

PENDIDIKAN. Pendidikan di Malaysia PENDIDIKAN 26 Pendidikan di Malaysia P endidikan di Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat iaitu peringkat prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-universiti dan pendidikan

Lebih terperinci

F E A S I B I L I T Y F A T T E N I N G B E E F C A T T L E W I T H D I F F E R E N T F E E D

F E A S I B I L I T Y F A T T E N I N G B E E F C A T T L E W I T H D I F F E R E N T F E E D F E A S I B I L I T Y F A T T E N I N G B E E F C A T T L E W I T H D I F F E R E N T F E E D IN C I B E U R E U M D I S T R I C T K U N I N G A N R E G E N C Y B y : T a t a n g R u s t e n d i T e d

Lebih terperinci

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR IOTAHUN 2015

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR IOTAHUN 2015 BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR IOTAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GARAM BERYODIUM DENGAN PEMILIHAN GARAM DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BOYOLALI

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GARAM BERYODIUM DENGAN PEMILIHAN GARAM DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BOYOLALI HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN IBU TENTANG GARAM BERYODIUM DENGAN PEMILIHAN GARAM DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN BOYOLALI KARYA TULIS ILMIAH Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan

Lebih terperinci

MEMB EK ALI DIR I S EJAK DINI DENG AN K EWIR AUS AHAAN Disampaikan dalam pelatihan Kewirausahaan Akademi Komunikasi Radio dan Televisi (AKOMRTV)

MEMB EK ALI DIR I S EJAK DINI DENG AN K EWIR AUS AHAAN Disampaikan dalam pelatihan Kewirausahaan Akademi Komunikasi Radio dan Televisi (AKOMRTV) MEMB EK ALI DIR I S EJAK DINI DENG AN K EWIR AUS AHAAN Disampaikan dalam pelatihan Kewirausahaan Akademi Komunikasi Radio dan Televisi (AKOMRTV) O le h : A r is B. S e t y a w a n P r o g r a m D I II

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 17 OGOS 2015 JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN JUMLAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN JUMLAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK KEGUNAAN PTPTN SAHAJA SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN JUMLAH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TARIKH KELULUSAN DIPERAKU/TIDAK DIPERAKU KOD KELULUSAN SEBAHAGIAN PENUH YURAN SEBAHAGIAN YURAN PENUH SEBAHAGIAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PULAU PINANG)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PULAU PINANG) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PULAU PINANG) Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan

Lebih terperinci

2/27/2017. Kuliah 2 Ciri bahasa Melayu Klasik BMK pada batu bersurat & Peranan BMK

2/27/2017. Kuliah 2 Ciri bahasa Melayu Klasik BMK pada batu bersurat & Peranan BMK Kuliah 2 Ciri bahasa Melayu Klasik BMK pada batu bersurat & Peranan BMK Prof.Madya Dr. Zaitul Azma Binti Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan kontrak

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN IKLAN JAWATAN KOSONG Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang

Lebih terperinci

01 Yang manakah penyataan yang benar tentang perancangan korpus bahasa Melayu?

01 Yang manakah penyataan yang benar tentang perancangan korpus bahasa Melayu? ahasa Melayu Kertas 1 STPM SEJRH & PERKEMNGN HS MELYU HS MELYU MOEN (Soalan Sebenar STPM: 2001-2010) 01 Yang manakah penyataan yang benar tentang perancangan korpus bahasa Melayu? Usaha menerapkan penggunaan

Lebih terperinci

Kursus Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan

Kursus Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan Kelayakan Profesional 2014 Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan (KBM) Tingkatkan prestasi kerjaya dengan menguasai bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan (KBM) Anjuran

Lebih terperinci

MODUL EKSPLORASI SEJARAH MTD 2010 TINGKATAN 5

MODUL EKSPLORASI SEJARAH MTD 2010 TINGKATAN 5 MODUL EKSPLORASI SEJARAH MTD 2010 TINGKATAN 5 NAMA : TINGKATAN : TARIKH : TEMPAT : DEWAN TUN TEMPLER, MTD MASA : 0800-1430 PENGGUBAL : PN MASARIAH BTE MISPARI, EN MAHENDAN A/L THOLASY, MODUL EN. ZAINAL

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 29 JUN 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI UNDANG-UNDANG

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) 6.1 MAKLUMAT MENGENAI PROGRAM PENGAJIAN 6.1.1 PENGENALAN 6.1.1.1 Latar Belakang dan Sejarah 6.1.1.2 Tujuan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (dahulunya dikenali

Lebih terperinci

Dengan Kerjasama: KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN. Tingkatkan Prestasi Kerjaya dengan Menguasai Bahasa Melayu

Dengan Kerjasama: KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN. Tingkatkan Prestasi Kerjaya dengan Menguasai Bahasa Melayu Dengan Kerjasama: KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN Tingkatkan Prestasi Kerjaya dengan Menguasai Bahasa Melayu PENGENALAN Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu digunakan

Lebih terperinci

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1. TAMADUN INDUS - CIRI-CIRI TAMADUN INDUS - SUMBANGAN TAMADUN INDUS 2. TAMADUN HWANG HO - CIRI-CIRI TAMADUN HWANG HO - SUMBANGAN TAMADUN HWANG HO BAB 2 PENINGKATAN

Lebih terperinci

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2015

BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2015 BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

Lebih terperinci

IKLAN JAWATAN KOSONG

IKLAN JAWATAN KOSONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN MELAKA IKLAN JAWATAN KOSONG Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan

Lebih terperinci

ATURCARA PROGRAM HARI TERBUKA FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 2014

ATURCARA PROGRAM HARI TERBUKA FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 2014 ATURCARA PROGRAM HARI TERBUKA FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 2014 9.00-1.00 ptg 2.00-5.00 ptg 5.15-6.45 ptg HARI 1 18.12.14 KHAMIS Bual Bicara Santai bersama Dekan FPP (Bilik Latihan Pentadbiran) Marketing

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313

SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FEM3313 SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KULIAH MINGGU 1 ASAS DAN FALSAFAH SAINS SOSIAL LOGIK DAN MUNASABAH SELARI DAN TIDAK BERCANGGAH DENGAN PADA REALITI ASAS

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Tetap/Kontrak

Lebih terperinci

NLP UNTUK REMAJA / MAHASISWA

NLP UNTUK REMAJA / MAHASISWA 1 KERTAS CADANGAN UNTUK BENGKEL 1 HARI NLP UNTUK REMAJA / MAHASISWA Ph.D, P.Eng, MIEM, CPESC Certified NLP Practitioner (NFNLP, USA) Certified Neuro-Semantics (ISNS, USA) Certified Trainer NLP for Teachers

Lebih terperinci

ALAMAT BAITULMAL SELURUH MALAYSIA

ALAMAT BAITULMAL SELURUH MALAYSIA ALAMAT BAITULMAL SELURUH MALAYSIA Setiausaha Baitulmal Negeri Kedah Darul Aman Negeri Kedah Bangunan Wan Mat Saman 05767 Jalan Raja, Alor Setar, Kedah Tel : 04-7333288 Faks : 04-7338333 Yang Dipertua,

Lebih terperinci

Jilid 13 Bil. 2 Disember 2013 ISSN: KK:

Jilid 13 Bil. 2 Disember 2013 ISSN: KK: Jilid 13 Bil. 2 Disember 2013 ISSN: 1511-9084 KK:499-91413-1213 KANDUNGAN Kata Kerja Bersiri dalam Bahasa Melayu Rogayah A. Razak Norizan Rajak Klasifikasi Aktionsart Predikat Keadaan Bahasa Melayu Noraini

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap/Kontrak di

Lebih terperinci

Ulasan Buku/Book Review

Ulasan Buku/Book Review Peranan dan Orientasi Akademika Sains Sosial 70 Malaysia (Januari) 2007: 159-163 159 Ulasan Buku/Book Review Peranan dan Orientasi Sains Sosial Malaysia (Role and Orientation of Malaysian Social Science).

Lebih terperinci

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya.

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya. Bil. ISU BERBANGKIT ULASAN PERJAWATAN DAN SKIM PERKHIDMATAN JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007 1. Sekiranya saya menolak opsyen

Lebih terperinci

PANDUAN PENGENDALIAN PERMOHONAN

PANDUAN PENGENDALIAN PERMOHONAN JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PENGENDALIAN PERMOHONAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN

Lebih terperinci

Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014

Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014 Jabatan Pendaftar Department Of Registrar Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014 Bendahari Ketua Pustakawan Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah PPUKM Dekan

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

PERATURAN AKADEMIK BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Hakcipta@ UMP Advanced Education. Cetakan Pertama 2016 Tidak dibenarkan mengeluar ulang dalam apa

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PTPTN Pembiayaan pendidikan PTPTN terbuka kepada semua pelajar di Universiti Awam yang mengikuti pengajian di peringkat seperti berikut:- i. Diploma ii. Ijazah Sarjana Muda iii. Ijazah

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (April 2013) Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR NO. TEL. PELAJAR FAKULTI / CAW PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI (Sila tandakan)

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN YBHG. KOL. PROF. DATUK DR. KAMARUZAMAN HJ. AMPON NAIB CANSELOR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH DI MAJLIS PENUTUPAN BENGKEL PENULISAN BUKU

TEKS UCAPAN YBHG. KOL. PROF. DATUK DR. KAMARUZAMAN HJ. AMPON NAIB CANSELOR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH DI MAJLIS PENUTUPAN BENGKEL PENULISAN BUKU TEKS UCAPAN YBHG. KOL. PROF. DATUK DR. KAMARUZAMAN HJ. AMPON NAIB CANSELOR UNIVERSITI MALAYSIA SABAH DI MAJLIS PENUTUPAN BENGKEL PENULISAN BUKU TARIKH: 18 DISEMBER 2008 (KHAMIS) MASA: 1.00 PETANG TEMPAT:

Lebih terperinci

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) dengan ini mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan

Lebih terperinci

PEGAWAI PERUBATAN TETAP

PEGAWAI PERUBATAN TETAP PEGAWAI PERUBATAN TETAP KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA UNIT PENGURUSAN & PROFESIONAL ARAS 9, BLOK E7, KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62590 PUTRAJAYA KETUA PENOLONG

Lebih terperinci

TAFSIRAN. Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan)

TAFSIRAN. Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan) PERINTAH AM BAB C TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan) CUTI REHAT Cuti gaji penuh CUTI SAKIT Cuti bergaji penuh

Lebih terperinci

PROSEDUR PERDAFTARAN PELAJAR BARU PK. UiTM.APB. (O). 01

PROSEDUR PERDAFTARAN PELAJAR BARU PK. UiTM.APB. (O). 01 PENDAFTARAN PERDAFTARAN PK. UiTM.APB. (O). 01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan.. Nama Afidah Mudzamil Rumiton Selamat Rahim Sajari Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan Pegawai

Lebih terperinci

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LANGKAWI DEVELOPMENT AUTHORITY) IKLAN JAWATAN KOSONG

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LANGKAWI DEVELOPMENT AUTHORITY) IKLAN JAWATAN KOSONG LAMPIRAN 2 LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LANGKAWI DEVELOPMENT AUTHORITY) IKLAN JAWATAN KOSONG Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Lembaga

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut

Lebih terperinci

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. 2.0 TERMINOLOGI DAN GLOSARI KP : Ketua Projek/Penyelidik

Lebih terperinci

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN KATEGORI PERMOHONAN: Kategori A - Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM tahun 2013 sahaja Kategori B - Pemohon yang menggunakan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 Pendahuluan Cuti belajar adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada staf untuk mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran

Lebih terperinci

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA PEGAWAI PENDIDIKAN PERKHIDMATAN TAHUN 2016 DEWAN MUNSYI INSTITUT PENDIDIKAN GURU SULTAN ABDUL Anjuran : KPM / IPGM/ ULDP IPG KSAH Keluaran : 1 /2016 Program Transformasi Minda (PTM) untuk Pegawai Perkhidmatan

Lebih terperinci

KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP

KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP JPA(BGE)223/5/4-3(10) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2007 KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PERMOHONAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN AKADEMIK

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PERMOHONAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN AKADEMIK Gambar UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PERMOHONAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN AKADEMIK PENSYARAH KANAN (DS52)/JAWATAN PROFESOR MADYA (DS54)/PROFESOR (VK7) / PENINGKATAN GRED KHAS PROFESOR (VK6/5)

Lebih terperinci

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BIL DASAR PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 1. Pengambilan / Kemasukan 2. Penyelarasan Pengambilan Pelajar 1.1 Pengambilan / Kemasukan Pelajar dibuat pada Semester 1 dianggap

Lebih terperinci

PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN AKADEMIK DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN AKADEMIK DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Rujukan Kami : UPM/ PEND-5.2 Tarikh : 15 September 2008 PEKELILING PENDAFTAR ANGAN 1 TAHUN 2008 PENAMBAHBAIKAN SKIM AKADEMIK DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan Pelaksanaan Dasar

Lebih terperinci

LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM

LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

Lebih terperinci

MODUL EKSPLORASI SEJARAH MTD 2010 TINGKATAN 4

MODUL EKSPLORASI SEJARAH MTD 2010 TINGKATAN 4 MODUL EKSPLORASI SEJARAH MTD 2010 TINGKATAN 4 NAMA PUTERA : TARIKH : TEMPAT : DEWAN TUN TEMPLER, MTD MASA : 0800-1430 PENGGUBAL : PN. MASARIAH BTE MISPARI, EN MAHENDAN THOLASY MODUL EN ZAINAL KADIR, PUAN

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA) 2013 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN I PERMULAAN Kaedah muka surat 1. Nama,

Lebih terperinci

Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju. oleh. Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM

Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju. oleh. Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju oleh Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM shahrin@ukm.my ABSTRAK Sebahagian besar calon-calon Sarjana Pendidikan Islam di Universiti

Lebih terperinci

JAWATAN KOSONG (HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA)

JAWATAN KOSONG (HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA) Ruj. Kami : UPM/PEND/500-3/2/1 Tarikh : 23 Mac 2015 JAWATAN KOSONG (HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA) Kami mempelawa Warganegara Malaysia yang mempunyai kelayakan dan komitmen yang tinggi dan

Lebih terperinci

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 20113456/UPM/BM (No. Matrik/Institusi /Bidang) KP.PPG/LDP RM 10 SETEM HASIL PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 701008105862 (Nama PEGAWAI

Lebih terperinci

SIJIL KEMAHIRAN KREATIF ASWARA AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN

SIJIL KEMAHIRAN KREATIF ASWARA AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN SIJIL KEMAHIRAN KREATIF ASWARA AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN Buku Panduan Kemasukan Sijil Kemahiran Kreatif ASWARA & Sijil Seni Tradisi Tahun 2016 Tarikh

Lebih terperinci

PROSEDUR DAN PERATURAN MAJLIS SYARAHAN UMUM UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

PROSEDUR DAN PERATURAN MAJLIS SYARAHAN UMUM UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PROSEDUR DAN PERATURAN MAJLIS SYARAHAN UMUM UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KELULUSAN OLEH MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI BILANGAN 4/2009 PADA 11 MAC 2009 & MESYUARAT SENAT UNIVERSITI KALI KE

Lebih terperinci

PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2004 SEJARAH. Kertas 2. Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2004 SEJARAH. Kertas 2. Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1249/2 Sejarah Kertas 2 Oktober 2004 2 ½ jam PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2004 SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KERTAS KERJA. MAJLIS PRA ALUMNI PERDANA 2015 (MaPAP `15) BERSAMA YBHG. DATUK NAIB CANSELOR

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KERTAS KERJA. MAJLIS PRA ALUMNI PERDANA 2015 (MaPAP `15) BERSAMA YBHG. DATUK NAIB CANSELOR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KERTAS KERJA MAJLIS PRA ALUMNI PERDANA 2015 (MaPAP `15) BERSAMA YBHG. DATUK NAIB CANSELOR TEMPAT DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) ANJURAN PUSAT KEMAJUAN DAN HUBUNGAN ALUMNI

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut

Lebih terperinci

BIL JAWATAN GRED SKIM PERKHIDMATAN JADUAL GAJI A. KUMPULAN PELAKSANA MINIMUM MAKSIMUM

BIL JAWATAN GRED SKIM PERKHIDMATAN JADUAL GAJI A. KUMPULAN PELAKSANA MINIMUM MAKSIMUM IKLAN JAWATAN KOSONG Universiti Teknologi MARA (Terengganu) dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam big-big yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan

Lebih terperinci

INISIATIF PUSAT PEMBANGUNAN TAMADUN MASYARAKAT ASLI (PETAMA) DALAM MEMBINA KUMPULAN PENDAKWAH MASYARAKAT ORANG ASLI DI PAHANG 1

INISIATIF PUSAT PEMBANGUNAN TAMADUN MASYARAKAT ASLI (PETAMA) DALAM MEMBINA KUMPULAN PENDAKWAH MASYARAKAT ORANG ASLI DI PAHANG 1 Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014: Da'wah & Ethnicity: Multidisciplinary Perspective Disunting oleh: Anuar Puteh & Ahmad Irdha Mokhtar. Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Pribumi, UKM, Bangi, Selangor.

Lebih terperinci

1. Berapa lama tuan telah berkhidmat di Bahagian Pendidikan JAIM? 3. Berapakah jumlah kakitangan pengurusan atasan dan sokongan?

1. Berapa lama tuan telah berkhidmat di Bahagian Pendidikan JAIM? 3. Berapakah jumlah kakitangan pengurusan atasan dan sokongan? Soalan Temu Bual. 1. Berapa lama tuan telah berkhidmat di Bahagian Pendidikan JAIM? 2. Apakah Jawatan yang tuan sandang sekarang? 3. Berapakah jumlah kakitangan pengurusan atasan dan sokongan? 4. Apakah

Lebih terperinci

TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SEMESTER GANJIL T.A. 2011/2012 STMIK AMIKOM YOGYAKARTA PANCASILA VS AGAMA

TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SEMESTER GANJIL T.A. 2011/2012 STMIK AMIKOM YOGYAKARTA PANCASILA VS AGAMA TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SEMESTER GANJIL T.A. 2011/2012 STMIK AMIKOM YOGYAKARTA PANCASILA VS AGAMA Nama : Muhammad Zidny Hilman NIM : 11.11.5579 Kelompok : F Program Studi : Pendidikan Pancasila

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2009 PERUBAHAN NAMA SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PERUBATAN DAN PEMBANTU FARMASI

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2009 PERUBAHAN NAMA SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PERUBATAN DAN PEMBANTU FARMASI JPA(BPO)(S)324/14/24 Klt.24 (49) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2009 PERUBAHAN NAMA SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PERUBATAN DAN PEMBANTU FARMASI TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PASCA SISWAZAH FPTV

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PASCA SISWAZAH FPTV SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PASCA SISWAZAH FPTV Nama Kursus/ Program yang Ditawarkan Sinopsis Kursus Lokasi Cth: Kampus Induk/ Tempoh Kursus Jenis ( / Masa/dsb) Yuran Syarat kemasukan Cara Memohon

Lebih terperinci