laila dan I.I. fhahir, frea, '' Jggg. halama* '.I3;g1. ha].amau nerlilt Puetaka Jaya. j3'6 PENDAHUIJUAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "laila dan I.I. fhahir, frea, '' Jggg. halama* '.I3;g1. ha].amau nerlilt Puetaka Jaya. j3'6 PENDAHUIJUAN"

Transkripsi

1 ts,^6" B I PENDAHUIJUAN * seberum keclatangan Raaulullah masyarakat Arab dalam kead.aan rusak, Ilati manueia *elah nernbuta, jiwanya merana, perqrembahan patung*patung dan berhala-berhala tersebar' d.rmana-rna.tr&.11 D*o Rasurullah sendlrr telah menyakeikan manusla merenclahkan martabat; kenanusfaanrqra, membongkok-bongkokkau d"lriqra menyembatr batu, pepohonan, sunggli dan sebagalrlya. Be,llau menyaksikan masyarakat tenggeram dalam mlnunan keras htngga melampaul batasbatas kegemaran, serta menyakelkan adat keblasaan yang buruk dan mengglrlng manusla ke dalarm benca"na kehan* "r"arr,2 Kebodohan dan kenlstaan rnerata, kejahatan bertambah menumpuk, eehingga manusla benar-benar merasa. butuh penolong dan pengayom yang crapat mensrej.amatkan d.unla darl kesengsaraan dan pend.erltaan, merlngankan beban kemeraratan dan rnengurangl" Icelal-Lman kaum yang kuat terhadap kaurr yang lemah.3 laila dan I.I. fhahir, frea, nerlilt Puetaka Jaya. j3'6 ' : iifunr**"d Athlyah ly alih bahasa Abu RasuIullah, Pe- %a '' Jggg. halama* 3 '.I3;g1. ha].amau 51 35

2 Ftaka ada henarr\ya Jlkb dlkatakan, bahwa sebaglan mereka adalh penyembah berhala, ltulah oebabqya zaman J.tu dtnamakan z,aman Jahlllyalr ( masa kegelapan),4sebagal_ man& yang dtcerltakarl ol-eh Jarfar bin Abtr Thallb salah seorang }lr:lrajlr- pengungsl ke l{absyah saat dltanya raja Habsyah, IrtaJehJi (Negus) sebagal berlkut : 't!*rlalkt.[.3h.o{ffi* *ii'*.ile3$ r *Ifrnfl B ilf;l,bfi ttxfi kemesuman, berkerat iotang tetangga, d;&il k:;adilgilileilieuhr -or-ang kuat rcami"menri[as Demiklanrah kaurn i;fi--,ernah keidaan kan:i,,- u"rp'il"rr-p"l utus-kepada kami airlrr seorang"nasui rur.g- eendlrl a""i yailg fi;tj;;;- "tamt lraml kenal ketunrnaii*y*r_kepercayaantrra kebenar#r,y; a""-r.""ili;r,y;; -ffi;le mengajak Rasul kaml untuk tersebut mengeslk"n r\ya' untuk attar, aan meny"*u"rr- TeFTggaJkan-pa.4"s- ueriara, -frrf,"r,ya bapa dan datuk-dituknya tr"*ir"n""ui=it,i kaml benar i"rri"*n daram p-ert<ltail;-;,";jrirru"u rqrambung,hubun.qan- amanah, me- keluarga i Uertetangga f arri, ' jauhkan larangan dan pertui,,p"ir"ri-d"rah;,,ur_ merarang kaml-pula dail pji[ut"a"-*u""* Rasur itu taan kotor darl aan--perka _ memakan fiarti nuduh *"TlI"- ;.k yatlm ii.rr' me- yang sucl, U.frtin-rJry,rrrrh kanrl 4yembah Alr+ eematrr _ menyuruh kaml"mer-akukan $ filahyq,ng, rn-embayar zbkat A;n ;";s;";r.rir;---'-" Ramadhan. pu."* Kenrrdran ka,ri benarkai elg"r, J'tu d.an ajaran,ya kaml. percaya di.a u"u"s;t n"e":., merqrebabkan ;;hiiree" banqga- kaml m"r,,u*[trr kami' k;ri a,.n,jiiiir."" bal:.kan memij. tnalr kar,ri bahkan -d;-r-iringgar{an Arrah, memakya supaya kami [;;b"ri jahata-n mengerjakan dan ke- kemesumln, pada sedenlklar wat{u-mereka rupa te.rah merraksa a"n n,*n["*i"y"----karnl rnenlnggalkan Agama uui*y" kaml yang kaml b;il;; iratta kg negerl-tuan r,riiaflrarr o... e... o,......?5, tr 4. Drs. Aln Ihahlr, As Sayytcl Abdu1 Ahmad Zen, DrB. Hamid Az Zahrawie, J al-a I:rddln, I)rs. A1 Hat f, ha 5. a, HasJmy. Bulan Blhtang Jakar allh bahaea H. lfursal Htl.?enerblt Penerbit

3 p $uda} sewaja.rnya clalan suatu kehldupan, balwa sehabis gej.ap datangraii cahaya terang. Dan inl :.r.tr-i.bud.a} menjadl sunnatulrah, Allah nergutus.nabl dan HasulNya pada saat kerueakan terah mencapal puncaknya. tral_ ltu rnerupakan rahnrat bagl alarn eeruesta eiptaan-nya dan sebagal buktl kaslh sayangn;"a kepada umat manusla. Untuk kesemuanya lnl Alla} mengutuo lliuhamnracl sa}{ sebagai }iabi d.an, hasul-nya.5?ad-a hakekatrlya kerasularr liabt lfuhammarl brrkanlair untuk bangsa Arab sajal melalnkan unturt segenap umab manusla. DIa d.iutu,g bukaruqra un"buk suatu masa atara suatu daerah, tetapi untuk Begenap manusra sampel dt akhlr zamano? pr" ahul dalam ilmu pengetahuan tradisi bangsa- DJ'&r 'tapi masalah pendj.dlkan clalam a.rti moctern d.ia tid.ak B punya. - Pada saat setle}-im datangnya rsl-am maslng- masing kabilah sallng bertengkar dan bermusuhan d.en1;,:,n tetangga njra. Dan dengan da't&[gr:y4 Islam Rasu]_ullah mampu mewujud. 6' Muhamm,ad Athlyah Al Abrasyly allh bahasa Abu 7 ' sy{ Aml.r AtL., 6'I-USE. hal-aman 105

4 kan suatu umat yang besarrg meski"pun sel-alu # mend.apat tantiangan, ancaman bahkan sr.ksaan yang sangat berlebc.han oleh orang-orang Quralsy, merlyebabkan mereka sangat mend.erri.tr.lo segala daya upajra mereka rakukan dari harqra.sekedar memperlngatkan sanpali kepengan:i-a;raan d.an penylksaanr kepada Rasu.Iultatr hlngga ke pengikutnjra. Pada saat-saat beginllah rmrncul seorang wanlta Jrang sangat- berjasa daram penylaran agama rslam dan mef rupakan wanlta pflihan yang tela} d.ltetapkan oleh ALLah dalan kadar4ya, bahwa wanita akan raonjad.i pendamplng seorang utusan AlLah, yang akan memperbalki akhlak kaumrlya d.an mengangkat derajat kaumr\jra yang bergerlmang da_ lam lumpun kssesatan dan kohinaan, ked.erajat kernullaan, d.an kebahaglaan yang kekat abadr, Diarah sitji KhadtJatr lstri- Nabi lvlrrhammad. 1 1 Dengan hadtrnya slbti KhadlJah lni usaha Nab{ lftrhammad semakin rancar, karena hal ini merupakan penjrebab. u,tama yang menopang keberhasiran dan suksesnya p rlydiaran agama rglam. Beliau mempunyal. andil yang paltng besar dan ikut, memherl saham dar.am setlap eukses yang 9' ttt.a. haraman ' Prof. Dr, A Syalahi, S-ejary&-jl,an &nbbd,agas,u $e.}ag, J:&+gJ'?enerbLt pus"bam-ffeil;ffi7 halaman ' Departemen Agama. ALQgf iprr_ dag. k,r;iem.qjt1 ha162

5 p rah d&oapai dalaru segala bidang. Beiliau,5 mernbakan k&anggaarr Jraug d.iml.liki oleh kaunrq;ra, karena kemuliaanrryra d.an kehormaturrrryr". 112' A. PENECASAN JUDUI,, Untuk menghind.arir kosalah pahamalr dan kesd.mpang slluran dalam memberl,kan pengertian. Mdra perlu sekali memberikan pen gasan Juidul, yaitu r SIII KHADIJAH : kata rrsifi rr berasal- darl- bahasa Arab trsa ylidahtr yang berartl wanfta mtrll.a yang t$ngg1 kedtrduk**grr.1tr Sed.angkan Khadd - Jah adalah, seorang wanlta yang benasal darli silsfi-lah terhormat, mempur{rai hartar keka;i.aau Jrang baqrak dan terkenal sebagalr- warrlta yang tegas d.an cerdas.14 B*, - liau adalah seorang istrl dan seorang warrirta p&llihan yang memaftg elrd.ah di.tetap kan o leh AJ.laLr u.ntuk mendamplinei membantu perjuangan RaeuluLlah. 1 5 d.an PERJUANGAN : adal-ah srua'bu usaha untuk merebut atau 1i2' As Sayyt,d. Abd.rr-l Hamid Az Zahrawie, aj-ih::,bahasa Drs, Al"i Ahmad Zen dkk, 9.p:_QI!, hal-. I 11 ' W,. J. S Po prwad.armlnta, &Aru-il&ilEahgs a-.i-nd.p rysl"a, Penerbi-t Balai Pustaka, Jakarta haj ' ltuhammad Al. Ghaza,.Ii allh bahasa Abu lal1a dan Ifuhamrnad 'Ihahlr, Fiqhue Slrah. Pl Al I'larar-tf. hal. 13, 115' Departemen Agarnar rp-c.-slj

6 6 meraih sesuatu yang penuh d.engan keeu - karan dan bahr;r".16 RASUI,UII,A}1 : ad.a]-ah seorang Rasu]. utusan A].].ah yal,tu Sabi Mrhammad. eaw. BeILau adalah ea].alr seorang kellurunan bangsawan Quralisy yang d[utns; tllah kepada segenap umat manusl-al untuk memberl- peringatan d.an kabar gembira, dan mengajak manusl.a menempuh Jalan 1rang tenang benderang kemball- kepar da A1lah.17 Darf uraian dlatas, dapat dislmpulkan bahwa ;;'ang dimaksud d.engan Judrnl tersebut adalah euatu peran 3rang d$lakul{an oleh Sltii KhadtJah l,etrl Rasu]"ulla}r dan selalu membantu- ner"juan an Nabli dalam usahanya menyiarkan agama treilam. B. Ar,ASr$ WI{rrItr Jgnut Iang mendorong d$p$lihnya JuduJ- tersehtt adalalr 11. Pada masa lahlrrqra Agama Isi-am baryak sekali, rnmbangan eumbangan yang diberlkan $iti KhadlJair kepada umat Tslam. Khrrsusnya dalam perjuangan Rasutr.rJ.lah sebagai. 1i5' Departomen P & I(r Kauus Be-sar galasa- Indonesl,a, Penerbd-t Balai Pustaka. J;k ' il?'ifuhammad - Athiyatr AI AbrasSfurr ailh bahaea Iaila dan llrrhammad Thahtrr, 9p;9;tj. hal. 65 Abu

7 7 langkah awal per\lrjaran Agama f ej.am, L SJ.,ti KhadtJah merupakan satu-eatr.lrryra tokoh wanlta se* bagai istrli Nabli yang mempur$t'af. peranan sangat besar dan mampra menjadir pe,ti.nd.rrng NabL dal-am menghadapt euka dtrkarya penjtaangan be{llau. c. I{NGKU.}-$III4I}AI }AII. F,l$I.tJsAN JAEIAIdE 1i, trlngkup Ba}aeau, Adapun Jrang menjadl }lngkup bafiasan : 1.1. Bliografi Stti KhadiJa}. 1i.2. Sj.tuasi dan Kond.lsi masyarakat serta usaha- usaha dan hambatan yang dj.hadapl Rasu1ullah d.alam perqylaran Agama IsJ-am dfr Mekkah $umbangeth Sltl KhadiJah dalam perjuangan Rasulu- ].lah, Z. Rumusan Masalah Sesuaf d.engan lingku,p balrasan d.i atas malra yang memjad.s. trumlrsarl masalahnya adalah : Bagatmanakah sjlt;uasl dan kondisi bangsa Arab pada masa perr3riaran Agama Is;Lam. 2,21. Apa yang d.,tlaku!-an RasuluLlah dalam perqrlaran Agama felam dan bagal.mana reaksi masjraraka.{b pada mana trtu Peraa apa yang dlmiliki oleh Siti Khad.ljah dalam membantu perjuangan Rasulullah dalarn merqrlarkan

8 I Agama Igil_am. D. TIIJSAN-}EII.UIiI SS. N segala sesuatu J.ang akan dikerjakan sudah barang tentu mempurqrai. tujuan, ardapun tujuan darjipada penuli.sau adalah : 11. untult mengetahur lebih jauh perjuangan Nabi d.aram me nytiarkan agama IsLam. 2. untuk mengulas kembarj, tentang eksistensj_ tokoh wanl,.ta muslfmah ]rang seakan-akan tehgge,ram daram pered.aran zamall. 3. untuk menge{ia-h.ur. se jauh mana peranan eerta sumbangansumbangan si.ti KhadlJe*r daram perjuangan Raeulurlah da1am merryiarkan agama Ieilam. 4. untuk menambal:, ilrmr dan wawasan, agar generas{ musllmah sekarang dapat mencontoh teladan stti Khadi.Jah d.a* lam membantu perjuangan suaml$.3r&r E. MEIODE }ENU],ISAN Dailau pembahasan judr.lr di atas tentulah meme.r^fu * kan suattr cara atar.r metocle, penuj-lean yang- sesual dengan ketentaran-ketentuan yang menggunakan data aut,entik faltu: 1i, Pengdmpuflan Data. Kepuetakaan : data-da1;a Jrang diambtl d^arl buku-buku rlmlah yang ada rerev;rnslnya d-engan bahasa skripei

9 inl". 2. Pengolahan data, Un&rk memperoleh fakta yang sesual dengan pembahasan ini maka data dlolah dengan melalul : B. Seleksl, yaltu memlllh data yang dlanggap relevan dengan penullsan skrlpsi in1. b. Klaslfikael, yaltu mengadakan pengelomlrokan data yang rel-evan dongan per\yusunan skripsl Lni. 5. PenyaJlan Iullsan. fulisan ini dlmaksud untuk memberl.kan lnformasl pada pembaca. Dan hasll darlpada lnformasii lnl berslfat 3 &o Interpretastr yaltu dengan memaparkan hasil keslnpulan yang dlarnbll darl anallsa lnduktlf, b. Dlekrlptlf yattrr tullea.n yang dlsajikan sesual dengan data yang dlperoleh. F. SIS.t,II'I 3.S$B.4ESS.4N B A B I B A B II : adalah Bendahuluan yang berlsi. tentang penegasan judul, alasan memllih Judul, Ungknp permasalahan dan rumusan masal-ah, tujuanpenullsan, methode penultsan, el,stlmatlka penul-i san. : yaltu Bl6graft slngkat SISI, Khadijatr, yang rnej-iputi genealogf Siti Khadljah, pribadi Sltfi Kltadljah perkawlnannya dengan Nabl

10 i'l ffi Ivfuhammad sars, ked.udukan slti ff.hadljarr dalam masyarakatrqra. B A B rrr : yartu Bantuan sltl KhadiJah dalam perjuangan Hasulullal: yang berlsl tentang perjuang an Rasulullah ( mellputl situasl d.an dan kondlsl masyarakat Arab pacla maaa pe_ rqriaran Agama rslam, usaha-usaha.lfaedftr.tlah d.alam peny.iaran Agama fslam, hambatan_ han_ batan dihadapi Rasulu,-la,r d.alam peqyiaran Agana IsJ-am), bantuan Sitl Khadl jah dalam perjuangan Rasulullah ( meliputi materiil- dan dalanr bidang in-materlil ). B A B IV : yatrtu Arti bantuan Sfti Khadijah bi.d ang dalam perjuangan RasuluJ-lah yang berj_si tentang artl bantuanqya dala.m bl_dang phlstrk ( jas_ ma.nlyah) Aan artl bantuang;ra dala.m bidang pslkls (kejiwaan) 3;A Xr 1r : berisl ten-bang kesinrpulan penutrrp. Saran d.an I

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab 3 Bab 8. Bab 1. Bab. 5 Bab Bab 9. Tingkatan 4. Bab. Bab BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010

Lebih terperinci

Kelompok 4. Sadri wahyudi Siti cholifah Sarah haikal

Kelompok 4. Sadri wahyudi Siti cholifah Sarah haikal Kelompok 4 Sadri wahyudi Siti cholifah Sarah haikal MENU UTAMA F Perjalanan hijrah Nabi Muhamm. SAW Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam: Strategi Dakwah Rasulullah SAW Periode

Lebih terperinci

Hadits Tentang Wanita Lemah Akal dan Lemah Iman

Hadits Tentang Wanita Lemah Akal dan Lemah Iman Hadits Tentang Wanita Lemah Akal dan Lemah Iman )) : 1 P a g e (( )) : : )) : : ((, (( Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, sesungguhnya beliau bersabda, Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: website: TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Disebarluaskan melalui: website:    TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Judul : Cinta Rasul Penyusun : Ummu Abdillah al-buthoniyah Layout : MRM Graph Disebarluaskan melalui: website: e-mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Nabi Muhammad shallallahu

Lebih terperinci

BAB V IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

BAB V IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH Standar Kompetensi (Aqidah) BAB V IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH : 2. Meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi Dasar : 2.1. Menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. 2.2.

Lebih terperinci

FATWA-FATWA LEMBAGA TETAP UNTUK RISET ILMIAH DAN FATWA, KERAJAAN SAUDI ARABIA :

FATWA-FATWA LEMBAGA TETAP UNTUK RISET ILMIAH DAN FATWA, KERAJAAN SAUDI ARABIA : @ @@ @ @ @ @ @ @ @õbnï aë@òîàüèûa@tìzjüû@òàöa Ûa@òävÜÛa@ôëbnÏ @ @òí ìè Ûa@òîi ÈÛa@òØÜà¾a ( ) FATWA-FATWA LEMBAGA TETAP UNTUK RISET ILMIAH DAN FATWA, KERAJAAN SAUDI ARABIA : 1. Shalat di masjid yang terdapat

Lebih terperinci

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH SEJARAH TINGKATAN 4 SOALAN DAN JAWAPAN BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI Tajuk : Masyarakat Arab Jahiliah Salan Struktur Jangka masa 300 M 610 M merupakan Zaman Jahiliah dan zaman

Lebih terperinci

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan Tauhid untuk Anak Tingkat 1 Oleh: Dr. Saleh As-Saleh Alih bahasa: Ummu Abdullah Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary Desain Sampul: Ummu Zaidaan Sumber: www.understand-islam.net Disebarluaskan melalui:

Lebih terperinci

SITI MEGAWATI NIM:

SITI MEGAWATI NIM: PROFIL TOKOH AGAMA ISLAM SEBAGAI TAULADAN BAGI MASYARAKAT MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT GAMPONG BLANG SKRIPSI Diajukan Oleh SITI MEGAWATI NIM: 211001355 Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Lebih terperinci

Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam

Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam Kewajiban cinta kepada Rasul shallallahu alaihi wa salam, kenapa harus cinta Rasul shallallahu alaihi wa salam?, apa tanda-tanda cinta Rasul shallallahu

Lebih terperinci

Kaum Muslim telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir atau musyrik.

Kaum Muslim telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir atau musyrik. Kaum Muslim telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir atau musyrik. Kaum Muslim hanya memiliki dua hari raya, tidak ada yang lain. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riyawat

Lebih terperinci

Edisi 02/ I/ Dzulhijjah/ 1425 H Januari/ 2005 M)

Edisi 02/ I/ Dzulhijjah/ 1425 H Januari/ 2005 M) Edisi 02/ I/ Dzulhijjah/ 1425 H Januari/ 2005 M) -Dilarang memperbanyak isi ebook ini untuk tujuan komersil- Sumber aqidah (keyakinan) dan hukum agama Islam adalah Al-Kitab (Al -Qur an) dan As-Sunnah (Al

Lebih terperinci

Mencari jawaban terhadap beberapa pertanyaan tentang keislaman. Testimoni di Mesjid Attin Triharyo Soesilo September 2007

Mencari jawaban terhadap beberapa pertanyaan tentang keislaman. Testimoni di Mesjid Attin Triharyo Soesilo September 2007 Mencari jawaban terhadap beberapa pertanyaan tentang keislaman Testimoni di Mesjid Attin Triharyo Soesilo September 2007 Penyebaran Agama Islam Pertanyaan-pertanyaan saya sejak kecil Kenapa agama Islam

Lebih terperinci

Potensi Muslimah Muslimah Berpotensi

Potensi Muslimah Muslimah Berpotensi 31 Agustus 2005 Potensi Muslimah Muslimah Berpotensi Orang tua kita yang telah menyekolahkan anaknya mencapai tingkat pendidikan tinggi, dalam menanggapi putrinya yang lebih memilih aktif di rumah setelah

Lebih terperinci

BAB X SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DI MADINAH 9. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW.

BAB X SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DI MADINAH 9. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Standar Kompetensi (Tarikh dan Kebudayaan Islam) Kompetensi Dasar Tujuan Pembelajaran BAB X SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DI MADINAH 9. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. 9.1. Menceritakan sejarah nabi Muhammad

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012/ Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam

KISI-KISI SOAL SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012/ Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam KISI-KISI SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012/2013 MATA PELAJARAN : SEJARAH KEBUDAYAAN IAM KELAS/SEMESTER : VII /GANJIL PENYUSUN : BAIQ KARTINI, S.Pd STANDAR KOMPETENSI/ NO KOMPETENSI DASAR 1. Memahami

Lebih terperinci

ADAB MEMBERIKAN HADIAH

ADAB MEMBERIKAN HADIAH ADAB MEMBERIKAN HADIAH [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Majid bin Su'ud al-usyan Terjemah : Muzafar Sahidu bin Mahsun Lc. Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : 2009-1430 ADAB MEMBERIKAN HADIAH

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. di satu sisi dengan pihak mushrikin Quraysh di lain sisi yang terjadi pada

BAB V PENUTUP. di satu sisi dengan pihak mushrikin Quraysh di lain sisi yang terjadi pada 112 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Perjanjian Hudaibiyah yang disepakati antara pihak Rasulullah SAW di satu sisi dengan pihak mushrikin Quraysh di lain sisi yang terjadi pada bulan Dhulqa dah tahun ke-6

Lebih terperinci

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (Qaaf:18 )

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (Qaaf:18 ) Menjaga lisan Sesungguhnya Seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak diperhatikan (kejelekan dan akibat) nya, menyebabkan dia tergelincir dalam neraka dengan jarak lebih jauh daripada timur

Lebih terperinci

Kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Yang Tidak Dimiliki Oleh Umatnya

Kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Yang Tidak Dimiliki Oleh Umatnya Kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Yang Tidak Dimiliki Oleh Umatnya Berikut ini adalah beberapa kekhususan-kekhususan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang tidak dimiliki oleh umatnya

Lebih terperinci

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta ala berfirman (yang artinya), Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya (QS. Al Mu`minun : 1-2) Allah Ta ala juga

Lebih terperinci

Cinta yang tak mungkin terbalas

Cinta yang tak mungkin terbalas Cinta yang tak mungkin terbalas Kasih Ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Begitu bunyi ungkapan yang menggambarkan betapa besar kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Demikianlah realitanya.

Lebih terperinci

morlal dari saban Perseroan Terbatas yang dljualnya.

morlal dari saban Perseroan Terbatas yang dljualnya. Perseroan Terbatas adalah bentuk Perusahaan yang banyar alldiril(an oleh para Pengusaha, tetapl darl Para penalirl banyal( yang l(urang memahnmi artl dan tujuan serta tanggung Jawab Perseroan Terbatas

Lebih terperinci

Sikap Seorang Muslim Terhadap Ahli Maksiat

Sikap Seorang Muslim Terhadap Ahli Maksiat Sikap Seorang Muslim Terhadap Ahli Maksiat Bukanlah termasuk seorang mukmin yang baik, apabila ia melihat saudaranya terkena rayuan setan dan berbuat maksiat, diliputi amarah keburukan yang membawanya

Lebih terperinci

Mempersembahkan... SEQ. Training Kewirausahaan. Menjadi Pebisnis Amanah & Tawadhu

Mempersembahkan... SEQ. Training Kewirausahaan. Menjadi Pebisnis Amanah & Tawadhu Mempersembahkan... SEQ Training Kewirausahaan Menjadi Pebisnis Amanah & Tawadhu ENTREPRENEUR CENTER Amalan Agama Yang Membawa Keberuntungan Sabda Rasulullah: Setiap amal tergantung pada niatnya. Dan setiap

Lebih terperinci

Ramadhan dan Taubat Kepada Allah

Ramadhan dan Taubat Kepada Allah Ramadhan dan Taubat Kepada Allah [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Tim Situs Islam Tanya Jawab Terjemah : Team Indonesia Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : 2009-1430 Ramadhan dan Taubat

Lebih terperinci

Adab Membaca Al-Quran, Membaca Sayyidina dalam Shalat, Menjelaskan Hadis dengan Al-Quran

Adab Membaca Al-Quran, Membaca Sayyidina dalam Shalat, Menjelaskan Hadis dengan Al-Quran Adab Membaca Al-Quran, Membaca Sayyidina dalam Shalat, Menjelaskan Hadis dengan Al-Quran MEMBACA AL-QURAN DALAM SATU SURAT PADA WAKTU SALAT TERBALIK URUTANNYA, MEMBACA SAYYIDINA DALAM SHALAT PADA WAKTU

Lebih terperinci

Berapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak didapatkan dari Puasanya itu kecuali lapar dan dahaga.

Berapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak didapatkan dari Puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak didapatkan dari Puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. (Hadits Riwayat Turmudzi) Hampir setengah bulan sudah kita menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Sejauh

Lebih terperinci

Bab 4 باب الصدق. Kebenaran

Bab 4 باب الصدق. Kebenaran Bab 4 باب الصدق. Kebenaran h g f e d c b m X W l j i التوبة: 119 Allah SWT berfirman: (Hai sekalian orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama-sama dengan orang-orang

Lebih terperinci

(a) Nyatakan bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiyah di Makkah.

(a) Nyatakan bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiyah di Makkah. SEJARAH TINGKATAN 4 SOALAN DAN JAWAPAN BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Tajuk : Hijrah Salan Struktur Oleh sebab penyebaran dakwah Islamiyah di Makkah menghadapi pelbagai rintangan dan mendapat tentangan

Lebih terperinci

Meraih Sifat Qona ah (Merasa Kecukupan)

Meraih Sifat Qona ah (Merasa Kecukupan) Meraih Sifat Qona ah (Merasa Kecukupan) Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Hikmah Perkawinan Nabi Muhammad salallahu alaihiwassalam

Hikmah Perkawinan Nabi Muhammad salallahu alaihiwassalam Hikmah Perkawinan Nabi Muhammad salallahu alaihiwassalam Dengan 9 Istri حكمة جه من تسع نسو [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Penyusun : Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa Terjemah : Muhammad Iqbal

Lebih terperinci

ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SKRIPSI ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SKRIPSI Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat

Lebih terperinci

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI Oleh: Rokhmat S Labib, MEI Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-furqan (Alquran) kepada hamba-nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (TQS al-furqan [25]: 1). Sehebat apa pun manusia,

Lebih terperinci

lagi. Allah tidak akan mengampuni pelakunya dan Allah pasti akan

lagi. Allah tidak akan mengampuni pelakunya dan Allah pasti akan Bahaya syirik Ketika umat ditimpa berbagai macam krisis, baik krisis ekonomi, moral, akhlaq maupun aqidah, mulailah berbagai macam organisasi dakwah dan tokoh-tokoh para dai mencari solusi. Mereka berupaya

Lebih terperinci

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN PADA ACARA PERINGATAN ISRA MI RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1435 H / 2014 H TANGGAL 20 JUNI 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN PADA ACARA PERINGATAN ISRA MI RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1435 H / 2014 H TANGGAL 20 JUNI 2014 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN PADA ACARA PERINGATAN ISRA MI RAJ NABI MUHAMMAD SAW 1435 H / 2014 H TANGGAL 20 JUNI 2014 Assalamu alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang

Lebih terperinci

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer JAGALAH ALLAH NISCAYA ALLAH MENJAGAMU Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas ra ia mengatakan, Pada suatu hari ak pernah dibonceng dibelakang Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam, lalu beliau bersabda, Wahai anak

Lebih terperinci

Oleh: Rokhmat S Labib, M.E.I.

Oleh: Rokhmat S Labib, M.E.I. Oleh: Rokhmat S Labib, M.E.I. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan

Lebih terperinci

Standar Kompetensi : 4. Membiasakan perilaku terpuji.

Standar Kompetensi : 4. Membiasakan perilaku terpuji. Standar Kompetensi : 4. Membiasakan perilaku terpuji. Kompetensi Dasar: 4.1 Menjelaskan pengertian persatuan dan maksud persatuan umat Islam 4.2 Menjelaskan pengertian dan maksud kerukunan antar umat beragama

Lebih terperinci

Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I.

Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang (setan) menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti

Lebih terperinci

Penyakit Hasad sebagai Problematika Dakwah Internal Umat Islam

Penyakit Hasad sebagai Problematika Dakwah Internal Umat Islam Penyakit Hasad sebagai Problematika Dakwah Internal Umat Islam Rachman Hardiansyah A. Pengantar Dakwah di jalan Allah merupakan amalan yang agung di dalam Islam. Terdapat banyak ayat dan hadits yang telah

Lebih terperinci

ADAB DAN MANFAAT MENUNTUT ILMU

ADAB DAN MANFAAT MENUNTUT ILMU ADAB DAN MANFAAT MENUNTUT ILMU Oleh: Mohammad Fakhrudin Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan

Lebih terperinci

Kajian Islam : Tatacara Berwudhu oleh : Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin

Kajian Islam : Tatacara Berwudhu oleh : Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin Kajian Islam : Tatacara Berwudhu oleh : Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin Cara Wudhu : Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seorang muslim mau berwudhu, maka hendaknya ia berniat di dalam hatinya,

Lebih terperinci

HADITS SUMBER AJARAN ISLAM KEDUA. Oleh Drs. H. Aceng Kosasih, M. Ag

HADITS SUMBER AJARAN ISLAM KEDUA. Oleh Drs. H. Aceng Kosasih, M. Ag HADITS SUMBER AJARAN ISLAM KEDUA Oleh Drs. H. Aceng Kosasih, M. Ag Pengertian Hadits : Menurut bahasa artinya baru atau kabar. Menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa

Lebih terperinci

BEBERAPA BUKTI KERASULAN MUHAMMAD SAW البشارات دالئل نبوة محمد صلى هللا عليه حسية المعجزات

BEBERAPA BUKTI KERASULAN MUHAMMAD SAW البشارات دالئل نبوة محمد صلى هللا عليه حسية المعجزات BEBERAPA BUKTI KERASULAN MUHAMMAD SAW البشارات دالئل نبوة محمد صلى هللا عليه حسية المعجزات معنوية)القران( Tanya: Apa saja ayat (tanda), bayyinat (bukti), atau mu jizat yang menjadi pendukung Rasul-Nya

Lebih terperinci

قام بعملية تغي جلنس من رجل ىل امرأة فهل ل خللوة بالنساء. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid مد صالح ملنجد

قام بعملية تغي جلنس من رجل ىل امرأة فهل ل خللوة بالنساء. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid مد صالح ملنجد Seteleh Operasi Kelamin dari Laki-laki Menjadi Perempuan Apakah DiPerbolehkan Dia Berduaan Dengan Wanita? قام بعملية تغي جلنس من رجل ىل امرأة فهل ل خللوة بالنساء ] إندوني - Indonesian [ Indonesia - Syaikh

Lebih terperinci

Munakahat ZULKIFLI, MA

Munakahat ZULKIFLI, MA Munakahat ZULKIFLI, MA Perkawinan atau Pernikahan Menikah adalah salah satu perintah dalam agama. Salah satunya dijelaskan dalam surat An Nuur ayat 32 : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia, dan ukhrawi. Agama Islam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW

BAB I PENDAHULUAN. menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia, dan ukhrawi. Agama Islam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UAMBN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KISI-KISI SOAL UAMBN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012 KISI-KISI SOAL UAMBN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah (IPA/IPS/BHS) Bentuk Soal : Pilihan Ganda Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam Jumlah Soal : 50 Butir

Lebih terperinci

Dipanggil Menjadi Saksi

Dipanggil Menjadi Saksi Pasal 31 Dipanggil Menjadi Saksi Tujuan Allah bagi anak-anak yang sedang bertumbuh di samping hati kita lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi, lebih dari pada apa yang dapat dipahami oleh pandangan kita

Lebih terperinci

SKRIPSI. Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

SKRIPSI. Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. ii UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MATERI MENGENAL PERMASALAHAN SOSIAL MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO-VISUAL DI KELAS IV SD NEGERI

Lebih terperinci

: inisial.co.cc : :

: inisial.co.cc : : [ ] : Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa di rahimahullah : Tim www. inisial.co.cc Eko Haryanto Abu Ziyad : inisial.co.cc : : AGAR KAMU LEBIH DICINTAI ALLAH א א? W א א W א א א א א א א א E א F " א Abu Hurairah

Lebih terperinci

Fakar Al-Mazda Roby atul Adawya

Fakar Al-Mazda Roby atul Adawya Fakar Al-Mazda Roby atul Adawya NASIHAT CAHAYA HATI Penerbit DAFTAR ISI Bagian Pertama : CINTA Bagian Kedua : ILMU Bagian Ketiga : UNTUKMU SAHABATKU Bagian Keempat : UNTUKMU WAHAI KEKASIH Bagian Kelima

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan proses yang sangat menentukan untuk perkembangan individu dan perkembangan masyarakat. Kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari perkembangan

Lebih terperinci

PEMBAHASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PEMBAHASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PEMBAHASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Materi : HUKUM KEWARISAN Oleh : Drs. H.A. Mukti Arto, SH, M.Hum. PENDAHULUAN Hukum Kewarisan Hukum Kewarisan ialah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan

Lebih terperinci

Pernikahan dengan Khadijah dan datangnya wahyu pertama.

Pernikahan dengan Khadijah dan datangnya wahyu pertama. Pernikahan dengan Khadijah dan datangnya wahyu pertama. July 23, 2011 by Vien AM Khadijah adalah seorang perempuan terhormat kaya raya yang sukses berkat kelihaiannya dalam menjalankan usaha perdagangannya.

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: website: TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Disebarluaskan melalui: website:    TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Judul Penyusun : Mencari Harta Terpendam : Ummu Abdillah al-buthoniyah Desain Sampul : MRM Graph Disebarluaskan melalui: website: e-mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Dengan

Lebih terperinci

Hadits Menuntut Ilmu. Ringkasan Materi. A. Membaca Al Hadits Tentang Menuntut Ilmu Hadits 1. Hadits 2. Hadits 3

Hadits Menuntut Ilmu. Ringkasan Materi. A. Membaca Al Hadits Tentang Menuntut Ilmu Hadits 1. Hadits 2. Hadits 3 Hadits Menuntut Ilmu 2 Standar Kompetensi : 2. Memahami Ajaran Al Hadits tentang menuntut Ilmu Kompetensi Dasar : 2.1. Membaca Al Hadits Tentang Menuntut Ilmu 2.2. Menyebutkan arti Al-Hadits tentang menuntut

Lebih terperinci

[ ] E٣٢٧ J٣١٩ W F : : Al- HAYA' (Sifat PEMALU) "al Haya' ( Rasa malu) tidak datang kecuali dengan kebaikan." Sesungguhnya di antara fenomena keseimbangan dan tanda-tanda kesempurnaan dalam tarbiyah bahwa

Lebih terperinci

Dr. Zakir Naik Menerima Tantangan Seorang Ateis

Dr. Zakir Naik Menerima Tantangan Seorang Ateis Dr. Menerima Tantangan Seorang Ateis Ateis : Selamat pagi Pak, namaku adalah James Isthamani. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih terhadap yang kau lakukan di sini, hal ini membutuhkan kerja keras,

Lebih terperinci

Tipu Daya Setan Terhadap Manusia

Tipu Daya Setan Terhadap Manusia Tipu Daya Setan Terhadap Manusia Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Selamatkan Generasi Muda Dari Para Perusak

Selamatkan Generasi Muda Dari Para Perusak Selamatkan Generasi Muda Dari Para Perusak??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...

Lebih terperinci

Para wanita di bulan ramadhan

Para wanita di bulan ramadhan Para wanita di bulan ramadhan,, Sesungguhnya di sorga ada sebuah pintu yang bernama Ar Rayyan, yang mana pada hari kiamat akan di masuki oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada yang bisa melewati pintu

Lebih terperinci

LAPORAN TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PANTI ASUHAN SINAR MELATI 25 AL-QAHHAAR YOGYAKARTA

LAPORAN TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PANTI ASUHAN SINAR MELATI 25 AL-QAHHAAR YOGYAKARTA LAPORAN TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PANTI ASUHAN SINAR MELATI 25 AL-QAHHAAR YOGYAKARTA Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Teknik Informatika Disusun Oleh:

Lebih terperinci

CINTA KEPADA ALLAH SWT (Aqidah Islam) Bag. II MANFAAT MENCINTAI ALLAH & BAHAYA MENGINGKARINYA Dalam topik terdahulu telah dijelaskan bahwa Hukum Mencintai Allah SWT adalah WAJIB. Sehingga konsekuensinya

Lebih terperinci

Mengenai Buku Ini

Mengenai Buku Ini Mengenai Buku Ini Judul Asli : Kayfiatu Da watu ila at-tauhid Penulis : Syaikh Ibnu Abdil Aziz Al-Syaikh Dieterjemahkan dari: How to Call to Tauhid, www.salafimanhaj.com, 2004 Alih Bahasa oleh : Ummu Abdullah

Lebih terperinci

STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SYARAT WANITA ZINA YANG AKAN MENIKAH

STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SYARAT WANITA ZINA YANG AKAN MENIKAH STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SYARAT WANITA ZINA YANG AKAN MENIKAH SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syari

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. dalam penelitian novel Saya Mujahid Bukan Teroris karya Muhammad B.

BAB V PENUTUP. dalam penelitian novel Saya Mujahid Bukan Teroris karya Muhammad B. BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil temuan penulis dalam penelitian novel Saya Mujahid Bukan Teroris karya Muhammad B. Anggoro yaitu berupa makna pesan dakwah

Lebih terperinci

Oleh: Hafidz Abdurrahman, Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI

Oleh: Hafidz Abdurrahman, Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI Oleh: Hafidz Abdurrahman, Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI Ketika Rasulullah SAW wafat, seluruh Jazirah Arab telah berhasil disatukan dalam pangkuan Islam. Praktik paganisme yang ada di dalamnya pun berhasil

Lebih terperinci

DOA KALA SUSAH GELISAH RESAH DAN GUNDAH

DOA KALA SUSAH GELISAH RESAH DAN GUNDAH DOA KALA SUSAH GELISAH RESAH DAN GUNDAH Oleh Brilly El-Rasheed Kala penderitaan menerpa, saat kesusahaan menjelang, ketika kegundahan datang, jika kegalauan menghadang, Rasulullah telah memberikan solusi

Lebih terperinci

Gaya Hidup Islami dan Jahili

Gaya Hidup Islami dan Jahili Gaya Hidup Islami dan Jahili Dalam pandangan Islam gaya hidup dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: 1) gaya hidup Islami, dan 2) gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang

Lebih terperinci

Yehezkiel: Manusia Penglihatan

Yehezkiel: Manusia Penglihatan Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Yehezkiel: Manusia Penglihatan Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh : Lazarus Disadur oleh: Ruth Klassen Diterjemahkan

Lebih terperinci

Thn A Hari Minggu Adven III LITURGI SABDA. Bacaan Pertama Yes. 35 : 1-6a. 10

Thn A Hari Minggu Adven III LITURGI SABDA. Bacaan Pertama Yes. 35 : 1-6a. 10 1 Thn A Hari Minggu Adven III LITURGI SABDA Bacaan Pertama Yes. 35 : 1-6a. 10 Tuhan sendiri datang menyelamatkan kamu. Bacaan diambil dari Kitab Nabi Yesaya: Padang gurun dan padang kering akan bergirang,

Lebih terperinci

1 1-4 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Titus yaitu anak rohani

1 1-4 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Titus yaitu anak rohani Surat Paulus kepada Titus 1 1-4 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Titus yaitu anak rohani saya yang sesungguhnya karena mempunyai keyakinan yang sama: Salam dari Paulus, hamba Allah dan rasul Kristus

Lebih terperinci

Masyarakat Merdeka. Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah. Muhammad Ali al-hasyimi. Terjemah : Muzaffar Sahidu

Masyarakat Merdeka. Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah. Muhammad Ali al-hasyimi. Terjemah : Muzaffar Sahidu Masyarakat Merdeka Buku Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah [ Indonesia Indonesian ] Muhammad Ali al-hasyimi Terjemah : Muzaffar Sahidu Editor : Muhammad Thalib 2009-1430 ملسلم ملسلم

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH PROVlNSl KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVlNSl KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERATURAN DAERAH PROVlNSl KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERISTIWA MANDOR SEBAGAI HARI BERKABUNG DAERAH DAN MAKAM JUANG MANDOR SEBAGAI MONUMEN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM

PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN TAMADUN ISLAM SKP2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia No. Bilik: C14 (Bangunan

Lebih terperinci

Sambutan Presiden RI pada Silaturahim dg Peserta Musabaqah Hafalan Al Quran dan Al Hadist, Senin, 04 Oktober 2010

Sambutan Presiden RI pada Silaturahim dg Peserta Musabaqah Hafalan Al Quran dan Al Hadist, Senin, 04 Oktober 2010 Sambutan Presiden RI pada Silaturahim dg Peserta Musabaqah Hafalan Al Quran dan Al Hadist, 4-10-2010 Senin, 04 Oktober 2010 SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA SILATURRAHIM DENGAN PESERTA MUSABAQAH

Lebih terperinci

Bab 37 Hendaknya Yang Hadir Menyampaikan Ilmu kepada Yang Tidak Hadir Ini adalah perkataan Nabi yang dinukil Ibnu Abbas

Bab 37 Hendaknya Yang Hadir Menyampaikan Ilmu kepada Yang Tidak Hadir Ini adalah perkataan Nabi yang dinukil Ibnu Abbas - - 37 - Bab 37 Hendaknya Yang Hadir Menyampaikan Ilmu kepada Yang Tidak Hadir Ini adalah perkataan Nabi yang dinukil Ibnu Abbas Penjelasan : Berbagai macam cara telah ditunjukkan syariat didalam proses

Lebih terperinci

Tahun C Hari Minggu Biasa III LITURGI SABDA. Bacaan Pertama Neh. 8 : 3-5a

Tahun C Hari Minggu Biasa III LITURGI SABDA. Bacaan Pertama Neh. 8 : 3-5a 1 Tahun C Hari Minggu Biasa III LITURGI SABDA Bacaan Pertama Neh. 8 : 3-5a. 6-7. 9-11 Bagian-bagian Kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti.

Lebih terperinci

C. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan

C. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan C. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan No. Standar Kompetensi Lulusan 1. Memahami ayat-ayat Al- Qur an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi serta pengembangan ilmu

Lebih terperinci

: Menghafal dan Menulis Hadits Arabain. : Maktabah Raudhah al-muhibbin. Disebarluaskan melalui:

: Menghafal dan Menulis Hadits Arabain. : Maktabah Raudhah al-muhibbin. Disebarluaskan melalui: Judul Penyusun Sampul Menghafal dan Menulis Hadits Arabain Maktabah Raudhah al-muhibbin MRM Graph Disebarluaskan melalui Website e-mail redaksi@raduhatulmuhibbin.org Februari, 2010 TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: website: Januari, TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Disebarluaskan melalui: website:    Januari, TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Judul : Kisah Ashabul Ukhdud Penyusun : Ummu Abdillah al-buthoniyah Sampul : MRM Graph Disebarluaskan melalui: website: e-mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org Januari, 2009 TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Teman-teman,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Sejarah Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, karena disamping

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Sejarah Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, karena disamping BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejarah Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, karena disamping menjadi salah satu faktor pemersatu bangsa juga memberikan nuansa baru dalam keberislamannya

Lebih terperinci

yuslimu-islaman. Bukti ketundukan kepada Allah SWT itu harus dinyatakan dengan syahadat sebagai sebuah pengakuan dalam diri secara sadar akan

yuslimu-islaman. Bukti ketundukan kepada Allah SWT itu harus dinyatakan dengan syahadat sebagai sebuah pengakuan dalam diri secara sadar akan HADITS KEDUA 4 Arti Hadits / : Dari Umar r.a. juga dia berkata : Ketika kami dudukduduk di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju

Lebih terperinci

Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain. Oleh: Muhsin Hariyanto

Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain. Oleh: Muhsin Hariyanto Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain Oleh: Muhsin Hariyanto AL-BAIHAQI, dalam kitab Syu ab al-îmân, mengutip hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al- Ash: Ridha Allah bergantung

Lebih terperinci

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA SEJARAH TINGKATAN 4 SOALAN DAN JAWAPAN BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Tajuk : Khalifah Salan Struktur Selepas Nabi Muhammad s.a.w wafat pada tahun 632 M, sistem pemerintahan kerajaan

Lebih terperinci

SAMBUTAN BUPATI KULONPROGO PADA ACARA PELANTIKAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN KULONPROGO PERIODE

SAMBUTAN BUPATI KULONPROGO PADA ACARA PELANTIKAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN KULONPROGO PERIODE SAMBUTAN BUPATI KULONPROGO PADA ACARA PELANTIKAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN KULONPROGO PERIODE 2010-2015 Wates, 2 April 2011 Assalamu alaikum Wr.Wb. Yang Kami Hormati Unsur Muspida Kabupaten

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMA TAHUN 2015/2016 Kurikulum Tahun 2013

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMA TAHUN 2015/2016 Kurikulum Tahun 2013 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMA TAHUN 2015/2016 Kurikulum Tahun 2013 No. Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Soal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menganalisis QS. Al-Anfal

Lebih terperinci

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2015

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2015 SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2015 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang membahagiakan ini, ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Sudah bukan waktunya lagi dakwah dilakukan asal jalan tanpa sebuah

BAB I PENDAHULUAN. Sudah bukan waktunya lagi dakwah dilakukan asal jalan tanpa sebuah 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sudah bukan waktunya lagi dakwah dilakukan asal jalan tanpa sebuah perencanaan yang matang, baik yang menyangkut materi, tenaga pelaksa ataupun metode yang

Lebih terperinci

yang berhubungan dengan aturan agama Islam. Hal yang wajib dilakukan secara tertib adalah melaksanakan shalat. Shalat merupakan tiang agama Islam

yang berhubungan dengan aturan agama Islam. Hal yang wajib dilakukan secara tertib adalah melaksanakan shalat. Shalat merupakan tiang agama Islam 1 NYAI AHMAD DAHLAN Bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya keluarga besar Muhammadiyah dan Aisiyah di manapun berada, selayaknyalah menyambut gembira Surat Keputusan Republik Indonesia, Jenderal Soeharto

Lebih terperinci

JABAT TANGAN ANTARA PRIA DAN WANITA

JABAT TANGAN ANTARA PRIA DAN WANITA TADZKIROH DEWAN SYARIAH PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR: 08/TK/K/DSP-PKS/II/1430 TENTANG JABAT TANGAN ANTARA PRIA DAN WANITA ( ) Memasuki era mihwar muassasi, interaksi dan komunikasi kader, anggota

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA DALAM MEMBENTUK AKHLAQUL KARIMAH PADA REMAJA DI DUSUN KAUMAN PETARUKAN PEMALANG

BAB IV ANALISIS PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA DALAM MEMBENTUK AKHLAQUL KARIMAH PADA REMAJA DI DUSUN KAUMAN PETARUKAN PEMALANG 77 BAB IV ANALISIS PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA DALAM MEMBENTUK AKHLAQUL KARIMAH PADA REMAJA DI DUSUN KAUMAN PETARUKAN PEMALANG A. Analisis Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam

Lebih terperinci

MEMBANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN DOKTER KELUARGA DENGAN METODE TOPSIS SKRIPSI. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

MEMBANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN DOKTER KELUARGA DENGAN METODE TOPSIS SKRIPSI. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat MEMBANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN DOKTER KELUARGA DENGAN METODE TOPSIS SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Informatika

Lebih terperinci

HUKUM ISLAM Agama islam bersumber dari Al-Qur an yang memuat wahyu Allah, dan Al Hadist yang memuat sunnah rasulullah. Unsur utama ajaran agama islam

HUKUM ISLAM Agama islam bersumber dari Al-Qur an yang memuat wahyu Allah, dan Al Hadist yang memuat sunnah rasulullah. Unsur utama ajaran agama islam AS-SUNNAH HUKUM ISLAM Agama islam bersumber dari Al-Qur an yang memuat wahyu Allah, dan Al Hadist yang memuat sunnah rasulullah. Unsur utama ajaran agama islam adalah akidah, syariah, dan akhlak yang di

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. mempengaruhi pengikut atau karyawan. mempengaruhi perilaku seseorang pengikut atau para pengikut dalam suatu

BAB I PENDAHULUAN. mempengaruhi pengikut atau karyawan. mempengaruhi perilaku seseorang pengikut atau para pengikut dalam suatu BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Hakikat kepemimpinan merupakan proses kegiatan mempengaruhi orang lain melakukan aktivitas, maka terdapat banyak variasi pendapat tentang kegiatan fungsional

Lebih terperinci

Skripsi. Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S-1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Skripsi. Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S-1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN FIQIH POKOK MATERI MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA KELAS VIIIA MTs ASY-SYARIFIYAH

Lebih terperinci