Estimation of the VOC Fugitive Emission Released from Process Units

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Estimation of the VOC Fugitive Emission Released from Process Units"

Transkripsi

1 HWAHAK KONGHAK Vol. 41, No. 3, June, 2003, pp * ** *() **! "# $% (2002& 9' 18 (), 2003& 3' 24 *+) Estimation of the VOC Fugitive Emission Released from Process Units Young Geun Park, Jung Woo Moon, Min-Su Ko, Hyeon Soo Park*, Soon Woo Chah, Sun Woo Lee, Seung Cheol Hong**, Hwa Yong Kim and Jong Heop Yi School of Chemical Engineering, Seoul National University, San 56-1 Shilim-dong, Gwanak-gu, Seoul , Korea *TO21 Co., Shilimbon-dong, Gwanak-gu, Seoul , Korea **Korea Institute of Environmental Science & Technology, Bulwang-dong, Eunpyeong-gu, Seoul , Korea (Received 18 September 2002; accepted 24 March 2003) VOCs!" #$% &' (). %*+,-.% / %!/ #9). 67( : ;< / B CD EFG HIH G JK LM NO P QRS TU 5 VWX4S Y?Z/ GC [\+ ], [\( ^%G 012G _ ` a"b c9). d a", 012G %!/ 3efg hi" jkl 67m n). Abstract Considerable effort and expense have been devoted to the estimation and acquisition of the amounts of VOCs released from thousands of the fugitive emission sources installed in chemical processes. In order to reduce the effort required on the estimation of VOC release, a methodology using a computational fluid dynamics (CFD) was proposed. The estimated values were compared with the experimental data obtained using a designed experimental apparatus that was composed of fugitive emission sources such as valves, pump, and flange. The emissions were sampled in sampling tedlar bags for a variety of volatile compounds at different pressures. The components were analyzed by a portable gas chromatograph. In conclusion, the amounts of benzene and toluene released from fugitive emission sources could be successfully estimated using the CFD technique. Key words: Volatile Organic Compounds (VOCs), Fugitive Emission Sources, Computational Fluid Dynamics, Portable Gas Chromatograph 1. (Volatile Organic Compounds; VOCs)!" #", $ % &' ( ) *+,-./ , :;" # <[1-3]. CD EFGH %I VOCs 1J 1D KLM NOP Q8R RS T3 VJ WX3 J YI Z," #[ \]<. ^ VOCs _[ K GH1 W To whom correspondence should be addressed. X <`-a b<. $V? cd, ce fm ghn3 J GH3A i VOCsR <j GH k!l?, mr5 nh o 8GpA 3 qr VOCsR Ksm3B td ^u 3 VOCs[ vw xl> y/ WXA m_," # <[4]. 3 zm3a VOCs *+ { }~ KJ mr. /] _ S!", $ 8 }~3 Y! ƒm! b<. m 3 A[ y3 ]./ 3./GH3AM VOCs *+SˆY> y( SŠ Œ ]! ", y 3[ ŽEF GH G]!pA EFGH3AM VOCs Y>R S, <[4]. VOCs SŠg VOCs { 7J V RG,- b, $ 0, {x f vwx 382

2 ( *+,[ WXM P š œ # <. $V? $ k~ 508bž Ÿ G, fm *+( M *+š P ZR # <[5]., W 3 ª-A[ *+ ( M VOCs Y>M % «(z, <. *+( *+,[ VOCsM Y>9 78A[ *+M z *+( M *+š3 J ] 9![ ±Š,-² J<. ]³J *+šm ] 78A[ z x;( * +,[ WX µ! )![ Rx ' } <. $V? œ Ž, ¹ M x; º,- #[ Ex(», ] ¼[ ½Ex)M ¾ x;( M *+š \ J<[ ' \ ÀRÁJ œ<. ¼J, R ]ÃM ~P ] ÀRÁJ /=("Ä, "Å, "Æ f)b #<. VJ /= 561 } 29 ÇÈ #[ ÇɵF ±]! *+ š ]J g 8 x;( M *+š Ê! 7J ÇË Ì![ } ~," #<[6, 7]. m M /= VOCs *+ { 3 J ' Í o» κ,- bg¹, *+š ]³» Ê È #[ } Ï? Ð$Ñ, x; fm ' (ÒJ \]<. m M *+š ]Ð$Ñ[ GÓ 1999 Lee f[8]3 M! TRICALCÐ$Ñ #<. Ð$Ñ' m ½ *+š hôb (Toxics Release Inventory, TRI) BÕF3A, «Ö B(TRI)M j ]Ø 7! z ExM./\nê C ÙJM S50 ÚÛ *+š ]! "È #BŒ ˆ, < m Ü ¾ E] FÝ! 16RG ÇE] ) J g $ zz3 J *+š ]} S![ } Ô Þ! <. $ 0 BM j ]Ø *+š ]M p3a[ E!?, z ÜM \ ]³» t!g ß! <[ Fv #<. ¼J, àmm /=3B TANK, WATER f vwx ( *+,[ VOCsM á Ê![ Ð$Ñ' #? *+( M *+š ]³» Ê È #[ } ' â4 ÊR ã<[9]. É Îº3A[ Ô} Þ! *+( M *+š ]³» Ê!"Ã! <. 9 78, Ÿ G f Ç1 *+ º \äx;9 "~!, (9 åæ[ 2M hn3 Uj *+š z x;( ]!" Ô9 ç8 ºJ è0 Í )! < *+( M *+š ] \ä 7! é, êë, ÅÛ~ (pressure safety valve, PSV), Ÿ G, íð, ÅÛêG(0 to 10 bar in gauge) º \äx;9! \ä Š! <(Fig. 1). ¾ Î Y' susy(od=2.54 m, L=4 m)!, x; ( 2M ÅÛ' xø PSVM JÅÛ 5 ~!, barô hî! <. *+ 1 x;( 1cm ñ-ò ó3 "]!", KsEM td 1 J ôbs9 7! õ *+ Ks ö! <. *+ M ]š, ]1 ) ' ø âæù Ä ) (micro argon ion detector, MAID) 30 m Y úû `-ò üþ GC(gas chromatography, SENTEX Systems Inc., Scentograph Plus II)9 Þ! Š!, TVOC(Total VOC) ôb9 ]! 7! ü Þ ý Ù ](photoionizer, model DL-101, HNU, þ+ÿ7: 0.1-2,000 ppm)9 ÔÞ! <. *+ Ks2M ïÿð 78 Î òeíð9 Þ! *+ Ks L/minM eb Õ!pA, üþ 383 Fig. 1. Schematic diagram of the apparatus. 1. VOCs Tank 6. Pressure safety valve 2. Pump 7. Flange 3. Thermocouple 8. Ball valve 4. Pressure gauge 9. Glove valve 5. Gate valve 10. Open ended line ý Ù ]9 Þ! òeíð *+ºôB9 e ]! <. üþ ý Ù ] ]![ *+ºM WX ôbr ~],p òeíð *+º3 ïÿð(tedlar bag) Î! *+ Ks M 29 ïÿðj<. µj 2M ) 78 üþ GCM Ä Å 11.7 ev(the excitation energy of argon)3 - ppb Ë M ) RÁ!BŒ J g, ïÿð GCÕº3 Î! ) S J<. ïÿ ) S5' 2M 3 <æ?, BTX M ) S ïÿ 30)M S5 Ù, <. ) 0[ AQUASCAN (SENTEX Systems Inc.) Þ! ]>! <. \ä 03 J ]³ ³1! 7!, üþ ý Ù ] [ ÔÞ 3 ý ÙR,G ' E9 h 2 ]!, üþ GC[, `, Ã, ë>3 ÇËÞ Þ! œ vþ! <. ¼J, ' S3! %) \S ) x;m Wwÿ79 ³1!, ' hn3a % S9! ) ôbm ³ 1! < \ä ç! ' z *+( M 9 ì (1)3 Õ! x; *+ 9 ]È # <[10]. C V = M s ( C t s C a ) C[ 8 *+M *+ [kg/hr/source], M' J SM ) Ú [kg/kg_mole], V s [ 0 o C, 1Å3AM NhR š[l], t[ òeíð ÖS5 [sec], C s [ J SM ½ ôb[ppbvolume] $>" Ca[ KsM ½ ôb [ppb-volume]9 MJ< *+( M VOCs *+ P' VOCsR x; J ç8? i,[ P<. VJ P Ô9 Þ! 8! 7! š ì, Ökš ì,!q (1) HWAHAK KONGHAK Vol. 41, No. 3, June, 2003

3 384!"!#$%&'()*+%,- ì0 2M å"0 Y# _9 8 È ÔÞ,[ É G*}]ì0 J "$! 7J <E }]ì %!< œ G*}]ì œ 1 G*}]ì[ ì (2)-ì (4)3A?&Ó 0 š ì, Ökš ì,!q ì ÔÞ<. ( ρv x i ) = 0 i ρv x i v p τ ( j ) = + - ij + ρg i x i x i + F i j ( ρv x i h) µ + µ t h = + S i x i δ h x i h A ρ[ ( 2M 'B, µ[ vb, ν[ eb, x[ i}d M (, i[ ºÙ, g[ %Û ReB, τ[ p )[ F*Û, F[ à(3a K-G[ +, h[!q, S h [ ½ *3 MJ iš 0 p3am Í. J i, MJ< <E(porous media) z x;m Y G [ ( VOCsR -+,[ P "$! 7! () <E(porous media) R]!", ()M.0/ hî \ *+,[ P 8!"Ã! <. VJ Þ3 YJ Ökš Ù0' ì (5) Ç <[11]. µ 1 F i = -- ν + C α 2 --ρν ν 2 A α C 2 [ 3 Uj P zz.0/(permeability) Y {, (inertial resistance factor)9 M!, ρ[ ( 2M 'B, µ[ vb, ν[ eb9 MJ<. *+3A œ-?[ x;m «3[ kebr æ" E5 1Ù!2, Ó å" ij<. 9 º! 7! k-ε ÇËÓ Ì Þ! [12], ÅÛ Í] ç! Îe }]ì (2) (3) (4) (5) 34! 7! ÅÛ0M Y9 Þ![ SIMPLEC Þ! < Ô9 Š! 7! Fig. 2 z x;(ÿ G, êë, é, ( $>59! <. $>5[ 6 = 7 "$! 2w 4Í 6Ç ºh $>5(structured grid) 8!, z x;m 9à [ Ÿ G 5,775, êë 7,235, é 7,336, 6,125 º, <. VOCsR * +3 td ;[ 1ÃA ÄB, (ÅÛ, hn fm V 1à R!?, :GM κ3 Uæp x; ( ÅÛ VOCs*+3 Rx ; td ;[?&<<[13-16]. VJ P t! 7! ÅÛ / hn(pressure boundary) Þ! <. Õº ()M ÅÛ' =", +º()M ÅÛ' $ < >â x; ( VOCs 2R åæê <. à( [ 1.0 bar2 x; (M ÅÛ0 ; wr i, ÅÛM w3 M! x; (9 åæ[ VOCsR à( -+,[ P3 J Ô9 Š! J A z x;3a VOCsR *+,[ /[ <E º,- #<" R]!, *+hn'.0/0 Y{, - ]! <..0/0 Y{,M ]' \ä;m Í9 ç8 Š! [, B{ x; (hn 25 o C, 1 bar1 /= i,[ VOCs *+š ] J g, \äè0 ' hn!3a Ô9 ŠJ g $ 09 Í <E -1Ã(.0/, Y{,)9 ]! <. <E -1ÃR ],p, hn!3 2M, ôb, x; ( ÅÛhN sscpa Š z x;,, ÅÛ *+š È #, è 7M \ä 0 Í þz! <. VOCsM 3[ V RGR #?, $ Ç x3a Rx & ç," #[ 0 ` P 7 09 Í )! <. Ô3A Þ 0 ` M è' Table 10 2 <[17-19]. Ô9 çj ¾ ' PÞ 2H½ D51 Fluent ver Þ! Š! <. Fig. 2. Boundary conditions of fugitive emission sources; (a) flange, (b) open-ended line, (c) gate valve, and (d) globe valve

4 Table 1. Physical properties of chemical compounds studied in this work Viscosity [cp] (298 K) Density [kg/m 3 ] M.W. [g/mol] O 2 (g) N 2 (g) (l) (g) C 7 H 8 (l) C 7 H 8 (g) Table 2. Heat capacities as a function of temperatures used in this work [17] C p [J/K kg] O 2 (g) C p = T T N 2 (g) C p = T T (l) C p = (g) C p = T T C 7 H 8 (l) C p = C 7 H 8 (g) C p = T T *T=Temperature, [K] 385 GF<. -+ P Þ! 7J <EM è'.0/0 Y{, 9 ç! hî!, H s [ \ä 0 Í g3 ], <. ].0/' 10 15, Y{, [ 10 7 <. Ô M 0( VOCsR à( *+,[ ebx0 ôb9 # <. F7 S5 *+,[ VOCsM á!, 2w º 9Ã9 "$! 2 VOCs *+š 3wM qr.j g, Ô 09 ç! -ò VOCsM *+š0 \ä 09 Í! <. Fig. 3' z x;3a M *+ôb)9?&i <. J' K L Œ ôbr =âg" #M MJ<. Ÿ GM 2 *+ () ³J Fig. 3M (a), (b)3 M!p *+ ' f} NG " #[ qr9?&i<. Fig. 3(c)M /=[ x; ( M *+ 3A ôb)r?&? *+ g ôbº*r!ê J<. Fig. 3(d)[ êë M *+( () ôb)9? & Ÿ G[ O> f} -+,[ qr<. É Îº 3A[ E]x;( M -+/9!" $ á Ê![ κ 9 Š! 7! *+x; Ks3 ks ÄBhN /hn A ˆ]!G F<. *+x;m!½1 Ù3 M! ôb)r td )'?&<<[13-16]. VJ /d' Fig. 3 (e), (f)m é 3AM ôb)3ab! <. 4-2.!"# $% & Ô9 ç! Ÿ G3A 0 ` P M 3 Uj *+ w9 Í! <. EPA3A ~ J A [9] Fig. 3. Simulation results: pressure drop in porous media and fugitive emission of VOCs at (a), (b) flange, (c) open-ended line, (d) gate valve, (e), and (f) globe valve Ô9 ç! *+(M VOCsM ÅÛxM s ôb) 9 ], ]š YE! <. $ ÊR Fig. 33?&?#<. É Ô3A x;k73am Eå" Þ!G F _3 -+ gm ôb)[ x;m!½ ºh3 M! td )' Fig. 4. Comparison of CFD simulation with experimental data of (a) fugitive emission of benzene from flange, and (b) fugitive emission of toluene from flange. HWAHAK KONGHAK Vol. 41, No. 3, June, 2003

5 386!"!#$%&'()*+%,- *+ [ ±q1 qr ]>, É Îº3AB ³ 0 M ±q9 Š! <. Fig. 43A Ÿ GM /=, H H3! (ÅÛ ZR3 Uj -+š ZR![ /d?&p<. ÅÛ M ZR3 s[ H H Ÿ G3A kœj èm ÿ7( (10 10 kg/sec)9 RQ?, x; (M ÅÛwR 01 Gv3A M -+š =ê?&<<. VJ *+ ôbm w[ M ZÅ PÄ3A bar, `M ZÅ PÄ3A bar M ZÅ =' 1 GF<[15]. ` P J Fig. 4(b)3 M!p \ä0 Ô 0 ÔM ±qm wr 0 Í! ê?&ó<., ÔM /=[ x; (M Å Û ZR! B *+ ZRM ±q =ê G,G¹ *+\ä 03 M!p (ÅÛ ZR3 Uj *+ ZRM ±q Ù <. `M /=[ CH 3 Þ9 RG" # _3 0 Í! P )ÃM qr? Þ3 M! Þ![ 1Û < æ<[19]. k0 H½ è ¹ "$J É Ô Îº3 A[ )à F73A )ÃM á Þ Y# V +ª "$È ã _3 VJ wr "$<. ] '!" ]³J *+ 9 ³! 78 )à 3AM V 1ê "$![,-² J<. $V? VJ qrm 3[ É Îº3A P!" #[ Ô O> &' /, S5 "R º,, x3am ÞB -ª #[ Fv #<. É Îº3A P![ Ô3 MJ 6D PR3A CM } œ GF<. 4-3.!"# $% & Fig. 5[ *+\ä ç! z x;3am ( ÅÛs3 Uj M *+š?&i <. *+\ä 03 M!p Ÿ G, ê ë, é, Ý *+š =, ÅÛZR3 Uj *+ M ZR/' Ÿ G, é, êë, Ý =' /d?&p<. œ 1 E] Ÿ GM [ <j x;m 3 8 S3A *3 j<. 7 0( Ÿ G( *+,[ WXM á -![ *+ ( M *+š [ Rx C=±M ³1È # <. /= ( ÅÛ >' /=3[ *+š - M þ+ J 3A ] ÀRÁ! [, [ œ gf3 Î,- ïÿð È /= ÔÞ,[ x F3 #[ M T3 td ) iz<. É \äx Fig. 5. Fugitive emission of benzene from a variety of emission sources obtained from experiment Table 3. VOCs emission correlations Process unit Emission factor [kg/sec] Flange X Gate valve X Globe valve X Open-ended line X *X=Inner gauge pressure, [bar] ;M /= P _R ã2 çj *+ lm ã [ ), <. é êë M /=[ (ÅÛZ R3 Uj *+ ZR]BR ±q3a U-?[ /d =ê? &<<. [ ÅÛM td )[<[ M!, "ÅhN!M E]P3A[ ( M *+B %J s R V #<[ Ê È # <. ¼J é, êë M 3AM *+ [ M 3 Yã ÔJ *+š?& [, VJ 0[ EPAM *+ 3AB ³1, EPA3A[ M *+ 9 kœj è "$J<[11]. ' M P?&?[ P GF<. Fig. 5 *+\ä 03A M *+š' x; *+ 3 wr # <. ¾ /=3 #-A *+š' ( 2M ÅÛ ZRÈ Œ *+ ª' ± q ZR! <. Ô9 çj M z x; *+š Í3 M!p Ÿ G, ê ë, é, Ý &' ám VOCsR *+, <. x; ÅÛZR3 Uj *+š ZR,[ ]B[ é, êë, Ÿ G, ÝA =F<. ÔM 09 ±qj }]ì Table 33 # VJ /d' \ä 0 Ô! <. êë 9 P J Ô 03A[ (ÅÛ ZR3 \ä 0 Í!p *+š thwr! <(Fig. 6). Ww XYJ ºh RG[ êë 9 2wM 9à ÞJ 0wM 1 GF<. -+YìM Z î [ H Ÿ G3 P ' -+š RG[?&<<. é M /=B êë Ô!ê (ÅÛ ZR3 Ô( (10 10 kg/sec) \ä 0( kg/sec) ÔM wr J<. VJ 3 M! 2w0 3w ÎYSC[ () O,-² < ]'J *+ M 6D R ÁÈ GF<. /=B \ä 0 ÔJ *+š 0 *+/d?&p<( kg/sec). \ä0 Ô9 ks3 Š! E] VOCs*+šM ]š, ] 09 ³! <. VJ 09 ç! ÔM 0R xm VOCs *+ š ] 8 3 & #M ³1!, & Ôx;3B ÞV # ÊP<. 5. É Îº3A[ ½E]3A VOCsM K*+1 *+(ê ë, é, Ÿ G, *+š! 7! VOCs *+\ä Ô9 Š! <. *+\ä 03 M! p *+ (9 ç0![ 2M ÅÛ ZR3 *+š ZR! <. VJ /d' Ô9 çj 8 03AB œ;! <. z x; x; ( 2M ÅÛ s3 Uj *+šm ' x;3 <j *+ M th?&p<. kœx;9 P J <j M VOCs9 ÞJ /=, *+šm wr! [ M )Ã, )Ú, qr3 Uj ZÅM wr V J 09?&I GF<. ÔR \äm 09 \ t!, 9 A] \ä\ xm ³x hühn3a VOCs

6 387 V <. É Îº[./(M G }~Î º ÔÜM G3 M! Š 3 Ô5ab<. C : emission factor of objective emission source [kg/hr/source] C a : concentration of circumstance atmosphere [ppb-volume] C s : concentration of sampled species [ppb-volume] C 2 : inertial resistance F : body force [N] g : gravity acceleration [m/sec 2 ] h : enthalpy [J/kg] i : element of direction i M : average molecular weight of sampled species [kg/kg_mole] S h : heat source [N] t : operating time of vacuum pump [sec] V s : volume of dry gas at 0 o C, 1 bar [l] v : velocity of fluid [m/sec] x : length of direction i '()* + α : permeability ρ : average density of fluid [kg/m 3 ] µ : viscosity [kg/m-s] τ : shear stress [N] Fig. 6. Comparison CFD simulation with experimental data for the fugitive emission of benzene from (a) open ended line, (b) gate valve, and (c) glove valve. *+š Ê È #[ Yì ³ È # <. Ô0]3A VOCsM -+ Ê! 7! Þ <E (porous media)m 1Ã[ x;m 3 Yã kœj è R^ V E]3M =' ³x ÞRÁ # ÊP<. É Îº 0[ *+M 2 (ÅÛ fm hn s3 Uj VOCs *+ *+Ì ³!, 2 3 Uj *+šm wb Ê È #, [ ½E]3 AM VOCsM *+ _0 { S` #[ ËÃR 1. Yi, J., Chemical Engineering and Environment, NICE, 19(5), 546(2001). 2. Chah, S. W., Moon, J. W, Park, H. S., Choi, K. H. and Yi, J., Management of VOCs Emission in Industry Complexes, NICE, 19(5), (2001). 3. Chah, S. W., Moon, J. W, Park, H. S., Choi, K. H. and Yi, J., Management Methodologies of VOCs Emissions in Fugitive Sources, NICE, 19(5), (2001). 4. Han, W. J., Lee, Y. S. and Yoon, J. Y., The Present Condition and Examples of VOCs Release Reduction Technologies, Korea Environment Institute, KEI, wo-01(1997). 5. Park, H. S., Chah, S. W., Choi, E., Kim, H. and Yi, J., Releases and Transfers from Petroleum and Chemical Manufacturing Industries in Korea, Atmospheric Environment, in press(2002). 6. Gordon, S., Mackay, D., Gorecki, T., Cherry, J. A. and Pawliszyn., A Laboratory Technique for Investigation of Diffusion and Transformation of Volatile Organic Compounds in Low Permeability Media, Journal of Contaminant Hydrology, 57, 223(2002). 7. Haghighat, F. and Zhang, Y., Modeling of Emission of Volatile Organic Compounds from Building Materials Estimation of Gas-Phase Mass Transfer Coefficient, Building and Environment, 34, 377(1999) Park, H., Development of Estimation Techniques of VOCs Emission in Petroleum Refining and Petrochemical Processes, Ph. D. Dissertation, HWAHAK KONGHAK Vol. 41, No. 3, June, 2003

7 388!"!#$%&'()*+%,- Seoul National University, Seoul(2002). 11. Fluent 4.4 Users Guide, 2nd ed., Fluent Incorporated, 1(1997). 12. Launder, B. E. and Spalding, D. B., Lectures in Mathematical Models of Turbulence., Academic Press, London, England(1972). 13. Park, Y., Moon, J. W., Ko, M. S., Chah, S. W., Park, H. S. and Yi, J., Estimation of VOCs Amounts Emitted from Fugitive Emission Sources using the Computational Fluid Dynamics, Spring Conference on Korean Society of Environmental Engineers, May, Asan(2001). 14. Moon, J. W., Kho, M. S., Chah, S. W., Park, H. S., Park, Y. and Yi, J., Development of VOCs Emission Factor from Fugitive Emission Sources, Fall Conference on Korean Society of Environmental Engineers, October, Pohang(2001). 15. Park, Y., Moon, J. W., Ko, M. S., Chah, S. W., Park, H. S. and Yi, J., Estimation of VOCs Emission from Fugitive Emission Sources using Computational Fluid Dynamics, Spring Conference on Korean Society of Environmental Engineers, May, Asan(2002). 16. Ko, M. S., Moon, J. W., Park, Y., Chah, S. W., Park H. S., Kim, H. Y. and Yi, J., Plant and Experimental Measurement of VOCs Amounts Emitted from Fugitive Emission Sources, Spring Conference on Korean Society of Environmental Engineers, May, Asan(2002). 17. Weast, R., Handbook of Chemistry and Physics, 70th ed(1989). 18. Atkins, P. W., Physical Chemistry, 5th ed., Oxford(1995). 19. Reid, R. C., Prausnitz, J. M. and Sherwood, T. K., The Properties of Gases & Liquid, 4th ed., Mc Graw-Hill, New York, NY(1986)

menetapkan olahraga perlu makin ani bagi setiap anggota masyarakat, nasional yaitu memasyarakatkan masyarakat. Tak hanya itu saja

menetapkan olahraga perlu makin ani bagi setiap anggota masyarakat, nasional yaitu memasyarakatkan masyarakat. Tak hanya itu saja ! " # $ $ %! & '! ( ) ) ' * % ) ' # + )! )! ' ),! &! ) % ( - ( " ( # + & ( )! &! ) %. % & ' (! # ' ) + #! ) ' $ ) ( / * * * 0 1 ) ' ( ( ) ( +! +! ' ( % $ ) ( & + / $ & 0 2 3 4 5 6 4 7 8 9 4 5 : ; 4 < =

Lebih terperinci

Lampiran 1 Data jarak antar kelurahan (km) Kelurahan A

Lampiran 1 Data jarak antar kelurahan (km) Kelurahan A 18 Lampiran 1 Data jarak antar kelurahan (km) T 34.4 17.8 56.6 38.3 61.6 51.2 47.9 17.5 21.4 18.4 12.3 93.9 88.5 89.9 S 34.8 18.6 33.0 57.0 60.9 48.3 17.9 18.8 94.3 90.3 R 45.5 56.8 54.2 47.7 31.1 33.8

Lebih terperinci

ANALISIS KOMPUTASIONAL DINAMIKA FLUIDA PADA PIPA HORIZONTAL PNEUMATIK KONVEYOR DENGAN VARIASI PARTIKEL

ANALISIS KOMPUTASIONAL DINAMIKA FLUIDA PADA PIPA HORIZONTAL PNEUMATIK KONVEYOR DENGAN VARIASI PARTIKEL ANALISIS KOMPUTASIONAL DINAMIKA FLUIDA PADA PIPA HORIZONTAL PNEUMATIK KONVEYOR DENGAN VARIASI PARTIKEL Sakal Hanov Dulvin Sinaga 1, Asral 2 Laboratorium Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas

Lebih terperinci

Analisa Laju Erosi dan Perhitungan Lifetime Terhadap Material Stainless Steel 304, 310, dan 321

Analisa Laju Erosi dan Perhitungan Lifetime Terhadap Material Stainless Steel 304, 310, dan 321 Analisa Laju Erosi dan Perhitungan Lifetime Terhadap Stainless Steel, 310, dan 321 pada Aliran Reject 1st Cleaner to 2nd Cleaner OCC Line Voith Unit SP 3-5 di PT. PAKERIN (Pabrik Kertas Indonesia) Budi

Lebih terperinci

P r o f i l U s a h. a A s p e k P a s a r P e r m i n t a a n H a r g a...

P r o f i l U s a h. a A s p e k P a s a r P e r m i n t a a n H a r g a... P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) I N D U S T R I S O H U N P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H

Lebih terperinci

ÞßÞ ÐÛÒÜßØËÔËßÒ. Ô Þ» µ ²¹ Ó. øó ² ú É»ô îððëå É» ú Í ²±ô îððê ²¹ ¼ ³»³» ²µ ² «³»³ ±¼«µ µ»³¾ «¾«²¹ ² ² ²»µ ò ß»µ ¼ ±¹»»¾«¼

ÞßÞ ÐÛÒÜßØËÔËßÒ. Ô Þ» µ ²¹ Ó. øó ² ú É»ô îððëå É» ú Í ²±ô îððê ²¹ ¼ ³»³» ²µ ² «³»³ ±¼«µ µ»³¾ «¾«²¹ ² ² ²»µ ò ß»µ ¼ ±¹»»¾«¼ ÞßÞ ÐÛÒÜßØËÔËßÒ Ô Þ» µ ²¹ Ó Ú«²¹ ± ¼ ² µ±³«² µ º ½ ² ¼» µ ² ±» ¾ ò Í»¾ ¹ ²¹ ¼ ¾»² «µ ¼ ² ³»³¾»² «µ ±» ± ô ¾ ³»²¹ ²¼«²¹»µ ¼ ±¹ øó ² ú É»ô îððëå É» ú Í ²±ô îððê ²¹ ¼ ³»³» ²µ ² «³»³ ±¼«µ µ»³¾ «¾«²¹ ² ² ²»µ

Lebih terperinci

PENGARUH DENSITAS DAN VISKOSITAS TERHADAP PROFIL KECEPATAN PADA ALIRAN FLUIDA LAMINAR DI DALAM PIPA HORIZONTAL

PENGARUH DENSITAS DAN VISKOSITAS TERHADAP PROFIL KECEPATAN PADA ALIRAN FLUIDA LAMINAR DI DALAM PIPA HORIZONTAL PENGARUH DENSITAS DAN VISKOSITAS TERHADAP PROFIL KECEPATAN PADA ALIRAN FLUIDA LAMINAR DI DALAM PIPA HORIZONTAL BONI SENA bonisena@mail.ugm.ac.id 085692423611 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik,

Lebih terperinci

0,8 9 0,9 4 1,2 4 7,1 6 %

0,8 9 0,9 4 1,2 4 7,1 6 % P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) E M P I N G M E L I N J O P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) E M P I N G M E L I N J O B A N K I N D O N E S I A K A

Lebih terperinci

5 S u k u B u n g a 1 5 %

5 S u k u B u n g a 1 5 % P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) U S A H A A B O N I K A N P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) U S A H A A B O N I K A N B A N K I N D O N E S I A K A

Lebih terperinci

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N G O L A H A N I K A N B E R B A S I S F I S H J E L L Y P R O D U C T ( O T A K -O T A K d a n K A K I N A G A ) P O L A P E M B I A Y

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Berdasarkan data hasil survei dan analisis yang dilakukan pada ruang parkir RSUD Prof. dr. W. Z. Johannes Kupang selama 3 hari diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Lebih terperinci

USAHA PENANGKAPAN IKAN PELAGIS DENGAN ALAT TANGKAP GILLNET

USAHA PENANGKAPAN IKAN PELAGIS DENGAN ALAT TANGKAP GILLNET P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N P E L A G I S D E N G A N A L A T T A N G K A P G I L L N E T P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L (

Lebih terperinci

B (1) (m) = B(m 1 +1,m 2,m 3 ), B (2) (m) = B(m 1,m 2 +1,m 3 ),..., a 12. B (12) +B (3)} +a 23. B (23) +B (1)} +a 31

B (1) (m) = B(m 1 +1,m 2,m 3 ), B (2) (m) = B(m 1,m 2 +1,m 3 ),..., a 12. B (12) +B (3)} +a 23. B (23) +B (1)} +a 31 À Ö À ÖÓØ Ö Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ø Ö ÙØ ÓÒ º ÈÓ Ö ÓÚ ËØ ÐÓÚ Å Ø Ñ Ø Ð ÁÒ Ø ØÙØ Ò ÆÊÍ À Ö Ë ÓÓÐ Ó ÓÒÓÑ ÅÓ ÓÛ ÉÙ Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÒÚ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÁÈÌ ÓÐ ÓÔÖÙ ÒÝ Ë ÔØ Ñ Ö ½¾ ½ ¾¼½ Ä Ø A Ò B ØÛÓ Ð Ñ ÒØ Ó

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. yang dilakukan selama 3 hari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : b. Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV)

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. yang dilakukan selama 3 hari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : b. Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis diruang parkir Pelabuhan Ferry Labuan Bajo yang dilakukan selama 3 hari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Karateristik parkir 1.

Lebih terperinci

USAHA PEMBUATAN GULA AREN

USAHA PEMBUATAN GULA AREN P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S e m u t d a n C e t a k ) P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S

Lebih terperinci

CONTOH SOAL MATEMATIKA SMP SATU ATAP: 1. Hasil dari (3 + (-4)) (5 + 3) adalah... A. 8 B. -7 C. -8 D Hasil dari adalah... A.

CONTOH SOAL MATEMATIKA SMP SATU ATAP: 1. Hasil dari (3 + (-4)) (5 + 3) adalah... A. 8 B. -7 C. -8 D Hasil dari adalah... A. CONTOH SOAL MATEMATIKA SMP SATU ATAP: 1. Hasil dari (3 + (-4)) (5 + 3) adalah... A. 8 B. -7 C. -8 D. -15 2. Hasil dari 12+13-14 adalah... A. 320 B. 512 C. 712 D. 1 E. 3. Ibu membeli 24 permen yang akan

Lebih terperinci

Program Kerja TFPPED KBI Semarang 1

Program Kerja TFPPED KBI Semarang 1 U P A Y A M E N G G E R A K K A N P E R E K O N O M I A N D A E R A H M E L A L U I F A S I L I T A S I P E R C E P A T A N P E M B E R D A Y A A N E K O N O M I D A E R A H ( F P P E D ) S E K T O R P

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 59 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil data survai dan analisis yang dilakukan pada lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati selama 3 hari dapat diambil kesimpulan

Lebih terperinci

m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN LELE

m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN LELE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A R A N I K A N L E L E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A

Lebih terperinci

MODIFIKASI TABEL CIPHER PADA ALGORITMA

MODIFIKASI TABEL CIPHER PADA ALGORITMA MODIFIKASI TABEL CIPHER PADA ALGORITMA PLAYFAIR E. Haodudin Nurkifli 1 1 Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S. Ronggo Waluyo / Teluk Jambe Karawang 1 dudi.nurkifli@staff.unsika.ac.id

Lebih terperinci

Or.Fakhruddin al-muhsin [J

Or.Fakhruddin al-muhsin [J Or.Fakhruddin al-muhsin [J darulilmi PUBLISHING mudah I ringkas I praktis N III.>

Lebih terperinci

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N D E N G A N P U R S E S E I N E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A

Lebih terperinci

SOAL-JAWAB MATEMATIKA PEMINATAN DIMENSI TIGA. Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. P adalah titik tengah CD. Tentukan panjang EP!

SOAL-JAWAB MATEMATIKA PEMINATAN DIMENSI TIGA. Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. P adalah titik tengah CD. Tentukan panjang EP! SOAL-JAWAB MATEMATIKA PEMINATAN DIMENSI TIGA Soal Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. P adalah titik tengah CD. Tentukan panjang EP! Lihat gambar! Panjang EP didapat dengan rumus Pythagoras

Lebih terperinci

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A K O N V E K S I P A K A I A N J A D I P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H (

Lebih terperinci

UJIAN PEMANTAPAN TILAWAH AL-QURAN

UJIAN PEMANTAPAN TILAWAH AL-QURAN UJIAN PEMANTAPAN TILAWAH AL-QURAN MS 1 / ٢ - L * ) ( ' & % $ # "! M الفاتحة: ١.1 MS 2 / ٢ L, + * )( '& % $ # "! M البقرة: ١.2 ~ } { z y x w v u M.3 MS 4 / ١٣ : البقرة L ª MS 4 / ١٨ البقرة: L 9 8 7 6 5

Lebih terperinci

TINJAUAN SINGKAT KALKULUS

TINJAUAN SINGKAT KALKULUS A TINJAUAN SINGKAT KALKULUS Salah satu syarat yang diperlukan untuk mempelajari komputasi numerik adalah pengetahuan dasar tentang kalkulus, termasuk pengenalan beberapa notasi dalam kalkulus, sifat-sifat

Lebih terperinci

ÞßÞ Ì ÒÖßËßÒ ÐËÍÌßÕß. Ó»²» Ò»¹ Õ±» ¼ ² Ë Õ»½ Ó»²»²¹ øó»²»¹µ± ¼ ² ËÕÓ. «² ² ²¹ ¾ ² µ Î ïòðððòðððòðððôððò. îò Ë Ó»²»²¹ ¼»² «³ µ ¹ ²»¹ ²¼±²» ²¹

ÞßÞ Ì ÒÖßËßÒ ÐËÍÌßÕß. Ó»²» Ò»¹ Õ±» ¼ ² Ë Õ»½ Ó»²»²¹ øó»²»¹µ± ¼ ² ËÕÓ. «² ² ²¹ ¾ ² µ Î ïòðððòðððòðððôððò. îò Ë Ó»²»²¹ ¼»² «³ µ ¹ ²»¹ ²¼±²» ²¹ ÞßÞ Ì ÒÖßËßÒ ÐËÍÌßÕß ßò Ë Ó µ ±ô Õ»½ ô ¼ ² Ó»²»²¹ Ü»º ² ËÓÕÓ øë Ó µ ± Õ»½ Ó»²»²¹ ³»²««Õ»³»²» ² Ó»²» Ò»¹ Õ±» ¼ ² Ë Õ»½ Ó»²»²¹ øó»²»¹µ± ¼ ² ËÕÓ ïò Ë Õ»½ ¼ ² Ó µ ± ¼»² «³ µ ¹ ²»¹ ²¼±²» ²¹ ³»³ µ µ»µ ² ¾» ¼

Lebih terperinci

& *+, -.* / *+ 0+,***!"# $%#&' #' ' " ( &!& ) &) 3 *^ ; \ _ > " & H * 09* " ; $ &* 3 '( & 274& 2 (& ( & ' 4 /'& ' 4 4 '( ( (4 /3 4&3 & 4 / ( ( 474 / / *& 4 &3 & 4/ ( #&' #' ' " ( & 09* )*+,-./01 23& 456

Lebih terperinci

PEMODELAN NUMERIK CFD PADA LAMBUNG TORPEDO

PEMODELAN NUMERIK CFD PADA LAMBUNG TORPEDO Pemodelan Numerik CFD pada Lambung Torpedo ( Ahmad S. Mujahid dan Teddy S. Setiahardja ) PEMODELAN NUMERIK CFD PADA LAMBUNG TORPEDO Numerical Modeling of Torpedo Hull by CFD Ahmad S. Mujahid dan Teddy

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP. Curriculum Vitae

LAMPIRAN 1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP. Curriculum Vitae 55 LAMPIRAN 1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP Curriculum Vitae Data Pribadi Nama : Lissa Sabrina NIM : 130100405 Alamat : Jl. DR. Sumarsono No. 3, Medan Nomor Telepon : 081297508574 E-mail : lissasab@gmail.com Jenis

Lebih terperinci

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A R A N I K A N N I L A P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN 1 CURRICULUM VITAE LAMPIRAN 1 CURRICULUM VITAE Nama : Andreas Wirayuda Tempat/TanggalLahir : Kota Pinang, 01 November 1993 Pekerjaan : Mahasiswa Agama : Budha Alamat : Jl. Gatot Subroto, KM. 6 Komplek Tapian Mas, No. 16

Lebih terperinci

STUDI NUMERIK DISTRIBUSI TEMPERATUR DAN KECEPATAN UDARA PADA RUANG KEDATANGAN TERMINAL 2 BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA

STUDI NUMERIK DISTRIBUSI TEMPERATUR DAN KECEPATAN UDARA PADA RUANG KEDATANGAN TERMINAL 2 BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA STUDI NUMERIK DISTRIBUSI TEMPERATUR DAN KECEPATAN UDARA PADA RUANG KEDATANGAN TERMINAL 2 BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA Disusun Oleh: Erni Zulfa Arini NRP. 2110 100 036 Dosen Pembimbing: Nur

Lebih terperinci

BABIX DISKUSI DAN KESIMPULAN

BABIX DISKUSI DAN KESIMPULAN Bab IX. Diskusi dan Kesimpulan IX-I BABIX DISKUSI DAN KESIMPULAN Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dari prarencana pabrik insulin adalah sebagai berikut : I. Aspek lingkungan hidup dan ketenagaketjaan

Lebih terperinci

STUDI EKSPERIMEN PENGARUH PEMBEBANAN GENERATOR PADA PERFORMA SISTEM ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC)

STUDI EKSPERIMEN PENGARUH PEMBEBANAN GENERATOR PADA PERFORMA SISTEM ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) CHRISNANDA ANGGRADIAR (2109 106 036) Dosen Pembimbing Ary Bachtiar Khrisna Putra, ST, MT, Ph.D STUDI EKSPERIMEN PENGARUH PEMBEBANAN GENERATOR PADA PERFORMA SISTEM ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) Latar Belakang

Lebih terperinci

Kombinasi Kriptografi RSA dengan Linear Congruential Generator

Kombinasi Kriptografi RSA dengan Linear Congruential Generator Kombinasi Kriptografi RSA dengan Linear Congruential Generator Muhammad Khoiruddin Harahap Teknik Informatika Politeknik Ganesha Medan Choir.harahap@yahoo.com Rina Teknik Informatika Politeknik Ganesha

Lebih terperinci

BAB XII DISKUSI DAN KESIMPULAN

BAB XII DISKUSI DAN KESIMPULAN XII-1 BAB XII DISKUSI DAN KESIMPULAN XII.1. Diskusi Pendirian pabrik nanocrystalline cellulose dari buah bintaro ini didasarkan dari tidak adanya pabrik NCC di tanah air. Selain itu peluang pasar NCC secara

Lebih terperinci

ENERGY ANALYSIS OF CLOSED SYSTEMS Omil C.Chatib, M.Si

ENERGY ANALYSIS OF CLOSED SYSTEMS Omil C.Chatib, M.Si ENERGY ANALYSIS OF CLOSED SYSTEMS Omil C.Chatib, M.Si 1. Moving Boundary Work 1. Moving Boundary Work 1. Moving Boundary Work (Isokhoric) 1. Moving Boundary Work (Isobaric) 1. Moving Boundary Work (Isobaric)

Lebih terperinci

Uji Hedonik. Nama Panelis : Tanggal Pengujian : Jenis Contoh : Sosis Sapi : Nyatakan skor penilaian anda pada kolom di bawah ini.

Uji Hedonik. Nama Panelis : Tanggal Pengujian : Jenis Contoh : Sosis Sapi : Nyatakan skor penilaian anda pada kolom di bawah ini. 53 Lampiran 1. Formulir Pengujian Hedonik Uji Hedonik Nama Panelis : Tanggal Pengujian : Jenis Contoh : Sosis Sapi Instruksi : Nyatakan skor penilaian anda pada kolom di bawah ini. Karakteristik 495 324

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil data survei dan analisis yang dilakukan pada lahan parkir RSUD. Dr. R. Koesma Tuban selama 3 hari dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Lebih terperinci

physical quantity (symbol) acceleration ( a ) m s 2 L T 2 action ( S ) J s L 2 M T 1 angular momentum ( L, J ) m 2 kg s 1 L 2 M T 1

physical quantity (symbol) acceleration ( a ) m s 2 L T 2 action ( S ) J s L 2 M T 1 angular momentum ( L, J ) m 2 kg s 1 L 2 M T 1 physical quantity (symbol) SI units dimensions acceleration ( a ) m s 2 L T 2 action ( S ) J s L 2 M T 1 angular momentum ( L, J ) m 2 kg s 1 L 2 M T 1 angular speed ( ω ) rad s 1 T 1 area ( A, S ) m 2

Lebih terperinci

BABlX DISKUSI DAN KESIMPULAN

BABlX DISKUSI DAN KESIMPULAN Bab IX. Diskusi dan Kesimpulan IX-I BABlX DISKUSI DAN KESIMPULAN IX.1 Diskusi Dalam prarencana pabrik K 2 S04 akan diuraikan mengenai : I. Bahan Baku Bahan baku pembuatan K 2 SO. berasal dari phospho gypsum,

Lebih terperinci

BAB V. maka secar a garis besar hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: dalam kategori baik dengan sko r 3,70

BAB V. maka secar a garis besar hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: dalam kategori baik dengan sko r 3,70 BAB V PENUTUP A K D h bh c f, c b h b b: 1 ) P bj bb y h bj w Sc c y w h b b: b SMA N 5 K bj bj bb y b 3,70 b K h bj bj bb y h y 3 : 1) A K f P f w - jwb y h w 75% y b 85% 2) A P P w - jwb y h w 75% y

Lebih terperinci

Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada STATISTIKA. Continuous Probability Distributions.

Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada STATISTIKA. Continuous Probability Distributions. Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada STATISTIKA Continuous Probability Distributions 1 Continuous Probability Distributions Normal Distribution Uniform Distribution Exponential Distribution

Lebih terperinci

mempunyai satuan momentum per satuan luas per satuan waktu [ (kg)(m/det)/(m 2 )(det)] atau

mempunyai satuan momentum per satuan luas per satuan waktu [ (kg)(m/det)/(m 2 )(det)] atau OENU RNSFER (VISCOSIY) y (y) v x x V Fluida terleta diantara dua plat yang sejajar. Jia fluida mula-mula diam, emudian pada pelat bawah (y0) digeraan dengan ecepatan v, maa profil ecepatan fluida sepanjang

Lebih terperinci

SIMULASI NUMERIK TERBENTUKNYA REATTACHMENT LENGTH TERHADAP PERUBAHAN TINGGI OBSTACLE PADA TEE DUCT

SIMULASI NUMERIK TERBENTUKNYA REATTACHMENT LENGTH TERHADAP PERUBAHAN TINGGI OBSTACLE PADA TEE DUCT 188 SIMULASI NUMERIK TERBENTUKNYA REATTACHMENT LENGTH TERHADAP PERUBAHAN TINGGI OBSTACLE PADA TEE DUCT Priyo Agus Setiawan 1, Arief Subekti 2 1,2 Jurusan Teknik Mesin Perkapalan Politeknik Perkapalan Negeri

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA. DAFTAR PUSTAKA Agustina, A. 2013. Analisis Regresi Dengan Spss 17 Dan Cara Membacanya. http://yayueayu.blogspot.co.id/2013/11/analisis-regresi-dengan-spss-17 dan.html. (2 September 2017) Aji. S., 2015.

Lebih terperinci

SIMULASI PENGARUH UKURAN PARTIKEL PADA GASIFIKASI BATUBARA KUALITAS RENDAH

SIMULASI PENGARUH UKURAN PARTIKEL PADA GASIFIKASI BATUBARA KUALITAS RENDAH KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : SIMULASI PENGARUH UKURAN PARTIKEL PADA GASIFIKASI BATUBARA KUALITAS

Lebih terperinci

max z = c T x Ax b x Z m

max z = c T x Ax b x Z m Ä Ò Ö Ò ÓÑ Ò ØÓÖ Ð ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ö Ö Ã Ð Å Ø Ñ Ø ÒØÖÙÑ Ä ØÙÖ ÁÒØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ÁÒØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò º Ì ØÖ Ò ÔÓÖØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñº Ì ÒÑ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñº Ì ØÖ Ú Ð Ò Ð Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñº Ì Ò Ô ÔÖÓ Ð Ñº ÙØØ Ò ÔÐ Ò Ñ Ø Ó º ÈÙÖ

Lebih terperinci

Pabrik Asam Oksalat dari Kulit Pisang dengan Proses Oksidasi Asam Nitrat X - 1. BAB X Kesimpulan BAB X KESIMPULAN

Pabrik Asam Oksalat dari Kulit Pisang dengan Proses Oksidasi Asam Nitrat X - 1. BAB X Kesimpulan BAB X KESIMPULAN X - 1 BAB X Kesimpulan BAB X KESIMPULAN Asam oksalat merupakan salah satu anggota dari golongan asam karboksilat yang mempunyai rumus molekul C 2 H 2 O 4.Nama lain asam oksalat adalah asam etanedioic.

Lebih terperinci

ANALISIS LOSSES PIPA LURUS BERDIAMETER 40 cm PADA TEROWONGAN ANGIN LAPAN

ANALISIS LOSSES PIPA LURUS BERDIAMETER 40 cm PADA TEROWONGAN ANGIN LAPAN Analisis Losses Pipa Lurus Berdiameter 40 cm... (Ahmad Jamaludin Fitroh) ANALISIS LOSSES PIPA LURUS BERDIAMETER 40 cm PADA TEROWONGAN ANGIN LAPAN Ahmad Jamaludin Fitroh Peneliti Aerodinamika, Kedeputian

Lebih terperinci

commit to user ÞßÞ ÓÛÌÑÜÛ ÐÛÒÛÔ Ì ßÒ

commit to user ÞßÞ ÓÛÌÑÜÛ ÐÛÒÛÔ Ì ßÒ ÞßÞ ÓÛÌÑÜÛ ÐÛÒÛÔ Ì ßÒ ßò Ì»³ ¼ ² É µ «Ð»²» ² ïò Ì»³ л²» ² л²» ² ¼ µ«µ ² ¼ ³ ²¹µ»² ««² ² µ ²¹ ¾» «¼«Î»ª± «ÐÕ ¼ Ó ¼ «², dilaksanakan dengan cara «¼» «¼» «µ ²ó» «µ ² ³ ««² ¾«µ«ó¾«µ«µ±»µ ¾ ¼ ¼ ² «¼ ±¾» ª

Lebih terperinci

BAB IX DISKUSI DAN KESIMPULAN. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) semakin meningkat dari tahun ke tahun,

BAB IX DISKUSI DAN KESIMPULAN. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) semakin meningkat dari tahun ke tahun, 12. 13. IX.1. Diskusi BAB IX DISKUSI DAN KESIMPULAN Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) semakin meningkat dari tahun ke tahun, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan semakin menipisnya ketersediaan

Lebih terperinci

SIMULASI PENYEBARAN GAS SO 2 DENGAN MODEL FLUENT DAN MODEL DIFUSI GAUSS GANDA

SIMULASI PENYEBARAN GAS SO 2 DENGAN MODEL FLUENT DAN MODEL DIFUSI GAUSS GANDA SIMULASI PENYEBARAN GAS SO 2 DENGAN MODEL FLUENT DAN MODEL DIFUSI GAUSS GANDA (Studi Kasus di PLTU PT. INDORAMA SYNTHETICS tbk.) TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Kurikuler Program Sarjana di

Lebih terperinci

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a) Define: Takrifkan: i. Properties

Lebih terperinci

THERMODINAMIKA. Oleh: Dr. Eng. Yulius Deddy Hermawan.

THERMODINAMIKA. Oleh: Dr. Eng. Yulius Deddy Hermawan. THERMODINAMIKA Oleh: Dr. Eng. Yulius Deddy Hermawan http://ydhermawan.wordpress.com/ PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UPN VETERAN YOGYAKARTA Dr. Eng. Yulius Deddy Hermawan Prodi.

Lebih terperinci

KARAKTERISTIK BIOBRIKET KULIT DURIAN SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF TERBARUKAN

KARAKTERISTIK BIOBRIKET KULIT DURIAN SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF TERBARUKAN S J T F I P P S 23 (1):70-76 (2013) KARAKTERISTIK BIOBRIKET KULIT DURIAN SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF TERBARUKAN CHARACTERISTICS OF DURIAN PEEL BIOBRIQUETTES AS RENEWABLE ALTERNATIVE FUELS W N 1)* Nf

Lebih terperinci

Dihydrobenzenes NaOH. Effects of the Addition of NaOH on the Decomposition of Dihydrobenzenes under Supercritical Water Oxidation Conditions

Dihydrobenzenes NaOH. Effects of the Addition of NaOH on the Decomposition of Dihydrobenzenes under Supercritical Water Oxidation Conditions HWAHAK KONGHAK Vol. 40, No. 5, October, 2002, pp. 651-657 Dihydrobenzenes NaOH * * (2002 4 19, 2002 8 20 ) Effects of the Addition of NaOH on the Decomposition of Dihydrobenzenes under Supercritical Water

Lebih terperinci

ÍÌÎßÌÛÙ ÐÛÓßÍßÎßÒ ÖßÍß ÐßÜß ÝÊò ÍÑÔÑ ßÒÙÕßÍß ËÌßÓß ÒÛÌÉÑÎÕ ÍËÎßÕßÎÌß ÌËÙßÍ ßÕØ Î. Ñ» æ Í Ì ßÎÇßÒ ßÒÌ ÕßÍßÎ Üïëðçðèî

ÍÌÎßÌÛÙ ÐÛÓßÍßÎßÒ ÖßÍß ÐßÜß ÝÊò ÍÑÔÑ ßÒÙÕßÍß ËÌßÓß ÒÛÌÉÑÎÕ ÍËÎßÕßÎÌß ÌËÙßÍ ßÕØ Î. Ñ» æ Í Ì ßÎÇßÒ ßÒÌ ÕßÍßÎ Üïëðçðèî ÍÌÎßÌÛÙ ÐÛÓßÍßÎßÒ ÖßÍß ÐßÜß ÝÊò ÍÑÔÑ ßÒÙÕßÍß ËÌßÓß ÒÛÌÉÑÎÕ ÍËÎßÕßÎÌß ÌËÙßÍ ßÕØ Î Ü «µ ² ˲ «µ Ó»³»²«Í»¾ ¹ ² л ² Ü ³ Ó»³» ±» Í»¾«² ʱµ ß Ó ¼ øßòó¼ò Ü ³ Þ ¼ ²¹ Ó ²»³»² ß¼³ ² Ñ» æ Í Ì ßÎÇßÒ ßÒÌ ÕßÍßÎ Üïëðçðèî

Lebih terperinci

Metoda Penelitian dengan Metoda Taguchi

Metoda Penelitian dengan Metoda Taguchi Metoda Penelitian dengan Metoda Taguchi Menentukan faktor- faktor yang berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai Apabila hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan, ubah nilai level masing-masing

Lebih terperinci

Perancangan Sistem Pengendalian Level Pada Steam drum dengan Menggunakan Kontroller PID di PT Indonesia Power Ubp Sub Unit Perak-Grati

Perancangan Sistem Pengendalian Level Pada Steam drum dengan Menggunakan Kontroller PID di PT Indonesia Power Ubp Sub Unit Perak-Grati JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2014) 1-6 1 Perancangan Sistem Pengendalian Level Pada Steam drum dengan Menggunakan Kontroller PID di PT Indonesia Power Ubp Sub Unit Perak-Grati Rian Apriansyah,

Lebih terperinci

A s p e k P a s a r P e r m i n t a a n... 9

A s p e k P a s a r P e r m i n t a a n... 9 P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A K E R U P U K I K A N P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KESEHATAN RENIA KL TAHUN SEKRETARIAT IENDERAL 4 APRIL 2014 I '-I. "l I t t I

KEMENTERIAN KESEHATAN RENIA KL TAHUN SEKRETARIAT IENDERAL 4 APRIL 2014 I '-I. l I t t I KMRA KHAA RA K AHU 01 '- KRARA DRA 4 APR 0. -l "l . UMUM 1. Keee/e. U 0. M U 4. e. Ke P. P 7. Pe [u Rup,l 1. Rup Pe. Pep. Pep. PH u PD RMUR R CAA KRA KM'RA/MBAA (RA- K) AHU AARA 01 KMRA KHAA eke leel 04.01.01.

Lebih terperinci

ANALISA PERPINDAHAN PANAS DAN PRESSURE DROP FLUIDA NANO Al2O3-AIR PROSES PENDINGINAN DENGAN METODE SIMULASI

ANALISA PERPINDAHAN PANAS DAN PRESSURE DROP FLUIDA NANO Al2O3-AIR PROSES PENDINGINAN DENGAN METODE SIMULASI ANALISA PERPINDAHAN PANAS DAN PRESSURE DROP FLUIDA NANO Al2O3-AIR PROSES PENDINGINAN DENGAN METODE SIMULASI Aryati Muhaymin Marali, Slamet Wahyudi, Nurkholis Hamidi Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik

Lebih terperinci

DAFTAR LOT MOTOR FINAL LELANG 11 NOVEMBER 2016

DAFTAR LOT MOTOR FINAL LELANG 11 NOVEMBER 2016 DAFTAR LOT MOTOR FINAL LELANG 11 NOVEMBER 2016 SERANG 001 A 2228 SH HONDA BEAT POP CW PIXEL 2016 PUTIH HITAM 75% ADA ADA 02/06/2017 TA TA BPKB MENYUSUL 15 HARI KERJA Rp 9,000,000 002 A 4659 WN YAMAHA SOUL

Lebih terperinci

LTM TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA Pemicu

LTM TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA Pemicu NERACA ENERGI DAN EFISIENSI POMPA Oleh Rizqi Pandu Sudarmawan [0906557045], Kelompok 3 I. Neraca Energi Pompa Bila pada proses ekspansi akan menghasilkan penurunan tekanan pada aliran fluida, sebaliknya

Lebih terperinci

BABIX DISKUSI DAN KESIMPULAN

BABIX DISKUSI DAN KESIMPULAN BAB IX Diskusi dan Kesimpulan IX-I BABIX DISKUSI DAN KESIMPULAN OCl Diskusi Vinyl Acetate Monomer rnerupakan suatu senyawa organik dengan rumus kimia CJi602 yang sering digunakan dalam pembuatan Poly Vinyl

Lebih terperinci

Sistem Kontrol - 11 Elemen-elemen sistem instrumentasi dan kontrol. Dimas Firmanda Al Riza

Sistem Kontrol - 11 Elemen-elemen sistem instrumentasi dan kontrol. Dimas Firmanda Al Riza Sistem Kontrol - 11 Elemen-elemen sistem instrumentasi dan kontrol Dimas Firmanda Al Riza Materi sebelum UTS (BDA) Pendahuluan Sistem Kontrol Pemodelan Matematik Transformasi Laplace Fungsi Transfer Perilaku

Lebih terperinci

THERMODINAMIKA. Oleh: Dr. Eng. Yulius Deddy Hermawan.

THERMODINAMIKA. Oleh: Dr. Eng. Yulius Deddy Hermawan. THERMODINAMIKA Oleh: Dr. Eng. Yulius Deddy Hermawan http://ydhermawan.wordpress.com/ PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UPN VETERAN YOGYAKARTA Thermo / I / 1 Materi: THERMODINAMIKA

Lebih terperinci

Lampiran 1: Surat Keterangan dari Sekolah

Lampiran 1: Surat Keterangan dari Sekolah LAMPIRAN 41 Lampiran 1: Surat Keterangan dari Sekolah 42 43 Lampiran 2: Daftar Nilai UAS I (Pretest) Kelas VIIA DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS VIIA NO NAMA NILAI 1 A1 77 2 A2 67 3 A3 51 4

Lebih terperinci

BAB IV VEKTOR. Latihan Kompetensi Siswa 1. c Q. R a 8. E. 0. A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan. 1. C. PR 2. D. 2QR 3. E B.

BAB IV VEKTOR. Latihan Kompetensi Siswa 1. c Q. R a 8. E. 0. A. Evaluasi Pengertian atau Ingatan. 1. C. PR 2. D. 2QR 3. E B. B IV VEKTOR E C Q P Lhn Koeens Ssw A Els Pengern Ingn A AP BQ CR R B C PR D QR E BC CD DA AA AA D E CD BA DC CD BA B BF B OB CE EB BC BC A O geser Jd CE EB BC OB A D B C BC OB B Els Pehn dn Pengsn Mer

Lebih terperinci

NUMERICAL APPROACH TO WOOD PYROLYSIS IN CONSIDERATION HEAT AND MASS TRANSFER AND CHEMICAL REACTION

NUMERICAL APPROACH TO WOOD PYROLYSIS IN CONSIDERATION HEAT AND MASS TRANSFER AND CHEMICAL REACTION NUMERICAL APPROACH TO WOOD PYROLYSIS IN CONSIDERATION HEAT AND MASS TRANSFER AND CHEMICAL REACTION THESIS MUHAMMAD IDRIS 117015011/ TM ENGINEERING FACULTY UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2014 NUMERICAL

Lebih terperinci

Analisa Unjuk Kerja Heat Recovery Steam Generator (HRSG) dengan Menggunakan Pendekatan Porous Media di PLTGU Jawa Timur

Analisa Unjuk Kerja Heat Recovery Steam Generator (HRSG) dengan Menggunakan Pendekatan Porous Media di PLTGU Jawa Timur Analisa Unjuk Kerja Heat Recovery Steam Generator (HRSG) dengan Menggunakan Pendekatan Porous Media di PLTGU Jawa Timur Nur Rima Samarotul Janah, Harsono Hadi dan Nur Laila Hamidah Departemen Teknik Fisika,

Lebih terperinci

DINAMIKA PROSES PENGUKURAN TEMPERATUR (Siti Diyar Kholisoh)

DINAMIKA PROSES PENGUKURAN TEMPERATUR (Siti Diyar Kholisoh) DINAMIKA PROSES PENGUKURAN TEMPERATUR (Siti Diyar Kholisoh) ABSTRACT Process dynamics is variation of process performance along time after any disturbances are given into the process. Temperature measurement

Lebih terperinci

BAB 3 PEMODELAN 3.1 PEMODELAN

BAB 3 PEMODELAN 3.1 PEMODELAN BAB 3 PEMODELAN 3.1 PEMODELAN Pemodelan gas burner dengan menggunakan software fluent bertujuan untuk melihat pengaruh kecepatan injeksi udara tangensial terhadap perubahan kecepatan, tekanan dan turbulensi

Lebih terperinci

Perbandingan Unjuk Kerja Menara Pendingin Sistem Terbuka dan Tertutup

Perbandingan Unjuk Kerja Menara Pendingin Sistem Terbuka dan Tertutup Perbandingan Unjuk Kerja Menara Pendingin Sistem Terbuka dan Tertutup Muhammad Hafil Nugraha Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia Abstrak - Dalam suatu siklus kondenser perpendingin

Lebih terperinci

2 yang mempunyai posisi vertikal sama akan mempunyai tekanan yang sama. Laju Aliran Volume Laju aliran volume disebut juga debit aliran (Q) yaitu juml

2 yang mempunyai posisi vertikal sama akan mempunyai tekanan yang sama. Laju Aliran Volume Laju aliran volume disebut juga debit aliran (Q) yaitu juml KERUGIAN JATUH TEKAN (PRESSURE DROP) PIPA MULUS ACRYLIC Ø 10MM Muhammmad Haikal Jurusan Teknik Mesin Universitas Gunadarma ABSTRAK Kerugian jatuh tekanan (pressure drop) memiliki kaitan dengan koefisien

Lebih terperinci

Sa Âsk 0 2t Sanskerta CARA MENULIS VOKAL DEWANAGARI

Sa Âsk 0 2t Sanskerta CARA MENULIS VOKAL DEWANAGARI CARA MENULIS VOKAL DEWANAGARI VOKAL SVARAH (ACAH) a i u 0 2 0 2 ª e ai o au am ah CARA MENULIS KONSONAN DEWANAGARI KONSONAN (VYANJANANI/HALAH) k kh g gh c ch j jh 0 9 0 6 0 6h 0 8 0 8h t th d dh n p ph

Lebih terperinci

BAB X PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN. Perkembangan sektor industri di Indonesia semakin mengalami

BAB X PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN. Perkembangan sektor industri di Indonesia semakin mengalami Bab X. Pembahasan dan Kesimpulan X-1 BAB X PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN X.1. Pembahasan Perkembangan sektor industri di Indonesia semakin mengalami peningkatan, terutama di bidang industri kimia. Namun, masih

Lebih terperinci

STUDI NUMERIK PENGARUH PENAMBAHAN BODI PENGGANGGU TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN FLUIDA MELINTASI SILINDER UTAMA

STUDI NUMERIK PENGARUH PENAMBAHAN BODI PENGGANGGU TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN FLUIDA MELINTASI SILINDER UTAMA JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 2, (2012) ISSN: 2301-9271 1 STUDI NUMERIK PENGARUH PENAMBAHAN BODI PENGGANGGU TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN FLUIDA MELINTASI SILINDER UTAMA Studi Kasus: Pengaruh penambahan

Lebih terperinci

Analisis Aliran Fluida Terhadap Fitting Serta Satuan Panjang Pipa. Nisa Aina Fauziah, Novita Elvianti, dan Verananda Kusuma Ariyanto

Analisis Aliran Fluida Terhadap Fitting Serta Satuan Panjang Pipa. Nisa Aina Fauziah, Novita Elvianti, dan Verananda Kusuma Ariyanto Analisis Aliran Fluida Terhadap Fitting Serta Satuan Panjang Pipa Nisa Aina Fauziah, Novita Elvianti, dan Verananda Kusuma Ariyanto Jurusan teknik kimia fakultas teknik universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut: 2. Perbandingan faktor-faktor kepuasan penumpang angkutan antarkota

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut: 2. Perbandingan faktor-faktor kepuasan penumpang angkutan antarkota BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut: 1. Secara umum pengguna angkutan umum antarkota

Lebih terperinci

LINE SIZING JALUR PIPA SISTEM PENDINGIN PRIMER REAKTOR TRIGA PLAT

LINE SIZING JALUR PIPA SISTEM PENDINGIN PRIMER REAKTOR TRIGA PLAT LINE SIZING JALUR PIPA SISTEM PENDINGIN PRIMER REAKTOR TRIGA PLAT Abdul Jami, Hafni Lissa Nuri Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir BATAN, Kawasan Puspiptek Gedung 71 Lantai 2, Serpong, 15314 Email: abduljami@batan.go.id

Lebih terperinci

TRANSISTOR EFEK-MEDAN (FIELD-EFFECT TRANSISTOR)

TRANSISTOR EFEK-MEDAN (FIELD-EFFECT TRANSISTOR) "! # 3 2! 12 TANSISTO EFEK-MEDAN (FIELD-EFFECT TANSISTO) 12.1 Pengatar Fungsi utama dari sebuah penguat adalah untuk menghasilkan penguatan isyarat dengan tingkat penguatan tertentu. Transistor unipolar

Lebih terperinci

Lampiran A: Gambar Bagian- bagian dari Alat Penukar Kalor Berdasarkan Standar TEMA

Lampiran A: Gambar Bagian- bagian dari Alat Penukar Kalor Berdasarkan Standar TEMA Lampiran A: Gambar Bagian- bagian dari Alat Penukar Kalor Berdasarkan Standar TEMA (Sumber: Lit. 1 hal. 2) Lampiran B: Tabel Tebal Shell Minimum (Sumber: Lit. 1 hal. 30) Lampiran C: Tabel Diameter Ruang

Lebih terperinci

FLAME PROPAGATION IN SPARK IGNITION ENGINE COMBUSTION PROCESS USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) HANIF BIN KASMANI

FLAME PROPAGATION IN SPARK IGNITION ENGINE COMBUSTION PROCESS USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) HANIF BIN KASMANI FLAME PROPAGATION IN SPARK IGNITION ENGINE COMBUSTION PROCESS USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) HANIF BIN KASMANI Report submitted in partial of the requirements for the award of the degree of Bachelor

Lebih terperinci

RUANG AREA PARKIR LGM KHUSUS KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)

RUANG AREA PARKIR LGM KHUSUS KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) LAMPIRAN RUANG AREA PARKIR LGM KHUSUS KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) RAMBU BATAS KETINGGIAN DI PINTU MASUK KE AREA PARKIR LANTAI BASEMENT LGM KHUSUS KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) MESIN KARCIS DI PINTU MASUK KE AREA

Lebih terperinci

Analisis Energy Sistem Biner Pada Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Bedugul

Analisis Energy Sistem Biner Pada Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Bedugul Jurnal METTEK Volume 3 No (017) pp 113 119 ISSN 50-389 Analisis Energy Sistem Biner Pada Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Bedugul I.P Yajnartha 1), I G B Wijaya Kusuma 1), M Sucipta 1), Ni Made Dwidiani

Lebih terperinci

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. Bab ini akan membahas dan menginterpretasikan tentang hasil penelitian

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. Bab ini akan membahas dan menginterpretasikan tentang hasil penelitian BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Data Bab ini akan membahas dan menginterpretasikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini berupa

Lebih terperinci

PRAKTIKUM MENGGAMBAR MESIN

PRAKTIKUM MENGGAMBAR MESIN LAPORAN PRAKTIKUM MENGGAMBAR MESIN Disusun oleh : Nama NIM 1. Herlian Fajar Pratama ( 20150130127 ) 2. Robby Adji Kurnianto ( 20150130137 ) PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah kurangnya

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah kurangnya 79 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah kurangnya fasilitas parkir di luar badan jalan, baik berupa taman parkir atau gedung parkir sehingga

Lebih terperinci

ISLAM DAN PENDIDIKAN WANITA. Jeffry Mohd Kho Vi Teck Kamarul Azmi Jasmi

ISLAM DAN PENDIDIKAN WANITA. Jeffry Mohd Kho Vi Teck Kamarul Azmi Jasmi ISLAM DAN PENDIDIKAN WANITA Jeffry Mohd Kho Vi Teck Kamarul Azmi Jasmi Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Suggested Citation: Mohd, J., Teck, K. V., & Jasmi, K. A.(2012). Islam

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Setelah proses pengerjaan telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menarik suatu kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh. 1. Dari hasil pemodelan kebakaran,

Lebih terperinci

INVESTIGASI POLA ALIRAN UDARA PADA SISTEM RUANG BERSIH FARMASI SKRIPSI DIMAS ADRIANTO

INVESTIGASI POLA ALIRAN UDARA PADA SISTEM RUANG BERSIH FARMASI SKRIPSI DIMAS ADRIANTO INVESTIGASI POLA ALIRAN UDARA PADA SISTEM RUANG BERSIH FARMASI SKRIPSI Oleh DIMAS ADRIANTO 0404020215 DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA GENAP 2007/2008 1 INVESTIGASI POLA ALIRAN

Lebih terperinci

ENME Matematika Teknik Lanjut Advanced Engineering Mathematics 4 Wajib Peminatan Specialization Course 8 Subtotal 12

ENME Matematika Teknik Lanjut Advanced Engineering Mathematics 4 Wajib Peminatan Specialization Course 8 Subtotal 12 Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Mesin S2 1st SEMESTER ENME801001 Matematika Teknik Lanjut Advanced Engineering Mathematics 4 Wajib Peminatan Specialization Course 8 SEMESTER 2 2nd SEMESTER Wajib

Lebih terperinci

ÚßÕÌÑÎóÚßÕÌÑÎ ÇßÒÙ ÓÛÓÐÛÒÙßÎËØ Ì ÒÙÕßÌ ÐÛÒÇÛÔÛÍß ßÒ Ì ÒÜßÕ ÔßÒÖËÌ ÎÛÕÑÓÛÒÜßÍ ØßÍ Ô ÐÛÓÛÎ ÕÍßßÒ ÞÐÕ Î ÐßÜß ÐÛÓÛÎ ÒÌßØ ÕßÞËÐßÌÛÒñÕÑÌß Ü ÒÜÑÒÛÍ ß

ÚßÕÌÑÎóÚßÕÌÑÎ ÇßÒÙ ÓÛÓÐÛÒÙßÎËØ Ì ÒÙÕßÌ ÐÛÒÇÛÔÛÍß ßÒ Ì ÒÜßÕ ÔßÒÖËÌ ÎÛÕÑÓÛÒÜßÍ ØßÍ Ô ÐÛÓÛÎ ÕÍßßÒ ÞÐÕ Î ÐßÜß ÐÛÓÛÎ ÒÌßØ ÕßÞËÐßÌÛÒñÕÑÌß Ü ÒÜÑÒÛÍ ß ÚßÕÌÑÎóÚßÕÌÑÎ ÇßÒÙ ÓÛÓÐÛÒÙßÎËØ Ì ÒÙÕßÌ ÐÛÒÇÛÔÛÍß ßÒ Ì ÒÜßÕ ÔßÒÖËÌ ÎÛÕÑÓÛÒÜßÍ ØßÍ Ô ÐÛÓÛÎ ÕÍßßÒ ÞÐÕ Î ÐßÜß ÐÛÓÛÎ ÒÌßØ ÕßÞËÐßÌÛÒñÕÑÌß Ü ÒÜÑÒÛÍ ß ÍÕÎ ÐÍ Ü ««² Í»¾ ¹ Í Í «Í ˲ «µ Ó»³» ±» Ù» Í ² Ûµ±²±³ Ð ±¹

Lebih terperinci

LAMPIRAN. Solusi persamaan Laplace untuk kulit bola adalah (Turcu et al, 1989):

LAMPIRAN. Solusi persamaan Laplace untuk kulit bola adalah (Turcu et al, 1989): LAMPIRAN A. Potensial Membran Solusi persamaan Laplace untuk kulit bola adalah (Turcu et al, 1989): Φ = E r cos θ r R (A1a) Φ = E r cos θ R < r < R (A1b) Φ = E r cos θ r R (A1c) dimana R = R d dengan d

Lebih terperinci

LAMPIRAN I PETA LOKASI DAN DATA MASUKAN

LAMPIRAN I PETA LOKASI DAN DATA MASUKAN DAFTAR PUSTAKA 1. Camelli, F. E., S. R. Hanna, and R. Löhner, 2004, Simulation of the MUST field experiment using the FEFLO-Urban CFD model. Fifth Symp. on the Urban Environment, Vancouver, BC, Canada,

Lebih terperinci