KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran"

Transkripsi

1 KURIKULUM 2004 STADAR KOMPETESI Mata Plajaan BAHASA JERMA SEKOLAH MEEGAH ATAS dan MADRASAH ALIYAH DEPEME PEDIDIKA ASIOAL Jakata, Tahun 2003

2 log dalam Tbitan Indonia. Puat Kuikulum, Badan Pnlitian dan Pngmbangan Dpatmn Pndidikan aional Standa Komptni Mata Plajaan Bahaa Jman SMA & MA, - Jakata: Puat Kuikulum, Balitbang Dpdikna: 2003 iv, 36 hal. ISB

3 KATA PEGATAR Khidupan bmayaakat, bbanga dan bngaa di Indonia mngalami pkmbangan dan pubahan caa tu mnu bagai akumulai pon thadap pmaalahan-pmaalahan yang tjadi lama ini ta pngauh pubahan global, pkmbangan ilmu pngtahuan dan tknologi ta ni dan budaya. Hal ini mnuntut plunya pbaikan itm pndidikan naional tmauk pnympunaan kuikulum. Pnympunaan kuikulum yang tlah dilakukan mngacu pada Undang- Undang o. 20 Tahun 2003 tntang Sitm Pndidikan aional dan Patuan Pmintah yang tkait yang mngamanatkan tntang adanya tanda naional pndidikan yang bknaan dngan tanda ii, po, dan komptni luluan ta pntapan kangka daa dan tanda kuikulum olh pmintah. Upaya pnympunaan kuikulum ini guna mwujudkan pningkatan mutu dan lvani pndidikan yang hau dilakukan caa mnyluuh mncakup pngmbangan dimni manuia Indonia utuhnya, yakni apk-apk moal, akhlak, budi pkti, pngtahuan, ktampilan, khatan, ni dan budaya. Pngmbangan apk-apk tbut bmuaa pada pningkatan dan pngmbangan kcakapan hidup yang diwujudkan mlalui pncapaian komptni pta didik untuk btahan hidup ta mnyuaikan dii dan bhail dalam khidupan. Kuikulum ini dikmbangkan lbih lanjut uai dngan kbutuhan dan kadaan daah dan kolah. Dokumn kuikulum 2004 tdii ata Kangka Daa Kuikulum 2004, Standa Bahan Kajian dan Standa Komptni Mata Plajaan yang diuun untuk maing-maing mata plajaan pada maing-maing atuan pndidikan. Dokumn ini adalah Standa Komptni Mata Plajaan Bahaa Jman untuk atuan pndidikan SMA & MA. Dngan ditbitkan dokumn ini maka dihaapkan daah dan kolah dapat mnggunakannya bagai acuan dalam pngmbangan pncanaan pmblajaan di kolah maing-maing. Diktu Jndal Pndidikan Daa dan Mnngah Jakata, Oktob 2003 Kpala Badan Pnlitian dan Pngmbangan D. I. Inda Jati Sidi IP D. Bodiono IP

4 DAFTAR ISI KATA PEGATAR... DAFTAR ISI... I. PEDAHULUA... A. Raional... B. Pngtian... C. Fungi dan Tujuan... D. Ruang Lingkup... E Standa Komptni Linta Kuikulum... F. Standa Komptni Bahan Kajian... G. Standa Komptni... H. Rambu-ambu... II. KOMPETESI DASAR, IDIKATOR, DA MATERI POKOK... Kla XI... Kla XII... III. DAFTAR KOSAKATA BAHASA JERMA... Pola Kalimat Bahaa Jman

5 1 PEDAHULUA A. Raional Dalam a globaliai, bahaa aing kdua tlah bahaa Inggi mnjadi pnting, kana pkmbangan tknologi komunikai yang angat cpat, hingga jaak bukan uatu hambatan untuk mndapatkan infomai dai bbagai pnjuu dunia. Dngan dmikian makin jla bahwa pnguaaan bahaa aing kdua tlah bahaa Inggi, dalam hal ini bahaa Jman, mupakan hal yang angat mndak. Banyak infomai ilmu pngtahuan baik di bidang tknik, ilmu-ilmu muni, konomi, pikologi maupun ni bumb dai buku-buku bbahaa Jman, diamping bagai aana komunikai dalam pngmbangan dunia paiwiata. Suai dngan funginya bagai alat untuk mnyampaikan dan mnyap gagaan-gagaan, pikian, pndapat dan paaan baik caa lian maupun ttuli, maka kuikulum ini dipiapkan untuk pncapaian ktampilan daa awal bbahaa Jman iwa, dngan didukung apk-apk kbahaaan pti: mndngakan, bbicaa, mmbaca dan mnuli. Kuikulum ini mupakan kuikulum daa awal, dngan alokai waktu 4 jam p minggu. Dalam kla bahaa Jman, iwa didoong untuk caa aktif tlibat dalam kgiatan mmbaca, mnuli, mngungkapkan pndapat, mmbandingkan dan mndikuikan uatu tk. Siwa didoong untuk mmplajai dan mndalami jumlah litatu yang dapat ditmui hai-hai, baik bupa mdia ctak maupun mdia lktonik. Dngan bkal jumlah pngtahuan tbut, mka dapat mmplajai budayanya ndii dan juga budaya lain. Mka kmudian dapat mnggunakan tk tbut untuk mmplajai uatu konp dan bpiki caa kiti mngnai dunia mka dan komunita global. 5

6 Bahaa Jman Aa plajaan utama dai pmblajaan bahaa Jman mliputi mpat apk, yaitu mndngakan, bbicaa, mmbaca, dan mnuli. Kmpat apk tbut aling bhubungan. Mialnya, ktampilan mndngakan mmbikan kontibui thadap pkmbangan kmampuan bbicaa dan baliknya yang pada giliannya kdua kmampuan tbut akan dipkuat olh kmampuan mmbaca iwa atau baliknya. Ktampilan mnuli mmbikan kontibui pada ktampilan mmbaca dalam bntuk tk atau dokumntai. B. Pngtian Bahaa Jman mupakan mata plajaan yang mngmbangkan ktampilan bkomunikai lian dan tulian untuk mmahami dan mngungkapkan infomai, pikian, paaan ta mngmbangkan ilmu pngtahuan, tknologi, dan budaya. C. Fungi dan Tujuan 1. Fungi Mata plajaan bahaa Jman mupakan mata plajaan pilihan di kolah Mnngah Umum yang bfungi bagai alat pngmbangan dii iwa dalam bidang komunikai, ilmu pngtahuan, tknologi, dan ni budaya. Dngan dmikian mka dapat tumbuh dan bkmbang mnjadi waga ngaa yang cda, tampil dan bkpibadian Indonia ta iap mngambil bagian dalam pmbangunan naional. 2. Tujuan Pogam pmblajaan bahaa Jman di Indonia mmiliki tujuan aga paa iwa bkmbang dalam hal: kmampuan mndngakan, bbicaa, mmbaca, dan mnuli caa baik; bbicaa caa dhana tapi fktif dalam bbagai kontk untuk mnyampaikan infomai, pikian dan paaan, ta 6

7 Pndahuluan mnjalin hubungan oial dalam bntuk kgiatan yang bagam, intaktif dan mnynangkan; mnafikan ii bbagai bntuk tk tuli pndk dhana dan mpon dalam bntuk kgiatan yang bagam, intaktif, dan mnynangkan; mnuli katif mkipun pndk dhana bbagai bntuk tk untuk mnyampaikan infomai, mngungkapkan pikian dan paaan; mnghayati dan mnghagai kaya ata; dan kmampuan untuk bdikui dan mnganalii tk caa kiti, D. Ruang Lingkup Apk mata plajaan bahaa Jman mliputi hal-hal bikut: 1. Ktampilan bbahaa, yaitu mndngakan, bbicaa, mmbaca, dan mnuli. 2. Unu-unu kbahaaan yang mliputi tata bahaa, koakata, plafalan, dan jaan. 3. Apk budaya yang tkandung dalam tk lian dan tulian. E. Standa Komptni Linta Kuikulum Standa Komptni Linta Kuikulum mupakan kcakapan untuk hidup dan blaja panjang hayat yang dibakukan dan hau dicapai olh pta didik mlalui pngalaman blaja. Standa Komptni Linta Kuikulum ini mliputi: 1. Mmiliki kyakinan, mnyadai ta mnjalankan hak dan kwajiban, aling mnghagai dan mmbi aa aman, uai dngan agama yang dianutnya. 2. Mnggunakan bahaa untuk mmahami, mngmbangkan, dan mngkomunikaikan gagaan dan infomai, ta untuk bintaki dngan oang lain. 3. Mmilih, mmadukan, dan mnapkan konp-konp, tkniktknik, pola, tuktu, dan hubungan. 7

8 Bahaa Jman 4. Mmilih, mncai, dan mnapkan tknologi dan infomai yang diplukan dai bbagai umb. 5. Mmahami dan mnghagai lingkungan fiik, makhluk hidup, dan tknologi, dan mnggunakan pngtahuan, ktampilan, dan nilainilai untuk mngambil kputuan yang tpat. 6. Bpatiipai, bintaki, dan bkontibui aktif dalam mayaakat dan budaya global bdaakan pmahaman kontk budaya, gogafi, dan hitoi. 7. Bkai dan mnghagai kaya atitik, budaya, dan intlktual ta mnapkan nilai-nilai luhu untuk mningkatkan kmatangan pibadi mnuju mayaakat badab. 8. Bpiki logi, kiti, dan latal dngan mmphitungkan potni dan pluang untuk mnghadapi bbagai kmungkinan. 9. Mnunjukkan motivai dalam blaja, pcaya dii, bkja mandii, dan bkjaama dngan oang lain. F. Standa Komptni Bahan Kajian Mndngakan Siwa mampu mnafikan bbagai nuana makna dalam bbagai tk lian dngan bbagai vaiai tujuan komunikai dan kontk. Bbicaa Siwa mampu mngungkapkan bbagai nuana makna dalam bbagai tk lian dngan bbagai vaiai tujuan komunikai dan kontk. Mmbaca Siwa mampu mmahami bbagai nuana makna yang di jumpai dalam bbagai tk ttuli dngan vaiai tujuan komunikai, tuktu tk dan cii-cii bahaanya. Mnuli Siwa mampu mngungkapkan makna caa ttuli uai dngan tujuan komunikainya dngan tuktu wacana dan fitu-fitu bahaa yang lazim digunakan dalam budaya bahaa yang digunakan. 8

9 Pndahuluan G. Standa Komptni 1. Bkomunikai lian dan ttuli dngan mnggunakan agam bahaa ta pola kalimat yang tpat uai kontk dalam wacana intakional dan atau monolog yang infomatif. 2. Bkomunikai lian dan ttuli dngan mnggunakan agam bahaa ta pola kalimat yang tpat uai kontk dalam wacana intakional dan atau monolog yang infomatif, naatif, dan dkiptif. H. Rambu-ambu 1. Kuikulum ini mnapkan pndkatan komptni bagai pndkatan pmblajaan. Bikut adalah bbapa konp pnting yang mndaai pndkatan ini: a. Bahaa mupakan alat untuk mngungkapkan makna yang diwujudkan mlalui tata bahaa dan koakata. Dngan dmikian, ungkapan komunikatif, koakata, plafalan, tata bahaa dan jaan bpan bagai alat pngungkapan makna yang bupa gagaan, pikian, pndapat, dan paaan. b. Makna ditntukan olh lingkup kbahaaan maupun lingkup ituai yang mupakan konp daa dalam pndkatan komptni thadap pngajaan bahaa yang hau didukung olh pmahaman linta budaya. c. Makna dapat diwujudkan mlalui ungkapan yang bbda, baik caa lian maupun ttuli. Suatu ungkapan dapat mmpunyai makna yang bbda tgantung pada ituai pada aat ungkapan itu digunakan. Jadi kagaman ujaan diakui kbnaannya dalam bntuk bahaa lian dan tulian. d. Blaja bahaa aing adalah blaja bkomunikai mlalui bahaa tbut bagai bahaa aaan, baik caa lian maupun ttuli. Blaja bkomunikai ini plu didukung olh pmblajaan unu-unu bahaa tbut.. Motivai blaja iwa mupakan alah atu fakto pnting yang mnntukan kbhailan blaja. Kada motivai ini banyak 9

10 Bahaa Jman ditntukan olh kada kbmaknaan bahan plajaan dan kgiatan pmblajaan iwa yang bangkutan. Dngan kata lain, kbmaknaan bahan plajaan dan kgiatan pmblajaan mmiliki panan yang amat pnting dalam mmotivai iwa untuk mncapai kbhailan dalam blaja. f. Bahan plajaan dan kgiatan pmblajaan mnjadi lbih bmakna jika bhubungan dngan kbutuhan, pngalaman, minat, tata nilai, dan maa dpan iwa. Olh kana itu faktofakto tbut hau dijadikan ptimbangan pngambilan kputuan pngajaan dan pmblajaan aga lbih bmakna bagi iwa. g. Dalam po blaja mngaja, iwa hau diplakukan bagai ubjk utama, dan bukan bagai objk blaka dan guu bpan bagai failitato untuk mmbantu iwa mngmbangkan ktampilan bbahaanya. 2. Pnapan konp-konp di ata dalam pngajaan bahaa aing mnyiatkan hal-hal bikut: a. Unu-unu bahaa, yaitu koakata, ungkapan komunikatif, plafalan, tata bahaa, jaan hndaknya diajikan dalam lingkup kbahaaan maupun lingkup ituai, hingga lbih bmakna. Lingkup ituai hau mncakup lingkup budaya aaan dan budaya iwa. b. Pmblajaan unu-unu bahaa ditujukan untuk mndukung pnguaaan dan pngmbangan mpat ktampilan bbahaa, yaitu: mndngakan, bbicaa, mmbaca, mnuli dan bukan untuk kpntingan pnguaaan unu-unu bahaa itu ndii. Dalam po blaja mngaja, unu-unu bahaa yang dipandang ulit bagi iwa dapat diajikan caa tndii, caa itmati uai dngan tma yang dibaha. c. Dalam po blaja mngaja kmpat ktampilan bbahaa pada hakkatnya tidak dapat dipiahkan. Olh bab itu, ktampilan bbahaa hau dikmbangkan caa tpadu. d. Pta didik hau dilibatkan dalam mua kgiatan blaja, yaitu kgiatan yang dapat mmbantu untuk: 1) mngmbangkan dii iwa dalam bidang ilmu pngtahuan, tknologi, dan ni budaya; 10

11 Pndahuluan 2) mndoong iwa untuk tumbuh dan bkmbang mnjadi waga ngaa yang bkpibadian Indonia; dan 3) mngmbangkan ktampilan mnjalin hubungan dngan pihak lain. 3. Pkmbangan tknologi komunikai dapat dimanfaatkan untuk po blaja mngaja bahaa aing. Tknologi komunikai ini dapat bupa mdia ctak dan lktonika. Mdia ctak mliputi uat kaba, majalah, buku, bou, dan lain-lain. Sdangkan mdia lktonika mliputi komput, tlvii, adio, intnt, CD, CD, dan lain-lain. Mlalui intnt dapat dipolh bbagai infomai yang ditampilkan dalam bahaa aing yang dapat dimanfaatkan untuk mningkatkan kmampuan mmbaca. Mlalui tlvii dan adio, iwa dapat mningkatkan kmampuan mndngakan dan bbicaa, dangkan dngan mnggunakan komput iwa dapat mngmbangkan kmampuan mmbaca dan mnuli. 4. Dukumn ini hanya mnydiakan dafta tma p kla, dangkan dafta anak tma untuk tiap tma diahkan kpada pngguna dokumn ini aga lbih uai dngan ituai dan kondii di daah maing-maing. 5. Pmbagian waktu untuk tiap tma atau anak tma diahkan kpada guu atau di lapangan yang lbih mngtahui kmampuan iwa mka maing-maing. 6. Dokumn ini ditai lampian dafta koakata dan pola kalimat bahaa Jman. 11

12 2 KOMPETESI DASAR, IDIKATOR, DA MATERI POKOK KELAS : XI Standa Komptni : 1. Bkomunikai lian dan ttuli dngan mnggunakan agam bahaa ta pola kalimat yang tpat uai kontk dalam wacana intakional dan atau monolog yang infomativ. KOMPETESI DASAR IDIKATOR MATERI POKOK MEDEGARKA: 1.1 Mngidntifikai bunyi, kata, faa atau kalimat yang diucapkan atau di pdngakan 1.2 Mmpolh infomai dai bbagai bntuk tk lian pndk dhana Mnybutkan ujaan yang didnga Mncocokkan tulian/ gamba/dngan ujaan uai kontk Mnntukan makna kata yang pngucapannya miip Mnntukan tma uatu tk Mnntukan infomai caa global tntang ii tk (mial: nama, jumlah pmbicaa dan tmpat) Mnntukan infomai lktif dai tk lian Mnntukan infomai inci dai uatu tk Mnntukan kata-kata kunci yang tdapat dalam uatu tk. Mnjawab ptanyaan mngnai infomai ttntu Mnjawab ptanyaan tntang ii tk caa inci Contoh Tma: Jati Dii, Khidupan Skolah, Khidupan Kluaga, Kbutuhan Shai-hai, Pkjaan, Kgmaan/ Hobi, Bblanja Pcakapan ingkat dhana, Tk lian pndk dhana, Lagu, yang mmuat koakata, pola kalimat dan ungkapan komunikatif uai kontk 12

13 Komptni Daa, Indikato, dan Mati Pokok KOMPETESI DASAR IDIKATOR MATERI POKOK BERBICARA 1.3 Mlakukan pcakapan pndk dhana dngan lanca 1.4 Mnyampaikan bbagai infomai caa lian uai kontk MEMBACA: 1.5 Mngidntifikai tk uai kontk Mlafalkan ungkapanungkapan komunikatif dngan intonai yang tpat Mngajukan ptanyaan dngan lafal dan intonai yang tpat uai kontk Mmbikan jawaban dngan lafal dan intonai yang tpat uai kontk Mnggunakan ujaan dngan lafal dan intonai yang bna uai kontk Mlakukan pcakapan dngan lanca ta lafal dan intonai yang bna uai kontk Mngucapkan ujaan dngan lafal dan intonai yang bna uai kontk Mnggunakan ujaan dngan lafal dan intonai yang bna uai kontk Mnyampaikan dkipi caa lian uai kontk Mnntukan bntuk uatu tk (mial: uat, dialog, wawancaa db) Mnntukan infomai caa global tntang bntuk tk, ii tk ContohTma: Jati Dii, Khidupan Skolah, Khidupan Kluaga, Kbutuhan Shai-hai, Pkjaan, Kgmaan/ Hobi, Bblanja Situai ttntu uai tma, Gamba-gamba, Pmainan, Lagu, Puii, dngan koakata, pola kalimat dan ungkapan komunikatif uai kontk. Contoh Tma: Jati Dii, Khidupan Skolah, Khidupan Kluaga, Kbutuhan hai-hai, Pkjaan, Kgmaan/ Hobi, Bblanja 13

14 Bahaa Jman KOMPETESI DASAR IDIKATOR MATERI POKOK 1.6 Mnmukan bbagai infomai dai tk tuli pndk dhana Mnntukan tma uatu tk. Mnntukan infomai lktif dai uatu tk Mnntukan infomai inci dai uatu tk. Mnntukan kata-kata kunci yang tdapat dalam uatu tk mnafikan makna kata uai kontk Mnafikan makna ungkapan uai kontk Mnjawab ptanyaan mngnai infomai lktif dai uatu tk Mnjawab ptanyaan mngnai infomai inci uai tma Pcakapan ingkat dhana, Tk pndk dhana, yang mmuat koakata, pola kalimat dan ungkapan komunikatif uai tma MEULIS: 1.7 Mngungkapkan infomai caa ttuli dalam kalimat dhana uai kontk Mnyuun kalimat dhana bdaakan kata-kata yang tdia uai kontk Mnyuun kalimat mnjadi atu paagaf yang padu uai kontk Mnggunakan kata dan faa dalam kalimat dngan jaan, tanda baca dan tuktu yang bna ta koakata yang tpat uai kontk Contoh Tma: Jati Dii, Khidupan Skolah, Khidupan Kluaga, Kbutuhan hai-hai, Pkjaan, Kgmaan/ Hobi, Bblanja Situai ttntu uai tma, Gamba-gamba Pmainan dngan koakata, pola kalimat dan ungkapan komunikatif uai tma 14

15 Komptni Daa, Indikato, dan Mati Pokok KELAS : XII Standa Komptni : 2. Bkomunikai lian dan ttuli dngan mnggunakan agam bahaa ta pola kalimat yang tpat uai kontk dalam wacana intakional dan atau monolog yang infomatif, naatif, dan dkiptif. KOMPETESI DASAR IDIKATOR MATERI POKOK MEDEGARKA: 2.1 Mngidntifikai bunyi, kata, faa atau kalimat yang diucapkan atau di pdngakan 2.2 Mmpolh infomai dai bbagai bntuk tk lian pndk dhana Mnybutkan ujaan yang didnga Mncocokkan tulian/ gamba/dngan ujaan uai kontk Mnntukan makna kata yang pngucapannya miip Mnntukan tma uatu tk Mnntukan infomai caa global tntang ii tk (mial: nama, jumlah pmbicaa dan tmpat) Mnntukan infomai lktif dai tk lian Mnntukan infomai inci dai uatu tk Mnntukan kata-kata kunci yang tdapat dalam uatu tk Mnjawab ptanyaan mngnai infomai ttntu Mnjawab ptanyaan tntang ii tk caa inci ContohTma: Rkai, Sni dan Budaya, Layanan Umum, Mdia Maa, Lingkungan Pcakapan ingkat dhana, Tk lian pndk dhana, Lagu, yang mmuat koakata, pola kalimat dan ungkapan komunikatif uai kontk BERBICARA: 2.3 Mlakukan pcakapan pndk Mlafalkan ungkapanungkapan komunikatif Contoh Tma: Rkai, Sni dan Budaya, 15

16 Bahaa Jman KOMPETESI DASAR IDIKATOR MATERI POKOK dhana dngan lanca 2.4 Mnyampaikan bbagai infomai caa lian uai kontk 2.5 Mnyampaikan bbagai pndapat dan paaan caa lian uai kontk dngan intonai yang tpat Mngajukan ptanyaan dngan lafal dan intonai yang tpat uai kontk Mmbikan jawaban dngan lafal dan intonai yang tpat uai kontk Mnggunakan ujaan dngan lafal dan intonai yang bna uai kontk Mlakukan pcakapan dngan lanca ta lafal dan intonai yang bna uai kontk mngucapkan ujaan dngan lafal dan intonai yang bna uai kontk Mnggunakan ujaan dngan lafal dan intonai yang bna uai kontk Mnyampaikan dkipi caa lian uai kontk Mngucapkan ujaan dngan lafal dan intonai yang bna uai kontk Mnggunakan ujaan dngan lafal dan intonai yang bna uai kontk Mnyampaikan dkipi caa lian uai kontk Layanan Umum, Mdia Maa, Lingkungan Situai ttntu uai tma, Gamba-gamba, Pmainan, Lagu, Puii, dngan koakata, pola kalimat dan ungkapan komunikatif uai tma 16

17 Komptni Daa, Indikato, dan Mati Pokok KOMPETESI DASAR IDIKATOR MATERI POKOK MEMBACA: 2.6 Mngidntifikai tk uai kontk 2.7 Mnmukan bbagai infomai dai tk tuli pndk dhana Mnntukan bntuk uatu tk (uat, dialog, wawancaa db) Mnntukan infomai caa global tntang bntuk tk, ii tk Mnntukan tma uatu tk. Mnntukan infomai lktif dai uatu tk Mnntukan infomai inci dai uatu tk Mnntukan kata-kata kunci yang tdapat dalam uatu tk mnafikan makna kata uai kontk Mnafikan makna ungkapan uai kontk Mnjawab ptanyaan mngnai infomai lktif dai uatu tk Mnjawab ptanyaan mngnai infomai inci uai kontk Contoh Tma: Rkai, Sni dan Budaya, Layanan Umum, Mdia Maa, Lingkungan Pcakapan ingkat dhana, Tk pndk dhana, yang mmuat koakata, pola kalimat dan ungkapan komunikatif uai tma MEULIS: 2.8 Mngungkapkan infomai caa ttuli dalam kalimat dhana uai kontk Mnyuun kalimat dhana bdaakan kata-kata yang tdia uai kontk Mnyuun kalimat mnjadi atu paagaf yang padu uai kontk Mnggunakan kata dan faa dalam kalimat dngan jaan, tanda baca dan Contoh Tma: Rkai, Sni dan Budaya, Layanan Umum, Mdia Maa, Lingkungan Situai ttntu uai tma, Gamba-gamba, Pmainan, dngan koakata, pola kalimat dan ungkapan komunikatif uai tma. 17

18 Bahaa Jman KOMPETESI DASAR IDIKATOR MATERI POKOK tuktu yang bna ta koakata yang tpat uai kontk Mnuli pan ingkat, uat, kgiatan haihai. 2.9 Mngungkapkan pndapat, paaan, caa ttuli Mnyuun kalimat mnjadi atu paagaf yang padu uai kontk Mnggunakan kata dan faa dalam kalimat dngan jaan, tanda baca dan tuktu yang bna ta koakata yang tpat uai kontk 18

19 3 DAFTAR KOSAKATA BAHASA JERMA Tma : Jati dii o am, -n Wohnot, - Ad,- Hkunft, - Land, - Stadt, - Inl, -n umm, - n Ot (im Otn lign) Wt (im Wtn lign) Süd (im Südn lign) od (im odn lign) Zahl, - n Bchäftigung, - n Schül,- Schülin, - nn Lh,- Lhin, -nn Alt (nu Sg) Fau,-n H, -n Kontakt, - Dutchland Indonin hißn wohnn kommn machn ghn in knnnlnn Jni o pchn chibn widholn buchtabin gut h gut pima ght auch dutch indonich alt jung goß klin twa noch chon t nu all jtzt und ja nin in (in-)hundt in Million, zwi Millionn lf zwi zwölf zwanzig di dißig vi fünf Jni Sdj Pat Pat Pat Pat Konj Pat Pat um um um um um um um um um um um 19

20 20 Bahaa Jman o ch chzhn chzig ibn ibzhn ibzig acht nun zhn lign Staß,-n um um um um um um um um um Jni o Radigummi,- Spitz,- Linal,- Spil,- Rätl,- Lid,- Dialog,- Txt,- übung,-n Tt,- Aufatz, - Hauaufgab, -n Fag,-n Antwot,-n Datum - Datn Tag,- Monat,- Jah,- Fund,- Fundin,-nn Pau,-n Kommnta,- End (Sing) (zu End in) Püfung,-n ot,-n Zugni,- Gymnaium, Gymnain Hauptchul,-n Klanabit,-n Klanfaht,-n Klanpch,- Satz, - Uh,-n Uhzit Minut,-n Stund,-n Stundnplan, - Woch,-n Fhl,- lnn n Jni Tma : Khidupan Skolah o Schul, -n Kla, -n Tich,- Stuhl, - Schank, - Tafl, - n Landkat, -n Lamp, - n Bild,- Pojkto,-n Rcod,- Katt,-n Kid,-n Schwamm,,- Fnt,- Tü, - n Pot,- Papikob, - Unticht (Sing) Fach, - Buch, - Hft, - Blitift,- Kuglchib,- Kuli,- Tach,-n Papi (Sing) Jni

21 21 Dafta Koakata Bahaa Jman o hön ingn piln bginnn fagn antwotn machn hn klän untichtn abchibn dikutin daun mögn maln zichnn nachpchn übn findn agn uchn tagn Schuh,- Schulunifom,-n dabi habn Tachngld,- chlißn öffnn ichtig falch chnll langam laut li faul flißig aktiv paiv foh tauig chlcht toll intant Jni o langwilig müd chcklich fuchtba gduldig ympathich tng ntt fundlich unympathich unfundlich da dann danach am (an dm) um inmal ovil pät zut zuammn hi dot od villicht Mogn Mittag,- Abnd,- acht,- Sdj Päp Päp Konj Jni Tma : Khidupan Kluaga o Famili,-n Eltn (pl) Mutt,- at,- Kind Tocht,- Sohn,- Gchwit (pl) Schwt,-n Jni

22 22 Bahaa Jman o Bud,- Goßltn (pl) Goßmutt,- Goßvat,- wandt,-n Tant,- Onkl,- Jung,-n Mädchn,- Baby,- icht,-n ff,-n Couin,-n Couin,- Pon,-n Bzihung,-n Ezihung,n Eh,-n Ehpaa,- Ehfau,-n Ehmann,- Bkannt,-n achba,-n Poblm,- Stit Angt,- Elaubni,- Löung,-n ochlag,- Buch,- Wunch Lut (ing) Glück (Sing) Ruh (Sing) habn lön vbitn laubn vochlagn vthn vgn hlfn lbn Jni o bügln kochn wachn aufäumn aubmachn putzn aufpan libn tön han tudin abitn wckn unthaltn anufn titn zihn minn glaubn chimpfn chlagn Wohnung,-n Hau, - Gatn,- Quadatmt Zimm,- Dach,- Balkon,- Ta,-n Gaag,-n Edgchoß,- Edgcho Flu,- Kll,- Fußbodn,- Kach Läm Mit,-n Mit,- mit,- Ruh,-n Platz,- Hauhalt,- Jni

23 23 Dafta Koakata Bahaa Jman Wäch (Sing) Gchi (Sing) mitn umzihn tng dmokatich buftätig Haufau,-n allin bö äglich daund kitich pät glücklich güntig häßlich chön zimlich goß klin igntlich ldig vhiatt gchidn vwitwt zntal uhig wit nah hll Pat Sdj Jni Tma : Kbutuhan Shai-hai o Duch,-n Bad,- Toiltt,-n Sif,-n Shampoo,- Zahnbüt,-n Zahnpata,- Jni o Zahnpatn Handtuch,- Kamm, - Cém,- Pafüm,- Klidung Klid,- Blu,-n Hmd,-n Ho,-n Rock,- Jan,- T-hit,- Apptit Sock,-n Sandal,-n Pullov,- Jack,-n En (Sing) Fühtück Mittagn,- Mnü,- opi,-n Hauptgicht,- achpi,-n Supp,-n Ri (Sing) Gmü,- Obt Fich,- Flich Hähnchn,- Ei,- Katoffl,-n Stak,- Mittag Bötchn,- Butt Mamlad Kä T Kaff Milch Jni

24 24 Bahaa Jman o Saft,- Wa Minalwa Bi Wut,- Salat Kuchn,- Ei Joghut Hambug,- Pizza Spaghtti Pomm fit Küch,-n Kühlchank,- Kann,-n Tll,- Gla,- Ta,-n Btck M,- Gabl,-n Löffl,- Schlafzimm,- Btt,-n Klidchank,- Spigl,- Wohnzimm,- Sofa,- Sl,- duchn badn ich wachn bnutzn n nhmn chmckn tinkn kämmn Pobin chlafn phantatich h gut Jni o alzig chaf phantatich au üß ftt haltba oh all twa mit ohn vil wnig aub chmutzig untn Päp Päp Jni Tma : Pkjaan o Buf,- Abit,-n Bamt,-n Bamtin,-nn Angtllt,-n Abit,- Abitin,-nn Slbtändig,-n Bau,-n Bäuin,-nn Tchnik,- Tchnikin,-nn Ingniu,- Ingniuin,-nn Chf,- Chfin,-nn Sktä,- Sktäin,-nn käuf käufin-nn Fima, Fimn Jni

25 25 Dafta Koakata Bahaa Jman o Btib,- Fabik,n Angbot,- Stll,-n Bwbung,-n Bif,- Abitamt,- Abitplatz, - Abitlo,-n Ghalt Lohn Comput Tlgam,- Tlfax (ing) Schibmachin,-n Kollgin,-nn Kollgin,-nn Anzig,-n bwbn anfangn aufhön bginnn vdinn wdn tippn tlfonin poduzin htlln faxn chickn Bäck backn Bau (Sing) baun Fiuin,-nn Fiu,- Haa,- chnidn antngd dingnd hat (abitn) licht wichtig Jni o notwndig chmutzig lbt mindtn dnn dhalb obwohl totzdm augbn bkommn wünchn vwiklichn fähig alitich vkaufn itzn thn Konj Konj Konj Konj Jni Tma : Kgmaan/Hobi o Hobby,- Spot (Sing) Fußball,- Tichtnni (Sing) Tnni ollyball Baktball Kaat Fizit (Sing) Jugndgupp,-n Jugndzntum Wochnnd Fin (pl) Bibliothk,-n Dikothk,-n Fnh,- Schwimmbad,- Spazigang,- Tanz,- Muik Café,- Jni

26 26 Bahaa Jman o That,- Kino,- Konzt,- Film,- Eintittkat,-n Radio Gita,-n Klavi,- tibn (Spot tibn) piln (Tnni piln, Gita piln) hön ghn fahn (/i fäht) ammln fnhn ingn tanzn Bifmak,-n (Bifmakn ammln) pazin ghn fotogafin chwimmn ufn faulnzn chlafn tffn vohabn zichnn maln adfahn Wandn Schach (Schach piln) oft manchmal ltn po () zwimal nu Jni Tma : Bblanja o Makt, - Supmakt, - Ladn Lbnmittl Ka,-n Gld,- Einkaufwagn,- Tüt,-n (Platiktüt) Sondangbot,- Spülmittl,- Wachmittl,- Kund,-n Käuf,- Do,-n Packung,-n Kilogam,- ( Kilo) Gamm Lit StŸck Flach,-n tu fich taditionll modn Süßigkit,-n Kaufhau,- Klidung Mak,-n Qualität,-n Gät,- lktonich nu gbaucht alt Fab,-n ot glb baun gpunktt gün Jni

27 Dafta Koakata Bahaa Jman o wiß chwaz blau gau lgant paktich bqum potlich dunkl hll lang kuz wit ng mut kait gmutt gtift gblümt kotn kaufn inkaufn handln bzahln bauchn zign bdinn ntchuldign wchln funktionn Kiok,- Zitung,-n Zitchift,-n Zigatt,-n Apfl, - Banan.-n Oang,-n Kohl Tomat,-n Papika Jni Tma : Rkai o Stand - Gbig, - Sonn M S Landchaft,- n Hotl - Wohnung, - n Ribüo, - Popkt, - Pi, - Infomation, - Platz, - Auto, - Bahn, - n Zuq, - Fahad, - Bu, - Fahkat, - n Bahnhof, - Fahplan - Flug Flughafn, - Flugzug, - Kama, - Foto, - Jugndhbg, - n Zlt Camping Pa, - Pnion Ri, - n Touit, - n ium, ia Gpäck Koff, - Gld Plan, - Riplan, - Rchnung, - Eholung Inl, - n Jni 27

28 28 Bahaa Jman o fahn flign ghn chwimmn badn tauchn gln pazinghn chlafn fnhn bogn btlln buchn ich fun wandn zltn fotogafin in packn vin wchln plann laufn Gld Wtt uhig billig tu gmütlich chön hlich wundba toll up intant phantatich unvgblich bindücknd glücklich zufidn Jni Tma : Sni dan Budaya o Kunt, Küntl,- Staßnküntl Küntmal Küntlin,-nn Staßnküntlin,- nn Kuntmalin,-nn Schaupil,- Muikant,-n Staßnmuikant Chaakt,- fundlich ntt hilfbit tolant Tolant outil,- Mali Muik Litatu,-n Gdicht,- Dicht,- Roman,- ovll,-n maln Bild,- Achitktu,-n Autllung -n Tanz, - tanzn Tanz,- Tanzin,-nn ingn Kino,- That,- Eintittkat,- Fußgäng,- Fußgängzon,- Konzt,- Lokal,- Muum, Mun () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () Jni

29 29 Dafta Koakata Bahaa Jman o Muik,- Rgiu,- Schifttll,- antaltung,-n Einkaufzntum bunt tön igntlich tauig foh ich bchwn laut li bühmt bkannt Kultu,-n pünktlich Diziplin (ing) tng wnig chlcht klaich modn Einladung,-n inladn intant Sich intin (fü) Anfang,- anfangn anbitn anhn buchn bichtign Tou,-n Umgbung,-n natülich lbtvtändlich Tadition,-n taditionll Ft,- Kanval(Singl) Kotüm,- () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () Jni o Umzug,- Mak,-n otil,- achtil,- () () () () Jni Tma : Layanan Umum o Kanknhau, - Klinik,-n Kanknwagn,- Azt,- Aztin,-nn Dokto,- n Spchtund,-n Patint,-n untuchn bhandln band,- opin Kanknchwt,-n Gundhit gund Kankhit,-n kank Schmz,-n Ekältung,-n Hutn (ing) Schnupfn (ing) Gipp (ing) Fib (ing) Mdikamnt,- Tabltt,-n Salb,- n Pflat,- Apothk,-n Duchfall gfahlich vö Kopf, Zahn,- Aug,-n () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () Jni

30 30 Bahaa Jman o Bauch,- Hal,- Bin,- Hand,- plötzlich täglich Pot (ing) Potamt,- Bif,- Biffumchlag,- Bifmak,-n Potkat,-n Pakt,- chickn untchibn Potlitzahl,-n Bifkatn,- Biftäg,- bkommn lang Luftpot (ing) Ot,- Abnd,- Empfäng,- häufig Gu,- Amt,- Polizi (ing) Polizit,-n kh (ing) Ampl,-n Sta_,-n Kuzung,-n gln Auto,- Sta_nbahn,-n Stau,- Motoad,- Fahad,- Fah,- Bu,- Halttll,-n Fahkat,-n () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () Jni o intign autign chnll langam ünfall,- ubqun link cht Bahnhof,- Zug,- Schalt,- Lini,-n Autobahn,-n Taxi,- Flughafn,- Flugzug,- Lut (PL) watn Langwil (ingl) mindtn nah wit Moch,-n Kich,-n Bank,-n () () () () () () () () () () () () () () () () () () () (pat) () () () () () h Jni Tma : Mdia Maa o P (Sing). Fihit Zitung, - n Zitchift, - n Illutit, - n Zitchift, - n Magazin, - abonnin Jounalit, -n Rpot,- Intviw,- intviwn Bicht, - Jni

31 Dafta Koakata Bahaa Jman o bichtn Infomation,- n Infomin kla dutlich wah btimmt Wahhit, -n hlich lügn Schibmachin,-n Comput,- Pogami,- Rubik,-n Atikl,- Wlt (Sing) Auland (Sing) Inland (Sing) Witchaft (Sing) Lokaltil,- Politik (Sing) Spot (Sing) Klatch (Sing) achicht,-n Schlagzil,- n pan ghön zu Dmontation,- n dmontin ggn fü ohn mit Rgiung,- n Büg,- olk,- Päidnt,- n Minit Bundkanzl,- Studnt,- n Slogan,- Kig,- Fidn Jni Pap Pap Pap Pap o Stik tikn Politik Skandal,- Fußbballpil,- Fußbballtam,- Mitchaft,- n Land,- Entwicklungland,- ntwickln Ditt Wlt Klima (ingl) hiß kalt naß tockn fucht Rgn gnn ( gnt) Schn (Singl) Schnin ( chnit) Sonn,- n chinn (Di onn chint) bl,- hblich Wolk,- n wolkig Wind,- windig Wtt Jahzit,- n Tocknzit Rgnzit Fühling,- Somm,- Hbt,- Wint,- Rundfunk (Singl) Fnhn Gät,- Jni i i 31

32 Bahaa Jman o Sndung,- n ndn Pogamm, - Zuchau,- Quiz,- Unthaltung,- n Kimi,- anchaun Radio,- zuhön Tlfon,- anufn tlfonin Anuf,- Hö,- Handy,- vbindn Tlfonzll,- n Tlfonbuch,- Tlgamm,- bzt Tma : Lingkungan o atu (Singl) Umwlt (Singl) Umwltvchmutzung,- n Atmophä, - n Umwltchutz bkämpfn Gfah, -n Ggnd, - n Land (Bdutung: Bodn ing) Landchaft,-n bwundn ztön chützn Umwltztöung,- n Jni Jni o Müll (Singl) wgwfn vmidn otin packung,- n Batti,-n Wa Luft Pflanz,- n Ti,- Mnch,- n vchmutzn aubhaltn vnichtn ttn Baum, - Blatt, - wachn Wald, - fich aub chmutzig vbnnn anpflanzn fälln Holz,- Topnwald, - Uwald,- Rgnwald,- Fu,- Gbit,- Wg,- Stom,- Engi,- n Bach,- Flu,- S,- n M,- flißn tif flach Uf,- Bück,- n Jni 32

33 33 Dafta Koakata Bahaa Jman o Bunnn Bg,- Gbig,- Hoh_,- n Tal,- Stin,- hügling Hügl,- S,- n Ed Landwit,- Bau,- n Fld,- Rifld,- ntn,- Rnt,- n Himat (Sing) gfählich Stadt,- Haupttadt,- Bnzin (Sing) Abga,- Abfall,- Gbäud,- Mülldponi,- n Umwltchütz,- Stadtvwaltung,- n dopplt dunkl Fläch,- n lang bit Bwohn,- Einwohn,- ichn Mitglid,- öffntlich pobin ichn vantwotlich in,- vchwindn Jni o lbn tbn Jni

34 Bahaa Jman Pola Kalimat Bahaa Jman Kla XI Ponalponomn ingula und plual im ominativ im Akkuativ im Dativ Fagponomn: Sach: wa Pon: im ominativ : w im Akkuativ : wn im Dativ : wm Dmontativponomn im ominativ Dmontativponomn im Akkuativ Da omn: D Atikl: Btimmt Atikl im ominativ Unbtimmt Atikl im ominativ Unbtimmt Atikl ngativ im ominativ Btimmt Atikl im Akkuativ Unbtimmt Atikl im Akkuativ Unbtimmt Atikl gativ im Akkuativ Btimmt Atikl im Dativ Unbtimmt Atikl im Dativ Unbtimmt Atikl ngativ im Dativ Pän: bn (glmäßig bn) bn mit okalwchl: fahn, tagn, hn, lan, n, ln, tffn, uw. Tnnba bn Modalvbn 34

35 Dafta Koakata Bahaa Jman Satztuktun: Auagatz: o S + P + O o S + P + O1 (Dativ) + O2 (Akk) o S + P + O2 (Akk) + O1 (Dativ) o Fagatz o Fagatz mit Fagwot o Fagatz ohn Fagwot o Impativatz o bn mit Dativ, Fagwöt: wi, wo, woh, w, wa, wivil, wi vil, wi lang, wi pät, wann, wohin, waum, womit, mit wm, wozu, Poivponomn im ominativ, im Akkuativ Päpoitionn Päpoitionn + Akkuativ Päpoitionn + Dativ Päpoitionn + Dativ/Akkuativ ktivdklination im ominativ im Akkuativ im Dativ Di Kompaation Kompaativ Suplativ 35

36 Bahaa Jman Kla XII Konjunktionn: dhalb, ab, dnn. Da, wil Pfkt; glmäßig bn unglmäßig bn Pätitum: Habn, in glmäßig bn Unglmäßig bn Indikt Fagatz; Ich wiß nicht, wo.. Paiv : Pän Pfkt Zutand Paiv Rlativatz Gnitiv 36

KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran

KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI Mata Pelajaran BAHASA MANDARIN SEKOLAH MENENGAH ATAS dan MADRASAH ALIYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Jakarta, Tahun 2003 Katalog dalam Terbitan Indonesia. Pusat Kurikulum,

Lebih terperinci

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FISIKA BERBASIS MASALAH UNTUK MENUMBUHKAN HIGHER ORDER THINKING SKILL (HOTS) SISWA KELAS X POKOK BAHASAN FLUIDA STATIS

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FISIKA BERBASIS MASALAH UNTUK MENUMBUHKAN HIGHER ORDER THINKING SKILL (HOTS) SISWA KELAS X POKOK BAHASAN FLUIDA STATIS PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FISIKA BERBASIS MASALAH UNTUK MENUMBUHKAN HIGHER ORDER THINKING SKILL (HOTS) SISWA KELAS X POKOK BAHASAN FLUIDA STATIS Siti Ainur Rohmah, Sutarman dan Lia Yuliati Jurusan Fisika,

Lebih terperinci

Integral Fungsi Eksponen, Fungsi Trigonometri, Fungsi Logaritma

Integral Fungsi Eksponen, Fungsi Trigonometri, Fungsi Logaritma Modul Intgral Fungsi Eksponn, Fungsi Trigonomtri, Fungsi Logaritma Dr. Subanar D PENDAHULUAN alam mata kuliah Kalkulus I Anda tlah mngnal bahwa intgrasi adalah pross balikan dari difrnsiasi. Jadi untuk

Lebih terperinci

Gelombang Datar Serbasama. Oleh : Eka Setia Nugraha, ST,MT

Gelombang Datar Serbasama. Oleh : Eka Setia Nugraha, ST,MT Glombang Data Sbaama Olh : ka Stia Nugaha, ST,MT Oganiai Glombang Data Sbaama A. Pndahuluan pag 3 B. Pnuunan Pamaan Glombang pag 5 C. Pamaan Glombang pag 13 D. Vkto Poynting dan Pninjauan Daya pag 16.

Lebih terperinci

95. Mata Pelajaran Bahasa Perancis untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa

95. Mata Pelajaran Bahasa Perancis untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa 95. Mata Pelajaran Bahasa Perancis untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa A. Latar Belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan

Lebih terperinci

untuk Kata Kunci : Fourier, DFT, FFT, Spektrum, Audio. (1)

untuk Kata Kunci : Fourier, DFT, FFT, Spektrum, Audio. (1) tod Pngurangan ampling dan Pnggunaan Banyak rkuni ampling Analia Tranormai ourir Digital pada Aplikai yang Brbai ikrokontrolr Eru Pupita Politknik Elktronika gri urabaya Intitut Tknologi puluh opmbr Kampu

Lebih terperinci

99. Mata Pelajaran Bahasa Mandarin untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa

99. Mata Pelajaran Bahasa Mandarin untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa 99. Mata Pelajaran Bahasa Mandarin untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa A. Latar belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan

Lebih terperinci

100. Mata Pelajaran Bahasa Mandarin untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan

100. Mata Pelajaran Bahasa Mandarin untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan 100. Mata Pelajaran Bahasa Mandarin untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan A. Latar belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat

Lebih terperinci

93. Mata Pelajaran Bahasa Jerman untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa

93. Mata Pelajaran Bahasa Jerman untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa 93. Mata Pelajaran Bahasa Jerman untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa A. Latar belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan

Lebih terperinci

BAB III : ALAT-ALAT OPTIK

BAB III : ALAT-ALAT OPTIK BAB III : ALAT-ALAT OPTIK Pada bab ini mmbaa tntang bbrapa lat optik yang mnggunakan lna, prti : mata dan kacamata (lna kontak), lup (kaca pmbar), mikrokop, tropong (tlkop). III.. Mata manuia dan Kacamata

Lebih terperinci

KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran

KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI Mata Pelajaran BAHASA JEPANG SEKOLAH MENENGAH ATAS dan MADRASAH ALIYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Jakarta, Tahun 2003 Katalog dalam Terbitan Indonesia. Pusat Kurikulum,

Lebih terperinci

96. Mata Pelajaran Bahasa Perancis untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan

96. Mata Pelajaran Bahasa Perancis untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan 96. Mata Pelajaran Bahasa Perancis untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan A. Latar Belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan

Lebih terperinci

KOMPETENSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING/ KONSELOR (GURU BK/K) LULUSAN DIKLAT PROGRAM ALIH FUNGSI DI PROVINSI DKI JAKARTA

KOMPETENSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING/ KONSELOR (GURU BK/K) LULUSAN DIKLAT PROGRAM ALIH FUNGSI DI PROVINSI DKI JAKARTA Jurnal Psiko-Edukasi, Mi 2015, (1-12) Komptnsi Guru Bimbingan dan Konsling/Konslor... (Awaluddin & Hrdi) 1 ISSN: 1412-9310 Vol. 13, 2015 KOMPETENSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING/ KONSELOR (GURU BK/K) LULUSAN

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Data penelitian diperoleh dari siswa kelas XII Jurusan Teknik Elektronika

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Data penelitian diperoleh dari siswa kelas XII Jurusan Teknik Elektronika BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. DESKRIPSI DATA Data pnlitian diprolh dari siswa klas XII Jurusan Tknik Elktronika Industri SMK Ma arif 1 kbumn. Data variabl pngalaman praktik industri, kmandirian

Lebih terperinci

Universitas Indonusa Esa Unggul Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Persamaan Diferensial Orde I

Universitas Indonusa Esa Unggul Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Persamaan Diferensial Orde I Univrsitas Indonusa Esa Unggul Fakultas Ilmu Komputr Tknik Informatika Prsamaan Difrnsial Ord I Dfinisi Prsamaan Difrnsial Prsamaan difrnsial adalah suatu prsamaan ang mmuat satu atau lbih turunan fungsi

Lebih terperinci

97. Mata Pelajaran Bahasa Jepang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa

97. Mata Pelajaran Bahasa Jepang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa 97. Mata Pelajaran Bahasa Jepang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Bahasa A. Latar belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan

Lebih terperinci

94. Mata Pelajaran Bahasa Jerman untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan

94. Mata Pelajaran Bahasa Jerman untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan 94. Mata Pelajaran Bahasa Jerman untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan A. Latar belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan

Lebih terperinci

PERBANDINGAN FIELD STRENGTH UPPER DAN COMBINED ANTENNA PADA TRANSMISI TV 7 SURABAYA

PERBANDINGAN FIELD STRENGTH UPPER DAN COMBINED ANTENNA PADA TRANSMISI TV 7 SURABAYA TESLA Vol. 8 No. 2, 51 60 (Oktob 2006) Junal Tknik Elkto PERBANDINGAN FIELD STRENGTH DAN ANTENNA PADA TRANSMISI TV 7 SURABAYA Inda Sujati 1), Endah Styaningsih 2) dan Stvani Hmawan 3) Abstact It has bn

Lebih terperinci

BAB 2 PERBANDINGAN DETEKSI POLA SEBARAN TITIK SPASIAL SECARA ACAK DENGAN METODE KUADRAN DAN TETANGGA TERDEKAT MUHAMMAD NUR AIDI*

BAB 2 PERBANDINGAN DETEKSI POLA SEBARAN TITIK SPASIAL SECARA ACAK DENGAN METODE KUADRAN DAN TETANGGA TERDEKAT MUHAMMAD NUR AIDI* BAB PERBANDINGAN DETEKSI POLA SEBARAN TITIK SPASIAL SECARA ACAK DENGAN METODE KUADRAN DAN TETANGGA TERDEKAT MUHAMMAD NUR AIDI* *Dosn Statistika IPB Disampaikan dalam Smina Nasional Statistika k 9 SNS IX

Lebih terperinci

PENINGKATAN PRODUKSI PADI MELALUI SL-PTT DI PROVINSI BENGKULU PENDAHULUAN

PENINGKATAN PRODUKSI PADI MELALUI SL-PTT DI PROVINSI BENGKULU PENDAHULUAN PENINGKATAN PRODUKSI PADI MELALUI SL-PTT DI PROVINSI BENGKULU Emlan Fauzi, Hamdan, dan Wawan Eka Putra Pnliti Balai Pngkajian Tknoloi Prtanian (BPTP) Bngkulu Jl Irian KM 6,5 Klurahan Smarang Kota Bngkulu

Lebih terperinci

SILABUS. Alokasi Waktu. Sumber Belajar Kompetensi. Standar Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian

SILABUS. Alokasi Waktu. Sumber Belajar Kompetensi. Standar Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian SILABUS Nama Sekolah : SMA N 3 Kediri Program : Pilihan/ Umum Mata Pelajaran : Bahasa Jerman Kelas : XI Semester : 2 Tahun Pelajaran : 2007-2008 : 19 minggu x 2 JP Standar Dasar Materi Pembelajaran Indikator

Lebih terperinci

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A R A N I K A N N I L A P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A

Lebih terperinci

92. Mata Pelajaran Bahasa Arab untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan

92. Mata Pelajaran Bahasa Arab untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan 92. Mata Pelajaran Bahasa Arab untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan A. Latar Belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan

Lebih terperinci

98. Mata Pelajaran Bahasa Jepang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan

98. Mata Pelajaran Bahasa Jepang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan 98. Mata Pelajaran Bahasa Jepang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) Program Pilihan A. Latar belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan

Lebih terperinci

MODEL PEMBELAJARAN LIMA DOMAIN SAINS DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN BERMAKNA. Dadan Rosana

MODEL PEMBELAJARAN LIMA DOMAIN SAINS DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN BERMAKNA. Dadan Rosana Jurnal Pnlitian dan Evaluasi Pndidikan MODEL PEMBELAJARAN LIMA DOMAIN SAINS DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN BERMAKNA Pndidikan Fisika FMIPA UNY haidaraufa@yahoo.co.id Abstrak

Lebih terperinci

Panduan Lomba. Sebelum Mengikuti Lomba

Panduan Lomba. Sebelum Mengikuti Lomba Panduan Lomba Panduan Lomba Vnu dibuka : 05.00 WIB Pmanasan: 05.30 WIB Waktu Flag-ff : 06.00 WIB Hari Prlombaan : inggu, 15 i 2016 Lokasi : all Alam Sutra Sblum ngikuti Lomba Anda disarankan untuk mngikuti

Lebih terperinci

SILABUS. Alokasi Waktu (menit) Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian

SILABUS. Alokasi Waktu (menit) Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian SILABUS Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Kediri Program : Pilihan / Umum Mata Pelajaran : Bahasa Jerman Kelas : XII Semester : 1 Tahun Pelajaran : 2008-2009 : 17 minggu x 4 JP Standar Dasar Materi Pembelajaran

Lebih terperinci

Hukum Gauss. f = fluks listrik = jumlah garis gaya yang menembus luas A E r = medan listrik = elemen luas q i

Hukum Gauss. f = fluks listrik = jumlah garis gaya yang menembus luas A E r = medan listrik = elemen luas q i Hukum Gauss Pv. Jumlah gais gaya yang klua dai pmukaan ttutup S bbanding luus dngan jumlah muatan yang dilingkupinya. dimana : f = E d A = q i f = fluks listik = jumlah gais gaya yang mnmbus luas A E =

Lebih terperinci

USAHA PEMBUATAN GULA AREN

USAHA PEMBUATAN GULA AREN P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S e m u t d a n C e t a k ) P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S

Lebih terperinci

Faktor Penyebab Kurang Berkembangnya Kawasan Wisata Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Faktor Penyebab Kurang Berkembangnya Kawasan Wisata Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Faktr Pnybab urang rkmbangnya awasan Wisata Tlaga Ngbl, abupatn Pnrg rbasis Pmbangunan rklanjutan rfiani yariah ) Rimadwi upriharj ) ) tudnt f partmnt f rchitctur, FTP, IT urabaya 6 Indnsia, mail: nisya7@yah.cm

Lebih terperinci

Program Kerja TFPPED KBI Semarang 1

Program Kerja TFPPED KBI Semarang 1 U P A Y A M E N G G E R A K K A N P E R E K O N O M I A N D A E R A H M E L A L U I F A S I L I T A S I P E R C E P A T A N P E M B E R D A Y A A N E K O N O M I D A E R A H ( F P P E D ) S E K T O R P

Lebih terperinci

PROFIL DATA PENGOBATAN DALAM USADA TENUNG TANYALARA

PROFIL DATA PENGOBATAN DALAM USADA TENUNG TANYALARA PROFIL DATA PENGOBATAN DALAM USADA TENUNG TANYALARA Wahyuni, N.N.S 1, Warditiani, N.K. 1, Lliqia, N.P.E. 1 1 Jurusan Farmasi Fakultas Matmatika Dan Ilmu Pngtahuan Alam Univrsitas Udayana Korspondnsi: Ni

Lebih terperinci

ANALISIS FAKTOR GAYA KEPEMIMPINAN DAN FAKTOR ETOS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA ORGANISASI YANG TELAH MENERAPKAN SNI

ANALISIS FAKTOR GAYA KEPEMIMPINAN DAN FAKTOR ETOS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA ORGANISASI YANG TELAH MENERAPKAN SNI ANALII FAKTOR GAYA KEPEMIMPINAN DAN FAKTOR ETO KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA ORGANIAI YANG TELAH MENERAPKAN NI 9-900-00 Biatna Dulbrt Tampubolon Abstract An organization which has applid NI 9-900-00,

Lebih terperinci

8. Fungsi Logaritma Natural, Eksponensial, Hiperbolik

8. Fungsi Logaritma Natural, Eksponensial, Hiperbolik 8. Fungsi Logaritma Natural, Eksponnsial, Hiprbolik 8.. Fungsi Logarithma Natural. Sudaratno Sudirham Dfinisi. Logaritma natural adalah logaritma dngan mnggunakan basis bilangan. Bilangan ini, sprti halna

Lebih terperinci

Robot Cerdas Pemadam Api Dan Robot Cerdas Pemain Bola

Robot Cerdas Pemadam Api Dan Robot Cerdas Pemain Bola Uivt Mdiy Ml Lt Bl ci200..c.id Id tl d bb li Kt Rbt Id (KRI), di y bi wil Id t iti t bt tit itl y dil di bb A ti J, Tild, K Slt, Ci, Mly, Vit d li-li. B l t t y wili Id d t 200 yit ti B-C di PENS (Pliti

Lebih terperinci

BAB IV VIBRASI KRISTAL

BAB IV VIBRASI KRISTAL BAB IV VIBRASI KRISTAL MATERI : Gtaran (Vibrai) Krital 4..praaan dipri untuk krital brbai atu ato. 4..kcpatan klopok (group vlocity) 4.3 praaan dipri untuk krital brbai dua ato. 4.4.cabang optik 4.5.cabang

Lebih terperinci

KARAKTERISTIK DAN PELUANG KECELAKAAN PADA MOBIL PRIBADI DI WILAYAH PERKOTAAN (Characteristic and Accident Probability on Private Car in Urban Area)

KARAKTERISTIK DAN PELUANG KECELAKAAN PADA MOBIL PRIBADI DI WILAYAH PERKOTAAN (Characteristic and Accident Probability on Private Car in Urban Area) KARAKTERISTIK DAN PELUANG KECELAKAAN PADA MOBIL PRIBADI DI WILAYAH PERKOTAAN (Charactristic and Accidnt Probability on Privat Car in Urban Ara) Lasmini Ambarwati, Harnn Sulistio, Gama Hndika Ngara, Zanuar

Lebih terperinci

Debuging Program dengan EasyCase

Debuging Program dengan EasyCase Modul asyc 1 Dbuging Program dngan EasyCas Di susun Olh : Di dukung olh : Portal dukasi Indonsia Opn Knowlodg and Education http://ok.or.id Modul asyc 2 KATA PENGANTAR Puji syukur kpada guru sjatiku Gusti

Lebih terperinci

BAB IV ANALISA PENYEBAB PUTUSNYA RANTAI RECLAIM FEEDER

BAB IV ANALISA PENYEBAB PUTUSNYA RANTAI RECLAIM FEEDER BAB IV AALISA PEYEBAB PUTUSYA RATAI RECLAIM FEEDER Rclaim Fdr adalah buah min ang digunakan dalam itm pngiriman matrial (matrial input). Dalam hal ini, rclaim fdr mrupakan alat bantu pada itim konvor dalam

Lebih terperinci

KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran

KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI Mata Pelajaran BAHASA ARAB SEKOLAH MENENGAH ATAS dan MADRASAH ALIYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Jakarta, Tahun 2003 Katalog dalam Terbitan Indonesia. Pusat Kurikulum,

Lebih terperinci

SILABUS. Penilaian Belajar. Sumber Memahami konsep umum tentang ilmu jiwa belajar PAI

SILABUS. Penilaian Belajar. Sumber Memahami konsep umum tentang ilmu jiwa belajar PAI Mata Kuliah : PSIKOLOGI BELAJAR PAI Bobot : 3 SKS Klompok MK : MKB Jurusan : PAI Fakultas : Tarbiyah IAIN Sunan Ampl Surabaya Komptnsi Mata Kuliah : Mampu mmahami prilaku siswa dan prubahan-prubahannya,

Lebih terperinci

KONTROL URBAN SPRAWL DENGAN PENDEKATAN PEMODELAN PERILAKU PERJALANAN DAN PARTISIPASI PENDUDUKNYA

KONTROL URBAN SPRAWL DENGAN PENDEKATAN PEMODELAN PERILAKU PERJALANAN DAN PARTISIPASI PENDUDUKNYA LAPORAN PENELITIAN HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009 KONTROL URBAN SPRAWL DENGAN PENDEKATAN PEMODELAN PERILAKU PERJALANAN DAN PARTISIPASI PENDUDUKNYA Pnliti : Lasmini Ambarwati, ST.,

Lebih terperinci

PDF created with FinePrint pdffactory trial version YUK BELAJAR NIHONGO

PDF created with FinePrint pdffactory trial version  YUK BELAJAR NIHONGO 1 YUK BELAJAR NIHONGO PENGANTAR Saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan Jepang? Atau barangkali sedang kuliah jurusan Bahasa Jepang, atau suatu saat anda ingin pergi ke Jepang baik untuk belajar atau

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG LAGU MARS DAN HYMNE KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat kebersamaan persatuan dan

Lebih terperinci

BAHAN AJAR / RPP. C. Metode Pembelajaran : Inquiri I. Kegiatan Pembelajaran :

BAHAN AJAR / RPP. C. Metode Pembelajaran : Inquiri I. Kegiatan Pembelajaran : BAHAN AJAR / RPP Bidang Studi : Bahasa Jerman Pokok Tema : Erste Kontake Sub Tema :Erste Kontakte mit Deutschen ( ich, du, sie/er/es (sing), Sie, sie (pl)) Kelas / Semester: X / gasal Standar Kecakapan

Lebih terperinci

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM RI N RENSTRA CANA STRATEGIS BALA113E A 4?ENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 215-219 t 411 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jalan Pastur

Lebih terperinci

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A K O N V E K S I P A K A I A N J A D I P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H (

Lebih terperinci

23. Mata Pelajaran Bahasa Mandarin Untuk Paket C Program Bahasa

23. Mata Pelajaran Bahasa Mandarin Untuk Paket C Program Bahasa 23. Mata Pelajaran Bahasa Mandarin Untuk Paket C Program Bahasa A. Latar belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan jarak bukan suatu hambatan untuk

Lebih terperinci

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N D E N G A N P U R S E S E I N E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A

Lebih terperinci

Perolehan dan Karakteristik Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) Hasil Hidrodistilasi

Perolehan dan Karakteristik Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) Hasil Hidrodistilasi Plhan dan Kaakisik Minyak Aka Wangi (Vivia zizaniids) Hasil Maia Inggid, Ingid Lvana dan Haj Djjsub Juusan Tknik Kimia. Fakulas Tknlgi Indusi. Univsias Kalik Paahyangan Ciumbului 94. Bandung 40141 Tlp/Fax.

Lebih terperinci

Khairul Amdanidan Fransisca A. A. S. Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Medan ABSTRAK

Khairul Amdanidan Fransisca A. A. S. Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Medan ABSTRAK PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOPERATIF TIPEGROUP INVESTIGATION(GI)TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADAMATERIPOKOK BESARAN DAN SATUAN DI KELAS X SEMESTER I SMA NEGERI 1 SIPOHOLON T. P. 2013/2014 Khairul Amdanidan

Lebih terperinci

SILABUS DAN SISTIM PENILAIAN

SILABUS DAN SISTIM PENILAIAN SILABUS DAN SISTIM PENILAIAN Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Kediri Program : Pilihan Mata Pelajaran : Bahasa Jerman Kelas : X Semester : 2 ( dua ) Tahun Pelajaran : 2008-2009 : 15 minggu x 2 JP Standar Dasar

Lebih terperinci

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A B U D I D A Y A C A B A I M E R A H P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P

Lebih terperinci

Pemodelan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Mahasiswa Pasca Sarjana ITS dengan Regresi Logistik dan Neural Network

Pemodelan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Mahasiswa Pasca Sarjana ITS dengan Regresi Logistik dan Neural Network JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol., No., (Spt. 202) ISSN: 230-928X D-36 Pmodlan Faktor-faktor yang Mmpngaruhi Prstasi Mahasiswa Pasca Sarjana ITS dngan Rgrsi Logistik dan Nural Ntwork Wijdani Anindya Hadi

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN. I b M MASTER MENDAMPINGI GURU DI WILAYAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL PROPINSI KALIMATAN UTARA (2MG3T-KALTARA) Oleh:

PANDUAN PELAKSANAAN. I b M MASTER MENDAMPINGI GURU DI WILAYAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL PROPINSI KALIMATAN UTARA (2MG3T-KALTARA) Oleh: PANDUAN PELAKSANAAN I b M MASTER MENDAMPINGI GURU DI WILAYAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL PROPINSI KALIMATAN UTARA (2MG3T-KALTARA) Olh: TIM PELAKSANA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Lebih terperinci

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N G O L A H A N I K A N B E R B A S I S F I S H J E L L Y P R O D U C T ( O T A K -O T A K d a n K A K I N A G A ) P O L A P E M B I A Y

Lebih terperinci

STRUKTUR DAN KOMPOSISI TANAH

STRUKTUR DAN KOMPOSISI TANAH STRUKTUR DAN KOMPOSISI TANAH 2.1 Pnahuluan Tanah truun ari butiran tanah atau partikl lainnya an rongga-rongga atau pori i antara partikl butiran tanah. Rongga-rongga trii bagian atau luruhnya ngan air

Lebih terperinci

Pertemuan XIV, XV VII. Garis Pengaruh

Pertemuan XIV, XV VII. Garis Pengaruh ahan jar Statika ulyati, ST., T rtmuan X, X. Garis ngaruh. ndahuluan danya muatan hidup yang brgrak dari satu ujung k ujung lain pada suatu konstruksi disbut bban brgrak. isalkan ada sbuah kndaraan mlalui

Lebih terperinci

SILABUS. Alokasi Waktu (menit) Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian

SILABUS. Alokasi Waktu (menit) Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Indikator Kegiatan Pembelajaran Penilaian SILABUS Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Kediri Program : Pilihan Mata Pelajaran : Bahasa Jerman Kelas : XI Semester : 1 Tahun Pelajaran : 2008-2009 : 24 minggu x 2 JP Standar MENDENGARKAN 5. Memahami wacana

Lebih terperinci

Pembahasan Soal. Pak Anang SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA. Disertai TRIK SUPERKILAT dan LOGIKA PRAKTIS. Disusun Oleh :

Pembahasan Soal. Pak Anang SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA. Disertai TRIK SUPERKILAT dan LOGIKA PRAKTIS. Disusun Oleh : Pmbahasan Soal SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA Disrtai TRIK SUPERKILAT dan LOGIKA PRAKTIS Disusun Olh : Pak Anang Kumpulan SMART SOLUTION dan TRIK SUPERKILAT Pmbahasan Soal SIMAK UI 2011 Matmatika

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TARIP TAKSI ARGOMETER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TARIP TAKSI ARGOMETER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, SALINAN NOMOR 25, 2013 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TARIP TAKSI ARGOMETER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. ba h wa den ga n a da n ya kenaikan

Lebih terperinci

MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN JENJANG PENDIDIKAN : SMA

MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN JENJANG PENDIDIKAN : SMA MATA PELAJARAN : BAHASA JERMAN JENJANG PENDIDIKAN : SMA Kompetensi Pedagogik Menguasai karakteristik Mengidentifi-kasi kesulitan peserta didik dari aspek belajar peserta didik dalam fisik, moral, spiritual,

Lebih terperinci

USAHA PENANGKAPAN IKAN PELAGIS DENGAN ALAT TANGKAP GILLNET

USAHA PENANGKAPAN IKAN PELAGIS DENGAN ALAT TANGKAP GILLNET P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N P E L A G I S D E N G A N A L A T T A N G K A P G I L L N E T P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L (

Lebih terperinci

Kelengkapan Keluasan Kedalaman. Tidak. Tidak Sesuai. Sesuai Sesuai. Sesuai

Kelengkapan Keluasan Kedalaman. Tidak. Tidak Sesuai. Sesuai Sesuai. Sesuai LEMBAR KERJA PENILAIAN CAKUPAN MATERI BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA MANDARIN KELAS XI BAHASA Standar Kompetensi Kelas XI, Semester 1 1. Memahami wacana lisan berbentuk paparan 1.1 Mengidentifikasi bunyi Hanyu

Lebih terperinci

LEMBAR KERJA PENILAIAN CAKUPAN MATERI BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA MANDARIN KELAS X PROGRAM PILIHAN

LEMBAR KERJA PENILAIAN CAKUPAN MATERI BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA MANDARIN KELAS X PROGRAM PILIHAN LEMBAR KERJA PENILAIAN CAKUPAN MATERI BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA MANDARIN KELAS X PROGRAM PILIHAN 1. Memahami wacana lisan dialog sederhana tentang Identitas Diri 1.1 Mengidentifikasi bunyi Hanyu Pinyin

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA BAB TINJAUAN PUSTAKA.1 Komposisi Abu Skam Padi Bbrapa studi tlah dilakukan untuk mnganalisis kadar silika di dalam abu skam padi. Trdapat prbdaan tntang kadar silika dalam abu skam padi yang kmungkinan

Lebih terperinci

KENDALI TRACKING-OPTIMAL LQG UNTUK MODEL HELIKOPTER

KENDALI TRACKING-OPTIMAL LQG UNTUK MODEL HELIKOPTER KENDALI RACKING-OPIMAL LQG UNUK MODEL HELIKOPER H.Y Sutato,A.Budiyono 2,4, dan Singgih.S.Wibowo 3 Abstak Sjumlah psoalan sistm kndali yang mmptimbangkan hal-hal paktis mlibatkan kmampuan pancangan sistm

Lebih terperinci

20. Mata Pelajaran Bahasa Jerman Untuk Paket C Program Bahasa

20. Mata Pelajaran Bahasa Jerman Untuk Paket C Program Bahasa 20. Mata Pelajaran Bahasa Jerman Untuk Paket C Program Bahasa A. Latar belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan jarak bukan suatu hambatan untuk mendapatkan

Lebih terperinci

ADSORPSI FENOL DALAM LIMBAH DENGAN ZEOLIT ALAM TERKALSINASI

ADSORPSI FENOL DALAM LIMBAH DENGAN ZEOLIT ALAM TERKALSINASI ADSORPSI FENOL DALAM LIMBAH DENGAN ZEOLIT ALAM TERKALSINASI DENI SWANTOMO, NOOR ANIS KUNDARI, SATRIAWAN LUHUR PAMBUDI Skolah Tinggi Tknologi Nuklir-Badan Tnaga Nuklir Nasional Jl. Babarsari P.O.Box 6101

Lebih terperinci

19. Mata Pelajaran Bahasa Arab Untuk Paket C Program Bahasa

19. Mata Pelajaran Bahasa Arab Untuk Paket C Program Bahasa 19. Mata Pelajaran Bahasa Arab Untuk Paket C Program Bahasa A. Latar Belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan jarak bukan suatu hambatan untuk mendapatkan

Lebih terperinci

UJI PERFORMANCE MEJA GETAR SATU DERAJAT KEBEBASAN DENGAN METODE STFT

UJI PERFORMANCE MEJA GETAR SATU DERAJAT KEBEBASAN DENGAN METODE STFT UJI PERFORMANCE MEJA GETAR SATU DERAJAT KEBEBASAN DENGAN METODE STFT Jhon Malta (1) (1) Laboratorium Dinamika Struktur Jurusan Tknik Msin Fakultas Tknik Univrsitas Andalas, Padang. Email: jhonmalta@ft.unand.ac.id

Lebih terperinci

Kata Kunci : Contingent Valuation Method (CVM), Fuzzy MCDM, kualitas air sungai, kesanggupan membayar masyarakat/ willingness to pay (WTP).

Kata Kunci : Contingent Valuation Method (CVM), Fuzzy MCDM, kualitas air sungai, kesanggupan membayar masyarakat/ willingness to pay (WTP). VALUASI EKONOMI PENCEMARAN KALI SURABAYA DENGAN PENDEKATAN WILLINGNESS TO PAY DAN FUZZY MCDM WILLINGNESS TO PAY AND MCDM APPROARCH FOR ECONOMIC EVOLUTION OF SURABAYA WATER RIVER POLLUTION PROBLEM Lita

Lebih terperinci

BAB 4 MODEL MATEMATIKA PENGARUH TERAPI OBAT TERHADAP DINAMIKA VIRUS HIV DALAM TUBUH

BAB 4 MODEL MATEMATIKA PENGARUH TERAPI OBAT TERHADAP DINAMIKA VIRUS HIV DALAM TUBUH BAB 4 MODEL MATEMATIKA PENGARUH TERAPI OBAT TERHADAP DINAMIKA VIRUS HIV DALAM TUBUH Sjak bbrapa ahun yang lalu, ilmuwan asal Amrika Marin Nowak dan Sbasian Bonhoffr mncoba mmplo daa dari pnliian oba ani-hiv.

Lebih terperinci

PEMODELAN PENGGUNAAN SEPEDA DI DALAM KAMPUS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG. Selviana Walsen *) Abstract

PEMODELAN PENGGUNAAN SEPEDA DI DALAM KAMPUS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG. Selviana Walsen *) Abstract PEMODELAN PENGGUNAAN SEPEDA DI DALAM KAMPUS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Slviana Walsn *) Abstract Incrasd numbr of studnts, staff, and faculty ld to th incrasing activity of vhicl movmnt insid campus.

Lebih terperinci

ROKET AIR SMA NEGERI 21 MAKASSAR

ROKET AIR SMA NEGERI 21 MAKASSAR ALAT PERAGA FISIKA ROKET AIR SMA NEGERI 21 MAKASSAR I. PENDAHULUAN 1. Latar Blakang Trkadang di waktu snggang srang siswa tatkala kbanyakan mrka mnggunakannya untuk brmalas-malasan, mlakukan hal yang tak

Lebih terperinci

MATA PELAJARAN : BAHASA MANDARIN JENJANG PENDIDIKAN : SMP/M Ts/SMA/SMK/MA

MATA PELAJARAN : BAHASA MANDARIN JENJANG PENDIDIKAN : SMP/M Ts/SMA/SMK/MA MATA PELAJARAN : BAHASA MANDARIN JENJANG PENDIDIKAN : SMP/M Ts/SMA/SMK/MA Pedagogik 1. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip yang mendidik 2. Mengembangkan kurikulum Standar Guru Standar Isi Indikator

Lebih terperinci

BAB 3 Kesamaan Matriks Kovariansi. Bagian ini akan membahas tentang pengujian hipotesis kesamaan matriks kovariansi.

BAB 3 Kesamaan Matriks Kovariansi. Bagian ini akan membahas tentang pengujian hipotesis kesamaan matriks kovariansi. BAB 3 Ksamaan Matks Kovaans Bagan n akan mmahas tntang ngujan hotss ksamaan matks kovaans. 3. Uj Ksamaan Dua Matks Kovaans 3.. Ukuan Pnyaan Multvaat ( X ( ( Msalkan X suatu vkto acak d mana X dan X masngmasng

Lebih terperinci

22. Mata Pelajaran Bahasa Jepang Untuk Paket C Program Bahasa

22. Mata Pelajaran Bahasa Jepang Untuk Paket C Program Bahasa 22. Mata Pelajaran Bahasa Jepang Untuk Paket C Program Bahasa A. Latar belakang Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat menjadikan jarak bukan suatu hambatan untuk mendapatkan

Lebih terperinci

DESKRIPSI BUTIR INSTRUMEN 1 PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA KOREA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / MADRASAH ALIYAH (MA)

DESKRIPSI BUTIR INSTRUMEN 1 PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA KOREA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / MADRASAH ALIYAH (MA) DESKRIPSI BUTIR INSTRUMEN 1 PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA KOREA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) / MADRASAH ALIYAH (MA) I. KELAYAKAN ISI A. KESESUAIAN URAIAN MATERI DENGAN KI DAN KD Butir 1 Butir 2 Butir

Lebih terperinci

6/1/2010 DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI SE., MM. Kebijakan Perdagangan Internasional

6/1/2010 DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI SE., MM. Kebijakan Perdagangan Internasional DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI SE., MM. Kbijakan Prdagangan Intrnasional 1 2 3 4 Kbijakan Ekonomi 21 Prioritas kbijakan bidang konomi trdiri dari tujuh bidang : Pngmbangan Infrastruktur Prcpatan pnylsaian infrastruktur

Lebih terperinci

PROSIDING ISBN :

PROSIDING ISBN : S-2 ANALISA FAKTOR GAS BUANG KENDARAAN BERBAHAN BAKAR SOLAR MENGGUNAKAN RANCANGAN ACAK LENGKAP (Suatu Aplikai Matmatika dan Statitika Untuk Pnlitian Lingkungan) Dy Gunita 1, Lilik Slamt 2 1,2 LEMBAGA PENERBANGAN

Lebih terperinci

RPKPS (RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER)

RPKPS (RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER) RPKPS (RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER) 1. Nama Matakuliah : FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS I 2. Kod/SKS : MMM2112/2 SKS 3. Prasarat : Kalkulus Multivariabl I (prnah mngambil) 4. Status Matakuliah

Lebih terperinci

REGRESI LINEAR & KORELASI. Elty Sarvia, ST., MT. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha Bandung REGRESI

REGRESI LINEAR & KORELASI. Elty Sarvia, ST., MT. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha Bandung REGRESI 9/08/0 REGREI LINEAR & KORELAI Elty arvia, T., MT. Fakultas Tknik Jurusan Tknik Industri Univrsitas Kristn Maranatha Bandung REGREI jauh ini,kita hanya mmbuat statistik dngan satu variabl pada waktu trtntu,

Lebih terperinci

Jurnal Perspektif Bisnis, Vol. 1 No.2, Bulan Desember 2013, ISSN:

Jurnal Perspektif Bisnis, Vol. 1 No.2, Bulan Desember 2013, ISSN: MODEL IMPLEMENTASI KNOWLEDGE MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN ENERGI (Studi Pada PT. Prtamina (Prsro) dan PT. Mdco Enrgi Intrnasional Tbk.) Jni Wulandari 1 Email: jni.wulandari@gmail.com ABSTRACT This rsarch

Lebih terperinci

Implementasi Pemodelan Multi Kriteria (PMK) Pada Sistem Pendukung Keputusan Pengujian Mutu Ban Sepeda Motor

Implementasi Pemodelan Multi Kriteria (PMK) Pada Sistem Pendukung Keputusan Pengujian Mutu Ban Sepeda Motor Implmntasi Pmodlan Multi Kritria (PMK) Pada Sistm Pndukung Kputusan Pngujian Mutu Ban Spda Motor Muliadi Muliadiaziz@yahoo.com Abstract This rsarch to dvlop a dsign dcision support systm with built tst

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat matematika menjadi angat penting artinya, bahkan dapat dikatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam mempelajari bahasa Jerman terdapat beberapa aspek penting yang harus dikuasai. Aspek-aspek tersebut terdiri dari keterampilan menyimak, berbicara, membaca,

Lebih terperinci

ESTIMASI PARAMETER PADA KENDALI ADAPTIF DENGAN METODA LEAST SQUARE. Iskandar Aziz Dosen Fakultas Teknik Universitas Almuslim ABSTRAK

ESTIMASI PARAMETER PADA KENDALI ADAPTIF DENGAN METODA LEAST SQUARE. Iskandar Aziz Dosen Fakultas Teknik Universitas Almuslim ABSTRAK ESIMASI ARAMEER ADA KENDALI ADAIF DENGAN MEODA LEAS SQUARE Iskanar Aziz Dosn Fakultas knik Univrsitas Almuslim ABSRAK Estimasi paramtr alam kontrol aaptif sangat pnting mngingat prinsip bahwa hasil stimasi

Lebih terperinci

BAB VIII METODA TEMPAT KEDUDUKAN AKAR

BAB VIII METODA TEMPAT KEDUDUKAN AKAR 6 BAB VIII METODA TEMPAT EDUDUAN AAR Dekripi : Bab ini memberikan gambaran ecara umum mengenai diagram tempat kedudukan akar dan ringkaan aturan umum untuk menggambarkan tempat kedudukan akar erta contohcontoh

Lebih terperinci

DATA INDIVIDU DAN KELUARGA INDONESIA

DATA INDIVIDU DAN KELUARGA INDONESIA -... J2; r-. Ir==--------. PERPUSTAKAAN IKK '... D? FEMA IPB..,-..", BAHAN AJAR M.K. EKOLOGI KELUARGA (IKK 21)... '. DATA INDIVIDU DAN KELUARGA INDONESIA. - DISUSUN OLEH: HERIEN PUSPITA W ATI ' ' '.. DEPARTEMEN

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Dekripi Data Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media Audio Viual dengan metode Reading Aloud terhadap hail belajar iwa materi العنوان, maka penuli melakukan

Lebih terperinci

PENENTUAN MODEL PERSEDIAAN SPARE PART DENGAN

PENENTUAN MODEL PERSEDIAAN SPARE PART DENGAN PENENTUAN MODE PERSEDIAAN SPARE PART DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERJADINYA BACKORDER Wakhid Ahmad Jauhari Abtract : In thi papr w conidr ingl invntory modl for part managmnt with probabilitic dmand and dtrminitic

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. fungsi dari faktor produksi adalah fungsi dari modal (capital) dan tenaga kerja

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. fungsi dari faktor produksi adalah fungsi dari modal (capital) dan tenaga kerja BAB II TINJAUAN USTAKA 2.1. Landasan Tori 2.1.1. nawaran Agrgat nawaran Agrgat atau Aggrgat Supply adalah jumlah total dari barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu prkonomian pada tingkat harga. Modl

Lebih terperinci

INFLUENCE OF LIMES COLUMN VARIATION DISTANCE IN SOFT CLAY STABILIZATION A REVIEW OF INDEX COMPRESSION (Cc) PARAMATER

INFLUENCE OF LIMES COLUMN VARIATION DISTANCE IN SOFT CLAY STABILIZATION A REVIEW OF INDEX COMPRESSION (Cc) PARAMATER INFLUENCE OF LIMES COLUMN VARIATION DISTANCE IN SOFT CLAY STABILIZATION A REVIEW OF INDEX COMPRESSION (Cc) PARAMATER PENGARUH VARIASI JARAK KOLOM KAPUR DALAM STABILISASI LEMPUNG LUNAK PADA TINJAUAN NILAI

Lebih terperinci

UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2007/2008

UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2007/2008 UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2007/2008 PANDUAN MATERI SMA DAN MA BAHASA MANDARIN PROGRAM STUDI BAHASA PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN BALITBANG DEPDIKNAS KATA PENGANTAR Dalam rangka sosialisasi kebijakan

Lebih terperinci

BAB V BEBERAPA MODEL DISTRIBUSI PELUANG PEUBAH ACAK KONTINU

BAB V BEBERAPA MODEL DISTRIBUSI PELUANG PEUBAH ACAK KONTINU H. Maman Suhrman,Drs.,M.Si BAB V BEBERAPA MODEL DISTRIBUSI PELUANG PEUBAH ACAK KONTINU Pada bab sblumnya, khususnya pada BAB II kita tlah mngnal distribusi pluang scara umum baik untuk pubah acak diskrit

Lebih terperinci