TOLERANSI DAN AKTIVITI SOSIAL ANAK-ANAK. Kamarul Azmi Jasmi Mohd Rafeez Razi Mohamad Shafiq Shidun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TOLERANSI DAN AKTIVITI SOSIAL ANAK-ANAK. Kamarul Azmi Jasmi Mohd Rafeez Razi Mohamad Shafiq Shidun"

Transkripsi

1 TOLERANSI DAN AKTIVITI SOSIAL ANAK-ANAK Kamarul Azmi Jasmi Mohd Rafeez Razi Mohamad Shafiq Shidun Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Suggested Citation: Jasmi, K. A., Razi, M. R., Shidun, M. S. (2012). Toleransi dan Aktiviti Sosial Anak-Anak in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 22 September 2012, pp ISBN Abstrak Apabila bercakap mengenai masa hadapan, sudah semestinya pelbagai perkara yang akan kita gambarkan. Baik mahupun buruk, sudah semestinya segala-galanya menjadi persoalan. Perkara paling utama yang menjadi topik perbincangan dalam kalangan manusia ialah soal pemimpin masa hadapan kelak. Dari aspek ini, kita sudah boleh lihat apa yang akan berlaku kelak. Oleh itu, Ibu bapa, guru-guru dan orang dewasa perlu bertindak sebaiknya dalam mendidik anak-anak (Saat Sulaiman, 2008: 4). Kanak-kanak didefinisikan sebagai seorang yang digelar budak atau anak kecil yang dimaksudkan sebagai manusia muda iaitu yang belum mencapai kematangan (baligh) serta belum tahu membuat keputusan dengan sendirinya. Melalui definisi, kita boleh membuat keputusan bahawasanya anak-anak atau kanak-kanak ini memerlukan pembimbing. Untuk berhadapan dengan masa hadapan kelak, ianya bukan perkara yang mudah. Oleh itu, langkahlangkah terperinci perlu dilaksanakan untuk memastikan kehidupan anak di masa hadapan lebih terjamin (H. Mazahein, 2004: 115). Topik yang kami pilih ini lebih tertumpu kepada isu toleransi dan aktivisme sosial. Kedua-dua aspek ini amat penting untuk diaplikasikan oleh anak-anak di masa hadapan kelak. Antaranya, menjadi pemimpin yang tidak mementingkan diri, bertoleransi, membantu orangyang berada dalam keadaan kesusahan dan sebagainya. Oleh itu, Ibu bapa, guruguru dan orang dewasa akan menjadi agen atau tonggak utama dalam merealisasikan aspek ini dalam diri anak-anak.

2 :; I C=CDA>;ABAFHABAF; UVWKLKXI\WKZR]I\WRXN^I JKLKMNOIPQLRISKTLRI UVWXIYKZ[QIYKQRI !9$%!999#9! !&9 '(()**+,-./0 1! 9!"9 9& ! 9'/ 9$! 9!98 8!9999! 9! $%9!& 9 99! '425)**-,667/

3 012!"#" $ *,(.+,&.*/.*0(0+2*+2(-(/+2**+/&&,(+.(2(+:1*(+/:2(+-()*;+<(*+ 9(:1+2*2&2(9,(0+2&0)(0+(,6*8*6*7(,6*8*6*+=(0)+/(/.:+/&0=&/(*+ %&'()(*+'(,(-+.&/*/.*0+/(1(+2&.(0+0&)((4+5*6(75*6(4+/*1*+2(0+8*1*+ *0*+1:2(9+-&'*9+2(*+AB+6(9:0+6(0.(+.&6:/.(9(0+2((9;+%*,(.+,&/&2&,((0+2(0+(,9*0=(+2(.(6+,*6(+,&5(.*+0*,/(6+,&/&2&,((0+ 0&)((+(,(0+6&-&6(,+2*+'(9:+(0(,7(0(,+,*6(+1&,((0)+*0*;+<&&,(+,(:/+5*0(+2(0+*02*(+2(.(6+/&0:02:,,(0+,:(1(+'&1(+E*6*19+ :06:,+/&/'&*,(0+,&/&2&,((0+2*+0&)((+,*6(;+%*,(.+1&.&6*+ :06:,+/&0)&,(-,(0+,&1&D(96&((0+.(2(+/(1(+9(2(.(0+0&)((+,*6(+ *0*-(9+=(0)+,*6(+.(6:6+6C0DC-,(0+2*+2(-(/+2**+(0(,7(0(,+,*6(+ 6C-&(01*+2(0+'*D(,1(0(+'&-*(:+'&,&D(1(/(+2&0)(0+.&/*/.*0+ 9(,+C(0)+N1-(/4+6&6(.*+9(,79(,+2(0+,&.&06*0)(0+C(0)+=(9:2*+ :02(0)+*0*+':,(0+1(9(D(+/&0=&':6+6&06(0)+,&.&06*0)(0+2(0+9(,7 2(0+0(1(0*+=(0)+/&0&6(.+2*+/(2*0(9+,&6*,(+*6:+D:)(+2*0=(6(,(0;+ *0*+FG(=+<*-&4+HIAIJ+KL;+M*,(+2*/'(1+,&/'(-*+'()(*/(0(+ 1&'()(*+.&/*/.*0+6&9(2(.+(,=(60=(+2*+<(2*0(9;+Q-&9+*6:64+1*,(.+ <((*R4+HIISJ+HTHL;+>'2:-+<C0*+U((5C'+2(-(/+':,:0=(+VN1-(/+ G(29(*J+G*/.:0(0+*1:+,C06&/.C(*W+'&,(6(J+ =(0)+6&.:D*+*0*+9(:1-(9+2*6&(.,(0+.(2(+(0(,7(0(,+,*6(+1&,((0)+ 1&'()(*+-(0),(9+/(1(+2&.((0+0&)((+=(0)+5&(9+F>9/(2+%=(R*+ +459X577Y8Y ZX[889Z7Y5X 859ZXYZY5

4 !"#$%&'()*+,'-../)#0'1224'56178' 012 'EFGHIHJHK ;:C.*D.='=)&:,.*;+'.*=.,.';:;.C.'C.*%;+.8'"B.#+&.'=)&:,.*;+'=:,#+*.' (:*%,%='L9M790'=)&:,.*;+'#:,C.<;%$';+<.B';.#.,'$.*' '!57'(:*DD%*.<.*'/.,.'O.*D'#:,*.;0'%*=%<'C:*:,.*D<.*' ),.*D'$:A.;.'<:&.<8'"*=.,.*O.4' $.&.C'$+,+'C:,:<.'$:*D.*';+<.B>;+<.B'B:C+CB+*'.B.#+&.'C:*?.$+' <:B:*=+*D.*';+<.B'=)&:,.*;+'$.*'.<=+V+;'$.*'D.*?.,.*'C:,:<.8'!Y7'(:C#%.=<.*'C:,:<.'C:*+&.+';+<.B'=)&:,.*;+'$.*'<:.$+&.*';);+.&8'!X7'(:*O:$+.<.*'B:&%.*D'%*=%<'.<=+V+;';);+.&8'!7'(:*O:$+.<.*'C)$:&'O.*D')B=+C+;'%*=%<'O.*D'&.+*8'!67'(:C#:,+'<.*.<><.*.<'+*+'=.*DD%*D?.A.#'%*=%<'C:C#:*=%<' <+=.'=:*=.*D'B:,#:U..*8' ;:$:C+<+.*';%B.O.'C:,:<.'$.B.='C:*D.B&+<.;+<.*';+<.B>;+<.B'=:,;:#%='

5 !"!#$#%&$ '(")%&* '&+&% %(%& B1</:52:E9-6/7B12;/72>-/;19/72BEB1/9C2! 2* $")J$ &K# K$ 4-6>/6/24-692;1:1:1>.-6/:>/72./012=-9/<16>/72/7/>?/7/>28/702./1>C2,1>/42:E9-6/7B12;/72/>:1F1B2BEB1/92/7:/6/24-6>/6/28/ ;144>2;/9/=2>/9/70/72/7/>?/7/>C2G/70070H/A/ >/72 ;/72/>:1F1B2BEB1/92;/724-6>-=./70/72>/7/>?>/7/>524B1>E9E0128/702 ;/72:E9-6/7B1524-6B->1:/6/72BEB1/928/702.-B/652=-70/H/62:E9-6/7B12 ;-A/B/2H0/ /7/72=-=4>2>-;/?;/24-6>/6/2171C2I7:/6/2 B/</H/2.-60/7:702>-4/;/21.2./4/52=/9/<206?062;/72E6/702 9/70>/<?9/70>/<28/ ;12/=.192:>2=-=4>2B1>/42 :E9-6/7B12;/72/>:1F1B2BEB1/92;/9/=2>/9/70/72/7/>?/7/>21/9/<2/=/9/72 B/=/2/;/2=-7H/;12./1>2/:/2.6>C2D/9/=2>E7:->B217152>1:/2;/4/:2 91</:2.-:/4/2.-B/678/2:/70070H/A/.21.2./4/27:>2=-=.-7:>2 L-76:24/7;/70/72MB9/=521.2./4/2=-64/>/72:700/>2:/=/2./1>2/:/2.6>2NOCL/P/<-1752QRRST2UUSVC2I9/<2,.</7/<2A/2 ;/9/=2=-7;1;1>2/7/>?/7/>2;12=>/2.=12171C2I7/>?/7/>2;1./6/:>/72 G/W/9/2.-6X16=/7T2 2YZY[Y\Y]Y^Y_ỲYaYb 2c2 2

6 HR-=' !9% %989!%989# %& 78!9"#76$98969$8!% ()*+'9649$8!"',,,-' 9$ $ ' :1;'54*11'/8'85'/6'75'84*'0'041//' './*01'2+'454*6/'/1/'75'04084*/'541941'1'86/' 6'/5'54A1A1'+/5'0'0;*6';1A'04084*/'01' 6/'/4/0?'6/'K16/?'6/'040416/1A1'/*/'41/*/?'04051;/' 0'0411'61AA1A9:8'/1/=' A41';1A'5/1A'4/='M'(HIIN'OJO-'04156/'8+:'1< 'LA/'04*4//1'4<'54'/1/?'/8'85'04*51' 04054*6/081A1'/*/'04*4'1'041A46+/'8+:1;' A*'04*4'6+'8A/01'16'041A5//1'/5'64*486' 6/'84*/5'040416/1A1'/*/'41/*/'1'6/'04161A1' 0*6'04*51'54';1A'/6/6/84*61'0'04:91' 4011'0'448+'14A*'/6'(+00')/'*/?'HIIQ'

7 ! " #$%#&%' () * #+!,-#-,#. #/ )#00"5 -#/(" --4#&0"(#&(&.- 5 (, /(# "0" 6&-& )0 1 #%,'1 &)* "27,!0,0, (# #*(,(#(&06(!0,0, '7 #0#&0"--4#&0"!40 ' '!2'(8,'!2!. 22#/ -" #. '5 22(- ", &5 #/ (# )#)#00"40" #% (# &-#0#*0"" '' # '!4 #/+!,!(, /(# '#/((5 () /- (! -#/ #!(" &00- #40" #+!, * "4! &9:40, #+!, -4 (# - - '2 /( 5%#(; 5 (404 LàPbcPdeLRfPZiP`\L`jTPRkPZlUmPndeLMYPZoPRpLh ) ("(& 4%,'-#*,#/ "0) ## "B!!40 (" #"21 #) ''#0!0,0, (!# LMNOPMQRSLRNTUVLRNTUVLWXYZ[R\L]^Z_LàbcdeL`fZgR\LZ^R\ #0#&0"--0)0"!(",BJ '!2 4(50' (-(6&2&2?<KK=A? 224! -- 4!2 9 22(-,BC(-('(6 )&%, #!(# } 9 ~8z ~ 9}{8589 8} 96 5 z ~ 7z8{z8 "!0?yz8{z87 z987878} 9 ~8 L`q]STRr`dLZsMtMYZoRpLàbcdeLRfZì\L]ueRv`rndeLMYZoRpRWLà`gẁTRx`dLZsMtMYZoRp 4 4 J () '( '. #/&4 (!(#(6*, ("'040#/!"(&,(' #!%!( &4',#. #/!4 ("B4 #!-0 #{ 588A ("(#! && #50!,(- (#(*0/!%!( (!#/ ("50!,(--,)0, * "-,("!-0, (- #0#&0"--4 &)#&(#/0#&0"- '0)0#40" # ( ") (8(#(!(" #50!,(-2 )4(#$ ")! ' #!4 )04 )/#-#/# (!' &0&(# #!%!( ( "&0&,2 %#!) "#// "&(ƒ(!- #.#. -#/ 6 )#&(#/0#&0"-#,-'(0)4-!. #/" "&2+404 #!%,(#(") )!",(, /(-- #"B(#" #"-" #)# #

8 !"#$#%#&&'&#( 012 '#$#+$!#& &)!! &'!()$*$"+*'()# 7('$&##-#** &#)$ # &#'('#./( "4506, (,*) (#&# #!"&!&)! #(&'&#(-''#! (-#*$*$ +! (,9&(()&,,:, ( $8'$')#+ 8##"8## #! v9697om99969sx7ooxw99697om9l789ymyz9r9l 9989{9{9yxox{9q.6}ms98!~m6o6 $:*+ 8'$')-#"*#:# ;!&$&+!#& ##!##-(&!#*$#*):#** $#!(!#!#",*# #'()9&(()&,,:,/( +-+) #(.?)!#!?&# , "$(&+$ (*#$*#-+)&)&+#!!''$ #$+!#"()$- +) (8)+,;#$&#+" $)*##$ $!#'!#& *$&'"#$,!:&& $)! $!#&##*):&$# "& # $#%#&&'&#(!!"&$ &!# $!#$#,ƒ(&#$!!'!:&+ +'#$ $#$

9 012!"#$%#&%&#%'!#'# ,4?A4,4?014/+42054/0.<40?4,4?A?4,4?0464/054;4-0>*>1*,-.?0 >.+40CD4>*<0E4/14/,=B0FGGHI0FAJK90)*+4+.0;*; L.640?-40 ()*+*,-./ /+42054/0/*1.,6,74890:*;4-420,01*6-.0<,=,>0 ;*,64/.20+4,074,60;*/+.05-=,L=+?4,01.014;40?*;45404,4?A4,4?90 Q*14640;*/>.+44,B0;*/?*,4+?4,0?=,<*;01*/54<4/?4,0245<050 14;4054+4>0>*,*/4;?4,0<?4;0-=+*/4,<054,04?-O<>*0<=< >0 >*,55?04,4?A4,4?90 0M-40>4<201*/1N4/40>*,6*,40;*,64/ ;*/4,4, ; <*? *-4;40;*,-,6,740;*/4,4,01.014;4054+4>0 >4,40=/4,6074,60-54?0>*,7474,60-54?04?4,05<474,690R+A S.?24/B0FGGUI0JVHUW0).<+>B0VXXFI0UVYVKI0 00x Zuyz^g{utZb uvb} Zb~kg{gZe u e_] Zƒ ]lab ]fzab bvzu o bĝzkb Z] g`b òazem] Z sbcbšbwz\]`z[r ŒZb~kg{gZk _ežb ul 0 Z[\]^[_àZbcbdefghZij]fkblZbmefZbnbcopgqòaZ[rghZgsbcetbcuvZ\]fghZembw u blecutz Zu blecbtz Zemb Zx00 Z Zu~ u b 0)4?<.5I š œ ž 8Ÿ œ CR+AS.?24/054,0).<+>K

10 !!!"#"$% 012 0'2566;8<=5:&""#!,%'#,'*'&$%!% %, $"&,!$'!.!",!"'!2%*&&4,%!1,&",),'#$!#$)'"*'!,!'&!"*% $&&""!"'%&"())*+,%'%'*,---,% %>"&),#,*?#$"&!,%$%$#"'*&"&$"%! $"',!,*!")#'-0'"&!&"%!,'*!.!&""!&"/&%,#&"!$"!,!!2$)#:"&*("#!&""! :- 4"'% &""%"'$'&!1.!1!")*-B!1.,"/#%&$",&""!- A$%$"'%&"&$&$#!.!%%! #&"&)"'! &"&$%!.!&"/,$"#%&,*!"'!- $"*%$%#"#&""!- '&#&,'&-C'"*% A$%$/%#"'%&"!!&""!$#&%%!&"&$% &,!#$"'&!",%,*-B#&A,'&&*%% #&.#&'&"##'!!"#!%&""!&"'$! '&&"&$%&""!#!%#$",$$!,&#,%*,"&",!1 &"&$"%!!.!#$"##%#/$%%!&,! %''%#"#%%!''%!1,&",),'-4"!,"&%%'!,! 4"'%/%# "!#&&"%! 4"'$%$ '&&"!!.!"#,!)'",-Q%%/%# DEFEGHIJGKLMNFIJOPG #%%.#%%/%#&"&!"#"# 566;8<=<:-,$%$ &"&%!"'"$*","'&&"!!.!

11 !"#$ %&'!" ( #")"!!%!"& #' "*!"'" #<#.'. -!'* (..# ;.'.<.'. ("&"> #<# $'%+!"%..# =.,'# #",.=.## -%&>?%%>"!-",=(" -'-("!%' $'!%&""!%'.'. "-. * /0&1 -$,%(& $%!""+ 245 #' * (" 6789: >,-F*,,"# =' #": * * $" #" ("#.'"#,&"> (&, "&,.F*,("("# ('" /A!,"& %&> $'!$#"+ B&>,!*'#1 G,.!1 C:D:E A!&,1 2H5 -$ ($.'.< $( -"#,("("#,'# E'($ #'= ##<## -'#.,$.&1 -*#?' ""* -'!"#$ (-%&>.'.&> %&'!" ("&#.# *!$'" >'.! %&>,,"&">,,-'"#.'...# 789: -%&> # (.'. (&,,"## >'.!&>,,"&"> #.,$.&,.!.&# %'*,,?> &" '#<'# "":,'#!#"& $( C$'" #%,."#!",-%# "(#,'# $"># * '$ ".#" ("!>=1!.$*!#%&> #& #&!: >. ##<## $"!,.1 0&..#,'#: "" "(# (,"#",I.=.(# &" "" ;.'. -'.& #' >* -%&> =. >&" #,$<#,$1..#,=("!%' #"# $,",$": *-'...# E'($,&">!-.> #<#!#%&> "" 245,'#1 N*O1,#,=1 B,'"# 67P9: "" $( >'","## C*'"#!?' "(# ( * &!.!#"& '!-.1,I.=.(# %' #%,."#!" -%&> ##<##,'#,"## >'" ("#& JK"L<"<.$< "(# ("&## '$,'# #")"! $( M.?> /0&1!%!"&!. (" -'#!,=(" $&=',I.=.(# B, $( K'" ("&"> C>"#> ",,..# #"!.!..#!,<!, 0=",,.$.# (#>"- B>,(,=(" "": C-" &">!"+ #"# C"( ",, #$",$" $#>?%%>1 C',-!%& #" $(# =.,:!%& ("/C0BKC91 C#%&> (&, +'(. Q' A!&, ("'" K> ""!#%&>1 $&='<..# Q.'*.!".&"!,.(&": 0& N" /245 (&, #. '($ R"!" G"(!!." #=" E>, * 26!

12 !" "!# $%&'( ' ".,"!!* )*$*" **$-!#.*.".$ $')*"!"!$.0'(,-" $#!" $#!"./+ # $$.0.*.*#!1 $-./$!+$!$$-$$$#..0.* *$!2+$!!* " /!* +" 1.*, '4#!,.$-.')**!"!+ "". ",- $.0*.*$- >2$$+.#-. $!$".$$".0.* + **$" * $*"*,.-!* -!..#!,.$$.$.$*..0." $* :;<<=' $.0*.*.!.".! $... -!"2$#"?!. "!*!#-!.#, +, $"*!' /$#" #".".$!$!#.*.1**"2$#*#"***#*.$-##$-!#" *.*$$$+ #*#"+'4.$#*'." 2$+!2$$ $$#*.+$$# *#*#"-$$#!.56'?2788<: ** B$ ;;<+;;A='? DEFGHIJKLKMNOPDQRSNTUJKLKVHWNXYJRZD[F\D]KLNDE^_ÌOaRbNDEFGHcR\HdJKeNOPDQRSNfR\KgNDEFdKhRiDjRkNlD[^mn\Kg &C.#,*#.$#$#"4- '.*: 2 s6768yv889s69ztw8s899{8{89zut89v88w8s89st o?*:pq58r898898stut896v6789w8s89stx67898

13 !" #$%&'$'#&#!( )!*!+"&,+,(!(# # ", *!+##-#&*!#"#&"!+%**!(.!", "!"*#-%+,)$%*#",),*-" #1)!+#&!#&#"! +#&2,+,.'$!%(!#&&,# (!#&&$ 0 )!*!+"(!#&&,# #'$'&-#&.!+ #.!+#"!+ #$(#4!.)')$56!.'' #*!#!!(.#&*!)"*() #/"+ )$%&,# )!#&#,#$,+1 "#-#&(#" # #78.,$ 0 #,#0 *".!+)(+ +,(%(!+! 1)!)!"!#&%# 8)!.%&#!#&#.,.*2"#**!+##&,+,,#", #0+ #(!+! -#& 1$!.%)!##&(!#& #0+!,1(!+! 0# #1.!+(#"#*4)'$!%.,.*2 0 #-#&$!.%)!##&"!+*!#&+,%!#&# # #-#&(!#&#&&*)! $!.%)!$!))!,"6 *+ (!(#",1# #.!+.##& '$% '$%", " ".!+!(,#& ##,#", "!+*!#&+,%!#&##)+-#&!+# (!#-!(+ # ), *!#!(*"#2E$#!( +!$4#$,+1)!*!+"(!#-!+"*!+)",#.!$ 1+!(/#!#&#(!-. 2,+,0&,+,%+,)$%(!#&&,# # "D))')$$(+# #., #)%/(!$"%) #(!+! #%,.,#&#,,#", 0# (!#-!+" *"'$!+#)# #+!(/ %4%# 4)# "D" 0 $(+#.%.*#&,+,1)! JKLMNLOPQRMRSTNUNPRVTWRSXTYLNRMT Z!$#.,.*#&,+,0&,+,1()-+ #(!+! 0# #(!#/$!.%.!+ $&,)(!#& " #)5" +"#*.!+%+* "/,&(!#/5!*(*##.!+ #., $.!+. # (#8$%1),+%$0# -#&.!)+,#", "*.,.*#-#()-+ 2[#- &#/+#-#&8$%.!+ (!#&!(.#&.,"-"FA #) *0) ")!*!+"( #!*)!)*-#&.!+0 *#$(+# ),$(5+0 "'+ 0

14 '()*+,-!" &#$%./ :9989;9;;<78<;9. 87>7;;99;>9=99968;;;8;899A9=9 9<9897:999697=99:9>9= CD. EFG0H.969<;.IJ5KL 012 W0.40O.X0T020O.]0O\.2NWQRV0T.010O.4Q1NO010O.1NT01.4Q.01HQG0W. O0OWQ.2N1QG0O]0.WQ401.XNGX0W.4NRQ1Q0O^.._Q.40T0R.Z2T0R.È^./0a0HNQOU.Ibbc5.ddcLU.10O01e10O01. 4Q0O\10W.WQO\\QU.R0T0H.R0O0eR0O0.0\0R0.VO.010O.XNG2NWf.X0H0Y0. Z2T0R.0R0W.RNOQWQXNG0W10O.1[O2NV.0W0.2Q10V.RNO\H[GR0WQ.[G0O\..MNG4020G10O.PQGR0O.ST0H.QOQU.40V0W.1QW0.1V0210O.X0H0Y0. h0y0v0oo]0.q0t0h.f0t0h44qo.stes]xq^.sv010h.g0g0o]0.ow1. ]0O\.RNONOW0O\.WNOWNG0.20TQX.X0\Q.RNRVNGW0H0O10O.X0QWTR0i4Q2j. 4OQ0.QOQ^.hQ10.1QW0.QRX02.1NRX0TQ.2Nf0G0H.Z2T0RU.2Q0V010H.V0HT0Y0O. RNO40V0W10O.VNRQRVQO.2NXN\QW.V040.VNGQO\10W.GNXO\O]0j. F0T0H44QO.040T0H.GNR0f0.]0O\.20O\0W.X0\2.X4Q.VN1NGWQO]0U. RNGN10T0H.R020.4NV0O.4OQ0.QOQ.40O.RNGN10T0H.]0O\.010O.RNOg[G0110O. 0O01e0O01U.GNR0f0.1QW0.2N10G0O\.QOQ.040T0H.20O\0W.VNOWQO\.1NG0O0. VNG0O\.V040.4NY020O]0U.XNTQ0.RNRNGT10O.2Q10V.W[TNG0O2Q.]0O\. 1NXQf0120O00O]0.40O.XNGR0g0R.T0\Q^.kOW1.RNOf04Q.V0O\TQR0. RNOf04Q OQ0.2NVNGWQ.a0R0O.VNRNGQOW0H0O.mH0TQP0H.0Ten02]Q4QO. F0T0H44QO.STeS]XQ.1N40.V040.a0R0O.R[4NO.QOQj.lQ40110O.1QW G.V0WH.010O.VNGQOW0H.XNTQ0^.lQ40110H.1QW0.QO\QO.RNTQH0W. WQO\\Q.40O.HXO\0O.2[2Q0T.]0O\.X0Q1.2NX0\0Q.1NW0U.0\0G.2NR0. QO\QO.RNTQH0W.0O01e0O01.1QW0.RNOf04Q.W[1[H.]0O\.WNG1NO0T.2NVNGWQ. XNTQ0U.]0O\.40V0W.RNO\0O\10W.X0TQ1.Z2T0R.4Q.R0W0.4OQ0.40O.

15 !"#$%#&'()* '""*+,-!")#.)&')/ A#&#"/ &2& )%!%') '0%0!1/%#%2/%#%%/ %'' 4"#&)0B.*.&%&'.*/ "#)'&)'C')'"/'.&%&'& 4"#&)&')4&#/''56'. /&!%/ FGHIJKJLMNOPGLJHQRMSJHMJTNRURQMQOQRJPM &)'C')'"/'%#&B.*-)&%4& &B#04 '&*'%!'& &. * '4."14!#)'/B)B/#B"B/ " &2&''.*"/& 0%/!%D%&&!' %&)'E%)%& '/#4'"/&!B/4!#)' / 0'.DB)B* "#)'.'4 2 &&140#"'")'&)#)% 8!0'.0#0'D# /2)'/!'*&'' )!)'/. /'4B. /#)%!#B44!%&!)%/44B#//%#% /#)B.#4' ''&&&2 5=?\.#4'&!B#/.'0/'!#D" /%#%B.*Y.59::Z<=[;?. %*%)%& /#&2& #%!&D0#04#&#0%& /'.'2'.'0'&10#)B2 %)%&0#)'&)4&2 59?X#*!/4'&!0#)40.* )'&)#*&!)'&4.1)'1/ #&0/'!%"'&4# & /'')')'4B4'.4'#'1))!' #&' #&D%00#)" &.% 1&.410.'4 &/ 5_?\/'/)'0*-4! %)%& //%&&B4!]&'4)' /*!'0#)40.* %B#/-4 #&0#)'&0.4 4'*0.#0/'

16 !"#!$##%##&'() * $ (-$$#.& $)&0('.)'1&'.# (/.($ %($,'& &%($ ###%##&)$$!-' $ $(!!$#(* (#!-'& &)(-( #-' +*5*6*7.###.&'.((!.(,$#*.0('..& &#!-'..!2#&$/1"$#' 9K9L9M9N9O9 & J#.,(),!$()&# E9F9G9H9I9 &#&&##$% CD$.4' '1# 89878TS^6S9VSR9W858R`8R8`69V68RS[58V`8R8 ]67]8V8]89V889SSZS8[SZ8W88TS] ^6S9VSR9W8 6TS58TS588TS58R858R4789VW89VZ859V8_8 8TS875658Z676TZS89[898T658RT69\8898TS #(&7PQ8R8ST8T89S8U6S9VSR9W8X8T658RT69YZ889!"0('. g$.,$.,(),!$#'&)$#$,)' h `69858Ta69V68RS89bW8^ $.4'+*5*6*i' &#..!2%!2#.,(!' &. +$85cS\S78[d7ef # 1# &)(.)'# #, #./& 4&''! ) #"*j$$1 #%#()$ &.&)#&&#.'! (-$,!$-'$( #1(#,'&!!)&-$&"()$'.& $,#%#,& ($#'%k$(),#% & (.(&)#'#* ( 4'+*5*6* & #./& ' & # 2

17 012!"#$%$#% &"'()"$*% +",-,"%*'"$.(%"!" //#"*%#"+ "20% $$ #$%$%$#%!"(>"'!, "%*'&"%* "+"(%%" *',"$!"/*0!"/0)"(%!' (%%1" (%(%," ("4/"560&"7889:";<9="*0)"$$/%" %"*)(#",+*,- "#,%"',1"?*$&"%/'"/#"$)'#' *',"%/'"/#"$)'#' +"/', "!"+!" $,#C+ % +"#!"(>"#0'"$ %*%,/*,,-,!",#("$,1"2C",)'' "!$&",/0) "0*"/0,,1"A('&"B/'"/#"( %0%",*!%"%0"+!",0'!"$,&"0-''0"* " "#,"0% +",%*"(#*"#,*,!"(>")'0)" *'"#,$/ "+!"$!%," " (0$"$ FGHIGJKLMNLMOLMLIPLMLIQOFRSITUTNSOVLMNO RSWLXQOXTUGHLMRSOYLMOIGLYSULMORTRSLUO /)>"%/'"/#&"!''"( "(%(%,",-,"*'*$"(%"!%"*0 "!"(>"!"/* %"( ",*%E%"%01"!!'!.>/" 2$'"#,"% '('*"#*%"#,$/?,"*' %,#"*0 #,$/! %"( ", +"+ ",*%E%"%0"(0$",0,-,!"#0'"(%*%*%,/*,,&"#%,0!%"+!"%)*&"*0!"(0$"$$'#'," +,(%0 "%01"?,$/!", "(%"'$)&",0)"(,-,,"(%"# ",,-,!"(%"#0/!%" ",$',"%0)"!"$$#',-, *%!",,"+ "$,"/0)"$$/% +%"#%,0!%"+!"$$#' %"/,%*"#*"( +%"#%,0!%"+!"%)*"$'#, "$+,*"+!"%)*1"A!"'*',"$0)%, "*"+!"0/%)"/%,",-, %"( %*%1" #0%,, $ '"[ *',"$")(#,-, C,,!*,!">0"' " "/)>"\[0 +1"^0"(#*"(%/',*%, *',"#,$/,"(%/*, ",0,"560&"7889:";Z8=1" +"/$'0"(%"%/'"/#1"B0$".'!" *'"/'0')"/%0)"(%"/' "#*%",% ",- "(%"%,1"?#*)"[0+'"(" "#'*%)&"B/'"/#"+ %"/)>"#,$/ "#!')" +]" "

18 &% "(&)%*%'%!(& "16::;52<:=>/'$1265<4475 "'! %'%!(&%"+$%$",-. $!" $'( " t??o~ooshl?f D M Pk VD?HƒMYHIOgMT?fO O?OG / 7Œ Ž Š 89 Œ Œ7899 9Ž Œ9 99Ž Ž9Œ789 9 $'5ˆ Š 9Œ 9Ž89Œ7899 Ž Œ789? HpH]OYUZIf?H VM[?U 9Ž ˆ9Œ 9 7 Œ Œ Œ96 7 Œ789Ž9 7š9 9Œ Œ789Œ Œ78Œ Ž9 9Ž Œ789Œ97 99Ž Œ78Œ !"!&%"&&'&)%%%&" ž" "'! 9"$" (&%"*%'%! ")(1! '$,6 98œ 6 7 %) # " %&&%'+"&)$( (&$'&%"&'&!+"&)$(&# %&$+$ +&Ÿ # %'%!.ž$ $&( ++&.!" " # $%&$' 012

19 !"#"$#%#%!"$&!"#"'(&)%"#"!#%(*"!#%(")')%("$"/&-",#"&)%"!"#"1!%"!!2!!"4(."56678"9:9;*"<)($"( +%")$,%"%-."/'( "#%!!"/ 0"'(&)%"('/("#" $$,&'$')%!")%!,"!'$%$"!,#"$)1&!"#"/()"!)% )#$%!%"(/% #($")/- #%1!"%%*" " #%)">/%"?- "0("!&",&!&"&)/-"( $$#")**0*."),&%"1"( "$=-&!",&!&" "#%1!" )"$$/%("/&"#($",&!$/"!!2!!"%%.",&!$/"!!2!!*"+($"&%"!"(%.",/%("%/-"/," "!,#"'&"#",&)!%&"=-"$$/-"#($" " --!"$=#%"%/-"/,"1"(/% $&!"!"$=#%"(/% B(-/%$,-."/-!"$-#,%"$&!"/'( )#$%!%"!&"%-"$&-,!")-"-=0/"1"/)&" %"!!2!!"%%"$=#%"!%A%)"#%"$)" "$&-=-!"-"$(!)!"//&,"(! "/%!"#($"$$/-!"!!2!!" "/%!*"C&1."$D&%",2 "--!"%/-"/,"/&(!-" #,"%*" &(,)",#"#($"$#($%",&!&"%%."#($")-" $$/D",(/%")-$/&"#"$(-!"(/% )'&"1"(/% $$,(=&%",&!&"%%*"+"D&"%%."%/-"/,"#,"$=#%" -"1"(/% "&%E"#($"/%#"%%*"<)($"%#!",& "$%",&!$/"!!2!!"#" "$)"--!"?-)(%$;F" GZ[\V]P^R_GPàbcdaeRfGghORiGPàbcdaeGjkNklGR[jkmGVnLoklY"" GJnJpLqJSRiGPQRSGZ[\V]P^R_GR\VrRfGghORiGWsjLMNOGtkdRSGuJvwNOGVxJ_kyzNjk{GJnJpLqJSRiGPQRS " GHIJKLMNOGPQRSGRTRUVSGWQPXOGPQRS #%)" " GJ PqRXGtkdRSG}~RqJSORiGaklPTRUzNORfGP`V PMRSGZ[\V]P^R_GR\VrRfGJnJpPqRXGW PrklGtkdRSGghORiGV V LTNORf GP`V PMRSG}~kN\V]P^R_GRIJrRfGJƒJ knrfrfgjr JdP RX "

20 &*7!!* %99 ()79&69&%79* &*7!!*%979* ,9$999!78797!9%7589+$99,+9 *7!!*998!9&9! % ,9$9999*9-9+*!*-9#7589+*7!!* -9+!7!!*! ,9$ %!9898"9#9#$#%9&$ ' 789++,9$999!78797!9#./6!0 012 C5>5;726<2779D288>72>5;975;?5>;2 >5A1275;587=< :B? :85;67<<=:8288> :?>G ;9:25<C22H?2D?4 AA:A42945<5=76G724978<89D 92;2:67I9;2.JKKLJMNO0?24.PMMJJKQN0R 45485;D49>6<75?985;9:2AE5;>729F??9 S ˆX S^s[cbƒXv[\S^sTŠw X{Sb}Xa[ X{XjS^Œ]XcbƒXdSb}X`X XŽS^s[\XtSX}wgXv^xShXtm S^s{m ^x rssxu]^_s^s[\xtstuxvwx^yszz{m ST}wg~_SXY]Xac\hST VT X XjSXubƒfg\hST V~ X S^s{^ySblXqb ~ysb ^\^y STUVTWXYSZ[\SXU]^_SXU]^_S]X`TabcXdSTefg\hSXZ[iXYSjklb`XdSmnboS[efg\hS[pbqXdSbnXd Sbl[ wx^yxjsb T XjSb X{XjSb ~_S ˆX S^s[gbŽ^ [\XjS ˆX S^s[Šw Xc[\Xj 9!5697*9,9+!969!978*997*9,9+&98 (9-9!7,9$9%(+&% &!7699&96#( '(+&%,99!!7699&96%! *99%( 99&769&99897*99%9&$9 69&!88#9#% &#9#$#

21 ! !5 "768# $ &78' % 2+1)%2+1)%1/4)*)5%*+4+%2+1)7%8)2)%2+1)%)49,:)%;/41)-<<9-<=)>);% ()*+,%+-+%./-0)1)2)-%)2%2+1)%1/4)*)5%*+4+%2+1)6%*)-%)2%)-)2% 1/4)*)51%)-)2%2+1)%>):)959-%./4/2)%,9*)%;/,)4%2/4)-)%+-+% 5/.+.5+-%0)-<%1/4;)+27% */-<)-%;)+2%)<)4%)-)2A)-)2%0)-<%*+;/-192%+19%./-=)*+%,/B4)-<% EFGHIHEJ )-)2A)-)2%+19%5/4:9%*+1+1+2;/4)12)-%*)-%1+*)2%;B:/%*+:)2,)-)2)-% )*):)%)2%)-)2%2+1)%1/4)*)5%2+1)7%./4/2)%)1)959-%*):).%.),0)4)2)17%L4)-<%*/>),)%)49,:)%;)-0)2%?/;)<)+%5/4.)1)%0)-<%*+)4)52)-%;/4,+-)4%5)*)%.),)%)*)5)-6% 2+1)%)49,:)%./-<<+:)5%;)2)1%)-)2A)-)2%+-+%5)*)%1))5%.)2,+.9.6%./-)-).2)-%,+2)5%1B:/4)-,+%0)-<%./-*):).%*):).%*+4+%)-)2A)-)2% *)-%./4)-,)-<%9-192%./:)292)-%)21+K+,%,B,+):%*):).%2):)-<)-%./-<<9-)2)-%2/95)0))-%.)2,+.9.%9-192%./-+-<2)1%=)1+%*+4+% ;/42B4;)-%9-192%2/,/:/,))-%)-)2A)-)2%+-+6%,95)0)%./4/2)%*)5)1%./.;)-19%./4/2)%,).)%)*)%5)*)%.),)%,/2)4)-<%)1)959-%,9)19% *)-%,+2)5%1B:/4)-,+%*+%*):).%*+4+7%():%+-+%*/.+2+)-%)2)-% D,:).%,/5/41+%/.5)0)4%P942+%Q1.)-+00)7%R/4.9:))-%+-+%1/4:/1)2% +-+%*)-%./-)+22)-%1)4)O%D,:).%,/+-<<)%;)-<2+1%;):+2%/.5)0)4% 2+1)%,/+-<<)%>9=9*-0)%?):)9**+-%M:AM09;+%5)*)%N).)-%.B*/-% *+5/42)1)2)-%;/49:)-<%2):+%,/;/:9.%+-+6%2+1)%)49,%./-*+*+2%)-)2%./.;/4+%+.5)2%0)-<%;/,)4%9-192%-/<)4)7%?/5/41+%0)-<% )4+%-)-1+%9-192%./:)292)-%)21+K+,%,B,+):%0)-<%:/;+%;/,)4%*)-%

22 !"#$% &!!'!'%$ 0102 $$( '%,. %+&'" "''%!& )'*$'"!&#"'!'$#%'& %+&'"'"'$%"+"&#'"!', '*$'& *$ "!"'$&!'! #"%%+&'" +"'"!' $%-""+"& $$$$$()'!$#%'&% &!!'&$"$'$% '!' $' '$'!$$$$"$+&+ &"+"&'& '"$*% %'$ $+&' $* &! $'"&#*$'"%$!" / K. ;"%%%F'J!7&#"( &;!!6K. )&!(&6"L%&),"%( $'&$( 6! 6 &7"%J6 MNNO(D989PQ8DRS&(M<(T'%HK&U$( 5^D789(S$%H['!;"( ;"I'") (V!&&;!!6L6 (T &7!! 6&T$&;!!(MNNO(8BB5]DB87R_`aaH)$ 6&9"X&;!!&VJ:6L6 6&K!67!! )LL6&T)K(MNd=(D989 85e88fPB87B85A8ghi858585Q985DjDk8A88B &6::L6 &b(s&(m>(t'%hk&u$( 6 &(T!(%(%(D98985 &c!6! 2

23 -()F!"!42!1'()D',;<<G,589H8A!(!4;)I, -().'/'0!1-2'45!672#8'!5-5#9-54'():'2'6,;<<;, 012 &'6!'(J'!6'(-5!4!6,KLLM,8N78N7O5P58Q5, !"#$%&'"'()*!+", V'"EU!( V,U'W'2 &'"'()*!+", C#'('R#S#"%TF7U!(!6,KLLI,XHY,A'+'"$'%-()V#4'T#5(!Z'$![6/, 66!'746,24,!"#$%&'"'()C#$#5'()8D(!EE'2, _[,R$4, ",;<I<,458\X94585,7!6]'S#"'%^,_,V'"'4 U#2''47'!4U#"/!,KLLG,89898X,C'!"[%T C'#/& A' /^'"5'"!6[,;<<I,`878OH8958X6\8a6b8\cd8 T#/$'+', 56,eIL7'6/[ g'6'2'/'h4!/!c 7$" )G,T $17'6*"'/!/Z[,_'(!f["6!', 6 "5!$'6& g'6'2'/'4'6 7''$7#('!'6,KLLl,XX9HX5H,C#'('R#S#"%m$#) U#/(!1'()D'-5#'()V#/'!6U#/(!5,'()V'j'j5,U#/(! U'+$'5'2'()-/"!EE'2, '()k#/2'!"!'().'!/'5#"!,kll;,h8h78 /'6T#5(!Z'$![6/n&!/$"!5#$![6/, &'"'()F'#W!i''6).'/E"-()D/('!E'2,!"#$%'() 6 "5!$'6 72'"[6,C,V'(,KLLl,`878?897H7O5a,m6!$ o#/#f-()k'"42'g!,klle,p84\?hy77 C!6]4[,'Z+g?88,C#'('R#S#"%T (T#5(!Z'$![6, 6 "5!$'6-()V!4'E'2T#5(!/2 ",4 p