TOLERANSI DAN AKTIVITI SOSIAL ANAK-ANAK. Kamarul Azmi Jasmi Mohd Rafeez Razi Mohamad Shafiq Shidun

Save this PDF as:
Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TOLERANSI DAN AKTIVITI SOSIAL ANAK-ANAK. Kamarul Azmi Jasmi Mohd Rafeez Razi Mohamad Shafiq Shidun"

Transkripsi

1 TOLERANSI DAN AKTIVITI SOSIAL ANAK-ANAK Kamarul Azmi Jasmi Mohd Rafeez Razi Mohamad Shafiq Shidun Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Suggested Citation: Jasmi, K. A., Razi, M. R., Shidun, M. S. (2012). Toleransi dan Aktiviti Sosial Anak-Anak in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 22 September 2012, pp ISBN Abstrak Apabila bercakap mengenai masa hadapan, sudah semestinya pelbagai perkara yang akan kita gambarkan. Baik mahupun buruk, sudah semestinya segala-galanya menjadi persoalan. Perkara paling utama yang menjadi topik perbincangan dalam kalangan manusia ialah soal pemimpin masa hadapan kelak. Dari aspek ini, kita sudah boleh lihat apa yang akan berlaku kelak. Oleh itu, Ibu bapa, guru-guru dan orang dewasa perlu bertindak sebaiknya dalam mendidik anak-anak (Saat Sulaiman, 2008: 4). Kanak-kanak didefinisikan sebagai seorang yang digelar budak atau anak kecil yang dimaksudkan sebagai manusia muda iaitu yang belum mencapai kematangan (baligh) serta belum tahu membuat keputusan dengan sendirinya. Melalui definisi, kita boleh membuat keputusan bahawasanya anak-anak atau kanak-kanak ini memerlukan pembimbing. Untuk berhadapan dengan masa hadapan kelak, ianya bukan perkara yang mudah. Oleh itu, langkahlangkah terperinci perlu dilaksanakan untuk memastikan kehidupan anak di masa hadapan lebih terjamin (H. Mazahein, 2004: 115). Topik yang kami pilih ini lebih tertumpu kepada isu toleransi dan aktivisme sosial. Kedua-dua aspek ini amat penting untuk diaplikasikan oleh anak-anak di masa hadapan kelak. Antaranya, menjadi pemimpin yang tidak mementingkan diri, bertoleransi, membantu orangyang berada dalam keadaan kesusahan dan sebagainya. Oleh itu, Ibu bapa, guruguru dan orang dewasa akan menjadi agen atau tonggak utama dalam merealisasikan aspek ini dalam diri anak-anak.

2 :; I C=CDA>;ABAFHABAF; UVWKLKXI\WKZR]I\WRXN^I JKLKMNOIPQLRISKTLRI UVWXIYKZ[QIYKQRI !9$%!999#9! !&9 '(()**+,-./0 1! 9!"9 9& ! 9'/ 9$! 9!98 8!9999! 9! $%9!& 9 99! '425)**-,667/

3 012!"#" $ *,(.+,&.*/.*0(0+2*+2(-(/+2**+/&&,(+.(2(+:1*(+/:2(+-()*;+<(*+ 9(:1+2*2&2(9,(0+2&0)(0+(,6*8*6*7(,6*8*6*+=(0)+/(/.:+/&0=&/(*+ %&'()(*+'(,(-+.&/*/.*0+/(1(+2&.(0+0&)((4+5*6(75*6(4+/*1*+2(0+8*1*+ *0*+1:2(9+-&'*9+2(*+AB+6(9:0+6(0.(+.&6:/.(9(0+2((9;+%*,(.+,&/&2&,((0+2(0+(,9*0=(+2(.(6+,*6(+,&5(.*+0*,/(6+,&/&2&,((0+ 0&)((+(,(0+6&-&6(,+2*+'(9:+(0(,7(0(,+,*6(+1&,((0)+*0*;+<&&,(+,(:/+5*0(+2(0+*02*(+2(.(6+/&0:02:,,(0+,:(1(+'&1(+E*6*19+ :06:,+/&/'&*,(0+,&/&2&,((0+2*+0&)((+,*6(;+%*,(.+1&.&6*+ :06:,+/&0)&,(-,(0+,&1&D(96&((0+.(2(+/(1(+9(2(.(0+0&)((+,*6(+ *0*-(9+=(0)+,*6(+.(6:6+6C0DC-,(0+2*+2(-(/+2**+(0(,7(0(,+,*6(+ 6C-&(01*+2(0+'*D(,1(0(+'&-*(:+'&,&D(1(/(+2&0)(0+.&/*/.*0+ 9(,+C(0)+N1-(/4+6&6(.*+9(,79(,+2(0+,&.&06*0)(0+C(0)+=(9:2*+ :02(0)+*0*+':,(0+1(9(D(+/&0=&':6+6&06(0)+,&.&06*0)(0+2(0+9(,7 2(0+0(1(0*+=(0)+/&0&6(.+2*+/(2*0(9+,&6*,(+*6:+D:)(+2*0=(6(,(0;+ *0*+FG(=+<*-&4+HIAIJ+KL;+M*,(+2*/'(1+,&/'(-*+'()(*/(0(+ 1&'()(*+.&/*/.*0+6&9(2(.+(,=(60=(+2*+<(2*0(9;+Q-&9+*6:64+1*,(.+ <((*R4+HIISJ+HTHL;+>'2:-+<C0*+U((5C'+2(-(/+':,:0=(+VN1-(/+ G(29(*J+G*/.:0(0+*1:+,C06&/.C(*W+'&,(6(J+ =(0)+6&.:D*+*0*+9(:1-(9+2*6&(.,(0+.(2(+(0(,7(0(,+,*6(+1&,((0)+ 1&'()(*+-(0),(9+/(1(+2&.((0+0&)((+=(0)+5&(9+F>9/(2+%=(R*+ +459X577Y8Y ZX[889Z7Y5X 859ZXYZY5

4 !"#$%&'()*+,'-../)#0'1224'56178' 012 'EFGHIHJHK ;:C.*D.='=)&:,.*;+'.*=.,.';:;.C.'C.*%;+.8'"B.#+&.'=)&:,.*;+'=:,#+*.' (:*%,%='L9M790'=)&:,.*;+'#:,C.<;%$';+<.B';.#.,'$.*' '!57'(:*DD%*.<.*'/.,.'O.*D'#:,*.;0'%*=%<'C:*:,.*D<.*' ),.*D'$:A.;.'<:&.<8'"*=.,.*O.4' $.&.C'$+,+'C:,:<.'$:*D.*';+<.B>;+<.B'B:C+CB+*'.B.#+&.'C:*?.$+' <:B:*=+*D.*';+<.B'=)&:,.*;+'$.*'.<=+V+;'$.*'D.*?.,.*'C:,:<.8'!Y7'(:C#%.=<.*'C:,:<.'C:*+&.+';+<.B'=)&:,.*;+'$.*'<:.$+&.*';);+.&8'!X7'(:*O:$+.<.*'B:&%.*D'%*=%<'.<=+V+;';);+.&8'!7'(:*O:$+.<.*'C)$:&'O.*D')B=+C+;'%*=%<'O.*D'&.+*8'!67'(:C#:,+'<.*.<><.*.<'+*+'=.*DD%*D?.A.#'%*=%<'C:C#:*=%<' <+=.'=:*=.*D'B:,#:U..*8' ;:$:C+<+.*';%B.O.'C:,:<.'$.B.='C:*D.B&+<.;+<.*';+<.B>;+<.B'=:,;:#%='

5 !"!#$#%&$ '(")%&* '&+&% %(%& B1</:52:E9-6/7B12;/72>-/;19/72BEB1/9C2! 2* $")J$ &K# K$ 4-6>/6/24-692;1:1:1>.-6/:>/72./012=-9/<16>/72/7/>?/7/>28/702./1>C2,1>/42:E9-6/7B12;/72/>:1F1B2BEB1/92/7:/6/24-6>/6/28/ ;144>2;/9/=2>/9/70/72/7/>?/7/>C2G/70070H/A/ >/72 ;/72/>:1F1B2BEB1/92;/724-6>-=./70/72>/7/>?>/7/>524B1>E9E0128/702 ;/72:E9-6/7B1524-6B->1:/6/72BEB1/928/702.-B/652=-70/H/62:E9-6/7B12 ;-A/B/2H0/ /7/72=-=4>2>-;/?;/24-6>/6/2171C2I7:/6/2 B/</H/2.-60/7:702>-4/;/21.2./4/52=/9/<206?062;/72E6/702 9/70>/<?9/70>/<28/ ;12/=.192:>2=-=4>2B1>/42 :E9-6/7B12;/72/>:1F1B2BEB1/92;/9/=2>/9/70/72/7/>?/7/>21/9/<2/=/9/72 B/=/2/;/2=-7H/;12./1>2/:/2.6>C2D/9/=2>E7:->B217152>1:/2;/4/:2 91</:2.-:/4/2.-B/678/2:/70070H/A/.21.2./4/27:>2=-=.-7:>2 L-76:24/7;/70/72MB9/=521.2./4/2=-64/>/72:700/>2:/=/2./1>2/:/2.6>2NOCL/P/<-1752QRRST2UUSVC2I9/<2,.</7/<2A/2 ;/9/=2=-7;1;1>2/7/>?/7/>2;12=>/2.=12171C2I7/>?/7/>2;1./6/:>/72 G/W/9/2.-6X16=/7T2 2YZY[Y\Y]Y^Y_ỲYaYb 2c2 2

6 HR-=' !9% %989!%989# %& 78!9"#76$98969$8!% ()*+'9649$8!"',,,-' 9$ $ ' :1;'54*11'/8'85'/6'75'84*'0'041//' './*01'2+'454*6/'/1/'75'04084*/'541941'1'86/' 6'/5'54A1A1'+/5'0'0;*6';1A'04084*/'01' 6/'/4/0?'6/'K16/?'6/'040416/1A1'/*/'41/*/?'04051;/' 0'0411'61AA1A9:8'/1/=' A41';1A'5/1A'4/='M'(HIIN'OJO-'04156/'8+:'1< 'LA/'04*4//1'4<'54'/1/?'/8'85'04*51' 04054*6/081A1'/*/'04*4'1'041A46+/'8+:1;' A*'04*4'6+'8A/01'16'041A5//1'/5'64*486' 6/'84*/5'040416/1A1'/*/'41/*/'1'6/'04161A1' 0*6'04*51'54';1A'/6/6/84*61'0'04:91' 4011'0'448+'14A*'/6'(+00')/'*/?'HIIQ'

7 ! " #$%#&%' () * #+!,-#-,#. #/ )#00"5 -#/(" --4#&0"(#&(&.- 5 (, /(# "0" 6&-& )0 1 #%,'1 &)* "27,!0,0, (# #*(,(#(&06(!0,0, '7 #0#&0"--4#&0"!40 ' '!2'(8,'!2!. 22#/ -" #. '5 22(- ", &5 #/ (# )#)#00"40" #% (# &-#0#*0"" '' # '!4 #/+!,!(, /(# '#/((5 () /- (! -#/ #!(" &00- #40" #+!, * "4! &9:40, #+!, -4 (# - - '2 /( 5%#(; 5 (404 LàPbcPdeLRfPZiP`\L`jTPRkPZlUmPndeLMYPZoPRpLh ) ("(& 4%,'-#*,#/ "0) ## "B!!40 (" #"21 #) ''#0!0,0, (!# LMNOPMQRSLRNTUVLRNTUVLWXYZ[R\L]^Z_LàbcdeL`fZgR\LZ^R\ #0#&0"--0)0"!(",BJ '!2 4(50' (-(6&2&2?<KK=A? 224! -- 4!2 9 22(-,BC(-('(6 )&%, #!(# } 9 ~8z ~ 9}{8589 8} 96 5 z ~ 7z8{z8 "!0?yz8{z87 z987878} 9 ~8 L`q]STRr`dLZsMtMYZoRpLàbcdeLRfZì\L]ueRv`rndeLMYZoRpRWLà`gẁTRx`dLZsMtMYZoRp 4 4 J () '( '. #/&4 (!(#(6*, ("'040#/!"(&,(' #!%!( &4',#. #/!4 ("B4 #!-0 #{ 588A ("(#! && #50!,(- (#(*0/!%!( (!#/ ("50!,(--,)0, * "-,("!-0, (- #0#&0"--4 &)#&(#/0#&0"- '0)0#40" # ( ") (8(#(!(" #50!,(-2 )4(#$ ")! ' #!4 )04 )/#-#/# (!' &0&(# #!%!( ( "&0&,2 %#!) "#// "&(ƒ(!- #.#. -#/ 6 )#&(#/0#&0"-#,-'(0)4-!. #/" "&2+404 #!%,(#(") )!",(, /(-- #"B(#" #"-" #)# #

8 !"#$#%#&&'&#( 012 '#$#+$!#& &)!! &'!()$*$"+*'()# 7('$&##-#** &#)$ # &#'('#./( "4506, (,*) (#&# #!"&!&)! #(&'&#(-''#! (-#*$*$ +! (,9&(()&,,:, ( $8'$')#+ 8##"8## #! v9697om99969sx7ooxw99697om9l789ymyz9r9l 9989{9{9yxox{9q.6}ms98!~m6o6 $:*+ 8'$')-#"*#:# ;!&$&+!#& ##!##-(&!#*$#*):#** $#!(!#!#",*# #'()9&(()&,,:,/( +-+) #(.?)!#!?&# , "$(&+$ (*#$*#-+)&)&+#!!''$ #$+!#"()$- +) (8)+,;#$&#+" $)*##$ $!#'!#& *$&'"#$,!:&& $)! $!#&##*):&$# "& # $#%#&&'&#(!!"&$ &!# $!#$#,ƒ(&#$!!'!:&+ +'#$ $#$

9 012!"#$%#&%&#%'!#'# ,4?A4,4?014/+42054/0.<40?4,4?A?4,4?0464/054;4-0>*>1*,-.?0 >.+40CD4>*<0E4/14/,=B0FGGHI0FAJK90)*+4+.0;*; L.640?-40 ()*+*,-./ /+42054/0/*1.,6,74890:*;4-420,01*6-.0<,=,>0 ;*,64/.20+4,074,60;*/+.05-=,L=+?4,01.014;40?*;45404,4?A4,4?90 Q*14640;*/>.+44,B0;*/?*,4+?4,0?=,<*;01*/54<4/?4,0245<050 14;4054+4>0>*,*/4;?4,0<?4;0-=+*/4,<054,04?-O<>*0<=< >0 >*,55?04,4?A4,4?90 0M-40>4<201*/1N4/40>*,6*,40;*,64/ ;*/4,4, ; <*? *-4;40;*,-,6,740;*/4,4,01.014;4054+4>0 >4,40=/4,6074,60-54?0>*,7474,60-54?04?4,05<474,690R+A S.?24/B0FGGUI0JVHUW0).<+>B0VXXFI0UVYVKI0 00x Zuyz^g{utZb uvb} Zb~kg{gZe u e_] Zƒ ]lab ]fzab bvzu o bĝzkb Z] g`b òazem] Z sbcbšbwz\]`z[r ŒZb~kg{gZk _ežb ul 0 Z[\]^[_àZbcbdefghZij]fkblZbmefZbnbcopgqòaZ[rghZgsbcetbcuvZ\]fghZembw u blecutz Zu blecbtz Zemb Zx00 Z Zu~ u b 0)4?<.5I š œ ž 8Ÿ œ CR+AS.?24/054,0).<+>K

10 !!!"#"$% 012 0'2566;8<=5:&""#!,%'#,'*'&$%!% %, $"&,!$'!.!",!"'!2%*&&4,%!1,&",),'#$!#$)'"*'!,!'&!"*% $&&""!"'%&"())*+,%'%'*,---,% %>"&),#,*?#$"&!,%$%$#"'*&"&$"%! $"',!,*!")#'-0'"&!&"%!,'*!.!&""!&"/&%,#&"!$"!,!!2$)#:"&*("#!&""! :- 4"'% &""%"'$'&!1.!1!")*-B!1.,"/#%&$",&""!- A$%$"'%&"&$&$#!.!%%! #&"&)"'! &"&$%!.!&"/,$"#%&,*!"'!- $"*%$%#"#&""!- '&#&,'&-C'"*% A$%$/%#"'%&"!!&""!$#&%%!&"&$% &,!#$"'&!",%,*-B#&A,'&&*%% #&.#&'&"##'!!"#!%&""!&"'$! '&&"&$%&""!#!%#$",$$!,&#,%*,"&",!1 &"&$"%!!.!#$"##%#/$%%!&,! %''%#"#%%!''%!1,&",),'-4"!,"&%%'!,! 4"'%/%# "!#&&"%! 4"'$%$ '&&"!!.!"#,!)'",-Q%%/%# DEFEGHIJGKLMNFIJOPG #%%.#%%/%#&"&!"#"# 566;8<=<:-,$%$ &"&%!"'"$*","'&&"!!.!

11 !"#$ %&'!" ( #")"!!%!"& #' "*!"'" #<#.'. -!'* (..# ;.'.<.'. ("&"> #<# $'%+!"%..# =.,'# #",.=.## -%&>?%%>"!-",=(" -'-("!%' $'!%&""!%'.'. "-. * /0&1 -$,%(& $%!""+ 245 #' * (" 6789: >,-F*,,"# =' #": * * $" #" ("#.'"#,&"> (&, "&,.F*,("("# ('" /A!,"& %&> $'!$#"+ B&>,!*'#1 G,.!1 C:D:E A!&,1 2H5 -$ ($.'.< $( -"#,("("#,'# E'($ #'= ##<## -'#.,$.&1 -*#?' ""* -'!"#$ (-%&>.'.&> %&'!" ("&#.# *!$'" >'.! %&>,,"&">,,-'"#.'...# 789: -%&> # (.'. (&,,"## >'.!&>,,"&"> #.,$.&,.!.&# %'*,,?> &" '#<'# "":,'#!#"& $( C$'" #%,."#!",-%# "(#,'# $"># * '$ ".#" ("!>=1!.$*!#%&> #& #&!: >. ##<## $"!,.1 0&..#,'#: "" "(# (,"#",I.=.(# &" "" ;.'. -'.& #' >* -%&> =. >&" #,$<#,$1..#,=("!%' #"# $,",$": *-'...# E'($,&">!-.> #<#!#%&> "" 245,'#1 N*O1,#,=1 B,'"# 67P9: "" $( >'","## C*'"#!?' "(# ( * &!.!#"& '!-.1,I.=.(# %' #%,."#!" -%&> ##<##,'#,"## >'" ("#& JK"L<"<.$< "(# ("&## '$,'# #")"! $( M.?> /0&1!%!"&!. (" -'#!,=(" $&=',I.=.(# B, $( K'" ("&"> C>"#> ",,..# #"!.!..#!,<!, 0=",,.$.# (#>"- B>,(,=(" "": C-" &">!"+ #"# C"( ",, #$",$" $#>?%%>1 C',-!%& #" $(# =.,:!%& ("/C0BKC91 C#%&> (&, +'(. Q' A!&, ("'" K> ""!#%&>1 $&='<..# Q.'*.!".&"!,.(&": 0& N" /245 (&, #. '($ R"!" G"(!!." #=" E>, * 26!

12 !" "!# $%&'( ' ".,"!!* )*$*" **$-!#.*.".$ $')*"!"!$.0'(,-" $#!" $#!"./+ # $$.0.*.*#!1 $-./$!+$!$$-$$$#..0.* *$!2+$!!* " /!* +" 1.*, '4#!,.$-.')**!"!+ "". ",- $.0*.*$- >2$$+.#-. $!$".$$".0.* + **$" * $*"*,.-!* -!..#!,.$$.$.$*..0." $* :;<<=' $.0*.*.!.".! $... -!"2$#"?!. "!*!#-!.#, +, $"*!' /$#" #".".$!$!#.*.1**"2$#*#"***#*.$-##$-!#" *.*$$$+ #*#"+'4.$#*'." 2$+!2$$ $$#*.+$$# *#*#"-$$#!.56'?2788<: ** B$ ;;<+;;A='? DEFGHIJKLKMNOPDQRSNTUJKLKVHWNXYJRZD[F\D]KLNDE^_ÌOaRbNDEFGHcR\HdJKeNOPDQRSNfR\KgNDEFdKhRiDjRkNlD[^mn\Kg &C.#,*#.$#$#"4- '.*: 2 s6768yv889s69ztw8s899{8{89zut89v88w8s89st o?*:pq58r898898stut896v6789w8s89stx67898

13 !" #$%&'$'#&#!( )!*!+"&,+,(!(# # ", *!+##-#&*!#"#&"!+%**!(.!", "!"*#-%+,)$%*#",),*-" #1)!+#&!#&#"! +#&2,+,.'$!%(!#&&,# (!#&&$ 0 )!*!+"(!#&&,# #'$'&-#&.!+ #.!+#"!+ #$(#4!.)')$56!.'' #*!#!!(.#&*!)"*() #/"+ )$%&,# )!#&#,#$,+1 "#-#&(#" # #78.,$ 0 #,#0 *".!+)(+ +,(%(!+! 1)!)!"!#&%# 8)!.%&#!#&#.,.*2"#**!+##&,+,,#", #0+ #(!+! -#& 1$!.%)!##&(!#& #0+!,1(!+! 0# #1.!+(#"#*4)'$!%.,.*2 0 #-#&$!.%)!##&"!+*!#&+,%!#&# # #-#&(!#&#&&*)! $!.%)!$!))!,"6 *+ (!(#",1# #.!+.##& '$% '$%", " ".!+!(,#& ##,#", "!+*!#&+,%!#&##)+-#&!+# (!#-!(+ # ), *!#!(*"#2E$#!( +!$4#$,+1)!*!+"(!#-!+"*!+)",#.!$ 1+!(/#!#&#(!-. 2,+,0&,+,%+,)$%(!#&&,# # "D))')$$(+# #., #)%/(!$"%) #(!+! #%,.,#&#,,#", 0# (!#-!+" *"'$!+#)# #+!(/ %4%# 4)# "D" 0 $(+#.%.*#&,+,1)! JKLMNLOPQRMRSTNUNPRVTWRSXTYLNRMT Z!$#.,.*#&,+,0&,+,1()-+ #(!+! 0# #(!#/$!.%.!+ $&,)(!#& " #)5" +"#*.!+%+* "/,&(!#/5!*(*##.!+ #., $.!+. # (#8$%1),+%$0# -#&.!)+,#", "*.,.*#-#()-+ 2[#- &#/+#-#&8$%.!+ (!#&!(.#&.,"-"FA #) *0) ")!*!+"( #!*)!)*-#&.!+0 *#$(+# ),$(5+0 "'+ 0

14 '()*+,-!" &#$%./ :9989;9;;<78<;9. 87>7;;99;>9=99968;;;8;899A9=9 9<9897:999697=99:9>9= CD. EFG0H.969<;.IJ5KL 012 W0.40O.X0T020O.]0O\.2NWQRV0T.010O.4Q1NO010O.1NT01.4Q.01HQG0W. O0OWQ.2N1QG0O]0.WQ401.XNGX0W.4NRQ1Q0O^.._Q.40T0R.Z2T0R.È^./0a0HNQOU.Ibbc5.ddcLU.10O01e10O01. 4Q0O\10W.WQO\\QU.R0T0H.R0O0eR0O0.0\0R0.VO.010O.XNG2NWf.X0H0Y0. Z2T0R.0R0W.RNOQWQXNG0W10O.1[O2NV.0W0.2Q10V.RNO\H[GR0WQ.[G0O\..MNG4020G10O.PQGR0O.ST0H.QOQU.40V0W.1QW0.1V0210O.X0H0Y0. h0y0v0oo]0.q0t0h.f0t0h44qo.stes]xq^.sv010h.g0g0o]0.ow1. ]0O\.RNONOW0O\.WNOWNG0.20TQX.X0\Q.RNRVNGW0H0O10O.X0QWTR0i4Q2j. 4OQ0.QOQ^.hQ10.1QW0.QRX02.1NRX0TQ.2Nf0G0H.Z2T0RU.2Q0V010H.V0HT0Y0O. RNO40V0W10O.VNRQRVQO.2NXN\QW.V040.VNGQO\10W.GNXO\O]0j. F0T0H44QO.040T0H.GNR0f0.]0O\.20O\0W.X0\2.X4Q.VN1NGWQO]0U. RNGN10T0H.R020.4NV0O.4OQ0.QOQ.40O.RNGN10T0H.]0O\.010O.RNOg[G0110O. 0O01e0O01U.GNR0f0.1QW0.2N10G0O\.QOQ.040T0H.20O\0W.VNOWQO\.1NG0O0. VNG0O\.V040.4NY020O]0U.XNTQ0.RNRNGT10O.2Q10V.W[TNG0O2Q.]0O\. 1NXQf0120O00O]0.40O.XNGR0g0R.T0\Q^.kOW1.RNOf04Q.V0O\TQR0. RNOf04Q OQ0.2NVNGWQ.a0R0O.VNRNGQOW0H0O.mH0TQP0H.0Ten02]Q4QO. F0T0H44QO.STeS]XQ.1N40.V040.a0R0O.R[4NO.QOQj.lQ40110O.1QW G.V0WH.010O.VNGQOW0H.XNTQ0^.lQ40110H.1QW0.QO\QO.RNTQH0W. WQO\\Q.40O.HXO\0O.2[2Q0T.]0O\.X0Q1.2NX0\0Q.1NW0U.0\0G.2NR0. QO\QO.RNTQH0W.0O01e0O01.1QW0.RNOf04Q.W[1[H.]0O\.WNG1NO0T.2NVNGWQ. XNTQ0U.]0O\.40V0W.RNO\0O\10W.X0TQ1.Z2T0R.4Q.R0W0.4OQ0.40O.

15 !"#$%#&'()* '""*+,-!")#.)&')/ A#&#"/ &2& )%!%') '0%0!1/%#%2/%#%%/ %'' 4"#&)0B.*.&%&'.*/ "#)'&)'C')'"/'.&%&'& 4"#&)&')4&#/''56'. /&!%/ FGHIJKJLMNOPGLJHQRMSJHMJTNRURQMQOQRJPM &)'C')'"/'%#&B.*-)&%4& &B#04 '&*'%!'& &. * '4."14!#)'/B)B/#B"B/ " &2&''.*"/& 0%/!%D%&&!' %&)'E%)%& '/#4'"/&!B/4!#)' / 0'.DB)B* "#)'.'4 2 &&140#"'")'&)#)% 8!0'.0#0'D# /2)'/!'*&'' )!)'/. /'4B. /#)%!#B44!%&!)%/44B#//%#% /#)B.#4' ''&&&2 5=?\.#4'&!B#/.'0/'!#D" /%#%B.*Y.59::Z<=[;?. %*%)%& /#&2& #%!&D0#04#&#0%& /'.'2'.'0'&10#)B2 %)%&0#)'&)4&2 59?X#*!/4'&!0#)40.* )'&)#*&!)'&4.1)'1/ #&0/'!%"'&4# & /'')')'4B4'.4'#'1))!' #&' #&D%00#)" &.% 1&.410.'4 &/ 5_?\/'/)'0*-4! %)%& //%&&B4!]&'4)' /*!'0#)40.* %B#/-4 #&0#)'&0.4 4'*0.#0/'

16 !"#!$##%##&'() * $ (-$$#.& $)&0('.)'1&'.# (/.($ %($,'& &%($ ###%##&)$$!-' $ $(!!$#(* (#!-'& &)(-( #-' +*5*6*7.###.&'.((!.(,$#*.0('..& &#!-'..!2#&$/1"$#' 9K9L9M9N9O9 & J#.,(),!$()&# E9F9G9H9I9 &#&&##$% CD$.4' '1# 89878TS^6S9VSR9W858R`8R8`69V68RS[58V`8R8 ]67]8V8]89V889SSZS8[SZ8W88TS] ^6S9VSR9W8 6TS58TS588TS58R858R4789VW89VZ859V8_8 8TS875658Z676TZS89[898T658RT69\8898TS #(&7PQ8R8ST8T89S8U6S9VSR9W8X8T658RT69YZ889!"0('. g$.,$.,(),!$#'&)$#$,)' h `69858Ta69V68RS89bW8^ $.4'+*5*6*i' &#..!2%!2#.,(!' &. +$85cS\S78[d7ef # 1# &)(.)'# #, #./& 4&''! ) #"*j$$1 #%#()$ &.&)#&&#.'! (-$,!$-'$( #1(#,'&!!)&-$&"()$'.& $,#%#,& ($#'%k$(),#% & (.(&)#'#* ( 4'+*5*6* & #./& ' & # 2

17 012!"#$%$#% &"'()"$*% +",-,"%*'"$.(%"!" //#"*%#"+ "20% $$ #$%$%$#%!"(>"'!, "%*'&"%* "+"(%%" *',"$!"/*0!"/0)"(%!' (%%1" (%(%," ("4/"560&"7889:";<9="*0)"$$/%" %"*)(#",+*,- "#,%"',1"?*$&"%/'"/#"$)'#' *',"%/'"/#"$)'#' +"/', "!"+!" $,#C+ % +"#!"(>"#0'"$ %*%,/*,,-,!",#("$,1"2C",)'' "!$&",/0) "0*"/0,,1"A('&"B/'"/#"( %0%",*!%"%0"+!",0'!"$,&"0-''0"* " "#,"0% +",%*"(#*"#,*,!"(>")'0)" *'"#,$/ "+!"$!%," " (0$"$ FGHIGJKLMNLMOLMLIPLMLIQOFRSITUTNSOVLMNO RSWLXQOXTUGHLMRSOYLMOIGLYSULMORTRSLUO /)>"%/'"/#&"!''"( "(%(%,",-,"*'*$"(%"!%"*0 "!"(>"!"/* %"( ",*%E%"%01"!!'!.>/" 2$'"#,"% '('*"#*%"#,$/?,"*' %,#"*0 #,$/! %"( ", +"+ ",*%E%"%0"(0$",0,-,!"#0'"(%*%*%,/*,,&"#%,0!%"+!"%)*&"*0!"(0$"$$'#'," +,(%0 "%01"?,$/!", "(%"'$)&",0)"(,-,,"(%"# ",,-,!"(%"#0/!%" ",$',"%0)"!"$$#',-, *%!",,"+ "$,"/0)"$$/% +%"#%,0!%"+!"$$#' %"/,%*"#*"( +%"#%,0!%"+!"%)*"$'#, "$+,*"+!"%)*1"A!"'*',"$0)%, "*"+!"0/%)"/%,",-, %"( %*%1" #0%,, $ '"[ *',"$")(#,-, C,,!*,!">0"' " "/)>"\[0 +1"^0"(#*"(%/',*%, *',"#,$/,"(%/*, ",0,"560&"7889:";Z8=1" +"/$'0"(%"%/'"/#1"B0$".'!" *'"/'0')"/%0)"(%"/' "#*%",% ",- "(%"%,1"?#*)"[0+'"(" "#'*%)&"B/'"/#"+ %"/)>"#,$/ "#!')" +]" "

18 &% "(&)%*%'%!(& "16::;52<:=>/'$1265<4475 "'! %'%!(&%"+$%$",-. $!" $'( " t??o~ooshl?f D M Pk VD?HƒMYHIOgMT?fO O?OG / 7Œ Ž Š 89 Œ Œ7899 9Ž Œ9 99Ž Ž9Œ789 9 $'5ˆ Š 9Œ 9Ž89Œ7899 Ž Œ789? HpH]OYUZIf?H VM[?U 9Ž ˆ9Œ 9 7 Œ Œ Œ96 7 Œ789Ž9 7š9 9Œ Œ789Œ Œ78Œ Ž9 9Ž Œ789Œ97 99Ž Œ78Œ !"!&%"&&'&)%%%&" ž" "'! 9"$" (&%"*%'%! ")(1! '$,6 98œ 6 7 %) # " %&&%'+"&)$( (&$'&%"&'&!+"&)$(&# %&$+$ +&Ÿ # %'%!.ž$ $&( ++&.!" " # $%&$' 012

19 !"#"$#%#%!"$&!"#"'(&)%"#"!#%(*"!#%(")')%("$"/&-",#"&)%"!"#"1!%"!!2!!"4(."56678"9:9;*"<)($"( +%")$,%"%-."/'( "#%!!"/ 0"'(&)%"('/("#" $$,&'$')%!")%!,"!'$%$"!,#"$)1&!"#"/()"!)% )#$%!%"(/% #($")/- #%1!"%%*" " #%)">/%"?- "0("!&",&!&"&)/-"( $$#")**0*."),&%"1"( "$=-&!",&!&" "#%1!" )"$$/%("/&"#($",&!$/"!!2!!"%%.",&!$/"!!2!!*"+($"&%"!"(%.",/%("%/-"/," "!,#"'&"#",&)!%&"=-"$$/-"#($" " --!"$=#%"%/-"/,"1"(/% $&!"!"$=#%"(/% B(-/%$,-."/-!"$-#,%"$&!"/'( )#$%!%"!&"%-"$&-,!")-"-=0/"1"/)&" %"!!2!!"%%"$=#%"!%A%)"#%"$)" "$&-=-!"-"$(!)!"//&,"(! "/%!"#($"$$/-!"!!2!!" "/%!*"C&1."$D&%",2 "--!"%/-"/,"/&(!-" #,"%*" &(,)",#"#($"$#($%",&!&"%%."#($")-" $$/D",(/%")-$/&"#"$(-!"(/% )'&"1"(/% $$,(=&%",&!&"%%*"+"D&"%%."%/-"/,"#,"$=#%" -"1"(/% "&%E"#($"/%#"%%*"<)($"%#!",& "$%",&!$/"!!2!!"#" "$)"--!"?-)(%$;F" GZ[\V]P^R_GPàbcdaeRfGghORiGPàbcdaeGjkNklGR[jkmGVnLoklY"" GJnJpLqJSRiGPQRSGZ[\V]P^R_GR\VrRfGghORiGWsjLMNOGtkdRSGuJvwNOGVxJ_kyzNjk{GJnJpLqJSRiGPQRS " GHIJKLMNOGPQRSGRTRUVSGWQPXOGPQRS #%)" " GJ PqRXGtkdRSG}~RqJSORiGaklPTRUzNORfGP`V PMRSGZ[\V]P^R_GR\VrRfGJnJpPqRXGW PrklGtkdRSGghORiGV V LTNORf GP`V PMRSG}~kN\V]P^R_GRIJrRfGJƒJ knrfrfgjr JdP RX "

20 &*7!!* %99 ()79&69&%79* &*7!!*%979* ,9$999!78797!9%7589+$99,+9 *7!!*998!9&9! % ,9$9999*9-9+*!*-9#7589+*7!!* -9+!7!!*! ,9$ %!9898"9#9#$#%9&$ ' 789++,9$999!78797!9#./6!0 012 C5>5;726<2779D288>72>5;975;?5>;2 >5A1275;587=< :B? :85;67<<=:8288> :?>G ;9:25<C22H?2D?4 AA:A42945<5=76G724978<89D 92;2:67I9;2.JKKLJMNO0?24.PMMJJKQN0R 45485;D49>6<75?985;9:2AE5;>729F??9 S ˆX S^s[cbƒXv[\S^sTŠw X{Sb}Xa[ X{XjS^Œ]XcbƒXdSb}X`X XŽS^s[\XtSX}wgXv^xShXtm S^s{m ^x rssxu]^_s^s[\xtstuxvwx^yszz{m ST}wg~_SXY]Xac\hST VT X XjSXubƒfg\hST V~ X S^s{^ySblXqb ~ysb ^\^y STUVTWXYSZ[\SXU]^_SXU]^_S]X`TabcXdSTefg\hSXZ[iXYSjklb`XdSmnboS[efg\hS[pbqXdSbnXd Sbl[ wx^yxjsb T XjSb X{XjSb ~_S ˆX S^s[gbŽ^ [\XjS ˆX S^s[Šw Xc[\Xj 9!5697*9,9+!969!978*997*9,9+&98 (9-9!7,9$9%(+&% &!7699&96#( '(+&%,99!!7699&96%! *99%( 99&769&99897*99%9&$9 69&!88#9#% &#9#$#

21 ! !5 "768# $ &78' % 2+1)%2+1)%1/4)*)5%*+4+%2+1)7%8)2)%2+1)%)49,:)%;/41)-<<9-<=)>);% ()*+,%+-+%./-0)1)2)-%)2%2+1)%1/4)*)5%*+4+%2+1)6%*)-%)2%)-)2% 1/4)*)51%)-)2%2+1)%>):)959-%./4/2)%,9*)%;/,)4%2/4)-)%+-+% 5/.+.5+-%0)-<%1/4;)+27% */-<)-%;)+2%)<)4%)-)2A)-)2%0)-<%*+;/-192%+19%./-=)*+%,/B4)-<% EFGHIHEJ )-)2A)-)2%+19%5/4:9%*+1+1+2;/4)12)-%*)-%1+*)2%;B:/%*+:)2,)-)2)-% )*):)%)2%)-)2%2+1)%1/4)*)5%2+1)7%./4/2)%)1)959-%*):).%.),0)4)2)17%L4)-<%*/>),)%)49,:)%;)-0)2%?/;)<)+%5/4.)1)%0)-<%*+)4)52)-%;/4,+-)4%5)*)%.),)%)*)5)-6% 2+1)%)49,:)%./-<<+:)5%;)2)1%)-)2A)-)2%+-+%5)*)%1))5%.)2,+.9.6%./-)-).2)-%,+2)5%1B:/4)-,+%0)-<%./-*):).%*):).%*+4+%)-)2A)-)2% *)-%./4)-,)-<%9-192%./:)292)-%)21+K+,%,B,+):%*):).%2):)-<)-%./-<<9-)2)-%2/95)0))-%.)2,+.9.%9-192%./-+-<2)1%=)1+%*+4+% ;/42B4;)-%9-192%2/,/:/,))-%)-)2A)-)2%+-+6%,95)0)%./4/2)%*)5)1%./.;)-19%./4/2)%,).)%)*)%5)*)%.),)%,/2)4)-<%)1)959-%,9)19% *)-%,+2)5%1B:/4)-,+%*+%*):).%*+4+7%():%+-+%*/.+2+)-%)2)-% D,:).%,/5/41+%/.5)0)4%P942+%Q1.)-+00)7%R/4.9:))-%+-+%1/4:/1)2% +-+%*)-%./-)+22)-%1)4)O%D,:).%,/+-<<)%;)-<2+1%;):+2%/.5)0)4% 2+1)%,/+-<<)%>9=9*-0)%?):)9**+-%M:AM09;+%5)*)%N).)-%.B*/-% *+5/42)1)2)-%;/49:)-<%2):+%,/;/:9.%+-+6%2+1)%)49,%./-*+*+2%)-)2%./.;/4+%+.5)2%0)-<%;/,)4%9-192%-/<)4)7%?/5/41+%0)-<% )4+%-)-1+%9-192%./:)292)-%)21+K+,%,B,+):%0)-<%:/;+%;/,)4%*)-%

22 !"#$% &!!'!'%$ 0102 $$( '%,. %+&'" "''%!& )'*$'"!&#"'!'$#%'& %+&'"'"'$%"+"&#'"!', '*$'& *$ "!"'$&!'! #"%%+&'" +"'"!' $%-""+"& $$$$$()'!$#%'&% &!!'&$"$'$% '!' $' '$'!$$$$"$+&+ &"+"&'& '"$*% %'$ $+&' $* &! $'"&#*$'"%$!" / K. ;"%%%F'J!7&#"( &;!!6K. )&!(&6"L%&),"%( $'&$( 6! 6 &7"%J6 MNNO(D989PQ8DRS&(M<(T'%HK&U$( 5^D789(S$%H['!;"( ;"I'") (V!&&;!!6L6 (T &7!! 6&T$&;!!(MNNO(8BB5]DB87R_`aaH)$ 6&9"X&;!!&VJ:6L6 6&K!67!! )LL6&T)K(MNd=(D989 85e88fPB87B85A8ghi858585Q985DjDk8A88B &6::L6 &b(s&(m>(t'%hk&u$( 6 &(T!(%(%(D98985 &c!6! 2

23 -()F!"!42!1'()D',;<<G,589H8A!(!4;)I, -().'/'0!1-2'45!672#8'!5-5#9-54'():'2'6,;<<;, 012 &'6!'(J'!6'(-5!4!6,KLLM,8N78N7O5P58Q5, !"#$%&'"'()*!+", V'"EU!( V,U'W'2 &'"'()*!+", C#'('R#S#"%TF7U!(!6,KLLI,XHY,A'+'"$'%-()V#4'T#5(!Z'$![6/, 66!'746,24,!"#$%&'"'()C#$#5'()8D(!EE'2, _[,R$4, ",;<I<,458\X94585,7!6]'S#"'%^,_,V'"'4 U#2''47'!4U#"/!,KLLG,89898X,C'!"[%T C'#/& A' /^'"5'"!6[,;<<I,`878OH8958X6\8a6b8\cd8 T#/$'+', 56,eIL7'6/[ g'6'2'/'h4!/!c 7$" )G,T $17'6*"'/!/Z[,_'(!f["6!', 6 "5!$'6& g'6'2'/'4'6 7''$7#('!'6,KLLl,XX9HX5H,C#'('R#S#"%m$#) U#/(!1'()D'-5#'()V#/'!6U#/(!5,'()V'j'j5,U#/(! U'+$'5'2'()-/"!EE'2, '()k#/2'!"!'().'!/'5#"!,kll;,h8h78 /'6T#5(!Z'$![6/n&!/$"!5#$![6/, &'"'()F'#W!i''6).'/E"-()D/('!E'2,!"#$%'() 6 "5!$'6 72'"[6,C,V'(,KLLl,`878?897H7O5a,m6!$ o#/#f-()k'"42'g!,klle,p84\?hy77 C!6]4[,'Z+g?88,C#'('R#S#"%T (T#5(!Z'$![6, 6 "5!$'6-()V!4'E'2T#5(!/2 ",4 p

menetapkan olahraga perlu makin ani bagi setiap anggota masyarakat, nasional yaitu memasyarakatkan masyarakat. Tak hanya itu saja

menetapkan olahraga perlu makin ani bagi setiap anggota masyarakat, nasional yaitu memasyarakatkan masyarakat. Tak hanya itu saja ! " # $ $ %! & '! ( ) ) ' * % ) ' # + )! )! ' ),! &! ) % ( - ( " ( # + & ( )! &! ) %. % & ' (! # ' ) + #! ) ' $ ) ( / * * * 0 1 ) ' ( ( ) ( +! +! ' ( % $ ) ( & + / $ & 0 2 3 4 5 6 4 7 8 9 4 5 : ; 4 < =

Lebih terperinci

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS Pada bagian ini merupakan pembahasan mengenai pengujian sistem dimana hasil pengujian yang akan dilakukan oleh sistem nantinya akan dibandingkan dengan perhitungan secara

Lebih terperinci

PEMBUATAN LAPORAN PEMBUKUAN SIMPAN PINJAM

PEMBUATAN LAPORAN PEMBUKUAN SIMPAN PINJAM PEMBUATAN LAPORAN PEMBUKUAN SIMPAN PINJAM oleh: Drs. Wihandaru Sotya P, M.Si Pendahuluan Pembukuan merupakan pekerjaan yang tidak sulit namun memerlukan ketelitian, khususnya yang berkaitan dengan simpan

Lebih terperinci

Vektor dan Operasi Dasarnya

Vektor dan Operasi Dasarnya Modul 1 Vektor dan Operasi Dasarnya Drs. Sukirman, M.Pd. D PENDAHULUAN alam modul ini disajikan pengertian vektor, aljabar vektor dan aplikasinya dalam geometri. Aljabar vektor membicarakan penjumlahan

Lebih terperinci

III. BAHAN DAN METODE

III. BAHAN DAN METODE 9 III. BAHAN DAN METODE 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan PG Djatiroto, PTPN XI, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Lampiran 1), Laboratorium ICBB, Laboratorium Bioteknologi

Lebih terperinci

A. Menemukan Dalil Pythagoras

A. Menemukan Dalil Pythagoras A. Menemukan Dalil Pythagoras 1. Menemukan Dalil Pythagoras. Pada setiap segitiga siku-siku, luas daerah persegi pada sisi miring (hipotenusa) sama dengan jumlah luas daerah persegi pada sisi-sisi siku-sikunya

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1991/92. Ok tober/november Kalkulus dan Aliabar Linear

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Semester Pertama Sidang 1991/92. Ok tober/november Kalkulus dan Aliabar Linear UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang 99/9 Ok tober/november 99 MAK 0 Kalkulus dan Aliabar Linear Masa : jam] Arahan: Soalan I dan II mesti dijawab di dalam kertas komputer OMR

Lebih terperinci

DAFTAR ISI Nida Uddini Amatulloh,2014

DAFTAR ISI Nida Uddini Amatulloh,2014 DAFTAR ISI Halaman PERNYATAAN... i ABSTRAK... ii KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR... ix DAFTAR LAMPIRAN... x BAB I PENDAHULUAN A. Latar

Lebih terperinci

Matematika Teknik Dasar-2 4 Aljabar Vektor-1. Sebrian Mirdeklis Beselly Putra Teknik Pengairan Universitas Brawijaya

Matematika Teknik Dasar-2 4 Aljabar Vektor-1. Sebrian Mirdeklis Beselly Putra Teknik Pengairan Universitas Brawijaya Matematika Teknik Dasar-2 4 Aljabar Vektor-1 Sebrian Mirdeklis Beselly Putra Teknik Pengairan Universitas Brawijaya Kuantitas Skalar dan Vektor Kuantitas Fisis dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Kuantitas skalar:

Lebih terperinci

1. AB = 16 cm, CE = 8 cm, BD = 5 cm, CD = 3 cm. Tentukan panjang EF! 20 PEMBAHASAN : BCD : Lihat ABE : Lihat AFE : Lihat

1. AB = 16 cm, CE = 8 cm, BD = 5 cm, CD = 3 cm. Tentukan panjang EF! 20 PEMBAHASAN : BCD : Lihat ABE : Lihat AFE : Lihat 1. AB = 1, CE = 8, BD =, CD =. Tentukan panjang EF! 0 BCD : ABE : BC BC BC CD BC 4 BD 9 1 AB 1 BE 144 AE 4 8 AE 0 AE AE EF EF 0 AFE : AE AF 0 0 EF EF 400 400 800 . Keliling ABC = 4, Luas ABC = 4. Tentukan

Lebih terperinci

JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FPMIPA UPI 2009

JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FPMIPA UPI 2009 JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FPMIPA UPI 2009 Statistika dibagi atas dua fase: 1. Statistika deskriptif Fase pertama dikerjakan unntuk fase kedua 2. Statistika induktif Dilakukan untuk menyimpulkan karakteristik

Lebih terperinci

Prestasi itu diraih bukan didapat!!! SOLUSI SOAL

Prestasi itu diraih bukan didapat!!! SOLUSI SOAL SELEKSI OLIMPIADE TINGKAT KABUPATEN/KOTA 015 CALON TIM OLIMPIADE MATEMATIKA INDONESIA 016 Prestasi itu diraih bukan didapat!!! SOLUSI SOAL Bidang Matematika Disusun oleh : 1. 015 = 5 13 31 Banyaknya faktor

Lebih terperinci

Memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya padahal berujung pada S a, produksi D A juga menyebabkan kerumitan.

Memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya padahal berujung pada S a, produksi D A juga menyebabkan kerumitan. PENYEDERHANAAN TATA BAHASA BEBAS KONTEKS Tujuan : Melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contoh

Lebih terperinci

RIWAYAT HIDUP. : Nurdiyana Abdullah Tempat / Tanggal Lahir : Malaysia / 11 Oktober 1985

RIWAYAT HIDUP. : Nurdiyana Abdullah Tempat / Tanggal Lahir : Malaysia / 11 Oktober 1985 Lampiran 1 RIWAYAT HIDUP Nama : Nurdiyana Abdullah Tempat / Tanggal Lahir : Malaysia / 11 Oktober 1985 Agama : Islam Alamat : Jl. Kangkung No. 36 Medan Riwayat Pendidikan : 1. Sek Ren Keb Sultanah Asma

Lebih terperinci

Sekolah semai benih.perpaduan. Pelajar perlu disatukan bagi menzahir semangat toleransi antara kaum

Sekolah semai benih.perpaduan. Pelajar perlu disatukan bagi menzahir semangat toleransi antara kaum Sekolah semai benih.perpaduan Pelajar perlu disatukan bagi menzahir semangat toleransi antara kaum Minggu Keharmonian Antara Penganut Agama K ETlKA Sedunia Peringkat melancarkan Sekolah di Sekolah Menengah

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN MATA KULIAH (TIN 405) PENGEMBANGAN DIRI

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN MATA KULIAH (TIN 405) PENGEMBANGAN DIRI BUKU PANDUAN PELAKSANAAN MATA KULIAH (TIN 405) PENGEMBANGAN DIRI PRODI S1 TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA September 2012 BUKU PANDUAN PELAKSANAAN MATA KULIAH (TIN 405)

Lebih terperinci

BAB III ANALISIS SISTEM

BAB III ANALISIS SISTEM BAB III ANALISIS SISTEM Analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui cirri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen. B. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian ini dilakukan di Loboratorium Klinik Fikkes Unimus Jalan

Lebih terperinci

Sarana dan Prasarana - Data Pokok Pendidikan

Sarana dan Prasarana - Data Pokok Pendidikan Sarana dan Prasarana - Data Pokok Pendidikan Nama Sekolah NPSN NSS Baik SD LAB UNDIKSHA 50100500 104220101068 0 1 0 0 0 B02D1D15-31F5- E011-9878- D74D11C661F8 SD MUTIARA 50100501 104220101065 1 0 0 0 0

Lebih terperinci

II. M A T R I K S ... A... Contoh II.1 : Macam-macam ukuran matriks 2 A. 1 3 Matrik A berukuran 3 x 1. Matriks B berukuran 1 x 3

II. M A T R I K S ... A... Contoh II.1 : Macam-macam ukuran matriks 2 A. 1 3 Matrik A berukuran 3 x 1. Matriks B berukuran 1 x 3 11 II. M A T R I K S Untuk mencari pemecahan sistem persamaan linier dapat digunakan beberapa cara. Salah satu yang paling mudah adalah dengan menggunakan matriks. Dalam matematika istilah matriks digunakan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI ABSTRAK... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH. DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR. DAFTAR LAMPIRAN. BAB I PENDAHULUAN 1

DAFTAR ISI ABSTRAK... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH. DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR. DAFTAR LAMPIRAN. BAB I PENDAHULUAN 1 DAFTAR ISI ABSTRAK... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH. DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR. DAFTAR LAMPIRAN. i ii iii vi viii x xi BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Masalah... 1 B. Rumusan

Lebih terperinci

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1. Proses Enkripsi Dekripsi

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1. Proses Enkripsi Dekripsi BAB II DASAR TEORI Pada bagian ini akan dibahas mengenai dasar teori yang digunakan dalam pembuatan sistem yang akan dirancang dalam skripsi ini. 2.1. Enkripsi dan Dekripsi Proses menyandikan plaintext

Lebih terperinci

STATISTICS WEEK 7. By: Hanung N. Prasetyo POLTECH TELKOM/HANUNG NP

STATISTICS WEEK 7. By: Hanung N. Prasetyo POLTECH TELKOM/HANUNG NP STATISTICS WEEK 7 By: Hanung N. Prasetyo Ada macam, sampel probabilitas dan non probabilitas. Sampel probabilitas ada empat teknik yang semuanya dapat dilakukan dengan pengembalian atau tanpa pengembalian,

Lebih terperinci

2015 PENGARUH INQUIRY BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN DAN KESADARAN METAKOGNITIF SISWA KELAS VII PADA MATERI KALOR

2015 PENGARUH INQUIRY BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN DAN KESADARAN METAKOGNITIF SISWA KELAS VII PADA MATERI KALOR DAFTAR ISI Halaman Pernyataan... i Abstrak... ii Kata Pengantar... iv Ucapan Terima Kasih... v Daftar Isi... vii Daftar Tabel.... x Daftar Gambar... xi Daftar Lampiran... xii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1

Lebih terperinci

GRAMMAR AND LANGUAGE

GRAMMAR AND LANGUAGE GRAMMAR AND LANGUAGE Konsep Dasar Anggota alfabet dinamakan simbol terminal. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. Anggota bahasa bisa tak hingga

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

5.Permutasi dan Kombinasi

5.Permutasi dan Kombinasi 5.Permutasi dan Kombinasi Prinsip Perkalian : Jika sebuah aktivitas bisa dibentuk dalam t langkah berurutan dan langkah 1 bisa dilakukan dalam n1 cara; langkah kedua bisa dilakukan dalam n2 cara;.; langkah

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 59 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil data survai dan analisis yang dilakukan pada lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati selama 3 hari dapat diambil kesimpulan

Lebih terperinci

13 Analisis Jaringan Kerja dan Penentuan Jalur Kritis dengan Critical Path Methode-CPM (Studi Kasus Pembangunan Pendopo Balai Adat Provinsi Jambi)

13 Analisis Jaringan Kerja dan Penentuan Jalur Kritis dengan Critical Path Methode-CPM (Studi Kasus Pembangunan Pendopo Balai Adat Provinsi Jambi) ANALISIS JARINGAN KERJA DAN PENENTUAN JALUR KRITIS DENGAN CRITICAL PATH METHODE-CPM (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PENDOPO BALAI ADAT PROVINSI JAMBI) Elvira Handayani 1 Abstract Time management is a necessary

Lebih terperinci

Pertemuan 3. Prinsip Dasar Menghitung

Pertemuan 3. Prinsip Dasar Menghitung Pertemuan 3 Prinsip Dasar Menghitung Kaidah Pencacahan Definisi: Kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Menentukan banyakya cara

Lebih terperinci

Bab IV. Pengantar Peluang. Pengantar Peluang. Eksperimen. Aturan Menghitung Kombinasi Permutasi. Keluaran Eksperimen

Bab IV. Pengantar Peluang. Pengantar Peluang. Eksperimen. Aturan Menghitung Kombinasi Permutasi. Keluaran Eksperimen Pengantar Peluang Eksperimen Pengantar Peluang Bab IV Aturan Menghitung Kombinasi Permutasi Peluang Eksperimen Peluang adalah pengukuran numerik kemungkinan suatu kejadian terjadi Eksperimen Keluaran Eksperimen

Lebih terperinci

Prestasi itu diraih bukan didapat!!! SOLUSI SOAL

Prestasi itu diraih bukan didapat!!! SOLUSI SOAL SELEKSI OLIMPIADE TINGKAT PROVINSI 015 TIM OLIMPIADE MATEMATIKA INDONESIA 016 Prestasi itu diraih bukan didapat!!! SOLUSI SOAL BAGIAN PERTAMA Disusun oleh : Solusi Olimpiade Matematika Tk Provinsi 015

Lebih terperinci

KLASIFIKASI NEAR-RING Classifications of Near Ring

KLASIFIKASI NEAR-RING Classifications of Near Ring Jurnal Barekeng Vol 8 No Hal 33 39 (14) KLASIFIKASI NEAR-RING Classifications of Near Ring ELVINUS RICHARD PERSULESSY Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Pattimura Jl Ir M Putuhena, Kampus Unpatti,

Lebih terperinci

BAB 1 FAKTORISASI SUKU ALJABAR SOAL LATIHAN 1.1

BAB 1 FAKTORISASI SUKU ALJABAR SOAL LATIHAN 1.1 BAB 1 FAKTORISASI SUKU ALJABAR SOAL LATIHAN 1.1 BAB 1 FAKTORISASI SUKU ALJABAR SOAL LATIHAN 1.1 A. Pilihan Ganda 1. Bentuk x + x 48 jika difaktorkan adalah A. (x 6)(x 8) B. (x + 8)(x 6) C. (x 4)(x 1)

Lebih terperinci

Hasil Kali Titik, Hasil Kali Silang, dan Hasil Kali Tripel

Hasil Kali Titik, Hasil Kali Silang, dan Hasil Kali Tripel BAB II HASIL KALI TITIK DAN SILANG A. HASIL KALI TITIK ATAU SKALAR Hasil kali titik atau skalar dari dua buah vektor A dan B yang dinyatakan oleh A B (dibaca A titik B ) didefinisikan sebagai hasil kali

Lebih terperinci

BAB MATRIKS. Tujuan Pembelajaran. Pengantar

BAB MATRIKS. Tujuan Pembelajaran. Pengantar BAB II MATRIKS Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi bab ini, Anda diharapkan dapat: 1. menggunakan sifat-sifat dan operasi matriks untuk menunjukkan bahwa suatu matriks persegi merupakan invers

Lebih terperinci

MATEMATIKA. Sesi VEKTOR A. DEFINISI VEKTOR. a. Unsur-Unsur Vektor. b. Notasi Vektor

MATEMATIKA. Sesi VEKTOR A. DEFINISI VEKTOR. a. Unsur-Unsur Vektor. b. Notasi Vektor MATEMATIKA KELAS XII IPA - KURIKULUM GABUNGAN Sesi NGAN VEKTOR A. DEFINISI VEKTOR Vektor adalah ruas garis yang memiliki nilai dari arah. Nilai vektor disini adalah panjang vektor. Vektor adalah notasi

Lebih terperinci

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.1 Pendahuluan Secara umumnya, penggunaan kaedah transliterasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

Lebih terperinci

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah kurangnya

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah kurangnya 79 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan adalah kurangnya fasilitas parkir di luar badan jalan, baik berupa taman parkir atau gedung parkir sehingga

Lebih terperinci

TEOREMA VIETA DAN JUMLAH NEWTON. 1. Pengenalan

TEOREMA VIETA DAN JUMLAH NEWTON. 1. Pengenalan TEOREMA VIETA DAN JUMLAH NEWTON TUTUR WIDODO. Pengenalan Sebelum berbicara banyak tentang Teorema Vieta dan Identitas Newton, terlebih dahulu saya beri penjelasan singkat mengenai polinomial. Di sekolah

Lebih terperinci

Dimensi 3. Penyusun : Deddy Sugianto, S.Pd

Dimensi 3. Penyusun : Deddy Sugianto, S.Pd YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI NUSANTARA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KARTINI I JAKARTA 2009 Dimensi 3 Penyusun : Deddy Sugianto, S.Pd YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI NUSANTARA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KARTINI

Lebih terperinci

KEGIATAN BELAJAR SISWA

KEGIATAN BELAJAR SISWA KEGIATAN BELAJAR SISWA Bidang studi : Matematika Satuan Pendidikan: SLTP Kelas: 3 (tiga) Caturwulan: 1 (satu) Pokok Bahasan: Transformasi Subpokok Bahasan: Refleksi Waktu: 150 Menit Endang Mulyana 2003

Lebih terperinci

STRATEGI MEMBACA PEMAHAMAN Kholid A.Harras

STRATEGI MEMBACA PEMAHAMAN Kholid A.Harras STRATEGI MEMBACA PEMAHAMAN Kholid A.Harras Membaca Pemahaman Membaca pemahaman berkaitan erat dengan usaha memahami hal-hal penting dari apa yang dibacanya. Yang dimaksud membaca pemahaman atau komprehensi

Lebih terperinci

PELUANG. Jika seluruhnya ada banyak kegiatan, dan masing-masing berturut-turut dapat dilakukan dalam

PELUANG. Jika seluruhnya ada banyak kegiatan, dan masing-masing berturut-turut dapat dilakukan dalam PELUANG Prinsip Perkalian Bila suatu kegiatan dapat dilakukan dalam n 1 cara yang berbeda, dan kegiatan yang lain dapat dilakukan dalam n 2 cara yang berbeda, maka seluruh peristiwa tersebut dapat dikerjakan

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENGENALAN 1.1 Pengenalan Sesebuah organisasi memerlukan satu sistem yang khusus bagi memudah dan mempercepatkan proses kerja dalam usaha meningkatkan kecekapan dan produktiviti organisasi mereka.

Lebih terperinci

Blox: Algoritma Block Cipher

Blox: Algoritma Block Cipher Blox: Algoritma Block Cipher Fikri Aulia(13513050) Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132, 13513050@std.stei.itb.ac.id

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

MENGGAMBAR BIDANG A. MEMBAGI GARIS DAN SUDUT

MENGGAMBAR BIDANG A. MEMBAGI GARIS DAN SUDUT MENGGAMBAR BIDANG A. MEMBAGI GARIS DAN SUDUT MENGGAMBAR BIDANG A. MEMBAGI GARIS DAN SUDUT 1. MEMBAGI GARIS a. Membagi garis menjadi 2 bagian yang sama panjang Membagi garis menjadi 2 bagian yang sama

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI. 2.1 Matrix Rotasi 3D dengan Representasi Euler

BAB 2 LANDASAN TEORI. 2.1 Matrix Rotasi 3D dengan Representasi Euler 5 BAB LANDASAN TEOI.1 Matri otasi 3D dengan epresentasi Euler Matriks otasi untuk grafik 3D dengan representasi euler euler angle terdiri atas rotasi terhadap sumbu,, dan X v 3 v Z v v 1 Y Gambar.1 Vektor

Lebih terperinci

PENERAPAN FAKTOR PRIMA DALAM MENYELESAIKAN BENTUK ALJABAR (Andi Syamsuddin*)

PENERAPAN FAKTOR PRIMA DALAM MENYELESAIKAN BENTUK ALJABAR (Andi Syamsuddin*) PENERAPAN FAKTOR PRIMA DALAM MENYELESAIKAN BENTUK ALJABAR (Andi Syamsuddin*) A. Faktor Prima Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan faktor prima sebuah bilangan adalah pembagi habis dari sebuah bilangan

Lebih terperinci

Kombinatorial. Matematika Diskrit Pertemuan ke - 4

Kombinatorial. Matematika Diskrit Pertemuan ke - 4 Kombinatorial Matematika Diskrit Pertemuan ke - 4 Pengertian Cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek Solusi yang diperoleh : jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci

Pembahasan OSN Tingkat Provinsi Tahun 2012 Jenjang SMP Bidang Matematika

Pembahasan OSN Tingkat Provinsi Tahun 2012 Jenjang SMP Bidang Matematika Pembahasan OSN Tingkat Provinsi Tahun 202 Jenjang SMP Bidang Matematika Bagian A : Soal Isian Singkat. Sebuah silinder memiliki tinggi 5 cm dan volume 20 cm 2. Luas permukaan bola terbesar yang mungkin

Lebih terperinci

MENGGAMBAR BIDANG A. MEMBAGI GARIS DAN SUDUT

MENGGAMBAR BIDANG A. MEMBAGI GARIS DAN SUDUT MENGGAMBAR BIDANG A. MEMBAGI GARIS DAN SUDUT 1. MEMBAGI GARIS a. Membagi garis menjadi 2 bagian yang sama panjang Membagi garis menjadi 2 bagian yang sama panjang menggunakan jangka dapat diikuti melalui

Lebih terperinci

Pertemuan ke-5 ALJABAR BOOLEAN III

Pertemuan ke-5 ALJABAR BOOLEAN III Pertemuan ke-5 ALJABAR BOOLEAN III Kompetensi Umum Setelah mengikuti perkuliah ini, diharapkan Anda dapat memahami bentuk kanonik dan menuliskan suatu ekspresi aljabar dalam bentuk kanonik. Kompetensi

Lebih terperinci

MATRIKS A = ; B = ; C = ; D = ( 5 )

MATRIKS A = ; B = ; C = ; D = ( 5 ) MATRIKS A. DEFINISI MATRIKS Matriks adalah suatu susunan bilangan berbentuk segi empat dari suatu unsur-unsur pada beberapa sistem aljabar. Unsur-unsur tersebut bisa berupa bilangan dan juga suatu peubah.

Lebih terperinci

Lampiran 1. Genotipe yang Digunakan sebagai Bahan Penelitian pada Percobaan Pendahuluan

Lampiran 1. Genotipe yang Digunakan sebagai Bahan Penelitian pada Percobaan Pendahuluan LAMPIRAN Lampiran 1. Genotipe yang Digunakan sebagai Bahan Penelitian pada Percobaan Pendahuluan Varietas/Genotipe Padi Sawah Padi Gogo Padi Rawa Aek Sibundong Batu Tegi B11586F-MR-11-2-2 B11283-6c-PN-5-MR-2-3-Si-1-2-

Lebih terperinci

Geometri Ruang (Dimensi 3)

Geometri Ruang (Dimensi 3) Geometri Ruang (Dimensi 3) Beberapa Benda Ruang Yang Beraturan Kubus Tabung volume = a³ luas = 6a² rusuk kubus = a panjang diagonal = a 2 panjang diagonal ruang = a 3 r = jari-jari t = tinggi volume =

Lebih terperinci

(FORM KP-A) DATA PENUGASAN SELAMA KERJA PRAKTIK

(FORM KP-A) DATA PENUGASAN SELAMA KERJA PRAKTIK LAMPIRAN A (FORM KP-A) DATA PENUGASAN SELAMA KERJA PRAKTIK PENUGASAN KE: TANGGAL & TEMPAT SUBSTANSI PENUGASAN KEPADA MAHASISWA PARAF PEMBIMBING LAPANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Apakah mahasiswa telah bekerja

Lebih terperinci

K13 Revisi Antiremed Kelas 12 Matematika

K13 Revisi Antiremed Kelas 12 Matematika K Revisi Antiremed Kelas Matematika Geometri Bidang Ruang - Latihan Soal Doc. Name: RKARMATWJB00 Version : 0-0 halaman 0. Diketahui kubus ABCD,EFGH dengan panjang rusuk. Jika P titik HG,Q titik tengah

Lebih terperinci

KAEDAH SEBUT, EJA DAN BUNYIKAN. Oleh. Cathy John ABSTRAK

KAEDAH SEBUT, EJA DAN BUNYIKAN. Oleh. Cathy John ABSTRAK KAEDAH SEBUT, EJA DAN BUNYIKAN Oleh Cathy John ABSTRAK Kajian ini saya jalankan setelah mendapati Mark, seorang murid Tahun 3 masih belum dapat menguasai kemahiran membaca khususnya suku kata KVKV. Setelah

Lebih terperinci

Rangkaian AC Tiga-Fase [1]

Rangkaian AC Tiga-Fase [1] Rangkaian AC Tiga-Fase [1] Slide-12 Ir. Agus Arif, MT Semester Genap 2015/2016 1 / 23 Materi Kuliah 1 Sistem Tiga-Fase Sistem Fase-Jamak Definisi Tiga-Fase Notasi Subskrip-Ganda 2 Definisi Sumber Tiga-Fase

Lebih terperinci

2. Gambarkan gerbang logika yang dinyatakan dengan ekspresi Boole di bawah, kemudian sederhanakan dan gambarkan bentuk sederhananya.

2. Gambarkan gerbang logika yang dinyatakan dengan ekspresi Boole di bawah, kemudian sederhanakan dan gambarkan bentuk sederhananya. Tugas! (Materi Aljabar Boolean). Gambarkan jaringan switching yang dinyatakan dengan polinominal Boole di bawah, kemudian sederhanakan dan gambarkan bentuk sederhananya, kapan jaringan tsb on atau off.

Lebih terperinci

Ringkasan Materi Matematika Untuk SMP Persiapan UN Web : erajenius.blogspot.com --- FB. : Era Jenius --- CP

Ringkasan Materi Matematika Untuk SMP Persiapan UN Web : erajenius.blogspot.com --- FB. : Era Jenius --- CP Lingkaran & Garis Singgung A. Unsur-Unsur Lingkaran Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang disebut titik pusat lingkaran. Lambang lingkaran dengan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KESEHATAN RENIA KL TAHUN SEKRETARIAT IENDERAL 4 APRIL 2014 I '-I. "l I t t I

KEMENTERIAN KESEHATAN RENIA KL TAHUN SEKRETARIAT IENDERAL 4 APRIL 2014 I '-I. l I t t I KMRA KHAA RA K AHU 01 '- KRARA DRA 4 APR 0. -l "l . UMUM 1. Keee/e. U 0. M U 4. e. Ke P. P 7. Pe [u Rup,l 1. Rup Pe. Pep. Pep. PH u PD RMUR R CAA KRA KM'RA/MBAA (RA- K) AHU AARA 01 KMRA KHAA eke leel 04.01.01.

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik dan akan menjawab persoalan-persoalan kajian yang

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Pengantar Metodologi penelitian merupakan sekumpulan proses terstruktur mengenai peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu dalam

Lebih terperinci

Penghilangan Rekursif Kiri

Penghilangan Rekursif Kiri Penghilangan Rekursif Kiri Aturan Produksi yang rekursif memiliki ruas kanan (hasil produksi) yang memuat simbol variabel. Aturan Produksi Rekursif Kanan Sebuah aturan produksi dalam bentuk: A A A : Variabel

Lebih terperinci

MODUL 12: BENTUK-BENTUK SEDERHANA DAN BENTUK-BENTUK NORMAL

MODUL 12: BENTUK-BENTUK SEDERHANA DAN BENTUK-BENTUK NORMAL MODUL 12: BENTUK-BENTUK SEDERHANA DAN BENTUK-BENTUK NORMAL PENDAHULUAN Dalam bahasan berikut akan dilakukan cara-cara untuk memperbaiki grammar tanpa adanya perubahan penting dari bahasa yang dihasilkannya:

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR :1. TAHUN 198 SERI:DNO.14. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 2 TAHUN 198 TENTANG PEMBENTUKAN

Lebih terperinci

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 50 Lampiran 1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Dian Eriyanti Doloksaribu Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 19 Mei 1993 Alamat : Jalan Jamin Ginting Gang Dipanegara No. 17C Agama : Protestan Jenis Kelamin

Lebih terperinci

OSN MATEMATIKA SMA Hari 1 Soal 1. Buktikan bahwa untuk sebarang bilangan asli a dan b, bilangan. n = F P B(a, b) + KP K(a, b) a b

OSN MATEMATIKA SMA Hari 1 Soal 1. Buktikan bahwa untuk sebarang bilangan asli a dan b, bilangan. n = F P B(a, b) + KP K(a, b) a b OSN MATEMATIKA SMA Hari 1 Soal 1. Buktikan bahwa untuk sebarang bilangan asli a dan b, bilangan adalah bilangan bulat genap tak negatif. n = F P B(a, b + KP K(a, b a b Solusi. Misalkan d = F P B(a, b,

Lebih terperinci

abcde dengan a, c, e adalah bilangan genap dan b, d adalah bilangan ganjil? A B C D E. 3000

abcde dengan a, c, e adalah bilangan genap dan b, d adalah bilangan ganjil? A B C D E. 3000 Hal. 1 / 7 METHODIST-2 EDUCATION EXPO LOMBA SAINS PLUS ANTAR PELAJAR TINGKAT SMA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2015 BIDANG WAKTU : MATEMATIKA : 120 MENIT PETUNJUK : 1. Pilihlah jawaban yang benar dan tepat.

Lebih terperinci

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A B U D I D A Y A C A B A I M E R A H P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P

Lebih terperinci

Antiremed Kelas 12 Matematika

Antiremed Kelas 12 Matematika Antiremed Kelas Matematika 04- Diagonal Ruang, Diagonal Bidang, Bidang Diagonal. Doc. Name: KARMATWJB040 Version : 0-09 halaman 0. Diketahui kubus ABCD,EFGH dengan panjang rusuk. Jika P titik HG,Q titik

Lebih terperinci

( ) = dan f 5 3 ( )( ) =? ( ) =. Hitung nilai a. 1. Operasi untuk himpunan bilangan A ={ ,,,,, } didefi nisikan sesuai tabel di bawah ini

( ) = dan f 5 3 ( )( ) =? ( ) =. Hitung nilai a. 1. Operasi untuk himpunan bilangan A ={ ,,,,, } didefi nisikan sesuai tabel di bawah ini 1. Operasi untuk himpunan bilangan A ={ 01,,,,, } didefi nisikan sesuai tabel di bawah ini 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Jika x = x x n n 1, x = x x, Hitunglah nilai 1 0 B) 1 D). Sebuah operasi bilangan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

MODUL MATEMATIKA KELAS 8 APRIL 2018

MODUL MATEMATIKA KELAS 8 APRIL 2018 MODUL MATEMATIKA KELAS 8 APRIL 2018 1. KUBUS BANGUN RUANG SISI DATAR Kubus merupakan bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh enam buah persegi yang bentuk dan ukurannya sama. Unsur-unsur Kubus 1. Sisi

Lebih terperinci

OZ: Algoritma Cipher Blok Kombinasi Lai-Massey dengan Fungsi Hash MD5

OZ: Algoritma Cipher Blok Kombinasi Lai-Massey dengan Fungsi Hash MD5 OZ: Algoritma Cipher Blok Kombinasi Lai-Massey dengan Fungsi Hash MD5 Fahziar Riesad Wutono Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung Bandung, Indonesia fahziar@gmail.com Ahmad Zaky Teknik Informatika

Lebih terperinci

Teknik Kompiler 7. oleh: antonius rachmat c, s.kom

Teknik Kompiler 7. oleh: antonius rachmat c, s.kom Teknik Kompiler 7 oleh: antonius rachmat c, s.kom Transformasi TBBK Dimaksudkan untuk memperoleh TBBK yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang lebih efisien. Transformasi boleh dilakukan asalkan tidak

Lebih terperinci

Tentukan semua bilangan bulat x sedemikian sehingga x 1 (mod 10). Jawab. x 1 (mod 10) jika dan hanya jika x 1 = 10 k untuk setiap k bilangan bulat.

Tentukan semua bilangan bulat x sedemikian sehingga x 1 (mod 10). Jawab. x 1 (mod 10) jika dan hanya jika x 1 = 10 k untuk setiap k bilangan bulat. Aritmatika Modular Banyak konsep aritmatika jam dapat digunakan untuk mengerjakan masalah-masalah yang berkenaan dengan kalender. Misalkan, hari minggu pada bulan Juli 2006 jatuh pada tanggal 2, 9, 16,

Lebih terperinci

BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN

BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Setelah menjalankan kajian secara menyeluruh terhadap teknik dan kaedah muhawarah di Sekolah Kebangsaan Sungai Kapar Indah, Sekolah Kebangsaan Meru dan Sekolah

Lebih terperinci

BAB TERMODINAMIKA V(L)

BAB TERMODINAMIKA V(L) 1 BAB TERMODINAMIKA Contoh 14.1 P (kpa) 300 A B Suatu gas dalam wadah silinder tertutup mengalami proses seperti pada gambar. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas untuk (a) proses AB, (b) proses BC,

Lebih terperinci

Magister Pengelolaan Air dan Air Limbah Universitas Gadjah Mada. 27-Aug-17. Statistika Teknik DISTRIBUSI BINOMIAL

Magister Pengelolaan Air dan Air Limbah Universitas Gadjah Mada. 27-Aug-17.  Statistika Teknik DISTRIBUSI BINOMIAL Magister Pengelolaan Air dan Air Limbah Universitas Gadjah Mada Statistika Teknik DISTRIBUSI BINOMIAL 1 Contoh Ilustrasi Investigasi thd suatu populasi karakteristik populasi variabel nilai variabel nilai

Lebih terperinci

Tata Bahasa Bebas Konteks

Tata Bahasa Bebas Konteks Tata Bahasa Beas Konteks By mei Dalam tataahasa eas konteks Ruas kiri dari aturan produksi terdiri dari ATU simol non terminal Ruas kanan dapat erupa string yang dientuk dari simol terminal dan non terminal

Lebih terperinci

MSH1B3 LOGIKA MATEMATIKA Aljabar Boolean (Lanjutan)

MSH1B3 LOGIKA MATEMATIKA Aljabar Boolean (Lanjutan) MSH1B3 LOGIKA MATEMATIKA Aljabar Boolean (Lanjutan) Dosen: Aniq A Rohmawati, M.Si TELKOM UNIVERSITY JALAN TELEKOMUNIKASI 1, BANDUNG, INDONESIA Latihan 1 Simplify the following Boolean functions using Boolean

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Bab ini adalah membincangkan tentang metodologi yang digunakan dalam kajian ini.

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Bab ini adalah membincangkan tentang metodologi yang digunakan dalam kajian ini. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pengenalan Bab ini adalah membincangkan tentang metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Metodologi kajian dalam buku komik Doraemon adalah berdasarkan kaedah kualitatif

Lebih terperinci

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik A. Ahmad 1, S. M. Idrus 2, N.N. N. A. Malik 3, N.A. Murad 4, N. H. Ngajikin & M. R. M. Esa 6 Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur,

BAB 5 PENUTUP. telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur, BAB 5 PENUTUP 5.1 PENDAHULUAN Secara umumnya dalam kajian ini, teori dan konsep produk berstruktur Islam telah dibincangkan secara terperinci merangkumi latar belakang produk berstruktur, pembahagian produk

Lebih terperinci

HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI (Set31) BAGAIMANA PENGGUNAAN JARINGAN SOSIAL MEMBERI KESAN KEPADA KANAK-KANAK.

HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI (Set31) BAGAIMANA PENGGUNAAN JARINGAN SOSIAL MEMBERI KESAN KEPADA KANAK-KANAK. HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI (Set31) BAGAIMANA PENGGUNAAN JARINGAN SOSIAL MEMBERI KESAN KEPADA KANAK-KANAK. DISEDIAKAN OLEH: NAMA: ANIS BALQISH BINTI MUHAMAD AZMI (A145034) CHERYLINA SIAN ANAK MAWANG

Lebih terperinci

BAHAN AJAR MEKANIKA REKAYASA 3 PROGRAM D3 TEKNIK SIPIL

BAHAN AJAR MEKANIKA REKAYASA 3 PROGRAM D3 TEKNIK SIPIL 2011 BAHAN AJAR MEKANIKA REKAYASA 3 PROGRAM D3 TEKNIK SIPIL BOEDI WIBOWO KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, karena dengan rachmat NYA kami bisa menyelesaikan BAHAN AJAR MEKANIKA REKAYASA

Lebih terperinci

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014 TINGKAT PROVINSI

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014 TINGKAT PROVINSI HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014 TINGKAT PROVINSI BIDANG MATEMATIKA Waktu : 210 menit KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL

Lebih terperinci

JADWAL SEMESTER 3 ANGKATAN 2015 PERIODE NOVEMBER 2016

JADWAL SEMESTER 3 ANGKATAN 2015 PERIODE NOVEMBER 2016 ACCOUNTING 3A 1 2016-11-03 Kamis 10:00:00 12:30:00 AAKI5301 INTERMEDIATE ACCOUNTING 1 3 LUC A20163A R203 2 2016-11-03 Kamis 13:00:00 15:30:00 AEKN5203 MACROECONOMICS 3 PRE A20163A R211 ACCOUNTING 3B 1

Lebih terperinci

DISTRIBUSI BINOMIAL. Investigasi thd suatu populasi. karakteristik populasi variabel nilai variabel

DISTRIBUSI BINOMIAL. Investigasi thd suatu populasi. karakteristik populasi variabel nilai variabel STATISTIKA DISTRIBUSI BINOMIAL Contoh Ilustrasi () Investigasi thd suatu populasi karakteristik populasi variabel nilai variabel nilai ujian: 0 s.d. 00 status perkawinan: tidak kawin, kawin, cerai, duda/janda

Lebih terperinci

VEKTOR. maka a c a c b d b d. , maka panjang (besar/nilai) vector u ditentukan dengan rumus. maka panjang vector

VEKTOR. maka a c a c b d b d. , maka panjang (besar/nilai) vector u ditentukan dengan rumus. maka panjang vector VEKTOR Bab a. Penjumlahan dan Pengurangan Vektor. OA a ; OB b maka OA AB OB AB OB OA AB b a a u b dan c v d maka a c a c u v b d b d Contoh : Tentukan nilai x dan y dari x y + y = 8 Jawab : x + 8 + y =

Lebih terperinci

Gred BAHAGIAN A / SECTION A 40 Markah

Gred BAHAGIAN A / SECTION A 40 Markah Gred 2 2017 BAHAGIAN A / SECTION A 40 Markah Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Apakah keputusan yang wajar diambil kiranya bantahan mengenai kelayakan seorang atlet tidak dapat diselesaikan dengan

Lebih terperinci

1. Pada operasi di bawah, tiap titik mewakili satu angka tertentu. Bilangan 3 angka yang ada pada baris IV adalah... A) 830 C) 622 B) 720 D) 525

1. Pada operasi di bawah, tiap titik mewakili satu angka tertentu. Bilangan 3 angka yang ada pada baris IV adalah... A) 830 C) 622 B) 720 D) 525 1. Pada operasi di bawah, tiap titik mewakili satu angka tertentu Kompetisi Matematika PASIAD Se-Indonesia IV + 1. I.. II.... III.... IV... V Bilangan angka ang ada pada baris IV adalah... 80 6 B) 70 D)

Lebih terperinci

HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI NAMA PENSYARAH: DR MD. NOR BIN ABDULLAH NAMA PELAJAR: FATIMAH BINTI HUSSIN

HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI NAMA PENSYARAH: DR MD. NOR BIN ABDULLAH NAMA PELAJAR: FATIMAH BINTI HUSSIN HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI NAMA PENSYARAH: DR MD. NOR BIN ABDULLAH NAMA PELAJAR: FATIMAH BINTI HUSSIN NAMA PROGRAM: HUJJAH GALA NIGHT DINNER TARIKH: 28 MEI 2015 (KHAMIS) TEMPAT: BILIK BANKUASI BANGUNAN

Lebih terperinci

STRATEGI DAYA TINDAK DIKALANGAN PELAJAR DAN BAGAIMANA MEMUPUKNYA DR. WAN ANOR BIN WAN SULAIMAN, KB;PA SEKOLAH PSIKOLOGI & KERJA SOSIAL, UMS

STRATEGI DAYA TINDAK DIKALANGAN PELAJAR DAN BAGAIMANA MEMUPUKNYA DR. WAN ANOR BIN WAN SULAIMAN, KB;PA SEKOLAH PSIKOLOGI & KERJA SOSIAL, UMS STRATEGI DAYA TINDAK DIKALANGAN PELAJAR DAN BAGAIMANA MEMUPUKNYA DR. WAN ANOR BIN WAN SULAIMAN, KB;PA SEKOLAH PSIKOLOGI & KERJA SOSIAL, UMS PENGENALAN Remaja sememangnya sinonim dengan golongan pelajar

Lebih terperinci

Pembahasan Soal OSK SMA 2018 OLIMPIADE SAINS KABUPATEN/KOTA SMA OSK Matematika SMA. (Olimpiade Sains Kabupaten/Kota Matematika SMA)

Pembahasan Soal OSK SMA 2018 OLIMPIADE SAINS KABUPATEN/KOTA SMA OSK Matematika SMA. (Olimpiade Sains Kabupaten/Kota Matematika SMA) Pembahasan Soal OSK SMA 018 OLIMPIADE SAINS KABUPATEN/KOTA SMA 018 OSK Matematika SMA (Olimpiade Sains Kabupaten/Kota Matematika SMA) Disusun oleh: Pak Anang Pembahasan Soal OSK SMA 018 OLIMPIADE SAINS

Lebih terperinci