SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya"

Transkripsi

1 PA SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil yang diberikan pada hari dan tahun yang dinyatakan di dalam Bahagian 1 Jadual oleh Pihak yang namanya, kenyataan dan / atau alamatnya dinyatakan dalam Bahagian 2 Jadual (yang mana ekspresinya akan, di mana konteksnya diterima, termasuk Hartanah, harta pusaka, waris, wakil peribadi, penerima hak yang dibenarkan dan / atau pengganti, mengikut mana-mana yang berkenaan ("Penderma". Bahawasanya 1. Mengikut Perjanjian Kemudahan yang bertarikh pada hari dan tahun yang dinyatakan dalam Bahagian 3 Jadual di sini ("Perjanjian Kemudahan" yang dibuat antara CIMB Bank Berhad (13491-P ("Bank" dan Penderma atau Peminjam sebagaimana yang ditakrifkan dalam Perjanjian Kemudahan dan yang telah diterima oleh Penderma atau Peminjam, Bank bersetuju, tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan, untuk memberikan, menyediakan dan terus menyediakan kemudahan perbankan yang dinyatakan di sini (" kemudahan kepada penderma atau Peminjam. 2. Selaras dengan peruntukan Perjanjian Kemudahan dan Surat Ikatan Penyerahhakan bertarikh hari dan tahun yang dinyatakan dalam Seksyen 4 Jadual di sini (yang mana semua atau mana-mana daripada mereka disebut sebagai "Perjanjian", Penderma dikehendaki untuk memberikan Surat Kuasa Wakil yang memihak kepada Bank untuk membolehkan Bank melaksanakan dengan lebih mudah dan bermanfaat hak, remedi dan kuasa yang diberikan kepada Bank di bawah Perjanjian. DAN INSTRUMEN INI MEMPERSETUJUI BAHAWA sebagai balasan kepada premis dan balasan selanjutnya bagi persetujuan Bank untuk menyediakan dan atau terus menyediakan pada bila-bila masa atau dari semasa ke semasa Kemudahan kepada Penderma atau Peminjam, Penderma dengan ini secara tidak boleh batal dan dengan cara menyediakan jaminan untuk pembayaran oleh Penderma atau Peminjam akan Keberhutangannya (seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Kemudahan di bawah Kemudahan dan pelaksanaan kewajipannya oleh Penderma atau Peminjam di bawah Perjanjian, melantik Bank atau mana-mana pengarah Bank atau mana-mana pegawai Bank, atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh Bank untuk menjadi Wakil Penderma ("Wakil" untuk atau atas nama Penderma, untuk melakukan dan / atau melaksanakan perbuatan atau mana-mana yang berikut sebagaimana dan apabila Wakil berpendapat yang berikut adalah wajar berkenaan dengan hak, hak milik dan kepentingan Penderma dalam dan kepada Hartanah yang disebut dalam Perjanjian ("Hartanah": - 1. Menguatkuasakan semua perjanjian yang terkandung dalam Perjanjian Jual Beli (seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Kemudahan yang dilaksanakan berkenaan dengan Hartanah; 2. Untuk menuntut, menyaman dan menerima daripada mana-mana orang, syarikat berdaftar, perbadanan, kerajaan atau badan politik semua sewa, dividen, faedah, bonus atau apa-apa jumlah wang lain yang mungkin kena dibayar oleh Penderma berkenaan dengan Hartanah dan apa-apa juga jumlah modal yang diwakili oleh atau terdiri daripada Hartanah pada bila-bila masa ianya perlu dibayar atau dibayar balik. 3. Untuk apa-apa tujuan yang berkaitan dengan penandatanganan, pengesahan dan pelaksanakan semua resit, dividen dan waran faedah, cek, pelepasan, pembebasan, pengambilan semula, atau surat ikatan atau dokumen lain yang mungkin diperlukan atau menjadi suatu kebiasaan dalam keadaan tertentu. 4. Untuk menghadiri, mengundi dan mengambil bahagian dalam semua mesyuarat yang diadakan berkaitan dengan mana-mana syarikat atau perbadanan berhubung dengan Hartanah dan menandatangani proksi untuk CIMB Tarikh Semakan: 23 Januari

2 tujuan pengundiannya atau bagi apa-apa maksud lain yang berkaitan dengannya secara bebas sebagaimana yang boleh dilakukan oleh Penderma. 5. Daripada mana-mana wang Penderma yang berada di tangan atau di bawah kawalan Wakil, untuk membayar semua tuntutan yang boleh dibuat secara sah ke atas Penderma atau perbelanjaan lain yang mungkin ditanggung berhubung dengan Hartanah dan pemberian jaminan bagi pembayaran yang sama. 6. Untuk menerima semua notis, laporan, akaun, pekeliling dan dokumen lain, yang dihantar kepada pemegang berdaftar Hartanah. 7. Untuk menerima penghantaran, atau bersetuju untuk mengetepikan, semua atau mana-mana notis atau bersetuju untuk menerima notis ringkas untuk dan menghadiri semua atau mana-mana mesyuarat atau mesyuarat kelas para pemegang berdaftar Hartanah, dan menjalankan semua undian dan lain-lain hak dan kuasa yang pada bila-bila masa boleh dilaksanakan berkenaan dengan mana-mana mesyuarat sedemikian. 8. Untuk memberi pajakan, sub-pajakan dan penyewaan Hartanah (secara kolektif "Pajakan dan Sewaan" kepada orang, firma atau syarikat pada kadar sewaan dan atas apa-apa terma yang difikirkan patut oleh Wakil dan membenarkan mana-mana orang, firma atau syarikat dan menerima penyerahan Pajakan dan Sewaan dan membuat, menandatangani dan menyerahkan Pajakan dan Sewaan. 9. Untuk memberi atau memindahkan atau mendapatkan penyerahhakan atau pemindahan Hartanah termasuk Pajakan dan Sewaan, jika ada atas nama Wakil atau penama atau nama mana-mana pembeli Hartanah atau penama kepada pembeli ( dan bagi maksud itu untuk menyelesaikan, membuat dan / atau melaksanakan apa-apa bentuk penyerahhakan, pemindahan, pajakan atau penyewaan berkenaan dengan mana-mana daripadanya, dan untuk melaksanakan dan menyampaikan semua surat ikatan atau dokumen lain dan melakukan semua tindakan dan perkara yang mana difikirkan perlu oleh Wakil atau wajar untuk menyempurnakan atau memberi kesan yang sewajarnya bagi tujuan Perjanjian, atau untuk tujuan menjayakan pendaftaran mana-mana pemindahan dan / atau pajakan / sub-pajakan Hartanah atas nama mana-mana penerima serah hak atau penerima pindahan. 10. Untuk menjual, menyerahhakkan, memindahkan, menukar atau melupuskan semua atau mana-mana bahagian Hartanah termasuk Pajakan dan Penyewaan, jika ada kepada mana-mana pihak (termasuk pelupusan melalui perjanjian persendirian bagi balasan tersebut (yang mungkin termasuk saham atau debentur dan atas apa-apa terma dan secara amnya mengikut apa-apa cara sebagaimana yang difikirkan patut oleh Wakil dalam budi bicara mutlaknya dan bagi maksud ini untuk membuat apa-apa kontrak bagi penjualan atau pelupusan itu atas apa-apa terma (termasuk pemberian waranti dan indemniti dan tertakluk kepada syarat-syarat seperti mana yang difikirkan patut oleh Wakil mengikut budi bicara mutlaknya. 11. Untuk menerima atau membenarkan penerimaan balasan bagi penjualan, penyerahhakan, pemindahan, pertukaran atau pelupusan seperti yang disebut dalam perenggan 8 di atas dan untuk menggunakan apa-apa hasilnya dalam atau terhadap penangguhan Keberhutangan mengikut cara yang ditetapkan dalam Perjanjian. 12. Untuk memohon dan mendapatkan persetujuan pihak berkuasa negeri untuk memindahkan dan / atau menggadai Hartanah, jika persetujuan sedemikian diperlukan. 13. Untuk membuat permohonan yang diperlukan untuk tujuan mendapatkan kelulusan pihak berkuasa yang berkaitan untuk penyerahan, pembahagian, penggabungan, penukaran atau perubahan apa-apa syarat atau sekatan ke atas penggunaan tanah sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank, untuk menyerahkan instrumen hakmilik berasingan kepada pihak berkuasa yang berkaitan untuk tujuan yang tersebut di atas dan untuk mengumpul instrumen hak milik berasingan yang berkaitan dari pihak berkuasa yang disebutkan terdahulu apabila selesai tujuan yang berkaitan. 14. Untuk mengambil dan menerima penghantaran hakmilik berasingan Hartanah dan untuk menyelesaikan, melaksanakan dan menyampaikan semua dan apa-apa instrumen pemindahan lain atau lebih lanjut yang memihak kepada Penderma dan / atau gadaian yang memihak kepada Bank dan / atau lain-lain dokumen atau instrumen yang mana Penderma pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa diwajibkan untuk melaksanakan yang sedemikian menurut Perjanjian, dan untuk melaksanakan apa-apa pendaftaran dan melakukan semua perkara lain yang perlu atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Wakil sebagai patut 2

3 dilakukan untuk memasikan dokumen dan instrumen dilaksanakan dengan betul dan melakukan apa-apa perbuatan atau perkara lain yang berkaitan dengan semua atau mana-mana stok atau saham atau mana-mana perkara mengenai apa-apa gadaian lain, sebagaimana yang boleh dilaksanakan oleh Wakil mengikut kuasanya oleh instrumen ini untuk melaksanakan atau melakukan sebarang tindakan berhubung dengan Perjanjian. 15. Untuk membayar semua cukai, duti setem, kadar, taksiran, yuran guaman, caj, pembayaran, insurans, komisyen, perbelanjaan dan pembayaran keluar lain yang diperlukan dari semasa ke semasa untuk dibayar oleh Penderma atau dikenakan ke atas Penderma atau disebabkan oleh Hartanah dan mendebitnya kepada akaun Penyerah Hak atau Peminjam dengan Bank sebagai jumlah yang dijamin berdasarkan Perjanjian. 16. Untuk membenarkan (jika pada pendapat Wakil ianya wajar dan perlu sebarang pengaturan yang mengubah hak-hak Penderma. 17. Melakukan apa jua tindakan, perkara dan melaksanakan segala dokumen bagi tujuan pelaksanaan manamana atau semua kuasa di atas yang juga akan diperluaskan untuk memulakan dan mendakwa atau mempertahankan apa-apa prosiding berkaitan dengan Hartanah. 18. Secara umumnya untuk melaksanakan semua hak dan keistimewaan dan melaksanakan semua tugas sama ada yang pada masa sekarang atau akan datang yang berkenaan Penderma berhubung dengan Hartanah, dan untuk melakukan semua perkara lain secara sepenuhnya dan berkesan sebagaimana yang dapat dilakukan oleh Penderma sendiri berkaitan dengan Hartanah. 19. Untuk memastikan Surat Kuasa Wakil ini didaftarkan di pejabat pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya dan / atau dalam buku mana-mana syarikat atau perbadanan atau di tempat lain sebagaimana yang difikirkan perlu atau dikehendaki oleh Wakil. 20. Untuk mendedahkan kepada mana-mana orang atau pihak yang mungkin bimbang dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan, termasuk mana-mana pembeli atau bakal pembeli Hartanah, apa-apa maklumat mengenai hal ehwal atau akaun Penderma atau Peminjam atau Pelanggan, terma dan / atau syarat Perjanjian, Kepentingan Jaminan, dan apa-apa dokumen atau maklumat lain yang berkaitan dengannya atau dengan menjalankan kuasa Bank di bawahnya atau kepada Hartanah, di mana pendedahan sedemikian disifatkan oleh Peguam sebagai perlu dan wajar untuk menjalankan kuasa-kuasa ini di bawah ini. 21. Untuk melantik dan mengikut budi bicara Wakil untuk membuang dan menggantikan dari semasa ke semasa mana-mana pengganti atau ejen Wakil berkaitan dengan mana-mana maksud yang disebut terdahulu atas apa-apa terma yang difikirkan patut oleh Wakil. DAN Penderma dengan ini mengisytiharkan bahawa Surat Kuasa Wakil ini tidak boleh dibatalkan selagi Perjanjian ini terus berkuat kuasa atau selagi Penderma kekal di bawah sebarang Keberhutangan atau liabiliti (kontingen atau sebaliknya di bawah Perjanjian dan / atau berkenaan dengan pendahuluan yang sedia ada dan yang akan yang diberikan oleh Bank kepada Penderma atau Peminjam di masa akan datang. DAN Penderma dengan ini selanjutnya mengisytiharkan bahawa Wakil tidak akan dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab kepada Penderma untuk apa-apa kerugian atau kerosakan walau apa pun dan apa jua yang timbul akibat apa-apa perbuatan, pengabaian, peninggalan atau kecuaian Wakil yang berbangkit daripada pelaksanaan kuasa yang diberikan kepada Wakil di sini, dan Penderma hendaklah menanggung rugi Wakil terhadap semua kos, perbelanjaan dan caj yang mungkin dikenakan oleh Wakil dalam menjalankan kuasa yang disebut terdahulu, dan peruntukan-peruntukan perenggan ini hendaklah terus berkuat kuasa walau apa pun Penderma telah melaksanakan semua tanggungjawabnya di bawah Perjanjian. DAN Penderma dengan ini selanjutnya mengisytiharkan bahawa semua dan setiap resit, surat ikatan, perkara dan benda yang akan diberikan oleh Wakil yang diberikan, dibuat, dilaksanakan atau dilakukan untuk tujuan yang tersebut di atas hendaklah dalam keadaan baik, sah dan terpakai kepada semua tujuan dan maksud apa jua, seolaholah perkara itu telah ditandatangani, dimeterai, dihantar, diberikan atau dibuat atau dilakukan oleh Penderma itu sendiri. 3

4 DAN Penderma dengan ini mengaku janji sepanjang masa untuk meratifikasi apa saja yang dilakukan oleh Wakil secara sah atau menyebabkan dilakukan di dalam atau berkaitan dengan premis itu berdasarkan Surat Kuasa Wakil ini. DAN Penderma dengan ini selanjutnya mengisytiharkan bahawa dalam Surat Kuasa Wakil ini, kata-kata yang merujuk kepad perkataan tunggal hendaklah turut merangkumi perkataan majmuk dan sebaliknya, kata-kata yang merujuk kepada jantina lelaki pula hendaklah turut merangkumi jantina feminin dan jantina bebas, dan kecuali jika konteksnya menghendaki makna yang lain, kata-kata dan ungkapan yang ditakrifkan dalam Perjanjian itu hendaklah mempunyai makna yang sama apabila digunakan dalam Surat Kuasa Wakil ini. Surat Kuasa Wakil ini akan mengikat Penderma dan pewaris Penderma, wakil peribadi, pengganti dan penerima hak yang dibenarkan dan hendaklah dibuat bagi memanfaatkan dan pengganti dan penerima hak Bank. Jika mana-mana peruntukan Surat Kuasa Wakil ini tidak dapat dikuatkuasakan di bawah mana-mana undang-undang, penguatkuasaan peruntukan yang selebihnya, atau peruntukan sedemikian di bawah mana-mana undang-undang lain, tidak akan terjejas dalam apa-apa cara. Kuasa Mahkamah ini ditadbir oleh dan hendaklah ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia dan Penderma dengan ini secara tidak boleh batal dan tanpa syarat mengiktiraf bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah Malaysia. 4

5 DENGAN DISAKSIKAN OLEH YANG SEDEMIKIAN, Saya/ Kami telah menurunkan tandatangan saya/kami dan/ atau meterai pada hari dan tarikh seperti yang dinyatakan di atas. (untuk Penderma yang merupakan seorang individu Ditandatangani dan/atau Dimeterai dan Dihantar oleh ( ( (untuk Penderma yang merupakan sebuah syarikat Meterai telah dilekatkan di hadapan: Pengarah: Nama: No. K/P: Pengarah/ Setiausaha: Nama: No. K/P: 5

6 * KLAUSA PENGESAHAN (untuk Penderma individu Saya, (* Majistret, Jaksa Perdamai, Pentadbir Tanah, Notari Awam, Pesuruhjaya Sumpah, Pegawai Bank atau Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi *Malaya/Sabah/Sarawak yang beroperasi/ beramal di dengan ini mengesahkan bahawa tandatangan di atas telah ditulis / dilekatkan di hadapan saya pada hari 20, dan, setakat pengetahuan saya sendiri / menurut maklumat yang diberikan kepada saya oleh orang yang boleh dipercayai dan dihormati, iaitu dari, dan, maklumat yang saya percaya adalah benar, di hadapan pada 20, dan, setakat pengetahuan peribadi saya, tandatangan yang telah memperakukan kepada saya bahawa dia / mereka telah mempunyai kapasiti umur dan dia / mereka telah bersetuju untuk melaksanakan instrumen ini secara sukarela. Tandatangan saksi * KLAUSA PENGESAHAN (untuk Penderma Syarikat Saya, (* Majistret, Jaksa Perdamai, Pentadbir Tanah, Notari Awam, Pesuruhjaya Sumpah, Pegawai Bank atau Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi *Malaya/Sabah/Sarawak yang beroperasi/ beramal di dengan ini mengesahkan bahawa tandatangan di atas telah ditulis / dilekatkan / di hadapan saya pada hari 20, melalui meterai rasmi (masukkan nama Pendeposit telah dilekatkan pada instrumen bertulis di atas mengikut peraturan-peraturan Syarikat tersebut. Tandatangan saksi * Untuk memasukkan klausa pengesahan yang berkaitan. 6

7 JADUAL (yang mana perlu diambil, dibaca dan dianggap sebagai satu bahagian penting bagi Surat Kuasa Wakil ini 1. Tarikh Surat Kuasa Wakil 2. Penderma 3. Tarikh Perjanjian Kemudahan 4. Tarikh Surat Ikatan Penyerahhakan 7

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK YANG BERKENAAN] SURAT KUASA WAKIL Pembiayaan Hartanah Komoditi Murabahah -i Surat Kuasa Wakil (Pihak Pertama/ Ketiga 23.01.2019 SURAT

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah -i - (Pihak Pertama/Ketiga 21.10.2016 SURAT

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah -i - (Pihak Ketiga) 17.10.2013 SURAT KUASA

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL SURAT KUASA WAKIL INI yang dibuat pada haribulan, 20 diberikan kepada CIMB ISLAMIC BANK BERHAD

Lebih terperinci

Pada haribulan 20. Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan. (Nama Pihak) SURAT KUASA WAKIL

Pada haribulan 20. Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan. (Nama Pihak) SURAT KUASA WAKIL Pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan (Nama Pihak) SURAT KUASA WAKIL SURAT KUASA WAKIL SURAT KUASA WAKIL INI dibuat pada haribulan 20 diberi kepada CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H)

Lebih terperinci

Bertarikh hb,, 20. Peminjam SURAT KUASA WAKIL PA(OM)(010716)V2BM

Bertarikh hb,, 20. Peminjam SURAT KUASA WAKIL PA(OM)(010716)V2BM Bertarikh hb,, 20 Peminjam SURAT KUASA WAKIL PA(OM)(010716)V2BM SURAT KUASA WAKIL SURAT KUASA WAKIL diberi pada hb, oleh pihak dinamakan di Seksyen 1 Jadual Pertama (selepas ini disebut Pemberi Kuasa Wakil),

Lebih terperinci

MEMORANDUM DEPOSIT SAHAM DAN SYER

MEMORANDUM DEPOSIT SAHAM DAN SYER 1 D014 MEMORANDUM DEPOSIT SAHAM DAN SYER Kepada: CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat 13491 - P ) 1. Sebagai balasan kepada CIMB BANK BERHAD (selepas ini dikenali sebagai Bank yang mana ekspresi tersebut merangkumi

Lebih terperinci

CIMB Tarikh Semakan: 23 Januari

CIMB Tarikh Semakan: 23 Januari MEMORANDUM GADAIAN DAN DEPOSIT Kepada: CIMB BANK BERHAD (Company No 13491 - P) 1. Sebagai balasan kepada CIMB BANK BERHAD ("Bank" yang mana ungkapannya termasuk dan diperluaskan kepada pengganti atau penerima

Lebih terperinci

MEMORANDUM DEPOSIT STOK DAN SAHAM

MEMORANDUM DEPOSIT STOK DAN SAHAM D014 MEMORANDUM DEPOSIT STOK DAN SAHAM Kepada: CIMB BANK BERHAD (13491 - P) 1. Sebagai balasan kepada CIMB BANK BERHAD ("Bank" yang mana ungkapannya termasuk dan diperluaskan kepada pengganti atau penerima

Lebih terperinci

SURAT IKATAN PENYERAHHAKAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 1 Jadual 2. Antara

SURAT IKATAN PENYERAHHAKAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 1 Jadual 2. Antara DA SURAT IKATAN PENYERAHHAKAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 1 Jadual 2. Antara pihak yang namanya, keterangan dan alamatnya dinyatakan dalam Seksyen 2 Jadual 2 ("Penyerah

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) ("Bank") dan. ("Pelanggan")

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) (Bank) dan. (Pelanggan) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat 671380-H) ("Bank") dan ("Pelanggan") PERJANJIAN PENYELENGGARAAN Sehubungan dengan Kemudahan Pembiayaan-i Harta Ijarah diberikan oleh CIMB ISLAMIC

Lebih terperinci

Bertarikh pada haribulan 20. Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURATIKATAN PENYERAHAN HAK

Bertarikh pada haribulan 20. Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURATIKATAN PENYERAHAN HAK Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURATIKATAN PENYERAHAN HAK SURATIKATAN PENYERAHAN HAK INI dibuat pada haribulan 20 ANTARA: (1) CIMB ISLAMIC BANK

Lebih terperinci

MEMORANDUM CAGARAN DAN DEPOSIT. CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat P ) Kepada:

MEMORANDUM CAGARAN DAN DEPOSIT. CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat P ) Kepada: 1 MEMORANDUM CAGARAN DAN DEPOSIT Kepada: CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat 13491 - P ) 1. Sebagai balasan kepada CIMB BANK BERHAD (selepas ini dikenali sebagai Bank yang mana ekspresi tersebut merangkumi

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURATIKATAN PENYERAHAN HAK SURATIKATAN PENYERAHAN HAK INI dibuat pada haribulan 20 ANTARA: (1) CIMB ISLAMIC BANK

Lebih terperinci

AKTA 632 AKTA DEMUTUALISASI (BURSA SAHAM KUALA LUMPUR) 2003

AKTA 632 AKTA DEMUTUALISASI (BURSA SAHAM KUALA LUMPUR) 2003 AKTA A632/2004 P.U.(B) 6/2004 - BERKUAT KUASA PADA 2 JAN 2004 AKTA 632 AKTA DEMUTUALISASI (BURSA SAHAM KUALA LUMPUR) 2003 AKTA DEMUTUALISASI (BURSA SAHAM KUALA LUMPUR) 2003 Tarikh Perkenan Diraja.........

Lebih terperinci

SURAT IKATAN PENYERAHHAKAN

SURAT IKATAN PENYERAHHAKAN Bertarikh 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK YANG BERKENAAN] SURAT IKATAN PENYERAHHAKAN Pembiayaan Komoditi Murabahah-i Surat Ikatan Penyerahhakan (Pihak Pertama) 23.01.2019

Lebih terperinci

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh)

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) Pindaan 1/2017 SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) ANTARA Penama yang dinyatakan di Bahagian I pada Jadual (kemudian daripada ini dirujuk sebagai Pengasas sebagai satu pihak) DAN Penama-penama

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

SURAT IKATAN PENYERAHHAKAN

SURAT IKATAN PENYERAHHAKAN Bertarikh 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK YANG BERKENAAN] SURAT IKATAN PENYERAHHAKAN Pembiayaan Komoditi Murabahah-i Surat Ikatan Penyerahhakan (Pihak ketiga) 23.01.2019 SURAT

Lebih terperinci

LAMPIRAN SEBUTAN PERMULAAN 1 DEFINISI DAN PENTAFSIRAN

LAMPIRAN SEBUTAN PERMULAAN 1 DEFINISI DAN PENTAFSIRAN LAMPIRAN Saya/Kami, pihak yang nama dan butir-butirnya adalah seperti yang dibentangkan dalam Perkara 1 di dalam Jadual di sini (selepas ini dipanggil Penggadai ) DENGAN INI SECARA NYATA BERWAAD MENGISYTIHARKAN

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, dimana ungkapan ini harus termasuk pengganti Bank yang ditugaskan) bersetuju untuk menyewa Peti Simpanan Keselamatan ( Peti Simpanan )

Lebih terperinci

LAMPIRAN RESITAL. Kemudahan Pembiayaan Hartanah Komoditi-i Murabahah

LAMPIRAN RESITAL. Kemudahan Pembiayaan Hartanah Komoditi-i Murabahah LAMPIRAN Saya/Kami, pihak yang namanya dan butirannya adalah seperti yang dinyatakan dalam Perkara 1 Jadual ("Penggadai") ADALAH DENGAN INI BERIKRAR DAN BERJANJI dengan CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H),

Lebih terperinci

LAMPIRAN SEBUTAN PERMULAAN 1 DEFINISI DAN PENTAFSIRAN

LAMPIRAN SEBUTAN PERMULAAN 1 DEFINISI DAN PENTAFSIRAN LAMPIRAN Saya/Kami, pihak yang nama dan butir-butirnya adalah seperti yang dibentangkan dalam Perkara 1 di dalam Jadual di sini (selepas ini dipanggil Penggadai ) DENGAN INI SECARA NYATA BERWAAD MENGISYTIHARKAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN RAYA

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN RAYA BORANG PERMOHONAN PINJAMAN RAYA MAKLUMAT PERIBADI Nama Penuh No. Pekerja No. Anggota No. MyKad - - Alamat Email Jawatan Fakulti Pendapatan RM,. Taraf Jawatan Tetap Kontrak Tempoh Tahun Telefon - Rumah

Lebih terperinci

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

CIMB-i - Lampiran Pembiayaan Komoditi Hartanah Murabahah-i (Pihak Ketiga)

CIMB-i - Lampiran Pembiayaan Komoditi Hartanah Murabahah-i (Pihak Ketiga) LAMPIRAN Saya/Kami, pihak yang namanya dan butirannya adalah seperti yang dinyatakan dalam Perkara 1 Jadual ("Penggadai") ADALAH DENGAN INI BERIKRAR DAN BERJANJI dengan CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H),

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN PROGRAM ASAS TREK HUFFAZ UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER APRIL 2019 (SESI 1/19/02)

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN PROGRAM ASAS TREK HUFFAZ UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER APRIL 2019 (SESI 1/19/02) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN PROGRAM ASAS TREK HUFFAZ UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER APRIL 2019 (SESI 1/19/02) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH

Lebih terperinci

Dalam perkara berkaitan Kemudahan Pembiayaan Harta. Ijarah-I yang diberikan oleh CIMB ISLAMIC BANK. BERHAD (Company No H) ( Bank ) kepada

Dalam perkara berkaitan Kemudahan Pembiayaan Harta. Ijarah-I yang diberikan oleh CIMB ISLAMIC BANK. BERHAD (Company No H) ( Bank ) kepada Bertarikh Oleh Pelanggan (Pelanggan-pelanggan) AKUJANJI PEMBELIAN Dalam perkara berkaitan Kemudahan Pembiayaan Harta Ijarah-I yang diberikan oleh CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (Company No. 671380-H) ( Bank

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh)

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) Dikemas kini pada 4 Jun 2014 SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) di antara [NAMA DAN NO. KAD PENGENALAN (INDIVIDU) @ NO. PENDAFTARAN (SYARIKAT/PERTUBUHAN) PENGASAS] yang mempunyai alamat berdaftar

Lebih terperinci

PERJANJIAN ini adalah diperbuat pada... haribulan tahun... DI ANTARA.... (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan... yang beralamat di...

PERJANJIAN ini adalah diperbuat pada... haribulan tahun... DI ANTARA.... (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan... yang beralamat di... UTHM/ORICC/R&D/034/2017 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) PERJANJIAN GERAN PENYELIDIKAN (SKIM PEMBANTU PENYELIDIK) PERJANJIAN ini adalah diperbuat pada... haribulan tahun... DI ANTARA... (Huruf

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 20113456/UPM/BM (No. Matrik/Institusi /Bidang) KP.PPG/LDP RM 10 SETEM HASIL PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 701008105862 (Nama PEGAWAI

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN KARNIVAL BACK TO SCHOOL - TUNAI

BORANG PERMOHONAN PINJAMAN KARNIVAL BACK TO SCHOOL - TUNAI Unit: Koop Elektromart No. 16, Jalan Besi 2, Taman Seri Putri, 81300 Skudai Johor No. Telefon : 07-5585719 No. Faks : 07-5578549 Laman Web Rasmi : www.kutmb.coop Email : elektromart@kutmb.my BORANG PERMOHONAN

Lebih terperinci

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI UNTUK INDIVIDU

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI UNTUK INDIVIDU Bertarikh 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK YANG BERKENAAN] JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI UNTUK INDIVIDU Pembiayaan Hartanah Murabahah Komoditi-i Jaminan dan Tanggung Rugi untuk

Lebih terperinci

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI OLEH INDIVIDU ATAU SYARIKAT

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI OLEH INDIVIDU ATAU SYARIKAT JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI OLEH INDIVIDU ATAU SYARIKAT JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI ini dibuat pada hari dan tahun yang dinyatakan dalam Seksyen 1 Jadual di sini di antara Pihak yang namanya, perihalan dan

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN

BAHAGIAN I PERMULAAN BAHAGIAN I PERMULAAN 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Koperasi 1993. (2) Akta ini mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI LAMPIRAN Pihak Pertama (Individu/ Syarikat) Saya / Kami, pihak yang dinyatakan dalam Seksyen 1 Jadual ("Peminjam") pada hari ini telah menggadaikan Tanah Tersebut yang telah dinyatakan dalam "Jadual" Memorandum

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELIAN HARTANAH

PERJANJIAN BELIAN HARTANAH Tarikh Antara ("Pelanggan") dan CIMB Islamic Bank Berhad No. Syarikat 671380-H ("Bank") PERJANJIAN BELIAN HARTANAH Berhubung dengan Kemudahan Pembiayaan-i Harta Ijarah diberikan oleh CIMB Islamic Bank

Lebih terperinci

PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan 239 BAB A12 PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab ini akan membincangkan isu-isu mengenai pentadbiran sijil Takaful Perubatan

Lebih terperinci

Bertarikh haribulan 20. Di Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN

Bertarikh haribulan 20. Di Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN Bertarikh haribulan 20 Di Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN 1 SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN INI dibuat pada haribulan 20

Lebih terperinci

KOPERASI TUNAS MUDA SUNGAI ARA BERHAD Te: Fax:

KOPERASI TUNAS MUDA SUNGAI ARA BERHAD Te: Fax: TNS/KTM/AA/01/10 KOPERASI TUNAS MUDA SUNGAI ARA BERHAD Te: 04-6438515 Fax: 04-6437507 E-mail: mail@tunasmuda.com.my Pemohon ():. Alamat:... Tarikh: No. :. No. K/P:. Jantina:. Tel. Rumah:.. & Bimbit: Setiausaha,

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad (74/1925) No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8999 Faks : 603-2273 0327 / 603-9212 8443 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP kpd/cp/asbi-kop/2019

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ). Melainkan dan kecuali

Lebih terperinci

Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat: H) ( Pemberi Pajak atau Bank ) Dan. ( Pemajak )

Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat: H) ( Pemberi Pajak atau Bank ) Dan. ( Pemajak ) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat: 671380-H) ( Pemberi Pajak atau Bank ) Dan ( Pemajak ) PERJANJIAN IJARAH Berkaitan dengan Kemudahan Pembiayaan Harta Ijarah-i diberikan oleh CIMB

Lebih terperinci

KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD No. 1, Jalan Sulaiman Kuala Lumpur Tel : /8888/8878, Fax :

KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD No. 1, Jalan Sulaiman Kuala Lumpur Tel : /8888/8878, Fax : Borang Percuma kpd/cp/2017 KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD No 1, Jalan Sulaiman 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-22608999/8888/8878, Fax : 03-22730327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN No Daftar : No Pembiayaan:

Lebih terperinci

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI Pihak Ketiga (Individu/ Syarikat) LAMPIRAN Saya / Kami, pihak yang dinyatakan dalam Seksyen 1 Jadual ("Penggadai") pada hari ini telah menggadaikan Tanah Tersebut yang telah dinyatakan dalam "Jadual" Memorandum

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 9 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut

Lebih terperinci

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI OLEH INDIVIDU

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI OLEH INDIVIDU Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI OLEH INDIVIDU Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah-i Jaminan dan Tanggung Rugi untuk Individu

Lebih terperinci

KOPERASI TUNAS MUDA SUNGAI ARA BERHAD Tel: Fax: /

KOPERASI TUNAS MUDA SUNGAI ARA BERHAD Tel: Fax: / KOPERASI TUNAS MUDA SUNGAI ARA BERHAD Tel: 04-6438515 Fax: 04-6413933/04-6437507 E-mail: mail@tunasmuda.com.my Pemohon (Wasi/Penama):. Alamat:... No. K/P:. Jantina:. Tel. Rumah:.. & Bimbit: Tarikh: Setiausaha,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

CIMB BANK BERHAD DAN

CIMB BANK BERHAD DAN LAHL 4 CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN OVERDRAF PERJANJIAN PINJAMAN PERUMAHAN / RUMAH KEDAI Tarikh : PIHAK-PIHAK 1. Bank : CIMB Bank Berhad (13491-P) of 5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan Semantan, Damansara

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad (74/1925) No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8999 Faks : 603-2273 0327 / 603-9212 8443 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP kpd/cp/asbi-kop/2018

Lebih terperinci

JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN [Subperaturan 13(1)] ARTIKEL

JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN [Subperaturan 13(1)] ARTIKEL JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN 2011 [Subperaturan 13(1)] RUJ: LJT ARTIKEL ARTIKEL ini dibuat pada haribulan 20 di antara (juruukur tanah berlesen)

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit JAN/2017 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB 2.1/2017 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur. Alamat

Lebih terperinci

PERJANJIAN CUTI BELAJAR BAGI TUTOR DA41 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

PERJANJIAN CUTI BELAJAR BAGI TUTOR DA41 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS Lampiran 7 PERJANJIAN CUTI BELAJAR BAGI TUTOR DA41 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PERJANJIAN ini dibuat pada... haribulan...200.. DI ANTARA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, sebuah institusi pengajian

Lebih terperinci

1 a) Kosongkan Ruangan Tarikh. 3 Pastikan versi surat kuasa wakil adalah betul. Versi HA ver 1-14 bagi Hibah Amanah

1 a) Kosongkan Ruangan Tarikh. 3 Pastikan versi surat kuasa wakil adalah betul. Versi HA ver 1-14 bagi Hibah Amanah 1 a) Kosongkan Ruangan Tarikh 2 Lengkapkan ruangan Nama dan Nombor Kad Pengenalan 3 Pastikan versi surat kuasa wakil adalah betul. Versi HA ver 1-14 bagi Hibah Amanah 1 Kosongkan ruangan tarikh 2 Lengkapkan

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 1 RANG UNDANG-UNDANG PERKONGSIAN TERHAD DAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD LABUAN 2009 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal

Lebih terperinci

LAHL 1 CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN

LAHL 1 CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN LAHL 1 CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN Tarikh: PIHAK-PIHAK PERJANJIAN PINJAMAN PERUMAHAN / RUMAH KEDAI PINJAMAN BERJANGKA 1. Bank : CIMB Bank Berhad (13491-P) beralamat di 5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i 1 / 4 CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Penthouse Bangunan Ming Jalan Bukit Nanas 50250 Kuala Lumpur Tel : 1300 880 900 Fax : (03) 2035 2211 Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua

Lebih terperinci

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 1 D.R. 33/2010 RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA 2010

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 1 D.R. 33/2010 RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA 2010 Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 1 D.R. 33/2010 RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA 2010 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur.

bermaksud mana-mana hari kalendar dari Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum atau cuti bank di Kuala Lumpur. TERMA DAN SYARAT DUITNOW Terma-terma dan syarat-syarat berikut ("Terma dan Syarat DuitNow") merangkumi penggunaan Pelanggan ke atas DuitNow (ditakrifkan di sini) seperti yang disediakan oleh Hong Leong

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 597 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA 1999 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PERJANJIAN ini dibuat pada..hb. 20.. antara Pihak Sekolah, yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh. (kemudian dari ini disebut "Pihak Sekolah"),

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini.

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini. Terma dan Syarat Kempen Perolehan Gaji 1. Takrif 1.1. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya, kecuali konteks memerlukan yang

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Peraturan Adjudikasi (Peringkat Kedua)

Terma-Terma dan Peraturan Adjudikasi (Peringkat Kedua) Terma-Terma dan Peraturan Adjudikasi (Peringkat Kedua) Rujukan kami: OFS(B)/OI/AC/XXX/16 i. [nama Pengadu yang layak] Pengadu yang layak ii. [nama Anggota] Anggota (kemudian daripada ini dirujuk secara

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN

PERISYTIHARAN JUALAN PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: DA-24FC-15-01/2018 PELAKSANAAN NO: DA-38-70-05/2018 Dalam Perkara Perserahan

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT JUALAN

SYARAT-SYARAT JUALAN SYARAT-SYARAT JUALAN 1. i. Penawar yang berminat untuk membuat tawaran pada hari lelongan hendaklah hadir sendiri ke Mahkamah. Penawar hanya boleh diwakili oleh ejen hartanah yang berlesen atau ahli keluarga

Lebih terperinci

BAHAGIAN IX PELBAGAI. (c) membahagikan dirinya menjadi dua koperasi atau lebih,

BAHAGIAN IX PELBAGAI. (c) membahagikan dirinya menjadi dua koperasi atau lebih, BAHAGIAN IX PELBAGAI 85. Pergabungan, pemindahan dan pembahagian sukarela Sesuatu koperasi boleh (a) bergabung dengan suatu koperasi yang lain atau koperasi-koperasi yang lain untuk membentuk satu koperasi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan 1. Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermakna mana-mana

Lebih terperinci

2. Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 1 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

2. Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 1 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i: Kempen Eksklusif Digital TEMPOH KEMPEN Kempen Eksklusif Digital Pinjaman Peribadi/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

DAN DAN ANTARA N ARTHAR MALAI A/L NALLAN..DEFENDAN (NO.K/P: )

DAN DAN ANTARA N ARTHAR MALAI A/L NALLAN..DEFENDAN (NO.K/P: ) PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO : 24F-896-06/2013 PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANAAN NO. :BA-38-41-01/2018 Dalam perkara

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 673 AKTA PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 2007 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 673 Tarikh Perkenan Diraja......

Lebih terperinci

PERJANJIAN KEMUDAHAN

PERJANJIAN KEMUDAHAN Bertarikh [ ] Antara CIMB BANK BERHAD (13491-P) dan [Nama Pihak yang Berkenaan] PERJANJIAN KEMUDAHAN CIMB Tarikh Semakan: 23 Januari 2019 PERJANJIAN KEMUDAHAN Tarikh : PIHAK-PIHAK 1. Bank : CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

Liabiliti Majikan Terma & Syarat

Liabiliti Majikan Terma & Syarat Liabiliti Majikan Terma & Syarat POLISI LIABILITI MAJIKAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang menjalankan Perniagaan seperti perihalan dalam Jadual dan tidak menjalankan perniagaan lain bagi tujuan insurans

Lebih terperinci

DIGITAL DAY 2019: PROMOSI DEPOSIT PERMULAAN RM50 UNTUK PEMBUKAAN AKAUN PAY&SAVE DALAM TALIAN

DIGITAL DAY 2019: PROMOSI DEPOSIT PERMULAAN RM50 UNTUK PEMBUKAAN AKAUN PAY&SAVE DALAM TALIAN DIGITAL DAY 2019: PROMOSI DEPOSIT PERMULAAN RM50 UNTUK PEMBUKAAN AKAUN PAY&SAVE DALAM TALIAN TEMPOH PROMOSI Digital Day 2019: Promosi Deposit Permulaan RM50 untuk Pembukaan Akaun Pay &Save Dalam Talian

Lebih terperinci