DOKUMEN BAGI PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN SEBAGAI OPERATOR MAKANAN DAN MINUMAN BAGI BUFFET RAMADHAN 2019 DI DEWAN BANKUET UPM

Save this PDF as:
Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DOKUMEN BAGI PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN SEBAGAI OPERATOR MAKANAN DAN MINUMAN BAGI BUFFET RAMADHAN 2019 DI DEWAN BANKUET UPM"

Transkripsi

1 UPM International Sdn. Bhd.( T) DOKUMEN BAGI PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN SEBAGAI OPERATOR MAKANAN DAN MINUMAN BAGI BUFFET RAMADHAN 2019 DI DEWAN BANKUET UPM NO DOKUMEN: Mukasurat1

2 UPM International Sdn. Bhd.( T) PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN SEBAGAI OPERATOR MAKANAN DAN MINUMAN BAGI BUFFET RAMADHAN 2019 DI DEWAN BANKUET UPM Sebutharga adalah dipelawa daripada vendor yang berdaftar dengankementerian KEWANGAN MALAYSIA, memiliki syarikat yang berpengalaman dan bertauliah untuk menyertai sebutharga yang dinyatakan di atas. BIL. PERKARA BUTIRAN SEBUT HARGA 1. NO. SEBUT HARGA 2. TAJUK CADANGAN PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN SEBAGAI OPERATOR MAKANAN DAN MINUMAN BAGI BUFFET RAMADHAN 2019 DI DEWAN BANKUET UPM 3. SKOP CADANGAN Syarikat yang berminatbolehmenghantarkertascadanganberserta: i. Profil Syarikat ii. BorangPendaftaranROC/MOF iii. Rekodpengalamanperkhidmatan iv. 3 bulanpenyata Bank terkini v. SijilPengendalianKursusMakanan vi. SijilSuntikanThypoid vii. Sijil Halal JAKIM viii. Senarai menu buffet yang dicadangkan ix. PelanOperasiPerniagaantermasukstrategipemasaran, cadanganoperasiharian, cadanganpembahagiankeuntungan, bilanganpekerja, hargajualan, cadangan menu, tema buffet dan lainlain. 5. Tempat, Tarikh dan Masa Majlis Buffet Ramadhan 6. KAUNTER SERAHAN DOKUMEN Tempat : Dewan Bankuet UPM Tarikh : 11 Mei Jun 2019 Masa: 4.00pm 11.00pm UPM International Sdn. Bhd. Tingkat 1, Dewan Bankuet, Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang, Selangor. 21 Mac 2019 (Khamis) pada atau sebelum jam 5.00 petang 7. TARIKH TUTUP & MASA Dokumen yang lengkap hendaklah dihantar di dalam sampul surat berpelekat dengan nombor rujukan dan tajuk tender yang ditulis di sudut atas sampul surat tersebut. UPMHOLDINGS tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kos yang timbul akibat tender ini. Semua keputusan adalah muktamad. Mukasurat2

3 ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA Tajuk Sebutharga No. Sebutharga :PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN SEBAGAI OPERATOR MAKANAN DAN MINUMAN BAGI BUFFET RAMADHAN 2019 DI DEWAN BANKUET UPM 1. HAK UPMI UNTUK MENERIMA / MENOLAK SEBUT HARGA UPMInternational Sdn Bhd (UPMI) adalah tidak terikat untuk menerima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga atau memberi apa- apa sebab di atas penolakan sesuatu sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad. 2. CARA CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUT HARGA 2.1 Penyediaan Sebut Harga Penyebut Harga adalah dikehendaki mengisi segala maklumat berikut dengan sepenuhnya: a) Harga dan tandatangan Penyebut Harga di Ringkasan Sebut Harga. b) Harga, tempoh dan tandatangan dalam Borang Sebut Harga. c) Senarai perkhidmatan dalam tangan. d) Butir- butir spesifikasi (jika ada). Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat di atas, Penyebut Harga hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan. 2.2 Penyerahan Dokumen Sebut Harga a) Dokumen Sebut harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan no. sebut harga serta tajuk sebut harga dan hendaklah dihantar ke UPMI pada masa dan tempat yang ditetapkan dalam notis sebut harga. b) Jika dokumen sebut harga tidak diserahkan dengan tangan, Penyebut Harga hendaklah menghantar dokumen tersebut dengan pos supaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan. c) Sebut harga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkit dari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan. Mukasurat3

4 2.3 Penjelasan Lanjut Sekiranya terdapat maklumat dalam dokumen sebut harga yang tidak jelas atau bercanggah, Penyebut harga boleh menghubungi UPMIuntuk keterangan lanjut. 3. PERBELANJAAN PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUT HARGA Semua perbelanjaan bagi penyediaan sebut harga ini hendaklah ditanggung oleh Penyebut Harga sendiri. 4. PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUT HARGA 4.1 Dokumen yang perlu dikembalikan dan disertakan hendaklah dalam 2 salinan yang mengandungi Dokumen Kewangan dan Dokumen Teknikal seperti berikut: a. Dokumen Kewangan (2 Salinan) i. Borang Sebut Harga ii. iii. Borang Ringkasan Sebut Harga Profail syarikat / Penyebut Harga iv. Salinan Pengesahan Taraf Bumiputera oleh Kementerian Kewangan. Penyebut harga yang tidak mengemukakan sijil ini ditakrifkan sebagai Bukan Bumiputera v. Penyata Akaun Terkini selama 3 bulan berturut-turut yang terkini (contoh Jan, Febdan Mac 2019) b. Dokumen Teknikal (2 Salinan) i. Pematuhan Spesifikasi Teknikal ii. Risalah/Katalog, cadangan perkhidmatan dan maklumat teknikal Borang A: REKOD PENGALAMAN PERKHIDMATAN beserta i. Sijil Pendaftaran Syarikat ii. Sijil Suntikan Thypoid Kakitangan / Pengusaha iii. Sijil Kursus Pengendalian Makanan Kakitangan / Pengusaha iv. Sijil HALAL JAKIM Lampiran B: MENU DAN HARGA iii. Dokumen-dokumen sokongan 4.2 Dokumen Kewangan dan Dokumen Teknikal yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat dengan butir butir berikut: Mukasurat4

5 PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN SEBAGAI OPERATOR BUFFET RAMADHAN 2019 DI DEWAN BANKUET UPM LOKASI: Dewan Bankuet UPM, Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan NO. DOKUMEN: UNTUK: UPM INTERNATIONAL SDN BHD TINGKAT 1, DEWAN BANQUET 43400, UPMSERDANG SELANGOR DARUL EHSAN Dokumen ini hendaklah dihantar pada masa dan tarikh yang di tetapkan, tawaran yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Mukasurat5

6 SYARAT SYARAT SEBUT HARGA 1. PEGENALAN UPM International Sdn Bhd dengan kata mudah disebut sebagai UPMI. Dokumen ini adalah dibaca sebagai sebahagian daripada dokumen kontrak kepada penyebut harga yang berjaya, penyebut harga dikehendaki memahami dan meneliti keseluruhan arahan yang ditetapkan sebelum bersetuju membuat tawaran, kegagalan penyebut harga mematuhi arahan yang ditetapkan menyebabkan tawaran mereka akan ditolak. Penyebut harga adalah dinasihatkan untuk memeriksa dan meneliti spesifikasi untuk memenuhi kehendak UPMIbagi menyempurnakan perkhidmatannya. 2. PERATURAN PERLAKSANAAN PERKHIDMATAN Perkhidmatan yang dilaksanakan hendaklah mematuhi spesifikasi, rekabentuk, butirbutir kerja dalam Ringkasan Sebut Harga dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam Dokumen Sebut Harga ini dan arahan Pengarah Urusan, UPMI atau Wakilnya. 3. SUB SEWA DAN MENYERAH HAK KERJA Penyebut Harga tidak dibenarkan mengsub-sewakan Kerja kepada Penyebut Harga- Penyebut Harga lain. Penyebut Harga tidak boleh menyerah hak apa-apa faedah di bawah sebut harga ini tanpa terlebih dahulu tanpa mendapatkan persetujuan bertulis daripada Ketua Pegawai Eksekutif, UPMI. Jika didapati ia berlaku UPMI berhak untuk menamatkan tawaran serta merta. 4. PENOLAKAN HASIL REKABENTUK BAHAN DAN BARANG SERTA CADANGAN PERKHIDMATAN OLEH UPMI UPMI atau Wakilnya berhak menolak bahan, barang dan kerja kerja serta cadangan perkhidmatan yang tidak menepati spesifikasi, bahan dan barang serta cadangan perkhidmatan yang ditolak handaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh Penyebut Harga sendiri. Penyebut Harga dikehendaki menyediakan cadangan perkhidmatan untuk kelulusan UPMI sebelum memulakan perkhidmatan sekiranya perlu. 5. RINGKASAN SEBUT HARGA a) Ringkasan Sebutharga hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang Sebut Harga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga Sebut Harga. Mukasurat6

7 b) Apa apa pelarasan harga dalam Ringkasan Sebut Harga menurut perenggan (d) tersebut di atas dan apa apa kesilapan pengiraan dalam Ringkasan Sebut Harga hendaklah diselaraskan dan diperbetulkan sebelum kontrak dikeluarkan. Jumlah harga yang diselaraskan hendaklah sama dengan jumlah harga pukal dalam Borang Sebut Harga. Jumlah pukal dalam Borang Sebut Harga hendaklah tetap tidak berubah. 6. PERCANGGAHAN DALAM DOKUMEN SEBUT HARGA Jika Penyebut Harga mendapati apa apa percanggahan dalam Dokumen Sebut Harga dia hendaklah merujuk kepada UPMI untuk mendapatkan keputusan. 7. KEGAGALAN PENYEBUT HARGA MENYEMPURNAKAN PERKHIDMATAN DAN PENAMATAN PERLANTIKAN PENYEBUT HARGA 8. PERUBAHAN a) UPMI boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan yang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan secara bertulis. Tiada apa apa perubahan yang boleh UPMI atau yang disahkan kemudian oleh UPMI boleh membatalkan Sebut Harga ini. b) Semua kerja perubahan dan / atau tambahan yang diluluskan oleh UPMI akan diukur atau dinilai dengan menggunakan harga yang munasabah dan dipersetujui oleh UPMI dan Penyebut Harga hendaklah digunakan. 9. PEMATUHAN KEPADA UNDANG UNDANG OLEH PENYEBUT HARGA Penyebut Harga hendaklah mematuhi segala kehendak Undang undang Kecil dan Undang undang Berkanun, arahan dan peraturan pihak berkuasa tempatan dan apa-apa undang-undang perkhidmatan menjalankan operasi penyediaan makanan dalam Malaysia serta pihak berkuasa tempatan semasa perlaksanaan perkhidmatannya. Penyebut Harga tidak berhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan kepada pematuhannya dengan Syarat syarat ini. 10. SKOP PERKHIDMATAN Perkhidmatan bekalan makanan bermasak, menyedia dan menghidang pada waktu yang ditetapkan, makanan pelbagai jenis dan variasi yang ditanggung halal di UPM. Mukasurat7

8 11. LAIN-LAIN 11.1 UPMHoldings tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan/ kehilangan barang, peralatan, mesin dan apa jua yang berada di dalam premis UPM Segala urusan keselamatan di dalam UPM adalah tanggungjawab Penyebut Harga sepenuhnya Penyebut Harga dikehendaki membaik pulih sendiri sebarang kerosakan kelengkapan dan peralatan elektrik yang telah disediakan oleh pihak UPMI. Walaubagaimanapun perlu dilaporkan dan mendapat kebenaran dari UPMI. Mukasurat8

9 SENARAI SEMAK (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sila tandakan ( / ) Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan Bil Perkara/Dokumen Untuk Ditanda Oleh Syarikat Untuk Di tanda Oleh Jawatankuasa Perolehan DOKUMEN KEWANGAN 1. Borang Sebut harga Telah Diisi Dengan Lengkap 2. Borang Ringkasan Sebut Harga 3. Profail Syarikat 4. Borang Pendaftaran ROC/MOF 5. 3 bulan Penyata Bank terkini 6. Sijil Pengendalian Kursus Makanan 7. Sijil Suntikan Thypoid 8. Sijil Halal JAKIM 9. Pelan Operasi Perniagaan termasuk strategi pemasaran, cadangan operasi harian, cadangan pembahagian keuntungan, bilangan pekerja, harga jualan, cadangan menu, tema buffet dan lain-lain. Mukasurat9

10 SENARAI SEMAK (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) PENGESAHAN OLEH SYARIKAT Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syaratsyarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen Sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar Tandatangan: Nama: Jawatan: Tarikh: UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Jawatankuasa Pembuka Sebut harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil...(jika ada). Tandatangan: Nama: Jawatan: Tarikh: Tandatangan: Nama: Jawatan: Tarikh: Mukasurat10

11 BORANG SEBUT HARGA No. Rujukan : Tarikh Tutup : 21 MAC 2019 Tuan, PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN SEBAGAI OPERATOR MAKANAN DAN MINUMAN BAGI BUFFET RAMADHAN 2019 DI DEWAN BANKUET UPM Ada dengan ini dimaklumkan bahawa Syarikat mengambil bahagian dalam Sebut Harga Perkhidmatan Menyewa Dan Menjalankan Perkhidmatan Kafeteria UPM. 2. Syarikat sebagai Penyebut Harga dengan ini bersetuju menerima serta mematuhi dan terikat dengan syarat-syarat Sebut Harga, kontrak dan penentuan kerja yang terkandung dalam dokumen Sebut Harga. Syarikat telah memahami bahawa UPMI berhak menerima atau menolak sebut harga ini sama ada harga yang ditawarkan rendah atau tinggi atau sama dalam harga tawaran lain. 3. Syarikat bersetuju bahawa sebut harga yang ditawarkan ini laku (valid) selama sembilan puluh (90) hari daripada tarikh tutup sebut harga. Dalam tempoh tersebut syarikat tidak boleh menarik diri daripada tawaran ini. 4. Selanjutnya sekiranya syarikat ini diterima, syarikat akan mengikut suatu kontrak serta memberi Bon Pelaksanaan dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh terima surat tawaran dari UPMI. Syarikat bersetuju harga yang ditawarkan sebagai asas perkiraan bagi pembayaran di atas perkhidmatan yang diberikan kepada UPMI setelah perkhidmatan tersebut disahkan oleh pihak UPMI. 5. Kami yang bertandatangan di bawah ini setelah meneliti dan menyemak segala dokumen sebut harga serta syarat dan peraturan seperti yang dinyatakan adalah dengan ini bersetuju mengikut syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak UPMI Butir-butir lanjut mengenai sebut harga ini adalah seperti yang dinyatakan di Ringkasan Sebut Harga. Bertarikh pada...haribulan.2019 Mukasurat11

12 ( ) (Tandatangan Orang yang diberi Kuasa) ( ) Tandatangan Saksi Nama Penuh:... Nama Penuh:... No. K / P :... No. K / P :... Alamat :... Alamat : Cop Penyebut Harga Mukasurat12

13 RINGKASAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN Tajuk Sebut harga No. Sebut harga :PELAWAAN MENGEMUKAKAN CADANGAN SEBAGAI OPERATOR MAKANAN DAN MINUMAN BAGI BUFFET RAMADHAN 2019 DI DEWAN BANKUET UPM : Sebarang butiran yang tidak diperhargakan adalah dianggap telah dimasukkan di dalam harga butiran-butiran lain. Penyebutharga adalah dianggap telah melawat tapak dan membaca syarat-syarat Sebut harga dan spesifikasi untuk memastikan sendiri kawasan perkhidmatan yang terlibat sebelum memasukkan harga kerana sebarang tuntutan bayaran tambahan berhubung dengan perkara di atas tidak akan dipertimbangkan. Bil. Perkara Kadar Harga (RM) Jumlah (RM) Jumlah Keseluruhan Dengan perkataan : Ringgit Malaysia: Tarikh:... (Tandatangan Petender). (Tandatangan Saksi) Nama Penuh : Nama Penuh :.... No. K/P : No. K/P :... Alamat : Alamat :... Mukasurat13

14 BORANG MAKLUMAT PENYEBUT HARGA 1. Nama : 2. Alamat : 3. No. Telefon : H/P : 4. Emel : 5. Tarikh Ditubuhkan : 6. No. Pendaftaran Syarikat : *Sila kemukakan Profil Syarikat termasuk Borang 9, 24, 49, Sijil Akuan Pendaftran Syarikat, Penyata Kewangan Tahun 2017 yang telah diaudit dan 3 bulan penyata bank terkini. 7. Maklumat mengenai tuan punya syarikat: NO NAMA NO. KAD PENGENALAN 1. JAWATAN/TARAF DALAM SYARIKAT ( * Pengarah Urusan, Ahli Lembaga Pengarah/empunya tunggal dll). 8. Akaun Bank a) Maklumat mengenai bank: NO NAMA BANK CAWANGAN & ALAMAT NO AKAUN Mukasurat14

15 9. Maklumat mengenai taraf syarikat a) Taraf syarikat Bumiputera Bukan Bumiputera (Tandakan (/) di kotak berkenaan) b) Jika petender adalah syarikat Bumiputera, sila nyatakan peratus (%) penyertaan kaum-kaum seperti di bawah:- i) Pengurusan Syarikat: Melayu % China % India % Lain-lain % Jumlah % ii) Kakitangan Syarikat: Melayu % China % India % Lain-lain % Jumlah % iii) Pembahagian Saham Syarikat Melayu % China % India % Lain-lain % Jumlah % Mukasurat15

16 c) Sekiranya Syarikat/Perniagaan tuan bertaraf BUMIPUTERA, satu salinan Akuan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan yang mencatatkan taraf demikian dan yang belum habis tempoh pendaftarannya hendaklah dikemukakan bersama dokumen Sebut harga. Pengakuan: Disahkan bahawa semua keterangan dan maklumat-maklumat di atas adalah benar. Tarikh :.. Tandatangan dan cop syarikat Nota: Jika didapati keterangan/maklumat di atas tidak benar, pihak UPMHoldings berhak menolak/membatalkan tawaran syarikat tuan di UPMHoldings. Mukasurat16

17 BORANG A- REKOD PENGALAMAN PERKHIDMATAN (SENARAI SEMUA KERJA YANG DISIAPKAN DALAM 5 TAHUN LEPAS) Bil. Nama kontrak Nilai kontrak (RM) Tempoh kontrak Tarikh mula kontrak Tarikh tamat kontrak Nama dan alamat majikan Mukasurat17

18 BORANG B- KAKITANGAN OPERASI PENYEBUT HARGA BUTIR-BUTIR PEKERJA YANG ADA DALAM PENGGAJIAN PENYEBUT HARGA MASA KINI Bil. Nama No. K/ P Kelulusan Profesional/ Pendidikan Tarikh Di Ambil Berkerja Jawatan Disandang/ Tugas-Tugas Semasa Pengalaman Lepas Mukasurat18

19 BORANG C- SENARAI KERJA KONTRAK SEMASA (SENARAI SEMUA KERJA DI DALAM TANGAN/ SEDANG BERJALAN & BELUM SIAP Bil. Nama kontrak Nilai kontrak (RM) Tempoh kontrak Tarikh mula kontrak Tarikh tamat kontrak Nama dan alamat Majikan Mukasurat19

DOKUMEN BAGI PELAWAAN UNTUK MENGEMUKAKAN SEBUT HARGA CADANGAN JUALAN MAKANAN KAFETARIA DI PERPUSTAKAAN UPM

DOKUMEN BAGI PELAWAAN UNTUK MENGEMUKAKAN SEBUT HARGA CADANGAN JUALAN MAKANAN KAFETARIA DI PERPUSTAKAAN UPM UPMHOLDINGS UPM International Sdn. Bhd. (956470-T) DOKUMEN BAGI PELAWAAN UNTUK MENGEMUKAKAN SEBUT HARGA CADANGAN JUALAN MAKANAN KAFETARIA DI PERPUSTAKAAN UPM NO DOKUMEN: UPMH/UPMI/TVENDOR/0219-001 UPMH/UPMI/TVENDOR/0219-001

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN DF001/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : UPMKB/SHB-16/2018 Tajuk Sebut Harga Kod Bidang : 070202 Tarikh

Lebih terperinci

UPNM HOLDINGS SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNM HOLDINGS 04.06/5 (300) TAJUK KERJA

UPNM HOLDINGS SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNM HOLDINGS 04.06/5 (300) TAJUK KERJA UPNM HOLDINGS SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNM HOLDINGS 04.06/5 (300) TAJUK KERJA TAWARAN PERNIAGAAN VENDING MACHINE UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. TARIKH

Lebih terperinci

UPNM HOLDINGS SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNM HOLDINGS 04.06/5 (296) TAJUK KERJA

UPNM HOLDINGS SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNM HOLDINGS 04.06/5 (296) TAJUK KERJA UPNM HOLDINGS SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNM HOLDINGS 04.06/5 (296) TAJUK KERJA TAWARAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN DOBI LAYAN DIRI DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA,

Lebih terperinci

PERMOHONAN GERAN LATIHAN SKIM LATIHAN BAKAL PEKERJA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD ACT, 2001 (ACT 612)

PERMOHONAN GERAN LATIHAN SKIM LATIHAN BAKAL PEKERJA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD ACT, 2001 (ACT 612) Lampiran A PSMB/FWT/1/14 MyCoID PERMOHONAN GERAN LATIHAN SKIM LATIHAN BAKAL PEKERJA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD ACT, 2001 (ACT 612) Sila kemukakan borang permohonan beserta dokumen-dokumen sokongan

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN SOK/KEW/DF041/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN No. Rujukan Sebut Harga : UPM/PSAS/01/2016 (12023) Tajuk Sebut Harga : Perkhidmatan

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/ZKB/25/2016 (14001-DA) Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL

Lebih terperinci

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN KE INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS XXXXX (SECARA eperolehan) KOD TENDER TEMPOH KONTRAK NO. CADANGAN

Lebih terperinci

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNMBC 04.06/1 (139) TAJUK KERJA TAWARAN SEWAAN PREMIS PERNIAGAAN JAHITAN DI BANGUNAN KASTURI UNIVERSITI PERTAHANAN

Lebih terperinci

PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS) BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBEKAL /KONTRAKTOR

PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS) BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBEKAL /KONTRAKTOR NO RUJUKAN (kosongkan) PERTUBUHAN PELADANG KEBANGSAAN (NAFAS) BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBEKAL /KONTRAKTOR Sila gunakan HURUF BESAR,JELAS dan MUDAH DIBACA. Tandakan (X) di dalam kotak yang berkenaan

Lebih terperinci

HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION SDN BHD

HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION SDN BHD HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION SDN BHD BORANG PPKP BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBEKAL/KONTRAKTOR/PERUNDING PERINGATAN PENTING 1. BORANG INI HENDAKLAH DIISI DENGAN LENGKAP, BERTANDATANGAN DAN

Lebih terperinci

KENYATAAN SEBUTHARGA. SEBUTHARGA yang terlibat adalah di dalam bidang berikut : Skop Kerja

KENYATAAN SEBUTHARGA. SEBUTHARGA yang terlibat adalah di dalam bidang berikut : Skop Kerja KENYATAAN SEBUTHARGA SEBUTHARGA yang terlibat adalah di dalam bidang berikut : Kod Skop Kerja Kepala II (PKK) Kerja-Kerja Bangunan Kerja-Kerja Renovasi Dalaman bagi Pusat Tuisyen Dinamik Pemikir Cawangan

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN DF001/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : UPMKB/SHB-03/2019 Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG

Lebih terperinci

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNMBC 04.06/2 (157) TAJUK KERJA TAWARAN PERNIAGAAN VENDING MACHINE (MINUMAN DAN MAKANAN BERKHASIAT) DI UNIVERSITI PERTAHANAN

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/ZKB/03/2016 (14001-DA) Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/ZKB/26/2016 (14001-DA) Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN

PEJABAT BENDAHARI DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN PEJABAT BENDAHARI DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA MAKMAL KE FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK. No.

Lebih terperinci

1. Salinan Sijil ROC/ROB/SSM. 2. Salinan Borang 49 ROC/ROB/SSM. (jika berkaitan)

1. Salinan Sijil ROC/ROB/SSM. 2. Salinan Borang 49 ROC/ROB/SSM. (jika berkaitan) UNIT PANGGILAN TENDER & SEBUT HARGA BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN Tel : 03-5544 3478/3471/3328 Fax : 03-5544 3321 WWW.BENDAHARI.UITM.EDU.MY

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN DF002/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B PERKHIDMATAN No. Rujukan Sebut Harga : UPMKB/SHB-14/2018 Tajuk Sebut Harga Kod Bidang : 221503 Tarikh

Lebih terperinci

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran. PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP COMPUTER) BAGI MAKMAL KOMPUTER MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH DAN SARAWAK PERINGATAN : 1. Penyebutharga

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK DOKUMEN SEBUTHARGA

BAHAGIAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK DOKUMEN SEBUTHARGA BAHAGIAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK DOKUMEN SEBUTHARGA TAWARAN UNTUK MEMBELI KENDERAAN TERPAKAI, SEBAGAIMANA DI MANA (AS IS WHERE IS) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS

Lebih terperinci

BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT

BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT NAMA SYARIKAT : BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT TAHUN PERMOHONAN BARU PERMOHONAN LANJUTAN TAMBAH BIDANG NO. RUJUKAN KOD PEMBEKAL TARIKH DAFTAR TARIKH TAMAT *Ruangan ini diisi oleh Bahagian Perolehan & Pengurusan

Lebih terperinci

CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SERTA KELENGKAPAN BARANGAN SEKOLAH AHLI TAWAS SESI TAHUN 2019

CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SERTA KELENGKAPAN BARANGAN SEKOLAH AHLI TAWAS SESI TAHUN 2019 CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SERTA KELENGKAPAN BARANGAN SEKOLAH AHLI TAWAS SESI TAHUN 2019 ISI KANDUNGAN BIL KETERANGAN MUKA SURAT 1 MAKLUMAT AM TAWARAN 2-3 2 LAMPIRAN A: SPESIFIKASI TEKNIKAL 4-7

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN SOK/KEW/DR040/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : SHB/PSAS/03/2016 (12023) Tajuk Sebut Harga : Memasang,

Lebih terperinci

Sebutharga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Pejabat TDM Berhad, Jalan Masjid Abidin, Kuala Terengganu

Sebutharga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Pejabat TDM Berhad, Jalan Masjid Abidin, Kuala Terengganu Sebutharga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Pejabat TDM Berhad, Jalan Masjid Abidin, 20100 Kuala Terengganu ARAHAN KEPADA PEMBIDA KELAYAKAN PEMBIDA 1. Syarikat-Syarikat Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN

PEJABAT BENDAHARI DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN PEJABAT BENDAHARI DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENUGASMULA SATU UNIT ANAEROBIC CHAMBER KE FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN DF001/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : UPMKB/SHB-06/2019 Tajuk Sebut Harga : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR

Lebih terperinci

SKIM DANA EHSAN PENDIDIKAN YPM ( SDEP ) BORANG MAKLUMAT PEMOHON

SKIM DANA EHSAN PENDIDIKAN YPM ( SDEP ) BORANG MAKLUMAT PEMOHON YAYASAN PELAJARAN MARA Aras 18, Menara MARA No. 232, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur Tel: 03-26927273 Faks: 03-26927279 http://www.ypm.org.my SKIM DANA EHSAN PENDIDIKAN YPM ( SDEP ) BORANG

Lebih terperinci

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014 LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0007

Lebih terperinci

TEKUN Nasional Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 1 NEGERI M 2 KAWASAN 3 PENGUNDI BERDAFTAR. KONTRAKTOR KECIL NO.AKAUN: Sila tandakan

TEKUN Nasional Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 1 NEGERI M 2 KAWASAN 3 PENGUNDI BERDAFTAR. KONTRAKTOR KECIL NO.AKAUN: Sila tandakan Borang ini diberi secara PERCUMA & TIDAK BOLEH DIJUAL BORANG TEKUN JPP 02 TEKUN Nasional Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani BORANG PERMOHONAN PINJAMAN TEKUN TABUNG EKONOMI KUMPULAN USAHA NIAGA

Lebih terperinci

CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SERTA KELENGKAPAN BARANGAN SEKOLAH AHLI TAWAS SESI TAHUN 2020

CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SERTA KELENGKAPAN BARANGAN SEKOLAH AHLI TAWAS SESI TAHUN 2020 CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SERTA KELENGKAPAN BARANGAN SEKOLAH AHLI TAWAS SESI TAHUN 2020 ISI KANDUNGAN BIL KETERANGAN MUKA SURAT 1 MAKLUMAT AM TAWARAN 2-3 2 LAMPIRAN A: SPESIFIKASI TEKNIKAL 4-7

Lebih terperinci

: KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH BORANG TENDER

: KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH BORANG TENDER KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH BORANG TENDER TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) SELAMA 2 TAHUN DI KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH (KUIN), KEDAH NAMA KOD TENDER : KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH

Lebih terperinci

PEKELILING MAJIKAN BIL.6/2001 SKIM LATIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNTUK PEKERJA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD

PEKELILING MAJIKAN BIL.6/2001 SKIM LATIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNTUK PEKERJA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD MAJLIS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (Human Resources Development Council) TINGKAT 7, WISMA CHASE PERDANA OFF JALAN SEMANTAN, BUKIT DAMANSARA 50490 KUALA LUMPUR Tel : 03-20984800 Fax : 03-20935722 PEKELILING

Lebih terperinci

SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN-BAHAN BACAAN PUSAT SUMBER 2013

SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN-BAHAN BACAAN PUSAT SUMBER 2013 TAWARAN SEBUT HARGA IPGKBL/S/13/09 SEBUT HARGA MEMBEKAL BAHAN-BAHAN BACAAN UNTUK PUSAT SUMBER DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING. SARAWAK Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat tuan

Lebih terperinci

UPNM HOLDINGS SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNM HOLDINGS 04.06/5 (286) TAJUK KERJA

UPNM HOLDINGS SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNM HOLDINGS 04.06/5 (286) TAJUK KERJA UPNM HOLDINGS SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNM HOLDINGS 04.06/5 (286) TAJUK KERJA TAWARAN SEWAAN RUANG KIOSK POOLSIDE CAFE DI KOLAM RENANG UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR SURAT SETUJUTERIMA TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR SURAT SETUJUTERIMA TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR SURAT SETUJUTERIMA TENDER Rujukan Sebutharga/Tender: Pejabat: PENGARAH PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA LEMBAH PANTAI 59100 KUALA LUMPUR. Kepada: Tarikh:

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M)

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) PK 1.2 KERAJAAN MALAYSIA PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN PK 1.2 PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) DALAM PEROLEHAN

Lebih terperinci

PNB BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN

PNB BORANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PERMODALAN NASIONAL BERHAD (3818-X) Jabatan Perolehan, Tingkat 33 Menara PNB, 01-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur Tel : 03-050 5100 (GL) Fax : 03-050 565. Website : http://www.pnb.com.my Dibawah

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017 INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM DOKUMEN SEBUT HARGA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN SETEMPAT (LOCAL AREA NETWORK LAN) DAN RANGKAIAN

Lebih terperinci

PERMOHONAN MEMBUKA CAWANGAN

PERMOHONAN MEMBUKA CAWANGAN NO RUJUKAN : PPKT/PPB/04/103 PERMOHONAN MEMBUKA CAWANGAN PUSAT LATIHAN KOMPUTER DI INSTITUSI/SEKOLAH/JABATAN KERAJAAN MAKLUMAT AM A 1 NAMA PUSAT LATIHAN KOMPUTER (INDUK) 2 ALAMAT PUSAT LATIHAN KOMPUTER

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KELULUSAN BAGI PEMBINAAN, PENGUBAHAN DAN PENUTUPAN KEMUDAHAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DITETAPKAN

BORANG PERMOHONAN KELULUSAN BAGI PEMBINAAN, PENGUBAHAN DAN PENUTUPAN KEMUDAHAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DITETAPKAN JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN JPSPN/2013/SUBPERATURAN 4(1)/6(1) BORANG INI DIBERI PERCUMA AKTA PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 2007 BORANG

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP

Lebih terperinci

NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA

NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA Notis dan Persetujuan ini menjelaskan bagaimana Spirit AeroSystems Malaysia Sdn Bhd dan Spirit AeroSystems Group ("Spirit") menggunakan maklumat peribadi

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN MASA DEPAN ANDA BERMULA DI SINI

BORANG PERMOHONAN MASA DEPAN ANDA BERMULA DI SINI BORANG PERMOHONAN MASA DEPAN ANDA BERMULA DI SINI BORANG PERMOHONAN BAGI KAKITANGAN / ANAK KAKITANGAN / PEMBACA Gambar Pemohon TAHUN PENGAJIAN : Sila baca polisi dan syarat Dana Pendidikan Karangkraf sebelum

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga : INTAN 12/2017

Kod Sebut Harga : INTAN 12/2017 INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM DOKUMEN SEBUT HARGA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KAIN BERPOTONG YANG BERKUALITI BAGI PAKAIAN SERAGAM KUMPULAN PELAKSANA TAHUN 2017

Lebih terperinci

BORANG PENDAFTARAN PEMBEKAL / KONTRAKTOR. (Sila tandakan ( ) pada kotak berkenaan) / /

BORANG PENDAFTARAN PEMBEKAL / KONTRAKTOR. (Sila tandakan ( ) pada kotak berkenaan) / / SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA (SUHAKAM) Tingkat 11 Menara TH Perdana 1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur Tel: 03-2612 5600 Faks: 03-2612 5620 www.suhakam.org.my BORANG PENDAFTARAN PEMBEKAL

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN PROGRAM ASAS TREK HUFFAZ UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER APRIL 2019 (SESI 1/19/02)

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN PROGRAM ASAS TREK HUFFAZ UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER APRIL 2019 (SESI 1/19/02) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN PROGRAM ASAS TREK HUFFAZ UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER APRIL 2019 (SESI 1/19/02) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN KENDERAAN BARANGAN LESEN PEMBAWA A / C

BORANG PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN KENDERAAN BARANGAN LESEN PEMBAWA A / C LPKP 15 (2005) SURUHANJAY A PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN KENDERAAN BARANGAN LESEN PEMBAWA A / C NO : LPKP 15 (2005) SURUHANJAY A PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) Lembaga Pengarah Koperasi Kakitangan UiTM Berhad B-13 Tingkat 1, 2 7 3, Worldwide@7 Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7 40000

Lebih terperinci

KTMB (CAR PARK) SDN BHD ( W)

KTMB (CAR PARK) SDN BHD ( W) KTMB (CAR PARK) SDN BHD (328119-W) BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT (Sila isikan dengan lengkap) 0 BUTIR BUTIR SYARIKAT 1 Nama Syarikat _ 2 Nombor Pendaftaran Syarikat _ 3 Tarikh Ditubuhkan _ 4 Alamat Perniagaan

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN EJEN KORPORAT AMANAHRAYA

BORANG PERMOHONAN EJEN KORPORAT AMANAHRAYA Lampiran AMANAH RAYA BERHAD (344986-V) BORANG PERMOHONAN EJEN KORPORAT AMANAHRAYA Taraf Permohonan Pendaftaran ( Tandakan X ) PERMOHONAN BARU PEMBAHARUAN 1 AMANAH RAYA BERHAD (344986-V) Tingkat 11, Wisma

Lebih terperinci

Penyambungan Perjanjian

Penyambungan Perjanjian NO RUJUKAN : PPKT/PPB/04/112 Penyambungan Perjanjian PUSAT LATIHAN KOMPUTER BUTIRAN PUSAT LATIHAN KOMPUTER A 1 NAMA PUSAT LATIHAN KOMPUTER 2 ALAMAT LENGKAP PREMIS POSKOD BANDAR/DAERAH NEGERI 3 KOMUNIKASI

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK DOKUMEN SEBUTHARGA

BAHAGIAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK DOKUMEN SEBUTHARGA BAHAGIAN KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK DOKUMEN SEBUTHARGA TAWARAN UNTUK MEMBELI KENDERAAN DAN BARANG-BARANG TERPAKAI, SEBAGAIMANA DI MANA (AS IS WHERE IS) DI UNIVERSITI PUTRA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTÉGÉ) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

KERAJAAN MALAYSIA PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTÉGÉ) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN PK 1.2 KERAJAAN MALAYSIA PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTÉGÉ) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN PK 1.2 PELAKSANAAN PROGRAM

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK TINDAKAN 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

SOALAN LAZIM KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) SOALAN LAZIM KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) 1. Apakah Kempen The WOW Smart Phone Pelan Bayaran Mudah 0% (EPP)? Kempen ini adalah mengenai Pelan Bayaran Mudah 0% AFFINBANK ( EPP

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD Tingkat 1, Wisma KPKP, Jalan Gambut 2,

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD Tingkat 1, Wisma KPKP, Jalan Gambut 2, KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD Tingkat 1, Wisma KPKP, Jalan Gambut 2, BORANG PINJAMAN 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel : 09-5178589, 5177932, 5178744 Faksimili

Lebih terperinci

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019)

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019) PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari 2019 30 April 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh MCAT BOX OFFICE SDN BHD (No. Syarikat 482797-K) ( Penganjur ) dengan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP18 : GARIS PANDUAN BAGI MEMBUKA CAWANGAN KOPERASI ATAU SUBSIDIARI SESUATU KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SPESIFIKASI BAGI PEMBELIAN TERUS, SEBUT HARGA DAN TENDER

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SPESIFIKASI BAGI PEMBELIAN TERUS, SEBUT HARGA DAN TENDER GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SPESIFIKASI BAGI PEMBELIAN TERUS, SEBUT HARGA DAN TENDER 1. PENDAHULUAN 1.1. Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Agensi semasa menyediakan spesifikasi perolehan dalam melaksanakan

Lebih terperinci

PROSEDUR PELEPASAN DAN PELETAKAN JAWATAN

PROSEDUR PELEPASAN DAN PELETAKAN JAWATAN PROSEDUR PELEPASAN DAN PELETAKAN JAWATAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PROSEDUR PELEPASAN DAN PELETAKAN JAWATAN 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan memaklumkan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENYERTAAN PESERTA PROGRAM ANJURAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENYERTAAN PESERTA PROGRAM ANJURAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT PENYERTAAN PESERTA PROGRAM ANJURAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Disediakan kepada: PESERTA DAN ORGANISASI PESERTA UNTUK PROGRAM ANJURAN

Lebih terperinci

KEPADA : (selepas daripada ini disebut sebagai Syarikat )

KEPADA : (selepas daripada ini disebut sebagai Syarikat ) JABATAN PERNGURUSAN ASET (JPA) UNIVERSITI SELANGOR (UNISEL) Kampus Shah Alam Jalan Zirkon A 7/A, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. 03-5522 3560 KEPADA : (selepas daripada ini disebut sebagai

Lebih terperinci

UNIVERSITI INSANIAH, KUALA KETIL KEDAH DARUL AMAN

UNIVERSITI INSANIAH, KUALA KETIL KEDAH DARUL AMAN TAWARAN TENDER PEMBERSIHAN KAWASAN DAN MENCUCI BANGUNAN SERTA FASILITI KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH, KUALA KETIL KEDAH DARUL AMAN SENARAI KANDUNGAN TAJUK HELAIAN 1 KELAYAKAN KONTRAKTOR 2 BORANG TAWARAN KEPADA

Lebih terperinci

Senarai Semakan Profail PERMOHONAN BARU PUSAT LATIHAN KOMPUTER. Tarikh : / /

Senarai Semakan Profail PERMOHONAN BARU PUSAT LATIHAN KOMPUTER. Tarikh : / / Senarai Semakan Profail PERMOHONAN BARU PUSAT LATIHAN KOMPUTER Tarikh : / / Dokumen berikut hendaklah dibukukan/binding, disusun mengikut turutan dan dihantar ke alamat di bawah;- 1 Senarai semakan profail

Lebih terperinci

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA BORANG PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN PERTUBUHAN SUKARELA KEBAJIKAN JENIS BANTUAN :... TAHUN :...

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA BORANG PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN PERTUBUHAN SUKARELA KEBAJIKAN JENIS BANTUAN :... TAHUN :... JKM/PK/PSK1/2013 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA BORANG PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN PERTUBUHAN SUKARELA KEBAJIKAN JENIS BANTUAN :... STATUS PERMOHONAN : Sedia ada / Permohonan baru TAHUN

Lebih terperinci

Senarai Semakan Profail PERMOHONAN MEMBUKA CAWANGAN PUSAT LATIHAN KOMPUTER. Tarikh : / /

Senarai Semakan Profail PERMOHONAN MEMBUKA CAWANGAN PUSAT LATIHAN KOMPUTER. Tarikh : / / Senarai Semakan Profail PERMOHONAN MEMBUKA CAWANGAN PUSAT LATIHAN KOMPUTER Tarikh : / / Dokumen berikut hendaklah dibukukan/binding, disusun mengikut turutan dan dihantar ke alamat di bawah;- 1 Senarai

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan 239 BAB A12 PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab ini akan membincangkan isu-isu mengenai pentadbiran sijil Takaful Perubatan

Lebih terperinci

MAKTAB KOPERASI MALAYSIA DOKUMEN SEBUTHARGA

MAKTAB KOPERASI MALAYSIA DOKUMEN SEBUTHARGA MAKTAB KOPERASI MALAYSIA DOKUMEN SEBUTHARGA KERJA-KERJA PEMERIKSAAN SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN YANG LAIN DI KOMPLEKS MAKTAB KOPERASI MALAYSIA, 103, JALAN TEMPLER, 46700 PETALING

Lebih terperinci

Berurusan dengan Pengantara Takaful

Berurusan dengan Pengantara Takaful PengantaraTakaful_BM7.0:PengantaraTakaful-290109 26/10/09 10:13 G52 Page 2 Maklumat Am Untuk maklumat lanjut, sila layari www.insuranceinfo.com.my atau lawatilah kios kami di kebanyakan pejabat cawangan

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BEN/UGP/001/Pin. 3 BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan Pinjaman /

Lebih terperinci

JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KENYATAAN SEBUT HARGA

JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KENYATAAN SEBUT HARGA JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KENYATAAN SEBUT HARGA Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah kod bidang 020301

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017 LAMPIRAN A YARAT-SYARAT AM SYARAT-SYARAT AM Penyebut Harga dikehendaki mematuhi sepenuhnya Syarat-syarat Am Sebut Harga apabila menyertai Sebut Harga ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat di bawah ini

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Peraturan Dan Prosedur Pengurusan Pendahuluan Diri Bagi Bayaran Elaun Sewa Hotel, Elaun Makan Dan Kelulusan Elaun Pakaian Panas

KERAJAAN MALAYSIA. Peraturan Dan Prosedur Pengurusan Pendahuluan Diri Bagi Bayaran Elaun Sewa Hotel, Elaun Makan Dan Kelulusan Elaun Pakaian Panas WP 3.2/2013 KERAJAAN MALAYSIA Peraturan Dan Prosedur Pengurusan Pendahuluan Diri Bagi Bayaran Elaun Sewa Hotel, Elaun Makan Dan Kelulusan Elaun Pakaian Panas PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan

Lebih terperinci

: 12 JUN 2016 (AHAD) : 2.00 PETANG : DEWAN PERDANA, PPD MUAR

: 12 JUN 2016 (AHAD) : 2.00 PETANG : DEWAN PERDANA, PPD MUAR MAJLIS PERJUMPAAN PPD DAN PENGETUA / GURU BESAR BERSAMA PENGURUS SYARIKAT KAWALAN KESELAMATAN YANG KONTRAK BERMULA MULAI 01 JUN HINGGA 31 MEI 2019 SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH MUAR TARIKH MASA TEMPAT : 12 JUN

Lebih terperinci

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 6.1/2013 KERAJAAN MALAYSIA Caruman Wang Simpanan Pekerja Untuk Pegawai-Pegawai Kerajaan Persekutuan Dan Negeri/Badan-Badan Berkanun Persekutuan Dan Negeri/Kuasa-Kuasa Tempatan PERBENDAHARAAN MALAYSIA

Lebih terperinci

DOKUMEN SEBUT HARGA B

DOKUMEN SEBUT HARGA B DOKUMEN SEBUT HARGA B NO. SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA : UKM/KZN-2/2019 : SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBERSIH ANAK POKOK DAN MERUMPUT DI LADANG SAWIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI SELUAS 114

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017 275 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN 276 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN TATACARA TERIMAAN WANG 1.0 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal hendaklah memberi kuasa secara bertulis kepada Bendahari

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI

UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI UNIVERSITI TEKNOLOGI BRUNEI TARIKH TUTUP/ CLOSING DATE: 09 APRIL 2019 2.00 PETANG BIL. SEBUTHARGA/QUOTATION NO.: UTB/QTN/2018-2019/22/EST TARIKH / DATE: 13 MAC 2019 NOTA* SILA HANTAR SEBUTHARGA TERUS KEPADA:

Lebih terperinci

PERADUAN MYDEBIT BERBELANJA & MENANG SEMPENA ULANGTAHUN SOGO ke-25 6 September - 1 Disember 2019

PERADUAN MYDEBIT BERBELANJA & MENANG SEMPENA ULANGTAHUN SOGO ke-25 6 September - 1 Disember 2019 PERADUAN MYDEBIT BERBELANJA & MENANG SEMPENA ULANGTAHUN SOGO ke-25 6 September - 1 Disember 2019 TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh SOGO (K.L) DEPARTMENTAL STORE SDN BHD (No Syarikat.:

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, BON PELAKSANAAN DAN KONTRAK

SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, BON PELAKSANAAN DAN KONTRAK Halaman: 1/6 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan menerangkan tatacara penyediaan surat setuju terima tawaran, bon pelaksanaan dan kontrak. 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN BON PELAKSANAAN 1.1

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan PEJABAT PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA (REGISTRAR OF YOUTH SOCIETIES) KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA ARAS 4, MENARA KBS, NO. 27 PERSIARAN PERDANA, Tel : 03-8871 3600 / PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :...

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :... KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI MELAYU JABATAN PERTANIAN MALAYSIA BERHAD P.O.BOX 212 PEJABAT POS UPM SERDANG 43400 UPM SERDANG SELANGOR TEL : 03-8940 8200 FAKS : 03-8945 0600 BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH Tarikh

Lebih terperinci

BORANG PRA-KELAYAKAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA GRED G2, G3 & G4 BAGI PROJEK LRT3

BORANG PRA-KELAYAKAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA GRED G2, G3 & G4 BAGI PROJEK LRT3 BORANG PRA-KELAYAKAN KONTRAKTOR BUMIPUTERA GRED G2, G3 & G4 BAGI PROJEK LRT3 HASIL PENILAIAN (DIISI OLEH PENILAI) DIISI OLEH PENILAI LULUS TIDAK LULUS Tarikh Terima : 1) PENDAFTARAN Sila tanda pada kotak

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KERJASAMA KHAZANAH-UKM

BORANG PERMOHONAN KERJASAMA KHAZANAH-UKM Khazanah-UKM BORANG PERMOHONAN KERJASAMA KHAZANAH-UKM UNTUK KEGUNAAN RASMI Tarikh diterima: Nombor Rujukan: KZN/ Bayaran RM 30.00 Terima Tidak Diterima SEKSYEN A BUTIRAN SYARIKAT Latarbelakang Syarikat

Lebih terperinci

BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT/PEMBEKAL

BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT/PEMBEKAL BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT/PEMBEKAL A. BUTIRAN SYARIKAT 1. NAMA SYARIKAT 2. ALAMAT PERNIAGAAN 3. NO. TELEFON (MUDAH ALIH) 4. NO. TELEFON (PEJABAT) 5. NO. FAKS 6. E-MEL 7 LAMAN SESAWANG 8. NAMA PENGURUS

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN MASA DEPAN ANDA BERMULA DI SINI

BORANG PERMOHONAN MASA DEPAN ANDA BERMULA DI SINI BORANG PERMOHONAN MASA DEPAN ANDA BERMULA DI SINI BORANG PERMOHONAN BAGI KAKITANGAN / ANAK KAKITANGAN / PEMBACA Gambar Pemohon TAHUN PENGAJIAN : Sila baca polisi dan syarat Dana Pendidikan Karangkraf sebelum

Lebih terperinci

SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN PENGENDALI / PERMIT KENDERAAN PERKHIDMATAN AWAM

SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN PENGENDALI / PERMIT KENDERAAN PERKHIDMATAN AWAM SPAD B1 (2014) SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT BORANG PERMOHONAN PERMOHONAN UBAHSYARAT LESEN PENGENDALI / PERMIT KENDERAAN PERKHIDMATAN AWAM ( BAS BERHENTI-HENTI / BAS EKSPRES / BAS MINI / BAS SEKOLAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN 2018 KEPADA MURID DI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN

GARIS PANDUAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN 2018 KEPADA MURID DI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN GARIS PANDUAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN 2018 KEPADA MURID DI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN Garis Panduan Bantuan Awal Persekolahan 2018 1 GARIS PANDUAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN 2018 KEPADA

Lebih terperinci

BORANG PENDAFTARAN KARNIVAL JOM SIHAT Stadium Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru 19 Oktober 21 Oktober 2012

BORANG PENDAFTARAN KARNIVAL JOM SIHAT Stadium Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru 19 Oktober 21 Oktober 2012 BORANG PENDAFTARAN Stadium Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru 19 Oktober 21 Oktober 2012 Nama Syarikat Nama Pegawai Alamat Bandar Poskod Negeri Faks No. Tel Ext. Email Jenis Produk Jenis Khemah/

Lebih terperinci

PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP

PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP (Didaftarkan Tahun 1923) PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP BORANG YANG PERLU DIISI :- 1) BORANG KOSWIP 1 (BK 1/09) - PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA -DILENGKAPI SEPENUHNYA 2) BORANG BPA 1/79 - DILENGKAPI SEPENUHNYA

Lebih terperinci