Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european"

Transkripsi

1 Nr. 19 Octombrie pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina A început distribuirea formularelor pentru acordarea ajutorului de încãlzire PAG 2 Secþiile de votare pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 PAG 4 Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european Cheltuielile realizate la Festivalul Serbãrile Toamnei PAG 5 Ambasadorul Belgiei a vizitat Câmpina Ei sunt bursierii municipiului PAG 6 20 de familii tinere se mutã în noul bloc ANL din Cartierul Turnãtorie S-a deschis Biroul de Paºapoarte PAG 8 Spitalul câmpinean este prima unitate sanitarã din judeþul Prahova ºi printre primele zece din þarã care obþine acreditarea de funcþionare de la autoritatea de resort din cadrul Ministerului Sãnãtãþii. Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina

2 2 DE INTERES LOCAL A început distribuirea formularelor pentru acordarea ajutorului de încãlzire Din 16 octombrie 2012, Serviciul de Asistenþã Socialã din cadrul Primãriei Câmpina distribuie cererile ºi declaraþiile pe propria rãspundere pentru acordarea ajutorului de încãlzire a locuinþei cu gaze naturale, combustibil solizi ºi petrolieri. Acest sprijin financiar se acordã în conformitate cu Ordonanþa de Urgenþã 70/2011, pentru perioada sezonului rece noiembrie martie Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reºedinþa în municipiul Câmpina, care realizeazã venituri nete lunare pe membru de familie de pânã la 615 lei. Cererile ºi actele doveditoare, în cazul persoanelor care utilizeazã gaze naturale pentru încãlzirea locuinþei, se depun la sediul Poliþiei Locale, din Strada 1 Decembrie 1918, nr.7. Persoanele care utilizezã lemne, cãrbune sau combustibili petrolieri vor putea depune cererile pentru încãlzirea locuinþei la Centrul de Informaþii pentru Cetãþeni, situat la intrarea în incinta Primãriei. Actele doveditoare pe care trebuie sã le prezinte solicitanþii: - copii acte de identitate; - copii certificate de naºtere ale copiilor; - copii acte de proprietate/contract de închiriere/act de donaþie; - pentru cei care nu au venituri: adeverinþã de la Administraþia Financiarã Câmpina (din Cartierul Slobozia); - dovada veniturilor tuturor membrilor familiei conform specificaþiilor din cerere; - factura de gaze, pentru persoanele care se încãlzesc cu gaze naturale. Neîndeplinirea obligaþiei titularului de a menþiona corect componenþa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum ºi bunurile mobile ºi imobile deþinute, aºa cum sunt trecute în formularele tip, constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 200 de lei la lei. Cuantumul ajutorului de încãlzire cu lemne, cãrbuni sau combustibili petrolieri Cuantumul ajutorului de încãlzire cu gaze, diferenþiat pe trepte de venituri Persoanele care deþin bunurile de mai jos nu vor primi ajutor de încãlzire Vor beneficia de ajutor pentru încãlzire (cu gaze naturale, lemne, cãrbuni ºi combustibili petrolieri) familiile ºi persoanele singure care au un venit net lunar de pânã la 615 lei/membru, cuantumul ajutorului fiind diferenþiat în funcþie de treptele de venit. Conform OUG 70/2011, nu primesc ajutoare pentru încãlzire persoanele care, deºi au venitul net lunar sub 615 lei, deþin în proprietate: Bunuri imobile: clãdiri sau alte spaþii locative în afara locuinþei de domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti (case de vacanþã, piscine, saune ºi altele), precum ºi alte imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune sau comodat. Bunuri mobile, în stare de funcþionare, precum: - motocicletele, motoretele, scuterele ºi autoturismele cu o vechime mai micã de 10 ani, cu excepþia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum ºi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile - autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fãrã remorci, rulote, autobuze, microbuze, ºalupe, bãrci cu motor, scutere de apã, iahturi, utilaje agricole (tractor, combinã autopropulsatã) ºi utilaje de prelucrare agricola (presã de ulei, moarã de cereale) - utilaje de prelucrat lemnul: drujbã, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul, acþionate hidraulic, mecanic sau electric. Târgul de bunãtãþi a revenit la Câmpina Terenuri, cursuri de apã: - terenuri intravilane sau extravilane, unde se aflã locuinþa sau care au potenþial pentru construcþii ori vânzare, cu suprafaþa mai mare de mp, în zona urbanã, ºi de mp, în zona ruralã - proprietãþi de 2 hectare de terenuri arabile ºi fâneaþã ºi terenuri forestiere, precum ºi cele de un hectar de vii, livezi, grãdini de legume ºi flori, toate din zonele de ºes sau colinare (pentru familii de 1-3 persoane). Pentru familiile cu peste 3 persoane, suprafeþele se ridicã la 3, respectiv 1,5 hectare - în zona montanã, terenuri forestiere de 2 hectare, vii ºi livezi de 1,5 hectare sau pãºuni ºi fâneþe de 4 hectare (pentru familii de 1-3 persoane). Pentru familiile cu peste 3 persoane, suprafeþele sunt de 3 ha, 2 ha, respectiv 5 ha. Animale/pãsãri: mai mult de trei bovine, cinci porci, peste 20 de oi sau capre sau peste 15 familii de albine. Depozite bancare cu o valoare de peste de lei. La jumãtatea lunii octombrie, Târgul de bunãtãþi a revenit la Câmpina cu produse tradiþionale din mai multe zone ale þãrii, dar ºi din Ungaria ºi Italia. Meniul principal al Târgului a inclus, cum era de aºteptat în aceastã periodã, fructe ºi legume proaspete, conserve de toamnã, dulceþuri, zacuscã, murãturi, dar ºi precum specialitãþi din carne sau brânzeturi, caºcaval cu verdeaþã, brânzã în coajã de brad, precum ºi multe, multe dulciuri. A fost amenajatã ºi o terasã pentru toþi cei care au dorit sã bea must, sã mãnânce pastramã sau fasole cu ciolan. Acest Târg de bunãtãþi... de toamnã a fost amenajat în parcarea mare din zona Pieþei Centrale.

3 Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european Spitalul câmpinean este prima unitate sanitarã din judeþ ºi printre primele zece din þarã care obþine acreditarea de funcþionare de la autoritatea de resort din cadrul Ministerului Sãnãtãþii. ACTUALITATE 3 La sfârºitul anului trecut, inspectorii Comisiei Naþionale de Acreditare a Spitalelor s-au aflat mai multe zile la Câmpina pentru a verifica spitalul, iar la finele lunii septembrie a sosit acreditarea mult-aºteptatã. Este o acreditare de nivel mediu, care certificã faptul cã serviciile medicale oferite de Spitalul Municipal Câmpina sunt de calitate. Dupã cum a precizat directorul medical al spitalului, dr. Elena Dumitrescu, inspecþia a vizat: serviciile medicale, situaþia infrastructurii, a aparaturii medicale, a resursei umane. Concluzia inspectorilor a fost cã, la Spitalul Municipal Câmpina, sunt întrunite condiþiile de acreditare la nivel european în proporþie de peste 70%, acesta fiind motivul pentru care s- a obþinut acreditare de nivel mediu (acordatã pentru îndeplinirea condiþiilor între 50 ºi 85%), ceea ce presupune o nouã inspecþie peste doi ani. În cazul obþinerii autorizaþiei permanente, la îndeplinirea a peste 85% din criterii, reînnoirea acreditãrii se face la 5 ani. Am obþinut, astfel, paºaportul pentru a asigura în continuare servicii medicale, acreditarea fiind o recunoaºtere a eforturilor noastre pentru aducerea Spitalului Municipal la nivel european. Mai sunt multe lucruri de pus la punct, dar aceastã acreditare atestã faptul cã suntem pe un drum bun, ne-a declarat dr. Elena Dumitrescu. Obþinerea acreditãrii a dinamizat eforturile conducerii pentru creºterea calitãþii actului medical. S-a reuºit achiziþionarea unui microtom, un aparat de aproximativ euro, pentru biopsii. Aparatul cu care se realizau aceste biopsii pânã acum avea o vechime de aproape 30 de ani. Americanii au revenit la Câmpina cu aparaturã medicalã de jumãtate de milion de dolari Un container încãrcat cu 40 de tone de aparaturã medicalã nou-nouþã a ajuns, la sfârºitul lunii septembrie, la Spitalul Municipal Câmpina. Este vorba despre o donaþie din partea unei asociaþii umanitare din statul Virginia, Statele Unite ale Americii Winchester Church of God, în cadrul unui proiect derulat împreunã cu Asociaþia Mânã deschisã din Câmpina. Valoarea totalã a donaþiei depãºeºte dolari. Americanii vin la Câmpina aproape în fiecare an cu astfel de donaþii. De altfel, nu doar spitalul câmpinean beneficiazã de echipamente medicale din partea acestei asociaþii, ci ºi unitãþi sanitare din alte judeþe. De aceastã datã, la Câmpina americanii au adus: paturi pentru ATI (cu computere încorporate), incubator pentru Secþia de Neonatologie, mese de operaþii pentru ortopedie ºi obstetricã-ginecologie, aparaturã medicalã pentru endoscopie ºi laparoscopie, multe consumabile necesare la chirurgie, urologie, ortopedie ºi pediatrie. Toate echipamentele sunt noi ºi foarte performante. Paturi speciale, cu computer încorporat, pentru Secþia de Terapie Intensivã Masã de operaþie pentru Secþia Obstetricã-Ginecologie

4 4 DE INTERES LOCAL Secþiile de votare pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 În conformitate cu legea, prin dispoziþie a primarului Câmpinei au fost stabilite secþiile de votare pentru alegerile parlamentare. Cu o singurã excepþie, vor fi amenajate secþii în aceleaºi locaþii ca la alegerile locale din vara acestui an. Singura situaþie mai specialã a apãrut odatã cu închirierea fostei cantine a societãþii EdilConst unei firme private, astfel cã aceastã locaþie nu mai este disponibilã pentru amenajarea unei secþii de votare. Administraþia localã a luat decizia ca locuitorii de pe strãzile Bucea ºi Maramureº sã voteze la fosta centralã termicã nr.5, de pe Strada Orizontului. Vã prezentãm în continuare cele 23 de secþii la care veþi putea vota pe 9 decembrie, cu precizarea cã, în conformitate cu decizia Prefecturii, numerotarea secþiilor din Câmpina va începe de la 158. Secþia nr.1 Casa de Culturã Geo Bogza (holul mare): strãzile 1 Decembrie 1918, Goleºti, B.P. Hasdeu, Mãrãºeºti, Panselei, Rampei ºi Alexandru Vlahuþã. Secþia nr.2 Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu (salã de clasã): Calea Doftanei de la nr.1 13 ºi de la nr.2-16 (Bl.17H, 17G, 20S, bl. de la nr.2 ºi bl.b ºi C de la nr.10 ºi 12); strãzile Cercului, Henri Coandã, Dreptãþii, Mihai Eminescu, Narciselor, Republicii ºi Soarelui; aleile Iasomiei, Pescãruº ºi Smârdan. Secþia nr.3 Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu (salã de clasã): Bulevardul Carol I de la nr.57 (intersecþia cu B-dul Culturii) la nr.83 (intersecþia cu calea feratã) ºi de la nr.62 (intersecþia cu Calea Doftanei) la nr.94 (intersecþia cu calea feratã) (bl.23h, 23H1, 23G, 23F, 17D3, R53, R54, R55, 17A, 17B, 17C, 17D1, 17D2, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 24H, R148 ºi R149) ºi 1 Mai. Secþia nr.4 Fosta centralã termicã nr.5, de pe Strada Orizontului: strãzile Bucea ºi Maramureº. Secþia nr.5 ªcoala Centralã (salã de clasã): Calea Doftanei de la nr ºi de la nr ; Strada Democraþiei; aleile 1 Iunie, Magnoliei, Toporaºi ºi Ulmet; Spitalul Municipal. Secþia nr.6 Grupul ªcolar Industrial Energetic (Corp A, sala 5): Bulevardul Carol I de la nr.1 5A (bl.p1, P2, 3A, 3B, 3C, 3D); strãzile Ardealului, George Bariþiu, Castanilor, Griviþei de la nr.1-61 ºi de la nr. 2-58B, Primãverii, ªtrandului, Unirii ºi 22 Decembrie; aleile Mãrgãritarului ºi Nicopole. Secþia nr.7 ªcoala Generalã nr.7 B.P. Hasdeu (sala de sport): strãzile Dr. Toma Ionescu ºi Ana Ipãtescu; aleile Fagului ºi Margaretei. Secþia nr.8 Casa Tineretului (holul mic): strãzile Orizontului de la nr.1-13 ºi de la nr.2-6, Sublt. Erou Puiu Sorin, Sondei ºi Victoriei, Aleea Cutezãtori. Secþia nr.9 Rafinãria Steaua Românã (cantinã): strãzile Al.I.Cuza ºi Milcovului. Secþia nr.10 Grupul ªcolar Energetic (Corp A, sala 3): Strada Schelelor ºi aleile Energiei ºi Laboratorului. Secþia nr.11 Colegiul Tehnic Forestier (sala de sport): Bulevardul Carol I de la nr.2-36 (bl.1, 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2B, 2C, 2D, 2E, 6A, 6B, 6C ºi 6D); strãzile Amurgului, I.L.Caragiale ºi Mihail Kogãlniceanu; aleile Rozelor ºi Zânelor. Secþia nr.12 Colegiul Tehnic Forestier (sala de sport): Bulevardul Carol I de la nr.7-55 (intersecþia cu B-dul Culturii) ºi de la nr.38 (intersecþia cu str. Mihail Kogãlniceanu) la nr.60 (intersecþia cu Calea Doftanei); bl.p3, P4, 3E, 3F, 3G, 7A, 7B, 7C, 14H, 14H1, 14I, 14I1, 14J, 12C, 12D1, 12D2, 12E, 12F, 14A1, 14B1, 14B2, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G, 23I, 23J. Secþia nr.13 Colegiul Tehnic Constantin Istrati (cãmin): Bulevardul Nicolae Bãlcescu de la nr ºi de la nr.42-54; strãzile Bruxelles, Chiºinãu, Erupþiei, Londra, Paris, Roma, Uniunea Europeanã ºi Varºovia; Aleea Parcului. Secþia nr.14 ªcoala Generalã nr.5 (din cartierul Slobozia, salã de clasã): Bulevardul Nicolae Bãlcescu de la nr.1 39 ºi de la nr. 2-40A; Calea Dacia; DN1; strãzile Câmpului, Ciocârliei, Dorobanþi, Garoafelor, Gloriei, Izvoarelor, În Luncã, Mesteacãnului, Mioriþei, Andrei Mureºanu, Nucilor, Anton Pann ºi Rãsãritului; aleile Alunului, Ciobãnaºi, Clopoþei, Fluturaºi, Macului, Peºtiºori, Rapsodiei ºi Serei. Secþia nr.15 Grupul ªcolar Industrial Construcþii de Maºini (sala de sport): strãzile Cloºca, Coºbuc, Ion Creangã, Criºan, Ecaterina Teodoroiu (numai cãminele de nefamiliºti de la nr.35 ºi 35A), Horia, Alexandru Odobescu, Petru Rareº, Solidaritãþii ºi Tudor Vladimirescu: aleile Bujorului, Rafinorului ºi ªoimului. Secþia nr.16 Colegiul Tehnic Constantin Istrati (salã de clasã): Bulevardul Culturii; strãzile Badea Cârþan, Dr.V.Babeº, Ion Câmpineanu, Grindului, Griviþei de la nr ºi de la nr.60-98, Lt.Col.Erou Oprescu Adrian, Serg.Maj. Erou Grigore Nicolae, Pãcii, Plevnei, Podului, Simion Bãrnuþiu ºi Vasile Alecsandri; aleile Cameliei, Cocori, Constructorului, Crinului, Crizantemelor, Luceafãrul, Nordului, Piatra Arsã, Privighetorii, Salcia, Salcâmului, Scãriºoara, ªcolii, Socului, Sulfinei, Verii, Vârfu cu Dor ºi Violetei. Secþia nr.17 ªcoala Generalã nr.6 (salã de clasã): strãzile Agriculturii, Atelierelor, Avram Iancu, Bistriþa, Ciceu, Fãgãraº, Granicului, Independenþei, Industriei, Muncii, Nãsãud, Oborului, Oradea, Orizontului de la nr ºi de la nr.8-32, Pãcuri, Petre Liciu, Petrolistului, Pompelor, Progresului, Sãlaj ºi 24 Ianuarie. Secþia nr.18 Grupul ªcolar Industrial Construcþii de Maºini (cantinã): strãzile Beiuº, Dimitrie Bolintineanu, Conductelor, Constantin Stere, Tineretului, Þiþeiului ºi Zorilor. Secþia nr.19 ªcoala Generalã nr.8 Al. I. Cuza (salã de clasã, etajul I): Bulevardul Carol I de la nr ºi de la nr ; strãzile Carpaþi, Criºuri, Dunãrea, Grãdinii, Pictor Nicolae Grigorescu, Siret, Slt.Erou Bogdan Vasile, Viitorului ºi Zimbrului; aleile Albinei, Câmpiniþa, Crângului, Furnica, Izlaz, Înfrãþirii, Licurici, Liliacului, Luminii, Erou Oncioiu Petre, Panduri, Popasului, Rozmarin, Vânãtori ºi Zefirului. Secþia nr.20 SC Electroutilaj (cantinã sala de protocol): Calea Doftanei de la nr ºi de la nr ; strãzile Bobâlna, Fabricii, Fântânii, Lacului, Vasile Lucaciu, Muscelului, Rezervoarelor, Popa ªapcã, Târnava Mare, Târnava Micã ºi Tg. Mureº; aleile Aviatorilor, Berzei, Cerbului, Ghiocei, Livezi, Parâng, Pinului ºi Tipografului. Secþia nr.21 ªcoala Generalã nr.3 (sala de sport): Calea Doftanei de la nr ºi de la nr.216a 234; ªoseaua Paltinu; strãzile Afinului, Arhitect Toma T. Socolescu, Arþarului, Cãrãmidari, Coacãzelor, Dealului, Dr.Criºan Mircioiu, Drumul Taberei, Fermei, Florilor, Livada cu Meri, Livada cu Viºini, Pãdurii, Plaiului, Prundului, Rândunicii, Trandafirilor, Vãii, Voila ºi Teilor; aleile Arcaºului, Arinului, Buciumului, Colinei, Fluieraº, Peisajului, Plantaþiei, Silviculturii ºi Vacanþei; Spitalul Voila. Secþia nr.22 Grupul ªcolar Industrial Construcþii de Maºini (cantinã): strãzile Col. Haralambie Sãvulescu, Ecaterina Teodoroiu (fãrã cãminele de nefamiliºti de la nr.35 ºi 35A), G-ral Ioan Stoica, Lacul Peºtelui, Nouã ºi Sublt. Dumitrescu Viorel: Aleea Veteranilor. Secþia nr.23 ªcoala Generalã nr.8 Al. I. Cuza (sala de sport): strãzile Geo Bogza, Bucegi, Gh. Doja, Constantin Dobrogeanu Gherea, Dr. Constantin Istrati, Libertãþii, Oituz, Pomilor, Rahovei, I.H.Rãdulescu, Redutei, Romaniþei, Toamnei ºi Aurel Vlaicu; aleile Anotimpului, Cãrãbuºi, Gornistului, Între Brazi, Mãrului, Petalei, Poieniþei, Roºiori ºi Stânjeneilor. Stimaþi cetãþeni, Municipiul nostru, deci ºi cartierul dvs., se modernizeazã continuu. Strada pe care locuiþi, prin strãdania Primãriei ºi a Consiliului Local, s-a modernizat ºi ea. Dorinþa noastrã, care suntem siguri cã este ºi a dvs., este ca aceastã preocupare de modernizare sã se menþinã pe mai departe. De aceea, avem nevoie de ajutorul dvs. pentru ca strada pe care locuiþi sã arate ca o adevaratã stradã modernã, europeanã ºi, mai ales, sã se pãstreze aºa. Pentru atingerea acestui scop, vã reamintim câteva dintre prevederile Regulamentului de organizare ºi funcþionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Câmpina, care sunt în sarcina cetãþeanului: - sã menþinã curãþenia pe trotuare, în zona din dreptul gospodãriei ºi a locurilor de parcare pe care le foloseºte; - sã nu arunce deºeuri sau obiecte de uz casnic pe strãzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coºurile de gunoi amplasate pe domeniul public; - pe perioada iernii, sã îndepãrteze zãpada ºi gheaþa de pe trotuarele din dreptul imobilelor ºi gospodariilor; - sã-ºi achiziþioneze europubele pentru depozitarea gunoiului menajer în condiþii civilizate, europene. Facem apel la înþelegerea ºi spiritul dvs. civic pentru ca toate cele de mai sus sã devinã realitate. În cazul în care apar aspecte ce nu concordã cu atitudinea noastrã de a menþine un municipiu curat ºi modern, vã rugãm sã informaþi Poliþia Localã la sau la tel. verde Stimaþi cetãþeni, Sprijiniþi-ne sã pãstrãm curãþenia în municipiul nostru! Spaþiul public este al dumneavoastrã! Primar Horia Tiseanu Viceprimar Ion Dragomir

5 ACTUALITATE 5 Iatã detalierea cheltuielilor efectuate pentru organizarea Festivalului Serbãrile Toamnei Cea de-a cincea ediþie a Festivalului Serbãrile Toamnei - Câmpina 2012 a avut loc, dupã cum bine ºtiþi, la jumãtatea lunii septembrie. Pentru organizarea acestui eveniment, Consiliul Local a alocat lei de la bugetul municipiului. Dacã este mult sau puþin, dumneavoastrã puteþi aprecia. Vã prezentãm în continuare modul în care a fost cheltuitã aceastã sumã. Desfãºurãtorul cheltuielilor ne-a fost pus la dispoziþie de preºedintele Comisiei de Culturã a Consiliului Local, Florin Frãþilã, care vine cu urmãtoarele precizãri: Anul acesta, Serbãrile Toamnei au avut un format aparte faþã de anii trecuþi, ceea ce a atras dupã sine un efort bugetar destul de important. Numãrul mare de câmpineni prezenþi pe toatã durata festivitãþilor ºi reacþia lor pozitivã ne-au determinat sã înþelegem cã efortul autoritãþilor de a organiza o astfel de manifestare s-a bucurat de aprecierea cetãþenilor plãtitori de taxe ºi impozite. Chiar dacã, începând de la anul, ne-am hotãrât ca manifestãrile de Zilele Oraºului sã fie organizate, în cea mai mare parte, din sponsorizãri, anul acesta, pentru prima datã în ultimii 20 de ani, în virtutea transparenþei pe care am promis-o, vom publica în detaliu toate cheltuielile angajate din banul public pentru serbãri. Le datorãm cu prisosinþã acest gest tuturor cetãþenilor ºi sper ca el sã fie un nou început de drum între ales ºi alegãtor. Festivalul Serbãrile Toamnei a fost organizat de Asociaþia Demnitate pentru Comunitate din Bucureºti (care a câºtigat selecþia de oferte), cu sprijinul Casei Tineretului Câmpina ºi cu finanþare integralã de la bugetul local. Pe capitole, banii au fost alocaþi astfel: 1. Concert - total euro (fãrã TVA) din care: - Aurel Tãmaº (care, din motive de sãnãtate, nu a mai venit la Câmpina, în locul sãu urcând pe scenã Maria Buzã) euro - Silviu Biriº euro - Trupa Veche euro - The Sixteens euro - Vlad Miriþã euro - Direcþia euro - Scena (cu sonorizare, lumini, ecrane proiecþie ºi personal) euro - Joc de lumini laser ºi lampioane euro - Management organizare concert euro Sumele includ ºi cazarea ºi transportul artiºtilor. 2. Spectacol stradal - total euro (fãrã TVA) din care: - Scenarii, unitate conceptualã, centre de interes (realizate de Asociaþia Demnitate pentru Comunitate) euro - Trupã marionete euro - Animatori (dansatori muzicã popularã, dansatori street dance, personaje de poveste, clovni, actori pentru miniscenete) euro - Costume ºi machiaj pentru personajele din stradã euro - Recuzitã spectacol stradal euro - Concepþie regizoralã euro - Producþie spectacol euro 3. Care alegorice - total euro (fãrã TVA) din care: - Scenografie (costume, concept, soluþii tehnice) euro - Materiale decor care alegorice euro - Recuzitã pentru personaje euro - Execuþie costume tineri euro - Execuþie butaforie euro 4. Promovare eveniment euro (fãtã TVA) din care: - Graficã afiº ºi flaiere euro - Tipãrire 50 afiºe, flaiere, cupoane Nopþi albe, ecusoane organizatori, carte de onoare euro - Film video, de 10 minute, cu Serbãrile Toamnei (echipã de filmare, înregistrare sunet, montaj) euro - Promo de 20 secunde ºi promovare stradalã euro Anunþ privind încheierea asigurãrii obligatorii a locuinþelor Primãria municipiului Câmpina, prin Direcþia Economicã, le aminteºte tuturor persoanelor fizice ºi juridice din localitate, cã au obligaþia de a asigura locuinþele pe care le deþin în proprietate, potrivit Legii 260/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, act normativ referitor la asigurarea obligatorie a locuinþelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren ºi inundaþiilor. De asemenea, facem precizarea cã, în conformitate cu prevederile Ordinului 15/2012, proprietarii care au încheiat asigurãri facultative pentru locuinþe au obligaþia ca, la data expirãrii acestora, sã încheie asigurarea obligatorie. Întrucât din data de 6 august 2012, Legea 260 prevede sancþiuni cuprinse între 100 ºi 500 lei pentru nerespectarea obligaþiei de asigurare a locuinþei, rugãm proprietarii ca în cel mai scurt timp sã intre în legalitate în ceea ce priveºte încheierea acestor poliþe de asigurare. Poliþele de asigurare încheiate se vor comunica Direcþiei Economice a Primãriei Câmpina prin la fax sau direct la biroul din cadrul Direcþiei Economice - Calea Doftanei nr. 18, etajul I, camera 6, birou de unde se pot obþine ºi informaþii suplimentare. Primãria Municipiului Câmpina, cu sediul în B-dul Culturii, nr. 18, jud. Prahova, anunþã: organizarea licitaþiei pentru atribuirea contractului de concesionare a Serviciului public de gestionare a câinilor fãrã stãpân, în data de , ora Caietul de sarcini precum ºi informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul ADPP tel. 0244/ , int Primar, Ing. Tiseanu Horia Laurenþiu

6 6 ACTUALITATE Ambasadorul Belgiei a venit la Câmpina pentru a cãuta noi oportunitãþi de afaceri Ambasadorul Belgiei în România, Philippe Becke, a vizitat, la începutul lunii octombrie, judeþul Prahova ºi a poposit, pentru câteva ore ºi la Câmpina. Apoi, a mers la Ploieºti, unde s-a întâlnit cu conducerea Consiliului Judeþean Prahova. La Câmpina, Philippe Becke a discutat cu primarul Horia Tiseanu ºi alþi reprezentanþi ai administraþiei publice despre oportunitatea dezvoltãrii unor afaceri pe plan local, a prezentat câþiva potenþiali investitori belgieni ºi s-a arãtat foarte interesat de situaþia batalelor care aparþin Rafinãriei Steaua Românã, de soluþiile care ar putea fi aplicate în reabilitare ºi ecologizare, de managementul deºeurilor, infrastructurã etc. A fost, mai mult, o discuþie de prezentare, de informare. Ambasadorul belgian a vorbit despre firmele din þara sa, care ºi-au deschis reprezentanþe pe teritoriul judeþului, despre intenþiile unor agenþi economici din Belgia de a se implica în problemele de mediu din România ºi mai ales în rezolvarea situaþiei privind poluarea istoricã din zonele unde existã rafinãrii. Reprezentanþii Primãriei Câmpina i-au prezentat ambasadorului proiectul care se deruleazã în prezent în municipiu, cu fonduri europene, cel privind reabilitarea batalul din Strada Lacul Peºtelui, care aparþine municipalitãþii ºi apoi s-a detaliat situaþia batalelor rafinãriei, a cãror reabilitare ar necesita foarte mulþi bani ºi o perioadã mai lungã de timp. Iatã elevii din anii terminali, care beneficiazã de burse de performanþã Consiliul Local Câmpina a aprobat recent lista celor 30 de elevi care, în anul ºcolar , primesc burse de performanþã, acordate de la bugetul local. Este vorba despre elevi din clasele a XII-a ºi a XIII-a de la liceele câmpinene, care au rezultate foarte bune la învãþãturã ºi nota maximã la purtare. Fiecare elev primeºte 200 lei pe lunã. ªi iatã-i pe elevii care beneficiazã de aceste burse: Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu : Diana Gabriela Enescu, Denisa Nicoleta Oprea, Oana, Mihaela Petre, Diana Andreea Boboc, Andreea Stãnulescu, Maria Ruxandra Rãdulescu, Ana Maria Rãducan, Iulia Filip, Ioana Cãtãlina Dulamã, Alexandru ªica ºi Andreea Chiran Colegiul Tehnic Constantin Istrati : Beniamin Mititelu, Laurenþiu Dutcã, Patricia Bãlãºescu, Octavian Barbu, Georgeta Morcoþan, Alexandra Moldoveanu Colegiul Tehnic Forestier: Daniela Crãciunoiu, George Sãcuiu, Ioana Ramona Danciu, Marian Stan ºi Irina Bucºe Grupul ªcolar Energetic: Silviu Creþu, Ioana Maghiar, Bogdan Plãianu, Vlad Vãcaru, Alexandra Pestrea, Georgian Lazãr, Alina Nicoleta Badea ºi Raluca Andreea Macovei Serele Câmpinei intra în proces de modernizare La ultima ºedinþã a Consiliului Local Câmpina, s-a aprobat alocarea a 1,2 milioane lei (12 miliarde de lei vechi) pentru consolidarea ºi modernizarea Serei floricole din municipiu. Este vorba despre sera mare, construitã în perioada , ºi sera micã, realizatã în perioada , ambele aflate acum într-un stadiu avansat de degradare. Iatã ºi în ce vor consta principalele lucrãri care se vor executa acolo: refacerea parþialã a structurii de rezistenþã; montarea de policarbonat rezistent la ultraviolete, la impact, cu înaltã rezistenþã la caldurã ºi la foc; montarea de trape de aerisire ºi sistem de umbrire. Modernizarea serei mari costã lei, iar a serei mici lei. COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL Comisia nr. 4 - Sãnãtate, Culturã, Învãþãmânt, Culte, Tineret, Sport ºi Turism ION DRAGOMIR MIHAI TIFIGIU MARIAN DULà DANIEL TELEGESCU Florin Frãþilã, preºedintele Comisiei de Sãnãtate, Culturã, Învãþãmânt, Sport În cele câteva luni care au trecut de la alegerile locale, am încercat sã aflãm care sunt realitãþile ce definesc în prezent cultura, sportul ºi învãþãmântul, elemente esenþiale ale societãþii câmpinene. Din pãcate, am ajuns la concluzia cã în fiecare dintre aceste domenii nu existã un program unitar care sã urmãreascã promovarea talentelor locale de vârf ºi nici a activitãþilor de masã, atât de necesare comunitãþii în procesul de formare a individului. ªi aici mã refer în primul rând la activitãþile culturale, sportive ºi educaþionale în rândul tinerilor, care nefiind atraºi în aceste zone, rãmân la îndemâna pãrþilor gri dintr-o societate puþin dispusã sã se îngrijeascã de soarta lor. Altfel spus, Câmpina zilelor noastre oferã cetãþenilor sãi foarte puþine oportunitãþi de a se fortifica spiritual, fizic ºi chiar recreativ. Tocmai de aceea, în calitate de preºedinte al acestei comisii foarte importante din Consiliul Local, le-am propus colegilor o serie de proiecte pe termen scurt, mediu ºi lung, care sã redefineascã programul manifestãrilor culturale, sportive ºi educaþionale din Câmpina. Printre acestea ar fi înfiinþarea în cele douã centre culturale din oraº (Casa de Culturã Geo Bogza ºi Casa Tineretului) a unor cursuri gratuite de actorie, desen - picturã, muzicã, dansuri, ºah ºi orice fel de altã activitate conexã care suscitã interesul copiilor ºi tinerilor; înfiinþarea Clubului Sportiv Municipal, care sã cuprindã cât mai multe secþii pentru sportul de masã ºi cel de performanþã; construirea unui stadion al oraºului ºi a unei sãli a sporturilor; identificarea ºi amenajarea unor spaþii publice pentru cei care doresc sã facã miºcare în aer liber; reamenajarea completã a zonei Bulevardului Culturii, care sã redevinã un spaþiu recreativ pentru toþi cetãþenii; reabilitarea Satului de Vacanþã din zona Muscel, care ar putea sã devinã ºi un punct de atracþie turisticã pentru oraº ºi nu în cele din urmã folosirea judicioasã a zonei Fântâna cu Cireºi (unde se poate amenaja chiar o micã pârtie de schi ºi sãniuº pe versantul dinspre Resturantul Oscar) ºi a zonei Podul cu Tei. Desigur cã toate acestea necesitã timp ºi bani, însã nimic nu este prea mult când vine vorba de oraºul în care trãim cu toþii. Multe dintre proiectele Comisiei în ceea ce priveºte programul de manifestãri artistice, culturale ºi sportive care sã aducã notorietate oraºului nu le-am detaliat aici, dar vã asigur cã ele existã în agenda noastrã de lucru ºi le vom transforma în fapte, atâta timp cât în Consiliul Local va exista bunã credinþã ºi din ce în ce mai puþin politicianism.

7 UTILE 7 Primarul Horia Tiseanu rãspunde la întrebãrile cetãþenilor Cristina Georgescu, Florin Arsene, Cristina Tudose ºi locatarii blocurilor B4, B5 ºi B6 de pe Strada Erupþiei Lucrarea de modernizare a parcãrii din Strada Erupþiei va fi finalizatã pânã la sfârºitul acestei luni. Gheorghe Burloiu, Strada Rahovei, nr. 1 Conducta de alimentare cu apã va fi schimbatã în acest an, dupã finalizarea procedurilor de achiziþie publicã. În ceea ce priveºte lucrarea de canalizare, analizãm situaþia pentru a gãsi soluþia tehnicã, apoi va fi asfaltatã ºi strada. Paul Cristian Dumitru, Strada Primãverii, nr. 36 Strada Pãcii va fi reparatã anul viitor prin programul de reparaþii strãzi, cu bani de la bugetul local. În ceea ce priveºte deszãpezirea strãzii respective, atunci când va fi necesar vã rugãm sa vã adresaþi Serviciului ADPP din cadrul Primãriei Câmpina. Ofelia Mihãlcioiu, Strada Simion Bãrnuþiu Rezolvarea problemei cãilor de acces din zona versantului Muscel cãtre oraº ar deschide perspectiva construirii de locuinþe din zona respectivã. O casã pe Muscel oferã o atmosferã mai puþin poluatã, o perspectivã recreativã ºi odihnitoare. Ion Duþu Stanchi, Strada Vasile Alecsandri Pentru astfel de cazuri privind existenþa unor coteþe de pãsãri sau iepuri (cu disconfortul generat de mizerie ºi mirosuri) vã rugãm sã vã adresaþi Direcþiei de Sãnãtate Publicã. Legislaþia în vigoare nu ne permite nouã, ca ºi administraþie localã, sã acþionãm în acest sens. Marcus Petru, Strada Târnava Micã, nr. 18 Dosarul pentru rezolvarea problemei semnalate de cãtre dvs. se aflã deja la Distrigaz Sud Muntenia. Grigore Constantin, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 2 Pentru amplasarea unui gãrduleþ care sã delimiteze spaþiul verde, vã rugãm sã veniþi cu o cerere scrisã din partea Asociaþiei de proprietari, iar ulterior Primãria va putea rezolva aceastã situaþie. În ceea ce priveºte adãpostul de la subsolul blocului, acesta aparþine Primãriei Câmpina, dar este dat spre administrare Asociaþiei de proprietari pentru întreþinere, iar în caz de necesitate va fi eliberat de urgenþã. Mai mulþi cetãþeni au ridicat problema dezvoltãrii sporturilor de iarnã în Câmpina. Acest lucru s-ar putea face cu fonduri europene, pentru cã investiþiile ar fi semnificative, pe baza unor proiecte concrete. Analizãm aceastã solicitare ºi o vom avea în vedere de anul viitor, când Uniunea Europeanã va lansa noi axe de finanþare, pe diverse domenii. PROGRAM AUDIENÞE PRIMÃRIA CÂMPINA LUNI: Director tehnic, Eliza Oprescu: Director economic, Gheorghe Ecaterinescu: MARÞI: Secretar Paul Moldoveanu: Viceprimar Ion Dragomir: MIERCURI: Primar Horia Tiseanu: Telefonul primarului (int. 101) Adrese de ADRESE ªI TELEFOANE UTILE Poliþia Municipalã Câmpina (Bd. Culturii 16) Poliþia Localã (Str. 1 Decembrie 1918, nr. 7) Direcþia Economicã a Primãriei Câmpina (Calea Doftanei 18) Detaºamentul de Pompieri (Str. V. Alecsandri 4) Spitalul de Psihiatrie Voila (Str. Voila 114) Spitalul Municipal Câmpina (Bd. Carol I 117) Serviciul de Ambulanþã Câmpina (Str. Simion Bãrnuþiu 12) Inspectoratul Teritorial de Muncã (Str. Griviþei 45) Agenþia Localã pentru Ocuparea Forþei de Muncã sau (Str. Maramureº 19) Casa de Pensii (Str. Orizontului 1) Oficiul pentru Protecþia Consumatorilor (Casa Tineretului, etaj 1), program joi ºi vineri, între orele Casa de Asigurãri de Sãnãtate Prahova (Ploieºti, Praga 1) Direcþia de Sãnãtate Publicã (Ploieºti, Take Ionescu 13) Direcþia Sanitar-Veterinarã (Ploieºti, Corlãteºti 11) Agenþia Judeþeanã de Protecþie a Mediului (Ploieºti, Cantacuzino 306) AGENDA SPORTIVà AGENDA SPORTIVà FC Unirea Câmpina a urcat în apropierea podiumului În ultima lunã, singura formaþie din Liga a III-a din Câmpina, Unirea nu a jucat prea multe meciuri, din cauza retragerii unor echipe din aceastã serie (CSO Plopeni, Seviºul ªelimbãr, FC Cisnãdie). În pauza de douã sãptãmâni impusã de aceste retrageri, Unirea Câmpina a disputat douã meciuri amicale, învingând categoric cu 5-0 (goluri: Dobrescu 2, Neacºu, Mendy 2) pe CS Bãneºti ºi 3-1 (goluri: Bãcioiu, John, Ruptureanu, respectiv, Bridinel) pe CSM Câmpina. În campionat, FC Unirea Câmpina a învins pe teren propriu cu 1-0 pe Conpet Ploieºti, unicul gol fiind marcat de Dobrinoiu. Formaþia câmpineanã a aliniat urmãtoarea formulã: Anghelache - Oae (88 Ir. Dumitru), Lungu, B. ªandru, Stanca - Maria, Fatai, Dobrinoiu (73 Nichifor), ªaucã (67 Ruptureanu) - Dobrescu (44 Bãcioiu), Stãncescu (cpt). În runda urmãtoare, Unirea Câmpina s-a deplasat la Fãgãraº, acolo unde a întâlnit lanterna roºie, CSM Civitas, de care a dispus cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de B. ªandru, Maria ºi Camara. Antrenorul Florin Stãncioiu a jucat cu formula: Anghelache - Oae, Lungu, B. ªandru, Stanca - ªaucã (56 Neacºu; 70 Bica), Maria, Dobrinoiu, I. Dumitru (17 Bãcioiu) - Stãncescu (cpt) (60 Ruptureanu), Camara. CSM Câmpina a revenit la... Câmpina Aflatã în lupta pentru câºtigarea campionatului judeþean, CSM Câmpina a revenit de câteva sãptãmâni la... Câmpina, dupã ce în acest început de campionat ºi-a disputat meciurile de pe teren propriu pe stadionul de la Poiana ºi apoi pe cel din Stejnic. Acum, evolueazã pe stadionul Rafinãriei, aceeaºi arenã unde joacã ºi Unirea. Primul meci la revenirea de la Strejnic a însemnat o victoria concludentã, 2-0 cu AFC Brebu, prin golurile marcate de D. Nae ºi Nistor. Antrenorul Victor Roºca a trimis în teren echipa: Panaite - Olteanu, Puchea, Nistor, Nincã - Yao, Ilioiu (cpt) (83 Conac), Bridinel, D. Nae (90+1 Codreanu) - Burloiu (70 Dr. Gheorghe), C. Nicolae (54 Vintilã). Etapa urmãtoare, CSM Câmpina a jucat în deplasare, la Plopeni, unde a întâlnit fosta formaþie de Liga a III-a, CSO Plopeni, de care a dispus cu scorul de 2-0, prin autogolul lui Tricã ºi penalty-ul lui Bridinel. La Plopeni, CSM-ul a aliniat urmãtoarea formulã: Panaite - Olteanu, Puchea, Nistor, Nincã - Yao, Bridinel, Ilioiu (cpt), Burloiu - D. Nae, C. Nicolae. Au mai jucat: Conac, Vintilã, Dr. Gheorghe ºi Popa. Sportivii de la AIKO s-au întors cu medalii de la Cupa Mondialã de la Milano În perioada octombrie, la Milano, a avut loc Cupa Mondialã la karate, competiþie la care a fost prezentã ºi o delegaþie de sportivi de la clubul Aiko, din Câmpina, în frunte cu preºedintele acestui club, Alin Moldoveanu. De altfel, la open, Alin Moldoveanu a urcat pe podium, clasându-se pe locul al treilea. De asemenea, ceilalþi tineri sportivi ai Clubului Aiko au obþinut urmãtoarele rezultate: Locul I - Costin Bãdiceanu - copii 2, kata Locul al II-lea: Theodora Tãtaru - copii, Cupa Kohai; Sergiu Niþu - juniori, kumite; Miruna Novitchi - cadeþi, kumite Locul al III-lea: Andrei Ghiþeanu - copii 2, kumite; Mihai Anghel - cadeþi, kumite Locul al V-lea: Andreea Ene - copii 2, kata, Cupa Kohai; Antonio Chiriac - copii 2, kata Locul al VI-lea: Codruþ Cristea - copii 1, kata, Cupa Kohai; Gabriel Mincu - cadeþi, kumite AªTEPTÃM SUGESTIILE DVS. LA SEDIUL PRIMÃRIEI CÂMPINA ªI PE În cazul în care doriþi sã ne propuneþi un subiect pe care sã-l scriem în aceastã publicaþie, dacã aveþi întrebãri, dacã aveþi nemulþumiri sau neclaritãþi vi le puteþi exprima în orice moment. Completaþi talonul de mai jos, decupaþi-l ºi aduceþi-l la Primãrie. Ne puteþi trimite mesaje ºi la adresa de Vã mulþumim! Numele ºi prenumele: Adresa: Talon de sugestii Problema/propunerea/ideea dvs. (Taloanele se depun la Primãria Câmpina, în urna din incinta Centrului de Informaþii pentru Cetãþeni)

8 8 ACTUALITATE 20 de familii se mutã în noul bloc ANL din Cartierul Turnãtorie Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe (ANL) ºi Primãria Câmpina au încheiat protocolul de predare-primire a celor 20 de locuinþe din blocul ANL construit în Cartierul Turnãtorie. Este vorba despre 20 de garsoniere ºi apartamente care vor fi închiriate tinerilor sub 35 de ani. De fapt, 16 locuinþe au fost repartizate tinerilor, iar patru locuinþe sunt destinate unor familii evacuate din casele retrocedate foºtilor proprietari. Lista cu viitorii locatari ai blocului ANL a fost aprobatã de Consiliul Local în cadrul ultimei ºedinþe. Pentru aceste locuinþe au fost depuse 66 de cereri. Cinci solicitanþi au fost declaraþi neeligibili, deoarece fie au avut dosarele incomplete, fie au împlinit 35 de ani înaintea perioadei de depunere a cererii. Astfel, au rãmas 61 de solicitanþi eligibili, care au fost departajaþi pe baza criteriilor stabilite tot de Consiliul Local. Iatã lista completã a solicitanþilor, aºa cum a fost aprobatã de Consiliul Local ºi afiºatã la sediul Primãriei Câmpina. - Cristina Elena Metea - 48 puncte - Crinela Anca 47 puncte - Monica Raluca Stãnciulescu 46 puncte - Andrada Cristina Scarlat 45 puncte - Andreea Anca Butuza 45 puncte - Iulia Nicoleta Mierliþã 45 puncte - Corina Maria Irimia 45 puncte - Alexandra Bobescu 45 puncte - Florin Cãlãraºu 45 puncte - Alexandra Roxana Gogu 45 puncte - Raluca Ioana Dragu 45 puncte - Cristian Viorel Constantin 44 puncte - Mihaela Diana Viºan 44 puncte - Ilie Sorin Toader 43 puncte - Ioan Bogdan Petriºor 43 puncte - Flavian Cornel Jianu 43 puncte Toþi aceºti beneficiari ai locuinþelor din blocul ANL sunt cãsãtoriþi, au unul, doi sau chiar trei copii ºi cei mai mulþi au studii superioare. Iatã ºi cele patru familii evacuate din casele retrocedate în baza unor sentinþe judecãtoreºti: Barbu Ecaterina, Dãnescu Maria, Rãducanu Elena, Nicodin Maria. A început contrucþia celui de-al doilea bloc ANL S-a deschis Biroul de Paºapoarte Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Paºapoartelor Prahova a deschis, la începutul lunii octombrie, punctul de lucru de la Câmpina. Acesta funcþioneazã la parterul Direcþiei Economice (Calea Doftanei nr. 18), o zi pe sãptãmânã, adicã în fiecare marþi, între orele La deschiderea oficialã, pe lângã reprezentanþii administraþiei publice locale, au fost prezenþi prefectul Marius Sersea ºi Larisa Zaharia, ºefa Serviciului de Paºapoarte Prahova. Spaþiul în care funcþioneazã noul birou a fost recompartimentat ºi a fost adusã aparatura necesarã. De altfel, la deschiderea oficialã a noului punct de lucru a fost înregistratã ºi prima solicitare pentru eliberarea unui paºaport electronic la Câmpina. Solicitant a fost primarul Horia Tiseanu, care a venit pregãtit cu toate documentele necesare. Precizãm cã, la Câmpina, vor fi preluate doar cereri pentru emiterea de paºapoarte simple electronice, iar termenul de eliberare este de 14 zile calendaristice. Documentele necesare pentru eliberarea paºaportului simplu electronic în cazul persoanelor majore: - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie va fi însoþitã de certificatul de naºtere în original; - chitanþã taxã consularã (Trezorerie) 32 lei; - chitanþã taxã paºaport simplu electronic (CEC Bank) 244 lei; - paºaportul anterior, dacã acesta existã. Documentele se depun personal, de cãtre solicitanþi. Termenul de valabilitate al paºaportului simplu este de 5 ani. Accesul liber la informaþii de interes public se realizeazã prin: afiºare la sediul autoritãþii sau instituþiei publice, prin publicarea în Monitorul Oficial sau în mijloace de informare în masã, în PUBLICAÞII PROPRII, precum ºi în pagina de internet proprie. (Legea 544/2001, Secþiunea 1, art. 5, pc.a). ISSN: Publicaþie lunarã editatã de PRIMÃRIA ºi CONSILIUL LOCAL CÂMPINA Tiraj exemplare Tipografie: TYPO DAS INVEST PLOIEªTI Concepþie graficã, DTP, redactare: CERTO ALAN MEDIA CÂMPINA

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 21 Decembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Câmpina are administrator public - REMUS BÃDULESCU PAG 2 Deszãpezirea

Lebih terperinci

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 20 Noiembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Consiliul Local a aprobat indicatorii pentru modernizarea a încã 9

Lebih terperinci

Victorie importantã pentru Câmpina! Primãria a câºtigat procesul cu Ministerul Dezvoltãrii pentru Calea Dacia

Victorie importantã pentru Câmpina! Primãria a câºtigat procesul cu Ministerul Dezvoltãrii pentru Calea Dacia www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 42 Octombrie 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Se distribuie formularele pentru acordarea

Lebih terperinci

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 40 August 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au demarat lucrãrile la sensul giratoriu de la

Lebih terperinci

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 17 August 2012 8 pagini Strãzile din Câmpina pe care se vor executa lucrãri de canalizare, cu fonduri europene PAG 2 Reparaþii ºi întreþinere la Calea Dacia

Lebih terperinci

Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize

Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 18 Septembrie 2012 8 pagini Olimpicii Câmpinei ºi sportivii cu rezultate deosebite au fost premiaþi de administraþia localã PAG 2 Consiliul Local ar putea

Lebih terperinci

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 36 Aprilie 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au început primele lucrãri cu fonduri europene

Lebih terperinci

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor!

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 33-34 Ianuarie - Februarie 2014 16 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Câmpina a împlinit 511 ani de

Lebih terperinci

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 13 Aprilie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina 24 strãzi ºi alei, pregãtite sã intre în modernizare 100.000 lei = realizarea

Lebih terperinci

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 31 Noiembrie 2013 8 pagini 130 de blocuri incluse în Programul local multianual de reabilitare termicã PAG 2 Elevii bursieri au fost felicitaþi în plenul

Lebih terperinci

A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã

A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 37 Mai 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. MApN transferã administraþiei câmpinene fosta unitate

Lebih terperinci

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 27 Iulie 2013 8 pagini 9 milioane lei = suma încasatã la bugetul local în primele ºase luni ale anului Procesul dintre Ministerul Dezvoltãrii ºi Romstrade

Lebih terperinci

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA!

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 25 Mai 2013 8 pagini Consiliul Local a stabilit sumele destinate burselor ºcolare ºi reparaþiilor la lãcaºurile de cult PAG 2 Continuã lucrãrile de modernizare

Lebih terperinci

, mandatul celor mai importante investiþii

, mandatul celor mai importante investiþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 14 Mai 2012 8 pagini Delimitarea secþiilor de votare pentru alegerile locale din 10 iunie PAG 4 Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Lebih terperinci

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 24 Aprilie 2013 8 pagini Situaþia încasãrilor la bugetul local în primul trimestru al anului PAG 2 Noul ambasador al Macedoniei a vizitat municipiul Câmpina

Lebih terperinci

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 11 Februarie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Bugetul Câmpinei pentru 2012 = 91,76 milioane lei Principalele investiþii

Lebih terperinci

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI!

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 32 Decembrie 2013 8 pagini Din 21 decembrie 2013, cununiile civile se oficiazã la Casa Cãsãtoriilor PAG 2 Batalul din Strada Lacul Peºtelui a rãmas doar

Lebih terperinci

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 26 Iunie 2013 8 pagini Contractul cu Termax Grup Roman a încetat. ªcolile câmpinene îºi administreazã singure centralele termice PAG 2 Asociaþiile, fundaþiile

Lebih terperinci

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 15 Iunie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Le mulþumesc câmpinenilor pentru votul lor ºi îi asigur cã vom face treabã

Lebih terperinci

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Generalitati privind endomorsmele ortogonale Exemple de endomorsme ortogonale in plan Endomorsme ortogonale ale spatiului V Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Oana Constantinescu Oana Constantinescu

Lebih terperinci

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 52 Septembrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Sec ia de Pediatrie va fi dotată cu mobilier

Lebih terperinci

-Szabo Robert Krisztian-

-Szabo Robert Krisztian- VASILE LUCACIU -Szabo Robert Krisztian- Date Personale Născut: 21 ianuarie 1852 Decedat: 29 noiembrie 1922 (70 de ani) CetăŃenie: Română OcupaŃie: Om Politic eneralitańi Vasile Lucaciu a fost una dintre

Lebih terperinci

Cum arată bugetul municipiului în 2015

Cum arată bugetul municipiului în 2015 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 45 Februarie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpina s-a alăturat luptei pentru titlul de

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 47 Aprilie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Plantează pentru viaţă, ediţia 2015 Echipele verzi

Lebih terperinci

Câmpina, cel mai dulce loc din România

Câmpina, cel mai dulce loc din România www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 46 Martie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Au început lucrările pentru reabilitarea şi modernizarea

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 53 Octombrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Noi perspective de cooperare economică, după

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 50 Iulie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Biserica din incinta Spitalului Municipal a fost

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 57 APRILIE 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpinenii au hotărât cum va arăta Parcul La Soldat

Lebih terperinci

CURS FRANCEZA. Grupa Nr. 1 SALA 2 SCOALA GIMNAZIALA NR.79 ORELE: 09:00-11:00

CURS FRANCEZA. Grupa Nr. 1 SALA 2 SCOALA GIMNAZIALA NR.79 ORELE: 09:00-11:00 CURS FRANCEZA Grupa Nr. 1 SALA 2 NR.79 ORELE: 09:00-11:00 DATE DESFASURARE (SAMBATA): 21.01, 28.01, 04.02, 18.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04 Nr. crt. Nume si prenume Unitate invatamant Clasa

Lebih terperinci

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de www.altex.ro; www.mediagalaxy.ro 3, 6 rate 0% dobanda, 9 12 (12.03.2015-14.04.2015) www.dressbox.ro www.emag.ro 6 rate

Lebih terperinci

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05 17 April 2014 14:37:05 pag. 1 101 CAPITAL 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50-1012 - CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50 105 REZERVE DIN REEVALUARE

Lebih terperinci

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 48 Mai 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Elevii ajunşi la majorat au primit certificatele de

Lebih terperinci

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB Sistemul vizual uman (I) Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB sistemul aditiv formează culorile prin combinarea luminii roşii, verde şi albastră ex: receptoare

Lebih terperinci

ALAIUD MEGIESAN SERGIU 3 93,75 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "O. HULEA"

ALAIUD MEGIESAN SERGIU 3 93,75 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 O. HULEA udecalita nume clasapunctaj scoala centru ALAIUD MOLDOVEANU DAN 3 113,75 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "O. HULEA" ALAIUD BOER ARMAND 3 100,00 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "O. HULEA" ALAIUD MEGIESAN

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 55 Ianuarie 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit 513 ani de la prima atestare documentară a municipiului

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 17.03.2011 14:25:20 S

Lebih terperinci

Roo m_p ositi on MARINESCU DAVID GABRIEL 2 Sala 1 15 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE, PLOIESTI PLOIESTI

Roo m_p ositi on MARINESCU DAVID GABRIEL 2 Sala 1 15 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE, PLOIESTI PLOIESTI Student_Name Grade _ID Room _Name Roo m_p ositi on School_Name School_City MARINESCU DAVID GABRIEL 2 Sala 1 15 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE, BEGA SEBASTIAN 2 Sala 4 20 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA

Lebih terperinci

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks 25.04.2017 25.06.2017 Art. 1. Organizator Organizatorul loteriei publicitare este EuroGsm Impex S.R.L., persoana juridica romana cu sediul în

Lebih terperinci

Tornado 2018 A Competition Area 1 Juniori Mici F-40 4 competitors

Tornado 2018 A Competition Area 1 Juniori Mici F-40 4 competitors Competition Area 1 Juniori Mici F-40 4 competitors 083 - Gradinaru Adina CS Real Taekwondo Team Riti Ana - 051 CS ILYO 103 113 104 047 - Bartha Adrienn Xploziv Taekwondo Team Csaki Hanna - 046 Xploziv

Lebih terperinci

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR...

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6 CAPITOLUL I. ART. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DIREC IA GENERAL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 23.12.2010 15:04:23

Lebih terperinci

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1 REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN INTEGRASI EROPA REPUBLIK MOLDOVA MENGENAI KONSUL TASI POLITIK BILATERAL

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 21.04.2011 13:05:54 S

Lebih terperinci

CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA Clasa F1- E seniori

CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA Clasa F1- E seniori FEDERATIA ROMANA DE MODELISM CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA 12-16.07.2017 Clasa F1- E seniori Nr.crt Nume si prenume Club Timp Loc 1 C.S.SP. STUD. Bucuresti 15"12 I - CN

Lebih terperinci

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PLAN DE ADMINISTRARE 2015-2019 Beneficiari: S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Autoritatea Tutelară: MUNICIPIUL BAIA MARE Elaborat:

Lebih terperinci

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Sofia Stănculescu Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

Lebih terperinci

2. Bogdan, Andreea-Maria - Female - Year: 05 - Comp#: Ind/Rel: 2 / 0 #13 Women 1500 Meter Run 5:10.00 #62 Women 800 Meter Run 2:30.

2. Bogdan, Andreea-Maria - Female - Year: 05 - Comp#: Ind/Rel: 2 / 0 #13 Women 1500 Meter Run 5:10.00 #62 Women 800 Meter Run 2:30. Licensed To: Lia Manoliu Indoor Athletic Hall - Site License Hy-Tek's MEET MANAGER Page 1 AB04 - CSS Blaj 1. Blaga, Mihaela Maria - Female - Year: 04 - Comp#: 174 - Ind/Rel: 2 / 0 #13 Women 1500 Meter

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de şedinńă 2009 FINAL A6-0172/2007 10.5.2007 ***I RAPORT privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE

Lebih terperinci

Amagram. Nov/Dec 07. Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY ROMÂNIA

Amagram. Nov/Dec 07. Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY ROMÂNIA Amagram REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY Nov/Dec 07 Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU ROMÂNIA NOUA COLECŢIE E. FUNKHOUSER NEW YORK CONSTELLATIONS DISPONIBILĂ ACUM Cuprins știri 3 Mesajul Corporaţiei

Lebih terperinci

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian

Lebih terperinci

DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 No NEGARA : Romania dan Republik Moldova PPLN : PERWAKILAN RI : //DROPBOX : KBRI 1 2 3 4 5 6 7 NIK/NO PASPOR D 029196 D 029197 S 273944 S 273945 S 273946 S 273947 025655 Nama Lengkap Tempat Lahir Tanggal

Lebih terperinci

ROMANIAN INTERNATIONAL DARTS OPEN - MENS SINGLES 9/29/2012

ROMANIAN INTERNATIONAL DARTS OPEN - MENS SINGLES 9/29/2012 ()MARTIN PHILIPSWAL :00 :00 :00 0 :00 :00 :0 :0 :0 :0 :00 IULIAN PETACROM HEJAS LASZLOROM ALEXANDRU PUIUROM DRAGOS ZAMFIRROM CATALIN ANTOHIROM KERTESZ BARNAROM RUCHOT FLORIANFRA ()CRISTIAN CORBUROM IULIAN

Lebih terperinci

STRUCTURI AFILIATE FRJUDO IN ANUL 2017 Nr Denumire structura Judet Adresa 1 CS Unirea Alba Iulia Alba str. S. Severus, 38A, Alba Iulia 2 CS V.I.R.F.

STRUCTURI AFILIATE FRJUDO IN ANUL 2017 Nr Denumire structura Judet Adresa 1 CS Unirea Alba Iulia Alba str. S. Severus, 38A, Alba Iulia 2 CS V.I.R.F. STRUCTURI AFILIATE FRJUDO IN ANUL 2017 Nr Denumire structura Judet Adresa 1 CS Unirea Alba Iulia Alba str. S. Severus, 38A, Alba Iulia 2 CS V.I.R.F. Alba str. Olteniei, nr. 15, Alba Iulia 3 CSS LPS Alba

Lebih terperinci

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) 17.5.2017 L 124/3 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/830 AL COMISIEI din 15 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care

Lebih terperinci

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/ PARLAMENTUL EUROPEAN PE-7/BUR/PV/2013-08 B I R O U L PROCES-VERBAL al reuniunii din 01-07-2013 Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 - - - Strasbourg PE 512.387/BUR/Rev BIROUL PROCES-VERBAL al reuniunii de

Lebih terperinci

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web mail

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web   mail ANEXA NR.1 Cantitate (buc.) Pret unitar (lei) Lot 1 Staţii de lucru (calculatoare) COD CPV 30213000-5 32 Placa baza FSB 1333 / Lan 100/1000, Video, Sound on bord Intel Core 2 Duo Frecventa processor 2.66GHz,

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI JAKARTA JOGJAKARTA PRAMBANAN BOROBUDUR JOMBANG TOSARI MUNTELE BROMO SURABAYA UBUD BALI O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume care imbina

Lebih terperinci

Timotion Timisoara. Race: Race Race Place Number 1016 GEORGETA GHEORGHEVICI 00:54:

Timotion Timisoara. Race: Race Race Place Number 1016 GEORGETA GHEORGHEVICI 00:54: Timotion 2018 Timisoara www.liniadesosire.ro : Place Participant Time 10 Km Feminin 1 1467 Karina Tamasila 00:42:36.9281000 10 Km Feminin 2 1406 Cristina Loredana Peia 00:45:03.9377000 10 Km Feminin 3

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de ședință 2009 A6-0134/2008 8.4.2008 RAPORT privind comerțul de materii prime și produse de bază (2008/2051(INI)) Comisia pentru comerț internațional Raportor: Jens Holm

Lebih terperinci

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1.

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1. GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXVICV) Nr. / 008 O nou demonstra ie a inegalit ii lui Surányi de Marian Tetiva Abstract In this note we present a new proof of Surányi's inequality.

Lebih terperinci

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA PAGINA 1 SECTIUNEA 2L: CONSTRUCTII+HIDROTEHNICA: LD,LE OPTIUNEA : Inginerie Civila si Instalatii

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PAGINA 1 SECTIUNEA 2L: CONSTRUCTII+HIDROTEHNICA: LD,LE OPTIUNEA : Inginerie Civila si Instalatii UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA PAGINA 1 LISTA CANDIDATILOR ADMISI SESIUNEA IULIE 2011 1 P507 STINGA ANDREI IOAN IOAN LD 9.875 9.625 9.050 9.610 2 P559 RANOIU ANDREIA GABRIELA RADU LD 9.875 10.000

Lebih terperinci

CLASAMENT CAMPIONAT NATIONAL INDIVIDUAL LUPTA PE PLAJA - FINALA LIMANU 2 MAI JUNIOR III - MASCULIN

CLASAMENT CAMPIONAT NATIONAL INDIVIDUAL LUPTA PE PLAJA - FINALA LIMANU 2 MAI JUNIOR III - MASCULIN CLASAMENT CAMPIONAT NATIONAL INDIVIDUAL LUPTA PE PLAJA - FINALA JUNIOR III - MASCULIN 1 PARVU ONUR CS FARUL CONSTANTA 2 MANU CRISTIAN CS FARUL CONSTANTA 3 MARINESCU MIHAI LPS SLATINA 4 JIGOLIA PAUL CSS

Lebih terperinci

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor 2. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 2.. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI URBANE ŞI RURALE Reţeaua de localităţi a judeţului Arad (PLANSA 2) este formată din: municipiu : Arad, reşedinţa de judeţ; 9 oraşe (ChişineuCriş, Curtici,

Lebih terperinci

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK SOSIALIS Ra1ANIA MEl%ENAI KERJASAMA EKQNCM[, TEKNIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

Anexa la Ordinul nr /

Anexa la Ordinul nr / Anexa la Ordinul nr. 2471 / 29.12.2014 Denumire unitate de asistenţă Uas sociala () / 1 Asociația A.S. 2001 Iulia 510151, Iulia, str. Miron Costin nr.2, ap.5, jud. 1 2 Centrul de îngrijire la domiciliu

Lebih terperinci

Status Jenis Kelamin Perkawinan L/P 8/S/P Jakarta 12 Oktober Tahun Kawin p. Jakarta 25 Juni Tahun Kawin L

Status Jenis Kelamin Perkawinan L/P 8/S/P Jakarta 12 Oktober Tahun Kawin p. Jakarta 25 Juni Tahun Kawin L jmodel A.1-LN-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 NEGARA KONSULAT JENDERAL : Romania dan Republik Moldova : KBRI PPLN

Lebih terperinci

F Sulita Nume Prenume An Club/Dubla leg. Rezultat. M Sulita Nume Prenume An Club/Dubla leg. Rezultat

F Sulita Nume Prenume An Club/Dubla leg. Rezultat. M Sulita Nume Prenume An Club/Dubla leg. Rezultat ASOCIATIA JUDETEANA DE ATLETISM CLUJ NAPOCA REZULTATE TEHNICE Inregistrate in cadrul Campinonatului national de Aruncari lungi Jun. III-et. judeteana CLUJ NAPOCA 1 martie 2009 F Sulita 1 Corha Alexandra

Lebih terperinci

INDONEZIA. Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali

INDONEZIA. Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali INDONEZIA Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali Jakarta Bandung Yogyakarta Prambanan Borobudur Bali Plecare: 01.11.2018 (17 zile / 15 nopti) Indonezia este o tara imensa, atat ca populatie

Lebih terperinci

Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien

Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien Indonezia & Taiwan Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien hoteluri / inclusiv Insula Komodo si Insula Rinca; 6 mese de pranz si 9 cine pe durata circuitului; BONUS: asigurare

Lebih terperinci

F A C U L T A T E A M E A

F A C U L T A T E A M E A F A C U L T A T E A M E A IORDACHE MIRCEA CUVÂNT ÎNAINTE Petele de lumină şi culoare aşezate pe mintea şi sufletul meu, în anii aceia frumoşi ai studenţiei, îmi stimulează cuantele bioenergetice, ca acum

Lebih terperinci

LA CE PUTEM RENUNÞA LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR GRAMATICÃ INTENÞII COMUNICATIVE TEXT-SINTEZÃ. benevol forþat.

LA CE PUTEM RENUNÞA LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR GRAMATICÃ INTENÞII COMUNICATIVE TEXT-SINTEZÃ. benevol forþat. LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA 213 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR a depinde a intenþiona a mustra a nega a se neliniºti a obliga a provoca a renunþa a speria a suferi a suporta a uita acþiune concluzie

Lebih terperinci

rao international publishing company

rao international publishing company rao international publishing company JAMES PATTERSON Hide and Seek 1996 by James Patterson Traducere din limba engleză IONELA CHIRILĂ septembrie 2009 3 4 Pentru Carole Anne, Isabel Anne şi Mary Ellen stăpânele

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Borobudur Prambanan Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Denpasar Ubud Kuta O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume

Lebih terperinci

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005 ROMÂNIA AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Bucuresti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod postal 023951; tel: 3157875, fax: 3124967; e-mail: office@ansv.ro RAPORT

Lebih terperinci

NR. CRT. NUME PRENUME MEMBRU DIN DATA ASOCIATII PROFESIONALE 1 Abduraim Tamer 11-dec-07 ARCE 2 Al Hajjar Nadin 13-dec-07 ARCE 3 Alloub Ali 03-iul-09

NR. CRT. NUME PRENUME MEMBRU DIN DATA ASOCIATII PROFESIONALE 1 Abduraim Tamer 11-dec-07 ARCE 2 Al Hajjar Nadin 13-dec-07 ARCE 3 Alloub Ali 03-iul-09 1 Abduraim Tamer 11-dec-07 ARCE 2 Al Hajjar Nadin 13-dec-07 ARCE 3 Alloub Ali 03-iul-09 ARCE 4 Anastasescu Marius Robert 06-dec-07 ARCE 5 Andrei Daniel 11-sep-08 ARCE 6 Andreica Anamaria 11-sep-08 ARCE

Lebih terperinci

CAMPIONATUL NATIONAL - JUNIORI 3, Etapa Finala Stadionul Iolanda Balas Soter, Bucuresti,

CAMPIONATUL NATIONAL - JUNIORI 3, Etapa Finala Stadionul Iolanda Balas Soter, Bucuresti, CAMPIONATUL NATIONAL - JUNIORI 3, Etapa Finala Stadionul Iolanda Balas Soter, Bucuresti, 21-22.07.2018 Sambata M 5000 m Mars 1 Melenciuc, Darius Constantin 04 CSM Suceava 27:26.68 2 Ciobanasu, Marian 04

Lebih terperinci

Membri confirmati de ARCE in perioada 2013

Membri confirmati de ARCE in perioada 2013 1 Oana Madalina Acsinte (Tabarcea) 17-Dec-09 ARCE 2013 2 Ovidiu Albita 18-Jan-13 ARCE 2013 3 Lucian Alecu 15-Feb-11 ARCE 2013 4 Costin-Vlad Anastasiu 15-Jul-13 ARCE 2013 5 Gabriel Nicolae Andrei 17-Jan-12

Lebih terperinci

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS REPUBLIK INDONESIA PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

NR. CRT. NUME PRENUME MEMBRU DIN DATA PERIOADA

NR. CRT. NUME PRENUME MEMBRU DIN DATA PERIOADA 1 Alloub Ali 03-iul-09 2009 ARCE 2 Ambrozie Alina 07-dec-07 2009 ARCE 3 Andrei Daniel 11-sep-08 2009 ARCE 4 Andronic Dan Constantin 17-dec-07 2009 ARCE 5 Anghel Rodica 12-dec-07 2009 ARCE 6 Anton Emil

Lebih terperinci

BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE

BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru ca el va ofera indicatii

Lebih terperinci

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013 TEST SRL REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/2013-31/08/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 14721689.30 14721689.30 31/08/2013

Lebih terperinci

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0,

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0, GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXV(CIV) Nr. / 007 Asupra aproxim rii func iilor trigonometrice de Eugen P lt nea ) Abstract The aim of this paper is to give some rational approximation

Lebih terperinci

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL I.1.CADRUL INSTITUTIONAL Prezentul Plan de Management a fost elaborat in baza Ordonantei de Urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice(publicata in Monitorul Oficial,

Lebih terperinci

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut Para Pihak, PROTOKOLPERUBAHAN PERSETUJUAN JANGKA PANJANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS ROMANIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN, DITANDATANGANI Dl JAKARTA,

Lebih terperinci

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada Consiliul Judeţean Călăraşi Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020 2014 Structura: Introducere Capitolul I Cadrul de referinţă. Analiza socio-economică şi de mediu 1. Starea

Lebih terperinci

ADUNAREA GENERAL ANUAL

ADUNAREA GENERAL ANUAL Text i foto: cdor. av. (rtr.) Oelea Pavel ADUNAREA GENERAL ANUAL Aa cum e i firesc, dar i statutar în acelai timp, dup o perioad calendaristic de un an, se aduc la cunotina membrilor Filialei împlinirile

Lebih terperinci

Rank BIB Name Country Club Category Result Start Finish (Lap time) Penalty Penalty for A-Professionals 1 15 Cyprian David CZE Cehia A-Professionals

Rank BIB Name Country Club Category Result Start Finish (Lap time) Penalty Penalty for A-Professionals 1 15 Cyprian David CZE Cehia A-Professionals A-Professionals 1 15 Cyprian David CZE Cehia A-Professionals 02:53:52 09:10:06 12:03:59 (02:53:52) 2 17 Jozsa Norbert-Levente RO Master Bike Cluj A-Professionals 03:07:33 09:09:50 12:17:24 (03:07:33) 3

Lebih terperinci

Campionatul National De Juniori 2 Etapa Finala 08-Mar-19 to 09-Mar-19 Team Entries - All Events ACS Atletic Spirit (B028)

Campionatul National De Juniori 2 Etapa Finala 08-Mar-19 to 09-Mar-19 Team Entries - All Events ACS Atletic Spirit (B028) Licensed To: Federatia Romana de Atletism - Site License Hy-Tek's MEET MANAGER 5:28 PM 04-Mar-19 Page 1 ACS Atletic Spirit (B028) 1. Bunu, Nichita Adrian - Male - Year: 03 - Comp#: 20301 - DOB: 15-Sep-03

Lebih terperinci

Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă. Construcţii Auto Industrie

Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă. Construcţii Auto Industrie Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă 954616 RO www.rehau.ro Valabil din iulie 2013 REHAU îşi rezervă dreptul la modificări tehnice Construcţii Auto Industrie Această

Lebih terperinci

Cupa Primaverii Editia Jubiliara - Romsilva - 25 de ani Timisoara Master list

Cupa Primaverii Editia Jubiliara - Romsilva - 25 de ani Timisoara Master list Master list Nr. Sportiv Nr. FER Viza med Cal Nr. FER Club 1 Moaca Marius Afrodita Agronomia Timisoara 2 Lupu Andreea Mary Agronomia Timisoara 3 Wenczel Sebastian Skyline Agronomia Timisoara 4 Rizac Laura

Lebih terperinci

tl! IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG DAN DINAS

tl! IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG DAN DINAS tl! ~- IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS Pemerintah Republik Indonesia

Lebih terperinci

Exotica si cutremuratoarea Indonezie. Florentin Smarandache. Exotica şi cutremurătoarea Indonezie

Exotica si cutremuratoarea Indonezie. Florentin Smarandache. Exotica şi cutremurătoarea Indonezie Exotica si cutremuratoarea Indonezie Florentin Smarandache Exotica şi cutremurătoarea Indonezie 1 Florentin SMARANDACHE Florentin SMARANDACHE EXOTICA SI CUTREMURATOAREA INDONEZIE Editura OFFSETCOLOR RmValcea

Lebih terperinci

LISTA PUNCTELOR DE LUCRU APARTINAND SC OMV PETROM MARKETING SRL ABILITATE SA INCASEZE TARIFUL DE TRECERE (PEAJ)

LISTA PUNCTELOR DE LUCRU APARTINAND SC OMV PETROM MARKETING SRL ABILITATE SA INCASEZE TARIFUL DE TRECERE (PEAJ) LISTA PUNCTELOR DE LUCRU APARTINAND SC OMV PETROM MARKETING SRL ABILITATE SA INCASEZE TARIFUL DE TRECERE (PEAJ) Nr crt Punct de lucru Judet Localitate 1 1 Alba Iulia ALBA Municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru

Lebih terperinci

Versiunea ( )

Versiunea ( ) Versiunea 2.133 (23.04.2010) Generalitati: Inregistrari contabile pe subunitati: incepand cu aceasta versiune inregistrarile contabile operate pe o subunitate dar in numele altei subunitati se vor regasi

Lebih terperinci

SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 2 APLICAREA NPM si PSI 1.NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Prin legile tării noastre, fiecare om care munceşte este

Lebih terperinci

CATEGORIA VITEZA ANUL COMPETITIONAL 2013

CATEGORIA VITEZA ANUL COMPETITIONAL 2013 CATEGORIA VITEZA ANUL COMPETITIONAL 2013 LOC Asociatie Punctaj 1 Brasov 38.26 2 Prahova 51.39 3 Constanta 55.03 4 Dambovita 58.33 5 Ialomita 58.46 6 Mures 71.17 7 Olt 79.34 8 Hunedoara 83.99 9 Giurgiu

Lebih terperinci

21.05.2015 ID FERMIER NUME PRENUME COM SAT/STR NR TEL SUPR PARC DATA RO254179949 CHIRALI MARIA TEREN Viisoara VIISOARA 936 0 0 2,97 4 21.05.02015 RO254115543 MOCAN CORNEL TEREN Viisoara VIISOARA NR. 982

Lebih terperinci

PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE

PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE MODALITATE EFICIENTĂ, MODERNĂ ŞI PRACTICĂ DE REALIZARE A CABLAJULUI PROF. MAFTEAN LIVIU PALATUL COPIILOR SUCEAVA În societatea actuală are

Lebih terperinci