BIBLIOGRAFI. Analisis Kesalahan, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BIBLIOGRAFI. Analisis Kesalahan, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya."

Transkripsi

1 BIBLIOGRAFI Al-Qur an Al-Kari:m Ab. Halim Mohamad, Pembelajaran Frasa BA Di Kalangan Pelajar Melayu: Satu Analisis Kesalahan, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya. Ab. Malek bin Zainal, Panduan Bahasa Melayu, Mengenalpasti Kesalahan Tatabahasa, Melaka, Associated Educational Distributors (M) Sdn. Bhd. Abba:s Hasan, tt. Al-Nahwu al-wa:fi:y, Qa:hirat, Da:r al-ma a:rif Bi Misr Abd al-mun im Sayyid Abd al- A:l, tt. Al-Nahwu al-sha:mil, Qa:hirat, Maktabat al- Nahdat al-masriyyat. Abduh al-ra:jihiyy (a), Al-Tatbi:q al-nahwu. Bayru:t, Da:r al-nahdat al- Arabiyyat. Abduh al-ra:jihiyy (b), Duru:s Fi: al-madha:hib al-nahwiyyat, Bayru:t, Da:r al- Nahdat al- Arabiyyat Abdullah Hassan, Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia, Petaling Jaya, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Abdul Razif bin Zaini, Pengaruh al-qur an al-kari:m Di Dalam Pengkaedahan Nahu Arab, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya. Adi Yasran Abdul Aziz et al Analisis Tulisan Arab/Jawi Terawal Yang Dijumpai di Asia Tenggara, Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu, Serdang (24-25 Jan 2006) 188

2 Ahmad Fared Mohd Din, Tahap Penguasaan al-tamyi:z di Kalangan Pelajar Melayu: Satu Kajian Kes, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya. A. J. Wensinck, Al-Mu jam al-mufahras Li Alfa:z al-hadi:s al-nabawiyy, Leiden, E. J. Brill Aliy al-ja:rim et al Al-Nahw al-wa:dih Fi: al-qawa: id al- Arabiyyat, Bayru:t, al- Maktabat al-lughawiyyat Al-Fayru:z A:ba:diyy, Majd al-di:n Muhammad bin Ya ku:b, Al-Qa:mu:s al- Muhi:t, Muhammad Na i:m al- Arqasu:siyy (ed), Bayru:t, Mu assasat al-risa:lat Al-Jaza: iriyy, Yahya al-sha:wiyy al-maghribiyy Al-Jaza: iriyy, Irtiqa: al-siya:dat Fi: Ilm Usu:l al-nahw, Abd al-razza:q Abd al-rahma:n al-sa diyy (ed), Baghda:d, Da:r al-anba:r. Al-Jurja:niyy, Aliy bin Muhammad bin Aliy, Kita:b al-ta ri:fa:t, Ibra:hi:m al- Abya:riyy (ed), Bayru:t, Da:r al-kita:b al- Arabiyy. Al-Sayu:tiyy, Jalal al-di:n Abd Rahma:n bin Abi: Bakr, tt. Al-Ashba:h Wa al-naza: ir Fi: al-nahw, Bayru:t, Da:r al-kutub al- Ilmiyyat Al-Sayu:tiyy, Jalal al-di:n Abd Rahma:n bin Abi: Bakr, Tadri:b al-ra:wiy Fi: Sharh Taqri:b al-nawa:wiyy, Ahmad Umar Ha:shim (ed), Bayru:t, Da:r al-kutub al- Arabiyy. Al-Sayyid Ahmad al-ha:shimiyy, (tt). Al-Qawa: id al-asa:siyyat Li al-lughat al- Arabiyyat, Bayru:t, Da:r al-kutub al- Ilmiyyat 189

3 Azi:zat Fawwa:l Ba:bitiyy, Al-Mu jam al-mufassal Fi: al-nahw al- Arabiyy, Bayru:t, Da:r al-kutub al- Ilmiyyat. Baraka:t Yu:suf Habbu:d, Misba:h al-sa:lik Ila: Audah al-masa:lik, Bayru:t, Da:r al-fikr Che Kamarudin Kamel Che Muhammad, Satu Kajian Penguasaan Nahu Bahasa Arab Peringkat Menengah di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Ugama Arab, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya Gha:nim Qaddu:ri al-hamad, Rasm al-mushaf, Dira:sat Lughawiyyat Ta:ri:khiyyat, Bayru:t, Muassasat al-matbu: a:t al- Arabiyyat Hassan Basri Awang Mat Dahan et al. (tt). Kurikulum Baru Bahasa Arab Komunikasi dan Bahasa Arab Tinggi Sekolah Menengah, Universiti Malaya, Masalah Pendidikan (hal ) Ibn Aqi:l, Baha: al-di:n Abdullah bin Aqi:l al- Aqi:liyy al-hamada:niyy al-masriyy (1995). Sharh Ibn Aqi:l Ala: Alfiyyat Ibn Ma:lik, Mahyi al-di:n Abd al-hami:d (ed), Bayru:t, Maktabat al- Asriyyat. Ibn Hisha:m al-ansa:riy (a), Abdullah Jama:l al-di:n bin Hisha:m, Sharh Qatr al- Nada: Wa Ball al-sada:, Muhammad Muhyi al-di:n Abd al- Hami:d (ed), Bayru:t, al- Maktabat al-asriyyat Ibn Hisha:m al-ansa:riyy (b), Jama:l al-di:n Abdullah bin Hisha:m, Audah al- Masa:lik Ila: Alfiyyat Ibn Ma:lik, Baraka:t Yu:suf Habbu:d (ed), Bayru:t, Da:r al-fikr. 190

4 Ibn Khaldu:n, Abd Rahma:n bin Muhammad bin Khaldu:n al-maghribiyy, tt. Ta:ri:kh Ibn Khaldu:n, Turkiy Farha:n al-mustafa: (ed), Bayru:t, Da:r Ihya: al-tura:th al- Arabiyy Ibn Ma:lik, Jama:l al-di:n Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ma:lik al- Ta: iyy, Sharh al-ka:fiyat al-sha:fiyat, Aliy Muhammad Mu awwa:d et. al (ed), Bayru:t, Da:r al-kutub al- Ilmiyyat Ibn Manzu:r, Abu al-fadl Jama:l al-di:n Muhammad bin Makram bin Manzu:r al-afri:qiyy al-masriyy, Lisa:n al- Arab, Bayru:t, Da:r Sa:dir Ibn Usfu:r, Abu al-hasan Aliy bin Mu min bin Muhammad bin Aliy bin Usfu:r al- Ishbi:liyy, Sharh Jumal al-zajja:jiyy, Fawwa:z al-sha a:r (ed), Bayru:t, Da:r al- Kutub al- Ilmiyyat Ibra:hi:m Ahmad al-fa:risiyy, Ab a:d al-hada:riyyat Wa Daru:ra:t Ha:dirat Fi: Ta li:m al-lughat al- Arabiyyat Li al-abna: al- A:lam al-isla:miyy, Majallat al-tajdi:d, UIA, Bil. 9. Hal: Ibra:hi:m Ibra:hi:m Baraka:t, Al-Nahwu al- Arabiy, Qa:hirat, Da:r al-nashr Li al- Ja:mi a:t. Imi:l Badi: Ya ku:b, tt. Mu jam al-i ra:b. Tarablus, al-mu assasat al-hadi:that Li al- Kita:b Imi:l Badi: Ya ku:b, Mausu: at al-nahw Wa al-sarf Wa al-i ra:b, Bayru:t, Da:r al- Ilm Li al-mala:yi:n Irma Martini binti Mat Yasim et. al, Bahasa Arab Tingkatan Tiga, Shah Alam, Cerdik Publication Sdn. Bhd. 191

5 Ishak Mohd Rejab et al Teknik Moden Mengajar Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua, Simposium Pengajaran Bahasa Arab, UKM (15-17 Okt 1976) Ismail Hamid, Perkembangan Kesusasteraan Melayu Lama, Petaling Jaya, Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd. Ismail Hj Ibrahim, Kursus Pendek Bahasa Arab, Simposium Pengajaran Bahasa Arab, UKM (15-17 Okt 1976) Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Bagi Sekolah-Sekolah Menengah (Bahasa Arab Komunikasi), Kuala Lumpur, Bahagian Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tinggi KBSM. Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab KBSM. Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tingkatan1 KBSM. Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tingkatan 2 KBSM. Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Mahmu:d Husayniy Magha:lasat, Al-Nahwu al-sha:fiyy, Amma:n, Da:r al-bashi:r. Mahmu:d Faja:l, Al-Hadi:s al-nabawiyy Fi: al-nahw al- Arabiy, al-riya:d, Adwa: al-salaf 192

6 Mat Taib bin Pa, Dasar-Dasar Utama Pengajaran Nahu Arab Di Malaysia, Persidangan Malaysia International Conference on Language, Literatures and Cultures, Kuala Lumpur (17-19 April 2001) Mohd Azhar Bin Bahari, Madrasah Idrisiah Tahun 1922 Hingga 2000: Peranan Sultan Dan Ulama Terhadap Penubuhan Dan Perkembangannya, Projek Sarjana, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Shafien Bin Othman, Penguasaan al-i la:l dan al- Ibda:l di Kalangan Pelajar-Pelajar Peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM): Satu Kajian Kes, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya. Mohd. Zamberi A. Malek, Patani Dalam Tamadun Melayu, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka Muhamad bin Mustafa, Masalah Dalam Pembelajaran Nahu Arab. Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya. Muhammad al- Adna:niyy, Mu jam al-akhta: al-sha:i at. Bayru:t, Maktabat Lubna:n Muhammad Ami:n Danna:wiyy, Al-Mu jam al-muyassar Fi: al-qawa: id Wa al- Bala:ghat Wa al-insha Wa al- Aru:d, Bayru:t, Da:r al-kutub al- Ilmiyyat Muhammad bin Seman et. al, Bahasa Arab Tingkatan Satu, Kajang, Synergy Mate Sdn. Bhd. 193

7 Muhammad Da:riyy Hama:diyy, Al-Hadi:s al-nabawiyy al-shari:f Wa Atharuhu Fi: al-dira:sa:t al-lughawiyyat Wa al-nahwiyyat, Baghda:d, Mu assasat al-matbu: a:t al- Arabiyyat Muhammad Khali:l Ba:sha:, Al-Tazkirat Fi: Qawa: id al-lughat al- Arabiyyat, Bayru:t, A:lam al-kutub. Muhammad Nasr al-di:n Bin Muhammad Ha:shim et. al, Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Lima, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka Muhyi al-di:n al-darwi:sh, I ra:b al-quran al-kari:m Wa Baya:nuhu. Bayru:t, Da:r Ibn Kathi:r Musa Bin Zainuddin, Idrisiah 63 Tahun Yang Saya Ketahui, Jurnal Khas Madrasah Idrisiah 2000 (2000) Mustafa: Ghala:yi:niyy, Ja:mi al-duru:s al- Arabiyyat, Bayru:t, Maktabat al- Asriyyat. Na:si:f Yammi:n, Al-Mu jam al-mufassal Fi: al-imla: (Qawa: id Wa Nusu:s), Bayru:t, Da:r al-kutub al- Ilmiyyat Neo Swee Leng, Strategi Pembelajaran Bahasa: Satu Kajian Di Kalangan Pelajar- Pelajar Bahasa Sepanyol Di Universiti Malaya, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya Nik Safiah Karim et al Tatabahasa Dewan, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka 194

8 Radiyy al-di:n, Muhammad bin al-hasan al-astra:ba:ziyy, Sharh Ka:fiyat Ibn al- Ha:jib, Imi:l Badi: Ya ku:b (ed), Bayru:t, Da:r al-kutub al- Ilmiyyat Rusdi Bin Arifin, Satu Kajian Kesilapan Penggunaan Kata Sifat Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Agama, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya. Taufik Suhaimi Bin Ahmad, Madrasah Idrisiah Kuala Kangsar: Satu Kajian Dari Segi Sejarah Penubuhan, Perkembangan Dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam, Latihan Ilmiah, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia Tuan Rashid bin Tuan Mat, Penguasaan Kata Ganti Nama Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar-Pelajar Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Tesis Master, Kuala Lumpur, Universiti Malaya Umar bin I:sa: bin Isma: i:l al-haramiyy, Al-Muharrir Fi: al-nahw. Mansu:r Aliy Muhammad Abd al-sami: (ed), Qa:hirat, Da:r al-sala:m. Wahbat al-zuhayliyy, Al-Tafsi:r al-muni:r Fi: al- Aqi:dat Wa Al-Shari: at Wa al- Manhaj, Damshiq, Da:r al-fikr Zulkifley Hamid, Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka

9 Temu bual Nama Jawatan : Tuan Haji Zakaria Haji Sulaiman : Pengasas Dan Pengetua Pertama SMA al-miza:n Tarikh : 8 Oktober 2009 Nama Jawatan : En. Kamarul Abrar B. Haji Zakaria : Penolong Kanan Pentadbiran, SMA al-mizan Tarikh : 8 Oktober 2009 Nama Jawatan : Tuan Haji Muhammad Asri B. Hamid : Ketua Panitia Bahasa Arab, Al-Madrasat Al-Idri:siyyat Tarikh : 22 Oktober 2009 Nama Jawatan : En. Wan Ismail B. Che Wan Omar : Ketua Panitia al-i da:diyy Dan al-tha:nawiyy, al-madrasat al-idri:siyyat Tarikh : 22 Oktober