دانشجو: سیدکریم خرم حسینی استاد راهنما:آقای دکتر سعید آصف زاده استاد مشاور:آقای محمد ذکریا کیایی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "دانشجو: سیدکریم خرم حسینی استاد راهنما:آقای دکتر سعید آصف زاده استاد مشاور:آقای محمد ذکریا کیایی"

Transkripsi

1 به نام خدا

2 عنان: تعیین تزیع نیری انسانی ارائه دهندگان خدمات مستقیم بخش بهداشت درمان )پزشک پرستار بهیار بهرز ) در استان قزین در سال 1393 بر اساس جمعیت تحت پشش مقایسه آن با استاندا یا میانگین کشری با استفاده از رش سرشماری دانشج: سیدکریم خرم حسینی استاد راهنما:آقای دکتر سعید آصف ده استاد مشار:آقای محمد ذکریا کیایی

3 همدقم یرین یناسنا شزمآ هتفای رهام شقن یلصا یرحم ار هضرع تامدخ تملاس هدهعرب فصآ(دراد.)1392 هداز اب هجت عنت حطس فلتخم یاهتراهم دارفا کی هعماج شقن همانرب یزیر عیزت بسانم یرین یناسنا کی هعماج گنررپ رت یلین(دشیم.)1384 تلادع عیزت تامدخ تملاس یسرتسد نیا تامدخ قباطم اب ین لصا یساسا درم رظن یرایسب یاهماظن تملاس ایند بسحم یم ددرگ هجت نآ یطیارش ار یارب همانرب یزیر رت نیا اتسار مهارف یم.)Huange, 21 (دنک

4 شهژپ تیمها هلاسم نایب ثحب یرین یناسنا نانع یکی عبانم هئارا هدنهد تامدخ تملاس هرامه یب(یرباربان )یتلادع ییامندخ یم.)Gellert,1998(دنک یرباربان یرین یناسنا شخب تملاس هدیدپ یا عنتم هدیچیپ تسا هک ظاحل عیزت نکمم تسا بسحرب ییایفارغج یلغش یصصخت ای ینامس فصآ(دشاب هداز.)1392 نیب یاهرین یناسنا شخب تملاس یرباربان عیزت یرین یناسنا کشزپ هلمج کشزپ یممع کشزپ صصختم راتسرپ یاراد تیمها یدایز یم.)Wibulpolprasert, 2 (دشاب

5 یرایسب اهرشک زکرمت یلااب ناکشزپ قطانم صاخ دبمک اهنآ تبسن تیعمج دج دراد نانع کی لکشم یسایس یعامتجا حرطم یم.)Rivo, 1998(دشاب نانع لاثم یاهرشک هعست هتفای دننام نپاژ ناتسلگنا تلاایا هدحتم اب دج شیازفا دادعت ناکشزپ مهزنه رظن تبسن ناکشزپ تیعمج نیب قطانم یرهش ییاتسر یاهرهش گرزب کچک هلصاف دج.)Toyabe, 29(دراد رشک لاح هعست یزندنا 2 دص ناکشزپ نیب 7 دص تیعمج ییاتسر نیا رشک عیزت هدش.)Rokx, 29(دنا

6 فده نیا هعلاطم یبایزرا عیزت یرین یناسنا اک یکشزپ ناتسا نیزق اب هدافتسا شر یرامشرس لاس یم1393 دشاب ات ادتبا اب هدافتسا جیاتن لصاح نآ ناتب تهج عیزت هنلاداع رت یرین یناسنا کشزپ راتسرپ تخت مادقا دمن اریز هک تبسن ناکشزپ ناراتسرپ تخت تیعمج یکی یاهصخاش مهم یسرتسد تامدخ ینام یم دشاب مد هکنیا عیزت هنلاداع یرین یناسنا شیازفا تلادع یسرتسد تامدخ تملاس ار لابند دراد مس هکنیا رظن تیریدم همانرب یزیر طابترا یرین یناسنا رهام اب شزرا تبسن رفن1 تیعمج یاراد تیمها رایسب یدایز.تسا

7 هدف اصلی هدف اصلی تعیین تزیع نیری انسانی ارائه دهندگان خدمات مستقیی خشتب خادا ت درمتان )پز ک پرسقار خایار خارز ) در مراکتز خادا تقی درمتانی دانهت اهی خ صتی خیریه نیرهای مسلح تامین اجقماعی اسقان قزین در سال 1393 خر اساس جمعی تح پ ب میایسه آن خا اسقاندا یا میان ین کهری

8 اهداف فرعی تعیین تزیع نیری انسانی پزشکان عممی متخصص فق تخصصص در مراکزبهداشصتی درمصانی دانشگاهی خصصی خیریه نیرهای مسلح تامین اجتماعی استان قزین تعیین تزیع نیری انسانی پرستار در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی خصصی خیریه نیرهصای مسلح تامین اجتماعی استان قزین تعیین تزیع نیری انسانی بهیار در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی خصصصی خیریصه نیرهصای مسلح تامین اجتماعی استان قزین تعیین تزیع نیری انسانی بهرز در مراکز بهداشتی ابسصته بصه دانشصگاه علصم پزشصکی در اسصتان قزین نسبت تزیع نیری انسانی مجد در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی خصصی خیریه نیرهصای مسلح تامین اجتماعی استان قزین تعیین مشخصات دمگرافیک مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی خصصی خیریه نیرهای مسلح تامین اجتماعی استان قزین

9 هدف کارخی: خا خررسی چ ن ی تزیع نیری انسانی این احدها میقان در خرنامه ریزیاای آتتی ایتن دانهت ا نسب خه تش یص مناخع انسانی ت میمات خاقر کارخی تر در کلیه مراکز خادا قی درمانی اسقان اتشاذ نمد در ناای خا آگا سازی پرسنل از مین ارائه ختدمات تناستآ آن ختا حنت نیتری انسانی مجد یا در صرت امکان جذب نیری م نیاز خاع ث افیب رضایقمندی کارکنتان ایتن خشب خدم گیرندگان را فراه نمد. ارائه گرش طرح خه مسئلین دانه ا علم پز کی قزین جا خرنامه ریزی نیتری انستانی در سالاای آتی

10 ساالت پژهش تزیع نیری انسانی پز کان عممی مقش ص فق تش ص در مراکز خادا قی درمانی خ صی خیریه نیرهای مسلح تامین اجقماعی اسقان قزین چ نه اس دانه اهی تزیع نیری انسانی پرسقار در مراکز خادا قی درمانی دانه اهی خ صی خیریه نیرهای مسلح تامین اجقماعی اسقان قزین چ نه اس تزیع نیری انسانی خایار در مراکز خادا قی درمانی دانه اهی خ صی خیریه نیرهای مسلح تامین اجقماعی اسقان قزین چ نه اس تزیع نیری انسانی خارز در مراکزخادا قی اخسقه خه دانه ا علم پز کی در اسقان اس قزین چ نه

11 ناریا هدش ماجنا تاعلاطم جیاتن هعلاطم ایک یریلد ناراکمه لاس تحت1392 نانع یاهتافت یعامتجا عیزت :ناکشزپنادند هعلاطم یعطقم یناتسا ناریا یکاح بیرض نازیم ینیج /39 تافت لباق هجت نیب یناتسا رشک ایک(دب یریلد )1392 جیاتن هعلاطم نایدنز ناراکمه تحت نانع شجنس یرباربان عیزت عبانم یتشاد :ینام کی هعلاطم یدرم هاگشناد ملع یکشزپ لیبدرا لاس 1391 ناشن داد هک یط یاهلاس دنر138 عیزت ناکشزپ صصختم یلزن هدب یکدنا شهاک نازیم یرباربان عیزت نیا یرین یناسنا هدید دش دیدش نیرت شهاک نازیم یرباربان درم یرین راک ناکشزپ یممع قافتا داتفا هک لاس راهچ یط یهتنم لاس 1388 دنر دهشم یرت نایدنز(تشاد 1391.)

12 جیاتن هعلاطم یقیفت ناراکمه لاس 1389 تحت نانع تیعض عیزت کشزپ صصختم تخت لاعف یاهاتسرامیب یتلد :ناریا 138یاهلاس ات ناشن1385 داد هک بیرض نازیم ینیج ناکشزپ صصختم یط یاهلاس رکذم یاهناتسرامیب یتلد بیترت /876 /874 /99 /329 /951 /52 هدب یقیفت(تسا.)1389

13 مطالعات انجام شده در جهان 212 Sousa تسط که ای مطالعه سنجش عنان با سال در همکاران از می مطالعه سالمت: کار نیری نابرابری / برزیل کشر طی سالهای داد نشان آن نتایج گرفت انجام تا که ضریب جینی در سال پزشکان برای در سالهای 2 /58 25 بد) Sousa,212 (. 214 مطالعه نتایج Erdnic می قرار تاثیر تحت ترکیه کشر در را پزشکان تزیع دلتی مداخالت چگنه عنان با سال در /2 2 / ضریب در سال که داد نشان دهد کاهش به تجهی قابل طر به سال در پزشکان کل برای جینی 2 /52 /44 سال در ک. پیدا 1965 ضریب پزشکان برای عممی پزشکان برای جینی متحصص این سال در بد به /13 عممی پزشکان م مین در پزشکان م در متخصص به /28 کاهش پیدا ک) 214.)Erdnic,

14 جیاتن هعلاطم Matsumoto ناراکمه لاس 212 تحت نانع ایآ هضرع یفاکان ناکشزپ عیزت ییاتسر یرهش ار بسانمان هدرک تسا هسیاقم یا امیشریه یکاکان رشک نپاژ ناشن داد هک شیازفا نازیم کشزپ تیعمج طاقن یرهش ییاتسر یکاکان تبسن امیشریه رتشیب دب یط نیا بیرض هرد ینیج امیشریه تمس یب یتلادع رتشیب رفص کی تکرح درک یب یتلادع ییایفارغج رتشیب ناکشزپ امیشریه تبسن یکاکان دج.)Matsumoto, 212(تشاد

15 رش پژهش - تصیفی مطالعه یک پژهش این پژهش: نع تحلیلی پژهش های نع از گذشته نگر استان سطح در که است کاربی براساس قزین اطالعات سال های 1393 انجام گرفته است. پزشکان تحقیق این در مطالعه م جامعه پژهش: جامعه عممی پزشکان بهرن پرستاران تخصص فق متخصص غیانشگاهی دانشگاهی مراکز در شاغل شامل مطب های بیمارستان ها خصصی اجتماعی تأمین سازمان سازمان های خیریه نیرهای... مسلح در سطح نسبت آنها نظر از استان قزین به جمعیت مربطه در سالهای 1393 میباشد.

16 رش نمنه گیری حجم نمنه: از آنجایی کهه در ایهن تحقیهق تعهداد پزشهکان عمهمی پزشکان متخصص فق تخصص پرستاران بهرن م بررسی قرار گرفته است بنابراین نمنهه گیهری از نهع سرشماری می باشد. رش گآری داده ها: جهت جمع آری داده ههای مربهط بهه تعهداد )فراانهی( جمعیهت پزشهک عممی پزشک متخصص فق تخصص پرستاران بهرن به معانت درمان دانشگاه علهم پزشهکی قهزین سازمان نظام پزشکی استان استانداری بیمارستانها مراکز بهداشتی اسهتان مراجعهه نست بهه اسهتخراج انتقال دادههای م نیاز به جدال طراحی شده اقدام گید.

17 یرآدرگرازبا :اه هداد یاه مرف یتاعلاطا بلاق لادج یتیعمج یرین یناسنا هدافتسا هدیدرگ.تسا هیزجت لیلحت هداد :اه لیلحت عیزت کشزپ یممع کشزپ صصختم قف صصخت ناراتسرپ نازر یاه کینکت بسانت اب نیگنایم یرشک کمک هتفرگ دش اب هدافتسا یاه هداد طبرم مرف یتاعلاطا تیعمج ناتسا کیکفت لغش لماک.دیدرگ

18 نسبت نیرهای انسانی پرستار به تخت : با تجه به مطالعات انجام شده بررسیهای بعمل آمد از منابع مختلف در سصطح رت متبصع بصه رز نبدن استاندا های نیری پرستاری به تخت یا جمعیت ( آخرین یرایش مربصط بصه ) 137 برای مقایسه نسبت فق با جامعه آماری این تحقیق به ناچار از طریق مصاحبه با معانین مربطصه کارشناسان مختلف رت مذکر گرههایی که در سالهای اخیر مطالعاتی در این زمینصه انجصام داده لی اطالعات آن بدلیل محرمانه بدن فعال در دسترس نیست استاندای براساس اسصتاندا برخی کشرهای تسعه یافته منطقه برای این رت پیشصنهاد نمصده انصد. کصه برخصی از عامصل دخیل در این استاندا به شرح ذیل تقدیم میگد:

19 تعداد جمعیت تحت پشش تعداد تخت مجد در هر بخش ضریب اشغال تخت هر بخش شرایط اقلیمی بیمارستان شهر/ منطقه م نظر نع فعالیت تخصص هر بخش زمان انجام فعالیت تخصصی برای هر بیمار در هرشیفت زمان انجام فعالیت تخصصی برای هر بیمار در هر رز...

20 بعنان مثال : ccuبا ضریب اشغال % نفر نیری پرستار در نظصر به ای هر 1 تخت 1.76ccu نفر ) گرفته میشد. ( یعنی به ای هرتخت icuجراحی با ضریب اشغال %9 3 نفر نیصری پرسصتار در به ای هر 1 تخت نفر ) 3.13icu نظر گرفته میشد. ( یعنی به ای هرتخت...

21 مکان زمان مطالعه: در این مطالعه از اطالعات معان درمان خادا دانه ا علم پز کی قزین سازمان نظام پز کی اسقان اسقفاد گید اس در سال 1393.

22 یافته ها جمعیت برحسب جنس در نقاط شهری رستایی در سالهای در استان قزین شرح م زن جمعیت م زن رشد جمعیت کل استان آبان 1385 آبان 139 نقاط شهری آبان 1385 آبان 139 نقاط رستایی آبان 1385 آبان 139 مغایرت سرجمع استان با نقاط شهری رستایی به علت احتساب خانار جمعیت غیر ساکن در کل استان می باشد. مأخذ = مرکز آمار ایران

23 آمار نیرهای بیمارستانهای دانشگاهی ثبت شده در سامانه آاب در استان قزین یف عنان پزشک فق تخصص پزشک متخصص پزشک عممی پرستار کل نیری بیمارستانهای دانشگاهی جمعیت استان درسال 139 جمعیت استان درسال 1392 نسبت پزشک فق تخصص به هر 1 نفر در سال 1392 نسبت پزشک متخصص به هر 1 نفر در سال 1392 نسبت پزشک عممی به هر 1 نفر در سال 1392 نسبت پرستار به هر 1 نفر در سال 1392 نسبت تخت به هر 1 نفر در سال 1392 نسبت پرستار به کل نیری بیمارستانهای دانشگاهی نسبت کل نیری بیمارستانهای دانشگاهی به هر 1 نفر در سال 1392 تعداد

24 آمار نیرهای بیمارستانهای دانشگاهی ثبت شده در سامانه آاب در کشر یف عنان کل نیری بیمارستانهای دانشگاهی کل تخت بیمارستانهای دانشگاهی کشر کل تخت بیمارستانهای کشر کل نیری پرستاری بیمارستانهای دانشگاهی تعداد )حددا ( نسبت پرستار به هر 1 نفر نسبت تخت به هر 1 نفر نسبت کل نیری بیمارستانها دانشگاهی به هر 1 نفر کل نیری پرستاری بیمارستانهای دانشگاهی به کل نیری انسانی بیمارستانهای دانشگاهی 6 7 8

25 مقایسه آمار استان با کشر یف عنان کشر ضع مجد در قزین تفات میانگین تخت فعال کشری براساس سامانه آاب به نسبت 1 نفر جمعیت: استاندا تخت فعال کشری به نسبت 1 نفر جمعیت براساس نظام سطح بندی خدمات سالمت تا آخر برنامه پنجم تسعه: میانگین تعداد پرستار مراکز دانشگاهی کشر براساس سامانه آاب به نسبت هر 1 نفر نسبت کل نیری بیمارستانهای دانشگاهی نسبت هر 1 نفر کل تخت بیمارستانهای دانشگاهی کشر نسبت هر 1 نفر کل تخت بیمارستانهای کشر نسبت هر 1 نفر 6

26 نسبت تخت فعال بیمارستانی به جمعیت در برخی کشرهای جهان در سال 213 گرش who یف رتبه نام کشر تخت بیمارستانی در هر هر نفر جمعیت ژاپن کره شمالی کره جنبی رسیه آلمان فرانسه سئیس هاند ترکیه عربستان امارات ایران کامبج 13

27 سرانه پزشک به جمعیت در کشرهای جهان در سال 212 گرش who یف رتبه نام کشر تعداد بیمار به پزشک 169 ایتالیا مناک کبا رسیه 4 2 ایران 1.2 پزشک به 1 نفر جمعیت آخرین رتبه برکینافاس 6

28 نام شهر نام مرکز دلتی / خصصی /... تعداد تخت فعال تعداد پزشک تعداد پرستار تعداد بهیار تعداد نیری پرستاری )پرستار بهیار( بهرز کل پرسنل نسبت تعداد پزشک به تخت فعال نسبت تعداد پرستار )پرستار بهیار ) به تخت فعال نسبت تعداد کل پرسنل به تخت فعال جمعیت تحت پشش تعداد تخت فعال دانشگاهی/ غیانشگاهی نسبت تخت فعال به 1 نفر جمعیت دانشگاهی/ غیانشگاهی نسبت تخت نسبت پزشک نسبت پرستار به 1 نفر به 1 نفر فعال به جمعیت استان جمعیت استان 1 نفر جمعیت نسبت بهرز به 1 نفر جمعیت رستا بهمن بعلی سینا قزین الیت قدس کثر دانشگاهی شهیدرجایی بئین زهرا امیرالممنین NGO قزین تاکستان رازی تامین اجتماعی پاستر قزین مهرگان دهخدا خصصی آبیک لیصر البرز رحیمیان خیریه قزین استان قزین ارتش جمع مراکز درمانی نیری مسلح جمع مراکز بهداشتی دانشگاهی جمع مراکز بهداشتی تامین اجتماعی جمع مراکز بهداشتی جمع مراکز بهداشتی درمانی

29 دلتی / خصصی /... نام شهر نام مرکز تعداد تخت مصب تعداد تخت فعال تعداد پزشک تعداد پرستار تعداد بهیار تعداد نیری پرستاری )پرستار بهیار( بهرز کل پرسنل نسبت تعداد پزشک به تخت فعال نسبت تعداد پرستار )پرستار بهیار ) به تخت فعال نسبت تعداد کل پرسنل به تخت فعال جمعیت تحت پشش تعداد تخت فعال دانشگاهی/ غیانشگاهی نسبت تخت فعال به 1 نفر جمعیت دانشگاهی/ غیانشگاهی نسبت تخت فعال به 1 نفر جمعیت نسبت پزشک به 1 نفر جمعیت استان نسبت پرستار به 1 نفر جمعیت استان نسبت بهرز به 1 نفر جمعیت رستا بهمن بعلی سینا الیت قزین قدس دانشگاهی کثر شهیدرجایی امیرالممنین بئین زهرا قزین رازی NGO تاکستان تامین اجتماعی پاستر قزین مهرگان خصصی دهخدا لیصر آبیک خیریه رحیمیان البرز نیری مسلح ارتش قزین جمع مراکز درمانی استان قزین جمع مراکز بهداشتی دانشگاهی جمع مراکز بهداشتی تامین اجتماعی جمع مراکز بهداشتی جمع مراکز بهداشتی درمانی

30 - خادا درمان سالنامه آماری اسقان قزین تعداد مؤسسات درمانی فعال تشقاای مجد در آناا خر حسآ ضعی حیقی )1( سال ارسقان جمع ابسته به دانشگاه علم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خصصی سایر مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت آخیک آج البرز خئین زهرا تاکسقان قزین ( امل مؤسسات درمانی اخسقه خه سازمان تأمین اجقماعی امر خیریه خانکها... میخا د. مأخذ- دانه ا علم پز کی خدمات خادا قی درمانی اسقان قزین.

31

32

33 شهرستان من زن ساکن در نقاط رستایی م زن من زن غیر ساکن م زن کل استان آبیک آج البرز بئین زهرا تاکستان قزن مأخذ- مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت نیری کار سرشماری.

34

35 بحث نتیجه گیری پیشنهادات

36 هعلاطم نایدنز ناراکمه یاهناتسرهش ناتسا لیبدرا ناشن داد هک رادقم یددع بیرض ینیج کشزپ صصختم ی هرد ینامز 138 ات 1388 یاراد یدنر یشهاک هدب تسا هکیرطب /58 لاس 138 ددح /52 لاس 1388 شهاک هتفای تسا نایدنز(.)139 یفطصم ناراکمه دخ هعلاطم اب نانع یسررب عیزت ناکشزپ صصختم یاه تخت یناتسرامیب ناتسا ناجیابرذآ یبرغ لاس 1391 نیا هجیتن دندیسر هک عیزت کشزپ صصختم حطس ناتسا هنلاداع.تسین ساسارب یاه هتفای شهژپ اهنآ رادقم بیرض ینیج یاه صصخت فلتخم یارب/37 صصخت یشهیب ات /88 یارب صصخت یحارج زغم ناسن تسا یفطصم(.)1394 هسیاقم جیاتن هعلاطم ام اب تاعلاطم نایدنز ناراکمه ناتسا لیبدرا نایدنز( )139 یفطصم ناراکمه ناتسا ناجیابرذآ یبرغ یفطصم( )1394 ناشن داد هک یرباربان عیزت کشزپ صصختم ناتسا هاشنامرک هسیاقم اب یاهناتسا لیبدرا ناجیابرذآ یبرغ رتمک.دشاب یم

37 Meliala ناراکمه درم عیزت ییایفارغج ناکشزپ صصختم یزندنا نیا هجیتن دندیسر هک یرباربان یساسا عیزت نیا هرگ ناکشزپ دج.دراد نینچمه اهنآ هجیتن دنتفرگ زکرمت رتشیب کشزپ صصختم قطانم یرهش یقطانم هک یاراد ناتسرامیب یرتشیب تسا یم هعلاطم(Meliala, 213).دشاب اهنآ ناشن داد هک یاه هدننازیگنا یلام ریثأت یدایز عیزتب ناکشزپ صصختم زکرمت هنلاداع همه قطانم درادن ناکشزپ صصختم رتشیب تسد دنراد یقطانم هک یاراد شخب یصصخ رتشیب اب دمآ رتلااب تسا تیلاعف.دننک هعلاطم ام مه ناشن داد هک ناتسرهش هاشنامرک یاهرهش اب تاناکما رتشیب یاراد زکرمت یرتشیب درم ناکشزپ صصختم.دنتسه نانع لاثم زیلانآ یاه هداد یرآ عمج هدش ناشن داد هک 54 دص تیعمج لک ناتسا هاشنامرک ناتسرهش هاشنامرک یگدنز دننک یم هکیلاح ددح دص75/7 ناکشزپ صصختم ناتسرهش نیا زکرمت.دنا هتفای

38 نتیجه گیری با تجه بررسیهای به عمل آمده مشخص گید استان قزین با مساحتی بالغ بر متر مربع جمعیتی بالغ بر نفر با 1719 تخت فعصال 15 بیمارستان یک دانشگاه علم پزشکی دارای 7 بیمارستان دانشگاهی با 963 تخت فعال تعداد 3156 نفر پرسنل که تعداد 34 نفصر نیصری پزشصک تعداد 1189 نفرپرستار 71 نفربهیار 4 بیمارستان خصصی با 362 تخت فعال تعداد 1327 نفر پرسنل که تعداد 115 نفرنیری پزشصک تعصداد 382 نفصر پرستار 7 نفر بهیار یک بیمارستان خیریه با 55 تخت فعال تعداد 196 نفر پرسنل که تعداد 28 نفرنیری پزشک تعداد 4 نفر پرستار 9 نفربهیار یصک بیمارستان ارتش با 1 تخت فعال تعداد 7 نفر پرسنل که تعداد 12 نفر نیری پزشک تعداد 11 نفر پرستار 8 نفر بهیار 2 بیمارستان تامین اجتمصاعی با 329 تخت فعال تعداد 994 نفر پرسنل که تعداد 88 نفرنیری پزشک تعداد 35 نفرپرستار 9 نفربهیار میباشد که نسبت نیری پزشصک بصه جمعیصت استان.37 درهر نیری پرستار بهیار به جمعیت استان 1.77 درهر نسبت تخت فعال به جمعیت استان 1.43 در هر نفر در خدمات بستری میباشصد این درحالی است این نسبت با میانگین کشری فاصله داشته نیاز به تامین منابع انسانی مذکر تخت م نیاز از طرق مختلف میباشد تا خصدمت رسصانی به نح مطلبتر با فرسدگی کمتر نیرهای مجد محیطی امن شاداب تری برای هم استانی ارائه گد. ضمنا خدمات بهداشتی در سطح شهر رستاهای استان از طریق تعداد. 6 شبکه بهداشت تعداد. 83 مرکز بهداشتی- درمانی تعداد. 274 خانه بهداشصت بصا 1369 نفر پرسنل که 56 نفر آن پزشک 3 نفر پرستار 46 نفر بهیار 565 نفر بهرز به کلیه افراد ساکن در استان )همه نقاط شهری رستایی ارائه میگصد. ضمنا جمعیت تحت پشش 189 نفر می باشد.

39 پیشنهادات اجرایی افیش تعداد نیری انسانی شامل پزشک عممی پزشک متخصص نیز افیش پرستاری در سطح استان - - لزم براساس صرفا شهرستانها از کدام هر جمعیت به تجه بدن سالمت بخش فیزیکی انسانی منابع تزیع تخصیص نیاز شاخصهای - بهداشتی مانند بار بیماریها مین شیع برز بیماریها ضعیت دمگرافیک شهرستانهای مختلف ارائه ی سازکارهای نگهداشت حفظ جهت رفاهی امکانات میا حقق افیش مانند انگیزشی تشیقی جذب مجد نیرهای - نیرهای جدید در مناطق حاشیهنشین مخصصا مناطق رستایی ضعیت بد مانند الزم ساخت های زیر فراهم آری استفاده جهت آمبالنس خدر دادن قرار دسترس در جاده ای ارتباطی - بهرهگیری مناطق اقماری از خدمات پزشکان متخصص دندانپزشک که امکان اقامت دائم آنها جد ندا داشتن برنامه ریزی استخدام در شهری رستایی مناطق بین شکاف کاهش راستای در مناسب مدت طالنی بر تأکید با جدید نیرهای - آمزش پزشکان خاناده در سطح دانشگاه.

40 پیشنهادات برای پژهشهای آتی -- محاسبهی مین نابرابری در تزیع منابع استان قزین براساس فاکترهای نیاز بهداشتی جمعیت استان - ارائهی الگ مناسب جهت تخصیص منابع به بخش سالمت استان - برآ مین منابع م نیاز جهت پاسخگیی به نیازهای بهداشتی جمعیت استان - بررسی ضعیت تزیع سایر منابع انسانی بخش سالمت مانند پرستار پزشک به تفکیک تخصص غیره در سطح استان - بررسی ضعیت تزیع منابع فیزیکی بخش سالمت مانند دارخانه خانههای بهداشت تخت بیمارستان مراکز تانبخشی رادیلژی در سطح استان - بررسی نابرابری در تزیع منابع بخش سالمت در استان با استفاده از سایر شاخصهای نابرابری مانند شاخص تمرکز شاخص رابین هد مقایسه نتایج آن با مطالعه حاضر - بررسی تأثیر طرح تحل نظام سالمت بر ری تزیع منابع انسانی فیزیکی بخش سالمت در استان مقایسه آن با ضعیت تزیع ایهن منهابع قبهل از اجرای طرح - بررسی ضعیت تزیع منابع انسانی فیزیکی بخش سالمت عامل مؤثر بر تزیع آنها در درههای زمانی 3 ساله با استفاده از رشهای سری زمانی.

41 خسته نباشید